Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ding dong. Drieëndertig duivelse detailvragen over deksel doofpot toeslagenaffaire

Zijn we weer

Social

Ja hoor. Wéér die toeslagenaffaire. En sterker nog: wéér dat memo-Palmen. Maar weet u nog, toen wij op 26 oktober schreven dat het om de details zou gaan, in die hoorzitting met de opstellers van het rapport over wie wanneer las dat de Belastingdienst in 2017 al wist dat ze LAAKBAAR handelde in de toeslagenaffaire? Het gaat dus om de details. En wel een detail over het woord 'laakbaar', waarvan volgens PwC niemand gezegd zou hebben dat het al op 4 juni was gevallen. Vorige week stuurde PwC namelijk via de staatssecretaris een briefje (Detail 2021D41048) aan de Kamer waarin stond dat er toch iemand gezegd heeft dat het woord 'laakbaar' al op 4 juni gevallen is. Een belangrijk detail, waar Pieter Omtzigt 33 gedetailleerde Kamervragen over heeft gesteld. Die gaan wij eens even lekker gedetailleerd bespreken, na de breek. 

Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de staatssecretaris van Financiën over de nagekomen bekentenis van de PwC onderzoek dat ze bij de hoorzitting in de Tweede Kamer niet de waarheid verklaard hebben over het cruciale punt dat de centrale term in de memo-Palmen (waarover het onderzoek ging), namelijk ‘laakbaar’ wel degelijk genoemd is in ten minste een interviewverslag die al ging over de eerste dat van het onderzoek, 4 juni.

1. Herinnert u zich u de vragen over het cruciale memo-Palmen, het officiële juridische advies over de CAF 11-zaak aan het managementteam van de Belastingdienst/Toeslagen, dat 2,5 jaar voor bijna iedereen is achtergehouden (Kamervragen 2020/21, nr. 1363), waarop al twee keer een aanvullend antwoord gegeven is (2020/21, 1538 en 2021/22, nr. 125) omdat de oorspronkelijke antwoorden (meer dan tien keer "zie vraag 8") nou niet bepaald een antwoord waren?

Och ja. Dat herinneren wij ons nog wel. Dat was drie dagen na het aftreden van het kabinet-Rutte 3. Drie dagen maar.

2. Herinnert u zich dat deze vragen gaan over het memo-Palmen, waarin het oordeel luidde dat de Belastingdienst laakbaar had gehandeld en het advies luidde dat de ouders gecompenseerd dienden te worden?

Wat een memo was dat. Explosief, wel. 

3. Herinnert u zich dat u het met de indiener van de vraag eens was dat adequate uitvoering van het advies van mevrouw Palmen veel leed bespaard zou hebben (antwoord 5, Kamervragen 2020/21, nr. 1363)?

Ja dat vonden wij ook

4. Heeft u kennisgenomen van de brief met bijlage van PwC Nederland inzake antwoorden op de resterende vragen van de commissie Financiën van 29 oktober jongstleden, betreffende de reconstructie en tijdlijn memo-Palmen?

Dat is een gekke brief hoor, een hele gekke brief

5. Heeft u kennisgenomen op de aanvulling naar aanleiding van een vraag van het Kamerlid Omtzigt (pagina 7 van de bijlage) waarin – ter correctie van een hoorzitting met PwC waarin dit werd ontkend - onder meer staat: “Het woord "laakbaar" is in één van de interviews genoemd. Op basis van de ons ter beschikking staande informatie (interviews, emails en agenda’s) is het niet mogelijk geweest eenduidig te reconstrueren of het woord laakbaar is genoemd tijdens een bijeenkomst op 4 juni 2019.”

Kijk, daar staat het. Daar staat dat de onderzoekers tijdens de technische briefing in de Kamer niet de waarheid hebben gesproken. Daar staat dat iemand zich kon herinneren dat het woord 'laakbaar' al op 4 juni is gebruikt. Kan een vergissing zijn hoor. Dat kan. Maar...

6. Realiseert u zich dat dit een kernpunt is in de reconstructie van de juni-week 2019, waarvoor u PwC opdracht gaf?

We mogen hopen dat de staatssecretaris zich dit realiseert. De hele affaire rond het memo-Palmen (die ze op het ministerie erg vervelend vinden, voor het ministerie) draait om de constatering dat de Belastingdienst laakbaar heeft gehandeld. 

7. Realiseert u zich dat RTL (en Trouw) al lang hadden gereconstrueerd dat het memo-Palmen op 4 juni was rond gegaan en dat het woord laakbaar was genoemd in het bijzijn van de toenmalige staatssecretaris, de secretaris-generaal en de directeur-generaal Belastingdienst?

Ja dat was een schokkende reconstructie. Logisch dat de Kamer zo graag precies wilde weten wat er allemaal in die 'juni-week' is gebeurd. 

8. Realiseert u zich dat elke reconstructie van Pieter Klein en Jan Kleinijenhuis in deze zaak accuraat gebleken is?

Dit is hoe het nou elke keer gaat in de toeslagenaffaire: Trouw en RTL Nieuws onthullen iets, het ministerie van Financiën komt met een soort halve reactie van 'nou nou nou, we herkennen ons niet in het geschetste beeld', soms schrijven bevriende media zoals de Volkskrant en De Correspondent op dat het heus zo erg niet is en/of negeert de NOS de boel, Omtzigt, Leijten en/of Azarkan stellen vragen (vragen die hun collega's liever niet gesteld zien) en vervolgens moet het ministerie toegeven dat Trouw en RTL Nieuws eigenlijk wel een beetje helemaal volledig gelijk hadden.

9. Deelt u de mening dat het buitengewoon merkwaardig zou zijn als de PwC-onderzoekers van dit artikel geen kennis genomen zouden hebben, dit niet onderzocht zouden hebben en verbaasd zouden zijn als hiernaar gevraagd zou worden?

Wij vinden dit ook wel merkwaardig. De journalisten die de toeslagenaffaire hebben aangezwengeld, doen verslag van een cruciale bijeenkomst waarin over het cruciale memo op een cruciale manier wordt gesproken. En dan hebben de goedbetaalde consultants die onderzoek moeten doen naar dat cruciale memo precies over die cruciale bijeenkomst een cruciaal feit niet paraat.

10. Kunt u navraag laten doen hoe het kan dat deze verklaring (over het noemen van de term laakbaar) niet is opgenomen in het concept-rapport van 17 september en evenmin in het eindrapport van 28 september?

Ja hier zijn wij zo langzamerhand toch ook wel benieuwd naar.  

11. Is de strekking van de verklaring rond het noemen van het laakbaar handelen op 4 juni 2019 voorgelegd aan andere functionarissen, bijvoorbeeld via hoor- en wederhoor? Wilt u per (hoge) functionaris aangeven wat hierover is verklaard?

Hier vraagt Omtzigt eigenlijk of PwC zijn werk wel goed heeft gedaan: hebben de onderzoekers die cruciale verklaring over die cruciale bijeenkomst überhaupt onderzocht?

12. Wilt u – als opdrachtgever van PwC- navraag laten doen aan welke bijeenkomst op dinsdag 4 juni 2019 hier door de betrokken ambtenaar wordt gerefereerd en de Kamer over de uitkomst informeren?

En de rest van Nederland ook graag. 

13. Klopt het dat dit een bijeenkomst was waarbij zowel uw ambtsvoorganger alsmede de toenmalig secretaris-generaal en de directeur-generaal Belastingdienst aanwezig waren?

Dat is zeker nog wel een interessant detail. In de reconstructies is nergens benoemd dat naast de topambtenaren ook Menno Snel (die zijn telefoon niet beschikbaar stelde aan de onderzoekers) zelf aanwezig was toen het memo werd besproken. Maar uit het PwC-onderzoek blijkt dat hij op 4 juni ook bij het derde en (deels) het vierde overleg op die dag aanwezig was. 

14. In de aanvullende antwoorden van PwC van 29 oktober wordt gesteld: “…hadden wij ter plekke onvoldoende scherp wat er in de gespreksverslagen is opgenomen”. Wilt u in dit licht opheldering vragen aan PwC over de eerdere beantwoording van vragen van de commissie Financiën van 24 oktober, waaronder antwoord op de vragen 27, 28, 29 en 30, waarin wordt gesteld: “Geen van de geïnterviewden heeft aan ons aangegeven dat het memo-Palmen aan de orde is gesteld in de betreffende bijeenkomst van 4 juni.” Hoe kan het dat de Tweede Kamer ook bij die gelegenheid onjuist is geïnformeerd over de gang van zaken?

Dus zelfs in het rapport had PwC de feiten over dit cruciale aspect van die cruciale bijeenkomst niet op orde. 

15. In het PwC-rapport staat beschreven dat uw ambtsvoorganger zich in het overleg op 4 juni 2019 afvroeg "of niemand eerder signalen had opgevangen dat er problemen waren met het CAF-11 dossier". Wilt u PwC verzoeken alsnog antwoord te geven op vraag 29, te weten: “Is in het antwoord op die vraag van de staatssecretaris aangegeven wat de kern van het memo-Palmen was (laakbaar handelen en compensatie)?”?

Een logische vraag, zeker omdat in het PwC-rapport staat beschreven dat een ambtenaar op 4 juni met Sandra Palmen (van het memo-Palmen) belde over het memo-Palmen, waarna Sandra Palmen (van het memo-Palmen) het memo-Palmen aan de ambtenaar stuurde. 

16. Wilt u PwC opdracht geven alsnog antwoord te geven op vraag 30, die luidt: “Heeft de ambtenaar die deze vergadering verliet om de opsteller van het memo-Palmen te bellen (de VaCo 2017) bij terugkeer iets gezegd over het bestaan van het memo-Palmen en over de kern van het memo-Palmen?”?

Raar toch. Je belt tijdens een vergadering Sandra Palmen (van het memo-Palmen) op om over het memo-Palmen te praten, en vervolgens ga je niet meer in op het memo-Palmen. 

17. Hoe duidt u het feit dat PwC op vraag 29 geen antwoord geeft en antwoordt "zie vraag 28" waarin juist op deze vraag geen antwoord wordt gegeven?

Wij hebben wel een idee voor de duiding. Namelijk dat ze bij PwC antwoorden in de stijl van hun opdrachtgever, het ministerie van Financiën. 

18. Hoe duidt u het feit dat PwC op vraag 30 geen antwoord geeft en antwoordt "zie vraag 28" waarin juist op deze vraag geen antwoord wordt gegeven?

Zie vraag 17. 

19. Hoe duidt u het feit dat PwC op de mondelinge vraag tijdens de hoorzitting van de vaste commissie voor Financiën van de Kamer op 26 oktober 2021 ontkent dat er over het memo-Palmen en het woord laakbaar verklaard is?

Zie vraag 17.  

20. Heeft u kennisgenomen van de vraag en het antwoord onder 33 (in de beantwoording van vragen door PwC op 24 oktober), waarin wordt gesteld: “Wij hebben het al dan niet rondgaan van het memo (fysiek dan wel digitaal) uitdrukkelijk en herhaaldelijk ter sprake gebracht gedurende de interviews met betrokkenen bij de "juni-week" van 2019, maar dit is door geen van de geïnterviewden aan ons bevestigd.”? Wilt u PwC vragen te verhelderen/bevestigen of dit klopt?

Kunnen ze mooi nog een aanvulling sturen. 

21. Wat heeft de ambtenaar die sprak van het noemen van "laakbaar" handelen en het memo-Palmen verklaard over het al dan niet rondgaan van het memo-Palmen (fysiek of digitaal) in de vergadering van 4 juni 2019?

Misschien dat de term 'laakbaar' handelen door de kaboutertjes is ingebracht. 

22. Herinnert u zich het openbare verhoor onder ede van de vaktechnisch coördinator uit 2017 ten overstaan van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)?

Waarin ze zei dat er in juni 2019 nog naar het memo is gevraagd. 

23. Herinnert u zich dat zij aangaf dat zij dinsdag 4 juni 2019 door de Lavaco is gebeld en dat hij het memo heeft doorgemaild?

Hier konden de opstellers van het PwC-rapport ook niet meer omheen. 

24. Heeft u kennisgenomen van paragraaf 263 van de Reconstructie en tijdlijn van PwC, waarin de volgende formulering is opgenomen: “De Lavaco Toeslagen verliet even de vergadering en belde vervolgens de Vaco Toeslagen (2017)  om te vragen of er bij Toeslagen iets bekend was ten aanzien van het CAF-11 Hawaï dossier.” Wilt u bij PwC navraag doen wat er voorafging aan dit telefoontje van de Lavaco, in de vergadering van 4 juni 2019?

Ja, dat dus. 

25. Wilt u bevorderen dat daarbij ook de volgende vragen worden beantwoord: Heeft iemand in die bijeenkomst gesteld dat er een signaal of een memo uit 2017 was? Kreeg de Lavaco de opdracht of een verzoek de Vaco 2017 te bellen? Wat is hier door betrokkene over verklaard? Heeft de Lavaco iets verklaard over een terugkoppeling in de bewuste vergadering van 4 juni?

Of het waren de kaboutertjes die ineens bedachten dat dit wel een handig telefoontje zou zijn?

26. Wilt u als opdrachtgever van PwC bevorderen dat de Kamer inzage krijgt in het geaccordeerde gespreksverslag van de ambtenaar die heeft verklaard dat het woord laakbaar in de vergadering van 4 juni 2019 is genoemd? Zo nee, waarom niet?

Misschien wordt dan duidelijk hoe het toch eigenlijk kan, dat het noemen van het woord 'laakbaar' op 4 juni wel in een gespreksverslag staat, maar niet in het eindrapport. 

27. Indien u niet bereid zou zijn dit gespreksverslag ter inzage te leggen, wilt u er dan voor zorgdragen dat er een sluitende, kloppende samenvatting over deze verklaring wordt verstrekt? Zo nee, waarom niet?

Bijvoorbeeld net zo'n samenvatting als toen van het memo-Palmen. Laten we eerlijk zijn: dat was een prima samenvatting

28. Heeft de Vaco Toeslagen (2017) tegenover PwC verklaard of zij in die juni-week van 2019 of nadien van medewerkers van Belastingdienst/Toeslagen dan wel van het kerndepartement terugkoppeling heeft gehad over wat er over haar memo aan de orde is gesteld in vergaderingen en waarom het andermaal van de radar verdween? Wilt u haar geaccordeerde gespreksverslag ter inzage leggen, dan wel bevorderen dat er een sluitende, kloppende samenvatting over deze verklaring wordt verstrekt? Zo nee, waarom niet?

De vraag is dus eigenlijk: hebben de onderzoekers naar wat er met de memo-Palmen is gebeurd, wel echt aan Sandra Palmen gevraagd wat er met het memo-Palmen is gebeurd? 

29. Wilt u PwC verzoeken nadere helderheid te verschaffen over de zogenoemde "rode draden rapportage" die zou worden geleverd? Bestaan daar concepten van? Wordt in die concepten gewag gemaakt van de informatie over het noemen van laakbaar handelen of verwijzen naar het memo-Palmen?

Zou wel gek zijn toch? Als er ook in die 'rode draden rapportage' dingen over 'laakbaar' handelen staan, die het eindrapport niet hebben gehaald.

30. Kunt u PwC vragen waarom kennelijk meer waarde wordt toegekend aan verklaringen van hoge ambtenaren die volgens PwC mogelijk in verband worden gebracht met meineed (aldus verslag van begeleidingscommissie) dan aan ambtenaren die verklaren dat het woord "laakbaar" viel in een vergadering en dat de ambtelijke top dus wist van het bestaan en de strekking van het memo-Palmen.

Oh ja. De begeleidingscommissie van het rapport besloot op 28 juli opeens dat de ambtenaren die mogelijk meineed gepleegd hebben, het complete rapport alvast mochten inzien en commentaar leveren. En na dat commentaar werd het rapport afgezwakt

31. Valt uit de verklaring van de betrokken ambtenaar betreffende het noemen van het laakbaar handelen een redelijk vermoeden af te leiden dat meineed is gepleegd voor de POK? Zo nee, waarom niet?

Een vervelende kwestie hoor, die meineed door topambtenaren. Het is maar goed dat ze bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank in tegenstelling tot bij de Belastingdienst de onschuldpresumptie (on-schuld-pre-sump-tie, de, (v), dat je ervan uitgaat dat iemand onschuldig is) hanteren. 

32. Wat gaat u doen om te bewerkstelligen dat alsnog waarheidsvinding zal plaatsvinden over die cruciale juni-week in 2019?

Misschien een onafhankelijk onderzoek laten doen door zo'n ander betrouwbaar accountantskantoor? KPMG ofzo?  

33. Voldoet het PwC onderzoek aan de professionele standaarden die u voor de prijs van het onderzoek mocht verwachten?

LOL.

Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden evenals de andere vragen die over het PwC rapport gesteld zijn?

En zo komt er maar geen einde aan een ingrijpende periode voor velen van ons.

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
Snap_het_ook_niet | 09-11-21 | 17:00

Het meest laakbare is dat die toeslagen ooit zijn uitgedeeld. Vervolgens is het laakbaar dat de zieligheidskaart weer eens wordt gespeeld. Als je, in sommige gevallen, meer dan een ton subsidie ontvangt, mag je ook wel eens bij jezelf te rade gaan of alles wel precies klopt. De l#llletjes Rozenwater die dat allemaal niet door hebben moeten dan maar een keer op de blaren zitten. Het gaat niet aan die Belastingdienst te beschuldigen van het handhaven van de regels volgens overeengekomen protocol, en dat was: "alles terugbetalen na vermoeden van fraude". Nu wordt alles weer op het bordje geschoven van de belastingbetaler, om het vege politieke lijf van mevr. van Puffelen, en daarmee de (demissionaire en aanstaande) coalitie te redden.

bdn01 | 09-11-21 | 16:39

Ik denk dat dit dossier hetzelfde lot is beschoren als het aardbevingsdossier in Groningen. Wordt op de lange baan geschoven. Onderzoekje hier, onderzoekje daar. Commissies maken de brij nog groter dan het al is. Ondertussen zijn de oplossingen verder weg dan ooit. Er worden mensen beschermd ten koste van de slachtoffers. Hetzelfde kabinet treedt straks weer aan (en weer af) en de belastingdienst blijft een onneembaar bastion. Ondertussen hebben mensen nog steeds de illusie dat de veroorzaker tevens de oplossing zou kunnen aandragen. Het beste zou zijn om een onafhankelijke commissie de individuele schade te laten bepalen en de regering te dwingen dit uit te betalen. Ook diegenen die dit hebben veroorzaakt strafrechtelijk vervolgen. Desnoods moet het pikmeerarrest 1 en 2 buitenwerking worden gesteld.

Opblaas_boot | 09-11-21 | 15:32

Hier is het kabinet dus over gevallen. Eerst niets doen, dan wegkijken en vervolgens liegen. Oftewel de inmiddels bekende Ruttedoctrine. Rutte, Kaag, Koolmees en Hoekstra waren erbij, deden niks, keken weg en liegen nog steeds op dit dossier. Alle vier willen ze terugkomen in Rutte 4. Kansloos. 5

RWrw | 09-11-21 | 14:33

Voor mensen die als fraudeur zijn bestempeld, in de wsnp zijn gekomen, huizen zijn kwijtgeraakt en zelfs hun kinderen, doen ze het toch verbazend goed, mooie ingerichte huizen, dikke auto's, dure kleding, etc. Niet echt kringloop allemaal. Kan er niets aan doen maar heb tóch een dubbel gevoel bij dit dossier. Zal wel aan mijzelf liggen....

Opblaas_boot | 09-11-21 | 14:17 | 9

@Opblaas_boot | 09-11-21 | 15:16:
Verre van mij om kritiek te veroordelen.
Ik geef het zelf veel te graag.
Maar om 35.000 onterecht als fraudeur neergezette Nederlanders te gaan beoordelen aan de hand van de personen uit die docu vind ik wat kort door de bocht.

Roadblock | 09-11-21 | 16:57

@Roadblock | 09-11-21 | 16:57: Dat doe ik dus ook niet. Ik ben mij ervan bewust dat er zeer veel leed is veroorzaakt is en ik kan me voorstellen dat er levens zijn verwoest. Maar ik vind ook dat er een gedegen onderzoek moet plaatsvinden om de werkelijke schade te bepalen. Zowel de economische en sociale. Zomaar een bedrag uitkeren ben ik geen voorstander van.

Opblaas_boot | 09-11-21 | 17:17

@Opblaas_boot | 09-11-21 | 17:17:
Dat zijn wij eens dan.
Maar in het tempo dat de Belastingdienst dit zou doen, zou de eerste al overleden zijn, voordat zij vergoeding zouden hebben ontvangen.

Roadblock | 09-11-21 | 18:41
▼ 6 antwoorden verborgen

Pwc liegt, want wie betaalt heeft gelijk.

rifraf | 09-11-21 | 13:58 | 1

Je bedoeld: wie het gaat betallen gaat het ook bepallen.

nr123456789 | 09-11-21 | 17:19

Als voormalig vakidioot toch even freaken: het antwoord op vraag 17 in het aanvullende document van PwC. Daar krijgt Financiën mijns inziens flink onder uit de zak van de accountants, een registerberoep, over de kwaliteit van de interne verslaggeving. Daar zou de eigen auditdienst toch ook wat van moeten vinden.

Vraag 30 van de heer Omtzigt en de nog te volgen stappen richting de parlementaire enquête. Overigens was het in mijn tijd einde oefening als cruciale informatie de directie "niet bereikte". Al was het maar omdat een directie zich niet achter dat argument kan verschuilen. Zie bijvoorbeeld ook Sarbanes- Oxley en soortgelijke richtlijnen.

Wie heeft waarvoor opdracht gegeven en de rol van de interdepartementale commissie fraudebestrijding waaruit kneveling mogelijk een bewust beleidsmiddel zou kunnen blijken. Waarom duurt Rutte IV eigenlijk zo lang?

Hetkanverkeren | 09-11-21 | 13:25 | 4

@BigDutch | 09-11-21 | 13:36: Zo lees ik het niet. De betreffende partner Forensic Accounting heeft een opdracht aanvaard waarbij je de nodige vraagtekens kunt zetten. Mijn inschatting is dat PwC off the record meer dan ze lief is ter ore is gekomen.

Nog los van de razend interessante literatuur over forensic accounting, denk ook aan de aanstaande arbitragerol van de advocatuur (serieus!), de discussie over het adviseren en tegelijkertijd controleren van je cliënten staat aan de basis van het bestaansrecht van de accountancy.

Wiens brood men eet. Waarbij de kanttekening dat je als opdrachtnemer een opdracht terug mag geven. Als je accountant dat doet, zijn als organisatie de rapen gaar. Daarom is een gezonde relatie op lange termijn ook zo belangrijk: het cliché "op elkaar inschuren". No pun intended.

Hetkanverkeren | 09-11-21 | 14:14

@BigDutch | 09-11-21 | 15:00: 1 audit is geen audit. Een departement als Financiën is natuurlijk in alle opzichten een fantastische vette kluif. De disclaimers onder de "traditionele" accountantsverklaring kennende: PwC is niet politiek verantwoordelijk noch als PwC het parlement.

In de politieke arena moet het gaan gebeuren. Een audit begrijpend kunnen lezen en de professionele integriteit van een te fors deel van onze volksvertegenwoordiging. Nog afgezien van de gemiddelde attitude.

PS: wie is trouwens formeel de opdrachtgever van deze audit? En waarom precies? Bedenk ik mij eerlijk gezegd ook pas net. Stom. Ik heb er tientallen voor mijn kiezen gekregen, maar in een andere context blijkbaar te vanzelfsprekend.

Hetkanverkeren | 09-11-21 | 15:37
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe vaak gaat dit demissionaire kabinet en komende kabinet nog struikelen voordat ze schoon schip maken?

B.agger | 09-11-21 | 13:13 | 1

Ik gok zo'n drie jaar en 4 maanden demissionair. Dan is er nog een maand over voor verkiezingsretoriek en dan wordt de VVD weer de grootste partij.
Maar schoon schip maken.... no chance.

me163komet | 09-11-21 | 14:54

Zolang het pikmeerarrest geldig blijft, zal de ambtenarij nooit meer goed functioneren.

Hadena | 09-11-21 | 13:12

Wat is het opvallend stil bij Dictariaal66. Zelfs Kaag zit in een Palestijnse tunnel.

skogen0606 | 09-11-21 | 12:29 | 2

Dictatoriaal sorry

skogen0606 | 09-11-21 | 12:29

Is het kabinet ondertussen alweer missionair? Of doen ze nog steeds alsof?

Zalluf | 09-11-21 | 12:26 | 1

Het kabinet doet alleen doggystyle met haar burgers.

abeltasman | 09-11-21 | 12:40

Iedere ambtenaar met een dispuutverleden eruit bonjouren. Randstad, Manpower oid een nieuwe ministeries laten opzetten en bemensen, gewoon op basis van input, output. 15 jaar geen nieuwe ambtenaren vanuit welk dispuut dan ook aannemen.

Alquest | 09-11-21 | 12:20

Zie antwoord op vraag 8.

Jos Tiebent | 09-11-21 | 12:20

Waar kan je hooligan-gedrag vertonen zonder ooit zelfs maar gevaar te lopen dat het ontdekt wordt: bij de ambtenarij van de belastingdienst. Waar kan je ongestoord de ware toedracht verdraaien en de ware toedracht oplossen in een bijtend zuur dat heet: "daar heb ik geen actieve herinnering aan"? Bij de ambtenarij van de belastingdienst. Ga je op zoek naar de bron van dit manager-gedrag die als meeuwen de boel komen onderschijten en vervolgens - zonder herinnering - wegvliegen, dan kom je uit bij 'het Torentje'. Daar is laakbaar denken en handelen tegen het belang van de staat en het belang van de Nederlandse burger in uitgevonden en met diabolisch genot toegepast. Actie, actie, actie!!! Gaat dat over de toeslagenaffaire? Nee, 'actie, actie, actie' is wederom een slinkse afleidingsmanoeuvre, van iemand die helemaal geen 'actie, actie, actie!' wil op het terrein waar Pieter Omtzigt graaft.

Eeuwig..Op..Vakantie | 09-11-21 | 12:07

Tja, 'Wat doen we met Pieter?' dacht Rutte bij de formatie. Een geschenk uit de hemel dat uitgerekend Ollongren ervoor zorgde dat Omtzigt zijn ding kan blijven doen. Verlost van het CDA lukt dat nog beter dan voorheen.

NPOlitiekgekleurd | 09-11-21 | 12:00

Er is inmiddels al meer dan een miljard gereserveerd om deze schade te herstellen. Dat is nogal een prijs om twee ambtenaren in dienst te kunnen houden.

konjodebonjo | 09-11-21 | 11:54

Ik lees deze kamervragen, en kan mij er niet aan onttrekken dat Omtzigt langzaam naar de rol van "roepende in de woestijn" toegaat.
Buiten Renske Leijten vindt de rest van de Tweede kamer die vragen maar vervelend.
Ze vestigen er teveel de aandacht op, dat zij zich als kamerlid jaren (hebben) laten piepelen door dezelfde club, die nu ongestraft maar doorformeert.
Het failliet van de Tweede Kamer als controlerend orgaan is overduidelijk.
Het is ook een godspe, dat dezelfde partijen, die dit jarenlang hebben afgedekt, dit moeten gaan oplossen.

Roadblock | 09-11-21 | 11:52 | 1

Een van de oorzaken imho is de rigide fractiediscipline, die voorbijgaat aan de grondwet: een gekozen kamerlid neemt zonder last of ruggespraak zitting. Zie het stemgedrag van de coalitie in de afgelopen weken, En de grondwet stond erbij en keek ernaar.....

L.E. Raar | 09-11-21 | 12:19

Zo lang er geen arrestaties en invallen volgen en zo lang de tweede kamer het vertrouwen nog niet opzegt: boeien.

Ik zorg voor mezelf en mijn naasten. De maatschappij kan de kolere krijgen, ik vertrouw het systeem niet meer. Trouwens al heel lang. De toeslagensaffaire is maar een symptoom. Het systeem is veel rotter dan iedereen denkt. Al decennia.

Knufter | 09-11-21 | 11:46 | 1

Klopt. Geldt niet alleen voor de politiek, maar ook voor Vrouwe Justitia.

L.E. Raar | 09-11-21 | 12:20

Laakbare doofpot.

Colin.Fart | 09-11-21 | 11:07

En Afpakjes Dag moet nog komen. Tip: Code Tabaksblatt.

Piet Karbiet | 09-11-21 | 10:57 | 1

Daar staan best wel gebruikbare elementen in.

Zitvlak | 09-11-21 | 11:00

Laakbaar. Er gaan dagen voorbij dat ik dat woord niet gebruik.

Kaal-dik-en-lelijk | 09-11-21 | 10:51

33 kamervragen á gemiddeld € 3750.
Dat is € 123750.
Zou je toch weer een paar gedupeerden van kunnen helpen.

Kapitein Sjaak Mus | 09-11-21 | 10:49 | 5

Ik denk dat zonder kamervragen de gedupeerden nog steeds "Fraudeurs" waren:
Denkt u ook niet?

Roadblock | 09-11-21 | 11:26

De tweede kamer kost geld. Dus als je maar 1 vraag stelt dan komen al die kosten op de ene vraag terecht.

Dus hoe meer vragen je stelt, hoe goedkoper het per vraag wordt.

Slimpie.

Knufter | 09-11-21 | 11:48

Daar moet eerst een consultant naar kijken en dan is vreemd genoeg ook dat geld opeens op, afgaande op de staande praktijk bij het oplossen van dit schandaal.

bijna_raak | 09-11-21 | 12:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Binnenkort grootse belastingcontrole bij Omtzigt. Let maar op.

Dima Beeline | 09-11-21 | 10:45 | 1

1 - ik denk niet dat ze dat aandurven, Omtzigt zelf mangelen
2 - ik ben er van overtuigd dat Omtzigt (econometrist) zijn boekhouding wel op orde heeft.

ole guapa | 09-11-21 | 11:15

Ik heb al eerder gesteld dat het handelen van PWC zelf laakbaar is, al dan niet zelfs op het corrupte af en al zeker niet zoals je van een groot advies en accountancy kantoor mag verwachten. Toen werd ik notabene hier beticht van smaad richting PWC.
Nou, het wordt dus overduidelijk dat dat PWC net zo moreel corrupt en frauderend is als de fiscus. Dat je PWC voor geen meter kan vetrouwen en je feitelijk hun corporate governance bij het oud vuil kan zetten. En je dus vraagtekens mag zetten bij alles wat ze uitvoeren als dit de normale gang van zaken is binnen hun bedrijf. Of je flikkert nu die club onderzoekers voor de bus of je hele bedrijf is geen knip voor de neus waard.

Dima Beeline | 09-11-21 | 10:44 | 11

@van Oeffelen | 09-11-21 | 10:56:
Hoho! een fout of liegen en frauderen is toch echt wel iets anders heur.

zwenkwieltje | 09-11-21 | 11:06

@Zitvlak | 09-11-21 | 10:56: De verantwoordelijker. Dat is m.i. het enige waar het misgaat bij PWC: die firma is zo groot en hierarchisch dat iedereen een baas heeft. Dat is ook een van de redenen dat ik daar weggegaan ben.

small_town_dude | 09-11-21 | 11:07

@small_town_dude | 09-11-21 | 10:53:
Hm, Vindt u het niet logisch dat als een bedrijf zich zo duidelijk laat beinvloeden door de opdrachtgever dit reputatieschade voor dat hele bedrijf oplevert?
Juist omdat de interne en externe regels zo strikt zijn, zoals u zegt, zou dit niet mogelijk moeten zijn.

Roadblock | 09-11-21 | 11:33
▼ 8 antwoorden verborgen

Zolang er geen ambtenaren veroordeeld worden door een rechter, veranderd er daar helemaal niets. Ondanks de vele studies die er zijn geweest, is er niemand in de 2e kamer te vinden die voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel is.
Ben benieuwd of Omtzigt daar voor te porren zou zijn.

ChatBot | 09-11-21 | 10:41 | 4

@Louter Leuter | 09-11-21 | 10:48: Nee, want papa, mama oma tante zitten er allemaal in plus Donner en Sorgdrager.

gato | 09-11-21 | 10:53

@Louter Leuter | 09-11-21 | 10:48:
Stoel erbij en doooor !

demaup | 09-11-21 | 11:05
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom spreken de Minister President en zijn Kabinet niet openlijk uit zich te schamen voor handelswijze van de betreffende Departementen en ambtenaren waarvoor zij wel politieke verantwoordelijkheid (willen) dragen. Doe aangifte!

Een vrije paling | 09-11-21 | 10:40 | 4

Ze zijn er om afgetreden. Dat is de hoogste politieke consequentie die er is. Alleen zijn ze er achter gekomen dat ze na aftreden nóg onaantasstbaarder geworden zijn, en daarom weigeren ze ook daadwerkelijk op te rotten.

marcoplarco | 09-11-21 | 10:50

Simpel. Zij schamen zich niet.

Roadblock | 09-11-21 | 11:34
▼ 1 antwoord verborgen

Omtzigt is het Glorix doekje dat in het ambtelijk apparaat elk vies plekje feilloos weet te vinden. Enkel red je het niet met 1 Glorix doekje in een ambtelijk apparaat dat net zo ranzig is als een uitgewoond studentenhuis. Kots, pis en stront zit overal en er is niemand die kan (wil!) zeggen wie die zooi gemaakt heeft. Zelfs de hoeveelheid marmer kan de stank en smerige drap niet verbergen. Wie heeft er nu zin in om dat allemaal op te ruimen. Die zooi is inmidels aangekoekt na vele jaren(!) slecht bewind (hoi Rutte). En mogelijk vele leiders ervoor. Ambtenaren die net zo corrupt zijn als op een willekeurige bananenrepubliek. En nee, het is niet mooi. En nog treuriger is dat de politiek niet een schoonmaakteam wil inhuren om die tyfusbende op te ruimen. Het kent geen zelfreinigend vermogen. Het is 1 gore stinkende beerput. En de ambtenaren in kwestie ruiken het niet meer, ze zijn gewend geraakt aan de ontstane tyfuszooi dat het normaal is (bekend met het Stanford-gevangenisexperiment?). En nu verbergen ze zich achter "ich habe es nicht gewust" vanuit schaamte. Want diep van binnen weten de ambtenaren dat ze heel erg fout bezig zijn geweest. Ik hoop dat de duivel op ze wacht als ze niet overgaan tot het zuiveren van hun ziel.

Libertarianism | 09-11-21 | 10:40 | 3

Amen!

Kowalski11 | 09-11-21 | 10:48

Ik vind dat je een "uitgewoond studentenhuis" en "een ambtelijk apparaat" niet op één hoop kunt gooien en zeer stigmatiserend in combinatie met beerputten. Heel veel studenten gaan het ambtelijk apparaat in of hebben een ambtelijk apparaat. Er zijn heel veel keurige studentenhuizen zonder aankoekingen. Uit alles blijkt dat u smetvrees heeft. Doe daar wat aan.

Snertjong | 09-11-21 | 10:57

Daar moet een bom op daarna opnieuw opbouwen. Figuurlijk gesproken natuurlijk.

spamzuiger | 09-11-21 | 11:00

Tsja, hoe sterk sta je als je nou es iemand zou willen vervolgen omdat ie 'het niet meer weet' of 'er geen actieve herinnering aan heeft'? Heeft het 'nicht gewußt' ooit tot een veroordeling geleid?

mozaard | 09-11-21 | 10:40 | 1

Ja in Neurenberg.

bijna_raak | 09-11-21 | 12:06

"Wie zij́n toch al die ambtenaren?!"
Moge ingevuld: raamambtenaren, Kamerambtenaren.
Enzo.

chicago river | 09-11-21 | 10:40

Het lijkt mij dat de regering een gevaarlijk spel speelt; men steekt meer energie in het verhullen van falen dan in het oplossen van echte problemen van burgers, zoals toeslagen, aardbevingsschade, knoeiende instanties, ondeugdelijk energiebeleid, falend vreemdelingenbeleid, ontbrekende planning m.b.t. groei bevolking, etc.
Het moet wel incompetentie zijn, want als ze slim genoeg waren om het als complot te organiseren zouden ze niet zo dom doen.
Het risico is dat het een bom onder de samenleving wordt die ploft als te veel mensen het vertrouwen in de overheid verliezen.
Wat is erger, gezichtsverlies in Den Haag, of burgers die massaal feitelijke verzetsdaden gaan plegen?
Alleen Haagse politici mogen raden.

Harry.Langezwaal | 09-11-21 | 10:39 | 2

Een flink deel van de bevolking is zo verzadigd dat ze het allemaal prima vindt.

Kowalski11 | 09-11-21 | 10:50

Niet helderziende maar zie de dingen wel helder geven mij in de donkere uren visioenen van vuur en rookwolken boven de stad. Barricaden worden daarbij opgeworpen, de klinkers gaan uit de (geasfalteerde) straat en het water van de Hofvijver kleurt rood. Daarom ben ik altijd weer blij als de zon opkomt.

Een vrije paling | 09-11-21 | 13:23

Je zal als rechtgeaarde burger of niet-overheidsorganisatie eens zo met de waarheid moeten omgaan. Je wordt he-le-maal stukgemaakt door justitie en de overige knevelapparaten.

Als ik er cynisch over nadenk denk ik dat Stefan P(etalo) met verwijzing naar deze beerput vrijspraak op basis van jurisprudentie kan claimen.

marcoplarco | 09-11-21 | 10:37 | 1

De staat heeft een monopolie voorwat betreft het knevelen , met name burgers.

Zitvlak | 09-11-21 | 10:41

Ik word toeslagenaffaire-moe.
Met alle respect voor Omtzigt overigens.

laurentius | 09-11-21 | 10:36 | 2

Dit dus.
Kap nou eens met die toeslagen.

Papa Jones | 09-11-21 | 10:50

Je HOEFT het ook niet te lezen. Je hoeft zelfs niet te reaguren.

dihydrogenmonoxide | 09-11-21 | 12:26

@Roadblock | 09-11-21 | 12:00: u zit er vrij dichtbij, dat gedoe met die Renske was op een gegeven moment echt niet meer te pruimen.

van Oeffelen | 09-11-21 | 12:56

@van Oeffelen | 09-11-21 | 12:56:
Ik verzin het dan ook niet.

Roadblock | 09-11-21 | 13:59

@dartfrogger | 09-11-21 | 12:44:
Ja, als hij nou eens een boek zou schrijven over de oplossingen die hij voor ogen had...
Kuch Kuch.

Roadblock | 09-11-21 | 14:00
▼ 10 antwoorden verborgen

Nog helemaal geen enkele ambtenaar heeft de consequenties hoeven dragen van dit wanbeleid. Denk daaraan als de overheid ooit claimt iets te doen "voor de burger".

Hans Kwalzan | 09-11-21 | 10:36 | 1

Nine most frightening words: "I'm from the government, and I'm here to help"
(c) R. Regan.

marcoplarco | 09-11-21 | 10:39

Ik heug me nog de antwoorden zoals 'dat konden we niet meer achterhalen', of, 'daar was geen zicht op', wat dat betreft heeft hebben de onderzoekers half werk geleverd.

photto | 09-11-21 | 10:34

Nou!

Hans Kwalzan | 09-11-21 | 10:34

Natuurlijk moet iemand de schuld krijgen. Ik heb vooral heel veel moeite met hoe de rechters er mee om zijn gegaan. M.i. had daar ergens een gigantische bel af moeten gaan. Die rechters hebben toch ook wel eens onderonsjes? Of mogen rechters geen mening hebben? Ik ben geneigd een niet onaanzienlijk deel van de schuld bij de rechters te leggen. Ook zij hadden aan de bel moeten trekken.
Ik heb heel lang mijn twijfels gehad bij toeslagenslachtoffers. Vooral omdat ik vertrouwen in rechters had.

Leptob | 09-11-21 | 10:32

Goed voorbeeld doet volgen nietwaar en Ferd Grapperhaus maar naar lucht happen bij corrupte GGD-'ers die gefingeerde en dus valse QR-codes verstrekken tegen geldelijk gewin. Wie gaat nu eindelijk deze stal eens drastisch schonen?

Een vrije paling | 09-11-21 | 10:31 | 1

Ik ben erg bevooroordeeld, en ik zou dus eens openbaar gemaakt willen zien, uit welke bevolkingsgroep deze corrupte en frauderende GGD-ers afkomstig zijn.

Roadblock | 09-11-21 | 11:40

Strategie van het kabinet is evident in dezen. Het is draaien, keren, rekken, tegenwerken, tegenhouden, traineren en halve waarheden. En wat al nog meer.
Zij weten hoe diep de beerput is en hoe erg die stinkt. Dus wordt er elke keer een beetje losgelaten en zo nu en dan een flinke hoop rotzooi. Net zolang tot dat het 'publiek' er wel klaar mee is. "Ja kut voor die ouders, moeten geld terug krijgen, Maarrrr ze zullen, nee hebben(!), zelf ook wel iets fout gedaan. Kunnen we nou eens over op belangrijkere zaken?
Gewoon de boel rekken, en dan zijn er weer verkiezingen. Is 'iedereen het weer vergeten'.
Je ziet het nu al in de formatie. Zelfde koppen spelen wederom de zelfde rollen. Dat er ongekend onrecht is aangedaan, dat de wetten en rechten met voeten zijn getreden, het zal wel. Niet mijn pakkie an.
En dus wordt Pietertje vanzelf een beetje zielig gevonden. 'Ach gut, maakt die man zich nog steeds daar druk over?'
Terwijl je moet afvragen waar zijn de andere 147 kamerleden die zich er niet druk overmaken?

Harvey2Face | 09-11-21 | 10:29 | 5

Oh, er trappen er hier bosjes in als zo'n VVD of CDA angehauchte weer eens roept: Ik ben toeslagaffaire moe.

Roadblock | 09-11-21 | 11:42

@van Oeffelen | 09-11-21 | 14:43:
Ik kan best begrijpen dat het CDA, de VVD, D66 en de CU het moe is.
Als je het hebt laten gebeuren, en het ook nog heb proberen af te dekken, zou ik het ook moe zijn.
Nu met gezwinde spoed verder met de formatie in het landsbelang of zoiets.
Oh Nee, Het gaat nog wel even een tijdje duren.
4 jaar schat ik zo maar.

Roadblock | 09-11-21 | 15:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Omtzigt zit (terecht) diep in de gevolgen van de toeslagen, maar de invoering van dit administratieve systeem is toch echt de 2e kamer met 10-tallen amendementen voor de "zwakkeren" waaronder verrekening achteraf, waar zeker 50% van Nederlanders moeite mee had/heeft incl. 10% sowieso fraude.
Toen er iedere maand 5000 uitkeringen naar Bulgarije gingen schrok de politiek zich kapot, een systeem wat ze zelf gemaakt hadden.

hagelkruis | 09-11-21 | 10:28 | 6

Dat doet niets af aan de gerichte vragen van Omtzigt. Dan hadden de ambtenaren het terug moeten sturen als onwerkbaar. Nu hebben ze mensen gemangeld. Bewust.

ole guapa | 09-11-21 | 11:18

@Nuchternederland | 09-11-21 | 10:40: Ambtenaren zijn uitvoerend en hanteren met graagte het beginsel van de omgekeerde bewijslast, die ze hebben gekregen van de Tweede Kamer. Hagelkruis heeft gelijk.

Sierstrip | 09-11-21 | 11:28

@ole guapa | 09-11-21 | 11:18:
Hahaha... even checken: stelt u zich voor dat na de Bulgarenfraude, de Belastingdienst de nieuwe wetgeving terugggestuurd had als zijnde onwerkbaar. Dan had men hier in de panelen en in De Kamer de loftrompet gestoken over de coöperatieve ambtenaren? Dan hadden ze niet het verwijt gekregen dat zij behoren tot de uitvoerende macht die gewoon moet uitvoeren wat de wetgevende macht (Kamer) heeft besloten, toch?
Hahaha... gelooft u dat nou echt? U hebt gewoon makkelijk praten... achteraf!

Amsterdamsko | 09-11-21 | 11:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Godskolere zeg, het wordt nu wel een migraine dossier... die kut van van D66 (alles is kut van D66) van Huffelen, moet die mensen gewoon schadeloos stellen, mochten de mensen meer krijgen dan waar ze recht op hebben, dan haalt de belastingdienst dat wel weer terug.... ze weten inmiddels wel hoe dat moet!

p.s. Hulde voor Omtzigt.

Karel Kruizenruiker | 09-11-21 | 10:27 | 2

Van Huffelen moet de wet uitvoeren. Van Huffelen kan niet willekeurig geld gaan lopen uitdelen. Die bevoegdheid heeft ze niet.

Sierstrip | 09-11-21 | 11:30

@Sierstrip | 09-11-21 | 11:30: Precies want de echte fraudeurs gaan profiteren van deze kwestie. Als die allemaal hun zakken vullen krijgen we daar weer grote problemen mee. Want het gaat wel om ons belastinggeld. Boe roepen is eenvoudig.

dartfrogger | 09-11-21 | 12:49

Boetekleed, glas, plas etc..

Colin.Fart | 09-11-21 | 10:27

Jeetje echt superinteressant, maar heel eerlijk: we weten het wel. Waar gaat dit nieuwe inzicht toe leiden? kabinet dat aftreedt? Ow wacht dat zijn ze al. Nog meer gratis geld voor nog meer mensen? Nee, want daar verandert dit niets aan. Dus bedankt Pietertje en focus je nu maar eens op dat andere dossier wat nog veel belangrijker is

Drek van Dilderen | 09-11-21 | 10:26 | 4

En dit gedrag is dus precies wat Harvey2Face hierboven beschrijft. Goh, gaap, wat heeft Max vandaag gedaan? Juist daarom is Omtzigt zo belangrijk en daarom moet hij volop steun van het publiek krijgen. In plaats van weg te zakken op de bank.

ole guapa | 09-11-21 | 11:19

@ole guapa | 09-11-21 | 11:19:
En dat in precies de reden waarom zo'n bak Drek hierboven dhr. Omtzigt niet zo kleinerend "Pietertje" zou moeten noemen. Dan snap je niet hoe belangrijk het is dat dit tot de bodem moet worden uitgezocht. Een "nieuw" kabinet kan hiermee wederom worden omgetrokken.

Dedicated | 09-11-21 | 11:53

@Dedicated | 09-11-21 | 11:53: Ja want een land zonder regering is echt goed voor het land. Denk nou ff na. Pietertje kan zich beter in een nieuw dossier inlezen, dan de one-trick pony te worden waar niemand meer naar luistert. Mevrouw Leijten zit al in dat stadium, laten we hopen dat Pieter zijn aandacht verlegt naar het echte probleem: de oneindige instroom die we elke week hebben.

Drek van Dilderen | 09-11-21 | 12:46
▼ 1 antwoord verborgen

Doodeng dat zo’n liegende fraudeursclub als PwC zo dicht tegen de overheid aanschurkt.

Panos88 | 09-11-21 | 10:25 | 1

De Big Four zijn wat dat betreft één pot nat.

Louter Leuter | 09-11-21 | 10:41

Als we toch bezig zijn, trek Hugo eens aan zijn baard voor de ruim 300 miljoen euro die zijn weggepist aan afgekeurde medische rommel.

Ommezwaai | 09-11-21 | 10:24 | 1

Wat zou je niet allemaal met 300 miljoen kunnen doen voor de Zorg / Defensie / ach laat maar.

Roadblock | 09-11-21 | 12:10

Respect voor Dhr Omtzigt en zijn vasthoudendheid, maar het is maar de vraag of het ooit lukt deze beerput te legen, zeker als types als Uijlenbelt ongestraft meineed kunnen plegen.

Diederik_Ezel | 09-11-21 | 10:23

Als je deze terechte vragen om je oren krijgt dan ben je toch af. Om in bedrijfstermen te spreken: "als we het hier over moeten hebben, dan hebben we een ander gesprek".... Te. Triest. Dit. Echt.

zevensprong | 09-11-21 | 10:23

Mensen macht geven zonder consequenties.....

streknek | 09-11-21 | 10:22

Deze man is onmisbaar in de 2e kamer.
De energie die hij en Sophie in dit dossier hebben gestopt, is ongekend.
Helaas heeft deze man ook moeten boeten voor zijn inbreng, graag functie elders volgens een van de heksen.
Zijn stem zal nog lang nagalmen in de 2e kamer, maar goed ook.

Zitvlak | 09-11-21 | 10:18 | 4

Omtzicht gaat ooit straten en standbeelden krijgen.

Astroturfer | 09-11-21 | 11:58

Die marrekaan uit dat turreke clubje deed ook mee!

Hendrikaatje | 09-11-21 | 13:39
▼ 1 antwoord verborgen

Hulde voor de heer Omtzigt.

@redactie. Zouden jullie ook een topic willen maken wanneer deze antwoorden gegeven worden?

Rohin | 09-11-21 | 10:18

Ik houd echt van Pieter Omtzigt en hoe hij zich als een pitbull vastbijt in dit schandaal. Knap van hem hoe enorm vasthoudend hij is.

Dameskonijn | 09-11-21 | 10:17

Ahh, dit geeft dan toch weer lekker het gevoel van het "oude normaal".

We gaan er weer met vol vertrouwen tegenaan.

SmurfenSlurfje | 09-11-21 | 10:16

OK bedankt Pieter dat jij dit doet, dan hoef ik het niet te doen. Laat alle Kamerleden een voorbeeld hieraan nemen. DIT is jullie baan, stelletje lapzwansen. Niet elkaar de maat nemen, niet meer deugen dan de andere, nee, DIT. @Jetten, @Jesse etc.

John McClane | 09-11-21 | 10:15

Zolang Rutte c.s. er zitten zijn wij de lul.

Fedde71 | 09-11-21 | 10:14

Gedetailleerd bespreken na de breek: dat ga ik dus mooi overslaan, want ik geloof best dat er laakbaar gehandeld is maar wat moet ik dan met alle details: daar kan ik verder niets aan doen dan op een andere partij stemmen. En dan niet op een rechtse partij natuurlijk, want rechts heeft erop aangedrongen dat al die import eens zorgvuldig gecontroleerd zou worden want al dat soort mensen komt hier toch alleen maar om van ons sociaal stelsel te profiteren.

cugel | 09-11-21 | 10:12 | 2

U leest het niet, maar wil wel even reageren. Aha.

Nuchternederland | 09-11-21 | 10:32

@Nuchternederland | 09-11-21 | 10:32: Oke, even snel gelezen. Zelfs een aantal linkjes aangeklikt, kom ik op eerdere onderwerpen van GS. En nu, wat kan ik er verder aan doen? Wie zijn die gedupeerde ouders? Zijn het niet ouders waarvan de belastingdienst aannam dat ze wel fraudeurs zouden zijn omdat ze "een nest Antillianen" zijn? En wat kan ik er nu verder aan doen dan?

cugel | 09-11-21 | 10:42

Ik ben blij dat er nog mensen zijn in de Haagse polletiek die vooral dòòrgaan. Maar er wordt uiteindelijk geen één ambtenaar of (inmiddels ex) kabinetslid vervolgd. Men “neemt zijn verantwoording” door op te stappen en via de baantjescarousel is er binnen twee maanden een goed betaald luizenbaantje geregeld.
Dat is geen verantwoording nemen maar weglopen voor je verantwoording. Bah!

Guusje Nadorst | 09-11-21 | 10:12 | 1

Helaas met u eens.Maar er lijken toch ook wel strafrechtelijke feiten te zijn begaan, bv meineed? Daar zal toch hopelijk aangifte en vervolging op plaatsvinden?
Maar mss ben ik erg naief.. geef het toe.

roberto9715 | 09-11-21 | 10:22

Er is ook 6 miljard gereserveerd om dit schandaal op te lossen? Volgens Philip van Tijn in EV, maar gaat het eerder naar 10 miljard omdat ze nu als wilden aan het strooien zijn met geld.
Dit is niet te bevatten!

lanexx | 09-11-21 | 10:12 | 1

Inderdaad. De onheus bejegende ouders moeten volledig gecompenseerd worden, maar dat is geen vrijbrief om iedereen geld te geven om er maar van af te zijn.
Het hele verhaal gaat om dossiervorming op basis van onterechte en foute informatie, door overactieve en wrede belastingmedewerkers.
Doe daar wat aan, maar ga niet de belastingbetaler nu een extra heffing opleggen omdat je problemen wil afkopen in plaats van oplossen.

Nuchternederland | 09-11-21 | 10:34

Het is en het blijft, één grote corrupte boevenbende.

Paaldanseres | 09-11-21 | 10:08

Goed dat jullie je hier in vastbijten. Dat gaat namelijk precies helemaal niks veranderen. Je kunt wel 100 keer bewijzen dat die club liegt en bedriegt, maar ze blijven zitten waar ze zitten omdat heel veel mensen op ze blijven stemmen. Iets meer dan 2 miljoen mensen stemden op de partij waarvan de leider een doctrine naar zich vernoemd kreeg. Koekoek.

opblaasschaap | 09-11-21 | 10:07 | 1

Als je er even bij stilstaat, 1 op de 8 tot 9 Nederlanders heeft op de VVD gestemd.
dat heet een kleine minderheid.
Ok, op de rest nog minder, maar waar hebben we het over? 1 op de 8 á 9.
Het beleid raakt echter iedere Nederlander van die 8 tot 9.
Dat klinkt als een dictatuur.

Nuchternederland | 09-11-21 | 10:36

Een keer trek je de conclusie, integere politiek is een illusie.
Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom.

Toetsenbordcomplex | 09-11-21 | 10:05 | 2

Yup een volgescheten en gezeken beerput schoonmaken in je blootje word je minder vies en ziek van dan van de politiek.

captain-caveman | 09-11-21 | 10:11

Daarom zijn de checks and ballances, zo belangrijk, zodat narcistische mooipratende op macht beluste figuren die van nature richting deze functies worden getrokken niet te veel speelruimte krijgen. Kijk naar trump blijft roepen dat ie de verkiezingen niet verloren heeft, maar het systeem zit dusdanig in elkaar daar niet meer overgaat, nieuwe president wordt ingehuldigd, bye bye zwaai zwaai. Kijk even naar ons formatie proces en de ongezonde hoeveelheid invloed die Rutte daarop heeft als MP.

Incitatus | 09-11-21 | 11:03

Laat Omtzigt zich maar eens druk maken over de omvolking die al vele jaren aan de gang is en ervoor zorgt voor "Ongekend Onrecht" voor de Nederlandse Bevolking.

meneer Q | 09-11-21 | 10:04 | 1

In het manifest van omtzigt aan het CDA staat dat het migratie tegenwoordig beschouwd wordt als een natuurwet, of iets van die strekking. Lees: we zouden daar eens paal en perk aan moeten stellen. Omtzigt is slim genoeg die brug niet op te gaan, want dan wordt hij een nazi met een zwart pak en is het 'logisch' dat het CDA zulk soort figuren uit de partij flikkert. Wat hij nu probeert is hoge ambtenaren te vangen op meineed, waarvan hij weet dat deze dit gepleegd hebben. Hij is opzoek naar het rokende pistool, zodat de regering ten lange leste geen enkele andere uitweg meer heeft dan deze figuren voor het gerecht te slepen. Lijkt een vrij kansloze missie, maar Pieter gaat het wel proberen.

Incitatus | 09-11-21 | 10:50

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl