achtergrond

Geenstijl

INGEZONDEN - Boze Boer trekt gierput open over stikstofophitserij Nu.nl

INGEZONDEN - Reactie op nu.nl-artikel "Levenloze bermen en extra stikstof door boeren die land inpikken"

Deze morgen las ik het artikel 'Levenloze bermen en extra stikstof door boeren die land inpikken'. In het stuk worden zware beschuldigingen geuit die nauwelijks worden onderbouwd en in dusdanige mate irreëel zijn dat kan worden gesproken van fake news, desinformatie en laster. Er wordt beweerd dat boeren zich op grote schaal bezig zouden houden met 'landjepik' en dat het op zandgronden om 'tientallen' hectaren per gemeente zou gaan. Het gevolg van de illegale ingebruikname van grond zou miljoenen kilo's extra stikstof zijn.

Het is belangrijk om met het laatste te beginnen, de miljoenen kilo's extra stikstof. Dat volgt helemaal niet uit onrechtmatig gebruik van grond. Je kunt stellen dat extra gebruik van grond leidt tot extra opbrengst van gewassen. Gebruik van meer grond betekent niet dat er meer mest is. Om zwart mest uit te rijden heb je niet meer grond nodig; dat kan op het eigen perceel. In het artikel wordt ook gesproken over het illegaal intekenen van grond.  De boer verantwoordt zijn mestboekhouding dan met grond die niet van hem is. Dat is geen illegale zwarte mest. Illegale zwarte mest is mest die buiten de mestboekhouding op het land wordt uitgereden. Het verschil zit hem in het feit dat illegaal intekenen niet leidt tot meer mest. Wanneer de boer niet onrechtmatig gemeentegrond zou intekenen, zou hij die mest op een andere manier moeten en kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld door het afvoeren naar een vergister of mestverwerker. De hoeveelheid mest wordt niet bepaald door de in gebruik genomen grond, maar door het aantal dieren. De bewering dat sprake zou zijn van miljoenen kilo's extra stikstof is dus ongegrond.

Wat betreft de 'tientallen hectaren per gemeente' het volgende. Het leidt geen twijfel dat er sprake is van 'landjepik' door boeren: die mogelijkheid is er en dus zijn er boeren die dat doen. Evenmin leidt het geen twijfel dat het werkelijke aantal hectaren maar een fractie is van wat nu.nl beweert. De kleinste eenheid van 'tientallen hectaren' is twintig hectaren en dus 200.000 vierkante meter. Uitgaande van een strook van 5 meter die onrechtmatig door boeren bewerkt zou worden, zou het per gemeente (op zandgronden) een strook van 40 kilometer zijn (200.000 / 5 = 40.000 m = 40 km). Het moge duidelijk zijn dat er weinig gemeenten zijn waar sprake is van 40 km aan stroken die onrechtmatig gebruikt zouden kunnen worden. Meestal zijn er namelijk grenzen, zoals sloten, bermen, bomen, etcetera.

Daarnaast maken de meeste boeren zich helemaal niet schuldig aan 'landjepik'. Ook is er meestal geen strook van 5 meter, in het artikel wordt gesproken van meters. De kleinste eenheid van meters is 2. Uitgaande van een strook van 2 meter zou je het dus hebben over een strook van 100 kilometer. Het gaat niet altijd om meters, in het artikel wordt (natuurlijk) gekozen voor het uiterste. Uitgaande van een gemiddelde strook van 1 meter kom je uit op een strook van 200 kilometer per gemeente. Ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is dat er gemeenten zijn waar tientallen hectaren grond oneigenlijk gebruikt worden, denk aan gemeenten waar een treinrails doorheen loopt, maar in het artikel wordt generaliserend geschreven en daarmee wordt voorgedaan alsof het op grote schaal zou gebeuren - en dat is onmogelijk. 

Wat opvalt is dat gemeenten als slachtoffers worden aangeduid in het artikel. Ze zouden niet handhaven omdat ze de confrontatie niet aandurven. Brutale boeren zouden paaltjes weer uit de grond trekken, gemeenten zouden de regie weer moeten terugnemen. Dit beeld is geheel in lijn met het beeld in de media van gewelddadige boerenprotesten waarbij niet gehandhaafd zou worden. In werkelijkheid zijn boeren al decennia speelballen van de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek. Als geen andere sector is de landbouwsector in kaart gebracht. Zonder pardon worden gegeven vergunningen ingetrokken als Den Haag weer eens heeft geblunderd, of gewoon omdat er op teruggekomen wordt. Er wordt veel gecontroleerd, hard gehandhaafd en mestfraude wordt (terecht) vervolgd. Net als door de media worden boeren zonder angst door politici al decennia voor rotte vis uitgemaakt. 

Uit het artikel komt een beeld naar voren dat nu.nl bewust is van het feit dat het, op zijn minst goed mogelijk is dat het, geschetste beeld de werkelijkheid ernstig geweld aan doet. Het hele artikel staat vol met termen als: 'je ziet het vaak', 'soms', 'het gaat daar al gauw', 'vooral in drogere gebieden'. Het is gezien de timing niet ondenkbaar dat met het artikel van nu.nl verkiezingscampagne wordt gevoerd. Even lekker generaliserend boeren voor rotte vis uitmaken. Wat met de boeren gebeurt is vergelijkbaar met de toeslagenaffaire, alleen is de rol van de media veel groter. Ook zijn de gevolgen voor Nederland als geheel veel groter als wordt bereikt wat sommige partijen en veel media al decennia willen bereiken, namelijk het einde van de boerenstand.  

Een verantwoorde ontwikkeling naar een duurzame voedselvoorziening is de ontwikkeling die eigenlijk al gaande is: vlees uit een fabriek en kassen met vele verdiepingen. Uiteindelijk gaan we al ons eten printen. Natuurlijk zullen sommige mensen sceptisch zijn, net zoals dat met de komst van de trein en de digitale camera aanvankelijk ook was. Niemand heeft het nu nog over de paardenkoets of de analoge camera en zo zal het ook gaan met kweekvlees. De ontwikkeling naar die duurzame voedselvoorziening zou kosteloos, organisch en vrij snel gaan. Maar niet in Nederland, want bij ons spelen andere belangen. Daarom wordt de (verreweg) meest innovatieve landbouwsector ter wereld de nek omgedraaid en dit wordt gelegitimeerd met een alternatief dat geen alternatief is. 

De kleinschalige kringlooplandbouw is een fantasieverhaal. Een kringlooplandbouw op kleine schaal is net zo reëel als een leger dat terug gaat naar de musket en het kanon. Dat is de reden waarom na de oorlog de schaalvergroting werd ingezet. Om dezelfde reden haalden onze voorvaderen honderden jaren geleden, toen er slechts enkele miljoenen mensen in Nederland woonden, het graan al uit de Oost.

Het ergste van alles is dat onze media en politici geen enkel idee hebben.

[NAW bekend bij de redactie]

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.