Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BANKBLOG - Politie = Belastingdienst 2.0

754 miljoen euro, per jaar. Mogen zij even vangen?

bank

Telegraaf kwam vrijdag met verontrustend bericht dat de politie radar-auto’s gaat inzetten tegen hardrijders. Deze onherkenbare Stasi-auto’s zijn dus rijdende flitspalen, want de hardrijder wordt niet staande gehouden. Het wordt gepresenteerd onder het mom van het reduceren van het aantal verkeersdoden en asociaal verkeersgedrag, maar daar zijn wat kanttekeningen bij te zetten. Het beeld wat dan naar voren komt is dat de verkeerspolitie eerder een soort belastingdienst 2.0 is dan een instantie die uit is op het verbeteren van de veiligheid. 

Egbert-Jan van Hasselt, projectleider Infrastructuur bij de Nationale Politie wordt in het artikel aangehaald met de redenen voor deze extra radar-auto’s. Quote:

“Volgens de projectleider is het offensief nodig omdat er nog te veel doden vallen in het verkeer door hardrijders en automobilisten die zich op een andere manier asociaal gedragen in het verkeer. Vorig jaar vielen er 661 verkeersdoden in Nederland.”

“Er vallen nog steeds te veel doden” is een subjectieve uitspraak. Wat is veel? De dwepers zullen zeggen dat elke dode één te veel is. Wel, die willen een totale verkeerslockdown, want dat is de enige manier om het aantal dodelijke slachtoffers naar nul te krijgen. En met die gedachtegang moeten ze dan ook sport, seks, alcohol, medicijnen, lakens, selfies, huisdieren, klussen, en zo verder allemaal verbieden. Dit is dus totaal onwerkbaar; het leven zit vol met risico’s en de vraag moet dan ook zijn waar de maatschappij een grens wenst te leggen.

Om met een soort Godwin te beginnen, het aantal doden door een val ligt boven de 4000 per jaar. Ter vergelijking, in 2019 vielen (no pun intended) er 661 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Dit is een kleine daling ten opzichte van het jaar daarvoor (678 dodelijke verkeersslachtoffers). De toon van Hasselt doet eerder het tienvoudige aantal dodelijke verkeersslachtoffers vermoeden. Verder zit dit aantal al sinds 1971 in een dalende trend (die de laatste jaren lijkt uit te bodemen). Deze daling is nog markanter als het aantal voertuigen en gereden kilometers wordt meegerekend (er zijn nu meer auto’s die meer rijden dan vroeger); het verkeer is dus significant veiliger geworden.

1950

Als er gekeken wordt naar de 678 dodelijke verkeersslachtoffers in 2018 dan valt het volgende op: 

1) meer dan de helft van de verkeersdoden valt in de categorieën fietsers, bromfietsers en voetgangers (zie hierboven)(vraag is wel of hier de veroorzaker een auto/motor/vrachtwagen was en of de snelheid van de veroorzaker een significante rol speelde). 

2) de meeste dodelijke verkeersslachtoffers zijn oudere mensen (zie hieronder). Nu is het niet duidelijk in hoeverre dit door eigen schuld is of door schuld van anderen (en wat de leeftijd is van die eventuele veroorzaker), maar historisch gezien valt de grootste daling in aantal verkeerdoden in de jongere leeftijdsklassen waar te nemen. Leeftijd lijkt dus een consistent grote rol te spelen en het lijkt mij sterk dat nu juist de groep ouderen altijd het slachtoffers is van hardrijders en/of juist deze groep altijd hard rijdt. Ofwel, te hard rijden is wellicht niet het probleem hier.

leeftijd

3) zoals hieronder te zien valt, vindt 46% van de dodelijke ongelukken plaats buiten de bebouwde kom. Verder blijkt dat 51% van de dodelijke ongelukken plaatsvindt in een zone met een maximumsnelheid tot en met 60km/h.

locatie

verkeerswegen

4) Hieronder valt te zien dat 60% van de dodelijke verkeerslachtoffers valt op wegen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

beheerders

5) Hieronder valt te zien dat het aantal verkeersdoden per provincie erg verschilt.

provincie

Dit allemaal bekijkende, kom ik tot de volgende conclusies :

A) de grootste problemen vinden in de gemeentes plaats. Dus wat doen de mannen van de Landelijke Eenheid dan met hun radarauto’s? Gaan zij met hun radarauto’s op met name gemeentewegen patrouilleren? En is dat dan geen taak voor de politie aldaar (die ook beter op de hoogte is waar het in de gemeente onveilig is)?

B) Onder verkeersdoden zijn ouderen het meest vertegenwoordigd. Er lijkt geen correlatie noch causatie te zijn met te hoge snelheid, dus die radar-auto’s gaan hier niks aan veranderen.

C) Gaan de radar-auto’s voetgangers, brommers en fietsers in de gaten houden? Hier valt meer dan de helft van de verkeersdoden namelijk. 

D) Gaan de radar-auto’s dan ook voornamelijk in Brabant, Overijssel, Drenthe, Gelderland, Friesland, Zeeland en Limburg patrouilleren, gezien daar de meeste verkeersdoden vallen?

Ik durf de stelling wel aan dat de radar-auto’s alleen worden ingezet op snelwegen, terwijl daar maar een relatief gering aantal verkeersdoden vallen. Verder is de vraag hoeveel van deze snelweg verkeersdoden door te hoge snelheid werd veroorzaakt (meestal iets van 30%). De impact van de radar-auto’s op het aantal verkeersdoden gaat dus miniem zijn. 

Verder vermoed ik dat deze radar-auto’s vooral gaan controleren waar het hardst gereden wordt en dus niet op trajecten waar steevast veel ongelukken plaatsvinden door te hoge snelheid. Het motief is dus niet het verminderen van de dodelijke verkeersslachtoffers maar het maximeren van de uitgeschreven boetes, iets wat de burgers allemaal kunnen ervaren tegen het einde van het jaar. De budgetten moeten dan worden gehaald en de controles worden dan overal opgevoerd. Als de verkeersveiligheid de drijvende motivatie is van de verkeerspolitie, dan zou zij elke maand evenveel controleren (of proportioneel versus aantal ongelukken in elke maand); iets wat niet het geval is. Geld/behalen van budget is dus de drijvende kracht en veiligheid is zowat een bijkomstigheid.    

Hoe zou het dan wel moeten? Wel, de lokale politie-eenheden moeten verantwoordelijk worden voor de controles in hun regio en het Rijk betaalt hiervoor. Deze betaling kan worden gekort als het aantal verkeersslachtoffers niet op of onder een bepaald niveau komt te liggen. Dit stimuleert gemeentes om gevaarlijke verkeerspunten te verbeteren en te controleren waar dit het meest effectief is. Het zou dan ook helpen als de verkeerspolitie moet aantonen dat er op de te controleren locatie gevaarlijke omstandigheden zijn die een controle justificeren (geen Boss Hogg en Roscoe P Coltrane toestanden). De Landelijke Verkeerseenheid moet een soortgelijk iets doen op de snelwegen; alleen controleren waar er bewijs is voor effectiviteit (reduceren verkeersslachtoffers). Verder moeten alle korpsen af van numerieke doelstellingen omtrent boetes en zouden de boetes allemaal ten goede moeten komen aan het Rijk, zodat de korpsen geen perverse prikkel hebben. Doelstellingen zouden direct verband moeten houden met het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers (waardoor ook het Rijk er geen misbruik van kan maken). 

Dit gaat natuurlijk allemaal niet gebeuren, want de verkeerspolitie is en blijft de heimelijke tweeling van de belastingdienst. Het Rijk wil die 25.000 boetes belastingaanslagen per dag niet opgeven, want het levert per jaar een mooie EUR 754 miljoen op! Jammer dat de mediaas geen enkele kritische vraag stellen of kanttekeningen maken bij het aantal verkeersdoden/snelheid. Het is allemaal copy paste werk en wordt als een grijze brij over het volk uitgestort.

Maar dat lijkt zowat ook de bedoeling, want stel je voor als het volk opeens ophoudt met grazen…  

Reaguursels

Inloggen

Ja, onze nationale bezigheid: wetsovertredingen. Natuurlijk is het belachelijk als we er op aangesproken kunnen worden. En natuurlijk is het doodrijden van fietsers op b-wegen veel minder erg dan kansparels die zwembadgangers betasten.

Even door het artikel heen.
1) Meer dan de helft van de verkeersdoden is fietser. Los van het feit dat het CBS aangeeft 1/3 auto, 1/3 fiets, 1/3 rest, wordt voor het gemak de statistiek van de veroorzaker als een open vraag neergezet. Welnu: 53% auto bestelauto, 17% vrachtauto (van de fietsongelukken; bron:SWOV) Of de veroorzaker een snelheidsongeluk was, wordt in Nederland niet goed geregistreerd. In de ons omringende landen wel; zo is het in België rond de 30%.

2) Veel van de slachtoffers zijn ouderen. Het SWOV stelt, dat er een grote toename is van ouderen. De toename van ouderen wordt metname verklaard doordat ouderen mobieler zijn (scootmobielen etc.) en doordat er meer bijrijders slachtoffer zijn geworden. Voor het gemak wordt even vergeten dat er ook een sijging te zien is van jongeren tussen de 15 en 25. En dan een totaal niet onderbouwde conclusie dat de mensen die deze kwetsbaardere groepen aanrijden (70% is automobilist/vrachtwagenchaufeur) wellicht zich allemaal netjes aan de snelheid hielden.

3) Het is een consistent beeld, dat heet grootste gedeelte van de dodelijke ongelukken in het onderliggende wegennet plaatsvindt. Zo'n 3/4. Met name op deze wegen wordt ook vaak te hard gereden.

Maar naar de conclusies:
A) Het is blijkbaar vergeten dat sinds 1994 alle gemeentelijke politie is samengevoegd tot de KLPD. De politie aldaar is de KLPD. En die krijgen dus die radar auto's die ze in samenspraak met de burgemeester en het OM inzetten (bron: KLPD)
B) 70% van de verkeersslachtoffers wordt aangereden door (vracht)auto's. Die rijden natuurlijk allemaal niet te hard.
C) Wederom wordt hier weer onder tafel geveegd dat 70% van de aangereden fietsers door (vracht)auto's wordt aangereden.
D) Dit is een vraag, geen conclusie.

Na wat propaganda gelul (politie bekeurt alleen om geld binnen te halen, o wat is het erg dat de snelweg geen racebaan mag zijn), komen we tot "Hoe zou het wel moeten". Het grootste punt lijkt te zijn, dat de reorganisatie naar de nationale politie ongedaan gemaakt zou moeten worden, omdat we dan weer lokale politie-eenheden hebben.

Maar ja, selectief statistieken kiezen, klagen dat je niet op de openbare weg mag racen en zeuren dat je met boetes de staatskas spekt levert natuurlijk veel makkelijkere stukjes op.

ParadiseLost | 31-08-20 | 12:53 | 3

Jij lult natuurlijk net zo hard. Het betoog dat veel automoblisten houden gaat niet om het feit dat ze de openbare weg graag als racebaan zouden hebben. Het gaat om het feit hoeveel geld en moeite er wordt gestoken om de automobilisten te pakken en beboeten. Voor de goede orde: Als je te hard rijdt is een boete terecht. Echter: veruit de meeste controles vinden plaats op wegen waar NIET de dodelijke ongelukken gebeuren. Als je, zoals de politie aangeeft, het te doen is om de veiligheid te vergoten en het aantal dodelijke slachtoffers omlaag te krijgen, dan zijn ze dus verkeerd bezig.
Zoals jij zelf al aangeeft: "Het is een consistent beeld, dat heet grootste gedeelte van de dodelijke ongelukken in het onderliggende wegennet plaatsvindt. Zo'n 3/4. Met name op deze wegen wordt ook vaak te hard gereden."

Dan moet het dus zo zijn, dat ook 3/4 van de contrles daar plaats vindt en dat is dus niet het geval. De logische conclusie die dan iedereen maakt is dat het primair te doen is om het geld binnenharken.

Eagle0511 | 31-08-20 | 13:28

Lol... Je puntje C... alsof vrachtwagens allemaal te hard rijden... Je bent vergeten dat die dingen in NL al een tijdje begrensd zijn? Die paar km die ze extra kunnen zet weinig zoden aan de dijk hoor.

Je kunt het verhaal lekker selectief onderuit proberen te halen, maar op het gemiddelde woonerf wordt stelselmatig te hard gereden. Toch zie ik daar nooit mensen. Daar worden namelijk niet de cashwaardige overschrijdingen gehaald.

Op 80 kmwegen kan een controle nuttig zijn. Maar dan hangt het wel van de weg af. Een provinciale weg die zich kilometers ver door het landschap uitstrekt zonder kruizingen of andere plekken waar overstekers te verwachten zijn? Dit zijn typisch de wegenw aar het gas wat harder ingetrept wordt en waar je dus de controles ziet. De echte gevaarlijke weg de verderop ligt maar minder verkeer kent... nee.... dat cash minder, daar zie je dan ook nooit controles.

Tief toch op met je selectieve verontwaardiging. Iedereen weet dat variabele belasting primair doel Nr. 1 is. De geneuzel over veiligheid is alleen maar om het eigen geweten te sussen.

Teeweetwee | 31-08-20 | 14:20

Wat een gelul van die Egbert-Jan van Hasselt! Ga toch boeven vangen! Er worden in NL langzamerhand meer mensen geliquideerd dan dat er in het verkeer doodgaan. Belastingdienst 2.0 is de enige juiste omschrijving van de huidige politietaken, omdat het de afgelopen jaren erg duidelijk geworden is waar hun prioriteiten liggen.

De Griek | 31-08-20 | 12:11

Sassen heeft nooit iets voorgesteld in de financiele wereld of bij toonaangevende banken. Het "bankblog" gaat nooit over het ambacht van bankieren en het aangeven hoe de mensen geld kunnen verdienen. Het is verworden tot een mekkerkist over zaken die niks met banking te maken hebben. Het is een echt jankblog geworden.

van Oeffelen | 31-08-20 | 11:25

Met een sterke analyse de leugens van de overheid bloot stellen, dat zou vaker mogen.

Upendo | 31-08-20 | 10:34

Puppelupee, zomaar een bericht: De snelheid van e-bikes wordt door automobilisten vaak onderschat. ... In de zomermaanden vallen de meeste doden en gewonden onder elektrische fietsers. En: Het aantal verkeersongevallen met de elektrische fiets is dit jaar fors toegenomen. ... vallen de meeste doden en gewonden onder elektrische fietsers. ... Door hersenletsel kon hij na zijn e-bike-ongeval eigenlijk niets meer.''. Zomaar wat lukraak plukken van IN. En gewonden zijn veel duurderder alsdan dooien. Vergeet dat niet. Dus ebike belasting NU!

squadra | 31-08-20 | 10:13

Heb in juli twee verkeersboetes in Duitsland opgelopen. (opgereden, goed) 5 en 8 kilometer te hard. Kosten: 10 euro en 15 euro.

Ik was stomverbaasd.

Dr_Prepper | 31-08-20 | 09:36 | 2

En dat is ook nog inclusief administratie kosten......

Eagle0511 | 31-08-20 | 13:32

Ja, en dan heb je geluk dat je geen Duits rijbewijs hebt. Daar hebben ze wat ze hier ook zouden moeten invoeren: een puntenrijbewijs. Die twee boetes hadden je 2 punten opgeleverd en bij 5 ben je je rijbewijs kwijt. Dat werkt in de regel toch net iets afschrikwekkender dan een forse boete.

frut666 | 31-08-20 | 13:36

Journalisten zijn voor wat betreft mooie beelden, gelikte graphics en welwillende interviews, afhankelijk van de persvoorlichters van de overheid en de (grote) bedrijven. Een item moet snel op de tv, op de radio of op de website, dus dan is het als freelance journalist met een armetierig tarief, erg verleidelijk om even te knippen en te plakken uit voorgekookte 'media-packs' van de persvoorlichters. Kritische vragen of eigen onderzoek worden op deze manier ontmoedigd. Vandaar elke avond van die 'schoolkrantstukjes' op het journaal. Ik snap niet waarom Shula Rijxman van de NPO het voortdurend heeft over het ontwikkelen van nieuwe programma's voor een brede en sterke publieke omroep om Nederland te verbinden, terwijl de basis, het journaal, niet op orde is. Een onafhankelijk en kritisch journaal is cruciaal voor onze democratische rechtsstaat. Heb eens het lef om bewindslieden en persvoorlichters kritisch te bevragen en neem geen genoegen met voorgekauwde persberichten. En, om misverstanden te voorkomen, het journaal is niet om te "verbinden", want dat leidt al snel tot politiek-correcte oppervlakkigheid. Het gaat om objectieve verslaggeving van de harde realiteit. Namen en rugnummers. Af en toe de (onderzoeksjournalistieke) knuppel in het hoenderhok hoort daar ook bij.

Middenmoter | 31-08-20 | 09:33 | 1

hear, hear!

Eagle0511 | 31-08-20 | 13:33

zo had ik laatste een boete voor 71km in een 60 km zone, correctie ervanaf en je komt op 7km als ik het goed heb en kost je 38€... peoh poeh wat is de verkeersveiligheid weer omgegaan zeg. als bestuurder ben je gewoon een melkkoe.

shitblog | 31-08-20 | 09:31

Ik haakte af na het woord mediaas wat ten onrechte als een meervoud van media wordt gepresenteerd, terwijl media het meervoud reeds is van medium.

Verbandmeester | 31-08-20 | 09:16 | 2

Leuk he die stijlfiguren. Soms best wel ingewikkeld.

bastemeijer | 31-08-20 | 09:23

dat stond ook niet in mijn versie. maar goed te zien dat u afhaakte bij laatste alinea

Sassen | 31-08-20 | 10:52

Ik ben wel voorstander van deze aanpak. Wie zich aan de regels houdt heeft geen bon te vrezen. En de aso's betalen:). Wat kan er mis zijn aan deze aanpak?

Giotto | 31-08-20 | 09:10 | 2

Rij je zelf ook wel eens?
Dan zie je regelmatig gevaarlijk rijgedrag wat niks met snelheid te maken heeft.
Daar zouden ze wat aan moeten doen, lui die rood licht negeren bijvoorbeeld.

VW, alles ist vorbei | 31-08-20 | 09:13

@VW, alles ist vorbei | 31-08-20 | 09:13: ik woon op een druk kruispunt met stoplichten. Als ik een camera hier neer zou zetten, dan weet ik zeker dat ik minimaal 200 fietsers (per dag) die zonder links of rechts te kijken dwars door rood knallen. Voornamelijk wielrenners en studenten. De meesten rijden in het donker zonder verlichting en veelal met het mobieltje in de hand.

Ik tel hier al vele overtredingen welke met gemak een ongeluk zou kunnen veroorzaken. Als gemotoriseerd verkeer ben je altijd juridisch aansprakelijk ondanks dat de fietsers bovenstaande feiten plegen. Want dit staat natuurlijk goed in de cijfertjes, maar feit blijft dat de grootste veroorzakers van zware ongelukken de fietsers zelf zijn.

Voor wat betreft auto's zie ik echt zelden iemand door het rood knallen op het kruispunt. Nu zeg ik echt niet dat automobilisten nooit fouten maken, maar de cijfers zijn compleet scheef met de werkelijkheid die ik elke dag aanschouw en dan kijk ik niet eens de hele dag uit mijn raam.

Maar de politie beschouwt de automobilist als het gevaar op de weg. Ik zou zeggen, begin eens te handhaven bij de fietsers. Ipv miljoenen uit te geven aan deze scanwagens zou ik handhavers aantrekken en deze dagelijks op drukke kruispunten neerzetten. Die zouden ruimschoots hun maandsalaris terugverdienen in veelvoud. Maar nee, de automobilist heeft het gedaan. De bekrompen inzicht van het gezag.

Yzord | 31-08-20 | 10:42

Ik zou graag zien hoeveel doden er vallen die door te hard rijden, hoeveel doden door drugs, lachgas, medicatie, doden door zelfmoord.
Hoeveel doden door fietsers, wielrenners die schijt aan hebben aan verkeersregels, etc.
Het is te makkelijk om te roepen er zijn teveel doden in het verkeer, om dan te gaan flitsen als een malle.

VW, alles ist vorbei | 31-08-20 | 08:48

Dus het aantal jaarlijkse verkeersdoden bij snelheid 100-130km is 11% van 661. Laten we zeggen 70 doden. En om deze 70 doden per jaar verder omlaag te krijgen gaan we radar auto's inzetten. Wat kost dat wel niet per dode? Hihi

Ragnar_Lodbrok | 31-08-20 | 08:38

Ik zie ook een trend dat gemeenten steeds meer losse fietspaden weer terug brengen aan de straat. Daar gaan ook meer doden vallen.

Waskraan | 31-08-20 | 07:44

Mooi overzicht Alex! Het is idd gewoon een ordinaire lastenverzwaring.

Diederik_Ezel | 31-08-20 | 06:56

1) de oitkierungen van de onrendabelen en de vestigingspremie van 10.000 e pp moet 400x per week ergens vandaan komen. Tel daarbij op de reeds gevestigde uitzuigers en levenslang geteste Wajong aanhangers en je hebt de credit zijde berekend.
2) confrontatie moet voor de werknemer ivm arbo vermeden worden, bleek met parkeerbekeuringen in het verleden door wachters; vandaar rijdende parkeercontrolewagens, vooral betrof het confrontatie met getinten en tokkies. Blijkt voor gemeenten een succes: zie 1, dus die afgestudeerde verkeers academici lang bezig geweest met de opdracht: zoek een elfde controlemethode.
3) NSB volk stemt immer dit beleid, want indoctrinatie van het Goebels-MSM slaagt uitstekend en die heeft het straks weer over de hoedjes van de gleuven van de politiek ipv de echte problematiek. Goede vraag is dan: wat is het alternatief?

LoewiekedeVos | 31-08-20 | 05:24

Eerlijk gezegd snap ik het wel een beetje: Met Flitsmeister, Waze en dergelijke leveren flitspalen niet zoveel meer op. Hoe je een flitspaal op de provinciale weg herkend? Simpel, iedereen met een beetje auto gaat synchroon in de ankers. En die trajectcontrolekarretjes zijn ook nogal opvallend. Als je een Audi, Volvo of Golf (oid) achter je ziet gaan rijden en dezelfde afstand ziet houden weet je genoeg. Ik vind het ergens wel een uitdaging :-) Nieuwe techniek maakt het weer spannend!

ECLP | 31-08-20 | 03:26 | 1

Dan zou ik me nog even inlezen in deze techniek...

_pacman_ | 31-08-20 | 08:14

Beste Alexander,
Heeft jouw intelligentie je opeens in de steek gelaten of heeft het opportunismevirus je te pakken?
Nou ja......... alles beter dan het coronaviruszullen we maar zeggen.

Dachtutnie | 31-08-20 | 00:42 | 3

Ik heb een poosje gezocht maar kan de fout niet vinden. Waar gaat de vergelijking mank?

mmx | 31-08-20 | 03:04

Goh, wat een geweldige inhoudelijke reactie. We zijn nu allemaal overtuigd van jouw gelijk, Dachtutnie. Jouw enorme feitenkennis, de onmiskenbare hiaten die je in Alexanders onderbouwde verhaal blootlegt, in een woord: geweldig!

Koos8173 | 31-08-20 | 06:58

@mmx | 31-08-20 | 03:04: De fout zit in het woord mediaas wat ten onrechte als een meervoud van media wordt gepresenteerd, terwijl media het meervoud reeds is van medium.

Verbandmeester | 31-08-20 | 09:16

Ook de handhaving is een ordinair verdienmodel geworden.

hoochee | 30-08-20 | 23:54 | 2

Beetje handhaving kunnen we wel gebruiken in dit gedooglandje.

Het brein erachter | 31-08-20 | 00:01

@Het brein erachter | 31-08-20 | 00:01: Enige handhaving die we hier kennen is tegen de gewone belastingbetalende burger. Want die worden niet snel boos, en betalen toch netjes.

SanderEvers | 31-08-20 | 07:35
-weggejorist-
Sexy17Kitty | 30-08-20 | 23:37 | 1

Zal allemaal wel Alexander, maar blijft dat je gewoon niet te hard dient te rijden.

Mopar | 30-08-20 | 23:26 | 1

Ja een belangrijk probleem is nu zogenaamd opgelost. Ik rijd principieel te hard.

mmx | 31-08-20 | 03:07

Het Eu corona fonds moet betaald worden:

dus hou u maar vast de komende jaren.

Tee Of Cup | 30-08-20 | 23:20 | 1

Het welkom welkom beleid kost anders ook wel wat .

likmegaties | 31-08-20 | 03:20

Dank Alexander.

Sjeintje | 30-08-20 | 23:16

Zet je cruise control op de maximumsnelheid en laat je niet opjutten door andere weggebruikers. Welk probleem er ook mocht zijn, het is opgelost.

J. Jarig | 30-08-20 | 22:57 | 2

Zet je cruisecontrol op de maximale Mulderboete + de marge van 6 km - 1 km/u en je bouwt geen strafblad op.
voor 19:00 kun je dan 135 km/u rijden en na dat tijdstip 165 of 175 km/u rijden, iets minder is ook iets comfortabeler, bijv 155 km/u in de avond en 125 overdag.

KayakFun | 31-08-20 | 00:05

@KayakFun | 31-08-20 | 00:05: Maar die boetes van tussen de 250 en 350 euro gaan ook gauw vervelen hoor. Of je nou een strafblad krijgt of niet. Of heb jij zitting in de Europese Comissie en geniet je van 4500 uero onkostendeclaratie per maand waar je geen verantwoording over hoeft af te leggen?

Eagle0511 | 31-08-20 | 13:44

Wet Mulder = Afschaffen. Wat een gruwel is dat ding.
En de honden van Syncasso ook. Incasseert voor het CJIB.
Klacht?
"Neem dan contact op met de branchevereniging van incassobureaus, de Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI). Het incassobureau moet hier dan wel lid van zijn|".
U raadt het al.
Syncasso is geen Lid....

Piet Karbiet | 30-08-20 | 22:33 | 1

Een incassobureau mag evenveel als u en ik, dus lekker negeren. Tenzij de vordering terecht is, dan is betalen meestal het handigste. En dan betalen aan de schuldeiser. Dan mag het incassobureau voor die absurde extra kosten een rechtzaak aanspannen als ze willen. Maar voor minder dan 750 euro is dat sowieso niet rendabel.

Het brein erachter | 31-08-20 | 00:15

<Fawlty towers mode>
Don't mention ze bank!
</mode>

nieuwe_Deen | 30-08-20 | 22:24

Daar zijn wel wat dingen op te verzinnen. Flitsmeister in Nederland, Blitzerapp in Duitsland. Waze schijnt ook bruikbaar te zijn. Als je hard rijdt regelmatig naar rechts gaan, dan ziet de radarauto je niet meer, of rechts inhalen want iedereen blijft toch links hangen.
De nieuwste methode zijn de ouderwetse radardetectors, al doet de politie daar moeilijk over en moet je het ding in het zicht hebben. Je kunt ook de 4 sekonden ping van de portofoons oppikken. Iemand had daar afgelopen week al een linkje van. Ik meen dat het rond de 433 MHz zat en je een oude TV kaart kunt gebruiken om het zelf te bouwen.

Frau Merkel | 30-08-20 | 22:23 | 7

@Het brein erachter | 31-08-20 | 00:19:
Je kan moeilijk tegen ze aan rijden.

mmx | 31-08-20 | 03:14

Gewoon gaan eisen om met contant papiergeld te mogen betalen, want dat stukje papier is een wettig betaalmiddel. En dat met video en bewijs vastleggen. Ik wilde wel betalen maar er was niemand thuis...

ritter vn hüpfburg | 31-08-20 | 10:05

@Het brein erachter | 31-08-20 | 00:19: Dat was ironisch bedoeld. De linksplakkers veroorzaken meer problemen, maar handhaving is er niet. Als links alles vol hangt en rechts vrij is ga ik er rechts langs. Als niemand hoeft te remmen is er niets aan de hand.

Frau Merkel | 31-08-20 | 10:14
▼ 4 antwoorden verborgen

Het feit dat Van Hasselt niets eens het milieu als schaamlap opvoert, is veelzeggend over de waarde van stikstofbeperking als argument.

LucaBrasi | 30-08-20 | 22:19

In Afghanistan wachten de AK47's aan de kant. En de eigenaar daarvan stuurt pakweg 300 dollar per maand naar thuis front. Volgens mij klaagt daar niemand over inkomensverschillen.
Zie je maar, sociale druk werkt gewoon beter.

aporlo | 30-08-20 | 22:08

Nou ja , met dat thuiswerken komt er minder accijns binnen, het zou toch geen toeval zijn dat ze de begroting op deze manier aanvullen ?

ja,diedus! | 30-08-20 | 21:56 | 1

Dat dacht ik ook direct. Stel dat er ooit nog eens een situatie komt dat we allemaal de weg weer opgaan, zal de radarauto niet verdwijnen, maar de inkomsten richting de miljard worden geflitst.

Balzakius | 30-08-20 | 23:15

Politie: ga gewoon weer eens boeven vangen. Ik blijf het toch zeggen hoor.

Cepalislam500mg | 30-08-20 | 21:46

Traffic Life Matters!
Defund the police! Iemand?

Piraatbas | 30-08-20 | 21:38

Tot voor kort mocht je op veel snelwegen 130, nu nog maar 100. Als je daar controleert en bekeurt voor een snelheid tussen 100 en 130, is dat dan een bijdrage aan de verkeersveiligheid? Dan betekent dus dat voorheen de overheid ons grote risico’s liet nemen. Onzin dus. Het is gewoon een inkomstenbron. Op zich ok, te snel is een overtreding, maar doe dan niet zo hypocriet en zeg het gewoon. Dit is zo doorzichtig.

EG61 | 30-08-20 | 21:32 | 3

Het snelheidsverschil is ook een dingetje voor de verkeersveiligheid. Dus 130 waar je maar 100 mag, levert veel meer gevaar op, dan 130 waar je ook gewoon 130 mag.

Het brein erachter | 31-08-20 | 00:21

@Het brein erachter | 31-08-20 | 00:21: sorry, maar bullshit. Als ik 130 rijdt op een 100(voorheen 130) snelweg is het snelheidsverschil met de vrachtwagens nog steeds 50. En ook toen het 130 was reden veel mensen langzamer. Dus dat kan de reden niet zijn....

ECLP | 31-08-20 | 03:18

@ECLP | 31-08-20 | 03:18: Is de reden ook niet. Ongelukken gebeuren niet omdat iemand een paar km te hard rijdt. Ongelukken gebeuren omdat er randdebielen rondrijden die never nooit een rijbewijs hadden moeten krijgen. Kijk sommige dashcam filmpjes maar eens. Inhalen op B-wegen terwijl je de tegenliggers al aan ziet komen. Net voor een vrachtwagen vanaf de linkerbaan nog even de afrit mee pakken. Vanaf de oprit in 1 keer tussen verkeer door naar de linkerbaan schieten. Dat soort acties levert dus de ongelukken op. En helaas zijn er daar dus veel van. Nou levert dat op de snelweg nog hoofdzakelijk blikschade en een hoop file ergernis op.
De slachtoffers vallen op de B-wegen en in de bebouwde kom. Fietsers en voetgangers die aangereden worden (ook vaak door eigen schuld: door rood licht, appen op de fiets, etc.)
Of je leest in de maandag editie van je krant dat er een Golfje GTI tegen een boom is geparkeerd met als gevolg alle 4 (jonge) inzittenden dood. Gegarandeerd dat dan 130 is gereden op die B-weg, met een verkeerd ingeschatte bocht erbij betekent dat einde verhaal.
Ergo: Met meer controles op de snelwegen gaat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers niet significant laten dalen.

Eagle0511 | 31-08-20 | 13:58

Laat die gasten zich binnen een kilometer van een fastfoodrestaurant posteren.
En laat degene die z'n Happymeal en RedBull naar buiten flikkert flink betalen, dan doe je zichtbaar iets aan het milieu en kom je op een rechtvaardigere manier aan je geld.

Wolverines | 30-08-20 | 21:26 | 2

Heel goed idee. En veel goedkoper.

Cepalislam500mg | 30-08-20 | 21:47

Uitstekend idee maar dat zou gerechtvaardigd zijn en daar doet de Staat niet aan

Sofa1 | 31-08-20 | 11:34

Kunnen ze mooi beginnen op de boulevard van Scheveningen. Of zou dat te stigmatiseren zijn.

Rotterdammert1965 | 30-08-20 | 21:26

De meest winstgevende manier om automatisch geld te innen met minimale FTE en adminisatratie kosten.
Opgevoerde snorfietsen in een woonwijk najagen kost veel FTE en handmatige administratieve activiteiten kost juist geld. Schijnveiligheid naleven is altijd al een verdienmodel geweest. Gelukkig bepaal je zelf wat je aan deze verkapte belasting wilt betalen en cruise control is je best vriend. Het zou de overheid sieren minder borden te gebruiken om misverstanden te voorkomen, want vandaag al 2 borden gezien waarbij je 100 mag en 3 meter er achter weer 70 en de hectometer bordjes afgeplakt zijn.

I.P standing up | 30-08-20 | 21:18

Bestaat er geen vaccin tegen verkeersdoden?

de knikkerende kale | 30-08-20 | 21:18 | 1

Ik heb gehoord dat een inwendige nfc chip me je paspoort data die je elk uur met je telefoon moet uit lezen om je locatie etc door te geven het aantal. Verkeers doden aanzienlijk zal verminderen.

mmx | 31-08-20 | 03:17

Bankblog? Ik had liever een eurobashend stukje gelezen. Dit soort topics kan de redactie best zelf maken. En gezeur over iets wat 100% je eigen verantwoordelijkheid is, want niemand anders dan jijzelf bedient dat gaspedaal, kan mij verder niet boeien.

Het brein erachter | 30-08-20 | 21:15 | 1

dan moet je eens doordenken. veel boetes zijn voor 4 km/h te hard. is totale onzin. en als je de overheid laat wegkomen met dit soort onzin, dan gaan ze dit ook doen op andere vlakken.

Sassen | 31-08-20 | 10:54

Iedereen die niet in de Randstad woont verbieden auto te rijden. Vrachtwagens en bevoorrading toegestaan. Maar alle gekheid daargelaten; politie ga gvd eens HANDHAVEN!

Risingson | 30-08-20 | 21:13

Maar wat heeft dit met de bank te maken? O wacht ... we betalen die boetes via de bank.

Watching the Wheels | 30-08-20 | 21:12 | 1

als (ex)bankier laat ik mijn lichtje schijnen op alles betreft financiën

Sassen | 31-08-20 | 10:55

Leuk einde (dat hij begint te rennen)!

Watching the Wheels | 30-08-20 | 21:15

Blij dat ze mobiel gaan flitsen. Stel je voor dat het muntje de andere kant op was gevallen. Dan hadden ze de WOZ verhoogd.

Nivelleermarionet | 30-08-20 | 21:09 | 4

@Cepalislam500mg | 30-08-20 | 21:52: Nee hoor, er zijn al gemeenten die door eigen domme schuld grote tekorten hebben en dús de WOZ verhogen. Deze week nog Hoogeveen. En de gemeenteraad stemt toe. Vertegenwoordigers van het lokale volk.

Synecdoche | 30-08-20 | 23:30

Hypotheek rente aftrek weg strepen tegen over eigen woning forfait om vervolgens iedereen de pineut te laten zijn wanneer de euribor weer boven nul komt

mmx | 31-08-20 | 03:22

Je vergeet daarbij wel de positieve punten te vermelden. Zoals de sloop van sporthal maxxx. Ik was bijna gaan squashen scheelt. Toch mooi tijd zo. Daarnaast scheelt het ook weer een concurrent van de altijd gezellige en sfeervolle kerkstraat.

mmx | 31-08-20 | 03:27
▼ 1 antwoord verborgen

Bellen op de fiets en in de auto mag zeker weer ?
Ik zie niet anders.
Kennelijk denkt de politie, wat geeft dat nou mijn vrouw en kinderen en ik zelf doe het ook.

G.M.I.M. Pet | 30-08-20 | 21:06 | 2

Ik zie het ook constant en die mensen zijn niet echt bang dat ze erop aangesproken worden. Soms moet je nog uitkijken met inhalen, ze hebben een enkele keer aan 1 rijbaan niet genoeg.

Watching the Wheels | 30-08-20 | 21:09

Om te verbaliseren op mobiel bellen moet je worden aangehouden en dat is nu net iets wat ze niet willen doen want kost tijd en is confrontatie.

Dat is het zelfde waarom de handhaving in ons dorpje met een chronisch gebrek aan parkeerplaatsen (want GL-Lul op verkeerszaken) 's ochtends op half vijf een rondje door de wijk doet en iedereen die niet in het vak staat bekeurd. Overdag zijn ze te bang voor de confrontatie.

Daar zit ook gelijk de crux, Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat de politie die confrontatie niet wil. Ik schrik tien x erger van een reprimande + bonnetje in mijn handen dan van een briefje van het CJIB.

muggetje | 30-08-20 | 21:22

De totale belastinginkomsten zijn 253,5 miljard. Dan is 645 miljoen 0.25% van de totale belastingopbrengst. Dus om ze nou belasting 2.0 te noemen is misschien een hyperbool.

Maar dat het om geld gaat is natuurlijk wel duidelijk.

Knufter | 30-08-20 | 21:00

Plegen er nog steeds 2000 per jaar zelfmoord en wat gaan ze daaraan doen?

Watching the Wheels | 30-08-20 | 20:59 | 4

Vind het overigens prima die boetes als het om forse snelheidsovertredingen gaat (dus niet om 5 of 10 km/uur te hard).

Watching the Wheels | 30-08-20 | 21:03

Niets, ruimt lekker op. En scheelt enorm in de kosten van de geestelijke gezondheidszorg.

Synecdoche | 30-08-20 | 23:32
▼ 1 antwoord verborgen

Gewoon niet te hard rijden. Klaar. Hoe simpel wil je het ontlopen van een boete hebben.

Lorejas | 30-08-20 | 20:59 | 4

Geen rijbewijs. Voor mij erg makkelijk op mijn oude Peugeot GL10.

Lorejas | 30-08-20 | 21:08

Precies. Een hoop woorden om een verkeersovertreding te rechtvaardigen. Te hard rijden is een boete. Meer dan 50 km te hard is het rijbewijs kwijt.

Red shirt | 30-08-20 | 21:09

@Red shirt | 30-08-20 | 21:09: denk nu eens door... overheid weg laten komen met bs argumentatie voor belasting heffen. gaan ze ook op andere vlakken doen.

Sassen | 31-08-20 | 10:57
▼ 1 antwoord verborgen

Afgelopen week met mini-schizo in de auto.
We waren het er over eens, dat een snelheidsovertreding tot 10% van toegelaten snelheid een simpele schikking zou moeten zijn. Daarbovenvan 10.1% tot 25% een schikking van een bepaald percentage van het inkomen in combi met de waarde van de gereden auto (mag u zelf raden waarom), en bij 25.1% en hogere snelheidsovertredingen auto direct afnemen en in bijzijn van chauf + eigenaar vernietigen.
Zo klaar met flitsmeister-helden die vinden dat je 'vrij' moet zijn om debiel te rijden. Wil je harder? Stap naar je volksvertegenwoordiger en laat die zich hard maken voor 130 km/h.

EEnzame SchizofrEEN | 30-08-20 | 20:58 | 6

@Frau Merkel | 30-08-20 | 22:05: Ik heb het net even gemeten; 400 meter.
De 140 lukte niet...

EEnzame SchizofrEEN | 30-08-20 | 22:28

U klinkt als een verzamelaar die moet zien te overleven tussen allerlei jagers. Succes!

happen_maar | 30-08-20 | 22:44

Waarom zou je iets via de politiek oplossen als je gewoon harder kan rijden?

mmx | 31-08-20 | 03:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Heb ik net Flitsmeister 3 jaar vooruit betaald.

Octavio | 30-08-20 | 20:54 | 1

Niet van undimeister?

Rotterdammert1965 | 30-08-20 | 20:58

Nul minder doden, meer Eurootjes in de staatskas. Mission accomplished!

_pacman_ | 30-08-20 | 20:54

De media is al lang de handlanger en vliegwiel van het kartel. Daar zit een bedrijfmodelmatig win-win. Zie NPO. De dodenbomenmedia wordt additioneel gestuurd door de Belgische handlanger van de EU. La Piovra Hollandaisa.

Phantomas | 30-08-20 | 20:53

Grappig dat naast hardrijders andere aso worden aangepakt. Wel lastig daar de meeste niet op kenteken bekeurt kunnen worden maar alleen door staande houding wegens identificatie bestuurder.
Waarmee heel het verhaal gelijk ongeloofwaardig is geworden dat het om de verkeersveiligheid gaat.

Rotterdammert1965 | 30-08-20 | 20:53

661 verkeersdoden is ook belachelijk veel.

Jan, Leiden | 30-08-20 | 20:50 | 1

Nee dat is het niet als je het afzet tegen de hoeveel reis bewegingen, aantal kilometers, intensiteit verkeer, variëteit aan vervoersmiddelen. 661 doden is onder deze omstandigheden bijzonder laag maar dat maakt het niet minder kudt als je het leven uit wordt gejaagd door een bezopen of stonede idioot.

_pacman_ | 30-08-20 | 20:58

Goede move, hardrijders zijn vaak aso's. Pak ze in de portemonnee.

Rest In Privacy | 30-08-20 | 20:50 | 9

@_pacman_ | 30-08-20 | 21:08: Inderdaad, met die rijdende flitspalen is de kans dat je een aso pakt gewoon heel erg klein. Gaat gewoon om het binnenhengelen van bekeuringen met een zo hoog mogelijk rendement. Mobiele flitslocaties worden redelijk snel herkend en via via doorgegeven. Zo anonieme flitsauto is een stuk lastiger te herkennen en is bovendien continu in beweging.

FrankVeer | 30-08-20 | 21:17

@FrankVeer | 30-08-20 | 21:17: die modellen en kentekens zullen snel bekend worden. 10 wagens was het geloof ik? Kunnen ze beter een Tesla nemen want daar word je mee doodgegooid op de snelweg. Vallen ze iig niet op

Soapytitrider | 30-08-20 | 22:52

verdeel en heers werkt goed zie ik

Sassen | 31-08-20 | 10:58
▼ 6 antwoorden verborgen

Pffff... Het begint hier steeds meer op Elsevier te lijken, met al die consultantjes van middelbare leeftijd die feuilletons en blogs schrijven over hun oud-werkgever.

Scholletje | 30-08-20 | 20:48 | 6

@Basil Fawlty | 30-08-20 | 21:32:
Ja, of misschien méénde ik het wel toen ik zei dat u een van mijn favoriete reaguurders bent?

Affijn, verder boeien mij de details niet zo: ik zie twee van dit soort Elsevier mopper-columns op één avond, en dat zijn er voor mij twee teveel. Liever Sjors en de rebellenclub!

Scholletje | 30-08-20 | 21:49

@Scholletje | 30-08-20 | 21:49:
Heb je altijd op zondag. Slome dag. Die UWV column lees ik sowieso niet meer. Schrijver is vooral bezig met zichzelf. Kan ik niks mee.

Basil Fawlty | 30-08-20 | 21:57

@Basil Fawlty | 30-08-20 | 21:57:
Das toch beetje het idee van een auto biografisch stuk? Of vind je dat hij zichzelf te veel als redder / held opwerpt?

mmx | 31-08-20 | 03:36
▼ 3 antwoorden verborgen

Natuurlijk is het puur om boetes uit te kunnen delen. De rest is whishfull thinking en utopisch. Geen enkele snelheidscontrole heeft er ooit toe bijgedragen dat iedereen zich aan de limiet houdt.

Dubbelepunthoofd | 30-08-20 | 20:48

Er zijn landen waar de flitser pontificaal in beeld komt. Groot opvallend ding.
Met waarschuwingen vooraf en alles. En flitst recht in je gezicht.
Werkt prima.
Niet dat stiekeme gedoe.

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:47

Zoals mijn vader zaliger altijd zei: "Basil zorg voor 2 dingen in je leven als je in zaken en liefde gaat. Niet het meest sexy maar wel vreselijk belangrijk 1) een goede accountant en 2) een goede advocaat." En die raad heb ik itt tot vele andere goed bedoelde adviezen van the old man wel absoluut opgevolgd. ;-))

Basil Fawlty | 30-08-20 | 20:44 | 5

Klinkt als cherry picking

nieuwe_Deen | 30-08-20 | 21:41

@nieuwe_Deen | 30-08-20 | 21:41:
Dat mag ik toch hopen. Het is nml niet de bedoeling dat je naar je ouders luistert als je een puber bent. ;-))
Inmiddels weet ik wel een beetje beter al noemt mijn vrouw mij nog steeds een volwassen kind. Lol!

Basil Fawlty | 30-08-20 | 22:09

@Basil Fawlty | 30-08-20 | 22:09: Toch is dat wel wat u deed. Op die twee punten dan.

nieuwe_Deen | 30-08-20 | 22:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Gaat niks helpen, daar ben ik het wel mee eens.
Integendeel, het aantal verkeersdoden gaat de komende jaren nog verder stijgen.
Door een catergorie die niet gemeten wordt, want als Nederland zou zien hoeveel ellende er door drugsgebruik (in en buiten het verkeer) wordt veroorzaakt dan krijgen Gl en D66 het nooit voor elkaar om nog veel meer drugs te "semi legaliseren".
Want wat in het stuk hierboven ontbreekt omdat het niet wordt bijgehouden is hoeveel veroorzakers van dodelijke ongevallen (bijv weekend, jong, boom) onder invloed van lachgas, xtc en god mag weten wat voor troep nog meer totaal van de wereld het gaspedaal diep indrukken tot het volledig misgaat.
En dan krijgt de snelheid de schuld van het ongeval, terwijl de echte oorzaak is een vrij drugbeleid waarbij de pakkans als je stoned oid achter het stuur zit vrijwel nul is.

ZomaarEen | 30-08-20 | 20:39 | 2

Sommige drugs gebruikers rijden in een auto met chauffeur....

Lupuslupus | 30-08-20 | 21:19

Geloof je dit zelf? Drugs is zeker na een fataal ongeluk prima aantoonbaar. Daarnaast wordt er gewoon getest, meestal als je de drank test doorstaat maar er niet nuchter uit ziet en of slechte rij eigenschappen op na houd. www.google.com/amp/s/amp.nos.nl/artik...
Op het totale aantal verkeersdoden is deze groep ook niet significant

mmx | 31-08-20 | 03:46

Prima dat die irritante A-sociale hardrijders aangepakt worden.
Niets mis mee.

Maya de Blij | 30-08-20 | 20:37 | 4

Wat Maya zegt. Niks positiefs aan hardrijders.

Rest In Privacy | 30-08-20 | 20:52

Inderdaad: ik erger mij dood aan die hardrijders die 110 rijden.

loser | 30-08-20 | 20:55

Idd, rij ik op mijn cruise control al zwaar over de limiet (102) komen ze met minimaal 105 vorbij scheuren! Aso's

Soapytitrider | 30-08-20 | 22:58
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
nieuwe_Deen | 30-08-20 | 20:35 | 1

Steeds spookt de naam “ Erich Mielke “ door mijn hoofd. Waarom...????

thekolere | 30-08-20 | 20:34 | 1

Reed altijd te hard in zijn Trabant.

piloot47 | 30-08-20 | 23:28

Verhoudingsgewijs vallen hier in Brabant de meeste verkeersdoden op N wegen. Waarbij met 1 moment van onoplettendheid iemand frontaal op de tegenligger klapt of eventjes afgeleid is in de berm raakt en de auto zich om een boom vouwt.

Deze radarauto's gaan koeien melken om de staatskas te spekken en zullen amper op N wegen gaan rijden. Ach ja, u en ik weten dat allang. Laat ze echte hufters/jongeren pakken maar daar durven ze hun vingers niet aan te branden.

Trouwens, hoeveel zou het de staatkas schelen als we pas vanaf 10 km/h of meer zouden beboeten. Kwart miljoen boetes voor 1 km/u te hard"
https://www.ad.nl/auto/kwart-miljoen-boetes-voor-1-km-u-te-hard-dit-riekt-naar-spekken-staatskas~a1030382/ Door mensen te beboeten die gecorrigeerd 1 km/h te hard rijden maak je de verkeersveiligheid echt niet beter.

Brabeaulander | 30-08-20 | 20:31 | 4

Dat verklaart ook de hoge score (5.9).
www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer...

Maar bij het CBS kun je weer niet lezen wat je eigenlijk wil weten.
Wat voor soort ongelukken zijn dat dan in Brabant.
Dus weet je nog niets eigenlijk.
Dus weet je niet wat je er mee moet.

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:49

@Dikke_Tammo | 30-08-20 | 20:34: allemaal feiten die niet op kenteken bekeurd kunnen worden alleen dmv staande houding. Effect van deze flitsautos is dan ook 0,0.

Rotterdammert1965 | 30-08-20 | 20:56
▼ 1 antwoord verborgen

Het is een jungle is op de Nederlandse (snel)weg. Keihard aanpakkken. Zero tolerance. Guardia civil te paard! Oh wacht ..

Rest In Privacy | 30-08-20 | 20:29

Kunnen we dan aub ook gaan bekeuren op te langzaam rijden? Eigenlijk 95% van al mijn eigen asociaal rijgedrag had direct te maken met een te langzaam rijdende voorligger.

Zendavesta | 30-08-20 | 20:29 | 4

Klopt, of die eeuwige linksplakkers.

Mean Dean | 30-08-20 | 20:33

@Zendavesta: Helemaal mee eens. En ook gelijk het rijbewijs innemen.

kortebroek | 30-08-20 | 20:35

@ruudvangeelen | 30-08-20 | 20:30: u bent een middenbaan toerist, zo'n rijdende chicane die 98 op de middenbaan rijd en niet tussen vrachtwagens durft te rijden?

Soapytitrider | 30-08-20 | 23:02
▼ 1 antwoord verborgen

Jij bent de dwaas

Panzuulor | 30-08-20 | 20:34

Brief van een wappie.

Rest In Privacy | 30-08-20 | 20:54

Getekend.

Lupuslupus | 30-08-20 | 21:22

Wat een rare getallen.

Als je er wat aan wil doen moeten we weten wat de veroorzaker van het ongeval was, niet wat voor type verkeersdeelnemer een dode was.

Dan pas kun je zeggen of een mobiele flitser zin heeft of niet.

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:28 | 3

Onzin, flitsers hebben alleen zin als je weet dat Ze er staan. In het geheim flitsen dient alleen maar om de kas te spekken.

Panzuulor | 30-08-20 | 20:37

@Panzuulor | 30-08-20 | 20:37:
Dus de veroorzaker van het ongeval is niet relevant, maar het type van het slachtoffer wel? Get real.

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:40

En dan ook het aantal mogelijke zelfmoorden in het verkeer registreren. Hiervan ken ik meerdere gevallen in de buurt waar deze zweem er heel sterk omheen hing.

kortebroek | 31-08-20 | 09:02

Ik ben al 30 km/u zachter gaan rijden. Ik heb niemand doodgereden, noch mezelf. Waar het meeste geld ligt, wordt niet op gecontroleerd: Handheld bellen op de 3e strook met 90 km/u.

roosvrij | 30-08-20 | 20:28

Ik rij echt heel beschaafd. Mijn laatste boete was na correctie 83 waar ik 80 mocht.
Waar ik woon, aan een dijkje, mag je 50. Er wordt hier vaak meer dan het dubbele gereden. Ook zijn er al enkele zware ongelukken gebeurd, een aantal katten doodgereden en hebben kinderen en wandelaars net op tijd aan de kant kunnen komen.

Ik en mijn buren links & rechts en verder hebben bij Politie, gemeente en waterschap controle aangevraagd. Kastje --> muur.
"Excessen zijn bekend, en kunnen we niks aan doen. Gemiddelde ligt op 62, en dat valt toch wel mee..."
Controle waar het echt helpt? Geen kans, want niet rendabel.

koolteer | 30-08-20 | 20:26 | 6

Dan moet u het bekende verhaal van de verdronken statisticus die niet kon zwemmen en een rivier wilde oversteken. Volgens de gemiddelde diepte kon hij overal staan... Kortom, gemiddelden zeggen altijd vrij weinig.

Mean Dean | 30-08-20 | 20:34

@Mean Dean | 30-08-20 | 20:34: "vertellen" omhoog gooit

Mean Dean | 30-08-20 | 20:35

@koolteer | 30-08-20 | 20:31:
Stuur de burgemeester elk jaar een rouwkaart met de vraag of hij de herinneringsdienst wil bijwonen?

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Beetje offtopic voor een bankblog, maargoed ik lees veel waarvan ik niet weet of dit gemakkelijke aannames zijn of dat dit met feiten gestoeld kan worden. Denk aan het werkgebied van de radarauto's en het ontbreken van causatie ten aanzien van de snelheid en de verkeersslachtoffers onder de ouderen en de niet gemotoriseerden.
Daarnaast hebben dergelijke maatregelen een preventieve werking welke het gedaalde aantal slachtoffers laag helpt te blijven. Brave burgers als ik laten het op de Nederlandse wegen wel uit hun hoofd om royaal te hard te rijden. Te dure hobby. Dat maakt ook dat ik niet snel als ongevalveroorzaker in de categorie te hoge snelheid zal vallen.
Dat laat verder onverlet dat het de kas van de overheid spekt.

Pinkel | 30-08-20 | 20:21 | 1

Hangt er inderdaad vanaf waar ze gaan controleren. 130 rijden op de snelweg werd voor de rotmaatregel nog niet gezien als ''ongevalveroorzaker in de categorie te hoge snelheid''. Nu wel.

Rest In Privacy | 30-08-20 | 20:26

Die 45 km dingen lokken gevaarlijke inhaalacties uit.
Zijn daar cijfers van?

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:20 | 3

45km autootjes op de snelweg? In het stadsverkeer gebeuren hoofdzakelijk ongevallen met auto's en fietsers. Niet met die enkele 45km autootjes. Zie er in mijn woonplaats (85.000 inwoners) heéél zelden een.

Lupuslupus | 30-08-20 | 20:27

@Lupuslupus | 30-08-20 | 20:27:
Al zouden ze er rijden, dan kun je ze normaal inhalen.
Ze rijden op 80km wegen, en er zit altijd een enorme sliert auto's achter die er voorbij wil. En die gaan dan risico's nemen.

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:31

@kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:31: Dat is natuurlijk heel vervelend maar tractoren mogen er ook rijden dus....... Als ik naar mijn familie in Winterswijk rijd kost mij dat minimaal 1 uur, d.w.z. als ik onderweg niet 1 of meerdere tractoren tegen kom (er achter moet blijven hangen). Terwijl het toch maar 50 km afstand is. Zelf neem ik nooit risico om dan in te gaan halen, liever een paar minuten later arriveren. Dat calculeer ik gewoon in. Vandaag ook weer een paar berichten van doden: tegen een boom, tegen een verkeersmast en tja, die gaan niet uit de weg. Een auto is een wapen dat dodelijk kàn zijn, niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander. Verantwoordelijk èn defensief(!) rijden zou er met de paplepel moeten worden ingegoten. Zoals mijn lieve vadertje altijd zei: 'blijf om je heen kijken, ook op de andere (tegmoetkomende) weghelft, ook op 4 baans, verwacht de meest krankzinnige capriolen van je mede-weggebruikers.! Het opvolgen van zijn wijze raad heeft mij (mede) al meer dan 50 jaar schadeloos van A naar B gebracht. Dank u wel papa.

Lupuslupus | 30-08-20 | 21:35

Stoppen met roken, meer fietsen, je aan de snelheid houden, stoppen met alcohol drinken/ kopen (of over de grens kopen) en Nederland is binnen 1 maand failliet.

Tikkie Terug | 30-08-20 | 20:20 | 1

Stoppen met ademhalen.

Lupuslupus | 30-08-20 | 20:28

"Als de verkeersveiligheid de drijvende motivatie is van de verkeerspolitie, dan zou zij elke maand evenveel controleren; iets wat niet het geval is."

Heb je daar ook cijfers van? Het is een niet onbelangrijk punt in je betoog, dus hopelijk valt dit ook met cijfers te onderbouwen.

Muxje | 30-08-20 | 20:19 | 4

Een blik politie auto's opentrekken en die op de snelwegen laten rijden. Mijn ervaring is dat zodra er een politieauto in zicht is, letterlijk iedereen zich aan de max. snelheid houdt en wel onmiddellijk. Echter, het doel is beslist niet(!) de verkeersveiligheid maar zoveel mogelijk bekeuringen binnenharken.

Lupuslupus | 30-08-20 | 20:31

@Lupuslupus | 30-08-20 | 20:31: Had de politie niet een paar snelle Audi’s waar de agenten niet in durfden te rijden?

Introughtheoutdoor | 30-08-20 | 21:02

@Introughtheoutdoor | 30-08-20 | 21:02: Ja daar staat mij inderdaad iets van bij. Echter, met de gewone golfjes (let eigenlijk nooit op het merk waar ze in rijden) kunnen ze gewoon het verkeer bijhouden want dat gaat dan toch niet sneller dan de max. toegestane snelheid.

Lupuslupus | 30-08-20 | 21:38
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb nu net 300 km gereden met zo'n gemiddelde snelheid van 150 km maar begin nu toch te twijfelen of die 100km p/u tussen 6-19u misschien wel ook in weekend geldt..?

UpdateAvailable | 30-08-20 | 20:16 | 3

Daaaaag gast. Gemiddelde snelheid van 150. Dat betekent dat je ook stukken 250 km/u hebt gereden. Zelfs in DE red je dat niet, of je moet ergens in de Weimar hebben gereden.

Rest In Privacy | 30-08-20 | 20:32

U krijgt binnenkort antwoord op uw vraag d.m.v. wel of geen envelop van het CJIB op uw deurmat.

Lupuslupus | 30-08-20 | 20:32

@ruudvangeelen | 30-08-20 | 20:32: reken ff voor dan hoe je dan persé 250 moet rijdn om dat te halen, 45 mi stilstaan en 75 min 250?

Soapytitrider | 30-08-20 | 23:11

We kunnen de ongeveer 20 duizend ernstig gewonden per jaar gewoon negeren. Dat kan.

beldewouten | 30-08-20 | 20:14 | 5

@goedverstaander | 30-08-20 | 20:20: verkeersveiligheid is wat meer dan dodenstatistiekjes. De maximum snelheid is er niet alleen om doden te voorkomen, maar om het verkeer in zin geheel veiliger te maken. Door alleen op doden te focussen, voer je een nietszeggende discussie.

beldewouten | 30-08-20 | 20:24

@beldewouten | 30-08-20 | 20:24: Toch wordt juist het aantal doden aangegrepen om deze flitswagens in te zetten. Maar dat was u natuurlijk ontgaan.

goedverstaander | 30-08-20 | 21:24

@goedverstaander | 30-08-20 | 21:24: Nee hoor, dat is ook gelul. Bedoelt om het smeuïg te maken en te verkopen. Maar je moet vervolgens even verder kijken dan je neus lang is, en niet alleen afgaan op een soundbite. Het verhaal is wat complexer.

beldewouten | 30-08-20 | 22:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Toch moet je controleren. Als er niet gecontroleerd wordt met de dreiging van een bekeuring denk ik dat het in no time een zootje wordt.
Je zult altijd zien dat mensen zich niet aan de regels houden, zoals die motorrijders die in 11 minuten van Breda naar Rotterdam reden.
Iedereen is het met me eens dat daar een sanctie op moet staan.
Je hoeft geen bekeuring te betalen als je je aan de verkeersregels houdt.

Mr.Crowley | 30-08-20 | 20:13 | 4

Is ook zo. Met controles op zich heb ik ook geen moeite, zeker als die zich vooral op verkeershufters richten. Maar iemand die op de snelweg 8km/h te hard rijd is geen verkeershufter. Die radarauto's gaan echter vooral daarop controleren, al mag ik hopen dat er ook camera's in komen die echt gevaarlijk gedrag registreren, zodat dat ook beboet kan worden. Maar het zal wel niet, want dat is handwerk.

Ik zou veel liever zien dat ze het geld voor die auto's steken in die nieuwe stationaire camera's die bestuurders kunnen registreren die met hun telefoon aan het pielen zijn. Het aantal blikschades op de snelweg is na een lange daling namelijk weer aan het stijgen, en dat komst hoogstwaarschijnlijk door de telefoons; het gaat vooral om kop-staartbotsingen in de files. Als ik zelf in de file rijdt en het gaat even wat langzamer, dan zie ik overal om me heen de koppies omlaag duiken om op het schermpje te turen.

Muxje | 30-08-20 | 20:23

Dat klinkt als handhaven Mr. Cowley, prima idee wat mij betreft.

Het brein erachter | 30-08-20 | 21:24
▼ 1 antwoord verborgen

Het beeld wat dan naar voren komt is dat de verkeerspolitie eerder een soort belastingdienst 2.0 is "

Sassen trapt even een open deur in. Het eerste wapenfeit van Rutte1 was het verhogen van boetes. Werkelijk alles bij die bierpompliberalen staat in het teken van schrapen. Maar goed, hullie stemmen op deze supermarktmanagers.

Overigens maak ik er een sport van zo min mogelijk verkeersbelasting te betalen door als een ouwe lul te rijden. Ik sta nog steeds op nul euro. Kom maar op met je radarwaggies.

Rest In Privacy | 30-08-20 | 20:11 | 3

Bravó! Hier nog zo een. Aan mij verdienen ze 0.0€. Vooral s morgens vroeg zie je die jagers, veel te laat hun nest uit en maar jagen terwijl ik mij aan de max. snelheid hou. Als ze kijken lach ik ze vriendelijk toe.

Lupuslupus | 30-08-20 | 20:37

Verzamel kentekens van die radarautos......... en doe ermee wat je wilt.

Leduc | 30-08-20 | 20:11 | 1

Dashcam voor en achter altijd aan.

piloot47 | 30-08-20 | 20:12

Wat een kutverhaal. Hou je aan de regels en betaal je belastingen. Wil je dat niet, dan moet je anders stemmen ( ik zou niet weten op wie, want dit is Nederland met haar belastingcultuur en uitstekende verkeersregels) of naar een obscuur land vertrekken waar ze geen regels hebben en je met je puberale brein lekker stout kan doen.

polderslootje | 30-08-20 | 20:10 | 8

1. Die landen bestaan niet hooguit zijn ze zo corrupt dat je met wat geld er mee weg komt.
2. Deze redenatie is zo absurd, ik wordt sinds kleins af aan beroofd onder dreiging van opsluiting / boetes etc.
Hoe kun je daar nou achter staan? En waarom zou je anders stemmen als je je gewoon niet aan de regels kan houden.

mmx | 31-08-20 | 04:06

Ik zou ook niet weten op wie dus de enige mogelijkheid is aanpassen of vertrekken. Wij hebben het laatste gedaan.

Sofa1 | 31-08-20 | 12:01
▼ 5 antwoorden verborgen

Inwoners Zeeland : 383.000
Inwoners Brabant : 2.540.000
Inwoners Zuid Holland : 3.710.000

Aantal ongevallen per 100.000
Zeeland : 5,2
Brabant : 5,9 (hoogste van Nederland)
Zuid Holland : 2,7
(zie tabel op
www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer...
dus bij dat kaartje had ook 5-6 kunnen staan in plaats van 5 of meer)

Dus doden in verkeer:

Zeeland : 3.8 * 5.2 = 20 doden
Zuid Holland : 37.1 * 2.7 = 100 doden
Brabant : 25.4 * 5,9 = 150 doden

Dus waar ga je rijden met je flitsauto.

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:07 | 4

@goedverstaander | 30-08-20 | 20:09:
Doden worden veroorzaakt door gevaarlijke verkeerssituaties. Daarvan zijn er in Zuid Holland meer, want meer doden, maar die scoort in het kaartje lekker laag. Raar kaartje.

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:16
▼ 1 antwoord verborgen

De maximumsnelheid (op de snelweg) wordt nu toch niet meer bepaald door wat algemeen als veilig wordt beschouwd, maar als manier om de NOx-uitstoot te verlagen... omdat de politiek er niet uitkwam met een redelijke oplossing te komen die voldoende perspectief bied aan burgers, boeren, bestuurders (van voertuigen), bouwers.

jorisvanwilligenburg | 30-08-20 | 20:06

Er wordt alleen nog maar bekeurd bij burgers die dat kunnen betalen.Degene die dat niet kunnen blijven gewoon te hard rijden wegens geen gevolgen.

van stampij | 30-08-20 | 20:05 | 1

Mensen die dat niet kunnen rijden in een derde hands dingetje omdat de BPM de auto's veel te duur maakt. Een boete hebben ze helemaal geen zin in.

De bestuurders van grote leasebakken op de linkerbaan echter kan die boete toch niets schelen. Ze voelen het niet financieel.

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 20:11

Als die radarauto's ook meteen scannen op tokkies en finnen die aan het bellen zijn tijdens het autorijden, dan ben ik helemaal voor.

brawler | 30-08-20 | 20:03

VAN WIE komt dit Stasi-intiatief? Afblazen. Onmiddellijk.

Verderkijkert | 30-08-20 | 20:02 | 1

Vermoedelijk van de grootste STASI die Nederland rijk is, onze eigen MP Rutte.

Ommezwaai | 30-08-20 | 20:17

Volgens mij vallen de meeste doden in het verkeer door alcohol en drugs gebruik... maar ach het geld is nodig aangezien de overheid de economie om zeep heeft gehoolpt

Pretba | 30-08-20 | 20:02

Hahahahahahaha waarom wordt dit stuk geschreven. Iedereen weet dat allang dat we al een kwart eeuw verborgen belasting betalen naast die honderd andere belastingen.
Tempo van geld jatten zal nu nog veel hoger moeten worden want de geldsmijterij van de regering gaat nu zelfs sneller dan de schapen het aan kunnen vullen met arbeid.
Als het geld op is bij de mensuh dan breekt de laatste fase aan. Kein geld. Geen probleem dan plussen we het debit op je naam bij en dan onteigenen we je van je laatste bezittingen om de schuld te vereffenen. Daarna full reset en kan nieuwe wereldorde beginnen met de volgende generatie schapen.

Nauw Gaatje | 30-08-20 | 20:00

Het enige wat ons kan redden is het kartel wegstemmen in maart.
Oftewel stem PVV, FvD of desnoods SP.

WalterSobchack | 30-08-20 | 19:59 | 1

PVV 4ever.

Lupuslupus | 30-08-20 | 20:02

Er vallen meer slachtoffers in het weekeinde door eenzijdige ongevallen dan op de snelwegen. Weekeinde is vrij en geen nachtdienst dat is alleen voor verpleegkundigen verplicht.

Pensionista | 30-08-20 | 19:59

Precies om deze redenen heb ik Jinek deze week weggeklikt. Zij noch haar redactie hebben enige notie van wat er gebeurt. Die politie-pipo zat daar aan tafel en er werd geen enkele kritische vraag gesteld. Ik had Jinek redelijk hoog zitten en was blij dat ze naar de commerciëlen overliep. Ze had net zo goed bij de NPO kunnen blijven.

goedverstaander | 30-08-20 | 19:59 | 1

Mijn petje af voor degenen die nog steeds t.v. kijken, ik kan het al 10+ jaar niet meer opbrengen om die constante pogingen tot hersenpoeling aan te gluren. Het is zonder ook maar 1 uitzondering allemaal linkse bagger.

Lupuslupus | 30-08-20 | 20:05

U vermoed iets en gaat verder met "dus"...
Zo lust ik er nog wel een paar.

BrutusBosch | 30-08-20 | 19:59

Laat ze maar eens elektrische fietsen gaan flitsen. Moordmachines zijn het. Niet in de laatste plaats, omdat ik regelmatig moordneigingen krijg als er weer eens een totaal niets in de gaten hebbend ouder echtpaar met 30+ rakelings langs mij en mijn kinderen raast tijdens een wandelingetje.

Lood om oud ijzer | 30-08-20 | 19:58 | 3

U wandelt altijd op het fietspad? Mag niet hoor.

piloot47 | 30-08-20 | 19:59

Gelukkig vooral zelfmoord machines, die 75plussers die in eens met een gangetje van 45km/h op rotondes afkomen zeilen. Stoeprandje hier, paaltje daar. Geloof me, dat probleem lost zich vanzelf op!

wood_zor | 30-08-20 | 20:18

Dit is niet wat we bedoelen met 'meer blauw op straat'.

VanBukkem | 30-08-20 | 19:57 | 1

Precies!

Lood om oud ijzer | 30-08-20 | 19:59

Ondertussen zijn het aantal verkeersongelukken (dodelijk of niet) gedaald tijdens de corona lockdown. Dit is dus veel effectiever dan die auto's. Wat het kost is niet relevant. Het gaat toch om de opbrengst ?

HaaiBaai | 30-08-20 | 19:57

Beetje jammer dit. Ik had van Alexendar wel een mening verwacht over de petitie van Arno Wellens.
www.barstmaar.eu/
Dat gaat tenminste over banken. En waarom die geen bail-out moeten krijgen.

Stormageddon | 30-08-20 | 19:57 | 1

Zegt het voort: tekenen allemaal!

Labtechnieker | 31-08-20 | 00:48

Agent 1 bestuurd de auto agent 2 locked de camera op het target hoezo pakken ze aso rijders?

Trumme | 30-08-20 | 19:56

De bijdrage aan deze belastingdienst is geheel vrijwillig en u kunt zelf uw afdracht bepalen door u al dan niet aan de verkeersregels te houden.

witwas | 30-08-20 | 19:56

Leven in en om het huishouden jaarlijks ca. 6000 doden.
Leven in en om het huishouden verboden.
Logisch.

fokkewoelf | 30-08-20 | 19:55

De politie en hun politieauto's die in dienst van de belastingdienst opereren, zouden herkenbaar moeten zijn aan dezelfde kleur als de belastingenvelop, is wel zo eerlijk.

smdyasc | 30-08-20 | 19:54

Weer zo'n intellectuele pauper die niet met cijfers kan omgaan. Wanneer je X - Y = Z schrijft, betekent dat ook Z + Y = X. Wat politie plus belastingdienst 2.0 oplevert weet ik niet precies (blauwe enveloppen uitdelen op een iftar?), maar in ieder geval geen stom "bankblog".

OverdaanDerOnderheid | 30-08-20 | 19:53

Die radar-auto's worden ingezet om de 1,5 meter afstand te controleren. Of is dat mijn paranoia-brein dat hier spreekt?

Rest In Privacy | 30-08-20 | 19:50 | 4

@piloot47 | 30-08-20 | 19:52: krijg je zo'n oud besje op een halve meter achter je in haar suzuki alto omdat ze het laatste woord niet kan lezen..

wood_zor | 30-08-20 | 20:04
▼ 1 antwoord verborgen

Ze hadden toch aangegeven dat er niet extra gecontroleerd zou worden toen de max. snelheid werd teruggebracht naar de 100 km per uur? Of was dit wederom aan valse belofte van onze regering ...

Bearableguy | 30-08-20 | 19:49 | 5

Aangezien die 100km/h alleen voor het milieu is ingevoerd, gaat men pas flitsen als je ruim harder rijdt dan 120 km/h. Toch?

NanoTube | 30-08-20 | 19:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Geef de nieuwlandiers een opleiding tot buschauffeur of trein machinist.
Investeer in veel meer (goed geventileerde) bussen en treinen.
Verdienen de nieuwlandiers hun eigen kost en maken ze zich ook nuttig.

GaRFjes | 30-08-20 | 19:48 | 2

Er zijn in de afgelopen dertig jaar vele miljarden aan Euro's gestoken in pogingen om 'Nieuwlandiërs', zoals u ze omschrijft, aan het werk te krijgen. Weggegooid geld. Op een paar na kunnen ze niet, of willen ze niet. Zelfs redelijk intelligente jongelieden gaan liever bij hun'oom' in de halal-slagerij om de hoek zitten wachten op de volgende shipment waarmee ze hun witte BMW bij elkaar kunnen verdienen, of er worden tientallen miljoenen gestoken in (voorbeeld) het 'mobiliseren' van qat-kauwers, die per definitie geen poot uitsteken na een uur of twaalf en die zich in de kortste keren weten te ontwikkelen in experts op het gebied van langdurig ziekteverzuim. Verder betwijfel ik ten zeerste of wij nu qat-verslaafden moeten opleiden tot machinist of buschauffeur - de gemiddelde Somaliër. Oost-Etheopiër, Djiboutien of Jemeniet (wederom: voorbeeld) kan zelfs in niet-benevelde toestand de 'westerse' logica achter een verkeersbord, een stoplicht of een spoorwegsein niet bevatten - en voorzover hij na een stevige kapitaalinjectie in zijn persoon wél in staat is om te begrijpen wat er van hem verlangd wordt - gaat hij het lekker tóch niet doen.

bisbisbis | 30-08-20 | 20:07

Mijn auto kan gewoon niet harder dan 100, want dan lijkt het wel een tril-ei op krachtstroom.
Ook vallen er dan onderdelen uit de motor, zoals krukassen en en klepzittingen en dergelijke.
voor de liefhebbers: Nissan Sunny 1987, altijd binnen gestaan, van een oud vrouwtje geweest met autisme.

King of the Oneliner | 30-08-20 | 19:48 | 1

Wrak van de weg?

piloot47 | 30-08-20 | 19:56

What's new? De geschiedenis herhaalt zich: er is extra geld nodig (Zuid-Europa, immigranten in de watten leggen, NOW-regeling, etc.) dus gaan ze het makkelijke geld ophalen bij de automobilist en de energierekening. Dat laatste is nu nog niet aan de orde, maar reken maar dat ze daar ook weer aan gaan sleutelen. Kortom, geef de staat de middelvinger en houd je aan de snelheid, want dat is nou net NIET wat ze willen.

Crusher | 30-08-20 | 19:46

Ik word zo schijt ziek van dit geneuzel.... Onder het mom van 661 verkeers-doden per jaar. Zet dat eens weg tegen percentages... euh promillages versus het aantal autobewegingen per jaar in Nederland...... Ten eerste met autorijden is er een zeker risico. ten tweede wordt er niet per geval verkeersdode gekeken hoe deze is overleden.... tegen een brug aan gereden. rubberslang van de uitlaat in de cabine, .... Dit is gewoon een RIP-off geïnitieerd door onze geld verkwistende orignel-nederlander naaiende, achterbakse, rubber ruggengraat regering (triple R). ... heeft iemand een emmer voor me.... ik moet kotsen!!

nickstert | 30-08-20 | 19:46 | 1

Dit dus. Hoeveel van deze 661 doden zijn te wijten aan overschrijdingen van de toegestane snelheid met 10km/u of zelfs 20km/u? Stuk of weinig?

marcoplarco | 30-08-20 | 22:23

Wie daadwerkelijk het aantal verkeersdoden wil halveren heeft twee gemakkelijke opties:
- Rijbewijs kwijt vanwege ouderdomsgebreken of nooit een rijbewijs gehad? Dan ook geen 45-km karretje.
- Verplichte lessen verkeer, techniek en veiligheid voor ouderen met een elektrische fiets.
Wie in plaats daarvan kiest voor het bekeuren van automobilisten die 110 rijden i.p.v. 100 waar vroeger 120 of 130 mocht - die geeft duidelijk meer om het leegtrekken van portefeuilles dan om het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Leipniz | 30-08-20 | 19:45 | 6

@Lupuslupus | 30-08-20 | 19:59:
Die 100 km per uur is alleen stikstofmaatregel en daarmee complete onzin. Als je op een snelweg harder rijdt ben je niet meteen tuig. Als het te snel voor jou gaat boven de 100 dan heb je gewoon niets op de snelweg te zoeken.

Dedicated | 30-08-20 | 20:53

@Dedicated | 30-08-20 | 20:53: waarom worden het eigenlijk nog snelwegen genoemd? Volgens mij kunnen we voortaan beter van autowegen spreken.

nieuwe_Deen | 30-08-20 | 21:34

@Lupuslupus | 30-08-20 | 19:59: Ik ben het vaak met u eens, maar hier gaat het mis. Die 100km/u wordt opgelegd op wegen die ingericht zijn om zelfs mensen met nét hun rijbewijs, of ouderen die nog nét door de keuring kwamen, veilig 130km/u te laten rijden. Dit is willekeur, afgedwongen door de Groene Khmer. Daar buig ik niet voor.

marcoplarco | 30-08-20 | 22:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Whatever. Van mij mogen er 1000 radarautos in de randstad gaan rijden met licence to kill om die debiel hard rijdende, links en rechts inhalende, bumperklevende en afsnijdende kutbusjes en dure Duitse bolides met petjesvolk van dubieuze afkomst kneiterhard af te straffen.

Lompiedompie | 30-08-20 | 19:45 | 3

ik hoor het wel als ze je naaien met een bekeuring terwijl 104 rijd omdat je een vrachtwagen moet in halen. Dat soort gasten waar jij het over hebt, moet je inderdaad van de weg halen.... maar niet op deze manier

nickstert | 30-08-20 | 19:48

U overschat de mogelijkheden van radar schromelijk.

piloot47 | 30-08-20 | 19:57

je hebt je nick goed gekozen of was dat toeval?

Trumme | 30-08-20 | 20:00

Stoer doen om die honderdkilometer-maatregel te handhaven. Want (eigen waarnemening) een zeer groot gedeelte van de weggebruikers houdt zich daar niet meer aan. De maatregel is niet meer te verdedigen (stikstofonzin, thuiswerken) dus moet de lat (i.c. de radarauto) er maar over. Vergelijk mondkapjes en anderhalve meter. Gokje? Er komt één 'radarauto', die breeduit op alle journaals getoond wordt. En na een tijdje verdwijnt die weer stilletjes - net als die autobus van waaruit bellende vrachtwagenchauffeurs betrapt werden. En zoals zoveel andere leeggelopen verkeersluchtballonnetjes.

piloot47 | 30-08-20 | 19:45 | 1

Er komt inderdaad 1 radar auto om te showen en als dan blijkt dat ze die binnen 3 dagen hebben terug verdiend, komen er nog miniaal 200 bij.
Onder de noemer "verkeersveiligheid" is straks de werkende mens die per ongeluk een keertje te hard rijdt meteen de lul.

tsjajaja | 30-08-20 | 20:18

Die TOZO, NOW I & II en al die andere mooie corona-uitgaven moeten ergens van betaald worden.

UpdateAvailable | 30-08-20 | 19:45 | 1

Die Tozo, NOW 1 en 2 betaalt het bedrijfsleven straks zelf wel terug, maar al die miljarden die de grens over gaan, zijn we 100% kwijt.

tsjajaja | 30-08-20 | 20:22

Het mocht natuurlijk niet zo zijn dat de invoering van de 100km/u limiet een boetefuik zal gaan worden maar ook ik als ik hier de snelweg op draai trap ik door maar 120 omdat ik dat gewend ben. Ik vrees dat met mij velen zo zijn en is de inzet van extra flitsers en andere vormen van snelheidsdetecties gewoon ideaal voor makkelijke vangsten.
Maar ik denk dat ze beter de heren met IR thermometers en laser afstandmeters door het volk kunnen laten lopen want Corona heeft denk ik al meer slachtoffers gemaakt.

Sinclair | 30-08-20 | 19:44 | 1

Alleen corona: 70 doden totaal (gegevens RIVM). Het is niet mis.

piloot47 | 30-08-20 | 19:47

Deze Alexander Sassen van Elsloo schrijft lekker smeuïg .
Ik wil dat dit in de notulen wordt opgenomen.

King of the Oneliner | 30-08-20 | 19:41

Bovenstaande kan zo in een soort van theoretisch kader om tot doordachte hypotheses te komen. Neem gelijk mogelijke “””neveneffecten””” (ping ping) mee.

Wensbaar Denken | 30-08-20 | 19:40

Ga boeven flitsen. In de schilderswijk bv.

Vuurwezel | 30-08-20 | 19:38

Heel leuk kont verhaal, verder is er maar 1 echte reden te beargumenteren. Er moet een gat in de begroting worden gedicht, hiervoor moet de werkende Nederlander betalen aangezien veel niet werkende bontkraagjes op scooters rond tuft met nektas.

Xaffier | 30-08-20 | 19:38

En weer gaan ze op de autoweg controleren daar waar 90% zich op dit moment aan de snelheid houdt.
Alleen de personen die onnodig midden en links blijven rijden laten ze gewoon rijden.
En wat gaan ze doen binnen en buiten de bebouwde kom daar waar fietsers en voetgangers nog volop met telefoon in hun klauwen deelnemen aan het verkeer. Die mogen gewoon doorgaan????

Captain_Jack | 30-08-20 | 19:37 | 3

90% houdt zich aan de snelheid? Ik schat dat toch anders in hoor. Eerder hooguit 50%.

piloot47 | 30-08-20 | 19:50

Kritische vragen van journalisten zijn zeldzaam. Kritische vervolgvragen zijn zo mogelijk onmogelijk anders voelen de volksvertegenwoordigers zich aangevallen en komen ze niet meer in de gesponsorde programma's. Zoals ze in Murica altijd zo mooi aan agenten vragen: are you a law enforcer or a feelings enforcer. Het laatste is hier al decennia aan de gang en niet alleen bij de politie.

InSight | 30-08-20 | 19:37

D) Gaan de radar-auto’s dan ook voornamelijk in Brabant, Overijssel, Drenthe, Gelderland, Friesland, Zeeland en Limburg patrouilleren, gezien daar de meeste verkeersdoden vallen?

Daar vallen de meeste doden per 100.000 inwoners.
In de randstad wonen meer mensen, daar valt dus meer te scoren voor de flitsauto's.

kloopindeslootjijook | 30-08-20 | 19:37 | 1

Drenthe is een van de provincies waar al jaren het strengst gecontroleerd wordt.

tis_wat | 30-08-20 | 19:38

Eigenlijk zouden we met zijn allen gewoon een jaar niet moeten rijden, niet roken, geen alcohol drinken, niet gokken. Heel benieuwd wat de overheid dan zou bedenken om die gemiste 25 miljard op te halen!

HetGewoneNormaal | 30-08-20 | 19:36 | 3

Dan krijg je boetes als je al die dingen niet doet.

OuweOuweLekkerMauwe | 30-08-20 | 19:39

Dus met z’n allen lid worden van Zeegers z’n club.

Trumme | 30-08-20 | 20:02

Of nieuwe koloniën of oorlog.

Arachne | 31-08-20 | 00:46

Ja ok. Wat heeft dit met banken te maken? Of is dit een persoonlijke rant omdat je net een flinke boete hebt gekregen?

postmodernismisdead | 30-08-20 | 19:36

Dit verhaal leest als Corona Hoax 2.0

rmstock | 30-08-20 | 19:36

Alle kentekens van radarauto's verzamelen en in Flitsmeister stoppen.

TRUMP | 30-08-20 | 19:34

een bankblog?

lalalilo | 30-08-20 | 19:33

Net als bedrijven bedenkt de overheid eerst hoe ze aan geld kan komen om er vervolgens een mooi verhaal bij te bedenken. De waarheid of het nut van iets is tegenwoordig ondergeschikt aan "de beleving".

Zoiets | 30-08-20 | 19:31

Kunnen die radarauto's die motorrijders die in 11 minuten van Breda naar Rotterdam bewegen wel bijhouden? Of krijg je dan een wazige foto met een scherpe titel "jammer"?

hotnot | 30-08-20 | 19:30 | 5

@hotnot | 30-08-20 | 19:36:
Nu is snelheid best wel subjectief. Wat de een snel vind, is voor een ander een slakkegang. Dat terwijl iedereen dezelfde rechten en plichten heeft in het verkeer.

Mr.Crowley | 30-08-20 | 19:44

@hotnot | 30-08-20 | 19:36:
Je merkt aan alles dat die snelwegen nirt ontworpen zijn voor 100 km/h. Probleem is dat na een paar AAR iedereen zo gewend is aan deze "mileumaatregel" dat nieuwe bestuurders niet meer om kunnen gaan met 120km/h of hoger. En dan is er ter zijner tijd wel weer een of andere professor te vinden die snelheid op de snelweg aan verkeersdoden weet te linken. Gevolg is dat een tijdelijke maatregel voor eeuwig wordt. Laten we alvast een andere naam bedenken voor snelweg overigens, want die associatie zou er misschien toe kunnen leiden dat mensen alsnog sneller gaan rijden.

Zendavesta | 30-08-20 | 20:39

@Zendavesta | 30-08-20 | 20:39: Allemaal 100km/u geeft problemen door de te geringe snelheidsverschillen tussen weggebruikers. Theoretisch is de capaciteit van de weg hoger omdat we met 100 dichter op elkaar kunnen rijden, in de praktijk slibt de linkerbaan nog sneller dicht en zie je voor iedere naderende afslag automobilisten tussen even gas bijgeven of afremmen en achter de auto waar ze al kilometers naast rijden in te voegen. Daar waar de 1 105km\u op de teller rijd omdat er wat marge is rijd de ander maar 95km/u en heeft derhalve enkele kilometers nodig om enkele vrachtauto's in te halen. 100km/u is misschien beter voor het milieu, maar voor de veiligheid en de doorstroom is het een hel.
Als straks na de Corona crisis iedereen weer de weg op gaat zul je merken dat de wegen nog meer verstopt raken dan ze al waren.
Ik rij overigens voornamelijk op snelwegen met 2 rijstroken, daar waar dat al lang 3 rijstroken hadden kunnen en moeten zijn. De rekening daarvoor is inmiddels al ruim voldaan.

Andersdenkend | 30-08-20 | 21:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Je mag gewoon niet te hard rijden.
Hoe moeilijk kan het zijn?

oplichter | 30-08-20 | 19:28 | 4

Oplichten mag ook niet, maar je doet het wel gezien je nick

tis_wat | 30-08-20 | 19:37

Er is onderscheid tussen 'te hard rijden' en 'harder rijden dan toegestaan'. De stasi-mobiel wordt ingezet tegen mensen die op wegen die ingericht zijn voor 130km/u gedwongen worden 100 te rijden voor het vermeende behoud van een blauwgrasje dat hier 100 jaar geleden niet voorkwam.

We krijgen hier gewoon de volgende onzichtbare vijand in onze mik geschoven.

marcoplarco | 30-08-20 | 22:15

Je mag gewoon geen mensen neersteken.
Hoe moeilijk kan het zijn?

Rijden er ook anti-steekwagens rond?

kapotte_stofzuiger | 31-08-20 | 00:04
▼ 1 antwoord verborgen

En de echte overlast? Wat doen we daar mee?

Kaas de Vies | 30-08-20 | 19:26 | 1

Die sturen we terug. Echt.

antagonist | 30-08-20 | 20:36

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl