achtergrond

Geenstijl

Nog even over D66's LHBTI-Emancipatienota hè

Welkom in Nederland 2018, alwaar de centrum-kosmopolieten van '66 dusdanig doorgedraaid zijn dat het aan de SGP is een niet-onredelijk tegengeluid over de gendergekte te voeren. Dus, nog even over Minister Van Engelshovens (OCW) Emancipatienota 2018 - 2021. De nota spreekt van lhbti-personen, wat in een voetnoot beschreven wordt als "Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen, transgender- en intersekse personen." Dat laatste moesten we oprecht even googelen omdat we het allemaal ook niet meer weten, maar dat zijn dus mensen die voelen dat ze in een lichaam van het verkeerde geslacht leven, maar geen transgender zijn. In ieder geval. "Het kabinet heeft stevige emancipatie-ambities, zowel op het terrein van gendergelijkheid als op het terrein van lhbti-emancipatie." Ook leren we dat het woord genderneutraal voorts genderdiversiteit heet, omdat de eerste term "de suggestie wekken dat mensen zich geen man of vrouw meer zouden mogen voelen, of zich zo zouden mogen gedragen. Het kabinet gebruikt daarom de term genderdiversiteit: het doel is niet eenvormigheid, maar juist ruimte voor meer keuzes."

Enfin, speciaal voor de genderdiversen zijn zogeheten "Regenboogafspraken" opgenomen in het regeerakkoord. Maar waar komen die op neer? Eerst even die verdorven gendernormen, want oh oh.

"De huidige maatschappij heeft verwachtingen van mensen op basis van gendernormen; ideeën over hoe vrouwen en mannen zich moeten gedragen. Deze normen kunnen nadelige effecten hebben. (...) Door stereotypering tegen te gaan wil het kabinet de vrijheid vergroten van iedereen: mannen en vrouwen, meiden en jongens, en mensen die zich niet in een hokje laten vatten. Hiermee stimuleren we ook gelijke behandeling en verkleinen we maatschappelijke problemen zoals pesten, ongelijke verdeling van arbeid en zorg, lhbti-fobie en geweld in afhankelijkheidsrelaties."

Mh, nja, okay. En zulks moet dus tegengegaan worden door meer van hunnie in de media:

"Zowel traditionele als nieuwe media tonen ons een beperkt beeld van onze samenleving. Zo zijn vrouwen en etnische minderheden niet evenwichtig vertegenwoordigd en worden zij, net als lhbti-personen, vaak stereotiep gerepresenteerd. Het aandeel vrouwen dat bij de publieke omroep in beeld komt, is tussen 2010 en 2015 zelfs gedaald. Mediamakers zijn zich vaak niet bewust van de cijfers. Zo denkt meer dan de helft van de mediamakers dat van de experts in beeld 20 tot 40 procent vrouw is, terwijl dit in werkelijkheid 12 procent is. Onevenwichtige representatie en stereotiepe beeldvorming houden specifieke ideeën over gender, etniciteit, klasse en seksuele oriëntatie in stand. Dit beïnvloedt ons gedrag en onze kansen in de maatschappij."

Ja, hoor je dat Joris Luyendijk? Laat Simone Weimans eens in haar waarde en met rust. We weten het allemaal niet hoor. Natuurlijk gunnen we iedereen een zo vervullend mogelijk leven in het lichaam dat iemand schikt, maar een overheid die zich zo agressief verzet tegen iets dat toch, ja, gewoon een beetje de norm is. Is dat nu wel wenselijk? Ook de gender pay gap moet het ontgelden natuurlijk. Dat na de breek, want saai.

Onder arbeidsparticipatie wordt eerst een halve pagina besteed aan dat vrouwen vaak deeltijd werken en dat dit vaak een eigen keus is, maar voert de minister aan: "Deeltijdwerk is zeker niet voor iedereen een vrije keus. Eind 2017 waren er 420.000 deeltijders die meer uren zouden willen werken en daarvoor ook beschikbaar waren. Bijna twee derde van hen was vrouw." Om dit euvel voorts tegen te gaan zegt Van Engelshoven: "Het is mijn ambitie om de vanzelfsprekendheid van het huidige patroon te doorbreken zowel bij vrouwen als bij mannen, zeker bij de jongere generatie. Op dit moment verken ik daarom welke aanknopingspunten dit onderzoek biedt voor emancipatiebeleid. Er is hier zeker nog veel winst te boeken om te komen tot een gelijkere verdeling in werk en zorg tussen mannen en vrouwen."

Hoe mild de intenties ook lijken, een '66 met de ambitie bij een jongere generatie vanzelfsprekende patronen te doorbreken, het blijft een beetje eng. En dan ook dit weer over vrouwen naar de top. Tuurlijk, als ze dat willen moet die ruimte er zijn, maar moet dit met zulke expliciete SWJ-taal door een overheid aangestuurd worden? "Doorstroom van vrouwen naar de top is belangrijk vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid, en omdat de capaciteiten van - steeds hoger opgeleide - vrouwen beter tot hun recht moeten komen. (...) Het kabinet hecht aan diversiteit in brede zin en zet in op het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen bedrijven en organisaties."

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.