achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

SlobberWOB! Bonusvragen over #Kaaggate

Wobben, leuk man

De Wob. Wat een fijne wet is dat eigenlijk. Eerst weet je iets niet, en daarna weet je het wel. Bijvoorbeeld wat er allemaal heen en weer gemaild wordt door documentairemakers van D66 en ambtenaren van de VPRO. En het leuke is: iedereen kan Wobben. Zelfs wij bij GeenStijl kunnen Wobben. En dat gaan we doen ook. Want we hebben nog wel een paar vraagjes aan Arie Slob, minister van Documentaires en Overheidspropaganda. Complete verzoek doen we morgen op de post en voor de transparantie ook maar meteen in zijn geheel na de breek.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
T.a.v. Minister Arie Slob
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Amsterdam, 30 juni 2021

Betreft: WOB-verzoek inzake Kamervragen over documentaire D66-lijsttrekker Kaag 

Zeer geachte minister,

Hierbij wil ondergetekende, werkzaam voor weblog GeenStijl, u met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoeken om kopie van documenten bij of onder uw ministerie over de beantwoording van de Kamervragen van lid Martin Bosma over een documentaire over D66-lijsttrekker Kaag tijdens de verkiezingscampagne. 

Ik vraag specifiek om kopie van alle documenten bij of onder uw ministerie betreffende de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Martin Bosma (PVV) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over een documentaire over D66-lijsttrekker Kaag tijdens de verkiezingscampagne, ingezonden op 10 december 2020 en beantwoord op 18 december 2020, kamerstuk 2020D53574, zie ook https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z24525&did=2020D53574

Het gaat hierbij onder meer om documenten inzake

- vastlegging van contacten met de NPO

- vastlegging van contacten met de VPRO

- vastlegging van contacten met het Commissariaat voor de Media

- vastlegging van contacten met het Filmfonds

- vastlegging van contacten met andere ministeries, zoals bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken

- vastlegging van andere contacten in het kader van de beantwoording van de Kamervragen

- andere documenten die zijn opgemaakt in het kader van de beantwoording van de Kamervragen

Onder documenten wordt verstaan iedere vorm van vastlegging ongeacht de gegevensdrager waarop dit gebeurd is. Dit omvat naast de papieren en digitale documenten, waaronder databestanden ook alle andere vormen van vastleggingen waaronder e-mails, sms-berichten en Whatsapp-berichten en dergelijke.
Het begrip document omvat alle documenten inzake het onderwerp van dit Wob-verzoek waaronder notulen; gespreksverslagen/-notities, vergaderverslagen; besluiten/besluitenlijsten; rapporten/rapportages; nota’s/notitie/memo’s; overzichten; onderzoeken; adviezen; presentaties; correspondentie waaronder brief-, fax en e-mailwisselingen. Dit alles met/van/aan/namens zowel interne als externe partijen en mensen. Onder een document worden ook begrepen de erbij horende bijlagen en de eraan onderliggende concepten.

De bestuurlijke aangelegenheid betreft uw verantwoordelijkheid betreffende waarheidsvinding, juiste bestuursvoering in het algemeen en het waarborgen van de integriteit van de publieke omroep in het bijzonder.

Mocht u op een of meer onderdelen overwegen over te gaan tot niet-integrale verstrekking van het gevraagde dan verzoek ik om goede motiveringen van de weigeringen per [deel van] document en om terughoudendheid bij het weigeren. Ik verzoek u om motiveringen overeenkomstig Wob, Awb, EVRM, waaronder het noodzakelijkheidsvereiste in art. 10, en overeenkomstig de Wob, Awb en EVRM jurisprudentie.
Indien u delen weigert dan verzoek ik u subsidiair om ambtshalve beperkte verstrekkingen, met in meest subsidiaire posities de verstrekking van samenvattingen en de naakte feiten.
Het heeft mijn voorkeur om kopieën van de gevraagde documenten in digitale vorm te ontvangen. Als u originelen enkel in papieren vorm opslaat, dan kan volstaan worden met een papieren kopie.

Gezien de eenvoud van dit verzoek ga ik ervan uit dat u de documenten binnen de daarvoor door de wet gesteld termijn kunt openbaren. Mochten er vragen zijn dan ben ik bereikbaar via [10.2.e]

Hoogachtend,

[GeenStijl]

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.