Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europese Patriotten - Pieter Lakeman

Binnen zonder Kloppen van econometrist Pieter Lakeman was de eerste kritische studie in Nederland met betrekking tot de winst- en verliesrekening van de immigratie.  

Interview: Arthur van Amerongen

In het voorwoord van Binnen zonder Kloppen schreef Lakeman: 

`Is Nederland vol? Zijn de immigratie en het vraagstuk van Asielzoekers beheersbaar? Is immigratie een bedreiging of een zegen voor Nederland? Integreren de nieuwkomers in Nederland en hoe is zo'n opnameproces te bevorderen? Is Nederland een multiculturele samenleving geworden of zou dat moeten gebeuren? Over deze en soortgelijke vragen wordt in Nederland de laatste jaren stevig gedebatteerd. De antwoorden lopen sterker uiteen dan voorheen het geval was: de periode van een zekere maatschappelijke en politieke consensus over migratie- en minderhedenbeleid, zoals die aan het begin van de jaren '80 bestond, lijkt voorgoed voorbij. Deze discussies worden vaak gekenmerkt door gebrek aan adequate informatie, een eenzijdige vraagstelling én toekomstgerichtheid. De vraag "waar gaat 't naar toe of waar moet 't naar toe?" leidt juist in die combinatie tot speculatieve antwoorden; die antwoorden blijken dan vaak minder dan wenselijk te stoelen op feiten of verdedigbare scenario's voor de toekomst, en meer dan wenselijk op emotionele stellingnames vooraf.' 

Hiermee opent de tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid in 1995 haar nota Migratie, minderheden en beleid in de toekomst. De constatering dat de discussies vaak gekenmerkt worden door gebrek aan adequate informatie, is helaas juist. Bij de bestudering van immigratievraagstukken wordt overwegend aandacht geschonken aan sociale en culturele aspecten. In Nederland zijn de economische effecten van immigratie zelfs nooit berekend. Ook andere onderwerpen krijgen weinig aandacht, zoals de rol van pressiegroepen en de belangen van duizenden ambtenaren, wier inkomen afhankelijk is van het blijven binnenkomen van immigranten. Naar aanleiding van mijn kritisch volgen van het Nederlandse bedrijfsleven, is mij meermalen verzocht ook het overheidsoptreden te onderzoeken. Dat vond ik overbodig gezien het grote aantal personen dat zich beroepshalve met de overheid bezighoudt. Toen echter duidelijk werd dat niemand in de door de Wetenschappelijke Commissie gesignaleerde leemte voorzag, besloot ik dat alsnog te doen. De immigratie-economie is een aantrekkelijk studiegebied omdat de immigratie een belangrijk economisch verschijnsel is en desondanks een onontgonnen onderzoeksterrein vormt. De link met mijn eerdere studies over het bedrijfsleven is dat ook de immigratie-economie zich op het grensvlak van economie en recht afspeelt. Ik heb weinig aandacht besteed aan de culturele en sociale aspecten van immigratie. Niet omdat die zonder belang zijn, maar omdat op dat gebied wel vele boeken en studies bestaan.


Lakeman: “Ik was de eerste die over de economische effecten van de immigratie publiceerde. Ik ben econometrist en zeer geïnteresseerd in cijfers. Ik heb daar veel gevoel voor. Als mensen praten over een maatschappelijk verschijnsel waar ik de ballen van af weet, dan kan ik toch bijna altijd zeggen: dat zal dan qua cijfers zoveel en zoveel zijn. En dan zit ik er zelden naast. In de kroeg werd er veel over immigratie gesproken en ik vroeg aan die mensen wat de immigratie nou zou opbrengen, en wat het kostte. Dan kreeg ik hele kleine getallen te horen. In de trant van: de kosten voor de staat zouden hoogstens een paar honderd miljoen gulden per jaar bedragen. Dat leek mij heel weinig. Ik heb in 1999 de baten van migratie op ca. 1 miljard gulden berekend en de kosten voor de maatschappij in de buurt van de 17 miljard gulden per jaar. Mijn bronnen waren onder andere het CBS en Kamerstukken. Iemand vroeg mij jaren later of ik niet een herdruk moest laten maken van mijn boek. Ik zei: dat is heel simpel, want je hoeft de bedragen in guldens alleen maar door euro's te vervangen. Dan kan je het verder ongewijzigd uitgeven. Dat was natuurlijk een grap, maar toch…  Helaas had het boek geen enkele invloed. Ik was mijn tijd iets te ver vooruit.”  

Lakeman in Binnen zonder Kloppen: 

Wat zijn nu eigenlijk de diepere oorzaken van het verschijnsel dat Nederland zijn geld zo asociaal verspilt? De eerste oorzaak is het verschijnsel 'een immigrant is ook een klant'. Er zijn nogal wat spraakmakende mensen die financieel belang hebben bij immigratie. Zoals voor vele maatschappelijke geledingen, geldt ook voor de immigratie-industrie dat direct belanghebbenden meer energie steken in het promoten van de eigen activiteiten dan diegenen die het algemeen belang op het oog hebben in het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. Belangengroepen duwen hun plannen met meer kracht door dan dat anderen ze in het algemeen belang tegenhouden. Dat verschijnsel is sterker naarmate de leidende politici minder visie hebben. Onder Wim - 'wie het weet mag het zeggen' - Kok kunnen belangengroepen al snel hun kansen pakken, niet alleen op immigratiegebied. De vraag is dus: waardoor heeft de immigratie-industrie haar positie zo lang kunnen handhaven en uitbreiden? Een buurman die zijn been breekt is belangrijker dan honderd doden in India. Wanneer tijdens een storm voor de Filippijnse kust een veerboot omslaat en honderden opvarenden verdrinken, leidt zo'n gebeurtenis in de Nederlandse kranten tot een bericht van één, hooguit twee, kolommen. Wanneer bij een aardbeving in China 10.000 mensen omkomen, krijgt ook dat nieuws in de Nederlandse kranten in het algemeen maar een klein berichtje. De belangstelling voor een gebeurtenis hangt dus niet alleen samen met de ernst van de gebeurtenis, het aantal slachtoffers of de hoeveelheid leed. De aandacht voor een gebeurtenis hangt af van de persoonlijke betrokkenheid  en is omgekeerd met het kwadraat van de afstand. Als bij het zinken van een Filippijnse veerboot ook Nederlanders verdronken zouden zijn, zou de ondergang van die boot in Nederland meer aandacht krijgen. Het verschijnsel dat de aandacht voor een gebeurtenis lang niet altijd in verhouding staat tot de hoeveelheid leed of het aantal slachtoffers, is algemeen geaccepteerd. De keerzijde van deze medaille is dat zaken zonder veel leed onevenredig veel aandacht kunnen krijgen. Het leed van een immigrant die Nederland moet verlaten omdat hij niet aan de toelatingscriteria voldoet en daardoor een stuk welvaart waarop hij meende recht te hebben weer moet inleveren, is in vergelijking met de hongerdood van vele zuigelingen, van weinig belang. Toch trekt zo'n nabije immigrant alle aandacht. Er is nog een ander punt. Als informatief medium loopt de tv achter bij de schrijvende media. Toen jaren geleden een voetbalstadion in het Noorden, ik meen in Groningen, was afgebrand, besteedde het TV journaal daar bijna twee minuten aan. De volgende dag las ik een klein krantenbericht dat er geen doden of gewonden bij waren gevallen. Dat geschreven nieuws had ik in 5 seconden geconsumeerd. Beelden kunnen daarentegen in het algemeen weer beter emoties opwekken. Toen Fokker ten onder ging, kwamen in tv-uitzendingen over dat onderwerp altijd sfeervolle opnames van de oude Spin (het eerste toestel van Fokker) voor, hoewel dat toestel niet tot de ondergang van de fabriek had geleid. De beeldpotentie bepaalt dus mede of een gebeurtenis tv-nieuws kan worden. Dan nu, de tweede pijler waarop de Nederlandse immigratiepolitiek uiteindelijk zou kunnen rusten: de schaamte. Schaamte over  de medewerking aan het doden van 100.000 Nederlandse holocaust-slachtoffers, over het koloniale verleden of over de slavenhandel. Ook de behoefte om zichzelf als een positief mens te kunnen beschouwen speelt m.i. soms een rol. 

1982

Lakeman: “Ik heb notulen van de Tweede Kamer uit de jaren zestig gelezen en daarin werd heel duidelijk en expliciet gesteld dat er meer gastarbeiders moesten komen om de te sterk stijgende lonen te drukken. Dat was voor sommige grote bedrijven natuurlijk gunstig die daardoor soms ook meer omzet konden draaien. De FNV was dan ook altijd tegen immigratie tot het moment dat Wim Kok daar voorzitter werd. Toen was de FNV ineens voor immigratie. De mensen die benadeeld worden door migratie, beseffen misschien niet eens hoe het komt. Maar die zijn wel het grootste slachtoffer van de immigratie. Nu is er een groep benadeelden bij gekomen: jongeren die noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen omdat er geen woningen zijn. Toen Rutte premier werd, werden er in Nederland jaar in, jaar uit, ongeveer 80.000 nieuwe woningen gebouwd. In het eerste jaar na zijn premierschap is dat verminderd tot 60.000. En die trend zette zich 13 jaar lang door. Reken maar uit: 13 x 20.000 woningen minder. Onder zijn bewind zijn er 260.000 woningen minder gebouwd en ik heb geen idee wat daar achter zit. Daar ga ik niet over, ik constateer slechts de feiten.”   

In mijn interview met Jan van de Beek voor deze serie, zei Van de Beek: "De vraag rijst altijd of ‘pro-migratie zijn’ nou links of rechts is. Puur economisch gezien is een 'rechts' iemand om allerlei redenen voor immigratie en een 'links' iemand zou tegen moeten zijn. De SP heeft in 1983 een brochure gepubliceerd, Gastarbeid en Kapitaal. Daarin wordt uitgelegd dat het grootkapitaal bezig is te proberen om de arbeiders tegen elkaar uit te spelen, door gastarbeiders naar Nederland te halen. De immigrant is de ultieme stakingsbreker, die kan je inzetten om de lonen te drukken. Vanuit een links perspectief zou je dat niet moeten doen. Nog steeds het standpunt van de SP.”

Ik ben gaan googelen op de standpunten van de Nederlandse vakbonden en vond dit interessante proefschrift over het onderwerp. Daarin wordt onder andere geconcludeerd: 

Een andere manier om het aantal immigranten beperkt te houden, was het bevorderen van de terugkeer naar het herkomstland. Toen de overheid het idee opperde om een terugkeerpremie, al snel bekend onder de naam 'oprotpremie', ter beschikking te stellen aan buitenlandse werknemers die terug wilden, benadrukten de vakcentrales het belang van terugkeerprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Tot het einde van de jaren zestig overheerste (bij overheid en centrales) het standpunt dat de economische voordelen van arbeidsmigratie niet alleen ten goede kwamen aan geïndustrialiseerde landen, maar ook aan de wervingslanden. In deze visie werd arbeidsmigratie min of meer als een vorm van ontwikkelingshulp gezien. Tijdens de recessie aan het begin van de jaren zeventig kreeg deze 'ontwikkelingshulp' een andere dimensie met de veronderstelling dat de groeiende werkloosheid tot een toename van retourmigratie zou leiden, en er derhalve meer aandacht moest worden besteed aan de economische ontwikkeling in de zendingslanden. Vanuit deze zienswijze zette de Minister van Ontwikkelingshulp, in samenwerking met de regeringen van enkele herkomstlanden, projecten op om terugkerende migranten te helpen met het starten van een bedrijf in de streek van herkomst. Deze projecten werden geacht de economische bedrijvigheid in en ontwikkeling van deze landen te stimuleren. De vakcentrales ondersteunden dit beleid, maar uit het visieprogramma van het NKV uit 1975 blijkt dat hier ook minder nobele principes aan ten grondslag lagen. Daarin werd gesteld dat buitenlandse werknemers nooit een deel van de Nederlandse samenleving konden of zouden worden, want: 'Na zo'n 20 jaar ervaring met arbeiders uit het Middellandse Zeegebied moet de harde conclusie getrokken worden dat onze samenleving niet bereid is gastarbeiders op menswaardige manier op te vangen, ook niet naar de door henzelf aangelegde maatstaven. Het moet welhaast uitgesloten worden geacht dat daar ooit voldoende verbetering in komt. Alleen al om die reden dient er aan het verschijnsel gastarbeid zo snel mogelijk een einde te komen. In principe zou van nu af aan geen buitenlandse werknemer naar Nederland gehaald moeten worden. De gastarbeiders die er zijn mogen niet van vandaag op morgen teruggestuurd worden. Wel moet alle aandacht besteed worden aan de voorbereiding op de terugkeer'. In 1975 liet ook het NVV, zij het op een voorzichtiger toon dan het NKV, in zijn jaarverslag weten te rekenen op de terugkeer van buitenlandse werknemers: 'In het werk van het Secretariaat Buitenlandse Werknemers ervaart men steeds weer hoe belangrijk het is vakbondskaders onder de buitenlanders te vormen, niet alleen voor het vakbondswerk in Nederland, maar ook - en wellicht nog meer - met het oog op de terugkeer van deze mensen naar hun vaderland'.

Pieter Lakeman in Binnen zonder Kloppen: Voordeel niet voor Nederland maar voor enkele grote bedrijven. De kosten zijn wel grotendeels voor Nederland. Er moet meer aan deskundige ontwikkelingshulp worden gedaan wanneer men de immigranten wil helpen.

Minister van Sociale Zaken Boersma zei in oktober 1974 in de Tweede Kamer nog dat nieuwe arbeidsmigranten onmisbaar waren voor de Nederlandse economie. De door hem instandgehouden arbeidsmigratie was nog steeds op het verhogen van de Nederlandse welvaart gericht. Ook nadien is nooit betoogd dat financiële ondersteuning van immigranten het doel van de Nederlandse immigratiepolitiek was, of zou moeten worden. Voortdurend werd zelfs lippendienst bewezen aan de stelling dat Nederland geen immigratieland was of moest worden. Anno 1999 zijn er zelfs nog hoogleraren die volhouden dat immigratie gunstig is voor Nederland en dat Nederland immigranten nodig heeft. Zo beweerde professor H. Entzinger, hoogleraar in de migratie-sociologie, in januari en februari 1999 in interviews voor radio, televisie en in weekbladen dat Nederland niet zonder nieuwe immigranten kon. Bij dat soort standpunten wordt nooit enige onderbouwing gegeven om de eenvoudige reden dat die niet te leveren is. Doordat de gevolgen van de Nederlandse immigratiepolitiek nog nooit door economen onder de loep zijn genomen, kunnen die stellingen nog steeds gepresenteerd worden. Wanneer men de feiten echter los van de presentaties beschouwt, moet men constateren dat sinds 1974 in toenemende mate overheidsgelden aan financiële ondersteuning van immigranten zijn besteed. De kosten van levensonderhoud zijn in West-Europa aanzienlijk hoger dan in Marokko, Turkije, of de derde wereld in het algemeen. Het kost daardoor meer geld om een nietwerkend immigrantengezin in Nederland te onderhouden dan in het land van herkomst. De wijze waarop Nederland Turkse en Marokkaanse gezinnen financiert is dan ook onnodig kostbaar. Er worden minder mensen geholpen dan bij een meer doordacht hulpverleningsprogramma mogelijk zou zijn. De allerarmsten zijn bovendien niet in staat de reis naar Nederland te maken. De Nederlandse immigratiepolitiek is ongemerkt overgegaan in een van de meest inefficënte vormen van hulpverlening die men zich kan voorstellen.

Pieter Lakeman, bijgenaamd De Terriër, is niet op zijn lauweren gaan rusten. Hij verdiept zich onder meer in pensioenfondsen en de Triodos Bank.

“Er is al 14 jaar niet geïndexeerd. Daardoor hebben gepensioneerden ongeveer 35 miljard euro schade geleden. Er zijn ook miljoenen werkenden die schade hebben geleden, want hun toekomstige pensioen is niet meegegroeid. Alles bij elkaar is er 100 miljard weggehaald, dat zit in de reserves van de pensioenfondsen. Die reserves zijn veel groter dan uit de jaarrekening blijkt. Van 2008 tot 2021 is er vrijwel geen pensioen geïndexeerd en dat komt doordat de Staat en DNB samen de pensioenfondsen hebben gedwongen om hun balansen volstrekt onjuist op te stellen, waardoor vele honderden miljarden euro's buiten het zicht zijn geraakt. Een hele bekende econometrist, ik bedoel niet Pieter Omtzigt maar Klaas Knot, heeft ongelofelijk geblunderd. Hij was in 2003 nog geen directeur van DNB, maar had daar wel een hoge positie en is toen uitgeleend aan de Pensioen- en Verzekeringskamer. DNB controleert alleen banken. De PVK controleerde pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Knot heeft bij de PVK meegewerkt aan het overhevelen van hun toezicht naar De Nederlandsche Bank. Daarna is, in 2004, de PVK opgeheven, geliquideerd. De onbeschrijfelijk grote fout van Klaas Knot was: hij dacht dat de pensioenfondsen maatregelen moesten nemen om zich te beschermen tegen voor hen niet bestaande risico’s: het risico van een plotselinge, grote, onverwachte uitstroom van middelen. Dat is een gevaar dat voor banken geldt. Bij de DSB hebben we dat ook gezien. 

Maar zoiets kan helemaal niet bij een pensioenfonds. Een pensioenfonds weet nu al tot achter de komma wat de uitgaven zijn over 40 jaar. Het is onmogelijk dat een pensioenfonds wordt geconfronteerd met plotselinge onverwachte grote financiële uitstroom. Elke boekhouder kan dat zien. Maar Klaas Knot zag dat niet. Daardoor heeft hij de pensioenfondsen opgezadeld met maatregelen die volkomen onnodig waren. Ze moesten zich beschermen tegen een risico dat niet bestond. Daardoor hadden de pensioenfondsen anderhalf jaar geleden onzichtbare reserves van bijna 1000 miljard euro. De pensioenvoorzieningen werden veel groter weergegeven dan ze in werkelijkheid zijn. Tot en met 2006 mochten pensioenfondsen hun verplichtingen contant maken tegen 4 procent rente. Dat is reëel, want de beleggingen brachten gemiddeld meer dan 6 procent op. Knot heeft vanaf 2008 die disconteringsfactor, die rekenrente, naar beneden getrokken. Die daalde naar 3, 2 en naar 1 procent, en op een gegeven moment werd het zelfs een half procent. 

De voorziening van pensioenverplichtingen van het ABP steeg bijvoorbeeld van 150 miljard tot 500 miljard, terwijl het totaal van de toekomstige uitgaven met slechts tientallen procenten was gestegen. Door die rekenrente, in strijd met Europese richtlijnen, omlaag te drukken hebben de Staat en DNB de echte reserves als pensioenvoorzieningen gepresenteerd.  Ik wil niet uitsluiten dat Knot aanvankelijk een vergissing maakte en dat DNB niet het verschil zag tussen een bank en een pensioenfonds. Op enig moment moet men echter wel gezien hebben dat er toch wel enige verschil was tussen een bank en een pensioenfonds, maar dat men zich toen schaamde om de fout toe te geven. Bijna 5,5 miljoen gepensioneerden - 2 miljoen gepensioneerden zijn overleden tussen 2008 en 2021 - zijn zwaar benadeeld. In die periode zijn de prijzen 25 procent omhoog gegaan, dus dat voel je in de portemonnee. Je kunt minder besteden, zeker de miljoenen mensen die een pensioen onder de 10.000 euro per jaar hebben’. 

Reaguursels

Inloggen

Dagen vd week en hun geschiktheid:

-Maan-dag: bewustwording
-dinsdag (Mars): actie
-woensdag (Mercurius): communicatie
-donderdag (Jupiter): plezier
-vrijdag (Venus): Liefde
-zaterdag (Saturnus): regels en afspraken
-Zon-dag: Rustdag

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 09:23

Het doet me deugd dat die ouwe Lakeman nu ook de Triodosbank op de korrel neemt. De particuliere aandeelhouders en clientèle bestaan uit de fossiele resten van progressieve salonsocialisten die Nederland in de afgelopen decennia naar de klote hebben geholpen en daar niettemin zelf van hebben geprofiteerd. Deze Gutmenschen spuwen nu vuur omdat ze hun pensioen met zo'b beetje 80% in waarde hebben zien verdampen. Ik ben niet van de Schadenfreude maar hiervan kan ik alleen maar genieten. Karma is a bitch voor gauche caviar!

Joris Beltsin | 30-07-23 | 09:21

tortillas pockets .... toch wel dé uitvinding vd eeuw, en die is nog maar net begonnen!!!

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ef3Qe1f%2f&id=7770AEEC228494D31BB622EF979BC3D912F0FA99&thid=OIP.Ef3Qe1f_5iWfFhWv7kGPKgAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fcdn0.woolworths.media%2fcontent%2fwowproductimages%2flarge%2f108174.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.11fdd07b57ffe6259f1615afee418f2a%3frik%3dmfrwEtnDm5fvIg%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=474&expw=474&q=tortillas+pockets&simid=608038125459170079&FORM=IRPRST&ck=44F71AE88394D623A63FCC169999FE16&selectedIndex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 09:13

Ik hoor nu al ruim 40 "Ja maar de komende vergrijzing''. Hoe lang duurt die dan en wanneer is het klaar? Al die migranten vergrijzen ook. Mijn generatie heeft gemiddeld 2,1 kinderen.

Piet Karbiet | 30-07-23 | 09:04 | 5

Pak eens de bevolkingspiramide van Nederland en do the math.

Joris Beltsin | 30-07-23 | 09:09

De gemiddelde migrant kost al vanaf binnenkomst. Als die vergrijzen kosten ze minder.

En van kruidenvrouwtje tot hoogleraar maar roepen dat we migranten nodig hebben.

Waanzin.

Zomaarwat | 30-07-23 | 09:21

Volgens mij zou die pieken in 2031 maar gezien de steeds toegenomen levensverwachting gok ik dat dat 2036 of zo is geworden. Het wordt nog veel erger dan nu qua oudjes, gebrek aan medische zorg, gebrek aan werknemers etc.

Progressief () Nederland zal als reactie graag de islam verwelkomen, maar als absolute randvoorwaarde stellen dat men analfabeet is en een blanken hatende cultuur omarmt.

Zomaarwat | 30-07-23 | 09:26
▼ 2 antwoorden verborgen

'Already pressure builds up in my system'?
Heel onsmakelijk allemaal. De rest hoef ik niet te horen! :)
Môge Vrouw Gouda!

goedverstaander | 30-07-23 | 09:04
▼ 1 antwoord verborgen

Geen zorgen voor morgen
Er is genoeg geld en maatschappelijk kapitaal om alles in goede banen te leiden
Er is voor een delta maar een risico en dat is het gat in de dijk
Tot nu toe stijgt de zeespiegel met 1-2 m per jaar en dat bij dijken van 8000 mm boven NAP dus…
Wel kan een plensbui in Duitsland piek water veroorzaken maar dat loopt weer weg en droogt weer op

Rene strijland260746 | 30-07-23 | 08:46 | 3

De stijging van de zeespiegel is slechts tijdelijk:
www.ebvloedgetijde.nl/

goedverstaander | 30-07-23 | 09:00

1-2 m? Mm I presume?!

We zitten in een interglaciaal.

Echte risico's zijn Yellow Stone Park, de vulkaan eronder, en een nieuwe ijstijd.

Gelukkig kunnen de zelfbenoemde progressieven zich vooral drukmaken over emotioneel bevredigende nonproblemen.

Zomaarwat | 30-07-23 | 09:05

@Zomaarwat | 30-07-23 | 09:05: O ja, en veerkracht, intelligentie, de goede spirit en saamhorigheid is dan van belang.

De progressieve medemens hielp dat in zijn sturm und drang inzake EU, VN en 'vluchtelingen' allemaal om zeep, inclusief waarheid zoeken want science is settled en ziekmakend gedwee jegens ons splijtende axigroepen en personen.

Ik kan mijn ergernis, mijn wil dat steeds te benoemen niet anders dan de ruimte geven, omdat die zogenaamde progressieven het zo verschrikkelijk met zichzelf hebben getroffen (deplorabeles en dom rechts zijn brainfarths die naadloos aansluiten bij 'waar het hart vol van is (eigendunk en haat jegens wél bedachtzame mensen), loopt de mond van over'.)

Zomaarwat | 30-07-23 | 09:11

Al weer een paar jaar oud maar best interessant verhaal over Volendammers en waarom ze zoveel poen hebben,

"Veel Volendammers blijken Joods te zijn"
m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2018...

Cornelis12 | 30-07-23 | 08:34 | 7

Dat is nog eens een leuk en leerzaam artikel om de dag mee te starten.

Verbandmeester | 30-07-23 | 09:16

@Piet Karbiet | 30-07-23 | 09:15: Dat is makkelijk. Toen ze ineens allemaal gingen vissen kwamen ze ook meer in aanraking met sirenen. En sirenen lokken je met zang en eten je dan op, maar de slimme Volendammers trapten daar niet in. Die leerden dat ze harder moesten zingen dan de sirenen om ze te misleiden.
Dat harder zingen vonden veel mensen mooi en zo is het gekomen.

Verbandmeester | 30-07-23 | 09:21

Hou je het wel een beetje fris, Cornelis?

Volendammers werken gewoon hard.

Papa Jones | 30-07-23 | 09:24
▼ 4 antwoorden verborgen

Vlak voor de laatste verkiezingen verscheen het rapport "Grenzeloze Verzorgingsstaat", waarin de immigratiekosten voor komende 20 jaar op jaarlijks 30 miljard (!) worden geschat. Dat was dus vóór het COA een reeks hotels en cruiseschepen vorderde, en vóór dit kabinet besloot 900.000 huizen voor de nieuwkomers te bouwen. Wat overigens naast onbetaalbaar ook praktisch onhaalbaar is door het tekort aan vergunningen en bouwvakkers. En 900.000 nieuwe huizen is sowieso veel te weinig met de huidige instroom; die bovendien versnelt.

Balkenende zei ooit eens dat we de kosten van immigratie niet mochten onderzoeken, want "we hebben het over mensen". Klinkklare onzin natuurlijk. Bij vergrijzing hebben we het ook over mensen, en toch mogen de kosten daarvan wel in kaart gebracht worden. Terecht, anders krijg je Ruttiaans faalbeleid zoals bejaardenhuizen sluiten en 77.000 zorgmedewerkers ontslaan in een snel vergrijzend land.

Het niet willen berekenen van immigratiekosten is een van de redenen dat de kosten zo extreem uit de klauwen gelopen zijn. In elk gezond bedrijf is het normaal dat alle kostenposten bespreekbaar zijn. Op het moment dat er een taboe ontstaat op (bijvoorbeeld) declaraties van HRM, dan weet je dat daar vroeg of laat flink misbruik van gemaakt wordt.
Immigratiekosten waren een halve eeuw onbespreekbaar; het resultaat is daar dus naar.

Naast die enorme kostenpost kleven er nog wat nadelen aan ongecontroleerde massa-immigratie; forse toenames van criminaliteit, no go area's, censuur, (seksueel) geweld, jodenhaat, autochtonenhaat, islamisering, extremisme, terrorisme, etc. Ook hier geldt; dit was decennialang onbespreekbaar, en nog steeds krijgen de critici de schuld ipv de daders.
Nogmaals; zou je in een bedrijf kritiek op zich misdragende HRM-medewerkers verbieden, dan worden hun misdragingen steeds talrijker en steeds ernstiger.

Politieke Corruptheid is het grootste probleem.

Dandruff | 30-07-23 | 08:30 | 4

Blijf erbij dat dit land gewoon wordt weggegeven, en als de gratis centjes in de grote randsteden (alloch + 50%) helemaal uit de klauwen lopen ontstaat er chaos, bij een constant zwakke regering gewoon burgeroorlog. Wie er in de evolutie het dichtst bij agressie zitten gaan voor veel drama zorgen. Kijk maar weg.

hagelkruis | 30-07-23 | 08:46

Politici houden niet van realiteit, ze houden van stemmen.

donkieshot | 30-07-23 | 08:52

BUMP:
---------------------------------------------
Gelly P. Sprite | 29-07-23 | 21:45 "Mensenlevens zijn niet in geld uit te drukken."

Akkoord, er bestaat zoiets als de intrinsieke waarde van de mens. Maar we hebben het in deze over 'gedrag'. De voortvloeisels van gedrag zijn, spijtig genoeg voor jou, wél uit de drukken in monetaire gevolgen.

Laten we het eens hebben over het gedrag van eenieder die een productieve bijdrage levert aan de maatschappij, netjes belastingen betaald en zijn of haar eigen straatje schoonveegt versus subversief, crimineel gedrag dat de samenleving in allerlei facetten (monetair of letterlijk) doet bloeden.

"Wie dat toch doet is een fa(s)cist en moet bestreden worden."

Wat je zegt ben je zelluf! Het is een tendens van links om alles wat niet in hun ideologisch straatje past af te schilderen als fascistisch. Het is een strategie van wegkijken, halsstarrig aan aan het eigen morele gelijk willen vasthouden zonder rekening te houden met de praktijk, realiteit of een alternatief weerwoord. Mensenlevens (gedrag) is wél uit te drukken in geld. Als JIJ zegt dat dit zeggen, bestreden moet worden, wie is hier dan de fascist?

WIJ willen zaken benoemen, bespreekbaar maken, man en paard benoemen. Wij zijn allen verantwoordelijk, links en rechts, om ambidextrous condities te creëren waarin iedereen tot zijn recht kan komen, een waardig leven kan opbouwen.

Eenzijdig het enige pad naar overwinning uitroepen, een cordon sanitaire opzetten, werkt niet, demense zijn het beu. Met een kwinkslag proberen wij hier een vrolijke wetenschap neer te zetten.

Was getekend,

ridder toetsenbord

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 09:29
▼ 1 antwoord verborgen

En zo is het,

De grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad, Leefbaar Rotterdam, twitterde na de schietpartij dat de stad moet stoppen met Zomercarnaval. "Elk jaar eindigt dit feest in kogels. En dat nodigt, wat ons betreft, niet uit om het Zomercarnaval voort te zetten", zegt fractieleider Ingrid Coenradie.
www.rijnmond.nl/nieuws/1699075/drie-v...

Cornelis12 | 30-07-23 | 08:27 | 4

zo'n schietpartij is uit VREUGDE, snapdatdan!

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 09:06

Ze heeft volkomen gelijk.

JJMS | 30-07-23 | 09:17
▼ 1 antwoord verborgen

Undeclinable Ambuscade - 7 Years
https://www.youtube.com/watch?v=5j1wzdIJgGo

Het enige, goeie nummer op het album:
One for the Money (1998)

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 08:21 | 1

Leuk om weer eens een tientje te zien, maar waarom al dat lawaai op de achtergrond?

Ichneumonidae | 30-07-23 | 08:28

Petje af voor de heer Lakeman.

Hoewel, ik wil het gezegd hebben, ik zijn analyse inzake pensioenen niet deel. Toch ook daar een interessante visie en dito info.

Dank weer, heer Van Amerongen!

Zomaarwat | 30-07-23 | 08:18

Môge uitbaterT. Ronde 13? Geen kans :)

goedverstaander | 30-07-23 | 08:56

Moskou noemt de Oekraïnse actie met drones op de stad een 'terroristsische aanval'. Hoe zou Moskou de drone-aanvallen op Kiev en andere steden eigenlijk noemen?
www.telegraaf.nl/nieuws/807504971/liv...

goedverstaander | 30-07-23 | 08:03 | 8

@goedverstaander | 30-07-23 | 08:19: Vaak zie je dat het moreel van de vijand door dit soort dingen niet gebroken wordt. Eerder het tegendeel.

Ichneumonidae | 30-07-23 | 08:22

@goedverstaander | 30-07-23 | 08:12: En toch zijn de Oekraïne vluchtelingen massaal terug op vakantie.
Ze beginnen daarnaast ook die Zelensky helemaal uit te kotsen.

zoalsikhetzeg | 30-07-23 | 08:24
▼ 5 antwoorden verborgen

Ontdekking vh Weekend:

Maredret - Triplus

https://www.accueil-abbaye-maredret.info/projetbi%C3%A8re

en ALS die Franstaligen dan al werken, doen ze het wel goed.

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 08:02 | 6

@Nederlandop1 | 30-07-23 | 08:43: Dat is bijna 200 jaar geleden. Toen leefde iedereen en zijn moeder in Nederland nog in weelde dankzij de inkomsten uit de slavernij.

goedverstaander | 30-07-23 | 08:54

@goedverstaander | 30-07-23 | 08:54: De jaren 1830 - 1831, overigens. U komt vanuit de eigen hoek met het voorstel maar tegelijkertijd bent u als volk te trots om hetzelfde idee te aanvaarden of uit te voeren. In mijn beleving zult u iets anders moeten verzinnen. Toenadering, bijvoorbeeld. U heeft reeds de beschikking over een mooi land. Een plaats als Vise of een stad als Luik bijvoorbeeld, is best in orde. Hetzelfde, is van toepassing op het Belgische Luxemburg.

Nederlandop1 | 30-07-23 | 09:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Blancmange - The Day Before You Came
https://www.youtube.com/watch?v=Px4KRVcitP0

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 07:56 | 1

Dit nummer roept bij mij altijd aversie op zoals Kaag, gatverrrdamme!

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 07:56

Advies aan de jongeren van nu: stort maandelijks een bedrag op een eigen, saaie en betrouwbare indexfonds en beschouw je collectieve pensioen en de AOW als een leuk extraatje

BASinnic | 30-07-23 | 07:30 | 8

@Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 07:59: Moest dat VHEMT even opzoeken. Lijkt een soort club van zich vervelende incels.

Ichneumonidae | 30-07-23 | 08:08

Helaas, mijn bank biedt alleen maar "duurzame" indexfondsen aan. Kosten zijn ook behoorlijk. Koop zelf wel trackers.

Duwbak_Linda | 30-07-23 | 08:22
▼ 5 antwoorden verborgen

Diversiteit komt toch door groepen mensen die (bijna) apart van elkaar een eigen cultuur hebben gecreëerd?

Patje | 30-07-23 | 07:06 | 2

Inderdaad .
Allemaal hokjes naast elkaar .

likmegaties | 30-07-23 | 07:21

@likmegaties | 30-07-23 | 07:21: er kan er maar één de dominantste zijn!

Mini playback show - met ze allen
https://www.youtube.com/watch?v=3w6P3h0ywVs

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 07:54

KXLLSWXTCH - Waste (Idonzzz Phonk Remix)
https://www.youtube.com/watch?v=ffxyDgrBnqc

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 05:58

@grietmetgroenefiets | 30-07-23 | 08:14: Elk jaar gaan er vele tienduizenden mensen dood. Waarvan velen door ongezonde leefgewoonten. Ik merk het maar op, voor het geval de wolf eens een mens of enkele mensen doodt.

Dit land is van de wolf. Dit land wordt roedelland. Maar dat was op straat allang duidelijk.

Zomaarwat | 30-07-23 | 08:33

Ik had het van RTVDrenthe al getipt aan GS, niets mee gedaan. Maar wat Grietmetgroenefiets zegt over dat griezelige AD; nog zieker! Totaal irrelevant en enge toevoeging.

Normpje | 30-07-23 | 09:21
▼ 1 antwoord verborgen

Modest Mouse - Float On
https://www.youtube.com/watch?v=CTAud5O7Qqk

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 05:40

A man in Mozambique lost his head because of a superstitious belief that bald men have gold inside their skulls, it has been claimed..
metro.co.uk/2022/01/18/bald-man-decap...

Patje | 30-07-23 | 05:25 | 2

Waar is kaal dik lelijk?

BrutusBosch | 30-07-23 | 08:00

Flauweskul.

Mr_Natural | 30-07-23 | 08:06

Het geweeklaag en gejammer der gemarginaliseerden klinkt me weer als muziek in de oren vandaag. In het Parool's dagelijkse "huilstruik van de dag" column de volgende zich in zijn "slachtofferschap" wentelende freak die zich er druk om maakt dat "hetero's teveel ruimte opeisen" tijdens de pride botenparade. Don't blame me, mister ! Ik laat laat nog liever 3 kiezen trekken dan dat ik mijn tijd verdoe met het toejuichen van massa's schaars geklede aanstellers die op bootjes staan te hupsen op de onvermijdelijke techno beat. Van mij mogen ze hoor, have fun, maar ik heb er dus nix mee. Tja dat "de gemeenschap" steeds meer te maken krijgt met geweld is geen geheim. Ik zou inderdaad niemand adviseren om in diep Amsterdam-West met een same gender persoon hand in hand lopen. Dat is vragen om moeilijkheden. Maar natuurlijk niet te wijten aan "bondgenootschap veinzende heteromensen", zoals de auteur stelt. Eerder aan de obsessieve onwil en halsstarrige weigering om de olifant in de kamer te benoemen. Het is NOG STEEDS taboe. Maar de bevolkingsgroep van waaruit verreweg de meeste homofobische aggressie afkomstig is - en iedereen weet welke groep dat is - hebben jullie toch echt zelf verkozen als bondgenoot. Jullie verwachtten wederzijdse of wederkerige solidariteit terug, maar je krijgt de deksel op de neus. Deal with it. Zoek het allemaal maar lekker uit met je gedoe. www.parool.nl/columns-opinie/opinie-b...

Asteroid-B612 | 30-07-23 | 03:49 | 2

Goede analyse. Is een beetje alsof je een kinderboerderij hebt en for the sake of inclusie er een roofdier tussen plaatst. https://www.youtube.com/watch?v=t_JGHOmrPN0

(Trouwens een warme oproep, ook aan andere reaguurders, om grote lappen tekst van alinea's te voorzien i.v.m. leesbaarheid/overzichtelijkheid.)

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 05:50

Oei, hij woont echt in Amsterdam-West. 'De hetero die denkt dat het wel meevalt nodig ik uit in Nieuw-West (waar ik woon) met iemand van hetzelfde gender hand in hand te lopen en te zien welke verwensingen/spullen je richting het hoofd krijgt.'
Beetje passief-agressief stukje, als je het mij vraagt.

grietmetgroenefiets | 30-07-23 | 08:23

Hoi Bad. Dolly en Kenny. Zo heerlijk! Dank! Een heel dikke knuffel!

Lady Midnight | 30-07-23 | 03:56

youtu.be/Nc3dBG1NesE. Anne-Marie unhealthy featuring Shania Twaine.

Lady Midnight | 30-07-23 | 03:28

youtu.be/IfrVpz9nVTw. Dotan. Home. Wat je ook van hem vindt, dit is toch echt wel een heel lekker nummer. Live super goed. Luister er graag naar.

Lady Midnight | 30-07-23 | 03:15

Speciaal voor B_L welkom terug!
youtu.be/TE4qD9Azhgs
Propaganda - Nobody Listens

Unsinkable-Sam | 30-07-23 | 02:34

cugel | 30-07-23 | 02:25.
Hmmmm ;D

Bad - Casey | 30-07-23 | 03:01

Kees en al die andere reaguurders v.w.b. tijd en licht, bedanken.
Voor jullie eigen zienswijze, heb ik namelijk weer wat geleerd.
Voor jullie ( voor Kees al bekend ;))
Electric Light Orchestra - TIME.
www.youtube.com/watch?v=yxBZhHE-R7M
Geniet en proost!

Bad - Casey | 30-07-23 | 02:20

Theodorik heeft me in een Montrose vibe gebracht.
Pareltje
youtu.be/_B2XJsKUtjQ

seasicksteve | 30-07-23 | 02:18

'Cuba o.a. is met China in onderhandeling over een Radarsysteem welke tot ver in Zuid-Oost VS kan waarnemen. Hoe gaat de VS reageren als de samenwerking van China in landen als Nicaragua, Cuba, Venezuela en Mexico wordt opgevoerd?
nl.quora.com/Cuba-o-a-is-met-China-in...

cugel | 30-07-23 | 02:15 | 2

Oorlog natuurlijk. Doen ze altijd. Moeilijkere vraag?

wilderst | 30-07-23 | 02:20

1500 miljard in de pensioenpotten.
En nog tekort ?!
Nederland verkl.. t zichzelf.
Kan iemand hier mij deze onlogische beredenering uitleggen ?!
Kastelein, een nummertje en een rondje namens mij.
The Animals - We Gotta Get Out Of This Place.
www.youtube.com/watch?v=wJVpihgwE18
Proost!

Bad - Casey | 30-07-23 | 01:56 | 14

@Bad - Casey | 30-07-23 | 03:36: Haalt het niet bij Hawaii 5-0 !

Asteroid-B612 | 30-07-23 | 03:52

@Bad - Casey | 30-07-23 | 02:50:
Commando, was het maar waar, dat zou wel stoer zijn. Nee, ik kon, met een groepje anderen, op vrijwillige basis een aantal parachute sprongen maken. Omdat ik een beetje last van hoogtevrees had, dacht ik dat ik dat maar eens moest doen. Overigens hoorde ik dat je bij de commando's een haan de kop af moest bijten en nog zo het één en ander en daar zat ik niet echt op te wachten. Maar misschien was dat niet waar. (Sorry, ik was gaan slapen en zag nog net voor het café dichtging dat er nog reacties waren)

cugel | 30-07-23 | 09:20
▼ 11 antwoorden verborgen

cugel | 30-07-23 | 01:55
Onbetaalbare nummer, te mooi.

Bad - Casey | 30-07-23 | 02:11

@Bad - Casey | 30-07-23 | 02:11:
Dank je, Casey!

cugel | 30-07-23 | 02:39

Terug naar de jaren 80 momentje!
Je hebt een reden dat je dit nummer nu opzet.

Ambiorix | 30-07-23 | 02:08

Hoi Bad. Ah.... lekker. Sorry... heb gister jou vergeten in de knuffelronde. Dus bij deze.... een heel dikke knuffel:-).

Lady Midnight | 30-07-23 | 03:20

Ground Hog Day.

Theodorik1 | 30-07-23 | 01:52

Asielzoekers vormen amper 10 procent van alle mensen die naar Europa komen. Onder hen is het, zoals Arnon Grunberg voor zijn nieuwe boek bij de IND navroeg, een uitermate kleine minderheid die problemen veroorzaakt – in Nederland hooguit een paar honderd per jaar. En die zeer kleine minderheid vergroten sommige politici zó uit dat ze er internationale verdragen voor uit het raam willen gooien en desnoods een regering over willen laten vallen. Alsof je het migratievraagstuk tot zo’n klein groep kunt reduceren. Alsof dit, om met Grunberg te spreken, „hét grote probleem is van deze tijd”.

Maar dat is het niet. Niet voor niets word je er overal in de maatschappij, in vrijwel alle Europese landen, constant aan herinnerd dat het onderwerp groter is dan alleen asielzoekers en grenzen die dichtgekit zouden moeten worden: er is zo’n tekort aan arbeidskrachten dat treinen uitvallen, ziekenhuizen op halve kracht draaien en sommige scholen nog maar vier dagen lesgeven in plaats van vijf.
Leonhard Schitter, directeur van het Oostenrijkse bedrijf Energie AG, kreeg zo genoeg van het verkrampte discours in zijn land – de conservatieve kanselier Karl Nehammer gaat, in een poging om stemmen terug te winnen van de extreemrechtse FPÖ, keihard tekeer tegen elke vorm van migratie – dat hij de pen ter hand nam en in de grootste tabloid van het land, de Kronen Zeitung (een soort Telegraaf op steroïden), opriep om te kappen met die „zondebokkenpolitiek” en weer eens met een wat nuchterder blik naar het thema te kijken. „Feit is”, schreef hij, „dat we het tekort aan arbeidskrachten, dat onze goedlopende economie momenteel gevaarlijk aan het uitdrogen is, niet meer alleen met ‘eigen nageslacht’ of omscholingsprogramma’s kunnen stoppen.” Het artikel had als titel ‘Wir brauchen eine neue Willkommenskultur’.

Hij heeft gelijk. Met een hysterische cultuurstrijd die bijna niets meer met de gecompliceerde werkelijkheid te maken heeft, schiet het vergrijzende Europa zich in de voet.
www.nrc.nl/nieuws/2023/07/28/met-een-...
Ik weet dat niet iedereen het hier mee eens is (of eigenlijk dat iedereen het hier niet mee eens is) maar misschien is het goed om af en toe buiten de eigen bubbel te lezen. Het is ook niet nodig mij te vertellen dat dit onzin is, dat ALLE asielzoekers tuig zijn die misbruik komen maken van onze goedertierenheid. Ik heb ook het hele AvA artikel gelezen, zijn interview? met Pieter Lakeman, die de mening verkondigde dat asieleisers, zoals ze hier genoemd worden, ons handenvol geld kosten. Dus gewoon lezen en niet reageren, of, als je gauw boos wordt, niet lezen om de bloeddruk te sparen. Maar ook dan: zullen we een vruchteloze discussie vermijden en gewoon niet commenten? Er is ook nog een handige "block" knop. En eventueel kan ik weggejorist worden, als ik het plezier teveel bederf. Prettige nacht voor iedereen.

cugel | 30-07-23 | 01:50 | 24

Er is inderdaad een tekort aan arbeidskrachten. Maar hoeveel asielzoekers uit de afgelopen 10 jaren zijn nu aan het werk?

Kartelmaster2000 | 30-07-23 | 08:32

“9. Migranten zijn nodig om de vergrijzing op te vangen

Immigratie helpt niet tegen vergrijzing. Als Nederland de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking niet verder zou willen laten stijgen, is er een jaarlijkse immigratie van honderdduizenden jongeren nodig, die ook nog eens een plaats in de ­Nederlandse samenleving zouden moeten verwerven.

Maar die geïmmigreerde jongeren worden, net als de rest van de samenleving, ook weer ouder, waardoor de immigratie als middel tegen vergrijzing met volle kracht moet worden voortgezet. Zo’n piramidespel leidt ertoe dat Nederland, toch al het dichtstbevolkte land van het Europese continent, binnen een eeuw bijna honderd miljoen inwoners heeft. En dat zonder dat deze methode tegen de vergrijzing dan ook maar iets heeft opgelost.“

www.ewmagazine.nl/nederland/article/2...

Een artikel van bijna 8 jaar geleden reeds.

ratelaar | 30-07-23 | 08:34

@LD69 | 30-07-23 | 03:19:
Bedankt, goed verhaal. Sorry dat ik het nu pas zie, ik was gaan slapen en probeer nog gauw wat antwoorden te typen.
@ratelaar | 30-07-23 | 07:07:
Ik red het niet, ik zie ook nog een interessante reactie van
@Barre_de_k | 30-07-23 | 07:21:
En nu moet ik al snel posten.

cugel | 30-07-23 | 09:29
▼ 21 antwoorden verborgen

Mooie meid was dat toen, leuker dan haar zus, vind ik.

J.Cash | 30-07-23 | 01:44
-weggejorist-
Neanderbraller | 30-07-23 | 01:14 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Gefeliciteerd!

J.Cash | 30-07-23 | 01:44

@wilderst | 30-07-23 | 01:27:
Gefeliciteerd wilderst. Good for you !
Zelf heb ik na diverse clinics en een complete cursus never m'n bewijs gehaald. Had ook met centjes te maken. Maar het edele spel is sport en heel aangenaam. Soms benadert het Zen imho.
En met keestelpro heb je (denk ik) een partner die je altijd uit de echte thick rough vermijden doet.

LD69 | 30-07-23 | 03:36
▼ 1 antwoord verborgen

Het lijkt wel een beetje op Led Zep
Montrose- Space Station #5
youtu.be/GHmqWRY-OdA

Theodorik1 | 30-07-23 | 01:07 | 2

Ik heb deze altijd heel mooi gevonden van Ronnie. Fantastische gitarist.
youtu.be/kGbBkq1Mfek

seasicksteve | 30-07-23 | 01:37

Hallo Wilderst,
Verklaar 'LAST'...

PPuk | 30-07-23 | 01:12

Deze freak heeft een IQ van 60 dus komplete retard. Loopt gewoon rond met een vuurwapen, en is bereid dat te gebruiken zodra iets of iemand hem niet aanstaat. Hoe komen ze aan die wapens ?
www.at5.nl/artikelen/221741/vijf-jaar...

Asteroid-B612 | 30-07-23 | 00:58 | 3

vanuit het criminele circuit dat dit soort gastjes 'inhuurt' ze ook te gebruiken. Ze zijn te dom om te poepen, lopen altijd tegen de lamp en vertrekken geen spier bij het aanhoren van de (te overziene) strafoplegging

PPuk | 30-07-23 | 01:18
-weggejorist-
de IJsman | 30-07-23 | 05:28

Twee verschillende keren (met een onderbreking van een week) gericht op mensen schieten, deze ook raken en dan een 'straf van VIJF jaar krijgen?
Ach, ik probeer het niet eens meer te begrijpen...

Petrus Poortwachter | 30-07-23 | 08:52

Oké als niemand het doet dan doe ik het wel.
De nachthap:
pbs.twimg.com/media/F2PRAruWIAAtKEB?f...
Een ½ meloen met fijn gerookte coburgerham.
Er zat ook een glas prosecco bij maar die was helaas alweer verdwenen toen de foto werd genomen. #zogaandiedingen
Maar het is wel authentiek!

keestelpro | 30-07-23 | 00:57 | 5

Slechte foto, maar het was ook al bijna donker.

Mijn keuken idd

wilderst | 30-07-23 | 01:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Tsja, de brede herwaardering die van Nederland geen reedt meer heel laat.....

Voor het voortbestaan van autochtonië zou allereerst de randstad volledig van de rest gescheiden moeten worden !

Maggiesfarm | 30-07-23 | 00:55

De Nachthap.

Ik ga champignonsaus maken. Halve liter ofzo. Ms een plakje gerookte gekookte ham erin heel fijn.

Waarom? Omdat de champignons rijp zijn en de ham is voor Kees, die houdt van vlees.

Op de ouderwetse methode: Een roux van roomboter en bloem goed garen, bouillon erbij, room erbij, wat peper en noot. En wat geheims. En natuurlijk de champies.

wilderst | 30-07-23 | 00:53 | 8
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik zag hem ook mooi toch. En de vlammetjes zitten in de frituur alvast.

pegaje | 30-07-23 | 00:53

Lekker man!
'navond trouwens!

keestelpro | 30-07-23 | 00:45

Behalve "binnen zonder kloppen" heb je ook "binnen zonder bellen" van Philip Claeys. Helaas werd dat boek niet genoemd in deel 7 van deze serie. @Arthur waarom ben je gestopt met nummeren ?

HaaiBaai | 30-07-23 | 00:37

M.A. Numminen zingt Wittgenstein ('Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen')
www.youtube.com/watch?v=CGksgZKecKE
Waarschuwing: M.A. Numminen is een Finse komiek.

J.P.Drapeau | 30-07-23 | 00:34 | 1
-weggejorist-
Neanderbraller | 30-07-23 | 00:34 | 2

Ergens in de jaren 60-70 was er sprake van een bevolkingskrimp regering in paniek zouden ook moeten letten op de uitgaven.
Dat is opgelost die enkeling die nog werkt is diep dankbaar.

Pensionista | 30-07-23 | 00:32 | 1

Bedankt voor deze info kerel.

pegaje | 30-07-23 | 00:39

The horror!

wilderst | 30-07-23 | 00:40

Die heeft goede dingen gedaan. Bijv. de Flamin' Groovies geproduceerd.

Asteroid-B612 | 30-07-23 | 00:49

Iedereen en zijn moesje heeft recht op een eigen mening maar soms lees je tegels waarvan je steil achterover slaat. Over een paar honderd jaar, als de overblijfselen van de Nederlandse beschaving worden opgegraven, mompelen de onderzoekers bij zichzelf: “No wonder you're extinct" (geleend van Nedry uit Jurassic Park).
The Doobie Brothers - What a Fool Believes
youtu.be/qKYQNtF11eg?si=JPQT999gHCOOC...

MickeyGouda | 30-07-23 | 00:18 | 8

Mooiste scene uit die film. Gozer speelde ook Newman in Seinfeld. Ook altijd mooi als hij weer ging bekvechten met Jerry.

BobDobalina | 30-07-23 | 02:19

@BobDobalina | 30-07-23 | 02:19:
Eens! Wij mogen hem in Huize Gouda graag citeren. 'Seinfeld' excelleert in het alledaagse. Topserie.

MickeyGouda | 30-07-23 | 06:52
▼ 5 antwoorden verborgen

A, hier is het stamcafe, bier voor allen van mij. Let wel alleen bier in dit Animal House. Wie brengt de bitterballen en de nootjes.

www.youtube.com/watch?v=b8HpLJlDetM&a...

pegaje | 30-07-23 | 00:15 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Sommige nummers gaan ook gewoon kapot door de tijd. Neem deze:

www.youtube.com/watch?v=6yP1tcy9a10

Scorpions - Rock You Like A Hurricane (Official Music Video)

wilderst | 30-07-23 | 00:13

ja is erg leuk, merci.

Mongeaulie waarsguwt | 30-07-23 | 08:37

Tijd heelt alle wonden. En gij geloofd dat?

Plukkieplukkie | 29-07-23 | 23:59 | 9

Blijft een moeilijk onderwerp blijkbaar.
Zonder cynisme of gekkigheid:
1: Vaccins zijn waardevol.
2: Wat de fuck die zo-goed-als-verplichte inentingen ook waren tijdens de kroepoekhoest: dat waren geen vaccins zoals we ze hebben leren waarderen.

keestelpro | 30-07-23 | 01:05

Ben ook nog steeds ‘plain’ en dat bevalt goed. Zeker niet gezwicht voor de collectieve druk, maar wel een eigenaardig kuchje de laatste tijd...

Unsinkable-Sam | 30-07-23 | 02:04
▼ 6 antwoorden verborgen

Deze dan: de naam van deze band is zwarte voet, maar het publiek heeft vooral een rode nek
Blackfoot - Rattlesnake Rock 'n' Roller
youtu.be/oRCEua5pirM

Arnold Layne | 30-07-23 | 00:08

Er zullen betere films zijn dan Sharknado, alle 6, maar ik zou zou even niet weten welke.

Nuuk | 29-07-23 | 23:56

Het Oekraïense leger claimt een succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op de belangrijke brug bij Tsjonhar in de snelweg naar Melitopol. De oeververbinding tussen de Krim en de eveneens door de Russen bezette regio Cherson is daardoor beschadigd.

Cornelis12 | 29-07-23 | 23:55 | 2

Er zijn as-we-speak wereldwijd ongeveer 50 oorlogen aan de gang waaronder in Sudan, Libië, Afghanistan, Ethiopië, Armenië, Burkina Faso, Azerbeidzjan, Jemen, Mali, Niger, Syrië, Nigeria, Turkije e.v.a.

Allemaal niet onze oorlogen. Laten we dat zo houden.
De oorlog hitsende regering is gevallen.
Laat gaan. Laat gaan!

keestelpro | 30-07-23 | 00:04

maar maar dan heb je altijd nog die brug A-280 in Rusland zelf

out-of-de-box | 30-07-23 | 00:24

Haha ja het GeenStijl Café lied! XD
Als ik het begrip 'tijdverdrijf' of 'verveling' zou begrijpen zou ik hier een geniale cover van kunnen maken.

keestelpro | 29-07-23 | 23:54

Al dat geschrijf over Wagner; muziek wil ik.
Therion - Overture (exerpt) from Rienzi (Wagner)
youtu.be/KNeiHo-o1bo

Arnold Layne | 29-07-23 | 23:45

Het kost veel en levert niets op. Dat is vrij normaal als het gaat om overheidsbeleid. Neem bijvoorbeeld het pakket aan Coronamaatregelen, de energietransitie, bijdragen aan EU. Tribunalen komen er niet, dus de heren en dames politici kunnen zich gedragen als zonnekoningen

intrigant | 29-07-23 | 23:40 | 2

Waarom zou je tribunalen willen. Het gaat overwegend prima in dit land. Je klinkt als een verwend kreng.

de IJsman | 30-07-23 | 05:35

@de IJsman | 30-07-23 | 05:35:
weltrusten meneer de ijsman

Mongeaulie waarsguwt | 30-07-23 | 08:52

Dat deze malloot nooit is opgepakt voor het veroorzaken van een bankrun is mij een groot raadsel.

Swoop | 29-07-23 | 23:39 | 5

@de IJsman | 30-07-23 | 00:15:
Als ie de helft van de intelligentie van Scheringa had gehad was ie al gelukkig.

J.Cash | 30-07-23 | 00:21

@J.Cash | 30-07-23 | 00:21: Scheringa hield arme sloebers voor de gek. Inmiddels is hij nergens meer te bekennen.

Après toi | 30-07-23 | 01:05

@Après toi | 30-07-23 | 01:05:

ahij opereerde binnen de grenzen van de wet. En met arme sloebers (?) dir verblind zijn door hebzucht hoef je geen medelijden te hebben.

de IJsman | 30-07-23 | 05:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Bewegen voor de uitkering.

Rattus | 29-07-23 | 23:29

Schieten met zomercarnaval is toch verboden !?

Ambiorix | 29-07-23 | 23:34

Dit is blijkbaar de tweede schietpartij. Ik was heel even in de veronderstelling dat Rijnmond helemaal big brother was gegaan omdat ze hadden bericht over een schietpartij zonder gewonden of paniek. Blijkt dat eerder op de dag te zijn geweest.
www.rijnmond.nl/nieuws/1699064/schot-...

Barre_de_k | 29-07-23 | 23:45
▼ 1 antwoord verborgen

Opdat de eilanden niet wegzakken in de gedachtenmodder van de overkanters.

Boudewijn de Groot - De Vondeling van Ameland
music.youtube.com/watch?v=MVLydWRr4sE...

Kapitein Sjaak Mus | 29-07-23 | 23:16 | 1

Best wel een van de hoogtepunten van Boudewijn de Groot.

Nuuk | 29-07-23 | 23:50

Destijds hadden we alleen gastarbeiders, tegenwoordig hebben we gastarbeiders én zogenaamde asielzoekers. Die gastarbeiders, afkomstig uit Oost-Europa, doen slecht betaald werk, waar zowel Nederlanders als ook statushouders hun neus ophalen.
En dan heb ik het nog niet over de omstandigheden waaronder die gastarbeiders zijn gehuisvest, waarbij ze vaak ook nog afhankelijk zijn van hun 'werkgever', veelal dubieuze 'uitzendburo's' (vroeger werd zoiets een koppelbaas genoemd).
Ondertussen heeft meer dan 50% van de statushouders na 5 jaar nog geen werk. Hoe zou dat toch komen?

Leon Tosti | 29-07-23 | 23:11 | 1

Hoe meer gastarbeiders/aardappels, hoe meer arbeids(aardappel)aanbod, hoe lager de lonen/aardappelprijs, hoe minder innovatie.
Daar hebben alleen bedrijven baat bij.

HogeNood | 29-07-23 | 23:46

Triodos Bank. Deugmaffia. Goed dat die Lakeman daar zich ook in vastbijt. Toch een soort niet-politieke Omtzigt eigenlijk, toch?

Jan Marijnissen | 29-07-23 | 23:05 | 1

Wat is er mis met Triodos? Men moet snappen dat beleggen niet hetzelfde is als sparen.

de IJsman | 30-07-23 | 05:38

Net gehoord in de metro Rotterdam, schietpartij bij zomercarnaval was tussen een aantal groepjes jongeren. "Zat er aan te komen man", werd er unaniem geconcludeerd. De snapchat filmpjes liegen er niet om. Tot zo ver uw live reporter...

Kartelmaster2000 | 29-07-23 | 22:58 | 7

@Cornelis12 | 29-07-23 | 23:07:
De van Oldenbarneveltplaats grenst niet aan de Coolsingel hoor. Dus waar was het? Bij de Bijenkorf?

J.Cash | 30-07-23 | 00:01

@Cornelis12 | 29-07-23 | 23:24:
Ja dit gaat van kwaad tot erger. In 40 jaar tijd is onze stad een chaos geworden.
Een schande.

J.Cash | 30-07-23 | 00:29
▼ 4 antwoorden verborgen

"Binnen zonder kloppen " staat hier in de boekenkast, lijkt me nog steeds en in toenemende mate een goed verhaal. DSB is anders , onterecht gesloopt.

Zwizalletju | 29-07-23 | 22:57 | 2

DSB werd een vervelende concurrent dus werd Zalm naar binnen gebracht om de tent van binnen uit te slopen.

Cornelis12 | 29-07-23 | 23:12

Goedenavond.

Ik ga vanavond verder maar even niets zeggen, dit topic is te verleidelijk.

Dat, en ik wil op tijd op bed.

GKJP | 29-07-23 | 22:51 | 1

hmz opmerkelijk:

Minister-president van Polen Mateusz Morawiecki waarschuwde voor een mogelijke dreiging van PMC Wagner-huurlingen, die zich in de richting van de Suwalki-corridor begaven

andere krant meld:
Westerse militaire planners, die zich ongeveer 100 kilometer langs de Litouws-Poolse grens uitstrekken, tussen Wit-Rusland in het oosten en de Russische exclave Kaliningrad in het westen, waarschuwen dat het gebied waarschijnlijk een van de eerste doelen van de Russische president zal zijn.

dus heel die Wagner is het spel van Poetin , dan zou Wit-Rusland nog steeds het hondje van Poetin zijn

out-of-de-box | 29-07-23 | 22:50 | 7

@Ambiorix | 29-07-23 | 23:21: je bedoelt dat ons land toch al verdeeld is en Rusland daar gebruik van zou kunnen maken in geval van een langdurige bezetting?

Barre_de_k | 29-07-23 | 23:51
▼ 4 antwoorden verborgen

Pieter Lakeman springt wel een beetje ver uit de bocht. Jammer, want ik heb hem vrij hoog zitten.

Als je een foutieve rekenrente gebruikt, geeft dat louter een fout aan de verplichtingenkant van een pensioenfonds, bij een lage rekenrente wordt de contante waarde nu van toekomst verplichtingen hoger. Dit geeft een effect op de rechter zijde van de balans, waar zaken zoals verplichtingen, leningen, reserves en eigen vermogen staat. Bij een lage rekenrente stijgt de hoeveelheid geld die je apart moet houden voor pensioengerechtigden, daarmee daalt de reserve.

Onder de laatste afbeelding doet Pieter Lakeman of het ook een effect heeft op de linkerzijde, waar bezittingen zoals banksaldo`s, obligaties en aandelen staan. Beweert zelfs dat daar duizend miljard weg is. Dit is onjuist, want de rekenrente heeft helemaal geen effect op de huidige bezittingen.

Men vergeet even dat er in 2008 een financiële crisis was. Het gemak waarmee even structurele rendementen worden voorspeld in de toekomst om vandaag sinterklaas te spelen is schokken. De financiën van de lidstaten van de EU en de VS zijn kansloos. Het is lenen, lenen, lenen, maar niet betalen. We starten ook de ene oorlog na de andere. Onze maakindustrie is bijna volledig richting Azië, wat is op de lange termijn ons verdienmodel. Los daarvan willen we de economie slopen om klimaatverandering te vertragen en vergeten we ons te wapenen tegen klimaatverandering. Om tegen die achtergrond de champagne te sabreren en alvast de komende decennia 6% jaar op jaar in te boeken is waanzin.

Wat ik ook mis is de uitholling van pensioenen door werkgevers zoals de overheid met uitnamewetten, premievakanties, ongedekte VUT-regelingen en andere malversaties, die niet zijn teruggestort. Die grepen in de kas waren onder de garantie om in slechte tijden weer bij te storten, maar nu geeft men niet thuis en maakt snel een individueel potje. Had je die beloften geïnd, had je al volledig kunnen indexeren.

Feynman | 29-07-23 | 22:45 | 2

Pensioenfondsen beleggen wereldwijd, nietwaar? Dus wat dat betreft kunnen ze redelijk agnostisch zijn over het vertrek van de maakindustrie.

Ik had begrepen dat de reserves gigantisch zijn en de rekenrente niet achteraf bijgesteld mag worden met een werkelijke rente op basis van de opbrengsten voor een specifiek jaar zodat de overige winst in de spaarpot verdwijnt en daar helemaal niets meer mee gebeurt behalve meer beleggen.

Barre_de_k | 30-07-23 | 00:09

Nee, hij heeft wel gelijk. Uw kennis van pensioenen klopt ook, vanuit jaarrekening perspectief. Door de verplichtingen te laten toenemen door alleen de rekenrente aan te passen, is de algemene reserve flink afgenomen of zelfs negatief, simpel gezegd binnnen korte tijd liep activa -/- pensioenschuld flink uit de pas tot een negatief eigen vermogen. Als ik de jaarrekening van ABP bijvoorbeeld lees dan staat er dat indexatie pas kan plaatsvinden bij voldoende eigen vermogen (algemene reserve). Een lagere rekenrente holt dus wel degelijk het eigen vermogen uit. Sterker nog, het eigen vermogen van ABP was negatief en dus ook geen indexatie sinds 2008, pas in 2022 weer. Pensioenen zijn een smerig rekenspelletje geworden. De verplichting op de balans is een rekenkundig verzinsel. De bezittingen zijn inderdaad "echt". Het hoog houden van de verplichting heeft de indexatie bemoeilijkt. Overigens was die 6% een werkelijk resultaat, maar dit jaar is dat weer flink gedaald...

Kartelmaster2000 | 30-07-23 | 00:10

Beste reaguurders,

Thans al een tijdje niet getegeld hier. Druk doende geweest met stekkeren -met de klompen ondergebonden- over de dijk.

Wat was mijn mening op deze website ook alweer?

Van Urk | 29-07-23 | 22:42 | 7

@Nuuk | 29-07-23 | 23:54:

Alles is ijdelheid
1 DE woorden van den Prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.
2 IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; ijdelheid der ijdelheden, ahet is al ijdelheid.
3 Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid dien hij arbeidt onder de zon?
4 Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid.
5 Ook rijst de zon op en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij oprees.
6 Zij gaat naar het zuiden, en zij gaat om naar het noorden; de wind gaat steeds omgaande, en de wind keert weder tot zijn omgangen.
7 Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder.
8 Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt niet vervuld van horen.
9 Hetgeen dat er geweest is, hetzelve zal er zijn; en hetgeen dat er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.
10 Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen: Zie dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die vóór ons geweest zijn.
11 Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen die namaals wezen zullen.
12 Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem.
13 En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiedt onder den hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God den kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren.
14 Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en zie, het was al ijdelheid en kwelling des geestes.
15 Het kromme kan niet recht gemaakt worden, en hetgeen dat ontbreekt, kan niet geteld worden.
16 Ik sprak met mijn hart, zeggende: Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven allen die vóór mij te Jeruzalem geweest zijn; en mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien.
17 En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaargeworden dat ook dit een kwelling des geestes is.
18 Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart.

reservebelgië | 30-07-23 | 04:36

@Nuuk | 29-07-23 | 23:54:
Oei, das de hele lap inneens.
Niettemin, Salomo was een wijs man.

reservebelgië | 30-07-23 | 04:40

@Nuuk | 29-07-23 | 23:54:
Prediker1 vs 3-9. En de mega-afsluiter 18.
14 probeer ik altijd in gedachten te houden, maar ja. Toch maar doorwerken hé.
Prediker. Machtig boek.
Salomo schreef ook het Hooglied. Hoe dat canoniek geraakt is is mij een vraag. Zouden er op de Synode toch ook wat stoute gedachtes rond zijn gegaan ?

reservebelgië | 30-07-23 | 04:49
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
de IJsman | 29-07-23 | 22:40 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

De kruideniersmentaliteit van het vormen van een standpunt over (massa)-migratie afhankelijk van hoeveel geld het kost!!!
De huidige massa-migratie in combinatie met de sterk terugvallende autochtone geboortecijfers betekent effectief het einde van het bestaan van het Nederlandse volk in nog geen drie generaties!! Nirt in geld uit te drukken

du Roi Soleil | 29-07-23 | 22:38 | 1

Het is onbegrijpelijk. Zo schandalig. En het is ons niet overkomen hoor VVD. Het is ons allen aangedaan. En niet aankomen met klimaat.

Reaaalist | 30-07-23 | 08:07

De bank run op DSB die hij veroorzaakte heeft voor veel particulieren behoorlijke nevenschade veroorzaakt.

Zaadstaaf | 29-07-23 | 22:33 | 4

En toch was het wel een boodschap voor de toekomst. Als je niet rijk bent, hoor je geen huis te kunnen kopen of een hippe Iphone. Het zijn tegenwoordig de kneuzen die daar wel ingetrapt zijn en nu massaal afhankelijk zijn van de voedselbank. Ik ben arm, maar kan wel gewoon mijn boodschappen bij de Jumbo kopen en heb geen last van deurwaarders en ander gajes. Een groot deel van het volk is 35 jaar geleden in een val gelokt. Dat is vals spel geweest. En de nieuwe val wordt ondertussen opgetuigd. Dat is dat klimaatgeblaat en dat iedereen geld kan lenen om te vergroenen. Let maar op. Lakeman is misschien een vervelend mannetje, maar staat wel aan de goede kant.

Xaphan | 29-07-23 | 22:59

Scheringa deed aan koppelverkoop. Daar trapten vooral laagopgeleiden in. Die hadden niet in de gaten hoe duur die 'financiële producten' van DSB waren

Après toi | 29-07-23 | 23:07

@Après toi | 29-07-23 | 23:07: waar haal je die statistiek vandaan? Het zijn vaak juist ook hoger opgeleiden die zonder het te beseffen hoogmoedig zijn.

intrigant | 29-07-23 | 23:27
▼ 1 antwoord verborgen

Portugal is momenteel ook een zeer slechte leerling. En niet omwille van het feit dat ze Dhr. Arturo lieten immigreren, maar omdat ze verblijfsvergunningen afleveren aan corrupte Chinese miljonairs. In China staat dat gespuis rijen dik aan te schuiven aan de Portugese consulaten. De vastgoedboeren in Portugal zien ze graag komen omdat ze niet alleen rijk zijn, maar ook cash betalen, met valiezen vol zwart geld. Dat ze hiermee een paard van Troje binnenhalen is blijkbaar van geen tel.

Nonkel Frituur | 29-07-23 | 22:32 | 1

Hoe weet je dit nonkel?

J.Cash | 30-07-23 | 00:04

En nog steeds doet geen enkele politicus er iets aan. Debegroting is niet meer rond te krijgen en wordt met noodgrepen en bezuinigingen op alle posten bijna kloppend gemaakt, maarimmigratie wordt nooit op bezuinigd, want oje dan ben je een racist. Wanneer gaat Nederland nu eens massaal in protest om tegen dit idiote beleid te protesteren ? Totale verkwanseling van de verzorgingsstaat en van onze toekomst

Harry99 | 29-07-23 | 22:30

The Economist +1

Plukkieplukkie | 29-07-23 | 22:28 | 1

Feynman | 29-07-23 | 22:26 |

Plukkieplukkie | 29-07-23 | 22:29
-weggejorist-
Neanderbraller | 29-07-23 | 22:28 | 1

de Deense minister van financien doet wel zijn taak.
Bij ons is het status baantje voor het vormen van coalities en moet Omzicht en Lakeman het rekenwerk doen.

Pensionista | 29-07-23 | 23:02

Dat tweede artikel is mooi leesvoer. Ook die grafiek is verhelderend genoeg. Bepaalde herkomstlanden gaan nooit bijdragen aan jouw samenleving. Niet qua geld, maar dus ook niet qua cultuur. En dan lijkt me de keus heel eenvoudig, als er geen overeenkomst is met de groep dan kun je dat potentiële nieuwe lid beter door een meer gelijkgestemde groep op laten nemen.

Verbandmeester | 30-07-23 | 06:51

Ik ben wel benieuwd welke economische groei Nederland zou hebben meegemaakt als geen enkele migrant is binnengelaten. Als dat uitgerekend kan worden dan kan het niet anders dat iedereen op de PVV gaat stemmen.

Cobarde | 29-07-23 | 22:23 | 7

@Red shirt | 29-07-23 | 23:36:

"Nederland is een van de belangrijkste doorvoerlanden van Europa. Het behoort tot de grootste exporteurs van geraffineerde olieproducten in de wereld, heeft een gediversificeerde exportstructuur en biedt een stabiele, ondersteunende omgeving voor bedrijven om handel te drijven."

Allemaal.dankzij de migranten. Even kijken van de SER hierover zegt. Zo te lezen ligt de waarheid iets genuanceerder.

www.ser.nl/nl/thema/werkwijzer-vlucht...

MickeyGouda | 30-07-23 | 00:08

@Red shirt | 29-07-23 | 23:36: Dat is gewoon niet waar.

Asteroid-B612 | 30-07-23 | 00:40
▼ 4 antwoorden verborgen

In Rotterdam genieten ze nu volop van migranten die een feestje vieren.

SterF... | 29-07-23 | 22:23 | 7

Cultuurverrijking

intrigant | 29-07-23 | 23:29

Zo te zien hebben ze allemaal heimwee naar Afrika.

J.Cash | 30-07-23 | 00:06
▼ 4 antwoorden verborgen

Dan heeft Lakeman nog niet de extreem gestegen telefoonrekeningen van de banken meegeteld. Die schoten omhoog toen daar Turkse schoonmakers kwamen. Lekker de hele avond met Tuurkije bellen.

Tevens hebben we daarom andere WC rollen in openbare gebouwen. Van die hele grote rollen in dispensers. De gewone WC rollen werden massaal gejat en mee naar Bos en Lommer genomen...

Wil je deze kosten ook nog even meenemen Pieter?

Mongeaulie waarsguwt | 29-07-23 | 22:19 | 1

Tegenwoordig noemen we dat die goeie ouwe tijd.

Plukkieplukkie | 29-07-23 | 22:27

De laatste zinnen cq conclusies van zijn boek zijn zelfs nu nog actueel.
"De immigratie politiek heeft tot gevolg gehad dat in NL de armen armer en de rijken rijker zijn geworden.
Deze politiek wordt nog steeds voortgezet"
(kort samengevatte alinea )

JamesYounger | 29-07-23 | 22:15

Lakeman (1996): bijna dertig jaar jaar lang dus niet geluisterd.
Nu lezen wij dat Lilian Marijnissen (SP) gewoon vindt dat de asielinstroom van 75000 door kan gaan. Oh, dat gaat best., De SP! Ze heeft geloof ik 4 x de verkiezingen verloren dan wordt dit de volgende.
Ze is er alleen maar bezig dat het eerlijk - eerlijk?- verdeeld moet worden over rijk en arm en niet het probleem oplossen.
CU, D66, Volt, PvdA, GL - en dus ook SP. S.v.p. uitleg gewenst.

J.Hendrikse | 29-07-23 | 22:12

Altijd zo’n bescheiden man gebleven. Soms heeft hij een punt, maar hij zat er soms ook goed naast.

BobDobalina | 29-07-23 | 22:07 | 5

Dan altijd even een roze woordje in je reaguursel graag.

NiCeY | 29-07-23 | 22:30

@goedverstaander | 29-07-23 | 22:18: Zoveel snedigheid moet Bob toch wel kunnen waarderen. Voor mij was het minder, want ik nam net een slok thee. ;-)

MickeyGouda | 29-07-23 | 23:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik bekeek vandaag een film uit 2017 van de Finse filmmaker Aki Kaurismäki: The Other Side of Hope. Mooie film..

Colin.Fart | 29-07-23 | 22:04 | 2

En wat heb je vanavond gegeten?

BobDobalina | 29-07-23 | 22:10

Bob at zuurkool.

donkieshot | 29-07-23 | 22:38

Ja, ik heb ''Binnen zonder Kloppen'' (1999, dacht ik) destijds gelezen, en dat was een 'eyeopener'. Lakeman was de eerste die eens echt uitrekende wat immigratie en asiel ons nou kostte. En dat was veel, heel veel. Daarna is het alleen maar van kwaad tot erger geworden. In 2010 gaf de PVV instituut Nyfer opdracht uit te rekenen wat de immigratie Nederland kostte. Er werd alom schande van gesproken, want je mocht 'mensenlevens' niet in geld uitdrukken oid, fulmineerden deugend links in die dagen.

"De immigratie van niet-westerse allochtonen kost de Nederlandse samenleving 7,2 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek dat economisch onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de PVV-fractie in de Tweede Kamer heeft gedaan.''

En tegenwoordig rekent de onvolprezen Jan vd Beek datzelfde ook uit tot vier cijfers achter de komma. Zijn conclusie: immigratie en asiel heeft ons de afgelopen 25 jaar 400 miljard gekost, en zal ons, bij ongewijzigd beleid, de komende 20 jaar 600 miljard gaan kosten.

Maar die analyse van Vd Beek is alweer van anderhalf jaar geleden of zo, en het beleid is sindsdien niet gewijzigd. Er zijn alleen vorig jaar nog eens ca 100.000 Oekraïners bij gekomen die niemand had zien aankomen.

Immigratie, en met name illegale immigratie - asielzoekers dus - is werkelijk het allergrootste probleem dat Nederland moet oplossen. Maar niet doet, dus, want 'verdragen', want 'morele plicht', want 'vergrijzing'......

Die Niederlande schaffen sich ab.

Dr_Johnson | 29-07-23 | 21:57 | 8

@Dr_Johnson | 29-07-23 | 22:48|
Qua gezondheid gaat het nu redelijk. Wel twee schouderoperaties, en nu twee half bruikbare schouders verder. Dat wel. Verder ben ik wel blijven lezen om een beetje bij te blijven. Maar 'guren heb ik inderdaad een hele tijd niet gedaan omdat het me allemaal wat te veel werd qua frustratie. Sinds begin dit jaar komt er héél af en toe weer een tegeltje of wat uit de bak keuken gerold. Hangt erg van het onderwerp af. Ik ben eigenlijk zo goed als alle nieuws gaan mijden als de pest. TV kijken deed ik al jaren niet meer, en ook de radio gaat op het uur uit zodat ik me niet hoef te ergeren aan alle leugens en propaganda. Maar wat fijn dat u naar me vraagt. En dan te bedenken dat de rest van Nederland denkt dat hier alleen een stel ongelikte, niet aangeharkte lieden zitten.

Sjefke7807 | 29-07-23 | 23:01

@Sjefke7807 | 29-07-23 | 23:01:

Aha. Nou, ik zou zeggen: welcome back! Ik herinner me dat je vroeger altijd scherp schreef mbt de onderwerpen die ik zelf ook belangrijk vind: immigratie en asiel; dat belachelijke 'ophalen' van ISers; criminaliteit door 'nieuwe Nederlanders', etc.

Dr_Johnson | 29-07-23 | 23:34

@Dr_Johnson | 29-07-23 | 23:34|
Klopt, die onderwerpen liggen mij ook na aan het hart. Maar ik ben een beetje opgehouden met het lezen daarover. De ergernis was niet goed voor mijn gezondheid. Ik heb voor mezelf de stelregel ingesteld dat wanneer ik de meters van de interne reactor richting het rood voel gaan, dat is het moment waarop het nieuws/ computer etc. uitgaat. Het is trekken aan een dood paard. U, ik en anderen kunnen ons de bleinen op de tikplank typen, het stemvee wil met alle geweld die afgrond in. Dus heb ik voor mezelf besloten de wereld een beetje dicht te doen. Ik zorg voor de mensen die me dierbaar zijn, ik verzorg mijn orchideeën. Ga 's morgens een rondje fietsen voor de conditie indien het weer het toelaat, en dan kruip ik 's middags met één van de kernreactor boeken op een stoel en ga heerlijk stoffige, droge kost zitten lezen.

Sjefke7807 | 30-07-23 | 00:20
▼ 5 antwoorden verborgen

Heb ik 40 jaar geleden al gezegd.

Plukkieplukkie | 29-07-23 | 21:57 | 5

@Mongeaulie waarsguwt | 29-07-23 | 22:13: hoop? Het wordt alleen maar erger, PvdA,gl,sp,,PvdD en nog wat ellende zal een nieuw kabinet vormen

Blaffendehond | 29-07-23 | 23:05

@Mongeaulie waarsguwt | 29-07-23 | 22:13: Klopt, in 1980 woonden mijn vrouw en ik in een flat in een (toen al) achterstandswijk (tot 23 uur schreeuwende Turkse koters), gelukkig kregen we 8 maanden later al een eengezinswoning in een keurige buurt... en daar woon ik (inmiddels weduwnaar) al dik 40 jaar. (en wat ik met een keurige buurt bedoel zal duidelijk zijn).

Keyboardspeler | 30-07-23 | 00:04

@Blaffendehond | 29-07-23 | 23:05: Ik denk even met je mee (je mag erop terugkomen na 22 November)... PVDA/GL hooguit 25 zetels, SP 8 zetels en partij vd.Dieren 7 zetels.... en vooruit, doe ik er voor jou ook nog Volt bij met 6 zetels = 46 zetels.... waar haal je die minstens 30 zetels voor de meerderheid vandaan?

Keyboardspeler | 30-07-23 | 00:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Nederland vergrijst, we hebben migranten daarom nodig.
Klaas Kaaskop moet bij pa en moe blijven wonen en neemt daarom (nog) geen kinderen.
Nederland vergrijst nog meer, dus nog meer migranten.
We (hadden) moeten inzetten op innovatie, zodat verschillende bedrijfstakken minder mensen nodig hebben.
Die kunnen dan in de zorg werken.

snapal | 29-07-23 | 21:57 | 8

@bitterpete | 29-07-23 | 22:09: Ik heb onlangs 11 dagen in het ziekenhuis gelegen, maar de enige hoofddoekjes die ik daar tegenkwam, liepen met een veger het stof onder het bed vandaan te halen.... de rest van de verpleging waren allemaal autochtonen.

Keyboardspeler | 30-07-23 | 00:00

@Keyboardspeler | 30-07-23 | 00:00:
GL-Kamerlid Halsema hamerde tijdens het TK-debat in 2007 nog zo op de noodzaak van het Generaal Pardon van zo'n 30.000 illegale medelanders omdat de handen aan het bed hard nodig waren. Vijf jaar na dat pardon bleek na onderzoek dat de meerderheid van hen die allerhande uitkeringen en huis genoten, nog steeds niet aan de slag was.

drs.Nee | 30-07-23 | 00:44
▼ 5 antwoorden verborgen

Helaas nog niet alles kunnen lezen, maar nu al zwaar onder de indruk. Dank je wel. Ik zie wat jij kunt, chapeau.

anja | 29-07-23 | 21:53

Samen met Pieter één partij aub! De pietenparij
NB ik heb z’n boek.

Dr. Worstenbroodje | 29-07-23 | 21:45 | 2

Bitterpietenpartij. Hoe kom je d'r op.

bitterpete | 29-07-23 | 22:14

Failliet op Krediet heb ik.

Louter Leuter | 29-07-23 | 23:11

Mensenlevens zijn niet in geld uit te drukken. Wie dat toch doet is een facist en moet bestreden worden.

Gelly P. Sprite | 29-07-23 | 21:45 | 11
-weggejorist-
Neanderbraller | 30-07-23 | 00:21

Een mensenleven is economisch circa 180.000 waard. Dat is de harde waarheid. U bent een idealist.

zwenkwieltje | 30-07-23 | 02:07

Gelly P. Sprite | 29-07-23 | 21:45 "Mensenlevens zijn niet in geld uit te drukken."

Akkoord, er bestaat zoiets als de intrinsieke waarde van de mens. Maar we hebben het in deze over 'gedrag'. De voortvloeisels van gedrag zijn, spijtig genoeg voor jou, wél uit de drukken in monetaire gevolgen.

Laten we het eens hebben over het gedrag van eenieder die een productieve bijdrage levert aan de maatschappij, netjes belastingen betaald en zijn of haar eigen straatje schoonveegt versus subversief, crimineel gedrag dat de samenleving in allerlei facetten (monetair of letterlijk) doet bloeden.

"Wie dat toch doet is een fa(s)cist en moet bestreden worden."

Wat je zegt ben je zelluf! Het is een tendens van links om alles wat niet in hun ideologisch straatje past af te schilderen als fascistisch. Het is een strategie van wegkijken, halsstarrig aan aan het eigen morele gelijk willen vasthouden zonder rekening te houden met de praktijk, realiteit of een alternatief weerwoord. Mensenlevens (gedrag) is wél uit te drukken in geld. Als JIJ zegt dat dit zeggen, bestreden moet worden, wie is hier dan de fascist?

WIJ willen zaken benoemen, bespreekbaar maken, man en paard benoemen. Wij zijn allen verantwoordelijk, links en rechts, om ambidextrous condities te creëren waarin iedereen tot zijn recht kan komen, een waardig leven kan opbouwen.

Eenzijdig het enige pad naar overwinning uitroepen, een cordon sanitaire opzetten, werkt niet, demense zijn het beu. Met een kwinkslag proberen wij hier een vrolijke wetenschap neer te zetten.

Was getekend,

ridder toetsenbord

Hevvlan Demuru | 30-07-23 | 07:20
▼ 8 antwoorden verborgen

Die mensen waar je het over hebt hebben ook veel te weinig pensioenpremie betaald, te kort ingelegd, veelal tegen eindloonregeling opgebouwd en hebben premievakanties genoten. De echte prijs van deze serie miskleunen wordt betaald door de generatie erna, die nog eens extra genaaid worden door de Pensioenwet.

Maar verder is de analyse van Lakeman gewoon juist en daarom in de la gelegd want Knot is geen president van DNB maar een politicus, althans zo acteert hij in zijn functie.

_pacman_ | 29-07-23 | 21:40

Zag hem een keer bij dwdd.. Kreeg iemand verbaal een draai om zijn oren... Iets met dsb

niv01 | 29-07-23 | 21:35 | 6

@Datzullenwenogweleen | 29-07-23 | 21:43: ja dat was merkwaardig. Aan de andere kant was hij daar min of meer geplaatst op verzoek van DNB om orde op zaken te stellen.

BobDobalina | 29-07-23 | 22:07
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland