Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Essay - Drie coronalessen voor de toekomst

Al bijna een jaar beheerst corona ons leven. Hoog tijd om terug te blikken. We zijn eindelijk aan het vaccineren. Het einde is in zicht. Toch kan het volgens het RIVM nog maanden duren voordat iedereen is gevaccineerd. Het is daarom ook goed om vooruit te blikken. Bevat de coronatijd tot nu toe lessen voor de komende maanden? Ik denk van wel.  

De corona-aanpak van het afgelopen jaar kent (tenminste) drie belangrijke uitgangspunten:

1. We hanteren het voorzorgsbeginsel.
2. We houden de zorg overeind.
3. We lossen dit probleem samen op (‘samen tegen corona’). 

Dit zijn redelijke uitgangspunten. Als het gaat om de praktische uitwerking van deze uitgangspunten is er echter ruimte voor verbetering. Voeren we deze verbeteringen door dan komen we goed uit deze crisis – en zijn we gewapend tegen nieuwe crises. Want de vraag is niet of, maar wanneer die komen. Hierbij drie coronalessen voor de toekomst. 

Het eerste uitgangspunt: het voorzorgsbeginsel
Het kabinet en de ruime meerderheid van het parlement vinden het verstandig de corona-uitbraak met het voorzorgsbeginsel te lijf te gaan: we weten nog steeds weinig van dit virus en nemen het zekere voor het onzekere – ‘better safe than sorry’. Dat is een begrijpelijke en goed verdedigbare strategie. Al is het maar omdat het een strategie is die we ook in het dagelijks leven voortdurend toepassen. In de auto doen we onze gordel om. We stoppen voor rood licht. We kijken eerst naar links en rechts voor we oversteken. Het is verstandig om te proberen ongelukken te voorkomen. 

Maar het voorzorgsbeginsel op zich is niet zaligmakend. Als we alleen daarop koersen, komen we zelfs tot niets. Ik ga ’s morgens met de auto naar mijn werk, ook al weet ik dat de kans bestaat dat ik door een verkeersongeluk om het leven kom. Uit angst voor een ongeluk kan ik natuurlijk besluiten voortaan thuis te blijven. Maar de kans dat ik dan mijn hypotheek niet meer kan betalen en al snel een huisvestingsprobleem heb, is levensgroot. En dat is nog maar het begin. Daarom laat ik het risico van een ellendig leven zwaarder wegen dan het risico van een voortijdige dood in het verkeer. Daarin sta ik niet alleen. We maken bijna allemaal dezelfde afweging en nemen bijna allemaal dezelfde beslissing. Sterker nog, als mensen uit angst voor een verkeersongeluk de deur niet meer uitkomen, zeggen we dat ze een angststoornis hebben.  

In de praktijk plaatsen we steeds het evenredigheidsbeginsel naast het voorzorgsbeginsel: we wegen voortdurend risico’s tegen elkaar af. Daarbij houden we ons aan het gebod van Shaffy: ‘Mens durf te leven.’ Doen we dat niet, dan gaat alles op slot. Het is de paradox van ons leven: wie de dood buiten de deur probeert te houden, verliest het leven. 

Vanuit dit perspectief bezien is onze houding ten opzichte van de corona-uitbraak in het afgelopen jaar opmerkelijk. Door onze radicale toepassing van het voorzorgsbeginsel ontwrichten we hele maatschappelijke sectoren; nemen we persoonlijk leed dat hierbij hoort op de koop toe (bijvoorbeeld schulden, stress en werkloosheid); beschadigen we onze sociale infrastructuur (bijvoorbeeld de kerkgemeenschappen, sportverenigingen en andere verbanden die gedijen bij de macht der gewoonte); onderbreken we de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren (een ongeëvenaard sociaal experiment); verbreken we sociale bindmiddelen als trouwerijen, feesten en de kroeg; en schuiven wij grondrechten terzijde. Met dat we de dood buiten de deur proberen te houden, geven we het leven op. 

De eerste les die het afgelopen jaar ons leert is daarom: pas het voorzorgsbeginsel niet toe zonder het evenredigheidsbeginsel. Blijf altijd risico’s tegen elkaar afwegen. 

Het tweede uitgangspunt: de zorg moet overeind gehouden worden
Het is begrijpelijk dat we de zorg overeind willen houden. Als we er niet voor zorgen dat het aantal besmettingen vermindert, raken de ziekenhuizen overbelast, kunnen we de nodige zorg niet leveren en zullen er mensen doodgaan. En wie wil nu dat er mensen doodgaan? Precies. Dus, zo schrijft het voorzorgsbeginsel ons voor, laten we niet het risico nemen dat er mensen doodgaan.  

Welke maatregelen we moeten nemen vertelt het voorzorgsbeginsel ons niet. Maar de gedachte achter het overeind houden van de zorg suggereert grofweg twee oplossingsrichtingen: 1. Zorg dat er genoeg capaciteit is, zodat mensen altijd in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen. 2. Neem de oorzaak van de ziekenhuisopnames weg: zorg dat de besmettingen afnemen en als het even kan, stop de besmettingen.

Het kabinet kiest niet voor het vergroten van de zorgcapaciteit. Dat kan voortkomen uit onwil of onkunde. De kans is groot dat het een combinatie van beide is. Het vergroten van de capaciteit zal namelijk onherroepelijk gepaard gaan met een systeemwijziging. De overheid is op dit moment weliswaar formeel verantwoordelijk voor de zorg, maar heeft de zorg in de afgelopen jaren zo ver op afstand geplaatst – lees: aan de markt overgelaten – dat het nu bijna niet mogelijk is om direct in te grijpen. Het kan ook zijn dat het kabinet niet kiest voor een uitbreiding van de capaciteit omdat het een redenering volgt die we ook terugzien bij het zogenaamde Red Team. 

Die redenering gaat ongeveer als volgt: Het vergroten van de capaciteit staat niet gelijk aan het voorkomen van doden. Corona maakt hoe dan ook mensen dood. Als meer mensen besmet raken, gaan meer mensen dood. Wie dus kiest voor een uitbreiding van de ziekenhuiscapaciteit als oplossing, accepteert dat er mensen doodgaan. Maar wie wil er nu dat er mensen doodgaan? Precies. Het uitbreiden van de capaciteit is dus niet de beste oplossing. De beste oplossing is dat we het aantal besmettingen indammen en waar mogelijk zelfs tot nul terugbrengen. En dat lijkt in 2020 ook de strategie van het kabinet te zijn. 

Voor deze keuze valt wat te zeggen. Als het een relatief kleine moeite is om het aantal besmettingen te laten afnemen of zelfs helemaal te laten stoppen, is het redelijk dit te doen. Maar de redelijkheid van deze keuze verwatert als de maatregelen om het aantal besmettingen tegen te gaan meer schade beginnen aan te richten dan weten te voorkomen. Wat nu als we een punt bereiken dat de kans om te overlijden door de coronamaatregelen groter is dan het risico om door corona dood te gaan? Wat doen we dan? Of is het minder erg als je aan iets anders dan Corona doodgaat?

Marnix of een mevrouw van 73?
De actualiteit van deze laatste vraag is duidelijk als we kijken naar de verhouding reguliere- versus acute zorg. De afschaling van de reguliere zorg wordt als een groot probleem gezien. Maar het gegeven dat de acute zorg voorgaat op de reguliere zorg lijkt niet ter discussie te staan. Dat is vreemd. Een voorbeeld: Marnix (41 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen) kampt al geruime tijd met buikpijn. Op advies van de huisarts laat hij zich in het ziekenhuis onderzoeken. Maar in het ziekenhuis is daar voorlopig geen ruimte voor. Hij is als het meezit over drie maanden aan de beurt. Als het aantal corona-patiënten tenminste gaat dalen. Als hij pech heeft duurt het nog langer. Na vier maanden is Marnix eindelijk aan de beurt. Het ziet er niet goed uit. Kanker. Uitgezaaid. Als hij drie maanden eerder was geweest, was hij waarschijnlijk nog goed te behandelen geweest. Acht maanden later overlijdt Marnix. Is de dood van Marnix minder erg dan de dood van een corona-patiënt? 

Als de keuze bestaat uit een Marnix die overlijdt aan corona of een Marnix die overlijdt aan kanker dan is er geen verschil. Maar wat nu als door de afschaling van de reguliere zorg de facto het behoud van het leven van een mevrouw van 73 met een matige gezondheid wordt verkozen boven het leven van Marnix, maken we dan nog steeds de juiste keuze? Sommigen zullen zeggen van wel, anderen misschien van niet. Maar wat nu als door de afschaling van de reguliere zorg het behoud van het leven van een mevrouw van 73 met een matige gezondheid wordt verkozen boven het leven van vier mensen zoals Marnix, maken we dan nog steeds de juiste keuze? Elke dag gaan er in Nederland nog steeds ontzettend veel meer mensen dood aan kanker dan aan corona. In veel gevallen waren we er te laat bij. 

We doen er alles aan om het aantal besmettingen terug te dringen en het virus waar mogelijk te vernietigen. Maar we beginnen het punt te bereiken (of hebben dat inmiddels al gepasseerd) waarin we bij wijze van spreken vijf levens winnen door de strijd tegen corona, maar ondertussen tien mensen extra verliezen aan kanker, hart- en vaatziekten of eenzaamheid. Zij het dat die doden pas over een paar maanden of jaren zichtbaar zijn.  

De bittere conclusie van het afgelopen jaar is dat we er helemaal niet in zijn geslaagd de zorg overeind te houden. De eenzijdige gerichtheid op Corona heeft niet alleen tot een ontwrichting van de samenleving, maar ook tot een ontwrichting van de zorg zelf geleid. Uit angst voor de dood door Corona, ontzeggen wij velen het leven. De bittere nasmaak wordt versterkt door de constatering dat we er ondanks deze vergaande ontwrichting ook nog eens niet in zijn geslaagd de besmettingen in te dammen, laat staan te stoppen. 

De tweede les uit het afgelopen coronajaar is zodoende: fixeer je niet op één bedreiging. Plaats zaken in een breder perspectief; en voer hier ook het eerlijke debat over. Hoe moeilijk dat misschien ook is – zeker als er verkiezingen aankomen. 

Weigeren we dit debat te voeren dan ontwrichten we niet alleen onze samenleving en onze gezondheidszorg; dan leggen we ook de bijl aan de wortel van ons liberaal-democratische bestel. En daar zijn we harder mee bezig dan we misschien door hebben. 

Het derde uitgangpunt: we lossen dit probleem samen op
Er zijn staatsvormen waarin bij decreet wordt geregeerd: de leiders beslissen wat goed is voor het volk. Het past het volk niet de genomen beslissingen ter discussie te stellen. De eensgezindheid van de natie is daarmee een opgelegde eensgezindheid. Onze staatsvorm is fundamenteel anders. Een wezenlijk kenmerk van ons liberaal-democratische bestel is dat het volk regeert. In beginsel staat daarmee elk decreet van onze leiders ter discussie; het moet de instemming krijgen van het volk. Eensgezindheid volgt zodoende uit de discussie. Daarom is in ons bestel volledige toegang tot informatie zo belangrijk. Anders kan er geen gelijkwaardige discussie worden gevoerd. En een gebrek aan gelijkwaardige discussie gaat vroeg of laat ten koste van de eensgezindheid. 

Een gelijkwaardige discussie is in ons bestel ook nog om een andere reden belangrijk. Een fundamenteel uitgangspunt van ons bestel is dat onze kennis beperkt is en we daarom nooit zeker kunnen zijn van de volledige juistheid van ons eigen standpunt. Wij houden daarom altijd de mogelijkheid open dat de ander, die ons standpunt niet deelt, toch gelijk heeft. En omdat de ander misschien gelijk heeft, gaan we met elkaar de discussie aan; in de hoop dat we daardoor tot de beste standpunten en oplossingen komen. Gelijkwaardige discussie vormt zodoende de basis van onze staatsvorm. Daarom hechten wij ook zo veel waarde aan grondrechten. Grondrechten garanderen namelijk een open en vrije toegang tot de discussie én zij garanderen de ruimte om anders te denken. 

Een staatsvorm als de onze is daardoor niet altijd even slagvaardig als een staatsvorm waarin bij decreet wordt geregeerd. Dat kan in een crisis lastig zijn. Maar in situaties waarin risico’s moeten worden afgewogen heeft onze staatsvorm op termijn toch voordelen. Wij geloven namelijk niet in alwetende mensen. En daarom geloven wij ook niet in verantwoording achteraf. Wij hechten aan voortdurende verantwoording, omdat wij niet alles weten, maar elke dag wel tot de beste beslissingen proberen te komen. En dat doen we door middel van een open en gelijkwaardige discussie. Soms zit het ons mee en kunnen we op basis van 50 procent van de benodigde kennis 100 procent van de besluiten nemen. Maar vaak moeten we het met minder kennis doen. 

Onophoudelijke discussie en kritische reflectie op wat we doen is daarom essentieel. Alleen zo komen we elke dag opnieuw tot een goede risicoafweging. In ons bestel is het zodoende ongepast om informatie af te schermen, kritische geluiden weg te filteren of om te vragen de genomen maatregelen niet langer ter discussie te stellen. Het is in ons bestel in beginsel ook ondenkbaar dat onze grondrechten al dan niet tijdelijk terzijde worden geschoven. 

OMT sluit bepaalde denkrichtingen uit
In het afgelopen coronajaar zijn er in dit verband bijzondere dingen gebeurd. In debat met de Tweede Kamer roept de premier de media op de maatregelen niet steeds ter discussie te stellen. En naar verluidt is talkshows verzocht afwijkende meningen weinig tot geen podium te bieden. Het debat lijkt willens en wetens vernauwd te zijn tot twee kampen: de gecultiveerde redelijkheid van het officiële discours versus de waanzin van de complotgekkies. Om het onszelf niet al te moeilijk te maken negeren we de enorme wereld aan ideeën en oplossingen die daartussen zit. Daarmee maken we niet alleen het debat onmogelijk, maar sluiten we ook hele groepen uit van het debat. Het kabinet zegt het advies van het OMT te volgen. Het OMT bestaat grotendeels uit experts met een medische achtergrond.

Door deze eenzijdige samenstelling van het OMT is een groot aantal wezenlijke geluiden en alternatieve denkrichtingen bij voorbaat uitgesloten. Ook daardoor vernauwen we het debat en gaan we zonder moeite aan veel oplossingsrichtingen voorbij. Hier komt bij dat de beraadslagingen van het OMT niet openbaar zijn. De inhoudelijke basis van de adviezen, waaronder de weging van de argumenten, kennen we daardoor niet. Als klap op de vuurpijl heeft ons parlement in 2020 een wet aangenomen waarmee onze grondrechten terzijde kunnen worden geschoven. Het zijn allemaal zorgwekkende indicaties dat het open en gelijkwaardige debat niet (goed) wordt gevoerd. We rommelen met de basis van ons bestel. Dat is problematisch. Als je de tak afzaagt waarop je zit, val je uit de boom. 

Voor de duidelijkheid is het goed te benadrukken dat de eensgezindheid die ons liberaal-democratische bestel voorstaat een andere is dan de eensgezindheid die andere staatsvormen beogen. Onze eensgezindheid is geen eensgezindheid die inhoudt dat we met elkaar hetzelfde vinden. Het enige waar wij het met elkaar over eens zijn is het proces dat leidt tot beslissingen. Wij vertrouwen erop dat dit proces leidt tot een goede afweging van de verschillende risico’s en belangen en daardoor leidt tot een uitkomst die op dat moment de beste lijkt te zijn. Dit betekent niet dat wij het meteen ook met de uitkomst van het proces eens moeten zijn. Het betekent alleen dat wij de uitkomst van het proces met elkaar accepteren. 

Oftewel, wij gunnen elkaar de ruimte om het niet eens te zijn met de uitkomst van het proces, maar accepteren met elkaar de uitkomst en de hiermee samenhangende beslissingen. Dit kan omdat elke uitkomst niet meer dan een voorlopige uitkomst is. Als we het niet met elkaar eens zijn, schudden we elkaar aan het einde van de dag de hand; gaan naar huis en zetten de discussie de volgende dag weer voort. Wij doen dit omdat wij ons bewust zijn van onze eigen onwetendheid. Onze eensgezindheid bestaat dus daarin dat wij ons met elkaar bewust zijn dat ons kennen feilbaar is – vergissen is menselijk. 

Leuk en lastig
Deze interpretatie van eensgezindheid heeft vergaande consequenties. Het geeft ons de ruimte om het eigen leven naar eigen inzicht in te richten. Het is niet aan de ander om te zeggen hoe wij moeten leven. Want wie zegt dat de ander zich niet vergist? Het eigen leven is een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Maar omdat je met elkaar meer weet dan in je eentje en je met elkaar dus betere beslissingen kunt nemen, zoeken wij elkaar op. Dat is zowel verrijkend als lastig. De ander, omdat hij kennis en daarmee nieuwe oplossingsmogelijkheden aan je leven toevoegt, is een bron van plezier en als we mazzel hebben ook een bron van (geestelijke) welvaart. De ander, omdat je door hem soms concessies moet doen aan de manier waarop je je leven wenst in te richten, is ook een bron van ergernis. De ander verruimt én beperkt onze mogelijkheden. Dat is zowel leuk als lastig. 

Dit samenspel met de ander gaat alleen goed zolang we ons bewust blijven van onze eigen onwetendheid en blijven vasthouden aan de voorwaarde dat iedereen de ruimte behoudt de verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven. In ons bestel moeten de leiders (aan wie wij een deel van onze verantwoordelijkheid over ons eigen leven onder een groot aantal voorbehouden tijdelijk hebben gedelegeerd) daarom met heel goede argumenten komen willen ze ons de ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid afnemen. 

Het is onnodig alles uit te kauwen. Het volstaat om onszelf in dit verband de volgende vragen te stellen: Is het juist dat onze leiders beslissen dat we niet bij elkaar mogen komen? Valt het te verantwoorden dat onze jongeren de mogelijkheid wordt ontzegd om zich in relatie tot de ander te ontwikkelen? Valt het te verantwoorden dat wij ouderen de facto veroordelen tot een vorm van eenzame opsluiting met bijbehorende strikte en zeer beperkte bezoekmogelijkheden? Dit soort beslissingen en maatregelen horen bij uitstek tot de sfeer van de eigen verantwoordelijkheid. Je moet van heel goede huize komen om de eigen verantwoordelijkheid van de ander over te nemen. Dat kan niet zonder een heel grondige afweging van alle voors en tegens. En als we tot een zo ingrijpend besluit komen, moeten we ons elke dag de fundamentele vraag stellen: is het juist wat wij doen? Voor ons betekent dit dat we ons elke dag de volgende vraag moeten stellen: Is het nodig dat we in onze strijd tegen Corona het samenspel met de ander én de ruimte om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen, laten inperken? Het overeind houden van de zorg kan in ieder geval het argument niet meer zijn. Die is al een tijdje geleden omgevallen.    

De derde les van een jaar corona is zodoende: zorg koste wat het kost voor een volledig open en gelijkwaardig debat. Doe geen concessies aan ons liberaal-democratisch bestel. 

Op naar een open samenleving
Corona is een serieus probleem. Dat moet goed worden opgelost. Onze houding ten opzichte van dit probleem is echter cruciaal. Zij bepaalt uiteindelijk de impact van het coronaprobleem. Een terugblik op het afgelopen coronajaar leert ons tenminste drie belangrijke lessen:

1.  Pas het voorzorgsbeginsel niet toe zonder het evenredigheidsbeginsel. Blijf altijd risico’s tegen elkaar afwegen.

2.  Fixeer je niet op één bedreiging. Plaats zaken in een breder perspectief; en voer hier het eerlijke debat over.

3.  Zorg koste wat het kost voor een volledig open en gelijkwaardig debat. Doe geen concessies aan ons liberaal-democratisch bestel.

Deze drie coronalessen vormen ook richtingaanwijzers voor de maanden die nog komen gaan. Durven wij hen te volgen dan zal blijken dat de evenredige uitweg uit de huidige crisis zich via het open en gelijkwaardige debat zal openbaren. Deze route is niet makkelijk. Onze handen en voeten zijn soms gebonden. Dat kan lastig zijn – zeker als de verleiding groot is je als daadkrachtig te presenteren. Maar volgen we deze route dan zal blijken dat we de totale schade, die als gevolg van onze houding ten opzichte van dit virus ontstaat, weten te beperken. We zullen in verdeeldheid een en daarmee werkelijk eensgezind zijn. Als liberaal-democratische rechtstaat zullen wij steviger in onze schoenen komen te staan. En daarmee zijn wij dankzij deze crisis beter voorbereid op de toekomst.

Reaguursels

Inloggen

De aanpak van de Corona crisis gebeurt grotendeels via de Rutte doctrine. Hou de mensen buiten de deur, hou de kaarten tegen de borst, geef minimale/oppervlakkige informatie, laat het een soort black box deskundigheid zijn, en daar waar we naar buiten treden doen we dat slechts via de voorgebakken (corrupte) media en staatskanalen zoals de NOS/NPO.
Datzelfde gebeurde ook aan de klimaattafels, wie zaten daar, wat was de discussie, wat was voor of tegen. Niks daarvan, klimaat maatregelen moeten door de strot gestampt worden.

Broadsquire | 01-02-21 | 09:48

Met CO2 worden dezelfde fouten gemaakt, met het alarmistische IPCC als OMT, waardoor 'we' ten koste van immense kapitalen (NB óns geld) plantenvoedsel bestrijden in plaats van ons t.z.t. aanpassen als de zeespiegel iets sneller gaat stijgen.

Harry.Langezwaal | 01-02-21 | 09:32

Wat iedereen nog steeds mist is dat de Coronacrisis laat zien dat er in Nederland een cultuurverandering nodig is, en daarmee samenhangend dat we best eens wat kunnen leren van andere landen. Dit verhaal is ook weer volledig intern gericht. Wat kunnen we nu eigenlijk leren van de landen die het wel goed gedaan hebben?

Zuid-Korea, Taiwan en Nieuw-Zeeland zijn ook voorbeelden van landen met een democratie en stevige grondrechten. Toch kiest de hele bevolking van die landen er voor om even te stoppen met elke maatregel in twijfel te trekken, te negeren of te saboteren, en gewoon samen aan oplossing te werken zonder al te veel te gemor. Dat kan dus wel, ook in een divers en Westers land.

Ten tweede is het pijnlijk duidelijk geworden dat we ons teveel laten beheersen door regeltjes en structureren en al ons pragmatisme en flexibiliteit verloren zijn waardoor we ook niet meer adequaat kunnen reageren op uitdagingen, of dat nu met gezamenlijke middelen het uit de grond trekken van een mondkapjesfabriek is of een vaccinatieprogramma opzetten.
Dit is iets waar China bijvoorbeeld in excelleert. Ze hebben success gehad niet alleen omdat de overheid machtig is, maar ook omdat ze verschrikkelijk pragmatisch en oplossingsgericht zijn. Grootschalig test-programma? Dan wordt iedere overheidsmedewerker die wel even gemist kan worden getraind en daarvoor ingezet. Geen vluchten? Stewardessen zijn goed getraind om met mensen om te gaan en hebben basis medische training gehad, die gaan we ook inzetten. etc. etc.

Op zo'n manier denken en handelen kunnen we hier niet meer.

Japannert | 01-02-21 | 09:30 | 1

Helaas hebben wij al te lang allerlei bewindslieden die onzin verkondigen en verantwoordelijkheid ontwijken, waardoor zij en hun opvolgers nauwelijks nog serieus worden genomen.

Harry.Langezwaal | 01-02-21 | 09:33

An sich prima stuk maar ik blijf zeggen: de dood is een onderdeel van het leven en ik denk dat corona het volgende aantoont:

1) De gezondheidszorg is onevenredig in balans gehouden met de aantal inwoners van dit lan. Alleen al kijkend naar IC bedden zitten we (ondanks een gestegen bevolking van NL en een verdere vergrijzing!) met een VERLAAGD aantal IC bedden en ja dat zal deels te danken zijn aan de marktwerking.

2) Wij als mensheid denkt nog steeds dat alles maakbaar / stuurbaar is door ons en dat is simpelweg niet zo. Laten we dat al eens gaan accepteren, dat heeft de auteur al prima verwoord in analyse 1

3) Corona lijkt mij eerder een antwoord van Moeder Natuur di ook bezorgd is over de planeet / klimaat. Wie dat ook is zou ook logischerwijs tot de conclusie moeten komen dat de wereld niet vol is maar overvol........ we zitten simpelweg met teveel mensen op de m2 en dat geeft een natuurlike reactie en dus laten wij eens leren te accepteren dat de dood een wezenlijk onderdeel is van het leven! Redden we het milieu er ook nog wel eens mee.... alleen die discussie hoor ik nou nooit bij Op1..... trouwens waar is Fidan Ekiz? Al even niet meer gespot.......

En ja ook ik heb een ouder van 83 in het evrzorgingstehuis en ja ook ik zal het verschrikkelijk vinden als de persoon in kwestie overlijdt dus nee ik ben geen harteloos mens........ ik accepteer de dingen zoals ze zijn want als mijn ouder niet overlijdt aan Corona dan overlijdt die wel aan iets anders. Het is het leven.

Maar wat ik bespeur is dat onze regering ons op allerlei manieren angst inboezemt en dat vind ik gevaarlijker.......

Mens durf te leven en accepteer dat dat gevolgen kan hebben!

be_careful | 01-02-21 | 08:36

Oh ja en nog even over vaccineren, vaccin is geen geneesmiddel. We blijven met zn allen net zo besmettelijk na vaccinatie.
Immuniteit wordt nu alleen gemeten in bloedwaarden op IgM antistoffen.
Dit is een heel klein stukje van ons immuunsysteem er wordt volledig voorbij gegaan aan T cellen onze eerste barierre in het immuunsysteem. Daarom hebben veel mensen geen of weinig klachten.
Wat doen de meeste vaccins? De t cel response opgang helpen. Dus bij het overgrote deel van de mensen doen de T cellen al hun werk en maken ze korte metten met corona. Dus is een vaccinatie dan echt nodig?

1steafslagrechts | 01-02-21 | 08:23

Hear, hear.

Ben Adam | 01-02-21 | 07:54

Regel 1: Een crisis moet ook echt een crisis zijn en een beetje onderbouwd graag!

1steafslagrechts | 01-02-21 | 07:53

Spot on!

ratelaar | 01-02-21 | 06:49

Les 1: we gaan een keer dood
Les 2: we gaan een keer dood
Les 3: we gaan een keer dood

zokanhetookja | 01-02-21 | 06:24

Een scribent die zijn megalomaanlange topic afsluit met "... zijn we klaar voor de toekomst."? Doosje After Eight geven plus bindend advies de kerriejère verder toch beslist wat verder buiten de Reauze Deur af te tikken. Want echt hoor, mijn waarde GS-freshbie, wat voor zin heeft het nou helemaal om je lezert eerst aan de haren door 80.000 miljoenmiljard open deuren mee te slepen zonder ergens op uit te komen? Inmiddels is de vomit weer van de kamermuur gevallen - ik kreeg pas viavia Duitse Elberattenjongen, die ruimen alles wel op. Maar verder moet ik het helaas hier alweer bij laten, voordat ik weer lallende tegels ga lopen leggen. Ik mot echt gaan sponderen. U allen zegt ik avé!

F. von Zeikhoven | 01-02-21 | 04:55

Blijft ook raar, de notulen van de OMT vergaderingen zijn niet openbaar.

Alles gebeurt in het geheim tegenwoordig maar het gaat wel iedereen aan. In een goed functionerende democratie zou dit transparant moeten zijn.

sprietatoom | 01-02-21 | 01:11 | 3

Het OMT valt niet onder het bereik van de Wet openbaarheid van bestuur. Die zegt: "U kunt een Wob-verzoek indienen bij overheidsorganisaties, behalve de organisaties die met vertrouwelijke informatie of staatsgeheimen werken. Soms vallen andere instellingen of bedrijven ook onder de Wet openbaarheid van bestuur."

F. von Zeikhoven | 01-02-21 | 05:00

@F. von Zeikhoven | 01-02-21 | 05:00: je mag toch hopen op een klokkenluider binnen die organisatie...

Naall | 01-02-21 | 07:37

@F. von Zeikhoven | 01-02-21 | 05:00: Dan is het geen ZBO? dan zou je de mensen individueel aansprakelijk kunnen stellen. Veiligheidsregios is ook zoiets schimmigs...

nobodiesunmighty | 01-02-21 | 12:42

Tja, als ik hier in de comments de alles overschaduwende kosten / nevenschade van de lockdowns voorreken, wordt mijn commentaar telkens gewiebert. Dus zelfs op GS mag je hier niet eens nuchter wat dieper op ingaan.

RichardBandler | 01-02-21 | 00:37

Het voorzorgsbeginsel, pasten ze dat maar eens toe op die vermaledijde windmolens.

Van Urk | 31-01-21 | 23:12 | 1

Het worden vermoedelijk prachtige monumenten om ons nageslacht er aan te herinneren dat zij politici die overhaast 'investeringen' doen moeten terugfluiten.

Harry.Langezwaal | 01-02-21 | 11:35

"Helpdesk Earth hier."
Houston we've got a problem!
" Ik raad aan 'n tijd de stekker uit de samenleving te halen en dan proberen opnieuw op te starten."

prekert | 31-01-21 | 22:54 | 1

Misschien een grote herstart?

Hemke-Valsema | 01-02-21 | 05:31

OK, ja, wel eens met je stelling tav voorzorgbeginsel en evenredigheidbeginsel. Er mag inderdaad meer evenwicht komen tav het direct reageren op wat nu gebeurd en eens wat verder kijken wat de maatregelen aan problemen op termijn gaan kosten.
Heel veel andere zorg ligt nu vrijwel stil, daar krijgen deze patiënten de komende jaren de rekening van gepresenteerd. Idem economie. Bedenk dat we veel aan zorg uit kunnen geven vanwege een sterke economie.

Waar ik mij over blijf verbazen is dat ook dit stuk weer eens gerept wordt over de zorg die aan de markt wordt overgelaten. Hoezo markt? De overheid trok zich wat terug en laat verzekeraars meer bepalen. Is dat markt? Wat ik, werkende in de zorg, zie is een overregulering en een verstikkende bureaucratie dat is geen markt maar meer iets wat behoort bij socialisme.

Ook nog over de keuze die de overheid zou kunnen maken voor uitbreiding van zorg. Dat is zeer beperkt.
1 alles kost geld en hebben we dat wel?
2 het idee van de zorg opschalen is in dit verband iets van structurele aard en dat kost vele jaren en dus geen instrument in deze corona pandemie. Waar je tegen aan gaat lopen is het gebrek aan verpleegkundigen. Dat is de meest bepalende factor binnen de gezondheidszorg.

Nuuk | 31-01-21 | 22:40

die hele discussie zou niet nodig zijn geweest als we vorig jaar Chloroquine hadden ingezet bij de eerste symptomen. Maar nee, want Trump.... en nee, want dan mogen we geen vaccins snel erdoorheen duwen... En nu is er de wetenschap dat Ivermectine zowat 100% bescherming biedt tegen Corona.... Al die ellende vanwege politiek en geld, het mensenleven is gewoon niks waard... er zijn andere motieven en niet die prachtig uitgelegde smoezen... we krijgen n instorting van het systeem, nog dit jaar, en ze kunnen dan wereldwijd lekker Corona de schuld krijgen. Behalve Rusland... die worden King of the Valley....

SpookJohn | 31-01-21 | 22:39

Het gaat helemaal goed komen met dat vaccineren, behalve Hugo de Jonge staat er nog een sterspeler klaar om het dreamteam te versterken, namelijk Bruno Bruins! Hij is benoemd tot commissaris bij het vaccininstituut Intravacc.

En iedereen maar klagen dat ze elkaar de baantjes toespelen. Met de keuze voor Bruins is er duidelijk gekozen voor een sterke persoonlijkheid die stevig in zijn schoenen staat en goed kan presteren onder druk.

Diepstrotje | 31-01-21 | 22:32 | 2

Niet te geloven!

vluchtelingallergie | 31-01-21 | 23:18

Politici in Den Haag bedenken wetten en regels die vaak worden uitgevoerd door instituten. Als politici stoppen in Den Haag worden ze vaak benoemd op posten bij instituten waar ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Als het mis gaat verwijzen ze naar .. de nieuwe politici in Den Haag, terwijl de nieuwe politici in Den Haag verwijzen naar .. de oude politici bij instituten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.
What could possibly go wrong?

Harry.Langezwaal | 01-02-21 | 12:03

De schrijver van dit BAANBREKENDE essay is 100% een hoogopgeleide, want het lijkt wel of je met een 15 jaar oud trekpaard zonder humor door de Zeeuwse klei loopt te ploegen en dat alles zonder wettelijke koffiepauze terwijl de einder nog lang niet in zicht is en dan moet je dat hele stuk nog terug ook.

En dan komt er nog niets nieuws uit wat WIJ als reaguurders al lang uitgedokterd hadden.

King of the Oneliner | 31-01-21 | 22:11 | 1

-al lang niet uitgedokterd hadden- moet het eigenlijk zijn , maar -je ontvangt mijn plotseling oplaaiende woede-.

King of the Oneliner | 31-01-21 | 22:14

Vanaf 1-7-2020 zijn 4267 van de 7781 coronadoden overleden in verpleeghuizen.(55%)
Van de 66217 besmettingen onder thuiswonende 70 plussers zijn 2448 overleden.(3,7%)
Van de 859781 besmettingen van mensen onder de 70 die niet in een verpleeghuis zitten, zijn 627 overleden.( 0,07%)
Het totaal aantal ziekenhuis opnames volgens de GGD.( De cijfers van NICE en LCPS zijn hoger)

leeftijds----|----aant.|----perc. -|
categorie--|-zieknh-|-zieknh -|
leeftijdscat.|-opnm.-|-opnm. -|
onder 50---|-----55--|---0,2%--|-
0-9--------|-----197--|---0,9%--|
10-19-----|-------92--|---0,4%--|
20-29-----|-----356--|---1,6%--|
30-39-----|-----681--|---3,0%--|
40-49-----|---1498--|---6,7%--|
50-59-----|---3506--|--15,6%--|
60-69-----|---4780--|--21,3%--|
70-79-----|---6255--|--27,9%--|
80-89-----|---4318--|--19,2%--|
90+-------|-----716--|---3,2%--|
Totaal----|--22454--|

mikes43357369 | 31-01-21 | 22:00 | 1

wederom dank Mikes.

nobodiesunmighty | 01-02-21 | 12:43

We staan aan de vooravond van -wederom- een weken- of maandenlange ondersterfte des doods. Zelfs nu de reguliere zorg stil ligt door de incapabele overheid.

wilderst | 31-01-21 | 21:59 | 1

Ja maar dat komt door de heel-verstandige-maatregelen-van-de-overheid.

keestelpro | 31-01-21 | 22:04


De beste stuurlui schrijven ellenlange stukken waaruit blijkt dat een academische studie alleen maar een manier is om reaguursels iets deftiger vorm te geven.

Oftewel, dit wisten WIJ allemaal al.

Maar nu de brandende vraag: stel dat iedereen 2 x met dit vaccin is geprikt, is het probleem dan opgelost?
Of
-blijkt keer op keer een nieuwe ronde vaccinaties nodig?
-sterven er bejaarden JUIST door de prik (overreactie immuunsysteem)?
-is het dan klaar met avondklok en lockdown en bijv. in de trein maar een kwart of halve bezetting vanwege de afstand, ook bijv. in winkels,restaurants, of gaat alles weer terug naar zoals het vroeger was?
-laait corona steeds weer op?
-kunnen wij de financiële klap eigenlijk wel opvangen, als bedrijf na bedrijf failliet gaat?

King of the Oneliner | 31-01-21 | 21:58 | 1

Als het OMT niet zo aan de leiband van big farma (via de terreur van de BIG registratie) had gelopen, dan was er vanaf de eerste week overal chloordioxide in de vorm van MMS onder de huisartsen of drogisten gedistribueerd en waren er NUL corona doden te betreuren geweest.

Iedere krant die al sind 1918 bestaat had de meer dan uitstekende werking van chloordioxide uit zijn archieven kunnen halen.

Waarom zijn er zo weinig corona doden in Afrika (buiten Zuid-Afrika)? Omdat in nagenoeg heel Afrika de locale artsen in grote getale zelf chloordioxide preparaten maken uit waterzuiveringstabletten en citroenzuur en deze gratis uitdelen onder hun patiënten.

Voor €1.000 productiekosten had heel NL corona vrij geweest met chloordioxide, zou er geen bedrijf of school gesloten zijn geweest en de zorg had werktijdverkorting moeten aanvragen.

ZegMaarJansen | 01-02-21 | 00:21

Ik heb mijn leesquotum weer gehaald.

Sjiek | 31-01-21 | 21:56

Als je een fractie van al die miljarden die de overheid nu in het sluiten van maatschappij gooit in de zorg stopt (bv uitbreiding ic) dan hoef je bij dit soort virussen de maatschappij in toekomst niet op slot te gooien, vele malen goedkoper

Thomtidom | 31-01-21 | 21:53 | 7

@Gokmaar | 31-01-21 | 22:28: ah ja tuurlijk, dat pensioengeld kunnen we gewoon confisqueren natuurlijk!

deugallergie | 31-01-21 | 23:11
▼ 4 antwoorden verborgen

De leeftijdsopbouw van de personen die zijn overleden in de periode van 30-01-21 10:00 tot 31-01-21 10:00 is;
50-59 0 personen
60-69 4 personen
70-79 7 personen
80-89 19 personen
90+ 9 personen
< 50 0 personen
Totaal 39
Waarvan 9 in het ziekenhuis
Waarvan 22 in het verpleeghuis
Waarvan 11 boven 70 thuiswonend
De leeftijdopbouw van de personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen is;
0-9 0 personen
10-19 0 personen
20-29 0 personen
30-39 1 persoon
40-49 6 personen
50-59 9 personen
60-69 9 personen
70-79 12 personen
80-89 14 personen
90+ 6 personen
< 50 0 personen
Totaal 57

Ik heb dit overzicht gemaakt met de gegevens van de RIVM. Te downloaden;
data.rivm.nl/covid-19/
COVID-19_casus_landelijk.csv
Hierin gebruikt de RIVM de leeftijdscategorieën 0-9,10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 en 90+ , maar ook de categorie <50. Waarom ze die extra categorie hebben toegevoegd is mij niet duidelijk. Ze gebruiken deze categorie sporadisch wel. Dus ik kan hem niet weglaten.

mikes43357369 | 31-01-21 | 21:42 | 5

En voor dit wordt de maatschappij kapot gemaakt, door de regering Rutte.
Ze doen er nog een schepje bovenop door 100 miljard aan Zuid-Europa over te maken, van ons belastinggeld.
Ons huidige systeem moet kapot voor Build Back better, met 0 garanties.
Er zijn vele malen vaker regimes voorbij gekomen die utopia wilden maken,
Eindigde altijd in armoede, repressie en dictatuur.
De kans dat het nu wel goed komt is 0.

jantjeuitnederland | 31-01-21 | 21:53

<50 zou toch 7 moeten zijn?
0-9 0 personen
10-19 0 personen
20-29 0 personen
30-39 1 persoon
40-49 6 personen

zuurtjeregen | 31-01-21 | 22:03

@zuurtjeregen | 31-01-21 | 22:03:
Ik heb dit overzicht gemaakt met de gegevens van de RIVM. Te downloaden;
data.rivm.nl/covid-19/
COVID-19_casus_landelijk.csv
Hierin gebruikt de RIVM de leeftijdscategorieën 0-9,10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 en 90+ , maar ook de categorie <50. Waarom ze die extra categorie hebben toegevoegd is mij niet duidelijk. Ze gebruiken deze categorie sporadisch wel. Dus ik kan hem niet weglaten.
Een besmetting kan maar in een categorie van de RIVM voorkomen. De categorie < 50 is niet een verzamelcategorie. Het kan zijn dat ze die gebruiken voor mensen onder de 50 in verpleeghuizen. Het kan ook zijn dat ze die gebruiken om de anonimiteit van overleden mensen onder 50 te "waarborgen". Het gebeurt zo sporadisch dat iemand onder de 50 overlijdt aan corona dat deze met de exacte leeftijdscatgorie te herleiden is tot een werkelijk persoon.

mikes43357369 | 31-01-21 | 22:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Blijft een feit dat niet gekozen mensen (OMT) nu bepalen hoe wij ons leven moeten inrichten en dit gehandhaafd wordt door een politie apparaat aangevoerd door een niet gekozen burgemeester. Hoewel ik er van overtuigd ben dat men het in dit geval goed met ons voor heeft, vind ik het zorgelijk dat we zo makkelijk onze democratische rechten opgeven.

Mallenmoe | 31-01-21 | 21:39 | 1

Dit soort maatregelen is acceptabel, als ze dringend geadviseerd worden.
Maar onacceptabel als ze dwingend opgelegd worden.

de honden blaffen... | 31-01-21 | 21:44

Nog een week, dames en heren, en dan gaan de scholen gelukkig weer open.
Vanaf dat moment, hou ik opa's en oma's wel even tijdelijk op afstand, en vervolgens laten we moeder natuur even haar werk doen.

GKJP | 31-01-21 | 21:38

De zelfmoordcijfers in NL zijn nóg hoger dan het aantal verkeersdoden. En het Covid-beleid helpt niet echt daarbij. Hoe meer ouderen gered, hoe meer jongeren dood in bed.

wilderst | 31-01-21 | 21:34 | 1

Een deel van het leed sluimert buiten het zicht van de samenleving. Tante Sjaan denkt nog steeds dat alle maatregelen vrijblijvend zijn, de rekening (in achterstand van ontwikkeling, zorg en inkomen) moet nog op tafel komen, dus staart men zich liever blind op de dagcijfers van besmettingen en opnames.

deugallergie | 31-01-21 | 21:43


Wij kijken en luisteren naar 'best practises' van anderen, daar leren wij van en verbeteringen passen wij zonder dralen toe.
-
Wij verlaten ons niet op één enkele 'expert' of een klein groepje van 'experts' uit dezelfde school.
-
Wij geven ambtenaren hooguit invloed - en nooit macht.
-
Wij richten één centraal aangestuurde landelijke (en waar nodig: grensoverschrijdende) civiele beschermingsorganisatie met vergaande supraregionale bevoegdheden op en wij beschouwen Nederland als één enkel te beschermen gebied.

bisbisbis | 31-01-21 | 21:30

De grootste fout die gemaakt is dan wel wordt is de eenzijdige voorlichting vanuit RIVM. En dat vanaf het allereerste begin. Teveel andere invalshoeken worden niet belicht. Zoals artikel al aangeeft de bijkomende schade door de reguliere zorg af te schalen kan/zal uiteindelijk vele malen groter zijn dan dat we nu proberen te beheersen. De eerste processen worden al aangespannen. Helaas zullen de effecten pas na de verkiezingen zichtbaar worden.

Pummetje | 31-01-21 | 21:30

Waar ik me al maanden over verbaas is het feit dat de paniekverhalen van Kuipers en cs braaf worden geslikt, als daar is het verhaal dat reguliere zorg vaak niet meer mogelijk is. We hebben in NL iets van 90 ziekenhuizen, sommigen niet zo groit , sommige megagroot. Een beetje ziekenhuis heeft toch zeker 250 bedden, de grote zelfs tegen de 1000 of meer. Met ic samen zijn er nu al maanden minder dan 3000 opnames geweest. Er zijn tientallen soecialisten aan een ziekenhuis verbonden, hoezo reguliere zorg die niet mogelijk is. Bij de Marnix uit verhaal is gewoon geen goede keuze gemaakt, onduidelijke buikpijnen van iemand van die leeftijd had gewoon nader onderzoek geboden. Er kunnen toch nog rontgenfoto's gemaakt worden, bloedtesten afgenomen en e ho's gemaakt. Waarom is dat is zo'n geval niet gedaan. Naar mijn mening een foute inschatting, corona wordt gebruikt om een hoop paniek te schoppen en dit soort fouten te verdoezelen lijkt wel. Net als de politie, die vrijwel nergens meer tijd voor heeft door het 'personeelstekort'. Inbraken, bedreigingen, vergeet het maar om aangifte te doen, geen tijd, en als je het zekf elektronisch doet hoor je er nooit meer wat van.

Ruud5 | 31-01-21 | 21:29 | 1

Daar maak je toch een inschattingsfoutje. In mijn regio lagen tijdens de eerste lockdown drie reguliere afdelingen vol met coronapatiënten, waardoor alle geplande operaties voor die betreffende afdelingen niet kon doorgaan. Gynaecologie stond als volgende op de lijst.
En uit eigen hand heb ik jouw voorbeeld van dichtbij ervaren; een potentieel gevaarlijke zwelling moest vier maanden wachten op een operatie. Goed afgelopen, maar had ook anders kunnen gaan.
Een bittere pil, maar dit gebeurt dus gewoon.

letopuwzaak | 31-01-21 | 22:13

0: De regering en andere leiders blijven met hun jatten van de verworven rechten van burgers af. Onder geen beding wordt het inperken van fundamentele rechten geaccepteerd!

marcoplarco | 31-01-21 | 21:28

En nog iets: artsen (uit het OMT) zijn clinici, en géén wetenschappers! Dat is echt een hardnekkig misverstand

Dampende_aardappel | 31-01-21 | 21:27

Dat is het;: we verliezen onze vrijheden door onkunde van onze leiders. Niet door NWO complot theorieën etc. Maar door onkunde. Wat een lullo’s... het lijkt wel opzet..

Leduc | 31-01-21 | 21:23 | 3

Nope,
slechts geklungel.

vander F | 31-01-21 | 21:28

Laten we eerlijk zijn, het komt het kabinet budgettechnisch wel uit om een hele generatie op te ruimen.

smdyasc | 31-01-21 | 21:28

Bang om leiderschap te tonen, want de kiezer is kwetsbaar, en daarmee is hun bron van inkomsten in het geding.

deugallergie | 31-01-21 | 21:39

Kleine aanvulling: de enige strategie die de regering vanaf het begin heeft gevolgd is sturen op gedragsverandering, zonder ook maar enig benul te hebben hoe dat werkt en wat daar voor nodig is. Rutte cs voeren daarmee feitelijk één groot sociologisch experiment uit en geven tegelijkertijd expliciet aan geen enkele interesse te hebben in sociologie. Het drukken op een knop waarvan je niet weet hoe die werkt en ook niet geïnteresseerd bent hoe die werkt, dat is wat er gebeurd. Dat kan nog als je net een nieuw koffiezetapparaat hebt gekocht, maar dat doe je niet met een hele samenleving. Period.

Dampende_aardappel | 31-01-21 | 21:23 | 2

Hear hear +1

deugallergie | 31-01-21 | 21:27

Daar is in Neurenberg eens een discussie over geweest, meen ik

marcoplarco | 31-01-21 | 21:43

Als je Nederland een democratie noemt waar het volk de macht heeft, heb je blijkbaar gemist dat de zeggenschap over belangrijke onderwerpen inmiddels is overgedragen aan de EU. De EU heeft wel een gekozen parlement, maar dat heeft slechts een adviserende rol en kan bijvoorbeeld de 'Europese regering', de Commissie, niet naar huis sturen. Verder heeft Nederland in dit parlement gelet op het geringe aantal zetels dat aan ons land is toebedeeld, slechts een marginale invloed, die ook geen recht doet aan de financiële bijdrage die we leveren en waarover we eveneens de zeggenschap zijn verloren. Anders hadden we daarvan heel veel vaccins kunnen kopen.

Astimar Teutis | 31-01-21 | 21:21
-weggejorist-
T2000 | 31-01-21 | 21:20

Iemand die de huidige Covid pandemie vergelijkt met ongelukken in het verkeer. Wat een geestelijke armoede, alsof een weldenkend mens de rest van dit te lange topic gaat proberen te lezen.

Diederik_Ezel | 31-01-21 | 21:18 | 5

@RickRD | 31-01-21 | 21:21: Even ter overweging: wat was de levensverwachting van de verkeersdoden en de coronadoden? 40 jaar om 3 maanden?

wilderst | 31-01-21 | 21:38

Ezeltje, jij snapt dingen niet. Het gaat om risico's afwegen. We nemen elke dag de auto, met gevaar voor eigen leven, omdat het iets oplevert.
Risico = kans x gevolg.

Timide_Aso | 31-01-21 | 21:40

Devergelijking is niet minder maar veel erger dan je suggereert.
Het verkeer eist levens van gezonde en jonge mensen die getroffen worden door pech of ongeluk zonder enig causaal verband.
Zoveel domheid is niet te verdragen

zuurtjeregen | 31-01-21 | 22:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Er is niets zo slecht voor de gezondheid als het leven zelf.
-J. Brel-

Kwelbeller | 31-01-21 | 21:18

Ik hou me zo goed en kwaad als dat gaat aan de regels, maar ik ben er nu wel klaar mee, mijn sympathie kent zo zijn grenzen. We zitten al een jaar aan te modereren met het zelfde beleid, dat in het begin nog gestoeld was op “50% van de kennis”, dat argument gaat allang niet meer op.

Er wordt heel wat af geprutst in Den Haag, falend testbeleid, falend contactonderzoek, falende steunmaatregelen en nu presteert men het, op basis van een “best effort” clausule, het vaccinatiebeleid uit te smeren over maanden inplaats van weken.

Dit moet nu ophouden voordat we het gras voor de voeten van onze toekomstige generaties wegmaaien en ons zelf in diepe ellende storten. De marges worden steeds kleiner en het medicijn is allang groter dan de kwaal.

Dat de scholen nu weer opengaan is mosterd na de maaltijd, de reserves zijn op, het geduld is op en de maatregelen zijn van dusdanig draconische aard dat we al onze vrijheden zijn verloren. We moeten grenzen leren stellen aan de offers die we bereid zijn om te maken.

deugallergie | 31-01-21 | 21:17 | 3

Nog even doorzetten, we zijn bijna bij "Zhe Kreet Riezet" van Klaus Schwab. Kameraad Mark Rutte kan dan promotie maken naar het politbureau, misschien dat we dan geluk hebben weer na 21:00 naar buiten mogen.

T2000 | 31-01-21 | 21:21

Klaus is 82, hij zit in reservetijd, hij mag van alles vinden maar de toekomst is van de jeugd. Die Great Reset, wat daarvan je interpretatie ook is, zou wel eens kunnen omslaan in een Great Revolt, als ze dat proberen door te drukken. De “elite” weet ook dondersgoed dat het volk brood en spelen nodig zijn om ze in bedwang te houden, ik geloof dit fabeltje niet.

deugallergie | 31-01-21 | 21:37

Hebben inderdaad meer kennis opgedaan en hebben meer dan 50 % Kennis die we een jaar geleden hadden. Maar men is als de dood van een zwabberend beleid te worden beschuldigd.
Dus ondanks het voortschrijdend inzicht vooral dezelfde onlogische lijn blijven volgen.

Wilt Geerders | 31-01-21 | 21:53

Vanaf het allereerste begin van GeenStijl lees ik al mee, maar wat is dit een tranentrekkend slecht stuk. Is dit geschreven door een peuter voor zijn klassen werk.
Voorzorg principe betekend dat je maatregelen neemt zonder dat er bewijslast is. Dat geldt dus voor alle maatregelen. Dat heeft dus niks te maken met een gordel bij het rijden daar is juist wel bewijs voor.
Punt 2, ja het is zeker zo dat we te weinig capaciteit hebben, en dat we ook nog eens alle vangnetten/ instanties voor pandemieën hebben wegbezuinigd. Maar dat helpt niet bij explorative groei. Als om de paar dagen het aantal patiënten verdubbeld. Het is droevig te zien dat al deze maatregelen nauwelijks effect hebben op de bezetting van ziekenhuizen en ic.
Er is veel aan te merken op de aanpak maar GeenStijl haal een scherper mes uit de la!

WieZeurtWordtNietGen | 31-01-21 | 21:16 | 1

Prima stuk met alle D's en T's op de juiste plek en exponentieel goed of wacht... exceptioneel. Balk en splinter, kent u dat spreekwoord?

Ad1617 | 31-01-21 | 21:23

De functie a * r^x kent drie vormen. Als r kleiner dan 1 is daalt het langzaam naar vlak boven de nul. Als r gelijk is aan 1 gaan we vlak rechtdoor. Als r groter dan 1 is gaan we vrij vlot door het dak heen. Simple math. en.wikipedia.org/wiki/Exponential_fun... Het grondtal is boeiend, a het begingetal een kwestie van uitstel van executie als je met een laag getal begint.

We hebben bijna nooit genoeg voorzorgsmaatregelen genomen om r maandenlang beneden de 1 te houden. "Better safe than sorry" is een holle slogan, nooit uitgevoerd, derhalve onmogelijk om de vruchten van te plukken. Natuurlijk is er een gooi naar gedaan, en dat heeft extreem veel geld gekost, maar het schip heeft de veilige haven nooit bereikt.

Dit is een typisch voorbeeld van een theorie die nooit in de praktijk getoetst is, maar wel vanwege een tegenvallende praktijk de theorie wordt aangevallen. Puur omdat echte zelfreflectie tot een ongewenste conclusie zal leiden over het eigen gedrag.

Landen met minder ventilatie en een hogere bevolkingsdichtheid laten met behulp van betere discipline veel betere cijfers zien, met veel minder ingrijpende maatregelen. Hier gaan mensen na een positieve test gewoon de hort op, niks quarantaine, lekker op vakantie. ikke ikke ikke heb het toch al, dus iedereen kan de tyfus krijgen. Of in dit geval corona.

Gelukkig gaat iedereen wel netjes naar de WC en hebben we een riool dat eindigt in een waterzuiveringscentrale, anders hadden we ook nog ouderwets cholera. en.wikipedia.org/wiki/Cholera

Feynman | 31-01-21 | 21:15 | 4

Hoe verklaar jij dat alle Amerikaanse staten ongeacht maatregelen een vergelijkbaar patroon volgen? Grafieken zijn overal op internet te vinden, onder andere hier:
mobile.twitter.com/Humble_Analysis/st...
Ook in Europa zie je relatief weinig verschillen per land.

C1O2 | 31-01-21 | 21:34

Bedankt weer! Helderder dan Anton.
En vooral de één na laatste alinea beschrijft het echte probleem.

J-van-de-Bontekoe | 31-01-21 | 22:01
▼ 1 antwoord verborgen

Best lastig, die Corona en zo, maar was ik echt mis is Veldwijk's belevenissen bij het UWV

Mark van Leeuwen | 31-01-21 | 21:14 | 1

De verbinding met de Galapagos-eilanden is verbroken.
Komt goed.

Gokmaar | 31-01-21 | 21:52

Engeland doet nu 1 miljoen per 24 uur. Dan zouden wij in 14 dagen klaar zijn.
Maar wij hebben Hugo.

ZZP-er | 31-01-21 | 21:08 | 3

Hugo hangt sinds vanmiddag het geloof van de natte vinger aan ipv oldschool turven. Op deze manier kun je nu ook wel vast de verkiezingsuitslag bepalen.

Ad1617 | 31-01-21 | 21:10

Ja maar Hugo heeft een telraam gekregen en nu zijn er veel meer mensen gevaccineerd

dedwarsligger | 31-01-21 | 21:12

In Engeland kunnen ze spuiten, wij moeten nog achteraan in de rij staan alvorens onze batch beschikbaar is.

deugallergie | 31-01-21 | 21:20

Afgelopen week hoorde ik verhalen van 90 jarige die vanuit Vlaardingen helemaal naar Rotterdam Airport moeten om te vaccineren. Waarom niet gewoon in de wijken? Dit is ook 1 van de redenen, waarom mijn schoonmoeder van 86 vertikt om zich te laten vaccineren. Die ziet zo`n reis met het OV echt niet zitten.

RickRD | 31-01-21 | 21:00 | 14

@BobDobalina | 31-01-21 | 21:03: net als bij de griepprik in wijkcentra of bij huisarts. Maar nee, de fantastische GGD moest dit alles gaan doen. Het leger kan samen met de huisartsen veel meer bereiken. Overheid wil dat niet, willen zo lang mogelijk genieten van ultieme macht over het bang gemaakte volk. Dus laat je zo’n pruts organisatie als de GGD het doen. Hugo krijgt alle zwarte pieten toegespeeld straks en de rest van dat tuig in Den Haag wast zijn handen in onschuld.

Gandalph | 31-01-21 | 21:49
▼ 11 antwoorden verborgen

Zo hebben ze ook al zo lopen goochel met de R-waarde. Blijkbaar komen ze er mee weg... Dus ja, waarom niet nog een keer proberen?!

videtur | 31-01-21 | 21:19

Koop gewoon de GGD-database op internet en je weet precies hoeveel het er zijn :)

goedverstaander | 31-01-21 | 21:30
▼ 1 antwoord verborgen

Op hun site maakt het RIVM fout na fout.
"Als u koorts heeft en hoest maak dan telefonisch een afspraak met uw huisarts. Ga niet naar uw huisarts toe! "
Ik ben 100% doof en kan net als 1,4 miljoen mensen in Nederland geen telefoon gebruiken. Hoe maak ik dan een afspraak?

Godderwrake | 31-01-21 | 20:58 | 9

@Mbovenka | 31-01-21 | 21:07:
Langsgaan bij assistente?
Dat mag met corona nu juist niet.
Op hun site staat dat je in noodgevallen de ggd moet 'bellen' !!
En dat gaat nou juist niet.

Godderwrake | 31-01-21 | 21:48

Met gebarentaal.

Leukerd | 31-01-21 | 22:50
▼ 6 antwoorden verborgen

Anton, bedankt voor het opschrijven van mijn verhaal!

wilderst | 31-01-21 | 20:57 | 2

Daar sluit ik me bij aan.

videtur | 31-01-21 | 21:07

Plagiaat?

J-van-de-Bontekoe | 31-01-21 | 21:58

Zelfs het aantal gevaccineerden kan men niet goed bijhouden
nos.nl/artikel/2366831-rivm-schat-aan...
'Het einde is in zicht'
Nou GS, als we op dit tempo doorgaan is iedereen op zijn vroegst in 2023 gevaccineerd.

RickRD | 31-01-21 | 20:57 | 1

Engeland doet 1 miljoen per 24 uur. het kan wel.

ZZP-er | 31-01-21 | 21:10

Rutte en zijn RIVM hadden en hebben nog steeds geen idee wat te doen . Dus wat gebeurt er ; men wil perse iets doen want anders komt men besluiteloos over . Nu bijna een jaar later is dat' iets doen ' uitgemond in een debacle voor de maatschappij en economie . Rutte stop met gokken wat te doen en laat het virus maar uitrazen ....

Koning BongoBongo | 31-01-21 | 20:54

En Hugo,

Hoeveel mensen zijn ondertussen gevaccineerd?

Wijze uit het Oosten | 31-01-21 | 20:52 | 5

Vermenigvuldigd met de wortel van pi gedeeld door 2e Paasdag. Hugo de rekenmeester strikes again.

Ad1617 | 31-01-21 | 21:08

Wij doen het zorgvuldig.

ZZP-er | 31-01-21 | 21:10

* dartbord pakken doet *

marcoplarco | 31-01-21 | 21:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Een hoop slap geouwehoer. Gooi de restaurants en winkels gewoon zodat de economie weer op gang kan komen.

PhallusObesitas | 31-01-21 | 20:52 | 1

precies! het enige wat werkt. Zet je economie in. Zie historische wetenschap omtrent echte pandemieen. Die vaccins zijn leuke dingetjes, maar die gaan je samenleving niet redden. Dat zijn mensen. Famaceuten, regeringen, OMT en EMA gaan dat echt niet doen. Zie verleden, het herhaalt zich weer. Wij betalen als melkkoe, "het volk". Die zijn allemaal bezig met eigen financiele belangen en niet met gedegen fundamenteel gedegen medische trails zonder financiele prikkels dan wel beinvloedingen. Maar goed, we verdienen het. We kozen ze tenslotte allemaal.

nobodiesunmighty | 31-01-21 | 21:03

En ondertussen lees ik dat ondanks de blitzkrieg-vaccinaties in Israël de besmettingen daar rap oplopen (mede door en van kinderen) en eveneens het dodenaantal. In een ziekenhuis te 010 18 verpleegkundigen besmet ná vaccinatie en niet 1 keer in 10 maanden tijdens intensieve Covid-zorg.

vanPruikem | 31-01-21 | 20:52 | 7

@ZZP-er | 31-01-21 | 21:11: Het vaccin is natuurlijk een beetje gehaast en daarom is er nog veel onbekend. De resultaten uit de tests zeggen dat er na vaccinatie minder lichte symptomen zijn. Dat kan betekenen dat je ook minder besmettelijk bent, maar dat is niet zeker. Over zware symptomen is ook niet zoveel bekend omdat er nauwelijks ouderen in de studies waren opgenomen. De verwachting is dat als jongeren minder (lichte) symptomen hebben, ouderen ook minder (zware) symptomen zullen hebben.

C1O2 | 31-01-21 | 21:23

Besmet ná vaccinatie, of besmet *door* vaccinatie?
Je lichaam krijgt hoe dan ook een opdoffer van dat vaccin, dus ben je extra vatbaar voor alles. Misschien moesten we bij gezonde mensen hun immunsysteen lekker het werk laten doen?

Mijn zwager heeft 10 maanden op Covid afdeling gewerkt, geen centje pijn. Vrijdag vaccin gekregen, zondag ziek. Positief getest, week verhoging gehad. Ja, causatie, correlatie, maar toch.

marcoplarco | 31-01-21 | 21:33
▼ 4 antwoorden verborgen

Ach, en als je vaccinatiebeleid niet helemaal lekker uit de startblokken komt, en je na vier weken nog geen 250.000 mensen hebt gevaccineert, dan druk je er gewoon +120.000 bij op want ach, dat voelt toch wel beter.

Do-na-zi | 31-01-21 | 20:52 | 3

Ik ben ook ineens multi millionair door een nieuwe rekenmethode.

Kwelbeller | 31-01-21 | 21:10

Mijn broek zakte op mijn enkels toen ik het las. "Andere rekenmethode". Ofwel, ze hebben écht geen flauw benul wat de stand van zaken is!

marcoplarco | 31-01-21 | 21:30

@marcoplarco | 31-01-21 | 21:30: mooi hè, was het al verbazingwekkend dat het zo langzaam gaat, krijg je zo’n zwamverhaal. Wat mij betreft is mijn geloof in deze overheid nog verder gedaald. Of eigenlijk moet ik ondertussen zeggen dat mijn ongeloof is gestegen.

J-van-de-Bontekoe | 31-01-21 | 21:56

Als we bij het begin van COVID-19 meer toiletpapier hadden gehad was het niet zo uit de hand gelopen.

Drukvandaag | 31-01-21 | 20:52

De meest bestedende groep consumenten zijn 50 plussers en ondernemers. De volgende lichting 50plussers zal veel minder gaan consumeren. Minder BTW opbrengsten, minder bedrijfswinsten. Minder banen. En een steeds grotere groep netto ontvangers. Het afbreken van onze sociale zekerheden is nog maar net begonnen. Pensioenhervormingen komen er al aan, de AOW wordt voor een schijntje afgekocht. Ik ga verhuizen naar een buitenland met lage levensonderhoud kosten, eens kijken of ik daar ook de rest van mijn leven alles voor niks kan krijgen.

GekkePietje | 31-01-21 | 20:52

familie van Johnnie Quid? Zelfde achternaam - andere schrijfstijl.

relatief | 31-01-21 | 20:50 | 1

Werkt vermoedelijk bij Concilia, die het faciliteren en organiseren van de dialoog tussen burger, bedrijfsleven en overheid tot haar kerntaken rekent. Mogelijk ingehuurd door Hugo dus.

goedverstaander | 31-01-21 | 21:00

Een snorkelend ronkende 'wij'-vorm gekoppeld aan een fanatiek apodictische stijl ("Corona is een serieus probleem"), en wat een doordravend militaristische apotheose in de slotzinnen: "Wij zullen in verdeeldheid een en daarmee werkelijk eensgezind zijn" -- Wat een armoedige amechtigheid om zulke blaffende zinnen te durven neertikken -- en "Als liberaal-democratische rechtstaat -- Het is rechtsstaat, met 2x s.-- zullen wij steviger in onze schoenen komen te staan". Droevige Hugo en bovendien ouderwetse masculiene 'witte man' beeldtaal: wie op pumps, laarzen, slippers, blootsvoets enz. voortbeweegt, telt niet mee in 'onze schoenen'..

Eeuwig..Op..Vakantie | 31-01-21 | 20:49

Avondklok, maar de scholen wel open. Geen Britse variant meer? Kinderen zijn dan een nog groter gevaar, maar dan net voor de krokusvakantie nog even deze superspreaders activeren? Kijk naar Engeland, en daar zijn ze verder, veel verder met vaccineren.

Mart6037 | 31-01-21 | 20:44 | 4

Het is bijna krokusvakantie, en daarna zijn het verkiezingen. Zo kunnen ze toch nog net, in het slotstuk, Harm Vinex-wijk ontlasten met de kinderen die in huis rondhangen. Die maatregelen zijn allang politiek gemaakt en slaan als een tang op een varken. Wie prikt er door deze façade heen?

deugallergie | 31-01-21 | 21:02
▼ 1 antwoord verborgen

Deze bananrepubliek is eind 2021 klaar met vaccineren (als we de leveringen van Janssen mogen geloven). Tot die tijd allemaal beperkende maatregelen. Eind 2021 is Nederland ingestort. Ondernemers aan de bedelstaf, werkeloosheid naar ongekende records en een fors opgelopen staatsschuld waarvan we aankomende Prinsjesdag al de eerste rekeningen voor zullen krijgen. En daar gaan de aankomende verkiezingen geen verandering in brengen. Allemaal het gevolg van een je-jij maatschappij, waar Vaderlandsliefde als fascisme is weggezet, saamhorigheid tot de voordeur reikt en egoïsme en materialisme hoogtij viert. Graaien, naaien en paaien. Meer is het niet.

Sliptong | 31-01-21 | 20:44 | 12

ik wordt moe van dat woord zorgwekkend.

nobodiesunmighty | 31-01-21 | 21:14
-weggejorist-
Alpha_Kenny_One | 01-02-21 | 03:00
▼ 9 antwoorden verborgen

Afwegen, debat voeren... ik weet het niet. In tijden van crisis heb je leiders nodig met macht om besluiten te nemen. Churchill, Eisenhower, dat werk. Wat er m.i. had moeten gebeuren was het aanstellen van een “oorlogs”kabinet in maart 2020. En niet het afhandelen van de crisis door mensen die nooit een crisis eerder hebben meegemaakt. Dat staat in alle boeken rond business continuity management.

FordPrefect | 31-01-21 | 20:42

En weer niemand die opmerkt dat de zorg kapot bezuinigd is, en weer de nazi gedachte bovenkomt om alleen de mensen die nuttig zijn voor het reich een kans op overleven te bieden. Geen zorg voor mensen boven de 65. D666 is dus toch machtiger op de Geen Stijl kantoren. In het UK en in de USA denkt men daar anders over en geeft men mensen zeker nog de kans om te overlevn. Daar zie de berichten van mensen over de 100 die Corona overleven. In Nederland leveren ouderen meer op als ze dood zijn.

Winston1 | 31-01-21 | 20:42 | 5

@ko uit groningen | 31-01-21 | 21:08:
Geld is slechts nog een algoritme.

vander F | 31-01-21 | 21:27

Kijk, dat stukje tekst van u vind ik al veel zinniger dan dat richtingloze verhaal van helemaal boven.

J-van-de-Bontekoe | 31-01-21 | 21:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Voorzorgsprincipe: we geven de leiding niet meer aan iemand wiens bekwaamheid als crisismanager nog beroerder is dan zijn toch al gebrekkige fashion sense.

Muxje | 31-01-21 | 20:41 | 2

Ha! +1

goedverstaander | 31-01-21 | 20:43

Je moet narcisten überhaupt niet de leiding geven.

Sliptong | 31-01-21 | 21:19

Het moet zijn “ten minste” drie belangrijke uitgangspunten, niet “tenminste”. Ik dacht ik meld het even.

JackStick | 31-01-21 | 20:41

Liberal-democratisch bestel? NL ist socialisme voor het volk en libertair voor de happy few.

redanx | 31-01-21 | 20:40

Is er nog een medisch-ethicus in de zaal? Dat zijn eigenlijk een soort filosofen maar in de zorg is ethiek een erg belangrijk onderdeel. En elk land is de situatie ook anders. Net zoals bij euthanasie.

Hadena | 31-01-21 | 20:40 | 1

Met dat het voorzorgsbeginsel heeft het kabinet tot tweemaal toe haar reedt afgeveegd. Omdat vrij grensverkeer (ook uit risico-gebieden) in januari/februari ongehinderd plaats mocht vinden werden we overspoeld en kwamen we in golf 1 terecht, met allerlei beperkende maatregelen voor de bevolkingen en bedrijfsleven vandien. Dit kunstje werd na de zomer nog eens herhaald. Hoezo lerend vermogen?

goedverstaander | 31-01-21 | 20:38 | 3

Mjha, Carnaval was een feestje dat niet door had moeten gaan. Net voor carnaval waren in DE en BE de eerste doden al gevallen.
De concentratie besmettingen was daarna ook hoofdzakelijk Brabant.

Rest In Privacy | 31-01-21 | 20:41

En is er eindelijk een spuitje voor de griep?
Ha!

letterzetter | 31-01-21 | 20:33 | 1

Wappie

Rest In Privacy | 31-01-21 | 20:37

Vanuit Portugal naar Amsterdam wordt nog regelmatig, ook vandaag nog, gevlogen met passagiersvluchten. Heeft Schiphol een status aparte?

Datzullenwenogweleen | 31-01-21 | 20:33 | 1

Mee eens, zorgwekkend.

Rest In Privacy | 31-01-21 | 20:39

Wat is er gebeurd met Covid 1 t/m 18 en 22 en meer?

letterzetter | 31-01-21 | 20:32 | 2

Neem in het vervolg alle optionele oplossingen in ogenschouw en staar je niet blind op 1 routekaart.
Ook in de strijd tegen aids in de jaren 80 is uiteindelijk door een hele cocktail aan geneesmiddelen en maatregelen de ziekte leefbaar geworden.
Natuurlijk is covid19 een heel ander virus maar door een breed pakket (<-- jeukwoord van Mark Rutte) aan remedies kan je zonder veel schade aan de samenleving toe te brengen dit soort epidemieën heel realistisch het hoofd bieden.

keestelpro | 31-01-21 | 20:30

Nog maanden voordat iedereen is gevaccineerd? Op deze snelheid? Maak daar echt maar jaren van.

goedverstaander | 31-01-21 | 20:30 | 3

Is dat het doel inmiddels geworden ? Werkelijk iedereen vaccineren ? Ook degenen die niet gevaccineerd willen worden tegen de griep? Zo klinkt het wel.

Carlos_I | 31-01-21 | 20:36

@Carlos_I | 31-01-21 | 20:36: Er zijn mensen die zich niet willen laten vaccineren. Er zijn er ook plenty die geen vaccin nodig hebben. Maar zelfs dan duurt het vaccineren nog jaren. De jongeren zullen mogelijk genoeg antistoffen hebben en met een klein aandeel niet-gevaccineerden kan de maatschappij gewoon open.

goedverstaander | 31-01-21 | 20:40

@Carlos_I | 31-01-21 | 20:36: Nee, die indruk heb ik nog steeds niet gekregen. Wel zoveel mogelijk. En dan het liefst zoveel mogelijk van alle 7 miljard aardbewoners.

En bekijk het rooskleurig. Mochten we bijna allemaal sterven aan het vaccin, dan hebben de overlevenden geen last meer van stikstofbeperkingen.

Bootvisser | 31-01-21 | 20:52

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl