Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Pia Dijkstra tegen verbijsterde Senaat: 'Garanties bij de donorwet? Die krijg je alleen op stofzuigers'

Orgaanhandelaar Pia Dijkstra (D'66) had het zwaar in de Eerste Kamer dinsdag. Haar verdediging van de donorwet stuitte op veel weerstand en vragen bij de senatoren. Zo veel, dat het debat volgende week verder gaat en de stemming een week is uitgesteld.

Laten we vooropstellen: in een aantal zaken rond orgaandonatie heeft Pia Dijkstra volkomen gelijk. Er zijn te weinig donoren, er zijn te veel patiënten die op nieuwe onderdelen wachten en het hele transplantatietraject kent vele verhalen van verdriet en verlies wanneer er geen nieuwe longen, nieren of hartkleppen kunnen worden gevonden. Maar de oplossing die D'66 voor staat, is een ongrondwettelijke inbreuk op de lichamelijke integriteit en de wilsbeschikking van alle Nederlandse staatsburgers.

Juist op dat onderdeel - Artikel 11 Grondwet - wist ze haar verhaal niet goed te onderbouwen. Toen er garanties gevraagd werden op goede en begrijpelijke voorlichting die alle burgers bereikt, was haar antwoord dat je 'alleen op stofzuigers 100% garantie krijgt'. Ook verwarde ze het uitblijven van een reactie van een burger op zijn of haar actieve donorregistratie door de overheid met automatische instemming, terwijl dat absoluut niet zomaar aangenomen kan worden. Beide zaken vielen verkeerd en de toch al niet positieve Senaat reageerde gepikeerd.

SGP-senator Van Dijk, fijntjes zoals alleen SGP'ers dat kunnen: "Ik kan het toch niet laten. Ik heb in mijn bijdrage even minister Borst aangehaald, en ik wil u zeker niet met haar woorden om de oren slaan, maar het grote verschil tussen haar inbreng toen en die van u nu is wat mij betreft enorm. Zij erkende juist het stukje staatsvrije sfeer, dus dat er een stukje persoonlijke vrijheid is, een eigen verantwoordelijkheid, waar de overheid niet in treedt, zeker als het gaat om zoiets persoonlijks als het doneren van je organen. Dat moet een eigen, zelfstandige keuze zijn. Juist daarom — en dat zijn niet mijn woorden, maar dat is een citaat — had zij principiële bezwaren tegen de Actieve Donorregistratie. Ik mis bij u het besef dat, ook als het gaat om klassieke grondrechten, wat juist kenmerkend is voor de liberale stromingen, we echt zuinig moeten zijn op dat stukje staatsvrije sfeer."

Er moet een brief met nadere toelichting van Dijkstra komen, en volgende week wordt het Kamerlid opnieuw aan de tand gevoeld in de Chambre de réflexion (die zich inderdaad niet politiek, maar zeer inhoudelijk reflectief gedroeg ten aanzien van de donorwet). De stemming over de nieuwe Actieve Donor Registratie (ADR) is van 6 naar 13 februari doorgeschoven.

Video met pijnpunt hieronder, stukje transcript na de breek, hele verslag hier. Cartoon: Coontje.

'Garantie geef je op stofzuigers'

Mevrouw Nooren (PvdA):
Even voor de zuiverheid van het debat: hoor ik de initiatiefneemster nu zeggen dat op het moment dat mensen geen bezwaar hebben, zij dat beschouwt als stilzwijgende toestemming?

Mevrouw Pia Dijkstra:
Ja.

Mevrouw Nooren (PvdA):
Realiseert de initiatiefneemster zich dat we dat eigenlijk niet weten? We weten alleen dat mensen hun bezwaar niet geuit hebben. Is geen bezwaar geuit voor u gelijk aan stilzwijgende toestemming?

Mevrouw Pia Dijkstra:
Ja, vooral omdat de ruggengraat van dit wetsvoorstel — ik kom daar nog heel uitgebreid op terug — is dat iedereen weet wat de consequentie van niet registreren is. Dat betekent dus dat we inderdaad alle inspanningen erop moeten richten om — 100% kan je het nooit garanderen — zo veel mogelijk mensen hierin mee te nemen. Als de consequenties bekend zijn en je maakt dan nog geen bezwaar, is dat inderdaad een vorm van stilzwijgende toestemming.

Mevrouw Nooren (PvdA):
Mag ik het dan iets praktischer maken? U zegt: belangrijk is om daarvan te kunnen bespreken dat mensen allemaal weloverwogen een keuze hebben gemaakt om hun keuze niet vast te leggen. Kunt u daar dan de consequentie aan verbinden dat dat pas zo is als we zeker weten, of bijna zeker weten, dat iedereen in Nederland, van die 7,6 miljoen mensen die tot nu toe hun wil niet hebben vastgelegd, een weloverwogen keuze hebben gemaakt? En daar komt natuurlijk meteen de vraag achteraan: hoe weet u dat dan?

Mevrouw Pia Dijkstra:
Je kan natuurlijk nooit zeggen dat je van 7,6 miljoen mensen, van elk individu, precies weet wat de afweging is. Wat je wel kunt regelen, is dat mensen weten wat de consequenties zijn van het niet-registreren. Daar moeten we dus alles op inzetten. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ik heb ook al aandacht besteed aan de transparantie die bij dit wetsvoorstel veel groter is dan bij de huidige wet. Daar moeten we alles op alles zetten.

Mevrouw Nooren (PvdA):
Ik ben het van harte met de initiatiefneemster eens dat we alles op alles moeten zetten om mensen zich als potentiële donor te laten registreren. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar voor ons is de groep waarvan we het niet weten belangrijk. Mijn fractie vindt het dan ver gaan als u zegt: dat is stilzwijgende toestemming.

Mevrouw Martens (CDA):
Even over het punt dat we alles op alles moeten zetten om mensen goed te informeren. Dat is zeker het geval; tot nu toe is ook alles op alles gezet om zo veel mogelijk donoren te krijgen. Maar er rest nog heel veel om te doen, heel veel is ook nog niet gedaan. Heel veel mensen weten er ook nog niet van. Over alles op alles zetten, zegt de regering, omdat het natuurlijk ook gaat over de wilsonbekwamen en de niet- en laaggeletterden, daar eigenlijk nog geen ervaring mee te hebben. Dus wij kunnen op dit moment ook niet waarborgen dat ons dat lukt. Hoe kijkt de initiatiefneemster daartegen aan? Welke garanties heeft zij dat het ook gaat lukken? Alle 7 miljoen is misschien wat veel gevraagd, maar toch voor een heel groot en substantieel deel van die mensen geldt: hoe gaat dat? Daar is nog geen ervaring mee.

Mevrouw Pia Dijkstra:
De ambtsvoorganger van de huidige minister zei altijd: garantie geef je op stofzuigers. Het is natuurlijk niet mogelijk om dat 100% te garanderen. Dat is uitgesloten. Dat kun je op geen enkele manier. Maar je kan wel op een gegeven moment nagaan of de kennis bij bepaalde groepen, waarvan we nu verwachten dat die daar moeilijk zal landen, wel goed landt en mensen dat wel begrijpen.

Mevrouw Martens (CDA):
Maar hoe gaat u dat dan checken? Want dat is dan cruciaal.

Mevrouw Pia Dijkstra:
Dat is een uitvoeringskwestie. Daar zal de minister op in moeten gaan.

Mevrouw Martens (CDA):
Dus dat is nog niet bekend?

Mevrouw Pia Dijkstra:
Dat is nog niet bekend, nee. Dan zal er eerst geëvalueerd moeten worden. Bij de evaluatie en de onderzoeken die plaatsvinden, zul je moeten kijken aan welke criteria dat moet voldoen en of dat ook wordt gehaald. Ik kom daar later in mijn betoog nog op terug.

De heer Kuiper (ChristenUnie):
Mevrouw Dijkstra was bij artikel 11 van de Grondwet en de onaantastbaarheid van het lichaam. Ik heb een vraag straks aan de minister, maar omdat u dit nu aanstipt, wil ik die ook aan u stellen. Het grondrecht op onaantastbaarheid van het lichaam is een afweerrecht. Dat werd net al even genoemd. De overheid moet daarbuiten blijven. Hoe kan het nu dat, als mensen niets doen en als vervolgens ook onbekend is met welk motief zij onder de rubriek "geen bezwaar" staan — dus ze doen eigenlijk helemaal niets — ze dat afweerrecht eigenlijk kwijt zijn? De overheid komt dan wel degelijk in de levenssfeer van mensen. Kunt u daar eens op ingaan?

Mevrouw Pia Dijkstra:
Het is misschien goed om nog een keer te herhalen dat toen de huidige Wet op de orgaandonatie tot stand kwam, ook al is aangegeven dat een opt-outsysteem, zoals in het ADR-systeem wordt voorgesteld, binnen die wetgeving zou kunnen passen. Er is toen een hele discussie geweest of je dat moest doen. Daar zullen we nu niet verder op ingaan. Maar ik vind het wel belangrijk om ook hier weer aan te geven dat met de regeling waarover het gaat en die maakt dat dit voldoet aan de criteria die ook door de Raad van State worden gesteld, er sprake is van niet alleen een belang voor de mensen die op dit moment op de wachtlijst staan voor een donororgaan, maar dat het van algemeen belang is, of zelfs voor ieder individu van eigen belang. Ik zei al in mijn inleiding dat iedereen op enig moment in zijn leven te maken kan krijgen met orgaanfalen. De ervaring leert dan ook dat mensen graag in aanmerking komen voor een nieuw orgaan. Dus het belang van het beschikbaar komen van donororganen en de rol van artikel 11 van de Grondwet daarin, is dat het gaat om een algemeen belang. En de noodzakelijkheid wordt daarmee ook duidelijk. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag voldoende heb beantwoord.

De heer Kuiper (ChristenUnie):
Ik begrijp van mevrouw Dijkstra natuurlijk wel dat zij dit gaat wegen in het licht van het algemeen belang. Ik weet ook dat als je artikel 11 zegt, artikel 22 ook wordt genoemd. Maar het gaat mij om de aard van dat grondrecht. Als burgers van dit land zijn we in het bezit daarvan en we hoeven er niets voor te doen om daar ten volle gebruik van te maken. Maar nu is het zo dat als je niets doet, dus niet reageert op de brieven, je bij "geen bezwaar" komt. We weten niet of dat een bewuste of onbewuste actie is van mensen. Maar dan zijn ze dus dat afweerrecht kwijt. Ik zou gewoon willen weten — ik hoop dat de minister daar ook op ingaat — of dat eigenlijk wel kan, of dit juridisch deugt.

Mevrouw Pia Dijkstra:
Ik heb mijn antwoord gegeven. Het is aan de minister om daar verder op in te gaan. De heer Kuiper noemde ook al even artikel 22. Het belang van het beschikbaar komen van meer donororganen wordt natuurlijk ook door de Grondwet beschermd en wel door artikel 22, waarin aan de overheid de plicht wordt opgelegd om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Dat neemt overigens niet weg dat wettelijke regels, die een inbreuk op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam met zich mee kunnen brengen, geschikt moeten zijn — ik zeg het toch nog maar een keer — om het doel te bereiken, en niet verder mogen gaan dan daarvoor noodzakelijk is. Mijn standpunt is dan ook dat als de huidige wet wordt gewijzigd met het nu voorliggende wetsvoorstel, nog steeds aan deze criteria zal worden voldaan en eigenlijk steeds beter, want in de huidige wet nemen de nabestaanden een grotere plaats in. Ook dat kan goed gerechtvaardigd worden door het belang van het beschikbaar komen van meer donororganen, maar het is geen zelfbeschikking.

De heer Diederik van Dijk (SGP):
Ik kan het toch niet laten. Ik heb in mijn bijdrage even minister Borst aangehaald, en ik wil u zeker niet met haar woorden om de oren slaan, maar het grote verschil tussen haar inbreng toen en die van u nu is wat mij betreft enorm. Zij erkende juist het stukje staatsvrije sfeer, dus dat er een stukje persoonlijke vrijheid is, een eigen verantwoordelijkheid, waar de overheid niet in treedt, zeker als het gaat om zoiets persoonlijks als het doneren van je organen. Dat moet een eigen, zelfstandige keuze zijn. Juist daarom — en dat zijn niet mijn woorden, maar dat is een citaat — had zij principiële bezwaren tegen de Actieve Donorregistratie. Ik mis bij u het besef dat, ook als het gaat om klassieke grondrechten, wat juist kenmerkend is voor de liberale stromingen, we echt zuinig moeten zijn op dat stukje staatsvrije sfeer.

Mevrouw Pia Dijkstra:
Ik heb dit natuurlijk met belangstelling beluisterd en ik weet ook hoe mevrouw Borst, de toenmalige minister, daarover indertijd gesproken heeft. Dat is natuurlijk ook in de Handelingen opgenomen. Ik heb haar de laatste jaren van haar leven, nu bijna twintig jaar later maar ze nu alweer een paar jaar geleden overleden, veel gesproken, ook over deze wetswijziging. Zij gaf aan dat in die lange periode die daaroverheen is gegaan, niet het resultaat is bereikt dat men wilde en dat zij de optie om nu de wet te wijzigen, steunde. Dat is wat ik u kan vertellen.

De heer Diederik van Dijk (SGP):
Daar neem ik kennis van. U kent uiteraard wijlen mevrouw Borst veel beter dan ik, dus daar gaat het niet over. In ieder geval wil ik er de vinger op leggen dat wat toen werd gezegd, ook door de regering, dat ik die noties eerlijk gezegd nu wel mis in uw beantwoording. Maar goed, u gaat nog verder begrijp ik.

Mevrouw Pia Dijkstra:
Ik ga nog verder en ik kom hier ook nog op terug.

Mevrouw Nooren (PvdA):
Ik denk dat we Kamerbreed het doel, het werven van potentiële donoren, delen. Maar ik wil de initiatiefneemster toch uitdagen om in zorgvuldigheid te spreken over mensen waarbij er inbreuk is op artikel 11 van de Grondwet. En dat het echt wat uitmaakt of er sprake is van mensen die geen bezwaar geuit hebben en het veronderstellen dat het dan ineens stilzwijgende toestemming heeft, omdat dat toch een andere indruk heeft in de inbreuk op artikel 11 dan dat je constateert dat mensen hun bezwaar niet geuit hebben.

Mevrouw Pia Dijkstra:
Ik probeer even goed te proeven wat u daarmee bedoelt, mevrouw Nooren. U zegt: je mag het niet als een actieve registratie beschouwen. Dat is natuurlijk ook niet zo, want mensen registreren zich niet. Maar juist doordat mensen op de hoogte zijn van de consequenties van het niet-registreren, mag je dat "geen bezwaar" beschouwen als een uiting van: ik heb er geen bezwaar tegen om als orgaandonor geregistreerd te zijn.

Mevrouw Nooren (PvdA):
Zelfs in uw eigen initiatiefwet bent u zorgvuldig in uw taal en schrijft u: geen bezwaar. U schrijft niet: stilzwijgende toestemming. Dat waardeer ik zeer, want dat geeft meer aan wat het is: er is geen bezwaar en er is geen stilzwijgende toestemming. Daarin zit de veronderstelling die u in een tussenzin zegt: dat mensen goed geïnformeerd zijn. Maar we weten dat niet. We weten niet wat er in die situatie aan de hand is. In dat licht proberen we hier met elkaar een belangenafweging te maken. Hebben we zorgvuldig gehandeld? Is de voorlichting op orde? Wat mogen nabestaanden doen? Zomaar roepen dat dat stilzwijgende toestemming is, vindt mijn fractie heel ver gaan.

Mevrouw Pia Dijkstra:
Dat begrijp ik en spreken van het zomaar roepen dat er stilzwijgende toestemming is, is ook niet helemaal terecht. Dat roep ik niet zomaar. Wat we natuurlijk wel regelen in dit wetsvoorstel, is dat er ofwel een actieve ja geregistreerd is of dat er staat dat er geen bezwaar is gemaakt. En er is natuurlijk altijd de rol, en daar komen we ook nog uitvoerig op terug, van de nabestaanden, als zij aannemelijk maken dat er geen sprake is geweest van een op de hoogte zijn van de betekenis van die consequenties, als zij dat kunnen uitleggen.

Mevrouw Martens (CDA):
Mag ik nog even wat vragen naar aanleiding van artikel 11? De Raad van State heeft gezegd, en zo is het ook: je mag een inbreuk plegen op artikel 11 als die voldoet aan de criteria noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit. Dat zei initiatiefneemster ook. Maar toen kwam er een tussenzin. De initiatiefneemster legde uit over de noodzaak. Daar heb ik in deze Kamer eigenlijk geen misverstand over gehoord. Maar de conclusie leek al getrokken te worden dat er daarmee ook geen probleem zou zijn. Ik denk dat het een heel snelle conclusie zou zijn dat daarmee geen inbreuk zou zijn op artikel 11, omdat dat juist vraagt om aan al die criteria te voldoen. Alleen ten aanzien van het eerste, noodzaak, is geen misverstand. Het is aan ons om verder te bepalen of aan al die andere criteria ook in voldoende mate voldaan is. Dus de conclusie dat het automatisch daarmee voldoet, klonk mij erg snel in de oren.

VOLLEDIG TRANSCRIPT: HIERRR.

Social

Reaguursels

Inloggen

Een parallel tussen Jolande Sap ( ooit Groen links) en nu Pia Dijkstra (D66):

Sap zei ooit dat zij de stekker uit een coalitie regering zou trekken, waarop Wilders haar gevat antwoordde dat de stekker er bij haar nooit was ingestoken".

Nu komt er zo'n bijdehante Dijkstra ons vertellen dat een orgaan donatie je geen garantie krijgt zoals je dat krijgt bij een stofzuiger.
( Terwijl ze denk ik never nooit stofzuigt als zeer rijke mevrouw!)
Wat een vergelijking van die ex nieuws lezeres en gesjeesde dominee!
Sap verdween gelukkig, nu Dijkstra dan ook maar.

outdoor | 01-02-18 | 11:01

Ben benieuwd of de reaguurders nog zo blij met dit wetsvoorstel zijn wanneer zijn hun geliefden die door een ongeval overleden zijn te zien krijgen zonder ogen,neus,oren,ledematen en organen omdat deze er door het Ziekenhuis uit zijn gehaald ten faveure van wachtenden op menselijke onderdelen.. Een aantasting van de Grondwet zonder weerga. Wie gaat dit alkemaal controleren? Wie zegt mij dat de in het ziekenhuis ingeleverde diebare niet met opzet het hoekje om geduwd wordt ten gunste van de toekomstige ontvangers? Dit is een zeer verstrekkend wetsvoorstel dat te ver gaat. Het ziekenhuis (de artsen) bepalen straks of u get haalt na een ongeval of niet dankzij deze wet.
Pure willekeur en letterlijk levensgevaarlijk.

Eendragtmaaktmagt | 01-02-18 | 08:23

Socialisten willen nog achter de voordeur hun bemoeizucht geëtaleerd zien maar bij D66 'Liberalen' blijkt die bemoeizucht zich tot in de kist uit te strekken. Houd de Pechtoldpartij aan de macht en uw organen zullen vroeg of laat worden ingezet om jihadi's op te lappen want anders discriminatie...

Takki Yah | 01-02-18 | 05:41

Prima voorstel. Iedereen in NL moet een identiteitsbewijs, geef als overheid gewoon bij het aanvragen cq vernieuwen aan wat de donorstand van je organen is. Als men steigert, laat ze het aanpassen. Na een transitieperiode zit je dan enkel nog met de organen van babies en kinderen: want mag een ouder tot 18 jaar wel eenzijdig namens het kind TEGEN donatie besluiten? En wordt dit besluit automatisch teruggezet op 'onbekend' zodra een kind meerderjarig wordt?

heike | 01-02-18 | 01:40

Ik snap overigens wel dat D66ers voor orgaandonaties zijn omdat de bestuurders en stemmers op die onzalige partij zelf hersenen gedoneerd hebben gekregen van nog onbekende apensoorten. Maar ondanks dat ik blij voor hen ben vind ik niet dat weldenkende mensen zich moeten laten leiden door narcisten en "weg met ons"-figuren. Mag ik dat vinden ? Jha dat mag ik vinden.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 21:16

Meer donoren is heel veel beter voor deze maatschappij. Niemand is daar tegen ! Maar zoals gewoonlijk slaat de aanpak van D66 de plank weer volledig mis. Teveel vragen, te veel zorgen, oftewel een foute oplossing voor een probleem. Zoals het een PRO-EU partij betaamd. De EU is D66 in het groot: ongepast, ongekozen, ongewenst, onnodig..............

Rest In Privacy | 31-01-18 | 21:13

Vroeger was de "Baas in eigen buik" actie door Dolle Minaatjes. Misschien tijd voor een "Baas over eigen lichaam" actie tegen Dolle Piaatjes?

doomdesire1993 | 31-01-18 | 20:04 | 2

Misschien kan het weldenkende deel van D66 dat Orgaaaaniseren?

tata1981 | 31-01-18 | 21:11

Hihi anno 2018 is dat een contradictio in terminis

Joostmochtnietsweten | 01-02-18 | 08:10

Alleen organen voor donoren, iedereen die verder moeilijk doet bekijkt het maar...

IJschpegel | 31-01-18 | 20:02 | 2

Prima systeem, en orgaandonoren krijgen standaard korting op premie ziektenkosten verzekering. Wedden dat dat weekt?

Mather | 31-01-18 | 21:03

Wat een onzin. Dat is chantage. Een goede oplossing is actieve werving. Gewoon actief gaan registeren wat men wil. Bijvoorbeeld op het gemeentehuis en UWV bij de periodieke zaken zoals rijbewijs,ID, paspoort, etc vragen naar donor status. Dan kom je nooit te zitten met iemand die na zijn onverwachte overlijden tegen de wens in wordt leeg gehaald omdat hij/zij/het vergeten was zijn registratie te wijzigen.

Joostmochtnietsweten | 01-02-18 | 08:15

BosrandDirk | 31-01-18 | 19:43 | reageer
Prima verwoord!

mom van avezaath | 31-01-18 | 19:46

Ja maar pappa leeft nog!!
Ja zeg gaan we moeilijk doen?
Wij zij hier allemaal dokter hoor, u kunt ons vertrouwen.
Gaat u maar even naar de wachtkamer.
We geven hem een licht kalmerend spuitje.
Uw vader zal er echt niets van voelen.
Dat beloof ik u.
Ja maar, hij leeft nog meneer de dokter.
Gaat u nu maar.
Na het slachten kunt u nog even terugkomen als u durft.

BosrandDirk | 31-01-18 | 19:43

De stofzuigerstekker van mevrouw Dijkstra zit er duidelijk niet goed in.
Ze doet me denken aan die andere stekkerdoos Jolande Sap, ook zo'n schaamdeelpunt in de Nederlandse politiek.

BosrandDirk | 31-01-18 | 19:33

Graaf Monte Cristo | 31-01-18 | 15:51 | reageer
Zouden daarom het aantal 7,6 miljoen genoemd worden? Ik zie dat zeker niet gaan gebeuren dat deze lieden hun organen gaan afstaan, maar dat is geen punt sterker nog, Noury de voetballer, die hersendood is wordt met man en macht in leven gehouden. Ben toch benieuwd hoe Pia de orgaandonatie in deze bevolkingsgroep op wil gaan lossen.

mom van avezaath | 31-01-18 | 19:29 | 1

Niet

Roadblock | 31-01-18 | 21:50

Frappant dat je bij het afmelden een redenen voor motivatie krijgt maar NIET "de discussie in de landelijke politiek" als reden op kunt voeren. Nee, het komt "door TV-programma's" of "het internet". Fuckers. Waarom staat "want de Russen" er niet tussen?

liggend_streepje | 31-01-18 | 19:09 | 1

Dat kan over een paar maanden- want de koreanen, de turken of de amerikanen zijn. Zelfs nog: Want D666.

Roadblock | 31-01-18 | 19:25

Zo iets belangrijks, zo iets essentieels. En dan maakt D66 er weer een broddelwerkje van. Vragen beantwoorden met: ".. daar moet de minister invulling aan geven....". Klinkt als stem maar in, dan zien we daarna wel hoe het uitpakt.
Neem hier nu eens een jaar de tijd voor, maak een wet waar niets op aan te merken valt en bouw een coalitie met voorstanders. Maar nee, D66 dramt als een klein kind. Jammer, echt jammer.

Febofiel | 31-01-18 | 19:07

Ik wil heus wel nadenken en eventueel beslissen over orgaandonatie, maar niet op deze manier. Het spijt me oprecht voor degene die ik gered zou kunnen hebben met een orgaan uit mijn verlepte lijf.

NecroSister | 31-01-18 | 18:54 | 5

*proest* neu, niet negatief, enkel realistisch. Ik ben niet meer de jongste...

NecroSister | 31-01-18 | 19:32

@gespierdespijkertje: ik ken ook soortgelijke verhalen. Orgaandonatie is mooi maar het is niet iets om luchtig over te doen.

NecroSister | 31-01-18 | 19:35

NecroSister | 31-01-18 | 19:32 |
Ik ook niet meer, maar ik vind dat ik nog steeds een goddelijk lijf heb :)

Roadblock | 31-01-18 | 21:52
▼ 2 antwoorden verborgen

nou Pia, wat je in ieder geval al wel hebt bereikt met, jouw eigendom is mijn eigendom als je niet ergens weer vastlaat leggen dat jouw eigendom altijd jouw eigendom blijft ongeacht wat en hoe..
dat er al velen alsnog de twijfel over wel/niet hebben opgeheven en in het donerregister dan maar hebben vastlaten leggen dat je van het eigendomsrecht geen afstand doet... en dat je misschien zelfs dat later aan de nabestaanden zou hebben overgelaten maar nu met dit gedwang en onteigening van D66 Pia.. dan maar niet.
Bij twijfel niet inhalen!

fikkieblijf! | 31-01-18 | 18:49

Het zal je maar gebeuren ja. Ernstig ongeval gehad, met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Half bij bewustzijn krijg je mee dat ze je gaan - naar wat je aanneemt -opereren. Gered, een zucht van verlichting door je klaplong. Komt de overheid aan "U had geen bezwaar, want niet gereageerd. Hier me die nier". In het algemeen belang, van je organen beroofd en dat allemaal omdat je nooit naar de NPO kijkt en het stomme Postbus51 spotje gemist hebt.

liggend_streepje | 31-01-18 | 18:46 | 1

erger, in de toekomst komt er nog iets bijkijken.. als we deze comapatient nog verder oplappen kost dat een X aantal euries (kosten ziekten lopen enorm op) als we nu die nier en longen en etc etc elders overtransplanteren dan scheelt dat meteen ook weer een hoop euro's bij die nierpatienten..
Kan mij voorstellen dat artsen enorm huiverig gaan worden als keuzes moeten worden gaan gemaakt waarin kosten van de overheid gemoeid zijn..

fikkieblijf! | 31-01-18 | 18:52

Je hebt de actuele #metoo discussie. Die voornamelijk draait rond waar ligt de grens voor wat acceptabel is voor een mens betreffende fysieke avances van een ander. Die is zo persoonlijk dat er geen wet voor geschreven kan worden. En wat wil D66? Die wil zó intens een mens kunnen verkrachten, dat ze zelfs je organen uit je lijf willen snijden. Als je geen Nee zegt, ben je van mij. In het kader van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen vind ik dat werkelijk te bizar voor woorden. Alsof je naar een slechte film zit te kijken. Dijkstra die daar stotterend en zwak een absurd Orwelliaans voorstel staat te verdedigen en dan nog het absolute gore léf heeft om te zeggen dat je alleen op stofzuigers garantie krijgt. Mens. We zijn mensen, geen stofzuigers. Heeft zij wel eens van het woord respect gehoord? Empathie? Ga naar huis en ga slapen Pia. Rust eens lekker uit en denk eens goed na over wat leven en dood nu eigenlijk is. Blond geboren, blind geworden.

Dutchbeaurouge | 31-01-18 | 18:44 | 1

Ik zei het al eerder. Haar arrogantie is haar achilleshiel.

Roadblock | 31-01-18 | 19:26

Heb ik gemist dat er niemand over is begonnen dat de persoonlijke keuze bij de overheid moet worden geregistreerd in een almachtig IT systeem? Hoe veilig is dat? Wie mag dat inzien en wanneer? en kan ik zien wie er naar heeft gekeken? En hoe zit het met de Europese wetgeving en Brussel? Heeft de keuze alleen betrekking op Nederland of als er wat gebeurd in de EU, kunnen ze dan in bijv. Oostenrijk ook mijn organen oogsten? #doodeng

Nathal | 31-01-18 | 18:37

Schandalige gang van zaken, maar ja, onder het neo-communistische juk heb je nu ten ene male niks meer te vertellen over je eigen lichaam.

'Orwellongren' regelt de "Dictatuur van het Proletariaat," terwijl 'Dijkstalin' de organen in beslag neemt.

De Secretaris Generaal van de Socialistische Arbeidersrepubliek der Nederlanden, a.k.a. BigBrother Pechgold, zit in zijn Haagse datsja/penthouse waar hij in zijn vrije tijd graag op de WC de Pravda-Volkskrant leest.

Klassenfeind | 31-01-18 | 18:37

Nergens proef je de nieren van D66 zo goed als bij dit onderwerp.
Kunnen we eigenaars van penthouses met zeezicht niet aanschrijven dat ze stilzwijgend hun hut overdoen aan een woningzoekende, wanneer ze de ramen een half jaar niet gezeemd hebben?

bolletje kaas. | 31-01-18 | 18:36

Het is wel goed dat door dit wetsvoorstel meer mensen erover gaan nadenken.
Je kunt nu al Ja of Nee via internet invullen,
via DigiD geloof ik (orgaandonor, lichaam beschikbaar voor medisch onderzoek, etc.)

Beter nu al doen dan dat je familieleden het onder druk en vol emotie moeten bepalen.
Dit heb ik van dichtbij meegemaakt. Andere familieleden zeiden (onder druk):
eh ja oké.
Ik zei Nee, dus ging niet door.
Je kan niet over iemand anders beslissen zonder dat je 100% zeker weet wat die ander wilde.
Sommigen hebben het geluk dat ze een wettelijke partner hebben waarmee ze het hebben besproken,
maar je zal maar niet getrouwd zijn en het wettelijk verantwoordelijke familielid zal moeten beslissen over jouw einde van het leven en lichaam.

Angelina-a | 31-01-18 | 18:35 | 2

Een interessant stukje van iemand die weet waarover die praat over dit onderwerp:
erwinkompanje.wordpress.com/2016/09/1...

Ik betwijfel of die ADR er door komt maar zo wel dan schrijf ik mij uit als donor (en ja ik sta al sinds 27-07-1998 ingeschreven als donor en heb het 'pasje' in mijn portemonnee )

remtek | 31-01-18 | 19:33

Bedankt voor de link.
interessant om het van de kant van de artsen en verpleegkundingen te zien.

Angelina-a | 31-01-18 | 20:03

Als ik naar Pia kijk komt er een Chantal Janzentje bij me op: Wat kan die meid goed nieuwslezen he..!

Mark zit te Dutten | 31-01-18 | 18:30 | 1

echte humor!

bolletje kaas. | 31-01-18 | 18:38

Daad bij het woord gevoegd, na 30 jaar o.i.d. keuze gewijzigd naar NIET beschikbaar stellen. Dankzij dat achterlijke ROT wijf Pia en haar even Achterlijke partij.

Zwizalletju | 31-01-18 | 18:26 | 2

Gaat weer naar WEL beschikbaar stellen als alles bij het oude blijft.

Zwizalletju | 31-01-18 | 18:28

Ik ook naar "niet beschikbaar" vanwege die troela van een Pia Dijkstra met haar wetje.

knerf | 31-01-18 | 18:35

Je moet als politicus wel een enorme plaat voor je kop hebben als je een dergelijk voorstel indient. Als dit wordt aangenomen volgt er een DDOS-aanval op de dornorregistratie-site die zijn gelijke niet kent, alleen maar omdat miljoenen mensen zich af willen melden. Ik hoop dan niet te sterven voordat ik me af heb kunnen melden.

boccelullus | 31-01-18 | 18:20 | 1

Je kunt nu al Nee invullen als je wilt, via internet.

Angelina-a | 31-01-18 | 18:25

Er zijn ook voordelen. Net als bij opgevoerde auto's. Je kan een Porsche motor krijgen die de zaak inwendig wat meer MK levert. In plaats van PK is het MK.
Beetje passen en meten en je krijgt longen van een wielrenner zonder doping.
Of het hart van een getrainde kooivechter. Die wel meer mooie onderdelen heeft voor hergebruik die geheel legaal het lichaam opvoeren met meer MK.
Laat je echter niet een oor aannaaien van dubieuze donors.

dijkbewaker | 31-01-18 | 18:12 | 1

Je zal maar de hersenen krijgen van de verkeerde.

AntiSoof | 31-01-18 | 18:17

Ik vind dit onderwerp te 'smerig' voor woorden, dus ik zeg maar niets.
Kijk, dat ze in de politiek ver gaan is bekend, maar dit? Ik heb er geen woorden voor.
Ik ben sprakeloos.

AntiSoof | 31-01-18 | 18:06

Dat wijf van die Friso heeft die nog haar echtgenoot laten leeghalen? Stond van de daken te schreeuwen dat iedereen donor moest worden. Benieuwt wanneer een van die stoute zoontjes van Pia wat noodlottigs overkomt. Ja ja de elite.

gespierdespijkertje | 31-01-18 | 18:03 | 2

Nooit meer iets over gehoord. Kijk die donorregistratie geldt natuurlijk niet voor de elite. Trouwens wie controleert dat eigenlijk?

knerf | 31-01-18 | 18:37

@knerf | 31-01-18 | 18:37

Tsja........ de elite natuurlijk!

demaup | 01-02-18 | 00:17

100% zekerheid hebben we niet.
Dat is makkelijk dan.
100% zekerheid of de donor dood is is er dan ook niet.
Maar als hij er ligt gaan we snijden ook, dan is het pech hebben voor de 1 en geluk hebben voor de ander. De 1 zijn dood is de ander zijn brood.
Een beetje organen handelaar komt er wel uit. Het heeft simpel met vraag en aanbod te maken. Meer vraag, dan gaan er ook meer mensen dood voor onderdelen. Alle hulp is welkom.

dijkbewaker | 31-01-18 | 18:03

Stel dat je organen worden gebruikt door een D66 lid, daar moet je niet aan denken toch.

caspert79 | 31-01-18 | 17:59

Waarom niet gewoon bij elke paspoort, ID kaart, of rijbewijs aanvraag en uitgifte een orgaan donor formulier/registratie afhandelen.
Standaard.
Elke keer weer.

Gerf | 31-01-18 | 17:55

Donoren een flinke korting geven op de zorgverzekering en het tekort is zo opgelost.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 17:54 | 1

Ja, de overheid wil ook altijd geld van de burger voor haar diensten. Dus dokken overheid als u wat van mij wilt!

knerf | 31-01-18 | 17:57

Het blijft schokkend hoe weinig mensen weten over het onderwerp en toch een mening willen hebben.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 17:52 | 4

Gelukkig ben jij er

oorwormpie | 31-01-18 | 18:00

Leg eens uit wat Putin hier mee te maken heeft.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 20:10

Dat heet het Dunning kruger effect.
Ben je vast bekend mee...

KutFilosoof | 31-01-18 | 20:38
▼ 1 antwoord verborgen

Dus als ik het goed begrijp is mijn lichaam niet van mij volgens D'66 en troela Pia Dijkstra. Dit is de omgekeerde wereld.
Een overheid hoort gewoon aan iedere Nederlander netjes te vragen: mogen wij één of meerdere organen na uw dood?

knerf | 31-01-18 | 17:46 | 2

Nee. Jij bent dood. Je hebt niets te zeggen

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 17:51

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 17:51
Nee hoor ik ben springlevend en dit is het bewijs. Maar de hersenen van een sociopaat wil niemand hebben.

knerf | 31-01-18 | 17:55

Scuzi ... Organen haal je niet uit een deaud lijk.

Just Sayin

Centauri3 | 31-01-18 | 17:45 | 1

Juist, je bent pas dood als de organen uit je lichaam zijn gehaald. Je overlijdt tijdens de operatie.

onnosel | 31-01-18 | 18:03

Pia Dijkstra illustreert treffend wat er rot is aan D66. Ten eerste is ze zo arrogant om een terecht vraag naar garanties af te doen met "enkel stofzuigers hebben garanties", waarmee zij treffend aangeeft hoe weinig respect zij voor de Eerste Kamer (die haar partij wilde afschaffen) heeft. Het is juist de taak van de Eerste Kamer niet om aan politiek te doen, maar om de kwaliteit van door de Tweede Kamer aangenomen voorstellen te beproeven. Dijkstra doet daar schamper over en daarmee toont zij niet thuis te horen in ons democratische stelsel.
En dan de vraag uit PvdA kant over voorlichting aan laggeleterden; een terechte vraag. Dijkstra toonde in haar reactie dat zij geen benul heeft van wie at zijn. In haar partij kent men enkel mensen die gymbnasium hebben gehad en haalt men de neus op voor mensen met ander onderwijs, met misschien als enige uitzondering de Canadezen-pijpende schilderijtjeskijjker die ze als "leider" zien.

JoopRe | 31-01-18 | 17:39

Hoe lullig ook voor diegenen die dood gaan door donor tekort, NOOIT mag deze wet er door komen.
En nee, ik ben geen donor, maar ik heb wel een verklaring dat ik absoluut geen donororganen wil ontvangen of gereanimeerd wil worden.

Mather | 31-01-18 | 17:32

Pvda stribbelt tegen.Daarna gaan ze akkoord.Zoals altijd.Draaikonten en volksverlakkers......

P.Faust | 31-01-18 | 17:29

We gaan het meemaken hoeveel partijen aansluiten bij D666 als het om de orgaanroofwet gaat word nogmaals duidelijk wie U het plebs minacht.

likdoorn | 31-01-18 | 17:29

Senaat?
We zijn toch goedverdoemme niet in Amerika?
1e Kamer!

Is dit nog nieuws? | 31-01-18 | 17:26 | 4

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 17:50
Aha, de laatste zucht van DKS. Iemand nog een orgaan beschikbaar?

knerf | 31-01-18 | 18:38

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 17:50
ietsje constructiever?

Is dit nog nieuws? | 31-01-18 | 19:34

Gordon stelt zijn orgaan beschikbaar aan slet.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 20:11
▼ 1 antwoord verborgen

Dat schermen met artikel 22 GW lid 1 ("De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.")is natuurlijk nonsens. Met (louter) dat in de hand kun je sommige van de onderzoeken van dhr. Mengele ook wel legitimeren. Misschien dat het daarom wel handig is dat inderdaad de ''afweerrechten'' zoals artikel 11 prevaleren boven de meer algemene voorschriften of omschrijvingen voor overheidstaken zoals artikel 22.

Renkum0317 | 31-01-18 | 17:21

Oplossing is heel simpel. Wie niet doneert maakt ook geen aanspraak op een donatie. Als je je op 18 jarige leeftijd niet registreert maak je nooit meer kans op een orgaan donatie. Probleem heel snel opgelost.

Zie hier ook heleboel onzin over mensen die hersendood zijn en misschien nog beter worden. Dat slaat echt helemaal nergens op. Hersendood genees je niet van. En ja artsen vragen snel of de organen gedoneerd mogen worden. Hoe sneller hoe beter resultaat voor de donatie. En bij te lang wachten kan de kwaliteit zover achteruit gaan dat het geen zin meer heeft. Daarom moet jezelf van te voren duidelijk aangeven wat je wil en het niet overlaten aan nabestaanden.

Alle mensen die naar aanleiding van deze discussie hun donorschap opzeggen zijn ook raar bezig. Als je toch al doneerde verandert er helemaal niets. Maar is natuurlijk leuk om zo D66 te zieken over de rug van mensen die jouw organen goed kunnen gebruiken.

Ben zelf ook geen voorstander van de wet want mijn oplossing werkt effectiever en eerlijker.

Boredzor | 31-01-18 | 17:15 | 2

Als je 18 jaar bent ben je niet bezig met de dood, denk dus dat dit averechts zal werken.

Diminutive | 31-01-18 | 17:18

Er zijn mensen die na verloop van tijd uit een coma komen. Wie zegt dat het mijn broer niet had kunnen overkomen... Trouwens, mensen weten nauwelijks wat ze doen als ze in staat van shock zijn als hun geliefde plotseling overlijdt. Ze weten nog niet wat hen overkomen is. Ze zijn verdoofd.

onnosel | 31-01-18 | 17:36

Er is natuurlijk nog een tussenoplossing mogelijk; iedereen in Nederland moet eens in de vijf of tien jaar zijn rijbewijs of id kaart laten verlengen, of deze aanvragen als hij/zij 18 wordt. Een uiterst geschikt moment om als onderdeel hiervan het donorcodicil aan te bieden en deze in te vullen naast naam, adres en andere personalia. Eventueel kan dan op het Rijbewijs of id kaart/paspoort een Y of N worden ingevuld in een bepaald vakje wat inhoudt dat iemand wel of geen donor is.
Hierbij kan dan bij ongeluk met de dood tot gevolg direct op de id of rijbewijs gezien kan worden of er "geoogst" kan worden, en tevens geregeld worden dat iemand die geen donor is, geen ontvanger kan zijn. Met de vervangperiode van de personaliapapieren in Nederland lost het probleem zichzelf dan binnen een aantal jaren op.

miff | 31-01-18 | 17:12 | 4

In ieder geval kun je op die manier mensen een eerlijke keus laten maken. Nu is het, althans volgens het voorstel, zo dat de keus voor je gemaakt is en je met enige moeite daar nog wat aan kunt doen (zonder te weten of de overheid je daar een keer voor gaat straffen). Met andere woorden, in het voorstel van Dijkstra is niet voorzien in een eerlijke keus en ze wil ook helemaal niet mensen de keus geven.

JoopRe | 31-01-18 | 17:47

Diminutive | 31-01-18 | 17:23
Nee, zo werkt het niet. , want jij weet menselijkerwijs niet van tevoren of jij een orgaan nodig hebt. En "zo maar' je rijbewijs tussentijds verlengen zonder aanwijsbare reden gaat niet. En inderdaad, er zullen altijd wel slimmerds zijn die er met leugen en bedrog tussendoor slippen.

miff | 31-01-18 | 18:10

Heel constructief!

bolletje kaas. | 31-01-18 | 18:18
▼ 1 antwoord verborgen

Laten we ook de regel invoeren , als je niet gaat stemmen, gaan we er van uit dat je het eens bent met het regeringsbeleid en gaan de niet uitgebrachte stemmen naar de huidige regering partijen.

Diminutive | 31-01-18 | 17:09 | 1

De niet-stemmers waren voor D66 en overige eurofiele partijen ook een item bij het laatste referendum. "We moeten ook naar de niet-stemmers luisteren." Dus je comment is achterhaald, als het zo uitkomt wordt al bepaald waar je voorkeuren naar uitgaan.

spanarchist | 31-01-18 | 17:14

D66 was voor mij een partij die me voorheen totaal niet interesseerde of voor de voeten liep, ze bestonden, en dat was het dan. Iets in het midden van het midden en daar het grijze midden van. Voor mensen die ik verdenk van "ik zeg geen ja of nee, dan dek ik me veilig in". Thans 52 jaar bestaand werkelijk nog niks van enige noemenswaardige impact or stand gebracht. Pechdrol bestaat grotendeels bij gratie van het bestaan van de PVV.
Maar wel, de laatste tijd, zitten ze op ramkoers met de democratie, de vrijheid van meningsuiting, orgaandonatie en de volledige capitulatie aan Brussel.
KIjk dan begint het te schuren, dan gaat het vreten.
Een met meer geluk dan wijsheid door de 2e kamer gegaan wetsvoorstel, zal hopelijk sneuvelen in de senaat. De verdeeldheid onder de 2e kamerleden, en zelfs binnen afzonderlijke partijen die vrij waren (behalve D66) om naar eigen inzicht te stemmen, maakt al duidelijk dat hier een druif van een wet bungelt.

Memek | 31-01-18 | 17:06

Dat kan nog 'n leuk script opleveren voor 'n nieuwe horror-film; het Nederland waar de organen-roof-wet is aangenomen.
Ik begin bij de makkelijkste.
De registratie van iemands wens.
Is die nog te veranderen? Ja.
Is de eventuele (tegen)wens van familie te registreren bij iemands registratie? Nee.
Hoe wordt voorkomen, dat via identiteitsfraude de wens van 'n geregistreerde valselijk wordt omgezet naar positieve donor-acceptatie?
Hoe wordt voorkomen, dat via hackers de wens van 'n geregistreerde valselijk wordt omgezet naar positieve donor-acceptatie?
Wie is aansprakelijk voor eventueel nadien gebleken fouten in de donor-registratie?
Bestaat er een spoed-procedure voor bezwaar indienende familieleden, die voorzien, dat een onwillige art een beslissing neemt, waarmee zij het niet eens zijn?
Wordt juridische bijstand verleend aan familie, die zich niet opgewassen voelen tegen mogelijk onheuse beïnvloeding door de arts die beslist over doneren?
Vragen, vragen, vragen.
Maar ik weet wel, wat voor 'n soort films kunnen ontstaan, als deze horror-wet wordt aangenomen in Nederland.
Het worden boeiende tijden volgens de één, maar afschuwelijke tijden voor de ander, want oja, wat gebeurt er met iemand buiten bewustzijn, en zonder familie, en zonder geregistreerde mentor, als de arts moet beslissen over donorschap, en nadien blijkt, dat het anders had gemoeten?
Welke sanctie treedt op tegen verkeerde donorbesluiten van artsen?

Der Paulie | 31-01-18 | 17:01 | 1

Hear hear! +veel

NecroSister | 01-02-18 | 06:00

Mevrouw Pia Dijkstra praat een hoop maar zegt eigenlijk niets. Ze probeert hetzelfde geitenpaadje te nemen als Ollongtrol met de wet op het raadgevend referendum:

"Ik probeer even goed te proeven wat u daarmee bedoelt, mevrouw Nooren. U zegt: je mag het niet als een actieve registratie beschouwen. Dat is natuurlijk ook niet zo, want mensen registreren zich niet. Maar juist doordat mensen op de hoogte zijn van de consequenties van het niet-registreren, mag je dat "geen bezwaar" beschouwen als een uiting van: ik heb er geen bezwaar tegen om als orgaandonor geregistreerd te zijn."

Er is namelijk nogal een wezenlijk verschil tussen "geen bezwaar" en "stilzwijgende toestemming".

En hier wordt even lekker op het gemoed gewerkt door mevrouw Dijkstra:

"Ik zei al in mijn inleiding dat iedereen op enig moment in zijn leven te maken kan krijgen met orgaanfalen. De ervaring leert dan ook dat mensen graag in aanmerking komen voor een nieuw orgaan."

De reden waarom ik zo op deze wet tegen ben is dat de Overheid al bij herhaling heeft laten blijken een uiterst onbetrouwbare partner te zijn op velerlei gebied. En dit is één gebied waar ik ze gewoon niet in mijn buurt wil hebben!

En even voor degenen die het nog steeds niet door hebben. Je kúnt geen organen uit een dood lichaam halen! Men is nog in leven als ze je organen oogsten. Uit een echt lijk zouden ze per direct onbruikbaar zijn. Ja, als je het binnen 4 of 5 minuten zou redden kan het. Maar aangezien de gemiddelde "leeghaalsessie" tussen de 3 en 6 uur kan duren is dat een gepasseerd station en bent u derhalve dus niet dood als het oogsten begint. Leest u onderstaand artikel van the American Society of Anestesiologists(!) maar eens:

- anesthesiology.pubs.asahq.org/article...

Sjefke7807 | 31-01-18 | 17:01 | 2

Ja. Maar. Je bent dan wel hersendood als het zover is. Dat is niet niks, er is dan echt nul komma nul kans dat je ooit nog weer iets kan dat lijkt op enig bewust leven. Je lichamelijke functies doen het nog maar zonder support machines redt je het geen dag meer. Je bent kansloos verloren.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 17:31

Definieer leven: aan de beademing en hersenen die onherstelbaar zijn beschadigd heeft weinig met leven te maken.

Vula | 31-01-18 | 17:33

He gadverdamme, zit die graftak van een Jorritsma daar ook weer.

sarcastro | 31-01-18 | 16:59

Ja sorry hoor maar ze was hier gewoon eerlijk. Het hele idee van dit idiote wetsvoorstel is nou juist de verwachting op grote non-response. Mooi dat die aap nu expliciet uit de mouw kwam. En hopelijk alsnog afgeschoten. Kwam toch alleen door 2e kamer omdat een parlementariër z'n trein miste oid?

Gen. Maximus | 31-01-18 | 16:54 | 1

Ja voor zover ik weet was degene die de trein miste iemand van de Partij voor de Dieren.

Lupuslupus | 31-01-18 | 17:02

Hoeveel reaguurders wachten op een donor-orgaan?

Mannes | 31-01-18 | 16:53 | 3

Ik wacht op nieuwe hurken.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 17:08
-weggejorist-
Rest In Privacy | 31-01-18 | 17:08

Ik wil nieuwe kladden en ook lurven.

knerf | 31-01-18 | 17:59

Het is in Nederland een goede gewoonte dat je je rotzooi achter je opruimt. Dat geldt ook voor je dooie lichaam. Daar moet je dus voordat je doodgaat even over nadenken, en niet je nabestaanden mee opzadelen. Even over nadenken en een kruisje zetten. Geen halszaak. En een kruisje bij 'nee' betekent dus ook geen orgaan ontvangen als je er een nodig zou hebben.

Pilgrim2001 | 31-01-18 | 16:53 | 7

@kolere
Klopt niet helemaal, want als je nu geen keuze hebt gemaakt, kan je familie nog steeds gevraagd worden of je lichaam naar medisch onderzoek mag gaan.
Is mij bij een overleden familielid overkomen.
Andere familieleden zeiden onder druk: ok, is goed,
maar ik zei nee, want het overleden familielid had dat niet gewild.
Dus is niet doorgegaan.

@geenspam
U heeft geen problemen met het ontvangen van een orgaan van iemand die niet expliciet Ja heeft gezegd?
Of van een kind dat het eigenlijk niet wilde, maar waarvoor de ouders hebben beslist om de organen weg te nemen?
Daar heeft u geen problemen mee?

Angelina-a | 31-01-18 | 17:32

Angelina-a | 31-01-18 | 17:32
Die druk, Angelina, die is vreselijk. Ik heb het vaker meegemaakt. Mijn familie was het met het besluit van een arts helemaal eens. Ik niet. Na een paar weken vertrouwde een verpleegster me toe dat ik goed gehandeld had. Er gebeuren rare dingen, zeker waar veel oudere mensen zijn.

onnosel | 31-01-18 | 17:54

Even niet opgelet, of net 18 geworden, onder de bus terecht komen is dus volgens jou terecht dat organen genomen worden terwijl die tiener dood aan het gaan is. Want dat dit gaat gebeuren is niet een vraag of, maar hoe snel.

liggend_streepje | 31-01-18 | 18:58
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik was altijd al donor. Tot het wetsvoorstel van Mw Dijkstra. Toen heb het omgezet naar niet-donor.

Kat van T | 31-01-18 | 16:51 | 1

Ik ook!

knerf | 31-01-18 | 18:40

Er wordt steeds gesproken over doneren. Dat betekent uit vrije wil. Als t verplicht wordt, is het geen vrije wil meer. Die SGP er heeft gelijk dat met Dit wetsvoorstel de vrijheid om zelf te bepalen dat je iemand anders iets gunt teniet wordt gedaan. Ergo niks Actief Registratie Donorschap, maar Wet Collectivisering en Uitgifte Organen door de Staat.

Europees_Aanbesteed | 31-01-18 | 16:49 | 5

Niet kiezen is er niet meer bij.

Acidbrain | 31-01-18 | 17:05

NIEMAND maakt voor mij een keus. Helemaal niemand. Mijn lichaam is van mij en van mij alleen. Daar kunnen D666-wetjes helemaal niets aan veranderen.

Lupuslupus | 31-01-18 | 17:07

Haha ik zie het helemaal voor me: Heeft u bezwaar? Schrijf dan een brief naar de Rijksdienst Collectivisering en Uitgifte der Organen.

Mr.PvanderAart | 31-01-18 | 17:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Er zijn heel wat contact momentjes met de overheid, stemmen, belasting aangifte, rijbewijs ophalen, etc dat de overheid kan vragen of iemand kan vragen of hij donor wil worden. Dan zijn er drie antwoorden mogelijk, ja, nee of ik weet niet/blank. Bij Nee of ik weet niet dus niet doen. Het feit dat het actief registreren niet het gewenste effect heeft geeft mijn inziens aan dat een groot gedeelte van de bevolking " ik weet niet" houding heeft, bij twijfel niet doen dus. De presumptie dat men alles moet doen om het leven te rekken is fout, juist daar is D66 wel goed bezig met hun " "voltooid leven" discussie, maar daar wordt juist wel gewezen op het zelfbeschikkingsrecht, dat moet in deze discussie ook. Daar gelden in principe ook deze drie opties, Ja ik heb het wel gezien, Nee blijf je uiterste best doen, niet uitspreken, we volgen de Eed van Hippocrates.

Diminutive | 31-01-18 | 16:47 | 2

Net alsof artsen te vertrouwen zijn..... Haha

Lupuslupus | 31-01-18 | 17:08

Haha ... We houden je in leven totdat de deaud erop volgt. Yea

Centauri3 | 31-01-18 | 17:51

Rien ne vas plus...... het lichaam is niet meer van u

Dutch_Viscount | 31-01-18 | 16:44

Dus als ik het goed begrijp is het enige probleem het "nabestaandenrecht" en het debakel gaat volgende week verder? Knap dat Geenstijl dit zo intens gevolgd heeft.

HarryTopless | 31-01-18 | 16:39

De volgende stap is natuurlijk de invoer van actieve non-reanimatie en euthanasie Je mag niet meer worden gereanimeerd, tenzij je dat vooraf via DigiD schriftelijk hebt aangevraagd. Een soort van omgekeerde niet reanimeren verklaring, zeg maar. Ook euthanasie is standaard, tenzij... Past allemaal mooi in de voltooid leven visie van Pia.

Baron Clappique | 31-01-18 | 16:37 | 7

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 17:41

U heeft er duidelijk niets van begrepen.

Baron Clappique | 31-01-18 | 18:20

Roadblock | 31-01-18 | 18:54
Wacht ff. Wat heeft dit te maken met niet vrijwillige orgaandonaties? Helemaal niks RoadBlock. En onnosel, ik heb ermee te maken gehad, dit "probleem". Ik stond twee keer naast het bed van een relatie met deze vraag over donatie dus ik weet waarover het gaat. Desondanks ben ik van mening dat doneren van een orgaan in een verder volledig kansloze situatie een goed iets kan zijn. Dood ga je toch en keer en lig je dan eindelijk te sterven, zonder je daarvan nog bewust te zijn, waarom zou je je dan nog druk maken over dat je organen mogelijk een ander het leven kunnen redden?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 19:40
▼ 4 antwoorden verborgen

Kleinzielig hoor.
De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 16:04

Kleinzielig zijn degenen die met het strooien van schuldgevoelens iemand tot een beslissing proberen te manoeuvreren. Dat werkt bij mij sowieso niet. Nog erger is wanneer een partij als D66 donorschap wettelijk wil optuigen, Mw. Borst (ook D66) had gelijk, daar blijf je van af.
Als ik dood ben en mijn hartklep gaat naar een 4 jarig kindje, mij best, ik beleef het niet, het doet me geen goed of kwaad, ik ben namelijk dan al dood. Of is iemand na zijn dood dan opeens een beter mensenkind. Mijn nabestaanden hebben daar geen bemoeienis mee, dat heb ikzelf zo geregeld hun mening staat daar buiten.
Het afstaan van bloed bij de bloedbank of het registreren van een orgaan donatie doe je uit vrije wil, uit overtuiging dat het een nood/goede zaak is.
Dat is een beslissing die het individu zelf kan nemen en terugdraaien wanneer hij/zij dat wenselijk acht zonder dat daarbij regres op zijn/haar morele gevoelens wordt genomen.

Memek | 31-01-18 | 16:36 | 7

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 16:45
Mijn god slet...... stop eens overal commentaar te geven, maar laat al die commentaren even een uurtje op je inwerken, en kom dan weer terug. Heb dan in elk geval respect voor de mensen die er over nagedacht hebben, en die tot een andere conclusie zijn gekomen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je aan je quotum werkt voor de meeste reaguursels 31-12-2018, maar doe dat dan bij een ander topic.

Herr Zimmermann | 31-01-18 | 16:53

"Omdat je als goed mens wilt sterven" lees ik hier.
Hypothetisch dus: iemand is zn hele leven een grote schoft geweest maar als hij donor is wordt hij daarmee plotseling 'een goed mens'. Het lijkt mij dat je beter bij leven een 'goed mens' kunt zijn of daar in ieder geval je best voor kunt doen.
En dáár gaat het bij velen om natuurlijk: 'kijk mij eens goed zijn want ik ben donor'. En als je geen donor wilt zijn ben je ......... nou ja dat ga ik allemaal niet herhalen.
Laten die 'supermensen' (vinden ze van zichzelf) maar eens rondkijken in de familie en (b.v.) een nier afstaan aan een vader, broer, zus, tante, oom, nicht, neef o.i.d. Maar dàt doen ze natuurlijk niet.! Bah zeg! En maar anderen de maat nemen.

Lupuslupus | 31-01-18 | 16:55

Maar Memek, het blijft een vrije keuze. Dat is het punt juist. Alleen de default-keuze wordt omgekeerd.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 17:01
▼ 4 antwoorden verborgen

Een paar jaar geleden overleed mijn broer op redelijk jonge leeftijd. Een gesprongen ader in de hersenen. Dood zeiden de doktoren. Zijn vrouw en kinderen kregen nauwelijks te tijd om aan het idee te wennen. Binnen een half uur moesten ze tekenen dat de organen gedoneerd konden worden. Ik zag mijn broer pas een dag later. Hij lag aan de beademing, zag er goed uit. Dood? Nee, hij leek niet dood. Had hij er boven op kunnen komen? Ik weet het niet. Hij heeft geen tijd gehad, zelfs geen dag. Zijn organen waren al aan anderen beloofd.
Vertrouw ik de artsen die de organen hard nodig hebben voor andere patienten? Nee, teveel artsen hebben operaties nodig om op hun staat van dienst te kunnen plaatsen. Kunnen een beroepsdeformatie hebben. Ik heb afscheid genomen van mijn broer toen hij naar de operatiekamer werd gereden. De anesthesist stond al klaar. Het zou kunnen dat mijn broer toch nog pijn voelde, vertelde de verpleegster mij. Na de operatie was mijn broer echt dood. Overleden. Hij was niet meer.

onnosel | 31-01-18 | 16:35 | 9

onnosel | 31-01-18 | 16:53
Hersendood is dood. Het lichaam kan nog wel leven maar als de hersenen ernstig en onherstelbaar beschadigd zijn ben je dood.

Vula | 31-01-18 | 17:31

Vula | 31-01-18 | 17:31
Hier moet je volledig vertrouwen hebben in een chirurg. Zou de persoon nog uit een coma kunnen ontwaken? Het is voorgekomen. Heeft de chirurg een verborgen agenda? Lees andere comments. Er zijn veel redenen waarom men wil operenen en niet alleen om een ander mens te redden. Vertrouw jij een persoon die je niet kent, als jouw geliefde daar ligt en, wie weet, nog wakker kan worden. Kun jij in een half uur beslissen, onder druk, of de chirurg te vertrouwen is of niet. Het is een vreselijk proces. De nabestaanden krijgen geen tijd, de wel, of niet, hersendode ook niet. Zeker is, dat de nabestaanden vaak geen ervaring hebben met dit soort dingen.

onnosel | 31-01-18 | 18:02

@onnosel
Valt me op dat verpleegkundigen vaak zelf Nee hebben ingevuld. Die hebben het vaak van dichtbij meegemaakt, maar mogen familieleden niet informeren.
Ik hoop dat je broer rustig is heengegaan.

Angelina-a | 31-01-18 | 18:10
▼ 6 antwoorden verborgen

Als ik ben overleden mogen ze van mij alles hebben- Liefst alles dat scheelt weer dat er niets verbrand hoeft te worden dus geen carbon footprint van deze meneer.
Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat als ik in t ziekenhuis lig voor een blindedarm en ik wakker wordt uit narcose, dat ik ook een nier kwijt ben. Want wie zwijgt stemt toe.
Laat dit wel ff goed in de wetgeving beschreven staan.

Datgaatniegoed | 31-01-18 | 16:35 | 1

Wat denk je dat er met de kapotte organen die uit de mensen die een donororgaan krijgen gebeurt?

geenspam | 31-01-18 | 17:33

Past wel in het Orwell-achtige D66 van tegenwoordig, ongevraagde orgaanhandel.

caspert79 | 31-01-18 | 16:32 | 9

Dat is fijn voor jou, je bent een moreel verheven mens. Neemt niet weg dat jij, of de overheid, ook maar iets te zeggen heeft over de organen van een ander. Als iemand zijn organen na zijn dood, of zelfs al tijdens zijn leven, weg wil geven is dat de keuze van die persoon, en als iemand anders dat om wat voor reden dan ook dat niet wil dan is dat ook zijn of haar eigen keuze. De overheid zou er alles aan moeten doen om de mensen ervan proberen te overtuigen donorcodocil te worden, maar totdat iemand vrijwillig donor wordt moet de overheid met zijn grijpgrage klauwen van die mensen afblijven.

spanarchist | 31-01-18 | 16:57

Baron Clappique | 31-01-18 | 16:54

Mwa er is best nog een wat te gebruiken hoor. Niet veel maar wel wat.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 16:58

Roadblock | 31-01-18 | 16:52
Ja die kans is inderdaad zeer reeel. Zucht. Als je buiten loopt kan ook een meteoriet door je hersens vallen.
www.livescience.com/53639-did-meteori...

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 17:06
▼ 6 antwoorden verborgen

Hopelijk wordt deze wet snel aangenomen. Asociaal om een levensreddend lichaam aan anderen te onthouden. Eventueel verdriet van nabestaanden zou minder zwaar moeten wegen.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:32 | 2

Toen ze uw "Windows" installeerden zijn ze waarschijnlijk de applicatie "Empathie" vergeten. Wie bent u om dat voor een ander uit te maken? Dergelijke beslissingen zijn hoogst intiem en persoonlijk en daar hebben u, ik en geen enkel ander iets over te oordelen. En het verdriet van nabestaanden dat dan maar minder zwaar zou moeten wegen? Hoort u wel wat voor onbehoorlijks u daar voorstelt? Gádverdamme zeg.

Sjefke7807 | 31-01-18 | 17:09

AntonPantoffel | 31-01-18 | 16:32 |
Hm, ik begrijp dat of geen empathie heeft, of dat u nog geen naasten hebt verloren.
Als u dat zo sterk voelt, nodig ik u uit om nu direct uw levensreddende lichaam niet aan anderen te onthouden.

Roadblock | 31-01-18 | 17:18

Persoonlijk vind ik en velen met mij, dat doneren verplicht gesteld moet worden,
Dan jaarlijkse controle of je wel goed omgaat met je ingewanden want ze zijn eigenlijk al van de staat.
Daarna belasting heffen over de vruchtgebruik van ingewanden;
Twee nieren gaan direct in schaal 3

NatNiks | 31-01-18 | 16:31

Ow ja, zwijgen is toestemmen. Dat was ook zo Pia, vind 'me too' hoor!

Tjajaja | 31-01-18 | 16:28 | 1

Silence is consent.

solcama | 31-01-18 | 16:32

Het id natuurlijk heel nobel om te delen. Maar om met een wetsontwerp te stellen "all your organs are belong to us" (gejut van eerder plempsel) gaat te ver.

LeZwoHa | 31-01-18 | 16:27 | 3

LOL

Roadblock | 31-01-18 | 16:48

Waarom verdraait de helft van de reageerders het in dit rare verhaal? Er is niks aan de hand, je kunt nog altijd zelf bepalen, de staat bepaalt niets voor je. Maar je moet t wel even aangeven. Hoe moeilijk is dat?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 19:44

@beste_landgenoten als dit de norm is dat men bij elke integriteitsinbreuk het maar had moeten aangeven. Is de kluts zoek. Commerciele diensten bieden niet voor niets tos terms of servive aan zodat je met verstand kan kiezen. De vrijheid van zelfbeschikking mag niet worden beperkt door constant inbreuk daarvan te vragen of te eisen zonder toesteming.

LeZwoHa | 31-01-18 | 20:46

Ik ben geen donor, maar vind dit wel een goede wet. Gewoon iedereen meerdere malen een brief sturen, van mijn part ieder jaar opnieuw, heb je dan nog steeds niet aangegeven geen donor te willen zijn heb je pech.

Iedereen donor tot anders aangegeven zal een groot deel van het probleem oplossen. Dus, waarom niet?

je suis bier | 31-01-18 | 16:23 | 5

Omdat je oog gewoon Darwin het werk laten doen.
Da's hard maar op lange termijn het beste voor de mensheid.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:32

Ik ben geen beleidsbepaler, maar je zou uitzonderingen kunnen maken voor mensen die ontoerekeningsvatbaar zijn.

Overigens zou ik ook voorstander zijn voor een wet die bepaald: zelf geen donor, dan ook geen recht op donororganen.

je suis bier | 31-01-18 | 16:46

ZO WERKT HET DUS NIET! Kun jij, als staat, enige zekerheid heben WAAROM iemand na meerdere keren aanschrijven niet heeft gereageerd? Nee dus. En daarom mag geen registratie nooit gelijk staan aan stilzwijgende instemming.

Gregovic | 31-01-18 | 17:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik mis ook nog een orgaanruilbank. Ik heb een long nodig, jij een nier. Zullen we ruilen?

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:20 | 4

Eigenlijk niet eens zo'n gek idee.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 16:27

"Met een één nier kun je prima door het leven. Met één long is het leven wel minder leuk.

Vula | 31-01-18 | 16:21 | "

Ruilen met bijbetaling?

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:30

Ik zat ook al aan een soort donor Tinder te denken. Je registreert je bloedgroep, orgaan keuzes, etc en je wordt gematcht met iemand die daar naar zoekt. Maakt het persoonlijker door er gezichten en levensverhalen bij te plaatsen.

GroetenVanUrk | 31-01-18 | 17:17
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb jaren lang rond gelopen met een donor codicil. Ik ging er altijd vanuit dat het jammer is gezonde onderdelen weg te gooien waar een ander nog heel veel aan heeft.
Vorig jaar heb ik een documentaire op tv gezien hoe dat in de praktijk werkt. Wat ik mij eigenlijk nooit gerealiseerd heb is dat je op de operatie tafel sterft. Je nabestaanden zijn daar niet bij, Het sterven te midden van je nabestaanden kan voor hen van grote betekenis zijn. Ik heb direct daarna de keuze vast gelegd dat mijn nabestaanden beslissen wat er met mij gebeurt. Zij kunnen tot op het laatste moment zeggen: "nee, wij willen er bij zijn als Herr Zimmerman het tijdelijke voor het eeuwige inruilt".

Herr Zimmermann | 31-01-18 | 16:18 | 3

Het hoeft niet dat je op de operatiekamer sterft. Kan ook ergens anders maar dan moet je daarna wel snel naar de operatiekamer want organen blijven niet goed op 37 graden. Het verschilt of je heart beating of non heart beating doneert.

Vula | 31-01-18 | 16:23

Vula | 31-01-18 | 16:23
Ja, die tijdsfactor he. Stel dat de database waar je toestemming bewaard wordt niet bereikbaar is door bijvoorbeeld een DDos aanval. En MEN heeft haast.
Ook artsen zijn maar mensen.

Roadblock | 31-01-18 | 17:06

Roadblock | 31-01-18 | 17:06
UIteraard, bij niet bekend of geen info, vindt er geen donatie plaats. Waarom toch die paranoia?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 19:46

Mevrouw Dijkstra komt niet alleen met een uiterst kwalijk voorstel, maar draait er ook nog eens constant om heen. Ze probeert de bikkelharde regel "wie niet registreert is donor" steeds te camoufleren. Walgelijk, terecht afgestraft. Hopelijk schiet men dit voor eens en altijd af.

Schmalz | 31-01-18 | 16:17 | 1

Ze is alleen maar bezig voor haar eigen parochie. Het interesseerd haar geen fuck over wie wel of niet een goed donor orgaan krijgt. Pia moet een warme poes hebben. Fuck it.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:34

Als je niet religieus bent is er toch geen enkele reden om niet je organen te doneren of tegen deze wet te stemmen? Je hebt liever dat je mogelijk geschikte organen worden verbrand of door de wormen opgegeten dan dat je ervoor zorgt dat tot wel 7 mensen een veel beter leven hebben? Het is voor die mensen het verschil tussen leven en dood. Ook als je niemand in je nabije omgeving kent die een orgaan nodig heeft is dit toch te begrijpen?

Vula | 31-01-18 | 16:15 | 12

Angelina-a | 31-01-18 | 17:48
Nou Angelina, dan wordt het probleem van mensen die niet willen doneren maar wel ontvangen toch vanzelf enigszins opgelost? Je krijgt alleen iets van mensen die genetisch toch al het meeste op je lijken.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 19:48

@Beste_Landgenoten
Ik zie dat niet als een probleem.

Wilt u een orgaan ontvangen van een volwassene of kind dat geen orgaan wilde geven, maar waarvan een familielid heeft beslist om de organen weg te nemen?
Heeft u daar als ontvanger geen probleem mee?

Angelina-a | 31-01-18 | 20:09

Angelina-a | 31-01-18 | 20:09
Ik denk dat je t verkeerd leest: Als mensen zelf niet willen doneren maar hun familie toestemming geeft heb ik daar wel een probleem mee. Maar in die nieuwe wet hoeft die positie niet meer onduidelijk te zijn, want dan is in principe iedereen reeds akkoord (of niet dus). Dus hoeft de familie dat niet meer te bepalen in een moeilijke situatie.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 20:31
▼ 9 antwoorden verborgen

Destijds de brief gehad met de keuzemogelijkheden. Dan wordt het actueel. Bij mij heeft dat een paar jaren de tijd nodig gehad. Als ik hoor hoe hoog de nood is, overweeg ik sterk om voor bepaalde organen donor te willen zijn. Maar laat dat bij mij, het is ook een proces. En als er dan gedwongen gaat worden, zoals nu door mevrouw Dijkstra en co, dan word ik haast weer genoodzaakt om mijn hakken in het zand te zetten, alleen al om mijn vrijheid te kunnen verdedigen, wat gewoon mijn eerste prioriteit is. Dus in mijn geval werkt deze organenroof contaproductief.

Francieux | 31-01-18 | 16:14

Er gaat een verhaal op de marrokkaanse sites rond, en wordt natuurlijk grif geloofd, dat Israëlische soldaten willens en wetens Palestijnen zouden hebben gedood om hun organen te stelen.

Roadblock | 31-01-18 | 16:13 | 7

Goed plan!

Weerduivel | 31-01-18 | 16:30

ristretto | 31-01-18 | 16:23 |
LOL- Als D66 minister van BUZA toch?

Roadblock | 31-01-18 | 16:33

Als het omgekeerd was had je het vast wel geloofd..

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 19:49
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik heb de indruk dat Pia Dijkstra zó overtuigd is dat haar wetsvoorstel goed is, dat bezwaar ertegen slechts kan rekenen op irritatie. Het is vaak een zwak punt ter linker zijde, het inleven in een ander standpunt. Bij andere religies zie je dat ook.

wingload | 31-01-18 | 16:12 | 2

Ik noem dat verregaande arrogantie.

Roadblock | 31-01-18 | 16:34

Ze is ook de rechterhand van Arrogander. Dus…

wingload | 31-01-18 | 22:06

Ik neem aan dat alle D66 leden met een codicil op zak lopen? Wat een fucking schande dit. Mijn organen zijn geen eigendom van de staat. Stelletje totalitaristen, echt heel erg eng.

tata1981 | 31-01-18 | 16:10 | 11

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 16:36 |
Nou Kartel Slet ik vind jou wel een enorme nazi, dat je voor een ander wil gaan uitmaken, wat hij met zijn lichaam wil doen. Nou jij weer.

Roadblock | 31-01-18 | 18:59

Beetje respect voor een ieders mening. Hernia nogal een dingetje. En zo zouden we het ook moeten benaderen: de één doet er heel gemakkelijk en luchtig over, de ander niet. Kunnen we dat niet gewoon respecteren van elkaar?

NecroSister | 31-01-18 | 19:10

Hernia??? het is

NecroSister | 31-01-18 | 19:11
▼ 8 antwoorden verborgen

Mevrouw Pia Dijkstra:
"Je kan natuurlijk nooit zeggen dat je van 7,6 miljoen mensen, van elk individu, precies weet wat de afweging is.", en wat doe je dan om dat te weten te komen in een democratische rechtstaat....... juist, een referendum....,oh, wacht.....

serieusgenomen | 31-01-18 | 16:09

Roadblock | 31-01-18 | 16:45

Zolang je leeft ja. Maar dood is dood kerel. Als je nog voor je dood gaat zeiken over je organen die daarna toch verrotten is er iets goed mis met je.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 16:49

De Kartel Slet | 31-01-18 | 16:49 |
Je slaat steeds verder door. Jij vindt dus dat iedereen sowieso zijn organen moet afstaan, want je bent toch dood? Ben blij dat jij daar niet over gaat.

Roadblock | 31-01-18 | 17:01

Kom op DKS, je kan je toch wel voorstellen dat niet iedereen denkt/redeneert/handelt zoals jij? En dat is toch prima? Zoals ik al eerder zei: zou het niet veel beter zijn als de polletiek/media/whatever meer energie zou stoppen in informatieverstrekking? Draagvlak creëren. Ervoor zorgen dat de mensen nu, terwijl ze nog leven, heel bewust en vol voldoening, vrijwillig aangeven dat ze hun organen willen doneren.

NecroSister | 31-01-18 | 18:02
▼ 4 antwoorden verborgen

Dit wetsvoorstel gaat het nooit redden, onmogelijk.

Watching the Wheels | 31-01-18 | 16:08 | 3

En waarom hebben ze al die jaren aan zich voorbij laten gaan? Als de wet erdoor zou zijn gekomen (wat echt onmogelijk lijkt) dan gaat hij pas in 2020 in. Als je jaren doet D66 niets om mensen gewoon nog een keer of 10 te vragen om een keuze te maken.

Watching the Wheels | 31-01-18 | 16:10

Al die jaren doet D66 niets (reaguren en werken gaat niet goed samen). Vind dat ze erg weinig gedaan hebben om mensen die keuze te laten maken. Ze hadden het minstens 5 keer kunnen vragen in de afgelopen 20 jaar. Heel vroeger stonden er donorcodicil formulieren op bijna elke toonbank van bijna elke winkel. Tegenwoordig kun je iedereen bij het doen van elektronische aangifte IB meteen een paar extra vragen stellen als je zou willen. "Controleer of uw gegevens nog kloppen" en dan een lijstje met je wensen (bijvoorbeeld geen reclamedrukwerk, bel me niet, wel/geen donor). Het is zo eenvoudig als de overheid werkelijk zou willen om het dienstbaar op te lossen. Dit is op deze manier alleen makkelijker voor die luie lieden. Je kunt ook aan een huisarts vragen om het bij een bezoek van iemand toe tevoegen als vraag of een folder mee te geven. Je kunt een formulier meesturen met de jaarlijkse ziektekostenpolis, er zijn mogelijkheden genoeg die niet geprobeerd zijn.

Watching the Wheels | 31-01-18 | 16:20

ICT en overheid gaan niet samen. U heeft een punt.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:40

Waar komt toch de gedachte vandaan dat er een verplichting bestaat wat betreft orgaandonatie?

Weerduivel | 31-01-18 | 16:07 | 4

Hier is nooit verplicht, ook niet als de wet erdoor komt.

je suis bier | 31-01-18 | 16:27

Geen verplichting. Je kan je bezwaar kenbaar maken. Als het je niet interesseert en je het verdomt om een codicil int e vullen gaan we als de wet er komt er vanuit dat je geen bezwaar hebt en je organen kunnen worden gebruikt.

Vula | 31-01-18 | 16:27

Heb nog altijd geen antwoord.

Weerduivel | 31-01-18 | 16:32
▼ 1 antwoord verborgen

Nu moet Pia ook eerst laten registreren dat we van haar aars af moeten blijven,waar is Larry als je hem nodig hebt.

kzegje | 31-01-18 | 16:07

Ben atheist, toch heeft de RK kerk een passende term: Pia is een bezeten vrouw geworden, die contact moet opnemen met een bekwame exorcist.

metagod | 31-01-18 | 16:07

Ik schrik toch wel van het duidelijke gebrek aan intellectueel vermogen en tact bij mevr. Dijkstra. Verkeerde vrouw op de verkeerde plek. Hoe heeft zij zo jarenlang mogen aanmodderen?
Als je zo lang op dit dossier zit kun je niet wegkomen met zulke antwoorden..
Die wet komt er niet meer door, zoveel is wel duidelijk.

Voorjaarsmoe | 31-01-18 | 16:07 | 1

Wegens gebrek aan gewicht omhooggevallen is helaas meer regel dan uitzondering in de poltiek. En misschien heeft ze met haar baas de nodige beoordelingsgesprekken gehouden in een bepaalde Scheveningse neukpenthouse, dat wil ook wel helpen.

spanarchist | 31-01-18 | 16:11

Overigens zijn organen een kwestie van geld.

Met een DNA data-bank en een 'Russchische" hacker, kun je de meest kloppende match vinden en iemand van straat laten trekken.

Teleo | 31-01-18 | 16:06 | 4

Blijf jij maar in lalaland.

Teleo | 31-01-18 | 16:15

Al het slechte wat je kunt bedenken, is al een keer gebeurd, en wie denkt dat dit niet zo is, is een naieve dwaas.

Roadblock | 31-01-18 | 16:18

En daarom, zou het een goed idee zijn als het aanbod van organen groter zou zijn want dan neemt vanzelf de vraag af naar criminele orgaan "donaties".

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 19:53
▼ 1 antwoord verborgen

Die hersens van Pia Dijkstra gaan nog veel geld opleveren na haar overlijden, want erg weinig gebruikt.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:06 | 1

LOL !

EA 827 | 31-01-18 | 16:25

Vals loeder.... in de wet wordt bewust gesproken over 'geen bezwaar maken' maar in de praktijk probeert ze er dus 'stilzwijgend toestemmen' van te maken.

trottle | 31-01-18 | 16:06

Er is een tekort aan donoren omdat de overheid zijn werk weer eens niet goed gedaan heeft. En vervolgens probeert men dit probleem op een ronduit walgelijke manier op te lossen, zonder enig respect voor de integriteit van de mensen.

spanarchist | 31-01-18 | 16:03 | 2

Hoezo doet de overheid zijn werk niet? Ze voeren elk jaar enorme campagnes?

Vula | 31-01-18 | 16:10

De oplossing is al meerdere keren gevallen en heel simpel. Maak gebruik van de paspoortverlenging om de burger te vragen of ze donor willen worden. En een tweede goede regel: geef mensen die donor zijn voorrang. Binnen de kortste keren is het donorprobleem opgelost.

spanarchist | 31-01-18 | 16:14

Ik wil enkel organen die halal geoogst zijn.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:03 | 3

Je organen worden zonder verdoving maar met wel met spierverslappers geoogst. Dat dan weer wel. Dus wellicht deels halal. De vraag is waarom men spierverslappers gebruikt bij iemand die "dood" is.

Ivor Biggun | 31-01-18 | 16:21

Ze gebruiken die spierverslappers omdat je dus *niet* dood bent.

Lupuslupus | 31-01-18 | 16:43

Paniekverhalen weer. Nee de organen worden verwijderd onder narcose alsof de persoon nog normaal in leven is. Dus ook met pijnstilling.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 19:55

Dus Pia vindt dat als een vrouw geen bezwaar uit je haar gewoon mag doen, of geldt dat alleen als je er dood beukt? Ik weet het niet meer....

faqalto | 31-01-18 | 16:02 | 2

beukt=neukt natuurlijk fucking auto correctie

faqalto | 31-01-18 | 16:03

in haar logica wel ja.

EA 827 | 31-01-18 | 16:24

Mooi ook, staatsvrije sfeer, maar alleen als het de SGP goed uitkomt in het debat. Daarnaast wil ik dan graag een kilo wiet, bier onder de 16 en een abortus.

Menage00 | 31-01-18 | 16:01

"Garantie geef je op stofzuigers"... Dat zeg je toch niet als verdediging op een belangrijk onderwerp. Gevalletje ideaal dat botst met de werkelijkheid.

Mr.PvanderAart | 31-01-18 | 16:00 | 3

Het is inderdaad beschamend. Natuurlijk kan het gebeuren dat je per ongeluk iets stoms zegt, maar dit.... dit kun je niet maken.

NecroSister | 31-01-18 | 16:03

Volgens mij citeerde ze een minister die eerder dit antwoord gaf op de vraag of er 100% garantie gegeven kon worden.

Bytemaster | 31-01-18 | 16:03

@Bytemaster: als het een citaat was dat ze oplepelde is het nog véél idioter. Zoiets zeg je gewoon niet. En ja, als voormalig ambtenaar mag ik dat zeggen.

NecroSister | 31-01-18 | 17:46

Ondertussen is Tariq Ramadan opgepakt wegens beschuldiging van het verkrachten van 2 vrouwen. Daar de donorwet maar op los laten? 1 orgaan per 5 jaar..

de bier | 31-01-18 | 15:59

Ik wacht al jaren op een hersendonor.

Biologische_Dildo | 31-01-18 | 15:59 | 1

Zal lastig worden een donor te vinden met iets passends dan?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 19:56

Hoe moeilijk is het om gewoon te beginnen met awareness kweken. Folders, tv-programma, whatever. Informeer de mensen over het hoe en wat mbt orgaandonatie. Hoe het in zijn werk gaat, en laat mensen die een orgaan hebben gekregen hun verhaal doen. Draagvlak creëren. Ik vermoed dat het goedkoper is om de media in te schakelen dan een wetsvoorstel aan te nemen.

NecroSister | 31-01-18 | 15:58 | 6
-weggejorist-
ristretto | 31-01-18 | 16:45

@Bytemaster: M.i. is het hetzelfde als reclame maken voor een product: simpelweg onder de aandacht blijven brengen.

@DKS: hahaha, je verwoord het een beetje verkeerd (mensen die hersendood zijn moeten hun organen doneren? Maar... Ze hebben niks meer te willen want hersendood) Maar ik begrijp wat je bedoelt. Natuurlijk zouden meer mensen donor willen en kunnen zijn. Maar uit vrije wil lijkt mij beter dan opgelegd vanuit een wet.

NecroSister | 31-01-18 | 16:46

NecroSister | 31-01-18 | 16:46

De wet zou moeten zijn altijd tenzij je bezwaar maakt.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 16:51
▼ 3 antwoorden verborgen

Het is toch niet zo moeilijk? Ben je donor, dan mag je ook organen krijgen. Ben je geen donor, dan heb je geen recht op organen. Hele tekort in 1 klap opgelost.

Supporter | 31-01-18 | 15:57 | 5

Ik ben voor.
Overigens moeten de niet-donoren in dat geval wel korting krijgen op hun ziektekostenpremie omdat ze geen aanspraak kunnen maken op een deel van de gezondheidszorg.

jemagookniksmeer | 31-01-18 | 16:09

Supporter | 31-01-18 | 16:01 |
Mja, natuurlijk Supporter.
U bent duidelijk een fanatieke voorstander van orgaandonatie.
En nu wilt u mij, en iedereen hier wijsmaken dat u nu, op dit moment via de door u genoemde website donor geworden bent.
Waar ziet u ons eigenlijk voor aan?

Roadblock | 31-01-18 | 16:40

Ja Roadblock, jarenlang te lui geweest om het te regelen, maar naar aanleiding van dit bericht op GS daadwerkelijk vandaag donor geworden.

Supporter | 31-01-18 | 23:39
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik vind het ongeloofelijk dat een partij als D66 dit durft voor te stellen. Ik vind het nog ongeoofelijker dat het parlement dit heeft goedgekeurd.

De overheid is heel erg slecht in dingen organiseren, neem de dossiers van defensie, politie, onderwijs, infrastructuur etc er maar even bij. Een en al drama.

De senaat moet dit idiote idee afschieten. Helaas bewijst dat het bestaansrecht van de 2e kamer.

Hersenspray | 31-01-18 | 15:56 | 1

1e bedoelt u.

Roadblock | 31-01-18 | 16:01

Gewoon je hele leven roken, flink alcohol zuipen en regelmatig vette hap naar binnen werken. Heb je alle ellende van het oud zijn in Nederland ook niet en met je organen kunnen ze ook niets meer beginnen.

Shitting Bull | 31-01-18 | 15:55 | 1

Daar komen ze pas vast achter dat het niet bruikbaar is nadat de hersenpan hersendood is ingeslagen?

Jan, Leiden | 31-01-18 | 16:01

Het ergste is dat de Tweede kamerleden de Grondwet niet kennen of bewust niet hebben verdedigd bij dit wetsvoorstel. Stuitend gewoon.

"Volksvertegenwoordigers"

Mahatma | 31-01-18 | 15:54

Ben ik te beroerd om mijn organen af te staan, nee dat niet. Ik word daarbij ook niet gehinderd door enig geloof. Maar ik accepteer nimmer dat een kut partij als D66 stap voor stap de grondrechten van de Nederlandse populatie met voeten treedt. D66 verdient het niet om zijn zin te krijgen, 1 Pechkotspil was er al een te veel, maar met Ollonkreng, Kees V, bloedhond Paternotte en die kaffer van Sjoerdsma zijn het er veul te veul geworden.
De wet die Phiiips Dysonstra voorstaat is volgens mij lastig te handhaven. Wat wil je doen als familie van een overledene absoluut tegenwerkt en niet wil dat er organen geroofd worden. Krijgen ze dan een boete of zo?

Het enige dat de staat van mij (terug) krijgt na mijn dood is mijn sofinummer, mijn stofzuiger gaat naar de kringloop.

Memek | 31-01-18 | 15:53 | 16

Dks. Dus niet medisch met de dood gelijkgesteld maar juridisch vindt ik toch anders

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:36

Sailor65 | 31-01-18 | 16:36

Hersendood is dood. Je komt niet meer terug.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 16:39

Ben-Bataaf | 31-01-18 | 16:35
Als je van de machines getrokken wordt ben je snel echt helemaal dood. Het is een toestand waarbij niks meer binnen komt, geen pijn, geen bewustzijn, geen enkele prikkel van buiten. Zonder life-support is het klaar met je. Je bent dus dood. Komt niet meer terug, geen heilige moeder maria die er meer iets aan doet. In de kamer naast je ligt iemand die ook dood zal gaan, tenzij jij je nier afstaat, bijvoorbeeld. Hoe zeker wil je zijn?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 20:00
▼ 13 antwoorden verborgen

Dat kan nog grappig worden want alle dubbelpaspoorten horen dan ook ineens tot de orgaandonoren en we weten allemaal dat zij dit absoluut niet willen. Haal het niet in je hoofd om van een moslim een orgaan te nemen om dit bij een ongelovige in te brengen. De moslim kan dan volgens zijn geloof niet meer terugkeren op aarde. Heeft mevrouw Dijkstra dit wel doordacht ???????

Graaf Monte Cristo | 31-01-18 | 15:51 | 4

Alleen al dit laatste maakt de wet niet uniform uitvoerbaar.
Als je donors (hard) nodig hebt, dan moet je daar actie op voeren (langdurig).
Breng het dichter bij de mensen, leg ze het uit, maar ga niet een wet maken die
kan "pakken" wat je pakken kan. Juist dan wek je weerstand, temeer omdat de overheid, juist nu, de burger zo op de tenen loopt te trappen.

Memek | 31-01-18 | 15:57

En dat is precies de reden dat ik mijn organen niet afsta. Het principe geen organen wanneer je zelf niet doneert gaat in dit land toch nooit doorgevoerd worden. Wil ik dat mijn lever naar Bonnie St.Claire gaat, wil ik mijn hart naar Marcel van Dam die een ander een minderwaardig mens noemt, wil ik mijn organen in het lijf van iemand die mij minacht omdat ik niet in zijn sprookje geloof? Nee, dat wil ik niet. Ik wil niet bepalen wie mijn organen krijgen maar ik wil wel bepalen wie ze niet krijgen.

Linkse allergie | 31-01-18 | 16:01

Linkse allergie | 31-01-18 | 16:01
Dan doneer je toch lekker niet joh. Scheelt ook weer voor de mensen die van bepaalde types liever geen orgaan willen, bijvoorbeeld.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 20:02
▼ 1 antwoord verborgen

Die organen-roof-wet is echt fout.
Het begon al in 't verleden toen gratis afgestaan bloed door mensen met de beste bedoelingen, nadien en buiten hun weten om werd gebruikt voor de aanmaak van dure plasma's, en dat 't bloed veel te duur werd verkocht op de commerciële markten door Sanquin aan de hoogstbiedenden. (ook in 't buitenland)
De denkfout is, dat altruïstisch schenken/doneren vervolgens commercieel wordt uitgebuit.
Nu de organen-roof-wet.
Waar wordt de garantie gegeven, dat de gedoneerde organen niet commercieel worden doorverkocht (al dan niet in 't buitenland)?
Waar wordt de garantie gegeven, dat niet de cellen uit gedoneerde organen worden gebruikt voor de kweek van stamcellen, om vervolgens in laboratoria te kunnen worden gekloond voor langdurig onderzoek?
(wij kennen toch de rechtszaak van familie, waarbij die er tegen protesteren, dat de cellen-stamlijn van hun oma nog steeds wordt gebruikt in laboratoria?)
Hoe is het eigendomsrecht geregeld over (erfelijke delen van) donororganen, als daar commercieel gebruik van gemaakt zou kunnen worden; blijft 't dan ook 'eens gegeven is gegeven', en dat de familie daar geen enkele zeggeschap meer over heeft?
Vragen, vragen, vragen.
Maar de Dr. Mengel-verpleegster Dijkstra houdt zich van de domme.
Het is macaber maar waar.
Er dient een juridisch fundament te worden verstrekt aan donors en ontvangers van menselijk materiaal.
Wie is eigenaar?
Wie is belanghebbende?
Kan bijvoorbeeld bij achteraf gebleken onrechtmatige uitneming van organen, en transplantatie in het lichaam van de ontvanger, nog steeds gesproken worden van (afgescheiden) eigendom van de donor (en diens familie), of vindt er automatisch 'natrekking' plaats?
Heeft de familie recht op schadevergoeding van de arts, die ten onrechte organen heeft genomen uit het lichaam van 'n (onvrijwillige, of zich niet uitgesprokene) donor; is het in strijd met de familiewens uitnemen van organen klachtwaardig jegens de arts.
Kan desnoods, als er sprake is van kwade opzet, gevorderd worden, dat alsnog het ten onrechte geplaatste orgaan wordt teruggevorderd wegens onrechtmatige toe-eigening'. Ik denk hierbij als iemand, die voor 'n nier veel geld heeft betaald, wetend, dat die roof onrechtmatig was. Anders zou er sprake zijn van 'beloning van slecht gedrag'.
Ik spreek hier niet over Frankenstein-achtige Nazi-praktijken.
Ik spreek hier over reële zorgen van nabestaanden, die niet willen dat hun familie in ziekenhuizen wordt geplunderd van organen, en dat niet de foute artsen er met 'n enkele klacht vanaf komen.
Wat weten wij 100% zeker?
1e Alle mensen zijn in staat tot criminele daden;
2e Artsen zijn ook mensen.
Conclusie vanuit deze twee onweerlegbare postulaten:
"Artsen zijn in staat tot criminele daden."
Maar als zelfs de bijna heilig verklaarde artsen net zo goed in staat zijn tot criminele daden, dan moeten er zekerheden worden ingebouwd tegen de criminele artsen.
En dié zekerheden, die ontbreken in de organen-roof-wet.
De beslissing wordt gelegd bij de arts; en hij zal als enige beslissen.
En de nabestaanden zouden in de wet van Mevrouw Dijkstra de bewijslas krijgen, aan te moeten tonen, dat hun overleden familielid écht geen organen-roof wilde.
Hoe doen die familieleden dat op zeer, zeer, korte termijn?
Dat redden ze nooit.
Dus is het bezwaar van protesterende familieleden een farce.
Tegen de tijd dat ze al iets konden bewijzen, heeft 'n kwaadwillende arts al besloten, dat kan worden overgegaan tot transplantatie, en daarna is het 'n voldongen feit. De organen zijn 'weg'.
In een anonieme ontvanger. Foetsie.
En geen mens zal willen bepleiten, dat eventueel onrechtmatig geplaatste organen vervolgens weer worden verwijderd en weggenomen bij de ontvanger.
Die ontvanger houdt zich natuurlijk schuil.
Die denkt, 'hebben en houden, en verder muisstil afwachten'.
De hele wet rammelt aan alle kanten. En Nederland (?), die mag maar hopen, dat al die lieve dokters en al die lieve verpleegsters het altijd goed doen, in hun witte jassen.
Maar verder bewijst de doksterskaste zich al als 'n onneembare clan en vesting, waarbij de ziekenhuizen al zoveel als mogelijk de klachten van patiënten afpoeieren. Nederland gaat duistere tijden van horror tegemoet met deze organen-roof-wet van D'66.

Der Paulie | 31-01-18 | 15:50 | 9

lang maar goed onderbouwd plempsel, de moeite waard om te lezen.

EA 827 | 31-01-18 | 16:18

Nee Der Paulie, dat bedoel ik nou met de angst regeert. De wet is aan alle kanten dichtgetimmerd met pas op dit - kijk uit dat, juist voor al die mensen die doodsbang zijn dat er mnaar iets kan gebeuren dat..
Er zal nooit illegaal in organen gehandeld worden dokor de overheid, sterker nog, door dit goed te regelen nemen excessen zoals organen bestellen in Paksitan voor een woekerprijs dus af, want de vraag naar dit soort organen neemt af. Juist neemt crinimaliteit af door een goede donatiewetgeving. Waarom is dat zo moeilijk te begrijpen?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 20:05

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 20:05
Ik heb echt respect voor uw andersluidende mening.
Maar. Ik ga hier toch iets schrijven over mijn achterdocht, en ziet u maar wat u er mee doet. Ik schrijf u 'dus' niet om ergens van te overtuigen. Echt niet.
Dit is mijn zorg. De wereld bestaat niet alleen maar uit regeltjes, Wetten en protocollen. De wereld zit vol mensen met hoogst subjectieve, egoïstische belangen. Dat blijft zo. Ook als er 'n nieuwe Wet is die alles op papier keurig zou regelen. Ik heb zelf een achtergrond van jarenlange ervaring in de advocatuur, en dus ook de nodige boeven/criminelen aangehoord, en hen als persoon verdedigd, naast hun daden geplaatst in 'n wettelijk perspectief. Ik weet 'dus' veel beter over het verschil tussen de schone schijn en de vuile praktijk. Dit is mijn vaste vermoeden; er zijn grote belangen bij organen, en er bestaan dokters die kunnen manipuleren binnen de marges van te nemen besluiten. Want juist onder hoog opgeleide mensen treft men geraffineerde criminaliteit aan. Hoi, word wakker. Dat is mijn argument. De Wet is weinig doordacht of bedacht op corrupte dokters. Terwijl nee = nee voor iedereen duidelijk is, en dat daarmee ook dokters in 't gareel kunnen worden gehouden. Dan heb ik 't nog niet eens over de illegale organen-handel; de manipulatie van de ja-registratie; de sancties op betrapte dokters en de gevolgen van 'onrechtmatige uitnemingen'.
en hé, de Wet voorziet niet in verplichte consultatie en dubbelcheck bij controlerende dokters. En zeker niet binnen de korte beslistermijnen van organen-bruikbaarheid. Om over de eigendomsvraag van stamcellen uit organen nog maar te zwijgen. (verlengd eigendomsvoorbehoud als recht bij transplantatie, of natrekking?) Welke sanctie staat er op foute artsen? Waarom wordt de ontvanger anoniem gehouden? Waarom mag er niet in 'n testament door de donor worden bepaald welke groepen niét zijn organen mogen ontvangen, zoals dat bij legaten en schenkingen wel kan? Vertel mij dus niet, dat de organen-roof-wet in al deze reële bezwaren voorziet. Dit is wat geldt; er is groot gevaar voor afschuwelijk misbruik. Stop foute aannames over instemming. Stop deze wetsvoorstellen.

Der Paulie | 31-01-18 | 23:18
▼ 6 antwoorden verborgen

Zoals Pia Mengele al aangeeft: voor moelijk bereikbare groepen zal er een extra inspanning gedaan worden. Dus in de D66-praktijk: formulieren in het Arabisch die het de moslims zo makkelijk mogelijk maakt om aan te geven geen donor te willen zijn. Of anders, ook op zijn D66´s: iedereen is automatisch donor behalve moslims, daar wordt een uitzondering voor gemaakt.

spanarchist | 31-01-18 | 15:49

Ik wil graag mijn penis doneren.
Altijd binnen gestaan bij een oud vrouwtje, regelmatig ingevet met topmerken lotions, onbesneden met glanzende donkerrode eikel.
NB: inclusief bijpassende balzak, ideaal voor teabaggen en bukake-sessies.

King of the Oneliner | 31-01-18 | 15:48 | 5

In china schijnen dit soort attributen veel op te brengen. Oh, ja, hij wordt wel bij het leven verwijderd. Geen bezwaar toch?

Roadblock | 31-01-18 | 16:06

Pia wil graag weten hoeveel kilometer uw orgaan op de teller heeft, en of dat oude vrouwtje hem niet stiekem in de verkeerde garagebox heeft geparkeerd.

Nivelleermarionet | 31-01-18 | 16:22

Vula | 31-01-18 | 16:03 |
He, Vula hou eens op, ik kreeg helemaal ergens een onprettig gevoel toen ik je artikeltje las.

Roadblock | 31-01-18 | 19:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat plaatje van 'de anatomieles' kan écht niet hoor. Ik ken dat model stofzuiger, en da's er eentje met 2000W zuigvermogen! Die mogen helegaar niet van de EU.

marcoplarco | 31-01-18 | 15:48 | 1

In de Gouden Eeuw waren wíj, de Zeven Provinciën, de unie, Brussel was nog een dorpje in Habsburgse handen, aan de periferie van hun roomse rijk.

Guido | 31-01-18 | 16:08

Volgens mij is de ziel van mw. Dijkstra reeds pre-mortem "gestofzuigd".

Flipside | 31-01-18 | 15:47

De onaantastbaarheid van het lichaam is essentieel.
Dat geldt voor iedereen.
ook besnijden zou niet moeten worden toegestaan.
Geen medische of andere ingrepen op minderjarigen dan die noodzakelijk zijn.
Flap oren en paarden gebit etc kan.
Maar ga nou maar niet in piemeltjes ed snijden.
Ben je dood moeten anderen van je lijk afblijven als je geen toestemming hebt gegeven.
Het is pas een 'grondstof' als je het zelf zo ter beschikking stelt.
Waarom je dat doet is een privé overweging, en kan niet moreel geduid worden.

Juist nu de tech beter wordt en de grenzen van rest gebruik steeds verder opschuiven.

Tang_Li | 31-01-18 | 15:47 | 1

Dit dus.

Sjefke7807 | 31-01-18 | 16:15

De enige tegenargumenten die ik hoor gaan over principes en gevoelskwestie. Er is geen rationeel argument te verzinnen om deze wet te blokkeren. Zie alleen maar voordelen.

jawor36 | 31-01-18 | 15:47 | 7

@Flipside; hoezo zou dat in hemelsnaam de volgende stap zijn? Daarnaast principiele bezwaren zijn lastig te begrijpen als je zelf die principes niet hebt.
@Teleo; argument voor is dat de wachtlijst in één klap verdrijnt.
@El Rico; respecteer de mening wel, maar begrijp hem niet. Daarnaast is het nog altijd prima mogelijk om donorschap te weigeren en integeriteit te waarborgen.

jawor36 | 31-01-18 | 16:03

@jawor36
principieel of niet, het gaat hier om de absolute zelfbeschikking en lichamelijke integriteit van het menselijk lichaam. Eenieder moet zelf kunnen beslissen wat er met diens lichaam gebeurt na de dood, niet de overheid. De wachtlijsten zijn zeker een probleem en ik ben absoluut voorstander van het vinden van meer donoren, maar dit is echt niet de juiste manier. Begin er bijvoorbeeld (is al meermaals aangehaald) eens mee om mensen die niet zelf donor zijn, wat lager op de ontvangende lijst te zetten.
@Beste_Landgenoten
Ik verwacht natuurlijk niet dat er morgen een dergelijk voorstel in de Tweede Kamer ligt, maar de overheid toont zich keer op keer onbetrouwbaar en zonder enige moreel en geheugen. De overheid is al lang niet meer ten dienste van haar burgers.

Flipside | 31-01-18 | 16:09

Jawor,

So? Komt er weer een wachtlijst voor iets anders. Je kunt ook besluiten om uberhaupt geen orgaantransplantaties te doen. Het is niet dat er een tekort aan mensen is die iets mankeren.

Teleo | 31-01-18 | 16:11
▼ 4 antwoorden verborgen

Die Pia stofzuigt je hele lichaam leeg, maar wil geen garantie geven, dat alles vlekkeloos verloopt.

Goedverdoemme | 31-01-18 | 15:46 | 3

Wat boeit het haar. De geschenken die je als D’66-er krijgt zijn niet mis.

El Rico Grande | 31-01-18 | 15:56

Pia zuigt.

Linkse allergie | 31-01-18 | 16:03

Stofzuigeres Pia. Er was ooit een tijd dat ik best door Pia leeggezogen had willen worden. Maar dat is lang, lang geleden, toen ze nog jong was en nog geen volgeling van Graaf Dracula. Omhooggevallen nieuwslezeresje die nu naast haar schoenen loopt en zich verbeeldt dat ze kans maakt om Gauleiter Pechtold op te volgen.

Nivelleermarionet | 31-01-18 | 16:12

Het is zo simpel: zet op de wachtlijst voor een orgaan alleen mensen die zelf minstens vijf jaar als donor geregistreerd staan. Kun je voor kinderen zelfs nog een uitzondering maken.

Pilgrim2001 | 31-01-18 | 15:45 | 3

Best. mag. Mag ik dan ook hulp bij zelfdoding, of iets als de pil Drion als ik geen donor wil zijn? Mag ik nog iets van zelfbeschikking of maakt de staat dat uit. Ben ik gewoon een zakje organen zonder zelfbeschikkingsrecht terwijl ik niemand heb gevraagd geboren te worden.... Is toch te gek voor woorden.

Gingersrule | 31-01-18 | 15:53

Gingersrule | 31-01-18 | 15:53
Je mag geheel zelf beschikken, dus. Dat is het mooie, gewoon even invullen en klaar.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 16:02

Dat heeft toch 0 effect? Als jij een slechte nierfunctie die achteruit gaat meld je je aan zodat je aan de 5 jaar eis voldoet. Mocht je in de tussentijd doodgaan kunnen ze je organen toch niet gebruiken.

Vula | 31-01-18 | 16:05

Misschien kan Pia beter stofzuigers gaan verkopen!

benjeallanggek | 31-01-18 | 15:44

Stel dat die wet er komt!!Hebben ze ook nagedacht over criminele activiteiten.Dat ze zwervers,naïeve mensen,en andere die niet helemaal fit zijn?Als ze die van straat plukken bij leven en die mensen raken onderdelen kwijt?Wat dan? Want wat als de elitaire club van den haag ziek wordt?Kan dan zo een mens van straat geplukt worden en wat ze nodig hebben eruit halen?Hoe zit dat?Iemand?

flesje | 31-01-18 | 15:44 | 6

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 16:02 |
En als er hier een overschot is, wordt er nooit naar het buitenland verkocht.
Nee hoor,echt niet.
Marktwerking. Wel eens van gehoord?

Roadblock | 31-01-18 | 16:10

Roadblock | 31-01-18 | 16:10
Kijk, als je in dat soort dingen gelooft, dat organen verkocht gaan worden dan kan dat natuurlijk ook zonder wetgeving al of niet. Ik bedoel, je hoft als ziekenhuis echt niet te wachten op deze wet om stiekem organen te gaan verkopen. Het hele idee is overigens zo absurd dat het veel zegt over je paranoia jegens de staat.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 16:50
▼ 3 antwoorden verborgen

In de informatiefolders mogen ze ook wel eens gaan vermelden dat donoren met een kloppend hart op de operatietafel worden leeggehaald.

Het tegenargument is standaard dat je al klinisch dood bent en niets voelt, echter is dat niet met 100% zekerheid te beweren: we kunnen het de doden niet meer vragen.

Daarnaast heb je nog kans op doktoren die (in onderbewustzijn) een afweging gaan maken tussen een donorpatiënt met zeer lage overlevingskans en iemand die wacht op een nier.

witdusracist | 31-01-18 | 15:42 | 4

Ja dat is handig als je met kloppend hart op de operatietafel gaat. Kwaliteit van de organen is dan veel beter. Je bent dan hersendood en om iets te voelen heb je toch echt hersenen nodig.

Vula | 31-01-18 | 16:07

Gelukkig zijn we het over twee dingen eens:
- Je organen worden op de operatietafel met kloppend hart eruit gehaald
- We kunnen niet met doden praten

Dus laten we er dan ook over eens zijn dat we niet zeker weten over je pijn voelt tijdens het "oogsten".

Daarnaast vind ik het nobel dat je alle artsen in heel Nederland vertrouwd op hun goede bedoelingen, juiste diagnose en ethisch kompas, maar laat mensen dat maar met een opt-in zelf beslissen.

witdusracist | 31-01-18 | 17:09

witdusracist | 31-01-18 | 17:09
Je kan ook non heart beating doneren dus dan klopt je hart niet als je op de operatietafel gaat. We zijn het dus niet eens.

Vula | 31-01-18 | 17:35
▼ 1 antwoord verborgen

Dank u voor uw registratie als donor.
Vanaf volgende week komen wij maandelijks langs om te testen of u niet teveel alcohol en drugs heeft gebruikt en of u wel genoeg beweegt.
Door de registratie zijn wij bekend met uw andere gegevens en kunnen wij u garanderen dat in geval van een verkeersongeluk u als eerste beschikking heeft over een trauma helicopter voor verdere 'hulp'.

kzpz | 31-01-18 | 15:41 | 1

Precies dat.

Roadblock | 31-01-18 | 16:11

Wat een dom wijf die Dijkstra, totaal niet voorbereid, ik denk , dat ze nog nooit stofgezogen heeft.

Drake1950 | 31-01-18 | 15:41

Ze kan goed voorlezen, zou ze wat mee moeten doen. Voor iemand die al jaren werkt aan dit ene wetje geeft ze weinig verhelderende antwoorden, politiek lichtgewicht.

Verder los van deze wet, diegenen die als donor staan geregistreerd zouden voorrang moeten krijgen op niet-donoren als het om ontvangen van een donor orgaan gaat.

Roze_bril_drager | 31-01-18 | 15:41

Je loopt natuurlijk nu wel het risico dat wanneer er afbreuk wordt gedaan aan het recht van eigen lichaaamsbeschikking in onze samenleving de wat simpelere zielen eerder stiekem hersendood worden geknuppeld om vervolgens te worden gebruikt als orgaanwinkel voor de meer snuggeren? Of lijkt dit nu maar zo?

Jan, Leiden | 31-01-18 | 15:40 | 1

Handel is handel. Alleen wil Pia nu gratis voor haar vriendjes de markt openbreken zodat haar klanten niet hoeven uitwijken naar Inda e.d.
Commissariaatje voor Pia, voila.

Teleo | 31-01-18 | 15:48

Kun je het hierbij wel op de lichamelijke integriteit van personen gooien? Volgens mij hou je (regeltechnisch) als rechtspersoon op te bestaan zodra je overlijdt. Praten over persoonlijke rechten is op dat moment een beetje mosterd na de maaltijd. Kijk liever eens naar de wetten die we hebben over de omgang met stoffelijke overschotten en vraag je kritisch af of die gebaseerd zijn op zuivere rede of op godsdienstige emotie.

SynthetischBismut | 31-01-18 | 15:40 | 2

Doneren gebeurt als je nog leeft, dat wil zeggen, als je lichaam nog (deels) functioneert maar je hersens niet meer.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:42

Doden hebben ook rechten, kijk bijvoorbeeld naar de wetgeving rond grafschennis en necrofilie.

solcama | 31-01-18 | 15:45

Zo moeilijk is het niet. Je hebt alleen recht op een donororgaan als je niet rookt, niet te veel vet eet, wel sport, wel betaald werk verricht, niet lelijk bent, niet uit je bek stinkt, niet lid bent van de PVV, als je slechts een nationaliteit hebt en als je geen Geenstijl account hebt.

Mokum Kosher | 31-01-18 | 15:39 | 3

Kunnen we amateursporters hier even buiten laten vallen? Die mafketels verslijten gewrichten, scheuren pezen en exploderen harten alsof het niets is.

SynthetischBismut | 31-01-18 | 15:42

Dat laatste is dan weer jammer.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:43

Wie is er behalve Wilders lid van de PVV?

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:44

Ik doneer mijn bierbuik. Iemand interested?

Mark_D_NL | 31-01-18 | 15:38 | 1

Krijg ik er een gezond stel nieren, maag, darmen, lever, galblaas enzovoort bij? Ik ken nog wel iemand.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:39

Ik vraag me trouwens af of necrosis op de wachtlijst stond voor een nieuwe lever. Had die gast gewoon nog geleeft.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:36 | 7

Alcoholisme is ook een ziekte. Ik snap dat er igv alcoholisme weerstand bestaat, maar let's face it: het is een ziekte. Net zoals andere dodelijke ziektes. Ikzelf ben mijn vader verloren aan deze ziekte. Imo verdienen mensen met een verslavingsziekte dezelfde zorg als andere zieke mensen.

NecroSister | 31-01-18 | 16:53

@Necrosister ... op voorwaarde dat de gewoonte wel is verbroken. Een gezonde lever aan een praktiserend verslaafde geven is zonde als er iemand die geen praktiserend verslaafde is mee geholpen kan worden.
Gaat de lever anders de vuilbak in: dan prima. Maar een niet praktiserend verslaafde moet ten allen tijde voorrang krijgen.

InAnumPerRegimine | 31-01-18 | 18:29

InAnumPerRegimine: jouw opmerking kan ik maar al te goed begrijpen. Want waarom een gezond orgaan doneren aan iemand die zijn/haar lichaam vergiftigd? Naar mijn mening is ook de GGZ noodzakelijk om mensen te helpen. Helaas worden verslavingen nog steeds niet gezien als een ziekte. En inderdaad: als je wordt gevraagd of je donor wil zijn, ja of nee, dan wil je natuurlijk dat jouw organen "goed terecht" komen. Jouw longen naar een roker of jouw lever jaar een alcoholist.... Dat is vanzelsprekend best wel absurd. Maar mss... Als we gaan beseffen dat verslavingen ziekten zijn. Als het Glazen Huis nu eens voor onze mensen zou gaan inzamelen. Als giro 555 nou eens open zou staan voor ons gewone Nederlandertjes.

NecroSister | 31-01-18 | 18:48
▼ 4 antwoorden verborgen

We kunnen natuurlijk ook asieleisers verplichten een orgaan bij leven af te staan als dank dat ze in ons mooie landje mogen wonen.
Zelfs oud-IS-strijders zouden terug mogen keren om hun hart af te kunnen staan.

2voor12 | 31-01-18 | 15:36

Hier hebben de reaguurders toch een dilemma te pakken. Sommige zijn best voor orgaandonatie en automatisch JA, maar omdat het d66 is moet de reaguurder wel tegen zijn. Ai ai ai. Lastig!

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:35 | 2

VVD en D66 zijn veruit de meest verstandige partijen in Nederland.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:38

Ik ben voor orgaandonatie vrijwillig, ben overtuigd dat met de juiste acties er werkelijk meer donoren komen, ik ben het zelf 40 jaar vrijwillig geweest, met deze wet bepaald de regering wie er donor wordt, hoe er geoogst wordt en op welk moment, ik heb me uit geschreven als donor, heb wel nog steeds een verklaring dat ik geen organen of leven verzengende behandelingen wil.
Komt nog bij dat op dit moment de helft van de donoren niet gebruikt wordt omdat bij ongevallen enzo er niet naar gekeken wordt helaas eigen ervaring met een neef die donor was maar gewoon direct na overlijden in ziekenhuis na ingevulde koeling in werd geschoven codicil zat vooraan in medische dossier

Rest In Privacy | 31-01-18 | 16:22

De opt-out regeling is een spastische noodgreep omdat ze het niet voor mekaar krijgen de mensen te bewegen een keuze te maken: voor of tegen. Sterker nog: je krijgt straks mensen die juist tégen gaan zijn terwijl ze eerst voor waren omdat ze het zaakje niet meer vertrouwen.
Kijk, ik kijk heel nuchter tegen het afgeven van organen aan: als ik dood ga en men kan er iets van gebruiken, go ahead. Hopelijk heeft iemand er nog plezier aan, hoe kort misschien ook. Ik kan het niet meer gebruiken.
Maar er zijn ook mensen die er niet zo over denken, die meer emotioneel denken dan rationeel. En die gaan straks NEE zeggen. Dat mag.
Ik vind wel, dat is mijn stellige overtuiging, dat je niet mee doet aan de organen carroussel als je NEE invult. Solidariteit is prima, maar het moet wel van twee kanten komen. Als je van jouw opperwezen niet mag doneren, dan mag je ook niet ontvangen. En als je het zaakje niet vertrouwt ook prima, maar dan blijf je volledig weg bij de donororganen.

Bakkeleures | 31-01-18 | 15:34 | 1

Maar dan is er toch geen enkel probleem: Wie wel donor wil zijn is dat, wie niet wil geeft dat te kennen maar dan dus ook niet krijgen. Wat is er moeilijk? Ondertussen gaan dagelijks mensen dood op de wachtlijsten.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:37

De oplossing is redelijk simpel.
edereen die geen donor wordt heeft ook zelf geen recht op bloed of organen in geval van eigen behoefte.
Je moet 5 jaar donor zijn om dit recht hierop te krijgen. Voor mensen die voor 2019 donor worden geld de 5-jaar regel niet.
Die regel van 'geven en nemen' zal op wat problemen stuiten bij de diverse religies, maar dat is hun probleem.

Premier Trutte | 31-01-18 | 15:33 | 7

Wanneer je die regel 'geven en nemen' maakt. Waarom niet. Stel dat iemand beslist niet aan autochtonen of ongelovigen of Joden of negers of moslims of alcoholisten of migranten te geven. Wanneer je dat wederkerig maakt lijkt mij dat geen probleem. Al zullen sommigen racisme gaan roepen.

Premier Trutte | 31-01-18 | 15:59

@Trutte orgaandonatie is vaak al racistisch op zich. Orgaandonatie over “rassen” heen is vaak gedoemd te mislukken omdat de “markers” te ver uit elkaar liggen. (Bij bloed is dat niet het geval, alhoewel: sikkelcel anemie is ook weer zoiets). De kans dat organen van een Grunse boer compatibel zijn met een Marrokkaanse IS strijder bijvoorbeeld is astronomisch klein. (Hiermee zeg ik dus niet dat alle marrokanen IS strijder zijn, in tegendeel.). Uitsluiten dat je organen dus aan een ander ras gedoneerd worden is bijna zinloos. Ook als ontvanger is de kans dat de organen uit een ander ras komen nagenoeg niet aanwezig. Heb je natuurlijk wel de gekkies binnen je ras. Wil je die dan wel?

Ik ben altijd donor geweest, maar sinds de “orgaanroofwet” door de tweede kamer is, sta ik geregistreerd als geen donor. (Mijn naasten weten wel dat ik donor wil zijn en hebben een schrijven hierover om te overleggen. Ik vond echter dat een signaal afgegeven moest worden. Daarnaast zou alles opgelost kunnen worden door bij ieder contact met het loket burgerzaken de vraag te stellen en hierbij VU’er keuzes te hebben (1 tijdelijke): ja donor; nee donor; familie bepaalt; weet nu niet, bepaal volgende keer (deze vervalt als hier 1x gebruik van is gemaakt). De keuze wordt ook op document vastgelegd. Verander je van keuze, moet je wel alle documenten vervangen (of natuurlijk verloop van documenten jet verkeerde keuze riskeren in noodgevallen)

InAnumPerRegimine | 31-01-18 | 18:18

Ja, die IS-strijders zijn wel hele over-enthousiaste orgaandonoren. Middels wat explosief doneren die hun ingewanden in de richting van hun slachtoffers.

Premier Trutte | 31-01-18 | 18:37
▼ 4 antwoorden verborgen

"Ik mis bij u het besef dat, ook als het gaat om klassieke grondrechten, wat juist kenmerkend is voor de liberale stromingen, we echt zuinig moeten zijn op dat stukje staatsvrije sfeer."
Helemaal waar en op veel meer onderwerpen van toepassing.

Als deze donorwet doorgang vindt voorzie ik geheime bonussystemen voor oogstende artsen want alles boven de 150 per jaar gaat echt niet begraven of gecremeerd worden, dat is kapitaalvernietiging.

Denk dat het record van David Rockefeller dan spoedig verbroken zal gaan worden.

Ben-Bataaf | 31-01-18 | 15:31

Overigens betwijfel ik zelf ten zeerste of ik een nier of een long van een ander mens zou willen. Maar dat is mijn persoonlijke keuze denk ik dan.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:31 | 6

Als je dood gaat of 3x in de week naar de dialyse moet praten we verder.

Vula | 31-01-18 | 16:08

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:38 Doodgaan in Nederland een vrije keuze?

Indoneesje | 31-01-18 | 16:28

En dat is je goed recht. Stel je voor: een nier van necrosis. Je zou niet meer vrijuit kunnen reaguren.

ristretto | 31-01-18 | 16:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Voor een stukje punt op de i : www.dwangindezorg.nl/begrippenlijst/w... Jammer van dit d66 geitenpaadje nl.wikipedia.org/wiki/Handelingsbekwa... Juridisch dus niet waterdicht nl.wikipedia.org/wiki/Eed_van_Hippocr... Ach ja, het preventief ruimen van die laatste restjes beschaving, laat dat maar aan d'66 over. Ik kan even zo gauw geen linkjes over democratie vinden.

Oh, en 1 goede grefo maakt nog geen calvinistische lente. Wel g**vergeten goede volksvertegenwoordigers.

Rest In Privacy | 31-01-18 | 15:29

Doorjestrot 66.
Orgaanroof, Sleepwet, EU, ect.

Enge club

palingdroom | 31-01-18 | 15:29

D66 is de partij van de sympathieke, maar onuitvoerbare ideeën. Zie ook Cees V die in het Oekraine standpunt overnight 180o draaide. En snappen de menselijke maat niet.

61 | 31-01-18 | 15:29

Garanties van D66 zijn sowieso helemaal niets waard.

2voor12 | 31-01-18 | 15:28 | 1

Check

Teleo | 31-01-18 | 15:44

Ik begrijp de verspreking van mevrouw, voor linkse Gutmenschen zijn burgers minder dan stofzuigers.
Tenzij ze uit Afrika komen en/of de Boze Profeet volgen, want dan spreken wij over willoze slachtoffers die daarom veel Gutmenschen & Bescherming nodig hebben voor de rest van hun kansloze leven.

Ik sluit af met een pikante Gutmenschen-vraag: "weet je wie ook de organen verwijderde bij mensen die ze toch niet meer nodig hadden"?

Jan Passant mk2 | 31-01-18 | 15:27 | 3

Wat een gezocht verhaaltje Jan. Het kost een paar bochten om je in te wringen om er iets lulligs uit te person over Gutmenschen, arme negers en links, maar dan heb je ook een dijk van een tegeltje gebakken.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:30

Ach, Jan Calimero heeft ook even weer pauze zo te zien.

DrumPiet | 31-01-18 | 15:31

Dank Landgenoten, het kost niet eens veel inspanning om kop en schouders boven je uit te houden ;)

Jan Passant mk2 | 31-01-18 | 15:31

Het is Kafkaans dat de Nederlandse overheid haar burgers als doner-koeien gaat behandelen. Ik was donor maar sinds D66 mijn organen wil stelen ben ik donor af.

i-Wonder | 31-01-18 | 15:27 | 4

Gelukkig loopt niemand de kans jouw hersenen te ontvangen dan.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:30

Jaloezie is lelijk, landgenoten.

Jan Passant mk2 | 31-01-18 | 15:33

Doen de Fransen, de Belgen, de Italianen, de Spanjaarden, de Engelsen, ja, zo'n beetje iedereen in Europa ook. Alleen de Polen (zeer streng katholiek) doen het slechter met het opt-out systeem. De landen die het het ook slecht doen (Duitsland, Denemarken en wij egoistische knuppels) hebben een opt-in systeem.

little C | 31-01-18 | 20:23
▼ 1 antwoord verborgen

Er zijn best veel mensen die nu geen donor willen worden maar wel donor willen worden op het moment dat hun organen alleen aan andere donoren worden gegeven en niet aan de groep mensen die niet bereid is om te geven maar wel bereid is om te ontvangen. Tegen die mensen zeg ik: pleur op en sterf. En omdat ik hen niet kan uitsluiten van mijn orgaandonatie, ben ik nu helemaal geen donor. De goeden lijden weer onder de kwaden en Pia wil er vanzelfsprekend niets van weten. Want wat niemand mag weten is dat moslims nooit donor zijn.

Rheia | 31-01-18 | 15:26 | 7

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:29 Je leest helemaal niet goed. Er staat dat het een persoonlijke keuze is, daarnaast ook nog eens duidelijk uitgemeten dat er stromingen binnen de Islam zijn die zeggen dat het verboden is. ''According to a similarly large number of Muslim scholars, organ donation is not permitted. They consider that organ donation compromises the special honour accorded to man and this cannot be allowed whatever the cost. Scholars, such as the Islamic Fiqh Academy of India, allow live donations only.” Voortaan eerst eens lezen, en ik ben weleens benieuwd of een moslim zijn nier zou afstaan aan een jood.

Indoneesje | 31-01-18 | 16:26

Lieve Slet,
je kan wel allerlei linkjes plempen maar lees je ze ook? Lees verder en je ziet dat het dus niet zo eenduidig blijkt te zijn.

ristretto | 31-01-18 | 16:30

ristretto | 31-01-18 | 16:30

*Zucht*

Moslims mogen organen doneren maar zoals met alles is het complex.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 16:54
▼ 4 antwoorden verborgen

Uiterst links op het stofzuigerschilderij, is dat Alexander Pechtold? Gesjopt of niet gesjopt?

Eeuwig..Op..Vakantie | 31-01-18 | 15:26 | 6

kneuterzak | 31-01-18 | 15:29
Mr. Burns! lol!

Basil Fawlty | 31-01-18 | 15:40

Hij is daar aanwezig als veilingmeester om de uitgezogen organen per opbod te verkopen.

Faphorst | 31-01-18 | 16:12

DrumPiet | 31-01-18 | 15:29... gekregen van een vriend in Canada

Man.man.man | 31-01-18 | 18:48
▼ 3 antwoorden verborgen

Gewoon niet moeilijk doen, geen registratie is geen donor, geen donor dan ook NIET ontvangen, klaar

Voasje64 | 31-01-18 | 15:25 | 1

Als je aanziet komen dat je orgaan nodig hebt meld je je snel aan. Wat gaat dit oplossen dan?

Vula | 31-01-18 | 16:12

Van mij krijgen ze niks.
(Mijn bescheiden bijdrage aan de aanpak van de overbevolking in deze wereld.)

Koos Knak | 31-01-18 | 15:24 | 4

Je kunt natuurlijk ook direct de stekker eruit trekken bij jezelf als blijk van solidariteit met je principes?

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:28

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:28
Lol!!

DrumPiet | 31-01-18 | 15:30

@Voasje64 | 31-01-18 | 15:26
mee eens. (ik ben niet erg zeurderig van mezelf)
@Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:28
Je slaat door. Je slaat zelfs zo ver door dat ik denk dat het zeer doet.

Koos Knak | 31-01-18 | 15:32
▼ 1 antwoord verborgen

Vrij naar Mark Rutte "garantie heb je alleen op Miele wasmachines". Deze wet slaat door, zoals zoveel in dit land.

Sendis | 31-01-18 | 15:23

Dus als ze niets zegt, worden haar hersens gedoneerd aan bijv. Pechtold. Sorry, die heeft al een transplantatie ondergaan en ligt nu bij te komen in Scheveningen.

gnor | 31-01-18 | 15:22

Goed om te zien dat je in de Eerste Kamer minder makkelijk wegkomt met emotionele argumenten dan in de Tweede Kamer. De D66'ers in de Tweede Kamer zouden waarschijnlijk op de tafeltjes hebben geroffeld na Dijkstra's stofzuigeropmerking.

solcama | 31-01-18 | 15:22

Waarom krijgen we zoiets simpels als dit niet geregeld in Nederland? Waarom niet naar andere landen kijken? In de VS wordt er bij het aanvragen van een rijbewijs gevraagd of je donor wilt zijn. Wat voorlichtingsformulieren erbij en klaar.
Of doe het via de belastingaangifte - eenmalig de vraag stellen.

Koos8173 | 31-01-18 | 15:22 | 2

Er is ook geen praktisch probleem, uitsluitend een moreel probleem waarbij de ik-leef-eigenlijk-nog-als-ik-al-dood ben brigade (gristenen, reli's en andere vage zwevers) dwarsligt op elke punt en komma.

Neem van mij aan: Als je zover bent dat je hersendood in een ziekenhuis ligt dan komt het echt nooit meer goed met je.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:27

@Beste_Landgenoten - Mee eens maar als de vraag gesteld wordt kunnen ze gewoon nee zeggen. Volgens mij is het probleem nu weer dat ze geen automatisch 'ja' willen. Hypocriet als veel van dat soort mensen zijn zullen ze organen maar wat graag aannemen indien nodig al is het volgens mij een uitstervende groep.

Koos8173 | 31-01-18 | 16:11

Als er dan ook maar geregeld wordt dat degenen die bewust niet doneren ook niet kunnen ontvangen.
Verder wat mark1487 | 31-01-18 | 15:13 | zegt.

DrumPiet | 31-01-18 | 15:21

Ook vuig, de dode minister Borst woorden in de mond leggen die niemand nu kan verifieren. Vies, Pia Dijkstra, heel vies.

Bobbbe | 31-01-18 | 15:21

Toch vrij simpel. Iedereen moet vanaf nu orgaandonor zijn en die paar idioten die echt begraven of verbrand willen worden met organen waar ze niets aan hebben mogen zeggen dat ze egoïstische hufters zijn en hun functionerende organen niet willen afstaan aan iemand die er wat aan heeft na hun dood.

Opgelost.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:21 | 6

Kort door de bocht maar wel juist. Geen trol maar iemand met een mening die geen uren duurt om uit te leggen.
Weet je wie van hun opperwezen allemaal geen donor mogen zijn? Maar o-wee als ze zelf iets nodig hebben, dan kijkt god/allah/jahweh de andere kant op.

Bakkeleures | 31-01-18 | 15:36

Ben-Bataaf | 31-01-18 | 15:35

Hersendood is dood mijn beste.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:46

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:46
Vorige week nog uit eerste hand het verhaal gehoord van thanatopraxiste (thanatopraxie is in Nederland toegestaan sinds 2010) wier 'patiënt' wakker werd. Ze heeft zich laten omscholen. Hersendood is niet in alle gevallen morsdood.

Maartenalsoptwitter | 31-01-18 | 16:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Eigenlijk jammer dat Van Mierlo de transformatie naar Dictatuur 66 niet heeft mogen mee maken. Misschien had ie zich dan wel aangesloten bij het FvD.

Lafayette | 31-01-18 | 15:21 | 1

Interessant weetje: van Mierlo onderging in 2000 een levertransplantatie.

Vula | 31-01-18 | 16:09

Er zijn te weinig donoren ja maar er zijn ook te weinig situaties waarbij gedoneerd kan worden.
Freak accidents of dmv een fatale hartfalen half dood op een voetbalveld neervallen waarna je zo goed als hersendood een kasplantje wordt.
Dat eerste gebeurd nog steeds maar steeds minder oorzaak een steeds veiliger wordende wegverkeer en betere arbeidsomstandigheden ARBO regels.
Wil je het verkeer onveiliger maken, airbags en kreukelzones verbieden.
.
Dat laatste, tja iedereen gunt het Appie maar iedereen weet dat dit een donor gevalletje had kunnen worden waren het niet dat cultuur hier een grote wig tussen steekt en die wig wordt in dit land steeds groter.

Johan_Voorhaar | 31-01-18 | 15:21 | 1

Wat een gelul. Je weet echt niet waar je over praat. Jonge mensen hebben de grootste kans op herstel bij niet aangeboren hersenletsel. Het letsel moet echt heel erg zijn wil je daadwerkelijke hersendood zijn en geschikt zijn voor donatie. Verdiep je is in die procedures voordat je hier al die onzin uitkraamt.

Vula | 31-01-18 | 16:20

"Als de consequenties bekend zijn en je maakt dan nog geen bezwaar, is dat inderdaad een vorm van stilzwijgende toestemming."

En dan nog: Als puntje bij paaltje komt en familie, of de persoon in kwestie als die daartoe nog in staat is, maakt bezwaar gaat de hele zaak niet door.

Maar goed: Eigenlijk is de oplossing heel simpel: Alleen mensen die zelf als donor geregistreerd staan komen voor een donor-orgaan in aanmerking. De rest komt achteraan de lijst.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:20 | 3

Goed idee. Iedereen die slechte organen heeft, die aan vervanging toe zijn meldt zich als donor. Daar hebben we wat aan, die versleten onderdelen!

Janas | 31-01-18 | 15:25

Janas | 31-01-18 | 15:25
De truc is dat je dat wel NU moet doen. Niet pas wanneer het te laat is. Je mag ook geen RBS-verzekering meer afsluiten als je in de clinch ligt.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:33

Heb ergens gelezen dat criminelens eauk over goeie organen beschikken. Laten we daar eerst ff grasduinen dan

Centauri3 | 31-01-18 | 18:08

De Eerste Kamer zou niet mogen vergeten dat het wetsvoorstel daar uitsluitend is beland doordat één Tweede-Kamerlid treinvertraging had... Pia en stofzuigers hebben in elk geval met elkaar gemeen dat ze zuigen. Volgens Pia's logica zal ze nog wel meer ideeën in petto hebben. Bijvoorbeeld, voor de volgende verkiezingen: iedere kiesgerechtigde die niet komt opdagen wordt geacht op D66 te hebben gestemd? Enge vrouw.

Cor Netto | 31-01-18 | 15:20 | 2

Zoiets hoorde we bijvoorbeeld na het Oekraïne referendum van de usual suspects: degenen die thuis zijn gebleven zijn voor toetreding.

solcama | 31-01-18 | 15:26

Of: degenen die niet kwamen, stemden PVV. Maar die logica zal het dan wel weer net niet halen... Maar het is een goede uitleg van de opt-out regeling: je weet nooit wat de zwijgende massa wil.

Bakkeleures | 31-01-18 | 15:38

Of je maakt je een wet waarbij iedereen die geen organen doneert zelf ook geen recht heeft op donatie van organen. Probleem opgelost.

RBlake | 31-01-18 | 15:20 | 2

Precies.

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 15:20

Hoe moet dat nou? Je kan gewoon geen orgaan doneeren als je er zelfs een nodig hebt. Of gaat het dan nier tegen hart? Stukje lever tegen alvleesklier?

Let op: De intentie te doneren is niet echt doneren. En is zou graag zien von hoeveel mensen die op en wachtlijst voor een orgaan zijn overleden organen zin gedoneerd.

redanx | 31-01-18 | 15:44

Laten we voorop stellen:
Dit is het "normaal Nederlands" deel van artikel 11 van de grondwet:
"2. In eenvoudig Nederlands

Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. In de wet kunnen uitzonderingen staan. In de wet kan ook staan dat iemand anders uitzonderingen kan maken."

Een wet die een dergelijke uitzondering maakt is dus per definitie niet in strijd met de grondwet, aangezien de grondwet hier specifiek in voorziet.

De rest van de discussie... heb ik al te vaak gevoerd op dit forum. Laten we het erop houden dat Van Rossem en ik het op dit punt fundamenteel oneens zijn. (in tegenstelling tot de meeste andere politieke punten waar ik het wel met em eens ben)

TheEgg | 31-01-18 | 15:19 | 1
-weggejorist-
little C | 31-01-18 | 20:07

Als het op D’66 aankomt liggen de organen binnenkort in het versvak van de supermarkt.

Dutch_Holland | 31-01-18 | 15:19 | 4

Ja, maar als het aan d'66 ligt mag je dan alleen organen hebben als je kan bewijzen dat je politiek correct geleefd hebt.

Lafayette | 31-01-18 | 15:25

Duh

Dutch_Holland | 31-01-18 | 15:33

@Lafayette
Ah, Slegs vir DeugDomoors

Tobi | 31-01-18 | 15:39
▼ 1 antwoord verborgen

Onzin: gewoon iedereeen donor, als je nu bezwaar hebt of niet. Ik heb ook bezwaar tegen het betalen van belasting, inentingen, snelheidsbeperkingen etc etc etc, maar daar heb ik me ook aan te houden. Afgelopen met zie zgn vrijheden. Straks mag je nog met een hoofddoekje rondlopen zeker ?

cabrão | 31-01-18 | 15:18 | 1

Misschien krijgt u wel het hart van een IS-strijder. De onschendbaarheid van het menselijk lichaam is voorbehouden aan de mens zelf. Dus zwijgen is altijd geen toestemming. Uw vergelijking met belastingen slaat nergens op. Als je veel moet betalen dan ook veel doneren. Respecteer uw medemens in deze als u ook niets doet tegen bijv. eenzijdig geweld enz.

gnor | 31-01-18 | 15:29

Prachtige photoshopcartoon weer van Coontje!!! Ze vroegen Pia van het Journaal dus om een garantie, zodat ze er zeker van zouden zijn dat geestelijk gehandicapten of anderen met een lees- en schrijfachterstand toch zouden begrijpen wat ze moeten doen om demontage volgens de nieuwe orgaanroofwet te voorkomen als ze dat willen? En dan antwoordt zo'n vrouw "garantie geef je op stofzuigers"? Wat een niveau. Is ze misschien zelf geestelijk in de war? Dat krijg je de komende jaren natuurlijk steeds vaker, demente bejaarden die wetsvoorstellen indienen en verdedigen. Benieuwd wat de rest van die dementen in wijsheid oordelen op 13 februari 2018.

Watching the Wheels | 31-01-18 | 15:18

Ik ben geen orgaandomoor.

Premier Trutte | 31-01-18 | 15:18 | 6

Geen pensioen als je niet betaald!?
Volgens mij denkt daar de eerste beste dobber apotheker toch echt anders over, maargoed, jij lijkt me er een die dan ook zo voor de sleepnet wet is, jij hebt tenslotte niets te verbergen toch!? vooral je eigen beschikking niet! en daar draait het om, de regering moet zowel van mijn privacy afblijven als van mijn organen. Er was toch een lange tijd geleden een hele enge SGP'ert die wel even in het broekje van je kinderen wilde kijken om de maagdelijkheid te controleren?! Als je daar nu niet de ernst van inziet, lees het boek 1984 of als dat te moeilijk is, kijk gewoon de film.

Plorkface | 31-01-18 | 17:10

Plorkface | 31-01-18 | 17:10
Ik las "1984" al voor 1984, dus dat valt wel mee. Maar wat heeft de sleepnet te maken met de donorwet? Leg dat me even uit ajb...

Beste_Landgenoten | 31-01-18 | 17:45

Wilsbeschikking, beste, eigen wilsbeschikking, daar draait het om,
als je het nu niet begrepen hebt, dan ga je het nooit begrijpen, zonde.

Plorkface | 31-01-18 | 22:48
▼ 3 antwoorden verborgen

SGP-link stuk; deze is 't: www.sgp.nl/actueel/geen-stilzwijgende... Mooie partij wel, tegen abortus maar gewoon voor de doodstraf want het leven is heilig tenslotte. Ik twijfel hier in 020 nog tussen Annabel en die SGP, maar gelukkig heel inclusief stem ik hoe dan ook op een vrouw.

Taggart | 31-01-18 | 15:17

Pia moest en zou het beste argument in de Senaat zijn
tégen de nieuwe orgaanwet
Feli's, meid

Tobi | 31-01-18 | 15:16

Tja, hier valt D66 door de mand. Ze zijn gewend om in de tweede kamer voor eigen parochie te preken met de nadruk op emotionele ingevingen en allerlei metaforen. De senatoren discussiëren over zware onderwerpen op inhoud en dan kom je niet meer weg met de typische lege D66 drogredeneringen.

Het is sowieso duidelijk geworden dat de wet zoals die er nu ligt vol gaten zit en het lijkt mij sterk dat deze het zonder aanpassingen overleeft.

GroetenVanUrk | 31-01-18 | 15:15

We begraven prima werkende organen waar we andere levens mee kunnen redden. Ik zal het nooit snappen.

Shalalieshalala | 31-01-18 | 15:15 | 11
-weggejorist-
little C | 31-01-18 | 16:36

Nee, dat hoeft niet Maar een overheid kan het ook gewoon aan iedere burger vragen. Men speculeert er nu op dat mensen het gewoon vergeten om te melden dat ze geen donor willen zijn.

knerf | 31-01-18 | 17:53

Ik mag dus blijkbaar niet zeggen dat sommigen hier alleen nog werken op de hersenstam (ik zei eerst kleine hersenen, sorry, was fout, sorry) en voor de rest eigenlijk al hersendood zijn. Tja, dat zijn de mensen die voor vrijheid van meningsuiting zijn, met nogal SJW trekjes....

little C | 31-01-18 | 20:05
▼ 8 antwoorden verborgen

Pia Dijkstra moet niet denken dat de mensen gek zijn ,Haar wil moet haar wet worden.Die wet van haar is gevaarlijk .maar D66 zegt el meer dan genoeg die hebben toch lak aan de burgers.

gerrit5042 | 31-01-18 | 15:15

Die Pietje Dijkstra toch. Van Vinger aan de Pols naar Ik Jat Je Organen. Zal vast wel een commerciële zender te vinden zijn die dat wil uitzenden.

medusa324 | 31-01-18 | 15:13 | 1

NOS journaal was niet met Ria Bremer.

Watching the Wheels | 31-01-18 | 15:28

Man man, doe toch niet zo moeilijk.
Gewoon als je een overheidsdocument (ID, paspoort, rijbewijs) komt aanvragen elke keer verplicht een keus laten maken tussen (donor ja/nee/weetniet).
Iedereen moet zich verplicht kunnen identificeren, dus je komt elke burger boven de 12 gegarandeerd elke 5-10 jaar tegen op het gemeentehuis.

mark1487 | 31-01-18 | 15:13 | 4

Zeker goed plan. Mijn organen mogen ze hebben. Alhoewel ik me afvraag of iemand er nog iets aan heeft.

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:23

Inderdaad, net zoals dat in andere landen gebeurt. Op het rijbewijs komt dan een rode stip met 'donor' wat het ook makkelijk voor hulpverleners maakt indien er wat met je gebeurt.

Koos8173 | 31-01-18 | 15:24

De Koreaanse Slet | 31-01-18 | 15:23
Nee, aan jouw hersenen zeker niet.

knerf | 31-01-18 | 17:49
▼ 1 antwoord verborgen

Pia ga weg!

lefbak | 31-01-18 | 15:13 | 2

lol ik kan ook zeggen mijn geloof en/of Mohammed het niet toestaat...
.
Of kan ik ook een formulier tekenen dat de familie uiteindelijk beslist als ik echt dood ben men me in stukken mag hakken en verkopen voor de hoogste bieder... en een percentage van de opbrengst naar mijn familie gaat....
De vraag is.. komt er niet een moment dat men gaat afwegen wat een verzekeraar/ziekenhuis meer geld oplevert, iemand die ze moeten opereren of door delen van een lichaam voor meerdere operaties te gebruiken.
Of doet een arts/ verzekeraar nog zijn best voor iemand die niet als donor straks bekent is. dus soort discriminatie...

Rene046 | 31-01-18 | 19:31

Kan die tekst deels onder de klik? Ik scroll mezelf een ongeluk.

Abject | 31-01-18 | 15:13

Je kunt van alles inbrengen tegen christelijke partijen. Doe ik zelf ook. Maar bij dit soort kwesties bewijzen ze hun meerwaarde. (Net als de PvdA in dit geval, waarvan akte.)
Doodeng, die wet.

Lewis | 31-01-18 | 15:09 | 14

Het 'stoffelijk overschot' uit de Wet op de orgaandonatie vertoont talloze TEKENS VAN LEVEN: uit de volgende feiten kan worden afgeleid dat een potentiële orgaandonor leeft wanneer de organen uit hem/haar worden verwijderd.

De lichaamstemperatuur is normaal.
Het hart klopt en stuwt het bloed door het lichaam.
De bloedsomloop functioneert uitstekend.
De lichaamscellen blijven zich vermenigvuldigen.
De neuronale besturingen zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen werken.
Alle orgaanfuncties zijn intact.
De wisselwerking tussen alles binnen het gehele organisme is intact.
De patiënt wordt gevoed en spijsvertering en stofwisseling functioneren ongestoord.
Het lichaam kan hoge koorts ontwikkelen
De patiënt krijgt medicijnen toegediend en reageert hierop.
Uitscheidingsprocessen gaan gewoon door.
Wonden genezen.
Mannen kunnen erecties krijgen.
Zwangere vrouwen kunnen zelfs na drie maanden een levend kind ter wereld brengen.
Wanneer de operatie om de organen eruit te halen begint, stijgen hartslag en bloeddruk enorm.
Patiënt begint dan vaak te zweten.
In een aantal gevallen maakt de patiënt dan afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind.
Er worden spierverslappende middelen toegediend of de patiënt wordt op de operatietafel vastgebonden.
Als je een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt en je gaat het beademen, gebeurt er niets en gaat het hart echt niet meer kloppen.

B. Randnetel | 31-01-18 | 18:09

@Emsarrev
Zeg dat maar eens tegen de waarschijnlijk meest vergiftigste man nederland die dacht gezond te doen met ze eigen moestuintje ;P
www.youtube.com/watch?v=JlxTzltBtmY

Sjonie01 | 31-01-18 | 19:05

B. Randnetel | 31-01-18 | 18:09
Heb je al eens gekeken wat voor typetje je Ger Lodewick is?

Een theosoof, je weet wel, het type figuur dat boeken leest wat zonder planken in de kast kan staan, en waarvan de inhoud door de heilige geit is gedicteerd. En dat soort figuren wil jij geloven boven medici die er voor geleerd hebben?

Lees anders maar eens over deze koekwaus op de site van Skepsis, en als dit te moeilijk is, (net als denken of je wel of niet je organen wilt doneren, wat heel veel mensen blijkbaar niet kunnen): skepsis.nl/hersendood/

Lees en leer, want deze geitenwollensok is van hetzelfde geneuzel als de oh zo geliefde Jehova's getuigen, die ook vinden dat het "lichaam onaantastbaar is", samen met de SGP'ers en islamieten. Leuke groep heb je daar...

little C | 31-01-18 | 19:18
▼ 11 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com