Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BREEK: GEEN MILITAIRE MISSIE NAAR MH17

polizeikunduz.jpg Persco! Rutte spreekt de natie weer eens toe, na een extra bijeenkomst van de Ministerraad in het Catshuis waar Generaal der Strijdkrachten Tom Middendorp ook aanwezig was. Want de boel is behoorlijk FUBAR rond MH17. Ongewapende Marechaussee en forensische experts, vrijdagavond in allerijl ingevlogen, kunnen daarom voor de tweede dag op rij het rampgebied niet in omdat het Oekraïense leger op die plek zijn tanks tegenover die van de separatisten heeft gezet. Kiev zegt dat het de crashsite wil 'veroveren', zodat het 'toegankelijk wordt voor internationale onderzoekers'. Dat klinkt nobel. Een cynicus kan echter ook denken dat Kiev z'n kans grijpt om separatisten in de pan te hakken in de hoop dat de legers van Poetin - slechts 20, 30 kilometer oostelijker aan de grens gepositioneerd - hun tanks het strijdtoneel niet op durven sturen nu de hele wereld meekijkt. Hoe gevaarlijk die gok is, zal de MinPres om 17u30 gaan spinnen terwijl meldingen binnenkomen over tientallen (burger-) doden na een separatistische mortieraanvaal op Horlivka (video), een plaats ten noorden van waar MH17 ligt. Foto: gedode jonge vrouw met een klein kind - link, voor wie de behoefte voelt. Ondertussen was Poetin - met pilotenbril - bij een Marinedag met straaljagers, marineschepen en onderzeeërs heel obstinaat aan het doen of er niks aan de hand is. Nou. Wat gaan we doen, MinPres, MinBuZa, MinV&J en vooral MinDef? Sturen we de luchmowilebigade? INSTANT UPDATE: Brief van vijf kantjes n.a.v. dit Catshuisberaad integraal geplakt na de breek. Strekking: Kans op een gewapende missie is klein, vanwege de gevechten in de regio. KERNQUOTE: "Het gebied staat onder controle van separatisten die beschikken over veel zwaarbewapende manschappen, op korte afstand van de Russische grens. Het verkrijgen van een militair overwicht door een internationale missie in dit gebied is niet realistisch, zelfs niet met massale inzet van militairen. Het risico is daarbij ook reëel dat zo’n internationale missie rechtstreeks betrokken raakt bij het conflict in Oekraïne, dat daarmee meteen een internationale dimensie zou krijgen, die verdere escalatie in de hand zou werken. [...] Een artikel 100-procedure (inzet leger - red.) is niet aan de orde." Rutte: "Het verkrijgen van een militair overwicht in dit gebied is niet realistisch", zou "escalatie in de hand werken." Rutte: Repatriëringsmissie zal drie weken duren, en wordt voortgezet in samenwerking met de Australiërs en de regering van Oekraïne. Wat Rutte NIET zei in de persco, maar wat wel in de brief staat, is dat de KMar wellicht tóch wapens gaat dragen: "Ook spreekt de OVSE met de separatisten over de wens tot het dragen van handvuurwapens door Nederlandse functionarissen met het oog op hun persoonlijke veiligheid." Onze 2cts: Persco afgelopen. 'We' zijn dus te laat, het Oekraïense leger is Rutte te snel af geweest. Zagen hun kans schoon om actie te ondernemen nu de wereld meekijkt, en nu is Nederland afhankelijk van de grillen van de strijd, die ook op en rond de crashsite van MH17 gevoerd wordt. In dat licht een verstandig besluit om nu geen militairen te sturen, maar je kan je afvragen of we *dus* niet wat eerder actie hadden moeten ondernemen. Het smaakt allemaal een beetje naar gebrek aan durf en doortastendheid. Om in gangbare Playmobil-termen te blijven: we zijn uitgespeeld. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Datum 27 juli 2014 Betreft Repatriëringsmissie Oekraïne Op donderdag 17 juli 2014 kwamen 298 onschuldige mannen, vrouwen en kinderen om bij de ramp met Malaysia Airlines vlucht MH17. Onder hen 194 landgenoten. In totaal zijn slachtoffers van elf verschillende nationaliteiten te betreuren. Zeer veel mensen in Nederland en elders in de wereld zijn diep geraakt door het lot van de inzittenden en het leed dat nabestaanden, familie en vrienden, is aangedaan. Inmiddels zijn stoffelijke overschotten van het merendeel van de slachtoffers naar Nederland overgebracht en op respectvolle wijze ontvangen. In deze brief informeren wij u over de inspanningen om resterende stoffelijke overschotten evenals persoonlijke eigendommen zo snel mogelijk naar Nederland terug te brengen. Dit heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit. Het is een nationaal en internationaal belang dat de stoffelijke overschotten van deze ramp worden gerepatrieerd en aan hun familieleden worden overgedragen, zonder ter plaatse onverantwoorde risico’s te nemen. De VN Veiligheidsraad (VNVR) nam naar aanleiding van de ramp Resolutie S/RES/2166(2014) aan. Deze resolutie beklemtoont onder meer het belang van onbeperkte en veilige toegang tot de plaats van de ramp, roept alle staten en actoren in de regio op volledig mee te werken aan onafhankelijk internationaal onderzoek en dringt aan op de respectvolle en professionele behandeling en berging van de stoffelijke overschotten van de slachtoffers. De Oekraïense autoriteiten hebben overeenkomstig de regels van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) de verantwoordelijkheid voor het onafhankelijke onderzoek naar de toedracht van de ramp. Deze verantwoordelijkheid hebben zij formeel overgedragen aan Nederland. Het Memorandum of Understanding (MoU) hiertoe werd op 24 juli jl. getekend. Het kabinet hecht sterk aan een grondig en onafhankelijk onderzoek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) voert dit onderzoek uit en heeft een internationaal team samengesteld om dit te doen. De OvV is onafhankelijk en bepaalt zijn eigen koers waar het gaat om eventueel technisch onderzoek op de rampplek naar de toedracht van het gebeurde. Dat valt buiten het bestek van de repatriëringsmissie en deze brief. Hetzelfde geldt voor het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie uitvoert. Alle opties om de stoffelijke overschotten zo snel en veilig mogelijk uit het rampgebied naar Nederland over te brengen, zijn de afgelopen dagen grondig bestudeerd en besproken met internationale partners. Het gebied staat onder controle van separatisten die beschikken over veel zwaarbewapende manschappen, op korte afstand van de Russische grens. Het verkrijgen van een militair overwicht door een internationale missie in dit gebied is niet realistisch, zelfs niet met massale inzet van militairen. Het risico is daarbij ook reëel dat zo’n internationale missie rechtstreeks betrokken raakt bij het conflict in Oekraïne, dat daarmee meteen een internationale dimensie zou krijgen, die verdere escalatie in de hand zou werken. Het succes van de repatriëringsmissie is derhalve afhankelijk van het voorkomen van escalatie van de situatie in het onderhavige gebied. Hoe minder de missie aanleiding geeft tot escalatie, hoe groter de kans op een snelle en volledige uitvoering van de werkzaamheden. Het kabinet kiest daarom voor handhaving van het huidige karakter van de inzet en een intensivering van de aanpak, waarbij van dag tot dag wordt bezien wat onder de veiligheidsomstandigheden in het rampgebied mogelijk is. Gelet op deze aanpak en de doelstelling is een artikel 100-procedure niet aan de orde. Voor het effectief en veilig opereren in het gebied is afstemming met de separatisten onontbeerlijk. De pro-Russische separatisten beschikken over zware wapens. In Oost-Oekraïne is sprake van een significante grond-luchtdreiging. Dit maakt dat we in alle gevallen, dus ook indien er zou worden opgeschaald naar een meer robuuste missie, zijn aangewezen op de medewerking van de separatisten bij het zoeken naar en bergen van stoffelijke overschotten. Vanaf vrijdag 25 juli 2014 zijn reeds 23 experts van het Landelijk Team Forensisch Onderzoek (LTFO) en 40 leden van de Koninklijke Marechaussee (KMar) afgereisd naar Oekraïne. Hun taak is het zoeken naar resterende stoffelijke overschotten en persoonlijke eigendommen van slachtoffers. Om zo snel mogelijk toegang tot het rampgebied te krijgen, zijn zij onbewapend. Er wordt nauw samengewerkt met Australië en Maleisië. Australië heeft een planningsteam afgevaardigd naar Nederland. Er zijn op dit moment dus 63 Nederlanders ter plaatse. Die capaciteit zal stap voor stap worden versterkt. Nederland kan op korte termijn nog 60 LTFO-experts en 60 leden van de KMar leveren. Zo nodig kan de KMar-capaciteit met nog eens 100 man worden uitgebreid. Australië heeft momenteel 50 politiemensen ter plaatse en kan dat aantal met nog eens 100 verhogen. Maleisië stuurt 68 politiemensen. Sinds maart 2014 is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) actief in Oekraïne met een Speciale Monitoring Missie (SMM). De taak van deze missie is het bijdragen aan een reductie van de spanningen. De SMM heeft goed zicht op de veiligheidssituatie ter plekke en onderhoudt nauwe contacten met autoriteiten op alle niveaus, het maatschappelijk middenveld, etnische en religieuze groeperingen en lokale gemeenschappen. Daarnaast vergaart de missie informatie en rapporteert zij over de veiligheidssituatie. Ook rapporteert zij over specifieke incidenten. Hoewel de SMM relevante informatie over de situatie ter plekke verschaft, kan zij geen bescherming bieden in het geval van geweldsincidenten. De OVSE heeft immers geen geweldsmandaat en de monitors zijn ongewapend. Van meet af aan heeft de SMM een cruciale rol gespeeld in het verkrijgen van toegang tot het rampgebied voor internationale experts en hulpverleners. Op 26 juli jl. heeft de OVSE met de separatisten afgesproken dat de Nederlandse experts zo snel mogelijk naar de plaats van de ramp kunnen reizen om hun werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de gesprekken stemden de separatisten tevens in met de voorgestelde uitbreiding van de inzet. Ook spreekt de OVSE met de separatisten over de wens tot het dragen van handvuurwapens door Nederlandse functionarissen met het oog op hun persoonlijke veiligheid. De Nederlanders zullen zij aan zij blijven werken met de SMM. Op 27 juli zijn 27 Nederlandse en 11 Australische experts onder begeleiding van de OVSE afgereisd naar Donetsk. Het plan is nu de lopende activiteiten stap voor stap te intensiveren en verder te structureren. Het aantal functionarissen in Oekraïne zal worden uitgebreid met medewerkers van het LTFO en de KMar. Ook Australië en Maleisië zullen de komende dagen een personele bijdrage leveren. Op dit moment staat de exacte omvang en samenstelling van de Nederlandse bijdrage nog niet vast. Ook hierover zullen, door tussenkomst van de OVSE, afspraken met de separatisten worden gemaakt. Daarnaast werken Nederland en Oekraïne aan een verdrag dat, na ratificatie door het Oekraïens parlement, een formele basis biedt voor de aanwezigheid van bewapend personeel van staten met onderdanen aan boord van vlucht MH17 op Oekraïens grondgebied. Op basis van het verdrag zou het personeel kunnen worden uitgerust met persoonlijke bewapening. De inzet is en blijft gericht op het vinden en repatriëren van stoffelijke overschotten en persoonlijke eigendommen van slachtoffers. Het kabinet heeft de heer P.J. Aalbersberg, politiechef van de regionale eenheid Amsterdam, aangesteld als Head of Mission. Het kabinet heeft Defensie belast met de operationele aansturing van de inspanningen in het rampgebied. Defensie neemt ook de logistieke ondersteuning voor haar rekening. De operationele aansturing berust bij een kolonel van de Koninklijke Marechaussee en zijn plaatsvervanger van zowel de Nederlandse als de Australische politie. Zij worden aangestuurd vanuit het Defensie Operatiecentrum. De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing is belast met de algehele leiding. De missie zal haar logistieke basis te Kharkov opbouwen terwijl de uitvoerende functionarissen waarschijnlijk in Torez of Donetsk zullen verblijven. Torez ligt in de directe omgeving van de plaats van de ramp, Donetsk is één uur rijden. Bij een verblijf in Donetsk wordt dagelijks heen en weer gereisd naar het rampgebied. Deze werkwijze, waarbij (indirecte) contacten met de separatisten en de veiligheidssituatie bepalen welke werkzaamheden kunnen worden verricht, is onder de gegeven omstandigheden de beste manier om snel tot resultaten te komen. De hiervoor beschreven inzet geschiedt tegen de volgende achtergrond. Op verschillende plaatsen in Oost-Oekraïne wordt gevochten tussen Oekraïense troepen en pro-Russische separatisten. De plaats van de ramp bevindt zich in de regio Donetsk-Oblast. De Oekraïense regering oefent hier niet langer gezag uit. De controle in de stad Donetsk en omstreken is in handen van de zelfverklaarde “Volksrepubliek Donetsk” (VRD), uitgeroepen na een (niet internationaal erkend) referendum op 11 mei 2014. Belangrijke kopstukken van deze groepering hebben de Russische nationaliteit. De politieke doelstelling die de VRD nastreeft, is aansluiting bij Rusland naar het voorbeeld van de Krim of ten minste blijvende onttrekking van Donetsk aan het centraal gezag van Oekraïne. Het gezag dat de VRD in de streek uitoefent, is echter niet absoluut. Plaatselijk maken criminele groepen misbruik van de gebrekkige ordehandhaving. Rusland heeft, ook vanwege de nauwe persoonlijke banden van Oekraïense separatistenleiders met Rusland, een grote invloed op de VRD en andere separatistische groeperingen. Minister-president Rutte heeft in de afgelopen periode meermaals contact gehad met president Poetin. De Russische president steunt de beoogde inzet om resterende stoffelijke overschotten en persoonlijke eigendommen zo snel en veilig mogelijk uit het rampgebied naar Nederland over te brengen. Hij sprak zijn bereidheid uit invloed op de separatisten uit te oefenen. Het kabinet acht brede internationale steun, in het bijzonder van Rusland, van belang. Het zal de overeenkomst tussen Nederland en Oekraïne, waar nu de laatste hand aan wordt gelegd, daarom ter informatie voorleggen aan de VNVR, als zijnde een nadere invulling van VNVR resolutie 2166. Nadat de Oekraïense regeringstroepen in het weekend van 19 en 20 juli terrein hadden gewonnen, kondigde president Porosjenko op 21 juli een unilateraal staakt-het-vuren af in een straal van veertig kilometer rondom het rampgebied. VRD-leider Borodai kondigde enkele uren later ook een unilateraal wapenbestand af. Lokale vuurgevechten kunnen echter niet worden uitgesloten, zoals ook vandaag is gebleken. Van een breder staakt-het-vuren in de gehele conflictregio is geen sprake. Het kabinet doet er alles aan om de veiligheid en stabiliteit op de plek van de ramp met MH17 te vergroten voor de mensen die daar werkzaam zijn. Net als bij andere missies waar Nederland aan bijdraagt, worden ook in het kader van deze repatriëringsmissie voorbereidingen getroffen voor eventualiteiten. De risico’s voor het personeel en de uitvoering van de opdracht zijn niettemin significant. Van dag tot dag zal worden bepaald of het verantwoord is het gebied in te gaan. Ondanks het humanitaire karakter van de inzet valt niet uit te sluiten dat de conflictpartijen politiek gewin zullen willen behalen uit de internationale aanwezigheid. Het is denkbaar dat de separatisten gedurende de missie eisen stellen aan de toelating tot het gebied of de praktische ondersteuning van de missie, zeker wanneer het conflict een dynamiek krijgt waardoor de VRD of andere separatisten zich in het nauw gedreven voelen. De voortgaande operatie door de Oekraïense strijdkrachten in Oost-Oekraïne kan eveneens leiden tot reacties en escalaties, waardoor het tijdelijke bestand onder druk komt te staan. In het geval van gewonden zal primair gebruik worden gemaakt van ziekenhuizen in Oekraïne. Om bij calamiteiten een eerste opvang en snel zelfstandig vervoer van gewonden naar lokale ziekenhuizen te garanderen, wordt een zogeheten Role-1 capaciteit (eerste hulp aan en stabilisatie van gewonden) ingezet. In samenwerking met Australië zal worden bepaald welke aanvullende medische capaciteit nodig is. Dit kan bestaan uit het tijdelijk toevoegen van medisch personeel aan een van de lokale ziekenhuizen of het ontplooien van een zogeheten Role-2 capaciteit (intensieve chirurgische en medische hulp en verpleging). De veiligheidssituatie wordt nauw gemonitord. De commandant ter plaatse zal onafgebroken de veiligheid in het gebied beoordelen. De veiligheid van het Nederlandse personeel wordt vooral gewaarborgd door goede afspraken met zowel de regering van Oekraïne als, via de OVSE, met het leiderschap van de separatistenbewegingen ter plaatse. Zij weten, op hun beurt, de kritische blik van de gehele wereld op zich gevestigd. Om ongewenste reacties te vermijden, wordt een uitstraling die als provocatief zou kunnen worden ervaren zo veel mogelijk vermeden. De civiele, humanitaire en onpartijdige uitstraling die niet bedreigend overkomt, draagt daaraan bij. Indien de Tweede Kamer dit wenst, kan zij langs de aangewezen weg nader worden geïnformeerd over de veiligheidssituatie. De inzet zal maximaal drie weken duren en eerder worden beëindigd als het vinden en repatriëren van stoffelijke overschotten is voltooid, of als voortzetting van de werkzaamheden niet langer verantwoord is met het oog op de veiligheidssituatie. Ondanks de beperkte voorbereidingstijd en de gesignaleerde risico’s, acht het kabinet de inzet van groot belang. Het kabinet is vastbesloten om de slachtoffers naar Nederland terug te brengen. Er is geen tijd te verliezen. De veiligheidssituatie wordt reeds nauw gemonitord en de inzet zal, aan de hand van de omstandigheden ter plekke, van dag tot dag worden bepaald. De Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten Originele versie van de brief als .pdf

Reaguursels

Inloggen

ben kokhals | 28-07-14 | 04:34 HEAR HEAR +1

trip666 | 28-07-14 | 09:48

ben kokhals | 28-07-14 | 04:34
Sterk stukje, de feiten tot nu toe geven je gelijk.
Maleisië heeft direct met de separatisten onderhandeld en met resultaten.

Eppo | 28-07-14 | 09:12

@miko | 27-07-14 | 17:28
Ik wil niet zeggen, told you so.
Maar nu toch gedaan..
.
Mag best hoor.
Watjes-Hooligans: 0-2
Soms is het goed een wedstrijd te verliezen.

Rest In Privacy | 28-07-14 | 09:04

Ukraine is lekker bezig trouwens. De Donetsk groep gescheiden van de Luhanks groep. Die is dus afgesneden van alles nu. Donetsk zal snel worden opgerold zo.

Dima Beeline | 28-07-14 | 08:55

Pardon, excuseer mij, sorry hoor, maar uh, kunnen jullie wellicht heel misschien een klein beetje bij jullie reeds maanden voortschrijdende oorlog dit kleine gebiedje eventjes buiten de oorlog houden. Niet schieten hier, geen kraters maken, niet vliegen etc. Zouden we heel fijn vinden en dergelijke.
Alsof je tegen een tankcommandant zegt om alstublieft om een autocrash heen te rijden op de doorgaande weg ten tijde van de Blitzkrieg.
#Nederlandishopeloosnaief

Dima Beeline | 28-07-14 | 08:52

Als Rutte op dag 1 Putin had gebeld en gevraagd of het goed was om 500 man per vliegtuig naar het dichtstbijzijnde vliegveld in Rusland te sturen en via de Russische grens het gebied ingegaan was, waren we er op dag 2 geweest! En ja dat had Putin goed gevonden. Maar nee, we moesten het met onze 'vrienden' van de Ukraine spelen! De Ukraine heeft dit van voor tot achter getraineerd en doet dat nu weer, dat kan je niet anders duiden dan 'verdacht'. Vooral blijven volhouden dat Ukraine een heilig boontje is in dit conflict!

florisdaboris | 28-07-14 | 08:37

PS: Hier een interessant artikel over dit onderwerp in brede zin: "The World Is Doomed By Western Insouciance" (dr. Paul Craig Roberts) www.paulcraigroberts.org/2014/07/26/wo...
Ook haalt hij het recente, volkemen irrelevante "bewijs" onderuit dat is rondgestuurd door Washington ("Russian firing into Ukraine territory"), omdat ze klaarblijkelijk niks hebben om hun eerdere felle beschuldingen te onderbouwen: "Another explanation is that unable to substantiate any of its charges against the Russian government, the State Department decided to use social media to spread disinformation in behalf of its propaganda assault on Russia. It was Geoffrey Pyatt, the US Ambassador to Ukraine who posted the images on Twitter. Pyatt was Victoria Nuland’s partner in orchestrating the coup against the Ukrainian government..." www.paulcraigroberts.org/2014/07/27/an...

ben kokhals | 28-07-14 | 08:33

#enpassant | 28-07-14 | 05:34 "Ik ga er vanuit dat Rutte wel degelijk goed geïnformeerd is..."
.
Goede punten, ook die ATC-data. Geheel mee eens. Nu steeds meer tekenen wijzen op betrokkenheid van Kiev/Washington, is nog steeds geen antwoord gegeven op de door hoge Russische militairen gestelde prangende tien vragen rt.com/news/174496-malaysia-crash-russ... En dan dit: www.zerohedge.com/news/2014-07-27/mult... Zeker is in ieder geval dat Kiev en Washington iets aan het verhullen zijn, wat ze nog meer verdacht maakt. Ook werden de "war games" in de Zwarte Zee (BREEZE) verlengd van 13 juli naar 17 juli. Waarom? Daar hoort een heel apparaat observatiemiddelen bij, zoals AWACs en satellieten. Maar het enige waar Washington mee kwam was een recht lijntje en dan een boogje op een satelliet plaatje uit 2010.

ben kokhals | 28-07-14 | 08:10

Binnenkort de eerste beelden van uitgemoorde etnisch russische dorpen. Maar dan niet in de "onafhankelijke" westerse media.

sinar2 | 28-07-14 | 07:56

@ben kokhals | 28-07-14 | 04:34
Ik ga er vanuit dat Rutte wel degelijk goed geïnformeerd is maar instructies uit Washington heeft gekregen. Ergo, hij mag niet vragen naar achtergehouden bewijsmateriaal. Het is nu alweer bijna 2 weken na de ramp met de MH17 en Kiev houdt nog steeds de door de SBU in beslag genomen gesprekken met de piloten uit de verkeerstoren van Kiev, de vluchtgegevens en de radarbeelden van MH17 geheim.

#enpassant | 28-07-14 | 05:34

Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:15 : De Usa kan nog zoveel aanwijzingen en bewijzen aanvoeren ... ze geloven Poetin en zijn propagandamachine en niet ons.

Welke bewijzen? Om te beginnen zijn de Oekrainse troepen er met een genocide bezig. Zij willen de dissidente provincies bezetten en "schoonvegen", zoals hun grote voorbeeld dat driekwart eeuw geleden deed. De Oost-Oekraïnse bevolking wordt door Kiev gezien als untermenschen (dixit de ex-premier "Yats") en vergeleken met ongedierte dat uitgeroeid moet worden www.youtube.com/watch?v=6RxSzSWbcxo En remember, de Kiev-Nazis zijn door de VS en EU aan de macht geholpen middels een illegale staatsgreep, en zijn échte Nazis, tot en met hun jügend aan toe: www.youtube.com/watch?v=fY_cGkbuh90#t=...
Nu de BRICS een succes dreigt te worden en de interesse van Duitsland heeft gewekt, en de (petro)dollar op haar retour is, hebben de meocons in de VS weinig tijd over om iedereen in het gareel te dwingen en Rusland de kop in te drukken (Brzezinsky-, Wolfowitz-doctrine), desnoods nucleair (Bush-doctrine). De VS willen solo-hegemonie over de wereld, de BRICS niet, die willen een multipolaire wereld www.youtube.com/watch?v=VjNaBxFN__E&am... De ramp wordt door Kiev & Washington gebruikt om de Russen verder te demoniseren, de dissidente provincies te onderwerpen, en troepen en raketten te stationeren in het grensgebied (gericht tegen Rusland).
Kiev en Washington zijn dan ook de hoofdverdachten van de ramp, wat al met enige schroom wordt toegegeven www.infowars.com/kiev-source-ukraine-a... Zij hebben het motief, de middelen en de motivatie. Zij zijn het die met frauduleuze flutbewijzen komen www.youtube.com/watch?v=nqPCejH3mTM en bewijsmateriaal achteroverdrukken www.youtube.com/watch?v=38FBFiBSM-A
Als Rutte goed geïnformeerd zou zijn, had hij zeker na de aanval door Kiev die de Meleisische onderzoekers bijna het leven kostte, geëist dat Kiev diens troepen volledig terugtrekt uit het gebied, en er een tevens een onderzoek komt naar mensenrechten-schendingen door de Kiev-Nazis www.youtube.com/watch?v=JzCcBbP1VjA waar die de Kiev-Nazis enorm veel lol in hebben www.youtube.com/watch?v=oo1ZvGFlY-Y#t=... en de zoon van vicepres Joe Biden profijt van heeft www.zerohedge.com/news/2014-07-25/comp... Kortom: Kiev zou het achtergehouden bewijsmateriaal moeten overhandigen, diens troepen terugtrekken uit Oost Oekraïne, en beginnen met serieuze, open onderhandelingen. Dan kan Nederland in alle rust verder met onderzoek en berging.

ben kokhals | 28-07-14 | 04:34

ik vind dat Hennis het veel beter doet dan al haar voortgangers... die Hennis durft in te grijpen en al die voortgangers deden wat de generaals hun opdraagde.

jckteg | 28-07-14 | 01:14

We hebben huurlingen nodig; mensen die het leuk vinden om naar oorloggebied te gaan.
Niet van die watjes.. zoals Rutte en Timmermans.
De huidige militairen zijn in dienst gegaan in de verwachting dat ze met 59jaar met pensioen mogen gaan en een wereldbaan hebben.. wat wel klopt want alles wordt geregeld .. ze mogen vroeg met pensioen...
Die tijd is over!
Net als bij de politie! Beter 1 politieman die niet over zich heen laat lopen .. dan 100 van die watjes.

jckteg | 28-07-14 | 01:11

Wat een gelul zeg want als we waren gegaan met wapens hadden we er nog middenin gezeten. Dan waren de rapen pas echt gaar geweest. Alsof die Oekraieners (en rebellen aldaniet met steun van Poetin ) ineens zouden zijn gestopt met vechten omdat wij eraan kwamen. Dream on! Rutte doet het goed.

doriangray | 28-07-14 | 01:06

Oftewel, hoe te vertellen dat de krijgsmacht zo hard is wegbezuinigd door je eigen wanbeleid, zonder het daadwerkelijk toe te geven cursus #1.

Volgende week gaan we verder met het deel "Hoe het totale gebrek aan daadkracht spinnen tot een blijk van zelfbeheersing en verlichting", waarvan we vorige week al een preview hebben gezien.

Dit kabinet heeft geen ruggegraat. Maar heel Nederland loopt weer met ze weg, dankzij de grote snelwegshow en het uurtje tafeltimmeren met Rutte en Timmerfrans. Als Samsom nou ook even de blaaskaak gaat uithangen is het rijtje compleet.

Piet van het Padje | 28-07-14 | 01:03

intussen roert Poetin met zijn nog ff flink door de opgeschrikte mierenhoop.

Occipitaalcasibus | 28-07-14 | 01:03

Harry Turtle | 27-07-14 | 23:31

Ja het eerste stuk van het artikel lijkt plausibel .
Na mijn vorige post het artikel uitgelezen .

zit nu met gefronste wenkbrouwen ten aanzien van de site .

Roy Bean | 28-07-14 | 00:30

@Harry Turtle
Sorry, bloedserieus.

Kromme Tenen | 28-07-14 | 00:05

Hoera ! De lucht mobiele brigade kan weer terug naar de camping. Uiteraard gaat dit gepaard zonder een kick te geven of te morren.

vivaldi | 28-07-14 | 00:04

Kromme Tenen | 27-07-14 | 22:10
Net ff gelezen, maar die site is satire neem ik aan?

Harry Turtle | 27-07-14 | 23:31

Het is toch wel opvallend hoe oorverdovend STIL het is rond de Europese Unie en dan met name Verhofstad. Aan de media de taak om hem aan zijn oorlogsopruiende taal te blijven herinneren!

Ir. Wilhelmus | 27-07-14 | 23:01

Kromme Tenen | 27-07-14 | 22:10

Bedankt voor de link .
De hele zaak wordt met de dag absurder .

Het lijkt nu dus ook belangrijk dat de ooggetuigen het zwijgen wordt opgelegd .

link :http://www.veteranstoday.com/2014/07/27/notes-on-mh17/

Roy Bean | 27-07-14 | 22:46

Ondertussen beginnen zelfs de Amerika-getrouwe reaguurders van de Telegraaf enorm kritisch te worden en te geloven dat Kiev het zelf gedaan heeft:

m.telegraaf.nl/article/22901730/commen...

Wurgje de huisboa | 27-07-14 | 21:50

Mijn Canada begint ook eindelijk wakker te worden.

Stephen Harper Says Canada Must Not Falter In Face Of Russia's 'Aggressive Militarism'

www.huffingtonpost.ca/2014/07/26/steph...

lady blabla | 27-07-14 | 21:18

Het is wel toevallig dan de 'Europese' vriend Oekraïne precies daar en nu de strijd met de separatisten aangaat. Als de beloftes die ongetwijfeld door de EU gedaan gaan worden maar groot genoeg zijn, dan zal plotsklap Oekraïne bereid zijn de strijd op te schorten. Ben benieuwd waarin die beloften uit zal bestaan. Schaken en chantage hoef je Oekraïners niet te leren

Boy Cot | 27-07-14 | 20:36

@GateKeeperNL | 27-07-14 | 20:15
U schaamt zich op internationaal niveau. Maar ik vrees dat het erger is. Ik vrees dat we het lachertje van de kosmos zijn met onze leider, premier Pleefiguur.

VanBukkem | 27-07-14 | 20:24

Goed nieuws dit. Laat iedereen die spierballen taal bezigt maar links liggen. Dit is niet onze oorlog en hoe vreselijk het neerschieten van dat vliegtuig is, de doden komen niet terug met nog meer doden.

Hoe internationaler deze politiemissie is, hoe beter. De Aussies en de Maleisiërs erbij is dus een goede keuze.

Ook de Aluhoedjes die er heilig van overtuigt zijn dat het westen bewust aanstuurt op WW3 mogen weer terug naar hun moeders' zolder

moonshiner3519 | 27-07-14 | 20:22

Verhofstad en Van Baalen dienen vanaf nu bij elk bezoek aan de rampplek voorop te lopen (zeker 100m) zonder witte vlag.

Der Schnitzeljäger | 27-07-14 | 20:18

| 20:01:Vergeet ook onze held Pieter Broertjes niet,is hij trouwens afgetreden?Maakt niet uit wat je doet maar iemand ze kind bedreigen.
Typische laffe PVDA scum, of iemand zijn ouders kan kiezen, hemeltergend dat zo iemand dan zonder commentaar verder aan het hoofd van de macht kan blijven, levensgevaarlijk dit soort ophitsende uitspraken.

gebrokenvleugel | 27-07-14 | 20:17

VanBukkem | 27-07-14 | 19:43
Voor het eerst schaam ik me op een internationaal niveau.
Ik werk voor een buitenlands bedrijf en ze hebben het over de schandalig zwakke optreden van Nederland.

GateKeeperNL | 27-07-14 | 20:15

gebrokenvleugel | 27-07-14 | 20:01:Vergeet ook onze held Pieter Broertjes niet,is hij trouwens afgetreden?Maakt niet uit wat je doet maar iemand ze kind bedreigen brrr zonder hard bewijs ook nog,Pietertje zal wel wat vaker over ze schouder kijken nu.

hebbuh | 27-07-14 | 20:14

Volgens mij hoopt iedereen gewoon dat morgen de regering daar de seperatisten weggekickt heeft een we 'rustig' aan de slag kunnen. Het lijkt er in ieder geval op dat de seperatisten nu behoorlijk in de hoek gedreven worden.

hoevenpe | 27-07-14 | 20:07

Zie 'm shinen onze Frans. Die had zijn gouden uur. Knap staaltje toneel was het.
panadol | 27-07-14 | 19:45
Als je de huiltoespraak goed voor de geest haalt, tezamen met de ongeverifieerde en mogelijk valse beschuldiging over trouwringen en looting, moet je toch inzien hoe hier schurftige EU-propaganda gepleegd werd.

gebrokenvleugel | 27-07-14 | 20:01

dat was vanaf het begin al duidelijk. Als de strijdende partijen je niet willen hebben dan heeft het geen zin al dan niet egwapende mensen te sturen, als de strijdende partijen je wel willen hebben dan is het niet nodug want de OVSE zit er al

kees1960 | 27-07-14 | 19:59

Oekraïne beschoot eerder al het traject waar "onze" trein nog overheen moest. Nu beschieten ze de plek waar wij onderzoek willen doen naar de toedracht van de ramp. If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.

Pierre Tombal | 27-07-14 | 19:58

Verstandig besluit, never bring a knife to a gunfight.

captainobvious | 27-07-14 | 19:52

gebrokenvleugel | 27-07-14 | 19:37
Zie 'm shinen onze Frans. Die had zijn gouden uur. Knap staaltje toneel was het.

panadol | 27-07-14 | 19:45

Mark Trutte heeft gewoon weer te lang zitten dralen

Rijole | 27-07-14 | 19:44

@GateKeeperNL | 27-07-14 | 17:48
Eerste keer nog maar?!

VanBukkem | 27-07-14 | 19:43

General McAuliffe | 27-07-14 | 19:37

grondoverwicht zonder eerst luchtoverwicht??

Flatulent | 27-07-14 | 19:39

Vast en zeker. Daarna uiteraard nog even reflecteren. Tenslotte kan het altijd beter/realistischer.

ley007 | 27-07-14 | 19:38

NUTS.
Om een 2e Srebrenica te voorkomen sturen we maar geen troepen.
Toont meteen aan dat ook luchtmobiel dus niet veel voorstelt.
Dit halfbakken leger in stand houden heeft geen enkele zin. Je moet de boel nu gewoon opdoeken of strategisch gaan investeren in een leger dat past bij de strijdtonelen van de 21e eeuw die anders dan 'specialisten' willen doen geloven onveranderd is sinds midden 20e eeuw.
Het draait nog steeds om grondoverwicht en daar heb je gewoon MBT's voor nodig, en die hebben we niet meer (facepalm)

General McAuliffe | 27-07-14 | 19:37

@ley007 | 27-07-14 | 19:28
Wat ik me dan weer afvraag als die tranen stukjes van Maxima en Timmerfrans gerepeteerd worden
twitter.com/KvanOosterom/status/49123...
Ik denk dat je dicht bij de werkelijkheid zit, hier een foto van Timmerfrans vlak na zijn huiltoespraak bij de VN, poseerde naast Samantha Powers die meer verstand heeft, gezien de bigsmile van Frans.

gebrokenvleugel | 27-07-14 | 19:37

@ley007 | 27-07-14 | 19:28
Wat ik me dan weer afvraag als die tranen stukjes van Maxima en Timmerfrans gerepeteerd worden of ze dan niet verschrikkelijk de slappe lach hebben.
Met de hand tussen de jurk naar de WC pot hollen daar in de huizen van Oranje.

NFC | 27-07-14 | 19:29

@"Omdat die tape niet echt is misschien?
Jim Lovell | 27-07-14 | 19:21"

Ja, dat doen ze namelijk de hele dag door op alle grote internationale luchthavens, fictieve gesprekken van Air Traffic Control met gezagsvoerders opnemen. Gewoon voor de LULZ! /sarc

Zucht. Als die opname niet echt was, had ie ook niet hoeven verdwijnen.

54321 | 27-07-14 | 19:28

Wat stond die Hennis erbij als een hulpeloos onnozel wicht, zeg

Rest In Privacy | 27-07-14 | 19:28

Jan Gerritsen9977 | 27-07-14 | 19:18

het cynische zit in het feit dat wij straks de rekening krijgen. Oekraine jaagt nu het van de EU gekregen geld erdoorheen aan militaire acties en wij kunnen over een paar weken weer opnieuw met 10-15 miljard komen om het land te redden van een faillissement.

Flatulent | 27-07-14 | 19:28

Hier kun je lezen waa IDF zoal mee bezig is, druk, druk.

twitter.com/IDFSpokesperson
Raketjes van het kerkhof geschoten, morgen huilverhalen Israel schiet lijken nog een keer.
Raketjes uit scholen, morgenweer huilverhalen Israel schiet scholen dood en ga zo maar door.
Het is wel jammer ik stemde altijd SP maar nu niet meer.

gebrokenvleugel | 27-07-14 | 19:28

Maar oh oh oh, wat was die speech van Timmerfrans toch mooi hė. Ben benieuwd of die positivo's nog steeds zo positief zijn.

ley007 | 27-07-14 | 19:28

@parel vh zuiden: die zijn zich in kiev aan het aanmelden.

Pimp my Voortuin | 27-07-14 | 19:25

watazooi | 27-07-14 | 19:20
En zijn aanhangers zijn helemaal erg,die slaan nog geen deuk in een pakje boter.

ron78 | 27-07-14 | 19:23

Het is ook helemaal geen optie tenzij in nato verband, maar dan is de kans op escalatie enorm. Maar het is triest dat het rampgebied en de toegang daartoe niet door beide partijen worden gerespecteerd en als neutraal gebied wordt gezien tot de bergingswerkzaamheden voltooid zijn.

panadol | 27-07-14 | 19:22

@Jan Gerritsen9977 | 27-07-14 | 19:18
Ik hoop dat Timmerfrans in tegenstelling tot zijn Duitse collega Merkel wel een staakt het vuren gaat afdwingen als hij morgen in Kiev is. Daar is wel politieke moed voor nodig dus verwacht het niet.

NFC | 27-07-14 | 19:21

@54321 | 27-07-14 | 19:12
Omdat die tape niet echt is misschien?

Jim Lovell | 27-07-14 | 19:21

NL moet zijn buitenlandse politiek maar eens herzien. Kennelijk treden we wel als het sulletje van de klas op in allerlei exotisch landen, maar als onze eigen belangen een optreden vereisen loopt het de MP dun door de broek.

watazooi | 27-07-14 | 19:20

Niemand valt kennelijk over het cynisme van de Oekrainers om van de gelegenheid gebruik te maken een grondoffensief te starten, waardoor een onderzoek op de rampplek totaal onmogelijk wordt.
En ja, zielige foto van die moeder en haar kind. Maar hoeveel burgerslachtoffers zijn er niet gevallen door de bombarderingen van de Oekrainse luchtmacht op steden?
Het is daar oorlog, en dan valt goed en kwaad maar moeilijk uit te leggen.

Jan Gerritsen9977 | 27-07-14 | 19:18

Grappig... Personeelszaken defensie merkt helemaal niets van de gevoelde noodzaak tot Nederlands militair ingrijpen.
.
Dus het lijkt erop dat de "ingrijpers" niet zo heel hoog zit. Net hoog genoeg om op te roepen dat anderen voor hun mening mogen sterven, bij lange na niet hoog genoeg om zelf voor te sterven.
.
En zo kun je hun bijdrages op waarde schatten. Van nul en geenerlei waarde dus.

Parel van het Zuiden | 27-07-14 | 19:14

ron78 | 27-07-14 | 19:01
Er is behalve ww3, ook nog iets als het verschil tussen handelen uit wraak voor de slachtoffers of handelen in het belang van de nabestaanden en anderen.

Je kunt wel gevoelsmatig goed handelen, maar daar kopen de nabestaanden van de militairen die in bodybags terugkomen weinig voor.

En Rutte heeft deze keer gewoon gelijk (en verterlde bijna hetzelfde als ik al een paar dagen doe) . Op de locatie van de crash is gewoon geen militair overwicht te krijgen zonder zware aanvallen in Russisch grensgebied. Met Russische luchtafweer net over de grens (en met een bereik van 400 KM) heb je ook geen luchtsteun, en er hoeft maar één kogel of granaat even af te wijken en op Russsisch grondgebied te komen en je hebt de poppen aan het dansen.

Dus slim advies (kennelijk ook mede door militaire specialisten gegeven) : niet doen!

Flatulent | 27-07-14 | 19:13

En hoe zit het met de bonussen voor het management van de operatie ? Toch wel tig x hoger dan van de Haagse politici hé ? Tjonge,jonge en dan te bedenken dat het een fluitje van een cent is voor de oorlogvoerenden om een spaak in het wiel te steken.Wereldvreemd blijft Den Haag in alle geledingen.

Dolphi | 27-07-14 | 19:12

@"Hebben ze in Oekraïne de tape van de toren al vrijgegeven, of is knutselen met audio te lastig.
No Mames | 27-07-14 | 18:57"

Nope, die tape daar horen we nooit meer iets van.

54321 | 27-07-14 | 19:12

@"Ik voorspel voor de komende jaren acties tegen het open en vrije internet vanuit USA en UK .
Roy Bean | 27-07-14 | 18:55"

Off topic: dat is al láng aan de gang. Zie hier bijvoorbeeld de acties van het Britse GCHQ om online desinformatie te verspreiden en te manipuleren: firstlook.org/theintercept/2014/07/14...
(info van The Intercept van Glen Greenwald, die onberispelijke bronnen heeft)

54321 | 27-07-14 | 19:08

Zwarte Ray | 27-07-14 | 17:37
Volgens die kaart boekt het Oekraïense leger alleen maar overwinningen. De rebellen sites beweren precies het tegenovergesteld. Ergens in het midden zal de waarheid liggen. Het is nog lang niet over.

vansuyle.com | 27-07-14 | 19:08

Mooi. Al had het Rutte gesierd om toe te geven dat al zouden we willen, we kunnen niet. Decennialang bezuinigen door VVD, CDA, PvdA, D66, CU, GL heeft de krijgsmacht vleugellam gemaakt.
.
Met steun van de Nederlandse bevolking trouwens. Feitelijk zou iedere politicus en Nederlander die militaire inzet eisen een klap voor zijn harses moeten krijgen. U wilde er niet voor betalen, dan nu bek houden!
.
Wilt u de militaire optie? Denk dan eens na voordat u stemt!

Parel van het Zuiden | 27-07-14 | 19:07

Nog wel eens iets gehoord van die mongoloïde victorie kraaiende van Baalen? Iemand?

Dr. Plofkop | 27-07-14 | 19:07

De Oekraïners en de VS willen zoveel mogelijk bewijsmateriaal weg werken: 21stcenturywire.com/2014/07/25/mh17-ve...
Maar wel gaan er miljarden van ons belastinggeld via EU/IMF/Wereldbank naar de Oekraïne.

Ivan aus dem Osten | 27-07-14 | 19:05

Nou we het er toch over hebben, hoelang blijf ik nog een Newbie :) ? Een week, twee weken, iemand? O, een paar maanden, heel goed, weet ik ook eens hoe het voelt om een stempeltje te krijgen: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/07/...

Watching the Wheels | 27-07-14 | 19:05

@terpen-tijn, lees het rapport in mijn link. Werkelijk, zelfs u zult dan begrijpen dat u in een propaganda val gelopen bent.

Pimp my Voortuin | 27-07-14 | 19:05

Heb geen enkele intentie om daar wat aan te doen, signaleer alleen overeenkomsten!
Lezen mongolen, ben juist tegen het sturen van troepen!

Terpen-tijn | 27-07-14 | 19:03

Waarom een homo naar Rusland zou willen?
Weet ik veel, misschien moet hij wel voor zijn werk.
LB, het gaat om het vervolgen van iets wat niet in het straatje past van een dictator.

Terpen-tijn | 27-07-14 | 19:01

Flatulent | 27-07-14 | 18:59
Nee aangezien we hier bang zijn voor een WOIII doe ik dat maar niet,toch?

ron78 | 27-07-14 | 19:01

Geweld tegen homo's of wie-dan-ook moet je overigens wel tegen optreden voor alle duidelijkheid.

Watching the Wheels | 27-07-14 | 19:00

@Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:57
En daar had jij iets aan willen doen als wij daar met troepen op de fiets aan de grens hadden gestaan? Laat me niet lachen. Ik ontken het niet hoor dat er daar gebieden zijn waar het vreselijk is om homo te zijn, maar begin eens in Nederland en als je wil ook in Europa. Wat denk je van dorpjes in Roemenie of nog meer afgelegen? En dan met een vinger naar Putin wijzen, nou dan begrijp je er niet veel van.

NFC | 27-07-14 | 19:00

@ Flipus | 27-07-14 | 18:17

Believe me, de Russen begrijpen dat al jaren langer dan wij.
We wachten geduldig op de volgende ramp/aanslag/whatever....

Mask | 27-07-14 | 18:59

terpen-tijn: u ging vast ook helemaal mee in de anti homo hype.
Lees dit even, helpt met het openen van ogen. Geschreven door een homo

www.scribd.com/doc/203382931/Russian-L...

Pimp my Voortuin | 27-07-14 | 18:59

ron78 | 27-07-14 | 18:57
Jullie vlucht naar Kiev al geboekt om als vrijwilliger te gaan vechten?

Flatulent | 27-07-14 | 18:59

Oekraine wil nog snel voordat de experts het gebied binnengaan de bewijzen vernietigen.

sinar2 | 27-07-14 | 18:59

@Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:50
Maar waarom zou je als homo naar Rusland willen? Zag net ook op TV speciale homovaardewereldrondreizen. Leef toch gewoon en dan ga je een keer ergens niet heen. Iran is ook niet zo'n goede 'verkansiebestemming'. Kijk voor die mensen die er wonen kun je best opkomen, maar wat kan het schelen dat je er niet naartoe kunt als je homo bent. Als je niet van kou houdt, dan ga je gewoon een jaartje niet naar de Noordpool.

Watching the Wheels | 27-07-14 | 18:58

viridis | 27-07-14 | 18:53
Welcome to Holland,land of cowards.

ron78 | 27-07-14 | 18:57

NFC 18:53
Onnozele.
Omdat jij er weinig over hoort gebeurt het niet vaak dat homo s gemolesteerd worden?
Heb je er wel eens van censuur gehoord?
Of het feit dat niemand er meer voor uitkomt om homo te zijn in Rusland?
Idiot.

Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:57

Hebben ze in Oekraïne de tape van de toren al vrijgegeven, of is knutselen met audio te lastig.

No Mames | 27-07-14 | 18:57

Haal het hele leger maar naar huis en laat ze onze steden schoon sweepen.

Meer van Dit | 27-07-14 | 18:56

54321 | 27-07-14 | 18:13

Kan je een betere doofpot bedenken als dit ???.

Het is ze inmiddels duidelijk dat niet de hele wereld naief is en dat ze de macht van het internet hebben onderschat .
Geenstijl.nl heeft samen met een aantal reaguurders aanzienlijk bijgedragen de informatie-stroom wat in evenwicht te houden .

Wij worden hier meer gelezen dan wij denken .

Ik ben op duitse , engelse ,en amerikaanse sites referenties tegengekomen naar de hier gevoerde discussie .
Ik voorspel voor de komende jaren acties tegen het open en vrije internet vanuit USA en UK .

Roy Bean | 27-07-14 | 18:55

Escalatie voorkomen? woehahaha. Die is er toch al. Burgervliegtuigen met onze mensen erin worden gewoon neergehaald. Dat was toch al de escalatie? Als de haatbaarden ons 1 voor 1 de keel afsnijden en de russische tanks op het binnenhof staan dan nog proberen we de escalatie te voorkomen. Funny.

viridis | 27-07-14 | 18:53

@Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:50
WTF Zijn zoveel homo's in Rusland. Naar schatting 10% van ongeveer 142.000.000 en hoe vaak hoor jij nu dat er een is gemolesteerd? In Nederland hoor ik het vaker.

NFC | 27-07-14 | 18:53

i-Wonder | 27-07-14 | 18:50

Met één groot verschil:
Als het inderdaad huurlingen zijn, krijgen zij wél betaald, in tegenstelling tot de oekrainse militairen die eind van de maand pas gaan horen dat de staatskas leeg is.

Flatulent | 27-07-14 | 18:53

"Man kijk toch uit" zei de vader van Simon Carmiggelt toen die zei door Duitsland te willen treinen, om in Joegoslavie vakantie te vieren.
"Als ze weten dat je een socialist bent, loopt je leven groot gevaar" Dat was in 1935.
Hetzelfde kan een vader nu zeggen als zijn zoon homo is en naar Rusland wilt.
Open your eyes...

Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:50

@54321 | 27-07-14 | 18:42
Maar dat is op niveau van de werkvloer, dat is iets anders dan wanneer Rutte die Borodai zou bellen.
.
Iemand nog iets gehoord van Igor Girkin of ligt die ergens met een kogeltje in z'n knarretje in een weilandje, zoals de mannen van Jiskefet zouden zeggen? Die kunnen ze waarschijnlijk niet meer gebruiken, dus dat zou geen onlogische oplossing zijn. Of Siberie ofzo. Raar dat er niks meer van gehoord is.

Watching the Wheels | 27-07-14 | 18:50

De Oekers vechten voor hun land en zullen die strijd met de huurlingen van Putin zeker winnen. Geef het nog 2 weken.

i-Wonder | 27-07-14 | 18:50

@NFC | 27-07-14 | 18:45
Die man heeft het niet makkelijk. Kan jij wat hij doet?
Medeleven lijkt me ook niet wat voor jou.

Jim Lovell | 27-07-14 | 18:48

Goh wat een stelletje toetsenbord helden zijn hier weer aan het trollen.

Draaikolk | 27-07-14 | 18:48

Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:41
Helemaal mee eens.

ron78 | 27-07-14 | 18:48

Helemaal mee eens, veel te lang gewacht en nu is het sop de kool niet meer waard. Wat we geleerd hebben is dat dit kabinet bestaat uit trekpoppen met slappe knieen. Dat de EU ons heeft laten barsten en dus ook op dit gebied nutteloos is. Dat Oekraine nooit en te nimmer een EU land mag worden.

doskabouter | 27-07-14 | 18:47

*aluhoedje opzet*. Tijd voor een complot theorie.
Wat voor belang heeft Oekraïne om dat gebied te bezetten?
Of ze hebben de raket zelf afgevuurd, en willen bewijs vernietigen.
Nog een erger scenario.
Stel, in een gebied onder de separatisten en één van onze jongens wordt neergeschoten. Kan niet anders zijn dan Oekraïne zijn die de kogel heeft afgevuurd.
Maar in een gebied dat valt onder Oekraïne, daarvan moet die kogel toch van de separatisten komen.
Lijkt wel of Oekraïne, Nederland en dus Europa wil betrekken in een oorlog.
*aluhoedje afzet*

Wim Venijn | 27-07-14 | 18:47

More than 6,000 German firms operate in Russia, pouring in billions of dollars in foreign direct investment.
Some 300,000 German workers depend on their country's trade with Russia for their livelihoods.
With its billion dollar contracts for Mistral warships -- a deal which keeps some 1,000 Frenchmen and women employed in a country with a 10% unemployment rate -- France is Europe's largest supplier of arms to Russia.
If the EU hits Russian state-owned banks, London's financial center would suffer while its luxurious residences in the capital would also become less appealing to the swathe of oligarchs who have relocated to Britain of late.
- As a block, the European Union exports about 100 billion euros worth of goods and services to Russia and takes in roughly 200 million of the latter's imports.

(c)ZWITSUL | 27-07-14 | 18:45

@Charles de Batz | 27-07-14 | 18:00
Tsja die Hennis, zag het ook, je zal als militair toch zo n Schoeffers wijffie als baas op je dak krijgen.

Uw Verzekeringsadvis | 27-07-14 | 18:45

Al investeren we 100 procent van ons BNP in defensie, zonder dat politici ze inzetten is het nutteloos. En als je ze wel inzet en laat vallen, zoals in Srebrenica, word ik er ook niet vrolijk van. Laten we ons altublieft achter onze dijken terugtrekken.

padbuffel | 27-07-14 | 18:45

Toch nog even iets gemeens. Kan het niet laten. Maar Timmerfrans stond erbij alsof ie de nieuwe kleren van de keizer aanhad tijdens de persco. Hoop in ieder geval dat ie 't zelf nog even wast voor hij richting Kiev gaat. Net als zijn handen.

NFC | 27-07-14 | 18:45

"We hadden nu juist actie tegen Oekraine moeten nemen en de toegezegde wapenstilstand afdwingen.
Nu is het de komende dagen helemaal onveilig en nog maar de vraag of er na afloop nog iets over is van het gebied of dat we de restanten van de slachtoffers met een pincet tussen de rupsbanden van de tanks vandaan kunnen peuteren.
Flatulent | 27-07-14 | 18:00"

Dit.

En @Watching the Wheels | 27-07-14 | 18:26
De Nederlandse forensische experts onder leiding van Peter van Vliet konden wél overleggen met de rebellen, maar gingen pas op 21/7 aan de slag omdat het volgens Kiev voor hen "niet veilig" zou zijn... Dit terwijl de rebellen al een paar dagen aan het bergen waren in afwachting van de experts...

54321 | 27-07-14 | 18:42

Toen het Nederlandse onderzoeksteam arriveerde op de plek des onheils, was de grond al enkele malen omgeploegd en de derde oogst zojuist binnengehaald.
De leider van de missie verklaarde dat het onder deze omstandigheden niet mee zou vallen om de ware toedracht te achterhalen.

de honden blaffen... | 27-07-14 | 18:42

Poetin zit nu in die fase van Hitler rond 1936.
De schijn nog ophouden, terwijl de hele wereld al kon weten hoe de situatie was. Als je je ogen opende.
Gaat nog interessant worden in de toekomst, want eens verliest de wolf zijn schaapskleding.

Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:41

@GateKeeperNL | 27-07-14 | 18:33
Volgens mevr. Hennis ook, die stond zo angstig te kijken.
En als ik jou was ging al vast maar je koffers inpakken de tekenen zijn er kijk maar naar de demo s van onze eigen islam mongolen waar men niks aan doet.

Uw Verzekeringsadvis | 27-07-14 | 18:40

Toch vreemd dat juist nu Oekraïne het gebied wil veroveren. Ik geloof absoluut niet in eerlijk spel, eerder dat ze het gebied willen besmetten totdat er geen bewijs meer te vinden is!

lanexx | 27-07-14 | 18:39

En dat allemaal voor een goedkoop aids medicijn! Zoek eens naar professor Joep Lange! Sterkte mensen de farmaceuten hebben ons bij de ballen

Nobeltje | 27-07-14 | 18:37

Ik vond het al raar dat de regering van Oekraïne het akkoord moest bevestigen voor de politiemacht bij de crashsite. Dat gebied valt nu onder de separatisten.
Nu snap ik waarom, ze gaan dat gebied bezetten, en dan valt het onder Oekraïne. Aaah. Vandaar.

Wim Venijn | 27-07-14 | 18:36

Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:31
De daders zullen ze nooit pakken ook al weten ze wie het zien , het gaat nu om alle lichamen te bergen en dan zo snel mogelijk weg uit dit gebied.

Eurotokkie | 27-07-14 | 18:33

Dit is de uitgelezen kans om defensie compleet af te schaffen naar mijn mening.

GateKeeperNL | 27-07-14 | 18:33

Charles de Batz | 27-07-14 | 18:27
Met in zijn kielzog Regilio en Leen?

brienenoord | 27-07-14 | 18:31

@(c)ZWITSUL | 27-07-14 | 17:48
Denk ik ook.Dat islamtuig dat door onze straten loopt te schreeuwen om bloed aan de paal jegens Joden zorgt dat Rutte wordt afgeleidt,en z'n focus niet op 2 zaken tegelijk kan richten.

deraderendraaien | 27-07-14 | 18:31

Onderzoek ter plekke kan hoogstens bevestigen dat het toestel met een raket is neergehaald, niet wie de dader was.
De bandopname van het gesprek van de seperatisten dat ze opschepten over het neerhalen, zal door Rusland nooit erkend worden. Dat is in elkaar geflanst door de Oekraine en de VS die een complot gesmeden hadden om Rusland in diskrediet te brengen. Oekraine heeft zelf dat vliegtuig neergehaald.
Dat is en blijft het officiele standpunt van Rusland, al zou het westen tigduizend bewijzen aanvoeren.

Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:31

Laten we maar afwachten wat er gebeurt, de situatie verandert nog wel.

Jim Lovell | 27-07-14 | 18:30

Defensie budget naar 6 procent en een echte krijgsmacht. Te land, ter zee en in de lucht. Daar droom ik nog wel eens van, maar helaas, dan word ik wakker.....
Polletje Piekhaar | 27-07-14 | 18:27
Het budget zal na deze crash ongetwijfeld met een paar miljard verhoogt worden. Dit is de uitgelezen kans om dat er doorheen te jassen zonder tegengeluid van het volk. Geld dat eigenlijk besteedt moet worden aan de zorg.

XaleX_2 | 27-07-14 | 18:30

Polletje Piekhaar | 27-07-14 | 18:27
Defensie budget naar 6 procent...

BTW naar 45%
Accijns naar 50%
Belasting naar 60%

Want het geld moet ergens vandaan komen niet?

Flatulent | 27-07-14 | 18:30

Sodemieter dan maar met de hele defensie apparaat dan.
Als je geen flikker wilt doen nadat 200 van je medemensen wordt vermoord, dan schakel je het nooit in.
Bij de eerste tekenen van problemen in dit land, zal ik de eerste wezen die vlucht.

GateKeeperNL | 27-07-14 | 18:30

Verstandig. Ondanks al die keyboard warriors hier op Geen Stijl die het ongetwijfeld anders hadden gedaan. Je moet daar je volk terughalen en dat ga je niet doen met een zwaar bewapende militaire missie. Dan gaan er alleen maar meer doden vallen en dat is het gewoon niet waard. Wat gewapende beveiliging voor de onderzoekers lijkt me wel op z'n plaats.

Bubske | 27-07-14 | 18:30

BREak: Van Baalen den IJzervreter gaat zelf met een UZI en een bazooka. Poetin loopt het dun door de broek meldt een bron in het Kremlin.

Charles de Batz | 27-07-14 | 18:27

Rare gasten die vrinden van van Baalen en Verrhoffstadt.
Denk dat het de hele EU populatie wel duidelijk is dat we ons niet met dat vullis in moeten laten.
Nou Brussel nog.

Uw Verzekeringsadvis | 27-07-14 | 18:27

Verstandige zet, het was minder verstandig geweest als men dacht even in ome Vlad's achtertuin te gaan schoffelen.

dutchdj | 27-07-14 | 18:27

Defensie budget naar 6 procent en een echte krijgsmacht. Te land, ter zee en in de lucht. Daar droom ik nog wel eens van, maar helaas, dan word ik wakker.....

Polletje Piekhaar | 27-07-14 | 18:27

54321 | 27-07-14 | 18:13
Smuts | 27-07-14 | 18:17
Ze kunnen niet direct met rebellen onderhandelen, omdat dit impliciet een legitimiteit geeft aan die lui wat door Kiev en de USA nooit geaccepteerd wordt en ook zonder hun afkeuren natuurlijk haaks staat op de wijze waarop landen zich horen op te stellen. Officieel is alleen Kiev aanspreekbaar door NL over dat gebied (en misschien kun je nog iets aan Rusland vragen, maar die zullen doen of ze gek zijn).

Watching the Wheels | 27-07-14 | 18:26

Watching the Wheels | 27-07-14 | 18:20
Dit was een reactie op

ron78 | 27-07-14 | 18:04
Nu is het nog wachten tot joden haters dit land besturen.Maar dan ben ik allang weg,want ik ga niet voor een land vechten met zo veel zwakte.

Eurotokkie | 27-07-14 | 18:25

@terpen-tijn: welke bewijzen heb je dan uit amerika Zien komen? Social media crap an een satellietfoto met wat strepen erop?

Pimp my Voortuin | 27-07-14 | 18:24

Pimp my Voortuin | 27-07-14 | 18:20

Oekraine alles laten oplossen? Nu er duidelijk is dat die militaire hulp, ondanks uitlokken met een aanval op de crash-zone, er niet komt, ontkent Kiev ineens glashard dat er daar gevochten wordt.

Dat kan maar 2 dingen betekenen :

Of ze waren met deze aanval bewust uit op escalatie en trekken nu snel hun keutel (we willen de plek heroveren en veiligstellen) in

Of ze hebben in Kiev inmiddels zelf geen controle meer over hun eigen leger en ook geen idee meer wat die uitvreten.

ik weet niet welke optie gevaarlijker is...

Flatulent | 27-07-14 | 18:24

Tja het is daar even iets anders dan de oefeningen die ze normaal doen, zoals rondjes fietsen over de heide bij Ede, ohnee mag niet meer van groen links, dus het blijft bij praten over hoe ze rondjes hadden kunnen rijden met de fiets over de heide bij Ede.....

100% kansloos, dus goed dat het niet door gaat.

Onze man in Mockba | 27-07-14 | 18:22

Too little too late. Maar gelukkig hebben we de toespraak van Timmermans nog.

Harry Turtle | 27-07-14 | 18:22

"Ondanks het humanitaire karakter van de inzet valt niet uit te sluiten dat de conflictpartijen politiek gewin zullen willen behalen uit de internationale aanwezigheid."

"Het risico is daarbij ook reëel dat zo’n internationale missie rechtstreeks betrokken raakt bij het conflict in Oekraïne, dat daarmee meteen een internationale dimensie zou krijgen,"De eerste zinnige dingen die de afgelopen week uit zijn mond is gekomen.

XaleX_2 | 27-07-14 | 18:22

Flipus | 27-07-14 | 18:17

Ja en geef Poetin eens ongelijk , er zou geen uitbreiding komen van de NAVO en dit is toch gebeurt.
Nu zal Europa de tol betalen en deze zal heel zwaar zijn.

Eurotokkie | 27-07-14 | 18:21

Goddank.

philia | 27-07-14 | 18:21

Ongelofelijke dat we er blijkbaar de voorkeur aan geven ukraine dit op te laten lossen door eerst het gebied te laten heroveren. Hier heet koreaanse slet een goed punt te pakken dat dat de deal wel eens kan zijn. Degene die jet veroorzaakt heeft moet het maar oplossen mark?
Daarvoor moeten we aan de kant? We hadden toch zulle goede relaties met kiev en zij veel euro's van ons? Team up met de russische onderzoekers. Vul aan metaleiers en wat onafhankelijke onderzoekers (als die nog bestaan).

Pimp my Voortuin | 27-07-14 | 18:20

@Eurotokkie | 27-07-14 | 18:10
Wat is dat nou weer voor onzin :) ?
.
Omdat je 2000 km verderop zonder goede aanvoerlijnen in een land zonder stabiele regering aan de grens van Rusland zonder geldig mandaat (stemming in Oekraïns parlement nodig) geen gewapende mensen kunt sturen zonder de boel te escaleren en als je het al zou doen nog geen kloot zou voorstellen tegenover een overmacht aan alle kanten van allerlei verschillende groepjes, zou je een Jodenhater zijn als je bijna 200 man ongewapend stuurt? Wat redeneren sommige mensen toch raar. Ik zit elk jaar op 4 mei met natte ogen naar de verhalen van de holocaust te kijken, kijk met afschuw naar een paar kinderen van 3 jaar oud in een wit laken in Gaza eergisteren en vanmiddag naar afschuwelijke beelden van een moeder en een kind die overhoop geschoten zijn in Oekraïne. Kap nou een keer allemaal om in van die stomme kampen te denken.

Watching the Wheels | 27-07-14 | 18:20

Jullie redactie is om te kotsen. Een beetje het volk ophitsen voor een kansloze zaak. ''Durf'' was in dit geval een garantie voor nog meer kisten en het tegen het harnas jagen van iedere partij die kan helpen met het terugkrijgen van de lijken.

tada | 27-07-14 | 18:20

Nee, gelukkig hebben we alles weg bezuinigd.
pendajo | 27-07-14 | 18:15

gelukkig wel .. defensiegeld is over het algemeen weggegooid geld in bodemloze putten, zoals Afghanistan en Mali zeg maar.

(c)ZWITSUL | 27-07-14 | 18:18

De cruciale denkfout die gemaakt is dat 'we' Oekraine als een beschaafd land willen zien en zodanig willen behandelen. Maar Oekraine is geen beschaafd land, het is een ordinaire schurkenstaat.

brutus68 | 27-07-14 | 18:17

Goed, nu de Russen weten hoe het werkt kun je er goed vast van op aan dat er meer van het soort acties ala Oekraïne komen.
We hebben geen leger meer dat word dus kruipen in de zeer nabije toekomst.

Flipus | 27-07-14 | 18:17

@54321 | 27-07-14 | 18:13
Exacto.

Smuts | 27-07-14 | 18:17

Kan Hans van Baalen niet even gaan schreeuwen , misschien maakt dit wel indruk op de separatisten.

Eurotokkie | 27-07-14 | 18:16

Het verkrijgen van een militair overwicht door een internationale missie in dit gebied is niet realistisch, zelfs niet met massale inzet van militairen.

Nee, gelukkig hebben we alles weg bezuinigd.

pendajo | 27-07-14 | 18:15

Had dan in elk geval met militair ingrijpen *gedreigd*. Nu weten die lui dat ze echt helemaal niets te vrezen hebben.

Lewis | 27-07-14 | 18:15

Poetin moet wel mensen sturen om zijn sprookje in zijn eigen land te verdedigen.
Oekraine is toch immers schuldig?
De Usa kan nog zoveel aanwijzingen en bewijzen aanvoeren, het gaat erom wat die Russen wijsgemaakt wordt, ze geloven Poetin en zijn propagandamachine en niet ons.

Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:15

Zie Andere Kant | 27-07-14 | 18:11
Ze schieten dat hele gebied in puin , weg bewijs.

Eurotokkie | 27-07-14 | 18:14

wij zijn toch lid van zo'n geweldige EU? Waar zit die eigenlijk in dit geheel? Nergens waarschijnlijk? En waar zit het alomtegenwoordige kereltje Pechtold met zijn grote roeptoeter? Ook nergens waarschijnlijk?
jan-lul-de-behanger | 27-07-14 | 17:57

ik gok ergens achter de BBQ in la France

(c)ZWITSUL | 27-07-14 | 18:13

"Rutte: "Het verkrijgen van een militair overwicht in dit gebied is niet realistisch", zou "escalatie in de hand werken.""

Thank fuck. Eindelijk gezond verstand.

en @GS 2cts "je kan je afvragen of we *dus* niet wat eerder actie hadden moeten ondernemen."

Nee, we hadden eerder moeten erkennen dat de Oekraieners onbetrouwbare klootzakken zijn die ons op werkelijk elk punt hebben tegengewerkt.

En we hadden dus eerder met Donetsk moeten overleggen over de berging van doden en bezittingen, ipv almaar rond te hangen in Kiev in de hoop dat de Oekraieners ons nog een beetje gaan meehelpen. Dát heeft de zaak fataal vertraagd. En nu zitten we dus met Oekraiense tanks die, as we speak, over de resterende doden en bezittingen heenrollen, om ze "veilig te stellen", jaja. Klootzakken.

54321 | 27-07-14 | 18:13

Dus onze mensen staan nu al weer twee dagen aan de kant omdat Oekraïne het rampgebied wil veroveren? Zodat onze onderzoekers dan direct aan de slag kunnen! JAJA

Zie Andere Kant | 27-07-14 | 18:11

@Smuts | 27-07-14 | 18:05
Dat risico bestaat nog steeds. En er zijn partijen die er een strategisch belang bij hebben als er onderzoekers onder bepaalde omstandigheden aan flarden worden geschoten.

Maar dit is al met al toch hoopvol nieuws.

More Than Happy | 27-07-14 | 18:11

ron78 | 27-07-14 | 18:04
Ik had de laatste week nog een beetje hoop maar die zijn nu helemaal weg, Nederland zal de geschiedenis in
gaan als land vol met Jodenhaters .

Eurotokkie | 27-07-14 | 18:10

@ Flatulent | 27-07-14 | 18:05
Met hangende pootjes wachten tot de lui die daar de dienst uitmaken zo goed willen zijn toegang te verlenen, en maar hopen dat de laatste lichamen dan niet al zijn weggerot, werkt niet vertragend?
En wat je bedoelt met 'in het belang van de slachtoffers' ontgaat me écht volledig.

Lewis | 27-07-14 | 18:10

Ow...

Dus geen luchmobielereclame..

vander F | 27-07-14 | 18:09

Joh ! Knopen geteld en er achter gekomen dat er teverl bezuinigd is op defensie ?

Kwatz | 27-07-14 | 18:09

En ondertussen ontkent Kiev nu weer keihard dat men daar aan het vechten is en het rampgebied wil innemen...

Volgens mij zijn ze daar ook alle controle kwijt...

Flatulent | 27-07-14 | 18:08

Waar zijn die mensen nu die liever een Rus in de keuken hadden?

Charles de Batz | 27-07-14 | 18:06

jack and friends | 27-07-14 | 17:59

Ondanks dat ik langzaam een pesthekel heb aan dit kabinet en Rutte een vreselijke lul vindt, moet ik toegeven dat zijn huidige kalmte en beleid, zelfs mijn respect afdwingt.

Op deze manier verdergaan, wetende dat het niet is wat half Nederland wil, maar wel in het belang van de slachtoffers en onderzoekers ter plaatse is, verdient gewoon respect.

Bewapende militairen sturen werkt averechts, escalerend en vertragend. Nog afgezien van het feit dat er dan niks van je crash site overblijft.

Flatulent | 27-07-14 | 18:05

@More Than Happy | 27-07-14 | 17:59
Tsja, en niets doen is ook de makkeljkste optie qua diplomatie en inspanning enzo... met uitzondering van de kans dat het ver-schrikke-lijk fout gaan en onze ongewapende onderzoekers gegijzeld of vermoord worden.

Maar Rutte houdt wel van een gokje - en om eerlijk te zijn is natuurlijk geen enkele optie risicoloos.

Smuts | 27-07-14 | 18:05

De Koreaanse Slet | 27-07-14 | 17:46
"geldt" met dt? Anders wordt het zo'n ingewikkelde voor velerlei uitleg vatbare zin.
.
Gaan we nog iets doen om al die ongewapende rescue workers op 17 augustus 2014 in te halen? #returnhomesafe17814

Watching the Wheels | 27-07-14 | 18:04

Die onderste steen zal nog jaren onderblijven .

Eurotokkie | 27-07-14 | 18:04

Mooi kan dit boek ook weer gesloten worden,glas,plas was,een mooi gezegde: Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.En zo zal Nederland blijven.Nu is het nog wachten tot joden haters dit land besturen.Maar dan ben ik allang weg,want ik ga niet voor een land vechten met zo veel zwakte.

ron78 | 27-07-14 | 18:04

Maar wij hebben de JSF. Oh. Laat maar.

LibertasSimplex | 27-07-14 | 18:02

De missie waarvan je wist dat die niet zou komen.

brutus68 | 27-07-14 | 18:02

@NFC | 27-07-14 | 17:55
Ja er lijkt een kentering in te zitten...

Smuts | 27-07-14 | 18:01

@brienenoord | 27-07-14 | 17:56
Hier in Enschede niet, net zoals hier het raam los is ipv dat die open staat ;-)

Enskude | 27-07-14 | 18:01

Ik vind het jammer. Laf zelfs.
Maar de vele vrienden van Poetin hier zullen tevreden zijn.

Lewis | 27-07-14 | 18:01

We hadden nu juist actie tegen Oekraine moeten nemen en de toegezegde wapenstilstand afdwingen.

Nu is het de komende dagen helemaal onveilig en nog maar de vraag of er na afloop nog iets over is van het gebied of dat we de restanten van de slachtoffers met een pincet tussen de rupsbanden van de tanks vandaan kunnen peuteren.

Flatulent | 27-07-14 | 18:00

Dat krijg je er van als je een leuk wijfie op de ministerspost defensie zet. Dat is leuk als je geen tanks en eigenlijk geen leger meer hebt. Leuk vrouwen zijn ook geschikt heur. Maar men was evn vergeten dat er wel eens echt een keer stront aan de knikker zou kunnen komen. Dat mens haar gezicht stond echt als of ze flink had lopen grienen daar bij Rutte.

Charles de Batz | 27-07-14 | 18:00

Ik zie alleen maar een dikke vinger naar de nabestaanden.
Bah.

GateKeeperNL | 27-07-14 | 18:00

Voor het eerst dat ik me schaam om een Nederlander te zijn.
GateKeeperNL | 27-07-14 | 17:48

Niemand houd je tegen om het vliegtuig te pakken en ter plekke oorlogje te gaan spelen. Syriëgangers kunnen het ook.

fredflange | 27-07-14 | 18:00

Vind het een goeie zaak als Rusland zijn eigen onderzoekers stuurt, ook al zou de uitkomst op twee schuldigen uitkomen.
Poetin geeft geen ruk om wie dan ook, maar hij moet nog steeds de schijn ophouden, want contact met Rutte en Obama enz.
Belangrijkste is dat het gebied veilig is en iedereen ongestoord zijn werk kan doen.
Geloof ook niet dat Rusland gelijk zijn troepen stuurt, later misschien, als de uitslag hem niet bevalt.

Terpen-tijn | 27-07-14 | 18:00

Ah onze Mp van de onderste steen moet en zal boven komen heeft zijn keutel alweer ingetrokken en kruipt stiekempjes weg onder zijn eigen steen.
Hoop alleen dat hij die andere ramptoerist van buitenlandse zaken met zich meeneemt.

jack and friends | 27-07-14 | 17:59

Dit is best goed nieuws, in termen van de-escalatie dan. Rutjes begrijpt dat het sturen van militairen tot extra kist-vluchten gaat leiden. Valt me dan wel weer mee van hem.

More Than Happy | 27-07-14 | 17:59

Meer (Nederlandse) doden dan er nu al zijn gevallen op die plek lijkt me inderdaad niet nodig. Escalatie voorkomen, of niet deelnemen aan een extern conflict, lijkt dan ook verstandig. Maar wie garandeert de veiligheid van al die politie- en marechaussee-mensen die daar nu volledig ongewapend heen worden gestuurd? Het voelt als onverantwoord en eigenlijk niet acceptabel... Noch Ukraine, noch Rusland kan op dit moment veilig werken op die plek garanderen.

Jimmydepimmy | 27-07-14 | 17:59

@NFC | 27-07-14 | 17:55
LOL

De Koreaanse Slet | 27-07-14 | 17:59

Ben benieuwd als er nog een geliefd persoon van 1 van hun lag of ze ook helemaal niks zouden doen.
Slapjanussen !!

ANGEL70 | 27-07-14 | 17:59

Onze mindef. Wat een toppertje is het toch. Echt iemand om trots op te zijn.

Beaulefermier | 27-07-14 | 17:58

Ook de missie in Mali wordt niet waar gemaakt. Het geld is op, de mensen die we nog hebben zijn moe. En Den Haag denkt alleen maar: bezuinigen. Het zijn geen robots Mark, Jeanine.

Mask | 27-07-14 | 17:58

wij zijn toch lid van zo'n geweldige EU? Waar zit die eigenlijk in dit geheel? Nergens waarschijnlijk? En waar zit het alomtegenwoordige kereltje Pechtold met zijn grote roeptoeter? Ook nergens waarschijnlijk?

jan-lul-de-behanger | 27-07-14 | 17:57

@Terpen-tijn | 27-07-14 | 17:34

Las het bij de NOS. Is dat ding toch nog ergens goed voor.

Stijl-vol | 27-07-14 | 17:57

Enskude | 27-07-14 | 17:53
Ik wil geen taalnazi zijn, maar "zig" is toch wel heul erg erg.

brienenoord | 27-07-14 | 17:56

@De Koreaanse Slet | 27-07-14 | 17:54
De tegels van de Koreaanse slet mogen vanaf heden weer serieus genomen worden.

NFC | 27-07-14 | 17:55

In een klassieke tangbeweging is in een dag het Russische huurlingen gebied in tweeën gesplitst.

El Gouda | 27-07-14 | 17:54

@Terpen-tijn | 27-07-14 | 17:49
De Russen geven echt geen flikker om wat de buitenwereld denkt hoor. In het ergste geval hebben ze het antwoord al klaar. De VS/EU/Oekraine zat erachter. Dit is een oorlogsdaad Rusland zal niet rusten tot de daders gevonden zijn en wij gaan 30,000 troepen naar het gebied sturen om het veilig te stellen en grondig onderzoek te doen.

De Koreaanse Slet | 27-07-14 | 17:54

Zo en dan nu over tot de orde van de dag hoe laat vertrekt de volgende vlucht naar Kualalumpur via de kortste route......

arretje | 27-07-14 | 17:54

Eindelijk eens een zinnig geluid uit Den Haag, kudoz!

Binnenbaan | 27-07-14 | 17:53

Putin lacht zig kapot nu... Voor hem is dit gewoon een vrijbrief.. Denk dat het tijd word dat het Nederlandse volk eens wat van zig laat horen!

Enskude | 27-07-14 | 17:53

Stuur maar een militaire missie naar rotterdam zuid,mischien kunnen we dat nog terugveroveren.

Steenrijk | 27-07-14 | 17:52

Millitaire inzet werkt provocerend? Man je kunt het met je papieren legertje niet eens meer waarmaken, en maar bezuinigen.

Mask | 27-07-14 | 17:52

@rara | 27-07-14 | 17:49
Die twist zie ik inderdaad vanavond nog gebeuren. Ik zal niet verbaasd zijn.

De Koreaanse Slet | 27-07-14 | 17:52

-weggejorist-

(c)ZWITSUL | 27-07-14 | 17:51

@BeunDeHaas | 27-07-14 | 17:45
En onderzoek dat wel mogelijk is met de beelden en getuigenissen gisteren in Den haag.

deraderendraaien | 27-07-14 | 17:51

27-7-2014 blablablabla en ze dronken een glas deden een plas en alles bleef zoals het was..... maandsalaris van de ministers wordt toch automatisch overgemaakt who cares..

arretje | 27-07-14 | 17:50

De Koreaanse Slet 17:46
Jaah weet ik, maar je denkt toch niet dat hij zijn eigen mensen de dood injaagt voor het oog van de wereld?
Als de Russen daar veilig zijn dan is de rest dat ook.

Terpen-tijn | 27-07-14 | 17:49

Goed besluit, Nederland heeft ruime ervaring met de-escalerende politie missies. Kijk bv maar naar de 070 Gaza demo. Vlekkeloos verlopen want geen arrestaties. Keurig journalisten weggestuurd, en vandaag ook weer vlaggen afgepakt die wel eens kwaad bloed zouden kunnen zetten bij de agressor. Chapeau.

Harry Turtle | 27-07-14 | 17:49

NFC | 27-07-14 | 17:47
Nee zeg, schei uit. Willen ze straks salarisverhoging.

brienenoord | 27-07-14 | 17:49

@De Koreaanse Slet | 27-07-14 | 17:45
De Russen willen het gebied veilig stellen voor hun onderzoekers, ik garandeer het je.

rara | 27-07-14 | 17:49

Maar hoeveel waardevol onderzoek kan er nog plaatsvinden op de overhoop gereden crashsite?

deraderendraaien | 27-07-14 | 17:48

Voor het eerst dat ik me schaam om een Nederlander te zijn.

GateKeeperNL | 27-07-14 | 17:48

Mark Rutte acteert weer eens de staatsman. Maar eigenlijk zegt ie niks wat de persvoorlichter van dit kabinet niet ook effe had kunnen mededelen. Eigenlijk is Mark gewoon een veredelde persvoorlichter, aangestuurd door lieden als Diederik Samson en Frans Timmermans. Het is mij in ieder geval overduidelijk dat onze premier totaal niet weet wat hij met deze situatie aan moet.
Persvoorlichter.
(Fijn te weten trouwens dat onze defensiemilf ook weer in het land is/met beide benen op de grond staat. Ik hoop niet dat ze haar welverdiende vakantie heeft moeten onderbreken voor een futiliteit als deze.)

VanBukkem | 27-07-14 | 17:48

Hier staat nog cola , bier en chips in de kast .
likmegaties | 27-07-14 | 17:40

niks zo veranderlijk als dat EU tuig.. dus wacht nog een paar dagen.
De Amerikanen zien hun plannetjes nu even in duigen vallen, dus er zal ongetwijfeld nog iets gaan gebeuren.

(c)ZWITSUL | 27-07-14 | 17:48

Waarschijnlijk een wijs besluit maar de VN is een hond zonder tanden en dat weet Poetin als geen ander. Aan de andere kant. Worden er militairen heen gestuurd komen er nog meer tussen 6 plankjes terug in Nederland en voor wat? Zoek het uit daar en pak Rusland gewoon financieel aan. Een ontevreden volk gaat morren en het ruimt zich van binnenuit op.

rommelmaker | 27-07-14 | 17:47

Dat mag wat mij betreft een gewoonte worden het vergaderen op zondag.

NFC | 27-07-14 | 17:47

@Terpen-tijn | 27-07-14 | 17:44
De Russen geven geen cent om een mens meer of minder dat geld ook voor Russen.

De Koreaanse Slet | 27-07-14 | 17:46

@ Feynman 17:33

Hennis is geen MILF en zal dat waarschijnlijk ook nooit worden. Details kun je navragen bij Glamorama.

eerstneukendanpraten | 27-07-14 | 17:46

Een verstandig besluit waarmee zeker levens gered zijn
Er hadden anders nog meer vluchten met kisten geland op eidhoven.

uncle john | 27-07-14 | 17:45

@ deraderendraaien | 27-07-14 | 17:44
En volgaarne, heer Rutte, beginnen met de Gaza demo te Rotjeknor.

BeunDeHaas | 27-07-14 | 17:45

@Zwarte Ray | 27-07-14 | 17:37
Yap. Gezien het grootse offensief is het duidelijk dat er tegen Porosjenko is gezegd jij doet het of moeten wij het doen. Begrijpbaar maar ik zie dit nog weken doorgaan als die Oekrainers niet in staat zijn om dat gebied te verzekeren. Veilig ja. Verstandig waarschijnlijk. Maar ik voorzie ellende met de Russen.

De Koreaanse Slet | 27-07-14 | 17:45

@i-Wonder | 27-07-14 | 17:34
Totdat Rusland z'n eigen onderzoekers heeft gestuurd. Dan gaan -zij- de separatisten het gebied weer veilig stellen voor de Russische onderzoekers. Aan wapens geen gebrek.

rara | 27-07-14 | 17:44

Als Rusland zijn eigen onderzoekers stuurt is er ook geen enkele reden om een troepenmacht te sturen.
Poetin zal er persoonlijk voor zorgen dat het gebied veilig is, anders kost het zijn eigen mensen.

Terpen-tijn | 27-07-14 | 17:44

Oke Rutte da's dan duidelijk.Dan heb je nu nog tijd en manschappen over om de straten in ons eigen land even te ontdoen van dat stel andere islam hitsers met oorlogsdrang.

deraderendraaien | 27-07-14 | 17:44

i-Wonder | 27-07-14 | 17:34
Als in Oekse en Kabeljauwse Twisten?

brienenoord | 27-07-14 | 17:43

Als alle helden die hier kritiek op hebben nou zelf ff naar Oekraïne gaan snappen ze deze beslissing wel.

stegestijp | 27-07-14 | 17:43

krelus | 27-07-14 | 17:40
gesponsord door Sp en Groenlinks.

ron78 | 27-07-14 | 17:43

Ik ben het met Rutte eens. Stel nou dat de NL mannen door een of ander lullig schietincident in de pan zouden worden gehakt - wat een vrij grote kans is - dan zou er massaal om wraakacties geroepen gaan worden en zouden de "vrienden" van NL en o.a. de britten en de VS aanleiding zien om NL te gaan helpen. Dan heb je binnen no-time een compleet uit de hand lopende situatie / oorloog. Dus niet doen. Niet vergeten waar het om gaat hier en dat is alleen een berginsoperatie!

Sunabalk | 27-07-14 | 17:43

@ GeenStijlFan | 27-07-14 | 17:36
Mietjes of weloverwogen een besluit nemen?
Op de rampplek liggen nog steeds stoffelijke resten. Het kabinet kiest er terecht voor om de rampplek veilig te stellen. Ruzie zoeken kan altijd nog. Eerst aan de slachtoffers denken.

Het lijkt me heel verstandig om op dit moment geen militaire missie te sturen. Neemt niet weg dat veertig ongewapende MP's enorm dom is. Die hadden op zn minst ter verdediging wapens bij zich moeten hebben.

BeunDeHaas | 27-07-14 | 17:41

Blaffende hond V Baalen is teruggetrokken klaarblijkelijk.

tattooboer | 27-07-14 | 17:41

Glas plas was zo kennen we Nederland weer.*klikt flutte weer weg* Mag wel wat kosten deze geintjes.
Ik dank Flutte names alle Nederlandse slachtoffers.

ron78 | 27-07-14 | 17:40

Hier staat nog cola , bier en chips in de kast .

likmegaties | 27-07-14 | 17:40

Graag zo spoedig mogelijk ook zo'n extra beraad en zo'n gedetailleerde aanpak m.b.t. de jodenhaters, de Jihadvlaggendragers, de Hiterleuzen-roepers e.a.tuig in demonstraties in 010 en 070 en 020 e.a.

krelus | 27-07-14 | 17:40

Mensen word eens wakker.

opdonderen4448 | 27-07-14 | 17:39

Met een missie in Mali en de organisatie van marine-, luchtmacht- en landmachtdagen zit onze defensie aan de grens van haar capaciteit. Het beste lijkt mij dat ongewapende Nederlandse politici in Ukraine de rampplek lijk en ledenmatenvrij gaat maken.

padbuffel | 27-07-14 | 17:39

Misschien hebben we nog een f16 die daar wat rondjes kan vliegen ? En dan neergeschoten kan worden en dan hebben we toch iets gedaan.

Kets22 | 27-07-14 | 17:39

Als het nog een tijdje langer duurt vliegen de moleculen van de slachtoffers binnenkort zelfstandig per jetstream ons luchtruim binnen.

eerstneukendanpraten | 27-07-14 | 17:38

Nederlandse mietjussss, bah bah bah wat laf

Enskude | 27-07-14 | 17:38

Lijkt me heel verstandig...

Nilfisk | 27-07-14 | 17:36

-weggejorist-

GeenStijlFan | 27-07-14 | 17:36

Nederland capituleert voor de oorlog überhaupt is begonnen.

Glas. Plas. Was.

rzer0 | 27-07-14 | 17:35

Lol, alsof die optie op tafel lag.

padbuffel | 27-07-14 | 17:35

Gelukkig zijn wij hier in de panelen nooit cynisch.

Conan de Rabarber | 27-07-14 | 17:34

Waarom word er nergens vermeld dat Rusland zijn eigen onderzoekers stuurt die "objectief en onpartijdig" gaan onderzoeken?
Lijkt me behoorlijk relevant.

Terpen-tijn | 27-07-14 | 17:34

Zo te zien heeft Ivo weer aan de fles gezeten.

ron78 | 27-07-14 | 17:34

Natuurlijk niet, geef het Oekse leger nog een weekje en de Russen zijn het land uit gejaagd. Er wordt nu ongeveer 30km per dag veroverd.

i-Wonder | 27-07-14 | 17:34

Milf Hennis kijkt serieus, dat deed ze bij Mali niet, toen was het gewoon tong uit de mond.

Feynman | 27-07-14 | 17:33

Zo te lezen heeft iedereen tanks, behalve Nederland!

necrosis | 27-07-14 | 17:31

-weggejorist-

BricksBricks | 27-07-14 | 17:29

Ik wil niet zeggen, told you so.
Maar nu toch gedaan..

miko | 27-07-14 | 17:28

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl