Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GELEKT - Complete uitspraak PvdA-beroepscommissie over broddelonderzoek naar Gijs van Dijk

Wat een puinzooi

Social
Social

Hee kijk nou wat er op onze digitale deurmat is gevallen. De complete uitspraak van de Beroepscommissie van de PvdA over de zaak-Gijs van Dijk. Daarmee wordt ten minste een klein beetje meer duidelijk waar Van Dijk nou precies door de PvdA van beschuldigd werd. Een klein beetje maar, want zelfs de beroepscommissie (!) van de PvdA (!) mocht het rapport dat de PvdA (!) over een Kamerlid van de PvdA (!) had laten maken niet lezen. Ja dat leest u goed. De commissie die een uitspraak moest doen over het besluit van de PvdA om een Kamerlid een berisping te geven, mocht niet weten waar dat besluit op gebaseerd was. 

De commissie merkt wel op dat Van Dijk had kunnen/moeten weten dat hij door zijn relatie met de Twitterende Paroolcolumnist Tinkebell had kunnen weten dat zijn privéleven (in commissietaal: "dat hij na zijn echtscheiding achtereenvolgens relaties is aangegaan met verschillende personen en dat hij die relaties niet zorgvuldig heeft afgerond") op straat zou kunnen komen te liggen en dat dat niet echt goed afstraalt op de partij. Maar daarmee is nou niet bepaald grensoverschrijdend gedrag, dat zou moeten leiden tot het aftreden van een Kamerlid, bewezen. Daarom concludeert de commissie dat de berisping van Van Dijk moet worden vernietigd. Van Dijk roept de PvdA op het rapport openbaar te maken en doet aangifte tegen Bezemer en Schubad. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent laat weten dat wat haar betreft de conclusies van het rapport (dat dus nog altijd geheim is) "niet ter discussie" staat. Complete uitspraak van de beroepscommissie na de breek.
UPDATE: Tweede Kamerfractie schaart zich achter bestuur, Van Dijk niet welkom 

Update - chaos compleet

Social

COMPLETE UITSPRAAK

UITSPRAAK

BEROEPSCOMMISSIE PARTIJ VAN DE ARBEID

Uitspraak van de Beroepscommissie van maandag 17 oktober 2022 op het beroep van Gijs van Dijk, verwoord in zijn brief van 1 juli 2022 gericht aan de Beroepscommissie, inzake het besluit tot het opleggen van een openbare berisping, uitgesproken door het Partijbestuur als verwoord in de brief van 2 juni 2022 aan Gijs van Dijk.

PROCESVERLOOP

- Naar aanleiding van klachten die het bestuur van de Partij van de Arbeid (verder: het Partijbestuur) heeft ontvangen over (vermeend) grensoverschrijdend gedrag van Gijs Jan van Dijk (verder: Van Dijk), Tweede Kamerlid namens de Partij van de Arbeid (verder PvdA), heeft het Partijbestuur aan het bureau Bezemer en Schublad (verder: B&S) twee onderzoeksopdrachten gegeven. Dit betrof een opdracht om de klachten te onderzoeken en een onderzoek (second opinion) naar een eerder onderzoek over een klacht ten opzichte van Van Dijk waarbij deze klacht ongegrond werd verklaard. B&S heeft daarover op 20 en 25 mei 2022 gerapporteerd. De second opinion bevestigde de ongegrondheid van de eerdere klacht.

- De klachten van de meldsters werden in eerste instantie gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, begin februari 2022. Op grond van deze klachten die zij daartoe ernstig genoeg achtte, liet zij aan Van Dijk die op dat moment wegens een coronabesmetting thuis in quarantaine verbleef telefonisch weten dat hem met onmiddellijke ingang de woordvoerderschappen werden ontnomen en dat het verstandig kon zijn, hangende een onderzoek, zijn Kamerzetel op te geven. Van Dijk heeft daarop zijn ontslagbrief ingediend. De kwestie werd vervolgens door de fractievoorzitter overgedragen aan het Partijbestuur dat, gegeven de klachten, besloot tot een extern onafhankelijk onderzoek.

- Het besluit van het Partijbestuur berust voor zover hier van belang op de volgende bevindingen van B&S:

1. De door meldsters gestelde en in het rapport van B&S weergegeven feiten ter zake van ongewenst gedrag van Van Dijk zijn in hoofdzaak aannemelijk. Ook is het aannemelijk dat meldsters zich grensoverschrijdend en/of ongewenst voelen behandeld: zij zijn belogen en bedrogen, hen is pijn en verdriet gedaan, één van hen is in ernstige (beroepsmatige) gewetensnood gebracht en de politieke ambities van een ander zijn gefrustreerd.

2. Van Dijk heeft de gedragscode van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en de erecode van de PvdA overschreden op de volgende punten

- Je beseft dat buitenstaanders meestal geen onderscheid maken tussen gedrag in werktijd en gedrag in privétijd;

- Ook buiten werktijd ben je een ambassadeur van de partij;

- Je bent alert op situaties in je werk waarbij je met privérelaties te maken krijgt;

- Het is van belang dat privérelaties het professioneel functioneren niet kunnen beïnvloeden.

3. Van Dijks gedragingen hebben ook impact gehad op zijn werk en positie als Tweede Kamerlid, binnen de Tweede Kamer en de wijze waarop hij de PvdA naar buiten vertegenwoordigde.

4. Op grond hiervan heeft het Partijbestuur besloten Van Dijk een openbare berisping te geven. Daaraan heeft het Partijbestuur toegevoegd dat het onwenselijk is als Van Dijk de komende vier jaar een functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA bekleedt.

- Op 2 juni 2022 heeft het Partijbestuur aan Van Dijk de maatregel van een openbare berisping opgelegd. Van Dijk heeft tegen die maatregel op 1 juli 2022 beroep ingesteld bij de Beroepscommissie van de PvdA (verder: de Commissie). Van Dijk en het Partijbestuur hebben vervolgens meermalen schriftelijk op elkaars standpunten gereageerd en hebben producties overgelegd. De Commissie heeft partijen gehoord in een zitting op 19 september 2022. De Commissie heeft op de zitting het Partijbestuur verzocht om inzage in ten minste een zodanige samenvatting van het rapport van B&S dat op de klachten betrekking heeft, dat daaruit de beweerde grensoverschrijdende gedragingen van Van Dijk in concreto blijken. Dit onderzoeksrapport waarom de Commissie bij herhaling al eerder had verzocht en dat niet geleverd was bij de producties, had volgens het Partijbestuur een zodanig vertrouwelijk karakter op grond van afspraken met de meldsters, dat het Partijbestuur het ook niet vertrouwelijk aan de Commissie ter beschikking kon stellen. Het Partijbestuur heeft het tijdens de hoorzitting herhaalde verzoek om vertrouwelijk beschikbaar stellen in overweging genomen. Zijdens het Partijbestuur is bij brief van 30 september 2022 aan de Commissie gemeld dat het Partijbestuur die inzage heeft geweigerd. Daarop is nog een brief/mailwisseling met partijen gevolgd. De Commissie betrekt de inhoud daarvan slechts bij haar oordeel voor zover die betrekking heeft op bovenbedoeld verzoek. Voor het overige acht de Commissie het debat tussen partijen gesloten met de zitting.

De Commissie (noot 1) zal de onderdelen van het besluit achtereenvolgens behandelen.

OVERWEGINGEN

1. Van Dijk heeft tegen het rapport van B&S uitgebreid verweer gevoerd. Dat betekent dat de Commissie dient te onderzoeken in hoeverre dat verweer hout snijdt. Het Partijbestuur heeft aan de Commissie echter inzage in het rapport van B&S geweigerd (noot 2). Het Partijbestuur heeft de Commissie weliswaar een mondelinge toelichting door een vertegenwoordiger van B&S aangeboden, maar deze kan kennisname van het onderzoeksrapport niet vervangen, omdat de precieze inhoud van de klachten daarmee niet onverkort aan de Commissie wordt kenbaar gemaakt. Het gevolg hiervan is dat de Commissie niet van de juistheid van het rapport kan uitgaan. Aangezien het besluit van het Partijbestuur helemaal op het rapport is gebaseerd, kan de Commissie evenmin vaststellen dat het besluit van het Partijbestuur proportioneel is ten opzichte van de in het rapport beschreven grensoverschrijdende gedragingen van Van Dijk. Zonder die vaststelling komt de grondslag aan het besluit van het Partijbestuur te ontbreken. Het besluit van het Partijbestuur ligt reeds hierom voor vernietiging gereed.

2. Met betrekking dat de vaststelling van het Partijbestuur dat Van Dijk in strijd heeft gehandeld met de gedragscode van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en de door hem ondertekende erecode van de PvdA overweegt de Commissie als volgt.

De beide codes geven een aantal indicaties die Van Dijk bij zijn gedragingen dient te betrekken. Daarbij past de opmerking dat de erecode door hem ondertekend is en van toepassing is op iedereen die in of namens de PvdA bepaalde posities bekleedt, terwijl de gedragscode gezien moet worden als een richtsnoer voor leden en medewerkers van de Tweede Kamerfractie. De beoordeling van het Partijbestuur, en naar mag worden aangenomen B&S, berust vooral op deze gedragscode.

De Commissie begrijpt de (weinig concrete) indicaties in de gedragscode als volgt. Een Kamerlid dient te beseffen dat hij in een glazen huis leeft en dat zijn handel en wandel onder een vergrootglas komen te liggen. Hij moet daarom bij zijn gedragingen een grote mate van zorgvuldigheid en voorzichtigheid betrachten. Dat geldt niet alleen voor gedragingen in het publiek domein, maar ook (anders dan Van Dijk aanvoert) voor privé-gedragingen. Het publiek maakt daartussen immers geen onderscheid; privé-gedragingen worden een Kamerlid en de partij waartoe deze behoort ook in het publiek domein toegerekend. 

Van Dijk heeft in de procedure herhaaldelijk kenbaar gemaakt dat hij na zijn echtscheiding achtereenvolgens relaties is aangegaan met verschillende personen en dat hij die relaties niet zorgvuldig heeft afgerond. Hij heeft voorts aangegeven dat hij een affaire met een persoon met de twitternaam Tinkebell heeft gehad terwijl hij daarnaast een andere vriendin had.

De Commissie kan zich voorstellen dat het Partijbestuur tot de slotsom komt dat Van Dijk op beide punten onzorgvuldig heeft gehandeld. De Commissie merkt verder op dat, indien Van Dijk bij het begin van zijn affaire met Tinkebell van haar twittergebruik op de hoogte was, alsmede van haar toegang tot de publiciteit door haar column in Het Parool, het Partijbestuur kan menen dat hij aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gehandeld, omdat Tinkebell door haar mogelijkheid haar genoegen met en ongenoegen over hem met een schare volgers en lezers te delen, macht over hem verkreeg. Als hij pas gedurende de affaire van dat twittergebruik op de hoogte is gekomen, dan zou het Partijbestuur kunnen concluderen dat de ingevolge de gedragscode vereiste voorzichtigheid Van Dijk ertoe had moeten brengen die affaire op zeer korte termijn te beëindigen.

3. De impact van de bedoelde gedragingen van Van Dijk op zijn politieke functioneren is in het rapport van B&S, voor zover de Commissie weet, niet onderzocht. Het Partijbestuur heeft nagelaten in het besluit die impact te onderbouwen en te specificeren. Het is de Commissie niet duidelijk geworden welke betekenis aan deze overweging in het besluit moet worden toegekend.

4. B&S heeft zich over de op te leggen maatregel niet uitgelaten; de door het Partijbestuur gemaakte keuze is de uitsluitende verantwoordelijkheid van het Partijbestuur. De Commissie is van oordeel dat, zeker nu het een openbare berisping met alle aankleve van dien betreft, het Partijbestuur deze beslissing niet had mogen nemen zonder Van Dijk over het voornemen daartoe te horen. Weliswaar heeft Van Dijk van de beslissing kennis kunnen nemen voordat deze met een persbericht werd bekendgemaakt, maar dat kan met het horen vooraf niet worden gelijkgesteld. Dit klemt temeer nu het Partijbestuur in zijn besluit tevens te kennen heeft gegeven dat wat haar betreft Van Dijk de komende vier jaar geen functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA meer kan vervullen. Deze handelwijze acht de Commissie jegens Van Dijk onzorgvuldig.

Het Partijbestuur heeft nagelaten te motiveren waarom niet met een ondershandse berisping kon worden volstaan. Op de zitting is zijdens het Partijbestuur aangegeven dat dat is gedaan omdat de zaak toch al in de openbaarheid was gekomen. De Commissie is door dat argument niet overtuigd. Het Partijbestuur had ook voor een ondershandse berisping kunnen kiezen en had vervolgens daarmee kunnen volstaan.

Over de toevoeging aan het besluit van de volzin dat het onwenselijk is als Van Dijk de komende vier jaar een functie als volksvertegenwoordiger of als bestuurder namens de PvdA bekleedt, heeft het Partijbestuur ter zitting aangegeven dat deze volzin als een mening moet worden gezien, dat het een niet bindende uitspraak is en dat het Van Dijk wat dat betreft geen strobreed in de weg zal leggen als hij wel een dergelijke functie gaat bekleden. Dat moge zo zijn, maar door de opneming van deze volzin in het besluit heeft het Partijbestuur naar buiten de indruk gewekt dat het zich tegen het vervullen door Van Dijk van dergelijke functies actief zal verzetten. De Commissie is van oordeel dat de opname van deze volzin in het besluit ongepast is.

BESLISSING

De Commissie vernietigt de door het Partijbestuur op 2 juni 2022 aan Van Dijk opgelegde maatregel.

de Beroepscommissie,

Arie de Jong (voorzitter)

Jan van Steenhoven (vicevoorzitter) 

Gritta Nottelman (secretaris)

Emiel van den Berg

NOTEN:

1 Het lid van de Beroepscommissie Vunderink heeft zich verschoond deelname aan de besluitvorming over deze uitspraak vanwege een zakelijke relatie met een van de actoren in dit dossier.

2 Het onderzoeksrapport werd overigens alleen ter beschikking gesteld van de partijvoorzitter en de bestuurssecretaris van de partij, in persoon en met de afspraak dat dit na vier jaar zou moeten worden vernietigd, en niet aan de overige leden van het Partijbestuur.

Reaguursels

Inloggen

Die man is onterecht aan het kruis genageld (valselijk beschuldigd) en dat had hoorde ik met die Tinkelbel kunstenares van doen? Klopt dat?
Maar het erge is: het lijkt er op dat het rapport ter kennisname door de PvdA onderin een la wordt gestopt en de man wordt niet gerehabiliteerd, neen, die Atje Kuiken laat hem gewoon nog aan dat kruis genageld?
Exot PvdA uit de 2e Kamer dan graag!

Jan, Leiden | 18-10-22 | 23:18

Mistig dit. Lijkt wel een kartel

Omebert | 18-10-22 | 23:12

Mijn advies aan Gijs: neem de vrijgekomen zetel in en stem tegen elke motie waar de PvdA voor stemt en voor elke motie waar de PvdA tegen stemt, ongeacht waar het om gaat.

Arnold Layne | 18-10-22 | 21:43 | 2

Ja dat zou een normaal mens doen. Maar goed dit zijn politici die weer ergens anders een baantje willen scoren. Dus dat word toch weer als een aal in een bak snot.

Omebert | 18-10-22 | 23:13

Wanneer die zetel van de voormalig kamervoorzitster vrijkomt mag hij die innemen en dat zou hij zeker dan moeten doen om alleen al dat PvdA te confronteren met dat wegduikgedrag!

Jan, Leiden | 18-10-22 | 23:21

Kortom "schuldig" verklaard op basis van een geheim rapport, gebaseerd op geheime verklaringen. Tja.
En de zogenaamde "aanklacht" is wildneuken. Nou nou, poe poe. Niet mijn ding en als mijn dochter met hem thuis zou komen behandel ik hem precies zoals Al Bundy de vriendjes van dochter Kelly behandelde.
Maar strafbaar of zelfs "grensoverschrijdend" is het niet. Zat mannen en vrouwen die precies hetzelfde doen.

Dandruff | 18-10-22 | 20:59 | 2

Tja. Waar gaat dit nou allemaal eigenlijk over en waarover loopt die Stinkebel zich nou druk te maken ? Who gives a shit ?

Asteroid-B612 | 18-10-22 | 21:55

Volgens het beproefde recept van "Der Prozess" van Kafka. Gijs is schuldig omdat hij schuldig is. Punt.

MAD1950 | 19-10-22 | 01:56

That bitch gets way too much press. Die Tinkebell, dus.

Asteroid-B612 | 18-10-22 | 20:59

Tinkebell, veel sneuer gaat het niet worden. Don't stick your dick in crazy.

Cor Netto | 18-10-22 | 20:59 | 2

Hij mag al lang blij zijn dat hij niet gelijk haar depressieve kat geëindigd is als handtasje.

Abject | 18-10-22 | 21:10

@Abject | 18-10-22 | 21:10:

Het lijkt mij dat hij daar nooit heeft geslapen. Gewoon wippen en wegwezen. Anders was hij inderdaad als geëngageerd kunstzinnig mensenleren statement tegen dierenleed geëindigd.

Dandruff | 18-10-22 | 21:44

*De Commissie is van oordeel dat de opname van deze volzin in het besluit ongepast is.*

Dat zijn toch pareltjes die je verplicht in elk besluit zou moeten opnemen.

Zeurders | 18-10-22 | 20:38

Wie?

rifraf | 18-10-22 | 20:34 | 1

Gijs van Dyke.

Lorejas | 18-10-22 | 20:48

Dat de PvdA toch nog een beetje worstelt met het begrip integriteit blijkt wel uit dat de integriteitscommissie de vermeende dader tegen ze wensen van het slachtoffer in het hele verslag laat lezen van iedereen die over hem geklaagd heeft.
Dus hier het begrip integriteit nog eens uitgelegd: youtu.be/QtrY7kk6knI

Osdorpertje | 18-10-22 | 20:27

Never stick your dick in crazy.
Verder een hoogst wonderlijke handelswijze van de PvdA in dit hele dossier.
Overigens, Gijs van Dijk lijkt me ook geen lekkere, maar dat dit hele zaakje verkeerd aan de vork gestoken is, lijkt me wel duidelijk.

KeesBruin | 18-10-22 | 20:25

Die aangifte van Tinkebell is echt complete onzin overigens. Doet aangifte van belediging, smaad en laster, om het vervolgens een heel lulverhaal te houden zonder ook maar een enkele aanwijzing te geven die hint op belediging, smaad of laster.

Mischien wel een geschonden afspraak, maar dan moet je naar de civiele rechter.

Japannert | 18-10-22 | 20:22

Bureau Bezemer en Schublad
(verder: B&S)
(verder: BS)
(verder: BullShit)

*op aanklacht Smaad en Laster (verder: S&L) wachten doet*

LD69 | 18-10-22 | 20:22 | 2

Produceert precies het BS rapport dat u nodig had!

Zeurders | 18-10-22 | 20:37

Im Westen nichts neues. Bij de SDAP.

Zomaarwat | 18-10-22 | 20:18

Oh die ironie.
Omdat hij zijn gulp niet kon dichthouden is Gijs nu een baantje van 100K kwijt waar je niks voor hoeft te kunnen.
Blijkbaar moet je er toch iets voor kunnen, namelijk je gulp dichthouden.

Osdorpertje | 18-10-22 | 20:08 | 3

Alexander P is wel mee weg gekomen, Emmen of Assen, waar zat dat meisje, Meppel?

dathoujetoch | 18-10-22 | 20:15

Nee, hij vergat de meisjes het idee te geven dat zij stuk voor stuk de enige waren die zijn gulp mochten bedienen.

LD69 | 18-10-22 | 20:25

Op de kansel staan politici vol met idealen.

Kijk je voorbij het mooie houtsnijwerk, hebben ze de broek op de enkels.

Feynman | 18-10-22 | 20:06

Gijs van Dijk moet gewoon verkassen naar d66. Daar is het normaal wat hij deedt/doet, en er wordt niet verder over gepraat. In tegendeel ze houden bij zulke lieden hun hand boven het hoofd. En bij het onderzoek van de PvdA gewoon beweren je aan niets meer kunt herinneren dat doen er wel meer.

jan huppeldepup | 18-10-22 | 19:35

Eigenlijk is het enige dat Gijs van Dijk kan worden verweten dat hij een relatie is aangegaan met een complete mafklepper. Zijn enige grensoverschrijdende gedrag is zijn slechte smaak. Als je zo gaat beginnen, is het eind zoek. Dan kun je bijvoorbeeld ook iedereen royeren die naar rapmuziek luistert. Dat is ook slechte smaak.

MAD1950 | 18-10-22 | 19:32

Attje Kuiken met haar witte billen. Iedereen uit de weg ruimen die haar macht kan beperken. Van Dijk, Arib, who is next? Was, is en zal altijd een kutpartij blijven.

Holein1 | 18-10-22 | 19:28 | 1

Partij van de achterbaksen, en als je niet achterbaks bent krijg je wel een mes in de rug door een ander partijlid

brie-de-penis | 18-10-22 | 19:32

"Zijn" PvdA. Nou, als ik hem was, zou ik direct wegwezen. Een onderzoekscommissie die een "vertrouwelijk" rapport op basis waarvan een besluit is genomen niet mag inzien is iets dat je alleen in dictaturen tegenkomt, maar niet in een democratische rechtsstaat. Waarschijnlijk moeten er een paar valse wijven "beschermd" worden (lees: niet door de mand vallen als smaadplegers).

Grachus | 18-10-22 | 19:23

Voor de archivering van dat rapport is men kennelijk te rade gegaan bij leeghoofd Rutte, die adviseerde: vier jaar op de plank laten liggen en het dan laten verdwijnen, net als het bonnetje van Teeven, het ministerschap van Zorrequieta, het filmrolletje van Srebrenica, de stadhoudersbrief van Bernhard en Juliana, het geheugen van Rutte en het geweten van de gemiddelde Nederlandse politicus.

dathoujetoch | 18-10-22 | 19:20 | 1

Balkenende heeft net een erebaan gekregen als dank voor het laten verdwijnen van alle bewijs van WMD's in Irak. Foetsie, nergens meer te vinden. (Het onomstotelijke bewijs dat hij met eigen ogen gezien zou hebben, nadat de Duitse veiligheidsdiensten al openbaar gemaakt hadden dat de betreffende informant alles bij elkaar verzonnen had). Als Rutte ook nog even "politieke steun" aan een Amerikaanse oorlog verleend zit hij gebakken.

W_F | 18-10-22 | 20:18

Gadver, Gijs deed (of doet nog steeds) tin kebel....

pibasso | 18-10-22 | 19:18 | 1

Iemand die een handtas maakt van haar kat... Nou, dat mens moet het niet wagen om zelfs maar in de buurt van mijn lieve poes Annabel te komen!

MAD1950 | 18-10-22 | 19:53

Als er geen feiten boven tafel komen blijft het gissen, heeft Van Dijk een collegaatje in het genderneutrale kruis gegrepen?

Zeurders | 18-10-22 | 19:17

Relaties en politiek gaan niet samen.

nobodiesunmighty | 18-10-22 | 19:15

Een PVDA’er die door iemand die stukjes schrijft in kranten behoorlijk vals te grazen genomen wordt. History repeats…

Osiris | 18-10-22 | 19:09

Tinkerbell was toch met hem mee naar huis gegaan omdat hij daar meer cocaïne zou hebben, maar was later zeer teleurgesteld door zijn prestaties in bed veroorzaakt door overmatig drankgebruik.
Zo moet het ongeveer gegaan zijn.
youtu.be/5dbITm7keqc

Osdorpertje | 18-10-22 | 19:08 | 1

What a rush, ehhh....

pibasso | 18-10-22 | 19:20

Opvallen hoe het Icoon van Bureaucratie op een Zinkend Schip , Attje Kuiken zich stilhoudt als het op prominenten binnen haar partij gaat.
Tegen de tijd dat deze Dame de macht gaat grijpen, is er niks meer van het PvdA over.

Torquemada | 18-10-22 | 19:05

Met een das om heeft Gijs van Dijk eigenlijk een enorm D66 hoofd.
(Oké, die opmerking was lullig.)

Maar goed, niet iedereen kan zeggen dat hij weet hoe het met de poes van Kinkerdel gaat.

bitterpete | 18-10-22 | 19:05 | 1

@bitterpete
Wellicht dat er nu een handtas van wordt gemaakt.

Osiris | 18-10-22 | 19:23

Stalin had er schande van gesproken en terecht. Iedereen heeft recht op een eerlijk schijnproces!

Rest In Privacy | 18-10-22 | 18:56

Deugen op een me too hype is dus belangrijker dan zorgvuldig met je medewerkers omgaan. Wat een kut bedrijf.

HD50 | 18-10-22 | 18:55

Schuld van Attje. Als boegbeeld moet je ook niet zo veel geilheid uitstralen. Neem eens een voorbeeld aan Kaag.

Lukiluuk | 18-10-22 | 18:47 | 2

Brrr... geiligheid is bepaald niet het eerste wat in me opkomt als ik naar dat uitgestreken betweterige smoelwerk van die salonsocialiste kijk.

_pacman_ | 18-10-22 | 18:53

Brrrr..

Wijze uit het Oosten | 18-10-22 | 19:04

Interessant trouwens hoe Het Parool hierover bericht.
Kattenmepster staat vandaag met een column achter de betaalmuur.
www.parool.nl/columns-opinie/dom-cons...

De krant voor vrij, onverveerd Nederland geeft bij zoekactie Gijs van Dijk slechts het bericht van deze zomer, waar het onderzoeksbureau het grensoverchrijdende gedrag van Gijs van Dijk bevestigt. Dus niet de uitspraak van de beroepscommissie.
www.parool.nl/nederland/onderzoek-bev...

Arnold Layne | 18-10-22 | 18:43 | 5

@Basil Fawlty | 18-10-22 | 19:28:

Dom wijf. Alsof je subsidie nodig hebt om kunst te maken. Alsof het strooien met subsidies ooit geld opgeleverd heeft. Alsof er in de kunstwereld niet minimaal twintig keer zoveel egoïstische, luie, wereldvreemde en vooral bekrompen mensen rondlopen als in de echte samenleving.

Dandruff | 18-10-22 | 20:52

@Dandruff | 18-10-22 | 20:52:
En dan te bedenken dat, ook hier in het verleden, sommige mensen zeiden en zeggen dat ze het bewust doet. Nou nee, ze is gewoon dom en volledig overtuigd, zoals jij al aangeeft, van haar eigen, wereldvreemde, luie bekrompen subsidie wereldje.
Daarnaast is die van Dijk met dat hipster baardje op z'n blote billen gezicht ook een eikel dat hij aanrommelde met haar. Maar goed, dat is het gekloot in die Amsterdamse bubbel. Heb er lang genoeg gewoond en je kent inmiddels wel mijn anecdotes aangaande die idiote types.

Basil Fawlty | 18-10-22 | 21:16

@Basil Fawlty | 18-10-22 | 21:16:

Klopt, ik lees ze graag al reageer ik weinig in het stamcafé ivm vroeg op. Veel verhalen (ook over de Haagse kaasstolp) doen natuurlijk al vrij lang de ronde.

Dandruff | 18-10-22 | 21:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Gijs van Dijk stak zijn paarsgepunte lans in een kattenmepster, daarmee is hij sowieso af. Dat maakt de Pvda echter niet minder schuldig.

Arnold Layne | 18-10-22 | 18:36 | 1

Gijs knijpt de katjes in het donker.

Mr_Natural | 18-10-22 | 18:39

Heb laatst nog een handtas gekocht van Tinkebell, hij ligt hier nu naast me op de bank.

Sinterbikske | 18-10-22 | 18:36 | 1

En waar is de handtas?

ruud76 | 18-10-22 | 18:49

'Na de Tweede Wereldoorlog deed de SDAP wederom een poging om hun maatschappelijke basis te verbreden. Zij richtten samen met vooruitstrevende liberalen, rooms-katholieken en protestants-christenen in 1946 de PvdA op. Vanaf dat moment stond niet meer slechts de arbeidersklasse centraal'
Je verzint het niet.

Mr_Natural | 18-10-22 | 18:36 | 2

Alleen de “N” ontbrak. Joop den Uyl was in de jaren ‘30 van de vorige eeuw een fan van Hitler…

Ommezwaai | 18-10-22 | 18:38

Noot 2 vind ik toch ietwat apart. Een zeer beperkt aantal mensen mocht het rapport inzien en na 4 jaar wordt het al vernietigt. Hulde voor Gijs want hij heeft het wel van de PvdA gewonnen die met voorbedachte rade er een verdwenen actieve herinnering van wilde maken. Gijs ligt natuurlijk nu wel uit de PvdA maar gelijk had ie.

Weazel | 18-10-22 | 18:34

Toch wel grappig dat gedoe binnen een clubje dat nog een beetje voor spek en bonen meedoet het nieuws haalt. Heeft de PvdA niet een clubblaadje (dat al een hele tijd wanhopig op zoek is naar redactieleden) waar dit in hoort? Zo'n Wist U Datje?

Leptob | 18-10-22 | 18:34 | 1

Voor spek en bonen meedoet?? Weet u hoeveel burgemeesters en commissarissen des konings er van de PvdA zijn? Ik ook niet hoor maar wel heul veul!

dekruidenier | 18-10-22 | 19:13

Uitkijken met high functional borderliners. Zo-n Tinkebell... Is even leuk, spannend, goed voor je sociale leven en je komt nog eens wat gekke mensen tegen bij het uitgaan en zo.. Maar ze zijn en blijven wel onberekenbaar crazy en dat komt er een keer uit.

adhd-je | 18-10-22 | 18:33 | 1

Wat ik reeds memoreerde, met een beetje pech heb je een aangifte aan je broek vanwege ongewenste intimiteiten/aanranding of erger, verkrachting.

Ommezwaai | 18-10-22 | 18:36

Belachelijk dat dit op deze manier gebeurd.
Eigenlijk moet er een persconferentie zijn waar de voorzitter en de fractievoorzitter heel duidelijk zeggen dat ze fout waren en dat het Kamerlid per direct zijn wek mag doen.
Dan ben je helder en is er geen ruimte voor iets anders.

pejoar | 18-10-22 | 18:32

Goede timing van PvdA. Precies gebracht tijdens het gezeik over die idioot Baudet. Zodat niemand het er over heeft, en alle staatsmedia en talkshows het negeren.

Puntjes-maker | 18-10-22 | 18:31

Dit versneld het proces ‘op naar de nul zetels’..

Hopelijk.

Wijze uit het Oosten | 18-10-22 | 18:29
-weggejorist en opgerot-
MagnificentRon | 18-10-22 | 18:27


Met zulke partijgenoten heb je geen vijanden nodig.

Ervaringsdeskundige | 18-10-22 | 18:27 | 3

Dat is een feit of een mening ?
Hoop op het laatste.

Uw Verzekeringsadvis | 18-10-22 | 18:30

@Uw Verzekeringsadvis | 18-10-22 | 18:30:
Volgens mij is het te druk in uw hoofd om te doorgronden wat ik bedoel.
Een partij vol met backstabbers

Ervaringsdeskundige | 18-10-22 | 18:43

De erecode van de PvdA? Dat zal een kort lijstje zijn zeg....

Lorejas | 18-10-22 | 18:26

Altijd gedonder met die arbeiders.

Mr_Natural | 18-10-22 | 18:26 | 1

Toen ze nog geen drs/mr/mba waren ging het nog wel met den arbeider

Uw Verzekeringsadvis | 18-10-22 | 18:31

Amen

Pummetje | 18-10-22 | 18:23

Dus ook: begin nooit een relatie met Tinkebell omdat zij haar maatschappelijke positie misbruikt om haar privé besognes uit te vechten en niet in staat is om een professionele distantie te bewaren tussen haar professionele activisme (dat is haar merk) en haar privé situatie.

Dat de betrokken leden van de PvdA die hier bij betrokken waren, hier niet doorheen konden prikken en haar argumenten buiten de orde plaatsten, is een grote schande.

Tarak | 18-10-22 | 18:21 | 2

Don't stick your dick..... Als je dit soort types aan je trapleuning rijgt, kun je nog weleens voor een verrassing komen te staan. De kans bestaat dat je een tijdje later bij oom agent mag komen uitleggen waarom je "tegen haar zin" de nodige escapades met haar uitgevoerd hebt.
*Spreekt uit ervaring*

Ommezwaai | 18-10-22 | 18:29

@Tarak
Wat Ommezwaai zegt, let ongelooflijk op met dat soort meisjes, heb er in een ver grijs verleden toen ik nog "jung, schön und knusprig" was ook mee te maken gehad en dat hysterisch gezeur en stalken achteraf.

Basil Fawlty | 18-10-22 | 19:13

Ik word hier zo moe van; zien die mensen nou niet, dat ze potdomme volksvertegenwoordiger zijn?! Ze worden betaald om diegene die op hen gestemd hebben te vertegenwoordigen, niet om vooral bezig te zijn met dit soort randzaken!
Gaat gewoon aan je werk, stel klaplopers!
Het zal die stemmers serieus wordt wezen waar die vertegenwoordiger zijn piemelotje in heeft gehangen. Het zal ze verdommen dat je een paar honderd euro bijverdient met boekjes schrijven (maar je moet niet kutten door je stem te grabbel te gooien door je stiekem te laten fêteren door een lobbyist), en je moet een beetje ruggengraat krijgen (dus niet gaat sniffen als een ander je tassen drager noemt).
Het leidt allemaal namelijk af van het ware probleem: ons land heeft nu daadwerkelijke stuurders nodig. En dan maakt het inmiddels niet eens meer uit welke richting we uit gaan, links, rechts...
Met wat er nu zit, ligt ons land al tientallen jaren dood in het water en zinken we langzaam.
Behoorlijk pissig nu.

EEnzame SchizofrEEN | 18-10-22 | 18:21 | 6

@EENzameSchizofrEEN
“Het leidt allemaal namelijk af van het ware probleem:”

Waarvan akte. Blijf dus vooral kalm en oplettend, en stem navenant.

Osiris | 18-10-22 | 19:17

De tassendrager van Tinkebell... nu komen heel onplezierige associaties bij mij op.

MAD1950 | 18-10-22 | 20:13
▼ 3 antwoorden verborgen

Duidelijk, de PvdA is klaar voor regeringsdeelname.

Deflatiemonster | 18-10-22 | 18:20

Een relatie met Tinkebell lijkt mij al een straf.
Verder een rare gaan van zaken, zoals we ondertussen al een paar jaar zien in de politiek.
Ben nergens meer verbaasd over.
Dit land gaat kapot door een véél te grote en dure overheid icm onderzoekjes, adviesbureautjes, belangenverstrengeling, vriendendiensten en verder allerlei
Sexcapades en viespeukerij.
Wat een walgelijke maatschappij leven we eigenlijk in.

Ruimedenker | 18-10-22 | 18:18 | 1

Op zich is de maatschappij zo slecht nog niet, maar is het zichzelf benoemde selecte gezelschap waaruit we onze bestuurders mogen kiezen behoorlijk aan rot onderhevig.

Peerkeoud | 18-10-22 | 18:26

Wat vindt Lilian Ploumen hiervan?

thanseeuwen | 18-10-22 | 18:17 | 1

Wat maakt het uit? Die is zonder ondertiteling toch niet te verstaan.

Lorejas | 18-10-22 | 18:30

"Een onderhandse berisping had volstaan." Nee dus. De man is een serieneuker. Niets mis mee en zeker geen berisping waard. Maar bij PvdA zijn er teveel woke-vrouwen die het niet kunnen verkroppen dat Van Dam wat loslopend neukertjes had, past niet bij hun wereldbeeld dus moest Van Dam kapot.

_pacman_ | 18-10-22 | 18:17 | 3

Hoe zou dat nou komen dat ze zelf niet meer geneukt worden?

Lukiluuk | 18-10-22 | 18:18

Misschien heeft de PvdA een soort document dat TK leden moeten ondertekenen, een beetje persoonlijke integriteit mag je wel verwachten van TK leden. Als politieke partij kun je er last van hebben als een TK lid vreemdgaat en dat uitgebreid in allerlei Juice kanalen besproken wordt. Dat soort melodrama zit je niet op te wachten en het beschadigt je politieke partij.

Tarak | 18-10-22 | 18:27

Ik denk nog steeds dat dit weer zo’n walgelijk kunstproject is van die gestoorde gek.

JWZ_JMK | 18-10-22 | 19:34

Esther - Mirjam. Lara - Billie.

Lukiluuk | 18-10-22 | 18:12 | 4

De nieuwe kastjes van Ikea?

Ruimedenker | 18-10-22 | 18:27

Effect van Aboulie

Hendrik_Ijzerbroot | 18-10-22 | 18:31

@Ruimedenker | 18-10-22 | 18:27: Ik heb vernomen dat die gezien het feit dat we allemaal homo zijn de namen richting Henk-Jan, Jan-Jaap, Piet-Wiet en Hol- Maat gaan. Sjef- Bef kastje is uit verkocht.

Lukiluuk | 18-10-22 | 18:32
▼ 1 antwoord verborgen

Klinkt als het socialistische paradijs die zo gewenst wordt door de Portemonnee Van De Ander

Jacktheflipper | 18-10-22 | 18:11 | 1

..... het socialistische paradijs DAT zo gewenst wordt.......
Dat dus.
(Behalve dan voor die Mocro's)

vliegende knorrepot | 18-10-22 | 19:58

PvdA is as PvdA does: even snel wat dolken in ruggen steken.

ole guapa | 18-10-22 | 18:11

Eigenlijk is het gewoon een hele aardige man.

MorgenEenAnder | 18-10-22 | 18:09

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl