Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kamervragen! Pieter Omtzigt wil antwoorden van Mark Rutte over ontslag Mona Keijzer

Er klopt van alles niet en de rest deugt ook niet

Zaterdag werd Mona Keijzer onder vreemde omstandigheden op staande voet ontslagen. Ze had in een interview met De T. in volstrekt redelijke bewoordingen haar vraagtekens gezet bij het coronapassenbeleid. Waar Sigrid Kaag vorig jaar als kabinetslid wel openlijk mocht pleiten voor afschaffing van de avondklok, is Mona meteen van het bordes geveegd door een premier die zichzelf negen maanden geleden al ontslagen heeft maar desondanks gewoon door lijkt te regeren. De eenmansfractie Groep Omtzigt heeft daar vragen bij, met name omdat bijvoorbeeld de ChristenUnie (coalitiepartij) óók tegen de coronapas was - en afwezig bij de (hoofdelijke) stemmingen. Dit terwijl kabinetsleden momenteel in demissionaire staat ook gewoon Kamerlid zijn. Mogen die niet zonder last stemmen of zo? Daarnaast is Keijzer ontslagen door Rutte in overleg met zijn vice-premiers (Kajsa, Hugo en.. Carola van de ChristenUnie), maar niet per algemeen kabinetsbesluit. In de Kamervragen van Omtzigt lezen we dat dit volgens het reglement van orde wel had gemoeten. Dus daar wil Omtzigt wel even wat over horen van demissionaire Mark. En wij met hem. Vragensetje na de leesverder.

Social

Vragen van het lid Omtzigt aan de Minister-President over het feit dat alle ministers en staatssecretarissen die tevens Kamerlid zijn, afwezig waren bij de hoofdelijke stemmingen over de QR-code en hoe zich dit verhoudt tot het grondwettelijke recht om zonder last te stemmen en over wie het besluit tot ontslag genomen heeft.
(N.B. toegevoegde linkjes en dikgedrukte zinsneden door redactie GS)

1.                  Herinnert u zich dat er op donderdag 16 september een hoofdelijke stemming heeft plaatsgevonden over de motie-Wilders om de QR-code niet in te voeren?

2.                  Herinnert u zich dat alleen de aanwezige leden van de fracties van VVD, D66, CDA, PvdA en de fractie-Den Haan tegen de motie gestemd hebben maar álle andere fracties ervoor, zodat er maar een zeer smalle meerderheid voor invoering van de QR-code was?

3.                  Is het u bekend dat, behalve Raymond Knops, geen van de Kamerleden die op dat moment bewindspersoon was, heeft deelgenomen aan die hoofdelijke stemming, dus dat Mark Rutte, Carola Schouten, Wopke Hoekstra, Mona Keijzer en Hans Vijlbrief, evenals Sigrid Kaag (die op dit moment wel haar aftreden had aangekondigd, maar nog minister was omdat het Koninklijk Besluit over haar ontslag pas op 17 september is getekend door de Koning), allen afwezig waren bij die stemming?

4.                  Herinnert u zich dat u die dag wel als aanwezig geregistreerd stond in het aanwezigheidsregister als Kamerlid maar zich expliciet had afgemeld voor de stemmingen?

5.                  Bent u bekend met artikel 67, lid 3 van de Grondwet waarin is vastgelegd dat Kamerleden zonder last stemmen?

6.                  Hoe beoordeelt u het feit dat de kiezers van een aantal Kamerleden, die overigens in het geval van Mark Rutte, Carola Schouten, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Mona Keijzer, ook met voorkeursstemmen gekozen zijn, niet hebben kunnen vernemen wat hun eigen opvatting is over de invoering van de QR-code?

7.                  Zijn er in het kabinet (of neven overleggen zoals bijvoorbeeld coalitie overleggen, Catshuisberaden) afspraken gemaakt om niet deel te nemen aan de stemmingen over de QR-code of aan stemmingen in het algemeen? Zo ja, hoe zien die afspraken eruit?

8.                  Is er op enig moment het verzoek gedaan of druk uitgeoefend op bewindspersonen om niet deel te nemen aan deze stemming of andere stemmingen? Zo ja, door wie en op welke wijze?

9.                  Is er op enig moment aan bewindspersonen door de premier of door een vicepremier te verstaan gegeven dat een stem voor de motie-Wilders gevolgen zou hebben?

10.              Hoe verhoudt zich volgens u artikel 67, lid 4 van de Grondwet (Kamerleden stemmen zonder last) tot het reglement van orde van de Ministerraad en dan specifiek artikel 12, lid 2 (In geen geval handelt een minister of staatssecretaris tegen een besluit van de raad)? Welke van deze twee heeft voorrang wanneer zij in een geval strijdig zijn met elkaar?

11.              Hoe denkt u dit spanningsveld tussen stemmen zonder last en eenheid van kabinetsbeleid op te lossen voor bewindspersonen die tevens Kamerlid zijn, nu de kabinetsformatie eindeloos voortsleept?

12.              Hebben alle Kamerleden, die tevens bewindspersoon zijn, de mogelijkheid gehad om zich in volledige vrijheid, zonder de grondwettelijke last, uit te spreken over de motie-Wilders?

13.              Op basis van welke procedure en welke wet is Mona Keijzer ontslagen als staatssecretaris?

14.              Wie hebben expliciet ingestemd met de voordracht tot ontslag van staatssecretaris Mona Keijzer? Is dat, zoals in de brief van de Minister-President staat, alleen de minister van EZK met wie u vanuit New York belde of op andere wijze contact had?

15.              Namens wie is het concept-koninklijk besluit voor het ontslag van Mona Keijzer voorgelegd aan de Koning? Namens het kabinet of niet?

16.              Klopt het dat in artikel 4 van het reglement van orde van de ministerraad staat dat de raad beraadslaagt over voordrachten van de minister-president voor koninklijke besluiten tot benoeming en ontslag van ministers en staatssecretarissen?;

17.              Wanneer heeft die beraadslagingen plaatsgevonden in het onderhavige geval?

18.              Klopt het dat bij het historische precedent, namelijk het ontslag van staatssecretaris Glastra van Loon in 1975, het kabinet erover beraadslaagd heeft en een besluit genomen heeft over zijn ontslag (voordat hij zelf aftrad)?

19.              Ligt er een kabinetsbesluit ten grondslag aan het ontslag van de staatssecretaris of heeft een Minister-President slechts de instemming van de minister van het departement nodig om de staatssecretaris van dat departement voor te dragen voor ontslag? Kunt u dit staatsrechtelijk duiden?

20.              Heeft u hier het reglement van orde van de ministerraad overtreden?

21.              Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden en wel voor een mogelijk debat over deze zaken?

Het citaat dat Mona haar baan kostte

Reaguursels

Inloggen

Eerdere achterbakse en manipulatieve pogingen van Rutte om Omtzigt het zwijgen op te leggen mislukten (dank Ollongren, duizendmaal dank).
Dit gaat nog wel een dingetje worden. Door zijn volharding, speurwerk en dossierkennis is Omtzigt in staat in zijn eentje Rutte (de minachter van de democratie) te slopen.
Het kan verkeren zei Bredero.

NPOlitiekgekleurd | 27-09-21 | 05:59

Volgen Rutte kan Keijzer de Kleren krijgen , hij gaat hier heel Omtzigtig mee te werk .

Minus Richels | 27-09-21 | 05:19

Teleurstellend dat Omtzigt zich bezighoudt met dit soort mierenneukerij. Kun je dus ook al niet op stemmen.

zwaaropdehand | 26-09-21 | 23:43 | 4

Dit raak direct hoe een regering werkt/de democratie. Iemand moet het doen... Blijkbaar is er niemand anders die de regela nog kent...

Warhead | 27-09-21 | 07:55

Kan beter de onderste steen in de Demmink of MH17 affaire bovenhalen.. Oh, wacht. De waarheid was niet wenselijk

ecobubble | 27-09-21 | 09:39

Nu weer terug naar uw mediagroep.
Kst Kst.

Roadblock | 27-09-21 | 10:08
▼ 1 antwoord verborgen

Nederland is geen democratie, maar een hypocrisie.

Grapperhaus mocht echt alle regels breken, waar anderen meteen een boete of zelfs rechtszaak tegen zich kregen. Rutte nam geen actie.
Kaag mocht roepen dat ze de avondklok weg wilde hebben, zonder dat het consequenties had. Rotte deed niks.
Keijzer zegt dat ze het beleid niet helemaal consistent vindt en onderbouwt het goed. Het gevolg is dat ze, als eerste in het Kabinet in de moderne geschiedenis in Nederland, op staande voet wordt ontslagen.
Het is wel heerlijk consistent om steeds zo inconsequent te zijn met alles, nietwaar Mark Rutte?

Jessinator | 26-09-21 | 23:07 | 4

@bdn01 | 26-09-21 | 23:11: Dan moet daarover een formeelbesluit zijn genomen door de ministerraad, hetgeen hier waarschijnlijk niet het geval is.

Nebuchednezzar | 26-09-21 | 23:47

@Nebuchednezzar | 26-09-21 | 23:47:

En waar baseert u zich dan op, dat u meent dat er "waarschijnlijk geen formeel kabinetsbesluit" genomen is? Uit een analyse van het NRC:

De uitspraken van Keijzer „verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn”, liet het kabinet zaterdagmiddag weten in een schriftelijke verklaring over haar voordracht voor ontslag bij de Koning. Die verleende dat ontslag niet veel later „op de meest eervolle wijze”, en „onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten” die Keijzer volgens de Koning aan Nederland heeft verleend.

Beroep op Keijzer

Aan het kabinetsbesluit Keijzer te ontslaan ging een zaterdag ingelast overleg vooraf tussen Keijzer, demissionair minister-president Mark Rutte, minister van Financiën en CDA-leider Wopke Hoekstra, minister Stef Blok (VVD, Economische Zaken en Klimaat) en de vice-premiers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA), Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie). In dat overleg werd eerst nog een beroep gedaan op Keijzer om de eer aan zichzelf te houden door zelf haar ontslag aan te bieden. Maar Keijzer weigerde daarin mee te gaan. Stef Blok zal haar werkzaamheden overnemen.
(...)
De afgelopen weken stond Keijzer met haar kritiek steeds meer alleen in de ministerraad, het wekelijkse overleg tussen de bewindspersonen van het demissionaire kabinet. Daarin staat haar positie al langer onder druk. Vorige week vrijdag, toen er in de ministerraad werd gesproken over de coronapas, had Keijzer zich er nadrukkelijk tegen gekeerd, bevestigen bronnen aan NRC. Op de avond daarvoor rommelde het ook in het CDA. Naar buiten toe leek dat alleen te gaan over de motie van afkeuring die was ingediend tijdens het Afghanistan-debat en die had geleid tot het vertrek van D66-leider Sigrid Kaag als minister van Buitenlandse Zaken. CDA-minister Ank Bijleveld (Defensie) weigerde aanvankelijk om op te stappen. Daar was onrust over in het CDA.

Maar op dezelfde avond was er ook ruzie ontstaan in de partijtop omdat Keijzer zich intern had gekeerd tegen de coronapas waarover de Tweede Kamer later die avond zou stemmen.

Positie onhoudbaar

Bij het overleg tussen kabinetsleden over de uitspraken van Mona Keijzer, deze zaterdag, was ook CDA-leider Wopke Hoekstra betrokken. Hij vond vanaf het begin dat de positie van zijn partijgenoot na haar interview onhoudbaar was. Het is nog onduidelijk of de uitspraken van Keijzer haar ook het CDA-Kamerlidmaatschap zullen kosten. Na de Tweede Kamerverkiezingen werd zij gekozen in de CDA-fractie, hoewel met aanzienlijk minder voorkeursstemmen dan eerder. Bij de verkiezingen van 2017 kreeg ze nog ruim 165.000 stemmen, dit jaar waren dat er ruim 18.000.

de IJsman | 27-09-21 | 00:37

@de IJsman | 27-09-21 | 00:37:
Lees even de kamervragen van Omtzigt door.
Dat lijkt mij verhelderend voor u.

Roadblock | 27-09-21 | 10:09
▼ 1 antwoord verborgen

Ik snap wel dat de coke-import hier floreert. Zo ongelofelijk veel bananen moeten worden ingevoerd om de zogenoemde Republiek-Rutte mogelijk te maken..

Zalluf | 26-09-21 | 22:50

Het feit dat een besluit snel genomen is, wil niet zeggen dat het onzorgvuldig is en/of dat dit niet is afgestemd. Dat Keijzer moest gaan na het interview in de T. is evident. Dat zij allerlei voorwaarden stelde aan een vrijwillig vertrek, maakt dat het kabinet geen andere keus had dan haar voor te dragen voor ontslag.

Daarbij was haar positie al langer zwak: ze lag al langer op ramkoers door haar gehamer op een deelbelang ten koste van het algemeen belang. En haar keizersmandaat was in de laatste verkiezingen met ongeveer 90% geslonken tov 2017. Ze had beter haar mond kunnen houden; dan had ze de rit uitgezeten en was ze daarna burgemeester van Purmerend oid geworden.

de IJsman | 26-09-21 | 22:39 | 2

U begrijpt het! Mona is niet een beetje etje dom, maar zo dom als hooi. Ze dacht dat ze met haar populistisch gekwezel de rest van de ministerraad onder druk zou kunnen zetten. Als ze zelfs maar een greintje politiek gevoel had gehad, had ze begrepen dat haar missie kansloos was, net zo kansloos als de Volendamse palingboeren die met haar dwepen.

bdn01 | 26-09-21 | 23:23

Goh Ferd Grapperhaus, jij hier?

Dan kun je eigenlijk alle ministers en staatssecretarissen terplekke ontslaan. Heel veel van hen hebben bergen boter op hun hoofd en in de afgelopen regeerperiode veel ergere misstappen begaan dan Keijzer nu en zijn daar niet of nauwelijks voor bestraft. Dan is dit domweg niet te verdedigen. Niet geloofwaardig.

Jessinator | 26-09-21 | 23:42

ben bezig de brokken teer om te smelten pas bij de hooivorken

witchmaster | 26-09-21 | 22:01

Rutte heeft altijd Thom de graaff nog die met de raad van State wel recht breit wat Krom is.

Snap_het_ook_niet | 26-09-21 | 21:21 | 1

Precies dit. En dat noemen we corruptie.

Omtzigtig | 26-09-21 | 22:08

Rutte is premier/rechter. Kijken hoe hij Omtzigt het zwijgen oplegt.
Volgende week zal weer gezellig worden.

Aardappelplantje | 26-09-21 | 21:11

Zou Pieter Omtzigt ook reaguurder zijn?

ParaPiet | 26-09-21 | 21:03

BAM.

Die zit.

Die Omtzigt lijkt meer procedurele kennis van de 2e kamer/regering/politiek te hebben dan de rest van de kamerleden bij elkaar, incluus voorzitter. Dat is toch eigen te gek om los te lopen?!

Warhead | 26-09-21 | 21:03

Mark was boos. Heel boos. En in die emotie heeft ie een cruciale fout gemaakt. Meesterzet van Mona.

zevensprong | 26-09-21 | 21:00 | 1

Zeker. Ben benieuwd hoe hij zich hieruit gaan slangen. Eruit komen doet hij wel. Ben benieuwd of hij nog kleren heeft na alle kleerscheuren...

Warhead | 26-09-21 | 21:04

Pieter is mijn held! *pinkt een traantje weg*

Stijlloze bezoeker | 26-09-21 | 20:51

Is de correspondie naar aanleiding van het ontslag van Keijzer te Wob’en, of valt het daar niet onder omdat het (besluitvorming van) de ministerraad betreft? Al krijg ik bij het lezen van de vragen Omtzigt wel m’n twijfels zo.

DeBlijeGeit | 26-09-21 | 20:50

Pieter, Mona en Caroline. #justsayin'

Ivoren Toren | 26-09-21 | 20:43 | 3

Mijn stem hebben ze .

Naall | 26-09-21 | 20:50

Renske erbij. Zohair eventueel ook.

zevensprong | 26-09-21 | 20:57

En Femke Merel

renootje | 26-09-21 | 22:37

Heerlijk, presidentieel systeem komt eraan. Al dat gebrabbel over 'democratie', 'tegenmacht' en 'polderen' maakt Nederland onbestuurbaar. Straks lekker een Macrontje of Putientje hier. Erg leuk!

tobleroneisirritant | 26-09-21 | 20:29

Allemaal theater, Mona sluit zich aan bij Pieter.... Pieter is ook een rat..

appies | 26-09-21 | 20:28 | 2

Verklaar je nader.

Plaktong | 26-09-21 | 21:06

Ja, leg es uit? Of zit je te stangen?

Peter-Rissing | 27-09-21 | 05:32

Het heeft mij altijd al bevreemd dat alle coalitie leden altijd mee moeten stemmen met wat de coalitie wil, wetend dat er een wet is dat men zonder gevolgen mag stemmen wat hij of zij wil, de democratie is weer ver te zoeken. En het stukje gelezen waar Rutte over valt, daar staat niets vreemds in, het is niet uit te leggen dat het ene wel mag en iets anders soortgelijks niet.
Maar kan nog leuk worden als Rutte onwettelijk heeft gehandeld, niet dat het wat uitmaakt want hij blijft toch wel zitten en de trouwe VVD stemmers blijven toch gewoon op de VVD stemmen. Ik zit toch te wachten op dat moment dat Rutte door de politie uit de 2e kamer wordt gehaald en in de cel wordt gegooit.

Sinclair | 26-09-21 | 20:24

Ik heb inmiddels mijn hooivork uit de schuur gehaald en ga morgen effe de puntjes ervan slijpen.

squadra | 26-09-21 | 20:22

Good old Omtzigt *hup hup!*

Duwbak_Linda | 26-09-21 | 20:21

Als Mona echt ballen heeft dan meldt ze zich maandagochtend om 8:30 doodleuk weer in Den Haag met de mededeling dan ze nog gewoon even doorgaat omdat de juiste ontslagprocedure niet gevolgd is. Dat zou echt een heldenactie zijn.

Ivoren Toren | 26-09-21 | 20:17 | 2

Of dat Wim even de boel toespreekt. "Dat gaat hem zo niet worden."

zevensprong | 26-09-21 | 20:58

Of dat haar man even het torentje in loopt en Rutte bij zijn tieten pakt en de vijver in kiepert,

J.Cash | 26-09-21 | 23:36

Mevrouw Keijzer is gewoon ordinair standrechtelijk door Rutte buitengeschopt...

Pierre Lebon | 26-09-21 | 20:13

"Ik kan het niet meer logisch uitleggen."
Dat, Mona, is precies waarom je eruit vloog.
Een paar cursussen 'specialistische communicatie' hadden je kunnen redden maar nee, je moest zo nodig eerlijk zijn. Dag Mona, don't call us.

funda | 26-09-21 | 19:58

Rutte is gewoon een toffe gast. Ik bedoel….hij beloofde een radicaal andere bestuurscultuur. Nou dan!

Malle moer | 26-09-21 | 19:55 | 1

Dictatorschap is al een tijdje een bestaande bestuurscultuur...

GWBA | 26-09-21 | 20:12

Antwoord op alle vragen: "Ik heb daar geen actieve herinnering aan."

Flapoor | 26-09-21 | 19:49 | 2

t/m vraag 4 kan het wandoord simpelweg "Nee" zijn.
Maar de overig vragen houden daar al rekening mee, die zijn zo gesteld dat ook in het geval van 4x Nee alsnog beantwoord kunnen en moeten worden.

W_F | 26-09-21 | 19:55

Of de antwoorden zullen in de richting van geheim zijn.....

Sinclair | 26-09-21 | 20:15

Als voormalig hoofd PZ zou Mark Rutte moeten weten hoe zorgvuldig je als werkgever moet opereren in ontslagzaken.

BigKnor | 26-09-21 | 19:45 | 6

En als koning ook. Zo moeilijk zijn die regeltjes niet.

Cor Netto | 27-09-21 | 07:09
▼ 3 antwoorden verborgen

Als er echt gedonder van komt dan doet de Raad van State wel een WC-eend-uitspraak. Net zoals met die ministers die tegelijkertijd Kamerlid waren. Mark kan niks gebeuren. Hier helpen alleen nog maar fakkels en hooivorken.

Ivoren Toren | 26-09-21 | 19:40

Kaag weer terug ? Vreemd hoor. Hoop dat Segers de boel af houdt. Of is Kaag teruggekomen om haar Afghanen weer op te halen ? Had zij toch afspraken met de Taliban over gemaakt.Althans, ze was in de regio geweest........

gebochelde | 26-09-21 | 19:39 | 1

Kaag gaat alleen naar de regio om obscure islamclubjes een zak met geld te geven. Schijnt tegenwoordig topdiplomatie te heten.

Malle moer | 26-09-21 | 19:54

Goede journalistiek en buitengewoon goed werk -nu al- van Omzigt.
-
Dat van Kaag zijn ze vast vergeten bij de deugkranten morgen, maar de talkshows op NPO en Jinek zullen ook wel vallen over dit nogal selectieve ontslag.
Kaag dan ook maar met terugwerkende kracht? Mona is zelfs veel beter voor NL dan Kaag ooit zal zijn. Dus hup, ontsla Kaag ook maar, anders krijgen we op onze kop van de EU.

bananabanana | 26-09-21 | 19:29

Vlijmscherpe vragen van Omtzigt, die weer eens het Bananen Koninkrijkje van ritselaar Rutte blootlegt, de man die werkelijk aan alles schijt heeft.

Zwizalletju | 26-09-21 | 19:27

Ik dacht precies hetzelfde. Staatssecretarissen worden ingevolge artikel 46 van de Grondwet bij KB ontslagen. Een regeringsbesluit dus. Op grond van artikel 4, tweede lid, onderdeel k, van het Reglement van orde voor de ministerraad moet dit inderdaad door de ministerraad worden besloten.

Wat ik (formeel) staatsrechtelijk echter wél mogelijk acht is simpelweg de aanvaarding van de Koning van het ontslagverzoek van 15 januari 2021 (zie bijlage) ten aanzien van staatssecretaris Keijzer (op verzoek van de minister-president). Aangenomen moet worden dat de ministerraad destijds heeft besloten tot het voordragen van het ontslag van alle staatssecretarissen (zie ook het advies van 1 september jl. van de Raad van State; Kamerstukken II 2020/21, 35896, nr. 3) en dat de Koning dat verzoek nog in beraad had en daar nu ten aanzien van Keijzer over heeft beslist (als sluitstuk van de regering). Overigens: bij het ontslag van bijvoorbeeld Visser was daar echter niet voor gekozen en wordt in het besluit verwezen naar een ‘tweede’ separate voordracht voor ontslag.

Mickdestok | 26-09-21 | 19:23 | 3

Volgens mij besluit de Koning na een ministerraad besluit. Hier heeft hij op basis van een paar bijeen komende ministers ontslag verleend op hun aangeven.

Volgens mij is het de Koning die om een besluit van de ministerraad had moeten vragen. De Koning heeft daarmee verkeerd gehandeld. En wie is ook alweer verantwoordelijk voor de handelingen van de Koning?

Malle moer | 26-09-21 | 19:58

@Malle moer: de Koning bekrachtigt het besluit van de ministerraad als hoofd van de regering. De regering heeft op 15 januari al besloten dat iedereen ontslagen wordt, maar de Koning heeft dit nog steeds 'in beraad'. Hierdoor is het kabinet demissionair, maar zijn de ministers nog wel gewoon minister. De Koning kan denk ik ook besluiten om het ontslag voor een van de staatssecretarissen te bekrachtigen. Het bekrachtigt dan slechts het eerder genomen besluit van de ministerraad.

Mickdestok | 26-09-21 | 23:43

Ik denk dat Willem gewoon tekent, rechts onder de bladzijde, zoals hij het gekleed heeft. Is bepaald geen hoogvlieger op staatsrechtelijk gebied.

Zorc | 27-09-21 | 00:43

Maar, wat weerhoudt mark ervan gewoon weer te jokken.

Ramsesz | 26-09-21 | 19:16

Als Keijzer op deze manier ontslagen kan worden, moet dat met Rutte ook kunnen.
De vice-premiers kunnen bij meerderheid van stemmen Rutte bij de koning voor ontslag aanbieden wegens overtreden protocollen ministerraad, overtreden diverse wetten, overtreden grondwet, verzaken informatieplicht, dood door schuld etc.

Verdorie, het hele kabinet kan zichzelf ontslaan op een meerderheid van twee vice-premiers na.
Nah ja, de koning kan ook het koekje bij de thee niet uitdelen en een ondertekende ontslagbrief voorleggen.
Hier, .... bij t kruisje.

Milton_Styx | 26-09-21 | 19:14 | 2

Rutte heeft zichzelf maanden geleden al ontslagen.

W_F | 26-09-21 | 19:39

@W_F | 26-09-21 | 19:39:

Inclusief Mona

Dit ontslag is inclusief functie elders.

Voor Rutte is een dergelijk ontslag al 10 jaar overtijd, zoals u zelf ook ziet.

Milton_Styx | 26-09-21 | 20:29

Weer een toonbeeld vd "nieuwe bestuurscultuur".

Flow82 | 26-09-21 | 19:13 | 1

correctie: bestuursdictatuur.
Einde democratie, wegens bestuur wat gespecialiseerd is om luwten waar geen regelgeving voor is op te zoeken. Typisch Toxisch en historisch altijd benut door psychopaten en dieren van gelijk allooi.

nobodiesunmighty | 26-09-21 | 19:53

Ach, zo'n Grondwet is voor Rutte ook maar een soort richtlijn, dat is al eerder gebleken.

Tapu | 26-09-21 | 19:12 | 2

Met terugwerkende kracht de referendumwet afschaffen zodat er geen referendum over gehouden kon worden was ook als zo'n grondwettelijk twijfelgeval.

Nadat Grapperhaus een strafblad had gekregen met terugwerkende kracht de wet veranderen en het strafblad ongedaan maken was ook al een toonbeeld van betrouwbare overheid.

Corona in hetzelfde rijtje zetten als de pest en ebola om af te kunnen wijken van standaard politieke besluitvorming was er nog een.

Een inlegvelletje in de Nederlandse vertaling van de EU grondwet, maar vervolgens alleen de ongewijzigde Engelse versie ondertekenen was ook een mooie grap.

De hele identificatieplicht waarover de minister plechtig beloofde dat hij alleen gebruikt zou worden voor het opsporen van terroriseren, en expliciet niet gebruikt zou worden voor het opsporen van criminelen, illegalen, zwartwerk, of lastigvallen van burgers die geen terrorist waren? Wordt nu gebruikt om je corona QR-code te controleren, ook als je geen terrorist bent.

Als alleen burgers zich aan de grondwet moeten houden kunnen we het maar beter afschaffen.

W_F | 26-09-21 | 19:50

@W_F | 26-09-21 | 19:50: De euro hoort ook nog bij dit rijtje. Volgens mij was daar een grondswet wijziging voor nodig

Doerak | 26-09-21 | 23:09

Gezien de staat van dienst van CDA-ers om dolken in iemands rug te steken die van hun eigen partij is, zal het niet verwonderlijk zijn wanneer later blijkt dat het Hugo & Grapper waren die om het hoofd van Mona hebben gevraagd bij Herodes.

Eeuwig..Op..Vakantie | 26-09-21 | 19:12

3 vragen beginnen met: " Herinnert u zich ". Het antwoord hierop laat zich raden. Geen actieve herinnering.

Stratum | 26-09-21 | 19:11 | 1

Zoals Basil Fawlty net al wat eerder suggereert, die vragen kunnen dan in het blokje "Herinneringen".

TheOtherWhiteMeat | 26-09-21 | 19:13

Dilan Yesilgöz zei op WNL dat ze schrok van het interview met Mona Keijzer.
Vreemd.
Als je een paar jaar als dienstbode onder Rutte hebt gewerkt schrik je toch helemaal nergens meer van, Dilan?

NPOlitiekgekleurd | 26-09-21 | 19:10 | 1

Wel van oprechte overdenkingen.

Dandruff | 26-09-21 | 19:12

Dat wordt weer een "blokjesdebat" olv Vera. ZIn an! Maar niet echt.

Basil Fawlty | 26-09-21 | 19:07

Ik mag Mona wel. 1000 dingen geslikt die niet kunnen in dit kabinet, met haar crowd control, maar ook haar emmertje druppelt blijkbaar een keer vol.

Derkaderr | 26-09-21 | 19:02

Mark schaamt zich nergens voor, heeft overal schijt aan en zijn kiezers vinden het prachtig. Bananenmonarchie.

De Blauwe Baviaan | 26-09-21 | 19:02

De regering spreekt uit één mond. Discussies in de Ministerraad zijn daarom geheim. Een minister of staatssecretaris die het niet eens is met het regeringsstandpunt kan twee dingen doen: Opstappen of slikken. Mona (alleen die naam al) is te dom om dit te begrijpen. Daarom: Optiefen, toedeledokie en wegwezen. Misschien kan ze nog iets betekenen bij triple B.

bdn01 | 26-09-21 | 18:56 | 5

Zat Ollongren een paar jaar geleden niet ergens in Denemarken het d66-programma te verkopen (als vice-premier zijnde!), waar niks mee gedaan werd? Nu zijn ze nota bene demissionair, en is er op staande voet ontslag?

tv-kijker | 26-09-21 | 19:15

Alleen een aanhanger van de Rutte doctrine (= liegen, bedriegen, "vergeten", de grondwet schenden en de rechtsstaat verkrachten) beoordeelt mensen op hun naam.

Dandruff | 26-09-21 | 19:17

@L.E. Raar | 26-09-21 | 18:59: Rutte spreekt namens de regering, dus als hij " uit de school klapt" is dat gewoon afgesproken werk en zijn de collega's daarover geraadpleegd.

bdn01 | 26-09-21 | 19:47
▼ 2 antwoorden verborgen

Zal Mona-toetje nu moeten wachten met het aansluiten bij de groep Omtzigt tot nadat deze vragen in de kamer zijn behandeld?
Anders gaat het wel erg vreemd, laat kamerlid Mona die vragen lekker zelf stellen.

TheOtherWhiteMeat | 26-09-21 | 18:54

In mijn ervaring met besluiten die tegen reglementen ingaan is de gebruikelijke verdediging: a) de procedure verdient niet de schoonheidsprijs, maar b) de omstandigheden zijn wel heel speciaal en c) wij vinden dit besluit toch niet tegen de wet ingaan.

Leoverig | 26-09-21 | 18:50

Democratie is als een trein, die ergens staat weg te roesten op een verlaten rangeerterrein.

happen_maar | 26-09-21 | 18:45

Als het ontslag ongrondwettelijk is brengt de minister president daarmee ook het Koningshuis in diskrediet aangezien deze heeft getekend voor het ontslag op advies van de minister president.

Sqbar | 26-09-21 | 18:38 | 2

Vraag 15 is in deze de hamvraag...

tantesidonia | 26-09-21 | 18:44

Ik mis de stem van wijlen Hugo Walker hier; "Keijzer, gaat de een-twee aan met Omtzigt, Omtzigt, twee man in zijn rug, passeert hier de Jonge op schit-te-rende wijze, Rutte, de hele wedstrijd al door het hele stadion uitgefloten, en dames en heren, die spreekkoren met Marrék Rutte, je moeder is een hoer dat kan echt niet, die Mark Rutte probeert nog aan de noodrem te trekken, maar mist volledig man én bal en Pieter Omtzigt scoort! Curieus natuurlijk.

JesseGatsie | 26-09-21 | 18:37 | 1

@Gatsie ik mis wel DE kicker "Komt dat schoottttt...." ;)

The Expatriate | 26-09-21 | 18:57

Leuke vragenlijst hoor, maar het is compleet duidelijk dat Rutte als een ordinaire chef heeft gehandeld zonder dat hij in die positie was. De enige relevante vraag is wie Rutte weg kan sturen.

van heinde en verre | 26-09-21 | 18:35 | 1

Omtzigt! Omtzigt! Komt dat schoooot.

JesseGatsie | 26-09-21 | 19:03

Zou breed kabinetsberaad er ook toe kunnen leiden dat de minister-president ontslagen wordt? Bijvoorbeeld op grond van afnemende kwaliteiten en gezagsverlies door bewezen leugenachtigheid en onjuist informeren van Kooning ende Vaderland?

Zo ja, dan ook graag op staande voet...

Yrrab | 26-09-21 | 18:34 | 2

Precies. Cda, cu en D666 zouden kunnen besluiten Mark R te DH op staande voet voor ontslag voor te dragen.

Kaal-dik-en-lelijk | 26-09-21 | 18:41

Daar ons land al 'geregeerd' wordt door een aantal mensen met ook buitenlandse belangen (paspoorten) lijkt het me een goed idee om tijdelijk een buitenlandse president aan te stellen om hier de boel op orde te krijgen.
Denk hierbij aan de vrijkomende president Duterte (Filipijnen), welke in eigen land bewezen heeft wel iets aan bv drugsoverlast en zo te kunnen doen.

Hendrikaatje | 26-09-21 | 18:33 | 1

Volgens mij willen we weer terug naar een beschaafd land, lijkt me? Duterte is dan nauwelijks een verbetering. We moeten snellere stappen zetten.

Malle moer | 26-09-21 | 18:48

Is er dan helemaal niemand die dat dictatoriale gedrag van rutte een beetje in toom kan houden?
Dit ontslag is onrechtmatig.
Het antwoord is natuurlijk: nee.

Analia von Solmsch | 26-09-21 | 18:29

Als Omtzicht zou ik me energie sparen en niet in personele maar maatschappelijke kwesties steken, Ik ben bang dat hij zich heel snel weer affikt.

DrFibonacci | 26-09-21 | 18:28 | 2

Jij bent niet echt Dr Fibonacci, wel?

Sinterbikske | 26-09-21 | 18:30

Inderdaad, even wat zaken laten lopen. Zaken met Rutte erin pas weer oppakken in medio 2022. Wellicht heeft Rutte dan een functie zuidelijker.

Schilder58 | 26-09-21 | 19:03

VVD: 34
CDA: 15
SP (Socialistische Partij): 9
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 9
ChristenUnie: 5
Volt: 3
JA21: 3

78 zetels. Is al eerder gelukt SP en VVD samen. SP doet het ook slecht, kan dan eindelijk wat regeringsverantwoordelijkheid nemen zonder de opdringerige kant van GL en D666 op te gaan. Lijkt me een prima kabinet om mee te beginnen.

LinkeLotje | 26-09-21 | 18:21 | 4

Ik stelde het al eerder voor: laat iemand met het syndroom van down pijltjes gooien op een dartbord, de cijfers stellen de partijen voor, net zolang tot het getal van 76 minimaal is bereikt. Deze partijen moeten dan een formatie aangaan en de formateur is 100% onafhankelijk. Dit alles wordt gepresenteerd in een televisieshow door Chantal Jansen en die ene van wie ik z’n naam steeds vergeet.

Sinterbikske | 26-09-21 | 18:28
▼ 1 antwoord verborgen

Vraag 10 is ook mooi. Rutte kan dat reglement moeilijk gebruiken als ontslaggrond als dat reglement niet strookt met de grondwet. Hij zal vast een lulverhaal ophangen, maar een harde grond voor ontslag zit er niet meer in.

W_F | 26-09-21 | 18:21

Al drukt Mark zelf op de rode knop en ontketend een 100 jarige oorlog met de rest van de wereld, dan nog blijft ie zitten lachen en heeft er geen herinnering meer aan. In vroegere, meer ongeciviliseerde tijden wisten ze wel raad met zulke figuren en volgens mij wordt het wel tijd voor de Gimp en een paar hevig pijprokende jongens uit de Buurt die helemaal middeleeuws op z'n reedt gaan.
Wat mij betreft is Nederland officieel stuurloos, alles wat er nog uit de kamer komt vanaf nu is voor mij niet meer rechtsgeldig, null & void, onwettig gekakel van democratiebeschamende schertsfiguren die mij niets te vertellen hebben.

elfenstein | 26-09-21 | 18:15 | 1

Had nooit gedacht het nog eens eens te worden met veel moslims: ik erken de wetten en staat niet als het hoogste orgaan meer.

Malle moer | 26-09-21 | 18:52

Toonde Mark maar zo veel besluitvaardigheid bij het oplossen van de toeslagenaffaire. Dat ie dat gewoon op een Zaterdagavond oplost en meteen de koning laat tekenen.
Of bij de MH17 affaire. Dat ie gewoon op een Zaterdagavond besluit dat Oekraïne nooit het luchtruim open had mogen houden en dat sancties op zijn plaats zijn in plaats van een EU lidmaatschap.
Of in de Afghanistan affaire. Dat ie gewoon op een Zaterdagavond besluit dat Nederland zijn tolken hier naar toe moet halen en het regeringsvliegtuig stuurt om ze op te halen.
Of in de woningcrisis. Dat hij gewoon op een zaterdagavond besluit om er voor te tekenen dat er één miljoen woningen bijgebouwd moeten worden en dat de linkse Co2 knuffelaars hun bezwaren in hun reet kunnen steken.

Osdorpertje | 26-09-21 | 18:13 | 3

Prioriteiten van Mark. Onbegrijpelijk dat er mensen op stemmen.

bqbq | 26-09-21 | 18:21

Rutte is de architect van de toeslagenaffaire. Hij gaat toch niet zijn eigen gebouw zitten afkraken?

Analia von Solmsch | 26-09-21 | 18:25

Dat verbod op de avondklok had hij ook in 1 avondje voor elkaar bij de rechter. Hij draaide bijna letterlijk de klok terug. Het kan allemaal wel. Maar hoe het werkelijk is: als je niet wil heb je heel veel redenen om het doel als onmogelijk te bestempelen, als je wel wil, heb je duizend manieren om je doel te bereiken.

Dutchbeaurouge | 26-09-21 | 18:32

Pieter, doe je wel ff rustig aan? Bouw het op, niet meteen volgas gaan!

SinisterNL | 26-09-21 | 18:06 | 3

Dit is pas een opwarmertje. Rutte doet een ontslag voorstel en de koning gaat akkoord, maar wie is er politiek verantwoordelijk voor de Koning? Juist ja.

W_F | 26-09-21 | 18:27

@W_F | 26-09-21 | 18:27:
Ik denk dat ZM WA twee keer gaat nadenken als Rutte met een KB aan komt kakken.

BigKnor | 26-09-21 | 19:40

@BigKnor | 26-09-21 | 19:40: Niet onmogelijk dat ZM WA aan Rutte gevraagd heeft om die Mona er uit te wippen. Dat Rutte er al zo veel jaar zit komt niet doordat hij doet wat hij zelf wil.

W_F | 26-09-21 | 19:58

In Duitsland bij de prognoses ook een afgang voor de CDU. Hopende dat dit een wereldwijd verschijnsel moge worden.

dathoujetoch | 26-09-21 | 18:06 | 5

Eh, daar krijg je Eurofiele SPDers en Groenen er voor in de plaats kakkebed of pissebed.

Zapata10 | 26-09-21 | 18:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Na MH17 nog meer weekendwerk voor Omtzigt. Kijk nou toch uit. Maar ik snap ook wel dat Omtzigt Keijzer wil binnen hengelen.

Rest In Privacy | 26-09-21 | 18:05

Mona heeft de code doorbroken dat ze wél in het kabinet meedoet en meestemt maar dat ze vervolgens later het bij meerderheid genomen besluit afvalt. Zeer kwalijk. Eruit dat gebakken scholletje.

langzullenweleven | 26-09-21 | 18:03 | 2

Missen we idd niks aan, mevrouw de open deuren intrapster, burgemeester van haar vissersdorp maken, klaar.

Uw Verzekeringsadvis | 26-09-21 | 18:06

Ze is ook kamerlid. Moet ze die functie maar niet uitoefenen?

Malle moer | 26-09-21 | 18:13

Wop had Mona wat beter moeten sensibiliseren. Geen viezige dingen denken nu.

Gemiddeld Nederland: ja maar ga er maar aan staan, hartstikke knap hoe Rutte het doet allemaal hij is zo'n vriendelijke man wist je dat hij op de fiets naar zijn werk gaat?

Een paard | 26-09-21 | 18:02 | 4

Achter de wagen gespannen.
Steek je licht eens op, voorzover een paard dat kan.

JohanF | 26-09-21 | 18:56
▼ 1 antwoord verborgen

Lastige man, die Omtzigt. Leuk. Dat wordt weer smullen. Er zitten een paar goede vragen bij. Natuurlijk walsen de brallende QRyptofascisten er wel weer overheen, maar toch. Leuk dat we nog even mogen tegenspartelen voor we met de pootjes omhoog gaan. Met dank aan het domme volk dat het wel best vindt als het maar veel te duur bier kan zuipen in de kroeg.

HeerVanStand | 26-09-21 | 18:01

Dit past alleen in een presidentieel stelsel. Toevoeging: en in een dictatuur.

RocketMan | 26-09-21 | 18:00 | 2

Als er iemand de schuld van een schandaal gaat krijgen, dan handelt Rutte opeens niet meer zo presidentieel.

Rest In Privacy | 26-09-21 | 18:08

En in Nederland, in het reglement van orde voor de ministerraad, artikel 12.
Sinds 1850.

RandyBiel | 26-09-21 | 18:20

Omtzigt stelt een aantal vragen die beginnen met de woorden "Herinnert u zich dat...". Wat een heerlijke manier van formuleren, en laten we hopen dat onze geweldige minister-president nog bij zijn verstand is, anders luidt het antwoord op bijv. de eerste, tweede en vierde vraag van Omtzigt: "Nee, ik heb daar geen actieve herinnering aan."

Rhenium | 26-09-21 | 17:58 | 7

@Uw Verzekeringsadvis | 26-09-21 | 18:04:
We mogen blij zijn dat er nog hoeders van de democratie bestaan, naast Omtzigt zegt van der Staaij wat dat betreft ook verstandige dingen.

amateurrr | 26-09-21 | 18:22

@amateurrr | 26-09-21 | 18:22: Als v/d Staay zich hier mee zou bemoeien zou je mij niet horen, die heeft geen Burn out.

Uw Verzekeringsadvis | 26-09-21 | 18:39
▼ 4 antwoorden verborgen

ik ben bang dat Pieter Omtzigt geen antwoorden krijgt van Pinokkio heeft natuurlijk opeens geen actieve herinneringen meer aan.

out-of-de-box | 26-09-21 | 17:58

Ze kunnen ook gewoon met alle partijen in vak K gaan zitten. Dan kunnen die dierenmevrouw en Lilian bij Mark en Hugo op schoot. En dan gaat Omtzigt als enige de TK in. Duren de vergaderingen ook niet zo lang meer.

Diederik_Ezel | 26-09-21 | 17:57 | 1

Parlement afschaffen. Zo. Nu kunnen we meters maken.

Malle moer | 26-09-21 | 19:24

Omztzigt is een kanjer. Alle andere 149 Kamerleden kunnen niet in zijn schaduw staan.

Pummetje | 26-09-21 | 17:56 | 2

Mona had ook zelf even kunnen googelen wat de ontslag regels zijn. En de kamer voorzitter had hier al helemaal niet in moeten trappen.

Het is ook niet zo dat Omtzigt van die baanbrekende ideeën heeft, hij neemt alleen even de moeite om de wet/regels te lezen terwijl de ander 149 hun telefoon alleen gebruiken voor angry-birds, facbook, onlyfans, etc.

W_F | 26-09-21 | 18:09

Klopt, alleen doen die andere 149 leden dat niet. Daarom is de 2e Kamer ook een papieren tijger

Pummetje | 26-09-21 | 19:08

Omtzigt vraagt naar de bekende weg. Niet dat het slechte vragen zijn maar hij stelt ze nu hij een eenmansfractie is, en niet toen het relevant was. Hij had toen hij deel uitmaakte van de CDA-fractie in de planaire zaal aan zijn collega's kunnen vragen waarom ze tekenen bij het kruisje en daarmee de grondwet negeren. Dat heeft hij niet gedaan.
Ook Keijzer vraagt in het Telegraaf interview naar de bekende weg. Alweer: prima vragen maar waarom wachten tot de dag dat de wetgeving die je niet kunt verdedigen wordt uitgerold. Nu is ze medeverantwoordelijk voor die wetgeving, net als Omtzigt voor de cultuur in het parlement.
Twee maal mosterd bij het (mona)toetje dus.

beetje.jammer.dit | 26-09-21 | 17:55 | 2

Ach, u kent het gezegde: Beter laat dan nooit. In dit geval is het wel toepasselijk, vind ik.

Rhenium | 26-09-21 | 18:00

Logisch. Omdat Rutte afspraken heeft gemaakt bij het aantreden van zijn kabinet. Maar nu het kabinet demissionair is, kunnen kamerleden zich volgens mij houden aan de verkiezingsprogramma’s en de beloften aan de kiezer.

Leffe Blonde | 26-09-21 | 18:05

En dat geen van de landelijke dagbladen hier mee kwam. Dat geeft al aan dat er alleen maar kwaliteitsjournalisten werken toch? Ze hebben gewoon elkaars berichtgeving weer eens gekopieerd, de sukkels.

Rdock | 26-09-21 | 17:55 | 1

Ik ken ze, vrouwen die denken omdat ze gebaard hebben, meteen een recht van spreken hebben. Blijf baren, dames, intelligentie zat in al die miljoenen zaadjes. Wij plegen bij elke zaadlozing een holocaust. Jullie menstrueren één keer per maand.

Het is alleen al grafisch een no contest. Toch wil de werkelijke verhouding fifty- fifty min of meer. Kun je omvormen wat je wil: die y factor is een penis.

De grootste lul des lands: laat het een vrouw zijn. Who cares?

Hetkanverkeren | 26-09-21 | 17:53 | 3

De schroef op zijn kop deze tegel!

Het brein erachter | 26-09-21 | 18:03

"George Carlin - on Women"...

Yrrab | 26-09-21 | 18:04

Omtzigt is een goede vriend van Mona. Klasse.

Moestuinier | 26-09-21 | 17:52

Te laat. Ze heeft een half jaar lijngetrokken en gesaboteerd tijdens een noodtoestand, en voor de Nederlanders is het nu over. We hebben NU een regering nodig.

dihydrogenmonoxide | 26-09-21 | 18:06

Wat een rat is zij ook. Bezwaar tegen de Gristen Unie opheffen op voorwaarde dat zij akkoord gaan met de Groene Khmer en de PvdA. Terwijl niemand die partijen erbij wil.

Osdorpertje | 26-09-21 | 18:26
▼ 4 antwoorden verborgen

Daar zullen wel EU-sancties voor opgelegd worden.
Zo is het ook in Polen en Hongarije gegaan

Damoos | 26-09-21 | 17:49 | 1

Precies dit. Oei, oei, nu gaat het EU parlement los op Rutte…

Oh nee. Hij loopt braaf in de pas van de EU. Dan ligt het toch ff anders.

Malle moer | 26-09-21 | 19:27

Ik moet van Oeffelen toch meegeven dat zijn partij één van de betere kamerleden had.

Sinterbikske | 26-09-21 | 17:47

Volgens Angela is Rutte een hele toffe peer.

nutsniet | 26-09-21 | 17:46 | 2

Je ziet Angela nooit helemaal, schijnt heel dik te zijn, leuke kop dat wel, maar de rest is een raadsel.

Uw Verzekeringsadvis | 26-09-21 | 17:55

Ja, Angela kan ook heel goed liegen.

Mr_Natural | 26-09-21 | 17:56

En ja hoor, daar is de vooraf geplande en doorzichtige nieuwsflash vas d666, om op maandag de kranten te halen en des avonds in alle tokkieshows besproken te wordne. 'Jongens, we hebben weer een 101-tje' [tafel opzoeken doen] . Waar was je afgelppen week, madam AlQaq? Te laf om in de Kamer het woord te voeren? Nooit vragen beantwoorden, 'drukdrukdruk' en nu weer een uitgekookte scheet ;laten? Misselijkmakend, tot op het verrotte bot.

dathoujetoch | 26-09-21 | 17:46 | 3

200 % mee eens. Je zal ze de kost moeten geven, die denken dat het tactiek etc. is.

bqbq | 26-09-21 | 17:56

AlQaq is gewoon bang voor nieuwe verkiezingen nu er weer een rel is uitgebroken en het dit keer wel eens afgelopen kan zijn.

ChalinaRosa | 26-09-21 | 18:10

Kaag is als de dood voor nieuwe verkiezingen want daar komt x66 gedecimeerd uit. Ze kon niet anders dan deze move maken.

Mark Smeeks | 26-09-21 | 19:31

Nou Rutte, nu wordt het echt tijd om op te zouten. En neem die door godvergeten stemmers van je mee. Nederland zou er zoveel mooier door worden.
En als je papa of mama VVD stemt: altijd -1. En vraag hun gelijk even waarom ze stemmen op een partij die 900 mensen per maand importeert waardoor jij oa geen sociale huurwoning meer kan krijgen. En als ze dit niet weten mag je je ouders namens weldenkend Nederland keihard uitfoeteren voor het feit dat zijzelf als te simpele mensen stemrecht hebben. We geven diep verstandelijk gehandicapten toch ook geen stemrecht? Of toch ook? OMG...

appeltjesgroeneweide | 26-09-21 | 17:44 | 1

Voor zover ik weet hebben verstandelijk gehandicapten gewoon stemrecht hoor! ...ik vind het ook wat bijzonder, maar toch is het zo. Dan maak ik ook geen sarcastische opmerking ten aanzien van heel veel Nederlanders die ook zwakbegaafd zijn en stemmen.

benbenieuwd2021 | 26-09-21 | 17:51

Mona wordt opgevolgd door een WEFbek. Herinner je het theater flauwvallen voorganger JongeDe? Gevalletje toeval?

Of de Jurist Mona weet dat de C19Kul 》VaxMisdaad 》QRvergrijp uiteindelijk tot een tribunaal zal leiden en heeft zich verzachting toegekend.

SchnauzeCitizen | 26-09-21 | 17:42 | 1

Dat Bruno Bruins flauw viel was idd geen toeval maar had ermee te maken dat zijn geïnjecteerde chip ff kortsluiting maakte.

Diederik_Ezel | 26-09-21 | 17:47

Als we met 6 partijen verder gaan kunnen we ook met bijv. PvdD verder in plaats van D66.

Muxje | 26-09-21 | 17:54

@Muxje | 26-09-21 | 17:54: PvdD is niet Eurofiel. Dat is namelijk de echte scheidslijn binnen de tweede kamer. Wel of niet Eurofiel.

Zapata10 | 26-09-21 | 18:06

Iemand die ontslag heeft genomen ontslaat iemand. Rare tijden.

Mr_Natural | 26-09-21 | 17:42

Zou toch denken dat Rutte en consorten eerst die corona dingen willen doordrukken met demissionair kabinet voordat een nieuwe coalitie komt, anders weer kans van omvallen.....

Zwart-Mattie | 26-09-21 | 17:42

Rutte heeft zich bekeerd tot het fascisme. Wen er maar aan, doe je niks tegen, alleen hij heeft gelijk en de rest is dom.

Rest In Privacy | 26-09-21 | 17:42 | 1

Kaag meldt zich vandaag ook. Wil in kabinet met VVD, CDA, PvdA, GL én CU.
Hahaha, zo doorzichtig. Bang voor nieuwe verkiezingen na de zoveelste fail van demissionair kabinet Rutte.

ChalinaRosa | 26-09-21 | 17:41 | 2

Dat is het wel! Bang voor de peilings. Kan ook prima zonder kaag&co.
Beter nog zonder.

bqbq | 26-09-21 | 18:06

Dan is de koning dus ook verkeerd geïnformeerd door Rutte. Is een ambsmisdrijf.

Opblaas_boot | 26-09-21 | 17:41 | 1

Geen probleem, Rutte wordt binnenkort geinstalleerd als Koning voor het Leven en adopteert de half-Argentijnse prinsesjes. Dinges wordt verbannen naar zijn Griekse villa.

funda | 26-09-21 | 17:53

Kan onze koning Mark Jong-Un ontslaan?

NLgaatnaardeklote | 26-09-21 | 17:41 | 1

Koning? Hahahahahaha…..…..

Sjakkie van de Hoek | 26-09-21 | 17:47

Interview? Met de wetenschap van nu heb ik geen actieve herinnering aan een interview.

RickTheDick | 26-09-21 | 17:40

Geweldig, Pieter is net Columbo, '... one more thing...'

Mr_Natural | 26-09-21 | 17:39 | 6

@Mr_Natural | 26-09-21 | 18:04:
Hij heeft 'r ook nog eens een keer begraven om de moordenares in de val te lokken. Prachtige aflevering was dat.
www.youtube.com/watch?v=zXuyGCvkOSw
Maar inderdaad, Omtzigt is een soort van Columbo in de Kamer. Recht op z'n doel af, vaak moeilijk te volgen in zijn strategieën, en de boef altijd minstens één stapje vóór.

Schoorsteenveger | 26-09-21 | 18:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Nu blijkt D66 opeens weer bereid om 'desnoods' naar een meerderheidskabinet met CU te kijken:

"D66 heft haar blokkade tegen een kabinet met de ChristenUnie op."

Maar op voorwaarde dat éérst gekeken wordt naar een soort 'grosse coalition':

"Wel wil de partij dat er eerst met de zes partijen uit 'brede midden' van de Tweede Kamer wordt onderhandeld."

Als ik Johan Remkes was, zou ik morgen zeggen: ''Ja, fuck off, dahag! Dat gaan we allemaal niet meer doen. Dan zijn we zomaar weer een half jaar verder. Het wordt - deze week, en niet later - een minderheidskabinet, en zo niet, dan schrijven we nieuwe verkiezingen uit.''

Ik hoop echt dat Remkes iets dergelijks gaat zeggen.

Dr_Johnson | 26-09-21 | 17:38 | 2

Kaag heeft alles te verliezen.
Ze heeft gegokt en verloren.
Nu wil ze een herkansing… grappig.
Ik eis van de Staatsloterij een herkansing voor elke keer dat ik niets won.
Bij nieuwe verkiezingen zakt D66 door de bodem, dus ergens begrijp ik haar wanhoop wel.
Ik hoop ook dat Remkes haar de middelvinger geeft.

Ruimedenker | 26-09-21 | 17:45

Fijn dat een paar van die kamervragen beginnen met 'herinnert u zich'. Mooie steek onder water. Daarnaast: oh wat is het toch fijn dat we tenminste 1 Kamerlid hebben die zich gewoon niet laat ringeloren, en die wel ter zake deskundig is. Ten derde: als dat de paragraaf is, waarover ze gevallen is, dan is Mark nog kinderachtiger dan ik al dacht. Al heeft de pers hier wel een dubieuze schoolplein-mentaliteit rol in gespeeld.

Rutte, ga nou weg.

konjodebonjo | 26-09-21 | 17:38

Vaak de 'Herinnert u' vraag. Daar heeft Rutte al een antwoord voor klaar liggen.

Deflatiemonster | 26-09-21 | 17:36 | 1

Daar heb ik geen herinnering aan.

ChalinaRosa | 26-09-21 | 17:43

Rutte regeert bij de champignon kweek methode.
Je laat een ieder volledig in het duister, bestrooi ze af en toe met mest, en zodra ze de kop opsteken, afhakken.

Broadsquire | 26-09-21 | 17:36

Maar goed fijn is het dat de Boa’s het ontslag van mona steunen, ik zag het Boa opperhoofd Rutte een veer in den kont steken op de staats tv.

Banenenrepubliek | 26-09-21 | 17:35

Nou, na dit te lezen kan ik maar 1 ding analyseren. VVD +3

SinisterNL | 26-09-21 | 17:35

De hand van de EU bestuurt Marionet Mark. Politici zijn uiteindelijk gewoon managers en spreekbuizen van de regerende/bezittende klasse. Mona viel uit de pas dus die moet linksom of rechtsom weg.

Trouwens: waar zijn de ethici, rechtsfilosofen, hoogleraren geschiedenis etc.? Mensen waarvan je kritiek zou mogen verwachten op verregaande privacyinbreuken als QR apps voor toegang. Ik hoor ze niet.

Uiteindelijk behoort >95% tot de klasse der Geleefden. Mensen wiens mening er niet toe doet, die geen invloed hebben toe doet en geleefd worden. De meesten vinden het nog prima ook.

aapbroodje | 26-09-21 | 17:34 | 1

Niet alleen over dat. Waar zijn deze mensen en hun oordeel over de rechtsgeldigheid van de besluiten van een demissionair kabinet en minister-president? Over corona kunnen we alle talkshows vol zetten met experts. Waarom blijft het hierover altijd zo stil?

Snoorderlag | 26-09-21 | 17:56

Ga niet op haar stemmen, maar wel gedaan. Rutte/De Jong dictatuur moet stoppen.

bqbq | 26-09-21 | 17:48

Mailadres is al weg

sgaapje | 26-09-21 | 22:56

Je zou verwachten dat Omtzigt in zijn rol als hoeder van de parlementaire democratie wat meer hulp zou krijgen van andere bezorgde Kamerleden, waar blijven die?

smdyasc | 26-09-21 | 17:34 | 3

Renske geniet van een verdiend weekend. De rest slaapt.

Gravin v Kippenbouth | 26-09-21 | 18:15

Kadaverdicipline en bang voor hun hachje.

bqbq | 26-09-21 | 18:18

Die hopen op een mooi vervolgbaantje. Dan helpt kritiek niet…

Malle moer | 26-09-21 | 18:37

En als Mona morgen zegt dat ze geen actieve herinnering heeft aan haar ontslag, dan is het toch weer prima?

Poesmobiel | 26-09-21 | 17:34

Lid van de regering staat zolangzamerhand gelijk aan het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Opblaas_boot | 26-09-21 | 17:33

Wanneer is dit interview door de Telegraaf met mevrouw Mona gehouden? Vrijdag? Denk het niet. Heeft het kabinet voorkennis gehad? Was er een voorlichter, of assistent bij? Waar is het interview gehouden? Is er een tape van? Heeft mevrouw Mona voorinzage gehad en heeft ze gefiatteerd? Dit waren mijn vragen. Glas, plas. Mevrouw Mona, op naar Omtzigt!

dathoujetoch | 26-09-21 | 17:33

Blijkbaar heeft een staatssecretaris bij aanstelling afstand moeten doen van vrijheid van meningsuiting en vindt Rutte dat hij als op basis van een politiek statement iemand mag discrimineren door te ontslaan.

Gebakschep | 26-09-21 | 17:30

Rutte babbelt rustig door over “gaaf land” enzovoorts. Dat waren we ook, en deels zijn we dat nog, maar niet voor iedereen en bovendien erodeert het in hoog tempo. Tijdens de corona is het echt hard gegaan en onder Rutte 4 komen de grote klappen met de bijl tegen de democratische samenleving.

Sinds Zihni Özdil het groen slinkse gekkenhuis verliet, is hij een respectabele opiniemaker geworden. Lees deze prima maar verontrustende column uit Elsevier.
www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/...

Wat ik jammer vind is de versplintering van het verzet tegen het kartel waar Rutte nu het hoofd van is. Er is in die oppositie natuurlijk een uiteenlopende visie; SP, PVV, Forum, Dierenpartij, DENK, BBB, JA21, Omtzigt, Haga, zelfs de keurige behoudende SGP. Het zal niet een partij worden, maar meer samen doen en sommige partijen maar wel samen zou fijn zijn om echt iets met macht te doen.

Nuuk | 26-09-21 | 17:29

Ik hoop dat Mona van haar hart geen moordkuil maakt en lekker alle vuile was gaat buitenhangen bij al die praatprogramma's. Want vuile was is er volgens mij genoeg.

VanBukkem | 26-09-21 | 17:28 | 2

Onze praatprogramma's zijn nogal op de hand van de zittende macht. Ik denk dat Mona lang kan wachten op een uitnodiging. Mona staat buiten zonder QR code.

Zapata10 | 26-09-21 | 17:35

Mona wil gewoon nog ergens een goed baantje scoren (functie elders). Die gaat echt niet in de tegenaanval.

SterF... | 26-09-21 | 17:39

Zo droomde ik vannacht........

'Rutte kwam met de ontslagbrief van Mona bij den Koning. Deze wenschte hem ongezien de typhus, wuifde, stak zijn middelvinger op en sprak de historische wörten: 'Opzouten met je brief Rutte, Mona is een moordwijf'.

Lachend werd ik wakker...........

PolderTaliban | 26-09-21 | 17:28 | 1

Het is maar de vraag of onze koning zich altijd voldoende realiseert waar hij voor tekent. Al te snugger is-tie niet, zoveel is inmiddels wel duidelijk.
Dus heeft hij weer vrijwel kritiekloos zijn handtekening gezet onder het zeer aanvechtbare "ontslagvoorstel" van onze top-psychopaat.

JohanF | 26-09-21 | 17:43

Ik dacht meer aan tune van The Godfather

LuNaTeeQ | 26-09-21 | 17:37

De grondwettelijke status van een demissionair kabinet: www.youtube.com/watch?v=l1pqswXNAgs New balls please?

Nee. Een win-win game. Hoe democratie ooit ook al weer bedoeld was.

Hetkanverkeren | 26-09-21 | 17:26

En Mona Keijzer. Die vrouw heeft haar hele politieke carriere in het gareel gelopen. Deze ene keer dat zij kritiek heeft is lvoenswaardig, maar laat ons niet vervallen in het prijzen van haar als bewindspersoon om zo'n futiel stukje goedheid in dat mens.

Balgesjaakt | 26-09-21 | 17:26 | 1

Dát. Wopke is een verrader.

PolderTaliban | 26-09-21 | 17:28

Mogelijkheid tot antwoorden wordt maandag op z'n vroegst.
Maar dan heeft onze MP er geen actieve herinnering meer aan en dus:
hahahahaha, jammer joh.

Boeloeboe | 26-09-21 | 17:25

Ik stem bij de aankomende verkiezingen op lijst van Gaal.

Bibop | 26-09-21 | 17:25

Mooi! Wederom een 'mes' in de rug van Rutte door de Omtzigtman. Nog een stuk of 10 te gaan. Hou vast Omtzigt, hou vast!!

PolderTaliban | 26-09-21 | 17:25 | 1

Messes in de rug komen van tRutte en zijn trawanten zelf. Pieter deelt de klappen recht van voren uit.

The_Paul | 26-09-21 | 18:44

Die ritselaars in vak K moeten hem zo onderhand haten, onze Pieter.

Graaisnaaiert | 26-09-21 | 17:24 | 1

Haat en dunne poep

sgaapje | 26-09-21 | 22:51

Dit laat weer zien dat er enorme behoefte is aan de Moer-doctrine.

“Een politicus die 2e kamerlid is (of is geweest) kan nooit zitting nemen in het kabinet. Een (ex-) lid van het kabinet mag nooit meer lid van de 2e kamer worden.”

Scheelt een hoop gezeik en afhankelijkheid. En het versterkt de scheiding der machten. En beperkt baantjesjagen door 2e kamerlid te worden.

Malle moer | 26-09-21 | 17:24 | 4

@Malle moer | 26-09-21 | 17:26: Dan had ander gajes onder invloed van de Rutte-doctrine het wel gedaan. Rutte is een spindokter in optima forma. Helaas.

PolderTaliban | 26-09-21 | 17:30
▼ 1 antwoord verborgen

Als Mona zijnde zou ik ontslag aanvechten en het via de media uitvechten. Gewoon aangeven dat je nog in dienst bent, want procedure niet gevolgd.

Zoelense Hobbyboer | 26-09-21 | 17:23 | 1

Heel goed, Hobbyboer.

zwenkwieltje | 26-09-21 | 18:34

vraag me werkelijk af waarom Rutte allang niet ontslagen is of zit die ergens op zijn knieën.

out-of-de-box | 26-09-21 | 17:23 | 2

Elke ochtend hoop ik te lezen dat-ie met pek en veren uit het torentje is gesleurd.
Dat kan toch niet lang meer duren lijkt het?

JohanF | 26-09-21 | 17:35

Verdeel en heers in de kamer. En de partijen aan de flanken uitsluiten. Goed receptuur.

zevensprong | 26-09-21 | 21:06

Ik ben blij dat ik er niet meer van op kijk en dat het me niets meer doet. Zou u ook eens moeten proberen!

Eminent | 26-09-21 | 17:23

Hoe ging dat telefoongesprek tussen Rutte en Keijzer ? 'Hallo met Mona' 'Hoi toetje met Mark, je bent op staande voet ontslagen' 'Maar Mark hoe dan ?' toet toet toet toet.

Bibop | 26-09-21 | 17:23 | 1

Eerst belt wopke met het slechte nieuws en dat Rutte zo belt. 1 minuut later belt Rutte, 1 minuut later ploft Caroline de ontslagbrief in je mail, 2 minuten later ploft Hugeau hem in zn Twitter tijdlijn, terwijl Caroline een mailbom verstuurd naar NOSRTLANP.

Incitatus | 26-09-21 | 18:42

Weet je wat ook vreemd is? Dat de enige kritiek op zo'n besluit dan moet komen van zo'n eenling als Omtzigt. Onze democratie heeft zichzelf vernietigd, en we zijn met zn allen te mak om er iets aan te doen.

Balgesjaakt | 26-09-21 | 17:23 | 5

Precies dit. 150 kamerleden en alleen PO stelt vragen…

Malle moer | 26-09-21 | 17:32

@Boris Poepnagel | 26-09-21 | 17:27:
Er is geheel niks liberaal aan de wijze waarop Rutte en de VVD de afgelopen 10 jaar geacteerd hebben.

Rest In Privacy | 26-09-21 | 17:33

Dat komt omdat het gros van de tweede kamerleden pluche plakkers zijn.
Dik salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en prima pensioen. Beetje met de wind mee waaien en de rest van je leven is voor elkaar.

frickY | 26-09-21 | 17:51
▼ 2 antwoorden verborgen

… tuurlijk kan ie dat — regime is regime is regime …

wezen | 26-09-21 | 17:22

Rutte is telang MP hij begint vreemde trekjes tekrijgen dat zien we vaker maar waarom geen protesten van de overige kamer leden.
Tenslote nu mona overmorgen........wie volgt?

Zijn de kamerleden Bang om uit gesloten teworden van het pluche?

Banenenrepubliek | 26-09-21 | 17:22 | 2

Precies dit: Rutte begint vreemde trekjes te krijgen. Of beter: die had hij altijd al, maar het begint steeds meer op te vallen. Iemand die breed lachend alle kritiek van zich af laat glijden is een gevaar voor de democratie. Politiek is voor Rutte een spel over de rug van 17 miljoen mensen.

Dordter | 26-09-21 | 17:34

@Dordter | 26-09-21 | 17:34: Het valt steeds meer op omdat hij een bepaalde hoogmoed toelaat. Iedere dag probeert hij meer zichzelf te zijn lijkt het en iedere avond zegt hij tegen de spiegel dat hij wel ver en vaak over de grens kan gaan. Dat smaakt de volgende ochtend naar meer.

IdeasAreBulletproof | 26-09-21 | 18:15

Democratie mensen we leven in een democratie.

de uitbater | 26-09-21 | 17:21

Ik denk dat Mona nu twee mannen in zwarte jassen aan haar voordeur heeft staan om haar er nog even 'aan te herinneren' dat ze uit eigen beweging is weggegaan.

mozaard | 26-09-21 | 17:21 | 2

Mona moet maar even een fractiemedewerker haar auto voor haar laten starten morgen.

Graaisnaaiert | 26-09-21 | 17:26

Zo klaar met Rutte en consorten!! Wanneer gaan we met z'n allen de straat op? Dit kan echt niet langer.

Tjatiswat | 26-09-21 | 17:21

En iedereen die nog roept dat Rutte niet te vervangen is…

overVecht | 26-09-21 | 17:20 | 6
▼ 3 antwoorden verborgen

Gaat pitbull Omtzigt koning Rutte / de VVD uiteindelijk toch ten gronde richten ?

Bibop | 26-09-21 | 17:20 | 1

Er staat nog een rekening elders open.

drekzooi | 26-09-21 | 17:23

Ja. Kijk. Nu neig ik toch weer naar een stem op Omtzigt. Heerlijk, die inhoudelijkheid!

Malle moer | 26-09-21 | 17:20

Vak “K” u bent af en faliekant door de mand gevallen.
Ga WEG en kom nooit weer terug ! Raus Raus Raus.
Vieze politieke spelletjes hebben wij nu wel genoeg gezien in deze Bananenmonarchie.

Hebbiehemookweer | 26-09-21 | 17:19

Mijn beeld van dit kabinet is zo verziekt dat ik me even afvroeg of Mona niet strategisch is ontslagen om als spion voor het partijkartel vvd66cda te fungeren, om Omtzigt's positie te saboteren. Al met al een vreemde timing en gang van zaken. Geen populaire kijk op dingen maar al was de kans 0,01%, dan offer ik mijn goede naam (lol) er voor op om zulke 'hapjes ter gedachten' aan de verbeelding toe te voegen. 't Is al lang bewezen een zooitje ratten bij elkaar gebleken.

nsfl | 26-09-21 | 17:18 | 2

of een eentweetje keijzer en omtzigt?? Keijzer maakt zich even populair bij vele ondernemers en gewone kiezers. financiele en politieke steun verzekerd voor de lijst omtzigt keijzer

miko | 26-09-21 | 17:25

@miko
Hoop doet leven!

nsfl | 26-09-21 | 17:27

“Power, especially absolute and unchecked power, is intoxicating. Its effects occur at the cellular and neurochemical level. They are manifested behaviourallynin a variety of ways, ranging from heightened cognitive functions to lack of inhibition, poor judgment, extreme narcissism, perverted behaviour, and gruesome cruelty.“
.
Bron: Oxford University https://blog.politics.ox.ac.uk/neurochemistry-power-implications-political-change/

Mr Moore | 26-09-21 | 17:17 | 4

@Tha Analyzer | 26-09-21 | 17:22: En… op cel niveau in je brein verander je door (absolute) macht.

Mr Moore | 26-09-21 | 17:33

@Zenzeo | 26-09-21 | 17:18: Uw wil geschiedde.
Macht, vooral absolute en ongecontroleerde macht, is bedwelmend. De effecten treden op op cellulair en neurochemisch niveau. Ze manifesteren zich gedragsmatig op verschillende manieren, variërend van verhoogde cognitieve functies tot gebrek aan remming, slecht beoordelingsvermogen, extreem narcisme, pervers gedrag en gruwelijke wreedheid.“ .

eentweehuppekee | 26-09-21 | 17:41
▼ 1 antwoord verborgen

De onrust neemt toe. Zelfs in regerings-burelen wordt de Gullie-modus toegepast. Eenieder die de waanzinnigen wenst te bevragen word wappie bestempeld en zsm kaltgestelt.
Veelzeggend is dat opper-wappie zélfs op GS een vermaning heeft gekregen. Benieuwd hoelang de herders in den Haag de kudde nog in de kraal kunnen houden.

reservebelgië | 26-09-21 | 17:16

#jesuismonakeijzer
#jesuispieteromtzigt
#jesuishelemaalklaarmetditkutkabinet

Omtzigtig | 26-09-21 | 17:15 | 2

#metoo

Zenzeo | 26-09-21 | 17:17

#everyonewithmorethanonebraincell

Malle moer | 26-09-21 | 17:30

Door en door verrot. Eigenlijk ben ik wel blij dat de formatie muurvast zit, want met een volwaardig kabinet wordt het waarschijnlijk allemaal nog veel erger: ik houd mijn hart vast voor de ellende die de klimaatwaanzin kan gaan opleveren....

Zef1581 | 26-09-21 | 17:15 | 1

Die is vanaf morgen los en over twee weken hebben we een minderheidskabinet. Ik zie het zelfs gebeuren dat ze die engnek van een Segers toch erbij trekken. Ze kunnen niet langer wachten want anders zijn nieuwe verkiezingen onvermijdelijk. Het CDA wil geen nieuwe verkiezingen en D66 ook niet. De heksen magie is uitgewerkt. In plaats van een energieke erudiete krachtige vrouw zien mensen nu een kwaadaardige trol met een wrat.

Zapata10 | 26-09-21 | 17:22

Rutte heeft toch aan beraadslagen gedaan door te overleggen met zijn vice-premiers? Het was Keijzer die de grondwet overtrad door zich niet aan de eenheid van het kabinetsbeleid te houden. Maar daar zegt Pietertje niets over.

Vula | 26-09-21 | 17:14 | 10

Beleid is iets anders dan erover praten. De verwijzing naar de Grondwet slaat nergens op, Thorbecke al vond het niet te verkopen ministers altoos de mond te laten houden.

dathoujetoch | 26-09-21 | 17:39

Volgens mij stond er dat omdat het kabinet demissionair is Mona behalve kabinetslid ook Kamerlid is en dus zonder last of ruggespraak haar mening als Kamerlid mag geven.

eentweehuppekee | 26-09-21 | 17:46
▼ 7 antwoorden verborgen

De tweede kamer moet het nu snel afmaken want met deze incapabelen kunnen we al lang niet meer verder.Ook de coalitiesteuners moeten nu een knoop doorhakken.Rutte is klaar.

van stampij | 26-09-21 | 17:13

Maar weer even gaan kijken dan hoe dit weer wordt weggelachen.

R. Skickr | 26-09-21 | 17:13

♬ Niet met de deuren slaan,
Ja premier, nee premier. ♬

Ként u dat liedje?

Kapitein Sjaak Mus | 26-09-21 | 17:13

Ecce QR.......

2CVOcean | 26-09-21 | 17:13

Rutte is gewoon een socialist/communist die door het WEF (Schwab) als marionet fungeert teneinde de Nieuwe Wereld Orde gestalte te geven.

antagonist | 26-09-21 | 17:12 | 5

@Vula | 26-09-21 | 17:15: En inderdaad, het was een inside job. Niet door, maar met behulp van de Mossad. Nog meer vragen?

antagonist | 26-09-21 | 17:30

Rutte fungeert niet als een marionet, maar als een houten klaas. Wij, marionetten, wensen niet geassociëerd te worden met houten klazen zoals jullie minister-president.

Nivelleermarionet | 26-09-21 | 17:45
▼ 2 antwoorden verborgen

Omtzigt kwam v/d week erg broos/breekbaar/niet genezen over, kan zijn energie die die heeft beter aan andere zaken besteden, lekker uit lunchen gaan op Zondag met zijn familie of zo.

Uw Verzekeringsadvis | 26-09-21 | 17:12 | 4

Op Zondagen zit men in de kerk, althans (voormalige) CdA'ers.

dathoujetoch | 26-09-21 | 17:40

@Zenzeo | 26-09-21 | 17:22: Die vent is nog half overspannen, als hij weer vast wil lopen moet hij vooral door gaan met dit geneuzel.

Uw Verzekeringsadvis | 26-09-21 | 17:58
▼ 1 antwoord verborgen

Als je zo lang in functie bent ga je blijkbaar denken dat je president bent.

Harry.Langezwaal | 26-09-21 | 17:10

Morgen weer + 3 zetels voor de VVD in de peilingen.

Tha Analyzer | 26-09-21 | 17:10 | 1

Op zichzelf geen ramp mits de VVD met een goede premier zou komen die doet wat goed is voor Nederland. Een type als Bolkestein zou een andere regering vormen. Terug naar de oude VVD.

eentweehuppekee | 26-09-21 | 17:51

Rutte denkt dat hij alleenheerser is? Ik wil best een president met veel macht, maar dan wil ik deze wel direct kunnen kiezen.

MargauxGrandCru | 26-09-21 | 17:08 | 3

waarom hebben we een leider nodig?? daar kunnen we best vanaf. dat wilde de founding fathers van Amerika al.

miko | 26-09-21 | 18:06

ons gele politieke systeem staat al 250 jaar stil

miko | 26-09-21 | 18:07

Graag ook dan de checks and balances van een constitutioneel hof, direct gekozen senaat, midterm elections, afzetprocedure en afscheid nemen van de raad van state en de familie von Amsberg.

Incitatus | 26-09-21 | 18:32

Sigrid is een " ander mens "

Uw Verzekeringsadvis | 26-09-21 | 17:08

Mona Keijzer, ambitie en kunnen hebben nog nooit zo ver uit elkaar gelegen.

SterF... | 26-09-21 | 17:07 | 3

De meest treffende beschrijving van alle momenteel boven ons gestelden?
En Mona, die uitstapt omdat ze misschien tot dezelfde conclusie is gekomen?

reservebelgië | 26-09-21 | 17:18

Ha je bent er weer SterF.

Maar goed Mona Keijzer. Ik ben dit niet met je eens. In het kabinet is zij als staatssecretaris niet zo in beeld, althans niet voor mij. Als kamerlid, voor zij in dit kabinet kwam dus, viel zij wel gunstig op. Iemand die duidelijk in beeld was, duidelijke taal sprak en vooral op gezondheidszorg goede dingen vertelde. Zij was ook niet bang om gezamenlijk op te trekken met Fleur Agema op dit onderwerp.

In de Telegraaf een goed verhaal verteld, maar dat mag niet van Rutte: die wil dat iedereen in de pas loopt.
Hopelijk stapt Keijzer ook uit het ineenstortende cda en sluit zich bij Omtzigt aan, of BBB.

Nuuk | 26-09-21 | 17:21

@Nuuk | 26-09-21 | 17:21:
Ik heb haar altijd een beetje matig gevonden. Nu ook weer, hoe kun je niet bedenken dat het misschien niet de juiste timing is voor dat interview?

Maar goed, ik zat van de week nog aan je te denken, beste Nuuk, maar dat nummer komt vanavond wel in het cafe.

SterF... | 26-09-21 | 17:33

Natuurlijk kan Rutte iedereen ontslaan die hij wil.
Of dacht u dat we in een democratie leefden?

2voor12 | 26-09-21 | 17:07 | 3

De eerste onder zijn gelijken.
Maar dan wel de állereerste, hè?

Kapitein Sjaak Mus | 26-09-21 | 17:16

Hij is God.
Volgens hem.

Aristotalloss | 26-09-21 | 18:03

Wel fijn te weten dat Rutte zich vast behoorlijk heeft geërgerd toen hij deze vragen las.

Ananas Skaiwokker | 26-09-21 | 22:41

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl