achtergrond

Geenstijl

GeldBlog — J’accuse, Mark Rutte!

Asieldeal is een mix van symptoombestrijding en electorale belediging

Mijnheer Rutte, uw kabinet heeft een “stevig pakket maatregelen” getroffen om de asielopvang-crisis te bezweren. Maar vele burgers hebben met stijgende verbazing dit pakket aan maatregelen gadegeslagen. En terecht. Uiteindelijk gaat het simpelweg om een keuze en die heeft u nu gemaakt. U heeft voor iets, iemand en/of uzelf gekozen en Nederland en haar burgers verder in de ellende gestort.

Dat stevige pakket wat u en uw kompanen hebben bedacht, voorziet in een extra opvanglocatie die Defensie beschikbaar zal stellen. Verder zal Defensie ook helpen met de opbouw en vervoer van asielzoekers. Ook mogen asielzoekers die een verblijfstatus hebben of krijgen pas aan gezinshereniging doen als er voor hen ”een passende woning KLAARSTAAT”. Ook zal Nederland tot 2023 geen vluchtelingen meer toelaten vanuit Turkije; we lopen immers ver vooruit ten opzichte van de andere lidstaten, met uitzondering van Duitsland. In 2024 bent u en uw regering weer van plan om vluchtelingen vanuit Turkije toe te laten. Tenslotte heeft de regering, via de gemeentes, afspraken gemaakt om 37.500 (!) flexwoningen te bouwen. Dit zal voor het einde van 2024 bereikt moeten zijn.

Het pakket is een mix van symptoombestrijding en electorale belediging. Laat ik met dat laatste beginnen; waarom heeft u nooit wat gedaan voor al die mensen die al meer dan 10 jaar op de wachtlijst staan voor een woning? Nu gaat u in rap tempo 37,500 flexwoningen neerzetten, maar in de afgelopen 12 jaar kon dat allemaal niet? Dus voor vluchtelingen doet u het wel, maar voor de eigen burgers niet? En ja, ik zie dat, vast op uw aangeven, het zinnetje in het persbericht dat deze flexwoningen niet alleen voor statushouders zullen zijn. Maar als iemand dat nog gelooft, na al uw loze beloftes, dan eet ik mijn hoed op.

De rest van het pakket is symptoombehandeling. We hebben in Nederland niet te weinig opvangplekken, maar te veel asielzoekers. En daar wilt u niets aan doen. Of, zoals u het altijd op zijn Teflonsiaans zegt: “we willen er wel wat aan doen, maar we kunnen het gewoonweg niet”. Reden hiervoor is de manier waarop u en de uwen in Nederland (en in de andere lidstaten) keer op keer de democratie en de wil van het volk opzijzet: het schuilen achter een verdrag.

U heeft namelijk, namens ons natuurlijk, allerlei verdragen afgesloten. En daarom moet de Co2 met een bepaalde hoeveelheid omlaag. Dat het tijdspad niet realistisch is, dat de te nemen maatregelen schadelijk voor de economie zijn, dat de welvaart flinke averij zal oplopen, en dat de grootste Co2 uitstoter China zich daar niks van aantrekt, doet er blijkbaar niet. Niet de realiteit geldt, maar het verdrag! Hetzelfde met stikstof; de boeren moeten allemaal kapot, voedselinflatie tot gevolg, maar dat moet nou eenmaal om dat dat in de verdragen is vastgelegd. En zo ook nu weer, is het een verdrag wat in de weg staat van een oplossing voor deze problemen; Nederland heeft namelijk allerlei verdragen ondertekend die ons verbieden de grenzen dicht te gooien.

Deze verdragen zouden moeten worden gewijzigd of geheel worden opgezegd. Waarom zou u dat moeten doen? Wel, u ziet dat we de huidige hoeveelheid aan asielzoekers niet aankunnen. U stelt doodleuk dat wij deze asielzoekers nodig hebben om vacatures in te vullen, maar dat is natuurlijk gezwets. Allereerst hebben we een recordhoeveelheid aan vacatures openstaan ten opzichte 339.000 werkzoekenden. Die vacatures kunnen dus niet vervuld worden doordat onze werkelozen niet de juiste vaardigheden beschikken en u denkt dus doodleuk dat deze asielzoekers dat wel kunnen? Quatsch is het! Als we historisch kijken, dan blijkt 55% van de statushouders een uitkering te trekken. Die 45% die wel aan het werk is, zal meestal laaggeschoold werk doen waardoor aan de onderkant van de maatschappij juist meer concurrentie ontstaat. De lagere socio-economische klasse zal dan meer moeite hebben om rond te komen. Maar daar zal u als VVD’er weinig om geven, nietwaar?

Maar dat 55% een uitkering trekt en dus ook van allerlei andere subsidies en toeslagen gebruik zal maken terwijl de kosten voor bijvoorbeeld gezondheidszorg al uit de pan rijzen (tabel opklikbaar), zou zelfs met u toch iets moeten doen. Van de EUR 353 miljard die de overheid dit jaar denkt te gaan uitgeven, gaat dus minimaal 35% naar de zorg. De belastingen zullen dan omhoog moeten, zo ook de eigen bijdrage en de premies. Tevens zal de zorgkwaliteit omlaag gaan door gebrek aan geld en gekwalificeerd personeel. Door het binnenhalen van nog meer asielzoekers maakt u het dus dadelijk voor iedereen onmogelijk en/of erg duur om goede gezondheidszorg te krijgen. Iedereen, inclusief uw achterban, zal geconfronteerd worden met nog meer belastingen (en dus ook een grotere overheid). Door o.a. dit immigratiebeleid zal de Nederlandse economie verstikken en met haar de Nederlanders. En toch doet u het!

Maar, zoals gezegd, schermt u en de uwen met het feit dat wij u en de uwen verdagen hebben afgesloten en dus wel moeten. Opzeggen, pauzeren of wijzigen van verdragen is blijkbaar geen optie.

Allereerst, een verdrag wat niet uitvoerbaar is, gevaarlijk voor de stabiliteit van het land is, schadelijk voor de sociale cohesie in een land is, en welvaartsverminderend is, moet gewoon worden opgebroken. Het was immers een onmogelijk en fout verdrag. Maar u weigert dit soort verdragen te wijzigen. Waarom?

Zo heeft u vast van het Verdrag van Maastricht gehoord. Een verdrag dat stipuleert hoeveel staatsschulden een lidstaat mag hebben en wat de maximale begrotingstekorten mogen zijn. Daarnaast stelt het verdrag ook dat de ECB overheden niet mag financieren, maar dat deed het, via een omweg met QE, wel degelijk en nu met TPI gewoon open en bloot! De ECB houdt zich dus niet aan zowat het belangrijkste EU-verdrag! En u heeft actief meegeholpen aan het bedenken en invoeren van allerlei manieren om het verdrag te omzeilen, te manipuleren, dan wel te negeren! En nu zijn er meer gevallen geweest dat verdragen toch niet in steen gebeiteld bleken te zijn, als het u en de uwen niet uitkwam.

Dus waarom wijzigt u de vluchtelingenverdragen niet? Waarom wilt u niet het probleem oplossen? Sterker nog, waarom maakt u het probleem nog erger? Naar mijn mening handelt u bewust tegen het belang van Nederland en haar burgers. J‘accuse!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.