Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Complete corona-advies OMT gelekt

Straks bij de NOS, nu al op GeenStijl

Social

Door het harde werk van de NOS strategisch lekken van het kabinet weten we nu al wat het Outbreak Management Team (zeg maar Jaap en zijn mensen en dan nog wat andere mensen) aan het kabinet heeft geadviseerd voor de Grote Corona Aankondiging van vanavond. NOS-anchor uit het jaar kruik Ron Fresen wil dat u allemaal naar de radio en televee gaat kijken, maar wij HEBBEN HIER DE PDF. Hele tekst na de breek.

HOOFDPUNTEN:
- Basisscholen beetje open, kinderopvang en speciaal basisonderwijs helemaal open.
- Kinderen onder 12 weer gewoon sporten, kinderen tussen 12 en 18 sporten met anderhalve meter afstand. Topsporters ook met anderhalve meter afstand.
- Bezoekregelingen verpleeghuizen blijven hetzelfde
- Kappers en andere contactberoepers moeten nog even wachten, tandartsen mogen al wel weer aan de slag
- Verbod op evenementen voor langere tijd verlengen
- Sneltesten zijn op dit moment niet goed genoeg
- Nieuw advies voor zelfstandig wonende ouderen: "Wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven bezoeken"

UPDATE: OMT-advies: "Ook verspreiding corona door mensen zonder klachten"

 

Geachte mevrouw Berg, 

Op 20 april kwam het OMT COVID-19 bijeen. Hieronder volgen een samenvatting van de situatie en de adviezen van het OMT. 

A. Samenvatting situatie 

Op 20 april 2020 riep het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM een OMT bijeen om opnieuw te adviseren over de situatie rondom de COVID-19-uitbraak. Naast de vaste OMT-leden – vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), de Nederlandse Vereniging voor Internist-Infectiologen (NVII), de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ), de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMM) en het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) – waren er leden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Vereniging van de Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) aanwezig, evenals een regionaal arts-consulent, een vertegenwoordiger van het referentielaboratorium, diverse vertegenwoordiger van centra van het RIVM en andere specialisten (internist-infectioloog, viroloog, artsen-microbioloog, epidemioloog). 

Achtergrond 

Op 27 februari jl. werd de eerste patiënt met COVID-19 in Nederland gediagnosticeerd. Tot 20 april jl. zijn er wereldwijd 2.355.853 patiënten met COVID-19 gemeld, van wie 947.693 in Europa. Wereldwijd zijn 164.656 patiënten overleden, van wie 99.232 in Europa. Tot 20 april jl. zijn er in Nederland 33.405 patiënten met laboratoriumbevestigde COVID-19 gemeld, waarvan 9.779 personen werden opgenomen in het ziekenhuis; in totaal zijn 3.751 personen met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie overleden. 

Aanleiding OMT en doelstelling 

Tijdens de laatste OMT-bijeenkomst d.d. 14 april 2020 is de transitiestrategie voor versoepeling van maatregelen besproken. Het OMT komt periodiek bij elkaar voor de opvolging van acties en advies op nieuwe vragen van ministeries. 

Het OMT stelt zich als doel vervolgadviezen te geven over de effecten van de maatregelen die tot op heden zijn ingesteld en over de effecten op de volksgezondheid van de eventuele versoepeling van sommige maatregelen. De drie pijlers zoals benoemd door het kabinet zijn hierin richtinggevend: 

 • een acceptabele belastbaarheid van de zorg; ziekenhuizen moeten goede zorg aan zowel COVID-19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren; de nu uitgestelde, planbare zorg moet op korte termijn weer kunnen worden opgestart;
   
 • het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving;
   
 • het zicht houden op en het inzicht hebben in de ontwikkeling van de
  verspreiding van het virus.

B. Actuele situatie
Verloop van de epidemie
Opnieuw is het OMT geïnformeerd over het verloop van de epidemie en de resultaten van de modellering. Het gemiddeld aantal contacten tussen mensen in Nederland is vergelijkbaar met de afgelopen 2 weken. In vergelijking tot 2017 is het aantal contacten daarentegen met 63-74% afgenomen. Ook het beeld van de mobiliteitsdata van Google ondersteunt de sterke afname in mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Dit is een sterke indicatie dat de ingestelde maatregelen opgevolgd worden.
Het effectieve reproductiegetal (Rt) van de epidemie is op basis van de modellen, waarbij de eerste ziektedag van opgenomen patiënten als uitgangspunt is genomen, sinds 16 maart kleiner dan 1. Ook dit is een indicator dat de ingestelde maatregelen effectief zijn. Echter, een betrouwbare schatting van de meest actuele Rt is voor de laatste dagen niet te geven vanwege rapportagevertraging die inherent is aan dit soort registraties.
Prognose ziekenhuizen en IC
Het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames laat een duidelijke daling zien die naar verwachting zal doorzetten onder de huidige maatregelen. Daarmee komt een IC-bezetting van 700 COVID-bedden naar verwachting rond 1 mei in beeld.
COVID-19 en rol van kinderen
Er zijn voorlopige resultaten van verschillende onderzoeken en surveillancedata gepresenteerd aan het OMT. Hoewel deze onderzoeken nog niet afgerond zijn en er nog beperkte surveillancedata beschikbaar zijn, impliceren deze dat het verloop van de infectie onder kinderen die ziek worden, mild is. Kinderen krijgen minder vaak klachten en worden relatief minder vaak opgenomen voor COVID-19 dan volwassenen. Ook lijken kinderen met onderliggende medische problematiek geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Van alle gemelde COVID-19-patiënten heeft amper 1% de leeftijd onder de 20 jaar, terwijl deze leeftijdsgroep circa 22% van de gehele bevolking uitmaakt. Kinderen zijn dus ondervertegenwoordigd in de patiëntenpopulatie. Dit wordt ondersteund door de eerste resultaten van een seroprevalentieonderzoek (follow-up PIENTER 3). Uit dit onderzoek blijkt dat in de bevolkingsgroep tot 20 jaar het laagste percentage met antistoffen tegen COVID-19 gevonden wordt. Ook lijkt de verspreiding vanuit kinderen niet groter te zijn dan vanuit volwassenen; er zijn aanwijzingen dat deze kleiner is.
Uit modelleringswerk blijkt dat het openen van de kinderopvang en de basisscholen waarschijnlijk niet zal leiden tot aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg. Door het openen van de kinderopvang, de basisscholen en het speciaal onderwijs wordt er wel meer transmissie verwacht onder kinderen en hun ouders. Echter, de verwachting is dat dit niet veel extra zorg en ziekenhuisopnames tot gevolg heeft. 

C. Het advies 

1. Transitiestrategie 

Sinds half maart 2020 zijn ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. De vraag is of, en zo ja in hoeverre, de samenstelling van het pakket aan maatregelen aangepast kan worden. De transitie vereist een afweging van de gevolgen op de cure, care en algemene volksgezondheid, de mate van verstoring van de maatschappij en de bewegingsvrijheid van de bevolking, en de economie. Binnen al deze domeinen, die in maatregelen gewogen en samengebracht moeten worden, buigt het OMT zich over de gevolgen van versoepeling van maatregelen voor de volksgezondheid. 

Het doel van de transitiestrategie is de voortgang van de uitbraak te controleren, kwetsbare personen te beschermen en de negatieve gevolgen voor de zorg en de maatschappij te beperken. Dit beleid zal naar verwachting voortgezet moeten worden totdat er een preventief vaccin is dat bescherming biedt tegen het coronavirus of tot de behandelmogelijkheden van de infectie dusdanig verbeteren dat minder of kortere ziekenhuisopnames nodig zijn en er meer doorstroming en minder belasting van de IC’s optreedt. De verwachting is nu dat het nog minstens een jaar en mogelijk langer zal duren tot dat het geval is. 

Het is belangrijk dat de gezondheidszorg in Nederland mogelijk blijft op een kwalitatief goed niveau en dat de kwetsbaren in de samenleving zoveel als mogelijk beschermd worden. Voor de zorg betekent dit praktisch gezien dat een deel van de voorheen gebruikelijke IC-capaciteit gereserveerd moet kunnen worden voor COVID-19-patiënten, d.w.z. nádat de nu sterk opgeschaalde IC- capaciteit tot het niveau van voor de COVID-19-uitbraak teruggebracht is. Bij een IC-opnameduur van circa 3 weken betekent dit dat er dagelijks ruimte is voor maximaal 25-30 nieuwe IC-opnames door COVID-19.  

Kortom, de komende tijd moet de balans gevonden worden tussen het beheersen van het virus enerzijds en het zomin mogelijk laten verstoren van de samenleving anderzijds. Het risico op te brede of te snelle verspreiding van het virus kan worden beperkt door vooraf – zo goed mogelijk – in te schatten wat het effect is van wijziging van het maatregelenpakket en vervolgens de effecten zo goed mogelijk te monitoren en bij te sturen. 

Essentieel is dat de maatregelen breed draagvlak hebben en haalbaar blijken in de maatschappij en opgevolgd worden. 

1.1 Doelen transitiestrategie 

Het OMT adviseert de doelen van het transitiebeleid als volgt vast te stellen: 

 1. Zorg dat het virus niet verspreidt onder kwetsbare personen teneinde het
  aantal mensen dat ernstig ziek wordt, opgenomen moet worden in het
  ziekenhuis of komt te overlijden zoveel mogelijk beperkt blijft.
   
 2. Zorg dat het zorgsysteem niet overbelast wordt door COVID-19-patiënten en
  borg voor hen en voor de niet-COVID-19-patiënten toegang tot kwalitatief goede basiszorg en IC-zorg, de IC-bezetting voor COVID-19 dient terug te zijn gebracht naar circa 700 bedden, naar verwachting is dit zo rond de eerste week van mei. 
 3. Beperk zoveel mogelijk de schadelijke gevolgen van maatregelen voor de
  bevolking en maatschappij.
   
 4. Behoud breed draagvlak voor de maatregelen onder de bevolking.
   

1.2 Onzekerheden 

Er is nog veel onzeker over de karakteristieken van het coronavirus en over het effect van de maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Kennis die noodzakelijk is voor een wetenschappelijke onderbouwing van interventies ontbreekt goeddeels. Het is niet mogelijk om op basis van wetenschappelijke bewijzen een strategie uit te werken om de maatschappij weer te openen zonder dat dit zou kunnen leiden tot een mogelijk onbeheersbare verspreiding van het virus. 

 

Het OMT acht het essentieel dat deze hiaten zo snel mogelijk worden opgelost, zodat advisering over het beleid op solide wetenschappelijke inzichten is gebaseerd. Bij gebrek aan kennis baseert het OMT zich op de nu beschikbare (maar noodzakelijkerwijs beperkte) gegevens en literatuur, vergelijking met kennis van andere respiratoire infecties, mathematische modellering en het bijstellen van de berekeningen zodra nieuwe gegevens beschikbaar komen. Het is daardoor vooraf niet met zekerheid aan te geven wat het effect zal zijn als maatregelen versoepeld of opgeheven worden. Dit betekent ook dat het versoepelen of opheffen van maatregelen gepaard gaat met een onzeker risico op toename van de verspreiding van het virus. Echter, gezien de zeer grote sociale, financiële en economische gevolgen van de maatregelen kan niet gewacht worden tot alle hiaten in de kennis zijn opgelost alvorens de samenleving tenminste deels weer op gang gebracht kan worden. Daarbij vraagt COVID-19 om inzet van zorgcapaciteit die ook op andere wijze ingezet zou kunnen worden – hoe dit gewogen moet worden is nog onzeker. 

Het bovenstaande betekent dat de leden van het OMT op basis van best available evidence en expert opinie adviseren. 

1.3 Voorwaarden voor versoepeling 

Het OMT adviseerde op 6 april jl. dat maatregelen gecontroleerd en geleidelijk versoepeld of opgeheven kunnen worden op het moment dat voldaan wordt aan onderstaande set van voorwaarden: 


 1. Het aantal ziekenhuisopnames van COVID-19-patiënten is geruime tijd
  gedaald (equivalent met een reproductiegetal Rt kleiner dan 1, zoals
  berekend op basis van IC- en ziekenhuisopnames).
   
 2. Het zorgsysteem is niet langer overvraagd en heeft de kans gekregen zich te
  herstellen, m.a.w. de basiszorg voor alle aandoeningen is hersteld en de IC-
  capaciteit is terug op het niveau van vóór de uitbraak van COVID-19.
   
 3. Er is voldoende testcapaciteit t.b.v. systematisch testbeleid, de consequenties
  hiervan zijn doordacht, en er zijn voldoende persoonlijke
  beschermingsmiddelen beschikbaar om beleid uit te voeren;
   
 4. Er zijn voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing
  beschikbaar.
   
 5. De effecten van wijziging van het maatregelenpakket kunnen nauwgezet
  worden gemonitord, zodat eventuele nadelige gevolgen zo snel als mogelijk vastgesteld worden.
   

  

1.4 Compliance met maatregelen 

Het OMT benadrukt dat het van groot belang is dat de afgesproken maatregelen opgevolgd blijven worden en stelt zich voor dat het een uitdaging zal zijn om gedragsverandering voor een langere tijd vast te houden. Maatregelen moeten haalbaar zijn en een breed draagvlak hebben onder de bevolking, maar tegelijk ook handhaafbaar zijn. Het OMT stelt vast dat strakke communicatie essentieel is en adviseert hierbij gedragswetenschappelijke inzichten te blijven betrekken. 

Mochten maatregelen te snel losgelaten worden of onvoldoende worden opgevolgd, dan kan het noodzakelijk zijn opnieuw verregaande maatregelen te nemen om de epidemie weer onder controle te krijgen. 

1.5 Maatregelen voor de langere termijn 

Het OMT is van mening dat essentieel blijft dat de algemene hygiënevoorschriften naast de 1,5 meter afstand gehanteerd worden en dat mensen met klachten thuisblijven, ook als het om lichte klachten gaat, totdat zij minimaal 24 uur volledig klachtenvrij zijn of tenzij een test uitwijst dat zij geen COVID-19 hebben. Ook huisgenoten van mensen met ernstiger klachten blijven thuis. Deze maatregelen zijn zeer effectief en leveren de belangrijkste bijdrage aan het tegengaan van de verspreiding van het virus. 

1.6 Maatregelen voor de middellange termijn 

Het OMT verwacht dat het om de epidemie te beheersen en kwetsbare personen te beschermen in aanvulling op bovengenoemde maatregelen voorlopig noodzakelijk zal zijn dat iedereen fysieke contacten zoveel mogelijk beperkt door zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. 

2. Specifieke vragen 

Het OMT heeft van verschillende ministeries en sectoren een groot aantal vragen en voorstellen voor protocollen ontvangen. Het OMT boog zich vandaag 20 april over de meest urgente vragen. In de periode na 20 april volgt de nadere uitwerking van de resterende vragen. 

2.1 Onderwijs 


 • Welk effect heeft herstarten van het fysiek primair onderwijs en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen?
   
 • Welk effect daarbovenop heeft het openen van de kinderopvang en de buitenschoolse opvang en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen?
   
 • Welk effect heeft het herstarten van het fysiek voortgezet onderwijs en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen?
   
 • Welk effect heeft het herstarten van het fysiek speciaal onderwijs (alle groepen) en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen? Betrek hierbij ook het leerlingenvervoer.
   
 • Welk effect heeft het herstarten van het fysiek middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen?

OMT-adviezen:
 

Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het na de meivakantie openen van de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs, beheersbaar is. Er is binnen het OMT nog geen consensus over de vraag of de basisschool direct helemaal open kan gaan of dat er begonnen moet worden met halve klassen en de kinderen om en om te laten deelnemen aan onderwijs op school. Het OMT adviseert om te starten met voorbereidingen voor halve bezetting per dag, totdat er meer gegevens beschikbaar komen uit Scandinavische landen waar de scholen inmiddels geopend zijn of open gaan. Voor kinderopvang en speciaal basisonderwijs gelden deze beperkingen niet.   

 • Het OMT adviseert het voortgezet onderwijs zich voor te bereiden om 1 maand na de heropening van de basisscholen en de kinderopvang fysiek onderwijs op te starten, indien zich in de tussenliggende periode geen uitbraken op scholen hebben voorgedaan en indien het reproductiegetal afgemeten aan de eerste ziektedag van patiënten opgenomen in het ziekenhuis op dat moment rond de 1 of kleiner is. Het OMT adviseert het voortgezet onderwijs het fysiek onderwijs zo in te richten dat 1,5 meter afstand geborgd is. 
 • Het OMT geeft aan dat de risico’s van het toestaan van uitzonderingen op het verbod op fysiek onderwijs in het MBO, HBO en WO, bijvoorbeeld ten behoeve van praktijkonderwijs en stages, nader gekwantificeerd moeten worden nadat bekend is hoeveel personen onder een dergelijke uitzondering vallen.
   
 • Het OMT schat in dat het toestaan van fysiek onderwijs anders dan hierboven genoemd op dit moment een reëel risico vormt op verdere, te brede of te snelle verspreiding van het virus en adviseert eerst het effect van de voorgestelde versoepeling af te wachten alvorens regulier fysiek onderwijs op de overige niveaus wordt hervat.
   
 • Het OMT acht het van belang dat de effecten van het openen van kinderopvang en scholen nauwgezet gemonitord worden, zodat eventuele nadelige gevolgen zo snel als mogelijk vastgesteld worden. Ook de mogelijkheid van laagdrempelig testen van leraren dient geborgd te zijn.

2.2 Sport
 

 • Welk effect heeft sporten, al dan niet georganiseerd en al dan niet in teamverband onder de jeugd en/of volwassenen en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen?
   
 • Welk effect heeft het openen van trainingsfaciliteiten voor de topsport en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen?
   
 • Welke effect heeft de dynamische component op de verspreiding van aerosolen bij het sporten?

OMT-adviezen:
 

 • Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van georganiseerde buitensport voor de jeugd tot en met 18 jaar, beheersbaar is. Voor kinderen tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden; tussen 12 en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand ertussen.
   
 • Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van individuele sport, waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen, voor topsporters, beheersbaar is. Het OMT adviseert de koepels de voorwaarden nader uit te werken.
   
 • Het OMT schat in dat het toestaan van georganiseerde sport voor andere groepen of anders dan hierboven genoemd op dit moment een mogelijk risico vormt op te snelle en te brede verspreiding van het virus en adviseert de effecten van de voorgestelde versoepeling af te wachten alvorens maatregelen verder af te bouwen.
 • Bij het sporten ontstaan soms druppelwolken en uit onderzoek d.m.v. luchtstromen en computersimulaties blijkt dat deze druppels tot 20 meter achter een (rennende) sporter aangetoond kunnen worden. Op theoretische gronden zou dan een risico ontstaan voor degenen die zich in de slipstream, vlak achter de sporter, bevinden. Bovenstaande onderzoeken zijn niet uitgevoerd bij mensen. Onduidelijk is of het virus zich via deze druppelwolken, vanuit mensen zonder klachten, effectief verspreidt. Dit is niet aangetoond. Er is meer onderzoek nodig om een conclusie te trekken. Los daarvan dienen mensen met klachten thuis te blijven. 

2.3 Ouderenzorg 

• Welke effect heeft het onder strikte voorwaarden toestaan van bezoek in verzorgingstehuizen en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen? 

OMT-advies:
• Het OMT schat in dat het toestaan van bezoek in verzorgingstehuizen de kans op besmetting van kwetsbare personen vergroot en daarmee ook de kans op introductie van het virus in, en verspreiding binnen, het verzorgingstehuis. Het OMT adviseert de bezoekregeling op dit moment nog niet aan te passen. Het OMT oordeelt dat nader inzicht in de situatie in de verzorgingshuizen nodig is, onder andere door gebruik te maken van de nu beschikbare testcapaciteit om bewoners en medewerkers te testen. Het OMT adviseert tevens kleinschalige pilots uit te voeren op basis waarvan landelijk beleid voor versoepeling van de bezoekregeling gebaseerd kan worden. Voorstellen voor deze pilots zijn in voorbereiding. Het OMT steunt nadrukkelijk de wens van verzorgingstehuizen en zorgverleners om medewerkers in staat te stellen om bij constatering van een eerste COVID-19-patiënt gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes op de betreffende afdeling. Gebruik buiten de betrokken afdeling wordt echter afgeraden. 

2.4 Contactberoepen 

• Welk effect heeft het terugdraaien van het verbod tot het uitoefenen van de contactberoepen en welke uitgangspunten moeten hierbij in acht worden genomen? Kan dit voor alle contactberoepen tegelijk of moet, gelet op de aantallen, een volgorde worden gehanteerd? 

OMT-advies:
• Het OMT is van mening dat het risico voor de volksgezondheid beheersbaar is in het geval van beroepsgroepen die normaliter gebruik maken van beschermingsmiddelen, zoals tandartsen en mondhygiënisten. Er is binnen het OMT nog geen consensus over de vraag of het verantwoord is om het verbod op het uitoefenen van de overige contactberoepen op te heffen. Het knelpunt hierbij is de onduidelijkheid over de rol van presymptomatische besmetting in deze setting, en – in verband hiermee – de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg. Dit vraagstuk wordt verkend in een afwegingskader dat wordt opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Het komt volgende week beschikbaar en wordt in het eerstvolgende OMT besproken. 

2.5 Openbare ruimte 


 • Welk effect hebben de extra vervoersbewegingen?
   
 • Wat is het gezamenlijk effect van alle bovenstaande aanpassingen?
      
 • In hoeverre zou het gebruik van mondkapjes een plek kunnen krijgen in de exitstrategie; met name in situaties waarbij het bewaren van de 1,5 m afstand moeilijk is? Welke kwaliteitseisen moeten worden gesteld aan deze mondkapjes?
   
 • In hoeverre kan het meer en gericht testen een bijdrage leveren aan de exitstrategie? Welke groepen komen bij voorrang in aanmerking voor testen?
   
 • Is er een gerede kans dat evenementen ook na 1 juni geschrapt zouden moeten worden?

OMT-adviezen:
 

 • De nu geadviseerde versoepeling van maatregelen heeft naar verwachting een beperkte invloed op vervoersbewegingen. De scholen worden geadviseerd knelpunten op dit vlak te voorkomen door middel van spreiding van starttijden en dergelijke. 
 • Het openen van kinderopvang en basisscholen zou het reproductiegetal in het beste geval nauwelijks beïnvloeden en in het slechtste scenario met 0,2 verhogen (zoals afgemeten en geschat naar aanleiding van ziekenhuisopnames).
   
 • In het OMT is er in afwachting van het afwegingskader voor contactberoepen nog geen consensus over het gebruik van adembescherming buiten de zorg. Dit vraagstuk wordt in het eerstvolgende OMT nader uitgewerkt en besproken.
   
 • Het OMT acht het van belang dat er voldoende testcapaciteit beschikbaar is om personen te testen die bij de versoepeling van maatregelen betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld leraren van basisscholen.
   
 • Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het toestaan van evenementen, een reëel risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus oplevert. Omdat het OMT niet verwacht dat dit op korte termijn verandert adviseert het OMT het verbod op evenementen voor langere tijd te verlengen.

3. Aanvullende adviezen
3.1 Sneltesten
In reactie op de groeiende behoefte naar wereldwijde testcapaciteit tijdens de SARS-CoV-2-pandemie wordt een toenemend aantal zogenaamde point-of-care- antilichaamtesten (sneltesten) aangeboden. Deze worden gebruikt om zowel binnen als buiten een laboratoriumsetting via een snelle bepaling (10-30 minuten) van de aanwezigheid van antilichamen tegen SARS-CoV-2 te onderzoeken of iemand een actieve infectie heeft met SARS-CoV-2 of een infectie heeft doorgemaakt. Een groep van deskundigen heeft verschillende sneltesten onderzocht op betrouwbaarheid en inzetbaarheid voor de Nederlandse situatie. Momenteel is geen van de 16 onderzochte sneltesten voor antilichaamdetectie geschikt bevonden voor individuele patiëntendiagnostiek.
Het OMT stelt dat de sensitiviteit en/of de specificiteit van de nu beschikbare sneltesten onvoldoende zijn voor toepassing in de patiëntendiagnostiek.
3.2 Zelfstandig wonende ouderen
Een deel van de kwetsbare ouderen woont in instellingen. Het grootste deel van de kwetsbare ouderen woont echter zelfstandig. Een deel daarvan heeft intensief betrokken mantelzorg of thuiszorg. Deze groep kan ondanks alle problematiek die daar speelt, goed in de gaten gehouden worden.
   

De vertegenwoordigers vanuit de ouderenzorg vragen aandacht voor de groep kwetsbare ouderen met nauwelijks mantelzorg, of met mantelzorg op afstand en nauwelijks thuiszorg. Doordat deze groep zich goed aan de maatregelen houdt en nauwelijks tot geen bezoek ontvangt, zijn er signalen dat deze ouderen ontregeld raken, waarbij de hulp niet of laat kon worden ingeschakeld. 

Daarom adviseert het OMT om het advies ‘Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid’ te wijzigen in ‘Wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven bezoeken’. 

4. Communicatieadviezen 

Het OMT adviseert om extra aandacht te besteden aan de volgende zaken: 


 • -  De adviserende rol van het OMT: de afschaling van de maatregelen moet
  bekeken worden vanuit een breder perspectief waarin het OMT een van de
  deskundige medische adviseurs is.
   
 • -  Maatregelen moeten consistent, helder en duidelijk zijn.
   
 • -  Duidelijke en transparante onderbouwing van versoepeling van maatregelen.
   

Tot een nadere mondelinge toelichting ben ik gaarne bereid. Hoogachtend, 

Prof. dr. J.T. van Dissel Directeur CIb 

  

D. Actiepunten 


 • Doorrekenen van de impact van de versoepeling van de maatregelen op de verwachte IC-bezetting (CIb).
   
 • Er dient een stringent monitoringsprogramma te komen om de effecten van de versoepelde maatregelen te controleren (CIb).
   
 • Instellen van een werkgroep voor vaststellen van voorwaarden voor bron- en contactopsporing (VWS).
   
 • Verbeteren van het proces van testen en communicatie over uitslagen ten aanzien van zorgmedewerkers (VWS).
   
 • Alternatieve scenario’s uitwerken bij vertraging of uitblijven van een vaccin (VWS).
   
 • Uitwerken van een afwegingskader voor hervatting van werkzaamheden van verschillende beroepsgroepen/sectoren (AMT).
   
 • Onderzoek naar besmettingsgraad, transmissie en clustering in verpleeghuizen (academische netwerken ouderenzorg).
   
 • Aanvullen van het advies ‘Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid’ met ‘Wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven bezoeken’ (VWS).
   

  

Bijlage 1. Toelichting en specifieke adviezen 

2.1 Onderwijs 

Overwegingen: 


 • Onder de aan de GGD gemelde COVID-19-ziektegevallen maken de leeftijdscategorieën onder de 20 jaar amper 1% van alle gevallen uit, terwijl de leeftijdscategorieën circa 22% van de gehele bevolking uitmaken. Kinderen zijn dus sterk ondervertegenwoordigd in de patiëntenpopulatie.
   
 • Het verloop van de infectie onder kinderen die ziek worden, is mild en leidt relatief gezien tot minder ziekenhuisopnames. Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen, uitgezonderd wellicht kinderen met obesitas en/of diabetes.
   
 • De rol van kinderen in de transmissie lijkt beperkt. Al zijn er nog onzekerheden omdat de onderzoeken ten tijde van schoolsluiting zijn uitgevoerd en nog niet afgerond zijn.
   
 • De meest waarschijnlijke transmissie is onder volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen familieleden naar kinderen. Transmissie onder kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen, zoals bij influenza gezien wordt, is veel minder vastgesteld en lijkt minder voor te komen.
   
 • De beperkte verspreiding die kinderen mogelijk veroorzaken, leidt met name tot besmetting van hun ouders/verzorgers die doorgaans tot de leeftijdsgroepen behoren die overwegend milde klachten ontwikkelen en waarbij de kans op een ernstig beloop relatief beperkt is. Dit blijkt ook uit de modellering van het aantal benodigde ziekenhuis/IC-bedden ten behoeve van COVID-19 waarop het openen van scholen nauwelijks een effect heeft. Aangezien de adviezen van kracht blijven om zoveel mogelijk sociale contacten te beperken, in het bijzonder de contacten met kwetsbare groepen en ouderen, zal eventuele verspreiding van kinderen naar ouders naar verwachting niet tot veel verdere transmissie leiden.
    
 • Uit modelleringswerk komt naar voren dat het tegelijkertijd heropenen van kinderopvang, lagere scholen en middelbare scholen het risico op verspreiding tussen scholen vergroot omdat kinderen van 1 gezin naar verschillende scholen gaan waardoor de verspreiding tussen scholen sterk toeneemt. Daarnaast wordt het risico van het openen van de kinderopvang en basisscholen minder groot geschat dan het openen van middelbare scholen en het hoger onderwijs omdat van de laatstgenoemde sectoren het verzorgingsgebied veel groter is en uitstrekt tot buiten de regio’s en het tot meer belasting van het openbaar vervoer leidt.
   
 • Door het voortgezet onderwijs 1 maand na de kinderopvang en de basisscholen te openen, kan het effect van het openen van de kinderopvang en de basisscholen bepaald worden alvorens het voortgezet onderwijs gestart wordt. Deze aanpak geeft ook een eerste beeld van het gecombineerde effect zodat beter bepaald kan worden of het verantwoord is na de zomervakanties fysiek onderwijs op alle niveaus toe te staan.
   
 • Door de zomervakantie zullen eventueel ontstane transmissieketens weer doorbroken worden.
   
 • In het worstcasescenario, waarbij kinderen een grotere rol spelen in de verspreiding dan waar nu van uitgegaan wordt, wordt geschat dat het basis reproductiegetal (R0) met maximaal 9% toeneemt ten gevolge van opening van de basisscholen.
   

  

Specifieke adviezen:
In hoeverre de afstandsnorm van 1,5 meter in de kinderopvang en tussen basisschoolleerlingen, voor zover uitvoerbaar, bijdraagt aan het verkleinen van het risico van openstelling zal duidelijk worden uit bestudering van het verloop van de uitbraak in de Scandinavische landen. Nader advies wordt hierop gebaseerd. Het OMT adviseert: 


 • de afstandsnorm van 1,5 meter tussen basisschoolleerlingen en leraren, en
  tussen leerlingen in het middelbaar onderwijs onderling zoveel mogelijk te
  hanteren;
   
 • strikte hand- en toilethygiënevoorschriften te hanteren en de GGD hierop toe
  te laten zien;
   
 • dat kinderen met klachten thuis blijven en zo mogelijk door de GGD getest
  worden; kinderen met klachten blijven thuis totdat de uitslag bekend is, en bij positieve uitslag tot 24 uur na volledig herstel van alle klachten en symptomen;
   
 • kinderopvang en scholen zich te melden bij de GGD indien zij meer dan 1 ziektegeval hebben zodat er snel getest kan worden en er extra aandacht en ondersteuning is voor infectiepreventie;
   
 • het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk te beperken door gespreide begin-, pauze- en eindtijden te hanteren, ouders niet mee te laten gaan op het schoolplein en in de klas, en kinderen en ouders te vragen na schooltijd direct naar huis te gaan;
   
 • pedagogisch medewerkers en leraren behorend tot de risicogroepen nog niet voor de groep te gaan staan omdat fysiek contact met de jongste kinderen redelijkerwijs niet voorkomen kan worden en er onzekerheid bestaat over het risico op besmetting;
   
 • ouders en kinderen gebruik van het OV zoveel mogelijk te mijden.


2.2 Sport
Specifieke adviezen:
 

 • De aanvullende voorwaarden waaronder sport voor de jeugd in de buitenlucht
  toegestaan kan worden, kunnen in samenwerking met het RIVM verder uitgewerkt worden. Het OMT adviseert de norm van 1,5 meter niet te hanteren voor kinderen tot 12 jaar en zoveel mogelijk te respecteren voor jongeren boven de 12 jaar.
   
 • De aanvullende voorwaarden waaronder sport voor topsporters toegestaan kan worden kunnen in samenwerking met het RIVM verder uitgewerkt worden.

2.3 Ouderenzorg
Overwegingen:

 • In tegenstelling tot het huidige gunstige beloop van de epidemie in de algemene bevolking, blijft de situatie in verpleeghuizen zorgwekkend. Er worden dagelijks nog nieuwe instellingen besmet, en het aantal COVID-19- patiënten neemt binnen verpleeghuizen nog toe. Er zal een balans gevonden moeten worden tussen maatregelen om introducties en verspreiding van het virus te minimaliseren terwijl de leefbaarheid gewaarborgd wordt. Aanvullend beleid om de risico’s van introductie en verspreiding van het virus in verpleeghuizen te beperken wordt momenteel uitgewerkt.
   
 • In verpleeghuizen en kleinschalige woonzorgcentra verblijven kwetsbare patiënten bij wie de ziekte vaker atypisch of asymptomatisch kan verlopen en daardoor laat wordt opgemerkt, met grote verspreiding tot gevolg.
      
 • Vanwege het tot voor kort beperkte testbeleid in woonzorginstellingen is het beeld van de situatie niet compleet.
   
 • De kans op verspreiding binnen verpleeghuizen is hoog, mede vanwege de gesloten setting, het langdurige verblijf en het intensieve contact tussen bewoners en zorgpersoneel.

Specifieke adviezen:
 

• Momenteel wordt aanvullend beleid om de risico’s van introductie en verspreiding van het virus in verpleeghuizen te beperken, en de bezoekersregeling eventueel te verruimen, uitgewerkt. 

2.4 Contactberoepen 

Overwegingen:
• Voor contactberoepen die normaliter werken met persoonlijke beschermingsmiddelen wordt verwacht dat het met onderstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk is het risico op besmetting tot een minimaal niveau te beperken indien er van adembescherming of andere vormen van bescherming tegen druppels (zoals schermen) gebruik gemaakt wordt. 

Specifieke adviezen: Het OMT adviseert: 

 • beroepsbeoefenaars om algemene hygiënemaatregelen te treffen;
   
 • beroepsbeoefenaars om klanten bij het maken van de afspraak en opnieuw
  bij binnenkomst te vragen of zij klachten hebben, minder dan 24 uur geleden klachten hebben gehad of huisgenoten hebben met klachten; bij een positief antwoord wordt de afspraak afgezegd (met eventueel een uitzondering voor acute mondzorg);
   
 • klanten die tot de risicogroep behoren zo min mogelijk gebruik te maken van deze diensten, m.u.v. de mondzorg;
   
 • beroepsbeoefenaars die tot de risicogroep behoren het werk nog niet te hervatten;
   
 • beroepsbeoefenaars met huisgenoten met klachten niet te werken;
   
 • beroepsbeoefenaars de zaak zo in te richten dat klanten onderling 1,5 meter
  houden.

2.5 Openbare ruimte
Overwegingen m.b.t evenementen:
 

 • Op evenementen komen grote groepen mensen samen waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk is fysiek contact te voorkomen.
   
 • Bij hoesten en niesen, maar ook bij praten en zingen, komen aerosolen vrij.
   
 • Analyses van clusters van patiënten wijzen uit dat verspreiding ook plaatsvindt door personen die (nog) geen klachten of symptomen hebben.

Reaguursels

Inloggen

Dat sporten op 1,5m afstand, hilarisch!

Bolder | 21-04-20 | 18:39

zijn er nog inlegvelletjes of side papers

HetOorAakel | 21-04-20 | 18:04

En op zulke mensen stemmen wij, volledig onbetrouwbaar, altijd 'lekken' van geheime stukken.... Schaam jullie!

Thijsz | 21-04-20 | 17:33

Mand

Oempaloempa404 | 21-04-20 | 16:45

Wat een idiotie. Teamsporten is toch totaal niet essentieel. Zou liever hebben dat de capaciteit wordt ingezet om andere dingen weer wat te normaliseren. Zoals verjaardagen weer vieren in kleine kring.

Dr. Vigilante | 21-04-20 | 16:35 | 3

Lekker belangrijk idd dat klote sporten
Hele economie gaat verrot

penis-aqua-rosA | 21-04-20 | 16:46

Wat let u?

Bolder | 21-04-20 | 18:39

@Bolder | 21-04-20 | 18:39: Ook bijeenkomsten van familie+vrienden in kleine kring zijn tot nader orde verboden, en vallen onder de boete van 390 euro.

Dr. Vigilante | 21-04-20 | 20:36

Ondertussen begint de kinderopvang ook te piepen. De kinderopvang moet helemaal niet piepen over verhoogd risico, want ze werken juist nu al met verhoogd risico! Kinderen van ouders met cruciale beroepen zitten immers nu al de hele tijd op de opvang, en juist bij die cruciale beroepen is het aantal coronabesmettingen het hoogst. Sterker nog: bij veel instellingen geldt ook dat wanneer een medewerker niet boven de 38 graden koorts heeft deze gewoon aan het werk moet blijven en het kind ervan (asymptomisch en mogelijk besmet) op het kinderdagverblijf rondloopt. Als men piept over risico's dan had men dat veel eerder moeten doen.

Ome_BW | 21-04-20 | 16:08

Op het einde van de brief staat nog een advies:
besteed aandacht aan "De adviserende rol van het OMT: de afschaling van de maatregelen moet
bekeken worden vanuit een breder perspectief waarin het OMT een van de
deskundige medische adviseurs is."
Dus het OMT geeft hier zelf al aan dat de politiek zijn werk moet doen en moet afwegen tussen verschillende (medische / economische/ etc) belangen.
Het kabinet had zich nooit zo moeten verschuilen

Baytep | 21-04-20 | 15:52

"In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way." - F.D.R. -

Panagoulis | 21-04-20 | 15:51

En waar is die Ramadan clausule?

Nick_Star | 21-04-20 | 15:21 | 1

Inlegvelletje wordt nog aan gewerkt... Ik denk dat hij klaar is om 18.59 en dan wordt het toegevoegd...

Thijsz | 21-04-20 | 17:51

God ver de domme! Nee, OK, ik had het ook niet anders verwacht van dit zichzelf indekkende stelletje laffe alfa-misbaksels.

En de angst regeert vrolijk verder. Ballen Pinokkio? Nah, nog steeds niet, hè?

Kinkfactor | 21-04-20 | 15:06

Ajax dus landskampioen. RKC degradeert. Cambuur promoveert. Gefeliciteerd Friezen! Maar hoe zit het nu met de rest degradatie en promotie?

straatsurfer | 21-04-20 | 14:53

Dit is niet zomaar een beetje lekken.
Dit is een hogedruk zeikstraal in je muil.

Gajus | 21-04-20 | 14:29

Yes! In juni naar de Efteling! Als die Belgen met hun "Macron! Macron! Macron!" dan alweer bereid zijn de grens te openen althans...

drs. Levi Samsonov | 21-04-20 | 14:28 | 1

Efteling? Juni?

schijtzat | 21-04-20 | 15:00

Hoe wil stringent gaan monitoren op de versoepelingen zonder testen?
Speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het leerlingvervoer.
Geen enkele heldere gedachte, visie of oplossing.
Broddelwerk.
Ga zelf onbeschermd de frontlinie in gekke Jaap!

ristretto | 21-04-20 | 14:25

Ik snap die verwijten jegens ondernemers en bedrijven niet. Natuurlijk dien je als ondernemer een potje op te bouwen om weerbaar te zijn bij tegenslagen, daar ben je immers ondernemer voor. Maar dit is toch geen 'tegenslag' meer te noemen? Dit is de totale economische genocide van complete branches. Een tegenslag is een afgebrand bedrijfspand, een veranderende markt of een niet-betalende klant. We hebben het bij veel bedrijven over een 100% of bijna 100% terugval van omzet gedurende enkele maanden. Daar kun je je met de beste wil van de wereld niet tegen wapenen.

jopie1010 | 21-04-20 | 14:22 | 1

Helemaal eens. Het MKB en MKB+ draait niet met zodanige marges dat ze maandenlang zonder omzet en met volle kosten kunnen overleven. Wellicht dat een DGA zijn of haar holding nog leeghaalt om het te kunnen overleven maar dan is het pensioen van die DGA ook verdwenen. En of dat nog kan worden aangevuld is ook nog maar de vraag

MathiasRots | 21-04-20 | 17:01

Ik ben zelf longpatient, maar dit is overdreven gedoe. En heb nergens last van. Owja volgens RIVM kan je ook geen klachten hebben. Tijd dat deze hysterie afgelopen is. Alsof je zonder corona goed af was in het zkh, dat was je ervoor ook al niet. Was er ook te weinig personeel etc.

666angel | 21-04-20 | 14:10

- Leest tufopa ook mee? " blijkt dat deze druppels tot 20 meter achter een (rennende) sporter aangetoond kunnen worden."
-En goh.... blijken de berichten van januari toch te kloppen: Analyses van clusters van patiënten wijzen uit dat verspreiding ook
plaatsvindt door personen die (nog) geen klachten of symptomen hebben.
-Het kan nog zeker een jaar duren: "Dit beleid zal naar verwachting voortgezet moeten worden totdat er een preventief vaccin is dat bescherming biedt tegen het coronavirus of tot de behandelmogelijkheden van de infectie dusdanig verbeteren dat minder of kortere ziekenhuisopnames nodig zijn en er meer doorstroming en minder belasting van de IC’s optreedt. De verwachting is nu dat het nog minstens een jaar en mogelijk langer zal duren tot dat het geval is"
-Samenvatting:
Ze blijven achter de feiten aanlopen.
U blijft nog minstens een jaar eenzaam,
U kunt al uw vakanties feestjes en partijen afzeggen.
Velen van u zullen de rekeningen niet meer kunnen betalen.
Mensen met een chronische kuchje zijn nergens meer welkom.
Voor de alleenstaanden onder ons, LAT-relaties.... verder komt u niet meer.
Zelfs bejaarde echtparen worden gedwongen elkaar alleen nog maar te kunnen zien met een raam ertussen en hun kleinkinderen op te zien groeien via Skype.
Maar er is ook goed nieuws!
Benzine kost geen drol. Wel een beetje jammer dat u niet weg mag met de auto.
Van ons belastinggeld worden vooral andere landen geholpen, want zo zijn we.
De stikstofplannen gaan gewoon door terwijl u thuis zit.
En gelukkig kunnen we nog minstens een jaar lang genieten van urenlange tv-beelden van zielige BN-ers en emotionele politici die o zo samen zijn.
Samen met de rest van de wereld. Hou vol hè.... hou vol! Blijf thuis! Alleen samen verslaan we Corona! We zijn samen, maar hou anderhalve meter afstand!

Denkt iemand nou echt dat we daar op zitten te wachten?
Ik in ieder geval niet.
Doe zelf genoeg om het virus geen kans te geven, daar heb ik geen emoporn voor nodig.
Wat ik wel nodig heb is een Nexit, want de EU misbruikt Corona om ons verder richting de afgrond te duwen.
Maar eerst een Ruxit.

Zo.... en dan nu een wijntje. Proost!

Schietmijmaarlek | 21-04-20 | 14:04 | 1

Dank u wel voor uw prima spijker ende kop-tegel. Excellent verwoord hoe de vlag er momenteel bij hangt. Ik vrees alleen dat zolang Pinokkio's klootjes niet zijn ingedaald de angst blijft regeren.

Kinkfactor | 21-04-20 | 15:55

Maar mogen we nog een vuvuzela gebruiken?

MikeTheBull | 21-04-20 | 14:03

Gooi svp snel die sexclubs weer open.

tyronel | 21-04-20 | 13:55

Goedzo, de (kleine) bedrijven gaan zo lekker nog meer naar de tering, zodat de macht lekker nog meer naar de grote bedrijven en overheid kan verschuiven.

Kane | 21-04-20 | 13:54

Stelletje angsthazen. Als de kneuters weer naar sgool mogen dan kunnen ze op zijn minst de restaurants ook wel weer open gooien. Mijns inziens.

VanBukkem | 21-04-20 | 13:49 | 2

Okee, ik heb belangen in horeca.

VanBukkem | 21-04-20 | 13:50

@VanBukkem | 21-04-20 | 13:50: Blijkbaar niet in de VS: daar hebben de grote horecaketens (we noemen geen namen) de 250.000.000.000 dollar voor het MKB in letterlijk twee dagen tijd weten te consumeren.

Dat zijn dan wel hele bijzondere hamburgers denk ik dan maar.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 14:03

Best wel lang verhaal voor alles wat we toch al wisten. Krijgt het RIVM ook per woord betaald?

Botte Hork | 21-04-20 | 13:47

Auto's moeten ook op 1.5 meter afstand gaan rijden.

Patatter | 21-04-20 | 13:44 | 1

heet Audi/Volvo mode

Moonwarrior | 21-04-20 | 14:32

Het wordt 20-25 graden de komende 4 weken. Succes met je lockdown!

sjuul69 | 21-04-20 | 13:41

Prima ontnuchterende column van Syp WInia (voormalig redacteur, commentator en columnist van het Nederlandse opinieweekblad Elsevier.)

Als we nu niet stoppen met lockdown, zijn we onze vrijheid kwijt
www.wyniasweek.nl/als-we-nu-niet-stop...

Nehemia | 21-04-20 | 13:40 | 2

Het stuk is van Karel Beckman...

Zenzeo | 21-04-20 | 13:47

@Zenzeo | 21-04-20 | 13:47: Verdomd. Je hebt gelijk. Het staat op de site van Wynia. In ieder geval is het imho een goed stuk.

Nehemia | 21-04-20 | 13:49

Sporten met 1.5m afstand.
Wat is dat voor onzinregel.

Als je op het veld in de lucht hoest, of hard naar je teamgenoot schreeuwt, en anderen rennen door je uitgeblazen druppeltjes, dan zijn ze gewoon de sjaak.
Stoppen met die ongein; geen sporten!
Alleen sporten waarbij er geen risico is.

Dus geen wielrennen, voetballen, hockey -> alles waarbij je je hard verplaatst en anderen achter je aan komen.
Wel: Tennis, golf, boogschieten, etc.

mark1487 | 21-04-20 | 13:35 | 6

Laten we vanaf nu alles verbieden waaraan enig risico zit. Tot in de eeuwigheid.

du Roi Soleil | 21-04-20 | 13:46

Bij tennis zit je met je handen aan de ballen, dat is ook een risico.

Watching the Wheels | 21-04-20 | 13:54

Ik las het net ook voor het eerst (ben net pas online vandaag)...kinderen tussen 12 en 18 mogen wel sporten maar met 1,5 meter afstand....hoe moet ik mij dat voorstellen in een wedstrijd Bal-op-het-dak (G-elftal) ….tegen Schop-hem-onderuit (H-elftal), de grensrechters treden dan op als zij de 1,5 m niet handhaven...man man, wat een land.

Keyboardspeler | 21-04-20 | 16:59
▼ 3 antwoorden verborgen

Groepsimmuniteit en iedereen kan weer sporten,werken,eten en drinken buiten de deur. Volslagen NONSENS deze 1,5 meter want het virus is Airborne en verplaatst zich tot 10 voet = 3,30 meter door de lucht. Schade voor het bedrijsleven wordt nu al op ca. € 60-70 miljard geschat.

Eendragtmaaktmagt | 21-04-20 | 13:34 | 2

Precies.. we heffen zelf deze lockdown op.

MooseNL | 21-04-20 | 14:15

Daarom iedereen in afgesloten ruimtes verplicht mondkapje dragen.

erwtje59 | 21-04-20 | 15:08

De logica van kinderdagverblijven en basisscholen, 400 man bijeenkomst, open en een rommelmarkt met Koningsdag verboden is mij vreemd. Ook teamsporten met 1,5 meter afstand is door iemand besloten, die nooit buiten is geweest. Alle maatregelen zijn calvinistisch en puur ingegeven door egoïstische
ambtenaren met jonge kinderen. Waarom zou kinderen hebben geen last mogen zijn?
Ik zie al dagen horden jongeren voorbij trekken en niet beboet worden. Snap echt niet waarom een terras met wegwerpbestek en borden niet open kan en een school wel of dat kinderen mogen sporten.

arlen | 21-04-20 | 13:33

Niet verrassend toch? De deskundigen aan de leiding en iedereen nog even (?) aan het overheidsinfuus.

viroloog | 21-04-20 | 13:23

Mensen uit de horeca zijn hier echt aan onderdoor aan het gaan, ik vind mensen niet snel zielig maar het zijn echt schrijnende situaties.

Papierversnipperaar | 21-04-20 | 13:22 | 2

Ik kan geen medelijden hebben met mensen die 6 gulden en 60 cent vragen voor een glas water.

sjuul69 | 21-04-20 | 13:43

@sjuul69 | 21-04-20 | 13:43: Mensen met 69 in hun naam zijn niet serieus te nemen en dom. Oja en kortzichtig.

Wiezewalakristalix | 21-04-20 | 13:59

Samenvatting:
Nog steeds te weinig mondkapjes ("geen consensus") en tests ("niet geschikt") dus.
Verder maar beetje versoepelen, want dat doet het buitenland ook, en hopen dat het goed gaat.

Schmalz | 21-04-20 | 13:22

Kappers beginnen ook langzamehand een eerste levensbehoefte te worden.
Ik zie er inmiddels uit als een kruising tussen Beethoven, Catweazle en die clochard op de hoek die je altijd zo vuil aankijkt als je langsloopt.

Leipniz | 21-04-20 | 13:17 | 7

zo zag je er uit hoor?

Henri | 21-04-20 | 14:49

Wahah, hou het maar bij die mooie lange pijpenkrullen, Leipniz! Of wellicht ben je er toch een van de parallelle wereld orde.

Leibniz | 21-04-20 | 14:50
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat zou het toch oneigenlijk veel problemen oplossen als de halve wereldbevolking aan de corona zou bezwijken.
Milieu. Voedsel. Huisvesting. Werk.
Enorm veel solidaire stichtingen per direct overbodig.

Een maken het onszelf maar moeilijk met ethiek.

frickY | 21-04-20 | 13:17 | 4

Het feit dat dat niet het geval is, laat zien dat Corona zélf niet het probleem is.

Gladiator Fap | 21-04-20 | 13:33

Ik zou zeggen geef het voorbeeld, laat je straks lekker vaccineren door je grote vriend Gates. Er is genoeg voor iedereen op deze planeet en de meesten zijn al tevreden met een woning en elke dag wat gezond voer. Meeste troep die je koopt heb je niet nodig.

Rallywally | 21-04-20 | 13:36

Geef u vast het goede voorbeeld?
Of geldt uw argument voor een ander?

MooseNL | 21-04-20 | 14:16
▼ 1 antwoord verborgen

Tandartsen wel en kappers met één stoel niet. Soort van klassenjustitie.

Koonkluk Huis | 21-04-20 | 13:12 | 3

Justitie?

RandyBiel | 21-04-20 | 13:15

Ja slaat idd nergens op.
Kapper en patient kunnen allebei een mondkapje op en klaar.

MooseNL | 21-04-20 | 14:17

Ik loop liever rond met lang haar (foto’s op aanvraag) dan met een ontstoken kies. Maar van mij mogen ze allebei weer aan de arbeid.

Zonder erg | 21-04-20 | 14:54

Ik snap niet dat het speciaal basisonderwijs weer open zou mogen gaan, juist daar zitten zeer kwetsbare kinderen die wel degelijk tot de risicogroep horen vanwegen onderliggende ziektes. Ik mag hopen dat voor die kinderen uitzonderingen gaan gelden anders is het zeer onverantwoordelijk en speelt het OMT/RIVM weer met levens.

Helvianir | 21-04-20 | 13:10 | 7

@Gen. Maximus | 21-04-20 | 13:20: Ook kids met spierziekten en andere ziekten die de ademhaling aantasten om maar wat te noemen. Helvianir heeft gelijk.

Rennieflox | 21-04-20 | 13:43

@Rennieflox | 21-04-20 | 13:43: Ah ok. Dank. Maar dan gelden weer gewoon de beperkingen voor risicogroeperingen dunkt me?

Gen. Maximus | 21-04-20 | 14:20
▼ 4 antwoorden verborgen

De tijd zal het leren. Over een jaar maar eens kijken. Overigens waar zullen we naar kijken? Aantal doden verdeeld over leeftijdsgroepen of hoe snel is de portemonnee weer gevuld bij...? Wat is goed en wat is slecht?

Goedzo | 21-04-20 | 13:09

samenvatting:
- Basisschool na meivakantie open met halve klassen. BSO helemaal open
- Voortgezet onderwijs een maand er na, met 1,5m-voorwaarden
- Buitensport tot 12 jr mag, enkel trainingen
- Buitensport tussen 12-18 jr mag ook, maar met 1,5m-voorwaarden
- Tandarts mag open, kapper nog niet
- Geen consensus over mondkapjes buiten de zorg binnen OMT
- Sneltesten (antilichamen in bloed) zijn te onbetrouwbaar op individueel nivo.
1 a 2 personen als vaste bezoeker aanwijzen per familie voor de kwetsbare thuiswonende bejaarden.

tipo | 21-04-20 | 13:08 | 2

Ja, en die vaste bezoeker mag zelf ook wel in quarantaine a.u.b.
Of is dat weer te luxe / niet praktisch volgens Jaap.

Papa Jones | 21-04-20 | 13:10

Alsof dat virus ophoudt als de drager 13 is geworden.

MooseNL | 21-04-20 | 14:18

M.a.w. alles wat impact heeft op ons als burgers, gewoon lekker doorzetten.
Alles wat de overheid moet regelen (mondkapjes, testkits, etc) wordt niet aan voldaan.

Dat had ik echt niet zien aankomen, vanavond om 8 uur wel ff klappen voor het daadkrachtig handelen van onze regering.

Herr_Kalashnikov | 21-04-20 | 13:06

Het voetbal seizoen afmaken kun je dan wel vergeten lijkt me zo. Wat wil zeggen dat AZ kampioen is. Want eerlijkheidshalve vind ik dat het onderlinge resultaat doorslaggevend zou moeten in deze situatie. En dan is AZ dus de terechte kampioen. Ole olee..

pivotal | 21-04-20 | 13:03 | 6

@Papa Jones | 21-04-20 | 13:13: Ja, maar we zitten nu in het nieuwe normaal. Regels uit het precorona tijdperk tellen niet meer. :)

pivotal | 21-04-20 | 13:43

Sorry, maar WZAWZDB. Dus AJAX kampioen

Moeimaker | 21-04-20 | 14:05

Nee hoor, als we op 34 wedstrijden bij gelijk aantal punten afrekenen op doelsaldo, doen we dat nu ook. Ik zou me als AZ zijnde eerder richten op de stadionveiligheid.

drs. Levi Samsonov | 21-04-20 | 14:23
▼ 3 antwoorden verborgen

Het RIVM heeft zich geopenbaard als een verzameling klungelige amateurs. Een ware, zuivere wetenschappelijke benadering mag er nooit toe leiden dat men uitspraken doet die men niet kan staven. De uitspraken die het RIVM heeft gedaan over de besmettingsgraad, het carnaval en de mogelijke verspreiding buiten China, sloegen nergens op en blijken dus volledig bezijden de realiteit te zijn. Dan ben je als wetenschapper gezakt en sterker dan verdien je enorme trap onder je reet. Het RIVM heeft zijn visitekaartje afgegeven; totaal onbetrouwbaar. Dit mag niet onbestraft blijven.

Broadsquire | 21-04-20 | 13:03 | 2

Het RIVM is vooral een politiek orgaan, zoals het WHO.

frickY | 21-04-20 | 13:12

Het RIVM heeft een alibi functie. Niet meer en niet minder.

Gladiator Fap | 21-04-20 | 13:34

Wat een gelul, onze dochter van 2 speelt nu ook gewoon met andere kinderen buiten in de speeltuin en guess what: niks aan de hand. Ben blij dat de opvang weer open gaat, alleen even slim opgaan met halen en brengen door ouders.

hetgeleteken | 21-04-20 | 12:36 | reageer
Onzin, kijk naar zweden, die doen het zonder lockdown best goed laatste week, curve ook afgevlakt, blijkbaar kan het met iets liberalere maatregelen ook prima beheerst worden

Sciencefirst33 | 21-04-20 | 12:36 | reageer

==

in antwoord hierop:
laten we uitgaan van max 10% van NL bevolking besmet. (de antibody studie gaf aan ongeveer 3% van NL'ers besmet, maar laten we ervan uitgaan dat bloeddonoren wat beter de preventiemaatregelen in ogenschouw nemen).

het is logisch dat er meer kans zal zijn als meer kinderen elkaar gaan zien - er hoeft er maar 1 op de 20 in het klasje te zitten met besmetting, en dan kan men uitgaan van 2-3 kinderen besmet --> die besmetten hun ouders etc. en zo verder.

zweden heeft 'gewerkt' (alhoeweel veel slechtere resultaten dan noorwegen, denemarken en finland) omdat:
1/ betere ziekenhuiscapaciteit in zweden
2/ gedurende de winter in zweden zien mensen elkaar minder (slecht weer, donker) - en bovendien is de helft van zweedse gezinnen een eenmansgezin (dus geen transmissie tussen gezinsleden)
3/ zweden zijn sowieso geen echte 'sociale wezens' -- erg op zichzelf (bv kinderen spelen weinig met elkaar buiten schooltijden)
--> immigranten zijn veel zwaarder getroffen in zweden

MaximusAurelius | 21-04-20 | 13:02 | 3

Gezien uw laatste opmerking lijkt het me slim de Zweden vooral te volgen.

BekiekUtMoar | 21-04-20 | 13:12

Nou, die ouders zijn natuurlijk allemaal nog gebonden aan de social distancing regels dus verdere besmetting zou (in theorie) beperkt moeten zijn. Bovendien zijn verreweg de meeste ouders 30-ers of 40-ers waarbij veel minder kans is op complicaties die de zorg overbelasten. En we moeten gewoon donders goed blijven monitoren wat de effecten zijn, vooraf tolerantie hebben bepaald voor de onvermijdelijke spike en bereid zijn de boel weer terug te draaien als het buiten die bandbreedte loopt.

Gen. Maximus | 21-04-20 | 13:16

> 1/ betere ziekenhuiscapaciteit in zweden

Nee, dat kan de reden niet zijn, Zweden heeft de op één na laagste IC-capaciteit in de OECD, alleen Portugal ligt lager. Eind januari had Zweden 2.3 IC-plaatsen per 100.000 inwoners, Duitsland had er meer dan 30. Nederland lag rond de 5? In zowel Zweden als in Nederland is de capaciteit verhoogd, in Zweden is dit deels gedaan met veldziekenhuizen in Göteborg en Stockholm. Deze blijken achteraf gezien niet direct geschikt voor het soort zorg dat ernstig zieke SARS2-patienten hebben.

Dat Zweden eigenheimers zijn klopt een beetje maar in Stockholm - het tot nu toe zwaarst getroffen deel van het land - is dit juist minder gangbaar, grof gezegd menen inwoners van die stad dat ze zich wat verheven hebben boven die oubollige plattelands-Zweden met hun archaïsche manieren (het lijkt Amsterdam wel...). Daar komt bij dat de bevolkingsdichtheid in Stockholm (stad en län (provincie) hoger is dan in de meeste andere delen van het land. Zweedse kinderen spelen graag met andere kinderen maar de afstanden zijn vaak groter en daarmee kunnen ze niet even op de fiets stappen om naar Knut of Helga te gaan want die wonen 30km kronkelige bosweggetjes verdrop. Dat geldt dus niet voor Stockholm of Göteborg of Malmö of Örebro of andere stedelijke gebieden.

Migranten zijn harder getroffen, de redenen daarvoor zijn waarschijnlijk cultureel - meer sociale omgang, meerdere generaties wonen bij elkaar, minder geneigd om 'Zweeds gedrag' te vertonen, dit nog versterkt door groepsdruk die zich verzet tegen 'verzweedsen' en 'verzweedsden' en mogelijk deels genetisch. In Stockholm komt naar verluidt 40% van de dodelijke slachtoffers uit de bejaarden- en zorghuizen, ca. 40% uit Afrika (meest Somalië) en ca. 20% uit Syrië. Als dit klopt - de cijfers van de Afrikanen en de Syriërs komen uit die gemeenschappen, die van de bejaarden- en verzorghuizen van de overheid - dan leert een eenvoudige rekensom dat 40 + 40 + 20 = 100 en daarmee zijn het ouderen en migranten die het loodje leggen door SARS2. Ik vermoed dat het niet precies zo eenvoudig ligt maar duidelijk is wel dat er een sterke oververtegenwoordiging is in migrantenkringen.

Overigens gooit dit feit nog wat kolen op het vuur in de discussie rond de ongebreidelde immigratie naar Zweden nu bekend is geworden dat de richtlijnen in Stockholm voor het verlenen van intensive care aangepast zijn: geen IC voor 80+, geen IC voor 70+ met 2 of meer aangetaste organen, geen IC voor 60+ met 3 of meer aangetaste organen. Boze tongen beweren dat door dit beleid de IC-afdelingen vrijwel volledig in beslag genomen zijn door niet-Europese migranten. Bij gebrek aan informatie van overheidswege zijn het alleen de anonieme 'bronnen binnen de gezondheidszorg' die een beeld kunnen geven over hoe het er in werkelijkheid uitziet, dat is dan ook de bron van dit gerucht. Of het klopt of niet is niet duidelijk, duidelijk is wel dat het kan kloppen want in de acute gezondheidszorg hebben illegale migranten hier net zoveel rechten als Zweden.

Voorgeenchanterikpeu | 21-04-20 | 14:22

Wat ik me nog afvraag: als je Covid-19 zou kunnen beëindigen door een stad daarvoor op te offeren, welke stad zou je dan kiezen en waarom Amsterdam?

tabakagrarier | 21-04-20 | 13:02 | 7

Ik moest lachen

Rest In Privacy | 21-04-20 | 13:41

+10000

MooseNL | 21-04-20 | 14:19

B, sowieso B.

schijtzat | 21-04-20 | 15:04
▼ 4 antwoorden verborgen

Het allergrootste probleem bij het opstarten van het basisonderwijs zijn die moeders die het altijd zo verschrikkelijk druk hebben.... met ouwehoeren met de andere drukke moeders waarvoor ze al 20 minuten voor het uitgaan van de klas aanwezig zijn en zeker 20 minuten erna nog staan te kwekken.
Mooi dat deze in het advies met name genoemd worden maar waarschijnlijk ijdele hoop want ze moeten zoveel weken geroddel inhalen.

BekiekUtMoar | 21-04-20 | 12:59 | 2

lekker laten roddelen op 1,5 meter van elkaar ergens op straat

Gen. Maximus | 21-04-20 | 13:03

Dat geroddel van moeders, daar hadden de leraren op mijn school een term voor: Vivo-overleg.

De Vivo was de nabij gelegen buurtsupermarkt...

Papa Jones | 21-04-20 | 13:18

WTF.... Ze spelen met gezondheid van de mensen bij OMT..!!
Uit modelleringswerk blijkt dat het openen van de kinderopvang en de
basisscholen waarschijnlijk niet zal leiden tot aanzienlijke extra ziektelast en
belasting van de zorg. Door het openen van de kinderopvang, de basisscholen en
het speciaal onderwijs wordt er wel meer transmissie verwacht onder kinderen en hun ouders. Echter, de verwachting is dat dit niet veel extra zorg en
ziekenhuisopnames tot gevolg heeft.

*101# | 21-04-20 | 12:54 | 1

Nou heb ik zelf kinderen en gegeven de besmettingskansen en de kansen op serieuze gezondheidsrisico's voor mijn leeftijdscategorie vind ik dit een alleszins acceptabel risico. Wellicht kunnen ze leerplicht opschorten voor ouders die het onacceptabel vinden. Sowieso moet je op enig moment weer toe naar eigen verantwoordelijkheid van burgers, inclusief risicoafwegingen. Dat doen we altijd elke dag in allerlei kleine en grote beslissingen. Corona verhoogt slechts het basisrisico.

Gen. Maximus | 21-04-20 | 13:11

Vanaf 10 mei loopt de IC weer vol met de volgende golf coronapatienten. Diederik Gommers kan voorlopig niet met vakantie. Jaap wel, die heeft zijn vakantiehuisje al lang geboekt. Want daar komt hij al 32 jaar elke zomer. Jaap houdt van vastigheid.

Dr. Ka wo lo | 21-04-20 | 12:53 | 3

Heb jij toevallig ook de getallen voor de lotto van 10 mei?

starbuck280 | 21-04-20 | 13:01

@starbuck280 | 21-04-20 | 13:01: Uw Dr. heeft geen inzicht in random trekkingen, wel in de doorlooptijd van besmetting tot hospitalisatie.

Dr. Ka wo lo | 21-04-20 | 13:30

Ik denk eerder vanaf begin mei. Ramadan begint 23-4.

therevenant | 21-04-20 | 13:34

We wachten gewoon even op de vaccinaties. Er zijn, dacht ik, 196 landen op de wereld. Wij staan 6e op de ranglijst van beste zorgstelsels. Dus wij kunnen het nog wel even uitzingen. Wij zijn als 190e land aan de beurt om gevaccineerd te worden. Eerlijk toch?

Leptob | 21-04-20 | 12:50 | 2

Onze Ic capaciteit is ondermaats en staan we lange na niet op plek 6

MoltisantiBeer | 21-04-20 | 13:12

En verplichte vaccinaties sla ik ook over..

MooseNL | 21-04-20 | 14:20

Delen van Zweden bereiken volgende maand mogelijk al groepsimmuniteit, zo heeft de hoofdepidemioloog van het land aangekondigd.
De Zweedse overheid ziet vooralsnog geen reden om een lockdown in te stellen.
In Zweden zijn voetbalwedstrijden afgelast en universiteiten gesloten. Restaurants, bioscopen, sportscholen, winkels en cafés zijn wel gewoon open.

scorpio777 | 21-04-20 | 12:49 | 5

@Kellyanne | 21-04-20 | 13:23: Ja, net als in Nederland in sommige verzorgingstehuizen waar soms de helft overlijd, maar ow wacht, de "doorlooptijd" van die verzorgingstehuizen was toch sowieso slechts 3 tot 6 maanden...

Kane | 21-04-20 | 13:59

Wat een top land!

penis-aqua-rosA | 21-04-20 | 14:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Zoutzuur lost ook alle problemen op.

ViaNova | 21-04-20 | 12:52

Het dondert ze niet of andere middelen werken. Ze willen die vaccinaties doordrukken.

Nehemia | 21-04-20 | 13:30

Gaan de wallen ook weer open? Neuqindustrie ligt ook al geruime tijd op hun gat...

Swaffelkaffert | 21-04-20 | 12:46 | 1

Dat doen ze toch altijd?

*heb ik gehoord van een vriend

WachTMeesteR | 21-04-20 | 12:52

Als de maatregelen verder versoepeld gaan worden, zou het fijn zijn als werknemers (in vitale beroepen) met een aantoonbaar risico of gezondheidsprobleem een regeling mogen treffen over thuis blijven.

Nu zijn de ouderen beschermd door ze af te sluiten, maar de risicogroep bestaat ook deels uit jonge en werkende mensen.

letopuwzaak | 21-04-20 | 12:46

Graag de kappers weer aan het werk. Ik lijk ondertussen op een hippie from the 60's.
Daarnaast dit verplichte kluizenaars leven trek ik niet veel langer.

Stephen K. | 21-04-20 | 12:46 | 1

Mondkapje en handschoenen voor de kapper en klaar

MooseNL | 21-04-20 | 14:21

Cafés en restaurants nog de gehele maand mei dicht? Dat overleven ze toch niet?

rachid82 | 21-04-20 | 12:45 | 7

@FLP_du_Stok | 21-04-20 | 12:55: Hear Hear, ik trek momenteel ook ten strijde tegen alle "jij-bakkers" op Geenstijl. Het is zó ongeïnspireerd, zó stompzinnig... zum kotzen. Het is alsof dit soort commentaren per toetsencombinatie ctrl-Jijbak automatisch voorbijkomen, zodra iemand het waagt voor iets wel of niet onderbouwd stelling te nemen. Dit soort volk draagt he-le-maal niets bij aan de ontwikkeling. Het is alléén maar afbraak doen, verder niks. Het enige wat ik erin lees is afgunst en het afreageren uit frustratie. Als het moet, verdedig ik zelf het recht van de trollen op Geenstijl, zodat ze lekker verder kunnen trollen. Maar dat wordt je weer uitgemaakt voor alles dat verboden is (in hun ogen dan). Als je ze challenged, dán hebben ze opeens een mening. Triest, ongeïnspireerd volk is het, gasten als Storm op komst. NOOIT gaat het over de inhoud, ALTIJD moet de jij-bak weer geïnstrumentaliseerd worden. Flikker toch n end op met die onzin...

Gladiator Fap | 21-04-20 | 13:44

@FLP_du_Stok | 21-04-20 | 13:31: voor alle duidelijkheid, ik overleef nog wel een kwartaal, dus dit is geen klaagzang daaromtrent. Wel ben ik van mening, gelijk u, dat er ondernemingen door aarzelend en ondoordacht economisch kabinetsbeleid het slachtoffer zullen gaan worden hiervan.
Is het je tijd, dan ga je! Maar ga je omdat het de tijd van de piloot is terwijl je met hem meevliegt, dan heb je een groot probleem. Gelijk de hedendaagse horeca ondernemer.

tabakagrarier | 21-04-20 | 17:46
▼ 4 antwoorden verborgen

Jeetje heh, GS begint steeds meer op Wikileaks te lijken!

Leibniz | 21-04-20 | 12:42 | 2

Je weet hoe het afliep met Julian Assange.

sprietatoom | 21-04-20 | 12:45

Wat kan mij dat sporten schelen. Ik wil verdomme weer eens naar de kapper!

matatwork | 21-04-20 | 12:42

Typisch dat er echt alleen maar medici in die adviescommissie zitten en geen enkele econoom, filosoof of statisticus. Daarom een extreem voorzichtig advies.
De lockdown kost meer levens dan er mee gered worden en is een ernstige inbreuk op onze vrijheid.

du Roi Soleil | 21-04-20 | 12:42 | 3

In dat opzicht valt de afwezigheid van psychologen (gezien de stress/ druk e.d.) ook op.

starbuck280 | 21-04-20 | 12:48

Beschermen van kwetsbare groepen... door ze van de buitenwereld af te sluiten? Mijn ouders gaan heel snel dood van stress en verdriet nu, wat ik je brom.

A-Safari | 21-04-20 | 12:41 | 4

@Superior Bastard | 21-04-20 | 12:42:
Helaas nog niet:
"• Het OMT schat in dat het toestaan van bezoek in verzorgingstehuizen de kans op besmetting van kwetsbare personen vergroot en daarmee ook de kans op introductie van het virus in, en verspreiding binnen, het verzorgingstehuis. Het OMT adviseert de bezoekregeling op dit moment nog niet aan te passen."

A-Safari | 21-04-20 | 12:47

@Superior Bastard | 21-04-20 | 12:42:
Nog niet.

letopuwzaak | 21-04-20 | 12:47
▼ 1 antwoord verborgen

Ah fijn. We kunnen weer een balletje slaan op de tennis- en golfbaan zo te zien.

Superior Bastard | 21-04-20 | 12:38 | 2

Prachtige golfbaan in Roden. Voor jou slechts een uurtje fietsen.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:48

Als ze nou weer eens met een nietszeggende cijferbrei komen zou ik Voor de verandering graag willen weten hoeveel % van de ziekenhuis opnames gezonde mensen tussen de 0 en 60 betreft. En hoeveel er hiervan zijn overleden.
Als dit een verwaarloosbaar klein percentage is kunnen we toch beginnen met het beperken van de lockdown tot de mensen die het meeste risico lopen.

Plaktong | 21-04-20 | 12:37

Kinderen onder de 12 weer gewoon sporten en naar school? Hef dan die hele lockdown op.

r_leeuwenhart | 21-04-20 | 12:35

Er wordt tegemoet gekomen aan de vraag om te normaliseren.
Er wordt vanuit gegaan dat de 'groep kinderen' en de 'groep ouders' de risico last kunnen dragen, en dat verdere transmissie beperkt wordt door het aanhoudende verbod op samenscholen en de 1.5 meter afstand.

Lijkt mij dat veel Nederlanders hier toch wel tevreden over zijn.

letopuwzaak | 21-04-20 | 12:35

Wat mij betreft luisteren ze niet naar onze experts maar die van de VS
www.whitehouse.gov/openingamerica/#ph...

En let wel, waar wij komende week zitten is niet meer een afvlakken van de piek voor 2 weken (Reden foor fase 1 in de VS), maar een afnamen in aantal gevallen in 2 weken. Dus waarschijnlijk meer fase 2.

Ik had gisteravond al een betoog over hoe ik het zou willen, afgelopen nacht kwam ik erachter dat dat erg overeen kwam met wat ze in de VS willen doen. Helaas niet met de experts hier willen.

Achteraf weten we pas zeker wie gelijk had.

DerUnterMensch | 21-04-20 | 12:34 | 3

Ik vind dat de z.g. expertgroep juridisch verantwoordelijk gesteld moeten kunnen worden voor hun opgevolgde adviezen.

De keuze voor de deelnemers is een politiek gemotiveerde keuze geweest, dus ook deze politici moeten juridisch objectief beoordeelt kunnen worden.

Vooral het nalaten van de toelating van enige middel dat het coronavirus in enkele uren uitschakeld, n.l. chloordioxide, zal de experts en politici zwaar aangerekend moeten worden.

TriestGeval | 21-04-20 | 12:47

Goed punt, het Amerikaanse stappenplan kent tenminste heldere criteria en is gericht op verantwoord risico's nemen met als doel verder te komen als samenleving. Maar Trump dus dan is het niet goed natuurlijk.

Jan van Haerlem | 21-04-20 | 14:45

@TriestGeval | 21-04-20 | 12:47:
"Vooral het nalaten van de toelating van enige middel dat het coronavirus in enkele uren uitschakeld, n.l. chloordioxide"

Ik weet niet hoe je erbij komt dat ze dit niet zouden toelaten. Dit is aan de artsen, en ik weet dat het in sommige (misschien alle) ziekenhuizen werd toegepast bij de zwaardere gevallen. Maar het was geen wondermiddel.

DerUnterMensch | 21-04-20 | 15:19

"Dit beleid zal naar verwachting voortgezet moeten worden totdat er een preventief vaccin is..."

Verplicht?

Nehemia | 21-04-20 | 12:34 | 6

"Voor de zorg betekent dit praktisch gezien dat een deel van de voorheen gebruikelijke IC-capaciteit gereserveerd moet kunnen worden voor COVID-19-patiënten, d.w.z. nádat de nu sterk opgeschaalde IC- capaciteit tot het niveau van voor de COVID-19-uitbraak teruggebracht is."

Ja, lijkt erop dat ze dit zo lang mogelijk willen rekken, de curve zo plat mogelijk willen houden. Bidden voor vaccins, en dus niet.. het virus over ons heen laten komen zo hard als de zorg het met hangen en wurgen aankan.

dugo | 21-04-20 | 12:52

De economie en maatschappij zijn eerder volledig ingestort dan dat er een vaccin is. En dan hebben we niks meer.
Maar wel het leven van enkele duizenden obese bejaarden een half jaartje verlengd.
Totale waanzin.
Enig lichtpuntje is dat dit ook het einde van de EU zal inluiden.

du Roi Soleil | 21-04-20 | 13:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Spanje meldt weer 5.200 besmettingen en 430 doden. Alicante Airport zit nog volledig op slot. Een van de linkse ministers (Diaz, van Trabajo) heeft eergisteren gezegd dat ze geen horeca open willen tot de kerst. Geen massatoerisme meer. Geen Salou Torremolinos holadiee. Nunca mas.

Omdat het dinsdag is zullen de cijfers ook in NL hoger liggen, dat is iedere dinsdag omdat mensen geen zin meer hebben in het weekend alles bij te houden. Nederland is blijkbaar moe na 5 weekjes wat harder werken voor de ene helft en veel minder werken door de andere helft.

van Oeffelen | 21-04-20 | 12:33 | 2

Spanje is politiek erg verdeeld en dat gaat ze opbreken in deze Corona-tijden. Een groot deel van de Spaanse economie draait bovendien op de horeca, de klap zal hard aankomen. Daar helpt geen Eurobond tegen.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:41

@Kuifje-naar-Brussel | 21-04-20 | 12:41: Wij gaan zeker eenmaal per jaar naar Sitges (net ten zuiden van Barcelona - prachtig plaatsje en erg gezellig) maar kunnen waarschijnlijk dus dit jaar niet. Dat is voor ons best jammer, maar het wegblijven van de toeristen is voor de inwoners van Sitges een regelrechte ramp.
Hoeveel honderdduizenden Spanjaarden zullen niet voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van toerisme? Dit wordt een drama.

staat het bier koud? | 21-04-20 | 13:21

de enige reden dat de scholen weer opengaan is omdat de onderzoekers de kinderen thuis zat zijn. laat ze lekker kloten op school en niet thuis!

Waarom ze uberhaubt aan kinderen zijn begonnen............

Henk P | 21-04-20 | 12:33

Gaaaap. Wat een nieuws! Truste.

Crossing_The_Rubicon | 21-04-20 | 12:33

Och, wat is "lekken". Op plaatsen van ons hoogste niveau van "hahaha" is het de dagelijkse praktijk.

De mouthanen van de media en de ruttes van de politiek zijn zo met elkaar verweven en gemixt. Noem ze gerust 1 klasse. De "boven onsch gestelden", zoals een van de preventief geruimden hen ooit noemde.

Jan Passant mk2 | 21-04-20 | 12:31

"VERDER OPVALLEND: Het OMT schrijft expliciet dat ook mensen" [niets]

Cliffhanger!!!

JohnLocke | 21-04-20 | 12:31

VERDER OPVALLEND:
Het OMT schrijft expliciet dat ook mensen

Verdorie, een cliffhanger!

Deflatiemonster | 21-04-20 | 12:31 | 3

Lol

JohnLocke | 21-04-20 | 12:31

.... die geen lid zijn van '66 geen ic-hulp krijgen aangeboden.

Earl_of_Doncaster | 21-04-20 | 12:37

De schrijver kreeg acuut SARS2 en viel dood neer, vandaar.

Voorgeenchanterikpeu | 21-04-20 | 14:37

rare tekst voor de break. Lijkt wat tekst te zijn weggevallen:
"
VERDER OPVALLEND:
Het OMT schrijft expliciet dat ook mensen
"

leukhe1 | 21-04-20 | 12:31

Hoe zit m'n kroontje ?

KlauwnBassie | 21-04-20 | 12:29 | 7

Ik heb er een op mijn cockring laten lassen. En dan doe ik 'm altijd precies mooi in het midden.

Leptob | 21-04-20 | 12:45

Buiging maakt*

Normpje | 21-04-20 | 14:12

In m'n uBlock filter, ergens. All animals shall be equal after all.

Voorgeenchanterikpeu | 21-04-20 | 14:38
▼ 4 antwoorden verborgen

Mevrouw Berg zal wel worden aangeklaagd wegens lekken van staatsgeheimen.

Sitting_targets | 21-04-20 | 12:28

Dus kleinkinderen mogen niet bij oma op visite maar oma mag wel les geven aan jonge kinderen.
Blijft vreemd.

HoerieHarry | 21-04-20 | 12:28 | 5

Het zou goed zijn om voor risicogroepen in het onderwijs een regeling te treffen.
Ik weet niet of het een groot percentage leerkrachten betreft.

Ik zou zo'n regeling ook graag zien bij zorgmedewerkers die zelf een gezondheidsprobleem hebben.

letopuwzaak | 21-04-20 | 12:40

Nope, staat er gewoon: "pedagogisch medewerkers en leraren behorend tot de risicogroepen nog niet voor de groep te gaan staan omdat fysiek contact met de jongste kinderen redelijkerwijs niet voorkomen kan worden en er onzekerheid bestaat over het risico op besmetting;"

Gen. Maximus | 21-04-20 | 13:01

@Gen. Maximus | 21-04-20 | 13:01:
Dank je!! Wat goed.
Hier heb ik overheen gelezen en dit zocht ik.
Nu nog zoiets voor zorgmedewerkers met een risico.

letopuwzaak | 21-04-20 | 13:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Normaal is dat lekken een achterbakse manier van politiek bedrijven.
In dit geval is het onverstandig. Het gaat hier om het beleid van de overheid, daarbij zit je niet te wachten op meer dan één mond.

Peter_K | 21-04-20 | 12:28

Tikkeltje vage risico oordelen en geen woord over ramadam. Toevallig hoor.

Deflatiemonster | 21-04-20 | 12:26 | 4

Bij ramadan gaan ze toch niet handhaven, te bang

Johan1235 | 21-04-20 | 12:33

Kom op dan!, Ramadam, RAMADAM!, vuile vieze teringlijer!. ;)

steekmug | 21-04-20 | 12:43

Geen woord nergens. Geen tv programma niets. Ja Rutte heeft gevraagd of de moslims een beetje rekening willen houden met corona. Om je kapot te lachen. Trouwens ook op media hier als GS bijna niets. Let op de tyfus gaat vanaf begin mei uitbreken.

therevenant | 21-04-20 | 13:47
▼ 1 antwoord verborgen

We worden gepiepeld door honderden virologen en hoogleraren die hun " finest hour " beleven en die normaliter in raamloze hokjes zitten en anoniem hun leven slijten daar, en nu boven komen drijven. Ze ontvangen gewoon hun volle salaris en gaan volkomen voorbij aan het feit dat de helft van de bevolking weer aan de slag moet om geld te verdienen en die dus niet in de comfortabele positie zitten dat hun geld iedere 24e van de maand wordt gestort op hun rekening.
En waar waren al die honderden " deskundigen " toen een voorraad beschermingsmiddelen moest worden aangeschaft de afgelopen jaren? Nergens dus!

ceesreis | 21-04-20 | 12:26 | 1

Wie zegt dat ze dat advies niet hebben gegeven? Feit is wel dat er behoorlijk bezuindigd is op dit gebied. Dan moet je toch in Den Haag zijn en wel bij de partij die het vaakst in elk kabinet heeft gezeten de afgelopen decennia.

Deflatiemonster | 21-04-20 | 12:28

Uit modelleringswerk blijkt dat het openen van de kinderopvang en de basisscholen waarschijnlijk niet zal leiden tot aanzienlijke extra ziektelast en belasting van de zorg. Door het openen van de kinderopvang, de basisscholen en het speciaal onderwijs wordt er wel meer transmissie verwacht onder kinderen en hun ouders. Echter, de verwachting is dat dit niet veel extra zorg en ziekenhuisopnames tot gevolg heeft.

---> dit is de grootste redeneringsfout, en waarom NL in mei terug in lockdown zal zitten. uiteraard leidt meer transmissie (en met huidige data is het redelijk om aan te nemen dat kinderen grote bron van transmissie zijn) tot meer ziekenhuisopnames. bovendien is het ook nog niet duidelijk of increased viral load leidt tot zwaardere covid-19 ziekte (lijkt wel zeker tot de mogelijkheden te behoren), wat een versterkende factor (voor meer impact op ziekenhuizen) kan zijn als NL de boel weer open gaat gooien.
er wordt simpelweg zwaar gegokt met levens van NL'ers onder druk van 'de economie'. (hint: zonder zorgstelsel is economie ook niets meer waard)

MaximusAurelius | 21-04-20 | 12:24 | 8

Jij wil een jarenlange lockdown? Hoeveel levens denk jij dat dit kost?

du Roi Soleil | 21-04-20 | 12:46

@du Roi Soleil | 21-04-20 | 12:46: 4 a 5

Drek van Dilderen | 21-04-20 | 12:58
▼ 5 antwoorden verborgen

Dus de nieuwste smoes om maar niet te testen is dat de testen nu onbetrouwbaar zijn?

In het geheel is er maar 1 partij onbetrouwbaar, vult U zelf maar in welke.

WachTMeesteR | 21-04-20 | 12:21 | 1

D'66?

Gazelle | 21-04-20 | 12:34

Hoeveel kappers hebben Corona gekregen in de tijd dat we nog niet in lockdown zaten? Hoeveel tandartsen, hoeveel winkelpersoneel en agenten hebben Corona gekregen? Dat zijn cijfers waar we meer aan hebben. Wat doet Corona voor de beroepsgroepen die nu nog wel 'normaal' contact hebben of hebben gehad.

keikoud | 21-04-20 | 12:21 | 2

Snapt u hoe een epidemie werkt?

MrLahey | 21-04-20 | 12:25

Men wordt niet getest dus niemand die het weet

boerenvla | 21-04-20 | 13:04

Ja,ja, op de golfbaan ontstaan zeker ook druppelwolken die 20 meter verspreiden.
Kotsbeu van deze hysterie pandemie

Baardvansinterklaas | 21-04-20 | 12:21 | 5

@Dick Luyenlomp | 21-04-20 | 12:27: 's avond na zessen kun je prima een balletje slaan op de baan Zeegersloot in Alphen. Geen mensch te zien, alles dicht, en het is licht tot ca. 20:30u. Mooi man.

Crossing_The_Rubicon | 21-04-20 | 12:35

Mag gewoon weer. Alleen niet georganiseerd. Dwz competitie of toernooien.

Superior Bastard | 21-04-20 | 12:37

@Superior Bastard | 21-04-20 | 12:37: mag het weer? Ik hoop het!

Baardvansinterklaas | 21-04-20 | 12:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Evenwichtig en goed advies op basis van available evidence !
Het aantal parameters om de effecten te evalueren dienen in het begin van de herstart zo laag mogelijk te zijn om onderbouwd verder op te kunnen schalen.

DokterNo | 21-04-20 | 12:21

Door de media en bepaalde tokkies doe weer ongeduldig werden, moest deze verruiming er komen. Gewoon zo houden! Als land corona vrij is, dan kun je alles weer laten draaien, met landsgrenzen dicht!

reade romke | 21-04-20 | 12:21 | 7

Lijkt mij ook.

ZZP-er | 21-04-20 | 13:05

@du Roi Soleil | 21-04-20 | 12:48:
Hoe weet jij dat?

ZZP-er | 21-04-20 | 13:07
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik verbaas mij altijd dat eventuele wetten en maatregelen, de troonrede etc. altijd weer door de NPO of RTL journalisten tegen de wil en afspraak van regeringen in , tóch weer eerder bekend worden gemaakt.
Moet dan altijd denken aan mijn vader, ( ooit verrot geslagen door Duitse bewakers in WOII , omdat hij in een bootje een joodse vriend gered had, wat hij maar bleef ontkennen- zijn samen later na de oorlog wel in prima zaken
gegaan !)_
ooit zei: "het is jammer dat ik heb moeten constateren dat de Nederlander per saldo een verrader is, gezien het feit hoeveel mensen er in onze stad ooit zijn verraden aan de Duitsers. Nederlanders ook , die na de oorlog voorop liepen dat ze zgn. " in het verzet "zouden hebben gezeten". Verraden zit in de genen van veel Nederlanders. "
Daar zou het judas journaille eens over na moeten denken en wat meer respect moeten opbrengen. Maar ze willen scoren, daar ligt het aan.

outdoor | 21-04-20 | 12:20 | 3

Die overtuiging heb ik ook. Als er ooit mensen gezocht gaan worden voor een Nederlandse Stasi dan is dat binnen een maand geregeld. Als je maar genoeg betaald.

Piet Karbiet | 21-04-20 | 12:26

Ik heb regelmatig contact met een rabbi, zelfde verhaal. Je moest in ieder geval niet in Nederland zijn zei hij altijd.

Zeiss | 21-04-20 | 12:31

Op zeker. 10 jaar bewust verkeerd stemmen alleen maar voor eigen belang is verraad.

therevenant | 21-04-20 | 13:55

Tandartsen weer open blijf ik vreemd vinden. Ja, die tandartsen kunnen zichzelf wel redelijk veilig houden tijdens de behandeling, maar als je daar een 20 minuten ligt (mondhygieniste tandsteen verwijderen) met mond open komen er zoveel druppeltjes uit je mond die overal heen vliegen.
Ik hoop maar dat ze in ieder geval hun klanten gaan dwingen om na afloop _bij de uitgang_ hangen met zeep te wassen.

TheOtherWhiteMeat | 21-04-20 | 12:19 | 11

@rode peper | 21-04-20 | 12:44:
Lastig probleem.
Wellicht de temperatuur meten voordat ze op de stoel gaan zitten?

HoerieHarry | 21-04-20 | 12:52

@HoerieHarry | 21-04-20 | 12:52: wat heeft dat voor zin, grootste gedeelte besmettingen is compleet asymptomatisch, zelfs pcr is vaak vals negatief

rode peper | 21-04-20 | 12:59

@rode peper | 21-04-20 | 12:59:
Heb je ook wel gelijk in.
Dan kun je hooguit afwachten of je het wel of niet oploopt.

HoerieHarry | 21-04-20 | 13:08
▼ 8 antwoorden verborgen

Maar wanneer mogen we nu weer in kleine kring samenkomen? Met een aantal vrienden een bbq'tje doen. Eens even bij mijn ouders op visite. Dat soort zaken.

Enter Yeti | 21-04-20 | 12:19 | 5

@Normpje | 21-04-20 | 12:26: Nouja, niet dat ik de deur daar plat liep. Maar goed. Je zal zo'n overijverige knakker door de ruiten zien kijken, klikkeb bij de politie en je een boete proberen aan te naaien. Je leeft tenslotte wel in Nederland.

Enter Yeti | 21-04-20 | 14:03

@du Roi Soleil | 21-04-20 | 12:50: Ik ga niet meer bij mensen op bezoek. Ik dacht dat dat zo'n beetje het idee was van social distancing

Enter Yeti | 21-04-20 | 14:03

@Enter Yeti | 21-04-20 | 14:03: Niemand zal je bekeuren als je even bij je ouders gaat kijken. Je gaat toch niet barbecueën? Daarom.

Normpje | 21-04-20 | 14:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Ah, de zogenaamd ‘intelligente lock off’...

Ali Bi | 21-04-20 | 12:18

het lek zit bij de POST aangezien de brief per psot verstuurd is.

Henk P | 21-04-20 | 12:18

Weinig tekst.

Gaat het niet dan? | 21-04-20 | 12:17

Of kinderen de rest kunnen besmetten wordt maar ff genegeerd. Het rapport daarover is pas over 2 weken klaar. Goed advies weer dus.

didivos | 21-04-20 | 12:17

Ziet er goed doordacht uit, fijn om even met eigen ogen te lezen hoe alles wordt afgewogen door de experts.

stipjes | 21-04-20 | 12:17 | 4

Geen woord over de hindernis van de bureaucratie voor het testen op corona. Absolute faal. Dan zijn het geen experts in mijn ogen.

Sitting_targets | 21-04-20 | 12:22
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom zou het CORONA virus ophouden te bestaan? Zelfs met een vaccin blijft het in de wereld. (dit volgens mijn buurman).

ron9129 | 21-04-20 | 12:15 | 2

En virussen hebben de neiging om te muteren. Elk jaar een nieuwe vaccinatie?

Nehemia | 21-04-20 | 12:25

We weten het nu wel.
Land kant weer volledig open!!!!
Gas er op!!!!
Er gaan sowieso al elke 480 mensen dood
In Nederland al jaren dat hoort er gewoon bij.
Dus open dat land en laat ons met rust

deugnietmee | 21-04-20 | 12:15 | 1

elke wat? dag ? maand? minuut? uw buurman?

Henk P | 21-04-20 | 12:16

“Nieuwe samenleving” vrouwen moeten 1,5 achter de man lopen en gezicht bedekken... bepaald geloof is de tijd ver vooruit!

Hollandse_blauwe | 21-04-20 | 12:15

oke kinderen worden niet ziek, maar kunnen het wel doorgeven. Dus pietjes pappa is ziek, peitje is drager en mini henk krijgt via pietje corona. bedankt prutsers.

Henk P | 21-04-20 | 12:14 | 2

Nou Henk, deel jouw briljante plan van aanpak met ons.

Goldfinger | 21-04-20 | 12:22

@Goldfinger | 21-04-20 | 12:22: doe ik zeker. krijg ik er evenveel voor als die zelfingenomen pannekoeken van het RIVM?

simpel, ff door die zure appel heen. na de zomer weer de scholen open. eerst dit grondig uitzoeken.
alsof er in die laatse maand van het jaar nog heel actief gewerkt word op die scholen.
niveau van die kinderen is toch al wel bekend. en daarbij, de centraal schrftelijk zijn ook afgelast. je wordt afgerekend op je prestatie van afgelopen half jaar.

Henk P | 21-04-20 | 12:31

Ik heb zo het vermoeden dat wij orkestrepetities in ons gebouw nog wel even kunnen vergeten. En dat dus de bar gesloten blijft. Er staan nog tachtig kratten Grolsch. Die zal ik dan maar in de aanbieding moeten doen. Iemand?

Leptob | 21-04-20 | 12:13 | 4

Ik zou er geen probleem mee een kratje of 3 af te nemen, van welke bar- of restauranthouder dan ook. Dan is die persoon ook weer enigzins geholpen, ipv de supermarkt.

Tripps | 21-04-20 | 13:07

@Tripps | 21-04-20 | 13:07: het nadeel is dat de warenwet dit niet toe staat. Je mag als vergunninghouder (café of restaurant) wel consumptie ter plaatse verzorgen maar niet elders (dan ben je een slijterij).

Mellita, domi adsum. | 21-04-20 | 14:26
▼ 1 antwoord verborgen

1) Ontvolking
2) Politieke controle over de rest
3) DOpblazen financieele bubbel
4) Kapot maken van bedrijven
youtu punt be/t2vqjBtnltI

am*dam | 21-04-20 | 12:13 | 1

Even gekeken en wat denk je? Een geriatrische Russische koude oorlog generaal die de joden de schuld geeft. Net als je denkt dat Robert J een mafklapper is komt er een grotere de hoek om.

deKoreaanseSlet | 21-04-20 | 13:21

Maar wanneer kan ik weer naar m'n zwemparadijs?
En naar de kroeg?
En m'n haar stopt ook niet met groeien.

hotnot | 21-04-20 | 12:13

Ja hoor, de jongste kinderen en hun familie gaan proefkonijn zijn. “We weten het niet, maar we doen het gewoon en zien wel waar het schip strandt. Gaat het toch mis? Collateral damage.”

Wat nou als je als ouder van een basisschoolleerling mega in de risicogroepen valt?? Dat staat nergens. Moet dat kind dan toch naar school?

Robin Hood | 21-04-20 | 12:12 | 4

ja! Dikke mensen zouden geen ouder moeten zijn!

Hadena | 21-04-20 | 12:23

Paniekkip! We zullen toch ooit moeten beginnen met afbouwen. Een vaccin kan wel 10 jaar duren! Wil je hele generaties niet meer van scholing voorzien vanwege een virusje waarvan de leeftijd waarop mensen eraan sterven boven de 80 ligt? Denk toch eens na man!

du Roi Soleil | 21-04-20 | 12:54

Tot je zelf in een risicogroep valt, dan blaas je niet meer zo hoog van de toren. Lutsers.

Robin Hood | 21-04-20 | 13:09
▼ 1 antwoord verborgen

In ieder geval mag de arme tandarts weer geld verdienen.De rijke kappers moeten nog wachten.
Voor de rest zou ik zeggen,kale mannen met baarden wees voorzichtig.
En nu wachten op de tweede virus aanval,zal wel na de zomer zijn.

pejoar | 21-04-20 | 12:11 | 2

En tandartsen waren voor noodsituaties nog open. Zij hebben gewoon een betere lobby via de studentenverenigingen.

Piet Karbiet | 21-04-20 | 12:33

@Piet Karbiet | 21-04-20 | 12:33: tandartsen zijn medici die zorg bieden, kappers niet.

hetgeleteken | 21-04-20 | 12:40

De transmissie vanuit kinderen wordt net zo groot als, of mógelijk iets kleiner dan onder volwassenen geacht.

Dat betekent het weer toelaten van een extra besmettingsfactor.
Waarvan ik niet zeg dat het verkeerd is, want misschien vinden we het een aanvaardbaar risico, maar ze kleden het wel wat mooier aan dan het is.

letopuwzaak | 21-04-20 | 12:11 | 7

@Kuifje-naar-Brussel | 21-04-20 | 12:26:
Ik denk ook dat ze dat wel goed verwachten, aangezien de ouderen nu totaal afgeschermd zijn.
Maar deels is er ook risicogroep onder de werkende bevolking.
Jonge mensen, maar ook iedereen die netjes tot 67 werkt.
Ik ben benieuwd welk percentage dat is.. idealiter bedenk je voor deze werkende mensen een tijdelijke oplossing.

Dat van die medicatie zouden ze er dan als argument bijzetten. Ik hoop wel dat zoiets er snel komt.

letopuwzaak | 21-04-20 | 12:57

@letopuwzaak | 21-04-20 | 12:57: In het Nijmeegse Radboud zijn ze bezig met het BCG-vaccin en met Valsartan, een middel tegen hoge bloeddruk. De hoop is dat dit de symptomen verlicht. Gaan we nog wel meer van horen.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 13:30
▼ 4 antwoorden verborgen

Kortom, er veranderd niets zolang je geen kinderen hebt.

En verder:
"Analyses van clusters van patiënten wijzen uit dat verspreiding ook
plaatsvindt door personen die (nog) geen klachten of symptomen hebben."
Weer eentje he. Die kerel bij carnaval kon het niet verspreiden want hij had nog geen symptomen.

jip_86 | 21-04-20 | 12:11 | 1

Zodra er meer mondkapjes zijn veranderd het advies.

pejoar | 21-04-20 | 12:13

Allemaal leuk en aardig, maar er staat geen advies in wat betreft het thuiswerken. Wordt dit nog steeds verplicht of mag het alleen als er 1,5 meter afstand is tussen mensen?

13 pagina's gelul wat je ook in 1 A4tje kon zetten.

Erno-NL | 21-04-20 | 12:11 | 2

Eerste keer dat ik thuiswerken tegenkom onder mijn CTRL-F. Schiet wel lekker op.

wood_zor | 21-04-20 | 12:26

@Erno-NL
Volgens mij is thuiswerken nooit verplicht door het kabinet maar wel de 1,5 meter afstand. Vanwege dit laatste hebben werkgevers voor thuiswerken gekozen. Op zich staat het elke werkgever dus vrij om zijn mensen op kantoor aan het werk te zetten, mits de onderlinge afstand 1,5 meter bedraagt. Zo interpreteer ik dit.

Amsterdamsko | 21-04-20 | 12:43

Die Corona app; gewoon een instelling (schuifje) van maken in Facebook en/of Whatsapp. Default: aan. Wedden dat 95% van de gebruikers dit aan laat staan. De data is er al. Uitlezen van de data in de VS want buiten de AVG. Klaar.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:10 | 2

Een kind kan de was doen.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:12

Waarom die app?
Kan ook met wat simpele vragen en zonder privacy risico's.

pejoar | 21-04-20 | 12:14

Maar varen vanaf een watersportvereniging mag niet. Sukkels

Moestuinier | 21-04-20 | 12:08 | 3

Wel vliegen met een watervliegtuig met één persoon er in. Toch weer een beetje troost.

piloot47 | 21-04-20 | 12:10

Maar wel varen vanuit je eigen achtertuin. Welke pauper heeft z'n boot dan in een jachthaven liggen? Sloebers

PikinhetBlik | 21-04-20 | 12:16
-weggejorist-
Mark van Leeuwen | 21-04-20 | 12:08 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

mooie italiaanse

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:11

Pagina 13 van 13. Nu ben ik niet bijgelovig ofzo.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:07

Kunnen we alweer vliegen, de rest zal wel.

Mark_D_NL | 21-04-20 | 12:06 | 6

graag, snel weg hier en ergens goedkoop bier drinken

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:11

@Kuifje-naar-Brussel | 21-04-20 | 12:08: Kan weer tickets kopen vanaf 1 mei, dus denk dat dat ook weer open gaat. Kan niet anders, anders dan gat er wel heel vel omvallen in de eu/europa. Dat moet gewoon doorgaan. Begreep net dat polen de nationale parken weer opengooit, en dat Balice ook weer vluchten gaat accepteren vanuit EU landen vanaf 1 mei. Ook vanuit NL. Dat is onderdeel van het Corona pakket/deal.

Mark_D_NL | 21-04-20 | 12:12

@Mark_D_NL | 21-04-20 | 12:12: Europa wel, Afrika blijft nog een tijdje op slot. We gaan het zien. Zon genoeg hier en internet werkt prima.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:23
▼ 3 antwoorden verborgen

In de aanloop naar de corona-pandemie deed het RIVM voorspellingen en aanbevelingen. Deze bleken bijna allemaal foutief en zelfs zeer gevaarlijk voor de volksgezondheid. Desondanks bleef de regering op het kompas van het RIVM varen. Als het RIVM een zelfstandig bedrijf was geweest dan was het om duidelijke redenen nu al lang failliet geweest. Maar het zijn gewoon ambtenaren. En die krijg je niet weg. Nooit.

RykSR | 21-04-20 | 12:06 | 10

Het RIVM is niets meer of niets minider dan een gepoliticeerd instutuut.
Zij doen wat de andere ambtenaren heb opdragen inclusief het fabriceren van gewenst resultaten.
Zie IC-bedden
zie mondkapjes
zie testen

Heeft allemaal niets met expert zijn te maken, maar mensen die hun gezond verstand gebruiken denken hun het eigenen ervan.

WachTMeesteR | 21-04-20 | 12:26

@SIogra | 21-04-20 | 12:13: Het RIVM baseert zich (groten)deels op de WHO. En die blijken de boel te hebben onderschat. Maar zelf zou u het uiteraard vele malen beter kunnen.

Goldfinger | 21-04-20 | 12:26

De top van het RIVM, zoals bij alle semi-overheidsinstanties, bestaat uit politieke benoemingen. Er is best expertise binnen dit soort organisaties, maar de directie zal nooit buiten de politiek gewenste lijntjes stappen. De politiek wilde een koers, het RIVM gaf ze het advies dat bij die koers hoorde. Zo werkt dat al heel lang in dit land.
Als je dat een keertje van dichtbij hebt meegemaakt dan herken je dat patroon.

Locusta | 21-04-20 | 13:08
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik ben tegen.

Guillermo | 21-04-20 | 12:05

Nu nog graag een crisisanalyse en crisisadvies van economen.

Sitting_targets | 21-04-20 | 12:05 | 1

Alweer?

Papa Jones | 21-04-20 | 12:08

Welk 12 uur journaal? Zie niks.

Piet Karbiet | 21-04-20 | 12:05 | 4

Om 11:56 gaven ze een samenvatting van de lap tekst in dit topic. Nu is er een briefing over de Corona-app.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:09
▼ 1 antwoord verborgen

Nu, technische briefing over de Corona APP.

scorpio777 | 21-04-20 | 12:04 | 3

Geen interesse.

Sitting_targets | 21-04-20 | 12:06

Belangrijk, die topsporters. Anders worden de corona-aso’s met een volle zak onrustig. -_-

SIogra | 21-04-20 | 12:03

Dat openen van het Speciale Basisonderwijs zonder adequate bescherming voor het personeel doet chez hkv alle alarmbellen full tilt gaan. Dus lieve ouders, als uw kroost u lief is: hou nog maar even thuis. De leerplicht geldt vermoedelijk toch al niet.

Hopelijk ben ik nu echt paranoïde. Want wat moet je dan wel met zo'n werkelijkheid?

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:03 | 13

Je bent echt paranoïde maar vooral een beetje dom.

du Roi Soleil | 21-04-20 | 12:57

@du Roi Soleil | 21-04-20 | 12:57: Hoi Wim-Lex: Neuqon?

Rest In Privacy | 21-04-20 | 13:29
▼ 10 antwoorden verborgen

Noemen ze Rutte nou tegenwoordig "mevrouw Berg"?

Watching the Wheels | 21-04-20 | 12:02

Oké, dus volgende maand golfbanen nog steeds dicht. Klotezooi.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:02 | 7

PSST niet verder vertellen. Gewoon naar je club gaan en beginnen, jouw greenkeeper is blij je te zien. Hek staat gewoon open heur.

Gokmaar | 21-04-20 | 12:13

@je_zusje | 21-04-20 | 12:15: Kan niet. Is alleen voor bewoners.
Bovendien staat er bij green 6 al bier klaar onder een schoon en wit kleedje. Geld doet wonderen.

Gokmaar | 21-04-20 | 12:22
▼ 4 antwoorden verborgen

Lekken heeft ook altijd een bedoeling.

Mr.Crowley | 21-04-20 | 12:01 | 2

Dat zei mijn loodgieter laatst ook. Maar dat is dan ook een filosoof.

piloot47 | 21-04-20 | 12:16

Zo dat werd tijd, is nu wel weer mooi geweest

hetgeleteken | 21-04-20 | 12:01

Wanneer kunnen we weer naar het zwembad en het pretpark?

Tuinhekje | 21-04-20 | 12:01 | 2

Lekker belangrijk.!

aardv@rk | 21-04-20 | 12:02

@aardv@rk | 21-04-20 | 12:02: De uitbaters en personeel van zwembaden en pretparken denken daar misschien anders over.

voldemort | 21-04-20 | 12:12

Belachelijk dat zoiets uitlekt...

Behangdelul | 21-04-20 | 12:00 | 3

Alsof iemand dat leest.

Dick Luyenlomp | 21-04-20 | 12:01

@Dick Luyenlomp | 21-04-20 | 12:01: Nu wel.

Pieter Breydel | 21-04-20 | 12:21

Waarom dan?

zwenkwieltje | 21-04-20 | 13:32

Grote Jaap Aap Show. Aan dat .pdf.pdf kun je zien dat het een origineel overheidsdocument is.

Watching the Wheels | 21-04-20 | 11:59 | 1

Tuut, tuut, tuut. Met de groetjes van Rutte.

VP732 | 21-04-20 | 12:06

Dagelijks lezen we het aantal doden en IC-opnames. Wat ik nog wel mis is het dagelijks aantal werklozen. Misschien zou dat er ook bij gemeld kunnen worden, dan krijgen al die Corona adepten mogelijk een reëler beeld van de stand van zaken in dit land.

tabakagrarier | 21-04-20 | 11:59 | 8

@Goldfinger | 21-04-20 | 12:07: anderhalve week geleden was volop in het nieuws dat Trump 6.000.000 werklozen erbij kreeg, gevolgd door nog een keer 6.000.000. Och wat gniffelde de linkse elite en politiek over dat nieuws. Hier gebeurt het, in mindere mate, dito, alleen wordt dat onder het tafellaken geschoven. Ons land is verdoemd.
Dat we de verdommenis in gaan door eigen falen, dat kan ik nog billijken. Dat we gaan door eenzijdig falend beleid, doet extra pijn. Vergelijk het met de vliegtuig piloot. Als hij/zij faalt, neemt hij velen mee in zijn val.

tabakagrarier | 21-04-20 | 12:21

@Hunter S. Thompson | 21-04-20 | 12:11: Google eens, zou ik zeggen. De Zweden komen momenteel van een koude kermis thuis.

Goldfinger | 21-04-20 | 12:29
▼ 5 antwoorden verborgen

goed nieuws op regel 2745: kroegen mogen vanaf dit weekend terug open.

Guillermo | 21-04-20 | 11:58

Als je dit leest houden ze bij alles een slag om de arm.
Ze weten het gewoon niet.

HoerieHarry | 21-04-20 | 11:58 | 7

Klopt - een pandemie zoals deze is nieuw voor iedereen en men handelt naar een wel overwogen modus. Maar hee we hebben reaguurders en twitter he - daar weten ze gelukkig wel hoe het moet

sohee | 21-04-20 | 12:03
▼ 4 antwoorden verborgen

Goh.. 2 dagen voor aanvang Ramadan. We had dat nou kunnen verwachten? Eind Mei weer terug in lockdown ivm overbezetting ziekenhuizen. Wat een kneuzen.

MaximusAurelius | 21-04-20 | 11:58 | 2

Een beetje zoals de landen om ons heen.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 11:58

Ramadan wordt niet verruimd door deze maatregelen hoor.

Papa Jones | 21-04-20 | 12:00

Kom op zeg... profvoetballers moeten ook starten met trainen hoor. Over een maandje moeten er weer gespeeld kunnen worden. Brood zorg ik zelf wel voor maar geef me ook Spelen.

Henk1357 | 21-04-20 | 11:58 | 7
▼ 4 antwoorden verborgen

De economie en de ouderen om wie het ons vooral te doen is blijven dus in de wurggreep van onze overheid. Stel die persco-show dan maar uit. Geen nieuws.

suscrofa | 21-04-20 | 11:57

Komt er op neer dat de greendeal door gaat.De achterban van 50plus gedecimeerd is.8000 verpleegsters geveld zijn door het corona virus.Oudjes met corona niet meer naar het ic gebracht worden,maar thuis worden verzorgd(is goed voor de ic opname cijfers).Dat er na 53 dagen lockdown de eerste mondkapjes aankwamen in nederland.De jonge nieuwe schoenen gekocht heeft.De foto,s zien we later op het journaal.Dat er beademings- apparatuur gekocht is waar de medici niks aan hebben.Dat de anderhalve meter afstand schijnveiligheid is.En dat iedere bevolking de regeringen krijgen die ze verdienen.

komtdatschot | 21-04-20 | 11:57

Gelukkig gaan we weer een beetje normaal doen. Ik zie alleen geen datum waarop dit allemaal ingaat. 29 april???

Antiquerulant | 21-04-20 | 11:56 | 2

29 april 2023.

piloot47 | 21-04-20 | 12:01

1 april is al geweest...

Pleegzuster B | 21-04-20 | 12:03

Voor de roeiers in de Holland Acht wordt dit wel lastig. Verder lijken virologen mij op dit moment niet de belangrijkste vakgroep voor deze crisis. Zij beweren allemaal wat anders. Doe eens relevante medici in dat OMT. Virologen zijn geen artsen.

Piet Karbiet | 21-04-20 | 11:56 | 8

@Dick Luyenlomp | 21-04-20 | 11:58: Oh ja.

Piet Karbiet | 21-04-20 | 12:08

@Pleegzuster B | 21-04-20 | 12:05: het liefst van kleur met een voorkeur voor hetzelfde geslacht

Plaktong | 21-04-20 | 12:09
▼ 5 antwoorden verborgen

Pleurt nou heel gauw op met je 1.5 meter samenleving. Die komt er niet, kan er niet komen en is volledig onhoudbaar. Legio instellingen en beroepen kunnen dit simpelweg niet.

Super Grover | 21-04-20 | 11:55 | 3

1,5 meter is misschien oke bij mensen die je niet vast om je heen hebt maar wordt een beetje belachelijk met familie, buren en collega's. Mocht er dan toch een infectie komen is het veel sneller te localiseren en isoleren.

Henk1357 | 21-04-20 | 12:03

Het begrip anderhalvemetersamenleving is inderdaad krankzinnig want onuitvoerbaar. Maar het is inmiddels een soort mantra geworden, net als dat krankjorume "de wereld zal voorgoed veranderd zijn'.

18konijn | 21-04-20 | 12:16

18konijn.. ik voel nog een hoop verzet bij u. Komt allemaal goed.

zwenkwieltje | 21-04-20 | 13:29

OK. Scholen open. Contactberoepen alleen met maatregelen. Verder niks tot duidelijk is wat de effecten zijn. Toch?

BBRDWR | 21-04-20 | 11:54 | 2

Sporten voor kinderen <12
Sporten op 1.5m afstand voor kinderen 12-18

Plaktong | 21-04-20 | 12:02

De brug gaat ook open.

Pleegzuster B | 21-04-20 | 12:06

In het OMT zitten dus alleen medici, virologen etc. Geen economen, ondernemersvertegenwoordigers of dergelijke.

WatWeetIk | 21-04-20 | 11:54 | 8

Aan het eind van het document wordt ook expliciet vermeld dat het vanuit een medische visie geschreven is en dat met andere relevante elementen geen rekening is gehouden. Dat is aan het kabinet.

18konijn | 21-04-20 | 12:14

@Plaktong | 21-04-20 | 12:05: Daar heeft u gelijk in. Het is helaas wel zo dat jonge, fitte dragers anderen kunnen aansteken (zoals oudere collega's of hun eigen ouders). Daarom lijkt langzaam opstarten de enige redelijke gok op dit moment. Je weet het achteraf helaas pas zeker...

Goldfinger | 21-04-20 | 12:16

@Goldfinger | 21-04-20 | 12:16: dan is het toch logischer dat de lockdown wordt verkleind tot deze ouderen zodat de laag risico groep weer actief kan worden. Alles geheel op vrijwillige basis. Als er jongeren zijn die liever in bed blijven tot, ...... tja tot wat......, dan is dat ook prima.

Plaktong | 21-04-20 | 12:30
▼ 5 antwoorden verborgen

Mijn paranoia-brein denkt: gouden tijden dus voor pedofielen; kinderen die zonder toezicht op straat zijn, terwijl ouders/voogden binnen moeten blijven.

kweethetooknietbeter | 21-04-20 | 11:54 | 3

Waar uw paranoide brein al niet aan denkt zeg.

grapo | 21-04-20 | 12:01

Ze vallen wel op dan, denk je niet.

Plaktong | 21-04-20 | 12:07

Er is een hoog zelfmoordpercentage onder gerontofielen. Necrofielen daarentegen beleven weer gouden tijden door al die onbewaakte lijken. Fielenfielen volgen hijgend van opwinding al die avonturen van -fielen. En paranoïdefielen hebben de tijd van hun leven omdat ze overal om zich heen -fielen zien en ze daar wegens coronafilie niet tegen behandeld kunnen worden in de paranoïdenklinieken.
En bedenk: een dirty mind is a joy forever.

piloot47 | 21-04-20 | 12:07

Weer gelekt.Die mondkapjes helpen geen ene reedt

grapo | 21-04-20 | 11:54 | 2

De bedoeling is dan ook dat je het mondkapje niet op je reedt bevestigd maar ongeveer 60cm hoger.

RykSR | 21-04-20 | 11:59

'Bijna alle respondenten melden dat 4 en 5 december belangrijke data zijn in
verzorgingshuizen. Het geloof in een Sinterklaas vergezeld van een zwarte Piet is nog niet
uitgebannen. Gemeld is dat verzorgers van Afrikaanse afkomst vrij nemen. Eén respondent
meldt dat in het huis waar zij werkt zwarte Piet is uitgebannen.'

Het is verdomme april en nu al moet zwarte Piet verbannen worden.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 11:54 | 1

Volgens mij reaguurt u op het stukej over Howard Klompoe (of hoe heet die negert) dat nog moet komen.
Wel mooi, die vooruitziende blik!

Dick Luyenlomp | 21-04-20 | 11:56

Yeah de kantine mag weer open. Toch?

Leptob | 21-04-20 | 11:54 | 1

Denk ik niet

Henk1357 | 21-04-20 | 12:03

Ik hield mij toch al niet aan de maatregelen.
Fuck the system.

Miezerig | 21-04-20 | 11:53 | 3

Aks jij het risico op Corona wilt lopen: prima, jouw keuze. Dat je ondertussen ook anderen kunt besmetten of ziekenhuispersoneel extra werk bezorgt - lekker belangrijk, toch?

Goldfinger | 21-04-20 | 11:59

Moet je blij zijn dat jij in nederstan woont. Hier had jij al een stapeltje bonnen gehad.

Gokmaar | 21-04-20 | 12:00

Beperkte oversterfte van oude mensen en dan zeggen dat het oorlog is????
De economie spat binnenkort onherstelbaar uit mekaar, dan eens kijken wat de werkelijke oorlogsschade gaat worden.WAANZIN

grindbak | 21-04-20 | 11:53 | 3

Pensioenfondsen al naar de klote en olie zo goedkoop dat het in de fik steken nog teveel kost, banen op de tocht en algehele onvrede zijn mooie recepten voor burgeroorlogjes met naastgelegen buurlanden puur uit verveling.

TijdelijkOptimist | 21-04-20 | 11:58

Er verandert dus niet zoveel. Zoals verwacht.

threeheadedmonkey | 21-04-20 | 11:53

Waarom wordt in het hele document de horeca niet één keer genoemd?

En ik lees opvallend vaak dat er binnen het OMT 'nog geen consensus' is over (opheffing/versoepeling van) maatregelen. Dus erg veel hebben we hier nog niet aan.
Verdomme, moet ik toch nog naar de grote Mark en Hugo-show gaan kijken.

bertjebieflap | 21-04-20 | 11:52 | 2

Daarom sla ik de show structureel over,
en wacht op de samenvattende 5 bullet points er na.

hotmint | 21-04-20 | 12:09

Niet elke branche kan apart genoemd worden. Denk eens aan alle zeevarenden die opgesloten zitten op hun schip en die niet meer naar huis kunnen.

brownsugar | 21-04-20 | 12:33

want bij sporten gebeurd er niks?? geen contact of wat dan ook??

die gasten sporten zelf niet vermoed ik.

Henk P | 21-04-20 | 11:52 | 6

Judo gaat lastig worden...

zwenkwieltje | 21-04-20 | 12:44

Het zijn dezelfde mensen die zeiden dat je carnaval meestal in kleine groepjes viert!

Jubeth | 21-04-20 | 13:34
▼ 3 antwoorden verborgen

Versoepeling net nu de Ramadan begint? Wow, clever thinking....

Rest In Privacy | 21-04-20 | 11:52 | 2

Er staat niks over religies en feesten

menage | 21-04-20 | 11:54

We worden geregeerd door de kamergeleerden van het RIVM. An sich hebben ze gelijk voor wat betreft hun vakgebied. Wat ik hier mis is een afweging tov de economie. We hebben in de geschiedenis nog nooit zoveel geld uitgegeven aan de bestrijding van een ziekte. Op het eerste gezicht lijkt deze heel dodelijk maar ten opzichte van het aantal verloren levensjaren is dit niet erger dan een flinke griepgolf. Ik vrees dat het middel erger is dan de kwaal.

Lucifer | 21-04-20 | 11:52

Bewust kinderen blootstellen aan corrie is misdadig.

Gokmaar | 21-04-20 | 11:52 | 5

@BBRDWR | 21-04-20 | 11:57: Ik voorspel een deel jankerts en een deel mensen die het gaan oppakken, zoals overal. DE docent bestaat niet.

menage | 21-04-20 | 12:11

@menage | 21-04-20 | 11:53:
Niet zo dramatisch, kinderen zijn hartstikke flexibel. Het zijn de ouders die de opvoeding niet aankunnen.

zwenkwieltje | 21-04-20 | 12:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Wie is mevrouw Berg, Carolien Berg, de assistente van Rutte ? Waarom is dit advies aan ene mevrouw Berg gericht ?

van Oeffelen | 21-04-20 | 11:52 | 1

Carolien? Carolien? Serieus?

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:03

Bewust lekken is zeiken.

suscrofa | 21-04-20 | 11:52 | 1

Lol

grapo | 21-04-20 | 11:56

Waarom makkelijk,als het ook moeilijk kan.
Btw,GS heeft kennelijk overal vrienden,en dat is maar goed
ook!

De Profundus | 21-04-20 | 11:51

Is deze pdf een grap of is bureaucraten taal altijd zo warrig en nietszeggend? Gevalletje veel praten weinig zeggen.
Trek mij sowieso niet te veel aan van wat ze adviseren, ik kan gelukkig zelf nog nadenken in tegenstelling tot het grootste gros Nederlanders die iemand anders nodig heeft om te bepalen wat ze wel en niet mogen/kunnen doen.

SchichtigeSpicht | 21-04-20 | 11:51 | 3

dat is de politiek he. nooit een simpel ja of nee antwoord. altijd een antwoord welke je dubbel kan opvatten

Henk P | 21-04-20 | 12:00

Ja, er zijn te veel mensen waar vergaderen, overleggen en rapporten schrijven voor in de bureaula het zelfde is als werken. Het is alleen jammer dat er zoveel geld naar toe gaat dat er geen budget overblijft voor dingen die wel moeten gebeuren.

voldemort | 21-04-20 | 12:05

Einstein had gelijk: Als je het niet eenvoudig uit kan leggen, snap je het niet goed genoeg.
Maar ja, polletiek hè..

zwenkwieltje | 21-04-20 | 12:39

Ik zou oppassen met het aannemen van documenten van kuchende mannen... Maar dit is wel een lekkere scoop.

DenkenDanDoen | 21-04-20 | 11:50

Zit ik vanuit de vorige topic mezelf helemaal klem te zuipen, kom je met zo'n lap tekst aan.. da gsak noots redten,.,

TijdelijkOptimist | 21-04-20 | 11:50

Ok, dus ze verwachten meer verspreiding van het virus onder ouders als we de scholen openen voor kiddos, maar omdat er genoeg plek op de intensive care voor deze mensen is gaan we dit experiment toch met die groep doen? Enige groep die gaat opstarten is de groep die er niets van kan zeggen en niets van begrijpt, en daar gaan we nu dus opzettelijk dat virus aan geven in te kijken wat er gebeurt? Misschien kunnen ze ook nog wat experimenten op verstandelijk gehandicapten doen? Ik zal de godwin even achterwege laten, die pakken ze er zelf al bij zo.

Blasfemie | 21-04-20 | 11:50 | 5

@Blasfemie | 21-04-20 | 12:00:
Ouders en grootouders lopen ook geen gevaar tenzij ze morbide obesitats, asthma of kanker of zo hebben. En die laatste groep mensen moeten gewoon nog even contact met andere mensen vermijden.

Verder absoluut 0 bestaat niet. Maar dit komt wel heel dichtbij. De kans dat een kind van 5 dood gaat door een blikseminslag is groter dan dat het komt te overlijden door Corona. Er bestaat niet zoiets als een volledig risicovrije samenleving.

Antiquerulant | 21-04-20 | 12:08

@Antiquerulant | 21-04-20 | 12:08: overgewicht, asthma en diabetes, dan heb je het over 60% van de volwassenen. U heeft zelf al onderzoek gedaan naar lange termijn effecten van het virus op kinderen? Volgens mij zegt China dat er bij kinderen bechadigingen in longen zijn te vinden ondanks weinig last, maar gelukkig weet u het beter.

Blasfemie | 21-04-20 | 12:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Kortom, de scholen gaan open en je mag weer naar de kapper, de rest blijft van toepassing.

Wat ik wel jammer v ind is dat ik niks heb kunnen vinden over reizen (over de grens) en de horeca.

Gladiator Fap | 21-04-20 | 11:50 | 6

Als uw tandarts ook kapper is mag u weer naar de kapper. Misschien een haartwortelkanaalbehandeling?

VP732 | 21-04-20 | 12:10

@GraafSteno | 21-04-20 | 12:03:
waarschijnlijk is dit document bewust gelekt, of ging men er van uit dat informatie ging lekken.

Mr.Crowley | 21-04-20 | 12:11
▼ 3 antwoorden verborgen

Wanneer worden er nou eens wat juristen en economen aan dat clubje door WHO en big pharma aangestuurde, hysterische medici toegevoegd.

Hoe langer we deze dwazen ons land in een houtgreep laten houden, hoe erger de totale economische malaise en al het leed wat daar bij komt kijken, voor ons en komende generaties gaat zijn.

paulis | 21-04-20 | 11:49 | 2

A bah, inderdaad: me-di-ci. Die kunnen we nu inderdaad niet gebruiken.
Economen! Daar zitten we op te wachten. Glazenbolkijkers die vanuit een ideëel-politieke achtergrond gaan delibereren over verdelingsvraagstukken. En antropologen, om de identiteitspolitieke dimensie voor het voetlicht te brengen!
Marketeers, want ja, het moet ook verkocht hè, de mensen zouden eens denken dat het allemaal big pharma is. En wat dachten we van een paar coaches en verandermanagers om ons de reis te laten maken in de nieuwe tijd?
En Thierry natuurlijk, De Man Die Alles Al Voorzag.
Maar medici? Nee. Laat die gewoon lekker hun door big pharma aangestuurde overbodige dingetje doen in die rare IC's en huisartsenposten en zo.

De echte Stolwijker | 21-04-20 | 12:01

@De echte Stolwijker | 21-04-20 | 12:01: ik zeg niet dat je GEEN medici erbij moet hebben, maar het zou een mix / balans moeten zijn, zodat andere belangen en aspecten van onze gezamenlijke toekomst ook verdedigd worden, niet alleen die van een paar duizend ouderen met diabetes en of andere onderliggende ziekten.

paulis | 21-04-20 | 12:06

Ab O, die zijn finest hour beleeft, beweerde gisteren bij Op1 dat het openen van de scholen leidt tot 2 à 4% hogere sterfte. Hij zei het echt.

van Oeffelen | 21-04-20 | 11:49 | 6
▼ 3 antwoorden verborgen

Uitlekken? Oh ja, en is justitie al ingeschakeld om het 'lek' op te sporen?

dathoujetoch | 21-04-20 | 11:48

Lang verhaal maar kan nergens vinden wanneer de kroegen weer opengaan.

Gulliver | 21-04-20 | 11:48

Lekken ondermijnt de rechtsstaat.
Dat vergeten de bestuurders en politici steeds. Het is een stuk gereedschap in hun marketingstrategie.

Kaas de Vies | 21-04-20 | 11:48 | 6

@therevenant | 21-04-20 | 12:01: Als het daar om gaat kun je toch beter Carolien het woord geven of naar de doventolk kijken

Rest In Privacy | 21-04-20 | 12:07

@lingo star | 21-04-20 | 12:07: Zou Carolien ook, net als Monica, sigaren roken?

Gladiator Fap | 21-04-20 | 12:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Gaat lezen. Tot morgen!

pivotal | 21-04-20 | 11:48 | 1

lol

Lupuslupus | 21-04-20 | 11:49

Tussen de zeer beperkte positieve zaken, druipt de onkunde door: "we weten het niet, is niet zeker"

Zet alles op alles om wél alles te weten.

Lebbekakkers!

NumbNuts | 21-04-20 | 11:47 | 4

Daar ben ik het mee eens, het ging te goed.

Never waste a good crisis; keep them poor and stupid.

NumbNuts | 21-04-20 | 11:56

Dan blijft u 9 maanden binnen en alles naar de tering, ok?

menage | 21-04-20 | 11:56

@NumbNuts | 21-04-20 | 11:56: Net als de bekende spreuk in de middeleeuwen, waar Kerk en Staat in overleg besluiten: jij houd ze dom, ik houd ze arm. Vervang "Kerk" door RIVM en "Staat" door "Rutte" en klaar is Kees.

Gladiator Fap | 21-04-20 | 12:08
▼ 1 antwoord verborgen

Het lijkt wel prinsjesdag.

IndoFortuyn | 21-04-20 | 11:46 | 1

Ik las: prijzenslag. Kom maar naar beneden en sla je slag!

kweethetooknietbeter | 21-04-20 | 11:48

Geen bezoek in verpleeg- en bejaardenhuizen goddomme! Is dat nou zo moeilijk ? De rest zoveel mogelijk open, terrasjes open, restaurants ruim opgezet open, scholen open en voor de rest normaal doen, gedisciplineerd afstand houdende.

van Oeffelen | 21-04-20 | 11:46 | 27

@botbot | 21-04-20 | 13:43: Even simpel denken: als we nog geen remedie hebben, en tegelijkertijd door een lockdown een nieuw, misschien wel groter probleem creëren, terwijl we bij minder harde maatregelen dat nieuwe probleem voorkomen, maar wel te weinig IC bedden hebben, ligt dan de oplossing gewoon in meer IC bedden misschien? Beetje kort door de bocht -en ja ik wéét dat ook personeel nodig is, hetgeen er momenteel niet is omdat 't nu niet werkelijk te boek staat als "goede baan"- , maar zo doen ze het dus wel in Duitsland: 5x zoveel IC capaciteit per capita. Aantal doden ruwweg gelijk aan Nederland, maar Duitsland is ook 6x zo groot als Nederland. Zou er een correlatie zijn misschien?

Gladiator Fap | 21-04-20 | 13:51

@Gladiator Fap | 21-04-20 | 13:51:
Hebben we voldoende IC bedden?
Hebben we voldoende mensen om die te bemannen?
U denkt meer in termen van simsalabim.
We gaan nu ons best doen om ons veel mogelijk te besmetten en daarna houden wij ons bezig om te kermen dat er te weinig verpleegplaatsen zijn.

botbot | 21-04-20 | 14:03

@botbot | 21-04-20 | 14:03: Korte termijn: ja klopt, allemaal te weinig. Lange termijn: laten we dan gewoon eens daarvoor zorgen?! Dat is dan blijkbaar simsalabim voor gevorderden.

Gladiator Fap | 21-04-20 | 17:44
▼ 24 antwoorden verborgen

Was al grotendeels bekend. Inderdaad weer voorzichtig opstarten met de basisscholen.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 11:46

Ziet er fake uit.

Anoniemtje | 21-04-20 | 11:46

Lekker kort ook

clockandhammergame | 21-04-20 | 11:45

TL;DR. Ik verwacht van GeenStijl natuurlijk een samenvatting, hier kan ik niks mee

Tom Aatje | 21-04-20 | 11:45 | 1

Nu moet je zelf lezen.

Rest In Privacy | 21-04-20 | 11:46

Onoverzichtelijk naar boven gooit

OuweOuweLekkerMauwe | 21-04-20 | 11:45

Samenvatting??

schilmesje | 21-04-20 | 11:45 | 1

Het wordt iets minder kut.

captainobvious | 21-04-20 | 11:56

*niet veel wijzer wordt*

Normpje | 21-04-20 | 11:44

Discriminatie door een virus, het moet niet veel gekker worden he?

elfenstein | 21-04-20 | 11:44 | 4

@Quib | 21-04-20 | 11:47:
Dat verkeerde pdf'je is hoogstinteressant. Dus zo denken luitjes die normaal gesproken opgesloten zitten in gewatteerde kamers.

elfenstein | 21-04-20 | 12:03

@Lochos | 21-04-20 | 12:22:
Die hebben ze snel weggejorist. Ik vermoed dat dat verhaal later op de dag nog komt en dat een der GS-goden de verkeerde link onder z'n copypaste knop had zitten. Mocht het niet gebeuren: ik heb 'm wel gedownload.

elfenstein | 21-04-20 | 12:29
▼ 1 antwoord verborgen

hoezo halve bezetting??? die gasten hebben er geen kaas van gegeten. prutsers. prakkers@ #ruttegaweg #nexit #stemHenk

Henk P | 21-04-20 | 11:44

Maar wat is nu het advies?
TL;DR

kapotte_stofzuiger | 21-04-20 | 11:44

Tering wat een lang ding. Dit heb je niet gelezen vóór 12:00. Gewoon kijken dus.

Batsoup | 21-04-20 | 11:44
-weggejorist-
Graftak | 21-04-20 | 11:43

 Hoge bloeddruk, diabetes, sickle sells .
Daar hebben ze last van.

HoerieHarry | 21-04-20 | 11:43

Ik begrijp het vast niet goed. De PDF gaat over discriminatie?

Rest In Privacy | 21-04-20 | 11:43

OK en nu de TL;DR-versie...

Betamax | 21-04-20 | 11:43 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Gewoon negeren dat clubje.

Badderbeest! | 21-04-20 | 11:43 | 1

Dat hoeft niet meer.

elfenstein | 21-04-20 | 12:04

Die Ron Fresen is toch helemaal geen kruik, komt uit Den Haag ipv Tilburg ?

van Oeffelen | 21-04-20 | 11:42 | 1

Ja, woont in Den Haag, in de buurt van het Sweelinckplein.

Dauthi | 21-04-20 | 11:53

verkeerde PDF??

Henk P | 21-04-20 | 11:42 | 2

ja, moest wel lachen...

Betamax | 21-04-20 | 11:43

Even de blits maken met het embargo breken.

MaarFeitelijk | 21-04-20 | 13:48

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino