Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kamer stelt 38 vragen aan Grapperhaus over onderste steen Dick Schoof en MH17-onderzoek

Er moet nog steeds een door Sjoerd Sjoerdsma aangevraagd Kamerdebat worden gepland over de bemoeienis van Dick Schoof met het onderzoek naar de crisisbeheersingsorganisatie na MH17.

En laten we hopen dat Grapperhaus niet wegkomt met de wc-eend conclusie "de onderzoeker zegt dat het onafhankelijk was, dus was het onafhankelijk" zoals de vorige keer. Tot die tijd zijn wij vooral benieuwd naar de antwoorden op deze 38 vragen.  

1. Hoeveel communicatiemedewerkers heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid op dit moment? Is er sprake van een toename de laatste jaren? Kunt u een overzicht geven van het aantal communicatiemedewerkers op het ministerie van Justitie en Veiligheid in de afgelopen tien jaar?

2. In hoeverre is invloed bij onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek toegestaan? Moet de communicatie vanuit ministeries niet altijd transparant, navolgbaar en controleerbaar zijn?

3. Is er op 4 december 2015 sprake van oneigenlijke beïnvloeding zoals dit genoemd wordt in het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) WODC II op pagina 132 waarin wordt gesteld dat in de uitvoeringsfase de keuze van de wijze van verslaglegging niet bepaald moet worden door buiten-wetenschappelijke belangen, voorkeuren of argumenten?

4. Wie belde er en op wiens initiatief was dit, toen er op 2 december 2015 een telefonisch overleg is geweest tussen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het WODC over de voortgang van de evaluatie? Wat is er toen besproken?

5. Is door de NCTV aangedrongen op uitstel van de publicatie?

6. Maakt het verschil voor (oneigenlijke) beïnvloeding of de becommentariëring wordt gedaan door een medewerker van de NCTV zittend in de begeleidingscommissie of dat dit wordt gedaan door iemand van de NCTV buiten de begeleidingscommissie?

7. Werd de heer Schoof gedurende het onderzoek inhoudelijk op de hoogte gehouden door de NCTV-medewerker in het begeleidingsteam?

8. Heeft de heer Schoof voorafgaand aan het gesprek tussen het WODC en de NCTV op 2 december 2015 over de voortgang van de evaluatie, een instructie meegegeven aan de NCTV-ambtenaar die dat gesprek voerde? Zo ja, welke?

9. Wilt u de Kamer de versie van hoofdstuk 10 van 23 november 2015, van 30 november 2015 van 6 en van 10 december 2015 overhandigen, inclusief de opmerkingen namens de NCTV toesturen? Zo nee, waarom niet?

10. Wat is de reden dat het ministerie van Algemene Zaken de onderzoekers geen inzicht wilde geven in de notulen van de ministerraad?

11. Op wiens verzoek is vervolgens nog tweemaal contact geweest over de vraag of de onderzoekers toegang konden krijgen tot de notulen van de ministerraad en wat was de reden dat het ministerie van Algemene Zaken niet van standpunt wijzigde?

12. Wat was de aanleiding voor de heer Schoof op 12 mei 2015 zijn betrokken medewerkers aan te geven dat de operationele inzet onderdeel zou moeten uitmaken van de evaluatie?

13. Waarom stond de heer Schoof erop, dat de operationele inzet onderdeel zou moeten uitmaken van de evaluatie? Hoe kon de heer Schoof weten dat dit punt nog onvoldoende werd meegenomen? Hoe is dit standpunt overgebracht op het WODC?

14. Wat was de reactie van de heer Schoof op het afwijzen van zijn verzoek door het WODC de operationele inzet mee te nemen in het onderzoek?

15. Waarom dacht de heer Schoof dat lopende het onderzoek de reikwijdte kon worden aangepast?

16. Hoe verhoudt de poging van de heer Schoof lopende het onderzoek de reikwijdte aan te passen zich tot de destijds geldende regelgeving en in het bijzonder de Wegwijzer EWB 2013, waarin wordt gesteld dat dit enkel voorbehouden is aan leden van de begeleidingscommissie waar de heer Schoof geen onderdeel van uitmaakte? Heeft de heer Schoof zich oneigenlijk heeft opgesteld gezien de in EWB bepaalde rolverdeling en procedures van een dergelijk onderzoek? Zo nee, waarom niet?

17. Wat was de aanleiding voor de heer Schoof op 14 december 2015 de directeur van het WODC te spreken over inhoudelijke punten waarvan de heer Schoof vond dat ze onjuist in het rapport staan? Op welke inhoudelijke punten was de heer Schoof van mening dat ze onjuist in het rapport stonden?

18. Was de heer Schoof erop uit deze punten alsnog gewijzigd te krijgen in het rapport? Zo nee, wat was dan het doel van dit gesprek tussen de heer Schoof en de directeur van het WODC?

19. Heeft de minister voor Rechtsbescherming gesteld dat de heer Schoof op onderdelen beter meer afstand had kunnen houden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en wat was de aanleiding dat de minister voor Rechtsbescherming dit zo stelde?

20. Hoe verhoudt de opstelling van de heer Schoof voorafgaand, tijdens en na afloop van de evaluatie ten aanzien van de onafhankelijkheid van het onderzoek zich tot zijn rol hierin?

21. Was het commentaar dat de NCTV-medewerker op 27 november 2015 leverde op hoofdstuk 10, vooraf gedeeld met de heer Schoof dan wel op instructie van de heer Schoof geleverd?

22. Zijn de concepten van hoofdstuk 10 met het ministerie van Algemene Zaken gedeeld voorafgaand aan het definitief maken van de evaluatie? Zo ja, op welke momenten en welk commentaar is er vanuit het ministerie van Algemene Zaken geleverd? Op basis van welke geldende regelgeving in de EWB is dit gedeeld met het ministerie van Algemene Zaken?

23. Is het conceptrapport van 22 oktober 2015 gedeeld met de functionaris van de NCTV? Zo ja, heeft hij hier commentaar op gegeven? Zo ja, welk commentaar?

24. Wat was de reden dat de heer Schoof op 5 november 2015 aangaf dat de evaluatie openbaar zou worden gemaakt op het moment dat het OVV-rapport behandeld zou worden in de Tweede Kamer? Op welke wijze heeft hij deze wens overgebracht?

25. Zijn op enig moment conceptversies van het onderzoek of hoofdstukken daarvan, van 22 oktober 2015, 23 november 2015, van 2 en 6 december 2015, gedeeld met de functionaris van de NCTV? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de EWB waarin wordt gesteld dat alle stukken in het kader van een begeleidingscommissie aan de leden persoonlijk gericht zijn en er geen sprake kan zijn van bespreking van stukken of rapportages met derden of binnen organisaties?

26. Op grond van welke beleidsregels werd het definitief eindrapport al eerder, op 10 december 2015, gedeeld met de heer Schoof? Wat is de reden dat dit eerder met de heer Schoof is gedeeld? Hoe verhoudt zich dit tot de vertrouwelijkheid van de stukken zoals vastgelegd in de EWB?

27. Wat was de reden dat de heer Schoof het definitief eindrapport op 10 december 2015 negatief ontving? Op welke wijze heeft hij dit kenbaar gemaakt dan wel aan het WODC, dan wel aan de onderzoekers?

28. In welke mate heeft de NCTV, lid van de begeleidingscommissie, in de periode 6 februari 2015 tot en met 10 december 2015 zijn of haar inhoudelijke reacties met betrekking tot het door de TU Twente verrichte onderzoek inhoudelijk afgestemd met de functionaris NCTV? Heeft het lid van de begeleidingscommissie autonoom gefunctioneerd vanuit de NCTV of is in meerdere of mindere mate tussentijds afstemming geweest met het hoofd van de NCTV? Kan in de beantwoording van deze vraag ook betrokken worden de gebeurtenis op 12 mei 2015, namelijk dat de functionaris NCTV aan zijn medewerkers aangeeft dat de operationele inzet niet te scheiden is van de evaluatie; een mededeling die doet vermoeden dat het hoofd van de NCTV tussentijds (nauw) betrokken en geïnformeerd is geweest?

29. Heeft hoofdstuk 10, dan wel een conceptversie daarvan, deel uitgemaakt van de op 2 oktober 2015 opgeleverde conceptversie 0?

30. Heeft hoofdstuk 10, dan wel een conceptversie daarvan, deel uitgemaakt van de op 22 oktober 2015 opgeleverde conceptversie 1?

31. In hoeverre is het commentaar op het conceptrapport,versie van 22 oktober 2015, van het NCTV-lid van de begeleidingscommissie, ingediend op 30 oktober 2015, tot stand gekomen na voorafgaand overleg met het hoofd van de NCTV?

32. Is de op 23 november 2015 opgeleverde conceptversie 2 van het onderzoeksrapport de eerste versie geweest waarin een hoofdstuk 10 (conclusiehoofdstuk) was opgenomen?

33. In hoeverre is het op 27 november 2015 ingediende commentaar van de NCTV, zijnde lid van de begeleidingscommissie, tot stand gekomen na overleg met het hoofd van dienst van de NCTV?

34. Bent u bereid de originele tekst van hoofdstuk 10 van de conceptversie 2 van het onderzoeksrapport d.d. 23 november 2015 aan de Kamer ter beschikking te stellen?

35. Waarom is er niet voor gekozen duidelijk de norm te bevestigen dat onafhankelijk onderzoek niet beïnvloed moet worden?

36. Op grond waarvan heeft het ministerie van Algemene Zaken op 1 oktober 2015 besloten dat de onderzoekers geen toegang krijgen tot de notulen van de ministerraad? Welke wet- en regelgeving zou worden overtreden als buitenstaanders wel toegang zouden krijgen tot notulen van de ministerraad?

37. Op welke wijze is het conceptrapport gewijzigd naar aanleiding van de mededeling op 27 november 2015 dat de toonzetting te zwaar en te negatief is? Is met die wijziging tegemoet gekomen aan deze mededeling?

38. Is het eindrapport wezenlijk geheel niet of slechts beperkt gewijzigd nadat het WODC vanuit de NCTV op 10 december 2015 bericht heeft ontvangen dat het rapport door de functionaris van de NCTV negatief is ontvangen?

Reaguursels

Inloggen

1. Hoeveel communicatiemedewerkers heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid op dit moment? Is er sprake van een toename de laatste jaren? Kunt u een overzicht geven van het aantal communicatiemedewerkers op het ministerie van Justitie en Veiligheid in de afgelopen tien jaar?

Dat zijn drie vragen.

Sans Comique | 16-03-19 | 20:41

Dat deze man bij de AIVD mag zitten, zegt genoeg over het niveau van die dienst. Wat een land...

O2Neutraal | 16-03-19 | 20:03

Het is natuurlijk nooit goed wanneer er vragen moeten worden gesteld over beïnvloeding of wijziging van het rapport of weglaten van misschien wel passages die in het concept stonden onder regie van 1 persoon? Ga je jezelf toch afvragen: wat houden ze onder de pet tegenover nabestaanden van MH17? En nu stuurt die de AIVD aan?

Jan, Leiden | 16-03-19 | 14:52
-weggejorist-
Urotsokudoji | 16-03-19 | 11:53

Er is toch gewoon iets mis met mensen die dergelijke statieportretten van zichzelf laten schieten. Dat zegt toch al genoeg? De waarheid zal voorlopig niet uitkomen. Want die is zeer waarschijnlijk schadelijk voor de expansie drift behoeften van de EU en het geopolitieke spel dat gespeeld word. Veel politici hebben hier goede sier gemaakt met een boel retoriek voor de bühne. ( iets met stenen en thugs ) Maar ondertussen is er veel aan gedaan om te zorgen dat het nooit allemaal duidelijk zal worden. MH17 was voor Nederland relatief gezien een grotere aanslag dan 9-11 was voor de Verenigde Staten. Laat die maar eens even marineren....

Blubberbazooka | 16-03-19 | 11:14

Hoe kan dit MH-17 onderzoek objectief zijn als een mogelijke dader(UA) in het JIT zit en veto recht heeft? De Maleisiërs zijn inmiddels op eigen houtje een onderzoek begonnen zo veel vertrouwen hebben zij in de Nederlandse overheid. Wat een dieptrieste situatie dat een soeverein land ( NL) zich door een NAVO bondgenoot Amerika de Oekraïners door de strot laat wringen. Oekraïne: een land waar de neo-Nazi's bataljonsgewijs stampend,met fakkels en de rechterhand in de Hitlergroet geheven voorbij marcheren. Grapperhaus gaat daar niets aan veranderen,want CDA leus is " we rule this country"! Hakken bij elkaar en doen wat de Yankees bevelen.

Eendragtmaaktmagt | 16-03-19 | 11:01
-weggejorist-
KirstenTroupe | 16-03-19 | 10:56

Alleen al de letters WODC maken me boos. Onze overheid is onbetrouwbaar. Stem ze weg! #stemzeweg

Rest In Privacy | 16-03-19 | 10:06

MH-17
Weinig in het nieuws. De meeste media hebben het drukker met berichtgeving over bijvoorbeeld Willem Holleeder. (Waarom niet Willem H. ?).
Of leuke plaatjes van Orban plaatsen
https://nos.nl/artikel/2276157-orban-zet-cda-voor-het-blok.html

Is dit nog nieuws? | 16-03-19 | 10:04

Het klimaatdebat is een effectieve afleiding van deze echte problemen, wat inhoud dat Baudet en als Wilders ordinaire control opposition is. Van GroenLinks is dat bekent misschien is de SP nog wel de meest cleane partij.

peter van dijk1186 | 16-03-19 | 07:42

Ah ja, meneer Gabberhouse met zijn draaiende oogjes incluis het wegkijken toen hij aan tafel zat met dhr. T. Baudet die (te kort) het woord had bij Jinek & Pauw eergisteren (waarbij ze meer zendtijd weggaven aan zoutloze filmpjes. Ik was als ik Thierry was allang weggelopen uit die uitzending). Dat poppetje van het kabinet gaat vast antwoord geven op al die vragen.....

KwestieVanBalans | 16-03-19 | 06:00

Dhr. Schoof doet z’n dingetje, de enige juiste basisvraag hier dient te zijn:
Wie gaf toestemming om een civiel toestel over oorlogsgebied te laten vliegen.
Wist men vooraf de risico’s ja of nee. En indien ja… etc, etc.

Veluwse-Eikel | 16-03-19 | 00:36

Dick Honecker

winkelwagenmuntje | 16-03-19 | 00:34

Corrupte regentenbende daar in Den Haag. Had vroeger de naïeve illusie dat het in NL wel meeviel. Gênant begint het te worden inmiddels.

HaatbaardKnipper | 15-03-19 | 23:02 | 1

Erich Mielke zou trots zijn op Schoof

Rest In Privacy | 16-03-19 | 10:07

Het aantal reacties staat echt totaal niet in verhouding tot het belang van dit dossier. Dat is jammer, want precies wat de doofpot verlangt - uitdovende belangstelling. Want wat stelt het nou helemaal voor pak 'm beet 300 mensen op geopolitieke schaal.
Deze cynisme modus gaat niet off/ moge de verantwoordelijken.... door een hedendaagse Dante worden beschreven in de hel.

Maartenalsoptwitter | 15-03-19 | 22:55

Sjoerdje heeft 38 vragen.
Ik heb er één voor Sjoerdje.
Hoe haal je het in je achterlijke bolletje om zo’n zieke tweet te posten over Geert Wilders, naar aanleiding van NZ en GMNL?

Ruimedenker | 15-03-19 | 21:48 | 2

Dat vroeg ik me ook al af. En als je dan ook nog de initialen ss hebt......

bqbq | 15-03-19 | 22:06

Ma Sjoerdsma moest een naam hebben voor dit nageboorte pa Sjoerdsma kwam dronken thuis en zei Sjoerd.

Trumme | 15-03-19 | 22:10

Zal ik al vast beginnen met de beantwoording Ferdi inda Grappahouse?
In een allesomvattend antwoord kan ik de Kamer mededelen dat wij volgens onze maatstaven een onafhankelijk onderzoek hebben laten verrichten dat wij zoals te doen gebruikelijk hebben gestuurd zodat de vooraf vastgestelde eindconclusies zoals besproken in de ministerraad ook daadwerkelijk door de onderzoekers, uiteraard door eigen bevinding, vastgesteld konden worden zulks naar volle tevredenheid van de Nederlandse Regering.
Wij begrijpen dan ook werkelijk niet met welk doel deze vragen gesteld blijven worden en zouden graag van u vernemen welk door u ervaren probleem hier geadresseerd zou moeten worden.
Uw minister voor Justitie en Veiligheid zoals altijd inda House.

bwanabanjo | 15-03-19 | 21:47

zo te horen is nieuw zeeland niet zo pro moslim.

newray | 15-03-19 | 21:42

Kut! Die klimaathysterie was net lekker aan het afleiden van de werkelijke problemen.

e_abbastanza | 15-03-19 | 21:27 | 1

Die gedachte speelde bij mij ook op.

bqbq | 15-03-19 | 22:07

Waarom dat plaatje van die chagrijnige zombieman erboven ? Ontopic ? Ik scroll ff terug naar de vrijmibo als ge 't niet erg vindt. Het is weekend potjandeurie.

suscrofa | 15-03-19 | 21:19

Schrans Timmerfrans schijnt furore gemaakt te hebben bij de voormalige arrebeiersomroep VARA. Twatterend PvdA lieden zijn enthousiast. Iemand gezien wat onze hele grote lijder te vertellen had?

Graaf_van_Hogendorp | 15-03-19 | 21:15 | 4

Soort zoekt soort, fout zoekt fout; vermoei me niet meer met deze dwaze dwarrelwind er uit kraamt in zijn poging om het macht en geld het daverend gat in zijn gemankeerde ziel te willen dichten. Zielig figuur eigenlijk.

Bakschuif | 15-03-19 | 21:25
▼ 1 antwoord verborgen

Gisteren vielen er in Tel Aviv drie raketten, tenminste er zijn foto's met daarop drie diepe zandkuilen. Hamas zegt nergens iets van te weten. De IDF antwoordt met het aanvallen van 100 doelen in de Gaza-strook. En ... is dat even toevallig: er komen binnenkort verkiezingen in Israel. Israelische bloggers stellen vragen bij al dit 'toevallige' al te toevallige samenvallen; vooral het feit dat er in Tel Aviv geen schade is aangericht, bevreemdt hen. Tel Aviv staat hutjemutje stikvol met wolkenkrabbende hoogbouw en laten nu net een paar onbebouwde plekken zijn 'getroffen'... Vragen, vragen.
Zo zit het MH17 onderzoek vol met vragen. Wanneer Dick Schoof het volste vertrouwen had gehad in het onafhankelijke werk van de wetenschappers, dan had hij zijn spionnentengels thuis gelaten. Maar er moest en zou een onderzoeksresultaat uit komen, dat van te voren vast stond. Het respectloos ingrijpende bijsturen van Schoof wijst hierop.

Eeuwig..Op..Vakantie | 15-03-19 | 21:14 | 1

Nou in het npo propaganda journaal zette men nog een dik vet vraagteken bij die hamas raketten. Hamas ZOU raketten op Israël hebben afgevuurd.

drs. P | 16-03-19 | 12:50

het begon in nz . dit is the live service van reuters . alarm alarm

newray | 15-03-19 | 21:10 | 1

wat hoort U , ? een mannen of een vrouwen stem ?

newray | 15-03-19 | 21:22

Now there's a Dick. Het was onafhankelijk.

Shareholder II | 15-03-19 | 21:09

Interessante vragen, veel ook.
Die gaan lang niet allemaal(eerlijk) beantwoord worden.

Ruimedenker | 15-03-19 | 21:00

Neerstortende vliegtuigen. O zo goed voor het milieu, maar het maakt nog geen overtuigend klimaatnarratief. Het is een oude boerenwijsheid: de restanten van een jaaroogst onder ploegen. Met in acht neming van inherente rot.

Veel van onze vruchtbaarste grond is voor het telen van sierbloempjes. Memento mori. Voor het zelfde geld hadden we Ierland kunnen redden: artsandculture.google.com/asset/the-p...

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:45 | 3

Een gemiddeld russisch huishouden anno 2019.

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:47

Een schoof heeft toch ook iets met landbouw te maken?

Mr_Natural | 15-03-19 | 21:00

@Mr_Natural | 15-03-19 | 21:00: Neemt u mij niet kwalijk, maar een zekere beschonkenheid heeft zich welbewust van mij meester gemaakt.

Maar over afleidingsmanoeuvres gesproken. Ik heb het eerder geplempt, maar de 300 doden van MH 17 zijn waarschijnlijk terug te voeren op het wegbezuinigen van de Rijksluchtvaartdienst. Want het kan altijd efficiënter. Desnoods ten koste van een paar Nederlandse staatsburgers meer of minder.

Maar mijn wijsheden zijn zeker voor vandaag verder in de kan. Ik kijk wel uit voor het lid op mijn neus. Thansch op den netflix: Despicable Me 1 & 2. Uw minion taait af: www.youtube.com/watch?v=sFukyIIM1XI Toedelz?

Rest In Privacy | 15-03-19 | 21:35

Wat is het toch een incestueuze bende die elkaar continu afdekt..

Wijze uit het Oosten | 15-03-19 | 20:39

wie gaat dit allemaal betalen ?

newray | 15-03-19 | 20:38 | 2

De belastingbetaler. Daar gaan alle rekeningen naartoe.

El Rico Grande | 15-03-19 | 20:40

@El Rico Grande | 15-03-19 | 20:40:
Gelukkig maar, ik dacht dat ik het weer moest betalen.

Mr_Natural | 15-03-19 | 20:58

Soms bekruipt mij de gedachte dat er een spion of saboteur aldaar werkzaam is en van binnenuit het onderzoek verstiert.

El Rico Grande | 15-03-19 | 20:28 | 5

@El Rico Grande | 15-03-19 | 20:37:
Leest u de topics wel voordat u reaguurt?

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:41

@El Rico Grande | 15-03-19 | 20:42:
Dat is dan duidelijk. Toedels.

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Goeie vragen! Die hadden in 1933 gesteld moeten worden.

Bon-sens | 15-03-19 | 20:25 | 1

Publicatie van dat rapport was reeds in 1925. En was geheel onafhankelijk.

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:30

Wat horen we toch tegenwoordig weinig van Pieter Omtzigt... hou zou dat toch komen??????

Kamikazepiloot | 15-03-19 | 20:24 | 7

Tragisch geval onderhand. Een man met ruggengraat, een vasthoudende terriër en een bevlogen parlementariër. Iemand waar ik een diep respect voor koester. Zijn integriteit is door zijn eigen partij beschadigd. Hij is door de Judasstreken van Buma c.s. vleugellam gemaakt. Nu scoort hij straks minder voorkeursstemmen en en komen ze eindelijk van hem af en kunnen dan weer ongestoord corrupt en hypocriet zijn, zonder vervelende criticaster in hun midden. Wat zou ik graag willen dat Pieter zich aansluit bij Forum! De man verdient steun, moet medestanders hebben en vrij schootsveld op de politieke boeven die hij bestrijdt! De tragiek zal waarschijnlijk zijn dat zijn religieuze inslag hem zal verhinderen om dat te doen wat het beste is voor hem en voor het land. Dieptriest. Kan het niet anders noemen.

Bakschuif | 15-03-19 | 21:32

@Bakschuif | 15-03-19 | 21:32: Bij het cda word hij gepiepelt, zonde van zo'n talent. Als hij naar FvD zou gaan, zou ik op hem stemmen.

bqbq | 15-03-19 | 22:12

@Oprisp | 15-03-19 | 20:58: Verdorie. Sterkte meneer Omtzigt. Met mijn vader gaat het ook niet best, maar goed, strijdt u vooral verder.

Rest In Privacy | 15-03-19 | 23:16
▼ 4 antwoorden verborgen

Glas plas was

Mart6037 | 15-03-19 | 20:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Het functioneren van de nationale crisisbeheersingsorganisatie is gepolijst.
Is dat strafbaar en laakbaar omdat er een plasje overheen is gedaan?

Ongeblustekalk | 15-03-19 | 20:15

Grapperhaus heeft zich alvast verstopt bijna Pasen/eierkop!

Beukendijk | 15-03-19 | 20:15

Deze man heeft zo'n naargeestige kop
dat kan nooit een schattige baby geweest zijn.

Halul gebakken | 15-03-19 | 20:11 | 4

@De Profundus | 15-03-19 | 20:19:
Denk niet dat hij daar vaak zit.

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:24
▼ 1 antwoord verborgen

Er gaat een geruchtje de rondte dat niet alleen Sjoerdsma D66er is, maar dat Dick dat ook is. Dus dit is de klimaatvriendelijke Jetten en Ollongren bezig om Grapperhaus te tekkelen. De stemming in het kabinet is opperbest. De 'ambtenaar' zit inmiddels onder de rokken van moedertje Kasja.

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:10 | 2

Brrr, de gedachte alleen al.

El Rico Grande | 15-03-19 | 20:33

@El Rico Grande | 15-03-19 | 20:33:
Vandaar deze open en blije blik ;-)

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:34

Glas, Plas, Onderste Steen.

Mark_D_NL | 15-03-19 | 20:06 | 1

Over Nederlandse lijken is een betere benaming.
No man left achter.

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:57

The man’s a real dick!

benjeallanggek | 15-03-19 | 20:00

En dat over de rug van zoveel Nederlandse lijken. Ik krijg mijn hoofd daar niet om heen.

Rollins | 15-03-19 | 19:57 | 1

En ook over 1000 topics lukt u dat nog steeds niet.

Rest In Privacy | 15-03-19 | 20:07

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland