Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LIVE. De laatste Troonrede van Mark Rutte

Eerste Prinsjesdag voor Alexia

De laatste Troonrede (althans theoretisch) van Mark Rutte, de eerste van prinses Alexia (want sinds juni tweede in lijn) samen met prins Constantijn en prinses Petra in de Gala-glasberline. Vorst, vorstin en prinses van Oranje volgen in de Glazen Koets (de Gouden is er deze keer ook een beetje bij). Het kabinet past deze Prinsjesdag op de winkel dus erg spannend zullen de woorden van de Koning niet worden, de pleister is al uitgelekt (al loopt D66 nu al te zeiken) en u moet maar even turven hoe vaak het woord bEsTaAnSzEkErHeId valt. Programmaboekje voor de Koninklijke Schouwburg hier: toespraak vanaf 13.15 uur, Kaag met d'r koffertje om 15.30 in de Tweede Kamer. Buiten is het 18 graden, binnen zitten Willy en Mark.
RAAD VAN STATE: Geen sprake van een ordentelijk begrotingsproces
MILJOENENNOTA: Hier
CPB-CIJFERS: Daar

Eindscore

Social

Koninklijke familie tijdens balkonscene uitgejoeld, Alexia not amused

Social

LEESBRIL!

Arrestaties

Social

Prinses Beatrix gestald bij de Raad van State

FvD/BVNL-achterban ook present

Gehele tekst Troonrede (3 x bestaanszekerheid)

Leden van de Staten-Generaal,

Tien jaar geleden mocht ik voor het eerst in uw midden de Troonrede uitspreken. Tien jaar waarop ik dankbaar terugkijk. Sommige gebeurtenissen waren indringend en rauw van verdriet, zoals de aanslag op vlucht MH17. Op andere momenten ging emotie hand in hand met heling en verbondenheid, zoals dit jaar op 1 juli, tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Natuurlijk denk ik aan de coronaperiode, die zo diep ingreep in ieders persoonlijk leven. En uiteraard denk ik aan de oorlog in Oekraïne. Het zijn dit soort momenten en gebeurtenissen die voor altijd deel uit zullen blijven maken van onze geschiedenis en die in uw en mijn geheugen staan gegrift. 

Daarnaast waren er de honderden hartverwarmende bezoeken die ik in deze eerste tien jaar in het hele Koninkrijk mocht afleggen, met duizenden inspirerende ontmoetingen. Die hebben een onvergetelijke indruk op mij gemaakt. Nederland blijkt keer op keer een land van ondernemende en initiatiefrijke mensen die voor en met elkaar het goede willen doen, in verbondenheid met hun buren, dorp, stad, vereniging of regio. Het is dezelfde diepe verbondenheid die ik ook weer voelde bij mijn laatste bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ik ontleen er de vaste overtuiging aan dat het maatschappelijk weefsel van onze samenleving bescherming verdient. Er schuilt een grote samenbindende kracht in alles wat mensen met elkaar bereiken in het kleine, het dagelijkse, het gewone. Verbinding ontstaat waar mensen bij elkaar komen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van ons allemaal. 

Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land met goede voorzieningen en een sterke economie, ingebed in krachtige internationale structuren die beschermen en welvaart brengen. Maar achter dat positieve beeld gaat de permanente opdracht schuil om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. Voor lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid en een veilige thuissituatie vanzelfsprekend. Niet elk kind krijgt dezelfde kansen op een goede toekomst en niet iedere inwoner van ons land voelt zich gehoord en gezien. Er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving. Ook daarom blijft de verwerking van het slavernijverleden juist na dit herdenkingsjaar in het hele Koninkrijk hoog op de agenda staan. Zodat we na erkenning en excuses samen mogen werken aan heling, verzoening en herstel. 

De demissionaire status van het kabinet betekent onvermijdelijk terughoudendheid in het doen van nieuwe voorstellen. De stand van de overheidsfinanciën en oplopende rentelasten dwingen bovendien tot grotere financiële voorzichtigheid dan in de achter ons liggende jaren. Er zijn onderwerpen die hoe dan ook om daadkracht vragen: het armoedevraagstuk, het herstel voor de toeslagenouders, de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, MH17 en de steun aan Oekraïne. Daarnaast delen het demissionaire kabinet en de volksvertegenwoordiging de verantwoordelijkheid om door te werken aan de overige beleidsterreinen die ons allen raken, zoals de bouw van voldoende woningen en goed onderwijs. U mag erop rekenen dat het kabinet bereid is te doen wat in het landsbelang is, uiteraard in goed overleg en nauwe afstemming met u. 

Dat betekent in de eerste plaats dat het kabinet ongeveer 2 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen neemt, zodat de armoede niet toeneemt. Om te voorkomen dat gezinnen met de laagste inkomens in 2024 achterblijven in koopkracht, gaat de huurtoeslag omhoog. Om kinderarmoede tegen te gaan wordt het kindgebonden budget verhoogd. Ook wordt het Noodfonds Energie verlengd, zodat mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen een vangnet hebben. Daarnaast wordt volgend jaar de arbeidskorting verhoogd, zodat werken meer loont. Voor Caribisch Nederland komt extra geld beschikbaar om armoede te bestrijden. 

Ook bij de afhandeling van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen mag de demissionaire status van het kabinet geen vertraging opleveren. Het kabinet zet alles op alles om het leed dat mensen en gezinnen is aangedaan zo goed en zo snel mogelijk te herstellen. In het toeslagendossier krijgen ouders meer regie en meer keuzes, zodat zij sneller verder kunnen met hun leven. De inwoners van het aardbevingsgebied kunnen erop rekenen dat de agenda van schadeherstel en versterking, sociale maatregelen en economisch perspectief in goed overleg wordt uitgevoerd.

Het brute geweld van Rusland tegen het Oekraïense volk in de illegale aanvalsoorlog tegen een soeverein buurland laat zien dat verworvenheden die voor ons decennialang zeker leken, dat niet zijn. Aan de oostgrens van Europa woedt een strijd om fundamentele democratische en rechtsstatelijke waarden. Deze strijd raakt ook onze eigen veiligheid en toekomst. Veel Nederlanders voelen en tonen zich betrokken bij de Oekraïners. Het draagvlak voor steun aan Oekraïne is onverminderd groot. En dat is belangrijk, want hoe langer deze oorlog duurt, des te dringender humanitaire, militaire en financiële bijstand aan Oekraïne nodig is. De Nederlandse regering blijft, in nauwe samenwerking met EU- en NAVO-bondgenoten, al het mogelijke doen om te zorgen dat de Russische agressie stopt en de Oekraïners weer in vrede en vrijheid kunnen leven. Nederland is de thuisbasis van het Internationaal Strafhof en voelt daarom een speciale verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op de berechting van oorlogsmisdaden. Vanwege het grote belang van een sterke NAVO en een sterk defensieapparaat gaat het kabinet door met de voorgenomen extra investeringen in de krijgsmacht. Onze steun en dank gaan uit naar onze militairen die wereldwijd werken aan vrede en veiligheid.

De Europese Unie heeft na de Russische inval in Oekraïne laten zien dat eensgezindheid en geopolitieke invloed in elkaars verlengde liggen. In een wereld van toenemende dreiging en machtspolitiek is versterkte internationale samenwerking van groot belang, zowel binnen de EU als met andere gelijkgestemde landen, zoals de Verenigde Staten. Nederland steunt het uitgangspunt van ‘open strategische autonomie’. Europa moet minder afhankelijk worden van Rusland, China en andere landen. Dit geldt onder meer voor energie, grondstoffen en medicijnen. Dat is net zo goed een veiligheidsvraagstuk als een economisch vraagstuk. 

Ook in het internationale handelsbeleid werkt het kabinet aan economische weerbaarheid en het verlagen van ongewenste strategische afhankelijkheden. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking richten we ons op de grondoorzaken van armoede, terreur, irreguliere migratie en klimaatverandering. Dat draagt niet alleen bij aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, maar ook aan de stabiliteit en welvaart in de wereld.

Wereldwijd staan democratie, vrijheid en de rechtsstaat onder druk. Niet alleen ver weg, maar ook op ons eigen continent. Des te belangrijker is het dat wij onze eigen democratische rechtsstaat koesteren, beschermen en versterken. Het is onacceptabel dat de georganiseerde misdaad onze samenleving ondermijnt en doordringt in onze straten, buurten en bedrijven. Bedreiging van journalisten, advocaten, politici en andere hoeders van de democratische rechtsstaat, vanuit welke hoek dan ook, is onaanvaardbaar. Dat vergt een continue inzet op veiligheid. Bijvoorbeeld door strenger toezicht te houden op personen in detentie. 

Onderhoud van de democratie is niet iets van de overheid alleen. Het vraagt iets van ons allemaal. Democratie is veel meer dan je stem uitbrengen – het is een houding. Het is de bereidheid te luisteren, begrip op te brengen voor andere standpunten en een zorgvuldige afweging van belangen te maken. Als verschillen van opvatting verharden tot onoverbrugbare tegenstellingen, tast dat onvermijdelijk het vertrouwen in onze democratische instituties aan, en daarmee het maatschappelijk weefsel dat ons als samenleving bij elkaar houdt. En juist in het gewone dagelijkse leven – op scholen, in bedrijven, in kerken en moskeeën, in sportverenigingen en in gezinsverband – worden verschillen overbrugd en ontstaat onderling vertrouwen en een gezamenlijk toekomstperspectief. 

Een goed voorbeeld van de manier waarop de regering die kracht van onderop wil stimuleren, is via cultuur. Cultuur confronteert, inspireert en overbrugt tegenstellingen. Van festivalterrein tot concertgebouw, en van museum tot muziekschool. Daarom blijft het kabinet bevorderen dat mensen kunnen genieten van cultuur, bijvoorbeeld met de Cultuurkaart voor jongeren. Ook wil het kabinet de openbare bibliotheek op zoveel mogelijk plaatsen terugbrengen, als plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten. 

Kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief bieden aan mensen, vormen de kern van de ambitie waarmee dit kabinet aan de slag is gegaan – in goede samenwerking met gemeenten, provincies en waterschappen. De publieke dienstverlening is de plek waar mensen de overheid vaak voor het eerst tegenkomen. Daar, bij het overheidsloket, moet vertrouwen ontstaan. Daarom is het cruciaal om uitvoeringsorganisaties eerder te betrekken bij het maken van nieuw beleid, ruimte te geven aan de professionals in de uitvoering, en meer oog te hebben voor de uitvoerbaarheid en gevolgen van wet- en regelgeving. 

Op veel beleidsterreinen gaat het werk door, ook nu het kabinet demissionair is. Zo moeten er op het gebied van migratie en inburgering en de effecten daarvan op onze samenleving belangrijke keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld over werk- en studiemigratie. Wat betreft asiel is in de komende periode voldoende opvang nodig. Bovendien liggen de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel niet stil, net zomin als de gesprekken in EU-verband over het beheersbaar maken van de instroom. 

Een zeker bestaan met gelijke kansen valt of staat met goed onderwijs. In het onderwijsbeleid is er veel aandacht voor taal en rekenen en voor een grotere waardering van het middelbaar beroepsonderwijs, waar de vakmensen van de toekomst worden opgeleid. De herinvoering van de basisbeurs is een feit. De meest kwetsbare leerlingen krijgen een steuntje in de rug, met extra activiteiten buiten het klaslokaal en een gratis gezonde maaltijd op school. Het kabinet blijft inzetten op de aanpak van het lerarentekort, onder andere door regionaal de samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen en gemeenten te bevorderen. Het kabinet ondersteunt jonge onderzoekers en docenten, en stimuleert zowel praktijkgericht als wetenschappelijk onderzoek aan hogescholen en universiteiten. 

Digitalisering en kunstmatige intelligentie leiden tot nieuwe kansen en risico’s op het gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs en economie. Het kabinet zet stappen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en vertrouwd kan meedoen, onder meer door mensen te helpen digitale vaardigheden op te doen.

Extremere weersomstandigheden en hoge energieprijzen onderstrepen het belang van een ambitieus klimaatbeleid dat steunt op een breed maatschappelijk draagvlak. In deze kabinetsperiode is een verandering in gang gezet, met subsidieregelingen voor isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere maatregelen om burgers en bedrijven te helpen bij het maken van duurzame keuzes. Speciaal met het oog op het bedrijfsleven zetten we stappen om de capaciteit van het elektriciteitsnet in hoog tempo te vergroten en de overgang naar meer flexibel en gespreid gebruik te stimuleren. 

Van meet af aan is duidelijk dat het stikstof- en natuurbeleid samen moet gaan met toekomstperspectief en duidelijkheid voor de landbouw. Zeker voor jonge boeren die willen bouwen aan een duurzame toekomst. Voor hen maakt het kabinet volgend jaar geld vrij voor steun bij bedrijfsopvolging. Ook de biologische sector krijgt extra ondersteuning. Het kabinet blijft zich inzetten voor voortgang op het stikstofdossier, in de wetenschap dat het probleem anders alleen maar groter wordt, met alle gevolgen van dien voor de natuur, maar ook voor de woningbouw en de aanleg van wegen. Daarom is het positief dat de provincies hun gebiedsplannen voor de reductie van stikstof hebben gepresenteerd, en dat enkele honderden bedrijven die veel stikstof uitstoten nabij kwetsbare natuur nadenken over meedoen aan een uitkoopregeling. 

Op het gebied van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening neemt het kabinet de regie om met overheden, bouwers en corporaties meer betaalbare woningen te bouwen. Door in iedere regio bouwafspraken te maken, extra locaties aan te wijzen en financiële steun te geven. Ook werkt het kabinet aan betere bescherming van huurders, door de regulering van de middenhuur. Voor al die politieagenten, leraren, verpleegkundigen en anderen met een salaris rond modaal is dat van groot belang. Een goede, betaalbare woning – in koop- of huursector – is immers een van de basisvoorwaarden voor bestaanszekerheid.

Het kabinet werkt aan een nieuwe Nota Ruimte, waarin de toekomstige inrichting van ons land centraal staat. Daarin gaat het onder meer om de balans tussen landbouw, visserij en natuur, ruimte voor een duurzame energievoorziening, circulaire economie, nieuwe stedelijke ontwikkeling en vitaal platteland. Ruimtelijke vraagstukken zijn in ons land ook altijd verbonden met water en mobiliteit. Onderwerpen die de komende periode dringend aandacht blijven vragen, zijn onder andere duidelijkheid over de toekomst van Schiphol, het onderhoud van onze infrastructuur en verbetering van de waterkwaliteit.

Voor de arbeidsmarkt is samen met werkgevers en werknemers een uitgebreid pakket maatregelen ontwikkeld dat nu wordt uitgevoerd. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen op een baan, voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook omdat ons land iedereen nodig heeft. Meer vaste banen, tegengaan van discriminatie en betere werkomstandigheden voor arbeidsmigranten geven meer zekerheid aan kwetsbare werknemers. Omdat de arbeidsmarkt verandert, is het belangrijk dat werkenden zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen. Het kabinet ondersteunt dit via het Nationaal Groeifonds en met regelingen die bijvoorbeeld gericht zijn op leren en ontwikkelen in het mkb. Met de Wet toekomst pensioenen, die op 1 juli jongstleden in werking is getreden, is een grote stap gezet naar een toekomstbestendiger pensioen. Pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers werken hard aan de overstap naar het nieuwe stelsel. 

De basis voor onze welvaart wordt iedere dag opnieuw gelegd door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven, van familiebedrijf tot multinational en van boerenerf tot Brainport Eindhoven. Verdienen komt altijd vóór verdelen. Het zijn de ondernemers die zorgen voor de financiële mogelijkheden om de grote maatschappelijke kwesties te kunnen aanpakken. Het kabinet blijft streven naar een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat, met oog voor de problemen waar ondernemers mee kampen, zoals de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast blijft het kabinet werken aan versterking van onze innovatiekracht en concurrentiepositie, en aan een voorspelbaar en stabiel fiscaal beleid. Met de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten bouwt het kabinet samen aan een toekomstbestendige economie en kwalitatief hoogwaardig bestuur.

Met de recent gesloten zorgakkoorden is de basis gelegd om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor komende generaties. Hiermee worden curatieve zorg en langdurige zorg beter met elkaar verbonden. Met bijzondere aandacht voor meer regionale samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen, gemeenten en andere partijen. Voor ouderen werkt het kabinet aan meer zelfstandige woonvoorzieningen en goede zorg dichtbij. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en daarom moeten zij worden ondersteund, bijvoorbeeld door de samenwerking en kennisoverdracht met de professionele zorgverleners te verbeteren. Het Nationaal Preventieakkoord draagt eraan bij dat Nederlanders gezonder kunnen leven, met als een van de belangrijke doelen een rookvrije generatie in 2040. 

Ook werkt het kabinet met betrokken partijen verder aan hervormingen in de jeugdzorg, zodat kwetsbare kinderen en gezinnen sneller en beter geholpen kunnen worden. We zien dat jongeren steeds vaker kampen met mentale problemen, zoals somberheid en eenzaamheid. Samen met jongeren werkt het kabinet daarom aan oplossingen om hiermee om te kunnen gaan, bijvoorbeeld door het onderwerp beter bespreekbaar te maken en aandacht te hebben voor prestatiedruk op scholen en universiteiten. Een jonge generatie die gezond en gelukkig kan opgroeien, is een sterk fundament voor de samenleving van morgen. 

Leden van de Staten-Generaal,

De komende maanden kiest Nederland opnieuw richting voor de toekomst. Er ligt een grote opdracht voor iedereen die politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt om mensen houvast en hoop te bieden in een tijd van grote veranderingen. Zo kunnen we blijven bouwen aan het maatschappelijk weefsel van ons land. De regering zal, in samenwerking met u, al het mogelijke doen om te werken aan de oplossing van problemen waar ons land voor staat. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Reaguursels

Inloggen

Verhoging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag. 30 miljoen euro extra voor het Caribisch gebied... Het partijkartel is weer lekker bezig om zoveel mogelijk mensen afhankelijk te maken van de overheid - oftewel met cliëntelisme kweken!

MAD1950 | 19-09-23 | 21:03 | 3

Meer toeslag is ook hogere huren, dus de modalen die teveel verdienen gaan er weer op achteruit.

ReyNemaattori | 19-09-23 | 21:23

Tis nu overduidelijk. We gaan naar de kloten met z'n allen.

DeWDD | 19-09-23 | 20:21

Intussen begint Kaag bijdehand te doen: ik had graag gehoord hoe het beter kon.
Vele deskundigen hebben gewaarschuwd; een schadefonds voor de gaswinning, behoedzaam ermee omgaan ivm mogelijk mindere tijden, eerst goed nadenken voordat het bestaande energiesysteem op zijn kop wordt gezet, de instroom reguleren, landelijke prognoses maken (wat willen we of wat kunnen we verwachten) en daar TIJDIG beleid op maken voor langere tijd, realistische tijdpaden aanhouden, haalbaarheid en betaalbaarheid voorop stellen, enz.
Er is zogenaamd gekozen voor 'investeren', maar feitelijk is het jarenlang miljarden verbranden vanwege haast en weinig zinvolle plannen.
Geld wat echt beter besteed had kunnen worden.

Harry.Langezwaal | 19-09-23 | 19:40 | 2

Zolang er miljarden ondoelmatig besteed worden zou je per definitie moeten bezuinigen, desnoods met als enige doel de staatsschuld iets te verlagen. Onze overheid heeft op het moment meer, meer, meer inkomsten dan het op een doelmatige manier kan opmaken, en er is geen enkele urgentie om daar wat aan te doen zolang het geld tegen de plinten klots.

W_F | 19-09-23 | 19:59

Dat Kaag geen verstand van zaken had was wel duidelijk, die hulp had ze beter aan het begin kunnen vragen dan nu achteraf.

Rennieflox | 19-09-23 | 21:17

Nog voordat hij zo groot was als nu had Pieter al een geweldig betoog over "modellen", rekenmodellen welteverstaan. Hier legt hij uit hoe we voor de gek gehouden worden door de politiek en het CPB. Of zoals Pieter het noemt "Modellen regeren Den Haag!". youtu.be/koR62kHpJ3g?si=hyHoVtngSW0Fo...

Mr Moore | 19-09-23 | 19:00 | 2

Een model is zo goed als dat 't overeenkomt met de werkelijkheid.

ReyNemaattori | 19-09-23 | 21:24

@ReyNemaattori | 19-09-23 | 21:24: niet goed dus… een model komt per definitie niet overeen met de werkelijkheid door aannames. Dat is nu juist het punt wat Pieter maakt.

Mr Moore | 19-09-23 | 21:38

Kaag en Rutte hebben en er mooie pleuriszooi van gemaakt. Dat willen ze allebei ook in Europa gaan proberen

davesl1210 | 19-09-23 | 18:34 | 1

Waarom niet, timmerfrans is het toch ook gelukt en heeft daar een chaos achtergelaten.

jan huppeldepup | 19-09-23 | 19:29

De Koning ook een half tonnetje erbij. Welja het kan niet op vandaag.

TheGreatMachine | 19-09-23 | 18:33 | 1

Ik heb niet naar de troonrede gekeken. Had Wimpie Lex een grijns op zijn gezicht toen hij dat voorlas?

MAD1950 | 19-09-23 | 20:59

Matrix-Nota, zelfs het geld is nep.

W_F | 19-09-23 | 18:19

Shag naar 24 euro. Haha. Je zult er maar niet vanaf kunnen komen.

Lukiluuk | 19-09-23 | 18:18 | 1

De shag is straks het duurste ingrediënt in een joint.

W_F | 19-09-23 | 22:48

En weer vele miljarden in de vluchtelingen pompen en eigenvolk laten verzuipen in mega kosten! Enigste oplossing is snel vluchten uit dit land nu het nog kan!

Ditisgeenstijlmeer | 19-09-23 | 17:30 | 2

Nou, goede reis zou ik zeggen. Je kunt middels een goederenwagon gratis door Europa reizen, dus zet ‘m op.

Enigste = enige trouwens...

Unsinkable-Sam | 19-09-23 | 17:42

Die demonstranten toch, wat een sneu volk. Van die types die nooit ergens op een verjaardagsfeestje worden uitgenodigd, omdat niemand hun zure en verongelijkte praatjes wil aanhoren. Dan maar andermans feestje verstoren.

Après toi | 19-09-23 | 17:03 | 2

Heb jij ook zo’n hekel aan die sneuneuzen van XR?

Malle moer | 19-09-23 | 17:06

@Malle moer | 19-09-23 | 17:06: Daar ben ik ook geen fan van. Sandalen, knotjes en stinkende tuinbroeken.

Après toi | 19-09-23 | 17:23

Tering. We vinden milieu heel belangrijk, maar verhogen wel het kindgebonden budget.
Die eikels geloven zelf ook niet in de milieufabel.
Ik ga zo ff een rondje op de motor. Helemaal geen zin in, maar er moeten fossiele brandstoffen verbrand worden.

Malle moer | 19-09-23 | 16:44

Koninklijke familie uitgefloten tijdens balkonscène. Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is eigenlijk nog voor een monarchie.

speed48 | 19-09-23 | 16:23 | 4

Ik zag een paar van die zielenpoten die floten. Ouwe communisten en wat verdwaalde feta-vreters.

Après toi | 19-09-23 | 18:53

Ik ben niet tegen een koningshuis maar WA kan best zelf zijn boterham verdienen. Maar (hoi Rutte) we moeten ook rekening houden met de 99,99% die niet aanwezig was bij de balkonscène.

W_F | 19-09-23 | 20:44

O,0036?

Kierewiet55 | 19-09-23 | 21:01
▼ 1 antwoord verborgen

Die 'bestaanszekerheid' geldt vast niet voor de werkende autochtone bevolking van NL

darmflora | 19-09-23 | 16:12

Teveel blank; ik mis de Netflix bewerking.

meneer Q | 19-09-23 | 16:02 | 3

Inderdaad, wanneer trouwt Amalia met een zwarte prins? Correctie, transseksuele zwarte prins?

Teluitjewinst | 19-09-23 | 16:12

@Teluitjewinst | 19-09-23 | 16:12: U vergat even de handicap. Dus een transgender zwarte 'prins' met een houten poot in den aarsch?

EEnzame SchizofrEEN | 19-09-23 | 16:18

@EEnzame SchizofrEEN | 19-09-23 | 16:18: Vermoedelijk als het ombouwen van Amalia in een man is afgesloten. Maar van mij mag zo blijven en een aardige man vinden.

jan huppeldepup | 19-09-23 | 19:33

Ik ben niet koningsgezind, maar heb toch af en toe wel is medelijden met onze prinsesjes. Alexia had toch liever met haar vriendinnen willen gaan stappen en lekker drinken op een party tijdens Prinsjesdag en niet op een balkon moeten staan om uitgefloten te worden. . Oké ze leven in een gouden kooi maar het blijft een kooi.

jan huppeldepup | 19-09-23 | 15:48 | 8

@Veepert | 19-09-23 | 17:40: niemand kiest zijn ouders, dat vind ik in hun geval niet echt treurig. Maar er zijn kinderen bij wie het dat wel is.

Vandeanderekant | 19-09-23 | 17:58

Alexia stapt waarschijnlijk meer dan je denkt. Die dames leven echt heel leuk en in mama’s thuisland Argentinië zijn ze anoniem, hebben ze familie en spreken ze de taal. Het is echt niet teveel gevraagd dat ze een keertje op een balkon staan.
Maar, voor mij mogen ze ook afstand doen hoor, zet de kooi maar open.

Vandeanderekant | 19-09-23 | 18:00

Hoort gewoon bij haar (goed betaalde) baan, ze kan die koninklijke titels zo opgeven.

W_F | 19-09-23 | 20:47
▼ 5 antwoorden verborgen

“… Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land met goede voorzieningen en een sterke economie, ingebed in krachtige internationale structuren die beschermen en welvaart brengen.…”

Maar geen aanzuigende werking verder…

Tiscali-2 | 19-09-23 | 15:30 | 3

Henk Westbroek zong al eens zoiets: "Eén keer trek je de conclusie
Nederland is een illusie
Nederland is een droom
Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom."

naglfar | 19-09-23 | 16:50

Natuurlijk wel. Zo'n beetje de hoogste Bijstanduitkering van Europa. Maar de SP wil dat nog verder verhogen.

Après toi | 19-09-23 | 16:57

@Après toi | 19-09-23 | 16:57:
Bente Becker daar al op gereageerd?

amateurrr | 19-09-23 | 18:12


Als je de troonrede achterstevoren voorleest, hoor je, als je goed luistert, een duivelse boodschap.

Ook als je hem gewoon voorleest, trouwens.

Niettegenstaande, elk jaar verstopt Rutte in zijn troonredes een Easteregg, heeft U het al gevonden?

King of the Oneliner | 19-09-23 | 15:24 | 1

Een easteregg, verstopt in een blauwe envelop?

EEnzame SchizofrEEN | 19-09-23 | 16:21

Op zich een mooie troonrede, heb deze uiteraard doorgenomen en veel belangrijke knelpunten worden aangehaald. Natuurlijk zal ZM Koning Willem Alexander publiekelijk de middenweg moeten nemen en stelling nemen voor alle ambtenaren, het bestuur en hun beleid. Hij kan vanzelfsprekend niet zeggen wat hij er persoonlijk van vindt, anders zijn de rapen gaar.

Opvallende quote: ‘Verdienen komt altijd vóór verdelen’.
Een sneer naar het linkse blok lijkt mij.

Verder vind ik het oprecht jammer dat Princes Amalia, niet zoals ze zelf graag wenste, vrij rond kan lopen in Amsterdam en wat mij betreft in heel Nederland. Ze heeft dezelfde leeftijd als mijn dochter en de opbouw van vertrouwen in de omgeving, de mensen en het land is juist in de opgroei periode zo enorm belangrijk. Zelfs mijn dochter zegt het: ‘een boek lezen in het park staat gelijk aan lastig gevallen te worden’. Wat moet ik zeggen? Niet alle Nederlanders zijn zo, maar beter kom je niet meer in het park. Waar hebben we dan parken voor, wat is er mis met de publieke ruimte?

Dat zijn vragen welke er toe doen, want dat is wat veel mensen en vooral vrouwen ervaren: structurele onveiligheid, de neergaande spiraal van negatieve aandacht en de pogingen tot opmaat naar geweld. Dat is afgenomen vrijheid voor welwillende en toegenomen vrijheid voor kwaadwillende.

Als je dit als samenleving tolereert dan tolereer je degeneratie van een land. Kortom: een mooie troonrede, echter vertel mij hoe wij de door de Overheid ingezette degeneratie een halt kunnen toeroepen. Zolang o.a. vrouwen en andere doelgroepen niet veilig zijn in de publieke ruimte, heb je je land NIET op orde.

Unsinkable-Sam | 19-09-23 | 15:13

Dat zijn wel heel veel woorden. De samenvatting luidt: Burgers gij zult betalen, betalen, betalen!

Teluitjewinst | 19-09-23 | 14:54

Denk dat koning Willem-Alexander een zucht van opluchting slaakt wanneer Omtzigt de nieuwe premier naar voren schuift. Want het kabinet straalt slecht op hem af. Een zesde van de Nederlandse huishoudens hebben geen geld voor boodschappen en dan hebben we het over eten en drinken. 600.000 gezinnen in schuldenproblematiek. Maar een schamele 2 Miljard voor armoede en ik weet niet hoeveel miljarden voor klimaatlobby.... het kan gewoon niet waar zijn.

Het was vandaag een trieste vertoning: totale lege tribunes, veel fluitconcerten, onderweg en bij balkonscéne. Het zal de koninklijke familie geen goed hebben gedaan.

En dan de transparantie van het Koningshuis zelf. Toelage koning 1 miljoen, kosten koninklijk huis buiten de normale staatskosten: € 5 miljoen. En geen inzage. Dat wordt ook niet meer gepikt vrees ik dat dit niet openbaar is.

Kortom: werk aan de winkel, maar de partijen die 20 jaar er wat aan hebben kunnen doen en het hebben laten gaan zijn niet meer aam zet denk ik.

Jan, Leiden | 19-09-23 | 14:45

"Bestaanszekerheid" is door de politici als thema omarmt, opdat het weer niet over immigratie mag gaan.

wapster | 19-09-23 | 14:40 | 2

Exact. Armoede wordt met scheepsladingen geïmporteerd en dan ineens signaleren hee wat een armoede.

Tiscali-2 | 19-09-23 | 15:27

@Tiscali-2 | 19-09-23 | 15:27: en als dat niet hard genoeg gaat gaan er tientallen miljarden naar het nutteloze importvolk en wordt dat geld weggehaald bij onze ouderen en zieken en middenklasse, zodat ook die arm worden. Nivelleren is een feestje! Allemaal arm!

Sieg Hein | 19-09-23 | 16:04

Mensen die ons land een kant op hebben gestuurd de afgelopen decennia.

Mark Rutte
Frans Timmermans
Rob Jetten
Sigrid Kaag
Ed Nijpels
Doekle Terpstra
Hans Dijkstal
Ad Melkert
Thom de Graaf
Alexander Pechtold
Paul Rosenmöller
Jesse Klaver
Mirjam Minnesma en andere figuren bij milieuorganisaties die, gesubsidieerd en valselijk zogenaamd namens de bevolking/het algemeen belang, via rechtszaken beleid afdwingen
Alle medewerkers van de Postcodeloterij, die aan politieke beeldvorming meedoen door de organisaties die zij steunen (zgn 'goede doelen').
Akwasi en zijn mede woke/BLM-activisten - agressie en dreiging
Volkert van der Graaf en zijn medemilieuactivisten - moord en geweld en juridische procedures jegens tegenstanders (laatste zou niet erg zijn maar blijkbaar is een belang dan niet meer zo opportuun en bovendien wordt dit gefinancierd door de rechtsstaat danwel middels subsidie)
Twan Huys als soort van archetype maar sowieso het merendeel van zijn collega-journalisten

Het is een beetje wat me te binnen schoot. Toch, als je dat zootje voorbij laat gaan in je hoofd. Hoe hebben we ooit het idee kunnen hebben dat die het wel goed zouden doen voor Nederland?

Ga. Weg. Maar niet alléén Rutte, het veelkoppig monster deert één gezicht minder niet.

Zomaarwat | 19-09-23 | 14:28 | 5

@Stijlloze nick | 19-09-23 | 14:38: die Volkert was niet het paard van Bea, dat was toch een andere Volkert.

Sieg Hein | 19-09-23 | 16:07

@Stijlloze nick | 19-09-23 | 14:38: Want?

Après toi | 19-09-23 | 17:24

@Sieg Hein | 19-09-23 | 16:07: Dat was ook wel een bijzondere vorm van empathisch uitdrukkingsvermogen ja.

Zomaarwat | 19-09-23 | 19:52
▼ 2 antwoorden verborgen

En, we gaan weer lekker symptoombestrijden door de toeslagen omhoog te gooien? Geld geld, gratis geld!

JJMS | 19-09-23 | 14:20 | 1

Maar niet voor de werkende klasse. Ik als ik hier 's avonds rond de plas loop, staan er iedere avond dikke, gloednieuwe BMW's en Mercedessen met Syriërs erin die geen woord Nederlands spreken. Daar mag ik natuurlijk niks van zeggen want racisme, maar je vraagt je toch af waar die toeslagen precies terecht komen.

wapster | 19-09-23 | 14:54

M’n hart maakte een sprongetje toen Lex traditiegetrouw afsloot met: “U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.” ik had op z’n minst een “inshallah!” verwacht. Nou ja, voor kabinet Timmermans I dan maar…

Paty | 19-09-23 | 13:54

Al die zure koppen op Alexia en Max na dan.

Clint Hardwood | 19-09-23 | 13:49 | 1

Logisch, zij zijn de enige die erop vooruit gaan volgend jaar

Stijlloze nick | 19-09-23 | 14:28

Het falen van de koning wordt weggepoetst door te beweren dat het door het demissionaire kabinet komt.

HankHill | 19-09-23 | 13:44 | 4

@Stijlloze nick | 19-09-23 | 14:33:
Ik ben gewoon van mening dat de huidige status van Nederland meer te wijten is aan het demissionaire kabinet dan aan de koning. Absoluut geen monarchist hier.

Osiris | 19-09-23 | 14:42

@Stijlloze nick | 19-09-23 | 14:33: De koning maakt geen fouten, de koning doet helemaal niets, daarom kunnen we ook zo goed zonder.

Sieg Hein | 19-09-23 | 16:10
▼ 1 antwoord verborgen

Buiten het zwaaien naar kwijlende bejaarden is dit zo ongeveer het enige "werk" wat die opvreter verricht dit jaar. En dan nog niet dat verhaaltje zonder minstens vijf versprekingen uit kunnen spreken, ja hoor, dit beschamende optreden is echt wel een half miljard per jaar waard, volgens sommigen, een kinderhand is snel gevuld blijkt maar weer.

zwellevertje | 19-09-23 | 13:41 | 5

Wollah! En nu weer aan de kaviaar en champagne van uw geld!

Botte Hork | 19-09-23 | 13:54

Waarom kijk je dan?

Ridde Rogter | 19-09-23 | 14:09

@Après toi | 19-09-23 | 13:53: Beetje vreemd dat je er van uit gaat dat ik een uitkering hebt terwijl je zelf de godganse dag hier rond hangt en was jij het niet die het ooit presteerde om een jaar lang iets van 4-5 reaguursels per uur te produceren, ondanks je "drukke baan"?
@Ridde Rogter | 19-09-23 | 14:09 Ik kijk ook naar beelden van de oorlog in UA, dat wil nog niet zeggen dat ik een fan van die oorlog ben.

zwellevertje | 19-09-23 | 18:55
▼ 2 antwoorden verborgen

Immigratie, de moeder van alle crises wordt uiteraard weer niet genoemd. Bah.

Tiscali-2 | 19-09-23 | 13:41 | 3

Nee, het is dan ook een immigrantenfamilie. Wat verwacht je dan?

Vandeanderekant | 19-09-23 | 13:44

"Wat betreft asiel is in de komende periode voldoende opvang nodig."
Duidelijk. We blijven fucked.

VP732 | 19-09-23 | 14:05

@VP732 | 19-09-23 | 14:05: Neen. Stem ze weg, komende November.
Geen kanslozen import, maar talentvollen import - En met mate. AI en robotisering komen er ook nog aan.

Nederlandop1 | 19-09-23 | 14:49

Tering wat een slaapverwekkend slap gelul allemaal. *gaap

Botte Hork | 19-09-23 | 13:40

Het holle, op verdere afbraak van Nederland doelende gelul van Willy maakt dit gebeuren een kansloze, trieste poppenkast.

VP732 | 19-09-23 | 13:35 | 2

Het is natuurlijk het kenmerkende holle gelul van Rutte dat hier weerklinkt.
Streven naar, werken aan, in gesprek gaan met, etc. Terwijl al 13 jaar niks opgelost wordt.

Schmalz | 19-09-23 | 13:43

Volgens mij is Willem-Alexander een leuke, aardige man met wie je goed een stukje kunt varen of een pils kunt wegtikken. Maar talent voor het koningschap heeft hij niet.

Red shirt | 19-09-23 | 13:34 | 2

Zijn vrouw daarentegen heeft volgens mij wel wat neigingen naar absoluut heerserschap. Maar ik ken haar niet persoonlijk dus het is maar een idee.

Vandeanderekant | 19-09-23 | 13:46

Hij had best een toffe leraar geschiedenis kunnen worden.
Wel tweedegraads natuurlijk.

Baron_von_Rijswijck | 19-09-23 | 13:56

Wat zegt hij nou? Democratie is een houding? haha!
Democratie gaat zeker ook om de toon

haarlemsekenau | 19-09-23 | 13:34

Niets is gratis en de straten hebben status

stipjes | 19-09-23 | 13:32

Rutte is echt nog niet weg.

McCain | 19-09-23 | 13:31

Ah! Op de eerste rij naast Wilders, CDA-er Theo Bovens (met jaren '70 pornosnor), faalde in Limburg ivm integriteitsaffaire andere CDA-er maar toch eervol (huh?) ontslagen en via via de baantjescarrousel nu voorzitter CDA fractie 1e kamer. Zucht.

Basil Fawlty | 19-09-23 | 13:28 | 5

@Après toi | 19-09-23 | 16:59:
Gelukkig zijn die CDA protestanten van zonden vrij. Proest. Een pot nat daar.

Basil Fawlty | 19-09-23 | 18:35

@Basil Fawlty | 19-09-23 | 18:35: Die zijn over het algemeen wel iets soberder en principiëler.

Après toi | 19-09-23 | 18:54

@Après toi | 19-09-23 | 18:54:
Oh zeker, soberder, "principiëler" (naar hun eigen portemonnee) en zichzelf verheven protestants moralistisch voelend maar net zo'n foute types alleen minder flamboyant. Maw geniepiger.
Zoals altijd. Gaat niet om goed-fout maar fout-fout. Verschil is hoe men het doet.

Basil Fawlty | 19-09-23 | 19:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Lees net dat het geschat vermogen van de Oranjefamilie 1,2 miljard is. Maar naast dit broodnodige, verbale hart onder de riem van vandaag krijg je er ongelooflijk veel voor terug!

VP732 | 19-09-23 | 13:27 | 4

Die zitten tot hun oksels in de Shell en laat die vorig jaar nou net een lekker jaartje achter de rug hebben.

bakenstuurboord | 19-09-23 | 13:34

Van de héle familie? Wat een armoedzaaiers. Dus Joop van den Ende kan gewoon dat hele circus opkopen en in Carré laten optreden. Hmmm.

John McClane | 19-09-23 | 13:35

De koningsloterij: iedere werkende Nederlander maakt iedere maand kans op een sowieso uit te keren prijs van 3 miljoen (belastingvrij). Merken zij niets van, geeft een impuls en is gewoon lol.
Wie is voor?

VP732 | 19-09-23 | 13:41
▼ 1 antwoord verborgen

We zijn weer allemaal racisten!!11!!

GS_MTAR | 19-09-23 | 13:26
-weggejorist-
Botte Hork | 19-09-23 | 13:25 | 3
-weggejorist-
zwellevertje | 19-09-23 | 13:25

Die vera bergkamp is ook een dikke Trien geworden, het eten in de kantine schijnt goed te smaken. Hopen we maar dat het een van haar laatste optredens is.

jan huppeldepup | 19-09-23 | 13:23 | 2

Die jaren 50 boerinnenjurk helpt ook niet mee.

haarlemsekenau | 19-09-23 | 13:35

Dat, of d'r ogen groeien naar elkaar toe.

wilmeister00 | 19-09-23 | 13:48

Binnen twee zinnen al een verspreking.

Baron_von_Rijswijck | 19-09-23 | 13:23 | 1

Heb je een taak. Een taak.

P-unit | 19-09-23 | 13:28

Rommelig kapsel van die Alexia.

HankHill | 19-09-23 | 13:22 | 1

Kapsel was me nog niet opgevallen, die achterkant in dat strakke jurkje was afleidend.

usb stok | 19-09-23 | 13:23

Ik ga pas kijken als de gouden koets is aangepast door een migrantische grafitikunstenaar en de troonrede wordt voorgedragen door een spoken word-artieste. Dan zijn we definitief inclusief.

FrankVeer | 19-09-23 | 13:19 | 2

Valt me mee dat de islamitische geloofsbelijdenis nog niet op die koets gekalkt is.

wijsvinger | 19-09-23 | 13:34

Snoop Dog is in de buurt. Die had de troonrede kunnen doen.

Zalwelweer | 19-09-23 | 21:55

De Grote Willy & Max op Prinsjesdag compilatie - LuckyTV
youtu.be/FxHYnz0y0D4

Basil Fawlty | 19-09-23 | 13:17 | 1

Hahaha, ja mooi, even terugkijken: bedankt!

VP732 | 19-09-23 | 13:22

Hulde aan de demonstranten.

Botte Hork | 19-09-23 | 13:14 | 6

Demonstreren mag, maar het hoeft niet

apek00l | 19-09-23 | 13:26

@Roos | 19-09-23 | 13:17: Knotjes, sandalen en tuinbroeken, dan weet je wel hoe laat het is.

Après toi | 19-09-23 | 16:59
▼ 3 antwoorden verborgen

Een zwarte koets door de stad. Dat verzin je toch niet? Alsof onze Koning zo zal worden bijgezet in Delft. Achterlijke onzin.

Paty | 19-09-23 | 13:13

Een walgelijk schouwspel weer

Botte Hork | 19-09-23 | 13:12 | 2

Vond mijn seniore pa ook. Hij walgde ervan

pibasso | 19-09-23 | 13:32

van Balkenende VOC tijdperk naar Kaags bestaanszekerheid: toeslagen omhoog, minimumloon omhoog, belastingen omhoog, middeninkomens zwaarder belasten, AOW op de schop. Samen worden 'we' allemaal een stukje genaaid

HetOorAakel | 19-09-23 | 13:11

Wat een circusvoorstelling. 'Dit jaar zijn de Friese paarden aan de beurt'. Krijgt het Argentijnse pampa-paard ook nog een beurt?

gestoptmetroken | 19-09-23 | 13:09 | 2

Als u hare Majesteit bedoelt wellicht eens per week met tegenzin

Baksteenbakker | 19-09-23 | 13:10

Is het niet mogelijk een jaarlijkse evaluatie te doen van de troonrede van verleden jaar? Wedden dat er een fluit van klopt!

@Joris haal dat ventje met die dildo op z’n kop eens achter m’n Nick vandaan svp. Ten eerste identificeer ik mijzelf als een struisvogel en ten tweede ben ik veel knapper dat dit ventje. Bvd!

allesofniks | 19-09-23 | 13:06 | 4

Kun je inruilen voor een kroontje.

Dubbelepunthoofd | 19-09-23 | 14:20

Erom vragen om een zwitsal te verwijderen heeft het gevolg het langer te behouden.

Zalwelweer | 19-09-23 | 21:53
▼ 1 antwoord verborgen

Mooie jurk van Simone! Opdat de Gouden Koets ooit weer fier mag pronken door de Haagse straten.

Paty | 19-09-23 | 13:06

Anti-Koningshuis demonstranten worden keihard aangepakt, een schril contrast met de A12 bezetters.

HankHill | 19-09-23 | 13:04

Aha, daarom is er geen uitzending van ON. Wordt dat nog ingehaald een keer? (Geweldige foto overigens)

Piet Karbiet | 19-09-23 | 13:03

Is Halbe erbij?

Botte Hork | 19-09-23 | 13:01

Heb je die Gerrit Zalm wannabe ook weer.

John McClane | 19-09-23 | 13:00

Zet je schrap, hier komt de ellende

Botte Hork | 19-09-23 | 13:00

Ik betaal dus ik besta.

Sir.Loin-Steak. | 19-09-23 | 12:59

Ik mis de Gouden Koets met al die mooie schilderingen.

Schoorsteenveger | 19-09-23 | 12:56

Kurwa nog an toe zeg, wat ziet die Queeny Rajkowski er vandaag smakelijk uit zeg!

Bigi Bana Boy | 19-09-23 | 12:56 | 1

Eens

Baksteenbakker | 19-09-23 | 13:11

Bestaanszekerheid, turven hoe vaak dit woord wordt uitgesproken.
Lachen joh
Maar even serieus, als bestaanszekerheid alleen kan worden gewaarborgd door de staat , met kunstgrepen als accijnzen niet verhogen.
Een toeslag voor werkelijk alles, prijsplafonds,
Koopkracht pakketten en God weet wat meer.
En tegelijkertijd kun je lezen over de enorme toename van miljardairs in de wereld.
Dan wordt het toch lastig ontkennen dat de leiders van het westen de belangen van de verkeerde groep dienen.
Shell en Unilever zitten nog steeds vuistdiep in Rusland bijvoorbeeld, de sancties en het zuur wat erbij hoort gelden natuurlijk alleen voor u , de pauper kut burgers, en zo kun je een lijst naar de maan maken over hoe de miljarden in het rond vliegen , en u steeds minder centen te makken heeft.
Maar iedereen zit vast aan zijn of haar baan, vet in de schulden, toeslagen .
Dus staken of demonstreren zit er niet in. Want we willen vooral geen rimpels in het water of gedoe met de baas of bank.
Ze hebben uw ballen in de bankschroef, en u heeft het zelf laten gebeuren

deathchant | 19-09-23 | 12:55 | 1

"En tegelijkertijd kun je lezen over de enorme toename van miljardairs in de wereld."
Wat wil je, met zulke inflatiecijfers. Nog even, en iedereen in Nederland is miljonair.
tobirommel.files.wordpress.com/2019/1...

Schoorsteenveger | 19-09-23 | 12:58

Ik sta langs de route. Geweldige sfeer. Duizenden landgenoten- ja ook hij!- zijn op dit spektakel afgekomen om nog één keer Mark te kunnen zien. En WA. Hoezee!!

Après toi | 19-09-23 | 12:52 | 10

Ik zag je! Leuk dat vlaggetje waar je mee zwaait, wel weer jammer dat je begeleider niet even het kwijl van je gezicht wilde vegen toen die koets voorbij kwam, zag er een beetje aandoenlijk maar toch vies uit zo.

zwellevertje | 19-09-23 | 13:17
▼ 7 antwoorden verborgen

Met 2.279.130 gaat het financieel uitstekend (geestelijk daarentegen...) die gaan 22 november wederom exact hetzelfde doen.
Oftewel, gaat weer helemaal niets veranderen in Nederland.

Bogoris-le-Grincheux | 19-09-23 | 12:51 | 1

Jep, in volle vaart naar beneden...

VP732 | 19-09-23 | 13:06

Paarden voor die koets is funest voor het milieu.
Die laten continue scheten.

Geylebok | 19-09-23 | 12:50

Ik denk, dus ik ben er zeker van dat ik besta, denk ik.
Misschien dat Descartes nog iets wijs kan zeggen over bestaanszekerheid…

ratelaar | 19-09-23 | 12:46 | 1

Vooral dat je niks als vaststaande moet aannemen.

anja | 19-09-23 | 16:10

Ah de derde stinkdag van september

RickTheDick | 19-09-23 | 12:45 | 2

Flauw.

Après toi | 19-09-23 | 12:52

Doelt u op de overmaat aan paarden?

dathoujetoch | 19-09-23 | 12:58

Zolang de benzine in België goedkoper ga ik altijd in België tanken.

Twee Jeetjes | 19-09-23 | 12:45

Hij heeft geen hoedje op.

Plukkieplukkie | 19-09-23 | 12:43

We worden weer allemaal genaaid, mark my words.

Reebensteeltje | 19-09-23 | 12:42

Tekstvoorstel voor Willem:
"Weet je wat, Mark? Ik vind het een verhaal van niks en bovendien heb je het allemaal al laten uitlekken naar de pers.
Ga hier maar voor joker zitten en lees het zelf maar voor. En Sigrid mag wel naast je zitten, dat vindt ze vast leuk. De groeten."

Schmalz | 19-09-23 | 12:41

Onderdanen! Zoals het protocol nu eenmaal voorschrijft, heb ik mij wederom verwaardigd op deze derde dinsdag van de herfstmaand het woord tot ulieden te richten.

J.P.Drapeau | 19-09-23 | 12:41

En laten we het vooral over hoedjes hebben, over Alexia en over alweer een nieuw kleedje voor Maxima. Vergeet de inhoud vooral. Vergeet de noden van de mensen in het land.

dathoujetoch | 19-09-23 | 12:38

Wie zou de designated survivor zijn?

TheGreatMachine | 19-09-23 | 12:37 | 4

Bruins Slot

Is dit nog nieuws? | 19-09-23 | 12:52

Bolkestein?

Dutch_Viscount | 19-09-23 | 13:04

Kaas de Vies.

UnderTheDevil | 19-09-23 | 13:09
▼ 1 antwoord verborgen

Iedereen gaat erop achteruit. Behalve het koningshuis. Let maar op....

Is dit nog nieuws? | 19-09-23 | 12:36

Rutte is pas weg wanneer hij in een kist onder de grond ligt.
Ik durf te wedden dat hij bij het volgende kabinet gewoon weer op het bordes staat.
Dilan wordt teveel bedreigd door Grijze Wolven en andere Erdoturken.

Haberdoebas | 19-09-23 | 12:35 | 1

Plus dat zie iets te licht is. Kijk wat ze presteerde, of niet op migratie niveau. Nada .

Hetiswathetis | 19-09-23 | 15:56

Iemand die Sjoerd gezien van D66 net? Jeetje mina wat een roze badpak

Baksteenbakker | 19-09-23 | 12:35

Nou, laten we inderdaad hopen dat het de laatste is.

Zo zeker is dat niet.

Helaas.

Parsons | 19-09-23 | 12:33 | 1

Vraag: zou je Maxima doen als de kop van Rutte erop zit, zoals op de pica?

HeleKluif | 19-09-23 | 13:00

Nog nooit een politieke partij over 'Bestaanszekerheid' gehoord, en nu het een centraal thema van stemmenkanon Pieter Omtzigt is, buitelen de partijen over elkaar heen met Bestaanszekerheid. Wat een armoede...

Glas-Plas-Was | 19-09-23 | 12:33

Geniaal, die photoshop afbeelding. Kan ik die ergens bestellen ?

Een mooi aandenken aan 12 jaar Minpres.!

Nederlandop1 | 19-09-23 | 12:32 | 7
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland