Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LIVE. De Begrafenis van Uw Koopkracht

Dat kunnen we mooi hoor

Oh oh oh wat was het allemaal indrukwekkend gisteren, maar kop op Nederlandje, wij kunnen er ook wat van! Vandaag wordt op Prinsjesdag uw koopkracht begraven en dat is dan misschien geen vrolijke toestand, maar er zijn wel allemaal leuke hoedjes (en geen trekkers) bij. Het doekje voor het bloeden van het kabinet is al uitgelekt, het kunst- en vliegwerk om nog iets van uw energierekening te maken ook, en alle vervelende maatregelen moet u vandaag met een loep uit pagina 93 van bijlage VII-C halen. Maar laat u niets wijs maken. Onderaan de streep worden we met zijn allen een stukje armer. Complete spoorboekje daar (speech Willy 13u20, Woppert Kaag in de Kamer om 15u), de livestream hier en klagen, uiteraard, in de comments. 
MILJOENENNOTA: Hier
CPB-CIJFERS: Daar
RAAD VAN STATE STRENG COMMENTAAR: Daar

Totaalplaatje koopkracht

PROTEST

NEE GA WEG GA WEG GA WEG

Complete tekst Troonrede

Leden van de Staten-Generaal,

Wij leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is dat mensen zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven, uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen. En zorgwekkend is ook dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur. Daarnaast groeit de onzekerheid van mensen over de dag van morgen en de verder weg gelegen toekomst. Over koopkracht en woningnood. Over de opvang van asielzoekers en de oorlog in Oekraïne. Maar ook over de grote veranderingen die op ons afkomen op terreinen als.  arbeidsmarkt, klimaat, energie en stikstof. Al deze onderwerpen zijn bepalend voor de manier waarop wij en onze kinderen straks wonen, werken, ondernemen en met elkaar samenleven.

Toch mogen we houvast ontlenen aan de manier waarop ons land in het verleden stapsgewijs grote veranderingen heeft doorgemaakt. Die geleidelijkheid is wezenlijk. Niet alles kan en hoeft tegelijk, ook niet in het hier-en-nu. Vaak beseffen we pas achteraf hoe ingrijpend ontwikkelingen zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan de periode van de industriële revolutie of, dichterbij, de introductie van het internet. Denk aan de grote ruilverkavelingen en de bouw van grote nieuwe woonwijken in de tweede helft van de vorige eeuw. Of denk aan de moeilijke periode van de naoorlogse wederopbouw.

Zo sprak mijn grootmoeder in 1948 bij haar inhuldiging de volgende woorden tegen uw voorgangers. Ik citeer:

‘Wij bevinden ons op dit ogenblik van de wereldgeschiedenis in een toestand, waarin alles aankomt op onze houding tegen de dreiging van nieuwe onheilen. Nederland moet niet alleen drijvende blijven op de wilde golven van het wereldgebeuren. Het moet zelf zijn koers bepalen, en bovendien trachten met de andere volken samen de koers uit te zetten van de ganse wereldvloot.’

Einde citaat. In die onzekere jaren hebben onze ouders en grootouders gezamenlijkheid en veerkracht getoond. Van ons wordt nu, onder heel andere omstandigheden, hetzelfde gevraagd. Daarin staat Nederland overigens niet alleen. Andere landen staan voor vergelijkbare opgaven. Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruitziet als de kinderen van nu zelf kinderen hebben. Maar het zal anders zijn, want onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt. Een andere omgang met ruimte en natuur. Andere manieren van wonen, werken, ondernemen en reizen. En andere vormen van samenleven. Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie. Dat is van alle tijden.

Het kabinet realiseert zich dat Nederlanders kritisch zijn op de werking van het politiek-bestuurlijke bestel. Tegelijkertijd is nog altijd een ruime meerderheid tevreden over het functioneren van de democratie. Voor het kabinet is dat een aansporing om, hoe moeilijk en omstreden ook, die maatregelen te nemen die echt nodig zijn en daarover open en transparant te zijn. Begin dit jaar startte het kabinet met een ambitieuze toekomstagenda voor 2030 en daarna – in de overtuiging dat volgende generaties, net als wij, een goed leven moeten kunnen leiden in een schoon en veilig land met kansen voor iedereen. Dat perspectief moet er zijn voor mensen van elke geloofsovertuiging, geaardheid, leeftijd, herkomst, opleiding of beroep. Voor inwoners van stad én platteland. Hier én in Caribisch Nederland, in samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Voorgaande generaties hebben de basis gelegd voor de voorspoed en vrije manier van leven die zo kenmerkend zijn voor ons land. Nu wordt die manier van leven bedreigd door de brute agressie van Rusland tegen Oekraïne. Sinds 1945 leven wij in Nederland in vrede. Nu is een oorlog dichtbij en wordt de internationale rechtsorde en daarmee onze eigen vrijheid aangevallen. We zeggen op 4 en 5 mei heel gemakkelijk dat de waarden van vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn en dat ze actief onderhouden moeten worden en doorgegeven. Nu worden we geconfronteerd met de vraag: wat hebben we daar dan concreet voor over – moreel én materieel? De gastvrije opvang en alle hulp die vanuit Nederland direct beschikbaar kwam, geven daarop een eerste antwoord.

De regering kiest met overtuiging voor militaire en humanitaire steun aan Oekraïne, internationale sancties tegen Rusland, en eensgezindheid en nauwe samenwerking in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Oekraïne heeft het volste recht zichzelf te verdedigen. Eens te meer blijkt dat voor Nederland de EU, de NAVO en de VN de ankers zijn van het buitenlands en veiligheidsbeleid. Het kabinet heeft de voorgenomen extra investeringen in defensie met brede parlementaire steun kunnen versnellen en verhogen. Dat is nodig nu verschillende landen streven naar een wereld waarin het recht van de sterkste geldt. In dat wereldbeeld worden democratie, soevereiniteit en vrijheid uitgehold. Daartegen moet Nederland samen met zijn internationale partners een dam opwerpen. Dat vraagt om een goed toegeruste krijgsmacht voor een veilig Europa en een krachtige NAVO. Het vraagt een doelgerichte, democratische en zelfbewuste Europese Unie, die een grotere rol pakt op het wereldtoneel. En het vraagt van Nederland dat het zijn bredere internationale verantwoordelijkheid blijft nemen. Internationale samenwerking via hulp en handel draagt bij aan vrede, veiligheid en een menswaardig bestaan wereldwijd.

Een direct gevolg van de oorlog en de internationale sancties tegen Rusland is dat gas, elektriciteit en voedsel flink duurder zijn geworden. De gevolgen voor mensen, gezinnen en bedrijven zijn ernstig. Financiële problemen leiden tot meer schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro, vooral ten behoeve van de lage en middeninkomens. Maar zelfs daarmee kunnen niet alle prijsstijgingen voor iedereen volledig worden gecompenseerd. 

Sommige maatregelen zijn bedoeld voor de korte termijn. Het kabinet werkt aan een prijsplafond voor energie, zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen. De belastingverlaging op brandstof en de energietoeslag lopen door in 2023. De zorgtoeslag en de basisbeurs voor studenten gaan komend jaar omhoog. Deze maatregelen worden onder andere gedekt door een tijdelijke extra bijdrage van gas- en oliemaatschappijen. Daarnaast komen er structurele inkomensverbeteringen voor lage en middeninkomens. Per 1 januari gaan het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10 procent omhoog. De huurtoeslag en het kindgebonden budget worden hoger. Voor werkenden daalt de inkomstenbelasting en stijgt de arbeidskorting, zodat werken meer loont. Deze maatregelen worden onder andere gedekt door hogere belastingen op winst en vermogen, waarbij het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk wordt ontzien. Uiteraard steunt het kabinet de inwoners van Caribisch Nederland op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die ook te maken hebben met stijgende prijzen.

Het kabinet zoekt hierbij steeds naar de juiste financiële balans. Koopkrachtverbetering is hard nodig. Tegelijkertijd is het onverantwoord rekeningen door te schuiven naar de jongeren van nu, of noodzakelijk beleid te vertragen. De toekomstagenda duldt geen uitstel.

Het kabinet zal al het mogelijke doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem. Industrie, mobiliteitssector én landbouw moeten de uitstoot naar beneden brengen. Het doel is natuurherstel, een vitaal platteland en een goede toekomst voor de Nederlandse boeren. Daarom is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar, ook vanwege gerechtelijke uitspraken en om te zorgen dat de vergunningverlening niet stil komt te liggen. Tegelijkertijd zijn er begrijpelijke emoties van boeren die vrezen voor de toekomst van hun familiebedrijf, waar ze zo trots op zijn, vaak al generaties lang. De omslag naar kringlooplandbouw vraagt veel, maar biedt boeren perspectief op een goede toekomst en een fatsoenlijk inkomen. Het is belangrijk om komend jaar voldoende tijd te nemen voor de precieze uitwerking per gebied. Soms zal een andere bedrijfsvoering uitkomst bieden, soms nieuwe technologie, soms bedrijfsverplaatsing, en soms zal uitkoop de beste optie zijn. Ook banken, veevoerfabrikanten, supermarkten en consumenten hebben een eigen verantwoordelijkheid. Het komende jaar werkt het kabinet met alle partijen verder aan gezamenlijke oplossingen.

De urgentie van klimaataanpak en energietransitie wordt alleen maar groter nu er recent vragen zijn gerezen over de gasvoorraad voor komende winter en onze afhankelijkheid van Russisch gas. Dat vraagt om verschillende acties. Samen met de andere EU-lidstaten werkt Nederland  aan energiebesparing en een nog snellere overstap naar schone energie. De Nederlandse gasopslagen zijn goed bevoorraad en worden nog verder gevuld. Het doel is dat Nederland voor het einde van 2022 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen uit Rusland. Ondertussen moet het oog gericht blijven op de langere termijn, want de toekomst wacht niet. Het streven naar 60% minder CO2 -uitstoot in 2030 vraagt nu om actie. Het kabinet richt zich op een snelle verduurzaming van de industrie, op meer windenergie en groene waterstof, en op een nieuwe rol voor kernenergie. Mensen die hun huis energiezuiniger maken, kunnen daarvoor subsidie krijgen. De droogte van deze zomer onderstreept nog eens hoe belangrijk het is dat we voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden en ons aanpassen aan klimaatverandering.

Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Nieuwe oplossingen zijn nodig. Daarin staat het begrip passende zorg centraal. Dat betekent: voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Door de eerstelijnszorg van huisartsen en wijkverpleging te versterken, kunnen meer mensen dicht bij huis worden geholpen. Op  basis van het Preventieakkoord blijft het kabinet sportbeoefening en een gezonde leefstijl stimuleren – voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Corona is nog niet weg en het kabinet bereidt zich uiteraard voor op de mogelijkheid van een volgende pandemie. 

De situatie op de woningmarkt is nijpend. Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Iedereen heeft recht op een eigen thuis in een veilige, bereikbare en aantrekkelijke wijk en daar ligt een kerntaak voor de overheid. Het kabinet trekt de regie over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening weer naar zich toe. De Nationale Woon- en Bouwagenda formuleert een ambitie van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. De praktijk is weerbarstig, maar de urgentie is hoog en daarom is een versnelling in de woningbouw dringend noodzakelijk. Samen met provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties en de bouwsector wil het kabinet die versnelling realiseren, inclusief de bijbehorende infrastructuur en vervoersmogelijkheden.

Zorgen voor veiligheid in een sterke en goed functionerende rechtsstaat is een andere kerntaak van de overheid. De aanpak van georganiseerde criminaliteit heeft de hoogste prioriteit. Nationaal en internationaal moet het verdienmodel van de georganiseerde misdaad worden verstoord. Het moet veel makkelijker worden criminele vermogens af te pakken en crimineel handelen vanuit de gevangenis een halt toe te roepen. Het kabinet investeert fors in een betere bescherming van de hoeders van onze rechtsstaat, zoals advocaten, rechters, politici, bestuurders en journalisten. Over de volle breedte is er ruimte voor meer personeel en nieuwe technologie, van Openbaar Ministerie tot rechtspraak, van politie tot fiscale opsporing en van gevangeniswezen tot reclassering. Aan de preventieve kant wordt samengewerkt om via opleiding, werk en begeleiding te zorgen dat jonge mensen niet in de criminaliteit terechtkomen. Daarnaast werkt het kabinet aan een betere toegang tot het recht. De griffierechten voor burgers en het midden- en kleinbedrijf gaan omlaag en de vergoedingen voor de sociale advocatuur gaan omhoog. 

Alle inwoners van Nederland moeten hun recht kunnen halen en het kabinet voelt de absolute plicht recht te doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het blijft pijnlijk en beschamend dat zoveel mensen en gezinnen in grote problemen zijn gekomen door fouten en nalatigheid van de overheid. Alles is gericht op zo snel mogelijke compensatie en zo snel mogelijk herstel. Helaas kost dat tijd, ondanks de inspanningen van veel mensen en een ruime inzet van middelen. Om nieuwe schrijnende situaties te voorkomen, werkt het kabinet ondertussen aan verbetering van de publieke dienstverlening en daarmee aan mogelijk herstel van vertrouwen. Regels kunnen en moeten eenvoudiger en minder rigide, zodat bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden niet meteen in de problemen komen als zij een extraatje ontvangen.

Deze zomer ontstond er in korte tijd een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers, met schrijnende en ongewenste situaties als gevolg, zowel voor de mensen die hier een veilig heenkomen zoeken als voor de medewerkers van opvanglocaties en omwonenden. Het kabinet rekent zich dit aan en werkt met gemeenten en andere betrokken organisaties aan oplossingen. Ons asielsysteem is en blijft gebaseerd op het uitgangspunt dat er in ons land altijd een plek is voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Wie hier kan blijven, krijgt alle rechten en plichten om volwaardig mee te doen en in onze samenleving te integreren.

Investeren in de toekomst van ons land begint met goed en toegankelijk onderwijs. Kansengelijkheid betekent dat elk kind het optimale uit zichzelf kan halen en dat begint met goed leren lezen, schrijven en rekenen. Daaraan geeft het kabinet de allerhoogste prioriteit. Er is geld om, samen met gemeenten en maatschappelijke instanties, te zorgen voor huiswerkbegeleiding, sportmogelijkheden en andere kansen voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Daarnaast investeert het kabinet in meer doorstromingsmogelijkheden, zodat leerlingen op een eigen moment de stap kunnen zetten naar het best passende niveau. Grote investeringen in mbo, hoger onderwijs en wetenschap brengen rust en ruimte voor docenten en studenten. De herinvoering van de basisbeurs vanaf het studiejaar 2023-2024 moet voor jonge mensen zoveel mogelijk de financiële drempels wegnemen om te gaan studeren.

Alleen met een goed opgeleide beroepsbevolking kunnen we bouwen aan een innovatieve en ondernemende toekomst. Nederlandse ondernemers en hun personeel hebben tijdens de coronacrisis veerkracht getoond. Het is een hard gelag dat zoveel bedrijven nu opnieuw met grote problemen te maken krijgen vanwege enorme kostenstijgingen. Zeker in het midden- en kleinbedrijf, dat zo belangrijk is voor ons land, hebben veel ondernemers het moeilijk. Versterking van het mkb-ondernemersklimaat is nodig, bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere toegang tot financiering en ondersteuning bij verduurzaming. Het kabinet blijft ook verder investeren in het toekomstige verdienvermogen van ons land. Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor de topsectoren en innovatieve start-ups, en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt. Belangrijk is ook een goed functionerende arbeidsmarkt, zeker nu veel bedrijven kampen met personeelstekorten. Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten. Goed werkgeverschap loont en ook arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling. Om te stimuleren dat mensen meer uren gaan werken, worden in de loop van deze kabinetsperiode de kosten voor kinderopvang voor alle werkende ouders bijna geheel vergoed. Het kabinet werkt aan een nieuw pensioenstelsel dat klaar is voor de toekomst en beter past bij een arbeidsmarkt waarin de meeste mensen tijdens hun leven meerdere werkgevers hebben. In het nieuwe stelsel is er eerder perspectief op indexatie en krijgen mensen beter zicht op de opgebouwde pensioenpot.

Het is onvermijdelijk dat beleidsvoornemens vaak in geld, cijfers en jaartallen worden uitgedrukt. Maar in wezen gaat het steeds om de kwaliteit van onze samenleving. In dat streven is een bruisende en voor iedereen toegankelijke culturele en creatieve sector onmisbaar. Het culturele leven is in de coronaperiode hard geraakt. Het kabinet investeert daarom in herstel, vernieuwing en groei, want cultuur confronteert, maakt moeilijke zaken bespreekbaar en verbindt mensen.

In een samenleving waarin geen plaats is voor racisme en discriminatie, en waarin iedereen zich gehoord en erkend voelt, is een open blik nodig op de minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis. Niet om met opvattingen van nu te oordelen over onze voorouders, wel met oog en gevoel voor wat onze geschiedenis betekent voor verschillende groepen en culturen die deel uitmaken van onze samenleving. Dat geldt nadrukkelijk voor het hele Koninkrijk en voor alle landen waarmee wij vanwege de geschiedenis een speciale band hebben. Door het gesprek over het verleden te voeren, wil de regering bijdragen aan noodzakelijke erkenning en de verbinding tussen mensen. Hoe moeilijk en emotioneel dat gesprek soms ook is, onze blik op het verleden kan niet statisch zijn. Eerder al sprak de regering zich uit over het optreden van de Nederlandse overheid tijdens de Jodenvervolging en het extreme geweld van Nederlandse zijde tijdens de dekolonisatieperiode in Indonesië. Op weg naar de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2023 is er opnieuw aanleiding onszelf rekenschap te geven van ook dit deel van onze geschiedenis. 

Leden van de Staten Generaal,

‘Tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland’ – aldus mijn grootmoeder in 1948. Het zijn woorden die steeds opnieuw actueel zijn. Laat ons in deze onzekere tijd hoop en hernieuwd vertrouwen putten uit de wetenschap dat maatschappelijke vernieuwing in ons land altijd stapsgewijs en door samenwerking wordt bereikt. Zo was dat in het verleden, zo is het ook nu. Vanuit die gedachte wil de regering, samen met u en samen met alle positieve krachten in ons land, blijven werken aan oplossingen voor vandaag en een goede toekomst voor alle inwoners van het Koninkrijk. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Reaguursels

Inloggen

We gaan er weer 4% op achteruit. Meer werken haalt niet uit (het Amerikaanse idee met 2 of 3 baantjes), want je extra inkomsten worden weg genivelleerd.
Enige lichtpuntje, ga maar 3 keer meer betalen voor mijn gasven stroom, in plaats van 5 keer meer (bijna aan eind van 4-jarig contract, waar gas nog 80 cent kostte en stroom 15 cent (wordt dus 150 cent en 70 cent.
Er moet door veel Nederlanders vooral meer geleend worden, om die rekening te dempen. Dat zal op termijn vast fantastisch uitpakken!

WoodenShoe | 20-09-22 | 20:28

Als zelfstandige ondernemer ben ik gewoon dik de sjaak. Kennelijk heeft Kaag een hekel aan het MKB.

Ome_BW | 20-09-22 | 19:02 | 1

Ze heeft een hekel aan alles en iedereen wat iets bezit, bezit moet belast worden en van het geld dat ze daarmee afschraapt wordt elke maand een loterij gehouden voor zielige mensen, iedereen prijs die mee doet.

brie-de-penis | 20-09-22 | 19:27

Er zijn dus uitkeringsgerechtigden (buiten de koninklijke familie) die 60k op jaarbasis krijgen volgens die grafiek. Die mensen gaan er niet op achteruit, maar als je in plaats daarvan voor datzelfde bedrag werkt ga je er een paar procent op achteruit.

Terra | 20-09-22 | 17:26 | 1

Inderdaad, als de blauwe en paarse lijn een stukje overlapt dan levert een uitkering meer op dan werken. En die lijnen overlappen dus veel meer dan een beetje.

W_F | 20-09-22 | 18:59

Zie het alweer. Weer ik die mag betalen. Iedereen geld geld geld, maar hier weer vette pech. Misschien moet ik ook een uitkering nemen en de hele dag schultenbrau op de bank drinken.

TheManiac | 20-09-22 | 17:09

Ik ga er gewoon 4 procent op achteruit. Willen werken in Nederland is zinloos.

konjodebonjo | 20-09-22 | 17:06

VVD heeft weer z'n zin gekregen zo te zien, enkel de mensen die niet bijdragen hoeven niet extra in te leveren. Wil Rutte Marijnissen versieren of iets? Begrijpelijk maar politiek niet handig.

HerzlichWillkommen | 20-09-22 | 16:14

Uit de troonrede:
"... De Nationale Woon- en Bouwagenda formuleert een ambitie van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030..."

opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/8497...
Vorig jaar kwamen er 252.258 immigranten naar NL x 7 jaar = 1.765.806
of:
Per week gemiddeld zo'n 1200 asielzoekers x 52 = 62.400 x 7 = 436.800

In 7 jaar 900.000 woningen. Is dat genoeg?

Wering | 20-09-22 | 15:49 | 1

Als je dit soort sommetjes maakt moet je wel alle factoren meenemen: Jaarlijks emigreren er ook mensen en over 7 jaar zijn er ook een hoop doodgegaan. Geen idee wat dan de netto groei is maar maar bouwen, bouwen, bouwen is geen houdbare oplossing met miljarden wereldburgers die het in eigen land minder hebben dan ons. Bovendien ontbreekt het aan betaalbaar materiaal, vakmensen, infrastructuur & energie om die groei te realiseren.

Bugblatter | 20-09-22 | 16:16

Ik denk dat Willem volgend jaar een Kaagje doet. Hatsjie, ziektewet

NLgaatnaardeklote | 20-09-22 | 15:10

Hahahaha....ff rekenen hoor...100.000 immigranten per jaar....nog 8 jaar....is 800.000...dus in 8 jaar tijd voor reeds gevestigde inwoners 100.000 woningen er bij...huidig woningtekort wordt geschat op 285.000...dus ....dan...na 8 jaar bouwen...nog steeds minstens 185.000 woningen te weinig

GazonMaaierMan | 20-09-22 | 15:06 | 9

@GazonMaaierMan | 20-09-22 | 15:29: Schandalig dat een probleem dat zichzelf effectief oplost door 1 simpele maatregel, wordt getracht op te lossen met tientallen, zo niet honderden regels, wetten, of noodverordeningen met daarnaast emotionele manipulatie en dwang. Dwang naar gemeenten om AZCs ter beschikking stellen, dwang om boeren van hun land te jagen, guilt-tripping om iedereen die kritisch is als -ist weg te zetten(fasc-, rac- ,sex- kies maar), gaslighting om mensen op een dwaalspoor te zetten of een imaginair doekje voor het bloeden te geven(want die doekjes zijn sigaren uit eigen doos).

En ondertussen wel kankeren dat het vertrouwen weg is, de samenleving verhard, mensen eerst hun eigen hachje redden... logisch toch als de Staat 't niet doet, moeten mensen 't zelf doen.

ReyNemaattori | 20-09-22 | 15:46

@GazonMaaierMan | 20-09-22 | 15:29: Ja maar regels en en verdragen en wat-wil-je-dan-tanks-aan-de-grens-retoriek. De migratie-industrie moet door.

HerzlichWillkommen | 20-09-22 | 16:15

Ik vind het helemaal prima, hoe minder woningen des te meer het mijne waard wordt, zeker omdat ik ongeveer een 5 km van ASML woon komt er nog eens 10.000 bij want die kopen alles op en ik vertrek naar het buitenland om met vroegpensioen te gaan als dit zo door blijft gaan. Een klein beetje bijverdienen en het komt goed

brie-de-penis | 20-09-22 | 19:32
▼ 6 antwoorden verborgen

Ook die joelende mensen eigenlijk. Wat vreselijk respectloos, zinloos en onzinnig. Ik kan met de beste wil van de wereld geen greintje waardering opbrengen voor volk wat op een doordeweekse dag staats-gesponsorde beroepsklager kan zijn. De hand niet bijten die je voedt is bij dit soort volk een onbekend begrip. Ik denk met weemoed terug aan de mensen die in tijden van tegenslag de schouders eronder zette i.p.v. van het eeuwige vingerwijzen en zaniken. Kan je het beter? Nou, doe dat dan. Nee? Probeer dan te helpen met een oplossing i.p.v. je omgekeerde vlaggetjes en onnozele complottheorietjes. Het is kut, het is een drama en voor sommigen meer dan voor anderen maar jankend zeuren dat het allemaal de schuld is van de regering, de EU, het koningshuis de WEF, de Amerikanen, de Oekraïners, de VN, de WHO, de NAVO en weet ik veel wat deze mensen bij elkaar co-fabuleren is nog nooit iemand beter van geworden. Als je in tijden van crisis niet een beetje kan vermannen ben je ook geen knip voor de neus waard hoor. Wat je ook vindt van Rutte IV het blijft een koelbloedige manager die niet in paniek raakt. En zelfs al ben je het met van alles nooit eens geweest dan nog kan je stellen dat het nog steeds beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. Hoe het afloopt? Geen idee zolang we maar van onze fouten leren zal het wel goed komen.

Theodorus.Goldbach | 20-09-22 | 14:55 | 11

Wie zijn toch die joelende mensen?

Tiscali-2 | 20-09-22 | 16:06

Er is natuurlijk wel een verschil tussen als een volslagen idioot gaan loeien als een koe wanneer de koning en koningin langsrijden, en constateren dat dit kabinet van alles (immigratie, ontwikkeling energieprijzen, beschikbaarheid woningen) op zijn beloop laat.

Ja, het kán anders. Maar dan moet je mij gewoon dictator maken. Ik wil mij best daarvoor inzetten. Maar ik vertik het als gewone burger water naar de zee te dragen.

Papa Jones | 20-09-22 | 16:56
-weggejorist-
SinisterNL | 20-09-22 | 20:00
▼ 8 antwoorden verborgen

Verbindende factor.

bisbisbis | 20-09-22 | 14:53

Nee netjes was het niet, de demonstratie tegen de optocht van koning en aanhang. Maar al luisterend wat Het kaagmens en Pinokkio die arme Willem lieten opdreunen was best sneu, had hij kunnen weigeren vraag ik me dan af.
De foto van het duo list en bedrog zitten als grijnzende idioten, besloot ik dan toch dat het inderdaad niet netjes was, en dan bedoel ik de hele politieke chaos van de afgelopen jaren.

Kruimel | 20-09-22 | 14:48

Dom van die demonstranten om juist de koning uit te jouwen, hoe ga je sympathie verliezen? Denk dat het veel anti overheids protestanten zijn ipv echte boeren

ikworstelengadouchen | 20-09-22 | 14:31 | 9

Maakt toch allemaal geen reet uit. De onvrede is overal, dus prima als ze het laten horen.

DeAapUitDeMouw | 20-09-22 | 15:08

Van sympathie kun je de kachel niet laten branden. Sympathie kun je niet eten en met sympathie is er nog nooit iets van betekenis gewijzigd.

JanVergoor | 20-09-22 | 15:11

@DeAapUitDeMouw | 20-09-22 | 15:08:

Zo is het, waarom zou je de schone schijn ophouden. Dit is hoe we er nu voorstaan in Nederland, steeds meer mensen die weinig tot niets te verliezen hebben.

Wattman | 20-09-22 | 15:11
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik weet niet wat het nut is om de koninklijke familie uit te jouwen. Die mensjes hebben totaal geen invloed op het beleid waar de demonstranten het niet mee eens zijn. Ik vind het ietwat gênant en sneu overkomen.

The_Black_Knight | 20-09-22 | 14:30 | 26

De Koning is volgens water er van onze grondwet over is nog steeds een officieel onderdeel van onze regering, de Koning overlegt wekelijks met de minister-president en spreekt regelmatig met ministers en staatssecretarissen. De Koning ondertekent alle wetten. Dan mag je best aan de bevolking uitleggen waarom het dan toch zo'n puinhoop geworden is.

W_F | 20-09-22 | 19:04

@Sinterbikske | 20-09-22 | 15:02: precies, dus rechtsom moet je niet hetzelfde vervelende gaan doen bij andere onderwerpen, dan ben je immers geen haar beter

Roos | 20-09-22 | 19:50

@seasicksteve | 20-09-22 | 14:56: Ik vind dat je ook beter niet kan demonstrerenals je het feestje van Sinterklaas -fans vergalt. Dat je dus kinderen hun feestje loopt te verzieken. Dus dat geldt dan ook hier. Verder zeker team boeren, maar dit is een flinke misser.

KokkieBalboa | 20-09-22 | 19:59
▼ 23 antwoorden verborgen

Paternotte heeft het over allerlei zaken die de regering veel te lang voor zich uit heeft geschoven, en noemt dan... stikstof. Als er één probleem is waarvan elk normaal mens vindt dat we dat wel even kunnen laten voor wat het is, dan is het wel stikstof.

Muxje | 20-09-22 | 14:28 | 3

Inderdaad, dat is een luxeprobleem. Daaruit blijkt ook maar weer dat hij gewoon een politieke boodschap van het kabinet voorleest.

Wattman | 20-09-22 | 14:44

Op de Telegraaf TV Live werd Hermans even ondervraagd, wat een lege huls is dat toch.
Net een sidderaaltje, ze zal wel door hebben dat het live is.

Daarnaast Paternotte die aangeeft 800 euro per maand aan energie te betalen en dit kan en glashard beweerd dat het energie plafond pas deze week wettelijk mogelijk was.
Heeft natuurlijk niets met politiek oppertunisme te maken.

Ik hoop dat GS nog even het fragment met Sophiet`je naar boven haalt, zoveel leegheid verdient een podium.

Maya de Blij | 20-09-22 | 14:28 | 3

Sophietje, inderdaad... Die neemt ook de kreetjes van Rutte over. Geconfronteerd met problemen waarbij de suggestie is dat ze er zelf deels ook schuld aan heeft, komt ze met die spuuglelijke dooddoener: "dat zie ik ook".

Muxje | 20-09-22 | 14:30

@Muxje | 20-09-22 | 14:30: Dat krijg je nu er van, als je (Kuch) mense die tassen dragen, promoveert ..

Nederlandop1 | 20-09-22 | 14:36

@Muxje | 20-09-22 | 14:30:
Vreselijke lege uitspraak van die types: "Ik ga mijn stinkende best doen" alsof dat een garantie is dat het goed gaat lopen. Ik heb liever te maken met mensen die zeggen dat ze aardslui zijn maar als ze iets doen, doen ze het echt goed dan dit geneuzel.

Basil Fawlty | 20-09-22 | 16:05

Zo, dat was de laatste keer dan maar. Ik zou als ik Amalia was onmiddellijk de hele tent opdoeken. Wat een vertoning ! Wel allemaal erg goed om te zien.

Nomen | 20-09-22 | 14:26 | 4

@Roos | 20-09-22 | 14:28: Staan juichen voor een monarch die die rommel van Rutte maar gewoon voorleest is voor de schapen. Dus Nederland is een boerderij.
Maar even serieus. Als je onderdeel uitmaakt van de regering, dat is de Koning dan hoor je ook kritiek te krijgen. Dus boe roepen hoort daar bij. Moet hij maar weigeren om die rotzooi voor te lezen. Hij kan gewoon weigeren z'n handtekening te zetten onder bepaalde besluiten. Immers zal hij en zijn hofhouding toch ook een vinger aan de pols houden bij het volk.
Vaak lossen dingen zichzelf op en elke 4 jaar heb je een stembus gang. Maar mocht er binnen die 4 jaar echt een serieuze crisis zich opdoen en de regering te incompetent blijken moet hij ze maar dwingen op te stappen "zo netjes als kan gezegd".

ca12nag3 | 20-09-22 | 14:59

@ca12nag3 | 20-09-22 | 14:59: Als Nederland een boerderij is, is het dan een optie om 'de veestapel' te halveren?

naglfar | 20-09-22 | 15:28
▼ 1 antwoord verborgen

Hoor meer boe geroep dan toe juichen.

NLgaatnaardeklote | 20-09-22 | 14:24 | 3

Dat juich ik dan weer toe.

dekruidenier | 20-09-22 | 14:30

Ik denk dat gewone toeschouwers die lawaaitypes erg intimiderend vinden.

Diotima | 20-09-22 | 14:43

@Diotima | 20-09-22 | 14:43: valt me nog dat het geen knokken werd. Boe roepers tegen hoera roepers. Vond het extra schokkend dat die boe roepers ook nog landverraders riepen naar de koninklijke familie.
Geen enkel respect meer voor deze lieden.

Kattie | 20-09-22 | 14:52

Geen woord over onder andere het pensioendossier. Ook die vis kon wel eens heel duur betaald: www.youtube.com/watch?v=uTzJdF5dtFo Nu nog wat receptjes voor dit prachtige neefje van de Hollandse Nieuwe. 2 kilo in de vriezer.

Noem me een optimist.

Hetkanverkeren | 20-09-22 | 14:24 | 1

Vele kilo’s op afgelopen zomer, lekker!

Sinterbikske | 20-09-22 | 14:39

Oh hemeltje die "demonstranten" wat een sukkels. Ik zou willen dat ik een boer was en onteigend zou worden. Laatst nog een boer die 2,5 miljoen euro kreeg om vervroegd met pensioen te gaan of iets anders en leukers te gaan doen. We hebben wat iets van 33 miljard euro gereserveerd voor veeboeren om te innoveren, andere landbouw te gaan doen of met een dik gevulde portemonnee. Hebben we meer vervuilende boeren nodig? Nee. Hebben we meer akkerbouw nodig. Ja.

Theodorus.Goldbach | 20-09-22 | 14:24 | 6

@Abject | 20-09-22 | 14:31: Hou maar op. TG is een giga troll, hem moet je niet voeden met feiten.

tjongerschans | 20-09-22 | 14:54

@Abject | 20-09-22 | 14:31:

Ik zou eens gaan opzoeken hoe onteigening werkt in Nederland. Overigens zijn er nog geen onteigeningen. Uitkoopregelingen houdt trouwens ook rekening met "good will" oftewel toekomstige inkomsten daarbij neem je als je een bedrijf overneemt ook de schulden over. Misschien verrassend maar boerenbedrijven zijn ondernemingen. Als boeren persoonlijke schulden hebben gemaakt zijn ze dom geweest en verdienen ze niet beter. Dat gedweep met de meest beschermde beroepsgroep in Nederland word ik ook een beetje moe van. Is het allemaal eigen schuld dikke bult? Niet echt. De overheid wist al 40 jaar geleden dat de boeren een probleem waren met hun mega-overproducties en het mestoverschot.

Theodorus.Goldbach | 20-09-22 | 15:02

@Sinterbikske | 20-09-22 | 14:38:

Is het al 5 uur ergens?

Verder zijn we toch zo innovatief? Verder gaat het om overproductie en mestoverschot door op industrieel niveau vee fokkende boeren en de big-agro van Lientje die hun miljoenenwinsten zien verdampen als de boeren hun mest niet meer on ons drinkwater mogen spuiten. Bizar hoor. Hoeveel mensen met tranen en tuiten janken over hoe gemeen de elite is in Nederland maar de Quote-500 families ontzien om het sprookje dat de hardwerkende boer ons voedt en ze geen mega vlees en melk fabrieken managen voor een dikke vette boterham. Wie denk je dat Lientje e.d. betaalt? Deze communicatie specialist?

Theodorus.Goldbach | 20-09-22 | 15:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Kaag gaat de stekker eruit trekken, haar kleding, haar kapsel, haar gezicht.

gato | 20-09-22 | 14:23 | 1

Uit zichzelf?

vossy | 20-09-22 | 14:45

Zie ik dat nou goed, dat ene kind heeft een omgekeerde vlag op haar voorhoofd geschminkt. Een jonge sympathisant van de boeren.

Tashtego | 20-09-22 | 14:19 | 2

Dat was een Blauwwitrode Piet, die had net de supermarktvakken gevuld met pepernoten.

Egerius | 20-09-22 | 14:22

Maxima vliegt vanavond naar New York om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot financiële diensten, doet ze al 10 jaar.

HankHill | 20-09-22 | 14:19

Meh, de NOS. Bij de stream van de Telegraaf komt nog wel wat interessants voorbij. De interviewer vroeg aan Heerma (CDA) hoe hoog zijn energierekening was. Die antwoordde ietwat lacherig dat hij geen idee had. Waarop die interviewer meteen doorvroeg: "Is dat niet precies het probleem, van die 'onthechting' die wordt omschreven?" Waarop Heerma uiteraard een politiek antwoord gaf: veel woorden, weinig zeggen, en niet op de vraag ingaan.

Muxje | 20-09-22 | 14:18

Sylvana liep in een zilveren ruimtepak met een lampenkap op het hoofd.

Laura Bromet en haar vriendin waren verkleed in rode kleding van een overleden tante van de tea-party.

Lucille Werner had een van de leukste hoeden maar haar boezem werd geplet door een te kleine maat top.

Sigrid Kaag verscheen in een gekreukt paarsroze broekpak met een veel te grote goochelaarsjas en een onzichtbaar hoedje.

Schandalige vertoning van veel dames.
Dan kan ik nog meer waardering hebben voor de bloes van Farid Azarkan, die tenminste zijn best doet.

En het boe-geroep van mensen in het publiek vind ik gênant. Dit is geen dag om luidruchtig te demonstreren. Omgekeerde vlaggen prima, maar in stilte. Dat komt ook nog eens beter over.
Er zijn ook mensen die hier naartoe gaan die er wel van genieten.

Wat een verschil met het Groot Brittannië van de afgelopen dagen.

Roos | 20-09-22 | 14:16 | 9

Het enige verschil tussen prinsjesdag en de begravenis van de Koningin van GB is dat hier de democratie begraven is. Daar de Koningin. Boe roepen is gewoon een recht. Je hebt het recht te demonstreren. Wat genant is is dat de royals er geld bij krijgen en het volk kan barsten. Hier en daar een pleister op een open wond. Ik kan ook alles nog prima betalen maar als ik zie dat boeren onteigend worden, toeslag ouders wachten op hun geld. groningers in bouwvallen wonen en omatjes liever euthanasie plegen dan bedelen staat het huilen je nader dan het lachen. En de Koning kan wel degelijk wat doen en met de vuist op tafel slaan. Of is hij niet de Koning van Nederland maar een van de praatpoppen van EU b.v. ?

ca12nag3 | 20-09-22 | 15:05

@Roos, onvrede heeft niks met intelligentie te maken, mensen in de knel en de groep wordt steeds groter, demonstreren mag vaak alleen op een achteraf pleintje waar niemand hen ziet, dat is pas leven in oneer! Jij moet je schamen…

Klunhel | 20-09-22 | 15:50

@Klunhel | 20-09-22 | 15:50: ten eerste moet ik helemaal niets. En als ik me dan zou moeten schamen is het plaatsvervangende schaamte om de loeiende koeien.
En ik weet niet over welke achteraf pleintjes u het heeft, maar de afgelopen jaren zijn de demonstraties tot in den treuren op tv vertoond in het journaal.
U bent degene die ontevredenheid koppelt aan intelligentie, ik niet. Dom geloei koppel ik wel aan intelligentie, of liever gezegd het ontbreken ervan

Roos | 20-09-22 | 15:59
▼ 6 antwoorden verborgen

Het publiek lijkt niet bepaald een evenredige afspiegeling van de bevolking.
Ben benieuwd of iemand nog gaat onderzoeken of/wat daar de reden van is?

Wering | 20-09-22 | 14:15 | 3

Vorig jaar was er een hoofddoek prominent in beeld gebracht. Die was er nu niet, maar ze hebben nu als troef om de D66 hoofdoek, een zus van de Hofstadgroep achter Amalia gezet.

cor123 | 20-09-22 | 14:19

schandelijk....

vranac | 20-09-22 | 14:23

Reden is simpel: Prinsjesdag is geen nationale vrije dag, een (steeds kleiner) deel van de bevolking was aan het werk.

W_F | 20-09-22 | 19:09

Vraagje: kijk, Rutte moet weg want dat is allemaal maar niks.. check. De hele regering kan naar huis eigenlijk.... check. Koningshuis moet ook allemaal in de prummelbak want kost duur.... check. Maar wat houden we dan nog over? Niet zo veel .... toch? Kweet niet hoor.

SoepKip | 20-09-22 | 14:15 | 1

U hoeven we dus ook niet te vragen om het land te leiden...

johnyl | 20-09-22 | 14:40

Schilderachtig, die communistische boeren met die omgekeerde vlaggen langs het parcours.

Ridde Rogter | 20-09-22 | 14:14

Beatrix wordt even geconfronteerd met boze burgers en een land in verval.

seasicksteve | 20-09-22 | 14:12 | 6

@Dameskonijn | 20-09-22 | 14:16: Maar waar komt dat door, die onvrede? Een deel van het volk van de krakersrellen van tijdens de kroning van Bea zitten nu in de macht en gedragen zich als ongekroonde vorsten die het beter weten voor de burger. Voor u, over u en bek houden. En dan nog even. Er is een groot verschil tussen de Britse cultuur in zijn algemeenheid en de Nederlandse. Nauwelijks te vergelijken.

forecastle | 20-09-22 | 14:47

@Dameskonijn | 20-09-22 | 14:16:
-
Wacht maar, tot Charles z'n eerste foutje maakt - dan zult u zien dat achter het dociele, keurig-in-de-rij staande volkje dat wij graag willen zien een zeer wijdverbreide en in potentie: brisante armoede schuil gaat - en dat de Engelsen door de historie heen zeer wel in staat zijn gebleken om zich te ontdoen van hen onwelgevallige vorsten. De eerste Charles werd zelfs onthoofd, in 1649 ( meer door Cromwell dan door het volk, overigens)

bisbisbis | 20-09-22 | 16:00

Bea die haar paard Volkert noemde.

bijna_raak | 20-09-22 | 16:45
▼ 3 antwoorden verborgen

Is Bea al dement? Beetje vrolijk zwaaien naar mensen die je uitjouwen.

General Dripple | 20-09-22 | 14:12 | 2

Moest een beetje aan Nicolae Ceaușescu denken.

Abject | 20-09-22 | 14:14

Ze is 5 jaar ouder dan Sleepy Joe, reken maar uit ;)

Ovideenznvrienden | 20-09-22 | 14:15

Wat zal de koninklijke familie blij zijn als het voorbij is. Schandalig om met omgekeerde vlaggen te staan en uitgefloten te worden. Totaal ongepast hier. Doe dat lekker bij de debatten over het stikstofprobleem

Kattie | 20-09-22 | 14:10 | 14

spiegeltje aan de wand , wie is de grootste loser van het land

potterkop | 20-09-22 | 14:43
▼ 11 antwoorden verborgen

Is er ook een begrijpelijke versie beschikbaar voor de stratenmaker, kabellegger, loodgieter, dakdekker etc.?

Zemko | 20-09-22 | 14:10 | 3

Ik begreep het gewoon hoor.

Sinterbikske | 20-09-22 | 14:14

't Is allemaal klote maar we gaan het oplossen. Beloofd!

Tashtego | 20-09-22 | 14:14

Die kunnen toch wel lezen mag ik hopen, die zijn toch niet allemaal analfabeet ?

johnyl | 20-09-22 | 14:24

"Het kabinet realiseert zich dat Nederlanders kritisch zijn op de werking van het politiek-bestuurlijke bestel. Tegelijkertijd is nog altijd een ruime meerderheid tevreden over het functioneren van de democratie"

Hij heeft het over Nederland toch?

Keukenmalloot | 20-09-22 | 14:08 | 3

Scherp

Camoflage | 20-09-22 | 14:10

Die ruime meerderheid is inmiddels een ruime minderheid.

vlotterik | 20-09-22 | 14:19

Euh democratie en regering zijn niet hetzelfde. Appels en peren zijn ook fruit.

boerk | 20-09-22 | 14:22

Wie is die tokkie vrouw met dat groen en gele wanstaltige outfit van de Primax

natit | 20-09-22 | 14:07
-weggejorist-
Linke Soep | 20-09-22 | 14:06 | 2

Wat een theater in de Koninklijke Schouwburg. Ik noem het Koninklijk Huis altijd het best gefinancierde toneelgezelschap van Nederland.

Dameskonijn | 20-09-22 | 14:06 | 1

Theater van de lach dan toch zeker.

Sjakie | 20-09-22 | 14:35

De meepraat journalisten van de NOS hebben het over de training van de paarden, en dat dit dit jaar goed van pas komt. Ze gaan voorbij aan het feit dat de burger niet zomaar staat te fluiten en te roepen.
Zoals zo vaak negeren de meepraat journalisten de frustratie van de bevolking en gooien daardoor onbewust olie op het vuur.
Ik vraag mij af wat er in het hoofd van onze Willy omgaat, al hij zich realiseert dat zijn moeder er voor gezorgd heeft dat hij geen stem meer heeft binnen de politiek, en hij niet vrij kan spreken en kan sturen.

Camoflage | 20-09-22 | 14:05 | 2

Mijn eerste gedachten ook. Over de paarden praten maar niet over de reden waarom er protest is.

Nico1000 | 20-09-22 | 14:12

Had zo mooi geweest als zijne majesteit, Willem Bier Rutte en zijn bende had verteld : tot hier en niet verder! Helaas

Hetiswathetis | 20-09-22 | 14:55

Willie had het over "een volwassen democratie" daar moest ik even om lachen (als een boer met kiespijn). Hele groepen mensen worden weggezet omdat ze op de "verkeerde" partij stemmen.

bqbq | 20-09-22 | 14:04 | 3

Nederland heeft een Parlementaire democratie, u stemt op een minister van een partij en dan mag u hopen dat er de komende 4 jaar iets van het partij programma terecht komt. Dat is heel wat anders dan een democratie waar u regelmatig over belangrijke beslissingen mag stemmen middels een referendum waarvan de uitkomst wordt uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld in de UK die de EU verliet. Wij stemden tegen de EU en vervolgens tekende Balkenende toch. Trek uw conclusie.

vlotterik | 20-09-22 | 14:25
-weggejorist-
haasjerepje | 20-09-22 | 14:03 | 1

Zozo, het boe-geroep houdt maar niet op.
Durf te wedden dat daar geen seconde van te zien of horen is bij de NOS-journaal-uitzendingen.
Wellicht moffelen ze er weer wat applaus tussen.
www.geenstijl.nl/1666951/nos_trakteer...

Abject | 20-09-22 | 14:02 | 8

@Abject | 20-09-22 | 14:19:
Hou eens op met je slachtofferrol. Natuurlijk gaat er geknipt worden. De meeste mensen kijken namelijk liever niet een halfuur lang naar lelijkerds die op een fluitje blazen, roepen dat Nederland een dictatuur is en een vlag ondersteboven houden.

Diotima | 20-09-22 | 14:42

Ik hoorde er inderdaad verdomd weinig van , maar met het geluid wat harder,doet oren uitspuiten

Hetiswathetis | 20-09-22 | 14:45

@Diotima | 20-09-22 | 14:42: Het Journaal bestaat om neutraal verslag te doen van gebeurtenissen, niet om propaganda te verspreiden. Maar het schijnt dat de "zittende macht" en zijn volgelingen niet liever willen dan de tegenpartij de mond te snoeren. En dat vind jij dus ook prima?

ca12nag3 | 20-09-22 | 15:12
▼ 5 antwoorden verborgen

Die commentator bij de NOS moet er subiet uit. Hij weet niet waar hij het over heeft, ziet niks, is een oude conservatieve eikel.

Nomen | 20-09-22 | 14:01 | 1

De troonrede moet eens feestje zijn, door zijn commentaar val ik in slaap.

HankHill | 20-09-22 | 14:12

@Analia von Solmsch | 20-09-22 | 14:07: Jij bent het type dat al zijn geld al heeft uitgegeven voordat de toeslagen zijn gestort.

Après toi | 20-09-22 | 14:11

@Analia von Solmsch | 20-09-22 | 14:07: tja après toi..

Hetiswathetis | 20-09-22 | 14:44

@Toki | 20-09-22 | 14:09: En er moet geld naar de EU voor het klimaat plan van Timmermans.

bijna_raak | 20-09-22 | 16:47
▼ 4 antwoorden verborgen

Mooie dingen lekken altijd, nu afwachten wat er in de kleine lettertjes staat.

SailingDuck | 20-09-22 | 13:59

Ik deel de mening van de Koning toen hij zei: "Zorgwekkend is het dat mensen het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur’’

johnyl | 20-09-22 | 13:59 | 3

Dat was inderdaad de enige waardevolle en historische zin, als Rutte dit niet direct gaat oppakken/omzetten haalt zijn manke clubje het voorjaar niet.

hagelkruis | 20-09-22 | 14:05

@hagelkruis | 20-09-22 | 14:05: Misschien is het u ontgaan maar de troonrede wordt geschreven door de ministers en wordt uitgesproken onder politieke verantwoordelijkheid van het kabinet.

johnyl | 20-09-22 | 14:30

Even daarvoor nog , de meerderheid van de bevolking vindt nog dat de democratie en het kabinet het goed doet !

Hetiswathetis | 20-09-22 | 14:43

Van alle lieden in de zaal heeft niemand een probleem met zijn koopkracht.

wapster | 20-09-22 | 13:59

Aan een groot deel van de reacties te zien zijn velen extreem bang voor wat komen gaat, en terecht. De crises die nu plaatsvinden zijn eigenlijk onvergelijkbaar met de problemen die we in de afgelopen 75 jaar gehad hebben. Onze regering, wat je er ook van vindt, heeft dat niet veroorzaakt maar moet wel proberen deze zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
Ik ben zelf van mening dat Rutte IV op dit punt de bal heeft laten vallen en vooral schitterde in bagatalisatie en doodse stilte. Niet alleen tijdens deze energiecrisis, maar ook tijdens de afhandeling van de Groninger gascrisis en de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Bij die laatste had Rutte zijn ontslag verantwoordelijkheid moeten nemen en zijn ontslag moeten aanbieden. dat hij dit niet gedaan heeft tekent hem als mens: niks is blijkbaar belangrijker dan zijn plekje op het plûche, inclusief mensen die zelfmoord plegen als gevolg van zijn handelen. We zullen het hier echter voorlopig mee moeten doen omdat we deze mensen nou eenmaal zelf gekozen hebben.
dat gezegd hebbend, meen ik uit de troonrede wel op te kunnen maken dat ons kabinet het boetekleed breed aantrekt en daadwerkelijk lijkt te overwegen om serieuze maatregelen te nemen om ons zonder faillissement de winter door te brengen. Hopelijk blijkt het niet weer een natte wind maar gebeurt er echt iets waar we allemaal iets aan hebben.....

Homer P. Simpson | 20-09-22 | 13:58 | 6

U meent dit ?

Hetiswathetis | 20-09-22 | 14:41

Zoals Wijlen Pim Fortuyn eens zei:

"De politiek gaat niet over banen".

Dat was toen juist en dat is heden ten dage nog steeds juist.

'De politiek' gaat niet over banen en gaat niet over de economie. Het enige wat de politiek kane doen is voorwaarden scheppen om economisch te gloreren. De enige invloed die de politiek verder op de economie kan hebben, is negatief.

En bij een slecht draaiende economie, is het enige wat de politiek kan doen reguleren, om vervolgens die economie zichzelf te laten herstellen.

De politiek zou verder enkel moeten gaan over de publieke sector, wetgeving & handhaving, infrastructuur en de meeste elemantaire voorzieningen zoals openbaar vervoer, zorg en nuts.
Welnu, dat laatste is allemaal geprivatiseerd, onder de gedachte dat privatisering 'concurrentie' brengt en met deze concurrentie prijs omlaag gaat en kwaliteit omhoog. En dat is een pertinent foute gedachte, welke alleen bij mensen ontstaat die het begrip concurrentie (en commercie) niet volledig begrijpen, en tevens voorbij gaan dat een private club een winstoogmerk heeft. In een sector waar eigenlijk alleen kostendekkend gewerkt zou moeten worden.

Wat heeft de poltitiek dan nu te maken, of wat valt hen ter verwijten aangaande de hoge inflatie nu? Nou, dus eigenlijk niet bijzonder veel, maar deze moet hier wel op bijsturen en gaan reguleren.
Maar laat jezelf alstublieft géén zand in de ogen strooie: Er wordt verwezen naar gas- en brandstofprijzen van vóór de oorlog in Oekraine, maar deze prijzen gingen maanden voor de oorlog al exhorbitant omhoog. De initiele prijsstijgingen hebben derhalve weinig van doen met de 'geblaimde' oorlog.

Verder, al jaren en nog steeds, heeft 'de politiek' haar prioriteiten niet op orde. Klimaatcrisis, stikstofcrises.... Dit zijn geen crises. Ja, zeker zaken waarnaar gepast gehandeld moet worden (al kun je discussieren over de aanpak) maar de échte problemen worden nog steeds gebagataliseerd. Overbevolking door migratie, met culturele problemen tot gevolg, met sociaal-economische problemen tot gevolg, met een stijgende onderklasse tot gevolg, en tevens tot gevolg een te grote druk op woningmarkt, zorg, infrastructuur, sociale voorzieningen, maar ook klimaatdoelstellignen. Tel uit je winst.

Nosky | 20-09-22 | 14:43

Niet veroorzaakt maar ze wel "Rutte IV" in zijn betoog... Rutte I, Rutte II & Rutte III zijn mede de veroorzakers van alle problemen, en hebben bij een hoop problemen letterlijk weg gekeken.
Ben hierna ook gestopt met lezen van je betoog.

ca12nag3 | 20-09-22 | 15:17
▼ 3 antwoorden verborgen

Leve de republiek!
Hoera!
Hoera!
Hoera!

(Wat een poppenkast dit zeg. Ik vind tradities mooi. Ik vind zelfs dat de koning mag blijven als een soort mascotte van Nederland. Maar kan die man en zijn familie niet onderhand rondkomen van zijn centjes door die te beleggen (verplicht in Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld). Dit jaar weer €450.000 EXTRA, waar slaat dat op?)

Timide_Aso | 20-09-22 | 13:57

De soeppauze ???

enkelereisretour | 20-09-22 | 13:57 | 1

Nee, de jus-pauze

tantesidonia | 20-09-22 | 13:59

Er wordt weer veel gratis geld uitgedeeld, dit jaar. De gemiddelde GS-reaguurder kan zijn hart ophalen. Wat wordt dat als we ooit een echt communistische regering krijgen, met SP en PVV?

Après toi | 20-09-22 | 13:56 | 6

@Après toi | 20-09-22 | 14:04:
Wat een offer
Heb je zeker gedaan voor het land?

RickTheDick | 20-09-22 | 14:06

@Après toi | 20-09-22 | 14:08:
Stikstof, oei, levensgevaarlijk spul hoor, kijk maar uit!

Toki | 20-09-22 | 14:12
▼ 3 antwoorden verborgen

Eerst zien, dan geloven. Zeker na alle jaren te zijn bedrogen...

A333aan | 20-09-22 | 13:54

Het werd ineens donker in de zaal. Amalia stak vlak voor het grote raam een hand op.

goedverstaander | 20-09-22 | 13:53


Maxima is nog een nepperder actrice dan Meryl Streep is.

Ze zou eens op een cursus method acting moeten.

Dat je dus denkt aan iets triests in je jeugd, bijvoorbeeld dat je cavia per ongeluk in de magnetron was gekropen en daarna ontplofte, wanneer je moet overbrengen dat je heel erg maar dan ook heel erg intens begaan bent met onderwerp X of Y.

King of the Oneliner | 20-09-22 | 13:52 | 2

Als je opgroeit op een plek waar je mensen uit vliegtuigen gooit is medelijden denk ik best lastig

Baksteenbakker | 20-09-22 | 13:54

Alle problemen werden genoemd, alle problemen die rutte cs vakkundig genegeerd hebben de afgelopen 12 jaar, maar nu komt alles goed!
Echt waar!

Analia von Solmsch | 20-09-22 | 13:52 | 3

Genegeerd, of nog erger, gecreëerd.

Timide_Aso | 20-09-22 | 13:53

Ze hebben zelf het Ministerie van Volksvestegng gesloten. Dan vragen zich nu af waarom er een tekort aan woningen is.

McCain | 20-09-22 | 13:55

@McCain | 20-09-22 | 13:55:
Hugo gaat dat fiksen! Die is enorm druk bezig om een huisjesdeal te regelen. Nu nog iemand vinden die "belangeloos" iets met huizen doet.

JanVergoor | 20-09-22 | 15:06

Jammer, veel lege woorden en de deur blijft gewoon open staan voor allen die hier aan de ruif willen eten/profiteren.
Zorg voor U zelf zou ik zeggen, uit die "onzekere" politieke hoek komt niet veel goeds komende jaren.

hagelkruis | 20-09-22 | 13:51

Nou, die bolle heeft ze weer verdient voor het jaar.
Terug en eindelijk zuipen.
Hij zat gewoon te shaken van van de afkickverschijnselen.

General Dripple | 20-09-22 | 13:51 | 1

Waarschijnlijk omdat hij geschrokken was van de onvrede die uit een groot deel van de bevolking over hen heen walmde tijdens de rijtoer. Normaal wat meer adoratie gewend.

Toos Bevergeil | 20-09-22 | 13:59

Koopkracht suggereert een vraaggestuurde economie. Alsof John Meynard Keynes wetenschappelijk al lang niet is bijgezet in dezelfde tombe als Sigmund Freud. Opvoeding. Een kwestie van stand. Helaas ben ik onvoldoende onderlegd in het oeuvre van Maarten Toonder om hier een treffend citaat aan te hangen.

Hetkanverkeren | 20-09-22 | 13:51 | 4

@bisbisbis | 20-09-22 | 13:54: Sophie Hermans. Zou zij dan toch de toekomst van het liberalisme zijn? Voorop in het bestormen van de Bastille van de Lage Landen, te Ter Apel, en dan een uitgekiende wardrobe malfunction.

Hetkanverkeren | 20-09-22 | 14:01
▼ 1 antwoord verborgen

Die vrouw die direct achter Vera Bergkamp loopt, met dat lichtgroene jurkje en blauwe vestje: had die vrouw niet een fatsoenlijk kleding- en kapseladvies kunnen krijgen? Ze ziet er niet uit voor zo'n gelegenheid.

Dameskonijn | 20-09-22 | 13:51 | 5

Die viel mij zojuist alweer op, alsof je naar een aflevering van de Luizenmoeder zit te kijken.

NoNoVio | 20-09-22 | 14:04

het lijstje met leden van de commissie van in- en uitgeleide niet kunnen vinden, de pauper kan ee 1e kamerlid zijn....

vranac | 20-09-22 | 14:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat een heufd heeft die Kaag zeg.

Xaffier | 20-09-22 | 13:49 | 6

@J.Cash | 20-09-22 | 14:07: Hahaha eens. Als ik de welbekende zoekmachine gebruik en zoek op haar naam krijg ik voorgestelde vragen te zien als; ''Met wie doet Lilian Marijnissen het?'' De vraagstelling zegt erg veul.

vossy | 20-09-22 | 14:11
▼ 3 antwoorden verborgen

Mooi, kosten voor kinderdagopvang bijna volledig vergoed.

Hoor genoeg mooie aanknopingspunten, nu nog de uitvoering haha

NoNoVio | 20-09-22 | 13:49 | 1

Er is geen personeel voor … maar ja, praktijk is lastig voor vak K.

Analia von Solmsch | 20-09-22 | 13:50

Ben ik nou de enigste die hier half in een paniekaanval wordt meegesleurd?

Shadow112 | 20-09-22 | 13:49

Heel bijzonder deze troonrede. De overheid schrijft een troonrede om de overheid door de koning te laten afzeiken. Veel Nederlandser dan dat kan haast niet.

Voor de rest een prima troonrede tot nu toe.

Theodorus.Goldbach | 20-09-22 | 13:48 | 3

Ouwe rebel

RickTheDick | 20-09-22 | 13:51

U heeft de papieren tissues binnen handbereik?

goedverstaander | 20-09-22 | 13:54

Een van de gaafste landen ter wereld en toch veel ontevreden burgers. De welvaart-paradox.

Après toi | 20-09-22 | 14:00

Oh oh. Stap één richting herstelbetalingen.

koeberg | 20-09-22 | 13:48 | 1

Die stap is allang gezet, er komt een fonds van meer dan €200 miljoen.
(Wel frappant dat de Nederlandse media dit nog niet heeft vermeld, daar moeten we dan weer bij Bloomberg zijn.) www.bloomberg.com/news/articles/2022-...

Abject | 20-09-22 | 13:57

Hoor ik dat de pensioenleeftijd omlaag gaat? O nee.. de asielhobby en stikstoffarce moeten ergens van betaald Worden.

VanGefffen-Met3f-en | 20-09-22 | 13:48 | 2

U gaat zelf over uw pensioenleeftijd. Het is mogelijk om met vroegpensioen te gaan, keus genoeg. Ligt er natuurlijk wel aan met hoeveel geld u genoegen neemt.

johnyl | 20-09-22 | 14:08

@johnyl | 20-09-22 | 14:08: Dat klopt kwestie van goeie kapitaal verzekering de nodige lijfrentes en een goeie private AOV en een leven lang spaarzaamheid. Mijn vroegpensioen begon op mijn 38e levensjaar. not bad voor een beginnend pensionado;)

Smoelensmid | 20-09-22 | 16:25

Zie helaas al een beetje Parkinson

RickTheDick | 20-09-22 | 13:47 | 1

Haal die spiegel nou een keer weg.

Après toi | 20-09-22 | 13:53

Onder aan de streep worden we allemaal een stukje armer, behalve Willy en zijn omgeving.

Peerkeoud | 20-09-22 | 13:46

Haha, heeft het volk sinds 1789 eindelijk een eigen democratie en wat doen het: boe roepen. Zo en nu iedereen weer naar huis.

Koekebakker | 20-09-22 | 13:46

Denk dat dit de best bekeken troonrede *ooit* is.

Homer P. Simpson | 20-09-22 | 13:44

Ik denk dat ie rugklachten heeft, serieus. Hij heeft gisteren ook al uren op zo’n keihard houten stoeltje moeten zitten.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:44

Waarom nou nooit eens een grapje tussendoor? Zo saai.

Mr_Natural | 20-09-22 | 13:44 | 5

Blijkbaar niet het podium voor kwinkslagen. Jammer.

Ridde Rogter | 20-09-22 | 13:50

Hij is niet grappig.

Toki | 20-09-22 | 13:53

Die over het Oei-Oei vogeltje lijkt me wel leuk...

King of the Oneliner | 20-09-22 | 14:02
▼ 2 antwoorden verborgen

Timmermans en Samsom jubelen, de energietransitie gaat voor alles. Dat de vroegere achterban van de PvdA arm worden? Een dikke middelvinger van Diederik en Franske neemt nog een gebraden haan met en zonder uw welnemen.

thanseeuwen | 20-09-22 | 13:43 | 5

Diederik lijkt me niet iemand die voor kernenergie is. Het moet natuurlijk allemaal wel op de Greenpeace manier.

thanseeuwen | 20-09-22 | 13:48

Ook jubelende geluiden dat we al 20-25% minder gas gebruiken: winst voor het milieu. Nu zal het best dat huishoudens noodgedwongen wat minder zijn gaan gebruiken (ten koste van hun comfort), maar de voorzitster van VNO-NCW wees er fijntjes op dat dit vooral komt door bedrijven die de productie hebben stilgelegd. Moet je ook niet willen.

Dat was trouwens een prima interview door Sven Kokkelman op Radio 1. Hij stelde goede vragen. Toen die dame wel erg positief was over de maatregelen en ontkennend antwoordde op de vraag of het kabinet niet veel eerder actie had moeten ondernemen, zei Sven: "Het klinkt toch een beetje alsof ik tegenover Rob Jetten zit".

Muxje | 20-09-22 | 13:52

@Muxje | 20-09-22 | 13:52: Echt innovatieve bedrijven vinden hier wel een oplossing voor. En voor de rest gelden de wetten van de Creatieve Destructie.

Après toi | 20-09-22 | 13:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Kan Amalia niet beter een opleiding tot basisschool lerares volgen. Dan kan ze straks tenminste wel ontspannen een paar papiertjes voorlezen.

Baron_von_Rijswijck | 20-09-22 | 13:43

En expres een inclusief hoofddoekje direct achter Amalia. Doet het goed op TV...

tantesidonia | 20-09-22 | 13:43 | 5

spijker op zijn kop!

vranac | 20-09-22 | 13:57

Tja ,ik denk dat velen er ook zo over gedacht hebben tijdens het kijken.

Hetiswathetis | 20-09-22 | 14:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Heeft Rutte nou een hoofdstuk uit dat boek van Klaus Schwab vertaald voor Willy?

Dubbelepunthoofd | 20-09-22 | 13:42 | 1

Eigenlijk zou er een waarschuwing bij moeten staan. Deze boodschap wordt aangeboden door het WEF.

4HoogAantWater | 20-09-22 | 13:45

Heeft Kaag de kledingvoorschriften niet gelezen? Geen jurk en geen hoed. Waarom trouwens zo weinig hoeden dit jaar? Wat een armoedig zooitje. En het tapijt stofzuigen als de gasten al op hun plek zitten; wie heeft dat bedacht?! Ik zie heel veel dames die geen idee hebben hoe ze zich stijlvol moeten kleden. Wat een deceptie na de stijlvolle dag in Londen en Windsor gisteren. Gouden koets mag ook al niet meer. Het volk joelt. Dit is de enige dag per jaar wanneer het ongenoegen geuit kan worden. Het was gewoon genant, dat gejoel. Lullig voor Amalia.

Toos Bevergeil | 20-09-22 | 13:41 | 5

Maxima verwacht een strenge winter zo te zien, wat een hoop stof en ook nog handschoenen.

quigg | 20-09-22 | 13:59

Het zijn de kleine dingen die het doen Toos.
Helemaal met je eens. Kaag die geen hoed draagt... Het is een signaal van schijt hebben aan .
Goed voorbeeld doet goed volgen. Slecht voorbeeld ook.

Roos | 20-09-22 | 14:00

U begrijpt kennelijk niet dat men besloten heeft het dit jaar wat ingetogen te doen en soberheid uit te stralen die in overeenstemming is met de stemming in het land. Veel pracht en praal had ook veel kritiek uitgelokt.

johnyl | 20-09-22 | 14:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is net alsof ik af en toe emotie in zijn stem hoor, vooral toen het over de boeren ging. Of er zit een bitterbal dwars, dat kan ook natuurlijk.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:41

De ironie: gaat er hier een zwarte koets voorbij. Zie je nooit.

Dubbelepunthoofd | 20-09-22 | 13:40

Ben bang dat hij voor het eind een hartaanval krijgt, het gaat steeds minder goed. Rustig ademen Willie, via je buik.

Nomen | 20-09-22 | 13:38 | 2

Ja hij moet nu echt werken voor zijn centen.

Baron_von_Rijswijck | 20-09-22 | 13:41

Zeker laat geworden gisteren...

tantesidonia | 20-09-22 | 13:45

Ik kan me niet vinden in deze poppenkast.
Voorstel: maak alle belastingen vrijwillig.

niet-creatief | 20-09-22 | 13:37 | 1

Dat kan best werken, als je dat in een open register doet. Dus dat iedereen kan zien wat zijn buurman aan belasting betaalt. Ik wil namelijk best belasting betalen, maar soms voelt het niet rechtvaardig hoeveel dat is.

Timide_Aso | 20-09-22 | 14:03

De NOS praat vol lof over 'diversiteit' en 'de eerste vrouwelijke koetsier'. Ondertussen klinkt overal langs de kant gejoel en hangt het vol met omgekeerde vlaggen. Het bekende bandje op het zinkende schip.

Precies | 20-09-22 | 13:37 | 2

De meerderheid van de mensen moeten gewoon werken.

Diotima | 20-09-22 | 13:46

Ik kan mij niet heugen wanneer de laatste keer was dat er zo duidelijk en in deze getalen dit te zien was langs de kant.
Ben dan ook geen geschiedkundige.

Sjeintje | 20-09-22 | 13:46

Lilian ziet goed uit!

VanGefffen-Met3f-en | 20-09-22 | 13:37 | 3

Daarom stem SP!

thanseeuwen | 20-09-22 | 13:44

@thanseeuwen | 20-09-22 | 13:44: dat dan weer niet. Dan wordt het nog een grotere bende. Tijd voor een rechts kabinet naar Zweeds model. Voor het te laat is.

VanGefffen-Met3f-en | 20-09-22 | 13:53

Ja echt he , wat een lichaam

Hetiswathetis | 20-09-22 | 14:20

Ondertussen stijgt de Duitse prijsindex voor producenten in augustus naar 168%.
Dus Duitse producenten betalen nu 68% meer voor het maken van hun producten dat halverwege 2020.

Daar gaat je winstmarge (en de economie van je grootste handelspartner en de grootste economie van Europa)

Onkel Bratwurstbude | 20-09-22 | 13:37

Maxima kan wel heel erg goed een zorgelijke gezicht trekken. Natuur talentje

Baron_von_Rijswijck | 20-09-22 | 13:36 | 2

Hilarisch was het toen ze zogenaamd excuses aanboden voor het vakantiereisje tijdens corona. Onbetaalbaar de gelaatsuitdrukking.

2voor12 | 20-09-22 | 13:39

Daar is ze gistermorgen om 10 uur al mee begonnen.

nednied | 20-09-22 | 14:24


In Nederland kun je het beste gewoon een alleenstaande ouder in een sociale woning zijn zonder werk.
Do the math:
- energietoeslag: 1300 keiharde Euries
- huurtoeslag: dus maakt niet uit hoe duur je woning is qua huur
- kindgebonden budget: soort extra kinderbijslag per maand
- kinderbijslag
- zorgtoeslag
- stadspas
- eventueel voedselbank
- ook WI: geld voor elektroscooters etc.
- gratis taxivervoer voor speciaal onderwijs kinderen, vaak rijden er dus zo'n soort ministeriële zwarte Mercedes met slechts één kind met een beperking heen en weer naar zo'n school
Arm met een klein gebrek - optimale strategie, beter dan 3 ploegendienst in de worstfabriek, wat ik je brom.
Daarom zal het plebs niet meer in opstand komen zoals in 1789 la France.

En nu gaan we dit ook uit de goedheid van ons hart delen met de rest van de wereld: de asielzoekers-crisis, zou dit ook besproken worden in de troonrede?
Welkom in Openlucht Gesticht Nederland, o verdrukten der gansche aarde.
Hier is uw natje, uw droogje, uw moskeetje, uw blonde reetje en de Miele is besteld.
(arabische vertaling: Een Miele is een soort vrouw, maar dan met een stekker er aan.)

N.B. Er mag op onze terreinen uitdrukkelijk wel op het gras gelopen worden.

King of the Oneliner | 20-09-22 | 13:35 | 3

En de politie controleert binnenkort op hoofddoekjes. Eerst bij zichzelf, dan bij moslima's, dan bij de paar NL'ers die zijn achtergebleven.

Coffee Party | 20-09-22 | 13:42

Je vergeet de gratis rechtsbijstand om de weg naar de subsidie loketten te vinden en natuurlijk te eisen.

Basil Fawlty | 20-09-22 | 15:24

"(arabische vertaling: Een Miele is een soort vrouw, maar dan met een stekker er aan.)"
Triest inderdaad maar mooie opmerking King. Ik moet er cynisch om lachen.

Basil Fawlty | 20-09-22 | 15:26

Ik hoor vooral een hoop propaganda van NGO's om de SDG's na te streven. En de burger moet het maar opbrengen, zowel financieel als mentaal.

4HoogAantWater | 20-09-22 | 13:34
-weggejorist-
2voor12 | 20-09-22 | 13:34 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

De middenklasse is altijd de lul. In 2010 was het vvd en PvdA die een greep in de portemonnee deed. Ik weet nog dat ik een oud vvd politica sprak die zei deze verhoging gaat nooit meer teruggedraaid worden en ze had gelijk. Nivelleren is een feestje werd door die rooie trui van de PvdA geroepen. De onderklasse is in alle kabinetten fors gesteund, de overheid is groter en groter geworden en het belastinggeld wordt lekker rondgepompt. Maak de overheid nou eens kleiner en richt je op je kerntaken. Trek je eigen plan als Nederland (doen Italië, Frankrijk en Duitsland ook). Als kabinet heb je 1 taak en dat is de bevolking te DIENEN. Oja en macht corrumpeert. Na 8 jaar, of 2 kabinetten opzouten. Je hebt je kans gehad, of je er een zooitje van hebt gemaakt of niet, maken dat je wegkomt.

Briver | 20-09-22 | 13:32 | 3

Dat krijg je d'r van als de middenklasse nog steeds in de VV' geloofd.
De middenklasse heeft geen politieke macht of lobbycircus, geen enkele stem in Brussel, eigenlijk helemaal niets.

Abject | 20-09-22 | 13:39

De overheid is de jaren al kleiner geworden, of is het u ontgaan dat Schiphol is geprivatiseerd, de zorg, NS en Prorail, de energievoorziening, dus wat dat betreft gaan we de goeie kant op !

johnyl | 20-09-22 | 13:43

Edoch, nog steeds 1 op de 9 werkende is een ambtenaar..... Is dat nou efficiënt in een digitale wereld?

Briver | 20-09-22 | 13:46

De economische groei is puur te wijten aan de import van honderdduizenden personen die van alles nodig hebben, op kosten van de hardwerkende burger....

A333aan | 20-09-22 | 13:31 | 2

40 tot 50 miljard per jaar aan asielzoekers en statushouders hoeven uit te geven. Dat is 6.500 euro per werkende per jaar. We hebben bijna een miljoen ambtenaren. Dat is 1 op de 8 werkende Nederlanders is een ambtenaar. Met een gemiddeld salaris van rond de 4k/mnd. Ok politie en defensie is nodig. betreft ca. 130.000 fte. Blijft over ongeveer 870.000 ambtenaren. 1 op de 9 Nederlanders is een ambtenaar. Lekker efficiënt. Ga hier eens aan de slag, begin is met 20% reductie toe te passen en zaken efficiënter te maken. Lost ook meteen het tekort op de arbeidsmarkt op. hebben we die asielzoekers niet nodig.

Briver | 20-09-22 | 13:44

@Briver | 20-09-22 | 13:44: Gekwalificeerde arbeidskrachten zijn voor het merendeel niet de mensen die we hier binnen halen. Geef die ambtenaren maar ander werk, maar denk niet dat ze dat aan kunnen....

A333aan | 20-09-22 | 13:59

Wat zit hij nou te schudden met zń handen en benen?

zoalsikhetzeg | 20-09-22 | 13:31 | 5

Hij moet pissen.

General Dripple | 20-09-22 | 13:34

Maxima kijkt ook al zo triest.

impy | 20-09-22 | 13:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Das ook wel gemeen, zetten ze hem neer op zo’n hele grote stoel zodat hij kleiner lijkt.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:31 | 1

Die stoel past zijn opvolgster een stuk beter.

Baron_von_Rijswijck | 20-09-22 | 13:57

Hij heeft geeneens geld voor een kroontje, tijd voor een loonsverhoging.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:29

Wil best veerkracht 'tonen'. Het moet niet van mij verwacht worden.

Leptob | 20-09-22 | 13:29

Het lettertype moet wel heel groot zijn, gezien hoe snel hij de blaadjes wisselt. Brilletje nodig?

horsteknots | 20-09-22 | 13:29 | 2

Middelbareschool truc; werkstukje op interline 2+ en lettertype 14. Weinig tekst, veel velletjes dus misschien trappen ze er in.

Risingson | 20-09-22 | 13:31

@Risingson | 20-09-22 | 13:31: Interlinie en 14 punts of corps 14. Een lettertype is zoiets als Arial of Times. En die zijn er dan in romein, cursief, vet en halfvet.

Dubbelepunthoofd | 20-09-22 | 13:45

Max ziet er weer mooi uit.
Lekker stylish en opvallend.

ChalinaRosa | 20-09-22 | 13:29 | 2

Eens en waarschijnlijk snel uit te trekken voor haar trip naar NY.

TantevanCharlie | 20-09-22 | 13:34

ze heeft een elektrische deken aan.

Nomen | 20-09-22 | 13:36

Volgens mij heeft hij zijn haar geverfd.

gato | 20-09-22 | 13:26 | 1

Zijn stem lijkt lager?

TantevanCharlie | 20-09-22 | 13:35

Tegenstrijdig is dat er iemand 450.000 euro opslag krijgt.

Mr_Natural | 20-09-22 | 13:26 | 2

Meegroeien met de inflatie... Hij wel.

4HoogAantWater | 20-09-22 | 13:30

De elektra voor de airco's in het griekse vakantiepaleis word fors duurder. Dan blijft er van dat bedrag niet veel meer over.

2voor12 | 20-09-22 | 13:35

Voor al die zuurpruimen en azijnzeikers.... er worden miljarden uitgegeven om het koopkrachtverlies te compenseren en er meer bestedingsruimte komt volgend jaar. Tevens worden er maatregelen genomen om de hoge energieprijzen te compenseren. Wat had je dan gedacht dat we volgend jaar allemaal miljonair zouden worden ?

johnyl | 20-09-22 | 13:26 | 9

@Papa Jones | 20-09-22 | 13:36: Begreep gisteravond bij Nieuwsuur waar Jacco Vonhof te gast was dat er in Den Haag hard gewerkt wordt aan een oplossing voor het energie-intensieve MKB.

johnyl | 20-09-22 | 13:47

Borstzak, vestzak. Waar komen die miljarden vandaan en aan wie worden ze doorberekend als het niet direct van de burgers komt?

Flibbage | 20-09-22 | 13:54

@niet-creatief | 20-09-22 | 13:31:
Er komen dit jaar miljarden meer binnen bij de overheid dan verwacht. Daar komt dit vandaan. En verder, geld is slechts een afspraak.

JanVergoor | 20-09-22 | 14:00
▼ 6 antwoorden verborgen

Ging ook in de regiekamer niet lekker. Hoorbaar: "Goed jongens, dit had we even anders moeten timen ja. "

Botergems | 20-09-22 | 13:26

Wat staat er nou achter Constantijn?

HankHill | 20-09-22 | 13:26

Mooi die protesten. Valt mij mee dat dit toegestaan wordt en niet in een hoekje wordt weggemoffeld. Men kan er niet meer omheen. Hoogste tijd dat de monarchie wordt afgeschaft, mooi moment lijkt me. Scheelt de staatskas miljoenen.

VanGefffen-Met3f-en | 20-09-22 | 13:25 | 5

Die prostesteerders hebben grotere problemen met de regering dan de monarchie, dus schaf die maar af.

niet-creatief | 20-09-22 | 13:37

Schreeuwen om afschaffing van een instituut zonder te weten hoe het dan wel moet en -vooral ook- beter kan is de hyperbool van dom. Wij (Nederland) zijn een van de allebest functionerende landen ter wereld, niet in het minst omdt we deze bestuursvorm hebben. Misschien geldt het niet voor u persoonlijk en heeft u het slecht, maar ik garandeer u evenwel: met een ander system zou u het hoogstwaarschijnlijk nog veel, heel veel slechter zou hebben.

Homer P. Simpson | 20-09-22 | 13:50

Niet echt een slim reaguursel. Denk je echt dat die protesten iets met de monarchie te maken hebben?

The_Black_Knight | 20-09-22 | 14:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Gelukkig is er altijd nog de Volkskrant om dit drama alsnog een feestelijk tintje te geven.
Voor uw lachtspieren, dan wel de headdesk van de week:
"Opinie: Belasting betalen is leuk én belangrijk: zo betalen we de Prinsjesdag-plannen
Op Prinsjesdag moet benadrukt worden dat belasting betalen een feestje van groot belang is. Burgers brengen immers zo het geld bij elkaar voor de maatschappelijke doelen die ze samen hebben gekozen, betoogt officier van justitie Martin Lambregts."
www.volkskrant.nl/columns-opinie/opin...

(Paywall omzeil je eenvoudig door de pagina te herladen en op stop te drukken voordat de overlay inlaad.)

Abject | 20-09-22 | 13:25 | 3

Hey, da's handig, met dat herladen, benieuwd of dat op ander pagina's ook werkt, bedankt iig.

zwellevertje | 20-09-22 | 13:40
-weggejorist-
Nomen | 20-09-22 | 13:25 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Hoe laat begint het toernooi?

Mr_Natural | 20-09-22 | 13:25

Wel passend dat de poppenkast in de koninklijke schouwburg wordt gehouden.

4HoogAantWater | 20-09-22 | 13:25

De koning heeft wel heel veel persoonsbescherming. Het stikt van de militairen met hun geweer in de aanslag. Dit eventjes buiten de politie en lijfwachten. Zou Wim-Lex ook al doodsbedreigingen krijgen van onze complotmalloten?

Leuk hoofddeksel heeft Amalia trouwens. Het zou zo een schilderij van Vermeer kunnen zijn. Lijkt me sowieso wel een sympathie mens.

Theodorus.Goldbach | 20-09-22 | 13:24 | 2

Ze keek even naar achteren bij het het binnengaan.
Vond ik heel schattig.

Sjeintje | 20-09-22 | 13:26

Sympathiek en intelligent

Roos | 20-09-22 | 13:28

Die vrouw van Constantijn had per ongeluk rode sokken bij de witte was gegooid.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:23 | 1

Vreselijke keuze ja.

TantevanCharlie | 20-09-22 | 13:37

Wat ziet het er toch armoedig uit, vergelijk dat eens met de afgelopen dagen in de UK.

J.Cash | 20-09-22 | 13:22 | 4

Rommelig en armoedig, wie gaat nu stofzuigen, vlak voor de troonrede, wat een afgang.

gato | 20-09-22 | 13:29

@Kattie | 20-09-22 | 13:58: Van mij mag Willem meer zichtbaar zijn en ook ingrijpen als het kabinet er een zooitje van maakt, bv het achterhouden van informatie en zwartlakken van stukken, het niet op tijd voldoen aan de wob, dat ie dan optreedt en zo iemand de laan uit stuurt.

Sinterbikske | 20-09-22 | 14:10
▼ 1 antwoord verborgen

Toch wel interessant, de mensen die het altijd hebben over behoud van cultuur e.d. zijn vaak ook de mensen die anti koningshuis zijn. Als er toch iets bij onze cultuur en geschiedenis hoort, is het wel het koningshuis.

Capt. Iglo | 20-09-22 | 13:21 | 9

Hopelijk heb je meer verstand van vissticks.

Jimmy Mc Clure | 20-09-22 | 13:32

@Roos | 20-09-22 | 13:31: "Orde op zaken " :)) Willem kwam omdat de kust weer veilig was na Napoleon en vervolgens ruzie kreeg met de zuidelijke Nederlanden, om af te splitsen tot de postzegel waar we nu op wonen. Zie ook leestip.

cor123 | 20-09-22 | 14:14
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik blijf het zeggen stelletje zuurpruimen...ik sta elke morgen op met het lied; always look on the bright side of life!

Plukkieplukkie | 20-09-22 | 13:21

De energie rekening: Heel Holland bakt......op 120 graden.

Broadsquire | 20-09-22 | 13:20

Wat een totale afgang. Ben benieuwd wat er in de koets wordt gezegd. 'We moeten echt van Rutte af, zelfs wij lijden onder hem'?

Leptob | 20-09-22 | 13:20

Wat denk je dat er gebeurt als iedereen even rijk zou zijn? Gezien wij nu rijker zijn dan het grootste gedeelte van de wereld kan het alleen maar minder worden voor ons. Maart is wel eerlijker.

Neuth | 20-09-22 | 13:20 | 2

Iedereen verliest dan dus.

sjef-van-iekel | 20-09-22 | 13:30

@sjef-van-iekel | 20-09-22 | 13:30: Nee gezien het grootste gedeelte van de wereld bevolking nu onder het hoogst haalbare gemiddelde welvaart leeft. Ik ga er dus wel van uit dat het aanbod minder kan groeien dan de vraag, gezien wel of niet hernieuwbaar.

Neuth | 20-09-22 | 14:43

Rob 'van het gas af' Jetten ligt mooi op koers. Oliegestookte LNG-tankers met duur buitenlands gas varen de halve wereld over om hier de gasvoorraden te vullen.

goedverstaander | 20-09-22 | 13:19 | 2

Hoor je Rob niet over, maar is wel zo

HetIsWatAllemaal | 20-09-22 | 13:34

LNG tankers varen meestal op LNG.

Breeveertien | 20-09-22 | 14:34

Dit lijkt meer op de laatste rit richting het schavot, hoor hoe ze uitgefloten worden.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:19

Zou de generatie die de staatsschuld aflost al geboren zijn?

Flibbage | 20-09-22 | 13:18

Hoeveel paarden hebben ze wel niet? Had best gehalveerd kunnen worden.

upgent | 20-09-22 | 13:18 | 3

Dan lopen ze moeilijk hoor.

J.Cash | 20-09-22 | 13:23

Moesten extra paarden bij voor Amalia.

General Dripple | 20-09-22 | 13:25

Kunnen wel een paar gezinnen van eten dit jaar.

Jos Tiebent | 20-09-22 | 13:26

Jeetje, meer omgekeerde vlaggen dan juiste.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:17

Hopelijk krijgen Willie en Max er wat bij. Ook zij hebben het moeilijk in deze tijd.

swapper | 20-09-22 | 13:15 | 2

450K er bij. De waanzin houdt niet op, niet vanzelf.

cor123 | 20-09-22 | 13:17

Als die boeren nou ook met paard en koets gekomen waren, vraag me af of ze dan geweigerd hadden kunnen worden.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:13

King Willy en zijn charmante partner gaan straks in de stoel zitten en hij leest zijn verhaaltje voor.
King Willy is blij als het 5 uur is vanmiddag.
Lekker voor de buis liggen en de dagen erna de algemene beschouwingen volgen.
Verder laat hij het aan zijn knutselclub in de 2e kamer over en vertrekt voor een vakantie naar Griekenland.
Lekker genietend van de zon en geen hoge energiekosten.
Zo kennen we het plebs weer.
Schijt aan alle burgers.

Zitvlak | 20-09-22 | 13:13 | 6

@J.Cash | 20-09-22 | 13:17: Het kan ook zijn dat de koninklijke Ph klaar staat.
Na de vermoeiende dagen zelf naar Griekenland vliegen.

Zitvlak | 20-09-22 | 13:20

U puzzelt niet genoeg.
De betekenis van plebs is: Gepeupel, klootjesvolk, voetbolk, Jan Hagel, schorem, rapaille, slecht volk, gespuis
Het is het Latijnse woord voor 'het lagere volk'.

AdvocatusDiaboli | 20-09-22 | 13:29
▼ 3 antwoorden verborgen

Ze zien er maar sobertjes uit. Wordt geen goede boodschap denk ik.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:11 | 4

Ik las: -grote boodschap-. My bad.

King of the Oneliner | 20-09-22 | 13:23
▼ 1 antwoord verborgen

Willy, eerlijk zeggen, heb je deze spreekbeurt helemaal zelf geschreven?

VP732 | 20-09-22 | 13:11 | 1

Ik heb de Oranjes niet per se hoog zitten, maar ik kan me voorstellen dat ook Koning Willem zich schaamt dit lulverhaal van RutteKaag te moeten voorlezen.

We gaan weer een lulverhaal horen waar je misselijk van wordt.

Zomaarwat | 20-09-22 | 13:18

Wat doet zo'n koets aan wegenbelasting?

upgent | 20-09-22 | 13:11 | 2

Landbouwvoertuigen zijn toch vrijgesteld van wegenbelasting?

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:12

Hmmmm. Ze zullen wel weg moeten wezen voordat de klok 12 heeft geslagen.

upgent | 20-09-22 | 13:14

Rob Jetten, die dringend elders is gewenst, gaat niemand van het gas afsluiten de komende maanden. Blijkbaar werken al die Deurwaarders in naam van Zijne Majesteit op bestelling? Best wel lullig: je moest kiezen tussen je huur en nog wat te nassen. De hongerdood of een dak boven je hoofd. De eerste is een zekerheidje en hé, al die Klimaatopwarming heeft dan ook best een positief kantje.

Een moratorium op huisuitzettingen. Lees vanmiddag vooral wat er niet staat. Wordt vervolgd.

Hetkanverkeren | 20-09-22 | 13:11 | 4

Uitzetten en hup de asielzoekers er in. Dat was het idee toch?

J.Cash | 20-09-22 | 13:18

De gaskraan gaat dicht bij een aantal huishoudens. Ze hebben geen keuze meer.
Ze kunnen het risico op een hoge rekening niet lopen.

En een warmtepomp draait op stroom
En stroom kan uit een kerncentrale komen
Maar toch kan Jetten niet verzinnen hoe je een huis kan verwarmen op kernenergie.
De burger wordt doodnerveus van dat soort rare uitspraken.

AdvocatusDiaboli | 20-09-22 | 13:20

@AdvocatusDiaboli | 20-09-22 | 13:20: De meeste burgers zien feilloos dat ook deze non-valeur maar wat uit zijn corrupte kippennekje staat te lullen. En dan het financiële Wunderind Kaag: nog nooit een huishoudboekje in elkaar geflanst, maar toch heur eerste heuse Rijksbegroting.

Hoe doet zij dat toch?

Hetkanverkeren | 20-09-22 | 13:27
▼ 1 antwoord verborgen

Nou, tering, behoorlijk stevig klagen van mijn kant hoor. En terecht mag ik wel zeggen. Meer inhoudelijk heeft toch geen nut met die policrimi’s aan het roer. Vervloek VVD66 Nederlands volk of u gaat aan de bedelstaf.

Peter-Rissing | 20-09-22 | 13:10

De Kaag-town ladies sing dis song—Doo-dah! doo-dah!
De Kaag-baan landing strip five miles long—Oh! doo-dah day!
I come down dah wid my hat caved in—Doo-dah! doo-dah!
I go back home wid a pocket full of tin—Oh! doo-dah day!

UnderTheDevil | 20-09-22 | 13:10

De troonrede is eigenlijk een omgekeerd tribunaal.

Mr_Natural | 20-09-22 | 13:10 | 1

Ja, het volk wordt weer eens keihard gestraft i.p.v. de elite. Dat was in 1789 wel anders.

King of the Oneliner | 20-09-22 | 13:22

Nou, benieuwd wat die nieuwe grappen gaan kosten komend jaar.

Lukiluuk | 20-09-22 | 13:09


Het is hem helemaal: baardje, oranje shirt, ietwat onhandige presentatie:
Uitgelekte troonrede:
youtu.be/DfkPmbg1ymM?t=53

King of the Oneliner | 20-09-22 | 13:09

Ik neem aan dat die woke types allemaal een hoed op hebben, ook de zich als man identificerenden? Zij haten namelijk discriminatie en seksisme.

Woke is een wat ingewikkelde manier om te zeggen dat je het leven haat. Nu, don't drive over a landmine darlings, zou mijn favo hotelier roepen.

Zomaarwat | 20-09-22 | 13:08

Ik zag Sylvana ook al voorbij komen. Wat staat die slachtofferrol haar goed! Een prima combi met de zwarte krullenpruik en die kleurige baret met een grote veer.

goedverstaander | 20-09-22 | 13:08 | 2

Maar..... wie is die oude man?

upgent | 20-09-22 | 13:08

Wat een toeval dat er uitgerekend vandaag in de NRC een jubelstuk staat over Kaag onze Minister van Financiën.
Rob Jetten krijgt ook een aantal veren in zijn poepertje.
"Om dossierkennis op te doen, vaart Kaag niet alleen op de ambtelijke top van Financiën. Ze leunt veel op de deskundigheid binnen haar partij: financieel woordvoerder Steven van Weyenberg in de Tweede Kamerfractie, oud-minister Koolmees en haar huidige kabinetsgenoot Rob Jetten. Met hem voerde ze vorig jaar de moeizame onderhandelingen over het coalitieakkoord. „Rob heeft overal verstand van”, zegt een betrokkene bij de formatie. „Klimaat, stikstof, overheidsfinanciën.”

leo de pejo | 20-09-22 | 13:07 | 6

Rob heeft overal verstand van.
*proest*

UnderTheDevil | 20-09-22 | 13:12
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik verwacht Kaag met een zwarte hoed ( met hoge punt) op een gouden bezemsteel.

upgent | 20-09-22 | 13:04 | 3

Helleveeg-6?

Kapitein Sjaak Mus | 20-09-22 | 13:06

Nimbus 2000

Baksteenbakker | 20-09-22 | 13:07

Volgens mij heeft ze geen hoed... Waait maar af op de bezem he?

tantesidonia | 20-09-22 | 13:41

Kijk, ga als de sodemieter kerncentrales bouwen, Groningen heropenen (nadat je van je buitenlandse verplichtingen bent ontlast, de boom in met Duitsland en Italie) en compenseer ruimhartig en verhoog alle dijken zodat we altijd minimaal twee meter voorlopen op een eventuele zeestijging.

Dan hebben wij zekerheid en rust. En als er dan nog geld over is ga je maar zonnepaneeltjes, elektrische accu-auto's en windmolens subsidieren zodat het milieutuig hun vialla's kan blijven bewonen.

Zomaarwat | 20-09-22 | 13:04 | 2

Klinkt als een puik plan!

VP732 | 20-09-22 | 13:08

Goed plan roep ik ook al tijden waar ik het kan roepen. Maar dit kabinet vindt het wel best zo , lekker de boel in het honderd laten lopen om die transitie er door te kunnen jassen. Al die zonnepanelen zijn net genoeg straks om al die e-bikes op te laden.

Jan van Haerlem | 20-09-22 | 15:17

Wat vinden jullie van mijn hoed?

Kaas de Vies | 20-09-22 | 13:04 | 2

Ik wist niet dat dat fysiek kon. Doet het geen pijn?

VP732 | 20-09-22 | 13:10

Staat scheef.

J.Cash | 20-09-22 | 13:20

Er wordt altijd wel iets (voor heel veel geld) gerestaureerd van de domeinen, n'est ce pas?

Einde van de Domheid | 20-09-22 | 13:03 | 1

Ceci n'est pas une gouden koets.

Lu_Tze | 20-09-22 | 14:16

En de hoofdschuldige aan deze ellende -Mark Rutte himself- zit weer lachend op de eerste rij.

Ommezwaai | 20-09-22 | 13:03

De schouders van de middenklasse zullen de zwaarste lasten moeten dragen, maar wij moeten allemaal onze offers brengen voor de energietransitie.
#en dan blijkt achteraf dat het allemaal niet nodig was geweest.

Osdorpertje | 20-09-22 | 13:03 | 2

Nederland is nagenoeg niets op de wereldkaart. De meeste landen op deze aardkloot rommelen maar wat aan. Nederland wil een “gidsland” zijn op het gebied van energie. Wel over de ruggen van de belastingbetaler uiteraard.

Ommezwaai | 20-09-22 | 13:06

Ze zijn nu bij de middenklasse aangekomen.
Tegen de tijd dat de bovenklasse aan beurt is wordt het pas interessant.

Maar op een een of andere manier hebben die daar gemiddeld nooit echt last van.
2019:
https://www,goudstandaard,com/nieuws/waar-blijft-die-koopkracht

AdvocatusDiaboli | 20-09-22 | 13:11

Ow, komt de koning ook?
Dat wist ik niet.

Openstijl | 20-09-22 | 13:02

Is Kaag er vandaag wel een keer bij ?

Kwetsmeniet | 20-09-22 | 13:02 | 3

Ze hebben haar een week lang opnieuw in moeten werken.

goedverstaander | 20-09-22 | 13:04

Onze koopzwakte hield al niet over....

Einde van de Domheid | 20-09-22 | 13:02

Prinsjesdag, maar we hebben helemaal geen prinsjes meer. Wel prinsesjes.

BobDobalina | 20-09-22 | 13:02 | 3

Ho ho, dat mogen ze zelf beslissen he.

Papa Jones | 20-09-22 | 13:03

Zoals de meest

Kapitein Sjaak Mus | 20-09-22 | 13:04

@Kapitein Sjaak Mus | 20-09-22 | 13:04:
.. e ouders met hun kindjes omgaan, lijkt het iedere dag wel prinsjes- of prinsesjesdag.

Kapitein Sjaak Mus | 20-09-22 | 13:05

Hup iedereen!

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:01

Onze Koning en Koningin hebben het maar druk dezer dagen. Sterkte!

Zomaarwat | 20-09-22 | 13:01 | 3

Ja, gisteren een koets, vandaag weer een koets.

Sinterbikske | 20-09-22 | 13:02

Ja, zomaar twee dagen achter elkaar gewerkt, gelukkig kunnen ze morgen weer tot Kerstmis bijkomen van al dat harde werken.

zwellevertje | 20-09-22 | 13:32

Vandaag mag de geschiedenis in gaan als 'Zwarte Prinsjesdag (20-9-2022)'. Wie maakt even een Wiki aan? De eerste Prinsjesdag dat de Koning niet in de Gouden Koets zit omdat dat dat ding wordt gerestaureerd of vanwege corona maar omdat de Koning het niet meer 'mag'. Na de restauratie is de Gouden Koets helemaal naar de kloten (gedramd). Om de (zwarte) drammerds te eren op de eerste Prinsjesdag waarop de Koning duidelijk bukt voor hen door dan maar in een veredelde glazen plebskoets, die regelrecht van het blingblingkamp lijkt te komen, te gaan zitten: 'Zwarte Prinsjesdag'.
Het is een gitzwarte dag.

Leptob | 20-09-22 | 13:00 | 3

Het is allemaal zwart lees ik. Wat zal La Simons in haar nopjes zijn.

goedverstaander | 20-09-22 | 13:02

Je weet dat iedereen een bijdrage kan leveren aan Wiki? Wat weerhoudt je?

Huppeldepup | 20-09-22 | 13:04

Een zwart gat dag.

Sjeintje | 20-09-22 | 13:07

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl