Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

ACTUEEL LIVEBLOG - Geen Prinsjesdag 2020

Alles is weg!

Geen koets. Geen rijtoer. Geen rode loper. Geen fuseliers. Geen paarden. Geen tribunes. Geen Ridderzaal. Geen volk. Geen regen. Geen partners van kamerleden. Geen balkon. Geen spreekkoor. Geen obligate voxpopjes met oranjevrouwtjes in klederdracht. Geen hoera. Geen boobies. Geen Mart Smeets in de Avondetappe. Geen Marianne Thieme (hoera). Geen GroenLinks klimaatneutraal wandelend naar de Grote Kerk. Later meer.
Update: Geen Koolmees, want designated surivor
Update: Koningin Máxima draagt een zijden japon met volants, die in toenemende lagen breder uitlopen in verschillende tinten geel. Zij draagt een bijpassende haardecoratie. In 2018 is de japon voor het eerst gedragen en daarna behandeld om een diepere kleurtoon te bereiken.
Update: Complete Miljoenennota daarrr

Troonrede 2020

Toespraak | 15-09-2020

Leden van de Staten-Generaal,

Nooit zal ik de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2020 vergeten. Het was onwerkelijk en zeer realistisch tegelijk: die bijna lege Dam, de stilte nog oorverdovender dan anders, en het besef dat de viering van 75 jaar vrijheid noodgedwongen een ingetogen karakter had gekregen. Door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. Ook deze anders-dan-anders-Prinsjesdag op anderhalve meter afstand, niet in de Ridderzaal, en met minder mensen, tradities en uitbundig rood-wit-blauw, maakt dat tastbaar.

Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al het mogelijke deed om de coronacrisis het hoofd te bieden. Verpleegkundigen en schoonmakers, boa’s en defensiepersoneel, supermarktmedewerkers en mensen in het openbaar vervoer. Ik wil daarnaast mijn steun en medeleven betuigen aan hen die door corona zijn getroffen, of die een geliefde moeten missen. Maar ook voor wie dat niet geldt, is de impact enorm. Corona raakt ons allemaal. Van Terschelling tot Aruba. Jong en oud. Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen. Corona raakt ons in school en werk. In het gemis van een aanraking. En vooral: in ons gevoel van veiligheid en vertrouwen. Want geen eindexamen kunnen doen, een begrafenis in zeer kleine kring, niet op bezoek kunnen bij je man of vrouw in het verpleeghuis, als ondernemer ineens je levenswerk verliezen, of je baan – het is allemaal enorm ingrijpend. Voor al die gevoelens van stress, eenzaamheid en verlies moet ruimte zijn en erkenning. Binnenkort geven we daar in het hele Koninkrijk in verbondenheid uitdrukking aan onder de noemer ’aandacht voor elkaar’.

Toch gebeurt er deze maanden ook veel goeds. We waarderen meer het land waarin we wonen. Het weefsel van onze samenleving is opnieuw sterk gebleken. Het blijft bijzonder hoe Nederlanders er voor elkaar zijn als de nood aan de man komt. Bijzonder was ook hoe we in een paar maanden samen voor elkaar kregen dat de grootste beperkingen konden worden opgeheven. En bijzonder is de veerkracht van ondernemers die op allerlei creatieve manieren hun bedrijf draaiende hielden, van leraren die hun leerlingen online gingen begeleiden, en van ouders die plotseling werk en onderwijs thuis combineerden. Nederland heeft in de coronacrisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn. Laat ons dat volhouden zolang dat nodig is. En laat ons daar vertrouwen aan ontlenen voor de toekomst.

Want juist in tijden van plotselinge schokken is het zaak oog te houden voor de lange termijn. Dat zijn we verplicht aan de jongeren, die de laatste maanden niet alleen moesten inleveren op hun leven nu, maar ook op hun vooruitzichten voor straks. Een 94-jarige veteraan maakte veel los met een ingezonden brief waarin hij de jongeren van Nederland opriep vol te houden en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige student schreef hem terug hoe dankbaar hij was voor de vrijheid en alle mogelijkheden waarmee hij en zijn leeftijdgenoten opgroeien. Maar hij schreef ook hoezeer zij die vrijheid nu missen, hoe zij sleutelmomenten in het leven zomaar zien passeren en hoe extra onzeker de toekomst door de coronacrisis voelt. Die onzekerheid is er op het gebied van opleiding, wonen en werk. Tegelijkertijd is er de zorg over overkoepelende problemen als klimaatverandering, die door corona niet minder urgent worden. Deze brief raakt de kern van Prinsjesdag, want perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier-en-nu. Dat is de spiegel die de volwassenen van morgen voorhouden aan de volwassenen van vandaag.

In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, en een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar.

De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd waarvan we nu de vruchten plukken. Deze publieke spaarpot maakt de gezondheidseffecten van het coronavirus niet minder heftig, maar maakte de eerste directe economische gevolgen wel beter draagbaar.

Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn. Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd. Met een historische krimp van ruim 5 procent in 2020. Met een historische omslag van een overschot op de rijksbegroting naar een tekort van 7 procent in één jaar. En met een verdubbeling van de werkloosheid ook in één jaar. Onze belangrijkste handelspartners in Europa en wereldwijd hebben te kampen met een economische terugval die vaak nog groter is. Voor een open en op handel en export gericht land als Nederland is dat, zeker na brexit, een extra complicatie.

De internationale gevolgen van de coronacrisis kunnen moeilijk worden overschat, niet in economisch en niet in geopolitiek opzicht. Er lijken nog diepere groeven te worden getrokken tussen de grootste machtsblokken in de wereld. In het jaar van 75 jaar Verenigde Naties domineert helaas steeds vaker het nationale eigenbelang en is de multilaterale wereldorde verder onder druk komen staan. Voor de Nederlandse regering staat buiten kijf dat goed functionerende internationale instellingen en internationale samenwerking noodzakelijk zijn om problemen aan te pakken die geen land of regio alleen de baas kan. Dat geldt voor vraagstukken van vrede en veiligheid, voor de klimaatcrisis en de toekomst van onze energievoorziening, voor armoedebestrijding en nu ook voor de bestrijding van het coronavirus.

Ons land neemt hierin verantwoordelijkheid. Dat is zowel een morele plicht als welbegrepen eigenbelang. Nederland blijft steun geven aan de kwetsbaarste regio’s in de wereld, die zwaar door corona zijn getroffen. Daarnaast blijft de regering werken aan versterking van de operationele inzet van Nederlandse militairen. Het is duidelijk dat de wereld zich, over de coronacrisis heen, moet voorbereiden op de mogelijkheid van een volgende pandemie of een andere externe schok. Corona leert ons dat we ook internationaal samen sterker staan in een crisis als deze.

In Europees verband geldt dat de toenemende geopolitieke onzekerheid en de coronacrisis het belang van samenwerking en een eendrachtig optreden naar buiten toe alleen maar vergroten. De inbedding in de Europese Unie en de interne markt staan aan de basis van de Nederlandse welvaart, rechtszekerheid en veiligheid. Het is waar dat Europese samenwerking vaak gepaard gaat met stevige discussies, waardoor verschillen tussen landen soms worden uitvergroot. Toch brengen de overeenkomsten en de gedeelde belangen de lidstaten altijd weer bij elkaar. Zo werkt Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen. Met het Europees herstelfonds kunnen lidstaten voor de korte termijn de gevolgen van de coronacrisis beter opvangen en voor de lange termijn werken aan structurele economische hervormingen. Het is een vorm van solidariteit die twee kanten op werkt: van buren die elkaar vanzelfsprekend helpen in tijden van nood, maar die in eigen land ook stappen zetten en hervormen om bij een volgende crisis allemaal beter voorbereid te zijn.

In ons land konden met extra overheidsuitgaven de eerste gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijven en de werkgelegenheid worden opgevangen. Voor de korte termijn is twee keer een pakket steunmaatregelen ingezet waarmee lonen zijn doorbetaald en faillissementen en grootschalige ontslagrondes zoveel mogelijk konden worden voorkomen. Het derde pakket, dat beschikbaar is vanaf 1 oktober, heeft een looptijd van negen maanden. Behoud van zoveel mogelijk banen blijft het doel. Maar na de fase van noodsteun is het nu ook belangrijk dat mensen door scholing en training de overstap kunnen maken naar sectoren waar een tekort aan personeel is, en dat bedrijven zich aan kunnen passen aan de nieuwe realiteit. Met een aanvullend pakket van bijna een half miljard euro voor kunst en cultuur onderstreept de regering het grote maatschappelijke belang van deze sector. De steun voor het openbaar vervoer wordt voortgezet, omdat veel mensen voor hun dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van bus, trein, tram en metro. Voor gemeenten komt bijna 800 miljoen euro extra beschikbaar, bijvoorbeeld voor buurthuizen, sociale werkvoorziening, culturele instellingen, en voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen. Zo werken medeoverheden en Rijk als één overheid samen in deze crisis.

Met de zwaar getroffen Caribische delen van het Koninkrijk wordt gesproken over welke steun onder welke voorwaarden kan worden verleend. Het doel is de bevolking nu te steunen en bij te dragen aan toekomstige economische zekerheid en maatschappelijke stabiliteit. Humanitaire steun blijft steeds beschikbaar.

Bij de start van deze periode koos de regering voor versterking van publieke voorzieningen. Het belang hiervan is door corona eerder toe- dan afgenomen. Investeren in veiligheid, bestaanszekerheid en een aantrekkelijke leefomgeving draagt bij aan bestrijding van de crisis, aan de veerkracht van de economie en aan vertrouwen in de toekomst. In de plannen van de regering is dat op verschillende plaatsen zichtbaar.

Nergens wordt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en jongeren directer gevoeld en waargemaakt dan voor de klas en in de collegezalen. Het onderwijs heeft extra geld gekregen om in de grote steden volgende stappen te kunnen zetten in de aanpak van het lerarentekort. Na een uitzonderlijk voorjaar met lege klassen is ook 500 miljoen euro beschikbaar om onderwijsachterstanden weg te werken. Daarmee kunnen bijvoorbeeld extra bijlessen worden gegeven.

Met een bedrag van 5 miljard euro wil de regering de komende jaren de problemen rond stikstof aanpakken. Het geld dat nu beschikbaar komt, kan onder andere worden ingezet voor natuurherstel en de aanpassing van stallen. Dat is nodig voor de natuur, waarvan we allemaal genieten en die we moeten koesteren voor later. Het is nodig voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening. En het is nodig om ruimtelijke ontwikkelingen in de sfeer van woningbouw en infrastructuur mogelijk te maken.

Opgeteld wordt bijna 2 miljard euro aan geplande investeringen voor infrastructuur, woningbouw en onderhoud en verduurzaming van rijksgebouwen naar voren gehaald. Goede mobiliteit schraagt de economie. Bouw en woningmarkt krijgen een steun in de rug door bouwprojecten eerder uit te voeren.

De vraag naar woningen blijft groot. Onder regie van het Rijk wordt de woningbouw versneld. Starters hoeven de komende vijf jaar geen overdrachtsbelasting te betalen. De regering stelt voor de huur te verlagen voor mensen met een laag inkomen in een dure corporatiewoning.

De rechtsstaat is het belangrijkste publieke bezit van de samenleving. Het is de basis onder een democratisch land dat sociaal en economisch sterk is en waarin kansengelijkheid als norm geldt. Een jaar geleden werd Nederland geschokt door de brute moord op advocaat Derk Wiersum. Op die dag werd eens te meer manifest hoezeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Voor de niet-aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar, onder andere voor een nieuw gespecialiseerd team waarin de kennis en kracht van justitie, Belastingdienst en defensie worden gebundeld.

Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar. Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren.

De regering realiseert zich hoe cruciaal in het publieke domein het vertrouwen is in het handelen van de overheid zelf. De overheid moet naast mensen staan, niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van Groningen die door de aardbevingen zijn getroffen zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en versterking van hun huizen, en is de regering er alles aan gelegen de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire snel te compenseren. Investeren in de kwaliteit van de publieke dienstverlening blijft noodzakelijk.

Voor de lange termijn zijn in deze periode richtinggevende keuzes gemaakt in het Pensioenakkoord en het Klimaatakkoord. Als de noodzakelijke solidariteit tussen jong en oud ergens gestalte krijgt, dan wel rond deze twee thema’s. De uitwerking en uitvoering van beide akkoorden vraagt een lange adem. Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter. Door nu te hervormen, kan er straks voor iedereen een goed pensioen zijn. De regering hoopt in 2021 het wetsvoorstel voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in te dienen.

Het perspectief van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet is een vermindering van de CO2 -uitstoot met minimaal 49 procent in 2030, op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Later dit najaar verschijnt de eerste Klimaatnota. Voor komend jaar zitten er verschillende maatregelen in het vat, zoals een CO2-heffing voor de industrie, een kleiner aandeel van kolencentrales in de elektriciteitsproductie, en maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren.

Daarbovenop wil de regering een vliegende start maken met het Nationaal Groeifonds. Dit fonds is er voor het toekomstig verdienvermogen van ons land en daarmee voor de welvaart van morgen. Met het fonds wil de regering investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Dat laatste omvat naast wegen en spoor ook de digitale snelweg en de infrastructuur voor energie. De unieke schaal en de looptijd van het fonds maken het mogelijk Nederland welvarender, schoner en duurzamer over te dragen aan de jongeren van nu. Voor de komende vijf jaar is een bedrag van 20 miljard euro beschikbaar.

Tot slot is door het coronavirus nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat ook voor volgende generaties de beste zorg beschikbaar blijft. Uit vele internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse zorg van wereldklasse is. Maar dat neemt niet weg dat er een grens is aan de spankracht van de zorginstellingen en de mensen die er werken. Voor de korte termijn moeten we daar lessen uit trekken om voorbereid te zijn op een mogelijke tweede golf. Voor de lange termijn dringen zich andere lessen op, die bijvoorbeeld te maken hebben met de organisatie van de zorg en de werkdruk van het zorgpersoneel, de vraag of meer zorg op afstand mogelijk is en de noodzaak van preventie en zorginnovaties. Het kabinet komt met voorstellen om zoveel mogelijk mensen voor de zorg te behouden en nog meer mensen te verleiden voor deze sector te kiezen, bijvoorbeeld met meer doorgroeimogelijkheden, minder administratie en meer zeggenschap. De waardering voor de werkers in de zorg komt ook tot uitdrukking in een extra bonus voor extra inspanningen, dit jaar en volgend jaar.

Leden van de Staten-Generaal,

De coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles wat van waarde is: gezondheid, werk, familie en vriendschappen. En we realiseren ons: juist nu wordt gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid gevraagd. Bij elke generatie leven in deze tijd specifieke zorgen en vragen. Maar precies in de verbondenheid tussen generaties kan iedereen, jong en oud, op zijn of haar eigen plaats een bijdrage leveren om deze moeilijke periode te boven te komen. Onze belangrijkste zekerheid is dat Nederland economisch, sociaal en mentaal steeds veerkracht toont. De opdracht in het parlementaire jaar dat vandaag begint, is over deze crisis heen de toekomst te blijven zien en te blijven werken aan perspectief voor alle generaties. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Hans Nijenhuis zit er bovenop!

Social

Reaguursels

Inloggen

De schatkist wordt even opengetrokken om stemmen te winnen, daarna is het weer snoeihard bezuinigen om de staatsschuld weer weg te werken.
Wie gaat dat betalen ...
Niet bv Nederland, maar het volk.

Analia von Solmsch | 15-09-20 | 23:47

Kan Siri of Alexa dat stuk tekst van Rutte volgend jaar niet gewoon opratelen?

Mark zit te Dutten | 15-09-20 | 23:14

"Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar."

Ik vraag mij af hoe de ironie ook doorhad toen hij dit oplas. Het is namelijk zo dat zíj́n naam zijn kansen heeft bepaald. Doordat hij toevallig van Oranje heet van achteren, mag hij koning worden... Als hij dat dan onaanvaardbaar vind, mag hij het goede voorbeeld eens gaan geven, en duidelijk maken dat Amalia niet zijn opvolger zal worden!

Harvey2Face | 15-09-20 | 18:38 | 2

Inderdaad, die eer moet naar een Ashanti 'vluchteling' naar keuze gaan. De leeftijd moet geen issue zijn.

kapoerewiet | 15-09-20 | 19:04

Een groter gevaar is het ontzettend hoge aantal functionele analfabeten en analfabeten. Mensen die brieven van de overheid niet eens begrijpen. Ga daar eens structureel beleid op maken ipv dat geblabla continu.
Meeste discriminatie op de arbeidsmarkt gaat om leeftijdsdiscriminatie en mensen met een beperking.

Maar ik snap het wel, electoraal belang dwingt partijen ertoe disproportioneel op antiracisme in te zetten ipv discriminatie.
En Willem-Alexander ziet natuurlijk ook dat de instroom van mensen zonder binding met Nederland de legitimiteit van het koningshuis op termijn ondermijnt en wil deze mensen zo ook aan het koningshuis binden.

Zo werken die dingen. Over 2 jaar weer een ander dringend onderwerp op de agenda.

Bataafje | 15-09-20 | 21:48

Ik lees net dat 5% korting dreigt voor de helft van de gepensioneerden. Je zou de heikneuters in Den Haag toch een draai om de oren geven. Miljarden naar Zuid-Europa, dat is echt niet uit te leggen.

stiffy | 15-09-20 | 18:16

Hij heeft niet geknield, valt me toch tegen.

BozePaarseMan | 15-09-20 | 17:13 | 1

Zou Máxima nog wel eens knielen voor hem, of zou het 3x neuqen voor het vaderland zijn geweest en daarmee klaar....?

Mark zit te Dutten | 15-09-20 | 23:16
-weggejorist-
Anglelila | 15-09-20 | 16:59

Iets gemist? Heerlijk rondje gefietst, het luie zweet eraf. Nu aan het water en de tomaatjes uit eigen tuin, genieten.

Graaisnaaiert | 15-09-20 | 16:47

Kapitein Roodbaard van De Groene Draeck mag ook dit jaar voorlezen uit het Grote Sprookjesboek. Het ruim weer gevuld met open deuren en vaten vol met deug. Na voor het zesde jaar achtereen Groningen te hebben genoemd met de mededeling dat er toch echt eens iets gedaan moet worden voor de onderdanen met schade door aardbevingen hield ik het wel voor gezien. In precies zes jaar is er nul komma nul voor deze mensen gedaan. De rest van het sprookje steken ze maar in hun zak. Volgend jaar kan weer worden geconstateerd dat de werkelijkheid 180 graden anders zal zijn. Deze regering heeft nu eenmaal niet de competentie om welk voornemen dan ook waar te maken. Welke garantie ik hen wel kan geven is dat emo-deugen en polarisatie enorm gaat toenemen.

Ruikbaard | 15-09-20 | 16:42 | 3

Waarmee alles gezegd is wat hierover te zeggen valt !

Zorc | 15-09-20 | 16:49

Hark, hark!

Tjajaja | 15-09-20 | 18:41

Het is meer Bea’s bootje, en ze is er handig mee ook. Willy houdt meer van racen.

Analia von Solmsch | 15-09-20 | 23:41

Ik laat de hele poppenkast aan me voorbij gaan. We worden toch genaaid, met of zonder prinsjesdag.
Na de verkiezingen stelt wat er nu gebabbeld wordt allemaal geen reedt meer voor.

bqbq | 15-09-20 | 16:31

Welkom in de wondere wereld in het hoofd van Rutte.

piloot47 | 15-09-20 | 16:29

Toch blij dat we weer ongeschonden door kunnen, stel je voor, Koolmees (D66) als eindbaas, brrrr

Rest In Privacy | 15-09-20 | 16:18

"Ze" vallen nu wel heel erg door de mand , met de reden om destijds AOW leeftijd te moeten verhogen naar 68 jaar. Wegens geen geld. Er is dus geld genoeg.
In Rusland waar Poetin ook de AOW leeftijd ongevraagd heeft verhoogd (naar 65) noemen ze die beslissing "genocide".
Dat de vvd nog steeds zo hoog staat in de peilingen, daar begrijp ik niets van.
Overigens schijnt er bar weinig belangstelling te zijn geweest voor deze bizarre poppenkast in Den Haag. Wat een propaganda en dan beweert er iemand , dat de NPO het zo goed heeft uitgezonden. Dit is Stimme der DDR 2.0

oostermoer | 15-09-20 | 15:48 | 9

Er staat ca.1500.000.000.000(1500 miljard€)aan pensioen te wachten.
Genoeg voor 30 jaar pensioen uitbetaling zonder inleg te hoeven vragen.
Heel zuid Europa loert hier met argus ogen naar.
We worden van voren en van achter genomen.

De Profundus | 15-09-20 | 18:23

@oostermoer | 15-09-20 | 17:24: Kuif kijkt NPO en haalt het nieuws bij de NOS. Kuifje weet dus precies wat er in de wereld omgaat. Kuifje maak je niets wijs!

Harrie7949 | 15-09-20 | 18:34
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik hoor Rutte nu al meermalen zeggen dat "het geld er is" om de boel te trekken. Nou... denk het niet. Want al jaren is anders gebleken. Met ander woorden we gaan weer na maart volgend jaar nog verder financieel worden uitgeperst. Nb. ook omdat kennelijk die klimaat waanzin door zal gaan.

DrachiR | 15-09-20 | 15:39 | 4

Het gas wordt in elk geval net wat duurder hoorde ik. Komen weer 3 cent belasting bij. Of de accijns, belasting, weet ik veel hoe het nu weer heet, groen, blauw of geel is weet ik niet. Maar harkt wel lekker binnen, toch?

MoorCopJoris | 15-09-20 | 16:48

Haha, geld op. De zakken van Wobke waren in maart nog diep, heel diep. Maar als je miljarden weggeeft aan Franz en Italië gaat het kennelijk hard.

BozePaarseMan | 15-09-20 | 17:15
▼ 1 antwoord verborgen

Blah, blah, blah... next. Optoeteren met dat circus.

Shitting Bull | 15-09-20 | 15:29

Zie WA nu iets als "we worden allemaal hard geraakt door... "?
Levert ie zelf ook in?

De verwarde man | 15-09-20 | 15:21

Quote: "Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. "Einde Quote. Kortom het Koninklijk huis is dus tegen zwarte piet. Die akwasie heeft pas samen gewerkt met prinses laurentien (Dochter van D66 Corifee)

edo2018 | 15-09-20 | 15:13

Ik wordt schijtziek van dit land.. Alles draait om kleur etc, mijn vader zaliger die Rotterdam heeft helpen opbouwen na WO 2 zou zich in zijn graf omdraaien..

aardv@rk | 15-09-20 | 15:07 | 1

Uw vader is waarschijnlijk gecremeerd,
net zoals mijn vader,die zich ook kapot gewerkt heeft in de wederopbouw.
Van een graf is bij ons soort volk geen sprake,nog afgezien van de kosten en het na tien jaar ruimen van het graf.
De Oranjes worden gebalsemd weggelegd,en voor eeuwig bewaard.
Ook islamieten (en dat kleine beetje joden)worden altijd begraven, en die graven moeten tot in het einde
der tijden onaangeroerd blijven.

De Profundus | 15-09-20 | 19:00

Iets met zwarte schapen.

Fi-Bu-Bla | 15-09-20 | 15:04 | 2

Of waren het nu zwanen ...

Fi-Bu-Bla | 15-09-20 | 15:05

Blauwe zwanen dacht ik. Zal het Menno Baksteen effe vragen.

MoorCopJoris | 15-09-20 | 16:51

TL;DR want gelogen is het toch wel.

eastender | 15-09-20 | 15:03

Ik citeer Nieuwnieuws: “De regering kiest er dit jaar voor om te gaan investeren in plaats van te bezuinigen. Daar is in Nederland de ruimte voor, zo legde de koning uit. "We hebben een buffer opgebouwd waar we nu de vruchten van plukken."”
Hoezo buffer opgebouwd? Men laat toch gewoon de staatsschuld oplopen?

reagierder | 15-09-20 | 14:51 | 1

Hij bedoelt dat ie een buffer op zijn bank heeft en een nieuwe boot en buitenhuis gaat investeren. Onze buffer is naar is naar de EU als verdeel en heers geld.

Premier Trutte | 15-09-20 | 15:09

Eerlijk is eerlijk.
We schoppen vaak tegen de NOS maar de verslaglegging van prinsjesdag is goed en mooi gedaan.
De rest van het jaar is het links, gepruts en kosten overschrijdend.
Maar dit, deze dag, deze paar uur doen ze wel goed.

Het Licht | 15-09-20 | 14:49 | 5

OK. No hard feelings.

Neighborhood_Bully | 15-09-20 | 15:06

Mooi filmen kunnen zij wel. Maar daar is ook wel eigenlijk alles mee gezegd..

DrachiR | 15-09-20 | 16:01

De verstrengeling van links deugend Nederland met het feodale koningshuis is een verbazingwekkende maar blijkbaar effectieve combi.

Zorc | 15-09-20 | 16:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Mooie tekst van Rutte.

Miezerig | 15-09-20 | 14:48 | 2

Mooie tekst van Thierry.

Datgingniegoed | 15-09-20 | 15:11

"Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen."

A: Is dit wel waar?

B: Goh, zou er misschien sprake kunnen zijn van een wisselwerking? Misschien hebben werkgevers op de werkvloer niet zo'n zin in discussies over mentale kwetsuren om maar eens wat te noemen.

Weet je wat trouwens echt funest is voor de kwaliteit van de rechtstaat?

Een OvJ die leden uit haar eigen actiegroepjes moet vervolgen en deze met een nepstraf laat wegkomen.

Kabinetsleden die zich met processen van politici bemoeien.

Het niet handhaven van social distancing bij protesten met thema's waar je als bestuurder achter staat.

De self-selection bias in de rechterlijke macht en de absurde oververtegenwoordiging van D66, GL en PvdA sympathieën aldaar.

Het feit dat Nederlanders geen enkele inspraak of controle kunnen uitoefenen op wie er deel uit maken van de rechterlijke macht.

F.Klondyke | 15-09-20 | 14:42 | 3

Kabatz!
Die was raak.

Datgingniegoed | 15-09-20 | 15:00

Dit bedoel ik dus F.Klondyke..!

aardv@rk | 15-09-20 | 15:11

Je vergeet ministers die burgers asociaal noemen en vervolgen voor dingen waar ze zich zelf niet aanhouden

Zorc | 15-09-20 | 16:54

Een witte man met een buitenlands vrouwtje aan diens zijde. Zo'n traditie... dat kan toch echt niet meer.

roevka | 15-09-20 | 14:36 | 1

Dat is een overtreding van de Neurenberger rassenwetten. Kan inderdaad niet meer in 2020.

Tashtego | 15-09-20 | 14:48

Mag dat met vier man zonder mondkapje in een auto terwijl ze niet een huishouden vormen?

jacobwillem | 15-09-20 | 14:36

Ik gok dat jan Hoek geen lintje heeft gekregen. Het is een gotspe als mijn aanname klopt. Al is het alleen al om dit briefje van Jan. Houdt het idd nog ff vol want het staat tot geen verhouding tot ellende uit het verleden stelletje sneeuwvlokjes! Tsja en de toekomst gaat wellicht weer nieuwe strijd opleveren. Veel tekenen wijzen daartoe. Geniet van dit interbellum en doe je best om de ellende zoveel mogelijk uit te stellen.

Zuma | 15-09-20 | 14:31

Reactie Wilders na afloop een natte socialistische wind met zijn huurverlagingen etc.

van Oeffelen | 15-09-20 | 14:24 | 2

Waar haalt hij het geld vandaan? Onderbouwing?

Rest In Privacy | 15-09-20 | 16:45

Ik ga helemaal niet meer Nederland bij elkaar houden.
Het is ieder voor zich, fuckers.

-You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks-

King of the Oneliner | 15-09-20 | 14:24 | 1

Aldus de Joodse profeet die de Nobelprijs verdiende en kreeg!

Neighborhood_Bully | 15-09-20 | 15:01

Gaat niet best met Willempie zo te zien, 2e hands jurk voor Max en een paar ouwe Audi's

Natte Washand | 15-09-20 | 14:22 | 2

En waarom niet met de elektrische fiets van Stella ?

Kamervraag | 15-09-20 | 14:23

Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar.

Helemaal mee eens, Wim-Lex! Als blanke man heb je tegenwoordig bij voorbaat geen schijn van kans meer tegenover al dat geinstitutionaliseerde racisme. De vraag is wat je eraan gaat doen, koning pils.

Gladiator Fap | 15-09-20 | 14:18 | 2

Hoeveel werken er in jouw hofhouding koning pils?

allesofniks | 15-09-20 | 14:25

Wat een zelfinzicht van Willem! Inderdaad, wanneer je van Oranje heet heb je heel wat meer kansen dan wanneer je de Zwart of Blaauw heet. Nu de daad bij het woord voegen en al je familieleden van Oranje tot Bourbon Parma en van Vollenhoven onder een andere naam naar een ander baantje laten solliciteren

B. Randnetel | 15-09-20 | 18:43

Nieuw dieptepunt. "Mon Dieu, ayez pitié de moi et de ton pauvre peuple"

LiniaalRectaal | 15-09-20 | 14:17

GEEN update RIVM. Die verschijnt pas om 16 uur wegens .... Prinsjesdag Corona!

Simon_GS | 15-09-20 | 14:12

De maatregelen van het kabinet hebben ons het meeste geraakt, niet de corona zelf.
Wat een vertoning dit

Natte Washand | 15-09-20 | 14:12 | 1

precies: dit kabinet en haar aanhang is veel gevaarlijker voor de bevolking dan het corona virus.

hertogvanzottegem | 15-09-20 | 14:23

Dit stukje voorlichters-proza had evengoed uit de pen van Beste_landgenoten of Kuif kunnen vloeien. Het paarse broeken gehalte is weer verstikkend, bullshitbingo-galore.

Abject | 15-09-20 | 14:12

Die serie Designated Survivor met Kiefer Sutherland is wel een aanrader.

van Oeffelen | 15-09-20 | 14:08 | 1

Ik vind de Troonrede al Thriller genoeg.

Datgingniegoed | 15-09-20 | 14:10

Opdoeken die poppenkast. En dan de Oranjes ook optieven. Straks brengt notabene Wobke het koffertje naar 2e kamer. Dus die middeleeuwse onzin is puur voor het oranje sprookje.

Voorhebben | 15-09-20 | 14:06

Waarom staat telefoonnummer 113 niet onder in beeld?

Kwelbeller | 15-09-20 | 14:05 | 2

Miste ik ook. Was al aan het zoeken naar mijn scheermesjes.

MoorCopJoris | 15-09-20 | 14:12

LOL

Kamervraag | 15-09-20 | 14:22

Ik vond de toespraak van de koning zoiets als een paard dat Volkert heet.

Datgingniegoed | 15-09-20 | 14:04

Ahhh daar staat de troonrede. Zodra ik tijd en zin heb ga ik die eens even lezen.

John McClane | 15-09-20 | 14:02 | 1

Post je ff de samenvatting in 3 regels? Dank.

Zatkniss | 15-09-20 | 14:03

Fijn zo een Corona crisis. Hoef je het nergens anders over te hebben. Wat een schandelijke vertoning.

forecastle | 15-09-20 | 14:00 | 1

never waist a good crisis.

Zatkniss | 15-09-20 | 14:02

Die presentatortrice; best wel een dikachtige dame.

Turambar | 15-09-20 | 13:58 | 4

@Het Licht | 15-09-20 | 14:00:

Een beetje een varkensneusje.

sprietatoom | 15-09-20 | 14:03

Astrid is gewoon een lekker ding.

threeheadedmonkey | 15-09-20 | 14:03
▼ 1 antwoord verborgen

Het ontbreekt ze werkelijk aan fatsoen. Willem is nauwelijks uitgesproken of ze zitten weer op hun telefoon. De dame is het rood/geel en natuurlijk Krol.

pa_niek | 15-09-20 | 13:57

Het wachten is op diversiteit in het koninklijk huis. Wanneer wordt er een zwarte door Wim Lex geadopteerd (ff te snel getypt)

Zatkniss | 15-09-20 | 13:56 | 4

Koning Mswati III van Swaziland heeft 25 kinderen. Daar zit vast wel een dochter bij die ze kunnen uithuwelijken aan Amalia. Dan heb je dubbele punten op de intersektionele schaal.

Glasgow Argus | 15-09-20 | 13:59

@Glasgow Argus | 15-09-20 | 13:59:
De vraag is dan wel, wie is de man in de relatie?

Zatkniss | 15-09-20 | 14:03

@Glasgow Argus | 15-09-20 | 13:59: En ik begrijp dat Amalia wel in de buurt komt van het schoonheidsideaal van de gemiddelde Afrikaanse man.

LucaBrasi | 15-09-20 | 14:13
▼ 1 antwoord verborgen

Hou toch eens op met dat corona ons zo heeft geraakt. Het zijn de maatregelen die getroffen zijn, die zorgen voor de schade.

Traag | 15-09-20 | 13:55 | 3

Precies... en iedereen weet dat het nu wel voorbij is met die IC klanten en doden door corona.

MooseNL | 15-09-20 | 13:59

He , hij zei het zo mooi. Nu is mijn illusie weet doorgeprikt

Rest In Privacy | 15-09-20 | 14:01

Bullseye!
Een zwak excuus voor volledige overgave aan Brussel / New World Order.
Het nieuwe plan voor pensioenen ( Lees: Basis inkomen zoals Spanje al heeft ingevoerd)

Datgingniegoed | 15-09-20 | 14:09

Willie begint een beetje een deuger te worden met zijn gelijke kansen en huidskleur verhaal...

Hollandse_blauwe | 15-09-20 | 13:54

Zo, klaar.
Plicht weer gedaan.
En dan nu: TourdeFrance.

Brood en Spelen ...

Het Licht | 15-09-20 | 13:54

Ik ben afgehaakt na "geen boobies".

the brush | 15-09-20 | 13:53 | 1

LOL.

Prze***walski | 15-09-20 | 14:39


Nou Willem heeft z'n werk weer gedaan en gaat weer gauw terug naar z'n bootje om eens lekker wat CO2 de lucht in te knallen.
Maar letten jullie pleps er vooral op dat je je CO2 voetafdruk niet te groot maken.
Zijn volgende vermanende tekst zal hij opreutelen tijdens Ker.. eeh, het Lichtjes Feest.

Datgingniegoed | 15-09-20 | 13:52

Hahaha, dit zegt dus iemand die "Van Oranje" heet. Dan is dit echt heel grappig : "Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar.

zevensprong | 15-09-20 | 13:52 | 4

"te vaak" wat dat ook moge zijn natuurlijk. Er worden ook "te vaak" mensen door de Belastingdienst genaaid maar dat heb ik niet terug horen komen.

Upendo | 15-09-20 | 13:55

Ghe, da's slechts 1 van de vele tegenstrijdigheden van dit verhaaltje.
Zodra hij begon over hoe belangrijk een goed functionerende rechtsstaat is etc.... dacht ik gelijk dat deze speech al geschreven moet zijn voor het grabbelwaus debakel en de actuele zaken rondom Wilders, foute OvJ's, OM en alle andere megafaals van de laatste tijd. Of de schrijver heeft enorme sarcastische trekjes, kan ook maar lijkt me niet waarschijnlijk.

elfenstein | 15-09-20 | 13:56

@Glasgow Argus
Dat is mogelijk ook een reden waarom het EU charter (iedereen is gelijk voor de wet) niet is doorgevoerd in de grondwet (gelijke gevallen worden gelijk behandeld): een koning is tenslotte geen keizer of admiraal, ook al zijn er opmerkelijke overeenkomsten uit hoofde van persoonlijke hygyëne .

kindapaas | 15-09-20 | 15:25
▼ 1 antwoord verborgen

Dikkie: "Niemand wil een fout maken".

Lang leve De Poppenkast !
Hoera hoera hoera
En dat u nog lang bang mag blijven.

Kamervraag | 15-09-20 | 13:49

La Kaag zag er ook keurig uit.

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:48 | 9

Ik vond Kaag er heel Kaag uitzien. Zonder emotie maar gelukkig wel met dedain.

Leptob | 15-09-20 | 14:26

Maakte ze nou een Hamas beweging naar de voorzitter?

Datgingniegoed | 15-09-20 | 14:58
▼ 6 antwoorden verborgen

Nou, wat een slap gelul van WA. Ik had alleen de TV aangezet omdat ik benieuwd was naar de jurk van Maxima, maar die heeft ze al eerder gedragen in het openbaar. Zal wel uit moeten stralen dat ook zij de hand op de knip moet houden (woehahahaha). Geert Wilders is tussen een pilaar en Anne-Marie Jorritsma geplaatst - between a rock and a hard place??? Ollongren droeg behoorlijk ordinaire witte lieslaarzen bij een redelijk korte jurk, scandi-chic of stiefelt ze daarna door naar de Geleenseweg om te kijken of ze goed in de markt ligt? Geen enkele mooie hoed gezien - die van Ploumen leek nog het meest op een schotelantenne. Interessant om te zien wie er allemaal achter de pilaren waren gezet. Dan is je plaats in de pikorde duidelijk. Wat een armoedige vertoning.

Toos Bevergeil | 15-09-20 | 13:48 | 3

Uw uitkering is uiteraard veel lager dan die van Wim lex en aanhang. Uw plaats in de pikorde is idd duidelijk.

Zatkniss | 15-09-20 | 13:53

Die mevrouw van PvdD leek alsof ze zo uit een Michael Jackson talenten jacht was weggelopen.

Datgingniegoed | 15-09-20 | 13:58

Ja, nou je het zegt, die jurk werd ook expliciet genoemd door de commentator. Zgn laat ons zuinig zijn in deze tijd proest...

Natte Washand | 15-09-20 | 14:16

Best een positief verhaal nog in deze lastige tijden.
Nu allemaal weer aan de slag.

jaimelavie | 15-09-20 | 13:48 | 1

Dan is de economie zo weer normaal.

MooseNL | 15-09-20 | 14:01

Nou, ze hebben het goed "afgeschermd" voor het plebs...

A333aan | 15-09-20 | 13:47

Zorgmedewerkers willen gewoon hun werk kunnen doen.
Net zoals docenten en politiemensen en andere hulpdiensten.
Collega's hebben ze nodig. Geld alleen lost dat niet op.

Die managers die bedrijfskunde hebben gedaan of zoiets denken alles af te kunnen kopen. Maar ze vergeten dat deze mensen een maatschappelijk ambitie hebben, geen financiële.

kloopindeslootjijook | 15-09-20 | 13:47 | 3

Als je in de verpleging werkt en je draait wisseldiensten en je verdient minder dan een leeraar op een basisschool, is dat best triest. Hoezo niet meer salaris, zeker omdat HBOV pittiger is dan een pabo en zeker de werkdruk en verantwoording heel wat groter is. Ja kan het weten. Dus als je ergens over spreekt, weet dan waarover je het hebt AUB.

Ziener-2 | 15-09-20 | 13:52

@kloopindeslootjijook | 15-09-20 | 13:54: Loonsverhoging zorgt er voor dat mensen niet over stappen naar het onderwijs. Minder werken veel meer vakantie is dan heel lucratief. Dus mensen in de zorg hebben structurele forse loonsverhoging nodig en minder werkdruk/regels waar ze al 20 jaar over praten om ze te behouden..

Ziener-2 | 15-09-20 | 13:58

Ik wil tóch even zeggen dat ik Azarkan wel waardeer met zijn oranje stropdas.

Leptob | 15-09-20 | 13:47 | 7

Ziener. Ben er wat laat mee maar die oranje stropdas is toch culturele toe-eigening? Wat denkt u?

Rest In Privacy | 15-09-20 | 16:27
▼ 4 antwoorden verborgen

Nog even alle aanwezigen met die muziek terroriseren, terwijl hij zelf lekker weg gaat.

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:46

Over structureel loonsverhoging in de zorg 0,0 woorden. Triest. Wel 20 miljard voor klimaatonzin. Of er geen andere problemen zijn !!?

Ziener-2 | 15-09-20 | 13:45 | 6

Hoe kom je erbij dat het ineens zo snel gaat? Er is bijv. niets terechtgekomen van het verdwijnen van het zomerijs op de noordpool.

TonieKolonie | 15-09-20 | 13:52

@A333aan | 15-09-20 | 13:51: Nog een. China/Rusland/Amerika doen helemaal niet mee landen als India ect. neem ik nog niet mee. Dus allemaal bullshit.

Ziener-2 | 15-09-20 | 13:55

Er sterven veel meer mensen door kou dan door warmte, dus eigenlijk is die opwarming best goed nieuws, want daardoor minder doden op termijn.

Bataafje | 15-09-20 | 21:55
▼ 3 antwoorden verborgen

Poppetje gezien ?
Kastje dicht !
Poppenkast gesloten !

A333aan | 15-09-20 | 13:45

Er hoeft ook Geen Plempsel te worden gewijd aan deze oranje waan. Die update over ‘t pompierke als DS noopt me wel tot politieke overpeinzingen. Ik raad trouwens een Deens koptelefoonmerk aan welks ANC het geluid van Willy totaal heeft gecancelled tijdens familiebezoek.

Nick_Star | 15-09-20 | 13:45

Soms kan je begrip opbrengen voor misdrijven gepleegd in Sobibor. Dat met die componist was noodweer-exces.

Muziek als misdaad tegen de menselijkheid. Het bestaat.

Glasgow Argus | 15-09-20 | 13:44

Minder administratie en managers in de zorg ! Joh,hoelang roepen ze dat nu al,een jaartje of 20.
Wat een ongeloofwaardig gewauwel allemaal !

leo59 | 15-09-20 | 13:43 | 2

Nee, de Groningers zo snel mogelijk compenseren. Dat is echt een nieuw plan.

TonieKolonie | 15-09-20 | 13:45

Misschien gaat er een licht bij je op als je je realiseert dat het nooit de bedoeling was dat die doelstellingen gehaald kunnen worden? Het is een langdurig verdienmodel, geen kort project met resultaat.

Gladiator Fap | 15-09-20 | 14:24

De jurk van Maxima is gebreid van het haar van Willem Alexander. Mooi circulair gebaar.

TonieKolonie | 15-09-20 | 13:43

Die pijnlijke stilte na het "leve de koning" is wel mooi. Eindelijk vertegenwoordigen ze de mening van het volk zullen we maar zeggen.

elfenstein | 15-09-20 | 13:43 | 1

Toch jammer dat niet iemand per ongeluk 'hoera!' riep.

kloopindeslootjijook | 15-09-20 | 13:50

Was dit de Dodenherdenking?

Dubbelepunthoofd | 15-09-20 | 13:43 | 1

Nee, dan hoor je op de achtergrond scooters en auto's rondrijden.
Net zoals bij het Indisch Monument of kranslegging op de Dam.

kloopindeslootjijook | 15-09-20 | 13:53

Nou, Willem de Overbodige heeft zijn werk als voorleesvader weer gedaan. Tijd voor een vakantie.

Maar eerst aan de Pilsch.

Glasgow Argus | 15-09-20 | 13:42

En dan zit daar een ministerin van defensie. Haar hoedje hangt aan de zijkant van haar hoofd. Dat moeje eens doen met je baret als je je moet melden.

Leptob | 15-09-20 | 13:42 | 2

Helaas, doet ze niet.Grote bek vanaf de zijlijn. Je kent dat wel...

MoonBeebe | 15-09-20 | 13:44

Generaal BD van Uhm mag m.i. die post wel bekleden, iemand die weet waar hij over praat en hart voor de zaak. Mensen uit de politiek kun je daar toch niet neerzetten...

Xaffier | 15-09-20 | 13:54

Leest hij nou een reclame folder van de VVD voor? Zo standaard en feel good. Kan het niet aanhoren.

doskabouter | 15-09-20 | 13:41

Ik vind de troonrede wel een aardige opsomming van het faalbeleid van dit kabinet.
De verbeterpunten van de keuning zijn een op een terug te draaien op de afgelopen faalbeleid van Rutte 1 t/m 3

Het Licht | 15-09-20 | 13:40

Man man man, het lijkt wel een praatje van El Presidente.

RickTheDick | 15-09-20 | 13:40

Koning Willy ziet er wel rood uit. Stress? Boos? Koorts? Ik heb liever Maxima vaker in beeld.

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:39 | 4

Cojona

The_Challenger | 15-09-20 | 13:46

@threeheadedmonkey
Of gedrogeerd?

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:50

Denk een Viagra pilletje

Natte Washand | 15-09-20 | 14:20
▼ 1 antwoord verborgen

Heeft die verdomme nou helemáál niets zelf verzonnen ?

A333aan | 15-09-20 | 13:38 | 1

Dat is niet de bedoeling nee. Hij krijgt deze tekst letterlijk overhandigd bij binnenkomst.

paulpils | 15-09-20 | 13:40

Er zitten bijna geen mensen met een migratie-achtergrond in de zaal en dan durft zo'n Willy namens Rutte te zeggen dat die mensen nog steeds bij het krijgen van een baan gediscrimineerd worden. Kortom ... de rest van Nederland moet die niet werkende stelende badgasten een baan geven, want zij gaan het niet doen.

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:38 | 5

@John McClane | 15-09-20 | 13:40:
lol

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:45

20e generatie met een Duitse achtergrond.

The_Challenger | 15-09-20 | 13:48

@John McClane | 15-09-20 | 13:40:
Voor de helft van de helft van de helft van de helft van de helft bedoel je...

A333aan | 15-09-20 | 13:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Goed pensioen ....
geen commentaar.

Kamervraag | 15-09-20 | 13:38

Er worden wel meer mensen vermoord op klaardichte dag door criminele importonderdanen.
Oh nu een lesje in 'ongelijke behandeling', aldus de grote 'overbrugger' himself, als er een familie profijt heeft van een ongelijke behandeling is het het koningshuis wel.

Zer0-hedger | 15-09-20 | 13:37 | 2

Hij zegt het gewoon zonder gêne.

Reebensteeltje | 15-09-20 | 13:39

U was mij voor zie ik. Goede observatie!

kindapaas | 15-09-20 | 15:30

Ah, daar's de racisme. Ik dacht al. Nederland is racistisch. Dat zal toch zeker benoemd worden, of moet Akwassi eerst iemand op z'n bek komen schoppen?

ViagraFalls | 15-09-20 | 13:37

Is het niet wat vroeg voor een kerstboom?

namensmijnhond | 15-09-20 | 13:36 | 1

Nee hoor, die zijn juist handig zodat die paar dappere zwarte pieten zich kunnen verstoppen als er een aquarium voorbij komt.

elfenstein | 15-09-20 | 13:40

Onze Euro's ook weg richting Zuid Europa. Maar die schijnen vanzelf terug te komen via toegenomen vraag vanuit die landen.. De horror

Pummetje | 15-09-20 | 13:36

Nha, Koning Willem rolt Agenda 21 ff uit.

Datgingniegoed | 15-09-20 | 13:36 | 2

Zum kotzen!

Datgingniegoed | 15-09-20 | 13:38

Geen koninkrijk zonder protocollen immers.

kindapaas | 15-09-20 | 15:35

Stikstof ? Hebben ze dat in Duitsland en België ook ?

Kamervraag | 15-09-20 | 13:34 | 1

Nee, daar bemesten ze altijd met PFAS.

Joris Beltsin | 15-09-20 | 13:36

Laat die Schouten haar slipje zien ? Gaat het slecht met de popi-jopi cijfers ?

Kamervraag | 15-09-20 | 13:33

Nou de messen nog

Schriever | 15-09-20 | 13:32

"Solidariteit", doorgestreept op de bingokaart.

Reebensteeltje | 15-09-20 | 13:31

Hij is leuk, kreeg em via whats app.

HoerieHarry | 15-09-20 | 13:33

Het mag best wat losser. Even een mopje tussendoor ofzo. Is goed voor het land.

Leptob | 15-09-20 | 13:39

Willem geeft al aan hoe hij en de andere boven ons gestelden de toekomst zien. Hij gaat voor de Multilaterale Wereldorde oftewel de New World Order. Nationalisme en soevereiniteit is verboten.

Nehemia | 15-09-20 | 13:30 | 13

@elfenstein | 15-09-20 | 13:51: Dat zal zeker in oorlog uitmonden. Men heeft geen zin in één groot assimilatieplan. Het haalt namelijk de uniciteit van elke cultuur onderuit. De eigenheid die elk land en haar bewoners hebben. Je kunt dat niet op een grote hoop gaan gooien. Je kunt culturen en religies niet in een blender gaan gooien. Daar komt alleen maar ellende van, maar dit is wat ze willen. Een marxistisch systeem waarin burgerlijke vrijheden niet meer bestaan en iedereen onder de knoet komt te leven van van een centraal geleide tirannie.

Nehemia | 15-09-20 | 14:12
▼ 10 antwoorden verborgen

Gelukkig moeten we bang blijven. Is goed voor het verdienmodel.

Kamervraag | 15-09-20 | 13:30

Ook in 2020 komt “de nood aan de man.” Seksiesties en weinig inclusief

Prze***walski | 15-09-20 | 13:29 | 2

En de deugd aan de vrouw?
Zodat je van een nood, een deugd kunt maken?

Nuchternederland | 15-09-20 | 13:33

Onze terugslag ? Niet voor die van Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Dankzij de steun van het Vierde Rijk.

Kamervraag | 15-09-20 | 13:29

"Zeker na Brexit". #Nexit, graag, bolle.

ViagraFalls | 15-09-20 | 13:28

14:00 : Toespraak Ursula von der Leyen, met hoedje.
14:30 : Toespraak Frans Timmermans, met mijter.

Datgingniegoed | 15-09-20 | 13:27

"We hebben een spaarpot opgebouwd" ... 400 miljard schuld?

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:27 | 4

Die snapte ik ook niet.
We hadden een relatief lage staatsschuld, wellicht bedoelt ie dat.

HoerieHarry | 15-09-20 | 13:30
▼ 1 antwoord verborgen

Geen bezuinigingen, goed hé van Rutte.

jip_86 | 15-09-20 | 13:27

Die uitgestreken kop van Wobke staat hem wel goed. Vanuit esthetisch oogpunt een prima premier-kandidaat.

Schwanzeleber | 15-09-20 | 13:27

"En als ik op 1 januari nog een eerlijke belastingbetaler of iemand die te vroeg met zijn pensioen gaat, zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk in zijn gezicht."

Remmersmaak1 | 15-09-20 | 13:27 | 2

*foetus houding aannemen doet ...

Het Licht | 15-09-20 | 13:30

Intussen, in Zuid-Europa...

kloopindeslootjijook | 15-09-20 | 13:39

Ik zie Geert Wilders niet?

nogeenreactie | 15-09-20 | 13:27 | 5

Jawel, hij is erbij.

Toos Bevergeil | 15-09-20 | 13:36

Jawel hoor mét vaandelstropdas evenals doe dan denk.

Magerder | 15-09-20 | 13:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Onsmakelijk dat gesmak

paulpils | 15-09-20 | 13:27 | 2

Ja gadver... moet even filtertje over die audio heen...

Natte Washand | 15-09-20 | 13:30

@Natte Washand | 15-09-20 | 13:30: Zal voor het 8-uurjournaal wellicht gefixt zijn

paulpils | 15-09-20 | 13:32

Het perspectief van de toekomst begint in het hiernamaals

Kamervraag | 15-09-20 | 13:27

Helemaal niet erg dat die onzin niet doorgaat.
Het is altijd al een feestje voor media en ambtenaren geweest.
Had nooit iets te maken met democratie of met het volk.
Zou liever zien dat dat we eens onze eigen burgemeester mogen kiezen.
En schaf eens die provinciale staten en eerste kamer af.Allemaal red tape zoals ze zeggen.

pejoar | 15-09-20 | 13:25 | 2

Provinciale Staten en Eerste Kamer afschaffen houd je dus alleen beroepspolitici over..

paulpils | 15-09-20 | 13:28

@paulpils | 15-09-20 | 13:28:
Je houdt de 2de kamer over die gekozen is door het volk.
Steden die samenwerken bepalen al bijna alles in een provincie en de eerste kamer heeft zichzelf allang overbodig gemaakt.

pejoar | 15-09-20 | 13:40

Wat doet die kerstboom naast die stoel ?

Kamervraag | 15-09-20 | 13:25 | 1

December begint vroeg dit jaar. De chocoladeletters zijn alweer bijna uitverkocht

paulpils | 15-09-20 | 13:29

In plaats van toffe hoeden hadden ze nu ook toffe mondkapjes kunnen doen.

Het feit dat ze alles weg laten is een teken van gebrek aan creativiteit en lust voor creatie. Waar is Dionysos? Weg!! Intellectuele dwergen, baantjesjagers en bureaucratische pennenlikkers! Live in the pod! Eat the bugs! Netflix! Aaaarghhghgh!

Schwanzeleber | 15-09-20 | 13:25

We hebben een koning die nie eens ken voorlezen.

Joris Beltsin | 15-09-20 | 13:25 | 1

U hebt duidelijk geen kaas gegeten van spreken in het openbaar. Hij spreekt goed, artikuleert prima, zegt geen euh en kan ook omgaan met zinnen met meer dan 1 komma. Probeer het eens zou ik zeggen, het gaat u nog vies tegenvallen.

elfenstein | 15-09-20 | 13:31

De vrouw des huizes vraagt of ik naar Brownies en Downies zit te kijken me dunkt!

riesepies | 15-09-20 | 13:24 | 1

Goeie!

Toos Bevergeil | 15-09-20 | 13:37

Geef die man een glas water.

Kamervraag | 15-09-20 | 13:24 | 1

Denk dat ie liever een pilsje heeft.

elfenstein | 15-09-20 | 13:31

Koolmees designated survivor? nou dat wordt geheid een aanslag..... een D66'er als premier de natte droom van de deugmaffia en de EU.

ikworstelengadouchen | 15-09-20 | 13:24

"Mensen in de zorg 'bedankt' ", zo ... dat is ook weer opgelost.

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:23 | 1

Ook nog namens prins Bernhard die meer dan 50 operaties onderging om hem toch maar in leven te houden.

sprietatoom | 15-09-20 | 13:45

Zijn hier nu ook blm clowns aanwezig die rasis schreeuwen of ongewassen antifa aapjes? kan het nog niet helemaal zien!

TijdelijkOptimist | 15-09-20 | 13:23

Applaus voor de zorgmedewerkers. En nu snel naar de parkeergarage

Kamervraag | 15-09-20 | 13:23

Van Terschelling tot Aruba. Sow...

Remmersmaak1 | 15-09-20 | 13:23

Ik heb het idee dat onze Koning zijn dag niet heeft

Leptob | 15-09-20 | 13:22 | 2

Heeft zeker ruzie gehad met Max

Natte Washand | 15-09-20 | 13:26

@Natte Washand | 15-09-20 | 13:26:
Hij moest er weer op.

elfenstein | 15-09-20 | 13:32

Uitbindig ?

Kamervraag | 15-09-20 | 13:22

Koolmees moet in zijn vogelhuisje zitten. De slechtste is minister is altijd de lul.

BozePaarseMan | 15-09-20 | 13:22

Hij stottert nu al. Stop er maar mee

quatro32 | 15-09-20 | 13:21 | 1

Haha.... hij zit er niet lekker in nee....

Natte Washand | 15-09-20 | 13:24

Is de paragraaf over het opkomend gewelddadige seculiere rechts-extremisme al geweest? Schijnt ons koninkrijk enorm te teisteren.

Piet Karbiet | 15-09-20 | 13:21 | 4

nog niet

Remmersmaak1 | 15-09-20 | 13:22

U hikt vandaag nogal...

Wijze uit het Oosten | 15-09-20 | 13:28

Ja, en het racisme aldus Hugo. En dat doet iedere dag pijn.
Dat trappen op die zwarte piet, je verstuikt zo je enkel nog.

Nuchternederland | 15-09-20 | 13:32
▼ 1 antwoord verborgen

Is de paragraaf over het opkomend gewelddadige seculiere rechts-extremisme al geweest? Schijnt ons koninkrijk enorm te teisteren.

Piet Karbiet | 15-09-20 | 13:20 | 1

nog niet

Remmersmaak1 | 15-09-20 | 13:22

Koolmees is de kanarie in de kolenmijn.

Glasgow Argus | 15-09-20 | 13:20

Het was wel mooi geweest als dat motorescorte een wheelie had gemaakt, maar het zat er weer niet in.

Nehemia | 15-09-20 | 13:19 | 2

Hihi.

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:20

Had ik wel willen zien!

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:21

Baudet tussen Henk en Henk in de kerk. Gezellig

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:19 | 2

Dat regelen ze wel voor het plaatje, flauwe boeven.

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:21

Leuk al die kleine pesterijen, goed niveau ook van de betreffende ambtenaar.

Nuchternederland | 15-09-20 | 13:31

Wat een geld verspilling in deze tijd van crisis. Schaf dat hele koningshuis toch af, en het hele circus erbij ook. Gewoon een State of the Union via zoom ofzo.

ViagraFalls | 15-09-20 | 13:19 | 10

@elfenstein | 15-09-20 | 13:59: Doe maar. Als we met voldoende Nederlanders zijn kunnen we dat maffe taaltje afschaffen :D

ViagraFalls | 15-09-20 | 14:02

EU is irrelevant, zo lang ze maar kunnen shoppen in de grænsehandel.

nieuwe_Deen | 15-09-20 | 14:17
▼ 7 antwoorden verborgen

Wim had z'n gordel niet om.

HoerieHarry | 15-09-20 | 13:19 | 1

Daar is ie koning voor. Zo werkt dat dan wel weer. Als jij of ik de koning zou zijn zou je dat ook doen, wees maar eerlijk.

elfenstein | 15-09-20 | 13:21

Dacht dat ze naar de Grote Kerk in Amsterdam gingen met al die bussen. Dit hadden ze wel kunnen lopen toch?

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:18 | 3

Het is net een gele Pino die Maxima.

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:19

@Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:19:
Lijkt wel op de outfit van de Chiquita mevrouw.

Reebensteeltje | 15-09-20 | 13:21

Er zal daar toch maar eens een "verwarde man/miliieu activist" tussen zitten.
Iets wat ik absoluut niet wil ondanks alle beslissingen in dit land, maar dan zijn de rapen toch echt gaar.

Het Licht | 15-09-20 | 13:16

'AA-86 is geen geldig kenteken' meldt rdw.nl.
Wat nu?

Leptob | 15-09-20 | 13:15 | 1

Kwartiertje bij mij in de straat parkeren met de deur open en de sleutels erin. Probleem opgelost, je kan 'm over een paar weken weer ophalen in roemenië met nieuwe papieren. En een ander kleurtje. En een motorkap van een iets ander model.

elfenstein | 15-09-20 | 13:20

Hoeveel opslag krijgen WimLex en Maxima dit jaar? Ze hebben tenslotte hogere lasten, zo met die nieuwe boot.

Die zal wel op de trailer naar Nederland gebracht worden voor groot onderhoud op de marinewerf. Het flottielje van de Oranjes krijgt meer upkeep dan de HNLMS Rotterdam en Van Speijk tesamen.

Gelukkig gaat er weer veel geld naar goede bestemmingen, zoals Vak Zuid, uitkeringen en subsidies en heeft het parlement weer minder, minder, minder te zeggen over wetgeving die met grote bakken tegelijk vanuit Brussel over ons heen gestort wordt.

Nu we de zeggenschap over zo ongeveer alles uitbesteed hebben en Umm Sigrid Al Qaq de laatste resten wil weggeven, komt hoe dan ook de vraag aan de orde waarom de Rijngouw nog een erfelijk koningschap kent, in plaats van een Gouwleider die door de europese raad, op voordracht van de europese commissie, wordt aangesteld.

Glasgow Argus | 15-09-20 | 13:12 | 1

De Khazaren indertijd hadden een gekozen koning, die van te voren moest aangeven hoe lang hij wilde regeren, terwijl hij voor de zekerheid een sterke sjaal strak om zijn nek kreeg die aangetrokken kon worden om zeker te zijn van een aanvaardbare ambtstermijn. Overschrijden van de beloofde termijn werd vervolgens beloond met opnieuw de sjaal, maar dan nog strakker.

kindapaas | 15-09-20 | 15:54

Mevrouw Barones van Duinrel tot Sixflags hoort ook tot de koninklijke familie? Nooit van gehoord.

Remmersmaak1 | 15-09-20 | 13:12 | 7

@paulpils
Hofdame is onbezoldigde honoraire functie. Onbetaald dus, en ze regelen van alles mbt agenda en evenementen van WimLex.

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:44

@einStina | 15-09-20 | 13:44:
waar vreten die dan van? Of werken die voor kost en inwoning en kunnen ze nergens heen? Zeg maar: slaven? Weten we wie dat zijn en hoe ze eruit zien?
Oh dear...

elfenstein | 15-09-20 | 14:00

@elfenstein
lol. Bea had er 7, Willy 3, dus de afschaffing is ingezet. Of zou Willy ze gewoon meer opjagen?
De meesten zijn van adel, dus die zullen wel leven van familieweelde. Of van hun mans inkomen.

Rest In Privacy | 15-09-20 | 14:06
▼ 4 antwoorden verborgen

Waar blijft die best betaalde uitkeringstrekker van Nederland?

Nehemia | 15-09-20 | 13:11

Van mij mag dat theater ophouden met bestaan.

Modi | 15-09-20 | 13:11

Het duurt allemaal wat langer want de koning zit nog te schijten.

HoerieHarry | 15-09-20 | 13:11 | 4

Is dat uitgelekt ?

suscrofa | 15-09-20 | 13:19

Dat ze dat doen Harry. Dat geloof je toch niet ;-).

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:22

Dat moet ook gebeuren. Hij kan natuurlijk niet middenin de toespraak aankondigen dat hij effe Mandela op de boot gaat zetten, en na de break terugkomen met bruine smeer onder de nagels.

Toos Bevergeil | 15-09-20 | 13:42
▼ 1 antwoord verborgen

Een D66-er als designated survivor... Kan je ook niemand aanwijzen.

FogerRederer | 15-09-20 | 13:11 | 2

Waarschijnlijk had hij een snotneus.

TonieKolonie | 15-09-20 | 13:16

Koolmees heeft de sleutels van de pensioenkas. En die moet nog naar Brussel.

Glasgow Argus | 15-09-20 | 13:23

Wel:
-Eén grote poppenkast
-Eén toneelstuk
-Bangmakerij op het hoogste niveau
-De schoolmeester 3 klas lagere school met schoentjes die de kinderen het mooist vonden
-NPO staatspropaganda

Kamervraag | 15-09-20 | 13:10

Geen geur van verse paardenpoep. Wel de bekende verbale horseshit.

suscrofa | 15-09-20 | 13:10

"Della Corona" terwijl de Argentijnse koningin binnenkomt?

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:09

Ik weet niet wat Claus allemaal heeft uitgevreten maar ik zag net een Indo-achtige meneer met een bril op op een van de stoelen zitten die wel erg veel overeenkomsten met Willem Alexander vertoont.

Leptob | 15-09-20 | 13:09 | 2

Claus kwam altijd door de achterdeur, naar het schijnt. Benno was meer van de verspreiding.

Glasgow Argus | 15-09-20 | 13:13

Heb net teruggekeken maar die indo-achtige meneer heeft meer weg van Peter Brusse.

The_Challenger | 15-09-20 | 13:31

Werden ze even inclusief islamitisch aangefloten onder begeleiding van een dwerg viool in de kerk. Wat een letterlijke en figuurlijke aanfluiting.

Datgingniegoed | 15-09-20 | 13:07

Geen hoera na afloop. Misschien maar goed ook.

Nehemia | 15-09-20 | 13:07

Hoera (3x)

Het Licht | 15-09-20 | 13:07 | 2

Hallelujah!! (3x)

UpdateAvailable | 15-09-20 | 13:08

De afgevaardigden van overzees hebben wel sjiekere pakken aan dan de blanke mannetjes. Klasse hoor. Mag ik dat zeggen of is dat racisme?

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:06 | 9

@Coolcalmcollected | 15-09-20 | 13:25:
Ik denk het wel, ik mag als zzp dj ook mijn werkgarderobe aftrekken dus waarom zij niet? Als je er voor je werk bij moet lopen als een pauw met een schot hagel in z'n kont, nou dan moet dat maar he?

elfenstein | 15-09-20 | 13:28

@Jane
lol. Helaas is het tegenovergestelde waar.

@elfenstein
Ja he, die trend van antimode, er 'zo casual and careless mogelijk uitzien' wordt steeds erger. Aan de top en op straat. En als je je wel fatsoenlijk kleedt, wordt je er zelfs regelmatig op aangesproken. Echt vreselijk, vind ik het, inderdaad ondragelijk bijna.

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:35

@einStina | 15-09-20 | 13:35:
Een goeie Aussie wordt tegenwoordig al om totaal de verkeerde redenen gewaardeerd. Niet omdat ie duur en mooi is, maar omdat hij zo "lekker fout" is. We gaan er allemaal aan.

elfenstein | 15-09-20 | 14:03
▼ 6 antwoorden verborgen

Wat is het? Poppekast of poppenkast?

oranjerood | 15-09-20 | 13:05 | 2

Jan Klaassen heb ik zien lopen in het begin. Hij weet het vast.

Dr. Blechtrummel | 15-09-20 | 13:39

In dit geval poppenkast. Zoemen we in op de voluptueuze voorlezer is het poppekast.
Daarvoor zit het roverSnest. Zoemen we in op de roverbaas.. Hij was maar een rover.

geen koning | 15-09-20 | 18:42

Nederland is dood. Hartstikke dood.

Poesman | 15-09-20 | 13:05 | 1

Als die dobberzee naast het beloofde land.

geen koning | 15-09-20 | 18:40

Lijkt wel de tweelingbroer van Zalm die voorzitter.

jaimelavie | 15-09-20 | 13:05 | 1

Hij lacht minder.

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:07

Ik miste de bel met ‘shame shame shame’ bij binnenkomst vak K

quatro32 | 15-09-20 | 13:04

Koolmees = Designated Survivor

Remmersmaak1 | 15-09-20 | 13:04 | 1

Je wordt gequote.

suscrofa | 15-09-20 | 13:11

Alle ratten verzamelen

jack_gouda | 15-09-20 | 13:04

De vrouw rechts van de voorzitter kijkt nogal vreemd.

HoerieHarry | 15-09-20 | 13:03 | 2

Stond in het script.

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:06

Keken we niet naar de voorzitter.

geen koning | 15-09-20 | 18:38

De leugenaars zijn binnen, laat de facade maar beginnen.

Reebensteeltje | 15-09-20 | 13:03

Komt Maxima weer op alsof er net een vliegtuig is neergestort?

Remmersmaak1 | 15-09-20 | 13:03 | 1

Maxima haar Pinopak weer aan?

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:19

Vanmiddag organiseer ik in de tuin 'n wedstrijdje waxinelichtjeshouder gooien. Je kunt een wc-pot winnen.

Piet Karbiet | 15-09-20 | 13:02

"Leden van de Satan Generaal ... 2020 is een moeilijk jaar ..."

Watching the Wheels | 15-09-20 | 13:01 | 6

@UpdateAvailable | 15-09-20 | 13:06:
Valt me nog mee. Dat ze niet ietsje later zijn zodat de BitterBallen een beetje afgekoeld en hapklaarwarm zijn.
Scheelt toch weer 10 min.

Het Licht | 15-09-20 | 13:10

"Leden van het Generaal Pardon ..."

Piet Karbiet | 15-09-20 | 13:11

@UpdateAvailable | 15-09-20 | 13:06: Als daar iets om 13u begint mag een ieder zelf kiezen of dat dit jaar of zelfs in een volgend millennium plaatsvind.
Prima mentaliteit, me dunkt, scheelt een hoop poppenkast

geen koning | 15-09-20 | 18:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Nou, kom maar op met die onheilstijding .

Of de false beloftes, dat kan ook, gelardeerd met wat vals sentiment.

Wijze uit het Oosten | 15-09-20 | 13:00

Kom maar op met de schijnheilige gutmensch speech. Natuurlijk de complimenten voor ons allen ons gedrag in Coronacrisis maar "waakzaamheid is geboden.
Verder "uitdagingen wegens klimaatproblematiek" , integratie of zelfs "positie van gekleurde medemens" en de obligate politieke sneren naar Baudet en Wilders

De verwarde man | 15-09-20 | 13:00

Nou en. Nederland bestaat niet, zoiets zei onze keuningin toch ooit?

Ramsesz | 15-09-20 | 13:00 | 3

Nee, dé Nederlander bestaat niet.

elfenstein | 15-09-20 | 13:01

Werkt dat ook andersom? Willem-Alexander, een koning van een land.

TonieKolonie | 15-09-20 | 13:10

@TonieKolonie | 15-09-20 | 13:10: Koning van een niet bestaand volk.
Zit wel iets lord of the rings achtigs in.
Maxima is een stoute heks. Of een wandelende boom. Of een diamant rovend dwergje met groene huid.

geen koning | 15-09-20 | 18:32

Hoorde ik die gast naast Kerseboom nou zeggen dat clupje huppeldepup op uitnodiging bijeenkomt in een bunker? Bang voor een burgeropstand?

Rest In Privacy | 15-09-20 | 12:58 | 2

Wat is die trouwens dik geworden. Of zwanger ?

Kamervraag | 15-09-20 | 13:41

@Kamervraag
Overgang, uitdijen, ondergang.

Rest In Privacy | 15-09-20 | 13:59

"Ongeveer veertig Kamerleden hebben zich vanwege het coronavirus afgemeld. Hun stoelen worden mogelijk door anderen opgevuld of weggehaald, zodat de afstand tussen de andere stoelen kan worden vergroot."
.
Je vraagt je af of er soms weer over een heikel punt gestemd moet gaan worden?

Ommezwaai | 15-09-20 | 12:56 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit. Echt een aanfluiting, de enige meerwaarde zijn de filmpjes van Sander van Pavert.

kapoerewiet | 15-09-20 | 12:58

Oranjefans zijn pas echt wappies.

Reebensteeltje | 15-09-20 | 12:52 | 2

Eens. Bij de een of andere popster heb je tenminste nog zelf de keuze om er geld in te steken en z'n cd te kopen.

elfenstein | 15-09-20 | 12:55

Wappies en oerdom.
Dat ze maar eens opzoeken hoe de oranjes aan rjjkdom gekomen zijn.
Doordrenkt met bloed en lijken !

joppo0 | 15-09-20 | 13:03

Ik kwam hier voor de rijtoer, ik bleef voor de muilkorven.

elfenstein | 15-09-20 | 12:52

De koning en koningin gaan toch nog wel even zwaaien naar het gepeupel vandaag?

Nehemia | 15-09-20 | 12:51 | 3

Máxima voor de webcam ..??

neonreclame | 15-09-20 | 12:54

Vanaf 21.00 op hotmilfs.com

geen koning | 15-09-20 | 18:28

Thans even over de hoed en de rand. Deze bonte hoedenparade is niet zoals Paulus het heeft bedoeld toen hij schreef in 1 Korinthe 11: "Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken."

En ook: "Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben..."

Het hoedje dus als teken van onderdanigheid, een opgeblazen vogelnest of carnavalsmuts is ongepast. Beetje ingetogenheid en eerbiedigheid kan geen kwaad.

Van Urk | 15-09-20 | 12:51 | 3

Take-home message: Meer kale kamerleden(v)!

paulpils | 15-09-20 | 12:53

Het kan echt niemand iets schelen wat een of andere antieke figuur ooit schreef in dat sprookjesboek. Die hele tekst van u ademt zo'n intense middeleeuwse domheid, daar zakt mij de hoed van over de ogen.

elfenstein | 15-09-20 | 12:53

Ik los nog: geen koning.

Pieter Breydel | 15-09-20 | 12:50 | 1

inderdaad

geen koning | 15-09-20 | 18:23

Laten we heugen dat we deze laat-middeleeuwse traditie heden ten dage nog steeds schaamteloos mogen aanduiden met de überseksistische term "Prinsjesdag" - terwijl Willem-Alexander naar het zich laat aanzien vooralsnog slechts een drietal prinsesjes heeft voortgebracht. Het lijkt me gezien de tijdsgeest inmiddels dan ook wel de hoogste tijd te worden dat ofwel de monarchie eindelijk eens wordt afgeschaft, ofwel minstens twee prinsesjes zich laten ombouwen tot kerels (liefst de minst lekkere, uiteraard).

OverdaanDerOnderheid | 15-09-20 | 12:50

Het viel mij vanochtend al op dat dit hele staatsfeestje weer een groot blank festijn is. Moet die nep-elite dan niet voldoen aan al die eisen van diversiteit en inclusie van de EU en VN, die ons wel ongevraagd door de strot wordt geduwd?

Piet Karbiet | 15-09-20 | 12:50 | 2

Ik DENK dat als je werkelijk zou gaan turven de percentages niet veel afwijken van de samenstelling van het Nederlandse volk als geheel. In tegenstelling tot wat reclames en de NPO u willen doen geloven is Nederland in overgrote meerderheid blank, dus tenzij u een goede afspiegeling van onze detentiehuizen wil zien gaat dat niet op. Sowieso, als mensen van kleur politieke ambities hebben, laat ze het vooral proberen maar zodra ze alleen voor hun eigen kleurtje en parochie preken zou het wel eens hard tegen kunnen vallen met hun populariteit onder de bevolking. Het zou toch ook wel enorm lullig zijn als bijvoorbeeld het CDA een neger zou opstellen als lijsttrekker en dat dan alsnog ultra-ariër Hugoshenko er met de stemmen vandoor gaat. Zeg maar de discripantie tussen wensdenken en de realiteit blootgelegd. Je kan het wel willen maar wat nou als de kiezer niet wil? Wie zit er dan fout?

elfenstein | 15-09-20 | 13:08

@elfenstein | 15-09-20 | 13:08: Buiten de randstad is het inmiddels 75/25.
Daarbinnen inmiddels 50/50 als je Italianen en 3 e generatie Turken etc als blank wil bekijken. Anders is het 60/40 en 40/60.
Snurk gerust verder!

geen koning | 15-09-20 | 18:23
-weggejorist-
gebochelde | 15-09-20 | 12:50

Waarom zie ik alleen maar die vette Kersenpit lullen?

Dubbelepunthoofd | 15-09-20 | 12:50

Wanstaltige geldverslindende nep vertoning !

Nietnagel | 15-09-20 | 12:49

Ik zal voor de zekerheid een waxinelichtje opsteken in de hoop dat het nog wel goed komt.

Jos Tiebent | 15-09-20 | 12:48

Geen geld? Oh wel coronabonds dus dan komt t goed.

GormSuil | 15-09-20 | 12:48

Kijk toch de regering zelf met mondkapjes in taxibussen stappen.
Corona angsthazen...
Zeg nu eerlijk, wie zijn nu de wappies? De politici die lekker in het zonnetje in de vrije buitenlucht naar de Grote Kerk wandelen of die trieste wappies met hun kappies in de cabbies?

keestelpro | 15-09-20 | 12:47 | 2

Ook alleen maar om demense de mond te snoeren. In de taxi gaan die dingen gewoon weer af om onder het raam een dikke middelvinger te geven.

Yzord | 15-09-20 | 12:48

Ehmm moet ik kiezen?

John McClane | 15-09-20 | 12:53

Die laarzen van Olongren, klasse hoor.

lirft | 15-09-20 | 12:46 | 4

Sommige mensen kopen klasseschoenen, andere mensen hébben klasse.

elfenstein | 15-09-20 | 12:49

Die 7 mijlslaarzen? Daarmee loopt ze overal overheen.

Ommezwaai | 15-09-20 | 12:53

De gelaarste kat. Of gelaarsde (kan ook)

geen koning | 15-09-20 | 18:18
▼ 1 antwoord verborgen

Allemaal met een muilkorf om. Surrealistisch.

Nehemia | 15-09-20 | 12:45
-weggejorist en opgerot-
Yzord | 15-09-20 | 12:45 | 17
-weggejorist-
Yzord | 15-09-20 | 15:14
-weggejorist-
Itastijl | 15-09-20 | 17:02
-weggejorist-
Yzord | 15-09-20 | 17:18
▼ 14 antwoorden verborgen

Was toch even benieuwd naar de "tv" , maar ik haak meteen nu af. Deze hoedjes propaganda en politieke leegheid zijn niet te verdragen. Ik ga verder met mantelzorgen.

oostermoer | 15-09-20 | 12:43

Mooi dat de politici eigenlijk normaliter de aandacht die de koning en de koningin naar zich toe trekken over nemen. Ze lopen prominent door de stad en laten zich bewonderen door de omstanders. En ook uit protest tegen de debielenbusjes waar ze met mondkapje in hadden gemoeten.

keestelpro | 15-09-20 | 12:43

Klaver loopt met een jihadflap voor z'n mond en doet 'm af om iemand te woord te staan. Geweldig!

Leptob | 15-09-20 | 12:42 | 3

Het mondkapje is het hoofddoekje van het coronisme.

keestelpro | 15-09-20 | 12:48

Heeft u die meesmuil ooit wel eens op iets van intelligentie kunnen betrappen dan?

elfenstein | 15-09-20 | 12:56

Klaver zat volop te gapen. Met zijn snuitje wagenwijd open (Oke: Willem moest nog binnen komen)

Kamervraag | 15-09-20 | 14:07

Vind maxima wel lekker

oldskoolhollander | 15-09-20 | 12:42

Staan er ook mensen in het oranje langs de rij route? Ik vraag dat voor een vriend van een vriend.....

Fatwabuster | 15-09-20 | 12:41

Haha Ploumen heeft zich verleed als zwenkventilator! XD

keestelpro | 15-09-20 | 12:40 | 3

Verkleed...?

Dubbelepunthoofd | 15-09-20 | 12:44

Een telescoop om te communiceren met soortgenoten in de ruimte.

kapoerewiet | 15-09-20 | 12:51

Ik hoop stiekem dat WA de panelen van de gouden koets heeft laten naschilderen op de zijkant van zijn ‘dienstauto’.

Klik_hier | 15-09-20 | 12:38 | 1

Dat tafereeltje is eigenlijk een soort oervorm van Black Lives Matter, ook de slaven telden mee anders stonden ze niet op die kar. Het ligt er maar aan wat je erin wil lezen he? Het zou veel beroerder zijn geweest als ze er niet op hadden gestaan, zo hard werken en dan nog niet op de affiche staan....

elfenstein | 15-09-20 | 12:58

Waarom heet dit geen Prinsesjesdag? Ik vraag dit voor Sander.

Dubbelepunthoofd | 15-09-20 | 12:37 | 2

Dit is de lekkerste vraag van de dag.

Rest In Privacy | 15-09-20 | 12:40

Omdat er nog geen gender reveal party voor de meiden is geweest?

OverdaanDerOnderheid | 15-09-20 | 12:54

Geen Mart Smeets meer. En ook geen Jean Nelissen. Nee wij hebben net de pech 40 jaar lang Maarten Ducrot te moeten horen leuteren. Gelukkig zijn de Belgen er nog.

de Voorzittert | 15-09-20 | 12:34 | 2

Met al die graphics in beeld heb je geen commentaar meer nodig.

Dubbelepunthoofd | 15-09-20 | 12:43

Niet zo negatief over Ducrot:
Hij is 14e geworden in de 3 etappe van de ronde van Zeeland in 1982.
Oke .. daarom ben ik gevlucht naar de Belg.

Kamervraag | 15-09-20 | 13:14

Geen livestream.

RickTheDick | 15-09-20 | 12:33 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

De hoedjes...

Eerder, gister ofzo, was ik nog van plan om even naar Den Haag te gaan. Te warm nu.
Omdat de hele boel rond de Grote Kerk is afgezet, heeft HTM met tramlijn 1 ook weer een probleem. Wegens werkzaamheden verderop, was de keerlus rond de kerk het tijdelijke eindpunt. Dat is nu ergens bij HS. Veels te ver lopen.

hotnot | 15-09-20 | 12:33

Maar wel méér belasting voor de werkende, roomblanke man zonder strafblad. Kom maar door!

de Voorzittert | 15-09-20 | 12:33

Druk in de stad en een boel politie. Wordt een leuk dagje.

Rest In Privacy | 15-09-20 | 12:33 | 2

Met deze hitte zakt de suikerspiegel wel wat sneller dan normaal!

TijdelijkOptimist | 15-09-20 | 13:14

De kondt van Thieme, die zal ik nog het meest missen.

Dr. Blechtrummel | 15-09-20 | 12:32 | 2

in een rijtuiggie helemaal naar Vinkeveen...

Petrus Poortwachter | 15-09-20 | 12:33

En toch houdt het ons maar bezig...

beldewouten | 15-09-20 | 12:32 | 4

@Petrus Poortwachter | 15-09-20 | 12:33:
Ik voor de mooie inclusieve en diverse afbeeldingen op de gouden koets.

keestelpro | 15-09-20 | 12:35

Jij bent toch dat wappie wat ieder jaar om 7 uur al vooraan staat in een wollen trui en met een vlaggetje in de hand?

The_Challenger | 15-09-20 | 13:41

@The_Challenger | 15-09-20 | 13:41: Ja, dan delen we een croissantje. Is altijd erg gezellig, toch? Jammer dat het dit jaar niet kan vanwege de coronas.

beldewouten | 15-09-20 | 15:11
▼ 1 antwoord verborgen

Jottum. Een soort van sinterklaasfeest voor grote mensen.
Ik hoop dat Wimlex het oude normaal weer in ere gaat herstellen.

keestelpro | 15-09-20 | 12:31 | 6

We halen het biljoen niet. Miljardennota. Thats it.

The_Challenger | 15-09-20 | 13:39
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl