Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vechten voor vertrouwen (tegen beter weten in)

Tell 'em, Abe

'Het volk' is geen eenduidige entiteit, en spreekt nooit met één mond. 'Vertrouwen' is echter wel een universeel begrip - en als het dat stopt te zijn, verdwijnt het onherroepelijk.

Een beetje beschaafd en verstandig mens doet zijn best om het vertrouwen te behouden, al was het maar om in zijn eigen verstand en beschaving te blijven geloven. Vertrouwen in de democratie, de rechtsstaat en het justitiële apparaat. In de controlerende functie van de media en de beste intenties van de politiek. In de vredelievende idealen van de Europese Unie en de zelfverklaarde uitingsvrijheidsliefde van de culturele sector. Je probeert je te verplaatsen in de opvattingen van de ander, te luisteren naar de argumenten onder hun overtuigingen en te vertrouwen op de redelijkheid onder hun redeneringen.

Een pleidooi tegen referenda is bijvoorbeeld niet per definitie verderfelijk elitair, er zijn voldoende argumenten aan te voeren waarom deze vorm van burgerinspraak niet alle democratische beloftes waar kan maken. Ondanks al haar weef- en uitvoeringsfouten is de politieke eenwording van Europese landen, gezien onze gedeelde (en oorlogszuchtige) geschiedenis, een verstandig streven voor collectieve vrijheid, vrede en welvaart. En nee, je kan als verlichte westerling echt niet louter zwijgend toekijken hoe vluchtelingen verzuipen op de Middellandse Zee, want het is een groeiend demografisch en economisch wereldprobleem dat je niet zomaar oplost met “grenzen dicht!”-retoriek.

Er zit zelfreinigend vermogen in nuances. Primair of emotioneel reageren op zaken die je niet zinnen, is normaal, niet ongezond en zeker niet ‘fout’. Maar zodra je bedaart, moet de bereidheid om een breder perspectief te blijven beschouwen wel de overhand krijgen. Je verzet je tegen permanent wantrouwen omdat wie beter wil zijn dan oorlog, achterdocht en permanente animositeit, zich niet moet verlagen tot de slechtste eigenschappen van je ideologische opponenten. Het is een inspanningsverplichting die bij beschaafd burgerschap hoort, en die ons als samenleving in het klein en als westerse wereld in het groot door de eeuwen heen zo ver heeft gebracht in rijkdom, vooruitgang en vooral individuele vrijheid. Mede dankzij de afweging van de argumenten, de redelijkheid van de rede en het vertrouwen in de wederkerigheid van vertrouwen.

Maar godverdomme, wat wordt die inspanning toch vaak uitgedaagd door degenen aan wie we ons vertrouwen schenken, maar die steeds minder rekenschap af lijken te willen leggen voor hun eigen fouten, voor hun door eigenbelangen vertroebelde handelen en voor door henzelf aangerichte vernieling van vertrouwen. Denk aan een Europese Unie die zich nergens en door niemand laat keren of corrigeren, door nationale politici die hun fouten niet repareren maar met leugenachtige PR pareren, door religieuzen die hun regressie agressief propageren, door kunstculturelen die (morele) vrijheid heel benepen als iets eenzijdigs interpreteren, en door risicomijdende media met beduimelde kaartenbakjes die alle voornoemden in alles assisteren. 


Ollongrens aanstootgevende aflaatfestivalletje
Vertrouwen vertrekt als niet alleen de uitslagen van referenda worden genegeerd, maar cruciale informatie over de voorliggende onderwerpen wordt verzwegen voor het volk, en daarna ook nog het middel zelf wordt afgeschaft als de uitslagen de Haagse dames en heren niet bevallen. Dag democratische inspraak, die door een hooghartig hypocriete minister wordt ingewisseld voor een ronduit aanstootgevend aflaatfestivalletje van een miljoen, dat met tot juichen verplichte ambtenaren moet worden gevuld om het vol te krijgen, en waar de ineens weer onvermijdelijk geworden Diederik Samsom opduikt om onheilspreken te houden over de ondergang van de aarde, tenzij je zijn politiek gepatenteerde spouwmuurisolatie afneemt en zonnepanelen van de Firma Nijpels & Trawanten op je dak vouwt - als je als burger zó geschoffeerd en gekleineerd wordt, hoe kun je dan nog vertrouwen op de luisterbereidheid en het zelfreinigende vermogen van de politieke vertegenwoordiging?

Evenzeer kost het groeiende moeite om vertrouwen te houden in een rechtsstaat, die de samenleving niet voldoende lijkt te willen beschermen tegen tuig en tbs’ers, en die liegt, doofpot en verdraait als “verwarde mannen” naar lange messen grijpen om de eer van hun geloof met geweld te verdedigen, of hun hoge suikerspiegel op een vol stationsplein afreageren in een paarse Peugeot. Wat ook niet helpt is als die rechterlijke macht zich specifiek uitlaat over wie wel en vooral niet geschikt zijn als rechtsprekers (geen PVV’ers, uiteraard, aan wie een bepaalde mate van maatschappelijke empathie wordt ontzegd). Hoe kun je blijven vertrouwen op de blindheid van Vrouwe Justitia, als de rechtspraak in toenemende mate van daders, slachtoffers maakt en daar bovenop zichzelf politiseert?

Waarom is het Wildersproces nog niet nietig verklaard?
Over politisering van het recht gesproken: nog veel fnuikender voor het vertrouwen is hoe regeringspartij VVD zich met het Openbaar Ministerie bemoeide om vervolging van Geert Wilders af te dwingen, voor uitspraken die (volgens nota bene het OM zelf) niet strafbaar genoeg geacht werden voor een veroordeling. Dodelijk voor het vertrouwen - zeker nu de zaak ondanks deze onthullingen niet onmiddellijk nietig is verklaard.

Daarin schuilt een vertrouwensprobleem met een geheel eigen zwaartekracht. Degenen die door ons worden aangewezen en aangesteld om de instituties te bewaken waar onze samenleving op steunt, beschamen niet alleen steeds vaker het volksvertrouwen, ze weigeren ook steeds opzichtiger om hun fouten te erkennen en recht te zetten. Waarom is het Wildersproces niet onmiddellijk geseponeerd, en de aanklacht nietig verklaard, nu openlijk bekend is dat VVD en OM onder één hoedje speelden om een “voor de voeten lopend” oppositielid kalt zu stellen

Waarom grijpt D’66 twee keurig georganiseerde en goed verlopen referenda niet aan om het inspraakmiddel te verbeteren, temeer omdat een meerderheid van de kiezer het referendum wil behouden en ook de ‘eigen’ politieke commissie Remkes een dwingende aanbeveling in die richting deed? Waarom belooft de EU een eerder gemaakte fout met die Spitzenkandidatenkolder recht te zetten, om dezelfde ondemocratische misstap nóg eens te maken, en er met nog meer overtuiging van het eigen gelijk inmiddels bijna een genoegen in lijkt te scheppen om haar eigen antidemocratische aard te onderstrepen?

Waarom wordt van de bevolking steeds opnieuw verwacht dat we vertrouwen schenken en betrouwbaar zijn, terwijl we andersom steeds minder hoeven te verwachten van onze door politieke, bestuurlijke, juridische, culturele en journalistieke elites bestierde instituties?

De wederkerigheid van vertrouwen
Vertrouwen gunnen is geen vrijblijvende handreiking, het eist wederkerigheid. Maar degenen aan wie wij onze instituties toevertrouwen, leggen juist steeds vaker wantrouwen jegens individuele burgers aan de dag. Wantrouwen waarin ons geen referendum meer gegund is. Wantrouwen waarmee kritiek op de koers en onvrede over beleid worden omgekat tot (veelal valse) beschuldigingen van ‘populisme’, of erger: xenofobie en racisme, of fascisme zelfs. Institutioneel wantrouwen dat uitgaat van het slechtste in de mens. Wantrouwen dat leidt tot ontelbare wijzende vingers vanuit gesloten bolwerken en collectieven, richting individuele burgers die via mechanismen van schuld en zonde van hun eigen overdreven achterdocht over de islam, hun onredelijke afkeer van de EU en hun schadelijke bijdragen aan de verzieking van het aardse- én opinie-klimaat moeten worden overtuigd, net zolang totdat ze uit angst voor sociale repercussies hun sociale media laten zwijgen en zichzelf naar submissie geselen, gedwee hun ja en amens prevelen, en de voeten kussen van de schmierende elite waarvoor ze door de knieën zijn gegaan.

Met die oneigenlijke pressiemiddelen worden de vrijheid van het woord, de democratie en zelfs (sociale) mobiliteit langzaam ingeperkt, maar als burger word je wel geacht om ondanks alles te blijven vertrouwen in degenen die ons politiek vertegenwoordigen, die onze culturele en morele bakens beweren te bewaken, die ons veilig zouden moeten houden, en die onze vrijheid dienen te garanderen. Wederkerigheid als eenrichtingsverkeer, het past perfect in de nieuwspraak van de postmoderne politieke voorlichter, die in staat is om je er van te overtuigen dat wederkerigheid van vertrouwen inderdaad maar van één kant hoeft te komen - en niet van hen.

De individuele burger betaalt ondertussen nog altijd braaf zijn belasting, verleent netjes voorrang aan rechts, mantelzorgt zich de moeder en zet keurig iedere week de kliko met de wieltjes naar de stoep. Maar zo zeker als het vertrouwen in de instituties zienderogen verdampt, zo verdampt ook langzaam de wil om jezelf ervan te overtuigen dat het allemaal wel meevalt. De vraag is hoe lang, hoe veel mensen, zichzelf de hele tijd voor de gek zullen, kunnen of willen blijven houden.

Social

Reaguursels

Inloggen

Mooi stuk, geschreven in een mindset van 'ik wil de hoop niet opgeven'. Het probleem is echter dat de heersende elite de Europese bevolking letterlijk de oorlog heeft verklaard. Tot een jaar of 5 geleden was het weliswaar een zootje, maar men ging gewoon op de oude voet door. 'Een referendum tegen een Europese grondwet? Who cares?'
Maar er is iets gebeurd dat bij de macht tot een schrikreactie heeft geleid waardoor ze hebben besloten de onwillige burger tot onderwerping te dwingen. En dus is het offensief ingezet middels identity politics naar Amerikaans voorbeeld, doorgeslagen milieuactivisme die enkel en alleen wordt aangegrepen omdat hiermee ook de burger aangepakt kan worden op diverse terreinen (vervoer, energie, levensstijl, en ook denkwijze), en geveinsde barmhartigheid middels open grenzen en ongecontroleerde toevoer van miljoenen kanslozen, veelal barbaars en primitief in hun omgangsvormen en gevoed door een diepe haat jegens het Westen. De burger die hiertegen durft te protesteren, wordt wederom hard aangepakt, door de politiek én de media die het niet nalaten een dagelijks spervuur op de nieuwsconsument los te laten teneinde deze de mond te snoeren. In aanloop van verkiezingen worden 'verkeerde gedachten' meteen gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog, en elk kritiek op welk beleid ook neergezet als racisme, xenofobie, islamofobie, achterlijk, ongecultiveerd, dom, bespottelijk en te minachten. Kort gezegd: they are bullying us into submission.
Eenzelfde proces voltrekt zich nu in de VS waar de media en Democraten zowel hun president als de kiezer doorlopend voor rotte vis uitmaken. Het behoeft geen rijke fantasie om te voorspellen dat dit een averechts effect zal hebben, en zal leiden tot een nog heviger en hatelijker reactie van de elite. Het ziet er niet naar uit dat deze elite zich ook maar een seconde respijt gaat gunnen, even een pas op de plaats, even kritisch naar zichzelf kijken: 'klopt het wel wat ik doe?' En dus hollen we harder en harder richting het ultieme conflict, deze trein is niet meer te stoppen.

Datsun_Cherry | 09-09-19 | 13:01

"Je verzet je tegen permanent wantrouwen omdat wie beter wil zijn dan oorlog, achterdocht en permanente animositeit, zich niet moet verlagen tot de slechtste eigenschappen van je ideologische opponenten."

Dat is echt een brug te ver met de GL/D66'ers van vandaag de dag van Rossem...

_Roy_ | 09-09-19 | 12:42

Wie nu nog vertrouwen heeft in de democratie, de rechtsstaat en het justitiële apparaat van dit land moet wel buitengewoon verstandelijk uitgedaagd zijn. Ik heb het al 50 jaar niet meer.

Elessir | 09-09-19 | 10:53

Mijn complimenten Bart. Goed stuk alhoewel ik hier en daar het iets anders zou hebben verwoord. Ik ben het zat om juist al deze redenen en heb ook geen hoop op enige verbetering (de Grote Roerganger en Wakende Eik aan de Amstel gaat 'm ook niet worden).

Je hebt als individuele belastingbetalende en bijdragende burger drie keuzes:
1) Blijven zitten waar je zit en verroer je niet - je vindt geschoren geworden zalig want wat een gaaf land
2) Wees een Greet en roer je - verwacht reacties als islamofoob (hoe dan?!?), rassies en andere verwensingen en straks ook geen stemrecht meer, je zult uitgesloten worden
3) Je geeft het op en vertrekt - laf, geef ik toe en waar dan heen (binnen de EU)?

Enrique C | 09-09-19 | 09:49

Kudo’s, @van Rossem.

eastender | 09-09-19 | 09:31 | 1

... maar laat svp de kloosterlingen erbuiten. Je hebt het over ‘gelovigen’. Behalve dat een 10 met een griffel.

eastender | 09-09-19 | 09:33

Eerst een betoog voor meer nuancering, dan een aantal uitspraken waarin alle nuances ontbreken. Jammer.

De laatste referenda hebben me behoorlijk teleurgesteld. In het algemeen is een Ja/Nee vraag behoorlijk stupide voor dingen als 'verandering in Europa', of het veranderen van de wetten die de bevoegdheden van opsporingsdiensten regelen. Daarnaast was de retoriek en informatievoorziening van zowel de voor als tegenstanders zo ongenuanceerd, dat je op grond daarvan geen geïnformeerde keuze kon maken.

Wat betreft Wilders: 'Meer of minder marrokanen. Minder Minder! Dat gaan we regelen!'. Het lijkt me duidelijk dat als je dit soort uitspraken doet, dat je dan bewust toch de rand van de wet aan het opzoeken bent. Dat er dan een rechter is die daar een uitspraak over doet juich ik toe. Dan weten we dat ten minste ook weer.

Nu staan er verder genoeg punten in het betoog die enigszins hout snijden. De wereld is niet perfect en kan duidelijk beter.. Het probleem is dat je ze niet alleen moet aanvallen, maar ook een doordacht alternatief moet kunnen bieden.

FvD en PVV roepen hoe slecht het huidige systeem is, maar ze hebben geen alternatief buiten:'Alle moslims weg en we negeren het klimaat' Kritische vragen daarover worden met grote retoriek weggewuifd als linkse complotten (lekker makkelijk, dat vijanddenken, dan vermijd je discussie.). Om een oplossing te vinden zul je ook in de nuance iets moeten doen en even kritisch en geinformeerd kijken naar alternatieve oplossingen.

develmoene | 09-09-19 | 09:01 | 4

PVV en FvD hebben veel informatie op internet staan. Ga daar eens een kijkje nemen voordat je met volkskrantmanta’s aan komt.

eastender | 09-09-19 | 09:36

Je vergeet ook de bemoeienissen van de staat in het Wilders proces te benoemen. Dat is verder prima?

Beeropdeweg | 09-09-19 | 10:09

Ik zie anders niet heel veel daadkracht komen uit de hoek die altijd de macht in handen wil hebben. Veel geroeptoeter over CO2 en stikstof en echte problemen worden niet aangepakt. Jij als GeenStijl lezer moet de talloze schandalen inmiddels wel hebben zien langskomen. En? Hebben Rutte en consorten hier vervolgens actie op ondernomen?
Ik hoor al heeeeeel lang 'ja maar die roepen wat aan de zijlijn', maar jij vergeet wie ze constant bij die zijlijn neerzet. Jij draait de realiteit om, tijd om je ogen te openen en eens met wat minder tranen van ontroering Rutte aan te staren.

Datsun_Cherry | 09-09-19 | 13:05
▼ 1 antwoord verborgen

Zelfs het krantennieuws moet je vaak met een korreltje zout nemen, want ook de krant wil 'scoren'. Feitelijk nieuws bestaat, maar opgeklopt nieuws ook.
Feitelijk/opgeklopt bestaat ook: dat zijn de grote getallen waarmee we om de oren worden geslagen. Misschien feitelijk correct, maar niemand kan die getallen echt overzien, terwijl ze wel alarmistisch kunnen klinken. "We gooien tonnen aan voedsel weg" is zo'n alarmisme.

Rest In Privacy | 09-09-19 | 08:38 | 3

arie-hoax | 09-09-19 | 08:38,
Kan aan mij liggen, maar wat wilt u zeggen?

Bad - Casey | 09-09-19 | 08:51

Wat is nieuws, wie bepaalt dat? Wie is eigenaar van reuters en ap?

IkwilJinekwel | 09-09-19 | 08:52

@Bad - Casey | 09-09-19 | 08:51:
Dat 'het nieuws' vaak niet de werkelijkheid is. Dus vaak schouders ophalen.

Rest In Privacy | 09-09-19 | 08:55

Er zijn meer elementaire wetten, wanneer iemand niet met z'n poten van andermans eigendom af kan blijven moet ie ernstige maatregelen verwachten om dat tegengaan en niet gaan huilen als ie een knuppel in z'n nek krijgt. Wie met een gammel bootje een zee denkt over te moeten steken moet daarvan ook zelf maar de repercussies aanvaarden.

Hein7261 | 09-09-19 | 08:18 | 1

Hein7261 | 09-09-19 | 08:18,
Ja, wat u benoemt, is eigenlijk natuurkunde, Newton " actie is reactie ".

Bad - Casey | 09-09-19 | 08:35

Ik denk altijd dat ook in de panelen de soep niet zo heet gegeten wordt.
Want je kunt nu eenmaal niet volledig mitsen en maren in de beperkte ruimte. Dus zetten mensen hun gedachten in weinig woorden scherp aan. En zijn tegenreacties ook weer scherp.

Rest In Privacy | 09-09-19 | 07:55 | 1

Ben slechts een innocent bystander en vind dat sinds het aantreden van het huidige kabinetje er vol gas beknibbeld wordt aan een hele trits verworvenheden op het gebied van de vrijheid en betrokkenheid van de burger. Verder acht ik het absurd om een groot overschot op de begroting te hebben terwijl politie, zorg en onderwijs piepend en krakend tot stilstand komt en dat de burger bedankt wordt voor de goede zorgen met een BTW verhoging. Kan daar heel veel worden aan vuil maken maar het zijn voor mij onbegrijpelijke keuzes. Netto bevolkingsgroei tolereren van tegen de 100000 personen per jaar en nieuwbouw bemoeilijken door milieueisen, eisen aan de samenstelling van die nieuwbouw en torenhoge leges. Het ene departement werkt het andere tegen. Echt absurd. Zo dadelijk zet de gewone burger van NLer al zijn spaargeld om in aandelen. Dat wordt lachen bij de volgende beursdip.

Rest In Privacy | 09-09-19 | 08:09

Een hoop frustratie en onvrede weer prima verwoord, Bart. Mag ik Bart zeggen?
Bijna zou ik je willen vragen wat ik nog doen kan om het tij te keren.
Met stemmen alleen redden we het niet. Met het eenzijdige briljante van
Baudet en Omtzicht ook niet. En oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid mag niet. Soms denk ik; 'Zet allemaal om acht uur vanavond precies je elektrische kacheltje van 2000 watt aan. Dat is eens wat anders dan een bankrun organiseren.'

Rest In Privacy | 09-09-19 | 07:52 | 1

bolletje kaas. | 09-09-19 | 07:52,
Of een week lang met zijn allen niet gaan tanken, sigaretten kopen, slechts 1 week.
Wel even een week van te voren inslaan…..
Maar u heeft wel een punt, zij pakken ons op het geld, dan maar andersom.
Dat Franse volk, niet mijn volk, maar in dit sort situaties zijn zij meesterlijk.

Bad - Casey | 09-09-19 | 08:40

Als de democratische rechtstaat geen doel, maar een middel is, dan ben je aangekomen in Rusland, China of Noord Korea. Of gewoon in Den Haag.

Zeddegeizot | 09-09-19 | 07:43

Kijk dit is lekker wakker worden. Tja en dat vertrouwen. Nu weet ik dat mijn tijd hier maar kort is en mijn blik beperkt, toch kan ik me niet langer onttrekken aan het idee dat we al tientallen jaren aan het afglijden zijn. Het is ook niet te repareren omdat het een beweging over de hele linie is. Iedere huilende millennial heeft ouders en een sociale omgeving. Dit gedrag komt niet uit de lucht vallen.
Maar we hebben het hier toch goed? Ja, is wel zo. Geniet er van zolang het nog duurt.

Elzenkoning | 09-09-19 | 07:09 | 5

@Bad - Casey | 09-09-19 | 07:53: Raad een Fitbit inspire aan, kost weinig, die hartslag én slaap registreerd. Tevens een beperkt dieet van nieuws/opinieblogs. Eigen gezondheid first.

Rest In Privacy | 09-09-19 | 08:09

@Elzenkoning | 09-09-19 | 07:58
Cynisme en sarcasme, ik houd ervan, alleen dat is verbaal vaak duidelijk, maar op " papier" is dat moeilijk te herkennen, aangezien ik zelf ook zo ben ingesteld qua humor, herkende ik het van u hierdoor.
Oh en idd, normal wil ik een smilie geven, maar dan wordt je ook gejorrist ( eigen ervaring, heb ik hier al eerder aangegeven, ooit ).

Bad - Casey | 09-09-19 | 08:21

@huistuin&keukenvrouw | 09-09-19 | 08:09,
Hahahaha, beste dame, dank voor uw tip.
Ik draai bijna 30 jaar onregelmatige diensten, dan is er geen gezondheid first meer, tenminste,volgens onze regering niet.
Gewoon doorwerken, totdat je horizontal de oven of de grond in gaat.

Bad - Casey | 09-09-19 | 08:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Misschien dat we juist wel dankzij ons eeuwige gemopper op Nederland in alle belangrijke lijstjes in de top 10 van de wereld staan. Als je geblinddoekt je Nederlandse paspoort in een grote bak zou moeten gooien en er een andere uit zou mogen halen, zou je die gok nemen? Ik denk het niet. Bijna overal is het slechter dan hier.
We hebben ongeveer 's werelds laagste werkloosheid, toegankelijkste zorg, langste levensverwachting, minste gezeik met aardbevingen of tornado's, volste pensioenpotten, hele goede infrastructuur, goed onderwijs, goede luchtkwaliteit en hoge levenstandaard.

Waarom denk je dat zo veel asielzoekers eerst 10 andere veilige landen doorkruisen om pas hier hun aanvraag te doen? Omdat het hier zo slecht gaat???

Hedieho | 09-09-19 | 06:49 | 19

@knutsel_ | 09-09-19 | 07:51,
Als iets niet klopt, kunnen de Groningers beter zeggen " nogal Wiebes "..... ook zoiets van wanbeleid, niet sparen van dat gas om ooit deze mensen vanuit Groningen tegemoet te kunnen komen.
Nee, men ging het uitdelen, nu wilt men van het gas af en misbruikt het Groningen verhaal als excuus om een nieuwe dure winstmodel op de markt te kunnen brengen ( warmtepomp ) onder het mom " klimaatverandering, denkt men nu echt dat de VVD enige sh.t geeft ?
Nee, zij zien gewoon weer een winstmodel, voor de multinationals in deze verzonnen hoax.
Dit terwijl gas het schoonste van het schoonste is, het gaat om geld en macht.
Groningen zit al jaren met de gebakken peren ( schandalig, men wist dit al jaren ) en nu gaan zij ( Den Haag ) ervoor zorgen dat iedereen met de gebakken peren komt te zitten.

Bad - Casey | 09-09-19 | 08:11

Ze komen maar voor 1 ding : uitkering en gratis huis. En door wie worden die ook al weer betaald?

Rest In Privacy | 09-09-19 | 08:16

Hoe komt u er bij dat ze vooral in de rij staan om juist hier naar toe te komen ? Vluchtelingen en migranten met familie hier misschien, maar voor de meeste, economische uitvreters en dat is de grootste groep is alleen de UK is het walhalla . Wij zijn gewoon een transito land voor ze waar ze flink in de watten willen liggen op uw kosten totdat ze de de oversteek kunnen maken .

Castor12 | 09-09-19 | 09:51
▼ 16 antwoorden verborgen

Als motorclubs worden verboden, wanneer wordt de VVD dan verboden ?

Mo het varken | 09-09-19 | 06:41

Als je vertrouwen in de overheid hebt, dan is dat erg naief.

Fuck-a-duck | 09-09-19 | 05:50

Lekker kort pittig stukkie! Ik ben nu wel goed wakker in ieder geval

Mark van Leeuwen | 09-09-19 | 05:45

Van Rossem vraagt: "Waarom is het Wildersproces niet onmiddellijk geseponeerd, en de aanklacht nietig verklaard, nu openlijk bekend is dat VVD en OM onder één hoedje speelden om een “voor de voeten lopend” oppositielid kalt zu stellen?"

Antwoord (vol goed vertrouwen): Omdat de rechter de ongelakte WOB-stukken wilde zien, waaruit naar nu blijkt de beslissing om Wilders te vervolgen niet alleen is opgedrongen door het ministerie van V&J, maar het ministerie van V&J zelfs als ghostwriter wilde meeschrijven aan het requisitoir van het OM. En het OM daarmee akkoord ging in de overtuiging dat er anders toch wel een artikel 12 procedure gevolgd zou worden door het ministerie van V&J. Met een heuse rechterlijke toetsing vooraf, die door de heimelijke gang van zaken nu omzeild is. De rechter heeft dus, dus de zaak Wilders niet onmiddelijk te seponeren extra bewijs vergaard, dat de rechter voorgelogen is en omzeild is bij de vervolgingsbeslissing, door toedoen van heimelijke beinvloeding van het ministerie van V&J. Tevens is door nog even te doen alsof het proces door kon gaan duidelijk geworden dat WOB-ambtenaren obstructie van de rechtsgang plegen door voor rechters en aangeklaagden cruciale informatie achter te houden. Net zoals heel toevallig alle ministers de afgelopen 5 jaar ook gedaan hebben op dit dossier. Door geduld heeft de rechter nu meer bewijs tegen Opstelten en Grapperhaus verzameld, dan dat de rechter zou hebben als zij afgelopen donderdag al geseponeerd had.

Hulde voor de rechter dus. De zaak tegen Opstelten en Grapperhaus is nu pas rond. Van een zaak tegen Wilders is nu geen sprake meer, vanwege de politieke grond waarop deze gebasseerd is, zonder enige juridische grond.

tipo | 09-09-19 | 05:38 | 6

tipo | 09-09-19 | 05:38,
Goedemorgen allen, beste tipo, ik hoop dat u gelijk heeft/krijgt ?!
Maar iets zegt mij ( weet u nog die vrouwelijke Rechter, die ook nogal bepaalde uitspraken had gedaan over Wilders, maar toch de Rechter mocht uithangen in het proces jegens Wilders ?! ) dat bepaalde lieden van de Rechterlijke macht hierin ook niet echt onafhankelijk waren/zijn.
Trouwens een mooi en duidelijk geschreven stuk van u Van Rossem.
Het begint steeds meer op bepaalde SF-Noir films van vroeger te lijken en die vond ik als kind al behoorlijk eng.
Zij hanteren gewoon de " salami tactiek ", beetje bij beetje, totdat wij allen in een uitzichtloze web vast zitten.
Nu zijn wij inmiddels geknecht, wat al vreselijk is, maar het kan nog veel vreselijker worden, vrees ik.

Bad - Casey | 09-09-19 | 07:03

Voor mij is de rechterlijke macht even rot als V&J.
Talloze voorbeelden van vooringenomenheid en eenzijdige politieke achtergrond.
Wie was die rechter ook al weer die zei, dat PVV-ers geen rechter mochten worden?

Roadblock | 09-09-19 | 10:19

Hoop het. Maar vrees dat de bemoeienis van V&J niet als belemmering wordt gezien t.a.v. het proces tegen Wilders. Tot nog toe werd alles rechtgepraat wat krom is en nu duikt Grapperhuis weg omdat het een "individuele rechtsgang" betreft. Kamervragen zal hij afwijkend of niet écht beantwoorden, want het proces moet door tot en met veroordeling. Daar zijn ze tenslotte op uit. Het is een grove schande, dit hele wel degelijk politieke afstraffingsproces. Vroeger werden de gebroeders gelyncht, nu doet Grapperhaus en consorten hetzelfde met deze politieke rechtsgang?

Jan, Leiden | 09-09-19 | 11:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Links wordt zoet gehouden. Men handelt niet uit angst voor (extreem)rechts, men handelt uit angst voor (extreem)links. Dáárom wordt het politieke proces tegen Wilders gevoerd, dáárom werd het referendum afgeschaft en dáárom wordt geheuld met een Europese Superstaat. Men is bang voor links.

gvdd | 09-09-19 | 04:08

Toch krijg ik regelmatig niet-begrijpende, licht verstoorde reacties als ik onderwerpen zoals deze aansnij. Zeker van mensen van wie je op grond van hun opleiding een bepaald denkniveau mag verwachten. Politiek boeit ze niet, problematiek associëren ze met anderen. Zolang ze maar genoeg verdienen om leuk te wonen en een paar keer per jaar op vakantie te gaan.

MickeyGouda | 09-09-19 | 04:06 | 4

Iemand liet zijn (goede) leven verpesten vanwege zijn ongenoegen over de politiek. Die heeft radicaal de knop omgezet en leeft enkel nog het goede. Kijkt geen krant meer in, kijkt geen tv meer. Leidt met partner een politiekloos leven. Hebben beide een goede baan, leven van vakantie naar vakantie, doneren enkel nog aan dierenbescherming op meerdere fronten. Om dezelfde reden besloten ze kinderloos te blijven.
Zover gaat het dus.
Hij trok het psychisch niet meer.

Rest In Privacy | 09-09-19 | 07:46

@CalamityJane | 09-09-19 | 07:46:

Het advies om oogkleppen op te zetten krijg ik van meerdere kanten, maar als je al een kind hebt is dat geen optie.

MickeyGouda | 09-09-19 | 08:19

Ik ben bang dat de overgrote meerderheid er zo over denkt.
En dan heb je ook nog de grote groep mensen, die het allemaal donders goed weten, maar het prima vinden vanuit hun belangen.
(VVD-ers, COA personeel, Asiel Advocaten, Warmtepomp fabrikanten en installateurs, D66-ers etc etc)

Roadblock | 09-09-19 | 10:22
▼ 1 antwoord verborgen

Beste Van Rossum. Gebruik geen woorden die niemand meer kent! Er werd een tijdje terug op tv gevraagd aan "de mensen op straat' wat het woord wederkerig betekende en je raad het al, niemand die het wist.

streknek | 09-09-19 | 03:57 | 2

Van Rossem richt zich in dit artikel niet op de mensen in de straat, maar op de mensen in toga, in Den Haag en zo voort.

tipo | 09-09-19 | 05:56

Sinds de mammoetwet is het onderwijs met sprongen achteruit gegaan. Als de mensen de moeite namen om na te denken zouden ze best kunnen weten wat wederkerig betekent. Weder = weer en het woord 'keren' kent iedereen (mag ik toch hopen).
Die achterlijke groene en witte boekjes zijn natuurlijk ook een oorzaak, er is door de jaren heen veel te veel gerotzooid met onze taal.

Goofje | 09-09-19 | 06:55

Dank Bart, mooi stuk!

VonHabeNichts | 09-09-19 | 03:26

Snap het nou eens.
Het gaat nog te goed in dit land.
De crisis is nog niet groot genoeg.
Voorbeeldje.
Een eeuw geleden (!) was er de Russische revolutie.
Toen was er de dreiging van 'ook' een communistische omwenteling in o.a. Nederland.
En hé, toen pas veranderde de echt grote dingen in juridisch Nederland.
1e Introductie van onrechtmatige daad ipv de benauwende onWetmatige daad;
2e verbod kinderarbeid;
3e pensioen voor iedereen;
4e algemeen kiesrecht.
En dus eerlijk zijn graag.
Die veranderingen kwamen niet, omdat men ineens het licht zag; maar omdat men vreesde voor 'n communistische omwenteling a la Rusland, en 'daarom' ging men maar aan het Nederlandse volk 'geven', om daarmee de ergste woede voor 'n revolutie te dempen.
Kennelijk moet Nederland 'gedwongen' worden, voordat ze wil verbeteren.
Soms komt dat door overheersers / dictators, waar we 'daarna' ook weer van bevrijd worden (ik durf hier nog wel te zeggen, dat zowel door Napoleon als Hitler er 'echt' hele goede wetgeving is geïntroduceerd, waar we nu nog de goede vruchten van plukken: organisatie rechterlijk macht en BW; introductie ontslagrechtbescherming werknemers (B.B.A. in jawel mei 1945) en heel belangrijk, de huidige Pachtwet)
En soms is de dreiging van 'n revolutie in Nederland 'ook' genoeg om eindelijk echte veranderingen door te voeren.
Maar heus, 'zonder' crises in Nederland, zullen altijd de behoudende machten elke belangrijke verandering tegenhouden. Cynisch maar waar.

Der Paulie | 09-09-19 | 02:44 | 1

politici lossen geen problemen op, revoluties en wapens wel, en dan begint de ellende gewoon weer van vooraf aan

12pints | 09-09-19 | 02:55

Complimenten Van Rossem. Prima stuk. Je verwoord en verklaard denk ik een hoop ongenoegen hiermee. Dat van mij in ieder geval. Dank.

DeJemelscheet | 09-09-19 | 01:57

Noooothing compares, nothing compares, 2 uuuuuuu: www.telegraaf.nl/entertainment/722482...

lol, alles, maar dan ook echt, alles gaat eraan geloven! Ook jij! Heb 'vertrouwen'....

KwestieVanBalans | 09-09-19 | 01:37 | 1

„Ik ben 52. Opgegroeid in een heel ander Ierland dan nu. Het was religieus gezien een zeer onderdrukt land (overwegend streng katholiek, nvdr.). Iedereen voelde zich ellendig. Niemand vond vreugde in God.”
Sinead heeft last van depressies: plazilla.com/page/4295019121/bipolair...
En een leven lang geworsteld met de onderdrukkende religie: m.hln.be/showbizz/celebrities/sinead-...
En op haar oude dag bekeerd ze zich in een manische bui tot de islam. De meest radicale en onderdrukkende religie omdat ze zich binnen die strenge structuren veilig voelt. En door juist voor een andere religie te kiezen dan de strenge katholieke vorm die ze uit haar jeugd kent kan ze haar keus toch nog rechtvaardigen.
Ongeveer hetzelfde mechanisme als bij Joram van Klaveren (ex-PVV) speelden. De overeenkomst een streng religieuze opvoeding.
Het is een beetje als bij mishandeling, uiteindelijk blijven mensen kiezen voor toxische relaties omdat het vertrouwd voelt.

ratelaar | 09-09-19 | 07:09

Terwijl de democratie wordt uitgehold maken "bekende" nederlanders zich zorgen over hoe het zoontje gekleed moet gaan.
Een keurig pakje van een (uiteraard) bekend merk en een Rolex.
De decadentie ten top:
www.telegraaf.nl/entertainment/156728...

Jan Dribbel | 09-09-19 | 01:23

Sodeju!
Geeft EEnzame SchizofrEEN | 08-09-19 | 12:37 ons daar even een luistertip
Van jewelste.
*Radio Garden* heet het - en vliegen maar met je helikoptertje over de hele wereld.
radio.garden/listen/dutchcore-fm/-fqi...
Zit zelf daardoor nu in den luien stoel met de voetjes te stampen op lokaal dutchcore geluk.
/
Mede-commenter/linktipper @EEnzame SchizofrEEN: geef die gozer/mooie missy een mooie plek in de eindejaarslijstjes astebleef dankuwel.
/
(dubbelpost vanuit ander topic, Joris - kon het gewoon niet laten zo mooi.)
*handen vouwen en vroeg-Germaanse Goden schietgebedje opzeggen doet*

chicago river | 09-09-19 | 01:20 | 2

Te veel eer, te veel eer!
Ik ben ook maar een eenvoudige sul die toevallig tegen een site aan liep. Maar het blijft inderdaad een toffe, dat dan weer wel. Have fun!

EEnzame SchizofrEEN | 09-09-19 | 07:40

Inderdaad, gave radiosite.

Roadblock | 09-09-19 | 10:29

wederkerigheid is onzin. De politiek en aanverwante artikelen staan .... in dienst!! van het volk!
Punt....
Als er sprake is van een werkgever - werknemer relatie is " het volk" de werkgever die bepaalt..... De overheid lijkt steeds meer het heft in handen te nemen en elk verzet daartegen wordt neergeslagen of genegeerd. Daarbij is er een overkoepelende bestuurslaag bijgekomen die bijna onaantastbaar de EU regeert met wazige deals en eigenbelang.....
De democratische rechtsorde is een farce... je hebt de werkslaven en de meesters die de dienst uit maken waarbij geen enkel middel geschuwd wordt om de machtspositie verder uit te bouwen...

dijkbewaker | 09-09-19 | 01:17 | 1

De term volksvertegenwoordiging zegt het al; de politiek krijgt vorm door vertegenwoordigers van het volk. Heden ten dage zijn het nog steeds vertegenwoordigers, maar van wie/ wat?
Deze vertegenwoordigers dragen de ambtenaren (van laag tot hoog) op, de wensen van het volk (bepaald door de vertegenwoordigers) uit te voeren. Ook hier gaat het al lang mis. Topambtenaren, de kreet zegt het al, zijn in staat beslissingen te nemen en de vertegenwoordigers te passeren. Mocht het fout gaan, dan is de vertegenwoordiger degene die boete moet doen. Vreemd.
Hoe dan ook, het vertrouwen in vertegenwoordigers (of het nu van de VVD, PVV of welke partij ook), dat zal wel goed zitten, uitgangspunt is dat een stemmer de vertegenwoordiger krijgt waar hij/zij voor heeft gekozen. Dus een VVD-er is blij met Rutte, de PVV-er met Wilders. Alleen die ministeries, daar krijg je met geen mogelijkheid meer grip op. Ze hebben de gekozen bestuurders bij de ballen want de ambtenaren bepalen wel even wat er naar buiten komt en kunnen hun eigen perfide plannetjes blijven doorvoeren.

EEnzame SchizofrEEN | 09-09-19 | 07:49

Het Bestuur in Nederland is rot tot op het bot, en mijn vertrouwen in het huidige stelsel, met een Partijkartel dat er perverse machtsmonopolieneigingen op na houdt, en haar doelen meent na te kunnen streven met illegale, en immorele praktijken is tot ver onder het vriespunt gedaald.

Het is dat ik PVV kan stemmen, anders leverde ik mijn stemrecht in.

De Briemusketier | 09-09-19 | 00:57

@Muxje | 08-09-19 | 23:04: Probleem: Wat wil het volk? Toch geen touw aan vast te knopen...
Kuifje-in-de-EU | 08-09-19 | 23:15 |

Populistische redeneertrant van *Was will das Weib?* (Freud, maar dat wist jij al).

Wat het volk wil, vind jij op straat. Je bent toch razende reporter die terug kan vallen en e.e.a. kan overdenken met z'n beschonken kaptein, kasteelheer en prof. Zonnebloemegeur-en-Maneschijn?
.
Wat het volk wil, zijn zoveel touwen aan vast te knopen dat het gewoon zielig wordt als je opmerkt dat je een touw mist, in je klauw.
Wat bezielt jou vanavond dude?

chicago river | 09-09-19 | 00:52

Naast vertrouwen, is solidariteit ook compleet verloren gegaan. Solidariteit is verdwenen door het kapotmaken van de nationale identiteit, toch echt.

smdyasc | 09-09-19 | 00:49

Pak de wapens. Opstand!
Ok Joris, ik weet het.

Masturwasbeert | 09-09-19 | 00:39 | 4

@kotelet | 09-09-19 | 00:47:
De Nederlander maakt zich meer zorgen om zijn status t.o.v. zijn buurman dan de status van het land.

Zoloft | 09-09-19 | 00:49

Bring me my Bow of burning gold:
Bring me my arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!

Stormageddon | 09-09-19 | 01:02

Fopstand nu! Join den dropstand. De meesten gaan dit amper meekrijgen? Die zien even Wilders op den tv voorbij komen.. standaard jankend. Hoe moe kun je worden?
Moet je es Klein Rechts, dwz Fwits Dressster en GS buiten beschouwing laten.. en dan nog es kijken wie er ene fuck geeft sowieso. Wapens? Lol. De gemiddelde nederlander grijpt naar zijn afstandsbediening of een vlakgummetje.

Shareholder II | 09-09-19 | 01:29
▼ 1 antwoord verborgen

"t Is een redelijk artikel, behalve dan dit ene venijnige stukje "virtue signaling" :

"Ondanks al haar weef- en uitvoeringsfouten is de politieke eenwording van Europese landen, gezien onze gedeelde (en oorlogszuchtige) geschiedenis, een verstandig streven voor collectieve vrijheid, vrede en welvaart. En nee, je kan als verlichte westerling echt niet louter zwijgend toekijken hoe vluchtelingen verzuipen op de Middellandse Zee, want het is een groeiend demografisch en economisch wereldprobleem dat je niet zomaar oplost met “grenzen dicht!”-retoriek."

Dat is gewoon regelrechte Eurocratische onzin......!

Er zit een duidelijke anti-nationalistische agenda achter deze GEORCHESTREERDE massa-import van economische opportunisten uit de derde wereld en de "corporate globalist mafia" is daarvan de architect. Check EU document A6-0251/2009 maar es, voeg daarbij het Marrakesh Pact en het ECFR artikel "The 2019 European Election: how anti-Europeans plan to wreck Europe and what can be done to stop it" en je weet genoeg......
Hou bij dat laatste artikel ook vooral goed in gedachten, dat dit corporatistisch Eurocratisch tuig dus openlijk een enorme hoeveelheid belastingsgeld van de Europese bevolking zit te misbruiken, om de gewenste 3de wereld massa-import te financieren EN een klimaathysterie-zwendel op touw te zetten (via Youth For Climate Action, een EU organisatie !) om daarmee zowel de Europese als NATIONALE (!) verkiezingen te manipuleren !

Zeer veel zogenaamde "beroeps-politici" vertegenwoordigen niet langer de belangen van hun eigen bevolking, maar werken gewoon voor de hoogste bieder.
Ze zijn geen greintje vetrouwen waard - en ieder zogenaamde "samenwerking binnen Europees verband" die zich concentreert op "politieke eenwording" (...) en het deconstrueren van nationale identiteiten & culturen, is per definitie een totalitaire opzet en een regelrechte aanslag op de democratische rechten van de Europese bevolking & al haar sociale verworvendheden.

Die Afrikanen die verzuipen, zijn niets meer dan "collateral damage" van DIEZELFDE ongewenste corporatistische opzet - je kan NIET zomaar verwachten dat WIJ als Europese nationalisten daar enige verantwoordelijkheid voor opnemen.

Wij mogen dan "verlicht" zijn, onze naties zijn daarom nog niet de vuilnisbak van het Afrikaans bevolkingsoverschot (dat pijlsnel escaleert...), en het gros van de Europese bevolking heeft helemaal NIEMAND uitgenodigd....

Leg de schuld voor al die menselijke dramas maar bij degenen die deze massa-immigratie ondersteunen/orchestreren, NIET bij degenen die dit nooit gewenst of veroorzaakt hebben.

Mau777 | 09-09-19 | 00:30 | 4

@Mau777,
Maar dat lossen we toch ook niet op om alleen maar de grensen dicht te gooien toch?
Dat is wel het begin en dan de iiligalen terug naar huis om dan daarna nog eens gepaste hulp , voor nood behoevende, in eigen regio te overdenken als dat financieel haalbaar is?

Datgingniegoed | 09-09-19 | 00:46

De politieke eenwording van Europese landen "een verstandig streven'? No way. Eurofiele zienswijze. Samenwerken inderdaad en waar mogelijk, maar door soevereine stat

HaatbaardKnipper | 09-09-19 | 00:49

amen!

Pierre Lebon | 09-09-19 | 12:35
▼ 1 antwoord verborgen

@Van Rossum: verdomd goed geschreven topic. Mijn complimenten.Dit is de reden dat ik nog steeds GS een warm hart toedraag.Jammer dat niet iedereen in dit ooit zo mooie land dit leest. We worden met z'n allen keihard genaaid door de EU en Den Haag maar het lijkt er op dat niemand dat wil zien en geloven. Het is net of iedereen in een soort trance zit en de waarheid niet wil zien. Ik zie het somber in voor Nederland maar heb nog altijd de hoop dat het recht gaat zegevieren.

WitteGrunneger | 09-09-19 | 00:26 | 2

Welk 'recht' zullen velen zeggen. Niet dat van jou, 'fascist' oid. Het begint bij de stembus.

HaatbaardKnipper | 09-09-19 | 00:54

Moderne landen, natie-staten, zijn gewoon te groot. Zelfs postzegeltje Nederland. Vertrouwen schenken kan alleen werken als degene die je je vertrouwen geeft er ook op afgerekend kan worden. Beschaamd kan worden. En dat kan alleen als die persoon ook bij dezelfde bakker en slager zijn boodschapjes moet doen als jij.
youtu.be/_jw8ZQAQyH8

Stormageddon | 09-09-19 | 00:16 | 3

@Stormageddon,
WOW! Bedankt, Wat een openbaring. Ik wist niet eens dat t bestond.

Datgingniegoed | 09-09-19 | 00:31

Ja daarom wil het D66 krapuul méér Europa, grotere gemeentes, provincies opheffen, kunnen ze lekker anoniem en meer schaamteloos de zakken vullen...

xpto | 09-09-19 | 03:37

Benieuwd hoe de migratiecijfers van SM er uit zien.

EEnzame SchizofrEEN | 09-09-19 | 07:54

Nederlanders zijn in eerste instantie geinteresseerd wat er bij de Action nou weer zo goedkoop is..... dat vat het hele volk samen.... het zijn Actionmensen.

ManusMann | 09-09-19 | 00:16

Woorden waarmee wij worstelen: vertrouwen.

ProAsfalt | 09-09-19 | 00:15

Dat is een meer dan uitstekend stuk, Van Rossem! En het maakt wat los, getuige de grote tegels hierboven...
Chapeau!

De Droit | 09-09-19 | 00:12

Had de EU nou maar een EU leger om in EU bananenlanden zoals NL de rechtspraak te herstellen en verdachte ambtenaren te berechten.

steekmug | 09-09-19 | 00:07 | 1

Loopt u met uw onvrede op de muziek voor uit.
U heeft het recht om aangifte te doen tegen deze heren.

botbot | 09-09-19 | 00:25

Dit verwoordt exact hoe ik naar de huidige ontwikkelingen in NL kijk. Het is ook eng om te zien en voelen hoe snel dit gaat.
Mijn vertrouwen is echt zoek.
Maar vorige week maandag was ik op de happening van FvD in Zaandam. Ik ben (vroeg) lid en stemmer van FvD.
De happening had wel wat kenmerken van een sektarisch gebeuren, maar ik weet dat aan het jonge van de partij.
Mijn eerste gesprekje met een fellow-FvD’er maakte me echter niet blij. De man wilde letterlijk en ongegeneerd iedere allochtoon terug laten gaan naar eigen land. Met allochtoon doelde hij ook op 2e en 3e generatie allochtonen. Daarmee zou ik een groot deel van mijn vrienden, familie en mijn eigen partner moeten uitzwaaien.
Deze maloot is echt niet representatief voor de gemiddelde FvD kiezer, maar ze zijn er. FvD trekt óók dit soort types.
Nu voel ik mij ontheemd.
Als Eddy Terstall zijn beweging politiek maakt, ben ik van de partij...

Paulus de Bk | 08-09-19 | 23:57

@van ROSSUM,
Kon het niet laten en had toch nog een oog open.
Mooie text, Daar kan ik mezelf wel in vinden.
Laterz!

Datgingniegoed | 08-09-19 | 23:53

Het rechtssysteem faalt.
De burger slaapt.

Montesquieue | 08-09-19 | 23:51 | 2

de buger slaapt niet, de burger kijkt machteloos toe...

cynic | 09-09-19 | 00:07

Sliep!

Mr_Pikibelly | 09-09-19 | 00:09

Eigenlijk moet je, als burger, massaal een motie van wantrouwen tegen deze overheid in kunnen dienen. Een motie waarin je eist dat de huidige regering opstapt en een onafhankelijk onderzoek naar hun wanbestuur wordt gestart. Hoeveel handtekeningen zouden daarvoor nodig zijn? Het zou wel weer een stijlloze actie zijn en we hebben, in elk geval, iets gedaan.

Dr. Oplul | 08-09-19 | 23:50 | 2

Wanbestuur? we zijn één van de meest welvarende landen ter wereld.

botbot | 09-09-19 | 00:17

@botbot | 09-09-19 | 00:17: Laten we dat nou niet te danken hebben aan dat zooitje ongeregeld wat er nu zit

clockandhammergame | 09-09-19 | 02:18

Is er echt weinig vertrouwen in de maatschappij, regering en EU? Bij """hoogopgeleiden""", studenten en 55 plussers niet hoor. Genoeg van gesproken. Vertrouwen alles blind, stemmen kartel. Dus nee er is geen crisis.

2021 is four more years voor het kartel. U dient het maar te handelen. En ja er komt minder soevereiniteit, minder privacy, minder welvaart, meer massa immigratie, meer censuur, meer klmaatbelasting... maar de tata kiest hier juichend voor.

Graaf_van_Hogendorp | 08-09-19 | 23:47

Tegen degene die over de instituties gaan en uitgaan van het slechtste in de mens wil ik zeggen dat dat niet hun zaak is. Ook al zouden de burgers door en door slecht zijn, zij hebben uit te voeren wat zij hen gebieden voor zover de grondwet dat toelaat. In een democratie bepaald de burger en is er alleen een grondwet die dat beperk en als waarborg werkt. Het blijken juist de mensen te zijn die over de instituties gaan die de grondwet aan hun laars lappen.

down | 08-09-19 | 23:39

Ja ik vertrouw die lui voor geen meter meer. Het is allemaal show en gelul. Uiteindelijk is het gewoon kust met dit systeem en moet het anders. Hoe weet ik ook niet. Ik ben maar een eenvoudige boerelul. Maar dat het anders moet is evident.

Omebert | 08-09-19 | 23:38

En nu op zoek naar een politicus die ongeveer van dit verhaal begrijpt en kan reproduceren.

Dat wordt lang zoeken, als 5 dit lezen dan lijkt dat me eg veel.

XHannibalX | 08-09-19 | 23:35


@Van rossum ,
Jezus! Wat een lap text, Sorry eerst paar alineas gelezen maar ik moet nu echt gaan liggen want eigen “ levens onderhoud”is prioriteit.
Daar wil ik het bij laten.
Welterusten.

Datgingniegoed | 08-09-19 | 23:31 | 2

Een ding, Ik slaap met een oog open!
Mijn vertrouwen is geschaad in onze regering/ rechtssysteem.

Datgingniegoed | 08-09-19 | 23:34

Ja, dit is meer 'mand' dan Feynman.

Kleine_Deugniet | 08-09-19 | 23:48

Ooit bestond er geloof oftewel: vertrouwen in de goden, die na 313 na Chr officieel werden geünificeerd tot één staatsgodheid. Toen brak het Licht van de Verlichting door en bestond er geloof in een redelijk alomvattend Opperwezen. Toen kwamen Nietzsche en Wereldoorlog Een en Wereldoorlog Twee: weg was het geloof/vertrouwen in zowel de redelijkheid als het Opperwezen. Martin Heidegger, een filosoof die met AH heulde, stelde voor dat er in plaats van geloof in de Opperverwezende Eeuwigheid en vertrouwen op de Rede 'authenticiteit' zou moeten komen, 'authenticiteit' die hier en nu voorhanden is en tijdelijk geleefd wordt. Dat gezegd hebbend hief hij zijn arm star gestrekt omhoog in de H-groet. Nazi's geloofden authentiek te worden door zich te storten in een orgie van geweld. Vandaag de dag lopen de Breiviks los rond en bestuderen salafisten geweldsrecepten in de Koran. De staat beschermt de burger niet meer genoeg tegen deze irrupties van geweld.
Wat kan je hiertegenover stellen? Antwoord: geloof, vertrouwen op gezond verstand.

Eeuwig..Op..Vakantie | 08-09-19 | 23:28 | 1

Ach, dat is de praktijk van zo,n beetje iedere totaal-heerser: ofwel ze vereenzelvigen zichzelf met een opperwezen (Khadaffi, Saddam-hussein) ofwel ze gaan zelf voor opperwezen spelen: Kim, Sovjet-Unie, E.U.... En of je nou in God gelooft of niet; de Islam is (bewezen) een slechte copy van het Christendom. Door een schizofrene man, die onzin uit liep te kramen in zijn (manische) wanen..... Totaal ongeloofwaardig.

kotelet | 09-09-19 | 00:03

Er is een geweten voor nodig, om dit artikel te begrijpen. Ik vrees dat het daar Rutte, Grapperhaus en de meerderheid van de Tweede Kamer aan ontbreekt. Maar wat zou het mooi zijn als ik me vergis. Voor 1x. hehe.

tipo | 08-09-19 | 23:22 | 1

Ik vrees het ergste tipo

Omebert | 08-09-19 | 23:36

Dat vat het mooi samen.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 23:20

Je kan een heel politiek analytisch betoog er op los laten, maar ik kan het korter en duidelijker: vertrouwen in deze Premier, regering & overheid is weg en komt niet meer terug. Uit

Guust Kadaver | 08-09-19 | 23:17

Ik zou elite toch wat willen nuanceren.

Wanneer je het over de echte "elite" hebt, die heeft al 2 eeuwenlang wel vertrouwen, want die konden van de mensen op aan en andersom. Probleem is meer wat nu voor "elite" door zou moeten gaan. Dat is het namelijk grootdeels helemaal echt niet meer. Het is een politiek machtsspel geworden dat niet meer zonder beschadigen kan van politieke opponenten of concurrenten. En dan beginnen we nog niet over het nieuwe snelle geld dat veel bezit heeft vanuit criminele activiteiten of door afpersing danwel fraude. Zij acteren elite, maar behoren er niet toe. De oudere generatie van fatsoenlijke elite is grootdeels verdwenen. Op een paar fatsoenlijke nog echte elite families na in het noorden, oosten en zuiden van het land.

Jan, Leiden | 08-09-19 | 23:17

Een waarheid als een koe die, voor veel mensen, ongemakkelijk aanvoelt en waarschijnlijk ook geeneens gelezen gaat worden. Maar langzaamaan groeit het besef dat er iets moet veranderen. Helaas nemen wij Hollanders geen voorbeeld aan de gele hesjes in Frankrijk of het felle verzet van de burgers in Hong Kong. Wij wachten allemaal, individueel, op die ene strijder die de barricade op gaat maar zullen zelf onze vingers er niet aan willen branden. Tot het te laat is....

Dr. Oplul | 08-09-19 | 23:15


De overheid is een onbetrouwbare partner

Ervaringsdeskundige | 08-09-19 | 23:13 | 1

Vertel me eens wat nieuws?

Mr_Pikibelly | 09-09-19 | 00:11

Ik vertrouw mezelf niet eens, laat staan iemand anders.

isitsoornot | 08-09-19 | 23:12

Dit is waarvoor ik betaal aan Geenstijl. En graag ook.

Masturwasbeert | 08-09-19 | 23:08 | 1

#metoo

keestelpro | 08-09-19 | 23:18

Topbetoog, Bart, braveau! Die laatste vraag nog wat concreter stellend: zal de gevestigde orde genoegen nemen met het verlies van de macht als dat de uitkomst is van het democratische gewricht, of laat zij het aankomen op een nieuwe revolutie met pleinen vol met wraakbelust volk en rollende koppen op het schavot?

Gezien de cordons sanitaires rondom PVV en FvD, de Wildersprocessen, de ruime compensatie van Volkert de Fortuynkiller en de obsessieve vervolging van alles wat naar burgerlijke ongehoorzaamheid riekt

Professor Superhirn | 08-09-19 | 23:06

In deze lijn ook dit bericht: www.telegraaf.nl/nieuws/537907329/cid...
Hoe haalt ze het in haar hoofd. Ik vraag me echt af of zij ze allemaal op een rijtje heeft in de bovenkamer.

Dirk III | 08-09-19 | 22:59 | 2

Het mens is een provocateur pur sang. Nu kan zij morele superioriteit claimen en de zwarte piet bij het Cidi neerleggen.
Vraag me trouwens af wat dat mens daar te zoeken heeft, het mens heult al haar hele leven met mensen die de ondergang van de Joodse staat willen.

Graaisnaaiert | 08-09-19 | 23:44

Pure provocatie, beneden peil.

Montesquieue | 08-09-19 | 23:49

Och ja, hierop een Teeuwen uut d'Oude Doos;
www.youtube.com/watch?v=NSbJKpFOM-A
Maar die club van 10 miljoen gaat het vrees ik niet meer lukken, vrinden.
Tenzij het een beetje opschiet met die linkse klimafaat-spasme icm stikstofoxides en methanen en weet ik wat al niet wat "ons", het volk(!), in Armageddon zou storten.
Het Einde Der Tijden Is (mogelijkerwijs) Nabij!
*hond EN vriendin op bed en tussen lakens slepen doet* /*KLOEK!*

chicago river | 08-09-19 | 22:58

Ik wou dat ik het Nederlands zo beheerste, om het precies zo te zeggen. Dit is precies waar het om draait.

De Griek | 08-09-19 | 22:55

@van Rossem.
Kan deze alsjeblieft op de voorpagina's van alle kranten geplaatst worden.
En ook graag in verkorte versie deur aan deur de brievenbus in?
Oh, en doe er dan gelijk een PVV stemadvies bij.

Maak er anders een vertrouwensmanifest van, en laat het inzet worden om via een petitie de politiek te dwingen tot een wetsvoorstel om rechters te kiezen,en het referendum te herstellen.

Welles! Nietes! | 08-09-19 | 22:54 | 1

Make Greet Great Again...!

isitsoornot | 08-09-19 | 23:14

Te paard !!

lapidairtje | 08-09-19 | 22:46 | 1

Op de kamelen!

Kinkfactor | 09-09-19 | 00:53

Gewoon verwende en verveelde oude mannen en vrouwen die totaal doorgeschoten zijn in hun ideeën en geen weg meer terug kennen. Geld en macht als drijfveer. Een bovenlaag van vertrouwelingen die met minachting naar de bevolking gewoon doen wat ze nodig vinden voor hun idealen, hobby's of aan de wensen van hun lobby willen voldoen. Regeren is er niet meer bij, alleen maar profiteren.

professorinopleiding | 08-09-19 | 22:44

Neem nou eens de gele hesjes in Frankrijk.Elk weekend gaan ze weer op pad om te demonstreren tegen de nero van Frankrijk.
De oproer pliesie en gehuurde veiligheidstroepen beuken elk weekend weer op de ongewapende demonstranten.Inmiddels 16 doden en honderden zwaargewonden met hun oog eruit,hand kwijt.Duizenden"normale" gewonden en ga zo maar door.
Je hoort of ziet er niks van op de propaganda zenders en andere media in nederland.
Wel over hongkong wat volgens mij duizenden kilometers verwijderd is van Frankrijk.
Maar ook daar spreekt een deel van het volk ,maar die worden weer doodgezwegen door oa het reich te brussel.

komtdatschot | 08-09-19 | 22:43 | 2

Ze zijn ongeorganiseerd en hebben geen goede PR. Ze verliezen uiteindelijk de strijd tegen de propagandamachine.

BozePaarseMan | 08-09-19 | 22:50

@BozePaarseMan | 08-09-19 | 22:50: Dat ongeorganiseerd zijn is juist hun kracht, want ware ze dat wel dan waren ze er allang niet meer op straat, dan waren de familie van leiders aan alle kanten bedreigd en opgesloten, zodat het protest een ander karakter zou krijgen dat ingrijpen wél rechtvaardigen zou voor de bühne. Zeker als je daar dan Antifa tuig voor inzet om een georganiseerd gele hesjes protest te
breken.

Welles! Nietes! | 08-09-19 | 23:04

@Hadena | 08-09-19 | 21:28: Kom op, die fanatieke moslims komen nergens. Niemand wil in een moslim-heilstaat wonen.

Kuifje-in-de-EU | 08-09-19 | 22:24 |

WIl/durf jij dat tegen Afghanen, Iranezen en Indonezen te murmelen, vanonder je papaverplukhemd, boy?
En dat je het even weet; juist jij weet het. Daarom komt het zo lomp over, boy.
Wees geen ezel als er, qua hersencapaciteit, geen reden toe is, boy.

chicago river | 08-09-19 | 22:40 | 3

Gaan we zwatelen boy?

BenZen | 08-09-19 | 22:56

Libanon, Indonesië, Iran, Turkije, Balkan landen en ga zo maar door.

Frau Merkel | 08-09-19 | 22:57

@BenZen | 08-09-19 | 22:56:
Jij kunt zwatelen wat jij wilt.
Je zwatelt maar een eind weg.
Met je vraagtekentje.
Maar ga mij niet bijbetrekken in jouw "wij".

chicago river | 08-09-19 | 23:18

Momenteel vieren 'we' de bevrijding van ons land 75 jaar geleden.
Al die doden, gewonden en opofferingen van de Britten, de Amerikanen, de Fransen en de Polen blijken voor niets te zijn geweest; we hebben onszelf opgescheept met een zootje foute ambtenaren, rechters en politici; oude wijn in nieuwe vaten.

CiTy3 | 08-09-19 | 22:38 | 1

Dat is altijd zo geweest. Dat zal altijd zo blijven. Welke regering je ook hebt of welke bestuursvorm altijd weer komen die lieden bovendrijven die het voor de rest vergallen. Maar in het licht van de geschiedenis is ons misnoegen maar klein bier. Natuurlijk is er veel mis en zouden dingen anders moeten, toch leven we nu heel wat beter dan in andere tijden of in andere landen.
Een dak boven je hoofd, geen honger, geen staatsgeweld, tot op zekere hoogte mogen zeggen wat je wilt, mogelijkheid tot ontplooiing, gezondheidszorg, veiligheid. Ik denk dat de miljarden mensen die voor ons geleefd hebben maar ook de miljarden die elders leven heel blij waren geweest en zouden zijn als ze met ons konden ruilen.

Zapata10 | 08-09-19 | 22:49

me163komet | 08-09-19 | 22:11 | reageer n Ik ben ondernemer: mijn pensioenvoorziening zit in een aparte BV. Het is buffelen, maar (behalve als je ambtenaar bent en geen ambities hebt) is niemand zijn leven/pensioen nog zeker in dit land. Dan liever zelfvoorzienend, in plaats van (verplicht) een deel van je loon doneren aan de grootste (institutionele) belegger ter wereld: Alp-invest, a.k.a de Nederlandse pensioenpot. Een schande, dat is het!

kotelet | 08-09-19 | 22:38 | 2

De Nederlandse staat is erg betrouwbaar gebleken.

Frau Merkel | 08-09-19 | 22:58

@Frau Merkel | 08-09-19 | 22:58: Jazeker: Greep in de ABP-pensioenpot van vele miljarden, de ramp op Faro, de Bijlmer-ramp, miljarden naar Griekenland, te hoge afdracht aan Brussel, grenzen open voor gelukszoekers en asocialen, afschaffen referenda na er een aantal keren de k**** mee te hebben afgeveegd.... zal ik nog even doorgaan?

L.E. Raar | 09-09-19 | 10:27

Wat die Wilders-operette betreft: alle rechters van Nederland zijn stuk voor stuk anti-Wilders. Werkelijk niet één uitgezonderd. Al zullen ze allemaal beweren dat ze heel goed in staat zijn hun persoonlijke opvattingen los te koppelen van hun beroepsmatige afwegingen, ze verbergen het erbarmelijk slecht. Het wederzijdse vertrouwen stagneert niet alleen door de arrogantie van de macht, maar ook door het gierende verlies aan objectiviteit van de rechtspraak, dat omgekeerd evenredig is met het politieke activisme dat veel rechters tegenwoordig tentoonspreiden. De vis begint altijd te rotten aan de kop, en elk van de drie pijlers van de trias politica is inmiddels aangetast.

Schulzie | 08-09-19 | 22:38

Het is niet waar dat "het volk" geen vertrouwen heeft in "de elite", "de elite" heeft geen vertrouwen in "het volk".

Rest In Privacy | 08-09-19 | 22:30 | 5

Helemaal juist. De overheid is zich steeds meer op gaan stellen als de voogden van het volk in plaats van dienaren. Het afschaffen van het referendum is daar het beste voorbeeld van, maar de toenemende betutteling, controle en censuur passen ook precies in dat plaatje. Wat dat betreft is jouw plempsel misschien wel de meest kernachtige samenvatting van het probleem in de Nederlandse politiek. Waarvoor dank...

Muxje | 08-09-19 | 23:04

@Muxje | 08-09-19 | 23:04: Probleem: Wat wil het volk? Toch geen touw aan vast te knopen...

Rest In Privacy | 08-09-19 | 23:15

Hou maar referenda Kuif, dan kom je daar vanzelf wel achter.

knutsel_ | 08-09-19 | 23:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Zou het kunnen, @vanRossem, dat de NL bevolking in meerderheid op VVD etc blijft stemmen omdat de oppositie verdeeld is en geen goed plan heeft? Waar je zelf met GeenPeil aan meegewerkt hebt.

Graaiende Teddybeer | 08-09-19 | 22:28 | 4

Touché!

Yie_Ar_Kung_Fu | 08-09-19 | 22:51

Wat Langshetrandje zegt. Om te beginnen was het wel een goed plan.

knutsel_ | 08-09-19 | 23:48
▼ 1 antwoord verborgen

Bek houden. Belasting betalen.

Masturwasbeert | 08-09-19 | 22:26

Zoals Orban van Hongarije al zei.
Een land dat zijn grenzen niet beschermd heeft ook geen bestaansrecht.

komtdatschot | 08-09-19 | 22:26

Wat heeft Abe Lincoln toch een heerlijk satanistische kop.
Kon zo in het schetsboek van Scarlett Johansson, die met Thora Birch, in de film *Ghost World (2001)*, het zgn. "satanisten-echtpaar" zit te schetsen.
.
Weet je op wie Abe ook lijkt? Op Aleksandr Solzjenitsyn, schrijver van "Goelag Archipel". Zeker op de meest bekend/verkochte boekenkaft.
Hij die naar de dwangarbeidskampen gestuurd moest. En weet je wie uitgerekend daar een goed, zelfreflectief semi-links -met ex-pijn in het hart- artikeltje over heeft getiept?
.
Juist:
www.groene.nl/artikel/een-wolga-van-m...
De Groene 020-erT, of all people.
People?
En zo zijn we weer terug bij "het volk".
Het volk nooit, NOOT! met grote "V", dat zou toch al te gek wezen.
..
Want wegens wat @Van Rossem hierboven zegt
In mijn woorden.
Volk kies je niet, volk heb je. Als in familie, goddomme.

chicago river | 08-09-19 | 22:25

Prima stuk maarrrrr: “En nee, je kan als verlichte westerling echt niet louter zwijgend toekijken hoe vluchtelingen verzuipen op de Middellandse Zee, want het is een groeiend demografisch en economisch wereldprobleem dat je niet zomaar oplost met “grenzen dicht!”-retoriek.”

Dit is gewoon onzin, die “vluchtelingen” gaan niet naar China, Japan of de Emiraten, ze komen er niet in en krijgen ook geen freebees. En het is heel eenvoudig op te lossen; je komt er niet in! Wie dit toelaat is er ook verantwoordelijk voor, lees de rest van je stuk er maar op na @vanRossem!

Ruler | 08-09-19 | 22:24 | 3

U bent een topper

wolfke | 08-09-19 | 22:37

Ehh.. hij bedoelde: grenzen dicht helpt niet. Je komt er nl wel in. Ook met een grens. Kijk maar naar de VS.

Epistulae_Morales | 08-09-19 | 23:43

@Epistulae_Morales Dat is weer typisch (links) gelul, ik heb jarenlang in Azië gewerkt en je laat het wel uit je hoofd om daar illegaal rond te lopen.

Ruler | 09-09-19 | 07:19

Bedankt van Rossem, goeie analyse. Maar wat doen we ermee? De elite lijkt de touwtjes dusdanig strak in handen te hebben dat ze overal mee weg komen. En zie jij al hollanders met hooivorken? Ik nog lang niet.

joepiedepeopie | 08-09-19 | 22:23

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard,
maar in Nederland is het andersom...

wiener mit pommes | 08-09-19 | 22:21

wel van Rossum.. Zoals de Fransen zo mooi zeggen: "Tu accuse." En terecht.

Ik heb het vertrouwen reeds lang verloren en heb Nederland al verlaten.

plaspop | 08-09-19 | 22:20

In de voormalige oostblok landen spreekt ook het volk.Maar dan weer op een andere manier dan het volk in west europa.
Moet west europa ook eerst 45 jaar ellende mee maken voordat ze ook een keer wakker worden?
Was die 5 jaar ellende in ww2 nog niet genoeg voor ze of zo?
Lezen de west europeanen geen geschiedenisboeken meer of zo?
Zien ze trouwens nog weleens een documentaire over de wreedheid van de islam?
Schijnbaar doen ze dat allemaal niet en komen ze niet verder dan joetoep filmpjes,propaganda nieuws van hun staatszenders en natuurlijk niet te vergeten netflix.
En dan moet je nagaan dat de oudjes verkommeren in de bejaarden tehuizen die nederland na ww2 weer opgebouwd hebben.
Wat een volk.

komtdatschot | 08-09-19 | 22:19

Nogal een socialistisch pleidooi zonder oplossingen met alleen maar geklaag over dat de arrebeider de sjaak is. Jaren 70 mentaliteit met Joop den Uyl die alles naar de kloten hielp.
Nee, dan liever de Eagles.
www.youtube.com/watch?v=bZGfRq-uAEo

Ongeblustekalk | 08-09-19 | 22:17 | 3

Ongeblustekalk | 08-09-19 | 22:17
Goddomme nog je link niet opengeklapt of ik wist dat het deze was.
Hoe dat kan?
Weet het niet.
Fijne basgitaar partij.
Zeker wanneer je hem op 1 oor kanaal hoort, omdat je anders je tegel niet kunt bakken.
Feitelijk "zijn" wij nu "saampies ook het volk", Ongeblustje.

chicago river | 08-09-19 | 22:32

Gelukkig is die shit morgenvroeg weggejorist.

knutsel_ | 08-09-19 | 23:54

Het is triest hoeveel waarheid in dit artikel staat,

Brabantse Leeuw | 08-09-19 | 22:17

Mooi stuk, je hebt ze mooi op een rijtje.

Franque | 08-09-19 | 22:16

Dat Ollongrenfestival interesseert de gemiddelde burger geen moer. Ook niet dat de democratie daar verkracht wordt, nee. Ook de aansturing vanuit het ministerie in het Wildersproces, dat interesseert de gemiddelde burger niet. Bestuurlijk Nederland is 1 grote clusterfuck, iedereen zit bij elkaar op schoot. Iedereen weet het, maar de gemiddelde burger interesseert het niet zo veel. Die vindt dat de elite gewoon moet leveren. En hoe ze dat intern met elkaar regelen, dat moeten ze zelf weten. De burger heeft alleen interesse in de praktische consequenties, vooral voor die burger zelf. Het stikstofbesluit, de bouw ligt stil, woningentekort, dat raakt een heleboel mensen direct. Dat leeft. Daar gaan misschien nog eens een keer mensen de straat voor op.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 22:15 | 2

Dat kopt. Achterkamertjes zijn geen probleem als er goede resultaten worden geboekt.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 22:22

@Kuifje-in-de-EU | 08-09-19 | 22:22: Nou, heeft die gemiddelde burger wel gelijk om zo laconiek en lui te zijn? Misschien moet 'ie 's wat meer leren en lezen over die interne aangelegenheden van de elite, en daar wat meer belang aan gaan hechten. Misschien moet 'ie 's wat politiek actiever worden. Als het intern fout zit bij de elite, in de instituties, dan werkt dat door in hoe en wat die elite levert. Als een ongewenste politicus kapot wordt gemaakt, dan blijven sommige gevaren misschien buiten beeld. En dan kan het mis gaan met het land. En wat te denken van corruptie en steekpenningen? Grote kans dat dan de verkeerde beslissingen worden genomen.
Als die gemiddelde burger alleen maar let op de praktische eindproducten: woningbouw, zorg, mobiliteit/infrastructuur... Dan komt 'ie er laat, waarschijnlijk te laat, achter als het de verkeerde kant op gaat. Als de oorzaak daarvan ligt in wanbestuur, belangverstrengeling, corruptie, te weinig democratie... dan had de burger daar wellicht eerder achter kunnen komen en dan al actie kunnen ondernemen, wanneer het nog niet te laat is: protesteren, schrijven, reaguren, stemmen...

Rest In Privacy | 08-09-19 | 22:58

De politiek trekt toch ook door? Vegen, poetsen, doortrekken.

gekwetst | 08-09-19 | 22:15

Hoe lang nog?
Zou het niet weten. De contouren van een volgende coalitie beginnen alweer gestalte te krijgen. VVD CDA PvdA.
Nederlanders zijn nu eenmaal hardleers, conformeren zich graag en houden heel graag alles vanuit angst voor het nieuwe bij het oude.
De geschiedenis van Europa en de wereld heeft geen gestalte door Nederland gekregen. Waar de wereld de schokgolven van revoluties kende die veranderingen teweeg brachten hebben wij ons sneue relletje met de Spanjaarden gehad wat niet anders dan een zijdelingse schermutseling was tijdens de dertigjarige oorlog en de conflicten die er op volgden.
Onze nationale held is een opportunistische centenschraper van mindere adel die ruzie ging maken met Philips omdat hij zich misdeeld voelde.
Er valt niets te verwachten van de Nederlander. Dat zit nu eenmaal niet in de aard van het beestje.
Is ook niet zo erg, we worden toch wel meegenomen op de getijden van de geschiedenis.

Zapata10 | 08-09-19 | 22:15 | 1

Piep piep hallo, piep piep hoi

Gen. Maximus | 08-09-19 | 22:19

Trots op mijn wantrouwen. Ontstaan vanuit empirische waarneming. Beter wantrouwen is er niet. Al dat vertrouwen tegen beter weten in, dáár gaat de wereld stuk van.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 22:11 | 3

Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Een citaat dat aan Lenin wordt toegeschreven. En die had er verstand van.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 22:17

Ach ja, het vertrouwen in de politiek...
De grote politieke partijen hebben veelal uiteenlopende standpunten. Soms zijn ze het gewoon eens, over Europa bijvoorbeeld (vooral uit eigenbelang). En als ze het niet eens zijn komen ze er samen uiteindelijk wel uit, beetje geven, beetje nemen. Polderen noemen ze dat. De makke is alleen dat als de heren in Den Haag het met elkaar eens worden en er één of ander mooi polderakkoord uit de achterkamertjes aan komt waaien, men van ons - het volk - verwacht dat ook wij ons allemaal enthousiast achter dat plan scharen.

Die plannen zijn immers tot stand gekomen mét inspraak, met input van verschillende partijen, opgesteld door de knapste koppen die het land te bieden heeft... dus als je het daar niet mee eens bent, dan moet je wel een onderbuiker zijn, een populist, een deplorable. Men begint echter door te krijgen dat het polderen soms eerder tot een combinatie van de nadelen leidt; het ene kutplan uitgeruild tegen het andere kutplan. Neem het klimaatakkoord: een samenraapsel van haastig in elkaar getimmerde stokpaardjes, met voor elk wat wils, in plaats van een doordachte en doorgerekende integrale aanpak. Iedereen kan dat zien. Geen wonder dat men geen vertrouwen in de politiek meer heeft. Afschaffen van het referendum en het geklooi rond het proces van Wilders is daar nog klein bier bij: men ziet ook steeds meer miskleunen rond de gewone lopende zaken en het dagelijkse landsbestuur. Tja, wie is John Galt?

Muxje | 08-09-19 | 22:10 | 1

Dat is in de economie ook een bekend probleem: suboptimale beslissingen cq beleid. Maar dat krijg je al snel als er meerdere partijen in een kabinet zitten. Of mee mogen beslissen om draagvlak te scheppen. Nederland is geen Singapore.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 22:14

Mooi stuk , verdrietig ook eigenlijk. Waarschijnlijk omdat ik het niet meer op kan brengen mezelf ervan te overtuigen dat het allemaal wel meevalt.

osolemio | 08-09-19 | 22:10

"politieke eenwording van Europese landen, gezien onze gedeelde (en oorlogszuchtige) geschiedenis, een verstandig streven voor collectieve vrijheid, vrede en welvaart"

Neen! Politieke eenwording is helemaal niet verstandig en het lijkt mij averechts uit te pakken Bart. Ik kan me bijvoorbeeld niet herinneren dat de Grieken foto's van Duitse bondskanseliers op straat verbrandden toen we nog een EEG hadden. Of dat de Britten zich juist afkern van de toenadering. In belangrijke mate ingegeven door de onbezonnen acties van diezelfde bondskanselier rondom immigratie.

"... want het is een groeiend demografisch en economisch wereldprobleem dat je niet zomaar oplost met “grenzen dicht!”-retoriek."

Nee, niet met rethoriek. Maar wel met de uitvoering ervan. Kijk eens wat er gebeurde na de visegrad hekken en de porti chiusi. Dit is nou juist de essentie van het probleem, die aanzuigende werking. Welke alternatieve genuanceerde oplossingen gaan soelaas bieden?

Gen. Maximus | 08-09-19 | 22:07 | 1

Eens!

Tarak | 08-09-19 | 22:40

Voor het openbaar maken van onwelgevallige feiten ben ik GeenStijl dankbaar. Omdat ik hoop dat het toch zoden aan de dijk zet en verandering zal brengen.

frisenfruitig | 08-09-19 | 22:04 | 2

Wordt lid zou ik zeggen.

zwartzondersuiker | 08-09-19 | 22:05

Er zijn er lang niet genoeg die GS lezen. De meesten boeken een vakantie naar Turkije en kijken DWDD/Pauw/Jinek. Domme deugers.

Normpje | 08-09-19 | 22:13

Onze oorlogszuchtige geschiedenis?Alsof ze er in andere continenten minder afslachten.

miko | 08-09-19 | 22:04 | 1

Oorlogen worden door de staat georganiseerd, gesponsord door de banken (geldschieters). De staat wil territorium, middelen en meer macht, de banken pakken de winst. De prijs wordt betaald door de burger, bij winst en bij verlies.

Arachne | 08-09-19 | 22:43

Het volk.Een kudde gnoes die van hot naar der sjokken om wat gras te eten.
Soms is het gras van de buren wat groener en sjokken ze daar weer naar toe.
Als ze voor een rivier staan waar je over de krokodillen kan lopen doen ze net of ze de krokodillen niet zien en zo sjokken ze maar door.Tis me een volk

komtdatschot | 08-09-19 | 22:03 | 4

@miko | 08-09-19 | 22:07:
Dat is nou ook net.Die gnoes maken gebruik van oversteken waar ze al honderden jaren gebruik van maken.
De krokodillen ook niet gek,liggen precies op dat plek de gnoes op te wachten.Er zal niet een snuggere gnoe denken,nou het word eens tijd voor een ander plek om de oversteek te doen.
Maar voor de rest ben ik het 100% met je eens.

komtdatschot | 08-09-19 | 22:32

--"een revolutie hoef je niet te beginnen met je blote handen..."--
@miko | 08-09-19 | 22:07:
Denkt jouw grote vriend @Andrew Deen heel anders over.
Andrew de mannetjesputterT helemaal senang tussen het worstelvolk.

chicago river | 09-09-19 | 00:34

@chicago river | 09-09-19 | 00:34:
Hahahaha,nee man, dat is voor de inval van Ze Turkish.

miko | 09-09-19 | 01:12
▼ 1 antwoord verborgen

De uitslag van verkiezingen is de stem van het volk. Het volk heeft gekozen maar een deel van het volk voelt zich belazerd. Helaas kiest een iets groter deel van het volk ervoor om belazert te worden.

BozePaarseMan | 08-09-19 | 22:03

Einde scheiding der machten in NL.

Disaronno | 08-09-19 | 22:00

Roel du pree heeft daar een schokkend maar waar lijstje getikt. verder mooi verhaal. we are all fucked.

Schepvogel | 08-09-19 | 21:59

Voorheen woedde er twee oorlogen per eeuw en dat fungeerde als een soort resetknop. De luxe van geen oorlog levert dit resultaat. Amen.

Pedronegro | 08-09-19 | 21:59 | 2

Nou, wat let u? Schrijf een briefje aan Erdolf dat u zijn inmenging in de Nederlandse politiek en samenleving niet langer duldt, dat hij 2 weken heeft om zijn Diyanetwerk hier te ontmantelen en terugroept naar Ankara en dat wanneer niet aan die voorwaarde voldaan wordt u de mogelijkehid tot een invasie op de Bosporus niet wilt uitsluiten. Oh, en Lycie en Lydie moeten ook terug naar de Grieken. Pret verzekerd!
*bier en pinda's klaarzet*

Graaisnaaiert | 08-09-19 | 23:37

@Graaisnaaiert | 08-09-19 | 23:37: Dat Diyanetwerk doet Erdolf nooit. Hij is wel bereid die twee Helleense hoeren Lucia en Lydia terug naar Athene te sturen. Of bedoeld u nou die plukjes grond in Turkije van voor Christus? Nee, deze reset gaat hem niet worden

Pedronegro | 08-09-19 | 23:52

Game, set, match, perfect verwoord van Rossem!

therealbraindump | 08-09-19 | 21:58

De eigen identiteit van de landelijke politiek is verloren. Zoekgeraakt in de zucht naar macht en economisch en persoonlijk gewin. Ondergeschikt aan wat in Brussel en Strasbourg wordt besloten is het belang van het volk het laatste wat nog vertegenwoordigd zal worden.
We zijn in de weg lopende melkkoetjes die steeds minder tevreden worden en steeds meer op de hoogte van hoe de vorken nou helemaal in de steeltjes zitten.
Alles draait om de knaken en macht. Alles wat er nog om ons heen gebeurt.

NiCeY | 08-09-19 | 21:55

Look. You've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody! You've got to think for yourselves. You're all individuals!
You're all different!
You've all got to work it out for yourselves!
www.youtube.com/watch?v=SjO62l8ewYw

Stormageddon | 08-09-19 | 21:54 | 1

Goed stuk van Rossem. Alleen dat gedeelte over de vluchtelingen uit Afrika klopt voor geen meter. Het gros van die gasten komt hier enkel en alleen om economische redenen (om uit de ruif te vreten dus).

Gravin v Kippenbouth | 08-09-19 | 21:51

We hebben het goed in Nederland, wellicht wel iets te goed. We nemen aan dat het altijd zo blijft, dat we er niets aan hoeven te doen, dat 'we' fantastisch zijn en blijven. Hoi, het oude Rome.
Het verval van onze decadente, over-tolerante samenleving wordt met elk artikel, maand na maand, jaar na jaar, strak gedocumenteerd en het beeld is schrijnend.

Maar vergeet niet beste mensen! Het is elders slechter hoor, wij hebben een fantastisch mooi en gaaf land. Een prachtig vaasje op de schouw, een beetje gedraaid zodat de barst(en) niet zichtbaar zijn.

We kijken weg, en we nemen aan dat het goed blijft gaan. Dat we er niet aan hoeven te werken, dat we op eenzame hoogte zullen blijven staan.
Het is elders slechter, echt overal slechter.

Tot het niet meer zo is, en de scherven van dat vaasje niet meer te lijmen blijken. Tot het niet meer zo is, en dan is het hier 'elders' en 'slechter'.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 21:50 | 4

@me163komet | 08-09-19 | 22:11: Allemaal even arm, fantastisch toch?. Behalve degenen die dit allemaal op hun geweten hebben (U kent ze wel)

Busted | 08-09-19 | 22:17

Tot je beseft dat de schouw waarop het vaasje staat helemaal niet meer van jou is zul je bedoelen..

schoon-schip-maken | 08-09-19 | 22:23

We hebben, net als het oude Rome, de volgevreten senatoren en een Praetoriaanse garde, in de vorm van de media, die de elite en haar vazallen beschermd.

Arachne | 08-09-19 | 22:36
▼ 1 antwoord verborgen

Vertrouwen is het fundament van alles wat waardevol is in het leven zoals liefde vriendschap democratie etc./enz.

frisenfruitig | 08-09-19 | 21:48

En daarom bij de volgende tweede Kamerverkiezingen Wilders stemmen! Zo niet, dan niet meer ouwehoeren over corrupte en machtsgeile politici, niet meer ouwehoeren over de groene terreur die van je eist dat je jouw huis voor 40.000 euro onder dwang klimaat neutraal maakt, en niet meer ouwehoeren over het feit dat het land een Islamitische enclave van Turkije en/of Marokko aan het worden is, en niet meer ouwehoeren over de toenemende macht van het EU monster.

En maak je vooral geen zorgen dat Geert een dictator blijkt, die zal dankzij de vierde macht (ambtenarenkorps) in vier jaar niet veel voor elkaar krijgen, dan behalve het breken van de macht van het huidige partijkartel. Pas na meer dan een kabinet Wilders kan er iets veranderen.

me163komet | 08-09-19 | 21:46 | 1

We gaan het niet meer meemaken, Wilders is succesvol beschadigd en kaltgesteldt door de kliek (met de LugenPresse als aangever en hitser).

Busted | 08-09-19 | 22:14

@Van Rossem | 08-09-19 | 21:15 | 23 reacties Het volk' is geen eenduidige entiteit, en spreekt nooit met één mond." Ja en nee. Ja, we zijn individuen. Maar er is ook nog zoiets als een 'nationale identiteit'. En ook al probeert men die een miljoen keer de nek om te draaien (verdeel en heers) die nationale identiteit is een feit.

kotelet | 08-09-19 | 21:44 | 5

Maar die nationale identiteit is niet Nederlands, die is Limburgs, Brabants, Fries, Saksisch, enz.

JTKDM | 08-09-19 | 23:25

Volk heeft nog steeds een negatieve lading, zeker voor mensen die tot in de jaren 90 zijn opgegroeid. Vergis u niet, wij zijn heel lang opgevoed met het idee dat Duitsers in-en inslecht zijn. Dat beeld is pas de laatste 10-15 jaar aan het kantelen....

Graaisnaaiert | 08-09-19 | 23:31
▼ 2 antwoorden verborgen

"Ondanks al haar weef- en uitvoeringsfouten is de politieke eenwording van Europese landen, gezien onze gedeelde (en oorlogszuchtige) geschiedenis, een verstandig streven voor collectieve vrijheid, vrede en welvaart."
Probeer eens iets aan te wijzen dat geen weef- en uitvoeringsfout is. Het referendum in 2005 was duidelijk, in 2015 nogmaals. De grenzen zijn volledig lek, zowel voor mensen als voor de uitkeringen, als voor alles wat geroofd wordt. Moorden, verkrachtingen, diefstal is aan de orde van de dag. Neem alleen al de zakkenrollers die meerdere jaren ongestoord hun gang kunnen gaan. De asieleisers en de hele industrie die er omheen opgebouwd is en ga zo maar door. Er is maar 1 fout in het geheel en dat is de EU. Terug naar de EEG!

Frau Merkel | 08-09-19 | 21:44 | 2

Terug naar de EEG van alleen de 6 noordelijke landen.

Goofje | 08-09-19 | 22:32

@Goofje | 08-09-19 | 22:32: Die hele EU is één en al rampgebied. Alleen al in Duitsland duizenden aanvallen van allochtonen op autochtonen. Dat Merkel - wir schaffen das - er nog steeds zit is waanzin! De Duitsers zijn totaal in een psychose. Sommigen worden wakker door op de AfD te stemmen maar het is te weinig en gaat veel te langzaam. Brussel is een wurgslang.

Goofje | 08-09-19 | 22:37

Dat beduimelde kaartenbakje. Mooi.

Normpje | 08-09-19 | 21:43

En weer wordt de politiek, met haar politici, als het belangrijkste ingredient van het huidige dagelijkse leven voorgesteld. Politici bepalen niets, dat zijn u en ik. (Tenzij je je als slachtoffer opstelt, dan wel natuurlijk. Politici volgen maatschappelijke trends, want stemmenwinst, ze zetten ze niet.

skoftig | 08-09-19 | 21:43

Ja, je moet een beetje mild zijn in een democratie. Maar wanneer wordt tuig als Ollongren en Gabberhouse nou eens van de Scheveningse Pier geflikkerd en hoe zorgen we ervoor dat er haaien onder zwemmen?

Vod Kanockers | 08-09-19 | 21:42 | 2

Dat is dierenmishandeling! Die oude lelijke heks die is te zuur, en die Gabberhouse, daar krijg je als mens al de maagkrampen van, laat staan als haai.

me163komet | 08-09-19 | 21:49

Vod Kanockers, the voice of reason.

VanBukkem | 08-09-19 | 21:52

Bart, top. * pinkt traantje weg bij lezen epos *

ristretto | 08-09-19 | 21:42

Ik wil geen azijnzeiker zijn ofzo hoor, maar volgens mij kan alleen een godswonder dit land nog redden. Dit volkje is gewoon te lamlendig om zichzelf uit het moeras te trekken.

VanBukkem | 08-09-19 | 21:42 | 6

Nee, onmachtig gemaakt. Volledig ontwapend, met kleinburgerlijke moraal, met een hypotheek en koest gehouden met beloften door leugenaars en woordenwisselaars. Je hebt als politicus in dit land dan ook helemaal niets te vrezen van het volk, hoe hard je ze ook naait!
En mocht er een op straat lopen met een varensmutsje of een kartonnen plakkaat tegen het koninklijk huis, dan wordt deze door de gewillige blauw geüniformeerde trawanten van de staat -willens en wetens en tegen de wet in- opgepakt om hem/haar later weer vrij te laten "met excuses"
En mocht er een opstand dreigen uit te breken dan strooi je wat spiegeltjes en kraaltjes in de vorm van loze beloften. Zo houd je het volk klein.

me163komet | 08-09-19 | 21:58

@Dirk III
Ja maar ja, als je met zo'n verkiezingsprogramma de verkiezingen in gaat, word je onherroepelijk gelyncht door de alom heersende linkse kerk. Dus kansloos.
Mijn stem heeft u trouwens.

VanBukkem | 08-09-19 | 22:01

@Dirk III | 08-09-19 | 21:52: "Als het FvD groot was geworden " niet afhaken bij een peiling. Verkiezingen komen nog .

Zwizalletju | 08-09-19 | 22:01
▼ 3 antwoorden verborgen

Oh, ik weet wat het gedrag van de overheid bij mij gedaan heeft.
Ik ben van een gezagsgetrouw burger, die vertrouwen had in hoe wij de boel in Nederland georganiseerd hebben, verandert in een cynisch persoon, die de overheid in vrijwel niets meer vertrouwt.

Roadblock | 08-09-19 | 21:42 | 9

@Kuifje-in-de-EU | 08-09-19 | 21:58: Nee, dat snap ik wel maar als je eigen huis een puinhoop is, zeg je toch ook niet dat er bij de buren nog afwas op het aanrecht staat?

osolemio | 08-09-19 | 22:06

@osolemio | 08-09-19 | 22:06: Zo'n puinhoop is het ook weer niet. In Den Haag heb je de Sharia-driehoek bij Holland Spoor. Niet een heel prettige wijk. Maar veel minder erg dan bijvoorbeeld Molenbeek.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 22:07
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik hou van GS. Dit is zo'n beetje de laatste plaats waar ruimte is voor De Nederlander.

MickeyGouda | 08-09-19 | 21:40 | 3

En voor de fokking waarheid. In ieder geval een eerlijke open discussie gvd!

keestelpro | 08-09-19 | 21:50

Die ruimte moet je gewoon terugpakken. Vvmu houdt ook in dat andere geluiden dan de agitprop via de bekende kanalen hoorbaar moeten zijn. Mijn omgeving weet ook precies hoe ik over de liberalisering, de EU, asielbeleid en Islam denk. Sommige zaken vinden ze confronterend, andere zijn ze het met me eens of zien ze anders. So what? Het heeft me maar 1 vriendschap gekost en achteraf gezien scheelt het me een hoop discussie en deugneuzelarij, dus win, win. Niet bang zijn, u zult verbaast staan wat mensen daadwerkelijk vinden.

Graaisnaaiert | 08-09-19 | 23:18

Ik raad iedereen aan ook te abonneren op UP! Network NL
www.youtube.com/channel/UCKyS3aWsQ2Gj...
Die hindoestaanse gasten (bekend van het roep PAF item) zijn heel goed bezig.

Roadblock | 09-09-19 | 10:33

Er kan heel veel beter, toch is Nederland een erg prettig land om in te leven. En denk niet dat populistische partijen betere beslissingen nemen dan traditionele partijen, op het moment dat ze gaan reageren. Wie dat gelooft is vreselijk naïef.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 21:38 | 19

@Kuifje-in-de-EU | 08-09-19 | 22:05:
Too little, too late. Asiel is iets wat in principe nooit permanent zou zijn en dus niet voorbij het stadium van tijdelijke opvang in een AZC zou moeten gaan, dus geen huisvesting, niet het uitkeringen- en subsuidiecircuit in, gewoon uitzitten totdat het thuis beter wordt ( en natuurlijk zou je ze zaken als scholing & cursussen kunnen aanbieden, dat ze hun tijd hier nuttig besteden ) maar permastay, in principe niet. Daarnaast moet je wat mij betreft de eerste aanvraag in het land ( of buurland, wanneer niet mogelijk ) plaats laten vinden en mensen die illegaal dit land betreden meteen vastzetten en zsm terugsturen. Hard misschien, maar het gaat hier om onze welvaart, onze samenleving en de leefbaarheid en houdbaarheid daarvan te beschermen voor volgende generaties. Misbruik wordt inmiddels beloond en aangemoedigd hier ( asieladvocatuur en hulporganisaties ) hier ipv gestraft. Pure waanzin.

Graaisnaaiert | 08-09-19 | 23:14

Er kan heel veel beter. Ik zou me maar eens gaan afvragen waarom dit zo is Kuif.
Niet omdat de traditionele partijen zulke goeie beslissingen nemen in ieder geval.

knutsel_ | 08-09-19 | 23:42
▼ 16 antwoorden verborgen

We willen niet toegeven dat Wilders gelijk heeft. In tegendeel, we proberen die man veroordeeld te krijgen, niet de duizenden overlast veroorzakende, gewelddadige en zwaar criminele Marokkanen die een complete drugsoorlog uitvechten in Amsterdam: mitrailleurs en granaten en 25 doden waaronder volstrekt onschuldige mensen. Er wordt weggekeken bij misdaden door de nieuwe Nederlanders omdat het stigmatiserend werkt als ze te vaak in het nieuws komen. De oude Nederlanders moeten opdraaien voor de kosten en worden wel bestraft. Denk in dit verband aan de Blokkeerfriezen i.t.t. Turkse bruidsstoeten die agenten vloeren. Als er eentje een aanslag pleegt op het Centraal Station in Amsterdam, ligt het aan zijn suikerspiegel en werken net op dat moment de camera’s niet. Twaalf joden (!) mogen dan naar het ziekenhuis.

De EU is uitgebreid met landen die aan geen enkele eis voldeden, alleen maar om de EU groot te maken en zodoende een machtsblok te kunnen zijn a la de VS, Rusland en China. Dat er dan juist geen sterk Europa ontstaat maar een middelmatig zwak en verdeeld continent wordt tot op de dag van vandaag verzwegen. Fouten toegeven betekent aftreden en dat is jammer want dan verlies je 30.000 per maand aan inkomen.

Corruptie is van alle tijden, dus ook van de huidige maar omdat er veel meer constructies en gelaagdheden in de loop der jaren zijn ontstaan en alles met alles verweven is, terwijl ook de technologie een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt en alles vanuit de laptop thuis kan worden geregeld, heeft de overheid, indien ze wil optreden, veel minder mogelijkheden. Geld kan in luttele secondes zijn weggesluisd. Vrachtschepen vervoeren drugs maar er zijn meer vrachtschepen dan douaniers. Ga er dan maar aanstaan! Het is vechten tegen de bierkaai. Dat toegeven zal geen enkele politicus want daarmee verliest zijn partij alle zetels. Dus gaat het liegen en bedriegen door… De beste leugenaar wordt dan vanzelf premier…

Angélica de Sancé | 08-09-19 | 21:38 | 5

Angélica de Sancé | 08-09-19 | 21:38
Helemaal mee eens, en u verwoordt het altijd zo mooi. En het zou leuk zijn als u af en toe een artikel zo mogen schrijven voor GS. Een soort van reaguurders-gastcolumn o.i.d.

Gravin v Kippenbouth | 08-09-19 | 21:58

@Gravin v Kippenbouth | 08-09-19 | 21:58:
Inderdaad net als Feynman destijds.

keestelpro | 08-09-19 | 22:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Allemaal willen deugen... Zum Kotzen!

PandaBeep | 08-09-19 | 21:36

Helemaal eens V. Rossem. Maar zolang de VVD aan kop staat in de peilingen, de kiezer het geheugen heeft van een amoebe, zal het alleen maar erger worden.

zwartzondersuiker | 08-09-19 | 21:36

Goed verwoord. Ik ben al heel lang schijtziek van die zooi ,exclusief PVV en FvD , die in Den Haag en de provincies en de EU en lokaal de dienst uitmaken. De anti-democratische schijtlijsters van D'66 in de persoon van OIlongren doen er nog een schepje boven op trouwens, ongezien, vrijwel ongerapporteerd door de media, door ook de 1e Kamer weer in het oude gareel te gaan duwen , dus Provinciale Staten kiezen voortaan weer eens in de paar jaar de helft van de 1e Kamer. Dit is om nieuwkomers als het Forum niet al te snel te laten doordringen.

Zwizalletju | 08-09-19 | 21:35

En Fred Teeven zei het al, ik weet hoe het zit, maar hij kan en mag niets zegen anders staat hij voor het hekje naast Geert.
Maar Fred bleef buschauffeur, wilde of durfde geen goedbetaalde overheidsbaan aan te nemen, waarom zou dit zo zijn?

gebrokenvleugel | 08-09-19 | 21:31

Onder bepaalde druk buigen alle boompjes mee.Teveel judassen.

van stampij | 08-09-19 | 21:30

Dat betekent maar één ding van Rossum,dat wij voor onze Vrijheid zullen moeten vechten. Voorlopig eerst met de pen/smartphone/laptop.
Pompen of verzuipen..."Een volk dat voor tirannen zwicht... daar dooft het licht". Fusilladeplaats bij het Weteringcircuit in Amsterdam. Ze zullen ons niet krijgen. Nog belangrijker is deze spreuk " in tijd van nood leert men zijn vrienden kennen ". Doorzetten !

Eendragtmaaktmagt | 08-09-19 | 21:29

"nationale politici die hun fouten niet repareren"

Zelf had ik dat eerst met Wilders heel sterk, met zo veel eenvoudig na te trekken beweringen, ook in Fitna en speeches, de onzinnigheid en onhaalbaarheid het verkiezingsprogramma op een A4-tje dat beledigend voor het intellect was.

Baudet is nu op dezelfde weg: onbenullige fouten en onzin worden nooit herroepen, intuïtieve uitlatingen die lekker klinken maar achteraf blijken niks met de realiteit te maken hebben worden hooguit met rust gelaten maar nooit herroepen.

Maar als deze rebellen al het slechte voorbeeld geven keer op keer, geef mij dan maar de rammelende, liegende, krakende wagen van een "establishment" politiek, die in ieder geval niet elke rechter die niet meepraat naar huis wil sturen.

GeenAccount | 08-09-19 | 21:27 | 6

U gaat mij natuurlijk x voorbeelden geven van onbenullige fouten en onzin van de diverse VVD-kabinetten, die duidelijk herroepen zijn?

Roadblock | 08-09-19 | 21:47

Rechters zouden ook gekozen moeten worden. Punt.

knutsel_ | 08-09-19 | 23:38

Een verkiezingsprogramma op 1 A4-tje is best eerlijk. Er worden na verkiezingen zaken ingevoerd die in geen 1 programma staan en wat er bij coalitie partijen in staat wordt nooit uitgevoerd.

sprietatoom | 09-09-19 | 07:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Ze hebben Hans Teeuwen de mond gesnoerd.

keestelpro | 08-09-19 | 21:26

@Van Rossum

"En nee, je kan als verlichte westerling echt niet louter zwijgend toekijken hoe vluchtelingen verzuipen op de Middellandse Zee, want het is een groeiend demografisch en economisch wereldprobleem dat je niet zomaar oplost met “grenzen dicht!”-retoriek."

Er verzuipen geen vluchtelingen in de Middellandse Zee. Er verzuipen asielmisbruikers in de Middellandse Zee. Vluchtelingen zitten in Libanon, Turkije, Kenia. Daar hulp leveren is menselijk.

Leer dit nu eens: Wie van Somalië naar Europa "vlucht" is geen vluchteling maar een kolonist. Wie Somalië ontvlucht gaat naar Kenia, Puntland of Somaliland.

omanders | 08-09-19 | 21:25 | 3

Precies dat. Bij Australië verzuipt niemand meer. Het meer dan overgrote deel is asieleiser. De mensensmokkelaars en hun helers worden niet bestraft.

Frau Merkel | 08-09-19 | 21:39

Ik heb inderdaad ook wat moeite met die uitspraak van Van Rossem.

Kijk, ik wil ook niet dat die hordes uit Afrika en al die islamitische shithole countries maar (West) Europa blijven binnen golven, en vaak geef je die opvatting kort en krachtig weer met de slogan: "Grenzen dicht".

Maar de frame, meestal te lezen op de Joop en andere linkse media, en die Van Rossem hier helaas ook lijkt te suggereren, is dat tegenstanders van de massa-immigratie DUS "zwijgend toekijken hoe vluchtelingen verzuipen op de Middellandse Zee". Nee, dat is pertinent niet waar. Wij willen alleen dat die dobberaars, zodra ze "gered" zijn, terug worden gevaren naar de Noord-Afrikaanse kust, en niet naar de EU.

Hou je die lui niet tegen, dan blijven ze komen, en zit je voor je het weet weer op de aantallen van 2015. Gutmenschen zeggen vaak heel luchtig: ach, het zijn al er veel minder dan in 2015. Ja, maar ze negeren altijd het feit dat dat komt omdat er wel maatregelen zijn getroffen, zoals die Turkije deal, waar ze vervolgens ook allemaal tegen zijn, want Turkije is in hun ogen geen veilig land. Die NGO smokkelschuiten hebben het heel lastig, want Italië (Salvini; hoe het nu gaat worden, moeten we afwachten) zegt: optiefen met die boten. Vinden de Gutmenschen ook niet tof.

Maar, om de woorden van Rutte ivm de uitstroom uit Turkije destijds te kwoten: de nul moet in zicht komen. Het is óf dat, óf langzaam maar zeker stukken van de grote steden zien veranderen in derdewereld-gebieden.

Dr_Johnson | 08-09-19 | 21:48

het is @Van Rossem. Moeilijk hé ?

Zwizalletju | 08-09-19 | 21:50

Ghe... Van Rossem is er weer!

Rollins | 08-09-19 | 21:25

Hoe zullen de mensen over pakweg twee honderd jaar naar deze periode kijken, vraag ik me weleens af. Zullen zij dan ook zeggen “dat nooit meer”?

HA BIER!1! | 08-09-19 | 21:21 | 6

De winnaars schrijven de geschiedenis, niet de verliezers. Dus waarschijnlijk 'Allah Akbar'

Hadena | 08-09-19 | 21:28

@Hadena | 08-09-19 | 21:28: Kom op, die fanatieke moslims komen nergens. Niemand wil in een moslim-heilstaat wonen.

Rest In Privacy | 08-09-19 | 22:24

@Kuifje-in-de-EU | 08-09-19 | 22:24:
Er wordt ze hier anders nog niet zo heel veel in de weg gelegd. Ik noem bijvoorbeeld een verbod op het salafisme, daar zou je het leeuwendeel van de problematiek met islam mee oplossen. Willen ze hier niet aan.

Graaisnaaiert | 08-09-19 | 22:33
▼ 3 antwoorden verborgen

De wereld stinkt Bart. Overal.

Anoniemelafaard | 08-09-19 | 21:20 | 2

Hij heet Van. Zijn achternaam is Rossem.
Jij blijft toch ook het liefst anoniem?

keestelpro | 08-09-19 | 21:32

Meneer Bart voor een ui. Op zijn minst.

Graaisnaaiert | 08-09-19 | 21:48

Vertrouwen dien je te winnen en daar dien je voor te investeren qua tijd en emotie.
Respect kan je ook alleen verdienen door doen wat je zegt en zegt wat je gaat doen.

Dus, wat is de prijs voor een beetje respect en vertrouwen?

Meesteres Belgie | 08-09-19 | 21:18

"het volk"
"het gepeupel"
Moet niet zeuren...

Is dit nog nieuws? | 08-09-19 | 21:17

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl