Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Zomervragen! Omtzigt wil naad van kinderopvangtoeslagkous Menno Snel

Weet u wie wij dit weekend niet zijn tegengekomen op de Zwarte Cross?

verdomme alweer dit plaatje snellemans

Het is Pieter Omtzigt van het CDA. De geachte afgevaardigde uit Enschede was namelijk druk met het schrijven van veertig alderbastende Kamervragen voor staatssecretaris Menno Snel over diens labbekakkerige aanpak van het schandalige wangedrag van de Belastingdienst. Omtizgt wil 'Snel onderzoek' (haha, Snel, red.) naar de etterende steenpuist in onze rechtsstaat. Onze favoriete vraag is nummertje 34: "34.  Wilt u voor de zaken waarop u een belang doet op het belang van de staat, dit belang toetsen met uw collega’s in het kabinet en aangeven of zij – per document – het beroep op het belang van de staat kunnen dragen? Kunt u aangeven in welke kabinetsvergadering u dit aan de orde gesteld heeft en met welke documenten het kabinet instemt dat het in het belang van de staat is dat zij niet openbaar worden?" Dat is Kamervraaghaags voor HAAL MARK RUTTE ERBIJ EN RAP EEN BEETJE. En terecht. Complete huiswerkoverzicht voor de Belastingdienst na de breek.

1.     Herinnert u zich dat u oordeel Kamer gaf op twee moties, die constateerden dat
- de Belastingdienst meerdere wetten overtrad in de CAF-11-zaak en er sprake was van onbehoorlijk bestuur (motie 31066, 509)
- de Belastingdienst onrechtmatig gehandeld heeft tegen de ouders in de CAF-11-zaak door de kinderopvangtoeslag stop te zetten in plaats van op te schorten, door de termijn van bezwaar zeer ernstig te overschrijden en door incomplete dossiers aan te leveren bij de rechterlijke macht; (motie 31066, 503),
dat deze moties met algemene stemmen zijn aangenomen en dat dus nu vast staat dat de belastingdienst onrechtmatig gehandeld heeft?

2.     Klopt het dat het onrechtmatig handelen van de belastingdienst ten minste geduurd heeft van 2003/2004 tot en met 2006 en dat dit gebeurd is op een groot aantal CAF-dossiers? Zo nee, van wanneer tot wanneer heeft geduurd en op welke dossiers heeft het plaatsgevonden?

3.     Heeft het CAF-team zelf besloten tot deze onrechtmatige handelingen? Is het managementteam van de Belastingdienst waar CAF onder viel betrokken bij deze illegale beslissing? Wanneer is de DG Belastingdienst hierover geïnformeerd of bij betrokken? Is de politieke leiding (vooraf) geïnformeerd over deze onrechtmatige aanpak? Wanneer, hoe? Zo nee, waarom niet? Wilt u de onderliggende nota’s openbaar maken? Zo nee, waarom niet?

4.     Wanneer, op welk moment, werd u persoonlijk duidelijk dat hier niet alleen sprake was van onbehoorlijk en onzorgvuldig bestuur, maar van onrechtmatig overheidshandelen? Welke consequenties heeft u daar wanneer aan verbonden? Wilt u dit een precieze tijdlijn beschrijven? Welke actie is door u wanneer ondernomen tegen deze onrechtmatigheid?

5.     Acht u het acceptabel dat de belastingdienst onrechtmatig handelt en dat jarenlang?

6.     Indien een rijksdienst onrechtmatig jarenlang onrechtmatig handelt jegens waarschijnlijk duizenden burgers, laat u dan onderzoek doen, wie daartoe opdracht gegeven heeft en hoe het foutieve beleid tot stand gekomen is?

7.     Wat vindt u van het feit dat de belastingdienst  (en de DG van de belastingdienst) het wel nodig vond om een grondig onderzoek te doen naar de klokkenluider, die illegaal handelen van de belastingdienst blootlegde en geen onderzoek te doen naar het jarenlang illegaal handelen van de belastingdienst, waardoor vele burgers zwaar in de problemen gekomen zijn?

8.     Vanaf welk moment tot welk moment was er beleid en waren er werkinstructies om de kinderopvangtoeslag stop te zetten? Kunt u dat beleid en die werkinstructies openbaar maken?

9.     Op hoeveel mensen zijn die werkinstructies en dat beleid – dat illegaal was – bij bendering toegepast?

10.  Herinnert u zich uw antwoorden van 11 september 2018 (TK, 31066, nr 428), waarin u sprak van collegiale handreikingen en een conceptleidraad voor afhandeling van april 2016 en juni 2016? Zijn er vóór die data ook handreikingen en leidraden? Welke? Kunt u die aan de Kamer doen toekomen?

11.  Kunt u aangeven wat de status is van een conceptleidraad? Is dat een leidraad die gevolgd wordt bij behandelingen maar die door de concept-status niet bij WOB procedures en andere uitvragen boven tafel komt?

12.  Welke versies van het ‘Handboek Toeslagen’ bestonden er in 2013, 2014, 2015 en 2016? Welke instructies werden hierin opgenomen? Staan hier regels in omtrent het stopzetten van toeslagen?

13.  Hoeveel van de CAF-projecten waren kinderopvangtoeslag gerelateerd? Hoeveel gastouderbureaus, vraagouders en gastouders hebben te maken gekregen met maatregelen?

14.  Hoeveel gastouderbureaus, vraagouders en hoeveel gastouders zijn in de CAF-zaken uiteindelijk veroordeeld voor fraude door de rechter? Kunt u aangeven om wat voor een soort straffen het hier gaat?

15.  Zijn alleen in de CAF-11 zaak stukken pro-actief aan dossiers toegevoegd, nadat de hoge raad en de Tweede Kamer daarom hadden gevraagd? Of heeft u ook opdracht gegeven om in andere CAF-zaken dossier compleet te maken? Zo ja, wanneer is dat gebeurd en bij hoeveel dossiers zijn extra stukken ingebracht?

16.  Hoeveel dossiers waren incompleet door toedoen van de belastingdienst?

17.  Hoe wordt recht gedaan aan een burger, wiens dossier incompleet was in de bezwaar-en beroepsfase – omdat de belastingdienst stukken weg hield uit het dossier – en wiens bezwaar en/of beroep is afgewezen?

18.  Bent u bekend met jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, waaruit volgt dat de uitkomsten van ondeugdelijk onderzoek kan worden aangemerkt als ‘verboden vrucht’, waarmee de juridische basis van handelen van de staat tegen burgers kan komen te vervallen?

19.  Welke onderzoeken of disciplinaire maatregelen zijn gevolgd tegen degenen die verantwoordelijk waren voor de onrechtmatige stopzettingen, en voor de reeks onrechtmatige en onzorgvuldige handelingen daarna, waaronder: burgers niet informeren over hun rechten, hen in bezwaarfases niet informeren over wat van hen werd verlangd, het achterhouden van stukken tegenover rechters et cetera.

20.  Indien u geen onderzoek kunt noemen, hoe kijkt u dan aan dat u wel bereid was in te gaan op het onderzoek tegen de klokkenluider?

21.  Zijn er naar uw opvatting ambtsdelicten of ambtsovertredingen begaan?

22.  Heeft u onderzocht of er  ambtsdelicten of ambtsovertredingen begaan zijn? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen? Zo ja, wat was de uitkomst van het onderzoek?

23.  Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam, die een paar dagen na het laatste debat in een CAF zaak oordeelde dat: “het besluit van de Belastingdienst om de toeslag van de vrouw stop te zetten onrechtmatig is. De Belastingdienst moet niet alleen toeslagen alsnog uitbetalen maar ook schade aan de vrouw vergoeden. Daar het mislopen van de toeslagen zijn bij de vrouw schulden ontstaan en heeft zij langer over haar studie gedaan.De rechtbank heeft bepaald dat de Belastingdienst alvast een voorschot op de schadevergoeding moet betalen. Het exacte schadebedrag moet nog worden vastgesteld.Daarnaast heeft de rechtbank beslist dat de vrouw en haar advocaat inzage krijgen in het dossier van de Belastingdienst dat betrekking heeft op het onderzoek naar het door de vrouw ingeschakelde gastouderbureau. De vrouw hoopt hiermee meer duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken.” (bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Stopzetten-kinderopvang-toeslag-was-onterecht.aspx)

24.  Bent u bereid dit vonnis gewoon uit te voeren of gaat de belastingdienst weer in hoger beroep in een poging om documenten geheim te houden?

25.  Kunt u de documenten van deze zaak niet alleen aan de vrouw en de advocaat ter inzage geven maar ze ook openbaar maken en aan de Kamer doen toekomen?

26.  Kunt u op basis van deze uitspraak onmiddellijk beginnen met het verlenen van een voorschot in deze zaak voor geleden schade en hetzelfde doen in andere zaken, conform de aangenomen motie 31066, 503, die echt niet vraagt om tot oktober of het advies van de commissie-Donner te wachten?

27.  Heeft u kennis genomen van het artikel:  “Fiscus frustreert informatieverzoeken van gedupeerden in toeslagaffaire”? (https://www.trouw.nl/nieuws/fiscus-frustreert-informatieverzoeken-van-gedupeerden-in-toeslagaffaire~bd40fcb3/)

28.  Bent u bereid, nu de belastingdienst onrechtmatig gehandeld heeft bij elk van de stopzettingen, bij de gigantische termijn overschrijdingen en bij het onrechtmatig aanleveren van incomplete dossiers in de bezwaar-en beroepsfase,  om het het complete onderzoeksdossier van de Belastingdienst en alle achterliggende stukken aan de ouders, de instelling en de Tweede Kamer te sturen?

29.  Indien het antwoord op de vorige vraag nee is, welke voor de belastingdienst onwelgevallige informatie probeert u dan nog steeds achter te houden?

30.  Herinnert u zich dat u (en uw ambtsvoorganger) eerdere vragen in algemene termen beantwoord hebben zonder voldoende onderzoek te doen en zonder de gevraagde documenten aan de Kamer te doen toekomen en dat dit een bepaald onvolledig beeld van de zaak gaf, bijvoorbeeld in de antwoorden:
a. Er is niet gebleken dat  er ouders, kinderopvanginstellingen/gastouders en bemiddelingsbureaus zijn die een onnodig grote schade geleden hebben van het abrupt stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag in 2014 (Aanhangsel bij de handelingen 2720, 2016/17)
b. De bevoegdheden en verplichtingen voor de Belastingdienst/Toeslagen met betrekking tot het stopzetten, controleren en terugvorderen van kinderopvangtoeslag zijn in de wet- en regelgeving vastgelegd. Er zijn geen aanvullende beleidsinstructies gegeven voor de kinderopvangtoeslag in 2014 en 2015. (Aanhangsel bij de handelingen 2720, 2016/17)

31.  Kunt u de volgende documenten – waarom eerder verzocht is bij elk van de documenten– aan de Kamer doen toekomen:
- alle memo's, e-mails etc. die over deze zaak aan u of aan de Directeur-Generaal (DG) Belastingdienst zijn verstrekt in de afgelopen anderhalf jaar over CAF-gerelateerde zaken.
- Evaluaties (uit 2015) in andere CAF-zaken

-       De vervolgopdracht aan de EDP-auditors van 2 oktober.

-       De ‘onderhandenwerkversies’ van de evaluatie Caf Hawai van februari 2016.

-       De veertien documenten die zijn overlegd aan de Landsadvocaat .

-       Alle memo’s en emails van de afgelopen anderhalf jaar aan u en de DG Belastingdienst.

-       De twee versies van de casus Caf Hawai (0.9), dwz: de twee versies die eraan vooraf gingen: 0.1 en 0.2

-       De documenten die EDP-auditors hebben aangetroffen en waarover de Kamer nog niet is geïnformeerd.

-       De Conclusie van Antwoord van de Landsadvocaat van juni 2018 (hetgeen een openbaar stuk is, behandeld in een openbare zitting, en die is gepubliceerd door RTL Nieuws en Trouw).

-       De rapportages over actualiteitsbezoeken in november 2013

-       De vijf documenten uit 2011 die de EDP-auditors hebben aangetroffen in relatie tot deze zaak, waarbij u stelt dat u er slechts drie kent.

-       De scan die de centrale netwerkbeheerder van de Belastingdienst in de zomer van 2018 heeft uitgevoerd ‘op alle bestanden van de gehele Belastingdienst’ (dus niet alleen bij ‘Toeslagen’)

-       De inventarislijst van 262 documenten die Toeslagen op 26 september ter beschikking stelde.

-       De inventarislijst van 480 documenten die op 10 oktober door de auditors zijn aangetroffen op de N-schijf van de coördinator van het CAF-11-project .

-       De inventarislijst van de 198 stukken die de EDP-auditors op 22 oktober stuurden.

-       De inventarislijst van de niet-onderzochte schijf, met de naam: ‘SG_TSL_UT_Beroepen-stukken CAF11’

-       De niet-aangetroffen documenten (6 t/m 8), zie toelichtende mail in proces van beoordeling EDP-auditors. Over welke documenten gaat dit?

- onderhandenwerkversies’ van de evaluatie CAF 11 Hawai

32.  Herinnert u zich dat de regering aan de kamer verklaarde: “De notitie onderscheidt dit soort gevallen van de situatie waarin een bewindspersoon in eerste instantie een document niet verstrekt, zonder daarbij een uitdrukkelijke weigering uit te spreken, of zich te beroepen op het belang van de staat. De Kamer kan in dit niet-verstrekken (eventueel na overleg) berusten. Maar als de Kamer volhardt in haar verzoek, zal de bewindspersoon het document alsnog moeten verstrekken, of definitief moeten weigeren met een beroep op het belang van de staat.15” (Kamerstuk 28362, nr. 8)

33.  Wilt u deze vragen zien als een volharding van mijn eerdere verzoeken en dus per document een van beide handelingen verrichten
- het document aan de Kamer aanbieden
- een beargumenteerd beroep doen op het belang van de staat om het document niet aan de Kamer te overleggen.

34.  Wilt u voor de zaken waarop u een belang doet op het belang van de staat, dit belang toetsen met uw collega’s in het kabinet en aangeven of zij – per document – het beroep op het belang van de staat kunnen dragen? Kunt u aangeven in welke kabinetsvergadering u dit aan de orde gesteld heeft en met welke documenten het kabinet instemt dat het in het belang van de staat is dat zij niet openbaar worden?

35.  Herinnert u zich uw toezegging uit het Algemeen Overleg van 4 juli, waarin u beloofde de Kamer te zullen informeren over alle documenten waar de Landsadvocaat de beschikking over had bij het opstellen van de Conclusie van Antwoord van juni 2018? Kunt u precies, per document aangeven, over welk stuk de Landsadvocaat wel beschikte, welke documenten (nadien) zijn aangetroffen door de EDP-auditoren of bij het nader onderzoek van Toeslagen, en welke documenten de Kamer onthouden zijn?

36.  Herinnert u zich uw toezegging dat documenten ‘ruimhartig’ zouden worden ingebracht in procedures en dat de Landsadvocaat aan de zijde van burgers zou gaan staan? Kunt u in dit licht (per document) toelichten waarom de 14 door u genoemde documenten in de brief van 20 november niet zijn ingebracht in individuele procedures?

37.  Worden de documenten die de grondslag vormden voor de onrechtmatige stopzetting van toeslagen in CAF-11 door de Landsadvocaat pro-actief ingebracht in alle procedures van vraagouders, gastouders en gastouderbureau, zodat zij hiertegen verweer kunnen voeren? Zo nee, waarom niet? Wilt u de Landsadvocaat hiertoe alsnog opdracht geven?

38.  Bent u bereid om te bewerkstelligen dat ook in de overige 170 CAF-zaken de onderliggende onderzoekinformatie en bijbehorende documenten op grond van art 8:42 Awb actief worden overlegd? Zo nee, waarom overtreedt u dan artikel 8:42 van de AWB?

39.  Krijgen de commissie-Donner en de ADR de beschikking over deze onderliggende documenten en alle documenten over CAF-zaken die bij de belastingdienst, FIOD, belastingdienst/toeslagen en landsadvocaat beschikbaar zijn over CAF-zaken?

40.  Kunt u deze vragen zeer zorgvuldig en nauwkeuring, een voor een (zonder verwijzingen naar vorige vragen) en binnen vijf weken beantwoorden?

Reaguursels

Inloggen

Uit de praktijk vang ik signalen op dat de rechtbanken en inzake een eventueel hoger beroep de Raad van State ook niet volkomen onschuldig zijn. En het lijkt me dat al die mensen niet altijd hun gelijk voor de rechtbank en de RvS hebben gekregen, anders was hun probleem daarmee wel opgelost geworden.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 13:13

Deze toeslagen circus moet gewoon een keer stoppen , om me heen zie ik alleen maar vrouwen die met 4 kinderen en 1 in de kinderwagen en ook nog met de volgende in verwachting is , en dan denk ik gvd ik moet blijven werken tot 67 jaar om dit te mogen opbrengen .

Jetstream | 23-07-19 | 12:16

Het parlementaire handelen van Pieter Omtzigt doet denken aan wat William Wilberforce deed in Engeland in het begin van de 19e eeuw. Gewoon onverstoord werken aan de afschaffing van de slavernij, terwijl al zijn confraters te koop liepen met hun christelijk moreel onbespreekbaar gedrag. Die puriteinse bende veranderde tijdens de 19e eeuw in Victoriaanse kolonisten, die donker Afrika wilden bekeren tot hun op ongenadig winst- en eerbejag ingestelde godsdienstigheid. Het feit dat Pieter Omtzigt zo onverbloemd scherp zich kan uiten, wijst op de afwezigheid van een 'chief whip' binnen het CDA. Met zijn vragenlijst wordt niet alleen Menno Snel en de belastingdienst gefileerd, maar ook alle 'toezichthouders' die enkel met hun derrières boven de grond uitsteken. De Nederlandse rechtsstatelijkheid is verworden tot een rovershol. Pieter keert de geldtafels om in de tempel. Ook toen, rond het jaar 0, was de belastingdienst een erbarmelijke zooi.

Eeuwig..Op..Vakantie | 23-07-19 | 11:18

In een normaal land rest enkel nog aftreden,
maar dit is Nederland waar de leugen regeert.

spamzuiger | 23-07-19 | 11:08

Omtzigt, een van de weinigen die zijn werk in de kamer fatsoenlijk doet.... geeft de man een lintje!!

surffee11 | 23-07-19 | 09:15 | 2

En een andere partij of laat hem gewoon voor zichzelf beginnen

likdoorn | 23-07-19 | 09:43

Maar als het op stemmen aankomt, doet hij gewoon mee met het kartel-kadaverdiscipline. Dus nee, lintje lijkt me iets teveel eer.

EefjeWentelteefje | 23-07-19 | 11:17

Maar als jij jou even aso en fout gedraagt als de Belastingdienst, weet diezelfde Belastingdienst jou wel te vinden.
Jij bent netto-betaler aan een failliet land, met(moreel) failliete bestuurders, en zonder enig zicht op verbetering.
Over 1.5 jaar ben ik hier weg en krijgt de NL overheids-gestapo geen cent meer van mij. Geef alles wat ik heb uit aan een stuk land, iets met muren en een dak erop, hond erin, vriendin erbij, zwlappen vlees en mentaal mooiere muziek op de achtergrond dan wat er in dit inmiddels tot over-overvolle hellhole Nederland is verworden, Mennootje Snel, je achternaam niets waard, waardeloze lul de behanger.
.
Word ik oud of kan het zo zijn dat politici* vroeger in de eighties echt niet wegkwamen met dit soort misstanden?

chicago river | 23-07-19 | 08:29 | 1

Jammer droom is al bijna ten einde. Krijg je daar nog AOW of is hij al terug gedraaid. Bereik je de leeftijd nog om aow te krijgen, wordt ieder jaar verder verhoogt. Werk je bij de belasting, ga nu met vroegpensioen. Heb je nu de mogelijkheid stop met werken. Dan komt een klein stukje droom nog uit, anders verder betalen en dromen.

jan huppeldepup | 23-07-19 | 09:18

Het venijn van de vragen van de heer Omtzigt zit 'm inderdaad in de staart. Vraag 31: alle documenten en overige onderleggers met naam en toenaam! Wat @janhuppeldepup ook al zegt: of Menno Snel weigert en roept de vertrouwenskwestie over zich af (en dit keer onvermijdelijk), of hij levert de stukken en wordt definitief ontmaskerd als leugenaar. Vooral ook de bevindingen van de EDP audit konden wel eens brisant blijken te zijn.

Dan vraag 34: dat is zwaar geschut. Geniale zet van Omtzigt. Als Snel niet de steun heeft van zijn collega's in het kabinet, hangt hij. Omgekeerd, als hij wel die steun geniet, hangt het kabinet. Niets is onmogelijk in de Nederlandse politiek, maar laat Mark Rutte zich hier maar eens uit zien te glibberen.

Maar dan: de rol van de Landsadvocaat vanaf vraag 35. Volgens Pieter Klein vanochtend heeft deze bewust stukken in de kluis laten verdwijnen. Dit ondanks de in bovenstaande vragen geciteerde toezeggingen van de Landsadvocaat dat deze "aan de zijde van de burger" zou gaan staan.

Plus een verrukkelijk toetje: vraag 39. De Commissie van partijgenoot en doofpotspecialist Piet Hein Donner! Wat zal ik me bescheuren als die übergrefo eindelijk eens keihard op zijn uitgestreken muil gaat! Heerlijk dit, ondanks de triestheid van de casus zelf.

Wie heeft er een oppositie nodig met een coalitiegenoot als Pieter Omtzigt? Voor de volledigheid, er zijn ook vragen gesteld door Renske Leijten van de sp en Farid Azarkan van denk (bron: www.rtlnieuws.nl/columns/column/47890... )

Een burger zou er bijna weer een beetje vertrouwen in de politiek van krijgen. Bijna.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 08:22 | 1

Übergrefo.... nu al om te bescheuren.

Eeuwig..Op..Vakantie | 23-07-19 | 11:28

hohoho.. het is wel zomerreces nu hoor.. tot ergens in september geen gezeur an die kopfe.. daarna hopen dat er geen nieuwe migranten crisis of hulp aan VK crisis uitbreekt.. Het zijn maar een paar burgers he.. en waar gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders../modus overheid weer uit..

fikkieblijf! | 23-07-19 | 08:16

En toch als je leest dat mensen failliet zouden zijn gegaan omdat ze geen toeslag kregen dan vraag ik me toch echt af of ze wel aan kinderen hadden moeten beginnen. Want als je ze niet eens zelfstandig kan onderhouden maar dat dat met geld van anderen moet?

2voor12 | 23-07-19 | 08:15 | 1

Helemaal waar! Het lijkt me volkomen kletskoek dat je niets geregeld krijgt vwb kinderoppas met broers, zussen, ouders, schoonouders of buren.

theo-is-dood | 23-07-19 | 14:43

40. Kunt u deze vragen zeer zorgvuldig en nauwkeuring, een voor een (zonder verwijzingen naar vorige vragen) en binnen vijf weken beantwoorden?

Lolbroek die Omtzigt. Zorgvuldig liegen kunnen ze al niet meer en van nauwkeurigheid is al jaren geen sprake meer met Pinokkio aan het roer. En die lul kan het binnen 24 uur al. Men gaat mij niet wijsmaken dat die muppet van een Snel dat zelf gaat uitzoeken. Daar zet hij wat werkertjes op. Enige wat die muppets doen is voorlezen wat er in hun handen geschoven wordt. Dat is politieks voor voorlichten.

Vageling | 23-07-19 | 08:15

LOL! Haal Rutte erbij. Die snordrukkende leugenaar komt zijn kop echt niet vertonen. Het bullshiterige gelach gaat hem ook steeds minder af. Nee die trapt liever Snel eruit en daarmee is de kous dan af.

Vageling | 23-07-19 | 08:10

Kinderopvangtoeslagkous. Over een neologisme gesproken.

Red shirt | 23-07-19 | 07:42

Nederland is als een Mammoet-tanker die op een rotskust afstevend en er 5 mijl vanaf is. En dat terwijl het schip 7 mijl nodig heeft om te stoppen.
Iedereen aan boord is- in en in- gelukkig en geniet van mooie muziek.
Geile meisjes geven handmassages en wijzen naar de golfjes en dolfijntjes om het schip. De kapitein opent een lade en pakt zijn revolver.
"Hier, drinkt jij mijn whiskey maar op, zei hij tegen de stuurman ".
Toon klonk er een knal in de stuurhut. De geile meisjes hoorden het niet..

Rest In Privacy | 23-07-19 | 06:53 | 2

U heeft een levendige fantasie.

Red shirt | 23-07-19 | 07:57

Drugsbootje zal u bedoelen

joppo0 | 23-07-19 | 09:12

Gek eigenlijk, waarom zie ik hierover nooit iets in de "overige" media.
Heeft het journaille hier geen interesse in, of zijn ze bang dat ze dan geen andere vragen meer mogen stellen.
Heel vreemd eigenlijk, als je het mij vraagt, maar ja aan mij wordt niets gevraagd, gelijk die overigen 17 miljoen inwoners.
Eigenlijk hetzelfde als de constatering van het CBS, dat we allemaal zo gelukkig zijn.

watmagjenogwel | 23-07-19 | 06:39 | 1

Ik lees hier ook over in de overige media, maar ik lees ze dan ook daadwerkelijk. Ik zit niet alleen maar te F5en hier, en te klagen. Pieter Klein van RTL4 zit hier bijvoorbeeld bovenop.

Fantabulosa | 23-07-19 | 07:07

Lees ze nog even door Pietertje. Staat vol taalfouten

frickY | 23-07-19 | 06:29 | 1

werk jij in Den Haag? Daar vatten zij gebruikelijk het antwoord op zo'n lijst van lastige vragen samen met het bekende:
"hahahaha"

Jan Passant mk2 | 23-07-19 | 07:23

Geef die man een lintje! Of nog beter: uw voorkeursstem bij de volgende verkiezingen. De reaguurders hier beseffen niet hoe bijzonder het is dat een lid van de tweede kamer die deel uitmaakt van een van de regeringspartijen(!) zit te roeren in stinkende wonden en aanstuurt op het naar huis sturen van een staatssecretaris die lid is van een regeringspartij. Dat kan alleen dankzij heel veel voorkeursstemmen.

nieuwe_Deen | 23-07-19 | 05:53 | 4

Pieter zegt veel maar stemt uiteindelijk altijd mee met het CDA
Wat hebben zijn woorden dan voor waarde als die zijn daden tegenspreken?

General Dripple | 23-07-19 | 07:08

De man verdient zeker een lintje, maar de CDA? Nee bedankt, dat is echt een kartelpartij die hem alleen gedoogt vanwege de stemmen die getrokken (en genegeerd) worden.

Jan Passant mk2 | 23-07-19 | 07:41

Het CDA, dat is toch die partij die de eigen achterban, de boeren, naait? Zie o.a. Oekraïne. Wat heeft Omtzigt toen gestemd?

Deflatiemonster | 23-07-19 | 07:45
▼ 1 antwoord verborgen

'Wilt u voor de zaken waarop u een belang doet op het belang van de staat.....'

Wat is dit ?

kwark001 | 23-07-19 | 05:35 | 1

Haagsche wartaal.

matatwork | 23-07-19 | 07:27

Snel gaat op zoek naar alle vertragings-tactieken die zijn toegestaan.
De afdeling die deze praktijken introduceerde moet voor de rechter worden gebracht wegens opzettelijke corruptie, fraude, ondermijning van de geloofwaardigheid van de BelastingDienst en maffia-praktijken.
Drie jaar cel en een beroepsverbod lijkt een passende straf.

Jan Dribbel | 23-07-19 | 03:27

Menno Traag in het vervolg.
Dank u...

wiener mit pommes | 23-07-19 | 02:50

De antwoorden zullen luiden: "Nee." En gaat weer over tot de orde van de dag.

mozaard | 23-07-19 | 02:24 | 1

Ik hoop op de laatste woorden 'Daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de koning'.

Rest In Privacy | 23-07-19 | 06:08
-weggejorist-
HoerieHarry | 23-07-19 | 01:20

Ik ben een tegenstander van ongefundeerd etnisch profileren. Wanneer is gebleken dat er vaker gefraudeerd wordt in gevallen met een combinatie van een bepaald aantal specifieke factoren, mag naïviteit en politieke correctheid effectief gericht handelen niet in de weg staan. Natuurlijk behouden zij die onverhoopt nadeel hebben ondervonden van deze handelswijze hun recht op hun onterecht nog niet uitgekeerde toeslagen. Maar +1 voor dit slagvaardig optreden door onze overheid!

de IJsman | 23-07-19 | 01:14 | 1

Er wordt voor honderden miljoenen euro’s met Toeslagen gefraudeerd. Enkele jaren geleden was er nog niet eens controle of de toeslag wel werd gestort op de bankrekening van de aanvrager. Een compleet idioot systeem van geld uitdelen dat door de politiek is doorgedrukt. Terwijl de Belastingdienst ervoor heeft gewaarschuwd. In mij ogen een bijna criminogeen systeem

theo-is-dood | 23-07-19 | 14:48
-weggejorist-
Evocatus | 23-07-19 | 00:46 | 3

Geloof het of niet maar bij de belastingdienst hebben ze speciale Kafka-teams om dit soort zaken te voorkomen. De hele belastingdienst lijkt wel een Kafka boek te zijn, wat een bende is het daar zeg.

sprietatoom | 23-07-19 | 00:01
-weggejorist-
wazakzegguh | 22-07-19 | 23:59 | 9
▼ 9 antwoorden verborgen

Een vlijtig baasje die Omtzigt. Maar als ik elke keer mee moest stemmen met het kabinet dan heb ik toch meer respect voor ybeltje berckmoes, die tenminste het besef heeft dat ze er voor spek en bonen bijzit.

Wim_Kut | 22-07-19 | 23:41 | 1

Hear hear.

Muuke | 23-07-19 | 01:28

Sorry hoor, even OT, maar wat een ongehoorde en ongegeneerde bashing van Boris Johnson op de 'publieke' omroep bij Jinek. 2 van de meest invloedrijke landen ter wereld worden straks geleid door zogenaamde populisten. Neem dat eens serieus, stelletje wegkijkers van de MSM. Walgelijk en levensgevaarlijk!

Gezwel | 22-07-19 | 23:32 | 3

Is nu het Trump bashing voorbij ? Ze proberen Johnson als een clown en leugenaar weg te zetten. Vooral dat laatste, maak eens een compilatie van alle leugens van Rutte. Een vergissing over de verpakking van een visje, iets wat zomaar door de EU zou kunnen zijn bedacht gezien hun prestaties uit het verleden, enorm opblazen tegenover de vele Grote leugens van onze eigen premier. Maar ze doen maar, hoop dat hij het wordt en eind okotober eruit stapt deal of niet, WTO handelsregels kun je ook mee vooruit.

sprietatoom | 22-07-19 | 23:54

Was het gelogen van die paling ??

Bill Cosby | 23-07-19 | 00:19

Ik adviseer de heer Omtzigt heel snel heel erg voorzichtig te gaan zijn met het oversteken van de straat en het geven van interviews op het Mediapark, voor je 't weet is er weer een "incident" met dodelijke afloop.

Jan Slot | 22-07-19 | 23:30 | 1

Tja, dat wilde ik ook net: met onmetelijke smart maak ik bekend dat onze collega, de onmisbaren heer Omtzigt niet meer onder ons is maar door een........................ we never forget him.

jan huppeldepup | 23-07-19 | 09:23

Omtzigt? waar heeft hij wel wat van terecht gebracht.

botbot | 22-07-19 | 23:28

Opheffen die belastingsdievendienst. Struikrovers.

Acar_ketimun | 22-07-19 | 23:15

En Buma keek vanuit Ljouwert tevreden toe.

Fuckinghell | 22-07-19 | 22:43

Snel: >>Laat De Hoop Varen!<< Snel! Pieter Omtzigt tilt de status van volksvertegenwoordiger omhoog naar nog niet eerder gekende hoogte. Zelfs de vragenlijsten van FvD worden hier een lichtend voorbeeld voorgehouden. Dit is een volkstribuun die onrecht en onrechtmatig gedrag aanklaagt op een wijze dat de regering en de belastingdienst zich strafrechtelijk bedreigd mogen gaan voelen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 22-07-19 | 22:42 | 2

Ja, hadden we maar meer Pieter Ontzigts. Oh wacht, die staan in het Cordon Sanitair tegen de muur te lullen. Vaarwel rechtstaat, het was leuk je gekend te hebben.

Joostmochtnietsweten | 22-07-19 | 23:03

@Joostmochtnietsweten | 22-07-19 | 23:03: Daarin schuilt de kracht van Omtzigt's aanpak: hij focust op het geitenpaadje van Rutte & Co: "het staatsbelang", waarin nu een ijsberg van onrechtmatigheid zit. De Titanic van de coalitie vaart hier doof en blind en krankjorem naar toe. Laat het orkestje maar alvast de muziek van 'Nearer to Thou' gaan oefenen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 22-07-19 | 23:22

Leuk hoor die Omtzigt. De CDA meneer is al jaren een bliksemafleider voor het kabinet.
Maar als puntje bij paaltje komt stemt hij lekker mee met zijn zieke kartel-partijtje.
Gewoon een weggooiertje dus, net als de meesten in de kamer.

Jackanders | 22-07-19 | 22:39 | 3

Helemaal mee eens.

Blonde Nel | 22-07-19 | 23:19

Let op het woord "onrechtmatig" in Omtzigt's vragen. Dat bliksemt en dondert het kabinet in de ziel.

Eeuwig..Op..Vakantie | 22-07-19 | 23:25

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 22-07-19 | 23:25: er bliksemt en dondert helemaal niets bij dit kabinet hoor. Allemaal middelmatige managers met een gigantisch bord voor de kop, hoog wegkijkgehalte en vooral plakken, blijven plakken.

J-van-de-Bontekoe | 23-07-19 | 07:35

Omtzigt, doet lastig voor de bühne maar een motie van wantrouwen zal ie nooit steunen. Want dat pluche en de partij discipline he. Dat is nogal een dingetje.

Indoneesje | 22-07-19 | 22:37 | 1

Er bestaat een verschil tussen een onverkiesbare plaats op de CDA kieslijst en überhaupt niet op de kieslijst staan.

BigKnor | 23-07-19 | 07:34

Pieter Omtzigt werd verwijderd van het MH17 dossier omdat hij te lastig werd.

Ik ben in extase in welke mate die beslissing bij de coalitie tegenvalt.

Feynman | 22-07-19 | 22:35 | 5

@Feynman | 22-07-19 | 22:59: tijdens de bezetting heeft Wilhelmina het goud van DNB per schip naar Engeland vervoerd, toen ze in tegenspraak met de bepalingen van de destijds geldende grondwet de zetel van de regering buiten het rijk vestigde. En daarmee de facto en de jure afstand deed van de regeringsmacht.

Glasgow Argus | 22-07-19 | 23:05

@Glasgow Argus | 22-07-19 | 23:05:

"Tot op de dag van vandaag liggen er dus nog steeds 8 goudstaven van elk 12.5 kilo – met een totale waarde van 3.294.360 euro – ergens tussen Vlaardingen en Maassluis op de bodem van de Nieuwe Waterweg."

Onze dappere en kundige Gerard de Boer heeft dat verhaal goed geschreven.
gerard1945.wordpress.com/page/18/
Even zoeken op het woord "goud"
Wat een geld. Evocatus

Evocatus | 23-07-19 | 01:57

@Glasgow Argus | 22-07-19 | 23:05:

Grinnik, als ze nou naar NLs-Indië was gegaan was er niets aan de hand gewwest. Eigenlijk deed ze een gore "vaandelvlucht"; klopt qua term niet helemaal, maar zo voelt het wel, de desertrice met fascistische trekje aangaande het bestuur van NL na de oorlog! Dat dit op de troon kwam.
Schande! Evocatus

Evocatus | 23-07-19 | 02:00
▼ 2 antwoorden verborgen

Die onkunde bij de belastingsdienst dat was toch al veel langer aan de gang voordat deze Pieter poephoofd zijn onkunde er op los liet! Niet dat het erg is als het zijn kop kost want een goede CDAer is er een die politiek is uitgebarft.... maar toch.

Halul gebakken | 22-07-19 | 22:34 | 2

Niet helemaal. Misschien even de vragen doorlezen. Normaal is het onkunde bij de overheid omdat systemen niet op order zijn. De vragen nu gesteld gaan o.a. erover welke de acties van de landsadvocaat heeft genomen met waarbij de vraag is welke informatie vooraf bekend is en welke nadien zoals aangetroffen door auditoren (bijvoorbeeld vraag 35). Het lijkt mij dat je zit te vissen naar bewuste obstructie door de overheid die tot financiële consequenties heeft geleid bij burgers. Althans, dat is wat ik eruit opmaak.

Atlantis-95 | 22-07-19 | 22:44

Heb net een man in een regenjas in een parkeergarage gesproken. De onkunde zit niet alleen bij de belastingdienst. Het OM en Rijkswaterstaat zijn nog vele malen erger maar zij weten de bliksem nog een beetje af te leiden.

El Sid | 23-07-19 | 00:36

Wat Omtzigt vraagt zijn geen kamervragen meer, het is in feite een WOB die hij doet waarbij alle documenten en overzichten naar de kamer moeten omdat Omzicht de gang van zaken (vanuit het ministerie) niet meer vertrouwd.

Atlantis-95 | 22-07-19 | 22:33 | 4

@Frau Merkel | 22-07-19 | 22:59: Dat mag wel zijn, maar deze vragen staan in ieder geval op papier. Daarbij, vergeet niet dat in dit geval burgers genaaid zijn en er zelfs een geval van zelfmoord tussen zit vanwege deze toeslagenkwestie. Zoiets (obstructie bewust georchestreerd binnen het ministerie) lijkt mij niet te verkopen naar de achterban.

Atlantis-95 | 22-07-19 | 23:13

@Atlantis-95 | 22-07-19 | 23:13: Ik bewonder uw vertrouwen, maar ben geneigd het als naïviteit af te doen. Er zijn legio voorbeelden van zaken die niet te verkopen zouden moeten zijn. Demmink en consorten, Baybasin, Lucia de Berk, de zaak Spijkers, de Bouwfraude, Pechtolds grondfraude in Leiden enga maar door. Niet het geringste teken van interesse van de overheid om de schuldigen op te hokken. De achterban slikt alles.

Frau Merkel | 23-07-19 | 00:36
▼ 1 antwoord verborgen

En daarom, lieve kijkbuiskinderen, hebben wij een grote logge trage overheid die uitdijt en veel doekoe kost. Omdat alles over meerdere schijven gaat en de nodige checks and balances zijn ingebouwd. Laat dat los en je krijgt calamiteitenpizza.

Rest In Privacy | 22-07-19 | 22:29

LAATSTE NIEUWS: Omtzigt naar FVD! (wens, vader etc.)

Verderkijkert | 22-07-19 | 22:28 | 5

Omtzigt is, ondanks zijn kwaliteiten, niet onbevangen genoeg vrees ik. Hij maakt al te lang deel uit van het politieke systeem.

El Sid | 23-07-19 | 00:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Laat dit incident ook het begin zijn van een grondige discussie over het uit de hand gelopen toeslagencircus.
Mijn gedachte; als je een subsidie van de overheid nodig hebt om een ander op jouw kinderen te laten passen, moet je dan wel aan kinderen beginnen?

theo-is-dood | 22-07-19 | 22:24 | 1

Inderdaad. Is een beetje hetzelfde als geld verdienen om een huis te kopen en dan in een tentje in de achtertuin gaan wonen.

GWBA | 22-07-19 | 23:28

Jammer alleen dat als er een motie van wantrouwen komt Omzigt zich neerlegt bij de fractiedicipline en gewoon tegen die motie stemt.

Zapata10 | 22-07-19 | 22:20

Ik vind vraag 31 veel gevaarlijker voor snel. Als hij het doet, is hij de lul en als hij het niet doet ook, maar ik wil niet voorsnel conclusies trekken. (Al komt de leugen alweer van snel, de waarheid achterhaald hem wel). Beetje hoop hebben dat er schot in de zaak komt.

jan huppeldepup | 22-07-19 | 22:19

De Kamer zou een motie moeten aannemen de klokkenluider te voorzien van een fatsoenlijke schadeloosstelling en vervolgens toevoegen als een bezoldigd beleidsambtenaar. Nu zijn klokkenluiders afhankelijk van disfunctionerende klokkenluidershuis en klokkenluidersregeling. Draag de man ook voor, voor een lintje. Een kabinet die ieder lek kalt stelt, heeft de nieuwe vorm van censuur gevonden.

De de belastingdienst op basis van afkomst gehandeld heeft, is geen wetovertreding, maar een schending van artikel 1 van de grondwet. Dit is derhalve een testcase hoe ver een kabinet moet gaan voordat het door de Kamer naar huis wordt gestuurd. Met andere woorden, is de Kamer nog iets waard, of heft het zichzelf feitelijk op door nooit in te grijpen.

Want als de Kamer dit over zijn kant laat gaan, bij welke faux-pas kan je dan nog wel met de scepter zwaaien?

Feynman | 22-07-19 | 22:14 | 3

De rechter toetst niet aan de grondwet. In ieder geval niet als het uitkomt. In elke normale democratie zou de MP zijn afgetreden.

Frau Merkel | 22-07-19 | 22:57

@Frau Merkel | 22-07-19 | 22:57: Ik stel hiervoor dat de Kamer toetst aan de grondwet, en een kabinet die de grondwet aan zijn laars lapt, via de Koning naar het UWV stuurt.

Feynman | 22-07-19 | 23:03

@Feynman | 22-07-19 | 23:03: moet de kamer wel in zijn geheel functioneren en niet al lang veranderd zijn in een krampachtige handje klap organisatie.

J-van-de-Bontekoe | 23-07-19 | 07:30

Zomerreces. Wiebes, Snel en Sander dinges, zullen we wat ze niet deden vergeten?

Einde van de Domheid | 22-07-19 | 22:14

Pieter Omtzigt van het CDA. Hij is de beste premier van Nederland die we nooit zullen krijgen. (vrij naar de opmerking over dhr. Bolkenstein.in het verleden.)

gratias | 22-07-19 | 22:06
-weggejorist-
middelman | 22-07-19 | 22:06 | 1

Lol, normaal krijgt de burger altijd dit soort exploten van de overheid. Nu is de B.dienst zelf aan de beurt. Dus: kop op, de klappers erbij, en eindeloos kopiëren, aantonen, bewijzen, nog meer bewijzen, afschriften erbij, nog meer bewijzen. En dan eindelijk - na een dag of 5- dank je de heer als je die brief in de brievenbus hebt gedaan. Waarop er een zuigende brief van ontvangst komt, waarna je er niks meer van hoort. Succes!

kotelet | 22-07-19 | 22:06

Doe eens een lees verder.

yadda | 22-07-19 | 22:02 | 3

Is het nog niet lang genoeg zo? Bikkel!

Frau Merkel | 22-07-19 | 22:57

Kleine hijack van de top comment. Maar ben benieuwd of GS al bezig is met een topic over Hong Kong? Gaat redelijk mis daaro, letterlijke cleansing van de bevolking: www.reddit.com/r/worldpolitics/commen...

maSs | 22-07-19 | 23:22

@maSs | 22-07-19 | 23:22: Is daar al een maand onrustig. Ik snap ze wel. Gaat om een uitleveringsverdrag met het hoofdland China. En die opperkut in Hong Kong gelooft niemand meer. Veel gebakken lucht heeft ze. Vraag mij alleen af wie nu zit te porren. Heeft zo'n Oekraine luchtje. Waardoor China dan ineens niet perse de meeste voor de hand liggende verdachte is. Helemaal niet gezien de geopolitieke spanningen. Ik weet alleen als Hong Kong valt volgt Taiwan. Die communisten hebben het niet zo op dissidenten.

Vageling | 23-07-19 | 08:29

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl