Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Zomermanifest Thierry: 'FvD komt door clash of opinions tot beste inzichten en argumenten'

Zomerreces vangt aan, dus tijd voor release and reload #2!

Groeipijn, overwinningen, grepen uit de kas, een stoelendans en controverses. Een bewogen jaartje voor de vloot, en nu dus afgesloten met een richtinggevend essaytje over wat Forum wil zijn. Meer introspectief en opener van toon dan we gewend waren, ook al deed jongeren-voorzitter Freek Jansen in die speech van hem natuurlijk wel iets meer dan louter leden oproepen "zich te verdiepen in de politiek-theologische achtergrond van de huidige crisis". Maar onderaan de streep wordt hier een Forum geschetst waar de (potentiële) achterban zo naar verlangt. En het zal u verbazen, maar er is ook kritiek. Oordeel zelf!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"Vanavond sluit het parlement voor twee maanden zijn deuren. Het zomerreces begint. Maar voordat we uitvliegen naar verre vakantieoorden en ons languit aan infinity pools gaan herpakken, is het tijd voor wat reflectie. Waar staan we nu, als partij – en waar gaan we heen? Ter afsluiting van het parlementaire jaar: een Zomermanifest over Forum voor Democratie (FvD) als brede, liberaal-conservatieve beweging.

We zijn dit jaar van een kleine, kwikzilverige startup uitgegroeid tot één van de grootste partijen van het land. We hebben aan alle verkiezingen een keer meegedaan: de Tweede Kamerverkiezingen (2017), de Gemeenteraadsverkiezingen (2018), en natuurlijk de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement (2019). We zijn daarmee in alle bestuurlijke lagen vertegenwoordigd. En zelfs de grootste geworden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland – waarmee we ook de grootste fractie in de Eerste Kamer hebben kunnen vormen. Meer dan 35.000 leden dragen inmiddels via provinciale teams, expert-groepen, evenementen, contributies en commentaren bij aan het slagen van onze missie.

Onvermijdelijk gaat dit alles ook gepaard met groeistuipen, rimpels en plooien. Met onverwachte successen of momenten van tegenslag. Soms is het zoeken naar de juiste toon. Of wordt een tweet, citaat of gedraging tot belachelijke proporties uitvergroot in de media. De framing is enorm. Nadat we anderhalf jaar stabiel op zo’n 15 zetels in de peilingen stonden, zijn we dit voorjaar tot boven de 20 gestegen en ontstond een nieuwe, ongekend felle campagne tegen onze partij. Hele Wikipedia-pagina’s werden opgericht om één enkel woordje in een speech met terugwerkende kracht ‘omstreden’ te maken, hele bossen werden gekapt om columnpapier te verschaffen aan boze commentatoren. Het hoort er allemaal bij. Het is onderdeel van het avontuur dat we met elkaar zijn aangegaan.

Ons doel, onze taak, is het neerzetten en uitbouwen van een brede, liberaal-conservatieve beweging – want dat is wat Forum voor Democratie wil zijn. Onze kracht ligt erin dat we zowel praktische politiek bedrijven, via moties, debatten en beleidsstukken, als ook regelmatig de diepte in duiken om de onderliggende vraagstukken in kaart te brengen. We agenderen dagelijkse misstanden die de mensen direct raken en we durven tegelijkertijd ideologische vergezichten te schetsen. We hameren op slimme oplossingen die per direct zijn in te voeren en vooral durf en daadkracht vergen; maar schuwen ook de onvoorspelbare dynamiek van een controversiële overdenking niet.

Zo hadden wij nooit die verrassende wending kunnen geven aan het debat over klimaat en energie, als we ons daar niet al op de Winterschool van januari 2018 in hadden verdiept en grondig studie hadden gemaakt van de heethoofdige opwarmingstheorieën en zeespiegelprognoses die de discipelen van Al Gore ons voorhouden. Maar om écht een ander geluid te laten horen was het ook nodig om de klimaathype cultuurhistorisch te duiden. Het klimaatdebat is geen rationele discussie – dat is het nooit geweest. Al in elk geval sinds de ‘club van Rome’ zoekt de Westerse mens naar een aflaat, naar boetedoening. En onder al het milieuactivisme ligt dus vaak een diepe spirituele leegte. Als we meer willen doen dan eindeloos symptomen bestrijden zullen we die óók in het vizier moeten hebben en moeten adresseren.

Dit in elkaar grijpen van praktijk en theorie speelt ook bij andere onderwerpen. Neem het verbeteren van het onderwijs. Uiteraard begint dat met het stoppen van linkse indoctrinatie, het keren van de uitstroom van goede docenten en het snoeien in overdreven regelzucht. Maar op termijn moet je ook nadenken over de inhoud van het curriculum: wat willen we nu eigenlijk dat leerlingen leren? Hoe zien we de ideale verhouding tussen praktisch en theoretisch geschoolden (wij stellen voor te stoppen met dat schijnonderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ opleidingen); wat betekent het eigenlijk om een ‘kenniseconomie’ na te streven – importeer je dan je stukadoors, je taxichauffeurs, je verplegend personeel (en willen we dat wel)? Hoe zien we bovendien de psychologie van het kind, hoeveel vrijheid moet je jonge mensen geven? Wat is de rol van scholen in een afbrokkelende sociale gemeenschap, de rol van ouders in een tijd van echtscheidingen en fulltime werkende tweeverdieners? Zijn kinderen nog wel voldoende ‘ingebed’ om zich de leerstof eigen te kunnen maken en zich te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen?

Structurele verbetering van het onderwijs kan alleen slagen als onze partij daar óók over nadenkt. Zo zit je vanuit een ogenschijnlijk eenvoudige beleidskwestie (‘beter onderwijs’) in enkele stappen opnieuw bij diepe, cultureel-maatschappelijke vraagstukken die grondige reflectie vereisen.

We zijn ons daar terdege van bewust, en willen dus allebei doen: de acute problemen aanpakken én nadenken over de richting die we op middellange termijn moeten kunnen wijzen. Het één gaat niet ten koste van het ander. Praktijk en theorie versterken elkaar juist.

Hetzelfde geldt voor het aanpakken van de immigratie- en integratieproblematiek. Waarom blijkt het nu eigenlijk zo moeilijk om bij uitstek islamitische immigranten te integreren? Waarom zijn er zulke enorme verschillen in arbeidsparticipatie, criminaliteitscijfers en de uitslag van CITO-toetsen? Nog lastiger: waarin moeten deze immigranten nu eigenlijk integreren? Wat is onze Westerse beschaving, onze Nederlandse samenleving? Zeker, dat is een samenleving die zich kenmerkt door een aantal rechtsstatelijke en democratische waarden, maar daarmee is toch zeker niet alles gezegd. Als het zo eenvoudig was, zou het niet zoveel problemen opleveren – en zou het ook elders in de wereld als vanzelfsprekend worden nagevolgd. Blijkbaar is onze Europese cultuur het resultaat van een uiterst complex en fijnmazig ontwikkelingsproces, waarin het klassiek humanisme een rol speelt, het joods-Christelijk erfgoed, de Verlichtingswaarden, enzovoorts. Die zullen we als partij dan toch ook moeten inventariseren, bevragen, tegen het licht houden, om ze te kunnen doorgeven aan de nieuwe generatie…

Of nog zoiets: de woningnood en de bereikbaarheid van onze stadskernen. FVD wil dit aanpakken. Bestaande bestemmingsplannen moeten worden vlotgetrokken, het enorme aantal woningen dat bij voorrang aan asielzoekers ter beschikking wordt gesteld moet eerst gaan naar de Nederlanders op de wachtlijsten, de macht van de corporaties moet worden gebroken en het autootje pesten moet stoppen.

Maar wat voor soort woningen willen we eigenlijk bouwen? Eengezinswoningen, vrijgezellenwoningen, generatiewoningen? En in wat voor bouwstijl? Hoe ziet een goede wijk er uit? Wat is de gewenste verhouding tussen arm en rijk, tussen wonen, werken en winkelen, tussen huur en koop? Hoe vangen we de vergrijzing op? Ja, wat voor soort land willen we eigenlijk zijn, hoe dichtbevolkt, hoe ingericht? En hoe ontwikkelt onze samenleving zich als gevolg van emancipatie, immigratie, internetcultuur, consumptiemaatschappij en ghetto-vorming in de buitenwijken van grote steden?

Wij zijn juist zo teleurgesteld in de huidige politiek omdat een diepere visie op dit soort thema’s telkens weer ontbreekt. Premier Rutte is daar zelfs trots op en ziet het gewone managen, van dag tot dag, als zijn belangrijkste taak: ‘wie visie mist moet naar de oogarts.’ Wij denken daar echt fundamenteel anders over. Voor wie niet weet waar hij heen wil zeilen, is elke wind even gunstig. En zo dobberen onze bestuurders dan ook maar al te vaak een beetje mee op de impulsen van het moment. Waardoor we als land uiteindelijk volkomen stuurloos blijken te zijn en van de ene onvoldragen schijnoplossing naar de andere falende hervorming struikelen. Op alle terreinen. Keer op keer.

Dat zie je bijvoorbeeld ook in het drama rond de euro. Vrijwel niemand in de Tweede Kamer had zich ooit eens écht verdiept in wat het nu eigenlijk betekent om met meerdere, zeer verschillende landen één munt te delen. Het leek ze simpelweg best praktisch, best handig: hierdoor zouden onze vaasjes nog meer gaan glimmen dan normaal! Geen grenswisselkantoren meer, makkelijk op vakantie, Nederland is een handelsland – we kunnen de clichés inmiddels wel dromen. Maar wat de gevolgen zijn van cultuurverschillen, zoals die tussen Noord en Zuid Europa, op de ontwikkeling van conjunctuurcycli; wat de effecten zijn van het (de facto) collectiviseren van schulden door een activistische ECB; wat, vervolgens, de noodzakelijke maatregelen zijn die de EU vanuit Brussel moet nemen om de munt en het continent weerbaar te houden tegen divergentie, economische crises en politiek opportunisme in vergrijzende landen zonder pensioenspaarpot: daarover hadden ze werkelijk geen idee. Ze hadden er überhaupt nog nooit over nagedacht.

En precies dát verklaart waarom die gewone man, de spreekwoordelijke voetbalvader of schoolpleinmoeder, steeds weer in de kou komt te staan; het vertrouwen in de gevestigde politiek verliest; en zo enthousiast overstapt naar FVD. Onze beleidsvoorstellen gaan veel dieper dan de waan van de dag. Een misschien wat hoogdravende speech, een essay over Houellebecq: ze komen voort uit een poging daadwerkelijk tot de kern te komen. Er wordt bij ons écht over zaken nagedacht. Omdat we alleen dán met beleidsvoorstellen kunnen komen die hout snijden.

Wij geloven dus dat onze beweging zowel moet uitblinken in praktische alternatieven als in diepgravende analyses. Het één kan niet zonder het ander. Daarom heeft Annabel Nanninga gelijk als ze zegt dat we de acute noden van de kiezer nooit mogen vergeten; maar heeft Freek Jansen óók gelijk als hij jongeren diezelfde middag oproept zich te verdiepen in de politiek-theologische achtergrond van de huidige crisis. Nausicaa Marbe heeft gelijk als ze stelt dat we een open, tolerant en pluriform patriottisme moeten uitdragen; maar Paul Cliteur heeft óók gelijk dat we bepaalde waarden – de Verlichtingswaarden – nooit mogen loslaten.

Precies die Verlichtingswaarden vormen ons uitgangspunt: gelijkheid voor de wet, vrijheid van meningsuiting en mensen beoordelen op individuele kwaliteiten en persoonlijke titel. Daarmee zijn we dus tegen elke vorm van identiteitspolitiek: we willen mensen niet inkaderen op grond van ras, geslacht, geloof, seksuele voorkeur, enzovoorts – maar juist als individu tot hun recht laten komen. In de geest van de Verlichting willen we bovendien overal over kunnen nadenken. Sapere aude, zegt Kant: durf te weten. Te bevragen. Te onderzoeken. We gaan te rade bij linkse en rechtse denkers; we leggen ons oor te luisteren bij wetenschappers, ondernemers, flexwerkers en agrariërs; bij vertegenwoordigers van de intellectuele beweging rondom Trump (die met veel angst en beven wordt aangeduid als ‘altright’) – maar ook bij verstokte sociaal democraten en woedende critici van het neoliberalisme. Alleen wie zich grondig verdiept in alles wat er in de wereld te vinden is, kan een onafhankelijk, afgewogen oordeel vellen.

Ondertussen hebben we ook serieuze kritiek op de Verlichting – met name op het erin vervatte idee dat we de mens helemaal los van sociale en maatschappelijke context kunnen begrijpen. Met al onze rationaliteit en ons industrieel en technologisch succes, wordt al snel vergeten dat ieder mens ook ingebed wil zijn in een samenleving, een cultuur, een natie, een traditie. De homo economicus die louter door materieel eigenbelang wordt gedreven bestaat niet; en evenmin is het reëel te verwachten dat ‘alle menschen werden brüder’. Ja, dat socialistische droombeeld ontspruit óók aan de Verlichting en het blijkt in de praktijk toch behoorlijk gevaarlijk en intolerant te kunnen uitpakken. Zo dreigt de drang naar gelijkheid voortdurend de vrijheid te ondergraven.

Dus moeten we, tegen die achtergrond bezien, niet ook mild-gestemd oordelen over de ‘irrationele’ aspecten van het bestaan – zoals geloof, familiale hechting en verleidingsdans? Zijn het niet precies deze zaken die ons, vanwege hun ‘intermediaire’ functie (zoals Montesquieu het noemt) beschermen tegen machtsmisbruik, willekeur en atomisering? Hoe kunnen we onszelf in het keurslijf van de moderne, oppervlakkig-hedonistische psychologie persen als we zo paradoxaal in elkaar steken, voortdurend balancerend tussen gelijkheid en hiërarchie, vrijheid en lotsbestemming? Hoe beperken we onszelf in een ‘globale’ wereld waarin we voortdurend gebombardeerd worden met reclames voor steeds weer dezelfde producten en diensten? Hoe behouden we de menselijke maat in een tijd van smartphones en internet?

Hier, op het snijvlak tussen individualisme en gemeenschapszin, tussen vrijheid en geborgenheid, bevindt zich onze beweging – daarom noemen we onszelf liberaal-conservatief. Daarbij zullen we op sommige issues meer richting individualisme neigen, terwijl we op andere juist richting gemeenschap overhellen. We zullen nu eens kiezen voor materieel gewin, dan weer voor spiritueel belang. Voor gelijkheid, voor vrijheid. En ook binnen onze gelederen zal daar nog geregeld de nodige discussie over bestaan.

Dat hopen we, tenminste. Want we geloven dat die discussies ons sterker maken. We zijn een partij die door de clash of opinions tot de beste inzichten en argumenten komt. Zo blijven we bovendien een politieke vernieuwingskracht met vele gezichten, vele smaken en stijlen. Dat we referenda willen, democratische hervorming, gecontroleerde immigratie en grensbewaking, lagere belastingen en een kleinere overheid, beter onderwijs, minder bureaucratie in de zorg: daarover zijn we het eens. We willen een nieuwe luchthaven in zee, meer geld voor defensie en politie, meer traditionele woningbouw en stoppen met de ‘energietransitie’ die ons 1.000 miljard kost en niets oplevert. De koopkracht moet omhoog, de regeldruk naar beneden.

Uiteindelijk is ons doel het veranderen van de weg-met-ons mentaliteit die onze politieke, culturele en journalistieke elites doordrenkt. De oikofobie. Want die verklaart de slappe knieën van kartelpolitici, de schaamte voor onze geschiedenis, het weggeven van onze gulden, de sfeerloze, liefdeloze architectuur. Wij willen het zelfvertrouwen van het Westen herstellen; een brede maatschappelijke beweging worden die op alle fronten, over de hele linie, een omslag teweeg brengt. Een soort inversie van mei ‘68. Een lange mars door de instituties.

Maar in de nadere invulling van dit grote project zullen ongetwijfeld nog voldoende onderwerpen langskomen waarover we het niet altijd eens zijn; onderwerpen die een hachelijke belangenafweging vergen of een keuze tussen twee kwaden. Ook op het gebied van persoonlijke stijl kunnen meningen uiteen lopen, en we waarderen het dat daarover óók gesproken kan worden binnen onze partij. Het is een onderdeel van de Nederlandse cultuur die we koesteren en voelen in onze vezels: wars van overdreven formaliteiten, open, eerlijk, het hart op de tong en evenveel meningen als mensen. Met grote ruimte voor andersdenkenden en een stip op de horizon waarheen we varen – zoals we altijd hebben gedaan (daar komt die VOC-mentaliteit weer om de hoek kijken!). Eendrachtig én vol discussie. Voor ons is dat dé manier om onze gedachten te scherpen en de partij nog beter te maken. Een partij waarop we net zo trots kunnen zijn als op ons land."

Reaguursels

Inloggen

Ik vind dat elke politieke partij als slogan het gewenste jaar moeten typen waarin ze willen leven. Dat maakt het duidelijker. Fvd: terug naar 1780. PVV: 1965 SP:1983 SGP: 33 PvdD:-300.000 Denk: 700 etc.

Middensteun | 06-07-19 | 13:14 | 1

Ik mis hier een paar partijen: GroenLinks: 1917, PvdA: alles wat GroenLinks zegt, VVD: alles wat GroenLinks zegt, CDA: alles wat GroenLinks zegt, ChristenUnie: alles wat GroenLinks zegt, SP: alles wat de PVV zegt maar dan wel in 1982, 50+: 1955.

Datsun_Cherry | 06-07-19 | 13:55

Waar de meeste partijen een wetenschappelijk bureau hebben, naast het politieke orgaan, heeft FvD een filosofisch bureau áls het politieke orgaan. Ook al ben ik lid van FvD en steun ik ze van harte is dit op lange termijn onhoudbaar.

Er moeten meer mensen als Hiddema en Otten in de Kamers, mensen met ervaring in de praktijk die weten wat beleid betekent buiten Den Haag. Voor Baudet is absoluut een plaats, maar dan als inspirator / leider / denken / richtinggever in plaats van als politicus.

algoritmos | 06-07-19 | 09:35 | 1

Visie, strategie, operatie. Dat is de volgorde. De naam "Forum voor Democratie" impliceert al dat e.e.a. een platform is om burgers te betrekken in het vormen van een visie en strategie voor een gezamenlijke toekomst. Het is geen schande dat de nadruk nu (nog) ligt op de visievorming en daar horen zoals u noemt ethische/filosofische vraagstukken bij. Edoch ik ben het met u eens dat de nadruk in de media minder op de hoogvliegerij en woordenschat van Baudet moet liggen. De mensen hebben behoefte aan een duidelijke boodschap. Toch is het ook de bravoure van Baudet in de Kamer dat mensen aanspreekt.

Claude_Vieaul | 06-07-19 | 12:09

Dus lico's zijn vanaf nu de nieuwe nazi's

schedewindje | 05-07-19 | 23:18

Verfrissend hoopgevend.
The next level.

Bat-Adam | 05-07-19 | 22:31

Genoten van dit stuk.

Leefski | 05-07-19 | 22:25

Het is weer kop en maaiveld hier. Het stuk van Baudet is weergaloos goed, ja, hij steekt met kop en schouders boven het Haagse spruitjes gepeupel uit!

lanexx | 05-07-19 | 21:51

Baudet is een verhalenverteller. Geen politicus. Geen bestuurder. Een man met een visie. Een denker. Filosoof. Heeft reactionaire ideeën. Helaas is er geen tijd voor zulke mensen. Baudet is een anachronisme. Geklemd tussen de vluchtige ideeënwereld van progressief links en de opportunistische en pragmatische managementstijl van Rutte. Er is geen tijd meer voor vergezichten en filosofische bespiegelingen. Het volk eist daadkracht. In deze onmogelijke mangel probeert Baudet stippen aan de horizon te schilderen die door de bestuurlijke elite als gepasseerde stations worden gekwalificeerd. Een roepende in de woestijn. Een paljas die vecht tegen de hallucinante aberraties van de ideologische hersenspinnerij van de gearriveerde politieke elite. Naar vechtmijn idee een onmogelijk gevecht. En juist daarom verdient hij onze steun. Een man die vecht tegen windmolens mag dan misschien een zot zijn, maar hij verdient ons verrtrouwen. Er rest ons niets anders.

jeanlouis | 05-07-19 | 21:47 | 2

Wie hem volgt weet dat hij weet waar te beginnen.
Dan mogen Jan en alleman hem kritische waanbeelden toedichten.. maar vaak vertelde een vader die op pad moest voor de strijd een beeldend verhaal van hoop en de belofte van de betere toekomst waarnaar z'n kinderen naar uit kunnen kijken. Door deze verhalen zie je hem dus al strijden en vechten,en verdiend hij inderdaad ons vertrouwen .

Welles! Nietes! | 05-07-19 | 22:04

@Welles! Nietes! | 05-07-19 | 22:04: Pakkende metafoor, Doet het goed bij een kampvuurtje. Weerspiegeld mijn idee.

jeanlouis | 05-07-19 | 22:12

"Hetzelfde geldt voor het aanpakken van de immigratie- en integratieproblematiek. Waarom blijkt het nu eigenlijk zo moeilijk om bij uitstek islamitische immigranten te integreren? Waarom zijn er zulke enorme verschillen in arbeidsparticipatie, criminaliteitscijfers en de uitslag van CITO-toetsen? "

De moeilijkheid zit in de tolerantie en de ontbrekende regelgeving.
De oplossingen zijn simpeler dan je zou denken.

Leg uit dat de staat altijd de baas is boven kerk,daarmee de scheiding verklaard.
Vanuit dat oogpunt moet religie uit de straat die neutraal voor iedereen gelijk is.
We gaan uit van de Nederlandse wetten,normen,waarden en cultuur.
Daardoor geen uitingen zoals kledij,riten,feesten en gebruiken met religieuze of cultuur vreemde achtergrond in de neutrale openbare ruimten.

Dit alles zorgt ervoor dat religie in de kerk,synagoge,tempel,moskee of thuis in eigen kring beleden kan worden. Dit geld ook voor cultuurgebonden zaken.
Het zorgt er tevens voor dat de groepsdruk binnen deze parallelle gemeenschappen wegvalt in de neutrale ruimte waar dan iedereen gelijk is in de Nederlandse cultuur,en er niemand op aangesproken kan worden om z'n Nederlanderschap uit te dragen als Nederlandse inwoner met een Nederlands paspoort,de Nederlandse laat sprekend met elkaar.
Het spreken van een vreemde moedertaal onderling moet tegengegaan worden door spreiding van groepen met toewijzen van woningen,en het opzetten van ambachtsscholen in de Nederlandse taal. Hierdoor hebben jongeren niet de druk van hoogopgeleid moeten worden voor de kaartenbak 'niet plaatsbaar' en leren ze direct waarmee zij wel meetellen als vakman in de Nederlandse opbouw van de nieuwe staat der Nederlanden.

Wie terug wil naar de roots,mag dat onverwijld doen.. met achterlating van alle rechten die hier zijn verkregen.Het enige dat mag worden meegenomen zijn diploma's,rijbewijs en opgebouwd pensioenrecht.

Zou toch een mooi begin van een nieuwe rechtvaardigere en minder politiek correct samenleving kunnen zijn? Groepen witte helpers die massaal naar ander werk moeten zoeken.. misschien gaan die dan wel de mensen in hun eigen regio helpen die oorlog hebben of opbouw en kennis,dan wel een uithuil schouder nodig hebben.

Welles! Nietes! | 05-07-19 | 21:28 | 1

Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Napoleon, 1806. Vervang die ene groep door de andere, knip-en-plak. Maak geen nieuwe fouten terwijl er al een werkbare oplossing is!

kindapaas | 06-07-19 | 01:04

Het stuk zelf lijkt ook een beetje een infinity pool, traag meanderend door oneindig laagland, maar ik ben wel de laatste die daar kritiek op mag hebben.

Hoe conservatief of progessief je als liberaal bent hangt natuurlijk vooral af van het land en de cultuur waarin je je bevindt. In Saoedi-Arabië of een groot deel van de Islamitische wereld zou ik radicaal-progressief liberaal zijn, omdat er weinig is aan die uitgewoonde woestijn van materiële weelde en diepe geestelijke armoede die ik zou willen conserveren of behouden. Radicaal ontwortelen en opnieuw beginnen is mijn devies voor die onliberale Hel op Aarde. Zonder verder platbranden en stoken door de VS of Europa graag...

In West-Europa of Amerika ben ik eerder conservatief liberaal op het reactionaire af. Omdat hier wel waarden bestaan van gelijke rechten, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en bescherming van eigendom (behalve intellectueel eigendom dan in mijn geval). Die ik niet alleen zou willen behouden, maar zelfs terugdraaien naar een tijd dat ze serieuzer werden genomen. Een tijd waarin puur beledigd of gekwetst zijn of "haatzaaien" nog niet zo'n sterke rem op vrijheid van meningsuiting of vrijheid van vereniging was. Waar de grens voornamelijk bij oproep tot geweld lag. En bij theocratisch geneuzel van Christenen die vonden dat je hun God niet mocht beledigen of erkennen dat er zoiets als seks voor je plezier bestond wellicht, maar daar zou ik weer liever de progressief-liberale snoeischaar hebben betast. En terug naar een tijd waarin de overheid en haar rijke vriendjes zichzelf niet zo rijkelijk beloonden met graaien in andermans eigendom.

Wat betreft onderwijs of woningbouw kan ik ook een flinke boom opzetten (goed voor het klimaat ook), maar laat dat lekker liberaal over aan mensen zelf. Of met een inmiddels besmette term "de vrije markt". Wat meer is dan een economische slogan misbruikt door corporatisten die vooral een gereguleerde markt willen die hun eigen lobby en kleine club bevordert. Een echte vrije markt geeft mensen een keuze: wat voor soort onderwijs wil ik mijn kind geven? Geeft een duidelijk kader, wellicht een voor iedereen gelijk vergelijkend centraal examen, met openbare uitslagen per school, een instap- en eindtoets om het niveau en de vooruitgang van leerlingen te testen bij betreden en verlaten daarvan, waaraan je als ouder kunt aflezen hoe goed (of slecht) een school werkelijk is. Even ongeacht de discussie wat je allemaal zou kunnen verplichten als leerstof, want dat blijft een willekeurige en eindeloze lijst. Misschien dus maar zo min mogelijk verplichten en leerlingen en scholen maximale ruimte geven om dat zelf in te vullen. De school die daarmee de beste resultaten boekt, wint.

Ook wat betreft woningbouw: laat het aan mensen zelf over. Dus niet (alleen maar) aan de corrupte maffiose club van politiek, ambtenaar, projectontwikkelaar, architectenbureau en select clubje aannemers die kunstmatige schaarste creëren met bouwgrond die mondjesmaat wordt uitgedeeld onder hun vriendjes. En je als gewone burger ver bovenmodaal moet verdienen om zelf te mogen bepalen hoe je huis of flat eruit ziet. En zelfs dan eigenlijk nog niet dankzij welstandswillekeur en hoogdravende architectonische prietpraat van de boven ons gestelden. Maak een duidelijk plan, met visie, met algemene regels die natuur en open landschap beschermen of belonen, zonder iedere vierkante millimeter te micromanagen op een landkaart. Of elke sloot tot biotoop van de bonte regenbooglibelle te bestempelen.

Je kunt overal bouwen, maar daarbij gebieden aanwijzen waar dat in lage dichtheid moet. Bijvoorbeeld natuurgebied of agragrisch open landschap waar je hooguit 10% van je kavel als tuin+huis mag inrichten en 90% natuur moet blijven en je kavel minstens een hectare groot moet zijn. Of nog minder regelnichterig: je mag werkelijk overal (behalve zeer selecte unieke natuurgebieden) gewoon bouwen. Want hoe meer mensen in één grote aaneengesloten Randstad wonen, des te meer ruimte en natuur is er in de rest van Nederland. Ben je dan nog bang dat het "volgebouwd" wordt (wat onzin is) is de oplossing simpel: minder mensen, minder geboortes aanmoedigen en minder immigratie. Niet mierenneuken over hoe de mierenhoop moet worden ingericht.

Wat betreft de Euro: maak er een simpel mandje van nationale munten van, zonder ECB, zonder centraal beleid. Hoe sterk of zwak die munt is, is dan een democratische optelsom van het beleid van de Eurolanden met hun eigen nationale munt. Blief je je lokale munt niet of juist de Euro niet, gebruik dan vooral de andere. Dan is er ook geen noodzaak meer tot het redden van andermans banken of de koers en rente van je nationale munt omlaag te duwen en je pensioen te laten verdampen. De zwakke landen printen zich maar lekker suf met hun Drachme of Lire, wij houden een sterke(re) Gulden, zolang we dat willen. En wie grensoverschrijdend wil betalen, kan de Euro of plaatselijke munt gebruiken naar keuze.

Wat betreft die ongrijpbare "gemeenschapszin", prima hoor, zolang het vrijblijvend is in een vrij land. Het is leuk je geborgen te voelen in je eigen cultuur en ideologische gemeenschap, maar het wordt al snel een keurslijf waar je in geperst wordt. Vraag een willekeurig gematigd Islamiet maar eens over de sociale druk die er van een groep kan uitgaan om je te conformeren aan wat die groep als goed of normaal beschouwt. Die conservatieve Calvinistische spruitjeslucht, de Mao-pakken en Rode Boekjes mogen de jaren 50 en 60 mooi houden.

Wol | 05-07-19 | 21:07

Bla bla bla bla bla bla bla. Thierry wordt al een echte politicus. theoretisch gefilosofeer allemaal. Niets concreets. Allemaal vragen en onzekerheid, enerzijds dit, anderzijds dat, we moeten niet alleen hiernaar kijken maar ook daarnaar... Het FvD begint al weg te zinken in het politieke moeras.

D. G. Narrator | 05-07-19 | 20:54

De man van de kritiek doet wel erg hard zijn best om het niet te begrijpen. Je zou bijna denken dat hij Baudet niet wíl begrijpen: Baudet zegt namelijk zelf te zoeken naar het raakvlak. Beiden betogende artikelen van hem zijn de zijden van dat raakvlak. Het is die dynamiek die bij Forum juist voor visie en structurele oplossingen zorgt. Elk medaille heeft zijn keerzijde en Baudet exploreert beiden. We zoeken als maatschappij naar individuele vrijheid, maar moeten niet de ogen sluiten voor de spirituele leegte die dat heeft gebracht en de gevaren die dat met zich mee brengt.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:21

Die jongen van de kritiek, Haagsche Insider:

'Blablabla, Baudet deugt niet, want blablabla', (!) 'En met die hoopgevende gedachte gaan we hiermee het zomerreces in.'

Hij wil Baudet zien vallen.
Is het een of andere fanaat?

Slogra | 05-07-19 | 19:00

God wat had ik graag een debat tussen Fortuyn en Baudet willen zien. Of zou Baudet dan inmiddels vice-premier zijn geweest?

falconwood | 05-07-19 | 18:45 | 2

Opvolger van Pim ja..

Gokmaar | 05-07-19 | 19:04

Debat fortuyn / baudet. Ik denk dat Pim wat pragmatischer zou zijn op de korte termijn. En Thierry wat meer op het filosofische vlak, vergezichten. Alleen, bij twee van dat soort (nodige) idealisten moet je ook weer een realist tegenover zetten (Geert, ja, zelfs een uitmelker als Dijkhof). Aan alles moet je twee kanten zien en soms is de ene overweging sterker, soms de andere. Tao - geven en nemen

Tieneus | 05-07-19 | 21:23

Ik zou hem doen. Of hij mij, mag ook.

Gokmaar | 05-07-19 | 18:27

G*dT, onze jonge doctor zoekt een diepere werkelijkheid achter de werkelijkheid! Platonisme voor het stemvee? Ben in katholiek geworden Peter Kreeft;-)
*CcMed*

kapitein oosterlng | 05-07-19 | 18:20
-weggejorist-
Keyboardspeler | 05-07-19 | 17:48 | 2

Tja wat moet ik er van vinden? Die clash of opinions is Otten duur komen te staan. Sowieso een nare bijsmaak aan die affaire overgehouden. En "De koopkracht moet omhoog, de regeldruk naar beneden.", ja dat wil werkelijk iedereen. Zoals Normaal ooit zei: "Geen gezeik, iedereen rijk!". Verder kan ik me prima vinden in bovenstaand verhaal. Ik vrees alleen dat ook FvD zich in de eeuwige oppositiebankjes zal laten manoeuvreren gezien afgelopen tijd. En daar baal ik van.

Rest In Privacy | 05-07-19 | 17:25 | 1

rlRegeldruk omlaag wil iedereen? zoek één partij die actief pleit voor een eind aan alle subsidies. Kartelpartijen willen méér regels, want dat betekent méér overheid en dat zijn zij.
Koopkracht omhoog staat zeker ook niet bij elke partij voorop. VVD ziet de extra centjes liever gaan naar afschaffing dividend belasting en het voltallig Kartel stemt voor een koopkracht killer genaamd 'het klimaatakkoord'.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:25
-weggejorist-
propper1000 | 05-07-19 | 17:19 | 1

"liberaal-conservatieve" - twee geloven op één kussen...

Bakje Friet | 05-07-19 | 16:48 | 3

Daar steek ik graag mijn leuter tussen!

Dat rijmt.

Rest In Privacy | 05-07-19 | 16:56

Nee hoor, het zijn twee assen op een driedimensionaal spectrum: rechts/links, sociaal/liberaal, progressief/conservatief.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:27

@Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:27:
Een bestuurlijke cubus met een Escher-diagonaal: de getoonde richting is tegengesteld aan de werkelijke richting, zelfs als alle natuurwetten dat uitsluiten.

kindapaas | 06-07-19 | 01:09

Kwikzilver heet gewoon Kwik in Nederland. Niet buitenstebinnen vertalen. Forum is prima! Ik heb de hele lap tekst er doorheen geperst, wel een beetje lang. De termen laag opgeleid en hoog opgeleid storen mij enorm. Je moet zorgen dat mensen doen waar ze goed in zijn! Op Tedx heeft Ken Robinson het al meerdere keren uitgelegd maar niemand pakt het op! Het huidige Nederland zou echt KEIHARD moeten inzetten op Innovatie en die klimaatflauwekullies ondersteboven moeten kickboxen. Vergroenen kan wel, maar niet door uit je nek te lullen als je geen idee hebt waar je het over hebt. Kan het Forum via Instagram niet binnen een paar uur wat TU studenten verzamelen die een Denktank vormen en de hele Politieke Lul Pudding kapotschieten? Gewoon als afstudeeropdracht? Die architectuur en kunst dingen komen vanzelf, als mensen blij zijn, gaan ze vanzelf Hilversum3 bestond nog niet zingen, mooie huisjes bouwen, interessante boeken schrijven, toneelspelen, lekkere wijven regelen, gedichten maken…maar laat de techniek nu ajb aan de techneuten, we hebben nog weinig goeie, en het NL ingenieurswerk uitbesteden KAN NIET! Onze infrastructuur is niet te vergelijken met welk land dan ook. Potverdorie…met je gasleiding…My 2 Cents…

hetgingperongeluk | 05-07-19 | 16:37 | 15

@Hollende_Kleurling | 05-07-19 | 18:48:

Labels plakken doe ik alleen maar aan lekkere mannen.
Hoog of laag opgeleid maakt mij niet uit.
Of je wilt het niet snappen of...
Ergens begrijp ik het wel, je bent zelf onzeker en reageert op deze manier. En BTW we hebben het niet over goed of slecht.
Deze maatschappij heeft bepaalde bedoelingen, dan hebben we handige handen nodig, dan handige hersens, het is politiek.
Centraliseren en decentraliseren.
NIEMAND is dom.
Ik hoop dat je het nu snapt.
Bedankt voor het lezen.

Gokmaar | 05-07-19 | 18:59

@Gokmaar | 05-07-19 | 18:59:
Ik heb het idee dat jullie mij niet begrijpen. Ik heb altijd 'handjes laten wapperen' beroepen gehad, dus ik trek die valse beschuldigingen gewoon niet.
Maar goed, is me geen ruzie waard. We hebben vanaf nu praktisch opgeleide verpleegkundigen (mbo) en theoretisch opgeleide verpleegkundigen (hbo).
PS. diagnoses op afstand is altijd méh. Je kent me niet en weet niets van me.

Rest In Privacy | 05-07-19 | 19:05

Er is nu eenmaal een hiërarchische structuur in ons onderwijs, daar moeten we Hollende gelijk in geven. Na HBO kun je door naar een master, na MBO door naar HBO, etc. Dat iemand van praktisch nut is, dat neemt niet weg dat diens onderwijs van een bepaald niveau is (hoger of lager, beiden kan voor komen). Zo is een chirurg erg praktisch van aard, maar wel universitair, dus hoog geschoold, met beschermde titel en al. Net als een praktische loodgieter, van MBO niveau. Er zijn ongetwijfeld andere structuren die ook werken, wellicht zelfs beter, daar kun je over debatteren. Het is dan wel weer erg progressief van FvD om de bestaande structuur te willen wijzigen.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:49
▼ 12 antwoorden verborgen

Goed stuk!! Dit soort bespiegelingen zie je bij geen enkele andere partij. Ja, holle kreten en borstklopperij maar verder niks. Voor mij blijft het een raadsel dat in de peilingen de VVD zo goed blijft scoren want intellectueel maar ook 'wat heb je er praktisch aan' is het een enorme windbuil. De fout die Thierry gemaakt heeft is dat ie Rutte te vaak heeft uitgedaagd over een baan in Brussel. Om zijn eer te redden zit Rutte nu nog steeds hier. Het was mooi geweest als de man naar Brussels was vertrokken. Waar is Timmermans eigenlijk? Al een dag of 10 niet op twitter gezien. Of is ie blijven hangen in een Pools bordeel?

namensmijnhond | 05-07-19 | 16:25 | 1

Zeker een goed stuk. FvD heeft tenminste een visie ipv meedobberen op de waan van de dag.

bqbq | 05-07-19 | 17:23

Hier had GS een Vrijmibo van moeten maken! Lekker veel linkjes.

NeedIsaymore? | 05-07-19 | 16:24

Ik ben niet geïnteresseerd in een achtergrond-essay. We zitten op een punt in de geschiedenis (het heden, zo je wilt) waarop er snel een aantal maatregelen genomen dienen te worden. Ja, die heeft het FVD ook op de agenda staan, maar het intellectuele gezever voert de boventoon. Het wordt tijd dat daadkracht even prioriteit krijgt.

kotelet | 05-07-19 | 16:11 | 5

Gewoon, een shortlist -eigenlijk het FVD-program- voorop zetten. Pasklare oplossingen genoeg. De beweegredenen van het FVD ken ik wel, daarvoor ga ik wel naar de website van de Burkestichting.

kotelet | 05-07-19 | 17:01

Kotelet bedoelt niet "intelectueel lullen" maar "poetsen".

movingsquare | 05-07-19 | 17:43

Kotelet, om politiek te kunnen poetsen moet je eerst een meerderheid hebben. Die vergaar je door een sterke visie te tonen. Dat is wat hier gebeurt. FvD is op dat vlak een enorme verademing na decennia van visieloze regressie. Steeds meer mensen zien dat in en prikken door de demonisering en frames van de gevestigde bedreigde orde heen.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik vind het een mooie toevoeging, achter ieder stuk dat "geld - GeLd - GELD".
Maakt het allemaal net even logischer en makkelijker om te snappen.

pollens | 05-07-19 | 16:08

Ik stel voor dat het voor twee maanden maar zelf gaan doen. Dat kan nooit slechter worden.

Rest In Privacy | 05-07-19 | 16:04

Helemaal partij. Nogmaals jammer van de leider.

overVecht | 05-07-19 | 16:00 | 2

Stem dan gewoon sgp.

Rest In Privacy | 05-07-19 | 16:53

of Hiddema

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:53

Meer praktijk politiek voor de FVD'ers op de werkvloer, iets minder filosofische vergezichten van onze Thierry en voer voor media relletjes. De koers van Annabel.

GroetenVanUrk | 05-07-19 | 15:59 | 4

Je denkfout is dat je in of/of denkt. Waarom kan iemand geen lange termijnvisie hebben én tegelijkertijd op de korte termijn acties nemen?

ole guapa | 05-07-19 | 17:00

Ole +1

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:54
▼ 1 antwoord verborgen

Liberaal-Conservatief. Want dat bestaat. Ik ben Christelijk-Islamitisch, Homoseksueel-Hetero, Multitaskende-Man, Op een slimmemanier-Achterlijk, Uitgekookt-Naief, Eerlijke-Politicus, Windbuil-Intellectueel (die dan weer wel), 1 pot gel per week-Niet van Denk, Antitegenspraak-Democraat, Jan Dijkgraaf-Aspirant fvd tweede kamerlid, Opsvest-zwembadmarinier, Woest-Aantrekkelijk.

Hoi Tjer, wanneer gaan we weer eens een keertje anaalscharen? Ik mis je en ik lees dat je 2 maanden vakantie hebt. Bel me, lekker ding!

xxx hkv

Rest In Privacy | 05-07-19 | 15:57 | 3

Bent u die dame uit de nieuwe video van Lubach?

threeheadedmonkey | 05-07-19 | 16:03

@threeheadedmonkey | 05-07-19 | 16:03: Helaas, was het maar waar. Ik heb Tjer letterlijk en figuurlijk op mijn knieën eeuwige trouw moeten beloven. Plus uiterste discretie. Arjen Lubach was wat dat betreft net iets makkelijker, maar ja, van de vpro dus wat wil je dan?

Ik ben de hoer van Babylon: no nichten, no cry. Maar dan wel weer een beetje saai. Met andere woorden: wie moet ik dan wel pijpen om het ook een keer te gaan maken in deze wereld?

Rest In Privacy | 05-07-19 | 16:31

Liberaal en conservatief zijn twee punten op verschillende spectra. Dus ja, je kan Liberaal-Conservatief zijn. Dan ben je de tegenpool van Sociaal-Progressief (is o.a. SJW identiteitspolitiek).
Politiek is niet eendimensionaal, hoewel het eeuwige links-rechts simplisme dat soms wel doet vermoeden.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:57

Een baken van geestelijke gezondheid in een land vol versteende opiniedrift.

dr Rechts | 05-07-19 | 15:57 | 1

Mooi!

kapoerewiet | 05-07-19 | 18:10
-weggejorist-
Yie_Ar_Kung_Fu | 05-07-19 | 15:56 | 1

Ben een voorstander van genuanceerd denken. Dit gaat echter zover dat het gebruik van woorden de boventoon voert tov de inhoud.

kwark001 | 05-07-19 | 15:54 | 1

Misschien moet je het dan nog eens lezen.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:58

Praatjesmaker

sohee | 05-07-19 | 15:54

#goedverhaal. Geen zweverig geneuzel over uilen, maar to the point. Ik zie verbetering, Thierry!

threeheadedmonkey | 05-07-19 | 15:46 | 2

En over die kutmammoet wil ik ook nooit meer horen.

Rest In Privacy | 05-07-19 | 16:39
-weggejorist-
Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 20:58

Yep hij is een echte policus geworden. hondermiljoenmiljard woorden nodig wat je ook in 100 woorden kan vertellen.

Zaanse Mayonaise | 05-07-19 | 15:43 | 2

Nou, godzijdank! Of wil je het liever met een onelinertje en een tweetje afdoen? Dan is Rutte je man.

kapoerewiet | 05-07-19 | 18:11

Komt Wilders met een A4tje, is het niet genoeg. Komt Baudet met meer dan een A4tje, is het teveel.
Naar mijn idee is het een sterk uiteengezette reflectie. Wellicht is het grotendeels gesneden koek voor de doorgewinterde FvDer, maar je schoonmoeder die toch eens benieuwd is waar Baudet nou voor staat kan zich er prima mee informeren. Kan ze in het vervolg alle demonische collums uit de media met iets meer reserve tot zich nemen... beetje bij beetje worden mensen wakker.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 21:01

Zoals Montesquieu al zei: "Nondeju!", toen hij uitgleed over de drek in een donker achterbuurtsteegje. En zoals Nietzsche reeds uitriep: "Scheisse!", toen hij na een lange zit opstond en omlaag keek tijdens het doortrekken. De schrijftoon van dit zomermanifest is te keurig, te academisch, te beschaafd CHU-achtig, akelig adellijk deftig. Zou graag iets meer gespetter in de infinity pool zien, 'a bigger splash' of gewoon knoertehard een oernederlands "bommetje!!" in het oernederlandse zwembad tussen alle die klef naar knof**** zwetende bontkraagjes. FvD dreigt langzaamaan een suffige sullige suckende afspiegeling van de Britse conservatieven te worden................... Bommetje!

Eeuwig..Op..Vakantie | 05-07-19 | 15:42 | 2

Zoek Baudet als middelbaar scholier op op YouTube en je ziet dat dit niets nieuws is. Dit is wie hij is. Dat is prima. De man is een visionair en uiterst intelligent, daar mag wat exentrisme en niveau bij gepaard gaan.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 21:05

Zoek Baudet als middelbaar scholier op op YouTube en je ziet dat dit niets nieuws is. Dit is wie hij is. Dat is prima. De man is een visionair en uiterst intelligent, daar mag wat exentrisme en niveau bij gepaard gaan.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 21:05

Wederom.en als lid een donatie gedaan. Ik weet het zijn beloftes, maar je moet toch ergens in geloven in deze barre tijden?

Misterspok | 05-07-19 | 15:42

Twee maanden zomerreces, want ze hebben zo'n zware baan en werken hard voor weinig dat ze dus ook minder hoeven werken...?

BluRay | 05-07-19 | 15:39 | 1

Is inderdaad toch niet te geloven. En het b*llshit excuus dat ze de provincie ingaan en praten met de kiezer en dat ze dossiers lezen.
Yeah right.
Ze gaan op vakantie en de kiezer interesseert ze geen zak. Ze lezen niks. Ze doen niks en als het mogelijk is proberen ze die vakantie ook nog eens te declareren als "werkvakantie". Man man man.

Basil Fawlty | 05-07-19 | 15:47

Klimaatgekte kan niet ontkent worden

Zorc | 05-07-19 | 15:36

Leuk stukkie voor de vrijdag, mis alleen de bodemloze put die het koningshuis ons kost. Dan hadden ze zeker mijn stem gehad.

Rest In Privacy | 05-07-19 | 15:36

Tekenend voor de totaal idiote aanpak middels de klimaathysterie. Als we all electric willen gaan zijn we nog deze hele eeuw bezig met windmolens en zonneparken bouwen en niet vergeten iedere 20 jaar te vervangen. Alles op wind en zon gaat never nooit niet lukken .

Zogenaamde blauwe waterstof (van nu afgefakkeld gas) is ook onzin. Dan kun je beter dat afgefakkeld gas rechtstreeks gebruiken want omzetten naar waterstof levert alleen maar extra verlies op.

En dan gaat men vooral geen gas uit Groningen gebruiken maar uit de Noordzee. Nou goed gewerkt pik!

5611 | 05-07-19 | 23:42

Thierry en zijn FvD en dit manifest zijn hoopgevend en hoop doet leven.

frisenfruitig | 05-07-19 | 15:35

Goed stuk (lekker kort ook). Maarre, waarom zijn nu juist islamitische migranten nu zo moeilijk te integreren? We serious? Misschien omdat die hele doctrine niks naast zich duldt?

Aap Noot Miesje | 05-07-19 | 15:34 | 3

Omdat wij zelf de cultuur waarin ze moeten integreren verzwakt hebben. Omdat wij nooit de moed hebben gehad het woord *assimileren* te gebruiken. Omdat het Europese individualisme hartstochtelijk gelooft in universele waarden, maar dat het, o ironie, een typisch blanke Europese cultuuruiting is: De rest van de wereld is schaamteloos tribalistisch, de oerstaat van de mens.

omanders | 05-07-19 | 15:40

@omanders
Ik snap je wel hoor, maar als assimilatie wel was geëist had het nog steeds huilen met de pet geweest. Het is niet dat het in culturen die wat trotser zijn wèl lekker loopt met de mohammedanen. Daar komen ze niet binnen, of mogen zich daar niet vestigen, of vanuit de andere kant bezien wil de mo-fanclub zich daar niet in grote getalen vestigen.

Rigide oorlogsdoctrine(ideologie) welke de dood verheerlijkt. Dat botert nergens, zelfs de stromingen onderling (allah zij geprezen) niet.

Aap Noot Miesje | 05-07-19 | 17:38

Natuurlijk weet Baudet het antwoord op die vraag. Maar het feit dat geen enkele Kartelpartij die vraag openlijk durft te stellen maakt dit al een verademing.
FvD stelt de juiste vragen, vanwaar het juiste beleid voort vloeit. De vraag is bedoelt om de intrinsieke leugen die mensen zichzelf wijs maken (om rustig door te slapen) te doorbreken.

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 21:09

Heerlijk stuk! Dit geeft de burger vleugels. Mij wel althans.

Snoess | 05-07-19 | 15:33

Goed stuk, maar dat vind ik ook vaak van de verkiezingsretoriek van de VVD.
Eerst maar eens afwachten wat er in de praktijk van terecht gaat komen....

ZonderNaam | 05-07-19 | 15:30 | 1

Als ze (ooit) de kans krijgen... moties, voorstellen en ideeën zijn er genoeg. Recent nog om het klimaatvoorstel door planbureau en een onafhankelijke partij door te laten rekenen. Voorheen riepen Klaver en Jan en alleman dat FvD het niet aandurfde om zijn 100 miljard te laten doorrekenen. Komt ie met een motie dit wel te doen, stemmen ze allemaal tegen, Yasser vooraan...

GWBA | 05-07-19 | 15:40

Leesvoer voor onder de parasol: nieuw wetenschappelijk artikel in het tijdschrift Science! Bosherstel is de beste oplossing voor klimaatverandering, maar dan moeten we zo snel mogelijk gaan planten, aldus prof. Thomas Crowther (ETH Zurich). Tsja, het Nederlands klimaatakkoord kan in de prullenbak, "back to te drawing board"!

Middenmoter | 05-07-19 | 15:29 | 4

Ben je gek we zijn evenals in Belgie de bossen juist aan het rooien om onze "Groene" centrales van gesubsidieerde pellet bijstook te voorzien.
www.trouw.nl/opinie/stop-met-bijstook...
Dat bossen CO2 opnemen is de overheid en het bedrijfsleven even vergeten want SUBSIDIE.
En dan hebben al die slimme mensen die centjes willen verdienen plotseling schijt aan het klimaat.

Roadblock | 05-07-19 | 15:48

Oeps, ik kreeg al visioenen van een groene Sahara, maar tegen een hoge houtprijs en averechts werkende "milieusubsidies" is inderdaad geen kruid gewassen ;-)

Middenmoter | 05-07-19 | 18:24

@Middenmoter | 05-07-19 | 18:24: Ik krijg eerder visioenen van een kaal gekapt, die en geel Nederland met hier en daar een milieu- en CO2-vriendelijke, rookbrakende biomassacentrale, u aangeboden door GL.

5611 | 05-07-19 | 23:46
▼ 1 antwoord verborgen

Met een armbandje om, gratis fout bier drinken, vet vlees opzuigen uit de warmhoudpan, de opgebakken aardappeltjes van gisteren en daarna 6 ijsjes eten en op tijd je handdoekje neerleggen terwijl je naar kutmuziek moet luisteren, kinderen in vreemde talen lopen te krijsen, je hele Leijer staat in de fik van die kutzon en je moet met domme mensen praten omdat dat gezellig is…ik kan bijna niet meer wachten op de vakantie…vindt zij leuk….

hetgingperongeluk | 05-07-19 | 15:27 | 7

@Roadblock | 05-07-19 | 15:42: Heb al nee gezegd, heeft voor hoop gezeik gezorgd, kom dan met een alternatief zei ze toen... toen begon ik na te denken.... en wist ik het niet...

hetgingperongeluk | 05-07-19 | 15:50
▼ 4 antwoorden verborgen

Een paar illustraties erbij zou wel leuk zijn geweest, dat zou het wat luchtiger maken.

Mr_Natural | 05-07-19 | 15:24

Mooi geschreven tekst maar nu even praktisch:
"stoppen met de ‘energietransitie’ die ons 1.000 miljard kost en niets oplevert." tenzij men volledig overstapt op kernenergie dan zal zelfs het klimafaat ons geld opleveren. Het verbaast mij dat verreweg de meeste politici blijven hangen in hobby's zoals wind- en zonne-energie terwijl wij in astronomische zin allemaal het product zijn van kernenergie, lang lang geleden en nu nog steeds als energiebron, onze dichtstbijzijnde ster, de zon.

"woedende critici van het neoliberalisme."
Ik vind dat deze mensen zeer zeker moeten worden geraadpleegd zoals ik, want het neoliberalisme is hét kwaad van de samenleving (naast het klimafaat). De kleine welgestelde elite heeft het goed, de rest van het gepeupel slaapt maar onder de brug en wordt gratis en onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld waar een menig ontwikkelingsland haar vingers bij zal aflikken.

"en het autootje pesten moet stoppen."
Maar ook fietsers pesten moet stoppen want ik vind het niet normaal dat een fietser die het goed heeft met het klimaat maar liefst 3 hele minuten moet wachten voor een rood-uitstralend verkeerslicht zodat het heilig verklaarde openbaar vervoer voorgaat (dat nota bene op fossiel loopt) en vervolgens de hele verkeersregelinstallatie in de war raakt met als gevolg de drie minuten wachttijd.

ProAsfalt | 05-07-19 | 15:24 | 5

Volledig mee eens. Met name het laatste punt. Fietsers horen voorrang te krijgen want het is milieuvriendelijker dan de bus. En helemaal als het regent.

Frau Merkel | 05-07-19 | 15:44

Klimafaat, haha +1

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 21:13
▼ 2 antwoorden verborgen

"We zullen nu eens kiezen voor materieel gewin, dan weer voor spiritueel belang."
Een omgevallen boekenkast biedt meer lijn, als je het mij vraagt.

Schoorsteenveger | 05-07-19 | 15:24 | 2

Eerst de koopkracht verbeteren door een vereenvoudigd belastingstelsel en een vlaktax. Een verzorgingsstaat en immigratieland zijn immers onverenigbaar. Vervolgens moet het culturele aspect aangepakt worden, maar niet door een terugkeer naar een vervlogen tijd. Dat is utopisch en logischerwijs niet haalbaar. Draag vrijheid uit maar ook de notie dat de eigen verantwoordelijkheid weer centraal komt te staan. Een land dat handhaaft en leidend is in het uitdragen van de wens van de bevolking...

Desmoulins | 05-07-19 | 15:30

gelukkig wordt u niets gevraagd :P

Joostmochtnietsweten | 05-07-19 | 21:49

De islam beteugelen door het laïcisme na te streven, zou ik heel graag zien. We zijn al te ver heen.

Desmoulins | 05-07-19 | 15:21

Ik wacht wel op de film (of het youtube filmpje). Wat een lap tekst zeg.

sjef-van-iekel | 05-07-19 | 15:18 | 1

Ik heb het luisterboek.

Mr_Natural | 05-07-19 | 15:20

Gaat direct en zonder lezen door naar de reactie :
" Mijn god , wat een nazi's en fascisten " , dit word genocide, eng gewoon ... "

Castor12 | 05-07-19 | 15:15

Vanochtend al gelezen. Het enige dat ik nog mis is een positieve ondertoon, waarden en beelden waar mensen naar kunnen en moeten streven. Dus niet het eeuwige linkse vingerwapperen, zelfkastijden en ach-en-wee-gejammer, maar iets positiefs.
Qua inhoud staat er geen letter verkeerd.

ole guapa | 05-07-19 | 15:15

Papier is geduldig. Islam vraagstuk oplossen is veel te slap.

kwark001 | 05-07-19 | 15:15

Als hij door een “clash van opinions” tot de beste inzichten komt ben ik benieuwd vanuit welke (kennelijk andere) aanleiding hij tot de waanzin komt die hij doorgaans debiteert.

Ridde Rogter | 05-07-19 | 15:14

Zo, stukje propaganda naar de mensen toe. Kritiekloos geslikt door het roze legioen.

Ignatius J Reilly | 05-07-19 | 15:14 | 2

Definieer Roze Legioen.

Roadblock | 05-07-19 | 15:29

onderbouw kritiekloos geslikt...

GWBA | 05-07-19 | 15:49

Goed verhaal, niet kort.. Wat een verademing na al dat gekonkel van enge linkse gluipers die den Haag al veel te lang bevolken en ons land diep in de drek heeft weten te regeren. Wanneer kan ik weer FVD stemmen?

sokkenpluisje | 05-07-19 | 15:14

Je moet dit stuk een paar keer lezen en dat heeft wat tijd nodig...... zoals het opbouwen van een partij tijd nodig heeft.

Ik wens de de 1e en 2e Kamerfracties van de FvD een fijne zomer toe!

Fatwabuster | 05-07-19 | 15:14

Gezond redelijk verstand partij.

Hypno2050 | 05-07-19 | 15:14

Lees toch anders liever het a 4tje van ome Geert.Kort,krachtig en geen gelul.

komtdatschot | 05-07-19 | 15:12

Ik ben een heel eind gekomen. Goed stuk zover.

funkyd | 05-07-19 | 15:11

Wat hoort niet thuis in dit rijtje: Fox News - GS - RT - de fabeltjes krant?

AjoParaplo | 05-07-19 | 15:11 | 2

Nou? Maak me gek, vertel.

IkwilJinekwel | 05-07-19 | 15:26

Hoe kun je hier op tegen zijn vraag je je af? Overigens heeft die Haagsecriticus het stukje overduidelijk niet helemaal uitgelezen toen hij begon te spuien...

Lood om oud ijzer | 05-07-19 | 15:10 | 1

Nee, die kritiek zegt meer over die twitteraar dan FvD.
Maar er zijn wel meer FvD critici die niet willen of niet kunnen begrijpend lezen.

Harry Turtle | 05-07-19 | 18:31

Pfoe, dat waren een boel lettertjes zeg...

Toe aan een kouwe klets nu.

Wijze uit het Oosten | 05-07-19 | 15:09 | 4

Inspannend hè? Nu even een uiltje knappen.

Mr_Natural | 05-07-19 | 15:19

@Roadblock | 05-07-19 | 15:14: lezen is geen probleem, maar van een tendentieus bligje verwacht ik wat anders. 15 jaar geleden had je dit soort epistels hier niet

Henk de Vries2074 | 05-07-19 | 15:22

@Henk de Vries2074 | 05-07-19 | 15:22:
Bligje? Hm? Wasdah?
Dikke vingers van de warmte?

Roadblock | 05-07-19 | 15:27
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Gast_man | 05-07-19 | 15:09 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Sterk verhaal, lekker kort ook zo net voor t weeekend, lees t morgen wel, *plop.

Henk de Vries2074 | 05-07-19 | 15:08
-weggejorist-
deHoestendeMan | 05-07-19 | 15:07

Infinity pools zijn helemaal het einde.

Shareholder II | 05-07-19 | 15:06 | 1

Wacht maar, tot die poolkappen ooit écht een keer gaan smelten...

bisbisbis | 05-07-19 | 15:21

Wordt tijd voor de vrijdagmiddagborrel, wat een lap tekst zeg.

Karel Kruizenruiker | 05-07-19 | 15:06 | 3

Ambtenaar?

Roadblock | 05-07-19 | 15:22

@Karel Kruizenruiker | 05-07-19 | 15:25:
Op vakantie een vrijdagmiddagborrel. Ok.
Macht der gewoonte?

Roadblock | 05-07-19 | 15:40

Parlementariers en werkelozen lopen weer te niksen terwijl de werkman hard moet werken.

Mijn GS nick magnie | 05-07-19 | 15:06

2 maanden vakantie... Moet je bij een "normale" werkgever mee aankomen.

Ommezwaai | 05-07-19 | 15:05 | 1

Het kan normaal worden maar dan moet het land wel eerlijk, sociaal en bourgondisch worden.

ProAsfalt | 05-07-19 | 15:27

Wat een lap. Het is vrijdag 15:00 uur en 25 graden buiten. Tijd voor een borrel

herrJuncker | 05-07-19 | 15:04

Is het de bedoeling dat ik die hele lap tekst moet lezen ?

van_Heutsz | 05-07-19 | 15:04 | 8

@Shareholder II | 05-07-19 | 15:33:
Waarom verbaast het mij nou niet, dat u ook te lui bent om dit te lezen

Roadblock | 05-07-19 | 15:38

@Roadblock uw oordeel verbaast mij ook niet, maar vraag t een ander.

Shareholder II | 05-07-19 | 16:20

@Roadblock | 05-07-19 | 15:38: Maak je niet te druk. Ze draaien op termijn wel bij, zodra ze een winnaar in het vizier krijgen waarop ze dan gaan stemmen. Volkomen clueless maar als stemvee kun je ze wel hebben om de cijfertjes. Uiteindelijk worden het FvDers maar ze weten het nog niet. Ze wachten met stemmen tot vlak voor de verkiezingen een duidelijke a.s. winnaar in hun beperkte zicht is. Daar stemmen ze dan op en dat is dan waarschijnlijk FvD.

Han-Xi | 05-07-19 | 17:27
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik had het al gelezen. Over het algemeen werd mijn humeur er een stuk beter van.

Alexis de T. | 05-07-19 | 15:02

goed stuk, lekker kort ook!

pibasso | 05-07-19 | 15:02 | 1

Tja, het zal dan ook maar eens meer dan een halve paragraaf zijn....

ole guapa | 05-07-19 | 15:14

Inbevier de gebruikelijke verdachten 'ah, het is weer politieke zendtijd op GS'.

3, 2, 1..!

Kleine_Deugniet | 05-07-19 | 15:02 | 4

@Roadblock | 05-07-19 | 15:20:
-
Kijk eens aan: lijstjes - zó hebt u tenminste nog een nuttige invuling van het leven!

bisbisbis | 05-07-19 | 15:25
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl