Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Jeune Premier zet éminence grise aan het werk

Vragen (49 - red) van het lid Baudet (FvD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de problemen inzake het asielbeleid (ingezonden 12 juni 2019)

lol, veel plezier, knol

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Broekers-Knol mag puinruimen; oplossing voor falend asielbeleid gevraagd’? 1)

Vraag 2
Erkent u dat sprake is van een falend asielbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Waarom acht u zichzelf geschikt de enorme problemen in de asielketen op te lossen, terwijl uw voorgangers daar jammerlijk in zijn tekortgeschoten?

Vraag 4
Welke concrete doelen heeft u zich gesteld gedurende uw ambtstermijn te verwezenlijken? Welke concrete wijzigingen van het asielbeleid zijn noodzakelijk teneinde uw doelen te verwezenlijken? Op welke momenten en op welke wijze zult u meten of u voldoende voortgang boekt om die doelen te verwezenlijken?

Vraag 5
Erkent u dat een toestand van ongecontroleerde massa-immigratie rampzalige gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van een verzorgingsstaat?

Vraag 6
Hoe beschouwt u de ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking, die het gevolg zijn van het in de laatste decennia gevoerde asielbeleid? Ziet u hierin vooral kansen of vooral bedreigingen?

Vraag 7
Hoeveel asielzoekers kan Nederland naar uw mening nog maximaal per jaar opvangen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit aantal niet overschreden wordt?

Vraag 8
Bent u bekend met het Australische asielbeleid? Zo ja, hoe beoordeelt u dit beleid?

Vraag 9
Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor een grondige herziening van het Nederlandse asielbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Hoe zou het bedrag van 100 miljoen euro, dat het kabinet op grond van de Voorjaarsnota jaarlijks extra uittrekt voor de asielketen, naar uw oordeel besteed moeten worden?

Vraag 11
Hoe lang duurt het op dit moment gemiddeld tot een asielaanvraag in behandeling wordt genomen en hoe lang gemiddeld tot een aanvraag is afgehandeld? Wat vindt u van die termijnen?

Vraag 12
Waarom hebben asielzoekers die nog niets hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij recht op een dwangsom, indien hun asielaanvraag niet tijdig wordt behandeld? Wat vindt u van deze regeling?

Vraag 13
Hoeveel euro heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sinds 2015 in totaal al uitgekeerd aan dwangsommen, wegens te trage afhandeling van asielaanvragen?

Vraag 14
Erkent u dat de achterstanden bij de IND kleiner zouden worden, indien er minder asielzoekers toegelaten worden? Zo ja, bent u bereid zich in te spannen voor wijzigingen in het asielbeleid, waardoor er minder asielzoekers worden toegelaten? Zo nee, hoeveel personeel heeft de IND naar uw mening, bovenop de huidige +/- 3.000 fte, nog nodig teneinde de achterstanden weg te werken?

Vraag 15
Hoe gaat u voorkomen dat asielzoekers en hun eventuele nakomelingen zich, in afwachting van de beslissing op hun aanvraag, in Nederland wortelen?

Vraag 16
Hoe ziet uw noodplan eruit voor het geval er opnieuw een acute asielcrisis, vergelijkbaar met die van 2015, optreedt? Kan dat plan voorkomen dat er wederom in enkele maanden tijd ongecontroleerd tienduizenden kansarme asielzoekers Nederland binnen komen?

Vraag 17
Hoeveel kosten de talloze en eindeloze juridische procedures die door asielzoekers gevoerd worden de Nederlandse belastingbetaler op jaarbasis?

Vraag 18
Biedt Nederland asielzoekers meer rechten, dan waar Nederland zich verdragsrechtelijk toe verplicht heeft? Zo ja, bent u bereid de rechten van asielzoekers te versoberen?

Vraag 19
Wat is de huidige stand van zaken omtrent de veiligheid in asielzoekerscentra (AZC’s)? Hoeveel gevallen van agressie, bedreiging, geweld, seksuele intimidatie en overig crimineel of overlastgevend gedrag doen zich er gemiddeld per week nog voor?

Vraag 20
Is er al een einde gekomen aan de onveilige werkomstandigheden voor medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)? Zo nee, hoe gaat u ervoor zorgen dat medewerkers van het COA zich weer veilig gaan voelen op de werkvloer?

Vraag 21
Welke disciplinaire maatregelen worden opgelegd aan asielzoekers die zich gedurende hun verblijf in een AZC schuldig maken aan crimineel of overlastgevend gedrag?

Vraag 22
Komen asielzoekers die zich gedurende hun verblijf in een AZC schuldig maken aan crimineel of overlastgevend gedrag nog in aanmerking voor een verblijfsvergunning? Zo ja, waarom?

Vraag 23
Wat heeft u geleerd van de politieke doodzonde (vette letters door ons -red) die uw voorganger heeft begaan, door het parlement desinformatie te verstrekken over criminaliteit onder asielzoekers?

Vraag 24
Bent u bereid het parlement voortaan gevraagd en ongevraagd te informeren omtrent strafbare feiten die door asielzoekers worden gepleegd en omtrent overige informatie die kennelijk relevant is in het asieldebat? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat dit ook gebeurt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 25
Hoe gaat u ervoor zorgen dat uw ambtenaren voortaan geen cijfers of andere informatie meer verdoezelen? Welke maatregelen zijn reeds genomen jegens hen die zich hier onder het bewind van uw voorganger daaraan schuldig hebben gemaakt?

Vraag 26
Kunt u een overzicht verstrekken van de hoeveelheid strafbare feiten waar asielzoekers van worden verdacht of reeds voor veroordeeld zijn, waarbij per type delict onderscheid gemaakt wordt tussen asielzoekers uit islamitische landen en asielzoekers uit niet-islamitische landen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 27
Waarom komen asielzoekers met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, na vijf jaar in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning, in plaats van dat ook na die termijn periodiek wordt bekeken welke asielzoekers terug kunnen naar hun land van herkomst? Hoe beoordeelt u dit beleid?

Vraag 28
Hoeveel Syriërs die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen en aan wie een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is verstrekt, komen bij ongewijzigd beleid, de komende vijf jaren in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning?

Vraag 29
Houdt u rekening met de mogelijkheid dat veel Syriërs die naar Nederland zijn gevlucht, graag in Nederland blijven, zelfs wanneer Syrië weer veilig is?

Vraag 30
Deelt u de mening dat de Syrische mannen die gevlucht zijn en hun vrouwen en kinderen hebben achtergelaten, indien Syrië weer veilig is zo snel mogelijk zouden moeten terugkeren om te helpen met de wederopbouw van hun land?

Vraag 31
Bent u op de hoogte van het standpunt van de Syrische overheid dat het land weer voldoende veilig is voor de degenen die het nodig vonden om te vluchten, teneinde terug te keren en te helpen met de wederopbouw van het land?

Vraag 32
Bent u ermee bekend dat vele tienduizenden Syriërs die tijdens de oorlog naar diverse buurlanden, niet zijnde verzorgingsstaten, zijn gevlucht inmiddels weer zijn teruggekeerd teneinde te helpen met de wederopbouw van het land?

Vraag 33
Bent u bereid het oordeel omtrent de terugkeermogelijkheden van Syriërs zo spoedig mogelijk te wijzigen en daarmee te voorkomen dat er de komende jaren onnodig tienduizenden permanente verblijfsvergunningen worden verstrekt?

Vraag 34
Kunt u een schatting geven van de aantallen vreemdelingen die momenteel in Nederland verblijven, terwijl zij daar geen recht hebben (hierna: illegalen)? Hoeveel van hen verblijven momenteel in vreemdelingendetentie?

Vraag 35
Hoeveel illegalen verlaten ons land wekelijks gemiddeld vrijwillig en hoeveel onvrijwillig? (Spoiler - helemaal niemand - red)

Vraag 36
Wat is het beleid ten aanzien van illegalen die weigeren Nederland te verlaten? (Spoiler - die krijgen een huis - red)

Vraag 37
Hoe gaat u ervoor zorgen dat illegalen zo spoedig mogelijk, al dan niet vrijwillig, Nederland verlaten?

Vraag 38
Erkent u dat de opvang van illegalen, zoals die plaatsvindt in de gemeente Amsterdam, in strijd is met het kabinetsbeleid? Zo ja, bent u bereid er in het kabinet op aan te dringen in Amsterdam in te grijpen?

Vraag 39
Erkent u dat pardonregelingen, waarbij illegalen massaal alsnog een verblijfsvergunning krijgen, ertoe kunnen leiden dat hoop gewekt wordt bij alle illegalen en hen motiveert zich tegen uitzetting te blijven verzetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 40
Kunt u garanderen dat u zich, koste wat kost, ertegen zult verzetten dat er onder uw bewind opnieuw een pardonregeling tot stand wordt gebracht?

Vraag 41
Hebben illegalen nog recht op rechtsbijstand? Zo ja, hoeveel kost dit de Nederlandse belastingbetaler op jaarbasis?

Vraag 42
Erkent u dat een soevereine staat niet kan voortbestaan zonder grenzen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 43
Erkent u dat deugdelijke grenscontrole een positieve bijdrage kan leveren aan de nationale veiligheid en openbare orde? Zo nee, waarom niet?

Vraag 44
Op welke wijze worden de Nederlandse grenzen momenteel gecontroleerd? Is dit naar uw oordeel een effectieve wijze?

Vraag 45
Hoeveel vreemdelingen treden naar schatting jaarlijks onrechtmatig Nederland binnen?

Vraag 46
Welke wijzigingen op het gebied van grenscontrole zouden naar uw oordeel noodzakelijk zijn teneinde te voorkomen dat vreemdelingen onrechtmatig Nederland binnentreden?

Vraag 47
Welke internationale rechtsregels verzetten zich ertegen dat wij onze grenzen deugdelijk kunnen controleren? Hoe gaat u zich ervoor inspannen dergelijke regels aan te laten passen?

Vraag 48
Bent u bereid in het kabinet ervoor te pleiten in internationaal verband te bewerkstelligen dat wij onze grenzen weer deugdelijk kunnen controleren?

Vraag 49
Kunt u de gestelde vragen tijdig en afzonderlijk van elkaar beantwoorden?

1) Telegraaf 7 juni 2019.

gvd

Nu u toch bezig bent, geachte excellentie staatssecretaris Knol. Hoe zit dit?
Die mevrouw was van uw leeftijd..

Reaguursels

Inloggen

Vraag 2 t/m 49. Er is geen falend beleid. Er is namelijk geen beleid. Dit in het kader van de (VVD66) wens een EU Rijk te stichten dat uiteindelijk zal gaan over asielbeleid. Die paar honderd duizend asielzoekers in dit deel van de EU, voorheen Nederland, vallen in het niet bij de EU bevolking van ca. 500 miljoen. De paar miljoen autochtone Nederlanders vallen trouwens ook in het niet bij de ca. 500 miljoen EU ingezetenen. Hebben daarom geen stem in de EU. Dus waarom nog geld en energie steken in zo iets als het asielbeleid als het streven is Nederland te laten opgaan in het EU Rijk en het asielbeleid vanuit Brussel te laten regelen? “If you don’t want to beat them, you might as well join them”.

forecastle | 13-06-19 | 15:10

Vraag 50:
Vele Nederlanders vinden dat de huidige asielpolitiek op 'The Great Replacement' gestoeld is. Wat is uw mening hieromtrent? En bent u het hiermee eens?

GebaoreEnGetaoge | 13-06-19 | 13:09

Ik vraag me toch echt af wanneer Rutte voor het laatst heeft gehuild!

Harrie7949 | 13-06-19 | 13:00

Kan gelijk flink aan de bak.
Dat vrouwtje van 68, is ook verkracht & vermoord door een asielgier.

bqbq | 13-06-19 | 12:45

social econoom
Naast de oneindige instroom van migranten uit Afrika en moslimlanden krijgen we nu ook een grote toestroom van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.

Wat een onzin jaarlijks komen er minder als 10.000 asielzoekers uit een onveiling land binnen ,bovengenoemde criteria worden keihard geweigerd

we staan op plek 11 in de de eu met het aantal toegelaten vluchtelingen (migranten /gelukszoekers ) je noemt ze maar ( in verhouding met inwoners )

pietertjekanniet | 13-06-19 | 12:03

Sociaal econoom
Met Marrakesh wordt het dadelijk nog duurder omdat uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen nu recht hebben op onderdak en zakgeld.
Amsterdam is als enige stad in Europa hiermee begonnen

Neen dat staat nergens in het niet bindende pact voorzien van juridisch inleg vel
onze nationale wetgeveing blijft er altijd boven staan en daarin staat :
EEN uitgeprocedeerde heeft geen status ,dus nergens recht op (geen zorg /inkomen en paspoort cq huisvesting )
Nu werkt het land van herkomst niet mee …
dus laten we ze maar de illigaliteit ingaan en zelf maar aan hun kuch kuch kost komen (lees steel maar voor je eten ) of gaan we ze tijdelijk opvangen tot uitzetting wel lukt

pietertjekanniet | 13-06-19 | 11:57 | 1

Ja maar u weet toch dat GL / PvdA en de andere linkse rakkers voorzichtig met UW geld omgaan. Nee, laat u dat maar in de vertrouwde handen van Rutgertje Kneiter. Hebben linkse lieden die onderaan de maatschappelijk ladder zwalken nog niet in de gaten dat ze voor de gek worden gehouden door hun rijke salonsocialisten en dat ZIJ en niemand anders uiteindelijke de prijs betalen en niet de salonsocialisten.

Slough | 13-06-19 | 15:07

Ach kijk, de 'lieve stad' Amsterdam heeft zich weer van haar liefste zijde laten kennen. Oma Chitanie kan/kon er over meepraten. Lieve stad, hoor!

Amsterdamsko | 13-06-19 | 11:53

@Solar666 | 13-06-19 | 09:50:
Rutte landverrader dat kan ik niet zeggen... maar hij heeft geen lange termijnvisie.
Zelfs een kind van 13 ziet dat dit fout loopt.
Steeds meer inwoners, steeds meer woningnood, steeds meer files en een onbetaalbaar kostenplaatje.
Met steeds meer armoede, onvrede en spanningen in Nederland.

sociaal_econoom | 13-06-19 | 10:49 | 1

Hoe kunt u dat nu toch beweren! Overal is lang en hard nagedacht, neem dat maar van Mark aan

Slough | 13-06-19 | 15:09

Vraag 50: was uw bijnaam vroeger inderdaad “Ankie BroekUit-Snol” ?

Mark zit te Dutten | 13-06-19 | 09:41 | 1

LOL

Jackson | 13-06-19 | 11:18

Voor de vragen in de 40: 1 gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden.

Schadenfreude | 13-06-19 | 09:39 | 2

het zijn anders behoorlijk essentiele vragen om te bepalen waar deze minister staat. Het antwoord laat zich helaas raden: anti-souverein oftewel, tegen beslissingsmacht van Nederland en voor meer Brusselse vinger in de pap. Waardoor NL nog minder grip krijgen op het reeds desastreuze asiel en migratie beleid. Het doel is immers meer meer meer immigranten en dat doet met vooral door gewoon overal de handen van af te trekken, die bootjes komen dan vanzelf

Joostmochtnietsweten | 13-06-19 | 10:49

Nee hoor zijn zeer genuanceerde vragen.

Trumme | 13-06-19 | 10:51

Hij krijgt een bolle kop

Carlos_I | 13-06-19 | 09:26 | 2

Een volgevreten landverrader is het!

Solar666 | 13-06-19 | 09:39

die eeuwige geforceerde grijns trekt zijn gelaatsmusculatuur scheef. Totdat hij niet anders meer kan dan zo kijken. lachend ten onder noemen ze dat... en wij mogen met hem mee

Joostmochtnietsweten | 13-06-19 | 11:01

Ze heet gewoon Broekers. Of anders Knol.
Net als "Jansen-Steur" een tweede naam erbij omdat het zogenaamd status geeft.
Ergste voorbeeld is mevrouw Los, die de naam van haar vader in de prullenbak gooide omdat "Wisse Smit" (niet haar moeder, maar de stiefvader) luxer klinkt.
Dus inderdaad GS: het is mevrouw Knol.

Kamervraag | 13-06-19 | 09:23

Dat ziekelijke gezeik over onze grenzen begint de spuigaten uit te lopen.
Onze grenzen zijn niet open, allesbehalve.
Er is geen enorme instroom van moslims.
Niet alle geweld komt door buitenlanders.
Maar wat ligt lekkerder op de onderbuik in de ochtend dan een blank meisje dat door een gekleurde meneer wordt bepoteld?
Het is weer ff onderbuiktijd.

Beste_Landgenoten | 13-06-19 | 09:17 | 20

@BaldEagle | 13-06-19 | 12:39:
De Grote Kapotmakers van dit land zijn mensen die achter elke boom een terrorist zien. En dus alles willen controleren, verbieden, wantrouwen en preventief willen ruimen. Die groepen willen wantrouwen op afkomst, die groepen willen wegzetten als niet-Nederlands, die willen uitsluiten, die willen aanzetten tot paranoia.

De kapotmakers zijn zij, die anderen beschuldigen van wegkijken terwijl zij zelf mogelijk een probleem hebben met de waarneming. het zijn de mensen die willen strijden tegen een vijand in ons midden, omdat zij overal vijanden zien en alles wantrouwen, die in tolerantie zwakheid zien en dus krachtige nietsontziende maatregen willen, die slachtoffers eisen. Helaas want "het zou nodig zijn" om de boel te zuiveren. Om de voormannnen van de FvD-Jugend te citeren.

Beste_Landgenoten | 13-06-19 | 13:44

Waarom blijven Moslims niet gewoon in moslimlanden wonen. Waarom zoveel energie steken in het opbouwen van een parallelle samenleving binnen een geheel andere cultuur? Ik begrijp de moslims niet. Ik begrijp sowieso gelovigen niet!

Harrie7949 | 13-06-19 | 14:09
▼ 17 antwoorden verborgen

Veel vragen, echter weinig to the point en dus zinloos tijdverdrijf.
De mening van het kabinet is helder: de open grenzen van Schengen leveren zo veel winst op voor de vrijhandel, dat het potentiële leed van uw dochter en de zekere aanslag op uw portemonnee als collaterale schade moet worden gezien die u maar te slikken heeft. Bovendien is nieuw volk goed voor de huizenmarkt, IKEA, Miele en ambtenarenapparaat, wat we door belastingverhogingen gaan betalen. Want laten we wel wezen: We hebben het te goed, waardoor mensen de tijd krijgen om te zeuren en dat is niet de bedoeling van dit kabinet. Beter is om de mensen diep in de schulden te krijgen, zodat ze gedwee hun taken uitvoeren en bij een Netflix-serie in slaap vallen om de volgende dag weer vroeg belastinggeld bij elkaar te rapen. Dit land is ten slotte ieders land en beeld u vooral niet in er zeggenschap over te hebben.

tipo | 13-06-19 | 08:46 | 4

@boerk | 13-06-19 | 09:10: De hoge grondprijzen die gemeentes weer kunnen innen is ook een mooie prikkel voor meer kansloze immigratie, zolang die immigratie voortdurend blijft groeien uiteraard. Gemeentes kijken ook niet veel verder dan naar hun eigen korte termijn begroting. Meer inwoners = meer gemeentegeld en meer grondopbrengst. De rest is een zorg voor later...

tipo | 13-06-19 | 09:22

Grappig hoe mensen ergens zo verschillend tegenaan kunnen kijken. Eerste wat ik dacht was juist: scherp, to te point, benieuwd hoe de staatssecretaris zich hier onderuit gaat lullen (wat ze hoe dan ook gaat doen, daar twijfel ik dan weer niet aan)

Soturi | 13-06-19 | 09:25

ja ik vond het ook vragen die duidelijk het probleem bloot leggen. De antwoorden zullen waarschijnlijk weer lekker ontwijkend, ontkennend en uitstellend van aard zijn.

Joostmochtnietsweten | 13-06-19 | 11:17
▼ 1 antwoord verborgen

Er zijn tienduizenden ambtenaren en zorgverleners dagelijks bezig ten behoeve migratie en migranten.
Denk hierbij aan COA, AZC, IND, politie, zorg, inburgeringscursus en bij de gemeenten.
Ook moeten er tienduizenden nieuwe woningen gebouwd worden voor huisvesting.... voor elke statushouder dient een woning te worden ingericht.

Kamerleden en politici willen dat wij mensen uit Afrika en moslimlanden onder de noemer van vluchteling hier opvang, huisvesting plus een uitkering geven.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat 2/3 langdurig soms levenslang afhankelijk blijft van een bijstandsuitkering.

Het zal de Kamerleden een worst wezen al kost dit inclusief lonen voor ambtenaren en zorgverleners 16 miljard euro per jaar... echter voor de gewone Nederlandse mensen worden de uitgaven en lasten alsmaar hoger.

Rutte ZEGT terecht: ''opvang en zorg in eigen regio is beter en goedkoper''.
Maar zoals vaak met Rutte - hij zegt A ... en doet B.

Denemarken is via hun PvdA een stuk strenger geworden... een mooie kans voor Rutte III om hierbij aan te sluiten.
Omdat Denemarken en Zweden strenger worden... wordt de toestroom naar Nederland groter - dat is logisch.
Zowel in de Kamer als bij de NPO hoor en zie je NIEMAND die hier nu iets over zegt.
Behalve Wilders en Baudet, maar omdat zij dit zeggen kijken Rutte en de andere Kamerleden als een stel uilskuikens de andere kant op.
Met Marrakesh wordt het dadelijk nog duurder omdat uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen nu recht hebben op onderdak en zakgeld.
Amsterdam is als enige stad in Europa hiermee begonnen.

Herinner mij dat in 1990 Ruud Lubbers eigenhandig heeft ingegrepen toen het
aantal wao-ers boven de miljoen dreigde te geraken.
Rutte zit nu met een soortgelijk geval met betrekking tot migratie uit Afrika en moslimlanden - hij staat erbij te lachen... wat een kerel!

sociaal_econoom | 13-06-19 | 08:29 | 2
-weggejorist-
Solar666 | 13-06-19 | 09:50
-weggejorist-
Joostmochtnietsweten | 13-06-19 | 11:19

Ach ja de VVD. Zogenaamd streng doch rechtvaardig inzake migratie. Maar als Leninist Klein Wassink op de koffie komt, slaan ze als bestuurders om als een blad in de wind en steunen (s)links beleid aan alle kanten:

www.at5.nl/artikelen/189039/hoe-de-vv...

Verwacht niet teveel van de antwoorden van de lijder van de (s)linkse partij ALDE sorry VVD.

Graaf_van_Hogendorp | 13-06-19 | 08:25

Goderdomme, waarom is mijn heel normale comment van 21:49 weggejorist?

lacucaracha | 13-06-19 | 08:15 | 1

Misschien alles in KAPITAAL verstuurd?

meneer Q | 13-06-19 | 09:41

Net zoals een Amerikaan alles eet wat op de aardbodem beschikbaar is zolang het maar tussen 2 stukjes brood zit ingeklemd, vreet het NL volk elke maatregel die tegen het eigenbelang ingaat, zolang die maar op een politiekcorrecte manier wordt meegedeeld.

Beefbus | 13-06-19 | 07:58

Ik vind Mark Rutte wel wat lijken op Emiel Ratelbout. Dat ie straks een enorme ruft laat en heel hard "tjakka" roept.

Osdorpertje | 13-06-19 | 07:55

Vraag 50: Zou u het aanmoedigen dat de familie van het slachtoffer de Nederlandse Staat aansprakelijk stelt of aangifte doet van een onrechtmatige overheidsdaad?

Mahatma | 13-06-19 | 07:49

De dag dat Terry onze Premier wordt, feest!!

MoltisantiBeer | 13-06-19 | 07:21 | 3

Mee eens. Te samen met de Minister van Asiel, de PVV'er Bosma.

Thoth | 13-06-19 | 07:55

Vooruit, Pieter Omzicht mag meedoen!

dorstig! | 13-06-19 | 08:16

@dorstig! | 13-06-19 | 08:16: Sterker nog, je hebt er eigenlijk niet meer nodig dan die 3. Nou vooruit, doe er nog eens 20 bij, en klaar. Rest is niet nodig.
Oppositie is ook niet nodig, want het kenmerk van de oppositie is dat die altijd weggestemd wordt ivm minderheid.

Nuchternederland | 13-06-19 | 08:19

Ok

Realism Is All | 13-06-19 | 07:11

Is het mogelijk om te vragen op de bijbel te zweren dat hij de waarheid vertelt of geldt dat dan weer alleen voor zijn waarheid.

Koning BongoBongo | 13-06-19 | 07:09

vraag 50: is het u bekend dat als vrouwen uitgemenstrueerd zijn ze emotioneler worden en daardoor iedereen met een zielig verhaal ons land binnenlaten?
Ik verwijs naar al die uitgemenstrueerde mutsen die bij de azc's "u zijt welkom" stonden te kwelen.
Heeft u nog opvliegers of hoort u al bij deze groep?
indien het laatste het geval is vrees ik het ergste voor ons land.

Geheimrat Schultz | 13-06-19 | 07:06 | 2

Als Knol op haar leeftijd nog opvliegers heeft dan is er iets goed mis...

theJ71 | 13-06-19 | 07:41

Vrouwen in de menopauze kríj́gen opvliegers, mannen in de penopauze mógen opvliegen.

MickeyGouda | 13-06-19 | 07:59

Het wordt nog veel erger... via de afspraken van Marrakesh (december 2018) moeten we aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen onderdak en zakgeld geven.
GroenLinks in Amsterdam is als eerste stad in Europa hiermee begonnen - de rest volgt NIET.
Naast de oneindige instroom van migranten uit Afrika en moslimlanden krijgen we nu ook een grote toestroom van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.

Waar is Rutte III... en waar zijn onze gemeenten mee bezig?
Daarnaast mogen we dadelijk geen benzine, diesel en aardgas meer gebruiken.
Vraag me af of Rutte nog wel weet waar hij mee bezig is... de onderste steen zal boven komen - zo'n zwakke premier als hem heb ik nog nooit meegemaakt.

Hoe is Nederland over 5 jaar - hou mijn hart vast.... onze kinderen krijgen het heel, heel erg moeilijk.

sociaal_econoom | 13-06-19 | 02:52 | 1

Heel gauw een hek er omheen.

mr_awesome | 13-06-19 | 09:37

Staat ie weer met z’n ongelovelijke irritante grijns op z’n smoelwerk.
49 snoeiharde vragen over het huidige wan beleid waar ons land mee kampt zullen zonder enig brobleem weer worden weg gelachen.
Totale onkunde als je het mij vraagt.

Datgingniegoed | 13-06-19 | 02:45

Rutte III is vreselijk.
Er zijn in Nederland twee dingen waardoor wij en onze kinderen het heel, heel erg moeilijk krijgen:
1. het migratiebeleid
2. het milieubeleid (klimaat)

1. terwijl Polen en Oost-Europa geen opvang en huisvesting doen van migranten uit Afrika en moslimlanden... Denemarken, Zweden en Duitsland strenger zijn geworden - blijft Rutte (III) gewoon doorgaan met ons maf migratiesysteem.
Waarbij mensen uit Afrika en moslimlanden onder de noemer van ''vluchteling'' hier in de watten worden gelegd en als kasplantjes worden behandeld.
Ze krijgen bij binnenkomst opvang en verblijf in een AZC met gratis eten, drinken, slapen, zorg en zakgeld... soms wel drie jaar lang.
Daarna krijgt men een ingerichte woning, inburgeringscursus, extra begeleiding en recht op een levenslange uitkering - waarbij men naaste familieleden naar NL mag halen die dan ook al deze gratis voorzieningen krijgen.
Resulterend in steeds meer woningnood en een onbetaalbaar kostenplaatje.

2. het klimaat - in opdracht van Parijs mogen we geen benzine, diesel, gas en kolen meer gebruiken... Rutte III is de enige die deze extreme klimaateisen gaat invoeren.
Trump doet niet mee, Rusland ook niet.
België en Duitsland blijven wel het schone aardgas gebruiken en wij moeten miljarden uitgeven en investeren omdat we van het gas af moeten.

We worden wanhopig met een vreselijke woningnood en een steeds hogere lastendruk via het beleid van Rutte - denken mensen dat we via Rutte en de VVD rechts hebben gestemd --> blijkt dat ze net zo links zijn als GroenLinks, D66, PvdA en de NPO.

Migratie en milieu - daar gaan wij kapot aan.
Hoe is NL over 2 of 5 jaar?
Twintig miljoen inwoners met veel mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, gigantische woningnood - veel armoede, onvrede en grote spanningen waarbij rijke en werkende mensen naar het buitenland vluchten.

Kan niet geloven dat onze gemeenten en Rutte III --> met VVD, CDA, ChristenUnie en D66 dit niet zien... onze autochtone en allochtone kinderen krijgen het heel, heel erg moeilijk in een volgepropt Nederland.

sociaal_econoom | 13-06-19 | 02:38

Misschien kan Baudet er nog één vraagje tussen frommelen, namelijk waaruit precies de expertise van Pechtold bestaat als het gaat om het onderstaande. Het spraakmakende gedeelte misschien of het besodemieteren van de Kamer? Net als je denkt dat je er vanaf bent komen ze langs de achterdeur weer binnen.

"Pechtold gaat de spraakmakende renovatie van het Binnenhof begeleiden. Op aandringen van de Tweede Kamer buigt hij zich de komende weken over het project. Pechtold is ingeschakeld „op basis van zijn kennis en expertise”(...)"

MickeyGouda | 13-06-19 | 00:36 | 5

Het zoveelste bewijs van het bestaan van het partijkartel en de baantjescarroussel..

duh! | 13-06-19 | 00:47

@Shareholder II | 13-06-19 | 00:47:

In de zin van 'een meester in het in de veiling nemen'?

MickeyGouda | 13-06-19 | 01:06

Dat hebben ze in Leiden gezien

Jan70 | 13-06-19 | 07:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Kunnen oude vrouwtjes nog wel veilig over straat?.

Pelforth | 13-06-19 | 00:35 | 1

Dichtbij een AZC, nee. En daarbuiten is het twijfelachtig.

Thoth | 13-06-19 | 08:40

Het antwoord: mijn ambtenaren willen de gevraagde relevante informatie niet verstrekken.

de honden blaffen... | 13-06-19 | 00:33

Antwoord op alle vragen: ik ga kijken wat ik kan doen.

JackStick | 13-06-19 | 00:20 | 2

Yup. Of, de staatssecretaris haakte -net als ik- ongeveer af bij vraag 4. En keek nog es op de klok. In die baldadigheid borrelen dan zomaar speelse ideeën op, zoals dat de vrij onbekende vaarroute des vloots vooralsnog vrij kartellerig overkomt.

Shareholder II | 13-06-19 | 00:45

''ik ga dit tot op de bodem uitzoeken... en de onderste steen zal boven komen'' zodra ik naar Brussel ben verhuisd.

sociaal_econoom | 13-06-19 | 03:07

Lees het bericht in het AD en huiver: Wat klopt er niet aan? Is de politie op zoek naar de dader? Die wordt in 1e instantie beschermd dus geeft het AD de naam, toenaam, doopceel, letsel, omstandigheden en signalement !!! van het slachtoffer !!! en pluist haar gangen uit !!! De nieuwe wereld van de recherche: 'Over de dader mogen we het ivm de privacy niet hebben, dat heeft hij niet graag', zoiets? www.ad.nl/amsterdam/vrouw-68-die-mish...

eastender | 13-06-19 | 00:18 | 2

Waar de 2e keer ad staat moet politie staan, het AD lepelt braaf op wat er geboden wordt. Met de met privacy en waardigheid van de arme vermoordde vrouw hebben ze niets, piëteit kennen ze vast niet eens.

eastender | 13-06-19 | 00:26

AD, is dat niet die goede krant van vroeger?

mr_awesome | 13-06-19 | 09:38

Vraag 42.

Mammeloe | 13-06-19 | 00:15 | 1

Inderdaad. Dat is de speldenprik op de juiste plaats, de kern.

ParaPiet | 13-06-19 | 08:54

Kan die foto weg? Als ik een psychopaat wil zien ga ik wel een rondje wandelen in de buurt van een GGZ of "gesloten" inrichting. Zie je er genoeg loslopen tegenwoordig.

Dirk III | 13-06-19 | 00:00

Daar zit ie weer hoor, met z'n verkrampte teringgrijns. Het is net een masker, alsof ie pijn heeft. Wat is het toch eigenlijk een eng mannetje.

Motleycrew | 12-06-19 | 23:55 | 4

Minimaal een level 5 incursie.

LiniaalRectaal | 13-06-19 | 00:03

En nog steeds de grootste partij van Nederland in de peilingen. Kan er met mijn pet niet bij.

sprietatoom | 13-06-19 | 01:39

@sprietatoom
zelfs een kind van 13 ziet dat wij helemaal stuk gaan aan het migratie- en klimaatbeleid van Rutte III.
Over 5 jaar... 20 miljoen inwoners in een land waar we geen benzine, diesel en aardgas meer mogen gebruiken?
Gelukkig dat Amerika, Rusland, Polen en meer landen dit niet zo doen.
De VVD onder Rutte is net zo links als GroenLinks, D66, PvdA en de NPO... hoe is het mogelijk?

sociaal_econoom | 13-06-19 | 03:15
▼ 1 antwoord verborgen

Nog steeds blij met m'n stem op het FvD.

zwarte_weduwe | 12-06-19 | 23:37 | 1

Qua provincie? Tja. Elke vorm van averij oplopen blijft niettemin funest. Ook nu ze er geen kudt te vertellen hebben. Want vind maar es een reden om demense nog es 11+ zetels te laten verzamelen. Dan faalt óf de overkant, of FvD zal opvallend goede bijdragen leveren. Ik gok, op het eerste.. Waarmee ik generaal noch schaker op voorhand weg zet.

Shareholder II | 13-06-19 | 02:04

Hollende Motie van het lid Hollende_Kleurling (Democratische Volkspartij Hollende Kleurlingen) aan de parelketting van Justitie en Veiligheid:
www.youtube.com/watch?v=iaRjNcjdg44&a...

Rest In Privacy | 12-06-19 | 23:36 | 2

En ook een Kamervraag aan Thierry; bent u echt in een andere eeuw geboren omdat uw wiegje ergens anders stond? (ik stel alleen maar vragen ja)
www.youtube.com/watch?v=UIMeK9IH3Pc

Rest In Privacy | 12-06-19 | 23:55

Tot zover mijn bijdrage aan het debat. Ave Zuid-Afrikaans slobberwijntje.

Rest In Privacy | 13-06-19 | 00:16

Je kan op het anwoord wachten totdat de volgende verkiezingen alweer in de geschiedenisboeken staan. "Dat soort vragen beantwoord het partijkartel NOOIT!" Wat dat zou een vorm van realiteitszin zijn, en dat is "verboten!" ... volgens de Linkse Gekkies.

Du-u-u-h | 12-06-19 | 23:34 | 2

Dat denk ik ook.

Muuke | 12-06-19 | 23:43

Ze worden allemagal keurig beantwoord. In die zin dat kundige ambtenaren gaan vertellen dat de regering zich niet herkent in geschetste situaties, dat er niets aan de hand is en dat ze al de maatregelen nemen die nodig zijn. Glas, plas, was is namelijk al tientallen jaren heel groot in Den Haag.

Graaier | 13-06-19 | 08:32

Pauw zojuist in gesprek met de burgemeester van Eindhoven John Jorritsma over het niet toestaan van een Pegida-demonstratie bij een moskee om rellen te voorkomen, concludeerde: 'het tuig wint dus'. Geen spoor van politieke correctheid, netjes.

Crusher | 12-06-19 | 23:30 | 32

@kotelet | 13-06-19 | 02:05: Ik gebruik die term ophitsen, om daarmee extra te referreren aan Nazi-praktijken. Dat is namelijk het beeld dat ie opriep, voor mij. Maar daar denkt niet iedereen zo over. Een stabiel afnemend aantal mensen blijft bij de pvv. Dat tij gaat 'Wildersgate' niet eens keren, verwacht ik.
N.B. de core-pvv'er is idd geen zelfstandig nadenkende burger. Daarover bestaat brede consensus en vormt de basis van het cordon.

Shareholder II | 13-06-19 | 03:26
-weggejorist-
ghetto-is-back | 13-06-19 | 06:10

@Shareholder II | 13-06-19 | 03:26: Zo, wat een arrogantie! Tot uw N.B dacht ik dat u een normale discussie kon voeren. Jammer dan.

Cammy | 13-06-19 | 14:31
▼ 29 antwoorden verborgen

Vraag 50a; Hoe kan u uitleggen aan Nederlanders die al jaren op een huis wachten en die voorlopig ook niet krijgen dat asieleisers voorrang krijgen om een woning te betrekken/?
Vraag 50b; Hoe gaat u om met het feit dat ook de middenklasse in Nederland steeds verder verarmd terwijl iedereen ziet dat er zeker 50 miljard wordt gegeven aan opvang, ziektekosten, advocatuur, uitkeringen, woningen enz.enz. aan asielzoekers?

meneer Q | 12-06-19 | 23:23 | 2


In de tweede helft van 2018 zijn 11.000 woningen voor vergunninghouders gevorderd door het COA.

de honden blaffen... | 13-06-19 | 00:17

COA = NSB

Thoth | 13-06-19 | 08:42

"Wanneer heeft u voor het laatst gehuild" was echt een ongepaste vraag. Gelukkig kan hij weer lachen!

Joris-nummer-zeven | 12-06-19 | 23:17

Ondertussen voor de kust van Tripoli vaart de Sea Watch 3 lekker heen en weer

Alt | 12-06-19 | 23:15

Deze vrouw is voor mij de belichaming van het woord Mastodont.

amateurrr | 12-06-19 | 23:07

Goede vragen inderdaad. Maar laten we maar niet teveel verwachten van de antwoorden. "Kop in het zand steekt."

staat het bier koud? | 12-06-19 | 23:07

Chapeau voor de opsteller Baudet

Bataaf | 12-06-19 | 23:02

Vanwege zijn expertise, stond er in het pers bericht, niet te geloven.

Uw Verzekeringsadvis | 12-06-19 | 23:15

Tja, de carrousel draait vrolijk door.

Kopieerapparaat | 12-06-19 | 23:43

Voor een rug per dag wachten tot Pi maar met pensioen gaat.

Shareholder II | 13-06-19 | 00:16

Mag die gore grijnskop s.v.p. weg?
Ik wordt daar stront miselijk van.

ZZP-er | 12-06-19 | 22:44 | 2

Onderschrift: Tsjakkaaaaaa!!!
Oh, wacht, wie is dit dan?

piloot47 | 12-06-19 | 22:53

Nou ik ook. Zat te twijfelen of ik het wel zou gaan lezen.

Muuke | 12-06-19 | 23:44

Markie zet graag mensen aan het werk, maar dat geritsel met de scheiding der machten om een politieke concurrent uit te schakelen. Hoogmoed.
En nu we het toch over neukerij hebben, de naam Demmink kwam in dit dossier ook weer langs.
Waar kennen Mark en Demmink mekaar van ? Je zou er zomaar een journalist op af kunnen sturen, nietwaar ?

Hensmunter69 | 12-06-19 | 22:34

Vraag 50: Wanneer komt er een AZC in Wassenaar? Amsterdam heeft er genoeg (van)

Cammy | 12-06-19 | 22:31 | 2

De helft kan ie ook gewoon opzoeken.

RandyBiel | 12-06-19 | 22:24

Volgens mij mis ik een paar vragen.

50. Erkent u dat het aantal uitzettingen is verlaagd sinds er een kabinet Rutte, 1, 2 en 3 is? (Ja, ga dit maar Wob'en. Het aantal is stukken lager)
51. Gaat Nederland medewerking verlenen aan het toelaten van IS kinderen als deze worden opgehaald door een ANDER land? (Dit is subtiel iets anders dan beloven dat je ze (NL) niet zelf gaat ophalen.)

Atlantis-95 | 12-06-19 | 22:20

Die kop, die grijns, ‘t lijkt wel een kloon van Ratelband.

Knokloof | 12-06-19 | 22:16 | 1

Tsjakkaaaaaa!!!

piloot47 | 12-06-19 | 22:55

Alle vragen met “weet niet” beantwoorden, envelop erom, postzegel erop, en naar het kamerpresidium sturen. Wat een achterlijke puber is die Baudet toch.

bdn01 | 12-06-19 | 22:14 | 1

Inderdaad, een dergelijke reactie laat mooi zien wie de achterlijke puber is.

opblaasschaap | 12-06-19 | 22:19
-weggejorist-
Torquemada | 12-06-19 | 22:08

Vraag 8b Bent u bekend met het Deense idee om criminele asielzoekers gezamelijk op een verder onbewoond eiland te zetten?

Vraag 14b Bent u bekend met het statisctische gegeven dat 6 op de 10 (info van IND) eerste aanvragen met één of meerdere leugens gepaard gaat? Vindt u het raadzaam om die mensen het recht op aanvraag dan verder te ontzeggen?

Aambeiaardier | 12-06-19 | 22:04

GeRutteGekut weer. Na die foto hield ik het al voor gezien. Kijk hem zijn PR momentje hebben. Nepgrijns van hem. En dan mijzelf tegen en kastadijen door die waanzin te lezen? Wij kunnen het ontleden wat wij willen... Man loopt lekker rond met de onderste steen die half uit zijn anus steekt en lacht ons allemaal uit. Het hele gebeuren eromheen heeft hij door anderen laten uitdokteren. Want te dom. Kunnen Berbaar en Kuifje in schubbekkuteveen een puntje aan zuigen. Die "tech" support. Ga toch heen. Waarom nog lezen? Ze zuigen men in hun gezuig. Fout blijft fout. Alle woorden maken dat niet ongedaan. Vuile larven. Foto zegt meer dan duizend woorden.

Vageling | 12-06-19 | 22:03 | 7

@botbot | 12-06-19 | 22:13: Groter dan wat? Niet groot genoeg want... Moet andere partijen pijpen, zoals GL, om maar een coalitie van meerderheid te kunnen vormen. Probeer nogmaals kartelhoer.

Vageling | 12-06-19 | 22:30

@Hollende_Kleurling | 12-06-19 | 22:46:
Zo sprak ik vorige week nog een VVD stemmer, die wist niet eens wie Anne-Wil Duthler was, of dat er WEER een liegende VVD'r was opgestapt als Stas.

Het is makkelijk stemmen trekken wanneer (een deel van) je bevolking niet eens de moeite neemt om op te letten. Dat kun je draagvlak noemen, maar het totale gebrek aan integriteit verandert er niet van.
Dat kun je draagvlak noemen, maar het steunen van de corrupte morele leegte van de VVD straalt dan toch echt af op de stemmer zelf.

Rest In Privacy | 13-06-19 | 08:09
▼ 4 antwoorden verborgen

Is er voor die klootzak intertijd ook zo'n welkomsliedje gezongen?

namensmijnhond | 12-06-19 | 22:02 | 1

Vraag het Gordon.

Vageling | 12-06-19 | 22:05

Ik begin te begrijpen hoe de regering denkt met de instroom van asielzoekers het vergrijzingsprobleem op te lossen.

LiniaalRectaal | 12-06-19 | 21:59 | 4

Eh nee. Een na laatste regel artikel.

LiniaalRectaal | 12-06-19 | 22:25

Ouderenmishandeling
Het houdt niet op, niet vanzelf (groeten van uw overheid)

Canis.bonus.es | 12-06-19 | 22:32

Diegenen die dit beest een verblijfsvergunning hebben gegeven mogen zich trouwens kapot schamen. Geen enkele mensenkennis blijkbaar.

LiniaalRectaal | 12-06-19 | 22:36
▼ 1 antwoord verborgen

Dat vluchtelingenverdrag moeten we heel snel eenzijdig opzeggen of mag dat niet van de EU ? Een demografische ramp voor Nederland.

sprietatoom | 12-06-19 | 21:56 | 3

70% hier is al tokkie, wat maakt die paar extra nog uit.

Erikjan79 | 12-06-19 | 22:06

@bdn01 | 12-06-19 | 22:22:
Krijg je een hard plassertje of zo om de autochtone bevolking dmv keiharde leugens af te vallen ? Ga eerst de cijfers van het CBS er maar even op na slaan waar het meeste tuig zit of kijk eens opsporing verzocht , en kom dan nog eens terug waardeloze landverrader .

ghetto-is-back | 12-06-19 | 23:03

Die uiterste houdbaarheidsdatum van de boreale zolderkamertjesintellectueel is wat mij betreft al bijna verstreken. Wat een kinderachtig gedoe; vijftig elkaar overlappende vragen stellen. Het volk liet Wilders massaal in de steek en stapte over van de PVV naar Forum. En? Al spijt, stelletje makke schapen?

SergeantPierlala | 12-06-19 | 21:55 | 3

Kritisch stemmen mensen makke schapen noemen. De wereld is plat.

lacucaracha | 12-06-19 | 21:59

Bijna verstreken? Bijna? Hij is allang over de THT heen. Het rottingsproces is begonnen, en in staat van ontbinding met z'n geverfde haren...

Rest In Privacy | 12-06-19 | 23:48

@ItsNoStyleAtAll | 12-06-19 | 23:48: Mensen die menen op de man te moeten spelen om hun punt kracht bij te zetten zijn al lang over de THT heen en rotten ook al een tijdje. Kom eens met een beter verhaal of houn je mond tot je dat bedacht hebt.

mr_awesome | 13-06-19 | 09:43

Goedlachs zijn is je gegeven. Vaak zijn het leuke ongecompliceerde mensen die zorgen voor plezier bij hun medemensen. Bij een positie waar je toch niet verstoken kunt zijn van (pessimistisch makend) realiteitsbesef zoals Rutte dat heeft is het op den duur ergerlijk. Heel ergerlijk.

Rest In Privacy | 12-06-19 | 21:52 | 2

Het is een beetje à la Geer & Goor: die lachen ook volcontinu. Meestal is dat om hun eigen grappen, die ten koste gaan van anderen. Dat Rutte's grapjes ons veel kosten is inmiddels nagenoeg duidelijk.

MickeyGouda | 12-06-19 | 22:23

Goedlachs zijn is iets anders dan lachen ten koste van je eigen volk! Dan ben of een sadist of je spoort niet! Bij Rutte is het beide!

BaldEagle | 13-06-19 | 12:55
-weggejorist-
lacucaracha | 12-06-19 | 21:49 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Vraag zoveel: Bent u bewust dat veel Nederlanders niet kunnen rondkomen en wij daar eerst voor horen te zorgen?
Bent u het ermee eens dat Syriërs hun eigen land horen op te bouwen net zoals Nederlanders na de 2e wereldoorlog?
Bent u het ermee eens dat Nederlanders in Canada goed zijn geïntegreerd en waarom is dit zo? Waarom blijven Syriërs en voornamelijk overige moslim vluchtelingen overal ter wereld achter t.o.v. vluchtelingen met een andere overtuiging?
Heeft vrijheid van meningsuiting volgens u iets te maken met ontwikkeling, wetenschap en welvaart?
Wat vindt u van onze verzorgingsstaat? Exotisch of niet exotisch? (strikvraag)

klowiepowie | 12-06-19 | 21:48 | 3

Nederlanders moeten hun eigen broek ophouden. Daar hebben we geen regering voor, maar jezelf. Get a life!

bdn01 | 12-06-19 | 22:25

@bdn01 | 12-06-19 | 22:25: Morgen weer aan de slag. M'n Canadese neefjes en nichtjes ook. Die Mieles worden niet voor niets "gratis" geleverd en al die ambtenaren die zoiets verzinnen horen ook betaald te worden.

klowiepowie | 12-06-19 | 23:52

En inderdaad: die 20-jarige statushouder die die 68-jarige mevrouw verkracht en fataal mishandeld heeft? Is zijn verblijfsvergunning al ingetrokken en wanneer wordt hij het land uitgetrapt?

Dr_Johnson | 12-06-19 | 21:48 | 1

Zal wel niet gebeuren, en als het wel gebeurt dan zal die wel onder de vleugels van Rutger Groot Wassink komen, want die vindt dit sport gevallen zielig.

deKerrieKip | 12-06-19 | 22:02

Tot 2015 spraken we over asielzoekers.
Sinds ''wir schaffen das'' worden mensen afkomstig uit Afrika en moslimlanden vluchteling genoemd.
Het woord asielzoeker wordt niet meer gebruikt... in de Kamer en bij de NPO praten we nu over een vluchteling uit Syrië, Eritrea of een bootvluchteling op weg naar Italië.
Het woord vluchteling heeft een andere gevoelswaarde dan asielzoeker--> aan een vluchteling voelen we ons min of meer verplicht... opvang, zorg, huisvesting plus een uitkering te bieden.

sociaal_econoom | 12-06-19 | 21:48 | 3

Vluchten is laf
En als het dan echt moet, stuur dan vrouw en kind

Canis.bonus.es | 12-06-19 | 21:50

Goed punt. Het woordspelletje wordt maximaal gespeeld door media en politiek, terwijl er wel degelijk aanwijsbare verschillen zijn tussen wat er allemaal binnen komt.

Elke discussie moet je daar weer scherp op zijn, want men poogt je constant een schuldcomplex aan te praten.

Rest In Privacy | 12-06-19 | 22:25

Economische vluchtelingen worden volgens de linkse kerk vervangen door klimaatvluchtelingen en dan is het weer echter zielig en dus start de band weer met; Welkom, welkom in mijn land.

mr_awesome | 13-06-19 | 09:44

Hehe, eindelijk weer eens een inhoudelijke actie van FvD. Zouden ze vaker moeten doen. Geen vraag verkeerd gesteld.

van heinde en verre | 12-06-19 | 21:47

Vraag 50: hoe lang denkt u het vol te houden in die put lucht van vak K?

Welles! Nietes! | 12-06-19 | 21:46

Eigenlijk is het hele politieke leven in de democatie zoals zich dat de afgelopen jaren uitrolt een grote TJAKKA!

Ernst Oosters8389 | 12-06-19 | 21:46

Bent U bekend met de uitdrukkingen;
1) Als het kalf verdronken is...
2) Mosterd na de maaltijd
3) Too little too late
4) Newer brooms sweep cleaner
5) Oude wijn in nieuwe zakken.
6) En, wat vindt u van de rol van VVDers Remkes en CDAer PH Donner in het Enschede dossier?

Einde van de Domheid | 12-06-19 | 21:45

Oud?
In Siberië hebben ze de kop van een wolf gevonden van 30-40.000 jaar geleden, de kop alleen is 40cm lang. Kwam uit de permafrost.
siberiantimes.com/science/casestudy/n...
Dat kan natuurlijk niet volgens mensen die geloven in de schepping, maar hij ligt er dan toch maar.

kloopindeslootjijook | 12-06-19 | 21:41 | 4

@MickeyGouda | 12-06-19 | 21:44:
The most deadIy sheep in the worId. They were the onIy predator sheep the worId has ever known. They would wear bandanas, like the kamikaze piIots, with ancient sheep runes on them. They had not a cIue what they meant. And they would sneak up on woIves, they would creep up in the dead of night. Shh. They would never make a bIeat. The woIves would wake and go, ”Sheep!” ”What? I’m the woIf who cried sheep.” And the irony was writ Iarge upon them. And the sheep would be in a stand-off with the woIves, ’cause they knew they were more powerfuI, but the sheep were brave. And the sheep would take a rusty bIade and they would say, ”Look at this!” (BLOWING) And they would shear themseIves. (GRUNTING) ”Come on! ”I’ve got my jacket off now. ”You wanna come outside?” And the woIves would go, ”We are outside.” ”Let’s fight, motherfucker.” And the woIves would go, ”This is not in the book. ”Grab their cIothes and run.” As the audience reaIised where the joke was, the woIves in sheep’s cIothing would run down the hiII, run into a IocaI market, buy SIurpees, run off, and never pay. ”Hey, I thought they were sheep.” ”They were woIves in sheep’s cIothing.” ”I didn’t know. New thing to me.” And it started a whoIe spate of that, woIves in sheep’s cIothing, dogs in cats’ cIothing, pigs in giraffes’ cIothing, which looked odd, and ants in eIephants’ cIothing, which was the biggest bIuff of all. ”Move or we will trampIe you.” ”You’re the fIattest eIephants I’ve ever seen.” ”We are covert eIephants. Work for the nationaI secret people. ”We’re taking Ieaves back to our nests.” ”EIephants don’t have nests.” ”Shit.” ”We will trampIe you ”with our noses.” (Eddie Izzard, 'Stripped')

kloopindeslootjijook | 12-06-19 | 22:03

Hopelijk kunnen ze die wolf en leeuw klonen.

naraga | 12-06-19 | 22:46
▼ 1 antwoord verborgen

Lol.....49 (!!) vragen stellen en aan het eind eisen dat ze tijdig én afzonderlijk van elkaar beantwoord worden.
Dit is geen serieuze politiek. Dit is gewoon trollen! Deze vragen stellen en niet eens het rekbare begrip 'tijdig' definiëren is gewoon ambtelijke capaciteit misbruiken omdat het kan. Sad!

Amsterdamsko | 12-06-19 | 21:40 | 2

In de onderste la ermee dus, en over tot de orde van de dag. Negeren, die overjarige puber.

bdn01 | 12-06-19 | 22:28

@bdn01 | 12-06-19 | 22:28:
Niks er van , landverrader . Het zijn stuk voor stuk vragen die er toe doen , en als je dit beroep wil dan dien je de vragen te beantwoorden van een democratie s gekozen partij . Dat dit jou onwelgevallig is heeft daar niks mee uit te staan punt

ghetto-is-back | 12-06-19 | 23:06

Getverdemme, wat ben ik die nepgrijns kotsbeu...

Rest In Privacy | 12-06-19 | 21:39 | 2

Wat voor pilletjes slikken sommige van die VVD-ers dat ze blij zijn tegen de klippen op. Want als je niet lacht dan... ben je niet positief en dat is altijd slecht. Of zoiets. Je hoeft ook geen chagrijn-pose aan te nemen zoals sommige Russen of zo, maar dit is het andere uiterste.

kloopindeslootjijook | 12-06-19 | 21:47

Zo lachen mensen die de kluit belazeren en er mee wegkomen, met geld toe.
Ze moeten zo lachen als ze deaud gaan , zou Deelder zeggen.

De Briemusketier | 12-06-19 | 22:10

Die boys van "We are here" zitten daar ook vlakbij. Dat is natuurlijk ook een soort van statushouden.....

Coolcnor | 12-06-19 | 21:34 | 2

Die lieden en hun aanvoerder Khalid Jone illustreren de waarheid van het spreekwoord: De aanhouder wint.

Aangepast voor Nederland 2019 zou het spreekwoord moeten luiden: De aanhoudende, trainerende, huizen-krakende uitgeprocedeerde klaploper krijgt altijd een sociale huurwoning, toegang tot alle voorzieningen, en gratis geld, want het Nederlandse asielbeleid is verworden tot een loterij zonder nieten.

Dr_Johnson | 12-06-19 | 21:56

@Dr_Johnson | 12-06-19 | 21:56:
Het moet wel rijmen, zoals:
zitten er kringen om de zon
zit er smorgens een trainerende, huizen-krakende uitgeprocedeerde klaploper in je regenton.

Zitten er kringen om de maan
dan istie handophouder er met je geld,
je blonde vrouw en je regenton vandoor gegaan.

De Briemusketier | 12-06-19 | 22:14

Aan de deur van de kerk (van de immigratie) timmeren wil nog weleens ergens toe leiden. Doen!

TheseDays00 | 12-06-19 | 21:30

Kijk, dat zijn nou eens goede vragen. Maar er zullen wel geen antwoorden op komen.

Dr_Johnson | 12-06-19 | 21:30

In Denemarken heeft Links eindelijk voor de eigen bevolking, cultuur en tradities gekozen, en daarna de verkiezingen gewonnen.
Hallo Lefties in Nederland, tijd om je kop uit je kont te halen en weer normaal te gaan doen tegen je Eigen Volk, Cultuur en Tradities, wake the fuck up and smell the coffee !

De Briemusketier | 12-06-19 | 21:26 | 20

@bdn01 | 12-06-19 | 22:33:
Ik had van jou niet anders verwacht als waardeloze slinkse dat je het bruine gedachtegoed prima bestudeerd had . Je weet de bezetter tot in den treure de hand boven de kop te houden zoals een goeie fascist het betaamd .

ghetto-is-back | 12-06-19 | 23:10
▼ 17 antwoorden verborgen

Als mijn buurjongetje vroeger zo naar mij zo lachen, sleepte ik hem naar de zandbak en liet ik hem zand happen totdat de knikkers uit zijn broekzak rolden…

hetgingperongeluk | 12-06-19 | 21:26

Dat zijn godverdomme goede vragen jonge! Beetje jammer dat ik het raamambtenaars inmiddels zo goed beheers dat ik alle vragen nietszeggend zou kunnen pareren met raamambtenarenbulshitlingo met hier en daar een verwijzing naar de dode taal Internationaal Verdragiaans, zo nodig overgoten met een sausje protestants moralisme.

Rest In Privacy | 12-06-19 | 21:26

Weten jullie wat mijn oplossing is ?
Een kabinet én parlement die dagelijks plaatsnemen in de vergaderzaal en dagelijks één probleem aanpakken én daadkrachtig stand de pede oplossen.
Aan ons om die oplossingen uit te voeren.
Wat een utopie, maar het zou wel moeten kunnen.
Maar ja, dát staat niet in hun agenda....

A333aan | 12-06-19 | 21:24

Toen ik die € 1000 niet kreeg, en de BTW omhoog ging, om oa de Migratie en EU fetish te bekostigen, ben ik nog beter voor mijzelf en mijn gezin gaan zorgen.

Het leven is zwaar | 12-06-19 | 21:23 | 2

Heeft u goed gedaan. Met succes hoop ik?!

Rest In Privacy | 12-06-19 | 21:58

U bent geëmigreerd? Bofkont!

BaldEagle | 13-06-19 | 12:59

Hahaha.
Broos vaasje.
Haha. Maarre Lelystad, goed voor de welvaart enzo. Haha. Oh, ander onderwerp? Tuurlijk klimaat is een grote zorg....
Bla bla Rutte

Is dit nog nieuws? | 12-06-19 | 21:19 | 1

Hahaha ik vind grappig!

2tribes | 12-06-19 | 21:24

Rutte heeft een sadistenlach. Het valt me iedere keer weer op. Het is die opgetrokken bovenlip denk ik.

Ramsesz | 12-06-19 | 21:18 | 4

Hm ja ik weet het niet hoor, iets klopt er inderdaad niet.

2tribes | 12-06-19 | 21:26

Veel syndromen hebben uiterlijke kenmerken.

Shareholder II | 13-06-19 | 04:03

Zelf ben ik er nog niet uit wie er nu enger is: Rutte of Jetten! Die koppen komen duidelijk uit dezelfde mal!

BaldEagle | 13-06-19 | 13:02
▼ 1 antwoord verborgen

Nou ja eh, 49 keer dat een keukentrapje toch echt meer slachtoffers maakt.

uisge baugh | 12-06-19 | 21:15

Eerlijk, wat is het nut van deze vragen? We hebben het over een land besturen, geen snoepwinkeltje bemannen. Stel gewoon 5 goede vragen en doe daar wat mee.

Promedio | 12-06-19 | 21:12 | 2

Er is meer mis dan in 5 vragen gesteld kan worden. En praktijk is dat ze dan maar 5 vragen hoeven te bagetalliseren/ontwijken/hoeven te beantwoorden met leugens.

peterdh | 12-06-19 | 21:26

Die vragen die tot dusver iedereen uit het tweede kamer weigert te stellen en waar met hoge urgentie een antwoord op moet komen?

lacucaracha | 12-06-19 | 21:57

Die download links doet het niet meer. Kon het systeem niet aan......

Chingchongpingpong | 12-06-19 | 21:10

Uitstekende vragen... gericht aan compleet de verkeerde persoon. De EU gaat over ons immigratiebeleid. Wij zijn slechts een provincie die vrijwel niets meer te zeggen heeft en maar te slikken heeft.

En dat vind Baudet best een aardig idee geloof ik, getuige zijn recente EU draai. Pure symboolpolitiek dus. Baudet is al best goed ingeburgerd in de politiek.

De Libertariër | 12-06-19 | 21:06 | 5

@peterdh | 12-06-19 | 21:27:

Eerst wilde Baudet mordicus uit de EU. En toen ineens niet meer... Volgens mij was het een dag na de verkiezingen dat hij ineens verkondigde toch maar lid te willen blijven voorlopig.

De Libertariër | 12-06-19 | 21:33

Lekker zwart-wit.
Je bent tegen de EU omdat je vindt dat ze gekke dingen doen. Als ze dus geen gekke dingen doen, hoef je ook niet tegen te zijn.
Je kunt overal een voetbalwedstrijd van maken, of een wie niet voor ons is is tegen ons, maar of Nederland daar nou zoveel aan heeft....

kloopindeslootjijook | 12-06-19 | 21:50

@De Libertariër | 12-06-19 | 21:33:
Volgens mij lag het iets genuanceerder dan dat. Of niet?

peterdh | 12-06-19 | 21:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Ankie gaat iemand knollen voor citroenen verkopen.

CoffeePatch | 12-06-19 | 21:04

Waarom lacht u altijd zo lief, meneer Rutte? Ja, ik weet dat de FvD dat niet moet vragen, maar ik ben geen politicus en geen lid.

Heeft u last van tetanus?
en.wikipedia.org/wiki/Risus_sardonicu...

Of bent u slachtoffer geworden van de Sardijnse Pil van Drion avant la lettre?
en.wikipedia.org/wiki/Sardonicism

Weet niet zeker of bovenstaande allemaal op waarheid berust, maar Jezus-Christus-Maria-Messias-Mozes-Mohammed, wat valt er toch altijd te lachen? Veeg die grijns toch eens van je smoel.

Wol | 12-06-19 | 21:03 | 1

Die lach is een demonisch trekje. Wordt nog veel erger. Kan er ook niet meer af. Zelfs bij de laatste MH17 bijeenkomst met nabestaanden zag ik die lach nog in een onbewaakt ogenblik.

LiniaalRectaal | 12-06-19 | 21:54

Vreemd je dat ze in oost-Europa er niet aan willen,zien heel goed hoe het bij ons loopt.en wat voor cultuurverrijking het mee brengt

Roger-Rabbit | 12-06-19 | 21:03

Vraag 50, waarom wordt in Opsporing Verzocht de inmiddels aangehouden statushouder voor de fatale mishandeling en verkrachting van Rinia Chitanie een 20 jarige Amsterdammer genoemd?

Afgeschminkte Bassie | 12-06-19 | 21:00 | 5

In dat programma is de invloed van sjw ook al doorgedrongen. Laatst overduidelijk finnen in beeld, zegt men signalement “blank” .
Overigens wordt het signalement nauwelijks meer genoemd als het niet-blank betreft...

Kwelbeller | 12-06-19 | 21:13

"..... een 20 jarige Amsterdammer genoemd?"

Omdat men vreest dat wanneer hij een 20-jarige statushouder genoemd wordt, dit niet zo goed zal zijn voor het "draagvlak".

Dr_Johnson | 12-06-19 | 22:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Ontzettend benieuwd naar de 49 hete aardappel in dr keel. NOT!

Denkhetnjet | 12-06-19 | 20:56
-weggejorist-
Ray69 | 12-06-19 | 20:56 | 3

Ik las het over de mevrouw. Ze was zo zwaar mishandeld dat ze voor haar familie onherkenbaar was geworden... Triest dit.

Dirk III | 12-06-19 | 20:56

50) Bent u van mening dat rechters die asielzoekers voor het plegen van zeer ernstige feiten een lagere straf geven, omdat hun asielaanvraag anders automatisch afgewezen zou worden wat "een te zware straf zou zijn", daarmee op de stoel van de wetgever zijn gaan zitten?

Muxje | 12-06-19 | 20:54 | 1

Absoluut. En dat tuig moet je ook gewoon uitzetten.

Johnweer | 12-06-19 | 22:37

Die vragen ken ik wel. Maar de oplossingen graag er ook bij. Want die ga je niet krijgen.

azijnseikerT | 12-06-19 | 20:54

Wie riep er ooit dat parelkettingen voortaan uit den boze waren bij de VVD?
Met de lachende leugenaar aan het roer, zijn ze weer hélemaal terug! Alsmede al die andere halfslachtige "polderhelden" uit de jaren 90: Edje raketje, Molenpaard Jorritsma, Opa Opstelten. Wie kent ze niet? Nog een lekker moppie Dixieland erachteraan......

kotelet | 12-06-19 | 20:53

50) wat te doen met statushouders die vrouwen verkrachten en zwaar mishandelen met de dood tot gevolg

Jan Leul | 12-06-19 | 20:51 | 3

Begraven.

Papa Jones | 12-06-19 | 20:51

Het gros van dat tuig is geen status houder.

botbot | 12-06-19 | 20:53

@botbot | 12-06-19 | 20:53: precies, de meeste problemen heb je met degene die helemaal geen statushouder zijn. Kijk maar hier in Ter Apel.

azijnseikerT | 12-06-19 | 20:55

De meeste mensen die ik ken die zo grijnzen wonen begeleid en worden met een speciaal busje van en naar hun werk vervoerd.

MickeyGouda | 12-06-19 | 20:51 | 2

LOL

2tribes | 12-06-19 | 21:10

Klopt, maar die doen verder geen kwaad.

uisge baugh | 12-06-19 | 21:25

Rituele dansjes, kamervragen, debatje, interviewtje, ophef en dan weer water, glas en plas. Alleen een andere verkiezingsuitslag kan het type dansje veranderen. Maar rituele dansjes blijven het altijd (behalve als je Putin of Erdogan heet).

Zuma | 12-06-19 | 20:51

Beetje zinloos om aan de corrupte VVD vragen te gaan stellen, helemaal met die teflon Rutte erbij ook nog.

Vonkentrekker | 12-06-19 | 20:49

Ook nooit meer iets gehoord over die donkeler importling die dat Indonesische meisje verkrachte en in coma mishandelde in Rotterdam verleden jaar. De nationaliteit van het slachtoffer mochten we weten. De dader is geheim.

Premier Trutte | 12-06-19 | 20:48 | 1

Neem gerust het Nederlandse nieuws eens tot u.

botbot | 12-06-19 | 20:51

'Statushouder' , zo'n achterlijke term om het maar niet te hebben over voormalige asielzoeker, danwel economische vluchteling of wat dan ook. Ik ben ook statushouder. Ik heb al 40 jaar de status om zoveel mogelijk van dit volk te onderhouden , en ze blijven maar komen.

Zwizalletju | 12-06-19 | 20:45 | 2

Eigenlijk is het quasi migratiebeleid een enorme lose-lose situatie: het gros van de huidige laagopgeleide/laaggeletterde migranten wacht een kansloos bestaan in de marge van onze samenleving, waarbij (naast een carrière in het criminele circuit) vaak hun enige kans/drijfveer is om de NL nationaliteit te bemachtigen en vervolgens een levenslange uitkering waarmee ze eventueel definitief naar het thuisland kunnen emigreren. De wat slimmere, meer ambitieuze migrant vindt op eigen kracht of mede dankzij het diversiteitcircus zijn bestemming hier. Een enkeling heeft waardering voor de kansen die hem hier geboden zijn, de rest spuugt op Nederland en lacht zich gek om het gratis geld dat hier met gulle hand wordt uitgedeeld. Zodra de sprinkhanenplaag ons land echt helemaal kaalgevreten heeft (the moment when the shit hits... enz) vertrekken zij voor onbepaalde tijd naar het thuisland waar ze met hulp van de Nederlandse deuglaafjes en uw belastingcentjes hun bezittingen veiliggesteld hebben, totdat de Nederlanders weer alles op de rit hebben gekregen, Want hey, dat Nederlanderschap raak je nooit meer kwijt en daar zijn voor sommige groepen mensen alleen rechten, geen plichten aan verbonden.

Wat ik vooral heel vals vind in deze is het EU narratief dat massa immigratie en ook globalisatie iets wenselijks (uw billen wassen enzo) en meer nog iets onvermijdelijks is, als een natuurwet. Wat natuurlijk aperte onzin is, het is puur intentioneel beleid, er wordt al jaren nadrukkelijk gestuurd op het stimuleren van migratie en vrij verkeer van personen, arbeid en goederen.

2tribes | 12-06-19 | 21:18

Gvd, de kubus van die clown wordt met de dag meer een persiflage op een mislukte b-acteur in een beroerde hollandse sitcom. Ik moet hier ter plekke even héél dun van schijten.......

Godnondejusdorange | 12-06-19 | 20:43

G*dT, die verdachte statushouder schijnt ook nog gerontofiele neigingen te hebben bekend!
Het zal toch niet door conditionering van een woestijnreligie komen;-)
*CcMed*

kapitein oosterlng | 12-06-19 | 20:43

Goed dat ook FVD blijft drammen.

jan99 | 12-06-19 | 20:41 | 5

@Zwizalletju | 12-06-19 | 20:49:
VVD en GL samen met CDA. Vroeger zei men, twee geloven op 1 kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dit is zo´n ranzig trio dat de duivel er rooie oortjes van krijgt.

elfenstein | 12-06-19 | 21:07

@elfenstein | 12-06-19 | 21:07: Wen er maar aan , er is een cordon sanitair in werking getreden. FvD zal veel groter moeten worden om deze shit om te keren.

Zwizalletju | 12-06-19 | 21:18

@Zwizalletju | 12-06-19 | 21:18:
Ik zal wel oud worden, maarreh:
Jamaar, hoeseffe, sjezuschristustepaard, watmaakiemienoe? Dit kán gewoon niet. Dit betekent gewoon doodleuk dat het geen ene fuk meer uitmaakt waar je op stemt, desnoods gooit men de liberalen, christenen en rooien-met-een-groen-hesje allemaal op een hoop als het maar niet de wil van het volk is en iedereen kan blijven zitten waar ie zit.
This will not stand, man.
*pistool trekt, aktetas uit raam flikkert en een blik met as in de wind werpt*

elfenstein | 12-06-19 | 21:27
▼ 2 antwoorden verborgen

De fout zit in het feit dat we mensen uit Afrika en moslimlanden onder de noemer van ''vluchteling'' hier opvang en verblijf geven in een AZC... soms wel 3 jaar lang.
Daarna krijgen ze een ingerichte woning met recht op een levenslange uitkering.
Dit heeft een aanzuigende werking... resulterend in steeds meer woningnood en een onbetaalbaar kostenplaatje.
Zweden en Denemarken zijn strenger geworden en Rutte III blijft gewoon zo doorgaan.

sociaal_econoom | 12-06-19 | 20:40 | 1

Pffft. Zelfs uit Armenië. En dan worden Yezidi terug gestuurd.

Is dit nog nieuws? | 12-06-19 | 21:21

50 vragen aan AnkiePlankie. Dat wordt een burn-out en vervolgens wachtgeld.
Does rustig joh!

Ruimedenker | 12-06-19 | 20:39

Deze vragen zijn in de afgelopen dertig jaar ook al gesteld door Janmaat en Wilders. En er verandert niets .....

theo-is-dood | 12-06-19 | 20:39 | 2

Hopelijk gaat FVD wel lukken wat Janmaat en Wilders (vooralsnog) niet gelukt is... Deze vragen zijn in elk geval scherper geformuleerd dan de schreeuwerige vragen die ik af en toe van de PVV voorbij zie komen

Soturi | 12-06-19 | 23:44

Terry voegt zich iig meteen naar de kartelmores der zinloze bureaucratie. Hij is mentaal nog even op vakantie en we moeten geduld bewaren.

Shareholder II | 13-06-19 | 03:50

Dat blije hoofd van die Pinokkio. Ik krijg er wat van.

brutus68 | 12-06-19 | 20:38 | 2

Maar is het nou photoshop of.. .?

2tribes | 12-06-19 | 21:22

Je bedoelt 'die narcistische rotkop'?

BaldEagle | 13-06-19 | 13:08
-weggejorist-
Leopard_II | 12-06-19 | 20:38

Vraag 50, wanneer donder je nou eens op Rutte, je hebt al meer dan genoeg stuk gemaakt in wat ooit een prachtig land was.

oakmont | 12-06-19 | 20:38

Je moet maar durven om met dat lachende rotsmoel weer de publiciteit te gaan zoeken, alles maar dan ook alles is nep aan die man.

oakmont | 12-06-19 | 20:36 | 7

Ik zal nooit vergeten, dat direct toen hij serieus als leider in beeld kwam, of op de beeldbuis kwam, serieuze media zich afvroegen of dat toch geen psychopaat was. Het antwoord is altijd bij ons gebleven als een Ja. En daar stonden we dan straks 10-15 jaar naar te kijken. Dafuq.

Shareholder II | 13-06-19 | 03:59

@Shareholder II | 13-06-19 | 03:59: Ik heb mij dat ook dikwijls afgevraagd.
Als je alle kenmerken van deze man op een rijtje zet voldoet hij wel aan dat beeld. Narcistich, geen empathie, moeiteloos kunnen liegen, waait met alle winden mee, Achter dat masker van voorkomendheid gaat een totaal ander mens schuil. In de kern een enge man dat enkel van macht en nog meer macht houdt.

oakmont | 13-06-19 | 09:54
▼ 4 antwoorden verborgen

Legitieme vragen.

Bill Cosby | 12-06-19 | 20:34

Hey GS, zijn jullie nu ineens het officiële partijorgaan van FvD?

IJsbrekert | 12-06-19 | 20:34 | 5

Waarom stelt een andere partij deze relevante vragen niet? Komen zij ook eens in een topic.

Tilburger | 12-06-19 | 21:08

Wil je mijn partijorgaan aanraken?

elfenstein | 12-06-19 | 21:13

Nee, GS had alle vragen opnieuw moeten formuleren en net doen alsof het van de VVD kwam, toch?

Nuchternederland | 13-06-19 | 08:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Goede vragen. Maar: glas, plas, was.

Gajus | 12-06-19 | 20:33 | 1

Ik vrees het ook,
gewoon doorschuiven naar de volgende periode en ondertussen gaat het huidige softe beleid gewoon doooorrrr....

Wijze uit het Oosten | 12-06-19 | 21:29

Vraag 50: Wanneer heeft u voor het laatst gehuild?

Rest In Privacy | 12-06-19 | 20:32 | 7

Vraag 50: Wanneer haalt u eens die vreselijke gemaakte grijns van uw bek?

Ernst Oosters8389 | 12-06-19 | 21:31

Vraag 51: Kent u de stelling van pythagoras en kunt u deze eens aan Hiddema uitleggen en mag ik daar ter controle bij zijn ?

Shareholder II | 13-06-19 | 04:08
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl