Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hoogzomer. Prima moment voor Kamervragen MH17

mh17radarbeelden.gif Deze week begon met de herdenking van MH17. Drie jaar geleden. Het monument dat werd geopend, is een bos. Dat vonden we nogal ironisch. Want een bos, dat is waar we al drie jaar lang in gestuurd worden door Mark Rutte. En overal in dat bos struikel je over onderste stenen. In tegenstelling tot neuzelcolumnistes in het AD treuren we alhier nog iedere dag om het feit dat de grootste massamoord op Nederlandse burgers sinds [opzoeken, red.] nog altijd niet is opgehelderd omdat een miljoenmiljard geopolitieke belangen de weg naar de waarheid blokkeren. Daarom sluiten we de roerige gedenkweek maar eens af met een knip en plak van een nieuwe set Kamervragen van de Onvermoeibare Omtzigt, die zich gelukkig niet door formatiebelangen laat weerhouden van een zoektocht naar de uitweg uit het herdenkingsbos. Opdat we niet voor altijd in de emotie hoeven te blijven dolen. Kern van deze Kamervragen: er was vóór MH17 werd neergeschoten informatie beschikbaar die de NCTV er toe zette om naar AIVD en MIVD te stappen met een verzoek om een veiligheidsupdate van het vlieggebied boven Oekraïne. Maar ná MH17 duurde het nog maanden voordat het kabinet hier melding van maakte. Eerder al maakte de Kiev-briefing duidelijk dat Rutte vóór die fatale 17 juli al meer wist dan hij toe wilden geven. En dit is ook weer zo'n detail dat je denkt: wordt dit dossier ooit opgelost?

Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Veiligheid en Justitie over de informatie beschikbaar bij de Nederlandse overheid en regering over het onveilige luchtruim boven Oost Oekraïne in de eerste helft van 2014, dus vóór het neerhalen van vlucht MH17/KL4107 (ingezonden 17 juli 2017).

Vraag 1 Welke informatie lag ten grondslag aan het verzoek van april 2014 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de inlichtingendiensten AIVD en MIVD om een update van de dreigingsanalyse te maken, in de context van luchthavens en veiligheid van in- en uitgaande luchtvaart, specifiek gerelateerd aan de situatie in Oekraïne (CTIVD-toezichtsrapport nr. 43, pag. 29)? Kunt u de aard en inhoud van deze informatie beschrijven?

Vraag 2 Wilt u de Kamer een afschrift verschaffen van het verzoek van april 2014 van NCTV aan AIVD en MIVD om een update van de dreigingsanalyse te maken, in de context van luchthavens en veiligheid van in- en uitgaande luchtvaart, specifiek gerelateerd aan de situatie in Oekraïne (CTIVD-toezichtsrapport nr. 43, pag. 29)?

Vraag 3 Beschikte de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zelf over dit NCTV-document bij haar onderzoek naar de vliegroutes en het vliegen over conflictgebieden (deel B), of beschikte uitsluitend de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) erover? Indien de OVV daarover beschikte, op welk moment kreeg zij dit document dan?

Vraag 4 Wanneer en hoe bent u geïnformeerd over het bestaan van dit NCTV-verzoek van april 2014?

Vraag 5 Wanneer en hoe is de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb) op de hoogte gesteld van het bestaan van dit verzoek?

Vraag 6 Waarom heeft het kabinet het bestaan van dit verzoek van de NCTV van april 2014 en het daaruit voorvloeiende rapport niet uit eigen beweging aan de Kamer gemeld, maar werd het bestaan ervan pas duidelijk bij publicatie van het CTIVD-onderzoek in oktober 2015?

Meer vragen na de breek.
Vraag 7 Herinnert u zich nog het Kiev-memorandum, het verslag van een bijeenkomst op 14 juli 2014 in Kiev van de regering van Oekraine en diplomaten, waarin duidelijk gewaarschuwd werd voor een onveilig luchtruim?

Vraag 8 Herinnert u zich nog het debat over het Kiev-memorandum, dat pas in januari 2015, een half jaar na de start van het onderzoek, aan de OVV werd overgedragen en pas nadat in de openbaarheid duidelijk was geworden dat het Kiev-memorandum bestond en pas nadat de OVV er zelf om verzocht had?

Vraag 9 Waarom zijn het verzoek van april 2014 en de daarop gemaakte analyse niet benoemd in de informatievoorziening richting Kamer, mede in het licht van het debat over het Kiev-memorandum van 14 juli 2014?

Vraag 10 Wilt u de Kamer een afschrift doen toekomen van de halfjaarlijkse dreigingsanalyse(s) voor de burgerluchtvaart van de NCTV uit 2014, dan wel dit document / deze documenten ter vertrouwelijke inzage leggen (inclusief eventuele specifieke documenten over Oekraine die op ad hoc basis gemaakt zijn)?

Vraag 11 Welke instanties (zoals ten minste NCTV, AIVD en MIVD en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) zijn geinformeerd over het document van 7 maart 2014 van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waarin werd gewaarschuwd voor de aanwezigheid van illegale wapens en mogelijke gevaren voor de luchtvaart boven Oekraïne (OVV-rapport, pag. 201 en 255)?

Vraag 12 Kunt u het OVSE-document van 7 maart 2014, waarin werd gewaarschuwd voor de aanwezigheid van illegale wapens en mogelijke gevaren voor de luchtvaart boven Oekraïne (OVV-rapport, pag. 201 en 255) aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 13 Zijn luchtvaartmaatschappijen op de hoogte gebracht van de gevaren die beschreven staan in het OVSE-rapport van 7 maart 2014? Zo ja, welke maatschappijen en op welke wijze?

Vraag 14 Herinnert u zich de factsheet «Vliegen boven Oekraïne», die in ICCb en MCCb is besproken en die in Wob-procedures is vrijgegeven? Sinds wanneer beschikten NCTV en andere overheidsdiensten over de informatie dat sommige luchtvaartmaatschappijen (waaronder BA, Qantas, Korean Air en Asiana Airlines) het hele luchtruim boven Oekraïne meden (graag precieze data per overheidsdienst)?

Vraag 15 Beschikten NCTV en andere overheidsdiensten over de Notice to Airmen van 3 april 2014 van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA)? Kunt u precies aangeven welke overheidsdienst wanneer over deze informatie beschikte?

Vraag 16 Welke diensten beschikten over de verklaring van de European Civil Aviation Conference (ECAC) van 6 mei 2014 waarin staten werd opgeroepen «to prevent safety risks to international air navigation within and adjacent to the airspace under the responsibility of Ukraine»? Vanaf welk moment beschikte welke dienst over die verklaring?

Vraag 17 Herinnert u zich de beslissing op een Wob-verzoek van 27 mei 2015 inzake documenten bij en onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, betreffende het luchtruim van Oekraïne? Zijn alle documenten waarvan openbaarmaking geheel of gedeeltelijk zijn geweigerd ter beschikking gesteld aan de OVV ten behoeve van het onderzoek naar de vluchtroute? Zo nee, welke documenten had de OVV niet tot haar beschikking?

Vraag 18 Bent u bereid de documenten (Wob-verzoek van 27 mei 2015) waarvan openbaarmaking in bedoelde procedure is geweigerd ter vertrouwelijke inzage aan de Kamer aan te bieden? Zo nee, kunt u aangeven welke gewichtige belangen van de Staat zich daartegen verzetten, gegeven de inlichtingenplicht krachtens art. 68 Grondwet?

Vraag 19 Wordt in bedoelde documenten (de niet openbaargemaakte documenten of delen van documenten van het Wob-verzoek van 27 mei 2015) – waaronder de persoonlijke aantekeningen van 3 juli 2014 betreffende een Eurocontrol-bijeenkomst, stukken van de Provisional Council Eurocontrol uit april en mei 2014, de «summary of discussions» van 22 mei van ECAC DGCA, alsmede het DGB-verslag van 9 mei 2014 – op enigerlei wijze melding gemaakt van mogelijke risico’s en gevaren voor (burger)luchtvaart boven Oekraïne?

Vraag 20 Hebben ambtenaren of diensten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Minister of Staatssecretaris op enig moment (mondeling of schriftelijk) geïnformeerd over discussies binnen Eurocontrol, ECAC en EASA over mogelijke risico’s voor luchtvaart boven Oekraïne? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en hoe?

Vraag 21 Zijn er voorafgaand aan 17 juli 2014 meldingen gedaan in Eccairs – het informatie- en meldsysteem van EASA op grond van de toen geldende richtlijn 2003/42/EC – betreffende incidenten en voorvallen in het luchtruim van Oekraïne? Zo ja, welke incidenten betreft het en wat is er met die informatie gedaan, bijvoorbeeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport?

Vraag 22 Welke informatie uit Eccairs over vliegen over Oekraine is voor 17 juli 2014 gedeeld met andere diensten?

Vraag 23 Kunt u de Kamer een afschrift doen toekomen van de afspraken die in 2013 met luchtvaartmaatschappijen zijn gemaakt over het doen uitgaan van meldingen en waarschuwingen betreffende luchtvaartveiligheid (Kamerstuk 33 997, nr. 71, vraag 7)?

Vraag 24 Waarom is het parlement pas op 22 februari 2016 over het bestaan van deze afspraken geïnformeerd (Kamerstuk 33 997, nr. 71)?

Vraag 25 Is op enig moment geëvalueerd of de afspraken over luchtvaartveiligheid zijn nagekomen in relatie tot de veiligheid van het luchtruim in Oost-Oekraïne en MH17/KL4107?

Vraag 26 Wanneer zijn die afspraken geactualiseerd? Kunt u een kopie van de geactualiseerde afspraken aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 27 Wanneer heeft de OVV de beschikking gekregen over de afspraken tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de NCTV en de luchtvaartmaatschappijen over veilig overvliegen?

Vraag 28 In de rapporten van OVV en CTIVD wordt gesteld dat diensten geen aanleiding zagen luchtvaartmaatschappijen te waarschuwen voor een concrete dreiging, en dat luchtvaartmaatschappijen voorafgaand aan 17 juli 2014 zelf ook niet om informatie hebben gevraagd; in voetnoot 175 van het OVV-rapport wordt gesteld dat KLM op grond van «informele contacten» met Nederlandse inlichtingendiensten en andere luchtvaartmaatschappijen geen dreiging had geconstateerd; op welke informele contacten wordt hier gedoeld? Wanneer vonden die contacten plaats en met wie? Welke informatie is er toen gedeeld of besproken? Was er sprake van «meldingen» of «waarschuwingen»? Bestaan er verslagen van bedoelde contacten?

Vraag 29 Kunt u deze vragen één voor één – en waar het deelvragen betreft per deelvraag – beantwoorden binnen de reguliere termijn?

(bron)

Reaguursels

Inloggen

@Dirk III | 22-07-17 | 22:45
Eens. Een te-mooi-om-waar-te-zijn-oplossing ook.

De_ontwarrende_man | 23-07-17 | 22:15

Oplossing? De betrokken verantwoordelijke personen in onze regering oppakken en vervolgen wegens landverraad. Deze rechtszaak op de NPO uitzenden op prime-time. Dan hebben we een win win win situatie.
1. NPO eindelijk een boeiend programma van onze belastingcenten.
2. We zijn af van deze ellendige corrupte Rutte en zijn trawanten.
3. We horen na wat waterboarden vast ook eindelijk het ware relaas in plaats van de kukident-ik-lach-je-uit-in-je-smoel grijns van Rutte op elke vraag.

Dirk III | 22-07-17 | 22:45

www.voanews.com/a/reu-nato-black-sea-...

Ja de Zwarte Zee is dicht bij Oekraïne. Lees gewoon zuidgrens.

Ja, er waren nog drie toestellen op dat moment daar in de lucht. Ze moesten daar vliegen vanwege die oefening. (Lufthansa Singapore Airlines en Air India). Verantwoordelijken van SQ zijn op staande voet ontslagen na landing op Changi.
Bespaart de route over Kiev brandstof? Hangt sterk af van de windrichting. Route vrij frequent gevlogen (meestal SQ) en soms lag de route over natabene Moskou en stonden de wielen met 10 1/2 aan de grond. Korter in de lucht is minder brandstof, maar eea hangt sterk samen met de wind.

BUK die Rusland al een behoorlijke tijd heeft is niet identiek aan de BUK's van het voormalige oostblok.
Afschieten BUK door een volgezopen vodkahoofd is schier onmogelijk aangezien het een drie wagen opstelling is met gespecialiseerd personeel.

toetssteen | 22-07-17 | 21:40

Ben-Bataaf | 22-07-17 | 14:18

Heb ik. De Spaanse Twitteraar was een leugenaar. MH17 sprak niet met Kiev. Kon ook niet. Daarnaast was Spaanse Twitteraar daarvoor al te zien op Russische staatstelevisie. Maar weet jij veel.

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 15:40
-
www.globalresearch.ca/spanish-air-cont...

Ben-Bataaf | 22-07-17 | 21:18

peter van dijk1186 | 22-07-17 | 18:01

Als je niet spoort dan denk je dat. Ik hoop dat je familie hebt die voor je zal zorgen.

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 20:49

Ah de anti-Russische slet is er weer.
Altijd alles om de Russen zwart te maken. Vanwaar die haat?
Is dit nog nieuws? | 22-07-17 | 16:59

Beter opletten. Ik haat de Russen niet. Ik haat Poetin.

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 20:48

Rubberen Mark dobbert lekker rond met z'n billenmaat J. kelder rond in de A'damse grachten, het zal 'm worst wezen. De man heet bloed aan z'n handjes van heel veel landgenoten denk ik.
Ik begrijp gewoon niet, dat zo'n vent nog rustig slaapt, of zich nog recht in de ogen kan kijken voor z'n Spiegel in z'n badkamer. Echt, het gaat m'n pet te boven.

Wienerschnitzel mit | 22-07-17 | 20:05

Mocht dhr. Omtzigt zich ooit aansluiten bij het FvD, of voor zichzelf beginnen, dan kan hij op mijn stem rekenen.

Bij het CDA... nee, die vertrouw ik niet.

Poekieman | 22-07-17 | 19:59

Even een andere insteek. What if:
De regering zo geheimzinnig doet omdat ze gewoon zijn vergeten het eea correct door te geven aan de luchtvaartmaatschappijen (wegens geopolitieke redenen ofzo) en kunnen daardoor schuld door nalatigheid aangewreven worden.

Rest In Privacy | 22-07-17 | 19:39

Nehemia | 22-07-17 | 11:43
Thankx.
De US deep state is inderdaad de nr 1 vijand van de mensheid en het wordt een hele kluif voor Trump, waarbij hij ook omgelegd kan worden.
Ik denk dat hij Noord Korea en de Filipijnen inruilt tegen vrede in Syrie.

Atlas Shruggs 10 | 22-07-17 | 19:27

Hoe je ook tegen de terriër Omtzigt aankijkt, hij is de enige die zijn controlerende taak t.a.v. dit dossier blijft volhouden. De rest van de volksvertegenwoordiging is wel erg stil. Logisch doch huichelachtig als je VVD of D'66 heet of partner in crime PvdA bent, of makkelijk om te praten Groen Links voorstelt. Het CDA heeft een dubbele bodem en ja wantrouwen is daar altijd op zijn plaats. Maar de rest is stil, terwijl dit een zaak is met vieze luchtjes, met leugens en omgedraaide waarheden. Waarom alleen Omtzigt en laat de rest kansen en mogelijke confrontaties liggen. Ik beklaag die lui om hun ogenschijnlijke gemakzucht of vertrouwen zij Rutte en zijn gangsters wel.

Memek | 22-07-17 | 18:39

Homo homini lupus | 22-07-17 | 11:38

Prima geformuleerd! Zo had ik het precies willen doen.
Met iets meer woorden en dus wat omslachtiger.
Dit is bliksemafleider gedoe.

bolletje kaas. | 22-07-17 | 18:07

-weggejorist-

peter van dijk1186 | 22-07-17 | 18:01

Ah de anti-Russische slet is er weer.
Altijd alles om de Russen zwart te maken. Vanwaar die haat?

Is dit nog nieuws? | 22-07-17 | 16:59

Ben-Bataaf | 22-07-17 | 14:18

Oh en verder. Als je beter kon lezen en opletten dan wist je dat er geen mededelingen worden gedaan over een lopend onderzoek. Die was makkelijk. Maar als je echt geïnteresseerd was dan had je geweten dat de Amerikanen ook bewijs hebben geleverd.

Nu zoek zoek zoek.

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 15:42

Ben-Bataaf | 22-07-17 | 14:18

Heb ik. De Spaanse Twitteraar was een leugenaar. MH17 sprak niet met Kiev. Kon ook niet. Daarnaast was Spaanse Twitteraar daarvoor al te zien op Russische staatstelevisie. Maar weet jij veel.

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 15:40

Op 14 juli, 3 jaar geleden vertrok 1 kist van Malaysian Airlines van Schiphol en er kwamen 298 kisten onbesteld retour.
Vliegen boven een oorlogsgebied, willen en wetens, gewaarschuwd en al, niet zijnde een strategische missie met speciaal toegeruste vliegtuigen, is als Russische roulette; ooit een keer komt de kogel aan.
En die ene kogel trof MH17.
Welke idioot heeft de beslissing om op dit traject te vliegen gemaakt c.q. goedgekeurd en/of heeft alle bestaande waarschuwingen (Gen. Breedlove) naast zich neergelegd en nog erger wie liegt daar thans over.
Slechts een luttel aantal kilometers omvliegen en Omzigt had met vervroegd pensioen kunnen gaan, geen geleuter over Putin of Poroshenko, geen gedoe over het referendum, geen woord over de EU, geen discussie over radarbeelden, geen Maidan, geen buk en geen fighter jet, geen JIT, geen 298 doden en als bonus geen Haatnina.
Ik blijf hopen dat het net om Rutte zich stukje bij beetje sluit en dat hij vroeg of laat schaakmat wordt gezet.
Die dag dat die smeerlap hangt zal ik vieren.

Memek | 22-07-17 | 15:20

Het antwoord van Rutte zal wel zijn dat Pieter niet zo flauw moet doen en net zoals de harde formatie-werkers, lekker vakantie moet nemen.

Rommelende Onderbuik | 22-07-17 | 14:49

Ben-Bataaf | 22-07-17 | 14:18
'Jammer ook dat er zoveel content verwijderd is van de vele MH17-links in mijn favorieten.'
.
Wen er maar aan. Straks krijgen we alleen nog de informatie te lezen die de overheid wenselijk vindt dat we lezen.

Nehemia | 22-07-17 | 14:46

Jammer trouwens dat we niets meer van die twitterende Spaanse verkeersleider uit Kiev hebben mogen vernemen.

Jammer ook dat Kiev in die stiekeme onderzoekscommissie een vetorecht heeft gekregen over wat er wel en niet naar buiten gebracht mag worden.

Jammer ook dat er zoveel content verwijderd is van de vele MH17-links in mijn favorieten.

Jammer ook dat Kerry, die al direct zei te weten wie de daders waren, ons al meer dan 3 jaar op dat bewijs laat wachten.

Hopelijk heeft DKS daar een goede verklaring voor. Anders is dat ook jammer.

Ben-Bataaf | 22-07-17 | 14:18


Toch vind ik het raar dat men net op het moment zou kiezen voor routine onderhoud aan het primaire radarsysteem.

"Rapid Trident supports interoperability among Ukraine, the United States, NATO and Partnership for Peace member nations. The exercise helps prepare participants to operate successfully in a joint, multinational, integrated environment with host-nation support from civil and governmental agencies. Rapid Trident is a part of U.S. European Command’s Joint Training and Exercise Program, designed to enhance joint combined interoperability with allied and partner nations. The exercise also supports Ukraine’s Annual National Program to achieve interoperability with NATO and commitments made in the annual NATO-Ukraine work plan"

L. Ron Hubba Hubba | 22-07-17 | 14:08

Man man man.
Man man man

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 13:55
-
Dat zijn nog eens argumenten.

Ben-Bataaf | 22-07-17 | 14:07

Dutch_Viscount | 22-07-17 | 13:49

Ik denk dat veel reaguurders niet willen snappen dat zo'n onderste steen niet binnen 3 weken boven komt. Ik denk dat ze vooral boos en nihilistisch zijn op alles. En simpelweg niet willen begrijpen dat zoiets minstens jaren kost en zeker omdat Rusland er vuistdiep in zit misschien nog wel veel langer. Er zijn namen en rugnummers hoor van Russen wel te verstaan. Maar probeer ze maar eens voor de rechter te krijgen.

Eigenlijk is dit een wanvertoning van rancuneuze boze mensen met uiterst beperkte kennis van zaken die teren op complottheorieën en verblind zijn door boosheid en frustratie.

Het is best zielig als je de mensen gaat affakkelen die juist proberen om wel de onderste steen boven te krijgen. Met leugens. Met agitprop en met pure onzin.

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 14:06

L. Ron Hubba Hubba | 22-07-17 | 13:23

Ik heb dit al beantwoord. Het is niet vlakbij en niet alle radarsystemen stonden. Ik snap niet eens hoe volwassen mensen zo kort door de bocht kunnen gaan. Of waarom.

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 13:57

Ben-Bataaf | 22-07-17 | 13:32

Wat een bagger weer.

Alle radarsystemen stonden uit? Man man man.
Heel dichtbij? Man man man
Een gekozen president werd afgezet. Dat noemt men in deze context een revolutie. Niet een staatsgreep. En met goede redenen.
Straaljager? Zelfs de Russen zeggen een BUK iedereen zegt BUK. Behalve een paar halve zolen.
Oekraïne bij de EU? Dat is momenteel niet eens mogelijk. Totaal niet. Echt niet.
Vredig referendum? Met 30,000 Russische elitetroepen en de JA/JA keuze? Rare ideeen heb jij over 'vredig'. Hoe durf je eigenlijk?
Genocide? Het is niet alleen een belachelijke aantijging het vergeet de burgerslachtoffers. Je weet wel Oekraïners. Het zijn daar vooral Russische staatsburgers die Oekraïners afslachten. Dat deze toevallig Russisch spreken is een ander verhaal.

Misschien toch eventjes de wiki doornemen en de bronvermelding lezen. en.m.wikipedia.org/wiki/Russian_milit...)

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 13:55

-weggejorist-

Dutch_Viscount | 22-07-17 | 13:49

Bananen republiek congo zou het nog beter doen dan deze beroeps leugenaars

Generatie_1984 | 22-07-17 | 13:44

In navolging op vraag 1; wordt die informatie ook gedeeld met de veiligheidsdiensten in Maleisië, en waarschuwen die dan hun vliegmaatschappijen om niet over bepaalde conflictgebieden te vliegen.
.
Zo nee, waarschuwen wij dan onze eigen burgers om niet met bepaalde luchtvaartmaatschappijen te vliegen die conflictgebieden niet mijden.

miff | 22-07-17 | 13:41

-weggejorist-

Ben-Bataaf | 22-07-17 | 13:32

@Slet 13:12
Niet normaal?
Weet U wat normaal is?
Een gemiddelde + of - 2x de standaardafwijking.
Alles wat daarbuiten valt is....
Euuhm...
Dat bent U.
Geeft nx hoor, maar dan denk ik, als U zich nu afvraagt waar te beginnen?
Net als foutieve waarnemingen;elimineren?

D-Fens_1963 | 22-07-17 | 13:31

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 13:12
Dit is wat knip en plakwerk:
Safety Board spokesperson Wim van der Weegen told the newspaper that the Ukrainian authorities informed them that the primary radar stations were not working on the day of the crash, July 14th last year, due to routine maintenance.
+
Rapid Trident II - July 14-25, 2014
Rapid Trident supports interoperability among Ukraine, the United States, NATO and Partnership for Peace member nations. The exercise helps prepare participants to operate successfully in a joint, multinational, integrated environment with host-nation support from civil and governmental agencies.
Rapid Trident is a part of U.S. European Command’s Joint Training and Exercise Program, designed to enhance joint combined interoperability with allied and partner nations.
The exercise also supports Ukraine’s Annual National Program to achieve interoperability with NATO and commitments made in the annual NATO-Ukraine work plan.
Dat spoort toch niet met elkaar ?

L. Ron Hubba Hubba | 22-07-17 | 13:23

Vraag 30: Is het normaal dat vliegverkeer gewoon doorgaat terwijl men weet dat radarinstallaties niet werken en men dus feitelijk niet kan instaan voor de veiligheid die over vliegt?

Vraag 31: Had Kiev sowieso niet moeten melden dat (een deel van) hun land te onveilig is om over te vliegen, op het moment dat ze wisten dat de separatisten over een buk-installatie beschikten?

Rest In Privacy | 22-07-17 | 13:17

Het is gewoon pijnlijk hoeveel onzin hier wordt gedumpt. Echt totale bagger.

Ik weet niet eens waar te beginnen. Wel is duidelijk dat men allemaal lult over zaken waar men de ballen verstand van heeft en nog veel erger niet eens de moeite voor heeft gedaan om in ieder geval enige valide informatie over te vergaren.

Letterlijk elke tegel staat vol met wat niet anders beschreven kan worden als onzin.

Een kleine selectie:
'Alle raderen stonden uit' - Allemaal?
'Er was vlakbij een NAVO oefening' - Vlakbij?
'De illegale staatsgreep' - Staatsgreep?
'Oekraïense straaljager schoot' - Straaljager?
'Oekraïne moet bij de EU' - Moet?
'Referendum op de Krim' - Referendum?
'Russen die een genocide ondergaan' - Genocide?

Dit is nog niet normaal meer.

De Koreaanse Slet | 22-07-17 | 13:12

HdJ | 22-07-17 | 12:26
-
Zo is dat.
Maar mede die Omtzigt heeft het toch voor elkaar dat er aan die BUK theorie nauwelijks nog getwijfeld wordt.

Want dat is wel een gemakkelijk excuus voor het gepeupel.
Zo is Putin ook schuldig aan die Amsterdamse Mocrowar doden door de Kalasjnikov.


Ben-Bataaf | 22-07-17 | 13:12

Alleen de politieke weg naar de ontrafeling van dit vraagstuk is m.i. niet voldoende. Nederland is voorstander van buitenlandse missies, deze ervaring zou je ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Ontvoering, speciale verhoortechnieken etc. zou geleerd kunnen worden. Het doel heiligt te middelen.

Upharsin | 22-07-17 | 13:07

@HdJ | 22-07-17 | 12:26
Ja mooi is dat. Grote Nato oefening in de buurt en Ukraine heeft haar radarsysteem uitstaan. Op z'n minst opmerkelijk.

L. Ron Hubba Hubba | 22-07-17 | 12:43

@normanius | 22-07-17 | 12:02
Nope. Het hele conflict begon met de illegale staatsgreep in Kiev door USA vasallen, maanden voor het referendum op de krim.

La Bailaora | 22-07-17 | 12:36

Dat alle UKR radars in dat gebied precies op die dag uitstonden was natuurlijk ook allang bekend. Eveneens dat er toevallig een grote NATO operatie aan de gang was. En dat Israel die dag een grootschalige platwals actie had gepland. Laat staan dat de VSEU operatie om UKR in te palmen incl 'boots on the ground' niet snel genoeg verliep en er naast geld en media manipulatie iets grondigers moest plaatsvinden om de publieke opinie meer aan de pro UKR en anti RU kant te krijgen. En dat de deep state nog een appeltje met Maleisie had te schillen inzake het gore lef Bush en co aan te klagen voor war crimes. En en en, zo kan ik nog wel een half uurtje doorgaan met toevalligheden, voorkennis en touwtjes aan elkaar knopen.

HdJ | 22-07-17 | 12:26

'Oekraiense straaljager schoot MH17 uit de lucht dat is wel duidelijk , zodra er een VVDer(legale criminelen Nederlandse organisatie) op het toneel verschijnt moet je uitkijken, liegen , bedriegen, omkopen, enz,enz beloning een mooi baantje over de ruggen van vele slachtoffers.

peter van dijk1186 | 22-07-17 | 12:26

@ R.B.Scott | 22-07-17 | 12:00
-
Ik denk er precies hetzelfde over als u, maar ik stel toch voor om het hier beschaafd te houden
vr.gr.
:-)

telelezer | 22-07-17 | 12:22

Ik lees hier veel optimisten. Maar vergeet niet, het gaat hier om de "heilige" Oekraine die koste wat kost bij de EU moet komen. Voor het Brusselse gespuis tellen onze mensenlevens, noch onze volkswil(referendum=nee) gewoon niet mee.
Ja: koste wat kost, oftewel wij allemaal doorploeteren tot we 80 zijn om dat maffia zooitje daar te financieren
De geopolitiek van het EU-Politburo dendert gewoon door.

telelezer | 22-07-17 | 12:21

Camiel Eurlings de CEO van KLM was totaal onzichtbaar in de kwestie MH17 waarschijnlijk op jacht naar een stewardessen of fotomodellen.

Goedverdoemme | 22-07-17 | 12:04

normanius | 22-07-17 | 12:02
Selectief shoppen? Je vergeet het referendum op de krim.

Mark_D_NL | 22-07-17 | 12:04

maar ook de vergeten onschuldige ethnische Russen in het Zuid Oosten, die sinds de minuut dat de MH17 neerkwam een genocide ondergaan.
@ Atlas Shruggs 10 | 22-07-17 | 11:33
Laten we even bij de feiten blijven want MH17 is niet de grondslag van wat u beschrijft. Hooguit een factor van verdere escalatie.
.
Het hele conflict is begonnen toen Rusland meende de Krim te moeten annexeren. Hiermee heeft Rusland een oorlogsdaad begaan welke beantwoord wordt zoals altijd. Etnische groepen in het land dat aangevallen is, (welke al dan niet de aanvaller aanhangen) zijn doorgaans als eerste aan de beurt. Zo rolt oorlog.

normanius | 22-07-17 | 12:02

"Hé boerenlul Rutte,ga eens met je homoreet van die sloep af en doe eens antwoord geven op de vragen van Omtzicht de terriër."
Lul.

R.B.Scott | 22-07-17 | 12:00

Rutte is ongeschikt om dit probleem te behandelen, omdat hij voor de ramp kennis had van de gevaren boven Oekraine. Door die te verzwijgen voor de luchtvaarmaatschappijen is hij in feite medeplichtig aan de ramp en dus chantabel.

watazooi | 22-07-17 | 11:57

Botte Hork | 22-07-17 | 11:20
Bayliners. Bestaan die nog of heb jij zo'n oud pieremechochel?

Graaf van Egmont | 22-07-17 | 11:57

Omtzigt is de bliksemafleider van de 2e Kamer (minus FvD) getuige het feit dat hij vóór rectificatie heeft gestemd. Hij is en blijft een CDAer.

Musset | 22-07-17 | 11:55

-weggejorist-

Zapata10 | 22-07-17 | 11:55

Het staat mij bij dat in de dagen van het neerhalen van MH17 op de Zwarte Zee een grote NAVO oefening werd gehouden, waarbij juist radar een grote rol speelde. Het kan dan ook niet anders dan dat er een overvloed aan radarbeelden van de NAVO aanwezig moeten zijn.
Dat daar niks van vrij gegeven wordt, is een teken aan de wand.

Graaf van Egmont | 22-07-17 | 11:52

Wen er maar gewoon aan dat onze overheid er niet voor ú is. Dat werkt verhelderend in zeer veel zaken.

Oepsie1234 | 22-07-17 | 11:52

De kans dat MH17 ooit de titel zal zijn van een hele slechte film, danwel cheezy musical acht ik groter dan dat de regering hier ooit iets verhelderends over gaat melden. Next.

Nanker Phelge | 22-07-17 | 11:49

Wat hebben de nabestaanden van de slachtoffers gestemd op 15 maart 2017? Ik kan het wel raden. We willen het gewoon zelf: meer, meer, meer wegmetons!

de Voorzittert | 22-07-17 | 11:46

MarcS | 22-07-17 | 11:43
Beide vormen zijn correct. We kennen twee uitdrukkingen met bres: voor iemand in de bres springen; voor iemand op de bres staan. Een bres is een breuk of gat in een verdedigingsmuur.

Is dit nog nieuws? | 22-07-17 | 11:45

@Is dit nog nieuws? | 22-07-17 | 11:07

Een bres is een gat, daar kun je over/langs of IN springen. Op lijkt schier onmogelijk.

MarcS | 22-07-17 | 11:43

Atlas Shruggs 10 | 22-07-17 | 11:33
Syrië is nog geen gewonnen race. Las in een ander artikel dat Washington boos is op ome Erdo omdat die de locatie van acht 'geheime' Amerikaanse basissen in Syrië publiek had gemaakt.
'
'The US Deep State: Sabotaging Putin-Trump Ceasefire Agreement In Syria'
www.zerohedge.com/news/2017-07-16/us-d...

Nehemia | 22-07-17 | 11:43

Het is duidelijk dat Rutte & Co veel hebben te verbergen. We kunnen op dit dossier kuitenbijter Omtzigt wel waarderen, maar deze glans gaat verloren door zijn CDA conformisme. Op het pensioen dossier mocht hij dissident zijn, omdat de politieke schakers zes zetten vooruit hadden gekeken en zagen dat Omtzigt die ruimte wel kon krijgen. Echter, kiezen voor het inlegvelletje deed de deur dicht.
Ik "geloof" pas weer in het verschijnsel Omtzigt als hij een overstap maakt naar FvD waar hij volledig vrij van last en ruggespraak zijn werk kan doen. Tot dan, is hij voor mij The Great Pretender.

Homo homini lupus | 22-07-17 | 11:38

@King of the Oneliner | 22-07-17 | 11:22
Een aanslag met 298 dodelijke slachtoffers onopgelost laten? Ben je wel helemaal goed?

Kees Maf | 22-07-17 | 11:38

Ik wacht op de opening van het Zorreguieta sprookjesbos
met 30.000 verdwenen bomen.

rechtsdwalendeautist | 22-07-17 | 11:35

Zoals zo vaak zal ook dit dossier nooit openbaar worden, ook al weten steeds meer mensen dat de geopolitiek ten grondslag lag aan vele onschuldige doden.
Niet alleen de Nederlandse doden, maar ook de vergeten onschuldige ethnische Russen in het Zuid Oosten, die sinds de minuut dat de MH17 neerkwam een genocide ondergaan.
Samen met het associatiedebacle en de militaire doofpot ongeveer duidelijkste bewijs dat dit een georkestreerde campagne is, onderdeel van de reguliere regime change.
Het blijft irritant om alle afleidingsmanoeuvres in de media voorbij te moeten zien komen.
In Syrie heeft de regime change industrie inmiddels verloren, maar in Oekraine is hij nog springlevend.

Atlas Shruggs 10 | 22-07-17 | 11:33

Beroep = Boerenlul | 22-07-17 | 11:17
Ik blijf bij mijn stelling over je naam. Mierenneuken over een detail in één vraag; de importantie van de lange lijst ontgaat je blijkbaar.

propper1000 | 22-07-17 | 11:33

@ 070 | 22-07-17 | 10:45
Pas nu op. U komt gevaarlijk dichtbij de waarheid. En waar Rusland uiteraard contacten heeft met Donetsk/Kharkiv, heeft Oekraine dat net zo goed met hun separatisten. Uiteindelijk leg ik persoonlijk de schuld neer bij de EU leiders die in Kiev de boel stonden op te hitsen.

BLR | 22-07-17 | 11:33

Is het niet mogelijk om Rutte, als eindverantwoordelijke, aan te klagen voor moord in de hoop dat tijdens die rechtszaak wel alle informatie naar boven komt?

razwanzel | 22-07-17 | 11:32

Rutte: ' Met de intelligence van nu hadden we het toen anders gedaan. De Nederlandse regering gaat nu alle geitenpaden bewandelen om de ontbrekende radarbeelden bij Porosjenko op te vragen. Er zal een juridisch bindend inlegvelletje komen om de dubieuze rol van Oekraine te koppelen aan de acceptatie eisen die zijn gekoppeld aan toetreding tot de EU en Nato '

HetOorAakel | 22-07-17 | 11:32

King of the Oneliner | 22-07-17 | 11:22
En voor de rest interesseert 90% van Nederland dit allemaal niet.
.
Ik denk dat als je aan de Nederlanders de vraag voorlegt - wilt u weten wat er echt gebeurd is - bijna iedereen ja zou zeggen.

Nehemia | 22-07-17 | 11:29

Wat hadden die gebroeders De Witt eigenlijk geflikt om zo toegetakeld te worden op dat plein in Den Haag? Oh wacht, Rutte is gewoon voor de derde keer herkozen. Laat maar.

Rest In Privacy | 22-07-17 | 11:29

Zelfs een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde onderste steen.Pfff.
Gelukkig hebben wij het gaafste land ter wereld met het meest fatsoenlijkste kabinet sinds de 2e wereldoorlog.Tis maar dat u het weet! (15-3-2017)

@
De bonnetjes zijn zoek geraakt.
maar toch | 22-07-17 | 10:56

Die liggen naast het bonnetje van de fotorolletjes.Ze liggen onder de onderste steen.

Rest In Privacy | 22-07-17 | 11:25

Laat het toch een keer rusten.
De doden komen er niet mee terug.
En voor de rest interesseert 90% van Nederland dit allemaal niet.

King of the Oneliner | 22-07-17 | 11:22

Kiev didn't close the sky above the war zone, hoping for tragic accident.
The Hague didn't bother.
People died.

wezen | 22-07-17 | 11:22

@isitsoornot | 22-07-17 | 11:18
Jammer dat ik hem niet tegenkwam met mijn Bayliner...

Botte Hork | 22-07-17 | 11:20

We worden aan alle kanten belazerd. Net zoals destijds voor de inval in Irak waar Irakese soldaten werden beschuldigd dat ze baby's uit de couveuse trokken en op de grond smeten. Het bleek later allemaal bullcrap - gemaakt om de publieke opinie te conditioneren. Zo rollen ze. Deep State/CIA/Mossad -
hofleverancier in deceptie en bedrog.

Nehemia | 22-07-17 | 11:19

De lijken in Rutte's kast hebben de tijd, maar ze komen er zeker uit. Het sloepje waarin hij momenteel zo vrolijk ronddobbert zal spoedig borrelend ten onder gaan.

isitsoornot | 22-07-17 | 11:18

@propper1000 | 22-07-17 | 10:47
Jij weet net zo goed als ik hoe Rutte en consorten met vormfouten omgaan. Kortom zijn statement zal zijn ik ben niet bekend met KL4107, einde antwoord.

Beroep = Boerenlul | 22-07-17 | 11:17

Kun je aangifte doen tegen een kabinet of minister-president wegens landverraad?
L.E. Raar | 22-07-17 | 10:44

#impeachRutte

Rico den Hollander | 22-07-17 | 11:15

" Daarom sluiten we de roerige gedenkweek maar eens af met een knip en plak van een nieuwe set Kamervragen van de Onvermoeibare Omtzigt, die zich gelukkig niet door formatiebelangen laat weerhouden...."

Onder welke steen leven jullie, jongens? Ook Omtzigt is beperkt in zijn vragen en kritiek op Rutte en co gezien de toekomstige coalitiebelangen. Hij wordt vanzelf teruggefloten door de CDA-mastodonten dan wel Buma zodra hij ietsiepietsie té kritisch wordt. Wat dat aangaat is Omtzigt ook niet veel meer dan een tijger met een slecht zittend kunstgebit.

janbehanger | 22-07-17 | 11:12

Vraag 1 moet zijn: waarom weigert Kiev stelselmatig mee te werken?

sinar2 | 22-07-17 | 11:10

Is dit nog nieuws? | 22-07-17 | 10:58
Die liggen in de la, naast de fotorolletjes van Srebrenica
.

Tja. Sebrenica. Waarschijnlijk klopt er van het officële verhaal het een en ander niet.

'Sebrenica - Een door Clinton bestelde hoax.'
pauwnieuws.nl/news/1050/screbrenica-g...

Nehemia | 22-07-17 | 11:08

Mark_D_NL | 22-07-17 | 11:02
Of de held die op de bres springt, afhankelijk van het perspectief.

Is dit nog nieuws? | 22-07-17 | 11:07

waarom hebbemn we nooit aan de amerikanen gevraagd of we de sateliet beelden even mochten inzien-- obami was toch onze vriend
Immers de usa maakte iedere minuut beelden van bv russische troepen koncentratie wereld kundig met plaatjes van materiaal en mensen( je komn zien dat sommige een snor hadden en de nummer boorden van de trucks en zo)
Ja het was waarschijnlijk een russisch gemaakte raket-- maar dat zeg toch niets wie hem, gebruikt heeft
nederlandse wapens/oorlogsmateriaal zegt toch ook niet dat nederland geschoten heeft
DUS war zijn de Amerikaanse beelden-- danis het opgelost
en misschien ook wel toetreden oekraine in de eu van de baan
Of is dat de bedoeling niet

henk voedselbank | 22-07-17 | 11:07

waarom hebbemn we nooit aan de amerikanen gevraagd of we de sateliet beelden even mochten inzien-- obami was toch onze vriend
Immers de usa maakte iedere minuut beelden van bv russische troepen koncentratie wereld kundig met plaatjes van materiaal en mensen( je komn zien dat sommige een snor hadden en de nummer boorden van de trucks en zo)
Ja het was waarschijnlijk een russisch gemaakte raket-- maar dat zeg toch niets wie hem, gebruikt heeft
nederlandse wapens/oorlogsmateriaal zegt toch ook niet dat nederland geschoten heeft
DUS war zijn de Amerikaanse beelden-- danis het opgelost
en misschien ook wel toetreden oekraine in de eu van de baan
Of is dat de bedoeling niet

henk voedselbank | 22-07-17 | 11:07

Blijkbaar wil de zwijgende meerderheid het zo. Kijk maar naar de verkiezingsuitslag.

Botte Hork | 22-07-17 | 11:03

Omtzigt is onderdeel van het probleem. Omtzigt is de bliksemafleider.

Mark_D_NL | 22-07-17 | 11:02

En dat gajes; Rutte en VVD; mogen weer een regering gaan vormen...

EA 827 | 22-07-17 | 10:58

maar toch | 22-07-17 | 10:56
Die liggen in de la, naast de fotorolletjes van Srebrenica

Is dit nog nieuws? | 22-07-17 | 10:58

Sorry Omzigt. Kunnen we allemaal niks over zeggen. Allemaal Staatsgeheim. Je weet toch? We gaan het doen met de eindconclusies van het door en door corrupte Kiev en de bevindingen van Bellingcat dat door George Soros gesponsord wordt - want je weet Pieter. Die onderste steen van MH17 gaat zeker bovenkomen.

Nehemia | 22-07-17 | 10:56

De bonnetjes zijn zoek geraakt.

maar toch | 22-07-17 | 10:56

Omtzigt kan het allemaal beter vragen aan zijn reetlikker van het vierde rijk te Brussel.
De naam van die farizeeër is Sybrand van Haersma Buma.
Veel succes ermee.

komtdatschot | 22-07-17 | 10:53

Als er nu eindelijk een nieuwe regering komt: kunnen kamervragen hierover dan worden afgedan met: Geen idee, de huidige minister is niet verantwoordelijk?

Is dit nog nieuws? | 22-07-17 | 10:50

Omtzigts cda stemde voor ratificatie van een leeg vel .
Hij zelf ook als partijpoliticus.
Voor mij heeft ie verloren.

medelmo | 22-07-17 | 10:50

Beroep = Boerenlul | 22-07-17 | 10:41
je doet je naam eer aan.
volgende nickname azijnpisser?

propper1000 | 22-07-17 | 10:47

Het wordt tijd om Pinokkio politiek op te knopen en hem zo te elimineren zodat hij nooit meer in staat zal zijn zijn schadelijke, leugenachtige, megalomane activiteiten voort te zetten.
Stop de formatie, nieuwe verkiezingen en take Rutte out.

Frans Bierings | 22-07-17 | 10:46

En de aanvullende vraag: waar waren ten tijde van de ramp de 22 Oekraïense BUK raket installaties, en is er wellicht een installatie in handen gekomen destijds van een rechts extreme factie die zich van het reguliere leger afscheidde?

070 | 22-07-17 | 10:45

wordt dit dossier ooit opgelost?

Zeker, maar niet zolang de EU bestaat en Rutte in NL iets te vertellen heeft. De EU heeft, o.a. bij monde van Verhofstad en Van Baalen, de situatie tussen Rusland en Oekraine op scherp gezet en toen ze hun zin hadden door een burgeroorlog te ontketenen Rusland de zwarte Piet toegespeeld. De vraag is of MH17 per ongeluk was of strategie.

bergsbeklimmer | 22-07-17 | 10:45

Pek en veren, NU!!!

rifraf | 22-07-17 | 10:44

Kun je aangifte doen tegen een kabinet of minister-president wegens landverraad?

L.E. Raar | 22-07-17 | 10:44

In vraag 25 wordt MH17 = KL4107 gelijkgesteld. Echter MH17 = KL4103 slordig.

Beroep = Boerenlul | 22-07-17 | 10:41

Antwoord: De zwarte stiften zijn allemaal op en leeg, dus alles hebben Wij bestempeld tot staatsgeheim. En Pieter, wil je nu een ophouden met die vervelende vragen? Ik mot nog even blijven zitten tot er een leuk ander baantje voorbij komt.

Guido | 22-07-17 | 10:41

-weggejorist-

Is dit nog nieuws? | 22-07-17 | 10:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen