Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MH17. Van der Steur bijna overleden aan Dossier Maat

indiana-bones1.png Nog een keer MH17, want ook dossier over George Maat is nog lang niet "afgedaan" voor MinJus Ard van der Steur, ongeacht hoeveel tijd zijn voorlichters tegenlichters ook voor hem proberen te kopen. De minister heeft een zeer gewaardeerd en gerespecteerd forensisch anatoom ten onrechte de laan uit gestuurd en daarbij diens reputatie ernstig bezoedeld. De bewijzen tegen Van der Steur zijn legio, en dat is mede te danken aan het feit dat "Indiana Bones" het politierapport dat Van der Steur over zijn handelen heeft laten opstellen met de hand heeft overgeschreven. Stel je dat eens voor: je bent een bejaarde professor met een meer dan indrukwekkende staat van dienst, die door een paar iets te gretige nieuwsjagers het mikpunt van onterechte ophef wordt. De verantwoordelijke minister hangt je vervolgens zonder pardon te drogen, maar als blijkt dat hij daarbij te voorbarig te werk is gegaan, manipuleert hij een politierapport zodanig dat hij er zelf mee weg hoopt te komen. Excuses krijg je niet. En als je dan je eigen rapport wil inzien, mag dat alleen onder toezicht van een stel ambtenaren, en je mag het vooral niet mee naar huis nemen. Maat liet het er niet bij zitten, pakte een potlood en schreef het in zes uur tijd woord voor woord over. En nu liggen er dientengevolge 42 gloednieuwe Kamervragen (van zes partijen) voor VVD-minister Ard van der Steur, die alles lijkt te proberen om onder dit dossier uit te komen, behalve 'sorry' zeggen. Want sorry zeggen is je grove fout toegeven, en dat kon wel eens het einde van de prille ministerscarrière van de corpulente kasteelheer betekenen. Bovendien kent VVD'ertje Ard van der Steur kabinetten die zijn overleden aan ministers die faalden... De waarheid ligt op tafel, Van der Steur moet 'm alleen nog erkennen. Hieronder nog een stuk context om duidelijk te maken dat deze zaak echt meer inhoudt dan '1 prof die ruzie heeft met 1 minister' - het gaat om grondwettelijke en bestuurskundige principes die aan het fundament van ons politieke bestel en rechtsstaat staan, en over de VVD-reflexen om informatie onder de onderste steen te verstoppen. En, excuseert u ons Frans, Ard is fuckin' it all up. Waarbij het overigens opvalt dat niemand binnen de VVD het voor hem opneemt in de media. Want ten eerste is Van der Steur in de zaak-Maat evident fout, en ten tweede zou Steur verdedigen betekenen dat ze Maat nog eens aan moeten vallen, hetgeen de eerste keer ook al niet terecht was. Steur heeft dus momenteel weinig vrienden. En wij hebben binnenkort misschien Han ten Broeke wel als minister van V&J. Mocht Steur Maat eigenlijk wel ontslaan? Bij het openbaar maken van de stukken in deze kwestie kwam naar boven dat de eerste zin die in het feitenverslag zwart gemaakt is, luidt: “Op donderdag 23 april werd op last van de minister van Veiligheid en Justitie de samenwerking met professor Maat beëindigd.” Dit betekent dat minister Van der Steur zelf rechtstreeks opdracht gegeven heeft tot het wegsturen van professor Maat. Enkele Kamerleden vragen zich af of minister van der Steur die bevoegdheid überhaupt wel had, om zomaar dit contract persoonlijk te verbreken. En of het moment in dat debat ook het exacte moment was waarop Maat werd ontslagen: live, in een debat. Volgens het rapport stuurde hij professor Maat weg op 23 april, dat is de dag van het (enige) Kamerdebat over MH17. De Kamerleden vragen zich dus af of hij staande het debat contracten verbreekt, en dan zonder enige vorm van onderzoek of wederhoor. Omtzigt (CDA): “Professor Maat is niet eens gehoord over zijn rol, voordat hij is weggestuurd. En pas nu komt, stapje bij stapje, formeel voor hem ontlastende informatie uit het officiële dossier naar boven.” Van Nispen (SP): “Er moet uitleg komen waarom juist deze voor Maat ontlastende conclusies niet aan de Kamer zijn gemeld.” Het feit dat minister Van der Steur zelf professor Maat wegstuurde is dus zwart weggelakt bij het Wob-verzoek en ook de kamer kreeg dit feit niet openbaar te zien. Dat is zeer bijzonder. Sjoerdsma (D66): “Het is geen schending van het privéleven als een officieel besluit van de minister openbaar gemaakt wordt, laat staan dat het een staatsgeheim is." Kortom: Deze zin had dus niet zwart gemaakt mogen worden in de Wob. De minister hield te veel informatie achter Niet alleen werd deze zin in het Wob-verzoek zwart gemaakt. Hij werd ook niet aan de Kamer publiekelijk openbaar gemaakt, ook niet toen de Kamer daarom verzocht. Dat gold voor meer stukken informatie die belastend waren voor de minister. De Kamerleden vragen zich af waarom bijvoorbeeld de volgende punten niet gemeld zijn bij het Wob-verzoek en aan de Kamer: 1. Dat er zeker 10 anatomische/forensische presentaties gegeven zijn (dit is later in Kamervragen gemeld). 2. Dat er een presentatie op het intraweb van het MH17-onderzoek stond die gebruikt kon worden voor externe presentaties. 3. Dat het ontbreekt aan duidelijk kaders, afspraken en criteria met betrekking tot het geven van lezingen. 4. Dat de commandanten van Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) MH17 schreven dat “de genomen maatregelen naar aanleiding van de RTL4-publicatie hebben plaats gevonden zonder goed inzicht in de feiten", oftwel: dat Maat op non-actief werd gezet zonder dat de minister alle feiten kende. De minister heeft tot nu toe beweerd dat hij het feitenrelaas (waar dit allemaal in stond) niet gelezen had, maar alleen de brief van de korpschef Bouwman, waarin al deze punten niet staan en die veel kritischer is. Dat is om twee redenen vreemd: 1. De minister besluit wel zelf om Maat te ontslaan, maar de informatie daaronder zou hij dan niet tot zich nemen, terwijl hij de Kamer die informatie nota bene beloofd had. 2. Hij heeft de stukken aan de Kamer gestuurd, eerst zwartgelakt en daarna vertrouwelijk. Als een minister stukken naar de Kamer stuurt, dan mag je er toch vanuit gaan dat hij ze zelf eerst gelezen heeft. Het smoesje van het staatsbelang Ook zijn de Kamerleden ontstemd over het feit dat ze na doorvragen alleen vertrouwelijke inzage kregen in deze feiten. Als zij er openlijk over hadden gesproken, zouden ze gestraft worden. Hiervoor is vertrouwelijke inzage natuurlijk niet bedoeld. Dat is bedoeld wanneer het belang van de staat geschaad zou worden door openbaarmaking, niet wanneer enkel het persoonlijke belang van de minister in het geding is. Pieter Omtzigt heeft dit een maand geleden al aanhangig gemaakt bij de griffier van de Tweede Kamer, die dit dossier op dit moment bestudeert. En dan volgen hieruit dus nu de 42 (!) Kamervragen, van de leden Omtzigt (CDA), Sjoerdsma (D66), De Roon (PVV), Van Nispen (SP), Grashoff (Groenlinks) en Bontes (Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het politieonderzoek naar professor Maat, dat de minister keer op keer op keer weigerde om openbaar te maken. 1. Herinnert u zich dat u tijdens het tot nu toe enige plenaire debat over de MH17 in april 2015 beloofde onderzoek te laten doen naar de gang van zaken rond de presentatie van professor Maat en de resultaten van dat onderzoek te delen met de Kamer (handelingen van 23 april 2015)? 2. Herinnert u zich dat u schreef dat de politie geen bezwaren ziet tegen openbaarmaking van grote delen van het onderzoek (Aanhangsel Handelingen 2015/16, nr. 94 en tevens 33997, nr. 50)? 3. Deelt u de mening dat u de vraag om het feitenverslag, het feitenrelaas en de brieven, waarom de Kamer vroeg bij de regeling van werkzaamheden niet had moeten toetsten aan de Wob, maar gewoon aan de grondwet artikel 68 en u ze dus veel eerder voor een veel groter deel openbaar had moeten maken en aan de Kamer had moeten sturen? 4. Herinnert u zich dat de regering van mening is dat “Wel ziet het kabinet onder ogen dat vertrouwelijkheid in onze staatsrechtelijke verhoudingen uitzondering behoort te zijn en openbaarheid regel. Het parlement dient zijn controlerende taken zoveel mogelijk in alle openheid te kunnen uitoefenen. Waar mogelijk worden inlichtingen dan ook openbaar (en ruimhartig) verstrekt. (Kamerstuk 28362, nr. 2) 5. Heeft u zich aan het kabinetsbeleid gehouden door deze informatie op 2 december vertrouwelijk aan de Kamer te geven en niet openbaar aan de Kamer te geven en dan met name op de punten van de weggelakte teksten in het feitenrelaas en het feitenverslag? 6. Herinnert u zich dat u op 15 juni een brief met conclusies over het onderzoek aan de Kamer gestuurd heeft, waarin u vragen van de Kamer, waarop het antwoord ontlastend zou zijn voor professor Maat en vervelend voor u en anderen wegliet, zoals het feit dat er al zeker 10 presentaties gehouden waren? (bron: 33997, nr. 47) 7. Waarom koos u er op 2 december 2015 voor om de stukken ter vertrouwelijke inzage te leggen met als gevolg dat Kamerleden na inzage er niet meer over konden spreken in het openbaar? 8. Hoe beoordeelt u nu het feit dat u de Kamer deze documenten vertrouwelijk gaf? 9. Bent u ervan op de hoogte dat het staand kabinetsbeleid is (door u bevestigd in eerdere Kamervragen) dat vragen van de Kamer moeten leiden tot een ruimer antwoord dan de Wob en dat u in ieder geval in september het hele dossier aan de Kamer had moeten sturen op basis van artikel 68 van de grondwet, dat als enige uitzonderingsgrond het belang van de staat kent? 10. Herinnert u zich dat u een paar dagen later bij het Wob-verzoek alle getuigenverklaringen – tegen eerder beloften in – volledig en 100% zwart gemaakt waren en dat ook het feitenrelaas en het feitenverslag voor de helft zwart gemaakt waren? (kamerstuk 33997, nr. 51) 11. Deelt u de mening dat de uitzonderingsgronden van de Wob veel te royaal gebruikt zijn om de stukken (en dan met name de getuigenverklaringen, het feitenrelaas en het feitenverslag) zwart te maken? 12. Is er enig overleg geweest tussen de politie en u/uw staf/het departement over de wijze waarop de stukken onder de Wob zwart gemaakt moesten worden? Wat was de uitkomst van het overleg en kunt u uw antwoord toelichten? 13. Bent u bereid om een onafhankelijke opinie te vragen over de excessieve mate waarin de zwarte viltstift is gehanteerd bij het WOB verzoek en deze met de Kamer te delen? 14. Kunt u aangeven welke belangen van de staat geschonden zijn nu deze documenten openbaar geworden zijn via de website van universiteitsblad Mare? 15. Kunt u aangeven welke andere problemen zijn ontstaan nu deze documenten openbaar geworden zijn en die voorkomen hadden kunnen worden als de zwartgelakte stukken van de tekst niet openbaar geworden zouden zijn? 16. Ziet u dat de eerste zin die uit het feitenrelaas zwartgelakt is: “Op donderdag 23 april werd op last van de minister van Veiligheid en Justitie de samenwerking met professor Maat beëindigd” en dat dat op grond van de Wob, artikel 10.2, d/e/g of artikel 11.1 gebeurd is, namelijk de uitzonderingen voor toezicht bestuursorganen, bescherming persoonlijke levenssfeer, onevenredige bevoordeling/benadeling en intern beraad? 17. Deelt u de mening dat deze zin onder geen van deze uitzonderingsgronden kan vallen en gewoon geopenbaard had moeten worden? Indien hij onder de Wob zwart gemaakt had mogen worden, op welke grond mocht dat dan volgens u? 18. Op welk tijdstip op 23 april (voor het debat, tijdens het plenaire debat over de MH17) heeft u persoonlijk het besluit om de samenwerking met professor Maat te beëindigen genomen? En op welke wijze heeft u dit besluit meegedeeld aan professor Maat? 19. Kunt u aangeven hoe deze werkrelatie beëindigd is? Heeft u een ambtelijke instructie gegeven? 20. Op basis van welke wet of regeling kunt u ingrijpen bij de personele bezetting van een lopend onafhankelijk onderzoek en persoonlijk besluiten dat werkzaamheden van professor Maat beëindigd zijn? 21. Is het inhuren van externen bij de politie een taak van de minister of is dit een doorgedelegeerde bevoegdheid? Indien de bevoegdheid gelegeerd is, heeft u dan eerst de delegatie ingetrokken? 22. Hoe beoordeelt u het feit dat u wel persoonlijk het besluit neemt om de samenwerking met professor Maat te beëindigen, maar dat u het onderzoek daarover zelf niet leest en zich slechts baseert op een samenvatting van de korpschef Bouwman? 23. Hoeveel versies van de brief van korpschef Bouwman over het resultaat van het feitenonderzoek zijn naar het ministerie/uw staf/u gestuurd? Kunt u elk van de versies openbaar maken? 24. Welke informatie had u tot uw beschikking toen op uw last de samenwerking met professor Maat beëindigd werd? Kunt u deze vraag heel precies en uitputtend beantwoorden, inclusief de mails en notities die u gegeven zijn? 25. Is er wederhoor gepleegd met professor Maat, nadat het voornemen om de samenwerking met hem te beëindigen aan hem bekend gemaakt was en voordat de relatie beëindigd werd? Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet? 26. Waarom is van de zin uit het feitenrelaas “Het ontbreekt aan duidelijk kaders, afspraken en criteria met betrekking tot het geven van lezingen" geen spoor meer te vinden in de Kamerbrief over dat feitenrelaas van 15 juni? 27. Op basis van welk artikel in de Wob kon de volgende zin weggelakt worden: “Uit onderzoek is mij, rapporteur, gebleken dat er op intranet een “presentatie voor collega’s” staat. In deze presentatie staan geen foto’s die herleidbaar zijn naar slachtoffers. Op intranet is te zien dat het bericht op 9 april is gewijzigd.” 28. Klopt het dat er dus een presentatie op intranet beschikbaar was voor alle collega’s in het LFTO en dat Maat gestraft werd omdat hij een presentatie hield, terwijl hij en collega’s en leidinggevenden al zeker 10 presentaties gehouden hadden? 29. Op welk moment heeft u het feitenrelaas en het feitenverslag, dat u in oktober gelakt en in december ongelakt en vertrouwelijk naar de Kamer stuurde zelf gelezen? 30. Op welk moment besefte u elke van de volgende feiten: - Dat er zeker 10 presentaties geweest waren? - Dat er een presentatie op het intraweb stond die gebruikt kon worden? - Dat het ontbreekt aan duidelijk kaders, afspraken en criteria met betrekking tot het geven van lezingen? Dat de commandanten van SGBO MH17 schreven dat: “De genomen maatregelen naar aanleiding van de RTL4-publicatie hebben plaats gevonden zonder goed inzicht in de feiten"? 31. Waarom heeft u, toen u de bovenstaande feiten kende, niet onmiddellijk uw brief van 15 juni aan de Tweede Kamer op eigen initiatief aangepast om bovenstaande feiten toe te voegen? 32. Kunt u, conform eerdere toezeggingen, de getuigenverklaringen openbaar maken (waarbij natuurlijk bepaalde persoonsgegevens zwartgelakt kunnen worden)? Zo, nee, welk belang van de staat is dan gediend om dat niet te doen? 33. Indien u zich wederom wenst te verschuilen achter de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, kunt u dan verklaringen van elk van de gehoorden overleggen waarin ze stellen dat ze gedeeltelijk of gehele openbaarmaking niet wenselijk achten en dat geheimhouding is afgesproken? 34. Herinnert u zich de antwoorden op vraag 6 en 7 van 7 december 2015, namelijk: Vraag 6 Is het u opgevallen dat u het verslag van het gesprek met professor Maat niet naar de Kamer gestuurd heeft? Bent u bereid daarvan alsnog een samenvatting te maken en aan de Kamer te doen toekomen? Antwoord 6 Op 23 september jongstleden hebben professor Maat en ik elkaar persoonlijk gesproken. Er is geen verslag opgesteld van het gesprek. Prof. Maat en ik vinden dat de inhoud van het gesprek vertrouwelijk is en ook zo moet blijven. Vraag 7 >> Heeft u professor Maat gevraagd of laten vragen hoe hij aankijkt tegen openbaarmaking van stukken? Kunt u zijn antwoord aan de Kamer doen toekomen? Antwoord 7 Nee. Het feit dat betrokkenen bij bepaalde informatie al dan niet geen bezwaar hebben tegen openbaarmaking, staat er niet aan in de weg dat het bestuursorgaan altijd nog zelf een afweging maakt over de openbaarmaking van de desbetreffende informatie (vergelijk. ABRvS 19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1315, AB2011/148 m.nt.E.J. Daalder).” 35. Klopt het dat professor Maat in het kader van de beantwoording van de vragen verzocht is wat hij ervan vindt dat het gesprek geheim gehouden zou worden en dat hij per mail geantwoord heeft: “Ik heb er geen bezwaar tegen als u een korte samenvatting van het gesprek maakt en die aan de Kamer stuurt, nadat ik hem gezien en goedgekeurd hebt.” (bron) 36. Is een verslag over het gesprek geweigerd omdat u het niet wilde schrijven en verschaffen of omdat professor Maat dat niet wilde? 37. Deelt u de mening dat u de antwoorden op bovenvermelde vragen 6 en 7 dus dient te herzien, aangezien professor Maat zelf duidelijk niet van mening is dat de inhoud van het gesprek vertrouwelijk moet blijven? Zijn er nog meer antwoorden op Kamervragen in het dossier-Maat die u wenst te herzien? 38. Heeft de regering op bepaalde momenten invloed gehad door opdrachten te geven, hints en aanwijzingen te geven, verdragen of overeenkomsten te tekenen die de onderzoeken belemmeren of andere zaken te doen of laten, bij de onderzoeken naar de MH17? Zo ja, kunt u die dan een voor een toelichten en kunt u aangeven waarom dat noodzakelijk en het onderzoek niet beschadigden? 39. Heeft u op andere momenten druk uitgeoefend op andere justitiële onderzoeken? Zo ja, hoe en welke? 40. Heeft u de Kamer in uw ogen volledig, juist en tijdig geïnformeerd in de zaak, waarin professor Maat lijdend voorwerp van uw handelen geworden is? 41. Vindt u het, met de kennis die u nu heeft, een wijs besluit van u zelf om de werkrelatie met professor Maat op 23 april te beëindigen? Zo nee, welke feiten hebben u van inzicht doen veranderen en bent u bereid excuses aan te bieden aan professor Maat? 42. Kunt u elk van deze vragen afzonderlijk en compleet en zo spoedig mogelijk beantwoorden, zo mogelijk binnen een week? Indien u meer tijd nodig heeft, wilt u dan aan de Kamer meedelen wanneer een antwoord verwacht mag worden?

Reaguursels

Inloggen

Hetzelfde geldt voor de Amerikanen die er opmerkelijk veel belang bij hebben dat Europa ruziet met Rusland. Is het niet het geopolitieke belang bij Oekraine als extra bondgenoot dan is het wel de verhindering van een Russische olie- en gaspijpleiding naar Europa en het tegen gaan van Europees-Russische handel waar de dollar alleen maar last van heeft.
.
Mij lijkt het sterk dat de Russsen er enig belang bij hadden om de MH17 neer te schieten maar wel weer logisch dat Amerikanen er belang bij hebben om Rusland als dader aan te wijzen. En dan zijn er nog de Europese en privébelangen van Guy Verhafstad:
925.nl/archief/2015/07/08/vvd-d66-en-g...

Takki Yah | 11-01-16 | 08:32

1 telefoontje van Poetin met Rutte was genoeg.
Poetin zegt dan zoiets in de trand van,
stel dat wij het zijn .
En je gaat daarmee aan de slag , hoe zou jet het vinden dat we info in de media gaan gooien over het koninklijk huis, oud bewindslieden als Demmink , liquidaties , onschuldige die willens en wetens vastzitten ,vuile zaakjes van Nederlandse bedrijven , en hoe zou je het vinden als we dan ook niets meer afnemen en de gasprijs gana verdubbelen. zeg het maar. zo zal het gaan . Russen weten zaken die Nederland niet wil weten.

destructief | 10-01-16 | 22:20

@Klompmans | 09-01-16 | 21:45

Net zo lang waterboarding toepassen tot ze het spontaan zelf gaan regelen.

Beter verdient dat zooitje landverraders niet.

Pieter V | 10-01-16 | 22:03

Ja nog een extra vraag van de kamer zou zijn: Wie heeft er weggelakt?

Nouhierdan | 10-01-16 | 20:31

Alles aan informatie over de MH17 stinkt.
Er zijn belangen die wij niet mogen kennen. Ik hoop dat de nabestaanden de kracht hebben om deze goochelaars van informatie aan te pakken via de rechter.

Nouhierdan | 10-01-16 | 20:29

Wanneer is het debat?

Mich2007 | 10-01-16 | 18:45

Wat is het toch heerlijk schelden op Van der Steur en andere VVD-minkukels. Men gaat er eens lekker voor zitten om te doen wat de 'mensen achter de schermen' precies willen dat we doen, n.l. de aandacht afleiden van waar het werkelijk om gaat!

Als we nu eens de aandacht van Van der Steur en de VVD (beetje dom, dat wel natuurlijk) verleggen naar de hier alom aanwezige instantie, nl. het Openbaar Ministerie, dan worden zaken duidelijk die nodig zijn om een totaal overzicht te krijgen van wat hier nu allemaal gaande is.

Vraag je bijv. eens af wie al die stukken uit het politierapport m.b.t. Maat heeft weggelakt. De politie, zegt men. Maar waarom zou de politie zo iets doen? Het is n.b. haar eigen rapport en hoe moet men dan weten wat weggelakt moet worden en wat moet blijven staan?

Kijk, dat is een interessante vraag die nog door geen enkele parlementariër gesteld is.

pasdeloup | 10-01-16 | 16:10

Van der Steur is vertrekkende. De zoveelste, vooral arrogante, minkukel van de VVD.

Raider Twix | 10-01-16 | 14:37

De onderste steen mag gewoon niet boven komen?
Vraag me af waarom niet.
Zou het toch waar zijn dat het een aanslag van de EU was???

heaven&hell | 10-01-16 | 13:59

@ F. von Zeikhoven | 10-01-16 | 12:45
Suffe typfouten, komt de laatste tijd wel wat vaak voor in mijn plempsels. Nah jah, excuus daarvoor aldus dan maar...

F. von Zeikhoven | 10-01-16 | 12:55

@ de Voorzittert | 09-01-16 | 19:52
Volgens mij doet Stordiau gewoon waar ze voor betaald wordt, zorgen voor continuïteit. Het is een bizarre en trieste eigenschap van de Nederlandswe pers om bestuurders met een liefst zo groot schandaal te klinkeren. Het is te vaak disproportioneel. Wat is het maatschappelijk belang van deze ontslag-affaire? Toevallig is het nu deze professor, maar haet had net zo goed ook één van de tien andere lezinggeverts kunne zijn die de lanen in gestuurd was. Punt is, is dat er niet goed is doordacht dat je misschien geen communicatiemateriaal met herkenbare persoonlijke zaken voor een (publieke) lezing gebruikt, omdat die specifieke herkenbaarheid niets leerzaams is. Het herkennen leidt immers maar af van te door de lector beoogde te communiceren boodschap. Natuurlijk is het verdrietig voor nabestaanden om te zien gebeuren dat hun door overlijden voor hen onbreikbaar geworden dierbaren op een niet door de nabestaanden gekozen wijze in hun gedachten herleven. Dat is in meerdere opzichten pijnlijk.
Die fout is hersteld, het lezingmateriaal is aangepast. Het is echter helemaal niet nodig geweest voor de directie voorlichting om er zo panisch op te reageren. Waarbij de impuls tot reactie van Van der Steur of zijn recruiter zelf gekomen kan zijn. Maar niemand leert er iets van als er iedere keer een bloedjacht gehouden wordt. Zo komen we dat koppensnellersniveau nooit te boven. De pers is wel een waakhond van de democratie, maar journalisten moeten niet gezien worden als honden die aanvallen zodra ze angst ruiken. Journalisten moeten zich ook niet al beesten gedragen. Gebruik je hersens...

F. von Zeikhoven | 10-01-16 | 12:45

-weggejorist-

Galspuier | 10-01-16 | 11:55

Nou prettige wedstrijd Billie Turf :-) Conservatief eruit zien is 1, je aartsconservatief gedragen is 2, maar werkelijk geloven dat je nog in 1953 leeft gaat echt een stapje te ver.

Dutchbeaurouge | 10-01-16 | 09:46

De gebruikelijke gang van zaken, maar volkomen ondemocratisch en de grondwet vertredend tot op het bot.
Wat doen we er aan?

ugur | 10-01-16 | 09:17

Toch knap dat binnen twee jaar kabinet Rutte II een affaire MH17 heeft laten ontstaan. Het kabinet is meer bezig om de waarheid onder de onderste steen te houden en te begraven dan het respect tonen aan 193 vermoorde burgers door integer met de waarheid om te gaan en alles in het werk te stellen om deze boven water te krijgen. Kabinet rutte II zou hiervoor alleen al in zijn geheel moeten opstappen. Dan komt misschien het vertrouwen in de democratie en een kabinet weer terug.

fikkieblijf! | 10-01-16 | 08:55

wordt tijd dat het minerva clubje maar eens onderzocht wordt. Mafia praktijken. Steeds meer namen die in opspraak komen en in hun studietijd lid waren van minerva.

franck7020 | 10-01-16 | 08:51

Niet weg te krijgen die kliek die er nu zit; Teeven, Samson,Asscher, Steur, Pechtold, Dijsselbloem en Rutte. Het is waarschijnlijk ook de gehele commissie stiekum en achterkamertje. Dat houd elkaar de hand boven het hoofd en frustreert de gehele democratie.Mocht het te heet worden worden er wat offerpoppetjes naar voren geschoven, opstelten, mansveld en miltenburg en voila het gaat weer verder met het neo liberale beleid.

fikkieblijf! | 10-01-16 | 08:45

Van der steur is een lichtgewicht, een poseur, een amateur. Een op subsidie beluste nepkasteelheer die na het ontijdig verscheiden van wijlen Ivo Opstelten de demmink files voor minerva moest beschermen.
Glasgow Argus | 09-01-16 | 19:50

@Glasgow Argus. Uitstekend samengevat en daarnaast iemand , zoals zovele VVD-ers, lijdend aan het syndroom van geboren in de verkeerde tijd: hadden uitstekend uit de voeten gekund rond 1750 de tijd van L'Etat cést moi!

daytripper | 10-01-16 | 08:10

-weggejorist-

kazemat | 10-01-16 | 04:07

Wat houd ik toch van Geenstijl. Bedankt dat jullie er zijn. Don't ever change. #deonderstesteenboven

kazemat | 10-01-16 | 04:07

Het is net "The Muppet Show" daar op het binnenhof. Hoe kun je zoiets nog serieus nemen?

kapitein_iglo | 10-01-16 | 02:12

Onbeschaamd machtsmisbruik.
Niets is deze VVD-er te dol.

Jan Dribbel | 10-01-16 | 01:48

rutte 2 het eerste kabinet waar 2 ministers van justitie sneuvelde kijken of het lachen rutte nu vergaat :)

sander koekkoek4745 | 10-01-16 | 01:43

Ik kruip maandag al weer lekker achter m'n computertje om GeenStijl te lezen, aftellen hoe lang het duurt dat weer een VVD-er henes gaat. Valt het kabinet nou eens een keer, dan doen we GeenPeil referendum en verkiezingen in een keer. Wel zo voordelig toch.

Ik reaguur al 5 jaar | 10-01-16 | 01:37

Steur is een incapabele corpsbal die zijn cawierre te danken heeft aan zijn welbespraaktheid. Zijn enige vaardigheid.

nee_toch? | 10-01-16 | 01:01

een probleem zijn staatsgeheimen die juist een min. van justitie weet, dat geeft een machtsgevoel en kaarten om tegenstanders mee af te troeven of ambtenaren volgend en zwijgzaam en bovenal gedienstig te houden aan de minister. die macht is vragen om problemen. Demmink en het kon.huis zijn het grootste probleem

destructief | 10-01-16 | 00:54

Let op! Rutte, zijn baas, gaat straks zeggen: 'DE ONDERSTE STEEN ZAL BOVEN KOMEN!' Woehahahaa !! Ik hoor hem nog kwelen: 'de VVD stelt de norm vwb integriteit.' Woehahaha. Is het niet om te janken?

Tijl U | 10-01-16 | 00:43

Ard van der Steur schijnt mensen te kennen die door een laffe aanslag op een burgervliegtuig zijn overleden.
Maar dat interesseert hem dus geen ene flikker.

80 | 10-01-16 | 00:27

Ard de man die alles zwart weglakt, is dus de baas zeg maar van Fred Westerbeke die weer verder werkt op het zeer ugh ugh gedegen onderzoek van Tjibbe Joustra. Kan ik zeggen dat ik hier alle vertrouwen in heb? Nee sorry dat kan ik niet.

GeorgKeßler | 10-01-16 | 00:19

Dit zou het einde moeten betekenen van van der Steur, hij had voor de laatste bijna kabinets crisis al de gele kaart gekregen. En na de laatste crisis waar er een motie van afkeuring net aan werd weggestemd was zijn positie al helemaal wankel dus zal hij hierdoor het veld moeten ruimen. Dit is namelijk iets waarvoor hij direct verantwoordelijk is, het is niet iets wat hij heeft over gehouden van een voorganger, het is zijn eigen persoonlijke handelen.

Energya | 10-01-16 | 00:08

Takki Yah | 09-01-16 | 23:23

Politieke doodzondes doet deze regering niet aan.
Van Rijn en die rat van een Dijsselbloem zitten er tenslotte ook nog steeds. En nog wel een aantal anderen binnen het huidige kabinet.

scharrelei | 09-01-16 | 23:55

Takki Yah | 09-01-16 | 23:23

Ik geloof niet dat hij een idioot is. Hij heeft op zich alle kennis in huis. Maar hij is wel een totale narcist lijit het. En dat aspect doet hem de das om. Elk probleem dat hij ondervindt moet hij onder het tapijt vegen blijkbaar. Terwijl "sorry" vaak zoveel gemakkelijker is. In zijn vreemde emotionele gedachtengang bljkbaar onaanvaardbare nederlaag. Hij lijdt blijkbaar liever door.

Het Vijfde Wiel | 09-01-16 | 23:41

Normaal gezien zou alleen het stellen van deze vragen voldoende reden moeten zijn voor Van der Steur om op te stappen. Helaas heeft deze coalitie het ethisch besef van een pinda en zal alles blijven zoals het is.

Guido | 09-01-16 | 23:35

@"En wij hebben binnenkort misschien Han ten Broeke wel als minister van V&J."
•
Waarom zou er perse weer een VVD-er op Justitie moeten zitten? Zijn er dan geen Minerva-leden van andere politieke gezindte?

simpelman | 09-01-16 | 23:30

Dat internet... dat gaat nog eens heel groot worden! Mooi dat geen dofpot gaande weg meer dicht blijft

Mark van Leeuwen | 09-01-16 | 23:27

We worden geregeerd door idioten en narcisten. Ard van der Steur lijkt met beide aandoeningen behept. Aangezien nu voor de zoveelste keer het vertrouwen in justitie en haar bewindsvoorder ondermijnd is door gedrag van de bewindsvoerder, moet hij weg. Zeker nadat hij al enkele malen eerder het voordeel van de TWIJFEL kreeg.
.
Blijven voorliegen van de kamer is een politieke doodzonde en ook in het geval Ard van der Steur funest voor het vertrouwen in de bewindsvoerder en het kabinet dat hij mede vertegenwoordigt. Elke dag dat Ard van der Steur blijft zitten neemt het vertrouwen in Rutte II af. De MH17 case is Ard van der Steur een 'maatje' te groot gebleken.

Takki Yah | 09-01-16 | 23:23

Paljas | 09-01-16 | 22:13
Op zich heb je een punt. Er zit echter nogal een verschil tussen een mediabedrijf dat excuses zou moeten maken vanwege een onjuist bericht en een minister die dat moet doen omdat hij (op basis van dat bericht? ik mag hopen van niet!) iemand de laan heeft uitgestuurd. Persoonlijk ben ik van mening dat een dergelijke fout, in combinatie met jokken over het waarom en het op z'n minst onvolledig inlichten van de Kamer, voor de minister voldoende reden is om af te treden. Als je iemand onterecht ontslaat is even sorry zeggen niet genoeg. Bovendien heeft deze minister in zijn nog korte ministerschap al twee keer sorry moeten zeggen (Volkert en Cees H.). Drie keer is scheepsrecht!

duh! | 09-01-16 | 22:58

Niet alleen Van der Steur zou zijn excuses moeten maken aan prof. Maat, ook RTL nieuws. RTL Nieuws heeft tenslotte het verhaal de wereld in geholpen dat deze presentatie van Maat niet integer zou zijn.

Paljas | 09-01-16 | 22:13

Rutte je moet je #hekbouwuh natte krant dat je er rondloopt.

hebbuh | 09-01-16 | 22:00

Klompmans | 09-01-16 | 21:45
--
Ik weet het niet.
Ik weet het einddoel waar we misschien heen zouden moeten maar ik weet niet hoe daar te komen.
Hoe kwamen er überhaupt zakenkabinetten tot stand? Dit gebeurde vroeger enkele keren omdat er toen geen andere kabinetsalternatief was. Maar dat was uit nood. Nu wordt het zo langzamerhand noodzaak. Alles is tegenwoordig zo politiek gekleurd, van rechters tot woningbouwbestuursleden dat adequate slimme en doortastende niet-politici geen kans krijgen.
Er zou een paradigma switch voor nodig zijn. Misschien middels een referendum?
-
ik weet het niet.

appeltjesgroeneweide | 09-01-16 | 21:58

watazooi | 09-01-16 | 21:45

Teeven en Opstelten waren het toonbeeld van vuil spel. Daarbij incompetent. Ik juichde toen ze het veld ruimden. Als huidige zaak Ard de kop kost is het gerechtvaardigd, maar ik zal niet juichen. Hij is namelijk wel competent in wezen. Het vuile spelletje, nou ja, dat lijkt erbij te horen.

Het Vijfde Wiel | 09-01-16 | 21:52

--sql error-- | 09-01-16 | 21:36
Voor een VVD minister zijn dit peanuts.
Hij is kasteelheer, van goede komaf en wij zijn klootjesvolk. Daarom dus.

Klompmans | 09-01-16 | 21:48

@Beroep = Boerenlul | 09-01-16 | 20:51
Meneer wordt ook gweezen om het misbruiken van WOB en artikel 68 van de grondwet.

Artikel 68:
De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

Juristenvoer want er is jurisprudentie. Alsnog denk ik dat zij hem wel hebben.

LEZON! Huiswerk doen.

Vageling | 09-01-16 | 21:47

Wij schoppen ze gewoon de straat op:
.
In Denemarken was een minister op vakantie gegaan tesamen met haar 2 kinderen naar Gran Canaria. Gewoon een all-in vakantie geboekt.

Toen ze terugging stond er ook op het vliegveld van Gran Canaria een Deens regerings/militair vliegtuig. Ze eiste een plek op in dat toestel.
Terugkomend op haar werkplek werd ze de volgende dag ontslagen. Zonder verdere financiële vergoedingen e.d. Haar naam is Lene Espersen. www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFLEE...
.
Dat noemen ze respect hebben voor de burger die de belastingen betaalt.

duitse herder | 09-01-16 | 21:47

appeltjesgroeneweide | 09-01-16 | 21:00
Ik ben het echt waar, helemaal met je eens.
Maar helaas moeten politici hierover beslissen. En die zullen nooit een zakenkabinet accepteren.
Dus hoe doen we het dan?

Klompmans | 09-01-16 | 21:45

--sql error-- | 09-01-16 | 21:36

Uiteraard doet hij dat. Hij misbruikt wetten, laat mensen de wet overtreden maar daar kon hij nog onwetendheid veinzen. Wat hem de kop zal kosten is het feit dat hij stelselmatig blijft ontkennen en weigert ongelijk toe te geven, terwijl zowat letterlijk heel Nederland tegenover hem staat en zijn standpunt gewoon onhoudbaar is geworden. Dat neem ik hem kwalijk! Het enige wat hem tegenhoudt is zijn eigen kleine kwetsbare ego. Erg jammer, ik had hoop in hem, ondanks paar domme uitspraken zoals wiet. Hij is egotripper, maar ook creatief en pragmatisch. Dat waardeerde ik wel. Zijn ego doet hem de das om.

Het Vijfde Wiel | 09-01-16 | 21:45

Ik begin nu te geloven dat Teeven en Opstelten weg moesten omdat ze te fatsoenlijk waren om zich in te laten met het vuile spel onder de gordel van de VVD.

watazooi | 09-01-16 | 21:45

unaaitmesteeds
die hou ik er in.

Piet Karbiet | 09-01-16 | 21:39

Het Vijfde Wiel | 09-01-16 | 21:18
relatief nietszeggend?
Hij misbruikt wetten en laat ambtenaren de wet overtreden.
Dat is nogal wat voor een minister.

--sql error-- | 09-01-16 | 21:36

En er zijn geen radar beelden.(terwijl Kerry zei dat ze keihard bewijs hadden).
www.eur.army.mil/RapidTrident/
Wie gelooft nog dat Rusland iets te winnen had bij deze situatie de enige sterke leider op dit moment is Poetin.
De geschiedenisboeken kloppen ook niet helemaal trouwens want de Russen hebben de grootste klappen gehad maar hebben de oorlog natuurlijk wel beslist en de unaaitmesteeds zijn zich pas op het laatst ermee gaan bemoeien.
Unaaitmesteeds gaat weer dik verdienen als er een 3e wereldoorlog komt.agenda21,pnac,de plannen staan gewoon op internet, de ommekeer zit eraan te komen ik voel het in me linkerteelbal en dan gaan de elite teringlijertjes spijt krijgen dat ze met het volk hebben durven te dollen.

hebbuh | 09-01-16 | 21:36

Krijgen we nog een avondtopic? Dit wordt hem natuurlijk niet qua clicks...

knutsel | 09-01-16 | 21:25

Politici die de eer niet aan zichzelf kunnen of willen houden wanneer duidelijk is dat ze zich schuldig gemaakt hebben aan het stellen van hun eigenbelang boven het maatschappelijk belang (zoals hier), verdienen geen enkele consideratie wat mij betreft. Stel jezelf boven de wetsorde, dan hoor je ook geen wettelijke bescherming te genieten.

F#ckingAwesome | 09-01-16 | 21:22

Als Ard gewoon zijn oprechte excuses had gemaakt, had van Rossem niet dit vernietigende stukje hoeven neer te tikken. Wanneer leren politici nu eens dat sommige mensen en media net pitbulls zijn. Dat excuses geen zwaktebod zijn. De gemiddelde burger vindt van niet tenminste. Dit zou hem zowaar nog de kop nog kunnen kosten, over iets relatief nietzeggends.

Het Vijfde Wiel | 09-01-16 | 21:18

@Ok, ben ik weer.
Heeft Van der Steur zijn jaarlijkse lullepot over de Wormen in Naarden voor de sjaars al gedaan, of zijn er nog kaarten, Ars V?

Piet Karbiet | 09-01-16 | 21:07

Niet te geloven. Als van den Steur gewoon zijn oprechte excuses maakt is de hele kwestie voorbij. Sterker nog, hij al in achting stijgen bij het electoraat. In de normale wereld is het doodnormaal sorry te zeggen als je een (grove) fout hebt gemaakt. Maar nee, het kan blijkbaar niet. Het is blijkbaar preferabel de hele zaak maar door te laten etteren in de hoop dat het ooit ophoudt.

Ard, jij lul. Zeg gewoon sorry! Dat waardeert de burgerlul. Je hebt echt een zeer groffe fout gemaakt en het enige wat de Maat wil zijn excuses. Geef het hem, hij verdiend het. Jij krijgt ook kudo's, voor het feit dat je je ongelijk hebt toegegeven. Want oh, je zit zo ongelijk hier. Je carriere kan enkel erbij baten. Niet toegeven echter, niet. Zoveel rationeel vermogen moet je toch hebben me dunkt.

Het Vijfde Wiel | 09-01-16 | 21:06

Het zoveelste feit waaruit blijkt dat dit kabinet (nog even los van "geen meerderheid bij verkiezingen nu") het staatsbelang ernstig schaadt. Namelijk door de legitimiteit van de overheid nog verder uit te hollen. Rutte moet nu serieus overwegen het ontslag van zijn kabinet in te dienen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Omdat hij anders het landsbelang en het belang van de staat erger schaadt dan welk rapport over MH17 ooit kan doen.

theteach | 09-01-16 | 21:02

Natuurlijk is de zwarte stift ruimhartig gebruikt in het belang van de Staat: Als dat niet gedaan was, was het kabinet waarschijnlijk (eerder) gevallen en had de regering voor het oog van de hele wereld afgegaan.

Een land dat Eu voorzitter is zonder regering? Dat kan niet.
Als de kabinet nu alsnog valt zal dat of na het voorzitterschap zijn of geweten worden aan "subversieve elementen in de samenleving" die er op uit zijn Nederland te beschdigen.

paost712 | 09-01-16 | 21:01

necrosis [ 09-01-16 ] 20:21
De VVD: Je gooit er een schandaal in, en er komt een (slacht)offer uit. En dit alles in naam van de coalitie. En smiley zag dat het goed was........

brughslurph | 09-01-16 | 21:00

Klompmans | 09-01-16 | 20:53
--
Ik denk dat we so wie so ons heil niet meer moeten zoeken in de parlementaire democratie zoals die begin 1800 is bedacht.
Laten we gaan voor een zakenkabinet: de besten worden verkozen en dienen zich iedere dag weer te bewijzen opdat ze anders wegbonjourt worden.
Laten we ook gaan voor een soort van internetdemocratie waarbij rapportcijfers kunnen worden uitgedeeld en referenda simpel zijn.
-
Feitelijk zou een land niet door politici bestuurd moeten worden. (huh?)

appeltjesgroeneweide | 09-01-16 | 21:00

Heb ik ergens de Waarschuwing: Longread gemist?
Tot over 2 uur.

Piet Karbiet | 09-01-16 | 21:00

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid haalt hem wel in Steur.

Dr. Frambozenjam | 09-01-16 | 20:58

@Tha Man | 09-01-16 | 20:52
Precies!
En doe het voorzitterschap gelijk over naar Victor Orban.
Momenteel hebben we hekkenbouwers nodig, geen bruggenbouwers!

necrosis | 09-01-16 | 20:57

Dit soort mensen die transparantie dwarsbomen opsporen en uit de overheid jorissen.
Beroep = Boerenlul | 09-01-16 | 20:51
.
Nou dan houden we bar weinig overheid over.

Lupuslupus | 09-01-16 | 20:56

Alleen omdat vd Karper zo ontzettend lelijk is verdiend hij het, maar vooral omdat het een lul is

Bokito ergo sum | 09-01-16 | 20:54

Het kabinet is met reces tot 1 juli. Lastige vragen zullen na deze datum worden beantwoord.

Borrelende Boris | 09-01-16 | 20:54

appeltjesgroeneweide | 09-01-16 | 20:41
Er blijft zo weinig keuze over op deze manier.
Doe maar een voorstel dan.

Klompmans | 09-01-16 | 20:53

Dit hele kabinet is een grap die al had moeten vallen voordat Steurtje zich er ook nog eens mee ging bemoeien. Nieuwe verkiezingen. NU!

Rest In Privacy | 09-01-16 | 20:52

@-braadwurst- | 09-01-16 | 20:46
Toegeven dat men fout zit?
Ze zoeken nog liever tien jaar lang naar een zondebok, dan eigen fouten toe te geven!
Je moet toch wat als geen enkele bedrijf je in dienst wil nemen op basis van lidmaatschap van Minerva en wat onafgemaakte studies?

necrosis | 09-01-16 | 20:52

Die ambtenaar die niet conform de WOB regelgeving dingen heeft zitten zwartlakken gaarne strafrechtelijk aanpakken AUB!
.
Dit soort mensen die transparantie dwarsbomen opsporen en uit de overheid jorissen.

Beroep = Boerenlul | 09-01-16 | 20:51

Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:45
graag aangeboden als open source.

Glasgow Argus | 09-01-16 | 20:49

Dhr. de Wit | 09-01-16 | 20:02
Vergeet ook niet de "met de kennis van nu...."

Rest In Privacy | 09-01-16 | 20:48

Gelukkig is iedereen dit over anderhalf jaar (nwe verkiezingen) al lang weer vergeten.

Anjin Mohammed | 09-01-16 | 20:40
,
Anderhalf jaar? Wat zou u denken van 14 maanden? (maart 2017). Dat scheelt toch echt wel een slok op een borrel.

Lupuslupus | 09-01-16 | 20:47

Als ie gewoon in mei had aangegeven dat hij fout zat, was er niks aan de hand geweest.

-braadwurst- | 09-01-16 | 20:46

@Klompmans | 09-01-16 | 20:35
Ik weet, daarom stem ik nooit VVD.

necrosis | 09-01-16 | 20:46

@Glasgow Argus | 09-01-16 | 20:20
Die laatste zin is waarschijnlijk een kanshebber voor "De understatement award of the year ?"

Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:45

-weggejorist-

Fapfap | 09-01-16 | 20:43

-weggejorist-

Fapfap | 09-01-16 | 20:43

Waar is "Rutte de onzichtbare" weer eens?

Fapfap | 09-01-16 | 20:42

Ik verlang inmiddels weer terug naar het CDA in de regering, zo'n zooitje maken die VVDers ervan. Schandaal op schandaal waarbij fraude, bedrog en onjuist informeren eerder regel dan uitzondering zijn. Dat in combinatie met de grootste landverraderspartij die Nederland kent, de PVDA, in een regering en je hebt het grootste rampenkabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat een teringzooi.
Banana008 | 09-01-16 | 20:25
---
Nee, nee u vergist zich
Na Balkende nooit meer een CDA'er als president. Het is niets voor niets dat deze partij nagenoeg tot nul is gereduceerd. Als Rutte een voorbeeld heeft gehad, is het de CDA wel: meekijken maar vooral niet meedoen. Balkende luidde de politiek van leegheid persoonlijk in en rommelde ons doelbewust de EU binnen (grondwet EU) terwijl het merendeel van de burgers in een referendum nee had gezegd.
Sybrand gaf laatst nog aan dat er meer bevoegdheden naar de EU zouden moeten gaan als oplossing voor het zoveelste probleem dat nota bene zelf door de EU werd veroorzaakt. Alstublieft! Nooit meer het nietszeggendheid van de CDA.

appeltjesgroeneweide | 09-01-16 | 20:41

En zo gaat het gelieg en bedrieg gewoon door en komt de onderste steen nooit boven. Al toen lachebekje over de onderste steen begon, wist ik dit al.
Gelukkig is iedereen dit over anderhalf jaar (nwe verkiezingen) al lang weer vergeten.
Politiek stinkt, politici zijn leugenaars, water is nat, gras is groen.......

Anjin Mohammed | 09-01-16 | 20:40

i-Wonder | 09-01-16 | 19:56
U bedoelt dat de ene nitwit de andere nitwit moet zeggen dat hij nitwit is?

Musset | 09-01-16 | 20:39

Klompmans | 09-01-16 | 20:35
Nou, nou,
zoals er bij de Hells Angels vast wel iemand van onbesproken gedrag is, zal dat bij de VVD ook best het geval kunnen zijn.

domheid regeert | 09-01-16 | 20:38

.. terminis..

Klompmans | 09-01-16 | 20:36

necrosis | 09-01-16 | 19:55
U zei: een VVD exemplaar van onbesproken gedrag?
Dat is een contradictio in terminus..

Klompmans | 09-01-16 | 20:35

necrosis | 09-01-16 | 20:33
dan weet ik wel waar steur die schandpaal mag krijgen.

Glasgow Argus | 09-01-16 | 20:35

@Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:24
Dwing mij niet om droge boterhammen mee te geven na het zwaaien!
*gnehehe*

necrosis | 09-01-16 | 20:34

@necrosis | 09-01-16 | 20:27
necro,
wel een beetje op je toetsenbordhamster toezien.
Hij wil iemands milt (verwijderen?) terwijl ik uitgemaakt moet worden voor mild...
*Klewang slijpen doet voor het snijden van bammetjes..*

Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:33

@Tisnietanders | 09-01-16 | 20:31 - velcro, jongen velcro.

MarcS | 09-01-16 | 20:33

@Glasgow Argus | 09-01-16 | 20:21
Jij bent nog nooit te grazen genomen door een echte 'cougar', anders zou je wel anders piepen.
Maar volgens mij ging het over die 'Steur'.
Maar iemands geaardheid zal me jeuken, iemand die de belangen van het land verkwanselt, verdient minstens de schandpaal!

necrosis | 09-01-16 | 20:33

Maat is een HELD!
Die gaat persoonlijk Steurtje, onze bottomfeeder, buiten gooien. Op zijn leeftijd nog een enorme stok in het hoenderhok, in vind het helemaal mooi! Zit hier te schuddebuiken op de bank.
*poster van Maat boven bed hangt*

MarcS | 09-01-16 | 20:31

Ik zie niet in hoe je hiermee kan blijven zitten als minister. Het is overduidelijk de kamer verkeerd voorlichten om je eigen straatje schoon te vegen. Doeg dan maar!

Tisnietanders | 09-01-16 | 20:31

@hier openen | 09-01-16 | 20:10
Hmmm...
Eigenlijk wel een mooie vergelijking..

Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:30

@atheïstisch stemvee | 09-01-16 | 20:24
LOL. Geweldig hè? Zó herkenbaar!
Ik luisterde die sketch altijd voor of na mijn tijd, nooit tijdens mijn tijd ;)

Dhr. de Wit | 09-01-16 | 20:29

ik kan me niet voorstellen dat Ard geen mensen kent wiens functie door liegen is overleden.

netniet | 09-01-16 | 20:28

@Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:20
Je ben nog milt, ik laat de kaas en mosterd meestal achterwege.
Ik sta hier dan ook niet bekend om mijn medeleven tav van mensen die over de schutting gegooid worden door GU-de-Almachtige.
*grijns en ook grinnik*

necrosis | 09-01-16 | 20:27

-weggejorist-

toko senang1 | 09-01-16 | 20:27

Er was geen kader voor wat je naar buiten mag brengen. We leven toch niet in Engeland waar niets gebeurt zonder schriftelijke toestemming en een opleiding met certificaat. Zo verdrinken kinderen in sloten omdat brandweermannen geen certificaat koud watervrees hebben.

Maar off topic, ik zou hopen dat er eens vragen werden gesteld over de toegevoegde waarde van de EU, waarom het vijandsbeeld van Rusland wordt opgetuigd, waar het echt om gaat. Nee er vallen ministers om k@t bonnetjes of over falen van ambtenaren waar zij part noch deel aan hadden. En de echte belangrijke zaken worden besloten zonder dat de tweede kamer er zicht op heeft

Prutsers

toko senang1 | 09-01-16 | 20:26

van der Steur is de grootste charlatan die er op de ministeries rond loopt. Intellectueel lichtgewicht, heeft niets te bieden behalve holle frases en borrelpraat. Wordt tijd dat hij oprot en er een neutrale minister van Justitie komt die helemaal lo9s staat van het VVD bolwerk. Een echte puinruimer die niets en niemand ontziend orde op zake stelt.

Nebuchednezzar | 09-01-16 | 20:26

Ik verlang inmiddels weer terug naar het CDA in de regering, zo'n zooitje maken die VVDers ervan. Schandaal op schandaal waarbij fraude, bedrog en onjuist informeren eerder regel dan uitzondering zijn. Dat in combinatie met de grootste landverraderspartij die Nederland kent, de PVDA, in een regering en je hebt het grootste rampenkabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat een teringzooi.

Banana008 | 09-01-16 | 20:25

@Dhr. de Wit | 09-01-16 | 20:18
"alles wat er bij dat rampenfonds gebeurd is, dat gebeurde dus voor, of na mijn tijd"
Haha, dank voor de link.

atheïstisch stemvee | 09-01-16 | 20:24

@Glasgow Argus | 09-01-16 | 20:21
Niet overdrijven..
necrosis heeft ze het liefst tussen geriatrisch en schijndood in...
*Geintje necro, geintje...*

Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:24

@brughslurph | 09-01-16 | 20:15
Je kan er weinig aan doen aangezien VVD electoraal gekozen is als grootste partij.
Maar het geschuif met de 'poppetjes' blijft natuurlijk leuk voor aan anti VVD'er als ik ;)

necrosis | 09-01-16 | 20:21

necrosis | 09-01-16 | 20:13
jouw vrouwen zijn zo oud dat er geen beweging meer in zit, toch?

Glasgow Argus | 09-01-16 | 20:21

Vanaf het moment van de vreselijke aanslag op MH17 tot de dag van vandaag heeft onze regering gefaald. Gefaald en nog eens gefaald. Reputatie op reputatie beschadigd. Hup van der Steur eruit en eindelijk de bezem door het ministerie. Start maar eens met die Annemarie Stordiau.

ristretto | 09-01-16 | 20:21

@necrosis | 09-01-16 | 20:08
*Bammetjes, boter, kaas, mosterd en een boterhamzakje aanreiken doet..*

Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:20

domheid regeert | 09-01-16 | 20:12
of voormalig nationaal politiecommandant Bouman. Waarom moest hij zo plotseling weg (afgezien van het feit dat de nationale politie onder zijn bewind Niet.Echt.Een.Succes.Was)

Glasgow Argus | 09-01-16 | 20:20

Dit hele dossier doet mij denken aan Draaikonten van Koot en Bie. Die heb ik toen helemaal grijsgedraaid en nog steeds is ie actueel.
www.youtube.com/watch?v=lTXtINqNqEc

Dhr. de Wit | 09-01-16 | 20:18

necrosis [ 09-01-26 ] 20:03
Yep, overigens heb ik in een eerder topic al eens gepleit voor een dagelijks topic ' "Is de VVD al weg ?"

brughslurph | 09-01-16 | 20:15

Houdt het dan nooit op?

double punch | 09-01-16 | 20:13

@Glasgow Argus | 09-01-16 | 20:07
Ik beweer verder niets, ik ben van de oudere vrouwen.
Maar dan vertel ik niets nieuws.

necrosis | 09-01-16 | 20:13

Glasgow Argus | 09-01-16 |
En daar is alles mee gezegd.
Maar waarom moest Maat zo onmiddellijk weg? Ard had toch gewoon een onderzoek kunnen laten uitvoeren naar de presentatie van Maat? (en dan later alsnog tot ontslag overgaan, als daar aanleiding voor zou zijn?)
Nu was er sprake van paniekvoetbal.
Je zou haast denken dat Maat dingen weet die vd Steur niet bekend wil hebben.

domheid regeert | 09-01-16 | 20:12

Een politicus die liegt, draait, verdraait, informatie achterhoudt en ter meerdere eer en glorie van zichzelf, anderen de vernieling in helpt.

Ik heb zojuist kennis genomen van deze aantijgingen en ben geschokt en onthutst. Ik ga er vanuit dat dhr van der Steur zich niet in het door dit artikel geschetste beeld herkent en alle verdenkingen verre van zich werpt. Dit is namelijk niet zo we in dit land met elkaar omgaan.
*plop*

atheïstisch stemvee | 09-01-16 | 20:12

Nu is de maat toch echt wel vol. En wordt dit de opmaat naar een volgende akte in deze diep-trieste tragedie. Hoe de nabestaanden van de gestorven Nederlanders in de kou worden gezet door hun eigen regering. Die onderste steen blijft wel erg ver weg he, waar zou Rutte die verstopt hebben?

LaatmaarLu? | 09-01-16 | 20:12

De onderste steen van Rutte,(van Onder de Radar)

Als u nog enigszins de waarheid van de moorddadige aanslag op de MH-17 wilt achterhalen, dan dient u het Binnenhof te transformeren tot het PLAZA de MAYO, gelijk het plein van de Dwaze Moeders in Argentinie. Het is nu het moment, nu Nederland het voorzitterschap van de EU overneemt en alle ogen op Rutte zijn gevestigd te protesteren. Actie en protesten geven u nu maximale wereldwijde aandacht.

Het is schandelijk dat na 17 juli 2014 nog steeds geen antwoorden zijn op de vragen, nu al steekt men de middelvinger op naar alle nabestaande van de 298 vermoorde mensen van de MH-17 waarvan het merendeel de Nederlandse nationaliteit bezat.

De onderste steen van ons nationale lachebekje zal nooit boven komen, men zal u mededelen '' We werken in stilte '' of '' Het is moeilijker dan we dachten, zo eenvoudig als u denkt is het niet '' en nog meer van deze shit, maar ondertussen de dossiers door de shredder duwen, een echte VVD
specialiteit.

Nabestaanden van deze moordpartij verenigt u als u wilt weten wie uw geliefden hebben vermoord, volg dan de tactiek van ''De dwaze moeders'' dit is de enige manier om de regering te dwingen om de onderste steen naar boven te halen. Tienduizenden die langs de weg stonden te klappen en hun tranen de vrije loop lieten verwacht ik ook op het Binnenhof om de nabestaanden te steunen of waren het allemaal ramptoeristen?

En nu is het veelbesproken EU-verdrag met Oekraïne deels ingevoerd, een land daar waar de onderste steen ontzettend diep is begraven, waar 18 maanden geleden honderden Nederlanders zijn vermoord en de politiek doet net of er niets is gebeurd (op Pieter Omzigt na *)

De EU show must go on en om dit te verwezelijken zijn de honderden vermoorde Nederlanders onbelangrijk.

* Deze op voorkeurs stemmen benoemd kamerlid verdient alle credits

Chinook Elsevier | 09-01-16 | 20:12

@Vageling | 09-01-16 | 20:05
Dank u ;)
Ter vermaak nog een keer (www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/...)

Wat feiten over steuren:
"De steur heeft speciaal voedsel nodig. Het is een zinkende soort die een extra hoog gehalte aan proteïnen en vitaminen bevat."
Check ✓
"Een steur is niet wendbaar, zwemt langzaam en heeft een slecht gezichtsvermogen. Dit betekent dat de andere vissen vaak het steurvoer van de bodem af hebben gegeten voordat de steur het heeft opgemerkt. Het is dus van belang om erop te letten dat de steur voldoende voeding krijgt."
Check ✓
"Kijk of de steuren krachtig rondzwemmen en niet stil op de bodem liggen of aan de oppervlakte hangen. De steuren moeten er goed doorvoed uitzien,dus geen ingevallen buik of holtes achter de borstvinnen vertonen."
Check ✓
Bron: www.schonevijver.nl/contents/nl/d54_st...

Dhr. de Wit | 09-01-16 | 20:11

Willem Oltmans.

hier openen | 09-01-16 | 20:10

Toch niet normaal als de minister president na de zoveelste leugenachtige affaire van zijn bewindspersonen niet zoals het moet zijn ministeriële verantwoordelijkheid neemt.
Zitten we ook nog te wachten op de afwikkeling van de zaak van de lekker van staatsgeheim. Weetjenog. Die misschien wel, ik noem geen namen, een bepaalde kale schaffer van een regeringspartij is. Maar dat weten we niet, want het tuig is nog allemaal op wintersport.
Wij hebben inmiddels allang recht op verkiezingen! Weg met de zetbaasjes van Brussel.

LibertasSimplex | 09-01-16 | 20:10

Van der Steur. Grove fout. Dit zijn de laatste stuiptrekkingen der regenten.

knutsel | 09-01-16 | 20:08

Als de minister de 'sorry' bij dit dossier nog dieper begraaft dan de onderste steen van Rutte, wat zegt dat dan over de rest van het MH17 dossier!

Dit kabinet is totaal niet meer geloofwaardig. Dit kabinet wisselt vaker van minsters dan een Alzheimer patient in een hoerenhuis zijn kleren uittrekt..

TuurlijkNiet | 09-01-16 | 20:08

@Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:05
Mag ik dan dit keer de bammetjes smeren?
*jawel: gnehehe*

necrosis | 09-01-16 | 20:08

Wat ben ik blij dat GeenStijl bestaat.
Nergens, maar ook nergens had ik dit kunnen lezen.

edelweiss | 09-01-16 | 20:07

necrosis | 09-01-16 | 19:56
wie zegt dat Steur van de vrouwtjes is?

Glasgow Argus | 09-01-16 | 20:07

Ik denk dat het tijd is om van der Steur eens de Maat te nemen..

Wijze uit het Oosten | 09-01-16 | 20:05

@Dhr. de Wit | 09-01-16 | 20:02
Herinner mij opeens u hilarische Steur analyse!

Vageling | 09-01-16 | 20:05

DaFuQ! Die rat van der Steur ook. Sluw hoor. Wat is het toch met vak K en V&J? Lijken zelf de grootste boeven te zijn. Van der Steur kent mensen die aan wiet doodgaan. Ik ken mensen die RAUS moesten om dit soort praktijken (Hoi opa Opstelten, hoi Fred Teeven). Info jorissen en shit. Nou Steurtje, RAUS!

Vageling | 09-01-16 | 20:04

@brughslurph | 09-01-16 | 19:59
Dat zou een dagelijks topic moeten worden op de GeenStijl!

necrosis | 09-01-16 | 20:03

Hier een greep uit de antwoorden van van der Steur:
Dat kan ik mij niet herinneren. Deze mening deel ik niet.
Dat wist ik niet, een mens kan nu eenmaal niet álles weten. Dat kan ik u niet meedelen i.v.m. landsbelang. Dat zou ik moeten uitzoeken.

Dhr. de Wit | 09-01-16 | 20:02

@i-Wonder | 09-01-16 | 19:56
Rutte kan niet anders als voorzitter van de EU.
Overigens is Rutte net zo incapabel.
*hoog tijd voor necrosis I*

necrosis | 09-01-16 | 20:01

Is Ard van der Steur al weg ?

brughslurph | 09-01-16 | 19:59

Het is triest dat Rutte niet ingrijpt en deze totaal incapabele minister laat zitten.

i-Wonder | 09-01-16 | 19:56

@Glasgow Argus | 09-01-16 | 19:50
Van der Steur een lichtgewicht?
Ik zou niet graag zijn vrouw/ vriendin zijn en onder hem liggen.....

necrosis | 09-01-16 | 19:56

@Glasgow Argus | 09-01-16 | 19:50
Overigens was Maat ook een minervaan, iirc

rode peper | 09-01-16 | 19:56

Ik vrees dat zwaargewicht van der steur binnenkort wordt ingeruild voor een jonger VVD exemplaar van onbesproken gedrag.
Gevalletje glas, plas en alles moet blijven zoals Rutte wil dat het was.....

necrosis | 09-01-16 | 19:55

De Russen hebben een prachtig gezegde dat luidt: een leugen brengt je wel verder maar kan je niet meer terug.
-
Zo ook Steur en Rutte: liegen over MH17, onderzoek traineren (radarbeelden) en nu Steur die even iemand kaltstelt. En nu worden ze er genadeloos op afgerekend terwijl ze dachten verder te kunnen komen. Maar wat has been done ans siad can not be undone and unsaid.
-
Het wordt droevig als je moet constateren dat dit rampenkabinet een grotere ramp is dan MH17 zelf was. Bedankt nepkabinet Rutte. Voor helemaal niets.
#nepkabinetRutte

appeltjesgroeneweide | 09-01-16 | 19:55

Anne-Marie Stordiau.
Wat een weerzinwekkende puinhoop heeft deze vrouw toch achtergelaten.
www.nrc.nl/handelsblad/2015/03/14/de-m...
.
Al jarenlang de ene clusterfuck na de andere door de Voorlichters en adviseurs op Justitie. Dit gaat Steurtje niet overleven. Die zit met Pasen alweer op zijn kasteel.

de Voorzittert | 09-01-16 | 19:52

Niet vergeten dat van der Steur vast mensen kent die aan lezingen zijn overleden.

faz | 09-01-16 | 19:51

Van der steur is een lichtgewicht, een poseur, een amateur. Een op subsidie beluste nepkasteelheer die na het ontijdig verscheiden van wijlen Ivo Opstelten de demmink files voor minerva moest beschermen.

Glasgow Argus | 09-01-16 | 19:50

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl