achtergrond

Geenstijl

Goejûn! Lang leve de Friese taal in Het StamCafé

Kom maar door met die subsidie!

It giet oan. Skûtsjesilen. Fryslân Boppe! Pake en beppe. Abe Lenstra. As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin. Eltsenien is in prutser op syn eigen wize. Foppe de Haan. Oant Moarn. Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries. Syb van De Kast. De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean. Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean. It libben wie wrang, it wachtsjen te lang. Mar 't nimt in kear. Hugo kin echt neat. Fryslân hat de bêste Sylvanas. Wêr komst do wei? Blikstjinder. Fierljeppen. Beerenburg. Heit en Mem. A31. Ljouwert. By Dokkum om. De tiid hâldt gjin skoft. En natuurlijk: Bjusterbaarlik. Zo, dat lijkt ons weer genoeg zichtbaarheid voor de Friese taal. Hugo, we zien die miljoenen euro's voor onze digitale dorpskroeg wel verschijnen. Graag gedaan.

Ondertussen in Brabant

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.