Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

2Gate WOB! Waarom hield Hugo een kritisch 2G-rapport van de Raad voor de Rechtspraak achter?

Een tijdlijn over het achterhouden van een kritisch CTB- en 2G-rapport op basis van mails tussen VWS, JenV en de Raad

GeenStijl doet nog steeds onderzoek naar het door Hugo íets te lang achtergehouden kritische adviesrapport over 2G. We hebben een Wob-verzoek bij VWS ingediend, maar het ministerie blokkeert de openbaarmaking van die informatie. Via een andere route heeft GeenStijl vandaag wel nieuwe stukken bemachtigd over de totstandkoming en het niet tijdig aan de Kamer sturen van dat spoedadvies. Er zitten wat interessante duiveltjes in de details.

Korte terugblik: 'Onduidelijkheid over noodzaak' van 2G
Op donderdag 23 december na half zes stuurde demissionair minister van VWS Hugo de Jonge een kritisch adviesrapport van de Raad voor de Rechtspraak over coronapassen en 2G naar de Kamer. Dat advies is op 17 november uitgebracht op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en had op 22 november bij de indiening van de wetsvoorstellen voor coronapassen op de werkvloer (de "Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen", nummer 35971) en het voorstel voor 2G (de "Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen", nummer 35973) bijgesloten moeten zijn. Dat is niet gebeurd: het werd pas ruim een maand later nagezonden, vlák dat heel Nederland op 23 december uitklokte voor het kerstweekend. 

Pieter Omtzigt las het adviesrapport op 28 december en toen was het bal: het rapport bevat stevige kritiek die de regering niet in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel heeft opgenomen. Over de noodzaak van coronapassen (CTB) en 2G in verhouding tot grondrechten, over de ontslagvraag als je geen coronapas op je werk hebt, over maatschappelijke impact en over toegang tot het recht voor mensen die op enigerlei wijze de dupe worden van deze haastig opgestelde wetgeving (die bovendien grotendeels op hobbysommen leunt).

"Gewoon een foutje", of toch niet?
Tussen de indiening van het wetsvoorstel en het publiceren van het rapport zijn wel drie Kamerdebatten gevoerd (op 1, 15 en 21 december) over de coronamaatregelen, waarin CTB op de werkvloer en 2G kritisch besproken werden. Zonder dat de Kamer over het advies beschikte. Hugo de Jonge noemde het achterhouden van het rapport tegenover SBS6 op 29 december "gewoon een foutje", maar dat verhaal werd de volgende dag al door de werkelijkheid ingehaald: VWS wist al (minstens) negen dagen dat het rapport niet openbaar was: de Raad voor de Rechtspraak wees VWS daar op 10 december op, dat lazen ze pas op 14 december en vervolgens duurde het nog negen dagen en twee coronadebatten tot het naar de Kamer ging.

Omdat zowel 2G als CTB op de werkvloer extreem ingrijpende maatregelen zijn, die haastig in wetgeving worden gegoten waarbij kritische beschouwingen al dan niet per ongeluk worden weggelaten uit de bijlagen, wilden wij het onderwerp niet loslaten. Op 29 december heeft GeenStijl Wob-verzoeken gestuurd aan onder andere VWS en JenV. Die laatste heeft nog niet gereageerd, VWS pleegt moedwillige wobstructie. Desalniettemin hebben we wel de hand kunnen leggen op correspondentie tussen VenJ en VWS enerzijds met de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) anderzijds. En er zitten wat duivels in de details van die mailwisselingen. TIJDLIJNTIJD!
COMMENTS
closed. Gaarne verder reaguren in persco-topic. GU gaat morgen winkelen en wil vroeg slapen

Tijdlijn van "Gewoon een foutje" over CTB & 2G

Zelluf Meelezen? HIERRR de volledige mailwisseling (PDF) waar onderstaande tijdlijn op is gebaseerd

Op vrijdag 12 november om 16u51 vraagt het ministerie van VenJ om een spoedconsultatie aan de RvdR over de Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen, en of ze dat advies uiterlijk maandag 15 november om 10u00 aan willen leveren. "De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering", maar dat verzoek leest als een order om in het weekend even quick 'n dirty te adviseren over haastige wetgeving.

Zondagmiddag 14 november om 14u12 laat de RvdR weten dat maandag 10u00 echt niet gaat lukken. Ze mikken op woensdag de 17e om 14u00. De Raad wil weten of het klopt dat er behalve de CTB-wet ook nog een 2G-voorstel aankomt dat met dezelfde snelheid beoordeeld moet worden.

JenV reageert om 15u43 dat ze begrijpen dat maandag lastig wordt, omdat "de wet nou eenmaal vereist dat de gerechten worden geraadpleegd voor jullie advies uitbrengen". En ja, er komt ook nog een 2G-voorstel, dat op dat moment letterlijk nog in de maak is: "Concepten komen langs terwijl ik je mail", schrijft de VenJ-ambtenaar die zondagnamiddag aan RvdR.  

Het streven van Hugo de Jonge is op dat moment nog om het voorstel vrijdag 19 november aan de Kamer te sturen, opdat er de week daarna over gedebatteerd kan worden. Hij heeft haast.

Op maandagmorgen 15 november om 10u11 wordt het 2G-wetsvoorstel naar de RvdR gemaild. VenJ wil graag "uiterlijk vandaag 16:00 uur" een spoedconsult. De RvdR moet razendsnel over de brug komen met een groen vinkje, maar 20 minuten later valt bij deze VenJ-ambtenaar het kwartje dat ze dat niet gaan redden, maar of het dan wel woensdag gelijktijdig met het CTB-advies kan worden meegezonden.

Woensdag 17 november om 14u55 wordt het getekende advies door RvdR aan JenV gestuurd: "Succes met dit intensieve wetgevingstraject!", schrijven ze er bij.

De beide wetsvoorstellen worden op 22 november aan de Kamer gestuurd. Het eerstvolgende debat is op 1 december. Op vrijdag 10 december om 14u07 heeft de RvdR per mail aan VenJ "het sterke vermoeden" dat hun advies "wel is verwerkt door wetgevingsjuristen" omdat er in de memorie van toelichting terloops naar wordt verwezen, maar dat er "in de logistiek wat is misgegaan" omdat het gehele advies geen onderdeel uitmaakt van het parlementaire dossier. 

Even opletten nu, hier zitten de duiveltjes:
Het duurt vervolgens ruim vier dagen voordat VWS deze mail beantwoordt: pas op dinsdag 14 december om 16u00 laat het ministerie weten dat het "iets meer voeten in aarde heeft dan slechts het advies per e-mail nazenden". De bedoeling is dat het advies wordt meegezonden in beantwoording van schriftelijke vragen over de wetsvoorstellen die vanuit de Kamer worden verwacht. Dat kun (of moet) je lezen als: 'We gaan zo'n kritisch rapport niet los nazenden aan de Kamer, dat valt te veel op. We stoppen het tussen allemaal andere antwoorden, dan hoeft het niet in een aparte brief aan de Kamer'. Opzet? Dat weten we niet. Maar politiek gezien is het wel gehaaid.

Donderdag 16 december reageert de RvdR begripvol, want de druk is dan al van de wetsvoorstellen: CTB en 2G-stemmingen zijn verdaagd naar januari omdat Nederland ondertussen weer in avondlockdown is. Op vrijdag 17 december lekt Den Haag dat alles weer dicht moet, de persco is op zaterdag de 18e, de huidige lockdown begint op zondag 19 december.

Mede daarom heeft de Kamer vóór het kerstreces geen vragenronde meer over de wetsvoorstellen. VWS mailt op donderdag 23 december om 10u34 aan RvdR dat er alsnog een aparte brief met het advies klaar ligt voor de Kamer, maar dat die mogelijk pas in januari verzonden wordt. Met andere woorden: daar is nog overleg over de handigste timing gaande. Dezelfde dag, 23 december om 18u16 (!) mailt VWS aan RvdR dat hun rapport van 17 november alsnog verzonden is aan de Kamer. "Dank voor de nette afhandeling", laat de RvdR de 24e nog weten - en dan is het kerst.

Het duurt daarna tot 28 december totdat het rapport wordt opgemerkt, op de 29e zegt Hugo "Gewoon een foutje" en op 30 december laat de RvdR aan Hart van Nederland weten: Op 10 december hebben we het ontbreken van het advies gemeld aan VenJ, op 14 december heeft VWS het bevestigd, wat er daarna gebeurd is weet de Raad voor de Rechtspraak uiteraard niet: "Op hoe dat vervolgens intern verlopen is, hebben wij geen zicht."

GeenStijl op zoek naar interne zicht bij Hugo's VWS
Aan de RvdR heeft het niet gelegen. Die hebben geleverd wat er van hen verlangd werd, nagebeld waarom het niet openbaar was en antwoord gekregen. 

Wij denken, na het lezen van de emails, dat de bijlage best per ongeluk kan zijn vergeten op 22 november. Feit is: als het meteen bij het wetsvoorstel had gezeten, was het ongetwijfeld minder opgevallen in de barrage aan bijlagen, dan nu het achteraf is nagezonden. In dat opzicht vermoeden we geen kwade opzet. 

Maar we geloven het niet op Hugo's enorme pupillen want tussen de opmerkzaamheid van RvdR en de uiteindelijke openbaring heeft hij het kritische rapport over CTB op het werk en 2G in het dagelijks leven minstens negen dagen vanaf 14 december (en twee debatten op 15 en 21 december) willens en wetens achtergehouden voor de Kamer. Dat is dan weer níet "gewoon een foutje". Wat is er tussen 17 november en 23 december allemaal gebeurd met dat inmiddels veelbesproken consult? Het antwoord ligt uiteraard niet bij de RvdR, die wilden hun advies graag openbaar hebben. Het antwoord ligt bij VWS. 

Maar VWS weigert de Wob van GeenStijl te behandelen. Dit topic is dus een bruggetje tussen het opduiken van het rapport en de de lopende vraag waarom het in eerste aanleg niet als bijlage bij het wetsvoorstel aan de Kamer is gestuurd. Zoals aangekondigd, zijn we in bezwaar gegaan tegen de onwettige handelswijze van het ministerie van VWS ten aanzien van de Wet openbaarheid van bestuur:

Inzake: WOB rapport Raad voor de Rechtspraak
reactie op uw brief d.d. 3 januari 2022
GS / VWS / uw kenmerk: [weggelakt]

Amsterdam, 5 januari 2021

Geachte heer / mevrouw,

Uw brief d.d. 3 januari 2022, waarin u de ontvangst van bovenvermeld WOB verzoek heeft bevestigd en de beslistermijn verdaagt, bericht ik u namens verzoeker als volgt.

Uw brief geeft blijk van een volstrekt standaardachtige benaderingswijze van het verzoek. Het gaat kennelijk om een brief die iedere WOB-verzoeker ontvangt, ongeacht het onderwerp, waarin automatisch de beslistermijn wordt verdaagd en wordt aangekondigd dat een afwijkend werkproces door uw departement wordt gehanteerd. 

Verzoeker heeft daar bezwaar tegen en neemt aanstoot aan deze banderingswijze. Anders dan u stelt heeft het verzoek geen betrekking op Corona-gerelateerde documenten, maar op documenten die zien op het publicatie-momentum van en het contact tussen uw departement en de Raad voor de rechtspraak (en anderen) ter zake de verschijning van het Spoedadvies Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Het betreffen dus geen inhoudelijke Corona-gerelateerde documenten, maar stukken omtrent het reeds verschenen advies. Daarvan bestaat niet ‘uitzonderlijk veel informatie’ en het is ongeloofwaardig dat het om ‘grote hoeveelheden’ stukken gaat, zoals u in uw brief stelt. De aangekondigde afhandeling levert dan ook strijd met de wet en misbruik van recht op. U dient het verzoek op reguliere wijze af te handelen en daarin het nodige maatwerk te leveren. 

Verzoeker gaat dus niet akkoord met de door u voorgestelde afhandelingswijze c.q. deelbesluiten en ziet een besluit (en de stukken) graag binnen de wettelijke termijnen tegemoet.

Met de afscheidsgroetjes van GeenStijl aan Hugo de Jonge, want vanaf vanavond is Ernst Kuipers de Chef Kwestieuze Coronamaatregelen...

GeenStijl Onderzoekt. Helpt u mee?

Nieuw elan met een nieuwe bestuurscultuur zitten er echt niet in bij Rutte IV, dat gewoon meer van hetzelfde Rutte III is. Dus ook meer van dezelfde worst. We weten ondertussen hoe die wordt gemaakt, en hoe die smaakt. Hoe kunnen we die vieze smaak een beetje wegpoetsen? Met gerichte onderzoeksjournalistiek. GeenStijl surft op de waan van de dag, maar onder die golven willen we parelduiken en onderste stenen zoeken. Daar heb je duikers voor nodig, met expertise, tijd en geduld. Dat kost geld. Geld dat bij ons niet tegen de plinten omhoog klotst. Want geen staatssteun. Want niet woke. Want geen grote corporate suikerooms. Wil u meer, of minder onderzoek onder de oppervlakte? Dan kunt u dat regelen. U doet een duit in het zakje, wij zetten Wobbers en Duikers in.

Reaguursels

Inloggen

Hier boys, een tientje voor het stijdfonds. Wat zijn jullie ongelofelijk belangrijk voor nieuwsvergaring.

appeltjesgroeneweide | 14-01-22 | 18:51

Als het er uitziet als een vuile gluiperd... klinkt als een vuile gluiperd.... dan moet het wel een vuile gluiperd zijn toch?...

Ali Bi | 14-01-22 | 18:43

Ach, het liegen en bedriegen zijn onderhand standaard in de NL politiek. Goed dat jullie blijven roeren in die berg stront,
Met liefde gedoneerd.

K1100 | 14-01-22 | 18:33

Hoeveel % vd ongevaccineerden heeft een corona herstelbewijs?

2_amazing | 14-01-22 | 18:02

Die foutjes zijn toch altijd wel in het voordeel van het voorgenomen beleid. Na een miljoen jaar de Rutte doctrine geloof ik niet zo erg meer in politici en ministeries die per ongeluk hun verzaken hun taak uit te voeren

Terra | 14-01-22 | 17:21 | 1

Per ongeluk bestaat niet in Rutte doctrine land.

likdoorn | 14-01-22 | 18:04

En nou komt de clou: die vuile hond zit nu mooi op een ander ministerie en is dus niet meer verantwoordelijk voor die etterende berg ellende.. daar mag dan de nieuwe minister voor opdraaien..
Ik ben er absoluut voor dat als een minister achteraf bewezen de zaak besodemieterd, dat die alsnog verantwoordelijk gesteld kan worden . Dit is willens en wetens de hele zaak gewoon belazeren!!

dumbfarmer | 14-01-22 | 17:08 | 3

Dit is simpelweg onacceptabel, hier zou een stevige sanctie aan moeten hangen. Helaas wordt dit tuig beschermd door zelfgemaakte regeltjes en achterkamerpolitiek. Gelukkig vinden wij alles goed in Nederland.

Xaffier | 14-01-22 | 17:23

@Xaffier | 14-01-22 | 17:23:
Tja, meer dan 50% van de controlerende macht zit in de zak van het kabinet, partijen moeten eigen beleid beoordelen en controleren. In een wereld waarin we politici met ruggegraat zouden hebben is dat nog te doen, maar in de huidige politiek gaat er niets boven partijbelang.

Terra | 14-01-22 | 17:28

De slager keurt zijn eigen vlees.

Xaffier | 14-01-22 | 17:35

Natuurlijk is het geen toeval of een foutje. De kabinetten Rutte zijn kampioen de kamer verkeerd, onvoldoende, niet, of te laat informeren. Als dit nu de eerste of de tweede keer was zou je het af kunnen doen als een foutje. Maar het is niet de eerste of tweede keer. Het is zelfs niet de tiende of de twintigste keer, het is een patroon van continue de kamer niet goed informeren en de geldende wettelijke regels overtreden. Er is helemaal niemand die echt gelooft dat het een foutje is, helemaal niemand. En iedereen weet dat niemand denkt dat het een foutje is, maar toch is dat het verhaal en bljft dat het verhaal. Het is tijd dat de kamer haar tanden gaat laten zien. Verkeerd informeren? Geen excuus, gelijk eruit. Maar ja, aangezien onze "trias politica" maar uit twee delen bestaat omdat de meerderheid van de wetgevende en controlerende macht bestaat uit mensen van dezelfde partijen als de uitvoerende macht, zal dat niet gaan gebeuren. Welkom in Nederland. Op papier heel mooi geregeld, in de praktijk geleid door de top van de politieke partijen die in de coalitie zitten.

Jan Slot | 14-01-22 | 16:49 | 1

Gezien Hugo zijn track record is een foutje helemaal niet zo vreemd

hatschjoe | 14-01-22 | 17:04

WOB verzoeken is èèn ding, maar hoe zit het eigenlijk met al die openstaande Moties, waaronder die over de serologische tests (150-0) van Pouw-Verweij?

Groengroen | 14-01-22 | 16:46

Degenen die oprecht geloofd hebben in woorden als 'verandering', 'nieuw leiderschap' of 'staan voor de burger' is niet goed in zn bovenkamer. Maar we mochten het niet betwisten hoor het was echt allemaal zo aldus mister Mark.

Baksteenbakker | 14-01-22 | 16:28

Ach ja, de zogenaamde eerlijke hournalisten doen hun werk allang niet meer. De, door de staat gemanipuleerde deugkneuzen lopen er de kantjes al jaren vanaf en durven natuurlijk geen tegenspraak te duiden. Anders zien ze hun subsidiepotje per direct slinken en fors kleiner worden. Het grote deel van het klootjesvolk, maar ook eliten in de 1e en 2e slaapkamer kijken er al niet meer van op. Het is steeds meer van hetzelfde laken, een pak. 'Get them GS'. Blijf graven, blijf graven. Blijf diepzeeduiken voor die onderste steen.

#HULDE.

Paaldanseres | 14-01-22 | 16:25
-weggejorist-
theo-is-dood | 14-01-22 | 16:21

Pak ze!

Priva Cynicus | 14-01-22 | 16:17 | 1

Pek en veren !

NeuqFaut | 14-01-22 | 16:38

In diezelfde periode waren ze al vol lof en eigendunk tijdens het omkatten van Rutte 3 naar Rutte 4. Het WOB-onderzoek toont glashard aan dat ze ongestraft doorgaan met het besmeuren van betrouwbaarheid en integriteit van het ooit respectabele ambt van minister, in strijd met hun ambtseed bij de Koning die ze toen en nu weer met uitgestreken smoelen af hebben gelegd.

B.Spiritus | 14-01-22 | 16:09 | 1

Ambtseed? Zegt u maar gerust ambtselastiek!

F. Jacobse | 14-01-22 | 16:26

Zaterdag zijn ze weer dicht en gaat de burgemeester handhaven. Lekker verzet.

Atheist-Priest | 14-01-22 | 15:59 | 2

Gewoon weer met zijn allen open, maar dan ook écht met zijn allen. Ze zullen het druk krijgen. Als er geen draagvlak meer is, kunnen ze zoveel willen, er zal medewerking moeten zijn. Die heren in Den Haag zijn er voor ons, niet andersom.

TonAlias | 14-01-22 | 16:09

@TonAlias | 14-01-22 | 16:09: 'Die heren in Den Haag zijn er voor ons, niet andersom.' Er zijn er welgeteld twee die dat snappen: Omtzigt en Wilders.

Wayfaring stranger | 14-01-22 | 16:31

De boel belazeren, daar zijn ze in Den Haag goed in. En de Tweede Kamer heeft geen ballen, dus hier komt nooit een eind aan.

Wobbelplatte | 14-01-22 | 15:58 | 1

Arc of a Diver. Onder water hoort niemand je schreeuwen.Die piramide van Maslow: www.youtube.com/watch?v=H6LVI1gDswg Ach.Zelfvervulling aan de top. Ondertussen Zelfvervuiling voorop.

Als een doel op zich: www.youtube.com/watch?v=QeglgSWKSIY Die vorige eeuw. Het voelt als de dag van gisteren.

Ons mooie Volkslied: Oorlof, etc. Wiens Nederland is dit nou eigenlijk?! Wiens consternatie precies?

Hetkanverkeren | 14-01-22 | 15:56

Non-valeur: kent u dat woord nog?

DenBeert | 14-01-22 | 15:53

Klasse! Zojuist ook een donatie gedaan. Smoke them out of their holes!

Fackzinasi | 14-01-22 | 15:52

Dit is een klassiek geval van miscommunicatie veroorzaakt door tijdzones. Hugo’s horloge staat ingesteld op lijntijd tijd.

INTP | 14-01-22 | 15:51

Welke andere vormen van overheid hebben we nog niet geprobeerd? Terug naar de Monarchie? Omtzigt tegen z'n zin in als dictator installeren? Aap die een dart op een ideeën bord mikt? Een Magic-8-ball? Die schelp uit Spongebob? Die bierbuik van achter in het café die overal een antwoord op heeft?

Hebben we niks beters?

GeheidEenGeit | 14-01-22 | 15:49 | 1

Een computer. Kwantummeegganies,

Knufter | 14-01-22 | 16:17

Een nieuwe regering met nieuw Elan, dit soort wanpraktijken zijn nu verleden tijd!

Zeurders | 14-01-22 | 15:47 | 1

We hebben een soort Elan Musk nodig.

Knufter | 14-01-22 | 16:17

Goeie zaak, heb mijn 2e premium net betaald. Geen donatie deze keer :-)

TonAlias | 14-01-22 | 15:46

We hebben inmiddels allemaal een mening over de Jonge. Waarom hier zoveel tijd en energie in steken. De shit glijdt toch naar Kuipers en die kan er ook weinig aan doen.

SteilAchterover | 14-01-22 | 15:44

Top, GS! Dit is weer een donatie waard!

Analiste | 14-01-22 | 15:41

Goede brief GS redactie, smoezenboek ging weer wijd open op het ministerie? Benieuwd naar de reactie. Denkelijk is het stuk van de RvR bewust én laat aangeboden en tussen minder belangrijke stukken getrommeld terwijl het advies zich best vernietigend uitspreekt tegen de 2G samenleving m.b.t. onze grondrechten.
Wordt dus vervolgd.

Jan, Leiden | 14-01-22 | 15:40

Ja GS wat is het nou? #hugokanniks is het toch? Daaruit volgt dat alles wat Hugo doet verklaard kan worden door domheid en dus niet verklaard moet worden door kwaadwillendheid.

Rest In Privacy | 14-01-22 | 15:39

Ik begrijp de verbazing niet... dit is politiek.. zo wordt een land geregeerd, bedrijven gerund, families in stand gehouden etc... Gaat er allemaal om op de boodschap leuk verpakken en brengen op het juiste moment wanneer het uitkomt. Geheimen bestaan in de politiek, bedrijfsleven en in families. Soms komen die uit of worden mensen betrapt; ook politici en dan moet je je daar maar uit zien te redden. Soms kies je ergens voor en krijg je achteraf spijt of heb je het goed gedaan. Niets menselijks is ons vreemd !

johnyl | 14-01-22 | 15:38 | 4

Wat is dit? Een parodie op de deep state? Het deep state webcare team? Democratie? Rechtstaat? Terug naar de middeleeuwen!

Hopelijk word jij eens goed genaaid door de belastingdienst of door een ander overheidsorgaan. Zonder enige tekst en uitleg. Ja, want regeren dat gaat zo. Dat zou wel eens goed voor je zijn.

Rest In Privacy | 14-01-22 | 15:53

Is gebeurD

W_Drees | 14-01-22 | 16:00

Alleen als je zelf een achterbaks en een tot op het bot corrupt misbaksel bent, begrijp je de verbazing niet.

entredeuxverres | 14-01-22 | 16:40
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Beste_Landgenoten | 14-01-22 | 15:36 | 2

Toch bijzonder dat een roze blogje zichbzo kan vastbijten in iets waar je dit eigenlijk van de reguliere media zou verwachten. Niet dat ik die illusie had, maar het is schrijnend voor de staat van Nederlands medialandschap.

Super Grover | 14-01-22 | 15:36 | 2

De Nederlandse journalistiek is niets meer dan het verlengstuk van de afdeling voorlichting van een ministerie.

BrutusBosch | 14-01-22 | 15:42

Dit verhaal is veel te lang en te ingewikkeld voor de gemiddelde krantenlezer. En daarnaast oud nieuws. Want de Corona is praktisch over. Over tien dagen mag u weer foeballe kijken in het café!

theo-is-dood | 14-01-22 | 16:25

Toch wel frappant dat het antwoord op het WOB verzoek gedateerd is op 5 januari 2021, en geen 2022. Wat verdient zo'n ambtenaar eigenlijk?

zilverrug | 14-01-22 | 15:36 | 1

Straf?

Knufter | 14-01-22 | 16:17

Iemand die op dit niveau zulke "foutjes" maakt is gewoon ongeschikt voor zijn werk.
Iemand die niet knippert met zijn ogen als die praat, die liegt dat hij barst.

Mark "Amnesie" Rutte is een uitzondering. Die moet wel knipperen als hij praat anders gaan zijn ogen er aan.

ik_word_gek_in_NL | 14-01-22 | 15:34


Het wachten is nu alleen nog op de Tribunaal corona variant.
Dan komt echt IEDEREEN aan de beurt!

King of the Oneliner | 14-01-22 | 15:33

De reaguurders zijn het nog niet waard de schoenen van Hugo te poetsen. Als ze een dag zouden doen wat Hugo doet, hadden ze meteen een burn out en schreeuwden ze om wachtgeld

thanseeuwen | 14-01-22 | 15:32 | 7

Wat een gezeik! Het lijkt met echt een fantastische baan! Ik leef op onregelmatigheid en probleemoplossen.
Dit is gewoon de overtreffende trap daarvan! Hoe gaaf is het om daar mee bezig te mogen zijn en je daar vol gas aan over te geven! Dat dat niet aan iedereen besteed is a la.
Het probleem is ook niet zozeer dat hugo beter moet werken. Het is dat zijn werkwijze niet democratisch is. Dat blijkt ook uit dat afschuwelijke stuk van 1 van zijn hoogste (ex) ambtenaren bij de correspondent.
Ook in een crisis zou transparantie voorop moeten staan. Daar mag best even overheen gaan in de beginfase, maar 2 jaar later zou dat wel eens op orde moeten zijn.

Gurb | 14-01-22 | 15:42

Hallo Hugo.

Schoorsteenveger | 14-01-22 | 15:47

@thanseeuwen: Je bedoelt met een plaat voor je kop gewoon je eigen zin doordrammen? Nee ... inderdaad...
(En dat er hier mensen zijn die met droge ogen beweren dat Hugo het zo goed heeft gedaan, kan ik ook niet bij).

TinusVlugOpDeKut | 14-01-22 | 15:51
▼ 4 antwoorden verborgen

Verbazend dat dit zomaar kan. Wanneer dit in het bedrijfsleven plaats gevonden had, dan had de man met de mooie schoenen een berichtje van personeelszaken gehad, mocht dan in bijzijn van een directielid zijn sleutels inleveren, zijn plantje en de foto van zijn man/vrouw van zijn bureau pakken, en werd dan begeleid naar zijn auto, of mocht bij de receptie wachten tot man-/vrouw-lief hem met zijn albertheijn tasje met het plantje en foto op kwam halen. Ondertussen heeft HR zijn codes uit het alarmsysteem gehaald, en zijn wachtwoord en van zijn mede kantoor collega's laten veranderen. Het emailadres krijg een autoreply dat hij niet meer werkzaam is.
Ok, waarschijnlijk werd hij nog wel betaald tot eind februari, maargoed.
En wat doen ze in de politiek?
Ze geven hem gewoon een andere functie......

Delfts Blauw | 14-01-22 | 15:30 | 2

Jawel hoor dat kan ook in het bedrijfsleven.
Dat zijn bedrijven die "werken" op basis van overheidssteun en subsidies.

Piet-Kietelaar | 14-01-22 | 15:45

of hij wordt 'weg gepromoveerd' omdat ontslag te duur is geworden. Dan krijgt hij een totaal nutteloze functie (als het even kan in een andere lagere schaal) met een belachelijke opdracht waardoor hij zelf wel vertrekt. Hoe dan ook wordt zo'n figuur uitgerangeerd...

dumbfarmer | 14-01-22 | 17:15

25 euro's gedaan... grrrrijp ze !

oplooprem | 14-01-22 | 15:29

2G is een slinks middel om iedereen aan de prik te krijgen. Of het in andere opzichten werkt, was helemaal niet belangrijk. Iedereen in Den Haag wist het, wij wisten het. De Jonge wilde het niet hardop zeggen, want dan zou Gertjan Segers gezeur krijgen met zijn gristelijke achterban. Het rapport was en is voor de besluitvorming irrelevant.

SjonnieC | 14-01-22 | 15:28 | 2

Dat denk ik ook...

Het is gewoon kudt voor hen dat ze nog geen geitenpaadje hebben gevonden om het er doorheen te jassen...

"How can i reach these unvaccinated.."( Vrij naar South park )

neonreclame | 14-01-22 | 15:35

@neonreclame | 14-01-22 | 15:35:
ik moet inderdaad ook constant aan southpark denken! Ook bijvoorbeeld die 'smug cloud' aflevering.. maar dan met de gevaccineerden ipv electrische auto!

dumbfarmer | 14-01-22 | 17:17

Zeer knap speurwerk absoluut!
Maar Hugo is nu van volkshuisvesting.
Nu ipv 2G en 3G naar O.G.

laurentius | 14-01-22 | 15:25 | 2

O.G. is op-gerot?

ik_word_gek_in_NL | 14-01-22 | 15:36

Het begint al met OMG, de rest gaat nog volgen.

Milton_Styx | 14-01-22 | 16:40

Ze komen toch overal mee weg.
Ook een motie van wantrouwen.
Zo niet gaan ze demissionair voor een jaar en dan komen ze weer terug.
Die Maarten v Rossem vindt onze democratie toch superieur aan de Amerikaanse. Nou hier is het zoveelste bewijs.

pejoar | 14-01-22 | 15:18 | 1

Nee, dat van de V.S. is gewoon erg slecht.

Neuth | 14-01-22 | 15:36

Hulde.

En ja, iedereen wist dit al.
Maar dat is niet het punt, dit soort smoking-gun-emails zijn nodig om de MSM en ook de oppositie aan te slingeren.

Sjiek | 14-01-22 | 15:17 | 1

Ik kan met deze post volledig mee instemmen.

Atheist-Priest | 14-01-22 | 15:46

De nieuwe minister van VWS is voor Pasen alweer opgestapt, let maar op. Er komt zoveel drek boven dat zijn positie onhoudbaar zal blijken. In de tussentijd gaat Hugo de huizenmarkt kapodtstukslopen.

Bakkeleures | 14-01-22 | 15:15 | 1

Het handige met Hugo in de buurt is dat Kuipers de ellende door kan schuiven.

Dat mag tegenwoordig, die van Huffelen e.a. mochten zich ook beroepen op het opruimen van zooi die ze niet zelf gemaakt hebben.

Sjiek | 14-01-22 | 15:20

Net even door Valkenburg gereden, het zijn toch GVD bijna alleen maar hoogbejaarden die daar op terras zitten, notabene de generatie waar wij uit solidariteit twee jaar voor opgesloten hebben gezeten die tiefen ons nu vol in de bek door hutje bij mutje op een terras te kruipen .. wat mij betreft krijgen ze allemaal de vliegende tering wat een asociaal kutvolk

Smoelensmid | 14-01-22 | 15:15 | 11

Met een QR?

Atheist-Priest | 14-01-22 | 15:47

@smoelensmid
Jouw soort heeft twee jaar opgesloten gezeten omdat jullie solidair met ons ouderen waren???
Laat me niet lachen. Waren het bejaarden die zich niet aan de regels hielden? Waren het bejaarden die feestjes onder viaducten organiseerden?
Waren hét bejaarden die politie, brandweer, zorgpersoneel molesteerden en dreigbrieven stuurden? Waren het bejaarden die in Rotterdam te keer gingen?
Ik hoop dat er snel een 1G toegangsbewijs komt zodat als ik straks lekker op het terras zit die ongure kutkoppen van jouw soort niet tegen kom.

neolib | 14-01-22 | 16:14

Er was gisteren snooker op de BBC en daar deden ze ook heel gezellig met zijn allen.

voldemort | 14-01-22 | 16:35
▼ 8 antwoorden verborgen

Is het kabinet al gevallen?

W_F | 14-01-22 | 15:14

Glas. Plas. Was. Moet je als nukubu eens proberen. "Ja sorry belastingdienst, ik wist wel dat ik moest betalen maar heb dat toch even laten liggen, gewoon een foutje".

BoerKoekoek | 14-01-22 | 15:13 | 1

Nukubu is er om leeg te persen, hem te laten betalen en anders wordt er een dossier gemaakt waardoor de nukubu buiten de maatschappij wordt gemanoeuvreerd en in een doos moet gaan wonen. Hoor zie zwijg oh nukubu en betaal...

de Jager59 | 14-01-22 | 15:22

Wat ik niet begrijp is dat als het wetsvoorstel binnenkomt bij de 2e kamer er niemand vraagt: "Waar is het advies van de RvdR, dat moet er toch bij zitten?"

Leoverig | 14-01-22 | 15:10 | 1

Coalitiepartijen vragen dat niet. Ongeschreven wet ofzo. De oppositie vraagt het misschien wel, maar daar wordt niet naar geluisterd of die worden door de voorzitter niet serieus genomen. Particratie in optima forma.

small_town_dude | 14-01-22 | 15:15

TL;DR we worden keihard genaaid.

General Dripple | 14-01-22 | 15:09

Goedzo!
D'r op en erover met die WOB-structie.
Wat denken die lui wel niet?
Le loi c'est moi?
FY

MoslimMolen | 14-01-22 | 15:07

Gelukkig gaat Hugo nu de woningnood oplossen. Ik verwacht binnen een maand een verplichte inkwartiering van asielzoekers bij iedereen met een lege kamer. Aanwijzingen dat dit helemaal niet mag worden "per ongeluk" in de la gelegd.

2voor12 | 14-01-22 | 15:07

GS. Alle centen waard!

Normpje | 14-01-22 | 15:06 | 1

Amen !

Plaque-doctor | 14-01-22 | 15:18

Jouw, je, u en uw in 1 mail. Bijzonder.

Leptob | 14-01-22 | 15:05 | 2

En ik vraag me af of verdaagt hier als voltooid deelwoord is bedoeld.

lekgoot | 14-01-22 | 15:18
-weggejorist-
_pacman_ | 14-01-22 | 15:03 | 1

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl