Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Het systeem is dood, leve het systeem!

Een inzending, ondemocratisch langs de redactie gekomen zonder invloed van de Redactieraad van Alle Staten

Er is onvoldoende grond om te concluderen dat de verenigbaarheid van functie van minister of staatssecretaris met het Kamerlidmaatschap in strijd is met de grondwet. De uitspraak kwam als een mokerslag door de fundamenten van het Huis van Thorbecke: het houdt in dat de uitvoerende macht zichzelf mag controleren, dat de onafhankelijkheid van het parlement ten opzichte van de regering wederom erodeert en dat cruciale garanties voor een juiste verdeling van macht wederom opgerekt worden ten faveure van de regering. 

Het is de zoveelste klap in het gezicht van de parlementaire democratie, de rechtsstaat en het dualisme. Een klap uitgedeeld door de gevestigde partijpolitiek, met steun van wat het hoogste bestuursrechtelijk orgaan zou moeten zijn, welke garant staat voor het beschermen van burgers tegen een te machtige overheid. Een klap die wordt verergerd door het symbolische aftreden van drie VVD-staatssecretarissen, waardoor men bewust de indruk wil wekken aan de constitutionele kant te staan. Echter staat niets in de weg om na een halfzacht Kamerdebatje een volgende keer - geruisloos dankzij dit precedent - het dualisme verder de nek om te draaien. 

Het is een nieuw hoofdstuk in een boek dat het bestuur van Nederland heet, maar men zou er verstandig aan doen het boek in de prullenbak te doen verdwijnen en een nieuw boek te schrijven. 

Het systeemdenken in Nederland staat op kleine schermutselingen na nagenoeg stil. Men aanvaardt de huidige parlementaire democratie als een eindproduct en door partijpolitieke vetes en de op hun baantjes zuinige politieke elite zijn de bestuurders en hun partijen tot weinig verandering bereid. Dat is ergens nog te verklaren ook: de kleinere partijen die in en rondom de macht schurken, koesteren in dit instabiele politieke landschap de minuut dat ze macht hebben. 

In het geval van de VVD en D66 hebben zij een dusdanig stevige wurggreep om de andere partijen, dat het vanuit hun huidige positie totaal niet voordelig is om medewerking te verlenen aan politieke hervorming. Door het speelveld eerlijker te maken en de macht van dichtgetimmerde coalitieakkoorden te breken, zouden zij tot de grootste verliezers horen. Het is een ongezonde situatie; die waarin de grote regeringspartijen het politieke landschap dusdanig domineren dat het leidt tot volledige apathie op het gebied van politieke ontwikkeling, het betonrot in de fundamenten van de parlementaire democratie vrij spel heeft en de rechtsstaat uitgehold wordt.  

Misschien wel de enige manier waarmee de grondige hervormingen die nodig zijn om Nederland politiek-bestuurlijk weer gezond te maken te bereiken zijn, is als de rijen rondom de onwillige partijen gesloten worden. Partijen moeten met de toekomst van het land in achting nemend, een coalitieakkoord sluiten gericht op constitutionele hervorming. De waan van de dag dient men –hoe lastig dat ook is- even te parkeren. Maak afspraken met vrije stemkeuzes, waarbij ook het dualisme terugkeert in het parlement en onze zalen der democratie de rol van achterkamertjes overnemen als zenuwcentrum van besluitvorming. 

Constitutionele crises zoals de toeslagenaffaire en de roofbouw gepleegd op de parlementaire democratie komen deels voort uit gebrekkig toezicht van de controlerende macht op de uitvoerende macht. Het zou een Wilders sieren als hij het constitutionele belang hiervan prevaleert boven zijn islam-standpunten, het zou een Klaver sieren als hij hetzelfde zou doen met de klimaatagenda. Laten wij als land accepteren dat sinds het opstellen van de Grondwet in 1848 dusdanig veel veranderd is, dat zij niet langer voldoet en dat het dualisme en het ambt van Kamerlid ernstig beschadigd zijn door decennialange roofbouw.  

Social

Een belangrijk instrument ter herstel van de scheiding der machten en het beschermen van de rechten van burgers tegen een machtige overheid zou het optuigen van een Constitutioneel Hof zijn, welk de plaats zou moeten innemen van de Eerste Kamer. Hierbij zal artikel 120 van de Grondwet geschrapt worden. Dit hallucinante Grondwetsartikel verbiedt het rechters om aangenomen wetgeving te toetsen aan de constitutie waarop de fundering van dit land gebouwd is. Het Constitutioneel Hof moet toezien op onder meer het ordentelijk verlopen van verkiezingen, het houden van eventuele referenda, maar ook op de legitimiteit van het mandaat van het kabinet. Het biedt de nodige bescherming voor burgers tegen een overheid die steeds meer afstand van de onderste lagen van de bevolking neemt. 

Ooit was het de bedoeling dat de Eerste Kamer de rol van onafhankelijke toets van wetgeving zou zijn, maar inmiddels kan de conclusie niet anders zijn dan dat zij grotendeels politiek geworden is. Tevens vertroebelen de vele nevenfuncties van Eerste Kamerleden transparante politiek. Een wellicht onorthodoxere remedie om het monisme en de gesloten coalitieakkoorden te breken zou het veranderen van de verkiezingsopzet van de Tweede Kamer zijn. In het geval van afschaffen van de Eerste Kamer, zou het parlement unicameraal worden.

In plaats van het van oudsher volledig kiezen van de Tweede Kamer bij verkiezingen, zou een optie kunnen zijn om de helft van het parlement om de twee jaar te kiezen. Dit sterkt de positie van het Kamerlid tegenover een coalitieakkoord, gezien de kortere termijn waarover met zekerheid een meerderheid gehaald kan worden. Het wordt dan ook aantrekkelijker te werken met wisselende meerderheden, de democratie dienende.  

De democratie verkeert in zwaar weer: het parlementaire systeem dat wij niet anders kennen dan hoe het is lijdt zichtbaar onder toenemend monisme, het afbrokkelen van de positie van het Tweede Kamerlid ten opzichte van de uitvoerende macht en partijen die de macht uit handen weigeren te geven. Indien deze constitutionele rotting niet wordt verholpen, zullen crises zich blijven voordoen en leven we in een pseudo-democratische status quo. Het is in het belang van oppositiepartijen en partijen zuchtend onder het juk van de grote machtsbolwerken om de handen ineen te slaan en het tij te keren. 

Johan Rudolf Thorbecke wordt nog altijd geroemd om het schrijven van de Grondwet van 1848: roem en erkenning als architecten van de staat wachten politici die het landsbelang boven partijbelang stellen. Het is tevens dé uitgelezen kans om het speelveld gelijk te trekken en de status quo te doorbreken. Beste dames en heren politici, grijp uw kans en schreeuw het uit: ''Het systeem is dood! Leve het systeem!''

Reaguursels

Inloggen

Kern van het probleem is ook gewoon een te grote overheid. Met bovendien veel te veel geld voor een enorme baantjescarrousel.

Het is vanwege die te grote overheid dat er nauwelijks transparantie is. De burger mag stemmen voor waterschap, gemeente, provincie, parlement en EU-parlement. Maar het beleid van elke bestuurslaag wordt deels aangestuurd (of gedwarsboomd) door al die andere bestuurslagen. En bovendien ook door *ongekozen* ambtenarij, commissies, adviesraden en andere subsidiesponzen. Die baseren zich daarbij op hun eigen interpretaties van allerlei (deels ongeschreven) wetgeving. Wetgeving die soms zelfs vanuit de door dictaturen geleide VN afkomstig is! Waarna *ongekozen* rechters onze *gekozen* overheden bepaald beleid opleggen (Urgenda).

Waar komen al die beleidsmakers toch vandaan?
Het "gratis" geldoverschot bij de overheid heeft afgelopen decennia een reeks baantjesmachines gecreëerd waarin (ex-) politici en hun vriendjes elkaar voortdurend goedbetaalde fopfuncties toeschuiven. Vandaar dat veel politici nergens voor staan. Zij zien hun functie (zelfs kamerlidmaatschap) slechts als een goedbetaalde sollicitatieprocedure. Uiteindelijk draait het om job-hoppen tussen non-jobs en fop-jobs in eerdergenoemde ambtenarij, commissies, adviesraden en andere subsidiesponzen. Vandaar dat ze braaf meestemen met wetsvoorstellen van honderden pagina's die ze nooit gelezen hebben. Zelfs de schijn van belezenheid is overbodig. Toen het parlement 's ochtends moest stemmen over een dik IORP2 dossier dat 's nachts was doorgestuurd, vroegen alleen Omtzigt, SP, 50+ en PVV om leestijd.

In het parlement wordt nauwelijks nog serieus gedebatteerd omdat het beleid al is vastgelegd in een regeerakkoord. Dat akkoord van pakweg 800 pagina's wordt ongelezen goedgekeurd door elk kamerlid van elke coalitiefractie, want fractiediscipline. Niet lang daarna vinden de eerste kamerleden een beter baantje. Deze moloch blijft maar groeien en corrumpeert ook de rest van de samenleving.

Zo is er nauwelijks nog kritische journalistiek omdat journalisten betaald worden door de overheid; maar ook omdat zij hopen op een carrière in die baantjesmachines. Als persvoorlichter of communicatiemedewerker bijvoorbeeld. Kabinet Rutte 3 had er 703 (!!), en een stad als Almere heeft er ook 5 (!!). Wat doen die de hele dag? Makkelijk geld verdienen, maar dat lukt niet als je als journalist de luis in de pels uithangt.
Ook de rechterlijke macht vervolgt uitsluitend de oppositie; daarom mag "minder Marokkanen" niet en "minder Polen" wel. Daarom mag er zelfs worden opgeroepen tot moord, massadeportatie of grootschalig raciaal geweld; Akwasi, van Riessen en vele anderen kwamen er mee weg. Omdat ze het kartel dienen en in die baantjesmachine zitten.

Het is precies wat Omtzigt zei, zij het in een ander verband; er is geen tegenmacht. De Raad van State nam blindelings de adviezen van de Belastingdienst over in de Toeslagenaffaire. Waar betalen we die mensen voor?
Diezelfde (ongekozen) Raad van State ziet dus geen bezwaar in kamerleden die tegelijkertijd in een demissionair kabinet zitten. De macht die de macht controleert oftewel de slager die zijn eigen vlees keurt; prima.

Dandruff | 04-09-21 | 18:41

Wij zijn getuigen van een langzame fluwelen handsschoenen putsch. ¨Killing democracy softly¨. Dat daar geen sturing achter zit maar louter een spontaan natuurlijk proces kan ik steeds moeilijker ontraadselen.

squadra | 04-09-21 | 12:38

Thorbecke wordt overschat als de huidige bende het resultaat is van zijn systeem. Je zou hopen dat in 1848 een liberaal de VS-grondwet als inspiratie zou nemen. Helaas ging Thorbecke voor 'Frans' liberalisme dat stelt dat de staat bepaalt hoeveel rechten je hebt.

Richt een Constitutioneel Hof op en reorganiseer de Senaat naar republikeins model. Elke provincie krijgt een vast aantal zetels die worden verkozen door de provincie's eigen Statenleden. Senatoren vertegenwoordigen eerst de provincie, dan de partij. Zo weet je tenminste of er buiten de Randstad ook draagvlak is voor de regering's gekke ideeën.

Battery!!! | 04-09-21 | 10:50

Het nieuwste , ja maar, is alweer onderweg.
-
Hoewel het voor menig NX66/PvdA/GL als een volslagen verrassing zal komen gaan veel migranten gewoon weer lekker op vakantie na het verkrijgen van de papieren.
Dat illustreert hoe met verdragen van na de Tweede Wereldoorlog wordt gegaan, de naïviteit ten top. Een paar partijen signaleren het nog en de rest wacht tot de storm weer voorbij is.
Handhaven en intact houden van relevante regelgeving is er niet meer.
-
Het is die mensen eigenlijk geeneens kwalijk te nemen. In landen als Taiwan of noem maar wat op, speelt dit dan ook niet.

bananabanana | 04-09-21 | 10:36

Allereerst complimenten voor uw passie en idealisme (ooit was ik ook zo, dat waren mooie dagen).
Paar vraagjes/opmerkingen wel.
1. Zou zo'n constitutioneel hof niet binnen de kortste keren vol zitten met D'66-rechters? Als blijkt van wel, en politiek op die manier de rechtspraak binnensluipt, kun je ze niet iedere 4 jaar vervangen.
2. Worden de problemen die u samenvat in het woord 'monisme' niet vooral veroorzaakt door dichtgetimmerde regeerakkoorden, waardoor tweede kamerleden in de praktijk niet werken zonder last of ruggespraak? Dabatteren heeft immers weinig zin als de uitkomst van het debat van te voren al vastligt.
3 De media (in potentie nog steeds de 4e macht) spelen in uw betoog geen enkele rol. Ooit waren zij onderdeel van een effectieve tegemacht. Nu lijken ze vaak eerder het PR-kantoor van de gevestigde orde. Volgens mij maakt het uiteindelijk weinig uit hoe goed dingen constitutioneel geregeld zijn als kiezers geen objectieve, machtskritische informatie krijgen aangereikt (en gebaseerd daarop eventueel kunen stemmen voor constitutionele vernieuwing).
4. Tot slot lijkt u het vervelend te vinden dat nieuwe/kleine partijen relatief gemakkelijk toegang hebben tot het bestel en daarwerkelijk geinteresseerd zijn in macht. Dit kan inderdaad resulteren in chaotische taferelen, maar is misschien wel de voornaanste reden dat grotere partijen zichzelf in toom moeten houden en steeds opnieuw opzoek moeten naar consensus. Zelf geloof ik inmiddes dat angst voor die kleine partijen er in Europa voor heeft gezorgd dat corona-maatregelen hier mild uitvallen vergeleken met landen waarin twee partijen domineren; vol draconisch gaan wordt hier (in theorie) sneller afgestraft via het stemhokje.

beetje.jammer.dit | 04-09-21 | 10:02 | 1

Alle Nederlandse kranten zijn in handen van 2 Belgische mediabedrijven. Deze Belgische mediabedrijven krijgen zoveel geld van de Belgische regering dat ze kranten in diverse Europese landen kunnen opkopen. In ruil daarvoor gebruiken Belgische kranten elke gelegenheid die ze kunnen om Belgische oppositiepartijen voor nazi's uit te maken en zo de Belgische kartelpartijen in het zadel te houden.

DutchLion33 | 04-09-21 | 14:35

Ben bang dat de zittende macht zijn bestaan ontleend aan de prachtig geschetste democratie rot en de boel liever de boel laat. Hoog tijd voor een gedegen volksoproer.

DumboJet | 04-09-21 | 09:57

Helaas, de wortels van de macht met bijbehorende profiteurs is zo'n dichte kluwen geworden, dat het niet meer te keren valt.

De geschiedenis leert, dat er eerst een totale opruiming moet plaatsvinden.
De keuze is: Revolutie of Oorlog

Bolhoed | 04-09-21 | 09:24 | 1

Het probleem met veel revoluties is dat ze weliswaar bestaande klootzakken uit de macht stoten, maar die vervolgens vervangen door nog grotere klootzakken.

DutchLion33 | 04-09-21 | 14:38

Is het plakkaat al tot entartete revolutionaire ophitserij bestempeld en bij het fototrolletje, de stadhouderbrief en de onderste steen gearchiveerd?

"En so wanneer hy sulx niet en doet, maer in stede van zijne ondersaten te ... moet ghehouden worden niet als Prince,"

hallevvezool | 04-09-21 | 06:47
-weggejorist-
Nederlanddraaitdoor | 04-09-21 | 03:41 | 3

Hoe komt zo'n Constitutioneel Hof tot stand? Krijgen we niet weer een Thom de Graaf die lekker gouvermenteel meelult met de regering?

De grondwet mag wel even gekuist worden als eraan getoetst gaat worden. Artikel 1 eindigt met 'of op welke grond dan ook'. Wat rookten ze in de jaren zeventig?

Een Constitutioneel Hof is een voorstel van Omtzigt. Ik zie een goed voorstel van Omtzigt niet in de tekst: parlementsleden per provincie kiezen.

Verder is de tekst nogal mager en naïef. Dat naïeve geslijm bij Wilders en Klaver. O ja noem het idealisme, dat werkt altijd wel als schaamlap voor domheid.

Wat ik vooral mis is een analyse van de huidige maatschappij. Het is niet voor niets dat het democratische systeem tegenwoordig matig functioneert. Het belangrijkste is de tegenstelling D66 PVV. D66 en de D66-achterban willen de PVV-achterban eronder krijgen: allemaal tokkies. Ze kijken oneindig op die tokkies neer, en accepteren geen enkele maatschappelijke macht van die tokkies. Bek dicht en gehoorzamen. De stemming in D66 is au fond antidemocratisch. D66 is op oorlogspad.

Kaag zal elke systeemwijziging beoordelen op: krijgen we hiermee de tokkies eronder, of krijgen de tokkies hiermee meer te zeggen?

Rest In Privacy | 04-09-21 | 00:15 | 4

Grondwettelijk is er een recht op vereniging dus daarmee hebben die politieke partijen (verenigingen, he... toevallig) ook bestaansrecht en kun je ze met de best wil van de wereld niet zomaar verbieden. Wat dat betreft zijn het net motorclubs. Het probleem is dat we op de een of andere manier politiek en kamerlidmaatschap, maar ook bewindspersonen hebben verbonden aan lidmaatschap van die politieke partijen. En dat is vreemd. Ik denk dat een eenvoudige eerste stap zou zijn om door de kamer vastgestelde bewindsposten gewoon met een sollicitatieprocedure vanuit de markt worden ingevuld. Het is nu teveel een "beloningsfunctie" geworden die men krijgt als het de zittende vriendjes en het partijbestuur belieft. Breek de macht van de partijen over de regeringsvormering en je komt al een heel eind.

PolarWolf | 04-09-21 | 10:00

@PolarWolf | 04-09-21 | 10:00: Laat de Koning het regelen en de Kamer controleert. Als de Koning domme vriendjes neerzet stuurt de Kamer ze weg.

Frau Merkel | 04-09-21 | 10:17

@Frau Merker Mja, kan ook, ik ben echter weinig monarchist wat dat betreft. Heel naief ben ik meer van de meritocratie, maar tegelijkertijd weet ik ook dat de diy schuurt met democratie omdat dommigheid nu eenmaal vele malen sneller voortplant. Het is wat het is. Maar de auteur van dit artikel heeft vooral gelijk in dat er kennelijk helemaal niet meer over wordt nagedacht. Vroeger was D'66 van de bestuurlijke vernieuwing, maar dat is kennelijk niet meer zo belangrijk voor ze. Voor de rest zijn er nog wat roependen in de woestijn, maar die worden vooral weggezet als gekkie of wappie of worden naar een "functie elders" weggepromoveerd. De zittende elite vindt het wel best zo, en waarom ook niet... ze kunnen niks maar vreten er goed van.

PolarWolf | 04-09-21 | 10:40
▼ 1 antwoord verborgen

Vraagje, zoals mr-misscelaneous al opmerkte: hoe kan er besloten zijn dat die ambten tegelijkertijd worden uitgeoefend en dat er onvoldoende gronden zijn om aan te nemen dat dat niet kan. Terwijl er *letterlijk* in artikel 57 lid 2 van diezelfde grondwet staat:

"
2.
Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman of substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
"

Kan iemand mij dit uitleggen?

peterdh | 03-09-21 | 23:51 | 6

Ongelooflijk, hoe kan dit in hemelsnaam toch gewoon dan.

Wattman | 04-09-21 | 00:54

@Frau Merkel | 04-09-21 | 00:42: Een beetje kort door de bocht. In principe zit de eerste kamer er om wetgeving aan de grondwet te toetsen, in principe wordt dat al gedaan voordat de wet naar de eerste kamer gaat.

Rechters mogen wetgeving niet aan de grondwet toetsen,hetgeen inhoudt dat niemand zich voor de rechter op de grondwet mag beroepen, maar alleen op wetten die van de grondwet zijn afgeleid.

De raad van State, een politieke club, moet uiteindelijk een toetsing aan de grondwet doen. Als een land geen bananenkoninkrijk is bestaat er daarom daar een onafhankelijke rechterlijke macht die uitspraken doet over de grondwettelijkheid van bepaalde zaken. Vooral in de afgelopen Coronatijd zijn er zo heel wat wetten gesneuveld, gezien de ad hoc situatie en de tijdsduur tot de uitspraak over het algemeen voor de kat zijn staart, hooguit teruggave van boetes.

bergsbeklimmer | 04-09-21 | 07:56

Vaak zijn advocaten ook rechter.

gato | 04-09-21 | 08:53
▼ 3 antwoorden verborgen

"een overheid die steeds meer afstand van de onderste lagen van de bevolking neemt" Ik vindt dit een dubieuze zinssnede, alsof alleen de onderste lagen van de bevolking hechten aan democratie en de regering de belangen van iedereen in de bovenlaag vertegenwoordigt. Volgens mij loopt de scheidslijn eerder van boven naar onder door de samenleving en wordt ze bepaald door de vraag in hoeverre je ingekapseld bent in het huidige bestuur. Zoiets als de "embedded" pers in een oorlogssituatie, noem het maar even verstrikt. Ambtenaren, semiambtenaren, op subsidie drijvende baantjes, versus meer onafhankelijke geesten. Dat lijkt me een betere weergave, zoiets als; "een overheid die steeds meer afstand van het niet overheid-verstrikte deel van de bevolking neemt".

Blauwpetje | 03-09-21 | 23:24 | 3

Toch raakt de huidige situatie de onderlaag van de bevolking meestal harder. De bovenlaag, of je nu wel of niet bij de overheid betrokken bent, werd niet geraakt door zoiets als de toeslagenaffaire bijvoorbeeld.

Het brein erachter | 03-09-21 | 23:42

@Het brein erachter | 03-09-21 | 23:42: Die onderste laag is inmiddels behoorlijk dik. De traditionele middenklasse staat nou ook niet echt hoog op de agenda bij 6'66 en consorte

marcoplarco | 04-09-21 | 08:25

Daarom is het ook zo dom dat PVV en FvD zo tekeer gaan tegen de NPO, tot en met afschaffing aan toe. Als je eerst tegen de NPO journalisten zegt dat je hun baan gaat opheffen, dan hoef je daarna geen enkele neutraliteit meer van ze te verwachten. Het is weliswaar waar dat de NPO nu naar links neigt, maar dat kunnen de PVV en FvD sterker maken of minder sterk, en ze kiezen voor het eerste.

DutchLion33 | 04-09-21 | 14:48

Hoe nu prinsjesdag? Er is niet eens een kabinetsformatie, het is niet eens zeker of het demissionair kabinet de komende 4 jaar er nog zit dus hoe kunnen die lui een begroting opstellen waar mogelijk (die kans is er) andere partijen mee aan de slag moeten?

Sinclair | 03-09-21 | 23:18

Stukken waarin die/dat vanwege de gewichtigheid wordt ingewisseld door welke, waarin dus misselijkmakers staan als 'de man, welke een hoed droeg' kan ik helaas niet lezen wegens bloedende ogen.

Mark Smeeks | 03-09-21 | 23:18 | 1

Mensen die stukken niet eens lezen vanwege een verschil in schrijfstijl (en kom op, het staat er letterlijk 2 keer...) zijn wat mij betreft af. Dat is namelijk een brevet van onvermogen en getuigt van een onprettige persoonlijkheid.

Schattepatat | 04-09-21 | 09:03

De voorgestelde maatregelen lossen het probleem niet op, namelijk (legale) corruptie. We moeten zaken die we (in overgrote meerderheid) onaanvaardbaar vinden codificeren en dan handhaven. Dan pas zouden we echt iets hebben aan een Constitutioneel Hof - ofwel, die hele Grondwet moet grondig worden herschreven. Ongeschreven (staats)recht is echt niet meer van deze tijd - dat is een beetje zoals """naar eer en geweten"""" onder de huidige bestuurders van dit land.

OverdaanDerOnderheid | 03-09-21 | 23:16 | 1

De grondwet op zich is prima. Er zitten een paar gaten in omdat de Koning het verrot zijn werk te doen, maar wel zijn uitkering opstrijkt. De Veiligheidsregio's moeten opgedoekt worden, de partijen gekortwiekt, het kiezen van de Tweede Kamer terug naar het oude systeem en de Provinciale Staten moeten hun verantwoordelijkheden terug hebben.

Frau Merkel | 04-09-21 | 00:46

Er zijn opvallend veel serieuze mensen hier.

jaja | 03-09-21 | 22:41 | 3

Dit is 1 van de laatste plaatsen op het internet waarbij niemand jouw mening wil sturen. Zolang je binnen redelijke grenzen van het fatsoen blijft kan je hier nog zijn wie je bent. Dat is heel zeldzaam geworden. Of je nu links, rechts, groen geel zwart of wit bent het maakt niet uit hier. Of je nu voor Thierry of voor Mark bent, voor Lillian of voor Jesse, voor Geert of voor Wobke. Je mag uitdelen in incasseren zoals dat hoort. Maar GS zelf stuurt niet op meningen zolang die binnen de grenzen van het betamelijke liggen. En dus kan je hier serieus zijn maar ook dollen. Het kan allemaal. Hier nog wel.

Zapata10 | 03-09-21 | 22:55

Hartstikke mooie woorden van Zapata10. Maar het enige wat je hier niet treft, wat je overigens nergens treft, zijn mensen die ergens onvoldoende verstand van hebben om hun mening dusdanig van waarde te achten dat deze publiekelijk kenbaar moet worden gemaakt. Daar wil ik bij deze verandering in brengen al was het alleen om de verzameling verder te completeren.

Mazzelstof | 04-09-21 | 07:20

Een constitutioneel hof ipv Raad van State is niks mis mee, maar je moet dat wel zo zien te vormen dat het zo min mogelijk een politieke post wordt, zie de VS en het gezeur over Polen. Over Polen gesproken, volgens mij mogen wij daar met onze Raad van State weinig over zeggen.
1ste Kamer kan prima blijven maar zou ook minder politiek moeten zijn en meer controlerend, zoals ze was bedoeld. Een echt districten stelsel (dus niet zoals nu via Provinciale Staten die kiezen) met 2 of 3 senatoren per provincie en de 4 grootste steden zou de politieke macht behoorlijk breken en bovendien de senatoren meer binden met hun kiezers.

klaas24 | 03-09-21 | 22:31

Als je nu nog niet door hebt dat je naar een poppenkast zit te kijken die de aandacht vestigt op marginale zaken en dit extreem uitvergroten terwijl op de achtergrond (van de zichtbare politiek) de échte zaken beslist worden, tja… dan wil je het niet zien toch. Ik zeg: “Build back better guys, build back better”.

Mr Moore | 03-09-21 | 22:18 | 4

@Sinterbikske | 03-09-21 | 22:31: lol, stemmen… Weet je wanneer de democratie pas écht zou gaan werken? Als niemand, maar dan ook echt niemand zou gaan stemmen. Stemmen is het in stand houden van dit systeem zonder een serieus signaal af te geven dat dit systeem rot is tot op het bot.

Mr Moore | 03-09-21 | 22:42

@Mr Moore | 03-09-21 | 22:42:
Ok maar het gaat niet, echt niet, helemaal niet gebeuren dat er niemand, maar dan ook echt niemand gaat stemmen. Da's gewoon een feit. En waar het dan op neer komt is dat de mensen die nog wel vertrouwen hebben in het rotte systeem, D66 stemmers GL stemmers VVD stemmers wel naar de stembus gaan. En dat de mensen die geen vertrouwen meer hebben in het systeem, veelal PVV stemmers en stemmers op andere partijen die een tegenwicht proberen te vormen tegen juist dat rotte systeem, thuis blijven. Defacto gaat het door dit soort oproepen dus er op uit draaien dat we krijgen: VVD 60 zetels. D66 45 zetels. GL 45 zetels.

Dus ga nou maar gewoon stemmen, ook al vind je het systeem rot, want als je dat niet doet weet je maar 1 ding zeker: het gaat nog rotter worden dan het al is.

peterdh | 03-09-21 | 23:41

@Mr Moore | 03-09-21 | 22:42: Hear hear... Ik stem al jaren niet meer. De politiek staat met haar rug naar de samenleving, Ik ben de samenleving en sta daarom met mijn rug naar de politiek.

de Jager59 | 04-09-21 | 10:16
▼ 1 antwoord verborgen

Zwitserland lijkt nog het meest op een democratie. Wij hebben een koning die zich in het verleden nog bemoeide bij de formatie (hoe weinig ook). Sinds die buitenspel is gezet, en het parlement zelf formeert loopt het voor geen meter. Ook het feit dat men wetten met terugwerkende kracht kan invoeren is uitermate schadelijk. Men zou dus in principe wetten kunnen invoeren zodat je bijvoorbeeld nog wat extra belasting moet betalen over 2019. De uitspraak nu van de raad van state is ook heel vreemd. Je zou eigenlijk nu een reuzenkabinet kunnen maken door de helft van het parlement tot ministers en staatssecretarissen te benoemen en dan heeft het parlement zelfs helemaal geen controlerende functie meer! Er is inderdaad behoefte om het stelsel in Nederland te hervormen.

Hadena | 03-09-21 | 22:09

Tja interessant. Een referendum kan bijvoorbeeld ook anders. Ipv enkel een ja/nee kies je een tijdelijke 2e kamer, waarbij ook actiegroepen en 1-issuepartijen verkiesbaar gesteld kunnen worden. Deze tijdelijke 2e kamer mag dan alleen over dat ene onderwerp vergaderen en stemmen. Voor alle overige zaken blijft de normale 2e kamer actief.
Volgens mij haal je dan een hoop van de huidige bezwaren tegen het referendum weg.

elco485 | 03-09-21 | 22:05 | 1

Een politieke partij is ook een actiegroep. Het optuigen van de tijdelijke constructie levert nagenoeg niets op. De burger heeft dan nog steeds geen controle over degenen die de beslissingen nemen. Belangrijke beslissingen horen door een bevolking gecorrigeerd te kunnen worden, zoals al twee keer bij de EU gedaan is.

Frau Merkel | 03-09-21 | 22:11

"Het [constitutioneel hof] biedt de nodige bescherming voor burgers tegen een overheid die steeds meer afstand van de onderste lagen van de bevolking neemt."

Welke reden is er precies om aan te nemen dat een instelling als een constitutioneel hof de afstand van de overheid tot de onderste lagen van de bevolking zal verkleinen? Zo'n hof kan op zichzelf toch ook een sta-in-de-weg voor verandering vormen.

Tashtego | 03-09-21 | 21:57

Je moet er toch niet aan denken dat iemand een aanslag gaat plegen op die gromprie in Zandvoort. Dan zou een groot deel van Rutte's electoraat worden weggevaagd.

Boris Poepnagel | 03-09-21 | 21:57 | 3

Daar zitten werkelijk alle lagen van de bevolking. Je hoeft echt geen VVD-er te zijn om petrolhead te zijn.

Andersdenkend | 03-09-21 | 22:00

Er zitten 70.000 man en Rutte's electoraat is miljoenen.
Beter nadenken Boris, dit is niks.

Chupa-mos | 03-09-21 | 22:10

Femke als Burrie van ‘Amsterdam beach district’ zijnde mag toch zeker wel de finishvlag zwaaien?

Sinterbikske | 03-09-21 | 22:35

Dit moet je eens bij een normaal bedrijf zeggen:

„Dit werk, vraagt 100% en vaak meer en dat lukt nu niet. Ik weet ook niet wanneer dat wel zo is. Helaas is er nog geen sprake van herstel op het niveau dat ik weer aan de slag kan.” Aldus opstappend minister van Ark

En je krijgt een in het eerste jaar 80 procent van je jaarsalaris van 172 duizend euro, daarna slechts 70 procent voor de volgende 2 jaar.

Schemerlamp | 03-09-21 | 21:50 | 3

Lijkt me vrij gezond dat mensen aangeven dat ze niet meer op het gewenste of geëiste niveau kunnen functioneren.
Dat gezeik over het vangnet qua wachtgeld is slechts gezeik van afgunstigen.
Dat zijn nu eenmaal de regelingen en als er iemand geen gebruik maakt van die regeling, zoals van Nieuwenhuizen, dan volgt er ook gejank.

Chupa-mos | 03-09-21 | 22:07

@Chupa-mos | 03-09-21 | 22:07:
De regelingen zijn buitensporig en drie keer raden wie deze regelingen gemaakt hebben..

Frau Merkel | 03-09-21 | 22:13

@Frau Merkel | 03-09-21 | 22:13: Kamerlerdem , het Parlement en de wetten door Donner en Sorgdrager.

gato | 04-09-21 | 08:58

Het is wat het is. Misschien is het zelfs wel zoals het hoort te zijn. Ieder systeem gaat ooit ten onder. En nooit aan het eigen succes. Dat kan blijkbaar niet anders. Gedurende de geschiedenis is het in ieder geval nooit anders geweest. Daarom noemen ze het ook geschiedenis. Het is er niet meer.

Op dit moment zitten we op een kantelpunt. Iedereen ziet dat het huidige systeem niet meer werkt. Er komt iets nieuws aan. Wij weten nog niet wat. Ik schat zo in dat sommige mensen wel weten wat eraan komt.

Daarom zijn de leden van onze regering op dit moment ook compleet van de pot gerukt. Ze moeten voor de bühne net doen alsof ze nog met het huidige systeem bezig zijn, terwijl ze al volledig aan de slag zijn om hun plek zeker te stellen in het nieuwe systeem.

Ik wacht rustig af wat het wordt. Niet per definitie leuker voor de burger schat ik zo in.

Quib | 03-09-21 | 21:49 | 2

The great Reset?

TonAlias | 03-09-21 | 21:50

Waarschijnlijk een slechte combinatie van het marxisme en kapitalisme

elco485 | 03-09-21 | 22:09

Het is logisch dat er geen wettelijke termijn op de formatievorming zit, want die hoort namelijk niet bij de Kamer. De 150 zetels worden gekozen en gevuld. De Regering komt via de Koning, niet via de Kamer. Dit horen gescheiden groepen te zijn, niet de corrupte kliek die we nu hebben.

Frau Merkel | 03-09-21 | 21:46

Wahaha in dit land politiseert een constitutioneel hof sneller dan je "Trias politica" kunt zeggen. Bij aanvang al 80% D66 schat ik

Gen. Maximus | 03-09-21 | 21:45

Nou weet ik wel dat het overal kut is en NL het beste land ter wereld is maar ik ben nu meer dan 15 jaar weg en ik moet eerlijk bekennen dat het wel mee valt in den vreemde, waar ik nu zit is het net zo groot als NL alleen wonen er 2 miljoen ipv bijna 18 miljoen mensen , gezondheidszorg is hier het zelfde zo niet beter dan in NL, voor 150-200K heb je hier een luxe vrijstaand huis voorzien van alle gemakken, geen wegenbelasting, lagere belasting druk en ruimte om te leven en vooral, vrijheid! Wat er tegenover staat is dat je wat verder moet rijden voor je boodschappen, internet 5mb/s is en het nou niet exact Amsterdam is qua uitgaan gelegenheden maar we hebben weer wel geweldige restaurants die voor de prijs van een NL shoarma schotel de lekkerste menus neer zetten. Veel plezier in jullie cis gender politiek correct woke paradijs, het is dat ik 43 jaar van m'n leven in NL gewoond heb, Ik ben nou eenmaal NLer maar anders...

zwellevertje | 03-09-21 | 21:42 | 33

@Zapata10 | 03-09-21 | 22:01: tenzij het vloeiend spaans sprekende buren zijn, anders wordt het nog wel lastig, sociaal, medisch en administratief enzo. Voor de rest kan ik het wel beamen.

LucaBrasi | 04-09-21 | 08:57

@LucaBrasi | 04-09-21 | 08:57: In Spanje werkt een prive kliniek prima, de doktoren vinden het wel leuk om eens Engels te spreken, leren ze weer verder, zeggen ze dan.

gato | 04-09-21 | 09:01

Ben het met je eens na 12 jaar Spanje.

gato | 04-09-21 | 09:02
▼ 30 antwoorden verborgen

Misschien wordt Thorbecke ten onrechte geroemd…. .

redanx | 03-09-21 | 21:41 | 1

Niet ten onrechte, hij heeft goed werk verzet. Maar we moeten hem ook niet verheffen tot de goudstandaard voor staatsinrichting. Hij was niet onfeilbaar, en kon ook niet alles voorzien.

Muxje | 03-09-21 | 21:54

Sorry, maar een politieke Eerste Kamer is, in tijden waarin de Tweede Kamer effectief het verlengstuk is van de Regering, juist prima! Het regionale karakter van de Eerste Kamer is daarbij alleen maar handig - een andere manier van representeren (en terug bij drie machten).

konjodebonjo | 03-09-21 | 21:40

Nederland is al jaren geen democratie meer.

brawler | 03-09-21 | 21:39 | 5

De illusie van keuze, onze politieke realiteit.

Krijgtheenenweer | 03-09-21 | 22:09

@Koning BongoBongo | 03-09-21 | 22:02: Maar in buitenland is het niet beter.

gato | 04-09-21 | 09:03
▼ 2 antwoorden verborgen

De aangedragen oplossingen die deelproblemen oplossen en meer problemen veroorzaken. Een deel na twee jaar wisselen sloopt de kennis in de Tweede Kamer nog meer dan nu al het geval is. Politieke partijen zijn de pest in het bestel, getopt met een tukkende Koning. De Koning is de voorzitter van de Raad van State, niet een of andere partijdodo. De Koning benoemt de ministers en dat impliceert ook dat hij zich actief met de selectie van ministers en staatssecretarissen bezig houdt. Dat recht hoort niet bij de politieke partijen, wat in feite belangenverenigingen zijn, een overbetaalde hobbyclub. De partijen zitten door alle bestuurslagen, bestuursorganen en instanties heen en domineren daarmee het openbare leven en het publieke bestel. Pas als dat op orde gebracht is kunnen we kijken wat verder nodig is. Een constitutioneel hof is wenselijk, maar onder de huidige omstandigheden gaat het een vorm van legitimiteit geven de bestaande kartelpolitiek. Er worden gewoon nog een paar d66-ers ingeschoven. Het lidmaatschap van een politieke partij moet een uitsluitingsgrond zijn voor elke functie met invloed binnen elke (semi-)publieke organisatie, zeker voor de top. De ABD moet afgeschaft worden en de WW moet ook voor bestuurders gelden. De Tweede Kamerleden moeten een basis in de maatschappij hebben in plaats van aangedrukt worden door de partijbaas.

Frau Merkel | 03-09-21 | 21:38 | 2

Klinkt zinnig! De bestuursprocessen moeten weer eens open, eerlijk, transparant en rechtvaardig worden in dit land.

MickeyGouda | 03-09-21 | 21:53

Als bewindslieden ook 2e Kamerlid kunnen zijn wordt de controle op het kabinet kleiner. Er zijn dan minder 2e Kamerleden die de bewindslieden ter verantwoording kunnen roepen. Bewindslieden gaan natuurlijk niet zichzelf ter verantwoording roepen. Eerder zullen ze handje klap maken met hun fracties. Het is dus een aanslag op de democratie, en een 'kont-afveeg actie' met de grondwet. Dit gespuis dient terstond uit hun functie gezet te worden. Het zijn criminelen.

Aisie | 03-09-21 | 21:35

Ik zeg het wel vaker. We hébben geen democratie. Eén keer in de vier jaar stemmen is nog niet het begin van democratie. De uitslag wordt volkomen genegeerd, partijen worden uitgesloten of dringen zich op. Posities op sleutelposities worden door lobby verkregen: minister- president, burgemeesters, waterschappen, etc.
Ons politiek systeem is door en door corrupt en alles behalve democratisch. Kijk naar de huidige formatie. Nieuwe verkiezingen zou de enige faire volgende stap zijn. Maar ja, partijpolitieke belangen wegen zwaarder. Ook de volksvertegenwoordiging volgt schaapachtig de macht. Soms even de tanden laten zien om vervolgens in elkaar te duiken in afwachting van een pak slaag op je politieke donder.
Over het EU bestuur maar te zwijgen.
Thorbecke wordt te pas en te onpas geciteerd en op het schild geheven door politici die zijn naam niet eens mogen noemen. Ik denk dat als ie nu nog zou leven, het buro van diverse politici zou onderkotsen.

Opblaas_boot | 03-09-21 | 21:33 | 1

Klopt, maar demonstreren helpt, maar doen Nederlanders niet.

gato | 04-09-21 | 09:05

In mijn familie hebben we een stamboomboek. Afstammeling van Michiel de Ruyter ben ik. Vechten? Kom maar op.

Juffrouw op de fiets | 03-09-21 | 21:31 | 3

Zo van.... ik val aan, volg(ens) mij

Uli Aarskopf | 03-09-21 | 21:34

Dan ben ik wel nieuwsgierig hoe je van een admiraalsgaljoen naar een fiets bent gekomen ;)

Frau Merkel | 03-09-21 | 21:40

@Uli Aarskopf | 03-09-21 | 21:34: Dat was een dingetje in de Koraalzee. Iets later dus

Opblaas_boot | 03-09-21 | 21:43

Maar goed, de vraag is dus onjuist gesteld.

Je moet niet vragen of deze in strijd is met de grondwet... maar of deze twee functies onverenigbaar zijn vanuit de aard van de functie.

Goed... slaap rustig verder.

Kaas de Vies | 03-09-21 | 21:29 | 3

En toch staat het er letterlijk.
"Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staatssecretaris, [...]" Gw 57, -2

Mr_Miscellaneous | 03-09-21 | 21:40

@Mr_Miscellaneous | 03-09-21 | 21:40:
Ja maar je had de vraag breder moeten stellen, zodat ze er niet mee wegkwamen met een simpel nee.

Het is meer een tactische opmerking.

Kaas de Vies | 03-09-21 | 21:42

@Kaas de Vies | 03-09-21 | 21:42:
Ja ok, zit wat in. Geeft wel een inkijkje in hoe door sommigen tegen Kamerlidmaatschap wordt aangekeken. Als verlengstuk van de macht, meerderheid is wat telt. Kennelijk.

Nou ja, we doen het er maar weer vier jaar mee.

Mr_Miscellaneous | 03-09-21 | 21:52
-weggejorist-
wiljeeenlollie | 03-09-21 | 21:26 | 2

Hahahahaha

Wtf.

Kaas de Vies | 03-09-21 | 21:25 | 1

Misschien moeten we toch eens praten over een coalitie. Het Kolonelsregime in combinatie met een Deutsche Kanzlerin.

Frau Merkel | 03-09-21 | 21:44

In principe ben ik ook voor een constitutioneel hof, maar dan zal Thom de graaf (D’66) in plaats vanuit de raad van State bevestigen dat die dubbel functie van kamerlid, minister mag, het dan vanuit het constitutionele hof bevestigen. Verder zal het het kies systeem anders moeten. Meer zoals Duitsland/nieuw Zeeland. Helft van parlement rechtstreeks gekozen, andere helft via districten. Die van he5 districtenstelsel zullen van nature alle mondiger worden. Plus dan wordt die Haags/Amsterdamse bubbel ook verbroken.

Snap_het_ook_niet | 03-09-21 | 21:25

De democratie in NL is al lang verworden dat we in vrijheid gedurende ons leven ongeveer 15 keer een rondje rood mogen kleuren. De gemiddelde burger heeft zelf ook geen ambitie, kennis van zaken en vooral zin om zijn land te besturen. Dus geven we die vrijheid om te besturen graag uit handen aan… ja wie eigenlijk?

Schemerlamp | 03-09-21 | 21:23 | 1

De schaduwregering in Brussel?

Nivelleermarionet | 03-09-21 | 21:27

Als het te lang vrede is groeien er politieke structuren die steeds meer waarborgen buiten werking stellen.

Harry.Langezwaal | 03-09-21 | 21:23

De gevangenpoort in Den-Haag zou uit zijn museum functie ontheven moeten worden om naar goed middeleeuws gebruik, de misbruikers van de Nederlandse democratie, een verscheidenheid aan werktuigen te laten doorlopen om uiteindelijk op het groene Zoodje onder grote publieke belangstelling, ter leering ende ver aeck, de Nederlands politieke gijzeling te beëindigen!

TijdelijkOptimist | 03-09-21 | 21:19

Kim Jong-un belde. Hij wil ook zo populair zijn als de Nederlandse dictator.

Nivelleermarionet | 03-09-21 | 21:19

Onze democratie wordt door meer bedreigt dan alleen het systeem. De enorme omvang van de overheid, in combinatie met nul direct gekozen functies is een enorme bedreiging. Wat dat betreft heeft Thierry gelijk met zijn partijkartel. Enorm veel interessante posten worden weggegeven door de zittende regering, nu en in de toekomst. Om een beetje netjes mee te delen in al die benoemingen moet je wel met al je collega's meezingen, niet te ver uit de pas lopen. PVV'ers worden geen burgermeester, Groen Linksers wel. We zouden de overheid moeten verkleinen en het aantal rechtstreeks gekozen functies moeten verhogen. Vooral ook, omdat dit mechanisme niet alleen op Nederlands niveau werkt, maar ook internationaal. Nederlandse politici die niet in vloeiend nieuwspraak alle fouten van Orban kunnen opnoemen worden nooit commissaris, Rutte wel, Sebastian Kurz nooit. NATO, VN, ze werken allemaal op dezelfde manier. Ik vindt ons staatsbestel meer op een politieke bureaucratie lijken dan op een democratie, of je het nou partijkartel noemt of iets anders.

Blauwpetje | 03-09-21 | 21:16 | 1

Correct.

ger1306 | 03-09-21 | 21:26

Het zal wel aan mij liggen maar ik snap niet waarom die drie lichtgewichten niet gewoon teruggetreden zijn en de eer aan zichzelf gehouden hebben. Het zou ze gesierd hebben.

Belastingbetaler666 | 03-09-21 | 21:13

Al die saaie uren Maatschappijleer op vrijdagmiddag beschouw ik hiermee definitief als verloren tijd

MickeyGouda | 03-09-21 | 21:13 | 7

@MickeyGouda | 03-09-21 | 21:34:
Erudiet niet bepaald. Ik heb de hele Karl May serie drie keer gelezen en dat waren 50 delen. De bibliotheek wisselden we regelmatig als we er een "uit" hadden. Het was niet de meest hoogstaande literatuur, maar prima tijdvulling. De eerste tien minuten van de les was toch meestal geschreeuw tot iedereen zat. Als ik zat te lezen had niemand dat door en de mening van anderen interesseert me al lang niet meer, een enkele uitzondering daargelaten.

Frau Merkel | 03-09-21 | 22:06

@Frau Merkel | 03-09-21 | 22:06: Lezen is een douche voor de ziel

de Jager59 | 04-09-21 | 10:22
▼ 4 antwoorden verborgen

Een constitutioneel hof geeft alleen D66 extra macht met onze huidige rechterlijke macht. Die is namelijk nog zieker dan de 2e kamer en het kabinet bij elkaar. Totaal niet democratisch hebben is die stikstof onzin uit de koker van de rechters gekomen. Gekozen rechters zouden een goede oplossing zijn, maar dat staat los van de discussie over het parlement.

Deze quote wordt vaak aan Tiqueville toegeschreven: "The American Republic will endure until the day Congress discovers that it can bribe the public with the public's money". Dat is precies wat er sinds 1917 aan de hand is, we moeten terug naar de grondwet van 1848 waar alleen burgers met een substantiële belasting bijdrage mochten stemmen (census kiesrecht). Niets in die grondwet weerhield vrouwen om te stemmen, het was weer een politiek actieve rechter die het Aletta Jacobs verbood om te stemmen waarna pas in 1883 het vrouwen het kiesrecht ontnomen werd in de grondwet. Met een census kiesrecht voorkom je dat politici cadeautjes gaan uitdelen met andermans geld en zullen politici echt kundig moeten zijn om stemmen te trekken. Simpelweg gratis kinderopvang beloven gaat niet meer werken, de stemmers weten immers dat het uit hun eigen zak komt en er alleen maar extra geld aan de ambtenaren strijkstok zal blijven hangen.

Hebben niet werkende mensen dan echt helemaal niks meer te zeggen? Nee, rechters gaan niet over budgetten en daar kan iedereen op stemmen en zo is de tegel weer rond.

gibhunter | 03-09-21 | 21:09 | 4

Het werd algemeen geaccepteerd dat vrouwen uit emotie stemmen.
En dat de armen stemmen op wie hen het meeste biedt.

Kiesrecht op basis van betaalde belasting. Destijds bestond er geen inkomstenbelasting of loonbelasting (deze werden geheven indien er een oorlog was) en geen omzetbelasting (BTW). Daarnaast was er geen dienstplicht. Voeg deze 3 samen (betalen aan en bloeden voor het vaderland) en mensen willen inspraak.

Stel dat censuskiesrecht wordt ingevoerd, de gegoede klasse (D66, GL, PvdA en VVD) zullen dan kiesrecht hebben.

Arachne | 03-09-21 | 22:43

@Tashtego: Stemmers in Wassenaar, Bloemendaal en Blaricum zullen vooral voor de VVD kiezen als minst slechte alternatief met kans op een zetel. In een land met censuskiesrecht zou de VVD nooit zo ver naar links zijn afgedwaald, dan hadden we meer in de richting van Verdonk/Wiegel (ten tijde van zijn uitspraak "dames en heren sinterklaas bestaat" terwijl hij naar Den Uyl van de PvdA wees) gezeten.

Het probleem met het omkopen zit hem meer in het omkopen met geld wat vooral van een ander komt. Dat heb je niet meer met censuskiesrecht. Dan wordt het veel meer een situatie van geef mij 10.000 euro en je krijgt een cadeau van 5.000 euro. Daar trapt niemand in. Nu is het betaal 100 euro en krijg een cadeau 5.000 euro want je rijke buurman betaalt de andere 9900. De andere 5.000 blijft overigens in de ambtenarij hangen.

gibhunter | 04-09-21 | 15:23

@Arachne: Ondanks dat er veel mensen aan de bovenkant van de middenklasse op D66 stemmen, zullen zij toch de grote verliezer zijn van een censuskiesrecht. Ambtenaren en andere overbetaalde consultants die vooral voor de overheid werken kunnen namelijk ook niet stemmen. Als je je inkomen van de overheid verkrijgt ben je namelijk netto ontvanger en geen belastingbetaler. De typische bakfietsmoeder/vader die verandermanager is kan niet meer stemmen.

Het politieke landschap zal ook flink veranderen. De invloed van de media neemt drastisch af, als een politicus bij de NPO zwart wordt gemaakt en niet meer populair is bij het plebs boeit dat totaal niet voor de komende verkiezingen. Het zal veel meer over de inhoud gaan en veel minder over de beeldvorming. De PvdA kan zich gaan richten op een handjevol salonsocialisten. Een groene partij zal met economisch haalbare plannen moeten komen. Denk, Bij1 en de SP zullen verdwijnen. De PVV moet zichzelf heruitvinden, want een populistisch standpunt over de verlaging van de AOW leeftijd maakt dan geen indruk meer. Tegelijkertijd zal de Libertaire Partij ineens een realistische kans hebben om zetels te halen en zelfs aan een kabinet deel te nemen. Vanuit strategisch oogpunt hoef je die partij niet meer te mijden in het stemhokje.

Een coalitie van JA21, Libertaire Partij en een meer traditionele VVD kan dan een mooi begin maken met de bezem door het overheidsapparaat halen. De verandermanagers en consultants zullen dan een nuttige baan moeten gaan zoeken, schoonmaker bijvoorbeeld.

gibhunter | 04-09-21 | 15:29
▼ 1 antwoord verborgen

In Groot-Brittanië worden nu al peentjes gezweet vanwege het aanstaande overlijden van Koningin Elizabeth II. Men vreest politieke chaos. Tegelijk wordt daarmee wel duidelijk wat voor een functie de monarch heeft in het Verenigd Koninkrijk: zorgdragen voor continuïteit in het staatsbestel. Elizabeth II heeft vele prime ministers zien komen en gaan. In Nederland is de functie van de monarch ornamenteel geworden. Voor de continuïteit van het staatsbestel zouden de politieke partijen zelf zorg gaan dragen. Maar dat is een vrome wens gebleken. De grootste partij, momenteel de VVD, heeft monarchale trekken aangenomen en de facto de positie van de monarch overgenomen. Premier Mark Rutte is de ongekroonde koning. Deze machtsstatus blijft echter ongedefinieerd en dat zorgt voor vertroebeling van het Nederlandse staathuiskundige systeem. Er wordt nu bewust theatraal voorgewend alsof de grootste partij en de premier tussen de andere partijen staat en niet erboven, wat de politieke werkelijkheid naar waarheid weerspiegelt. Erken wie de werkelijke monarchale macht in Nederland bezit en ga met die wetenschap een kabinet formeren.

Eeuwig..Op..Vakantie | 03-09-21 | 21:09 | 5

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 03-09-21 | 22:01:

Het spijt me zeer, maar ik kan je nog steeds niet goed volgen.

"Mijn argument draait om het benoemen van wie de MACHT heeft.''

Daar bestaat m.i. niet de geringste twijfel over: Mark Rutte heeft die macht. Hoezo moet hij daarvoor ''uitkomen''? Iedereen weet dat toch?

Er was maar één moment dat hij wankelde, en dat was toen uitkwam dat hij het was die in de gesprekken met Ollongren en Jorritsma die 'functie elders' voor Omtzigt ter sprake had gebracht. Afkeuring alom, moties van wantrouwen en afkeuring, het kon niet op. Maar de enige die Rutte te vrezen had was zijn eigen VVD; als die tegen hem had gezegd ''Sorry Mark, maar we kunnen zo niet verder met je, was dat zijn politieke einde geweest. Maar de VVD bleef achter hem staan, en ja, dan heeft iedereen, van D66 tot CU tot PvdA tot CDA tot Sylvana, met hem te dealen.

"Ze kunnen gemakkelijk zonder het CDA"

Nou, niet gemakkelijk, maar als het echt moet, dan kan het, ja. Het lijkt er op dat er een minderheidskabinet geformeerd gaat worden, en zeker nu met die no-nonsense rauwdouwer van een Johan 'Don't fuck with Johan' Remkes zal dat er snel komen, ik vermoed zonder het CDA.

Dr_Johnson | 03-09-21 | 22:22

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 03-09-21 | 22:01: Eerst DNA.

gato | 04-09-21 | 09:08

@Dr_Johnson | 03-09-21 | 22:22: Mark Rutte gedraagt zich als een anti-held en de VVD gedraagt zich als een partij zonder intellect. Maar in machtstermen verstaan bezet Mark Rutte de plek van de monarch. Nu verschuilt hij zich nog voor die rol en daardoor loopt de formatie zo stroef. Maak duidelijk wie de macht heeft en wie zich koninklijk dient te gedragen. Het is net als in het oude Rome. Caesar Augustus won het keizerschap door heel veel gunsten uit te delen. De VVD en Mark Rutte zijn krenterig & kneuterig, terwijl de macht door hen wordt uitgeoefend. Dat typisch Nederlandse krenterig & kneuterige dient ontmaskerd te worden. Achter dat masker zit namelijk de moderne monarch.

Eeuwig..Op..Vakantie | 04-09-21 | 10:21
▼ 2 antwoorden verborgen

De democratie functioneert best redelijk.
En politiek is een slangenkuil waar iedereen die daar zit niet het beste met Nederland voor heeft.
Iedereen daar zit er voor eigen gewin.
Dan kun je het stelsel wel een beetje willen aanpassen maar die mensen zitten daar dan nog steeds.

jaja | 03-09-21 | 20:59 | 5

Echter als men aan het stelsel zelf gaat rommelen zoals nu, bepaalde regeltjes negeren of bewust anders uit gaat leggen dan ze bedoeld zijn, dan gaat het fout. Democratie is een balans tussen machten en controle daarop. Een balans tussen politieke organen en de media, de burgers, de rechterlijke macht... en daar lijkt het steeds vaker mis te gaan. De regering kan teveel haar gang gaan omdat er te weinig controle op is. Iedereen vindt het wel best. En dan kan het opeens snel gaan, en je opeens wakker worden in een staat waarin de democratie openlijk terzijde is geschoven.

Muxje | 03-09-21 | 21:25

@jaja | 03-09-21 | 21:19: De PVV was jarenlang de tweede partij achter de VVD ,maar werd compleet genegeerd en gedemoniseerd. Ehm.... onze democratie is ruk.

Koning BongoBongo | 03-09-21 | 22:11

@Koning BongoBongo | 03-09-21 | 22:11:
Daar snap ik ook niks van.

jaja | 03-09-21 | 23:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik zie maar één oplossing en dat is een interventie vanuit Brussel of Washington en Rutte verbannen naar Elba.

Overigens eens over Constitutioneel Hof. Ook die gedeeltelijke tweejaarlijkse verkiezingen zou de boel wat in beweging moeten kunnen krijgen, maar De Polder bestaat uit eindeloze vlaktes dikke klei.

Mr_Miscellaneous | 03-09-21 | 20:59 | 3

Overigens, het monisme is redelijk succesvol doorbroken in de gemeentepolitiek. Alleen krijg je dan weer een bestuur dat meer op afstand komt te staan door professionalisering. Het is ook altijd wat.

Mr_Miscellaneous | 03-09-21 | 21:05

Verban hem dan meteen naar Sint-Helena, anders krijgen we nog 100 dagen Rutte.

Tashtego | 03-09-21 | 21:18

Was Thierry maar normaal gebleven…. Sukkel.

Sinterbikske | 03-09-21 | 20:55 | 6

@Sinterbikske Precies mijn gevoel. Wat een slappe lul, met dat egootje van hem terwijl hij gewoon een goed verhaal had. Klootzak.
Maar goed, je moet er maar tegen kunnen, constant die linkse terreur vanuit de Kamer en van de pers.

Eric Newby | 03-09-21 | 21:22

We dachten ook van Rutte dat hij normaal was.... hij bleek een pathologische leugenaar met een ongezond dedain voor de Nederlander.

Koning BongoBongo | 03-09-21 | 22:13

@Eric Newby | 03-09-21 | 21:22: klootzak wilde ik plempen in eerste instantie, geen zin in eventuele Joris. Maar hij heeft het gewoon verneukt de klootzak.

Sinterbikske | 03-09-21 | 22:28
▼ 3 antwoorden verborgen

Wordt een QR-toegangsbewijs nu ook verplicht voor leden, staatsraden en medewerkers van de Raad van State, Kamerleden, leden van de Provinciale Staten, gemeenteraadsleden, ministers, staatssecretarissen, burgermeesters, etc. indien zij deelnemen aan een publiek vergadering? Dat zou consistent beleid zijn en "het goede voorbeeld" geven. Practice what you preach!

divoc | 03-09-21 | 20:54 | 2

Bwhahahaaa! Wat-denk-je-zelf..

marcoplarco | 03-09-21 | 21:01

@marcoplarco | 03-09-21 | 21:01: Politiek is toch een vorm van theater en bovendien zitten er minimaal drie restaurants (horeca) in de Tweede Kamer. Grote gemeente- en provincietehuizen, ministeries etc. hebben ook horecafaciliteiten dus daar zal dan ook een QR-toegangsbewis verplicht worden anders voorzie ik juridische problemen.

divoc | 03-09-21 | 21:23

Die regel 3 van Bart, spijker op z'n kop.

revolte | 03-09-21 | 20:49 | 1

Zo is het.

Quib | 03-09-21 | 20:59

Cosa Nostra en de godfather heet vandaag Rutte en gisteren was en morgen is het iemand anders.

Polycynisch | 03-09-21 | 20:48

Is er iemand die dit niet volkomen krankjorum vindt? Het parlement controleert de regering, dus de onverenigbaarheid van de functies staart ons met grote ogen in het gezicht. Wat voor een rare kommaneuker moet je zijn om er de Grondwet bij te halen en te constateren dat die er niets over zegt? Er staat ook niet in de Grondwet dat twee plus twee vier is....

J.P.Drapeau | 03-09-21 | 20:48

Mooi verhaal en helemaal terecht. Ik vrees alleen dat de puinhoop doelbewust gecreeerd is, om uiteindelijk de handen ten hemel te heffen en te roepen dat we het maar beter aan Brussel kunnen overlaten. De regering, de eerste- en tweede kamer, zij heffen in feite Nederland op.

marcoplarco | 03-09-21 | 20:42 | 1

Precies waarom Mark nog niet in Brussel zit, Brussel heeft em hier te hard nodig. Hoe EU sceptisch hij wat jaren terug was, zo pro Eu is hij nu.

Sinterbikske | 03-09-21 | 20:52

Een constitutioneel hof is leuk maar dan moet de corruptie in de rechterlijke macht hier in NL ook eerst aangepakt worden.

Mastermattie | 03-09-21 | 20:42 | 1

Kijk naar de VS waar een constitutioneel hof tot zal leiden. Het is volledig gepolitiseerde, benoemingen zijn een schijnvertoning (1 voor jou, 1 voor mij), de rechters blijven tot aan hun dood zitten op het pluche vanwege de macht (en rechters in dit land hangen heel erg aan macht en hun eigen macht), 9!!!!! in en door het systeem benoemde juristen bepalen voor miljoenen mensen of iets grondwettelijk is. In de VS interpreteren ze de grondwet en op basis van interpreteren zagen in hun grondwet het recht op abortus en het recht op het homohuwelijk.

Nee, dank u. De grondwet (basis) zeer helder en eenvoudig. De wijzigingen hebben het, met opzet, ingewikkeld gemaakt.

Arachne | 03-09-21 | 22:31

De regering is k*t, maar dat heeft niets met dit onderwerp te maken.

Schadenfreude | 03-09-21 | 20:42

Na 3 keer lezen snap ik het ietsje meer.
Dennis wil dat het stelsel op de schop wordt genomen.
Succes ermee.

jaja | 03-09-21 | 20:41 | 2

Best wel snel nog;).

Ichneumonidae | 03-09-21 | 20:56

Ja met een grondwet wijziging nota bene.
En laat dat nu 2 keer een 3/4 meerderheid nodig hebben, succes daarmee.
Verder gestopt met lezen bij 3 VVD staatssecretarissen, want als je je feiten al niet op orde hebt wat moet ik dan met dat stukkie.

Chupa-mos | 03-09-21 | 21:41

De enige remedie om dit op te lossen is Rutte uit zijn functie trappen, samen met de leden van het demissionair kabinet, alle topambtenaren uit hun functie trappen, de Raad van State, waarin lui zoals Donner het voor het zeggen hebben, voorzien van nieuwe figuren, maar wel met een normale staat van dienst.
Het Europese anti-corruptieorgaan GRECO heeft het al heel lang goed gezien, en onlangs óók geconstateerd dat er hier geen zak aan gedaan wordt.

Inderdaad: Kutland.

TonAlias | 03-09-21 | 20:41 | 4

@marcoplarco | 03-09-21 | 20:43: het zelfreinigend vermogen is laag, zéér laag daar bij de D̶o̶o̶f̶p̶o̶t̶ het Binnenhof.

revolte | 03-09-21 | 20:54

@marcoplarco | 03-09-21 | 20:43: Als Nederland draait op corruptie, en de burger is daar de dupe van, dan lijkt me dat inderdaad geoorloofd.

TonAlias | 03-09-21 | 20:54

@TonAlias | 03-09-21 | 20:54: In dat geval kan ik u van harte "Techniek van de staatsgreep" van Curzio Malaparte aanbevelen, er komt nog aardig wat bij een staatsgreep kijken en het middel is vaak erger dan de kwaal.

divoc | 03-09-21 | 21:07
▼ 1 antwoord verborgen

"Er is onvoldoende grond om te concluderen dat de verenigbaarheid van functie van minister of staatssecretaris met het Kamerlidmaatschap in strijd is met de grondwet."

Nou ja, misschien een soort rare lacune in de democratische regelgeving, die nooit eerder aan het licht is getreden, omdat de situatie zich nooit eerder heeft voorgedaan? Dat moet dan aangepast worden in de wetgeving zodat eea voor de toekomst onmogelijk is. Big deal, zeg.

En die drie staatssecretarissen zijn nu toch ook weg uit de TK? ''Ja, nadat eerst GS erover begon te zeiken'', zegt u? Nou ja, maar ze zijn wel weg nu.

Je kunt van werkelijk alles wel meteen een ''existentiële crisis van de Nederlandse democratie'' maken, maar kom op, hee, overdrijven is ook een vak.

Dr_Johnson | 03-09-21 | 20:38 | 3

Het punt is, vrees ik, dat dat helemaal niet aangepast gaat worden. Dat is namelijk 'heel moeilijk'.

Ichneumonidae | 03-09-21 | 20:42

Dit stond ook in het advies van de Raad van State: 'De interpretatie van artikel 57 van de Grondwet moet naar het oordeel van de Afdeling advisering in het licht van de grondgedachte van dat artikel in een breder perspectief worden geplaatst. Vanaf de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer op 31 maart 2021 is een groot aantal bewindspersonen van het demissionaire kabinet tevens Kamerlid, onder wie de politieke leiders van de drie grootste coalitiepartijen. Hoewel dit zonder meer in overeenstemming is met artikel 57 van de Grondwet, is de vraag of dat niet veel fundamenteler van invloed is op de gewenste scheiding van verantwoordelijkheden van bewindspersonen en Kamerleden dan het Kamerlidmaatschap van de drie betrokken staatssecretarissen. En die vraag wordt relevanter naarmate het meer Kamerleden betreft en de kabinetsformatie langer duurt.'

grietmetgroenefiets | 03-09-21 | 21:43

De democratie brokkelt voor je ogen af, heel geleidelijk.

Wattman | 03-09-21 | 22:54

"Een particratie is een regeringsvorm waarin de politieke partijen de primaire basis van de macht vormen. Zoals de Italiaanse politicoloog Mauro Calis in 1994 betoogde, is de term vaak denigrerend bedoeld, wat impliceert dat partijen te veel macht hebben."

Dat is dus het geval in NL. Te ziek voor woorden, al helemaal als individuele Kamerleden geen ene moer te zeggen hebben en alleen maar mogen slikken en bukken.
Moet je trouwens wel talent voor hebben. En zin an.

Ichneumonidae | 03-09-21 | 20:38

Binnenkort in deze poppenkast: "Er is onvoldoende grond om te concluderen dat de verenigbaarheid van de functies van officier van justitie, rechter en beul in strijd is met de grondwet."

J.P.Drapeau | 03-09-21 | 20:37

Het is toch Brussel wat bepaald wat er gebeurd.Daarom werkt het hier niet meer.

van stampij | 03-09-21 | 20:35 | 1

Of daarom wordt dit systeem gecreëerd. Er valt nog iets te veranderen, maar dan zullen er wel wat partijen een flinke trap moeten krijgen. De gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar zouden een mogelijkheid kunnen zijn tot een aanzet tot een wisseling in de wacht.

Sinterbikske | 03-09-21 | 20:47

Wat bedoel je Dennis?
Want ik snap het weer niet.

jaja | 03-09-21 | 20:34

Ik snap het punt wel, maar aan de andere kant is de scheiding der machten m.b.t. de tweede kamer en de regering natuurlijk sowieso een wassen neus. Dan moet je naar een stelsel waar mensen hun zetel op eigen kracht veroveren en waar de partijdiscipline geen ijzeren wet is. Of nog liever een systeem waarin het referendum centraal staat.

Dr. Vigilante | 03-09-21 | 20:33

Goed verhaal. Dualisme is al jaren doodt in Nederland. Men schrijft een regeerakkoord en iedereen moet vervolgens z'n smoel houden.
Wat een land...

Ichneumonidae | 03-09-21 | 20:32

Wie gelooft er nou in het sprookje van onbaatzuchtigheid en integriteit, het is graaien wat je graaien kan en omhoog likken, naar beneden trappen.

deugallergie | 03-09-21 | 20:31

Dit is het hart van de zaak: "het houdt in dat de uitvoerende macht zichzelf mag controleren".

Verder een prima verhaal, ik ben het ook geheel eens met de observatie dat de 1e kamer haar rol als controleur buiten de politieke waan van de dag al lang niet meer respecteert. Met de opmerking van een CDA-fractievoorzitter in de 1e kamer dat het doorlaten van bepaalde wetten een kwestie van "voor wat hoort wat" was, is het laatste restje geloofwaardigheid van de 1e kamer de nek omgedraaid en begraven. De senaat afschaffen en de 2e kamer elke 2 jaar voor de helft verkiezen is een optie. Een minder drastische optie is om iedereen die een politie functie heeft vervult uit te sluiten van het senatorschap. En verder misschien eisen aan kennis en kunde van de senatoren stellen.

Muxje | 03-09-21 | 20:31

Wat is dat voor een mannelijk cisgender racistisch standbeeld?

djs | 03-09-21 | 20:30

Er is iets dat alle politici bindt. En dat is de oneindige lading kritiek en shit die ze allemaal over zich heen krijgen. En dat schept een band. Samen barbecuen, lunchen en achter de schermen elkaars hand vasthouden. Want uiteindelijk zitten zij allemaal in hetzelfde schuitje

Leptob | 03-09-21 | 20:29 | 1

Die kritiek en shit komt voort uit een koers die word gevaren dwars op de windrichting die voortkomt uit het stemgedrag. Ze roepen wat nodig is om gekozen te worden om vervolgens een beleid dat haaks op hun eigen partij programma staat uit te voeren. Als je dan verwacht kritiekloos en zonder shit verder te kunnen gaan is gewoon erg naïef.
Dat geeft ook aan waarom ze zo panisch zijn over inspraak, referenda en stevige oppositie. Dat moet dus geëlimineerd.

Andersdenkend | 03-09-21 | 21:52

De aangedragen oplossingen maken de zaak hopeloos ingewikkeld. Verder is het verhaal een haarscherpe analyse.

horsteknots | 03-09-21 | 20:28

Maar zijn de stemmingen in de Tweede Kamer (sinds eind mei) nu ook ongeldig sinds die lui met een dubbele pet in de kamer zaten?

Mastermattie | 03-09-21 | 20:24
-weggejorist-
dhrat | 03-09-21 | 20:22

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl