Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Gasbaten. Een aanklacht uit Groningen

Geachte bestuurders! Dit is een aanklacht. En een uitdaging.

Sinds de vondst van de Groninger gasbel waren Nederlandse bestuurders er als de kippen bij om de gasbaten te verdelen. Elk jaar weer stonden de gasbaten als gratis pot geld om uit te graaien klaar. Meer uitkeringen, meer ambtenaren. Meer politieke hobby’s. Ergens tussen de 200 en 300 miljard euro aan gasbaten is opgebrand. Niet geïnvesteerd in een fonds, maar afgefakkeld.

Ondertussen daalde de bodem in Groningen, hadden panden schade, werd schade door bodemdaling niet gezien als mijnbouwschade. Een relatie tussen gaswinning en bevingen werd door de NAM stellig ontkend. Bestuurders keken weg. Gas pompen en geld pompen. Verslaafd aan het gas, aan het geld. Een verslaafde is onbetrouwbaar.

In 2012 werd iedereen wakker geschud. Een grote beving – met veel schade tot gevolg – maakte duidelijk dat er echt iets ernstigs aan de hand was. De NAM deed vervolgens goed haar best alles te bagatelliseren: de relatie gaswinning – aardbevingen in twijfel blijven trekken, rookwolken optrekken, op andere mogelijkheden wijzen, vertragen, schade zo klein mogelijk inschatten. Weglopen voor verantwoordelijkheden.

Wat deed de Nederlandse overheid als grootste belanghebbende bij de gaswinning? Die verschool zich achter de NAM. In 2013 werd de gaskraan zelfs nog even extra open gedraaid. Pompen! Bestuurders van vrijwel elke partij, landelijk, provinciaal en lokaal keken elkaar aan en grepen niet in. Schandalig.

Centra, commissies, overlegorganen, tijdelijke commissies, coördinatoren. Een heel apparaat van nog meer ambtenaren en bestuurders werd opgetuigd, met na 6 jaar tegenwerking en tegenzin van zowel NAM, CVW en overheid als resultaat: de gaskraan gaat versneld iets eerder dicht. De verstevigingsoperatie is chaos, hier gebeurt niets. Vele gezinnen in diepe ellende, onduidelijkheid en mateloos grote irritaties, weg vertrouwen.

Waar de bestuurders er als de kippen bij waren om de gasbaten te verdelen, zijn ze niet in staat om dit probleem te regelen. Minister Wiebes zei in 2017: ‘Dit is Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties.’ In 2018 schoot het vervolgens niets op. Het is nu 2019.

Veiligheid is de kerntaak van de overheid
Een aantal jaren geleden las ik een zin die bleef hangen: ‘Veiligheid is de kerntaak van de overheid.’ Diezelfde overheid kijkt al decennia weg bij de veiligheid in Groningen en heeft de afgelopen 7 jaar gefaald in haar kerntaak. Erger nog, diezelfde overheid is als grootste belanghebbende in de gaswinning zelf de partij die de veiligheid van haar eigen inwoners structureel heeft ondermijnd.

Onze bestuurders zijn op zowel landelijk, provinciaal en lokaal niveau niet in staat gebleken om dit probleem te regelen. Nee, er werden politieke en bureaucratische spelletjes gespeeld, zonder werkelijk verantwoordelijkheid te nemen. Het dossier is verpolitiseerd.

Natuurlijk worden er wel stapjes gezet. En soms zelfs kleine succesjes behaald. Tegelijkertijd worden er steevast redenen gevonden om niet echt door te hoeven pakken, of er wordt vanuit partijbelangen geredeneerd, in het volledige politieke spectrum. Op de vraag welke echte concrete serieuze resultaten voor de Groningers zijn behaald blijft het angstvallig stil.

Hoog tijd voor een parlementaire enquete
Als de oprechte wil er al was om dit gasdossier werkelijk op te lossen, kun je alleen maar incompetentie constateren. Wat is erger: bestuurders die traineren of bestuurders die incompetent zijn? Klinkt misschien hard, maar veel mooier dan dit is het niet te maken, helaas.

Je vraagt je af waarom ze er zitten. Hoog tijd voor een parlementaire enquete. Neem daarin ook de provincie en de gemeenten mee. Want veel dieper kan er niet gezonken worden, bestuurlijk gezien, op dit dossier.

Ik heb geleerd dat je niet moet klagen maar ook oplossingen moet aandragen en zelf actie moet ondernemen. Dus bij deze een wens van concrete resultaten voor 2019. Resultaten die je verwacht van bestuurders. Dit onderwerp zou het verkiezingsonderwerp in Groningen moeten zijn. Alle andere onderwerpen – behalve energie wellicht – zijn voor Groningen van secundair belang. Eerst dit oplossen.

Even een reality check: het (verder) dichtdraaien van de gaskraan in Groningen betekent niet dat er minder schade ontstaat: de bodem zal blijven dalen en de ondergrond is zo instabielgeworden dat aardschokken zullen blijven en er schade en onveiligheid zal blijven.

Minder gas pompen heeft tot effect dat er minder geld beschikbaar is, maar er is geen enkele garantie dat er minder schade zal zijn. De gaskraan dichtdraaien is een politiek ingegeven besluit, symboolpolitiek, een schijnbeweging. Het biedt geen concreet resultaat voor Groningers. Eerder averechts.

Het belangrijkste concrete resultaat voor Groningen is niet de gaskraan dichtdraaien, maar gelden middelen en organisatiekracht ter beschikking stellen zodat de ellende kan worden opgelost. Het gaat er zo niet komen.

Het recht op de gasbaten en zeggenschap over de oplossing heeft men na 7 jaar wel verspeeld. Geen veiligheid, geen oplossing = geen gasbaten. Groningen zal dit zelf moeten gaan organiseren:

1) Gasfonds
Groningen neemt de verstevigingsoperatie over, en het beheer over de gasbaten. We laten de landelijke overheid de gasbaten niet langer verkwanselen. De komende jaren zal er nog voor miljarden uit de Groninger bodem worden gepompt. Er komt alsnog een fonds naar Noors model. De gasbaten worden uit de landelijke overheidsbegroting gehaald en worden gestoken in dit fonds van en voor Groningen. Dit gaat overigens over maar percentages van de totale gasbaten in de afgelopen decennia. Uit dit fonds wordt de verstevigingsoperatie gefinancierd. Ook wordt de infrastructuur van Noord-Nederland versterkt, voor duurzame en pijlsnelle mobiliteit (te land, ter zee en in de lucht). Als dit fonds niet toereikend blijkt, blijft ‘het gasgebouw’ aansprakelijk. Het fonds wordt a-politiek gestuurd door een Groninger met doorzettingsmacht.

2) Mijnbouwschade vergoeden
Elke schade die is ontstaan door mijnbouw wordt vergoed, zonder beperking door theoretische modellen of grenzen. Dit geldt ook voor schade door bodemdaling. Vergoeding dient te worden besteed aan reparatie van schade. De tienduizenden schademeldingen worden vergoed, controle gebeurt door steekproeven.

3) Verstevigingsoperatie
Elk pand dat dusdanig veel schade heeft dat er een onveilige situatie is of kan ontstaan wordt verstevigd en de eigenaren worden volledig ontzorgd. Panden die total loss zijn (waarbij schadeherstel / versteviging duurder is dan de waarde) worden vervangen. De eigenaar krijgt vrijheid om binnen de vervangingswaarde een nieuw pand naar keuze en op plek naar keuze te laten bouwen. Tijdelijk onderkomen wordt op gelijkwaardig niveau geregeld. Nieuwe panden worden volledig energieneutraal opgeleverd. Voor erfgoed geldt geen total loss regeling: het wordt ongeacht de kosten gerepareerd.

Alle Nederlandse bouwcapaciteit wordt ingezet en internationale capaciteit wordt ingezet waar nodig om op tempo te komen. Bouwers die zich committeren aan grote operaties accepteren korting om prijsopdrijving te voorkomen.

4) WOZ omlaag
Voor panden met schade, panden die verstevigd moeten worden en panden die in waarde zijn gedaald, wordt de WOZ drastisch verlaagd. De gederfde inkomsten bij de gemeenten worden verhaald. Dit levert getroffenen terecht lagere lasten op en is een extra stimulans om schade zo snel mogelijk op te lossen. En gooi de WOZ op winningslokaties maar maximaal omhoog: afromen die hap.

Een competente overheid tikt deze vier punten in een paar weken af. Bovenstaande is vrij over te nemen in alle verkiezingsprogramma’s en campagnes.

Gezien het gedrag en de resultaten van de afgelopen 7 jaar vrees ik dat bestuurders met elkaar in hun bestuurlijke cocon blijven zitten, dit dossier politiek zullen blijven behandelen, in plaats van doen waar ze voor zijn aangesteld: dit grote probleem met elkaar bij de horens vatten en oplossen.

Wat ik structureel zie gebeuren is coalitiepartijen die zich ingraven, niet doorpakken, Noordelijke kamerleden die fractiediscipline belangrijker vinden dan concrete oplossingen regelen voor Groningen, oppositiepartijen die politiek gewin proberen te halen uit het niet doorpakken van het kabinet, en regionale en lokale bestuurders die dit ondersteunen in plaats van er tegen ageren.

Groningers hebben niets aan zulke bestuurders. Ze hebben nu even leiders nodig die zeggen waar het op staat, en de verantwoordelijkheid nemen die bij hun functie past. Ik daag alle bestuurders – landelijk, provinciaal en gemeentelijk – uit om mijn ongelijk te bewijzen en bovengenoemde punten daadwerkelijk eindelijk te realiseren. In 2019, niet later. Groningen moet voorbij deze ellende. Wees er geen onderdeel van maar wees de oplossing.

Ga je als landelijke, provinciale of gemeentelijke bestuurder de boeken in als iemand die verantwoordelijkheid nam en concrete resultaten voor de Groningers boekte… …of blijk je onderdeel van het probleem te zijn geweest?

Laat dit onderwerp geen discussie zijn tussen de partijen in de verkiezingen. Verenigd voor Groningen optrekken. Ik hoor de campagne voerende bestuurder graag die het niet met bovenstaande oplossingen eens is.

Stef van der Ziel
Internationaal internetondernemer, geboren te Loppersum
Overgenomen door GS met permissie

P.S. Hier op energiegebied suggesties voor concrete resultaten

1) Energieindustrie 2.0
De gasindustrie is tanende. Duizenden banen zijn gemoeid met energie en Groningen blijft het stopcontact, de energieprovincie van Nederland. Het gasfonds wordt gebruikt voor onderzoek, ontwikkeling, schaling en export van energiekennis, technologie, infrastructuur en energie. Zo bouwen we een nieuwe energie-industrie.

2) Energievormen, onderzoek
Aan elke vorm van energie zitten belangrijke voorwaarden:

beschikbaarheid
schaalbaarheid
veiligheid
betaalbaarheid
milieuvriendelijkheid
geen overlast

Er is geen ideale vorm van energieopwekking die 100% voldoet aan al deze voorwaarden: elke energievorm heeft zijn nadelen. Voorwaarden zijn met elkaar in conflict. Fossiele brandstoffen zijn goedkoop maar raken een keer op, en ze stoten CO2 uit. Zon gaat ten koste van landbouwgrond (eten is ook energie) en is niet altijd beschikbaar. Wind wil je niet op land, zet een dikke streep door al die omstreden plannen. Wind wil je wel op zee, maar is niet altijd beschikbaar. Kernenergie is geen taboe, kan heel goedkoop worden, maar de investeringen zijn enorm en wat te doen met het afval? Waterstof is volgens de echte experts echt niet de heilige graal: Waterstof maakt duurzame energie vooralsnog (en zonder beter vooruitzicht) alleen maarduurder.

Duurzaam betekent niet alleen dat de bron duurzaam is: duurzaam is ook op lange termijn betaalbaar, dat investeringen kunnen worden terugverdiend en dat we internationaal kunnen blijven concurreren. Energie moet voor iedereen betaalbaar blijven. Het wordt daarom tijd dat de overheid snoeit in haar inkomsten uit energieheffingen in plaats van de rekening bij bedrijven en huishoudens neer te leggen. Stop die verdeel en heers tussen bedrijven en huishoudens.

Kortom, er is nog veel meer onderzoek nodig naar de voor- en nadelen van al die energievormenvoordat er fors in geïnvesteerd kan worden en dit onderzoek gaan we in Groningen doen.

3) Energie 2.0 voor huishoudens
Groningen wordt proefgebied voor nieuwe energie bij huishoudens. Energie is een eerste levensbehoefte en zou onbelast moeten zijn. Groningers betalen daarom geen energieheffingenop duurzame energie. Alle fiscale regelingen zoals de postcoderoos-regeling die het opwekken en delen van energie met elkaar in de weg zitten worden opgeheven. Energie in overdaad, energie wordt gratis. Hoog tijd om Den Haag het nieuwe energietijdperk in te trekken, vanuit Groningen.

4) Energie 2.0 voor industrie
Groningen kent veel energie-intensieve industrie: het smelten van aluminium en staal bijvoorbeeld. Maar ook datacentra, de chemische industrie en de bio-industrie verbruiken enorme hoeveelheden energie. Onze industrie is belangrijk: banen. Deze industrie moet internationaalkunnen blijven concurreren. Hun zoektocht is het vinden van niet-fossiele energiebronnen die even betrouwbaar, beschikbaar en goedkoper zijn dan de huidige bronnen. We moeten energie goedkoper maken, niet duurder. Daar is alle hulp bij nodig en het is de ambitie van Groningen om die opgave hier te realiseren.

Reaguursels

Inloggen

De overheid is de huisvader van Nederland.
Als een huisvader van vlees en bloed zijn gezin zou behandelen zoals de overheid doet dan zou deze huisvader voor vele jaren achter slot en grendel belanden.

Stem deze overheid weg op 20 maart

rijk | 25-01-19 | 14:22 | 1

........ voor vele jaren achter slot en grendel belanden.
Èn bovendien TBS krijgen.

rijk | 25-01-19 | 14:30

Nieuwe Suske en Wiske: Stef de Groningse Grabbelaar.
Enige wat ik wel onderschrijf is dat er op een faire manier met schadeafhandeling dient te worden omgegaan, maar als je denkt dat je schuur uit 1870 waar niet of nauwelijks onderhoud aan gepleegd is je een spiksplinternieuwe oplevert om eens een vb te noemen no way José.
En in zijn Energie 2.0 staat weinig tot niets concreets. Misschien is de populatie Groningers wel te hoog, zal Staatsbosbeheer eens bellen, die hebben expertise ;-)

bwanabanjo | 25-01-19 | 12:09

Zelden zo eens geweest! #gewoondoen

Mister-Marcel | 25-01-19 | 11:27 | 1

Hear hear.

Muuke | 25-01-19 | 11:42

De politiek heeft op alle mogelijke manieren de NAM op gejaagd om zo veel mogelijk gas te produceren en hun staats kassa te laten rinkelen en nu weet de regering van niks De staat moet de schade betalen want dat waren de meest verdienende er aan.

gerrit5042 | 25-01-19 | 11:07

Constructief stuk ook! Helaas te intelligent en voortvarend geschreven voor het gemiddelde lid van de Staten Generaal.

Rest In Privacy | 25-01-19 | 10:44

Huizen bouwen op veengrond is vragen om problemen. Zakken door gasboring is enkel accelerator.
Tevens is Groningen de meest rode provincie van Nederland. Durf te stellen dat als je de grote steden niet meetelt Groningen het hoogste percentage uitkeringstrekkers heeft. Ook heeft Groningen gratis werk gehad. De hierboven benoemde ambtenaren inclusief.
Debiel den Uyl welke gas voor een drol aan Italië verkochten 'om de russen buiten de deur te houden'. Nu moeten we straks zelf aan het Russische gas. Geld is gebruikt voor debiele projecten en de AOW ponzi. Waar stemt Groningen ook al weer decennia op?
Maar over de doden niets dan goeds. Heeft zo veel voor Nederland betekend. Hitler aanbidder en laf in 43 overloper, daarna a-conoom den Uyl heeft mooi wel een brug naar hem vernoemd in sociaalcommunistisch faaldorp Zaandam, (vooral Zaandam blijven noemen om ambtelijke josties daar te irriteren met hun Zaanstad).

der Schmutz | 25-01-19 | 10:32 | 1

Veengrond? Groningen?
De lage prijs die Italië mocht betalen was vooral het idee van Joseph Luns, destijds minister van Buitenlandse Zaken, lid van de Katholieke Volkspartij (KVP) en communistenvreter. Luns stond op de nominatielijst om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Met deze deal zou hij goede sier maken.
De Uyl wilde het gas snel uitverkopen omdat hij ervan overtuigd was dat kernenergie het zou gaan winnen, waarna het gas niets meer waard zou zijn. Ook een reden om de kolenmijnen in Limburg te sluiten.

piloot47 | 25-01-19 | 11:03

Prima stuk. Het zal mij benieuwen.

jan99 | 25-01-19 | 09:58

Dit is toch wel een literair juweeltje, met dubbele bodem: "diezelfde overheid is [...] zelf de partij die de veiligheid van haar eigen inwoners structureel heeft ondermijnd."

Rest In Privacy | 25-01-19 | 09:47

De gasopbrengsten zijn weg, langs onzichtbare routes en meegraaiers verdwenen. En dan gaan we zeuren over de kosten van de kunstsector. Dat is ook idioot af en toe, maar dat is werkelijk peanuts vergeleken met dit.
Maar Nederland slaapt.

kloopindeslootjijook | 25-01-19 | 09:24

In sommige totalitaire landen moeten Henk en Ingrid ook opdonderen cq krijgen de rotzooi voor het grote algemene belang dat nog al eens toch weer vast blijkt te zitten aan het belang van een paar handige jongens. Of het nou om gasbellen, vliegvelden of windmolens gaat. Voer voor gele hesjes.

kloopindeslootjijook | 25-01-19 | 09:15

Bijna alle problemen in Nederland komen door de enorme bevolkingsdruk waar dit land onder gebukt gaat.
Oók de problemen in Groningen.

Het Groningen-gasveld is ongeveer 900 vierkante kilometer groot.
Dit komt neer op 1/3 van de oppervlakte van de provincie Groningen.

Dit gebied moet onbewoonbaar verklaard worden.
Alle mensen die daar nú wonen moeten riant uitgekocht worden en ergens anders een huis laten bouwen.

Vraag?
Als er 10 miljoen mensen in Nederland wonen, is er dan nog sprake van een probleem in Groningen?
Zo nee, waarom heeft geen enkele politicus het over het tegengaan van deze enorme bevolkingsdruk in Nederland?

Nu is het: hoe meer Zielen, hoe meer verdriet. Komt binnen allemaal.
Dus waar blijft de Partij voor 10 miljoen Burgers Max?

Ella | 25-01-19 | 08:55 | 2

Onbewoonbaar verklaren.. Jij woont vast niet in Groningen. Mensen willen daar niet weg en hoeven daar niet weg. Riante afkoopsom zodat je in een flatje 4 hoog voor een half miljoen kunt wonen daar zit niemand op te wachten. En daar is Nederland simpelweg te klein voor. Versterk/herbouw die handel gewoon, doen ze ook met de scholen in het aardbevingsgebied. Huizen zijn relatief makkelijk aardbevingsbestendig te maken. Er moet alleen geld vrijgemaakt worden. Geld wat niet vrijgemaakt wordt omdat alle schades worden aangemerkt als niet aardbevingsgerelateerd. De bewoners en ondernemers van Groningen wachten op een moment als in het artikel omschreven wordt. Zij zien kansen. Begin aan de versterking en make Groningen Great (Again). Investeer in de (energie)industrie, bouw en in de infrastructuur want die hebben we nodig. Veel mensen die nu bij de NAM o.i.d. werken kunnen daar prima aan het werk. Investeer je in deze gebieden dan heb je in Groningen (noord Drenthe en oost Friesland) de komende decennia werk. Stop met het geld gooien naar gekke kunstprojecten, gevoelspolitiek en dergelijke want we gaan het geld hard nodig hebben.

wappiekoekwaus | 25-01-19 | 10:15

@ wappiekoekwaus | 25-01-19 | 10:15
"En daar is Nederland simpelweg te klein voor"
Dáár gaat het niét om.
In NL wonen veel, veel te veel mensen.
De bevolkingsdruk hier is verschrikkelijk.

Ella | 25-01-19 | 19:31

over 5 jaar bestaat de NAM niet meer en moet je naar den haag om te zeiken tegen het establishment en is noord-nederland minimaal een regionale melkkoe kwijt. dr zit in het oude pand er naast al een COA, misschien dat die kunnen uitbreiden. Echt veel beter. Zucht

zeiksmurf | 25-01-19 | 08:33 | 1

Net zolang slepen en moeilijk doen en ingewikkeld maken en negeren en duur maken totdat de mensen dood of geknakt zijn of aan de grond zitten. Het is een strategie. En dan zitten de handige boys die goed geld hebben kunnen verdienen aan andermans ellende dezelfde tijd lekker in hun mooie dure huis comfortabel te leven. Geen wonder dat Groningers samen hier herrie gaan maken.

kloopindeslootjijook | 25-01-19 | 09:19

80% Van de Groningers zijn linkse deugers 75% leeft van een uitkering. Ze plegen geen onderhoud aan de woningen en zeker 60 % huizen/boerderijen daar is ouder dan 150 jaar. En dan ligt het aan de gaswinning /verzakingen van de grond dat de huizen instorten? Nee deze huizen /boerderijen zijn in heel Nederland al ingestort en opnieuw opgebouwd. Maar de groningers houden graag hun handje op he en zitten gewoon te wachten op een scheur. Dat gas is van heel Nederland. Dus van iedereen en die paar uitkering trekkers daar gaan maar verhuizen. De aanstellers

peetjoh | 25-01-19 | 08:10 | 6

Ik ruik een trol

bikerman | 25-01-19 | 09:29

Zou jij je huis onderhouden als keer op keer wordt beloofd dat je huis nog versterkt gaat worden maar het komt er steeds niet van? En dan heb ik het niet over even de kozijnen verven. Gooi maar eens 30k tegen je huis als hij afgelopen jaren alleen maar in waarde is gedaald. Dat geld krijg je van zijn leven niet meer terug (als je het al hebt). Daarnaast is het volgens mij zo dat als jij bijvoorbeeld de scheur in je muur gaat herstellen omdat het er anders alleen maar slechter op wordt niemand het gaat vergoeden. Dan neem je in feite afstand van de herstelwerkzaamheden die de NAM eigenlijk voor zich moet nemen. Zonder de verzakking van de grond was er toch een hoop minder verval, of je je oude boerderij wel of niet onderhoudt.

wappiekoekwaus | 25-01-19 | 11:24

U praat als iemand die geen verstand heeft.
Als er onder uw huis een aardbeving met een magnitude van 3,6 zou plaatsvinden piepte u wel anders. Koekwaus!!!

rijk | 25-01-19 | 14:15
▼ 3 antwoorden verborgen

De huidige staatsvorm heeft al lang geleden haar bestaansrecht verloren.
Er gaat pas iets veranderen als we daar zelf het initiatief toe nemen. Er zullen dan koppen rollen.

ugur | 25-01-19 | 07:50 | 1

Ja dat zal best. Maar hoe gaan we het wel doen dan?

kloopindeslootjijook | 25-01-19 | 09:11

Zoals de VOC vroeger koloniën leeg trok , spreekwoordelijk spiegeltjes en kraaltjes
(+ pokkenvirus en andere ziektes ) gaf in ruil voor goud en zilver - zo trekken de moderne kolonisatoren wingewesten zoals de prov. Groningen leeg.
Over de VOC wordt door elk modern deugmens met schande gesproken , worden excuses en herstel betalingen aan het nageslacht v/d benadeelden aangeboden.

Over de moderne kolonisator hoor je na genoeg niks , krekels “ Schade ? “ , “ Huh wat ? “
Hoogste tijd voor Nederland om de zaken intern op orde te brengen.

enorme sukkelzak | 25-01-19 | 07:29 | 1

Je vergeet dat Groningen gebouwd is door Nederlanders. Het is opgespoten gebied zonder ons was daar nog zee. Dus de kolonisatie bs hoeft niet

peetjoh | 25-01-19 | 08:23

NAMstelling : Na het gas de zondvloed .

Minus Richels | 25-01-19 | 06:11

Goed gedaan, overheid /overheden. De hele staatsschuld had gemakkelijk afgelost kunnen worden zelfs zonder 1 liter gas aan het buitenland te verkopen en de binnenlandse vraag nog decennia kunnen vervullen. De impact op het gebied zou van veel geringere, geleidelijker omvang geweest zijn. Maar nee hoor, de burger moet zijn hypotheek aflossen, zonder dat er rekening met persoonlijke omstandigheden wordt gehouden. De overheid staat echter boven de wet en verrekt het als een goed huisvader voor de financiën van het gezin (de burgers) te zorgen. Bedankt, weggooiers.

SlimmeBelg | 25-01-19 | 03:19

Als het over de gaswinning in Groningen en de bijkomende problematiek gaat, borrelen er altijd twee gedachten in m'n kop op.

1. Mijn eigen gebrek aan empathie met de Groningers. Ik ben echt wel begaan met m'n medemens, maar op de een of andere manier wil dat hier maar niet lukken.
Neeee, ik zeg dat niet om de problemen van de Groningers te bagatelliseren, integendeel. Ik zit me gewoon oprecht af te vragen waarom de empathie bij mij afwezig is. Want als ik even rationeel ben: godver man, ik zou zelf zóóó piswoest zijn! Om met die Amsterdamse Groene muts te spreken, het past zó niet bij Nederland om onze burgers zo te naaien (nou ja, wel steeds meer natuurlijk, maar dat is een ander topic).
Dus, waar komt dat empathiegebrek nou toch vandaan? Ik zit daar echt al behoorlijk lang over na te denken, maar de laatste tijd realiseer ik me dat het antwoord voor de hand ligt: het is de demagogie van de Nederlandse politiek, en dan vooral -maar niet alleen- van de línkse Nederlandse politiek, die me geconditioneerd heeft om automatisch in verzet te komen, om automatisch aan te nemen dat de geluiden uit de media onjuist zijn, gelogen zijn, verdraaid zijn.
Alle migranten zijn zielig en daar moet heel veel geld naartoe? Liever niet! (is zo). Het klimaat moet gered worden! (hoe dan?). CO2 is slecht en moet belast worden? (= hysterisch gelul. Is zo).
De lijst van links en ongelooflijk kostbaar gezwets is zo eindeloos, dat ik haast automatisch alles wat ik uit die hoek hoor, onder dezelfde noemer schaar. Men is volledig ongeloofwaardig geworden, zo simpel is het. Vreselijk om te constateren dat de wèrkelijke problemen, zoals bijvoorbeeld die van onze Groningse buren, daardoor onderbelicht blijven.

2. Het tweede aspect dat me in deze discussie bezighoudt, is de financiële kwestie op macro-economisch niveau. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik daar slechts een rudimentaire kennis van heb, maar toch.
Zo weet ik dat er in Noorwegen een vergelijkbare situatie is. Nou ja, was.
Ook daar had men een grote gasvoorraad. Ook daar loopt, getuige de heerlijk Netflix-serie “Lilyhammer”, volop naïef-links tuig rond. Maar toch. In Noorwegen hebben ze sinds WOII een reservepotje van geloof ik €800 miljard opgebouwd, waar de PvdA in dezelfde periode een schuld van 500 miljard heeft opgebouwd (ik kan er hier en daar een paar honderd miljard naast zitten, maar het gaat even om het beeld).
Ok, ok, het was niet alléén de PvdA. Ook ranzige clubjes als GL, CDA, D66 en VVD zijn schuldig (#stemzeweggodverdomme!).
Vijf, zes decennia lang miljárden over de balk smijten, aan -bijv.- volstrekt mislukte en zelfs averechts werkende ontwikkelingshulp, aan ongetalenteerde kunstenaartjes die alleen maar geleerd hebben uitkeringen aan te vragen (en om op linkse partijtjes te stemmen), aan “vluchtelingen”, vaak jonge viriele mannen die misdaad op misdaad stapelen, aan kansenwijken, aan corrupte bestuurders, aan rechters die de wet én de burgers niet begrijpen, aan een walgelijke propagandamachine (NPO, bijna 1 miljard per jaar!), aan vooraf al bewezen mislukte kansenparels, aan subsidies die ervoor zorgen dat werkenden netto minder overhouden dan uitkeringtrekkers, aan windmolensubsidies, aan een onderwijsapparaat dat dapper meewerkt aan de linkse propaganda, aan de walgelijk leugen die groenestroom heet, aan nog meer walgelijke groene leugens, aan gratis woningen/wasmachines/zorg voor migranten en ik kan nog wel een paar A4-tjes voltypen.
Samenvattend kun je dus stellen dat er van het Groningse leed een schuld van vele honderden miljarden is overgebleven, waar dat een reserve van honderden miljarden had moeten zijn.
Dus dankjewel, goor tuig van de PvdA, CDA, D66, VVD en GL. Jullie zijn erin geslaagd niet alleen de Groningers te naaien, maar gelijk heel Nederland.

L. Vis | 25-01-19 | 01:20

Ik mis nog de gratis Miele in het eisenlijstje.

B.Spiritus | 24-01-19 | 23:37

Ik ben er, first of all, niet zo happig op om fossiele resten wholesale om te zetten in energie en het afval zomaar de atmosfeer te dumpen. De ratio welvaart per troep moet omhoog. We moeten dit slim aanpakken.

Gas heeft toepassingen. Je kunt er onwijs goed op koken bijvoorbeeld. Of een ouderwetse CV mee aan de praat houden. We hebben een prachtig landelijk dekkend leiding netwerk liggen. De nonsense om nieuwbouw niet aan te sluiten kan ik met mijn pet niet bij. Met gasflessen in vrachtwagens zeulen zoals de Fransen doen wordt niks beter van. Wie weet vinden we een manier om gas te genereren zonder dat we de atmosfeer belasten met afval en zit it je straks met half wel en half niet aangesloten wijken. 2019 is nog niet het jaar om gasleidingen tot unwanted legacy te verklaren.

Man, man, man, hoe moeilijk kan het zijn om een ruimhartig compensatiebeleid te voeren voor bewoners in het wingebied en de boel dicht te tikken tegen misbruik? Sinds de oliecrisis zijn de marges op gas hiervoor meer dan voldoende.

dugo | 24-01-19 | 23:01 | 1

Mensen moesten verhuizen voor de betuwe lijn. Mensen moeten verhuizen voor industrie. Nou moeten de Groningers maar verhuizen voor ons gas niks aan de hand. In de hele provincie is toch nog geen werk voor 20% van de bevolking daar

peetjoh | 25-01-19 | 08:26

Wat er zou moeten gebeuren en wat er gebeurt zijn twee heel verschillende dingen.
Eén ding wat de schrijver mist is de klimaatakkoord link. Iets wat meer mensen niet zien, maar wat wel duidelijk moet worden:
De gasbaten zullen de komende jaren als een nachtkaars uit gaan, wat betekent dat de overheid vele miljarden aan inkomsten gaat missen.
Helaas werken begrotingen binnen overheden niet zoals bij u en ik. Als er naar mening van de dames en heren ambtenaren te weinig geld is geeft men niet minder uit maar draait men zich om naar de burger en zegt: "u gaat meer betalen."
Daar is de link met het klimaat akkoord; dat is niets anders dan een autoverkoper tactiek: je confronteert mensen eerst met hele hoge kosten (verbouwingen, warmtepompen, zonnepanelen, noem ze maar) en trekt achteraf de conclusie dat het zo toch technisch niet lukt. Maar .. u moet wel boete doen voor uw verbruik, dus: gasprijs met 75% omhoog. Voila!

Wat er zou moeten gebeuren in Groningen is dat mensen uitgekocht worden zodat er een hek om het gebied gezet kan worden. Vervolgens trek je de bel leeg zodat je toch zo veel mogelijk gasbaten binnen krijgt en van dat geld bouw je de nieuwe huizen voor de Groningers.

Oh.. en die deal he... die verdeling van de gasbaten tussen overheid en die fijne bedrijfjes die de bende uit de grond halen.. misschien zou die ook eens heroverwogen moeten worden. Daar zijn ook miljarden verdampt en daar denken ze al helemaal niet in verantwoordelijkheden..

DatInternetDingetje | 24-01-19 | 22:18 | 2

Advies rekenkamer van paar jaar geleden: 'Als Nederland met ingang van 2015 de aardgasbaten naar Noors model zou storten in een staatsvermogensfonds (met jaarlijks 4% onttrekking), zou dit bijna € 150 miljard in 2035 kunnen opleveren.'

Weet niet hoe duur het uitkopen van Groningers is maar het lijkt me toch het afwegen waard om de provincie achter een hek te zetten.

Joris Beltsin | 24-01-19 | 22:46

Uitkopen? Waar heb je het over. Nog voor geen 10 miljoen en met geen 20 paarden krijg je me hier vandaan. Randstedelijke arrogantie maar dat zijn we hier gewend. Alsof ons woon- en leefgenot niets voorstelt en met een paar luizige rotcenten weg te nemen is. Als dit smerige hoeregas onder "onze" hoofdstad had gelegen dan was er een wereld aan bescherm- en renovatieplannen twv miljarden uit de kast getrokken maar wij moeten maar uitgekocht worden? We zijn al veel te lang uitgekotst in dit verhaal, tijd dat de roverheid zijn (geen gendergelul hier) verantwoording neemt!

stukkie_touw | 25-01-19 | 06:05

nos.nl/artikel/2160908-we-willen-late...
1,2 mijoen mensen in de wao, deltawerken zeeland, sluiting mijnen. Luns die gas verkocht verder onder de prijs en veel te lange termijnen.

Vonkentrekker | 24-01-19 | 22:09
-weggejorist-
Sinister-President | 24-01-19 | 21:58

Groningen is al rijkelijk gecompenseerd met de proeftuin voor 5G door het Economic Board Groningen. Over een aantal jaren zullen we ook daar de gevolgen wel weer van te horen krijgen.

mozaard | 24-01-19 | 21:40 | 6

@Vonkentrekker Maar besef je wel hoe belangwekkend het onderzoek is? Met deze nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 5G gaat Groningen floreren als nooit tevoren. Tractoren kunnen in de nabije toekomst onbemand over het land. Dit gaat ongelofelijk veel geld opleveren. En Groningen zal daarbij voorop lopen!

mozaard | 25-01-19 | 11:22

Dus dan moeten de Groningers eerst nog 10 jaar wachten? Dat je leading bent op 5G gebied zegt niet dat het geld ook in Groningen blijft. Dit zal wel weer een export product worden van bureautjes in de Randstad. Ik ben het zeker met je eens dat het een buitenkans is voor Groningen als studentenstad maar je helpt er de gewone mens, denk ik, niet echt mee. En van gewone mensen heb je daar natuurlijk een hele hoop.

wappiekoekwaus | 25-01-19 | 11:35

@wappiekoekwaus Dat 5G wordt zeker revolutionair. Heel Groningen kan aanstonds bestierd worden door één centrale boerenbedrijf. Moet je kijken wat dat opleveren gaat. Sicco Manshold verbleekt er bij. Al wat hij voor elkaar gekregen heeft zal er bij in het niet vallen. Wacht maar af. Mega, groot, groter, grootst. Efficiency ten top!

mozaard | 25-01-19 | 22:25
▼ 3 antwoorden verborgen

Nah allemaal leuk. Zetten we dat af tegen de ontvangen uikeringen en subsidies en blabla dan staan we "kiet". Nah kom, maar de Praxis, beetje stucen die wandjes en niet meer zeuren. We verstaan het toch niet.

Lorejas | 24-01-19 | 21:35

Een de gasboringen in andere provincies worden al helemaal doodgezwegen door de politiek. Vergunningen worden vergeven aan Canadese bedrijven maar de verantwoordelijkheid voor de gevolgschade over de komende 10 tot 20 jaar worden niet duidelijk afgesproken. Geen onderzoek naar de staat van gebouwen voorafgaand aan de boringen, geen borgstellingen geen garanties, geen compensatie, geen noodfonds, Nada niks. Begin over 10 jaar zelf maar een rechtszaak tegen een Canadees miljardenbedrijf, waarbij de Nederlandse bv'tjes die de vergunningen kregen en de boringen deden al 10 jaar niet meer bestaan.

W_F | 24-01-19 | 21:22

Kom oorspronkelijk ook uit de buurt van Loppersum, woon nu nog wel in de provincie maar aan de rand van de gasbel. Heb tientallen jaren lang de leugens van meneer Duut, de woordvoerder van de NAM moeten aanhoren dat de gaswinning en de aardbevingen niets met elkaar te maken hadden. En nu moeten we opeens van het gas af om de Groningers tegemoet te komen. Allemaal gelul van de bovenste plank. Er is gas zat maar ja, we moeten natuurlijk niet afhankelijk worden van gas uit Rusland want straks draait Putin de kraan dicht. Dan liever duizenden onrendabele windmolens die het landschap compleet verpesten, straks ook hier bij mij om de hoek. Maar 96% van de huishoudens gaan er ondanks de gestegen gasprijs op vooruit. En ik ben een vliegtuig...

eerstneukendanpraten | 24-01-19 | 21:20 | 1

Hahaha. Idd, en ik ben een helikopter.
Man man man en iedereen incl. die laffe media, gaan er in mee.

L. Vis | 25-01-19 | 01:54

"Minister Wiebes zei in 2017: ‘Dit is Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties.’"
Als er iemand is die een kampioen is in falen, als staatssecretaris of als minister, dan is het onze Wiebus wel. En die heeft de proporties flink opgerekt.
Dat juist hij zich met de Groningse zaak bemoeit wekt bij mij argwanen.

Wekkertje | 24-01-19 | 21:18

Gelijke monnikken, gelijke kappen: ik wil de keiharde garantie dat blokkeerders van de A7 exact dezelfde straffen tegemoet kunnen zien als de blokkeerfriezen.
-
En ik voorspel nu alvast dat het OM dát niet zal aandurven.

bisbisbis | 24-01-19 | 21:11

Wat de politiek betreft mag Groningen instorten het zal ze een worst wezen in Den Haag, dat is inmiddels wel duidelijk.

hatschjoe | 24-01-19 | 21:03 | 2

Ach... Toen ze de kolen uit de Limburgse bodem nodig hadden na de tweede wereldoorlog zijn ze ook vertrokken en lieten de Limburgers met verzakkingen en vele werkeloze mijnwerkers achter. Waarom zouden ze het nu anders doen? Politici leren nooit en kijken alleen hoe ze hun zakken kunnen vullen.

LimbabweWillem | 24-01-19 | 21:40

@LimbabweWillem, De mijnen zijn destijds gesloten met vergoedingen uit deaardgasbaten, tot aan bevingsschade aan toe daar.

Vonkentrekker | 24-01-19 | 22:06

Hier een aanklacht op muziek met de Groninger Rhapsody
youtu.be/kAccLIVHaIs

BonSens | 24-01-19 | 21:03

In het publieke openbare zwembad heb ik vroeger, in mijn jeugd, menig uurtje doorgebracht. Het zwemwater van het wedstrijdbad en het 'tussenbad' evenals het binnenbad waren altijd heerlijk op temperatuur. Nog bedankt daarvoor....

Zwezerik | 24-01-19 | 21:00

Laat Russisch gas in mn ketel stromen !!

poiuytrewq | 24-01-19 | 20:58

Stef roept best wel heel zinnige dingen. Kun je op punten over verschillen van mening, maar op zich een goed en raak stukje. Helaas pindakaas, wat de meeste reaguurders direct al vaststellen: jullie ellende van nu is de uitgekeerde dividend op jarenlang links stemmen, dus potverteren. Jullie hebben alle soorten voor Jezus spelende linkse beroepssinterklazen gesteund in het stemhokje. Dit komt ervan. De autistische hardnekkigheid van het stemvolk in Groningen is ook de grootste plaag die de narigheid in stand gaat houden. Wen d'r maar an. Of keer zelf het tij en ga voor HET woord van 2019: Blokkeergroningers.

Bakschuif | 24-01-19 | 20:54

Wat een goede topic. Zo'n rake benoeming van alle feiten ben ik niet eerder tegengekomen. Niet bij de regionale media, niet bij de landelijke media. Een topartikel dit.

hoogstetijd | 24-01-19 | 20:53

Weet u wie ook gas verspilde?!

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:49 | 6

@ Langshetrandje | 24-01-19 | 20:57
Fermentatie gas?
Of draait die slokop ook op aardgas?

Rest In Privacy | 24-01-19 | 21:00

Holle bolle ED

revolte | 24-01-19 | 21:03

Klopt. Was een keurig democratisch verkozen socialist *proest*

Bakschuif | 24-01-19 | 21:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Heel Groningen vol zetten met kerncentrales. Probleem opgelost.

Baron Clappique | 24-01-19 | 20:45 | 4

@ Langshetrandje | 24-01-19 | 20:47
Aardbevingsgebied ? Hahahahaha. Is gewoon een funderingskwestie. In Rotterdam verzakken huizen ook gewoon hoor. Is daar ooit een aardbeving geweest ?

Baron Clappique | 24-01-19 | 20:53

Wat heeft Rotterdam hier mee te maken?

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:55

@ Baron Clappique | 24-01-19 | 20:53
Nee dat niet, maar je krijgt een centrale in Rotterdam eerdaags wel goed watergekoeld. m.omroepwest.nl/nieuws/3544796

Bakschuif | 24-01-19 | 21:04
▼ 1 antwoord verborgen

Versneld leegtappen die voorraad. Of lekker wachten tot een kubiekje miljoenmiljard kost. En ach, die Groningers.

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:43

Schade is heel vervelend en heeft ook slechte eigenschappen van de mens naar boven gebracht zoals afgunst en fraude. Nadat de verschillende overheden zich tussen de claims gevochten hadden is het pas echt mis gegaan, drammen, dadendrang en bureaucratie in plaats van voortvarende afhandeling.

revolte | 24-01-19 | 20:42

Ik weet niet of 'Groningen' er iets mee te maken heeft maar in het algemeen is de Nederlandse overheid wel erg makkelijk geweest met het binnenharken en uitgeven van het geld. De staat heeft 50% van de aandelen (Shell en Exxon ieder 25%). De staat heeft dus altijd het meeste voordeel gehad en speelde bevriende landen (politiek) goede gascontracten toe.
De staat mag dus inderdaad wel wat meer verantwoordelijkheid tonen voor hun jarenlange uitgaven aan geldverslindende hobbies.
Overigens is in dezelfde periode onze staatsschuld ontstaan. De overheid heeft dus stelselmatig bijna een biljoen verbrand!

Koos8173 | 24-01-19 | 20:38 | 6

Zeker niet voor bodem prijzenOnze .. kuch... bestuurders vinden het geen probleem om een paar miljard belasting poet stuk te slaan om er zelf een mooi baantje aan over te houden

hatschjoe | 24-01-19 | 21:09

Langshetrandje | 24-01-19 | 20:44
Staatschuld is 60% van het nationale inkomen. Het onderpand word gevormd door de gezamenlijke belastingbetalers die zelf weer een hypotheekschuld hebben van ca 100% van het nationale inkomen (exclusief overige kredieten).

Joris Beltsin | 24-01-19 | 22:20

Langshetrandje | 24-01-19 | 20:44
Staatsschuld is rond de 500 miljard. Aardgasbaten zijn ook een paar 100 miljard. Nu valt het aardgas weg en kan de schuld niet verder toenemen. Er is dus onverantwoord met geld omgesprongen wat nu allemaal gecorrigeerd moet worden. Dit zal (samen met de vergrijzing) de komende jaren een enorme druk up de beroepsbevolking zijn.

Koos8173 | 24-01-19 | 23:48
▼ 3 antwoorden verborgen

Doar beeft mien eerappellaand

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:34 | 3

Verse bio voorgeschudden piepers.
#gat in de markt!

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:43

Groninger Beef Piepers - Zeer Vastkokend
Schokkend lekkerrr!

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:48

Namnamnam!
;)

Rest In Privacy | 24-01-19 | 21:23

Doet me denken aan volgende huildossier: pensioenen. In de Jaren dat het moest hadden de Boomers geen zin om de beurs te trekken en nu nog niet. Met het gevolg dat de pot op is in 2050, maar daar hebben de Boomers gelukkig geen last meer van.

Het beste pensioenstelsel ter wereld... hahaha. Probeer nou eerst eens in het dikke vet v 70+ te snijden. Die kunnen vaak niet meer uitgeven , alleen maar oppotten.
Kom op politiek, durf is wat, de boel is zo scheef, oneerlijk als wat. Ook een maatsch discussie waard of enquetecomissie ipv taboe!

ger1306 | 24-01-19 | 20:32 | 4

In de crisisjaren ‘80 is er flink geplunderd door diverse regeringen uit de pensioenpotten.

Trumme | 24-01-19 | 20:44

Onzin. De baby-boomers hebben als werknemers en werkgevers gewoon betaald aan de pensioenopbouw.

marjen | 24-01-19 | 20:55

Wat een onzin dat de pot leeg is 2050. Als niemand vandaag nog premie zou betalen kunnen ze nog 70 jaar de pensioenen uitbetalen.
De huidige gepensioneerden zijn wel de generatie die het korst heeft gewerkt en dus het minste hebben bijgedragen en nu de hoogste uitkeringen ontvangen.

LimbabweWillem | 24-01-19 | 21:45
▼ 1 antwoord verborgen

Ojee, Groningers u denkt dat u volledig gecompenseert gaat worden? Kunt u rekenen, dan reken er maar niet op. Allereerst moet de asielindustrie volledig in bedrijf gehouden worden en zelfs nog uitgebreid.

pa_niek | 24-01-19 | 20:32 | 1

^d

pa_niek | 24-01-19 | 20:32

0 medelijden met Groningen.
Stemmen massaal tot de dag van vandaag op de PvdA. Die structureel de gasbel heeft aangewend voor de financiering van de verzorgingsstaat.

de Voorzittert | 24-01-19 | 20:26 | 3

We hebben echt allemaal op de gasbellovers gestemd. Ook de Groningers. Decennia lang. Maar het gaf welvaart en dus vonden we het best. Ligt niet aan de bestuurders, ligt aan onszelf.

Ggroengras | 24-01-19 | 20:29

Zo is het. Hadden ze maar CDA of VVD moeten stemmen. Koekoek

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:35

Alsof de provincie er wat aan had kunnen doen. Dit wordt aangestuurd vanuit Den Haag. Iets met je kunt het niet tegenhouden als van landsbelang is. Werkt ook zo met windmolens. Heb jij plek voor een hele kudde windmolens dan kan geen gemeente of provincie er wat tegen doen want dan overstemd Den Haag te allen tijde. Het had wel een tegengeluid kunnen geven. Maar alleen geluid doet niet zoveel.

wappiekoekwaus | 25-01-19 | 11:45

Tja Groningen na Limburg bent u aan de beurt als krimpgewest. Mijnen dicht -> geen werk meer. Gaskraan dicht -> geen werk meer. Wat is het volgende? Allemaal windmolens op de Veluwe -> geen natuur meer. Toch maar gaswinning in de Waddenzee -> geen flora/fauna meer. Alleen in de randstad gebeurt niks anders dan het verbrassen van het geld dat al die projecten opbrengen/opgebracht hebben.

pa_niek | 24-01-19 | 20:25

Wen er maar aan, ook Grunn krijgt helemaal niets. Ze rekken net zolang tot de meesten tussen zes plankjes liggen.

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:24

Een beetje een luchtfietser is Stef van der Ziel wel maar verder een prima stukkie.

Berbaar | 24-01-19 | 20:21 | 1

Internationaal internetondernemer, hè. Krijgt per woord betaald.

Ggroengras | 24-01-19 | 20:22

Groningen is eigen volk. Wordt dus niet geholpen. Zo zit het gros van de politieke ellendelingen in elkaar. Marrakesh, onderdanen van Marokko en Turkije, de EU, heel Afrika en het Midden-Oosten, deugsignalen genereren en uitzenden, 'het klimaat' wereldwijd. Daar gaat het om.
Groningers moeten eens stoppen met zo vriendelijk en passief zijn. Keiharde actie en opkomen voor jezelf is beter.

Fijnstoffer | 24-01-19 | 20:19

Voor de gaswinning was het steenkool in Limburg geplunderd. En er dan nog van uitgaan dat de +31 regering het beste voorheeft met je regio ver van Den Haag?

Wat dat betreft ben ik het helaas eens met nope | 24-01-19 | 19:34
Er gaat geen kut verbeteren in Groningen,. En ook niet in Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland en Limburg.

ScumbaggusMaximus | 24-01-19 | 20:18 | 7

In Brabant wordt na Schiphol het meeste geld verdiend. De haven stelt niets voor alleen maar miljarden investeringen en een enkele container leverd de Staat €3 op. Groningen loopt al jaren leeg dat is niet iets van sinds de aardbevingen.

Trumme | 24-01-19 | 20:49

Nerregens zoveel zward gelt als in Braband.

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:58

Provincies moet je dan wel met provincies vergelijken. Niet met een haven of vliegveld.

Ggroengras | 24-01-19 | 20:58
▼ 4 antwoorden verborgen

Kort: overheid/ambtenaren zijn onbetrouwbaar en denken eerst aan zichzelf.
Open deur en allang hier bekend.
En Wiebes geloven is echt dom, die man is compleet incompetent. Vraag een willekeurige zzp'r
Een Groninger genaaid, eens. Sluit maar aan in de rij. Triest genoeg dat dat geld letterlijk verbrand is.

TheFrank | 24-01-19 | 20:17

Je zult zien dat ondernemers en bedrijven die veel energie gebruiken over een paar jaar naar het buitenland vertrekken.
Waarom hier 1000 euro per maand betalen voor gas en stroom--> met veel dure investeringen - terwijl dit in buurlanden of Polen voor de helft kan.

sociaal_econoom | 24-01-19 | 20:15 | 2

... met +31 gas want lange termijn contracten tegen dumpprijs

ScumbaggusMaximus | 24-01-19 | 20:18

Daarom betaald de burger linksom of rechtsom, die hebben we zat.

marrretje | 24-01-19 | 20:38

Ten eerste, in Groningen hebben ze het grote probleem dat het verder niemand iets interesseert of het daar fout gaat. Ten tweede, kerncentrales.

captainobvious | 24-01-19 | 20:11 | 1

Ad ten eerste: dat was lang zo maar nu niet meer.
Ad ten tweede: inderdaad, kerncentrales. Maar in het energiedebat doen feiten er niet toe.

Frits de Vriez | 24-01-19 | 21:09

Trump, Rusland, Oost-Europa--> steeds meer landen doen NIET of minder mee met de extreme Klimaatplannen van Parijs... waarbij we in 2050 geen aardgas, schaliegas, olie en benzine meer mogen gebruiken.
Nederland is het braafste jongetje van de klas - wij worden onnodig op extreem hoge kosten en uitgaven gejaagd.
De burgers maar ook bedrijven kunnen dadelijk niet meer opboksen tegen landen waar de energieheffing en investeringen beduidend minder zijn dan in Nederland.

sociaal_econoom | 24-01-19 | 20:11 | 3

Wat minder afhankelijk zijn of totaal niet van het Midden Oosten en Rusland, daar heb ik eigenlijk niet zoveel problemen mee. Waar ik wel problemen mee heb dat zijn stompzinnige oplossingen. Alles op elektrisch willen laten rijden, zonder dat we daar het netwerk of genoeg stroom voor hebben. Of overal zonnepanelen plaatsen en niet nadenken over opslag. Het zijn ook allemaal van die kortstondige oplossingen. Zo'n zonnepaneel en een windturbine gaan maar tientallen jaren mee. Investeer dan in kernfusie, thorium reactoren of kernenergie en een goed netwerk. Dan heb je A. continuïteit (geen last van pieken en dalen winter en zomer of het waait of niet) en B. Je kunt de consument en bedrijven goed bedienen omdat er dan niet lukraak stroomstoringen zijn. Laat ze dat in één keer goed doen. Ook met wat alles dan kost. En niet subsidiekraantje hier en subsidiekraantje daar en geen oplossing.

klowiepowie | 24-01-19 | 20:36

Voorbeeld: over 20 à 30 jaar mogen we weer 1000 miljard euro investeren want alle windturbines en zonnepanelen moeten vervangen worden.

klowiepowie | 24-01-19 | 20:45

De linkse gasten van Parijs willen GEEN kernenergie en ook geen thorium reactor... zij zijn de baas samen met Rob Jetten, Jesse Klaver, Ed Nijpels, Diederik Samsom met hulp van de NPO.

sociaal_econoom | 25-01-19 | 00:44

Veiligheid is een kerntaak van de overheid?
Groningen is dus symptomatisch..
De Nederlander heeft een ander groter probleem

Canis.bonus.es | 24-01-19 | 20:07

Uiteraard hebben de Groningers zelf ook geprofiteerd van het gas.
Ze doen net alsof ze zijn uitgebuit.
Ik hoor af en toe een Groninger die vindt dat de pensioenpotten moeten worden aangesproken om Groningen te compenseren, zo idioot ver gaat het al. Gelukkig is dat juridisch niet mogelijk.

marjen | 24-01-19 | 20:07 | 3

Kom je wel eens in Oost-Groningen? Dat is inderdaad een waanzinnig welvarend gewest. Oh wacht...

knutsel_ | 24-01-19 | 20:10

En ze zitten ook nog eens heul veulen werkeloos thuis. Shag te roken en bier te drinken, wat met accijns de sociale zekerheidlasten wat compenseert.

Ggroengras | 24-01-19 | 20:17

Lekker stukje, klip en klaar. Niks mis mee, op een kanttekening:
"Wind wil je wel op zee, maar is niet altijd beschikbaar."
Windmolens wil je niet op zee want geluid maakt vissen en zeezoogdieren doof ( en dus gedesorienteerd ). Windenergie moeten we maar helemaal afschaffen en hangende iets beter gewoon gas vanuit Rusland importeren ( en hier omzetten naar hoogcalorisch gas ). Van alle kwaden vooralsnog de minst erge.

Graaisnaaiert | 24-01-19 | 20:06 | 2

Ja maar Rusland is toch het ergste kwaad!

- iedere politicus

K. Letskoek | 24-01-19 | 21:31

Warrig gelul en bovendien vol taalfouten.

L. Vis | 25-01-19 | 02:20

Denk je niet dat je dit plannetje kan bekostigen met de gasbaten...

Ggroengras | 24-01-19 | 20:03

Is Gronings gas zo zwaar dat het met een jaknikker uit de bodem getild moet worden?

HogeNood | 24-01-19 | 20:03

België heeft zelf geen gas in de bodem... zij blijven wel gas (uit Rusland) leveren aan de mensen.
Ook in België hebben ze een aardgasleiding aangelegd en dat viel niet mee in de rotsachtige bodem van de Ardennen--> ze zijn blij dat nu 75% op aardgas stookt en niet meer op steenkool of stookolie (mazoet).
Ze piekeren er niet over om te gaan stoppen met het schone aardgas.

sociaal_econoom | 24-01-19 | 20:02 | 1

Mazoet, een mix van cola met bier. Proost.

revolte | 24-01-19 | 20:14

Gelijk hebben gelijk krijgen zijn en blijven twee verschillende zaken.

william7055 | 24-01-19 | 20:01

Terecht dat gedupeerde groningers volledig gecompenseerd worden maar ik zie een aantal punten waarvan ik denk dat ze er een slaatje uit willen slaan. Ben het er wel mee eens dat 100% van de opbrengst ten goede moet komen van de benadeelden totdat zij volledig gecompenseerd zijn.
Buiten dit moeten we gewoon gas uit de Waddenzee gaan halen. Dit is minder milieu belastend dan windmolens. Greenpeace klaagt dat de bodem van de Waddenzee dan 2 cm daalt maar aangezien volgens dezelfde idioten de zeespiegel met minimaal 3 meter gaat stijgen maakt dat dus geen fuck uit.

Ben Hetzat | 24-01-19 | 20:00 | 2

Laat de Waddenzee lekker met rust zeg! Laten ze dat gas maar lekker uit Rusland halen!

BaldEagle | 24-01-19 | 20:02

Heeft nauwelijks invloed en je kunt de installatie zelf op het vaste land zetten.

Ben Hetzat | 24-01-19 | 21:46

Het grote probleem in Nederland is dat de bestuurders niets anders zijn dan amateurs, en dan niet eens goedwillende. Decennia lang hebben bestuurders de indruk kunnen wekken dat zij de zaken onder controle hadden, maar veel van hen zijn niet eens in staat om een sigarenzaakje met succes te runnen. We moeten af van lui die alleen maar aan het roer staan omdat ze jarenlang braaf de foldertjes van de partij verspreid hebben en onderdanig mee hebben gestemd met de fractievoorzitter in de tweede kamer.
Een drs-diploma, een dikke buik en een deuk in je lip van de sigaren voldoen tegenwoordig echt niet meer. Ook niet meer in de raden van bestuur.

BrabantsVerzet | 24-01-19 | 20:00

Optie 1: Tot de laatste druppel leegzuigen die gasbel en de complete opbrengst investeren in Groningen.
En als ze nog een a-politieke Groninger zoeken om de gelden te beheren/verdelen: ik ben beschikbaar.

VanBukkem | 24-01-19 | 19:58 | 1

Optie 2: tot de laatste druppel leegzuigen die gasbel en de opbrengst investeren in ongewenste linkse projectjes van D66 PvdA CDA, VVD en GL.
Oh wacht. Done.

L. Vis | 25-01-19 | 02:25

Mij valt op dat het woord verbinden niet meer vaak voorkomt.
Duurzaaaaaaaaam en deugi hahaha

rein9576 | 24-01-19 | 19:58
-weggejorist-
Jahowiseffe | 24-01-19 | 19:57 | 1

Nu gaat het geld nog naar de Nederlandse staat. Straks gaat het highspeed naar Bruxelles. Om de zelfgenocide van de EU nog een tandje hoger te kunnen zetten.
Groningen laten ze wegzinken en vullen het daarna met water en maken er een recreatiemeer van. Het meer van Rutte.

oplichter | 24-01-19 | 19:56

‘Veiligheid is de kerntaak van de overheid.’.

Enoch Powell begon zijn speech in 1968 met:
The supreme function of statesmanship is to provide against preventable evils.

www.telegraph.co.uk/comment/3643823/E...

M13 | 24-01-19 | 19:55

Hmm, nu begint Vermillion (lol) hier in het zuidwesten van Friesland binnenkort ook met het winnen van gas. Ze gaan nu al wel bij voorbaat alle woningen die in het winningsgebied liggen en er aan grenzen, in kaart brengen en in -en uitwendig opmeten. Zal nog wel een staartje krijgen..

John Dough | 24-01-19 | 19:55 | 4

BrabantsVerzet | 24-01-19 | 20:02
In Brabant wordt allang gewonnen. In Waalwijk bijvoorbeeld.
Het gaat zelfs uitgebreid worden.

Dick Luyenlomp | 24-01-19 | 20:13

@BrabantsVerzet
Je hoeft in elk geval geen warmtepomp als je wiet teelt in Brabant.

steekmug | 24-01-19 | 20:14

steekmug | 24-01-19 | 20:14
Wiet is voor kinderen. Hier doen ze speed, XTC en GHB.
Weet niet of de productie daarvan nog een beetje warmte oplevert. Als je het consumeert in ieder geval wel

Dick Luyenlomp | 24-01-19 | 20:16
▼ 1 antwoord verborgen

Dus Groningen krijgt de centjes. Volgens de verkiezingsuitslagen is Groningen rooier dan China. Dat gaat vast helemaal goed komen.

marcoplarco | 24-01-19 | 19:54 | 1

Met die kwiebus van Wiebes stond van tevoren al vast dat de afwikkeling autistisch zou aflopen. Ook hij is slechts een meegaande palladijn in dit zoveelste overheidsfalen

bart2653 | 24-01-19 | 20:07
-weggejorist-
De musso linie | 24-01-19 | 19:52

Een tip voor de Groningers. Jullie krijgen niks, zolang jullie het niet zelf gaan halen.

azijnseikerT | 24-01-19 | 19:51

En wellicht dat men ook snapt waarom gemeentes in hoog tempo moeten fuseren. Een grote gemeente heeft vaker uitkering rond te strooien en kan dus wel wat aanvoer van nettobetalers gebruiken. Die nettobetalers zijn ook toevallig diegenen die de snel en radicaal partijen afstraffen uit onvrede zoals men wellicht in gaswingemeentes wil doen. Maar nu worden ze overschaduwd in aantal door een grote groep kiezers die gek is sociale voorzieningen en zal stemmen op de gevestigde partijen. En dat alles wordt gehangen onder de noemers sociaal, voor elkaar, samen.
Dus wie verwacht dat er zelfs op lokaal niveau wat zal veranderen kan lang wachten.

Deflatiemonster | 24-01-19 | 19:50 | 1

Precies zoals het ook gaat binnen de EU. De nettobetalers worden een minderheid. Zo kunnen de infuusslurpers de betalers dwingen door te gaan op de ingeslagen weg. U weet wel, die weg met aan het einde een diep ravijn.

The7thGuest | 24-01-19 | 20:02

Gas uit een jaknikker.... Van Rossum heeft er verstand van.

bdn01 | 24-01-19 | 19:50

Tja Groningers,

Een groot deel van de aardgasbaten gingen op aan linkse hobbies (u weet wel, het kabinet van die kale man uit de jaren ‘70).

En op welke politieke partij stemt een disproportioneel deel van de Groningers in dit deel van het Noorden al jaar en dag?

Nu is de pot leeggevreten. En aangezien er nog steeds veel linkse hobbies in stand worden gehouden, hoeft u weinig steun te verwachten van uw - door u decennialang trouw gesteunde - PvdA (en ander links geboefte).

Kompromat | 24-01-19 | 19:49 | 1

Stop de gammele huizen vol met asielige dan vallen ze in den haag over elkaar heen om het zo snel mogelijk te repareren

hatschjoe | 24-01-19 | 21:18

Dat het gas bijna op is... komt op een GOED tijdstip.
De Klimaatjongens van Parijs hebben afgesproken dat we in 2050 geen olie, benzine en gas meer mogen gebruiken.

Stel dat we nu nog veel gas in de bodem hadden--> dan zou iedereen zeggen dat het dwaas is... dat we het schone aardgas niet meer mogen gebruiken.
We hebben een duur aardgasnet in Nederland aangelegd en iedereen heeft inmiddels een HR-ketel aangeschaft.
Nu het gas bijna op - kunnen de linkse milieugasten zonder veel protest hun wensen er doorheen drukken.

sociaal_econoom | 24-01-19 | 19:49 | 1

Eh, wie zegt dat het gas bijna op is? Ik dacht laatst vernomen te hebben dat het nog wel een jaar of 50 door kan gaan in Groningen.

knutsel_ | 24-01-19 | 20:08

Proat is gain jenever, zeggen ze hier.

knutsel_ | 24-01-19 | 19:47

Prima stuk!
Ik vrees alleen dat "onze" overheid te druk is met de grote klimaatplannen-afleidingsmanoeuvre. Groningen gaan ze niet meer helpen. Ze maken er 1 groot zonnepanelenpark van.

WillemWordtWakker | 24-01-19 | 19:45

Gewoon heel Groningen tot verboden gebied verklaren, en dan die aardgasbel gewoon helemaal leegpompen en de opbrengsten daarvan gebruiken om alle Groningers te compenseren en voor alle Nederlanders een gratis warmtepomp en belastingverlaging.

Specht! | 24-01-19 | 19:44 | 2

Is helemaal niet nodig. Je kunt gewoon bestendige huizen bouwen.

azijnseikerT | 24-01-19 | 19:53

Vergeet je Tesla met 99,4 subsidie niet.

rattenvanger XL | 24-01-19 | 19:58

Afgefakkeld en potverteerd,bedankt incompetente overheid.

De Profundus | 24-01-19 | 19:44

Wat ooit in Nederland een betrouwbare overheid was, heeft zich sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw ontpopt als niet-integer, onbetrouwbaar, leugenachtig en soms ronduit crimineel. Groningen is daarvan een duidelijk voorbeeld.
Maar iedere reaguurder hier kan dit voorbeeld aanvullen met tientallen (!) andere.
Bijvoorbeeld het stelen uit de pensioenpot van de ambtenaren, het ABP.
Dus staan de pensioenen van de (verplichte!) deelnemers alweer onder druk.
Amsterdam, ook zo-n mooi voorbeeld, daar worden uitgeprocedeerde illegalen ontvangen als eregasten......
Voordat ik een ban krijg van Joris, wegens off-topic, zal ik hier stoppen. Maar dat zo langzamerhand mijn grens bereikt is, moge helder zijn.
Ik weet wel wat ik doe in maart!

L.E. Raar | 24-01-19 | 19:41 | 2

zo'n - tikfout in emotie...

L.E. Raar | 24-01-19 | 19:42

Ik denk dat Joris ook wel weet dat alles aan elkaar hangt.
Wie het geld verdient en uitgeeft.
Waar de mosterd is ed.
Dus er is niet echt iets off topic qua polletiek.

Rest In Privacy | 24-01-19 | 20:06
-weggejorist-
Meesteres Belgie | 24-01-19 | 19:35 | 2

Ik woon in de provincie Groningen, en ik zeg: Er gaat geen kut veranderen/verbeteren......

nope | 24-01-19 | 19:34

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl