Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Troonrede. Koninklijke Koning ook al in bed met Koninklijke Shell qua dividendbelasting

Nou. Tekstje weer hoor. Knap geschreven, PR-mevrouw van de MinPres (of wie tikt dat ding ieder jaar).

(Bonuspica: koffertje in telefoonschermstand.)

Leden van de Staten-Generaal,

In het parlementaire jaar dat voor ons ligt, start de herdenking van 75 jaar bevrijding. In het najaar van 1944 werd de bezetter uit grote delen van Zuid-Nederland verdreven. Boven de grote rivieren duurde het nog een lange Hongerwinter voordat ook daar het Wilhelmus weer klonk.

Op herdenkingsmomenten als deze realiseren we ons hoe sterk het land is dat sindsdien is opgebouwd. Sterk in termen van welvaart, ondernemerschap en bestaanszekerheid. Sterk door de democratische waarden die verankerd zijn in onze rechtsstaat: gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid en rechtszekerheid. En Nederland is sterk door de beschikbaarheid van zorg, onderwijs en een dak boven het hoofd. Zo vertelt de naoorlogse geschiedenis een verhaal van vooruitgang en verbetering. Ondanks perioden van neergang is de richting omhoog en vooruit.

De regering wil dit sterke land nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor aanwezig. In 2019 groeit de economie voor het zesde jaar op rij. Naar verwachting neemt het nationaal inkomen volgend jaar met 2,6 procent toe en bedraagt het overschot op de rijksbegroting 1 procent. Hierdoor wordt de staatsschuld lager en is Nederland beter voorbereid op toekomstige economische schokken. De werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent.

Daarmee is dit het moment om opnieuw richting te kiezen. Om keuzes te maken die ruimte en zekerheid bieden in het hier en nu en voor volgende generaties. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk. Mensen moeten ook weer voelen dat de politiek er voor iedereen is. Er leven vragen: kunnen wij en onze kinderen blijven rekenen op goede zorg, een betaalbaar huis, een baan, goed onderwijs, een veilige buurt, een schone leefomgeving en een goed pensioen? En er is de vraag die niet in een rekenmachine past: leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar? Een steeds beter land is niet vanzelfsprekend, maar vergt permanent onderhoud en vernieuwing. Vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering.

Bouwen aan een hechte samenleving gaat iedereen in ons land aan. Vooropgesteld: er gaat veel goed. Nederland is een land van vrijwilligers, kerken en verenigingen, dat samenkomt rond bijzondere sportprestaties en op nationale feestdagen. Waar het niet goed gaat, wil de regering actie ondernemen. Dat is niet in één programma of wet te regelen, want een hechte samenleving omvat alle beleidsterreinen en alle bestuurslagen.

De regering neemt initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten te geven. We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft van de 75+’ers zegt zich eenzaam te voelen. We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan. Samen met provincies, gemeenten en lokale instanties wil het Rijk brede coalities vormen om mensen uit hun isolement te halen en een nieuwe kans te geven.

De regering investeert ook in historisch besef en culturele diversiteit. Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken.

Bouwen aan een hechte samenleving gaat uiteraard ook over integratie. In de voorstellen voor een nieuw inburgeringsstelsel kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel mogelijk goed Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving.

Voor de kracht van de samenleving is het positief dat mensen volgend jaar meer te besteden krijgen, zowel de brede middengroep van mensen met een modaal inkomen als ouderen en uitkeringsgerechtigden. De lonen in ons land stijgen. Mensen vinden weer een baan, maken carrière of gaan meer uren werken. En door een modernisering van ons belastingstelsel gaat werken meer lonen. De belasting op consumptie gaat iets omhoog, waardoor ruimte ontstaat voor lagere lasten op arbeid. Per saldo houden huishoudens de komende jaren meer over.

De gunstige economie biedt ruimte om de sociaaleconomische structuur van ons land sterker en moderner te maken. Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans heeft als doel dat het voor werkgevers minder risicovol wordt mensen een vast contract aan te bieden. De regering wil daarnaast schijnzelfstandigheid tegengaan. Zzp’ers die bewust kiezen voor het ondernemerschap wordt niets in de weg gelegd. Omdat een moderne arbeidsmarkt rekening houdt met persoonlijke omstandigheden, wordt het geboorteverlof voor partners verlengd van twee dagen tot maximaal zes weken. Nog teveel mensen met een arbeidsbeperking staan ongewild langs de kant. De regering start een breed offensief om aan hen meer kans te geven op een volwaardige baan. Werken moet lonen, ook voor deze groep.

Het huidige pensioenstelsel maakt collectieve verwachtingen van mensen steeds minder waar. De stijgende levensverwachting, veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanhoudend lage rente hebben kwetsbaarheden aan het licht gebracht. De regering wil samen met sociale partners werken aan een pensioenstelsel dat deze kwetsbaarheden niet kent en dat tegelijkertijd sterke elementen als de collectieve uitvoering en risicodeling handhaaft.

Nederland heeft van oudsher een goed vestigingsklimaat en dat moet zo blijven. Ook daarom blijven we de komende jaren investeren in onderwijs, innovatie en wetenschap, en een aantrekkelijke woonomgeving. Voor een inhaalslag in infrastructuur is in deze kabinetsperiode 2 miljard euro extra beschikbaar. Daarmee worden fileknelpunten aangepakt, de verkeersveiligheid verbeterd en het openbaar vervoer versterkt. Met fiscale maatregelen vergroten we de aantrekkingskracht van ons land voor grote en kleinere bedrijven. De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt afgeschaft. (Hij moest het echt zeggen van Mark - red.) We willen echte bedrijvigheid belonen en alleen bedrijven naar ons land halen die wat toevoegen aan onze economie. Belastingontwijking, zoals in het geval van brievenbusfirma’s, wordt daarom tegengegaan.

De gunstige economie biedt ook ruimte om te investeren in voorzieningen en vakmensen die de basis vormen onder een sterk land. Dat doen we met oog voor verpleegkundigen én hun patiënten en cliënten. Met verbeteringen voor leraren én leerlingen. Met aandacht voor meer agenten én veiligheid op straat. Met erkenning van de grote betekenis van het werk van onze militairen in binnen- en buitenland. En met waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel.

Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.

In het vorige begrotingsjaar is al extra geld vrijgemaakt voor zorg aan ouderen, zodat zij kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. Die trend zet door. Het extra bedrag voor de ouderenzorg loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer 3 miljard euro per jaar. Ook onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op goede en voor iedereen toegankelijke zorg. Daar moeten we nu aan werken, want de groep ouderen wordt groter en de ontwikkeling van nieuwe medische technieken en medicijnen staat niet stil. In de collectieve uitgaven gaat nu van elke euro al meer dan 25 cent naar de zorg. Daarom zijn met de ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en de ggz nieuwe akkoorden gesloten over de kwaliteit en een beheerste kostengroei.

Om beter te kunnen voldoen aan de grote vraag naar technisch personeel krijgen vmbo-scholen met een technisch profiel extra geld. Het kabinet investeert daarnaast fors extra in voor- en vroegschools onderwijs, zodat de jongste kinderen met het risico op een achterstand meer aandacht krijgen. Om het nijpende lerarentekort aan te pakken, is geld vrijgemaakt voor hogere salarissen in het primair onderwijs, verlaging van de werkdruk en halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar van de lerarenopleiding. Het lerarentekort vraagt ook de komende jaren om actie en samenwerking van alle partijen in het onderwijs.

De bestrijding van grootschalige en georganiseerde criminaliteit vraagt meer aandacht. Nederland is een rechtsstaat waar criminelen niet de dienst uitmaken. We berusten dus niet in verloedering, in criminele afrekeningen en in drugscriminaliteit die in sommige delen van ons land industriële vormen aanneemt. Er komen ruim 1100 agenten bij, van wie het merendeel in de wijken gaat werken. Een groeiend probleem is de vermenging van onder- en bovenwereld. Met een speciaal fonds dringen we deze zogeheten ‘ondermijning’ terug. Daarnaast komt extra geld beschikbaar voor cybersecurity, omdat het nodig is de digitale infrastructuur van ons land te beveiligen.

Onze militairen hebben binnen en buiten de landsgrenzen een belangrijke taak om Nederland veilig te houden. Na jaren van bezuinigen zet de trendbreuk van hogere defensie-uitgaven in 2019 en daarna steviger door. Het gaat om een bedrag dat oploopt naar 1,5 miljard euro extra per jaar aan het einde van deze kabinetsperiode. Dat is een verhoging van de defensiebegroting met 17 procent. Met deze noodzakelijke investering kan de krijgsmacht haar grondwettelijke taak het Koninkrijk te beschermen beter uitvoeren.

Een groot probleem is de oververhitte woningmarkt. Vooral in de grote steden zijn betaalbare woningen schaars en komen starters er niet of nauwelijks tussen. Er is grote behoefte aan woningen met een huur van 700 tot 1000 euro per maand. De regering slaat de handen ineen met gemeenten, woningcorporaties en bouwers. Het gezamenlijke doel is de bestaande woningvoorraad beter te benutten, uitwassen op de huurmarkt tegen te gaan en een inhaalslag te maken in de bouw van nieuwe huizen. De ambitie is om per jaar gemiddeld 75.000 woningen te bouwen. Het spreekt vanzelf dat de problemen niet met één druk op de knop zijn op te lossen. Maar het is wel noodzakelijk het tij te keren.

Datzelfde geldt voor het klimaatbeleid. Net zoals deze generatie volgende generaties niet mag opzadelen met een onhoudbare staatsschuld, mogen we ook geen milieuschuld doorgeven. De realiteit is dat het klimaatbeleid raakt aan onze hele manier van wonen, werken en leven. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid kansen voor de innovatiekracht van Nederland. In de zomer presenteerden vertegenwoordigers van de industrie, energiesector, landbouw, natuurorganisaties en logistieke bedrijven een voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord. Bij de uitwerking staat voorop dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden voor iedereen in ons land haalbaar en betaalbaar moet zijn. Deze grote bocht kunnen we alleen met elkaar maken. Het parlementaire initiatief voor de klimaatwet laat zien dat dit mogelijk is.

De urgentie van de energietransitie is alleen maar groter geworden na het besluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk af te bouwen naar nul. Met dit besluit wil de regering recht doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied. Natuurlijk zijn hiermee niet ineens alle problemen opgelost. Daarom zet de regering concrete vervolgstappen om de schade te vergoeden en de regionale economie te versterken.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen veel doelen alleen samen bereiken. De energietransitie, de veiligheid op straat, de zorg voor een vitaal en leefbaar platteland, maar ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling – het vraagt allemaal om bestuurlijke samenwerking. De rol van de medeoverheden wordt groter en belangrijker. De groei van het gemeente- en provinciefonds helpt hen alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren.

Leden van de Staten-Generaal, de naoorlogse geschiedenis bewijst dat bouwen aan een sterk Nederland niet kan zonder de blik naar buiten te richten. In de inbedding van ons land in internationale structuren ligt de basis voor blijvende welvaart en veiligheid. Vanuit dit dragend principe is Nederland actief lid van de NAVO, de VN, de EU en organisaties als de Wereldhandelsorganisatie.

De multilaterale wereldorde die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd staat onder druk. De bedreigingen voor de internationale rechtsorde en de vrije wereldhandel zijn legio, zowel in de ring rond Europa als verder weg. Het is een direct Nederlands belang om een bijdrage te leveren aan een stabiele internationale omgeving. De Nederlandse militairen, die zich daar onder de moeilijkste omstandigheden voor inzetten, hebben onze onvoorwaardelijke steun.

Tot 1 januari 2019 is het Koninkrijk der Nederlanden lid van de Veiligheidsraad. In die rol leggen we de nadruk onder andere op modernisering van de VN-organisatie en VN-missies en op meer aandacht voor het voorkomen van conflicten. De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking wordt gedragen door de beproefde combinatie van hulp en handel. Er komt extra geld en aandacht voor hulp aan vluchtelingen, voor opvang in de regio, voor onderwijs in ontwikkelingslanden en voor ondersteuning bij het realiseren van klimaatdoelstellingen.

Het dichtstbij zijn onze partners in de Europese Unie, met wie we samen werken aan veiligheid, stabiliteit en welvaart voor alle inwoners van de lidstaten. Het lidmaatschap van de EU maakt ons land sterker in een wereld waarin machtsverhoudingen verschuiven en oude allianties niet meer vanzelfsprekend zijn. Het is een Nederlands belang dat Europa zich collectief sterk blijft maken voor vrije wereldhandel en tegen de dreiging van importtarieven en andere handelsbelemmeringen.

Voor de Europese Unie wordt 2019 een intensief jaar met een nieuwe Europese Commissie en een nog onvoorspelbare brexit. De Nederlandse regering blijft zich met een positieve agenda sterk maken voor een betere EU, die zich richt op kerntaken en afspraken nakomt. Gezamenlijk moeten we de interne markt verder verdiepen en de euro sterker maken. Samen staan we pal voor de rechtsstaat. En alleen samen kunnen we de onrust aan de buitengrenzen van Europa en het migratievraagstuk effectief aanpakken.

In Koninkrijksverband heeft de wederopbouw van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba hoge prioriteit na twee vernietigende orkanen in 2017. De komende jaren wordt hiervoor ruim 600 miljoen euro vrijgemaakt. Met de regeringen van Curaçao en Aruba werkt Nederland aan concrete verbeteringen. Bijvoorbeeld door meer Nederlandse bedrijven te interesseren om op Curaçao te investeren en door de verbetering van de jeugdhulpverlening op Aruba te ondersteunen. De gezamenlijke kustwacht heeft een cruciale rol in het beheersen van migratiestromen en de rechtshandhaving. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba neemt de regering concrete maatregelen om de armoede terug te dringen. De werkgeverslasten in Caribisch Nederland worden met 5 procent verlaagd, waardoor het minimumloon en de uitkeringen met 5 procent kunnen stijgen. Daarnaast is 30 miljoen euro beschikbaar voor armoedebestrijding, infrastructuur en economische ontwikkeling. Zo blijven we samen vorm geven aan een Koninkrijk waarin we elkaar terzijde staan.

Leden van de Staten-Generaal,

Honderd jaar geleden vonden in Nederland de eerste verkiezingen plaats na de invoering van het algemeen mannenkiesrecht en het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Traditionele stromingen verloren terrein. De scheidslijnen van de verzuiling tekenden zich scherper af dan daarvoor. En zowel ter linker- als ter rechterzijde dienden zich nieuwe, vaak kleine fracties aan. Het confessionele kabinet-Ruijs de Beerenbrouck dat in september 1918 aantrad, in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, steunde op precies de helft van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Desalniettemin wist het met de invoering van de achturige werkdag en het algemeen vrouwenkiesrecht wezenlijke verbeteringen door te voeren. Daarom vieren we in 2019 honderd jaar kiesrecht voor alle Nederlanders.

Ieder tijdsgewricht is uniek. Maar misschien mag één parallel met het heden wel getrokken worden. Het kabinet realiseert zich dat er bij de uitvoering van het regeerakkoord geen vanzelfsprekende grote meerderheden zijn. Er is wel de Nederlandse traditie dat we met elkaar een sterk land stap voor stap steeds beter maken. In die traditie wil de regering werken, samen met u en samen met iedereen in ons land.

In ons democratisch bestel rust daarbij een speciale verantwoordelijkheid op u, leden van de Staten-Generaal. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

(bron: een overheidspropagandapagina)

Knap gedaan, Willy. *plop*

Social

Reaguursels

Inloggen


suscrofa | 18-09-18 | 22:27
Kijk even op de twitter account van Martinvisser (econoom) Wordt het hele verhaal duidelijk; in 2018 hadden huishoudens een lastenverlichting van 500 miljoen maar in 2019 krijgen we een lastenverzwaring van 800 miljoen voor de kiezen mede dankzij zorgpremie en btw verhoging.

Deze reactie mag op een apart tegeltje wat mij betreft, leesvoer voor vanavond, dank u wel.

O2Neutraal | 19-09-18 | 10:54

"Multilaterale wereldorde", kom maar door met die sappige conspiracies!

GizzleMolby | 19-09-18 | 00:05

Wat mij betreft is het figuur van Mona Keyzer het enige goede nieuws. Het kan dus: met het CDA de verkeerde partij, Volendam als volledig foute woonplaats, vijf zonen ter wereld gebracht, aan de verkeerde kant van vijftig jaar en er dan nog zo strak uitzien in een stretchjurkje.

Zou ze aan de coke zitten?

SergeantPierlala | 19-09-18 | 00:02

Wie gaat er mee de zeedijken doorsteken?

De Briemusketier | 18-09-18 | 22:11 | 1

Ik ga mee, maar heb je een bootje ?

suscrofa | 18-09-18 | 22:23

Ben ik nou gek, of gaan de meeste mensen er op achteruit in plaats van vooruit? Koopkracht stijgt dan wel iets, maar BTW gaat omhoog van 6 naar 9%, Zorgpremie stijgt met 10 euro per maand, lagere hypotheekrente aftrek, hogere energiebelasting.

Antigoog | 18-09-18 | 22:01 | 3

Kijk even op de twitter account van Martinvisser (econoom) Wordt het hele verhaal duidelijk; in 2018 hadden huishoudens een lastenverlichting van 500 miljoen maar in 2019 krijgen we een lastenverzwaring van 800 miljoen voor de kiezen mede dankzij zorgpremie en btw verhoging.

suscrofa | 18-09-18 | 22:27

Thanks!

Antigoog | 18-09-18 | 22:33

Volgens het CPB gaat de koopkracht gemiddeld 1,5% omhoog. Dat is nog steeds erg weinig, aangezien de economie met 2,6% gaat groeien, als het goed is. De grote winsten blijven toch hangen bij het grootkapitaal, waarmee ik dus niet die boer bedoel, die vanwege grondbezit op papier miljonair is. Ik ben absoluut geen socialist, hoogstens sociaal (😂), maar voor groei op de langere termijn lijkt het mij evident dat arbeid meer moet gaan lonen, want het geld dat bij de rijken terechtkomt, word niet uitgegeven in de reële economie, het verhaal van die biefstuk, waarvan je er maar één kan eten (of twee, vooruit)

decksmann | 19-09-18 | 00:06

En huurwaardeforfait weer invoeren? Die corrupte kliek is de schaamte voorbij.

Mart6037 | 18-09-18 | 21:03

Je hebt leugens, grooooooote leugens, statistieken ... en de Troonrede.
Hoe kan iemand zoveel leugens, verzinsels en waardeloze beloften bij elkaar in één tekst krijgen????

Leffe Blonde | 18-09-18 | 20:49

Hahaha,
nos.nl/teletekst#118
Meer op feiten gericht dan op meningen discussiëren.
Hoe zit dat dan met de met wetenschappelijke feiten (!) onderbouwde uitspraken van Stef Blok en waarom moest die dan zo zwaar door het stof?

steekmug | 18-09-18 | 20:32

Ik heb van die klote regering nog niemand gehoord op tv gehoord die even ons durft te zeggen dat wij met een AOW en die zo maar 1,5% bijkrijgen hoeveel dat netto is per maand met 2 personen.
Nou dat wordt dan ong 2,25 per maand met 2 personen.
Even een terrasje nemen en dan 1/2 kop koffie bestellen want voor 1 hele kop koffie kom je 1,75 tekort en om de beurt drinken want dat is de verhoging voor o.a de AOW,ers

Kokkie1948 | 18-09-18 | 20:09

Stem VVD , want alleen bij ons is de hypotheekrente-aftrek veilg. Not. Rutte is met afstand de grootste leugenaar van Nederland. Tuig.

Swoop | 18-09-18 | 19:56

We kunnen schreeuwen wat we willen, maar de "oranjes" zijn de baas en dat blijven ze. Daar is niets aan te doen en we moeten er maar mee leven.
We zijn aan de grillen van de elite overgeleverd. Zij hebben het geld en zij hebben de macht. Gewoon zorgen dat je uit de wind blijft en goed voor jezelf en je geliefden zorgen De rest kan de tiefus krijgen. Ik had het ook graag anders gewild.

beau van rtl | 18-09-18 | 19:29 | 3

Dat hele parlement is er voor de show. Net echt.

beau van rtl | 18-09-18 | 19:30

Kijk je een beetje uit met oversteken, beau? Een ongeluk zit in een klein hoekje.

LiniaalRectaal | 18-09-18 | 19:52

Ik steek niet meer over. Ik blijf aan de huizenkant.

beau van rtl | 18-09-18 | 19:57

Net Rutte gezien blijf me verbazen dat hij nog niet gestikt is in de 1.5 procent.
Overigens dezelfde verbazing waar het gaat om Seegers,Buma en v.d Staaij krijg het gevoel dat ze rechtstreeks afstammen van een bekend bijbels figuur.

likdoorn | 18-09-18 | 19:26 | 1

En als Rutte straks zijn beloning op mag gaan halen bij de Shell krijgen we waarschijnlijk Klaas Dijkhoff. Zo'n brabantse, irritante onbenul waar je helemaal gek van wordt

beau van rtl | 18-09-18 | 19:41

Mona Keijzer ziet er wel lekker uit.. ^^ Ik zou bijna in god geloven.

Wasbakplasser | 18-09-18 | 19:07
-weggejorist-
Cor Netto | 18-09-18 | 18:48 | 1

Dus Willie gaat er per jaar 24.000 op vooruit. 2.5%
Dat steekt nogal af bij mijn 100 per jaar. 1,5%

vanvandaag | 18-09-18 | 17:59

Zo, dat waren weer een paar nuttige, welbestede uren “werk”, nietwaar Zentgraaff?

sinaasappelpap | 18-09-18 | 17:38 | 1

En zo staat m’n tegel ineens onder het verkeerde topic, oepsie.

sinaasappelpap | 18-09-18 | 17:41

Ozturk met een gele fez op zijn kop? Man man, Prinsjesdag lijkt steeds meer op carnaval.

Wasbakplasser | 18-09-18 | 17:27

Hoe maak je van iets simpels iets heel moeilijks? Als er tien mensen aan een huis bouwen en er is 1 chef en tijdens de pauze zijn er 11 broodjes. Dan vind iedereen het dus normaal dat de chef 3 broodjes krijgt, want die werkt extra hard? En de directeur eist 6 broodjes omdat hij al jet risico loopt.. En zij die het werk leveren moeten 1 broodje delen en als ze niet oppassen moeten ze over de korst belasting betalen. Wat een schimmige, corrupte, pleuriszooi is het toch. We worden met zn allen voortdurend genaaid en het houdt niet op.. niet vanzelf.

Ton8695 | 18-09-18 | 17:09

Hoeveel Geenstijlers zitten hierop te wachten?

Francisca | 18-09-18 | 16:45

Het belangrijkste nieuws was natuurlijk Mona Keijzer, die had dr tweelingen niet thuisgelaten. Zo zeg. Complimenten hoor.

Rest In Privacy | 18-09-18 | 16:44

3 miljard naar de ouderenzorg ( hoeveel miljoen burgers zijn dat)en ruim 2 miljard naar de buitenlandse aandeelhouders ( hoeveel koppen zijn dat)door het schrappen van de dividendbelasting..
echt, het ontgaat mij totaal dat voor de ouderzorg er een druppel op een gloeiende plaat bij komt en daarentegen enkele rijke buitenlanders nog rijker mogen worden opgehoest door de Nl belastingbetaler.

ik blijf erbij.
BILDERBERG/Oranjes!!

fikkieblijf! | 18-09-18 | 16:38

Die Koning is een aardige vent,maar Rutte en zijn kabinet van linkse-gristenen en pseudo-liberalen liegen dat het gedrukt staat. Het netto besteedbaarinkomen is sinds 2004 gedaald t/m 2016. ( Bron EBS) Alle overige West-Europese landen zijn gestegen behalve wij. De staatsschuld is sterk toegenomen onder Rutte en de uitgaven zijn sinds 2010 met € 41 miljard verhoogd.
Hoezo sterk stijgende economie? Ja voor de Quote 500 genomineerden wel ja. Rutte is totaal ongeloofwaardig geworden. Lakei van het grootkapitaal gevestigd in de Taxheaven Nederland. Oprutten dit zootje bedriegers.

Eendragtmaaktmagt | 18-09-18 | 16:31

Wil Lex for president. Oh wacht.....

Cold-Cees | 18-09-18 | 16:26 | 1

*proest*

halfvolle glas | 18-09-18 | 16:46

Heb de poppenkast gemist. Maar gedroeg Prins schultenbrau zich een beetje als "it's good to be the King".....

Mark_D_NL | 18-09-18 | 16:19

320 mio erfgoed + 3 miljard ouderenzorg + 2 miljard (jaarlijks) unilever dividend tekort + 1,5 miljard defensie + 600 mio bovenwindse eilanden + 2 miljard = 9,42 miljard EXTRA worden opgehoest. Hoe gaat dat betaald/geind worden? wie gaat dat ophoesten?

HetOorAakel | 18-09-18 | 16:15 | 2

Jij.

Mark_D_NL | 18-09-18 | 16:19

' gaat goegelen op kaaiman, luxemburg, stichtingen- en charitiesconstructies '

HetOorAakel | 18-09-18 | 16:25

Wie betaald deze poppenkast, ik mag toch hopen dat die hoedjes niet worden gekocht van onze centen ....

Mich2007 | 18-09-18 | 16:15 | 1

Het is altijd van onze centen, ze worden toch rijkelijk betaald.

FreeVogelaar | 18-09-18 | 16:20

Wil iedereen ff ophouden over de dividendbelasting?
Het is juist dat de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag gaat.
Iedereen snapt dan toch ook dat je elders door de regering wordt teruggepakt?
En dat is een verhoging van de dividendbelasting.
Maar een deel van het dividend wordt onbelastbaar.
Namelijk het deel van de winst dat van de ene naar de andere B.V. Wordt overgeheveld.
Elke ondernemer in Nederland die vanuit zijn B.V. dividend aan zichzelf wil uitkeren is en bl;ijft de klos en gaat zelfs meer dividendbelasting betalen!
Daar rept niemand over.
Kijk maar eens in het regeerakkoord en Google maar eens. De website van de Belastindienst verschaft ook informatie.
Jesse Klaver vertelt dus niet het hele verhaal. Hij speelt handig in op het sentiment onder het volk: woede tegen grote ondernemingen over hun gedrag.

Albert5000 | 18-09-18 | 16:07 | 3

Klopt, maar Links deelt nou eenmaal graag uit, en het liefst op een ander zijn kosten.

FreeVogelaar | 18-09-18 | 16:17

Die 2 miljard gaat rechtstreeks naar KH.

gato | 18-09-18 | 16:36

Lekkere logica. Als de dividendbelasting wordt afgeschaft, wordt hij eigenlijk verhoogd want de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Klinkt als een redenatie die uit de mond van een VVD politicus zou kunnen komen.

Rest In Privacy | 18-09-18 | 18:19

Ach hou toch op Alex, omhooggevallen stuk verlenging van de leugenmachine van rutte III, jij hoefde die dividendbelasting waarschijnlijk toch al niet te betalen. Wanneer lees jij je nou vooraf eens in, voordat je je belachelijk maakt in de ridderzaal. Elke opmerking of bewering die je maakt valt zo onderuit te halen. Ik begin er niet meer aan, dat jij zelf moeten doen, je bent mijn enige bovendaan.

CleaudeSacke | 18-09-18 | 16:06

Ik zou Willem-Alexander niet afrekenen op wat hij zegt. Hij heeft niets te zeggen en zit vast in een keurslijf.
Het zou heel goed kunnen dat ook de koning wakker is en inziet dat dit de nazomer is van Nederland als Westers beschaafd land en dat hij diep van binnen kotsmisselijk wordt van mensen als Rutte.

Gibbon | 18-09-18 | 16:02 | 11

Lineaal Rectaal. Je hebt gelijk, maar die kans heeft hij al vaker gehad. Toen op Koninginnedag mensen werden aangereden in Apeldoorn had hij samen met zijn broer de mouwen op moeten stropen en de mensen gaan helpen. In plaats daarvan dook hij weg en reed de bus snel naar een veilige plek. Toen had hij zich onsterfelijk kunnen maken en had heel Nederland aan zijn voeten gelegen. En ik zie hem nog rennen bij het incident met de Damschreeuwer. De schijtluis. Wel met oranje wc potten gooien en een biertje drinken met Putin. Nee hoor, ons dikke prinsje wordt nooit een baas. En dan van die fan was maar een geintje hoor.

beau van rtl | 18-09-18 | 20:34

Oh ja en voor de mensen die nu gaan zeggen:"Jaaaah, maar dat mag hij niet doen"
gelul, dat kan hij best zelf uitmaken als het een beetje kerel is met pit. Ongeschikt dus.

beau van rtl | 18-09-18 | 20:37

@beau van rtl
De koning hoeft wat mij betreft geen individuele gevallen te helpen. Wel moet hij zich realiseren dat zijn volk lijdt, en dáár iets aan doen. Te beginnen met het ontslag van Rutte, volksverlakker nummer 1. Stel Kees van der Staaij maar aan als rentmeester. Die neemt zoiets nog serieus. Maar ja, zul je toch eerst van die T. Rix af moeten. Moet hij zelf regelen hoor, iedereen heeft een moeilijk leven tenslotte.

LiniaalRectaal | 18-09-18 | 20:46
▼ 8 antwoorden verborgen

Heeee GS rot eens uit m'n gezicht met dat volksverlakkende verraders tuig!.

swebe | 18-09-18 | 16:01

Ik lees hier en daar wel iets over naast elkaar leven, tweede kansen, integratie en dergelijke maar die vermaledijde olifant in de porseleinkast wordt vakkundig vermeden. Daarnaast belooft het een beetje reparatie van 10 jaar neoliberalisme (of langer) maar meer is het verder niet.

"Waar het niet goed gaat, wil de regering actie ondernemen. Dat is niet in één programma of wet te regelen, ..." . Nee, maar het zou helpen als de wet gehandhaafd werd, en niet zo als nu selectief.

Het klinkt allemaal aannemelijk, maar overtuigend? Helemaal niet.

de visser | 18-09-18 | 16:01

Jokvrouw Kajsa.
Heel fraai!

demaup | 18-09-18 | 15:56 | 3

Natuurlijk, van onze zuur opgehoeste belasting centen, daar mee kan je een draak nog mooi maken.

FreeVogelaar | 18-09-18 | 16:00

Vrouw?

Mark_D_NL | 18-09-18 | 16:23

@FreeVogelaar

Ik vind de vondst joKvrouw fraai die onder de foto staat.

demaup | 18-09-18 | 16:57

De troonrede heeft kennelijk voornamelijk betrekking op onze Koning.
Naast altijd de sneer naar Wilders en zorgen over mensen die zich zorgen maken, is de boodschap al jaren dat we plusjes krijgen.
En de enige die er echt substantieel iets van merkt is de koning zelf.

Rommelende Onderbuik | 18-09-18 | 15:53 | 1

De sneer naar Wilders is begrijpelijk, hij is tegen alle belasting parasieten, dus niet alleen de gelukzoekers.

FreeVogelaar | 18-09-18 | 15:57

Prinsjesdag 2015: Nibud: grootste koopkrachtstijging sinds 2008.
(Nibud heeft het artikel verwijderd, maar de NRC heeft nog wel wat staan).
www.nrc.nl/nieuws/2015/09/15/live-de-...

Rommelende Onderbuik | 18-09-18 | 15:51

Van ons Nederlands broedervolk krijgen we weer niet veel steun. Stop aub met Brussel af te korten als bxl en de perceptie te ondersteunen dat het een exclusief franstalige stad zou zijn.

ivanhoe bergs | 18-09-18 | 15:48

Zo het jaarlijkse sprookje van de Efteling hebben we ook weer gehoord.
Miljarden euro's overschot maar huren ,zorg,energie en andere belastingen en levenskosten omhoog .
En natuurlijk weer de binnen halerij van Honderdduizenden opvreters en andere niets toevoegenden voor dit Land..
Plus geen zorg voor je eigen ouwe moer dat mag je ook nog eens zelf doen van Ze..
Stem aankomende verkiezingen in 2019 eens wat anders .
KIES VOOR JEZELF .

liegende lippen | 18-09-18 | 15:47 | 5

0.7 % verhoging voor je ouwe moer. Geweldig. Hoeveel krijgt Amalia ook al weer op haar 18e verjaardag.

gato | 18-09-18 | 16:54

Doe ik al jaren, bevalt prima!
Berbaar | 18-09-18 | 15:49

Maar je doet het over de rug van anderen en dat is ronduit smerig.
Hypocriete kl**tzak die je daar bent.

Baski | 18-09-18 | 17:31

Baski. Leuk je weer eens te lezen, maar je moet niet direkt weer beginnen met schelden man. Kom eens met een beetje inhoud.

beau van rtl | 18-09-18 | 19:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Het lekkende koffertje, jurkjes en hoedjes, economie stimuleren door meer belastingen te heffen, feest.

Oh, wel jammer dat er geen planeet B is!
Wanneer alle SJW's, Gutmenschen, beroepsnegers, emigranten en de zorgdragers van het klimaat daarheen emigreerden, dan konden zij daar eindelijk ongestoord het socialistisch paradijs realiseren - en de rest van ons lekker achterlaten in de rechtse hel.

Jan Passant mk2 | 18-09-18 | 15:38

Wat een gelul. Um zum Kotsen.
Het had in 2 zinnen gezegd kunnen worden:
Buitenlanders eerst, daarna eigen volk.
En
Buitenlanders maken de dienst uit, ook in 2019 weer.

Immers, buitenlandse verkrachter krijgt een lagere straf dan een Nederlander om zo zijn verblijfsvergunning niet in gevaar te brengen.
Immers, buitenlandse azielzoekers bepalen (met leugens en felle strijd die WIJ moeten betalen) zelf wel of ze hier blijven ja of nee en niet de Nederlandse staat.

Beste Mark Rutte, na uw loopbaan als premier rest u ongetwijfeld nog een mooie baan in het Sprookjesbos van de Efteling als Chief Story Teller.

Albert5000 | 18-09-18 | 15:37

Die Brexit wordt net zo misbruikt voor het uitrollen van dubieuze agenda's als de millenniumwisseling.
Toen werd ook jaren van te voren gedreigd met allerhande onheil waar later niets maar dan ook helemaal niets van bleek.
Het gepeupel angst en doembeelden aanpraten en daar je gewin uit slaan,..... dat is politiek opportunisme op zijn best.

Prof. Pim Pam Pet | 18-09-18 | 15:36 | 1

Prof. Die Brexit wordt wel zo'n geweldig succes. Ik kan niet wachten.

beau van rtl | 18-09-18 | 19:46

Mooi artikel trouwens in het FD.
De Raad van State kraakt de begroting totaal af.
Begint al goed dus.

Maya de Blij | 18-09-18 | 15:33

Inhoudelijk een van de slechtste troonredes ooit.
Behalve de politieke versplintering dan, maar die hebben de midden partijen volledig aan zichzelf te danken met jarenlang wegkijken en wanbeleid.
Wat een aanfluiting.

Maya de Blij | 18-09-18 | 15:28

Barbera Visser scheert het tussenstukje van haar monobrow.

Knufter | 18-09-18 | 15:27

O, ja, vorig jaar zouden we er ook zo op vooruit gaan.
nos.nl/artikel/2193783-prinsjesdag-de...
Belangrijkste punt natuurlijk als laatste: Salaris koning omhoog, meer geld voor paleizen!

Rommelende Onderbuik | 18-09-18 | 15:24 | 1

Paleizen zijn van de burger en moeten alle reparaties betalen.
Alleen het Koningshuis mag erin wonen.

gato | 18-09-18 | 16:57

Wat een achterlijke uitdragerij is het toch ook.
Carnaval der volksverlakkeraars (ja enkele uitzonderingen daargelaten).

Gazzerop | 18-09-18 | 15:21

Nou nou nou... Nadat de prutsers in Den Haag het land bijna totaal naar de kloten hadden geholpen, liften we eindelijk met meer geluk dan wijsheid, ietsje mee met de wereld-economie. Nadat overheid, bedrijven en buitenland al drie jaar mochten genieten van de opwaartse beweging, schijnt nu ons burgers iets gegund te zijn. Een kluifje wordt toegeworpen. Tenminste, zo wordt nu ons toegezegd.

Rommelende Onderbuik | 18-09-18 | 15:16 | 3

en dan? die paar tientjes die de burger krijgt boeien niet echt. Zorg liever voor wat betere ouderenzorg en onderwijs.

small_town_dude | 18-09-18 | 15:40

small_town_dude | 18-09-18 | 15:40 | favorietblock
Dat deden we al in 2017. Extra geld voor de verpleegzorg. Het kabinet reserveert volgend jaar 270 miljoen euro extra voor de leraren in het basisonderwijs, vooral bedoeld om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.
nos.nl/artikel/2193783-prinsjesdag-de...

En het gaat gewoon door in 2018:
Het kabinet komt met extra geld voor onderwijs, defensie, veiligheid en zorg.

Ik ben trouwens hoeveel er meer naar warmtepompen gaat. (Vorige keer 160 miljoen).

Rommelende Onderbuik | 18-09-18 | 15:45

Als.ze hadden gedaan waarvoor ze gekozen zijn en voor betaald worden, had dat meer kunnen zijn.

ik_word_gek_in_NL | 18-09-18 | 15:47

De oorlog herdenken.
Juist ja. De Oranjes wisten niet hoe snel ze veilig weg konden vluchten met het Nederlandse goud.
Daarna rustig de uitslag afwachten, beetje verzetsheld spelen (Bernhard bevelhebber ) , terwijl Bernard een brief naar Hitler geschreven had om stadhouder van Nederland te worden.
De gotspe, het lef, de hypocrisie, en het ongelofelijke zakkenvullen met vrijstelling van belasting, giga aandelenpakket in Shell, plus gratis wonen, reizen en giga salaris, wat dus in mijn ogen niet echt nodig is als je
a al multimiljonair bent
gratis kunt wonen, leven reizen
Ja, dit is een aanval op de oranjes, ik zou kunnen leven met een Koninkrijk, als zij zich niet zo zelfverrijkend en onsolidair met de echte Nederlander zouden opstellen.

King of the Oneliner | 18-09-18 | 15:15 | 2

@King
Het eerste wat ze deden na terugkeer was de Marshall hulp stiekem inzetten voor een koloniaal avontuur in Indonesie. Onder Amerikaanse protesten moest er gestopt worden met dit misbruik en mochten ze het goedmaken door vrijwilligers naar de Koreaanse oorlog te sturen. Er zijn nog levende veteranen die zich inmiddels hardop beginnen af te vragen of dat nu eigenlijk wel zo en goed idee was.

kindapaas | 18-09-18 | 15:32

En niet komen tekenen in Wageningen.

gato | 18-09-18 | 16:58

Wat een farce.
Waarom de staat van het land spiegelen aan de "nulmeting 40-45"?
Die wederopbouw was pak 'm beet 20 jaar later voltooid en het land was af. Politiek was toen nog redelijk eerlijk en er was voldoende welvaart. Iedereen tevreden, Nederland was weer helemaal van de Nederlanders.
Dát zou een ijkpunt moeten zijn, niet het moment van het verslaan van een vreemde mogendheid aan de vooravond dat de Nederlandse identiteit te grabbel wordt gegooid aan het experiment EU met hun leiders als equivalenten van hetgeen "we" in '45 terug de grens overgeschopt hebben.
Ook de passage "We willen echte bedrijvigheid belonen en alleen bedrijven naar ons land halen die wat toevoegen aan onze economie". Geldt dat ook voor gelukzoekende immigranten?
Enfin, zo kun je die hele liegrede op elke alinea debunken, maar daar heb ik geen tijd voor, van de 9 urige werkdag heb ik de eerste 4 uur voor de belastingpot gewerkt, nu voor mezelf aan de gang.

gemeentereiniging | 18-09-18 | 15:12

Sterk Wopke, niet dankzij Rutte maar ondanks Rutte gaat het goed!

jip_86 | 18-09-18 | 15:09

Ondertussen wordt er nu in de TK gekletst over een pooltocht van Armstrong.

loser | 18-09-18 | 15:07

Op het koffertje staat dus: je menterai: ik zal liegen i.t.t. ik zal handhaven.

King of the Oneliner | 18-09-18 | 15:06

Het doet me totaal njetski... Hoop blabla...uiteindelijk is het een groot traag niet werkend mechanisme, waarbij de overheid een grote groep 9-1600 "werkende" snurkers is..... Ik kies wel voor eigen belang....

obseditas | 18-09-18 | 15:04

De hamvraag (pun intended) blijft natuurlijk waarom er zoveel mensen anti-Nederland zijn. Veelal mensen met een Nederlands paspoort. Is het niet tijd voor deze mensen om hun paspoort en nationaliteit op te geven en dit in te ruilen bij bijvoorbeeld Koning van Marokko of Tsaar van Rusland of Dictator van Hongarije (kut bericht, EU kan Hongarije niet buiten kicken). Enzovoort?

Ik vind ons land met alle problemen nog steeds het mooiste land. Ik en mijn vrouw willen dus ook ergens volgend jaar terugkeren. Let wel xenofoben. Mijn vrouw is allochtoon. Blank. En half katholiek half joods. The horror.

De Koreaanse Slet | 18-09-18 | 14:58 | 6

Beetje meer respect voor uw eigen allochtone vrouw DKS (non-info trouwens). Niet “Ik en mijn vrouw” maar “Mijn vrouw en ik”. Weet u nog? Normen en waarden. Kus / Knipoog en alvast welkom terug.

Nalek | 18-09-18 | 15:26
-weggejorist-
Knufter | 18-09-18 | 15:31

DKS, zelfs ongelezen en ongezien altijd Plus Tien!

Rest In Privacy | 18-09-18 | 16:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Hij krijgt wel steeds een dikkere plofkop

Vonkentrekker | 18-09-18 | 14:56 | 1

Ja, de bijnamen Dikke Willem en Amalia de Dikke zijn al geclaimd en mogen alleen gebruikt worden als aan de rechthebbende is betaald.

Koos Knak | 18-09-18 | 14:59

Broeva, haro!

BrabantsVerzet | 18-09-18 | 14:53

Niet mijn koning, niet mijn regering, wel mijn land.

Dussen | 18-09-18 | 14:51

Waarom zag in nou twee Arabische witte lappenkoppen in ONZE Ridderzaal? Wat hebben die nou te maken met ONZE troonrede? Of zijn ze hun opvolgers aan het inwerken?

Nelis SplitBloes | 18-09-18 | 14:51 | 2

Genodigden van leden van de Staten Generaal.

Berbaar | 18-09-18 | 14:58

Volgens mij bedoel je Eugene Ruggenaat, dat is de premier van Curacao.

LaatsteAvondmaal | 18-09-18 | 21:54

Pak eens echte problemen aan (woningmarkt, pensioenen, immigratie, energiemarkt) in plaats van dat gezever over geld.

Bauchschmertzen | 18-09-18 | 14:48

Mijn brein schakelde zichzelf al gedeeltelijk uit toen ik Maxima zag uitstappen met die vliegende schotel op haar knar. Eén blik op die zaal vol opportunisten, zelfverrijkers, leugenaars en eigenpijpers en ik was er helemaal klaar mee.

MickeyGouda | 18-09-18 | 14:47 | 3

Kom op MG, niet zo negatief. Dat ben ik niet van je gewend.

Rest In Privacy | 18-09-18 | 14:50

Zal de kift zijn Kuif ;)

Berbaar | 18-09-18 | 14:56

@Kuifje-in-Afrika

Je hebt gelijk, Kuifje. Ik zal proberen e.e.a. alsnog met een frisse blik tot mij te nemen.

MickeyGouda | 18-09-18 | 14:58

Dat gezeur altijd over geloof, kerken en god. Als je daar als staatshoofd nog mee bezig bent, dan geef je aan compleet de weg kwijt te zijn.
Veder is Wim-Lex een stroman voor het kabinet. Hij zegt fijntjes op wat hem is gedicteerd in het kader van "don't shoot the messenger".
Walgelijke vertoning, inhoudelijk gezien.

Bakkeleures | 18-09-18 | 14:46

Nou, daar was geen woord Spaans bij (voor Maxima) en de bede was niet in het Turks, op zich al een winstpunt. A la akbar!

bergsbeklimmer | 18-09-18 | 14:42

Geachte Willem Alexander, mag ik u een vraag stellen?
Als je als burger / maatschappij jaar in jaar uit geacht wordt steeds meer zelf te doen (mantelzorg, zelfredzaamheid, langer thuis wonen door weg bezuinigen verpleeghuizen e.d.) terwijl de belastingdruk stijgt, waar blijft dat geld dan?
Ik zie uw antwoord graag tegemoet,.... groetjes uw prof.

Prof. Pim Pam Pet | 18-09-18 | 14:41

Die tekst op dat koffertje. Heel subtiel.
Volgens mij heeft niemand dat opgemerkt.
En weet ook niemand wat dat betekend, behalve Jacques Bruel misschien

Osdorpertje | 18-09-18 | 14:40 | 2

Nee, het is pas een paar keer gemeld in de comments en is duidelijk voor iedereen met meer dan een jaar MAVO (jaja,MAVOOOO)

miko | 18-09-18 | 14:47

Lees je ook wel eens de teksten van andere reaguurders? Dan hoef je namelijk niet zelf een onzinnige tegel te schrijven.

beter-laat-dan-nooit | 18-09-18 | 14:57

Was Halbe erbij?

Rest In Privacy | 18-09-18 | 14:40

De Nederlandse overheid wil nu vooral weer veel (meer) geld uitgeven. Leren ze niets van de recente geschiedenis!?

Albasalix | 18-09-18 | 14:40 | 1

Hoorde net gekke Greet die wil van de 8 miljard die naar het aflossen van de staatsschuld gaat nog even 6 miljard uitgeven aan populistische dingetjes zoals het verlagen van de huren en de zorgpremie.
Knettergek!

Berbaar | 18-09-18 | 14:55

Wat zegt Lex over immigranten en Islam en de verder oplopende belastingdruk en de verziekte woningmarkt? Dit zijn de belangrijkste problemen in ons land.

Pislinq | 18-09-18 | 14:40 | 1

Geen besneden kut natuurlijk. Met oogkleppen op naar de Kerst.

Rest In Privacy | 18-09-18 | 14:41

Kortom het betoog valt samen te vatten als: De rijken worden rijker. De armen worden nog armer. De armen moeten voor nop aan de slag onder erbarmelijke omstandigheden. Alles voor het groot kapitaal, de multinationals, de banken en de werkgevers. De onderklasse en in mindere mate de middenklasse moeten boeten. Precies zoals het neoliberalisme voorstaat.
Werkgevers moeten nog minder risico lopen. Consumeren - lees het voedsel - wordt nog duurder.
Bewijs: de rijken worden nog rijker. De onderklasse moet het ontgelden.
Werd iets over democratische waarden voorgelezen. Wat dit kabinet in ieder geval heeft gepresteerd is dat de democratie binnen acht maanden is afgeschaft na het aantreden van dit kabinet. Normaliter duurt het afschaffen een eeuwigheid tenzij het in het belang is van de bovenklasse.
Ook het klimaat moet worden gered. Kost de onderklasse slechts 25 miljard per jaar (aan extra belasting) hetgeen niet werd verteld. Ook hier geldt weer: de bovenklasse, de neoliberalen gaan er weer met deze (extra belasting)gelden er vandoor.

En toch staat de VVD nog met grote afstand in de peilingen bovenaan.

Tot slot eindig ik maar met de woorden van de Koning zoals hij zijn troonrede ook heeft beëindigd: Ieder voor zich, god voor ons allen. Amen.

ProAsfalt | 18-09-18 | 14:36 | 3

Een schatje ben je.

A.U.EnLeven | 18-09-18 | 14:40

Ja voor communisten zoals ProA zal het afzien worden.
Mooi!

Berbaar | 18-09-18 | 14:53

Terug naar de strokarton en de aardappelmeel met ProAsfalt!!

Rest In Privacy | 18-09-18 | 14:55

Goeie en inspirerende troonrede. Leve de Koning!!

Rest In Privacy | 18-09-18 | 14:35

Wat
Een
Gelul

marcoplarco | 18-09-18 | 14:33

Alternatieve, maar meer realistische, troonrede:
De overheid bouwt druk door aan de samenleving.
Na de bouw van de parallelle samenleving voor Turken en voor Marokkanen, bouwen we nu vrolijk verder, op uw kosten, aan parallelle samenlevingen voor Syriërs, Somaliërs en vele andere groepen gelukszoekers.
Want ons land is voor iedereen. We respecteren iedere cultuur, we respecteren messentrekkerij en de verkrachtingen die daarmee samenhangen.
We accepteren dat meisjes en vrouwen 's avonds niet meer over straat durven. Dat hoort allemaal bij de mooie globalistische wereld die wij nastreven.
VNO-NCW heeft berekend dat we makkelijk legbatterijhuizen kunnen bouwen voor 30 miljoen mensen en de diversiteit gaat dus nog enorm toenemen.
De 'witte' Nederlander is binnen een aantal jaren minderheid in Nederland en als de babyboom generatie dood is, nog maar een kleine minderheid.
Maar als we kijken naar Zuid-Afrika, waar absoluut geen plaasmoorden plaatsvinden, kunnen we zien dat de blanke minderheid in Nederland alle vrijheid en respect zal krijgen, net zoals de blanke minderheid in Zuid-Afrika.
Iedereen die anders denkt is een haatzaaier, racist, xenofoob en antisemiet.
Groetjes,
Wim.

arbeid_loutert | 18-09-18 | 14:29

Goh, de dividendbelasting wordt afgeschaft. Niets van waar, mensen. Die blijft gewoon bestaan. We gaan allemaal meer betalen. Blijf vooral vvd stemmen.

Pislinq | 18-09-18 | 14:28

Kan iemand duiden waarom de koning zijn trouwring niet om zijn ring-, maar zijn middelvinger draagt?
Vanuit familietraditie kan ik wel een lijstje met mogelijke redenen opstellen maar ik ga het hier niet zonder fundamenten neerkwakken.

loze stijl | 18-09-18 | 14:25 | 4

Dat is zijn koninklijke vingervinger. Daarom dus.

Pislinq | 18-09-18 | 14:30

Iedere zwevende dorpsidioot geeft er een andere betekenis aan. Je kan er over gaan speculeren maar ik heb geen zin in een ban.

The_Challenger | 18-09-18 | 14:36

Speciaal voor het pampapaardje,vind ze lekker.

miko | 18-09-18 | 14:45
▼ 1 antwoord verborgen

Mensen moeten voelen dat de politiek er voor iedereen is. Is een herhaling van Mark Rutte die bij zijn aantreden zegt dat hij een premier is voor alle Nederlanders.

De praktijk wijst uit dat de kloof tussen politiek onder het bewind van Rutte enorm is toegenomen. Referenda zijn om zeep geholpen, en de versplintering van het politieke landschap is nooit zo versplinterd geweest. Ik verwacht daarom dat Rutte morgen zijn ontslag aanbiedt aan de opperpils.

Foolonthehill | 18-09-18 | 14:24

En die hoed is een spatdeksel voor wanneer Alex voorleest.

Premier Trutte | 18-09-18 | 14:21 | 2

Of een satellietschotel met ontvanger om hem boven al het geroezemoes, snoepjesgeritsel en Pechtoldse gesnuif uit te kunnen horen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 18-09-18 | 14:30

Hoed u voor het koningshuis en de tro-onrede

Premier Trutte | 18-09-18 | 14:34

"Het kabinet realiseert zich dat er bij de uitvoering van het regeerakkoord geen vanzelfsprekende grote meerderheden zijn."
De religie van democratie wordt gewoon toegegeven. Het is aan u -de hardwerkende gelukkige sterke Nederlander- wat u daarmee doet bij de volgende priester-verkiezingen.
Deze religie van democratie bestaat uit vele sektes met elk hun eigen geblaat voor meer, meer, meer geld. U mag er in (blijven) geloven, u mag ervoor (blijven) betalen en u mag er zelfs voor sterven. Besef echter goed dat de enige 'verlichting' die u ooit zal voelen in uw leven, een 'lastenverlichting' is.
Geestelijk bent u gewoon een slaaf van dit oh-zo-geweldige geloofssysteem genaamd 'democratie': de geboden naleven (deugen) en betalen tot u sterft.

A.U.EnLeven | 18-09-18 | 14:20

DDR. Derde Dinsdag in septembeR.

Premier Trutte | 18-09-18 | 14:19

De oorlog er weer bij halen.
In de oorlog verloor iedereen veel geld en na de oorlog moest iedereen 10 jaar lang de broekriem aanhalen en daarna was iedereen die voor de oorlog rijk was weer rijk. Dat hebben wij als landen (onze grootouders dus) weer mooi voor elkaar gekregen. De kleine man mag zich inhouden zodat de elite het beter heeft.

Osdorpertje | 18-09-18 | 14:18

Ik lees dit niet eens. Het komt op mij over als een grote magic show in las Vegas. Op het moment dat je het hoort of leest is er bewondering en verbazing (dat het zo goed gaat en we het zo goed gaan krijgen) en als je weer buiten staat kom je er achter dat je portemonnee nog steeds leeg is

Nico1000 | 18-09-18 | 14:16

Vieze grijns van Rutte toen de vergelijking met kabinet Ruijs de Beerenbrouck 1 ter sprake kwam.
8-urige werkdag en vrouwenkiesrecht.
Pronken met Ruijs' veren.

Die vergelijking gaat mank omdat de regering toen dus geen absolute meerderheid had en met hun voorstellen echt langs het parlement met leden zonder last en ruggespraak moest.

Zoals ons parlementair stelsel ooit bedoeld was.
Fractie discipline en zetelroof bestonden nog niet.

Oppositie slijpt uw messen.

Ben-Bataaf | 18-09-18 | 14:15 | 2

Een werkdag van 8 uur in die tijd, woonde je 3 minuten van je werk en dan deed je het nog lopend ook. Tegenwoordig kan je het door het woon-werkverkeer gerust een 10 urige werkdag van maken.

The_Challenger | 18-09-18 | 14:26

Ik vergat erbij te vermelden dat er onder leiding van Troelstra met zijn revolutiedreiging er toen geen sprake was van een tandeloze oppositie.
Ik roep elke parlementariër met gewetensnood dan wel herverkiezingsangst op om de fractiediscipline waar men nu aan gebonden is te heroverwegen.

U wil het verschil maken? Dit is uw kans.

Ben-Bataaf | 18-09-18 | 14:30

"We willen echte bedrijvigheid belonen en alleen bedrijven naar ons land halen die wat toevoegen aan onze economie." precies en daarom Raus met die bodemhengelende multinationals. Dividendbelasting omhoog en maak van dat enorme Gigantische bedrag arbeid goedkoper en investeer in innovativiteit

Rest In Privacy | 18-09-18 | 14:15

Een rede zonder rede.

Cobalt bomb | 18-09-18 | 14:15

''We willen echte bedrijvigheid belonen en alleen bedrijven naar ons land halen die wat toevoegen aan onze economie.''
.
Deze zin snap ik niet helemaal Willem en leden van de staat. Willen jullie die nog iets toelichten? Groet, een nederige onderdaan

Armin Langbaard | 18-09-18 | 14:14 | 2

Overheid haalt geen bedrijven naar ons land. Ze creëren alleen ambetarenbaantjes van uw belastinggeld.

Pislinq | 18-09-18 | 14:32

Wat ze gemakshalve vergeten is dat het vestigingsklimaat voor met name hoger opgeleide werknemers volledig is verziekt. En 9 van de 10 bedrijven die wat toevoegen hebben dergelijk personeel wel nodig. De universiteiten barsten uit hun voegen van de buitenlandse studenten en een heel groot gedeelte maakt zijn opleiding in het buitenland te gelde. Check ook de emigratiecijfers van het CBS: hoger dan ooit.

witwas | 18-09-18 | 14:44

*Piep. Zoem. Kraak. Ruis. Reutel*
En dat was het dan weer, het parlementaire hoogtepunt van het jaar, het verjaardagsfeestje van onze democratie.
*feestneus opzet, op een roltoeter blaast en schouders ophaalt*

Graaisnaaiert | 18-09-18 | 14:14

Heel mooi hoor. Kan zo de prullenbak in bij de aanstaande krediet- en eurocrisis 2.0

Harry Turtle | 18-09-18 | 14:12

"Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans heeft als doel dat het voor werkgevers minder risicovol wordt mensen een vast contract aan te bieden."...... Dit is toch wel de kern van de verkankering van ons land/onze economie. De burgers/werknemers zijn een risico... Een risico... Wij zijn met ons allen een RISICO voor ons land. Stil word ik hiervan.... Heel stil.....

Leptob | 18-09-18 | 14:11 | 2

U begrijpt er weinig van.
Vaste contracten zijn voor ondernemers inderdaad een risico.
Doorbetaling bij ziekte is voor kleinere MKB-ers een dermate groot risico dat men van vaste contracten afziet, ook voor prima functionerende werknemers.
Je daar tegen verzekeren is ook nog eens onbetaalbaar.
Dus ja dat risico verminderen en werknemers meer kans geven op een vaste aanstelling is voor iedereen winst.

Berbaar | 18-09-18 | 14:21

Mij vertellen dat ik er niets van begrijp vind ik wel een bijzondere conclusie. U kijkt blijkbaar door de bril van een ondernemer. Dat mag. Ik vind het echter ongepast om alle werknemers weg te zetten als een risico. Zij zijn uiteindelijk de mensen die de arbeid verrichten waardoor een land rijk wordt. En daarbij horen risico's. U noemt die onbetaalbaar om te verzekeren. Ik heb mijn auto ook alleen WA verzekerd. AllRisk vind ik ook te duur. Of gaaan we de werkgevers dezelfde luxe toekennen als de banken? Alles maar afwimpelen op de maatschappij en zelf verder vrolijk lekker binnenharken? Ondernemen is nou eenmaal risico lopen.

Leptob | 18-09-18 | 15:02

Bla,bla,bla, ze delen hier en daar een paar centen uit aan ambtenaren en gaan vervolgens door waar ze mee bezig waren, Nederland en de Nederlanders uitknijpen en ten gronde richten. Echt ronduit waardeloos deze troonrede!

Toetsiemonster | 18-09-18 | 14:11

Even over de dividendbelasting. De (ingehouden) dividendbelasting is voorheffing op (eventueel) te betalen inkomstenbelasting. Als je dus geen inkomstenbelasting betaalt, kun je niets verrekenen. Voor iemand die (heel) veel dividend(en) ontvangt en de dividendbelasting niet kan verrekenen, kan dat dus een flinke strop zijn

Cwasimodo | 18-09-18 | 14:09 | 2

Bijvoorbeeld, prinses Beatrix, prinses Irene, prinses Margriet en prinses Christina.
Juliana had 25% van alle aandelen Shell in portefeuille na de verkoop van de Bataafse Petroleum Maatschappij. Indien die nooit verkocht zijn, en waarom zouden ze, zijn de Oranjes nu multi-miljardair.
De prinsessen bezitten ieder circa 4,9% van de aandelen Shell, de laatste 5,4 % aandelen Shell zitten waarschijnlijk in 2 stichtingen op de Caymaneilanden, of zijn al in bezit van Juliana haar kleinkinderen.
Het dividend was in 2017 $1,88 per aandeel, dwz. ruim 3 miljard euro aan dividend voor de Oranjes die samen ruim 60 miljard euro aan bezittingen hebben. De dividendbelasting hierop is normaliter 25%, dit jaar circa 750 miljoen euro.
Ook dit jaar halen de Oranjes weer 3 miljard euro aan dividend aandelen Shell binnen. Kassa! Toch leuk nieuws voor Willy dat de Oranjes zoveel gaan besparen.

Flappie2006 | 18-09-18 | 15:00

Dat duurde nog lang voordat een reaguurder het eigenbelang van de oranjes bij dit voorstel doorhad. Heel scherp @Flappie2006 | 18-09-18 | 15:00.
Ik snap dan ook werkelijk niet dat lex het heeft uitgesproken. Het maakt het allemaal wat definitiever natuurlijk (cu en d66 durven van hun leven niet te draaien op een belofte die is uitgesproken door de koning) maar er wordt nu tot in de lengte van dagen nagedragen dat de oranjes het alleen maar goed voor zichzelf willen regelen. Lex had hier beter heel ver weg van kunnen blijven zodat hij altijd z'n handen in onschuld kon wassen. Nu heeft hij zelf actief bijgedragen aan de afschaffing.

two ball cane | 18-09-18 | 16:06

"meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat in de wijk".
Hierbij mij in de wijk liep 1 1/2 week een verwarde man ( ander woord voor getinte vluchteling) met een scherp voorwerp (ander woord voor mes) te zwaaien naar kinderen en volwassen, politie gaat op onderzoek uit maar je hoort, leest of ziet er niets over terug in de (lokale) pers.
Zo kan ik het ook een wijk laten overkomen als ware het goed zal gaan.

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 18-09-18 | 14:08 | 3

Deze wijk is trouwens op het platteland in een dorp in de gemeente Emmen, hier zitten we dus ook al in de dikke shit met dat buitenlands gespuis!

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 18-09-18 | 14:10

Neerknallen voortaan voordat ze iemand prikken.

Pislinq | 18-09-18 | 14:35

Juist in de gemeente Emmen. En Assen. Ben daar opgegroeid en zag laatst op Maps dat boven het NAM gebouw een AZC is ontstaan. Als een gezwel worden die dingen met name op het platteland gedumpt. Dat is makkelijk als ze de illegaliteit in verdwijnen in de bossen.

Acar_ketimun | 18-09-18 | 16:47

Prachtig mooi allemaal.
ik mis alleen dat ene woordje waarbij alle andere woorden verbleken.
Islam, de rest is bijzaak.

Cousin Eddie | 18-09-18 | 14:08 | 2

Dat is de bekende olifant in de kamer die onder het tapijt wordt gezwegen.

Pislinq | 18-09-18 | 14:36

Precies dat!

Rest In Privacy | 18-09-18 | 18:03

Er staat een fout in: criminelen maken hier wel de dienst uit. Alleen dringt dat nog niet helemaal door in de samenleving. Ze zijn welkom en weten zich veilig voor politie-ingrijpen.

Giotto | 18-09-18 | 14:08

I have a dream. Lol

Madamjanet | 18-09-18 | 14:06

Zo, die heeft zijn zakgeld weer verdiend.

Mather | 18-09-18 | 14:06

Dit was een ererondje. Even vieren dat het gelukt is, de afschaffing van de dividendbelasting.

Een heffing die eindheffing is voor buitenlandse beleggers in Nederlandse aandelen, die in hun buitenland niet kunnen verrekenen.

Liechtensteinse trusts, Duitse Stiftungen, Channel Island trusts, met belangen in Shell. Zoiets.

Glasgow Argus | 18-09-18 | 14:03

Wat zijn ze van plan. Bore us to death?

Omebert | 18-09-18 | 14:02

In a kingdom far, far away ...... and they lived happily ever after.

witwas | 18-09-18 | 14:02 | 1

En de koning riep: Waar is de hofnar om ons te vermaeken? Waarop de lakei riep ende zei. Daer! Daerginds op den eersten rij zit hij Majesteit. Zal ik de nar voor u roepen ende ontbieden?
De koning zei: Maer natuurlijk, het is Rutte, de beste nar van het ganse land! Maek vort.
Waarop de lakei naar de grote nar riep: De koning ontbiedt jou om ons te vermaeken met een dansje en een liedje.
De hele hofhouding heeft zich die dag kostelijk vermaakt om de nar. En iedereen wist dat zo'n een zot zeldzaam was.

Dirk III | 18-09-18 | 14:15

Volksverlakkerij heet dit geloof ik? Glas, plas, gaaaap.

LoesjeP | 18-09-18 | 14:00

Je zult maar een BV hebben als ZZP'er of mkb'er en de winst hebben gespaard. Mag je straks 27% belasting betalen als je het eruit wilt halen. Als voor shell en Unilever zal ik maar zeggen. Mark's stoeltje in de RvC van beide ondernemingen staat al klaar.

Zatkniss | 18-09-18 | 13:59 | 1

Onrecht

Montesquieue | 18-09-18 | 16:17

Moest wel even goed kijken. Cartoon is geniaal! Meer Cortez aub!!

DeKolonistenVanIslam | 18-09-18 | 13:58

Te lang stuk. Dus D’66 stemmer geworden .

rattenvanger XL | 18-09-18 | 13:58

Nou 't was weer geweldig! Wat heeft deze poppenkast aan belastinggeld ons gekost vandaag?

born2killn00bs | 18-09-18 | 13:57

"Je mentirai" (IK ZAL LIEGEN) is inderdaad een betere spreuk voor de kofferinhoud en dit kabinet en premier.

Graaier | 18-09-18 | 13:56

Gods zegen.
Die was eerst met een heleboel voor van alles en nu nog met 3. Concurrenten van elkaar dus voorlopig geen tijd voor de mensjes die zich drukker maken over welke er nou de beste is ipv zich druk maken over de planeet waar de kids van de kids van de kids ook nog op willen buitenspelen.
Jammer van het D-woord. Rutte had gelijk een paart centimeter ontsluiting.
Ik mis ook de ideologie van de wrede die harder moet worden aangepakt. Maar daar durft zelfs king Bil zijn vingers niet aan te branden..
We gaan het weer zien. Eerst verkiezingen. Laten we zoveel mogelijk tij keren.

Bultkutwalvis | 18-09-18 | 13:55

Ha ha een prima troonrede, laat me niet lachen. Window-dressing en niet anders. Dit land is al decennia terug op- en weggegeven. Door de onverschilligheid van de burger kunnen zij hiermee doorgaan. RIP.

De Evangelist | 18-09-18 | 13:55 | 1

Poppenkast van de bovenste plank. Moet je straks een kijken hoe alles duurder gaat worden. Dat geld dat ze de multinationals toespelen gaat de burger betalen

Therapietje | 18-09-18 | 14:31

Echt geen reden voor een feestje. De invoering van het vrouwenkiesrecht had met de uitruil van het bijzonder onderwijs nadelen waar we nu, honderd jaar later, nog steeds last van hebben. Tijd om na 100 jaar in 2019 eens serieus werk te gaan maken van het opheffen van het bijzonder onderwijs, inclusief de daarbijbehorende (grond)wetswijzigingen.

The2Amendment | 18-09-18 | 13:54 | 1

Het vrouwenkiesrecht is een grote oorzaak van de verslapping van onze maatschappij en heeft daarmee grote schade toegebracht aan het welzijn van zowel mannen, vrouwen en zelfs kinderen.
Feminisme is een concept dat we hebben gekregen van onze vijand,

arbeid_loutert | 18-09-18 | 14:46

Op zich een prima rede.

van Oeffelen | 18-09-18 | 13:53 | 2

Met dank aan het miljoenen kostende communicatieleger dat door de bewindslieden is ingehuurd.

JohnWalker | 18-09-18 | 14:01

Inderdaad, een positief verhaal.
Mooi ende terecht.

Berbaar | 18-09-18 | 14:05

Dank Cortes!

Cobalt bomb | 18-09-18 | 13:52

mand!

8inches | 18-09-18 | 13:52

" In de voorstellen voor een nieuw inburgeringsstelsel kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel mogelijk goed Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving."
Ja joh, Koning Kroonkurk. Winning van Bloeddiamanten / natuurrampen / oorlogen etc etc, de halve wereld staat in de fik! Prop even die miljarden mensen in speldenknop Nederland... Echt niet te geloven.

VP732 | 18-09-18 | 13:52

En dan nu weer tetten.

Call on the attacker | 18-09-18 | 13:52 | 2

Het liefst Argetijnse en Venezolaanse tetten om het bij te topics te houden.

steekmug | 18-09-18 | 14:04

Het liefst grote!

Mark_D_NL | 18-09-18 | 17:53
-weggejorist-
LaCroix | 18-09-18 | 13:51

"Bij de uitwerking staat voorop dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden voor iedereen in ons land haalbaar en betaalbaar moet zijn. Deze grote bocht kunnen we alleen met elkaar maken."
"Grote bocht"? Serieus? 'Koerswijziging' was volgens iemand dus waarschijnlijk al te dramatisch klinkend.

Dikr | 18-09-18 | 13:51

@ Van Rossem
De text op dat koffertje "Je mentirai"
Kostelijk!

telelezer | 18-09-18 | 13:50 | 3

Voor het eerst in vele jaren dankbaar dat ik op school wat Frans geleerd heb.

Guido | 18-09-18 | 14:17

Guido | 18-09-18 | 14:17
Met wat Spaans was het ook gelukt,..;-)

miko | 18-09-18 | 14:41

Vergeet het shell en Unilever logo niet

Jos Tiebent | 18-09-18 | 14:59

.."Gods zegen voor u bidden".. serieus?? anno 2018...

Intelroy | 18-09-18 | 13:49 | 3

Ja dat had je niet gedacht hé?
Ook voor jouw God's zegen.
En jouw en jouw en jouw,ja jij ook God's zegen,God's zegen voor jullie allemaal!

steekmug | 18-09-18 | 14:07

@steekmug, 4x Jou(w) fout. Knap

Ben Hetzat | 18-09-18 | 14:26

Tja,gristen unie en ut ceedeeaaaaghh

miko | 18-09-18 | 14:40

Wat een verrassing!

Min. v. Communicatie | 18-09-18 | 13:49

Leve de Koning. Hoera! Hoera! Hoera!

DrumPiet | 18-09-18 | 13:48 | 6

Ik had die drumroker al niet hoog zitten, maar nu is hij nog verder weggezakt.
Wat een zielige treurneus.

BosrandDirk | 18-09-18 | 18:38

@BosrandDirk
Verderop in het topic nog meer juichaapjes; the usual suspects.

LiniaalRectaal | 18-09-18 | 19:38

deze koning gaat er meer op voor uit als wij. tja verschil moet er zijn, toch?

Rest In Privacy | 18-09-18 | 19:59
▼ 3 antwoorden verborgen

tl;dr

Wolkewietje | 18-09-18 | 13:48

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen