Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MH17: Nieuwe BUK-beelden opgedoken

habenesgewusstundverborgen.jpgOp internet is een filmpje opgedoken van een BUK-transport in Oekraïne. De opnamen zouden op 17 juli 2014 gemaakt zijn op een weg ten oosten van Donetsk, en dat sluit weer keurig aan op bevindingen van MH17-onderzoekers. Nou. Poeh poeh. Nieuwe beelden bovenop beelden die al bestonden en waarop al diverse conclusies zijn gebaseerd. Terwijl er nog een enorme (Hof)vijver vol niet onderzochte onderste stenen ligt dicht te slibben. Gelukkig is daar Pieter Omtzigt. Zodra de kuitenbijter van de christendemocraten een half uur over heeft, ratelen de vragen door zijn hoofd. Geef 'm nog een half uur, en d'r liggen pardoes weer 40 Kamervragen over MH17 op het bureau van de MinPres. Na de breek staan ze integraal te lezen, maar we zetten d'r een korte inleiding boven. Want Hoe Zat Het Ook Alweer, met die radarbeelden (ontbrekend), de vervolgingsstrategie (niet-bestaand), antwoorden op vragen van nabestaanden (nooit gegeven) en de ICAO-regels (niet nageleefd)? Welnu, zo:

Ontbrekende radarbeelden 'Waarom onderneemt Nederland nog steeds geen actie op de radarbeelden?', vraagt Omtzigt zich af. Niemand geeft primaire radarbeelden vrij. Rusland zegt ze te hebben vernietigd (illegaal), Oekraïne beweert ze niet te hebben (ongeloofwaardig) en de Amerikanen zeggen helemaal niks. Het gevolg van het ontbreken van de beelden, is niet alleen dat Kiev (nota bene een partner in het internationale onderzoeksteam) een verdachte blijft in de kwestie, maar ook dat complottheorieën blijven rondzingen. De BBC ontkrachtte er een aantal, maar negeert daarbij verklaringen van ooggetuigen die de BBC zelf afnam. Ook het spoor van de raket zou zichtbaar moeten zijn op radarbeelden, bleek uit verklaringen van experts tijdens de MH17 hoorzittingen in januari (1, 2). Wat is er nou écht gebeurd? "Met ruwe primaire radar van Rusland of Oekraïne was het nu duidelijk geweest", constateert Omtzigt op twitter. De vraag blijft dus: Waarom blijven die beelden achterwege?

Rusland en de ICAO-regels De Russen toonden binnen enkele dagen na de aanslag op MH17 videobeelden van radarbeelden, waarbij ze de suggestie wekken (cq de claim maken) dat er een ander toestel bij MH17 vloog. Hun originele beelden hebben ze echter gewist, zeggen ze nu. Dat is tegen de internationale regels van het ICAO. De Nederlandse regering noemde eerst die regels 'niet duidelijk', maar uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de VVD (OVV) blijkt dat Nederland bij ICAO heeft gecheckt of de Russen de beelden hadden moeten bewaren. Ja, zei ICAO, dat hadden ze. Nederland kan dus een kansrijke klacht indienen bij de Russen - maar verzuimt dat. Waarom?

Joint Investigation Team In het JIT zit ook Oekraïne. JIT-leden hebben vetorecht op onderzoeksconclusies (!). Ook zijn de onderlinge afspraken geheim. Niemand weet dus welke informatie landen (lees: Oekraïne) geheim mogen houden en wat ze moeten delen. Oekraïne is een verdachte in het MH17-onderzoek, maar beslist wel mee over (de conclusies van) het onderzoek. Waarom?

Vervolging van de daders Opa Opstelten beloofde eind 2014 (!), vlak voor zijn vertrek val als minister, dat het kabinet met een vervolgingsstrategie zou komen. Die is er anderhalf jaar later nog steeds niet. Waarom?

Vragen van nabestaanden Diverse families van nabestaanden lopen met grote vragen. Zo groot, dat ze eigen 'onderzoeksmissies' en werkgroepen waarheidsvinding hebben opgericht. Ook juridische wegen worden mogelijk bewandeld om Rutte tot meer openheid van het angstvallig gesloten dossier te dwingen. Maar tot dusver leverde het allemaal niets op. Nabestaande Thomas Schansman schreef naar Mark Rutte, John Kerry, Petro Poroshenko en Vladimir Poetin. Allemaal zwegen ze. Waarom? Kamervragen van het lid Omtzigt aan de Minister-President, de staatssecretaris van I&M en de minister van Veiligheid en Justitie over de radargegevens van de OVV, de non-disclosure clausules in het JIT MH17 verdrag, het archief over de MH17 en de brieven van nabestaanden.

1. Herinnert u zich dat in het OVV rapport de OVV stelde dat:
- Rusland geen radargegevens verstrekt heeft, maar slechts schermafbeeldingen?
- Staten volgens ICAO annex 11 verplicht zijn surveillancedata van primaire en secundaire radarsystemen vast te leggen en 30 dagen te bewaren en in geval van een ongeval voor een langere periode en totdat duidelijk is dat ze niet meer nodig zijn?
- Rusland beweerde dat er geen verplichting was om dat te doen als het ongeval buiten het grondgebied van Rusland plaatsvond?
- Rusland hier de ICAO niet over geïnformeerd had?
- Rusland volgens de ICAO regels verplicht was om de primaire en secundaire radargegevens te bewaren in dit geval?
(pagraaf 2.9.5 van het OVV rapport over de MH17 crash)


2. Herinnert u zich dat u in het plenaire debat over de radargegevens van de MH17 (plenair debat op 4 februari 2016) gezegd heeft: “Uit het OVV-onderzoek valt echter af te leiden dat er verschil van inzicht kan ontstaan over hoe de huidige plicht uit Annex 11 om radargegevens te bewaren, dient te worden geïnterpreteerd”?

3. Heeft de OVV opheldering gevraagd aan ICAO over de interpretatie van de bewaarplicht van radargegevens in Annex 11? Zo ja, wanneer, en kunt u dat antwoord aan de Kamer doen toekomen? (bron, bijlage V van het OVV rapport, pag 2: “ICAO was consulted on this matter and concurs with the Dutch Safety Board’s positon”)

4. Indien u niet weet of de OVV opheldering gevraagd heeft, wilt u dit dan nagaan bij de OVV en terug rapporteren, omdat dit nogal van belang is voor de internationale actie die Nederland onderneemt om Annex 11 van ICAO op dit punt te veranderen?

5. Klopt het dat nu blijkt dat ICAO het met de OVV eens is, dat Rusland de ruwe primaire radar gegevens had moeten bewaren onder het ICAO verdrag, de kans groot is dat een Nederland een geschillen procedure bij de Raad van ICAO (artikel 84 van Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, Chicago, 1944 – Tractatenblad 2010, nr. 259) op dit punt zou winnen?

6. Herinnert u zich dat u bij het debat gesteld heeft in het kader wat er moet gebeuren voordat een geschillenprocedure gestart kan worden dat “Als de OVV een probleem heeft met een bepaald land om de gevraagde informatie te krijgen, moet hij dat eerst bij ons melden.”?

7. Heeft de OVV op enig moment bij de regering gemeld dat zij een probleem heeft om gevraagde informatie – zoals bijvoorbeeld radargegevens – te verkrijgen? Zo ja, kunt u dan de details van elke melding aan de Kamer doen toekomen?

8. Welke verzoeken heeft het OM gedaan om hulp bij het verkrijgen van de radarbeelden en welke steun heeft u het OM verleend?

9. Heeft u kennis genomen van het feit dat in het OVV rapport staat: “De Oekraïense civiele primaire radarstations in het gebied functioneerden op het moment van de crash niet vanwege periodiek onderhoud. Ook de militaire primaire radarstations waren niet operationeel” (pag. 40 van het OVV rapport, paragraaf 2.9.5.2)

10. Heeft u kennis genomen van het feit dat Oekraïne en de Russische federatie op deel A van het onderzoek (oorzaak van de crash) 17 pagina’s opmerkingen leveren, maar dat Oekraïne geen enkele opmerking maakt over deze passage over de radarstations die in onderhoud zouden zijn en dus deze passage als waar accepteert? (bijlage V van het OVV rapport, “Consultations Part A: causes of the crash”)

11. Heeft u kennis genomen van het verslag van de hoorzitting over MH17 in de Tweede Kamer waar radarexpert Van Genderen verklaarde dat tenminste drie radarstations in Oekraïne de MH17 en de raket hadden kunnen waarnemen en dat als geen van drieën werkt, dat geen planmatig opgezet onderhoudsschema kan zijn. (bron: kamerstuk 33997, nr. 68)

12. Heeft u kennis genomen van het statement van de Oekraïense ambassadeur in Nederland dat “De eerste radar was vernietigd, de tweede was in onderhoud en de derde had geen bereik” (bron), een statement dat hij officieel had afgestemd met zijn regering omdat hij voormalig onderminister Schulmeister hiermee corrigeerde? (voetnoot: hij lijkt te refereren naar de lange afstandsradars in Artyomovsk, Tsjoegoejev en Dnjepopetrovsk)

13. Deelt u de mening dat het statement in het OVV rapport “De Oekraïense civiele primaire radarstations in het gebied functioneerden op het moment van de crash niet vanwege periodiek onderhoud” en het statement “De eerste radar was vernietigd, de tweede was in onderhoud en de derde had geen bereik” niet allebei tegelijk waar kunnen zijn?

14. Als beide statements allebei tegelijk waar kunnen zijn, hoe kunnen dan meerdere radarstations in periodiek onderhoud zijn volgens de OVV, terwijl er volgens de ambassadeur maar één in periodiek onderhoud was?

15. Gaat de Nederlandse regering opheldering vragen aan de regering van Oekraïne welk van deze twee statements nu waar is? Zo nee, waarom niet?

16. Is de Nederlandse regering bereid om zich te vergewissen of de onderzoekers van de OVV en OM toegang hadden en hebben tot de authentieke elektronische logboeken van de primaire radarstations op het vliegveld van Luhansk, de lange-afstandsradar in Artyomovsk en de langeafstandsradar in Tsjoegoejev?

17. Kunt u aangeven welke internationale verdragen er gesloten zijn tussen de landen die deelnemen aan het JIT (Joint Investigation Team) MH17 om dat JIT te laten functioneren?

18. Wanneer is elk van deze verdragen openbaar gemaakt en voorgelegd aan de Staten-Generaal (hetzij openbaar, hetzij vertrouwelijk)?

19. Kunt u de overeenkomsten en verdragen van het JIT doen toekomen aan de Staten-Generaal?

20. Kunt u zeer precies aangeven welke non-disclosure bepalingen in deze verdragen zijn opgenomen en in overeenkomsten? (bron)

21. Is elk land verplicht alle informatie waarover zij beschikt, in het onderzoek in te brengen, inclusief bijvoorbeeld radarbeelden en radarlogboeken, als het JIT daarom vraagt?

22. Kan een deelnemend land blokkeren dat bepaalde informatie van het JIT openbaar wordt? Zo ja, kunt u dan een toelichting geven?

23. Kan een deelnemend land blokkeren dat bepaalde informatie binnen het JIT niet voor het onderzoek gebruikt?

24. Is er in het nationaal archief een archief over de MH17 gevormd, conform de motie 33997, nr. 79?

25. Kunt u een inventaris publiceren met alle stukken die zich in dat archief bevinden?

26. Kunt u aangeven welke delen van die inventaris op welke wijze openbaar zijn en op welke wijze voor Kamerleden zijn in te zien?

27. Kunt u aangeven of u alle emails van deelnemers aan de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb), de logboeken, de verslagen, de aanwezigheidsregistratie en andere documenten van deze commissie in zijn geheel zijn ondergebracht zijn in het archief? Zo nee, wanneer zal dan de complete administratie zijn ondergebracht?

28. Kunt u aangeven of u alle emails van deelnemers aan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), de logboeken, de verslagen, de aanwezigheidsregistratie en andere documenten van deze commissie in zijn geheel zijn ondergebracht zijn in het archief? Zo nee, wanneer zal dan de complete administratie zijn ondergebracht?

29. Kunt u aangeven of er stukken uit het MH17 dossier zijn – niet zijnde stukken van het JIT en het lopende strafrechtelijke onderzoek -, die nog niet zijn overgedragen? Zo ja, welke zijn dat en waarom?

30. Heeft u kennis genomen van de brief die secretary of state van de Verenigde Staten, dhr. Kerry aan de nabestaanden geschreven heeft en waarin hij de door hen gestelde vragen over beschikbare radar- en satellietbeelden volledig ontwijkt?

31. Op welke wijze gaat u de nabestaanden helpen om alsnog een antwoord te krijgen van de Amerikaanse regering?

32. Heeft u kennis genomen van het feit dat de nabestaanden op 21 januari 2016 een brief aan president Poroshenko van Oekraïne geschreven hebben over primaire radarbeelden maar nog altijd geen enkel antwoord ontvangen hebben?

33. Op welke wijze gaat u de nabestaanden helpen om een volledig en duidelijk antwoord te krijgen van president Poroshenko?

34. Heeft u kennis genomen van het feit dat de nabestaanden op 21 januari 2016 een brief met de volgende precieze vragen gestuurd hebben aan president Poetin van Rusland: “Please, could you provide answers to our following questions:

Is it correct that Russia recorded but erased the primary radar data?

Are there any back-ups of these data?

Are there alternative possibilities to retrieve the primary radar data from the Russian systems?

Does Russia possess any satellite images that are relevant to the MH17 downing?

Are you willing to investigate all possibilities for retrieving (raw) primary radar data, back ups, and/or satellite data or images and make them available to DSB, the Joint Investigation Team and/or the United Nations?”

35. Heeft u kennis genomen van het Russische antwoord dat niet van de Russische regering kwam en geen antwoord bevatte op deze zeer specifieke vragen?

36. Op welke wijze zult u bevorderen dat de nabestaanden alsnog een antwoord krijgen van de Russische regering of de Russische president op hun zeer specifieke vragen?

37. Kunt u aangeven welke bijeenkomsten er geweest zijn met partnerlanden over het vervolgen van verdachten van het neerhalen van de MH17 en welke standpunten de Nederlandse regering daarin heeft ingebracht?

38. Wanneer kan de Kamer een brief verwachten met de vervolgingsstrategie (die eerder al voor het najaar 2014 beloofd was)?

39. Bent u, de Minister-President, bereid om inzage te geven in het interviewverslag van het interview dat de onderzoekers van WODC/Universiteit Twente met u hebben afgenomen? Indien u daartoe niet bereid bent, kunt u dan uitgebreid uitleggen waarom u op grond van artikel 68 van de grondwet niet verplicht zou zijn deze informatie aan de Staten-Generaal te verschaffen?

40. Kunt u deze vragen een voor een, volledig en binnen de reguliere termijn voor beantwoording van Kamervragen beantwoorden?

Reaguursels

Inloggen

#enpassant | 13-05-16 | 01:31

Nu komen wij ergens, maar waar is het scenario?

www.flickr.com/photos/132949552@N05/2...

Ik zie ricochets. Maar volgens mij is de hoek van inslag bij ricochet gelijk aan die van uitslag. Ik vind het idee van ricochet meting naar detonatielocatie op zich wel goed.

Wat mij bevreemdt is dat de transverse dimensies niet kloppen met de dimensies van de fragmenten op de verticale plaat. De transverse dimensies lijken veel te breed. Fragments zullen toch niet de helft van hun massa verloren hebben? Goed dat u deze foto aanlevert.

[Dat verband is de detonatielocatie buiten het vliegtuig, als je dat aanhoudt en je kijkt naar de entry en exit-hole aan de rechterkant en als je de inslagplaat t.o.v. de detonatielocatie als een XY-vlak beschouwt, dan zie je dat er inderdaad een kleine afwijking is naar -x en -y.]

- Welk verband hebt u als detonatielocatie op het oog (bv. the state of the art van albert_lex)?
- Waar ligt die inslagplaat precies in het vliegtuig? Is dit het dak, de bodem of de zijkant? (Schema STA).
- Inslag en uitslagplaat lijken beide niet de buitenkant van het vliegtuig. Waar komen de fragments dan precies het eerste het vliegtuig binnen met tekening?
- Een exact schema vanaf detonatiepunt via ricochet is wel het eerste om mee te beginnen.
- [dan zie je dat er inderdaad een kleine afwijking is naar -x en -y.] ?
- [Deze -x,-y vector moet hiervoor een veel grotere hoek beschrijven. De vraag is of dit wel mogelijk is, als je ook de dikte van het plaatmateriaal in ogenschouw neemt] ?

Het is belangrijk in heel kleine stapjes en met schema's beschrijven wat er volgens u gebeurt en niet aannemen dat anderen dit verhaal zomaar begrijpen. Want bij de ambiguïteit van het x,y vlak en het veronderstelde verschil in ricochets gaat het al de mist in.

[Een decompressie is een daling van druk, dit kan langzaam gaan of snel (explosieve decompressie).]

Bij langzame daling doen alle mensen hun mondkapjes om en gaan telefoneren.

[ Niets staat het een willekeurig chemisch proces in de weg om daarna een nieuwe gasdruk-verhouding op te bouwen in deze nieuwe status quo als er te weinig inflow is van buitenlucht en daar gaat het hier om.]

Eerst moet u aantonen dat er te weinig inflow is van buitenlucht waar de cockpit binnen de kortste keren is afgebroken gezien het val traject met de drag equation. U hebt in die paar minuten simpelweg niet de tijd om dit scenario tot ontplooiing te brengen.

[Niet elke decompressie hoeft te leiden tot een uiteenvallend vliegtuig.]

Dat klopt, maar luchtweerstand leidt hier wel toe en dat treedt eerder op wanneer het toestel onbestuurbaar wordt.

[De roetopbouw aan de binnenkant van de romp zoals te zien op de foto's kun je bijvoorbeeld op zichzelf beschouwen als een aanwijzing dat er te weinig inflow was van nieuwe lucht. Zo kijk ik ernaar.]

Neen, that's the other way round. Niet vanwege een volstrekt ongedocumenteerde theorie Ockham's razor overboord zetten. U gaat uit van relatieve windstilte, maar dat perfecte roet negatief van die pelikaan is hooguit circumstantial evidence. En waar is dan alle roet op de slachtoffers? Kortom, een compleet uitgewerkt scenario is zeer wenselijk.

Basic Dimension | 13-05-16 | 11:47

monkey boy 12-05-2016 - 14.19:
"Ook is al het bewijs tegen Poetin, hij zal het nooit toegeven"
Dat denk ik ook: waar of niet waar, hij kan dit gewoon niet doen.
Maar hij kan ook niet toegeven dat het een mislukte aanslag op hemzelf was. Want dan toont hij zwakte en kwetsbaarheid, die sommige intern-Russische vijanden wel eens op het idee zouden kunnen brengen dat het toch mogelijk moet zijn. En ze het nog eens opnieuw zouden kunnen proberen. Hij zit echt wel in de tang zo. Vandaar: bukken en laten voorbijgaan.

bruin kikkertje | 13-05-16 | 11:37

De nabestaanden moeten er maar rekening mee gaan houden dat informatie over de vliegramp met de MH 17 bewust wordt achtergehouden teneinde de vriendschap tussen EU en Oekraine/Rusland/Kiev/Donetsk(invullen wat verlangs wordt)niet in gevaar te brengen.
Jullie zullen er nimmer achter komen wat er gebeurd is en wie de schuldige is.
Dat mag niet van Juncker en niet van de VS.
Want stel je voor dat de nabestaanden het WEL weten, en stel je voor dat ze eisen dat die gasten berecht moeten worden..... dat terwijl Europa toch net zo leuk bezig is een manier te bedenken om TOCH met de Oekraine in bed te kruipen en ( zoals Europa gewend is) de uitslag van een volksraadpleging onder het tapijt te schoffelen.
Lieve nabestaanden, jullie worden gepiepeld op een manier die zijn gelijke niet kent.
Door Rutte.
Door Koenders
Door de EU
..... en door iedereen die met zijn schijnheilige rotkop op TV durft te zeggen dat de onderste steen ECHT, HEUS, SERIEUS, boven gaat komen, maar onderwijl stiekem bewijzen verdoezelt, filmpjes zoek maakt, rapporten onbelangrijk vindt of door de versnipperaar haalt.......
Ach je weet wel, het soort dingetjes waar Den Haag in uitblinkt.... al sinds Srebrenitza of - waarschijnlijk - eerder.

mallekater | 13-05-16 | 08:15

Volgend jaar word alles snel duidelijk als de pvv gaat regeren want die zoeken of vechten dat wel uit.

KwiKweKwak | 13-05-16 | 04:14

@Basic Dimension | 12-05-16 | 23:01
"Als u beide loskoppelt heeft u geen verhaal, dus er moet een verband zijn."
Dat verband is de detonatielocatie buiten het vliegtuig, als je dat aanhoudt en je kijkt naar de entry en exit-hole aan de rechterkant en als je de inslagplaat t.o.v. de detonatielocatie als een XY-vlak beschouwt, dan zie je dat er inderdaad een kleine afwijking is naar -x en -y. Maar voor het entry-gat rechtsbovenin is een veel grotere richochet nodig op zowel de x-as als de y-as als je kijkt naar de 2 kandidaten voor deze entry hole. Deze -x,-y vector moet hiervoor een veel grotere hoek beschrijven. De vraag is of dit wel mogelijk is, als je ook de dikte van het plaatmateriaal in ogenschouw neemt. Zou deze grotere ricochet wel tot de mogelijkheden behoren, dan rijst wat mij betreft een andere probleem. Want dan zou je namelijk nog een 3e gat kunnen verwachten op basis van deze nieuwe aanname als je de inslaghoek van buitenaf op enkele graden correctie voor de detonatielocatie van buitenaf voor dit kleine stukje plaat als nagenoeg hetzelfde beschouwt. Er zijn immers 2 exit-hole kandidaten te zien op deze foto voor deze zelfde entry-hole rechtsbovenin. Ik denk zelf dat deze afwijking in mogelijke spreiding van ricochet te groot is om realistisch te kunnen zijn. Ik heb er geen 3D model op losgelaten, de aanname is inderdaad alleen visueel.

"Integendeel moet u eerst aantonen dat er van decompressie geen sprake was."
Nee, dat hoef ik niet. Een decompressie is een daling van druk, dit kan langzaam gaan of snel (explosieve decompressie). Maar daarna ontstaat een nieuwe status quo, namelijk de verlaagde druk. Niets staat het een willekeurig chemisch proces in de weg om daarna een nieuwe gasdruk-verhouding op te bouwen in deze nieuwe status quo als er te weinig inflow is van buitenlucht en daar gaat het hier om. Een uiteenvallend vliegtuig op hoogte heeft per definitie een decompressie ondergaan, maar deze redenering geldt niet omgekeerd. Niet elke decompressie hoeft te leiden tot een uiteenvallend vliegtuig. De roetopbouw aan de binnenkant van de romp zoals te zien op de foto's kun je bijvoorbeeld op zichzelf beschouwen als een aanwijzing dat er te weinig inflow was van nieuwe lucht. Zo kijk ik ernaar.

"Tenzij de fragments rechtstreeks in de Lithium batterijen zijn geschoten is er sprake van zelfontbranding tegelijkertijd met de aanslag. Die kans is nihil."
Op de container die in laadruimte 12R moet hebben gestaan gelegen naast de Lithium batterijen zijn op de foto's inslagen van deeltjes te zien, dus deze kans is zeker niet nihil.

#enpassant | 13-05-16 | 01:31

Het 'wij van WC eend' onderzoek zegt meer als voldoende. Je kunt hier moeilijk spreken van een onafhankelijk onderzoek.

LimbabweFC | 13-05-16 | 00:36

Op RTL nieuws wordt ook ingegaan op de dappere pogingen van Pieter Omtzigt om de onderste steen boven te krijgen. Het stuk sluit af met de volgende tekst:
"Volgens politiek commentator Frits Wester is het op zich te prijzen als Kamerleden zich zo vastbijten in een zaak. Tegelijkertijd moet Omzigt oppassen zich niet teveel laten leiden door de gedachte dat het kabinet bewust de boel traineert, aldus Wester.

"De inzet van Pieter Omzigt om de onderste steen boven te krijgen is bewonderenswaardig, maar tegelijkertijd ziet hij achter iedere boom een complot. Een tunnelvisie ligt dan op de loer.""

Hoe bedoel je gekleurde berichtgeving en iemand in discrediet proberen te brengen?! Frits Wester behoort inmiddels gewoon tot de Haagse kliek, hij gebruikt zijn autoriteit om de gevestigde orde te beschermen door een oprecht en standvastig kamerlid dat de waarheid rond de MH17 (300 doden, waarvan 200 landgenoten!) boven tafel wil krijgen van 'tunnelvisie' te beschuldigen. Schande!

duh! | 13-05-16 | 00:25

#enpassant | 12-05-16 | 21:28

Ofwel u koppelt hier entry holes los van 'exit' holes, dan wel u bindt de hoek van inslag aan het detonatiepunt juist middels de exit hole. Maar ik heb geen enkele referentie in het wrak of daarbuiten.

Als u beide loskoppelt heeft u geen verhaal, dus er moet een verband zijn. Wel, bij een inslag van 50 graden komt de ricochet onder een hoek van 40 graden op de exit hole aan. Dus het detonatie punt zit dan onder een hoek van 50 graden. Alleen ken ik de basis van de entry hole niet. Een uitgewerkt scenario op basis van uw deskundigheid is echt wel noodzakelijk.

["Maar dan nog, wat kunnen daarvan nu de gevolgen zijn..."
Een thermische instorting kost enige tijd om zich te voltrekken en gezien de hoeveelheid roetopbouw die zich van binnenuit heeft kunnen opbouwen en het feit dat er voor b.v. koolmonoxide (bijprodukt van deze reactie) een explosiegrens geldt van 12/75% is moet er dus nog sprake zijn geweest van een bepaalde interne druk. Dan is het ook niet meer zo vreemd te veronderstellen dat het vliegtuig na de raketinslag niet meteen uit elkaar gevallen is. En dat betekent weer dat het BUK scenario onwaarschijnlijk wordt.]

Dat het vliegtuig niet meteen uit elkaar viel betekent nog niet dat er geen decompressie was. Trouwens er zijn berekeningen van het moment dat de cockpit afbrak, afgeleid uit de vindplaats. Alles is tot op de minuut bekend en met de dragformule vastgesteld. Het staat ook in het DSB rapport.

U veronderstelt zonder bewijs dat zich van binnenuit een hoeveelheid roet heeft kunnen opbouwen, waar het vliegtuig onweerlegbaar ten onder ging aan gierende decompressie en luchtweerstand.

Dan praat u over een thermische ineenstorting waar u nauwelijks minuten de tijd voor hebt. Kortom een scenario van minuut tot minuut is wenselijk.

Voorts redeneert u dat er sprake moet zijn geweest van een blijvende interne druk omdat er bij koolmonoxide een explosiegrens geldt van 12/75% . Integendeel moet u eerst aantonen dat er van decompressie geen sprake was.

Tot slot de productregel van onafhankelijke kansen. Tenzij de fragments rechtstreeks in de Lithium batterijen zijn geschoten is er sprake van zelfontbranding tegelijkertijd met de aanslag. Die kans is nihil. Maar ieder ander scenario op basis van interne brand in het vliegtuig vergt heel veel minuten om de batterijen te bereiken. Daarom is een compleet uitgewerkt scenario van minuut tot minuut wenselijk.

Basic Dimension | 12-05-16 | 23:01

@#enpassant | 12-05-16 | 21:28
" En dat betekent weer dat het BUK scenario onwaarschijnlijk wordt. "
.
Sjezus, gaan we nu ook al het BUK verhaal hier in twijfel trekken? Zelfs Rusland erkent dat inmiddels. Trek de aluhoedjes maar uit de kast hoor.

KennyBeter | 12-05-16 | 21:52

@trip666 | 12-05-16 | 14:54
" Verder... is het algemeen bekend dat Oekraine over BUK raketten beschikte en, zeer verdacht, deze rond de Donbass heeft opgesteld. Waarom? Om te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen? Tot op vandaag is er geen enkel luchtvaartuig ingezet tegen de ATO (Anti Terroristische Operatie / Kiev) en dat was ook nooit te verwachten "
.
Rusland valt met o.a. helicopters de Krim binnen en annexeert de regio, en jij kan maar niet bevatten dat Oekraine haar land verdedigt met o.a. luchtverdeding? Serieus?

KennyBeter | 12-05-16 | 21:50

Maar al met al weer lekker kansloos om zo vlak voor de presentatie van de volgende bevindingen weer eens het standaard zeik riedeltje af te spelen.

Wacht gewoon ff af, echt niet dat dit gezeik het OM in ene anders doet beslissen.

KennyBeter | 12-05-16 | 21:35

#enpassant | 12-05-16 | 21:28
Waar ik schreef 'verliest', moet staan 'behoudt'

#enpassant | 12-05-16 | 21:33

@Mastermattie | 12-05-16 | 14:13
" Wat is de bron van de beelden, zijn er in de bestandseigenschappen van Adobe After Effects te bespeuren?
En waarom duiken die beelden nu pas, bijna 2 jaar later op? "
.
Hoezo helemaal moeilijk Adobe effecten gebruiken voor een filmpje dat verder niets bewijst?
Als je dan toch aan de slag gaat, doe het dan goed.

KennyBeter | 12-05-16 | 21:32

" Nederland kan dus een kansrijke klacht indienen bij de Russen - maar verzuimt dat. Waarom? "
.
Wat schiet je er mee op? Rusland pissed as usual. Zal een eventuele samenwerking niet bevorderen.

KennyBeter | 12-05-16 | 21:31

@Basic Dimension | 12-05-16 | 20:11
"Ik denk aan een hoek van 30 graden net voor ricochet."
Met een inslaghoek van 30 graden moet de ricochet 60 graden zijn geweest om aan de 90 graden te komen voor de inslag waar ik mijn vraagtekens bij heb. Vanaf 60 graden wordt een richochet op hard metaal nagenoeg onmogelijk. Je zit dan echt op het randje van wat fysiek mogelijk is. Vergeet niet dat er ook energie verloren gaat bij een ricochet (bij een hoek van 50 graden verliest een kogel ongeveer 20% aan energie), terwijl het deeltje ook al energie verloren moet hebben voor het doordringen van de 1e plaat, en daar lijkt het niet op.

"Ik meen ook smeulende Lithium batterijen te zien die later in plastic zijn verzameld, maar daar hebben wij al over gesproken."
Correctie, dit is een misverstand, dat desbetreffende plaatje is niet afkomstig van MH17 maar gebruikt als referentiemateriaal.

"Maar dan nog, wat kunnen daarvan nu de gevolgen zijn..."
Een thermische instorting kost enige tijd om zich te voltrekken en gezien de hoeveelheid roetopbouw die zich van binnenuit heeft kunnen opbouwen en het feit dat er voor b.v. koolmonoxide (bijprodukt van deze reactie) een explosiegrens geldt van 12/75% is moet er dus nog sprake zijn geweest van een bepaalde interne druk. Dan is het ook niet meer zo vreemd te veronderstellen dat het vliegtuig na de raketinslag niet meteen uit elkaar gevallen is. En dat betekent weer dat het BUK scenario onwaarschijnlijk wordt.

#enpassant | 12-05-16 | 21:28

De Koreaanse Slet | 12-05-16 | 21:07

Logisch verhaal. Helaas hoor je met je rationele comment onder dit item tot de 1%.

nick.name | 12-05-16 | 21:22

Basic Dimension | 12-05-16 | 20:11

Ik heb er eentje. Je bedenkt de eindconclusie die jouw het meest welgevallig is en gaat vervolgens alles erbij fantaseren om dit een mogelijkheid te maken. Puur het negeren van Occam's razor dus. Waarom weten zelfs de meest bekwame psychologen niet. Een soort van sensatielust en vals recalcitrisme denkt men. Hoe dan ook aluhoedjes blijken historisch gezien altijd naast de pot te pissen met hun quasi wetenschappelijk zelfverzonnen geblaat. M.u.v. van een enkele klokkenluider zitten ze er altijd vierkant naast. Doe de rekensom. Pure logica en kansberekening maakt de mogelijkheid dat één van de bovengenoemde 'afwijkende' theorieën de juiste is vrijwel nihil en in mijn persoonlijke mening is het heulen met de Russen die per slot van rekening het hele conflict in Oekraïne zijn gestart en het wild fantaseren over 'andere' mogelijkheden dan de meest voor de hand liggende namelijk, Russen werden kapot gebombardeerd en dus stuurden een buk en dat liep nogal slecht af voor 300 mensen, willens en wetens willen bagatelliseren om hun eigen moverende reden van aversie tegen Rutte of de EU of hun woede over hun gefaalde kutleventje. Dat is pas de nabestaanden in hun bek spugen.

De Koreaanse Slet | 12-05-16 | 21:14

Ah leuk weer een nietszeggend topic met als doelgroep de samenzweringstheoristen die weer eens helemaal los gaan met hun achterlijke onsamenhangende bullshit gepruttel.

Prima hoor. Maar het feit blijft dat het JIT al tijden geleden heeft aangekondigd geen uitspraken te doen over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek naar de daders enkel dat ze met aan zekerheid grenzende overtuiging een paar namen met rugnummers in beeld hebben.

Dat gelooft de paranoïde alles wantrouwende droeftoeter niet dus gaat deze zielepiet op het internet (hahaha) de meest walgelijke krochten en donkere holen af van psychiatrische patiënten om geheel op eigen kracht (hahaha) voorbarige en lachwekkende conclusies te trekken.

Aluhoedjes. Veel leuker kunnen we het niet maken en daar is alles mee gezegd. En het allermooiste van deze karikaturen van mensen is dat zelfs als straks daders bekent hebben en zijn veroordeeld dat deze professionele ongelukkigen toch door blijven blaten over 'hun' 'theorie' of 'waarheid'. Menselijk afval dus.

Maar ja. Het is niet anders.

Veel plezier dames en heren. Ik wacht tot na de zomer om te zien of hetgeen wat iedereen met enig logisch denkvermogen al wist/weet toch echt de enige eindconclusie blijkt te zijn.

De Koreaanse Slet | 12-05-16 | 21:07

deHet interesseert de grote meerderheid onder ons toch geen ene fuck meer. Het geloof is al verloren gegaan. En dat is zo niet wat ik verwacht had. Wat heeft een volk als het onze dan wel nodig om dwars door alles en iedereen heen te gaan om te halen waar recht op is, opdat men daar vanaf blijft. Een paar dagen naar een, zeer indrukkende wekkende, stoet lijkwagens kijken en straffe woorden van wat bestuurders houden ons gedwee. Twee jaar later en ach. Wat mij het meest dwars zit is dat we, zoals heden ten dage, wel een taskforce in Jordanië of all places weten te plempen maar voor een crash site veilig te stellen zijn de ballen niet te vinden. Ik verlang terug naar hooivorken, zeevaarders en koningen met bloed op opgestroopte mouwen.

admiraliteit | 12-05-16 | 20:57

@ telelezer | 12-05-16 | 14:38 ... De Haagse Apenheul houdt op bevel van Brussel hun bek krampachtig gesloten want die willen Oekraine in de megalomane EU(SSR) halen.
Waarmee de trans-atlantische as in relatie tot het oost-west denken de thermostaat weer een graadje lager zet.

sickworld | 12-05-16 | 20:44

#enpassant | 12-05-16 | 18:38

Nog bedankt voor uw vorige opmerkingen die - zoals u ziet - door mij pas later op waarde werden geschat.

Die lichtere raketkop is bij mij nog niet door de eis van de voorwaardelijke kans gekomen. Het is ook geen feit zoals kubussen (diamonds) en een stuk (raket) van een vreemd projectiel. Het is een empirische gevolgtrekking uit strings en schademeting. Daarom hou ik de detonatielocatie voorlopig nog als onbepaald.

De eerste foto links laat volgens mij het proces van het groeien van de traverse dimensie in het midden van het sleepgat heel goed zien. Ik denk aan een hoek van 30 graden net voor ricochet. Maar het zijn ook ricochets van entry holes die later afketsen naar exit holes. Knappe foto's van Jeroen. Ik zie een square en mogelijk ook een bow-tie. Maar het is mijn vak niet.

Ik meen ook smeulende Lithium batterijen te zien die later in plastic zijn verzameld, maar daar hebben wij al over gesproken. Ik heb geen verstand van roet. Dat ze geëxplodeerd zouden zijn lijkt een in de lucht hangende waarneming. Maar dan nog, wat kunnen daarvan nu de gevolgen zijn...

Rechts boven eerste foto zien wij inderdaad een pak verbrande batterijen met kennelijke brandschade aan de eerste Dreamliners.

De tweede foto toont inslagen, mogelijk squares vanwege een haakse hoek. Meer kan ik er niet van maken.

Mocht u nog een scenario hebben dan denk ik weer graag met u mee.

Basic Dimension | 12-05-16 | 20:11

Ben ook bang dat we er met beschaafd afwachten niet gaan komen, in beide gevallen niet, en dat wijst op grove schuld/ belang van alle partijen.De vraag is alleen wat dan, de rechter geeft steeds uitstel, in het geval van de referendum affaire tot 22 Juni, om alle hoop niet verloren te laten gaan, maar we worden natuurlijk belazerd waar we bij staan. Wanneer zijn we het massaal beu? Want de we die het kwaadst is, zijn de mensen die gewoon werken, of zaken hebben, en leeg getrokken worden door die patjakkers in den Haag, die bovendien ook nog eens denken dat ze straffeloos kunnen blijven liegen. Met census kiesrecht zou het politieke landschap er al heel anders uitzien, maar die hebben wel tijd om te demonstreren, dus dat krijg je niet voor elkaar.

corbiere | 12-05-16 | 19:26

"Joint Investigation Team
In het JIT zit ook Oekraïne. JIT-leden hebben vetorecht op onderzoeksconclusies (!). Ook zijn de onderlinge afspraken geheim. Niemand weet dus welke informatie landen (lees: Oekraïne) geheim mogen houden en wat ze moeten delen. Oekraïne is een verdachte in het MH17-onderzoek, maar beslist wel mee over (de conclusies van) het onderzoek. Waarom?"

Onbestaanbaar. Na de zwarte bladzijde van de vele doden, is dit de zoveelste trap na. Rutte, jij als afgestudeerd geschiedkundige moet toch weten dat de geschiedenisboeken hard zullen oordelen over de degenen die dit mogelijk maken? Is dat soms je doel? Of gok je erop dat de EU de geschiedenisboeken gaat herschrijven, zoals een tirannie graag doet?

Doper | 12-05-16 | 19:25

Kiev, hm?

Je hebt toch ook altijd in die zaken van kinderlokkers/verkrachters/moordenaars dat de daders voorop lopen in zoektochten naar het vermiste kind?

Nou, dat dus.

Kameroudste | 12-05-16 | 19:24

Misschien dat de kleinkinderen er nog achter komen wie (o)ma en (o)pa heeft neergeschoten, maar niet de komende 50 jaar. Hoeveel van dergelijke incidenten uit het verleden met de VS, Sovjet-Unie of Oekraïne als vermoedelijke schuldigen, zijn al succesvol strafrechtelijk vervolgd?

HartstikkeAllochtoon | 12-05-16 | 19:06

@Basic Dimension | 12-05-16 | 14:21
De lichtere raketkop past inderdaad in het meest waarschijnlijke scenario. Maar dit is naar mijn mening nog maar de helft van de mogelijke volgorde van gebeurtenissen:
www.flickr.com/photos/132949552@N05/2...
www.flickr.com/photos/132949552@N05/2...
Graag uw mening hierover als het gaat om de detonatielocatie. Let niet alleen op de inslagen maar ook op de spreiding van de roet. Beide foto's komen uit de Akkermans set.

#enpassant | 12-05-16 | 18:38

Waarom nog steeds niets? Omdat Mark Rutte zijn vingertjes gekruist hield toen hij zijn gevoelige belofte deed. In werkelijkheid schijt hij op je kop en zeikt in je gezicht. Nabestaande of niet...

metzonderzijwieltjes | 12-05-16 | 17:42

Hier in Nederland doet de regering alles om maar niets te hoeven doen.
Als het een Israelisch vliegtuig was geweest dat neergeschoten was dan had de Mossad allang de daders opgespoord en hun welverdiende loon gegeven.

van Nootegem | 12-05-16 | 17:10

Rutte zit hier vrijwillig/onvrijwillig vuistdiep in. Ook mede het referendum heeft dit blootgelegd. Ik hoop echt dat Omtzigt net zolang door blijft gaan totdat er koppen gaan rollen. 40 scherpe vragen, ben erg benieuwd naar het gedraai dat ongetwijfeld komen gaat.

GeorgKeßler | 12-05-16 | 16:48

De spastische manier waarop Oekraïne gegevens verbergt, zogenaamd niet heeft, verhoren niet toestaat,enz. kan alleen betekenen dat zij schuldig zijn. En dat " Bellingcat " is overduidelijk een door NATO en EU betaald vehikel. Het is een schande naar de slachtoffers toe, waaronder een goede vriendin van mij.

070 | 12-05-16 | 16:39

Die onderste steen mag niet boven komen voor de verkiezingen, want dan blijkt hoeveel er verkeerd is gegaan en valt het kabinet. En dan wordt Wilders de grootste en die moet voor de volgende verkiezingen veroordeeld worden anders wordt zijn partij de grootste. En dat kan natuurlijk niet, links enzo....

Is dit nog nieuws? | 12-05-16 | 16:33

Nou, de Ukraïne stuurt dus, volgens de Russen, een gevechtsvliegtuig de lucht in, waarbij, volgens de Ukraïners, er GEEN begeleidende radar aan staat.
-
Sinterklaas komt ook altijd als de boten en witte schimmels op zijn.
-
Er zijn wel veel onderste stenen nodig om de Ukraïners uit de wind te houden met ook nog een geheimhoudingsverdrag.

Raider Twix | 12-05-16 | 16:32

-weggejorist-

lamby | 12-05-16 | 16:30

Linksaf. Pardon.

baggergabber | 12-05-16 | 16:28

Moet je eens goed kijken, de twijfelachtige manier van autorijden. Auto slaat rechtsaf en vervolgt zijn weg. Je ziet aan de manier van het bewegen van de horizon dat de bestuurder opschakelt, het een en ander gaat niet echt snel, alsof hij naar iets zoekt. Vervolgens gaat, zodra de vrachtwagen in beeld is, de vaart uit de auto. Alsof de vragtauto hetgeen is geweest waarnaar de bestuurder op zoek was. Ik geloof niet in Bellingcat. Allemaal ge-frame. Het hele verhaal met dat Buk-transport is van te voren bedacht. Culprit.

baggergabber | 12-05-16 | 16:27

video gevonden door @loondale en dat is een pro ukraine twitter bot. Dat zegt genoeg.

Rambo John J | 12-05-16 | 16:27

GS zakt steeds verder af naar het niveau samenzweringsgekkies.
Ik heb het BBC verhaal gelezen. Lijkt me vrij dodelijk voor alle conspiracy enthousiatelingen.
Maar zoals een goede conspiritard betaamt, weet GS weer een detail op te pakken (de BBC negeert een aantal verklaringen!!!!) om hun vaststaande visie op MH17 van supporting evidence te voorzien.

nick.name | 12-05-16 | 16:21

sinar2 | 12-05-16 | 14:37

Het is dat gisteren al frieten gegeten heb (in België, dat ook nog).
Anders had je mijn avondeten voor vandaag bepaald...

Bijtendehond | 12-05-16 | 16:06

@mom van avezaath | 12-05-16 | 14:52
Ik weet nog wel van de vele jaren dat het CDA in de regering zat, bijna altijd. En mede daarom zijn ook schuldig aan heel die teloorgang van Nederland. Zeker met het stug volhouden van vrijheid van het (godsdienst)onderwijs. Gewoon zowiezo weg met die C in CDA.

HouseMaster | 12-05-16 | 16:04

"Nieuwe BUK-beelden opgedoken"
Is best logisch, Nederlandse politici hebben de gewoonte om zo'n beetje voor alles en iedereen te bukken.
Behalve voor het eigen volk, daar kakken ze op.

Jackanders | 12-05-16 | 16:04

De vragen van Omzigt zijn uiteraard had nodig. Het zwijgen vd verschillende overheden is verbijsterend, zeker als je aan de nabestaanden denkt.
Dit gezegd hebbende: het aantal reaguurders hier die zeker weet dat hun theorie over de aanslag op MH17 de juiste is vind ik ook verbijsterend. We weten het nog niet. En de overheden moeten onder druk gezet worden opdat we het hopelijk ooit wel weten.

RoBD=Skullfucker | 12-05-16 | 16:03

@Mark_D_NL | 12-05-16 | 14:29
Hij kan moeilijk een pistool trekken in de 2e kamer, als de antwoorden hem niet bevallen.

HouseMaster | 12-05-16 | 16:01

Kvond artefacten al lang geleden iets devolutionairs.

Neut | 12-05-16 | 15:56

O ja, als je vraag 40 eerlijk en oprecht met "Nee" beantwoord, mag je vraag 1 tot en met 39 dan overslaan?

BraadWorstLul | 12-05-16 | 15:40

Als je uitgaat van een -met medeweten van de NAVO- mislukte aanslag op Putin, die terugvloog vanuit Zuid-Amerika via de standaard route over IJsland, dan heb je een passend complot.

De ruwe radarbeelden met daarop het toestel van Putin, dat geven de Russen niet af.
Daarbij lijken de kleurpatronen van het Russische presidentiële vliegtuig ver(r)assend op de beschildering van Malaysia Airlines.

BraadWorstLul | 12-05-16 | 15:38

BELLINGCAT maakt voornamelijk gebruik van bronnen uit social media. Dat is op zich geweldig. Echter er zijn meervoudige bronnen die bevestigen dat Facebook en Twitter er zelf een agenda op na houden, en zonder `mercy' complete berichten, videos en zelfs complete profielen en accounts, soms zonder waarschuwing, verwijderen. theinfounderground.com/smf/index.php?t... theinfounderground.com/smf/index.php?t... theinfounderground.com/smf/index.php?t... theinfounderground.com/smf/index.php?t...

rmstock | 12-05-16 | 15:26

Feynman | 12-05-16 | 14:54

Exact mijn idee, Rusland had totaal geen enkel belang om de MH17 neer te schieten, Oekraïne des te meer, nou ja, het kwam Oekraïne verdomd goed uit.

Dat de MH17 'per ongeluk' uit de lucht is geschoten gaat er bij mij niet in, zeker niet nu tegenwoordig vrijwel alle verkeersvliegtuigen live zijn te volgen dmv de een ais transponder, daarnaast beschikken de verkeersvliegtuigen ook nog over een 'ouderwetse' transponder.

neemjemoederindemali | 12-05-16 | 15:24

Ik vraag mij ook al die tijd al af of er geen telefoons die het overleeft hebben gevonden zijn van de slachtoffers waarop wellicht e.e.a. te zien/horen is ?!

S802 | 12-05-16 | 15:23

Rusland, Oekraine en Rusland hebben gewoon hun eigen geheimpjes. En zo'n kut- en flutlandje met zo'n kut- en flut ministerpresidentje als nederland heeft daar gewoon mee te dealen. En er is niemand die die landen er op aan kan spreken of kan dwingen hun geheimpjes prijs te geven. We hebben Amerika niet achter ons. Rusland ook niet. En Oekraine speelt met ons een spelletje. Zo gaat dat gewoon. Die onderste steen blijft zitten waar die zit.

Leptob | 12-05-16 | 15:18

telelezer | 12-05-16 | 14:38
Boven de rebellen zijn voor MH17 zestien verschillende vliegtuigen neergeschoten. Toen MH17 als zeventiende vliegtuig kapot werd geschoten hebben een aantal social media pubers bij de rebellen proberen als eerste te juichen.

Ze zien iets groots brandend naar beneden komen na een grote flits en klap gehoord te hebben. Onze politie & recherche noemen dat zinloze klapgetuigen. Klap gezien, botsing niet.

Puur vanuit de illusie dat het wel weer een toestel van het Oekraïense regeringsleger zou zijn. De puber verstoken van enige kennis, het bericht dus van enige bewijswaarde.

Een tweet wordt pas interessant als er echte daderkennis in staat, of als deze geplaatst is voor het moment van impact. Een aantal keer hebben we gedacht zo`n bericht gevonden te hebben, totdat we rekening hielden met de juiste tijdzones.

Feynman | 12-05-16 | 15:12

Voor mij is het wel duidelijk, het was een BUK, maar waarschijnlijk kwam hij van de Oekraïense kant, en dat mogen we niet weten want dat zou vervelend zijn voor de plannen van de VS/NATO/EU met de Oekraïne.

Rommelende Onderbuik | 12-05-16 | 15:10

Pieleke | 12-05-16 | 14:51

Niet zo vreemd als alle landen die primaire radarbeelden hebben deze weigeren af te geven.

neemjemoederindemali | 12-05-16 | 15:07

Iemand heeft er een zeer groot belang bij dat de MH17 ramp nooit zal worden ontrafeld maar in een doofpot gestopt wordt en blijft...

De vraag is nu... Wie? Ik zet zelf mijn stem op de EU en een Grote Amerikaanse corporatie zoals Shell/Monsanto/Goldmansachs/etc.

Complottheoriën, net als vooroordelen, bestaan ook om een reden.

LangeTijdGeleden | 12-05-16 | 15:05

Alles wat hier met betrekking tot het MH17 gebeuren de media heelt, komt van bellingcat.
Als er een rotte beerput troep verspreidt, is het bellingcat wel.

Mastermattie | 12-05-16 | 15:03

Kan het kabinet gewoon niet eerlijk wezen en zeggen, hou je kop, het is Rusland, winnen we toch niet, niet zo zeiken nabestaanden.

GateKeeperNL | 12-05-16 | 15:02

Pieleke | 12-05-16 | 14:51
Misschien dat deze links meer info geven, dan wat de reguliere msm ons probeert wijs te maken? Of heeft u een betere verklaring dan alleen wat u inhoudloos neerplemt?

mom van avezaath | 12-05-16 | 14:59

Pieter Omtzigt verdient wat mij betreft zo onderhand de titel Politicus van het Jaar. Elke keer als ik die man hoor, dan heeft hij uitstekende vragen en/of opmerkingen. Die neemt zijn werk zeer serieus. Hulde. Meer van deze mensen in de Kamer, graag.

Dr. Snoepjes | 12-05-16 | 14:58

rekennietmachine | 12-05-16 | 14:18

Als dat waar zou zijn, waarom geven Oekraïne en Amerika de primaire radarbeelden dan niet?

Of dacht u soms dat die 2 landen niet graag de Russen/Rebellen de schuld in de schoenen willen schuiven?

neemjemoederindemali | 12-05-16 | 14:57

@Onze man in Mockba | 12-05-16 | 14:53
Schultenbrau is in de aanbieding. DSK heeft even andere prio's... ;-)

Mark_D_NL | 12-05-16 | 14:55

Verder... is het algemeen bekend dat Oekraine over BUK raketten beschikte en, zeer verdacht, deze rond de Donbass heeft opgesteld. Waarom? Om te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen?
1. Tot op vandaag is er geen enkel luchtvaartuig ingezet tegen de ATO (Anti Terroristische Operatie / Kiev) en dat was ook nooit te verwachten
2. Kiev/Ukraine is - op eigen kracht - volledig onverdedigbaar tegen een all-out assault van Rusland. Mug vs Olifant.

Op Maandag 21 juli 2014 stelde de Russische regering in een zeer snel na de ramp bijeengeroepen persconferentie, inclusief op mij (zo snel na de ramp) altijd zeer betrouwbaar overgekomen radarbeelden, vragen over verhoogde luchtafweerradar activiteit en BUK raketten in Oost-Oekraine van de zijde van het Oekrains leger.

Bij mijn weten is er nooit een antwoord op deze vragen gekomen.
onder andere wordt gevraagd naar Amerikaanse radarbeelden. Bij mijn weten heeft Rusland medewerking gegeven aan het verstrekken van radarbeelden (waarom wordt dat toch steeds ontkend?) en zijn zowel Amerika als Oekraine hier de obstruerende partijen...
zaplog.nl/zaplog/article/de_10_simpele...
Dus... Volg vervolgens het geld en je komt onherroepelijk uit bij Igor Kolomoisky, de man die in februari 2014 al 10.000 euro uitloofde voor een separatist... "Dead or Alive"...

trip666 | 12-05-16 | 14:54

Ik word trouwens een beetje moe van rondrijdende BUK systemen. 1 ding is zeker, zo lang die op de oplegger staat, schiet die niet. Alle drie de partijen kijken het nieuws, zien MH17 op de grond liggen en hebben alle belang bij hun wapentuig onder het tapijt te schuiven. Of ze nu schuldig zijn of niet.

Zelfde met de Twitterberichten. Boven de rebellen zijn voor MH17 zestien verschillende vliegtuigen neergeschoten. Toen MH17 als zeventiende vliegtuig kapot werd geschoten hebben een aantal social media pubers bij de rebellen proberen als eerste te juichen. Puur vanuit de illusie dat het wel weer een toestel van het Oekraïense regeringsleger zou zijn. De puber verstoken van enige kennis, het bericht dus van enige bewijswaarde.

Kijk je naar de belangen krijg je een heel ander beeld. Het neerschieten van MH17 is heel nadelig geweest voor Rusland. Pas daarna kwam er consensus over sancties vanwege de Krim. Ook heel nadelig voor de rebellen. Pas na MH17 kwam er een groots offensief tegen hun waardoor ze ruim de helft van hun terrein zijn verloren, na twee jaar van onafhankelijkheid.

Alleen Kiev heeft vruchten geplukt én bezit ook BUK systemen.

Het westen moet qua media, politici en burgers echt heel snel een stuk minder naïef gaan worden. Ik weet niet of dit een valse vlag operatie is geweest. Ik weet wel heel zeker dat de NAVO & EU op die manier heel makkelijk te misbruiken & mobiliseren is. Dat zien we namelijk terecht of onterecht gebeuren.

Wat we niet zien, is het bewijs of al die politieke druk, handelssancties en oorlogsoefeningen volledig correct en geboden zijn, of met een stukje morbide oplichting afgedwongen door Kiev. Alleen al door het achterhouden van bewijs door Kiev. Niet alleen de radarbeelden, maar ook een direct gesprek met de laatste luchtverkeersleider.

Kiev zou zelfs al die politieke druk, handelssancties en oorlogsoefeningen veel meer kunnen uitbreiden door bewijs te leveren mocht daaruit blijken dat de rebellen of Rusland schuldig zijn. Maar dat doen ze niet. Waarom?

Deels omdat de handelssancties tegen Rusland vooral de Oekraïense economie heel hard raken? Handel heeft immers altijd twee partijen, handelssancties altijd twee slachtoffers. Ik mag het hopen, iedere andere verklaring is een stuk minder vriendelijk.

Hoe dieper je graaft in dit dossier, hoe meer je gaan inzien dat MH17 gewoon misbruikt wordt, voor eigen gewin. Uitgewonnen alsof het een goudader is.

Feynman | 12-05-16 | 14:54

Geen DSK...?!?

Heeft het ventje een ban of zit hij nog te broeden welke Rusland en Putin-haat hij zo weer op de interneTs gaat gooien ?

Onze man in Mockba | 12-05-16 | 14:53

Zullen we even een moment de tijd nemen om te waarderen dat het godbetert bijna twee moederneukende jaren later is? Heeft iemand nog twijfels over dat dit een doofpotprojectje wordt?

De reden dat die primaire radarbeelden niet boven water komen, is omdat men allang weet wat er op staat, en dat geopolitiek gezien niet heel goed uitkomt. Vandaar dat NL totaal geen moeite doet om die primaire radarbeelden boven water te krijgen.

Nietvoordekat | 12-05-16 | 14:52

Mark_D_NL | 12-05-16 | 14:37
Juist. Daarbij komt dat hij bij het CDA zit, die uiteindelijk met alle winden meewaait. Kijk naar het EU-referendum, dankzij het draaien van Balkenende zitten we in deze dictatoriale club.
Pas als hij van partij verandert, wordt het voor mij een ander verhaal, tot die tijd denk ik dat hij zieltjes moet winnen voor het CDA voor de komende verkiezingen.

mom van avezaath | 12-05-16 | 14:52

Gaap, wederom hele verhalen en links naar dubieuze websites. Knap hoe dit iedere keer weer zo snel in elkaar wordt gezet door diverse reaguurders. Vingertje wijzen, twijfel zaaien in alle richtingen. Het lijkt wel of het daarom ook gaat hier. Niet alleen de reaguursels, ook het iedere keer weer komen met vage 'artikelen' over dit onderwerp.

Pieleke | 12-05-16 | 14:51

jan-lul-de-behanger | 12-05-16 | 14:41

... mocht aan de gewone mensen worden geopenbaard dat MH17 is neergehaald door Oekraïne, en dat de westerse politiek medeplichtig is geweest voor het onder de pet houden van dit feit, dan heb je een gezagskrisis in de politiek waar de honden geen brood van lusten.
Het lijkt me daarom dat de politiek dit risico niet neemt. Lijkt me hoor, ik weet niet, misschien zijn ze wel zo gek. Maar vooralsnog zeg ik: nee. Dat is nou hetzelfde als dat Bush zelf voorkennis had gehad van 9/11. Ook dat zou een te groot risico zijn geweest voor de man. Was hij door de mand gevallen, had hij geëindigd voor het vuurpeloton.

Rest In Privacy | 12-05-16 | 14:48

"(..)schadelijk is voor de toetreding tot de EU en verborgen gehouden moet worden(..)"
@ BigShow | 12-05-16 | 14:43
Zie mijn betoog van "telelezer | 12-05-16 | 14:38"

telelezer | 12-05-16 | 14:48

Man, means & motive: Igor Kolomoisky shot down MH17.

trip666 | 12-05-16 | 14:48

Sorry, volstrekt off-topic, maar zou Mark Rutte gisteren niet voor de rechter worden gedaagd om Oekraïne referendum? Is dat niet doorgegaan? Heb ik iets gemist?

catomar | 12-05-16 | 14:48

@ telelezer | 12-05-16 | 14:38
Omdat ze dus allemaal(!) schuld hebben en er belang bij hebben houden ze ook allemaal hun bek krampachtig dicht.

telelezer | 12-05-16 | 14:46

Laten we heel eerlijk zijn, waarom zou Rusland vragen beantwoorden als de eigen Nederlands regering niet eens van plan is daar mee te beginnen, zelfs kategorisch weigert.

Ruslands regering krijgen we nooit klein, maar gooi nou eerst die oplichters in vak K eens de bijstand in.

Respect voor Omtzigt, maar ja hij werkt voor het CDA, da´s geen plusje dus. Langzamerhand is het trauma van de MH17 verbleekt tegenover de houding van degenen die het volk vertegenwoordigen. Als je Mark Rutte hebt, heb je geen Putin nodig.

bergsbeklimmer | 12-05-16 | 14:45

MH17 verdwijnt in een internationale doofpot met belangen van wel heeeeeeeeeel hoog op de ladder

/aluhoedjes vouwen doet
Moet iemand er ook 1?

niemand specifiek | 12-05-16 | 14:44

Als Rusland schuldig was dan was er al lang openheid van zaken gegeven en had Rusland de zwarte piet toegeschoven gekregen
.
Dus ik moet hieruit concluderen dat Oekraïne (een toekomstig EU lid) hier meer me te maken heeft. Wat daarop natuurlijk weer schadelijk is voor de toetreding tot de EU en verborgen gehouden moet worden.

Maar dat is puur mijn visie.

BigShow | 12-05-16 | 14:43

als Rusland het geweest was had iedereen staan springen om bewijs openbaar te maken. Kortom, Rusland was het niet. Blijft over? Inderdaad. De enige die er belang bij had om Europa met hun vrienden van Baalen en Verhofstadt in hun oorlog te betrekken. Het kan gecompliceerder zijn, dat is nu niet duidelijk maar tot dat moment is het voor mij 100% zeker dat Oekraïne er achter zit. Rutte cs weten dat uiteraard maar ja, Europa en baantjes. Das pas belangrijk!

jan-lul-de-behanger | 12-05-16 | 14:41

Er reed een BUKraket.
Tja, dat heb je zo bij oorlogen.

Einde van de Domheid | 12-05-16 | 14:41

"(..)Het zijn gewoon de rebellen geweest met Russisch materiaal en al dan niet Russisch militair personeel.""
@ rekennietmachine | 12-05-16 | 14:18
.
Wat ik me nog steeds goed herinner is, dat:
(1) Vlak VOORDAT het neerschieten bekend werd, de pro-Russische rebellen triomfantelijk op de sociale media kraaiden dat ze een Militair(..!!) vliegtuig van Kiev hadden neergeschoten.
(2) Een paar uur later, onmiddelijk na het bekend worden van de ramp trokken ze hun verklaring heel "toevallig" ineens in
(3) Later zeiden de rebellen dat het militaire vliegtuig van Kiev zich tegen alle regels in had verscholen achter ons (veel te laag en tevens vreemd genoeg in de verboden militaire zone vliegende..!!) burger vliegtuig.
Ergo: de rebellen dachten dat het een militair vliegtuig was en schoten de verkeerde neer.
Daarmee is de schuld VIERvoudig!
1: Kiev gebruikte een valse truuk en hebben schuld
2: De rebellen schoten het onwetend neer en hebben schuld
3: Rusland steunt de rebellen en hebben dus indirect schuld
4: De luchtverkeersleiding liet het vliegtuig te laag vliegen en heeft dus schuld
.
De Haagse Apenheul houdt op bevel van Brussel hun bek krampachtig gesloten want die willen Oekraine in de megalomane EU(SSR) halen.
Immers, als bekend zou worden dat Oekraine mede schuldig is dan zal het NL volk zich nog meer tegen lidmaatschap keren.
.
Of het precies zo is weet ik niet maar dit is wel de meest plausibele situatie..!

telelezer | 12-05-16 | 14:38

@- Edit: Oh u heeft bewijs? Laat eens zien! -
rekennietmachine | 12-05-16 | 14:18
Zijn neukertje heeft ie uit Kiev geimporteerd dus weet hij het nu eenmaal beter.
Daar hebben hier meerdere reaguurders last van.

sinar2 | 12-05-16 | 14:37

@belgie meesteres | 12-05-16 | 14:31
Hij doet te opvallend zijn werk goed. Daar zit dus meer achter. En er komt te weinig uit zijn, misschien, goede werk. Vermoedelijk blijf Omtzigt nog heel lang goed werk doen, maar zonder resultaat. En dan is goed werk NIETS waard, en een farce.

Mark_D_NL | 12-05-16 | 14:37

SNAP DAT NOU - De Nederlandse regering wil helemaal niet dat de ware toedracht bekend wordt. Zij zal alles doen om te voorkomen dat de waarheid boven water komt.

Oldtimer50A | 12-05-16 | 14:34

@Tobi | 12-05-16 | 14:31
Mea Culpa.
Stop de klok.

Maya de Blij | 12-05-16 | 14:32

@ Maya de Blij / 14:28
Russische makelaardij,
als in Russische makelij, neem ik aan
Stop de klok

Tobi | 12-05-16 | 14:31

Even for the record: Pieter Omtzigt is een van de schaarse echte volksvertegenwoordigers. Waarvoor grote hulde.
ole guapa | 12-05-16 | 14:24
@ole guapa | 12-05-16 | 14:24
Alleen jammer dat 'ie bij de verkeerde partij zit.
Mastermattie | 12-05-16 | 14:25

het maakt iet uit bij welke partij hij zit, deze man doet zijn werk uitstekend, als iedereen dat zou doen zou nederland er een heel stuk beter voor staan

belgie meesteres | 12-05-16 | 14:31

Zat gisteren even op internet toevallig te zoeken naar MH17.
Gewoon belangstelling omdat het allemaal wel erg lang duurt. Denk ook niet dat Rusland er iets mee te maken heeft anders was het bewijs wel klip en klaar wereldkundig gemaakt. Nee , Oekraine moet en zal bij de eu komen , Rusland moet kapot. 1+1=2 : eunmask.wordpress.com/2014/09/21/de-v...

ja,diedus! | 12-05-16 | 14:31

@ole guapa | 12-05-16 | 14:24
Het begint alleen wel op te vallen dat er eigenlijk nooit iets echts met zijn vragen gebeurt en dat hij zich daar te makkelijk bij neerlegt. Die stroom aan vragen lijken wel een soort van geplande afleiding. Geregisseerd door Rutte en friends.

Mark_D_NL | 12-05-16 | 14:29

Hoe lang duurt het om een BUK installatie operationeel te hebben? Volgens mij heb je daar meer dan een paar uur voor nodig?

RonnieKray | 12-05-16 | 14:29

Deze theorie lijkt mij nog het meest aannemelijk:
Rebellen schieten Russische raket af al dan niet met Russische toestemming richting straaljager van de Oekraïne.
Deze ziet de raket komen en verschuilt zich achter / naast de MH17.
Rusland wil dit niet toegeven omdat de raket van Russische makelaardij is, Oekraïne zal dit niet willen toegeven omdat ze dan eveneens schuld bekennen.
NL wil de waarheid al dan niet in opdracht van de EU NIET achterhalen omdat dit de toetreding op termijn van Oekraïne / uitbreiding van de EU zal bemoeilijken zo niet onmogelijk maken.
De Amerikanen willen deze waarheid ook niet op tafel hebben omdat dit Rusland in de kaart zou spelen.
Maar what de fuck do I know.

Maya de Blij | 12-05-16 | 14:28

@ole guapa
@Mastermattie
Klopt; Omtzigt is ook zo goed in volksvertegenwoordigen dat zijn eigen CDA hem tot 4x toe op een overkiesbare plaats zette

beschuitfluiter | 12-05-16 | 14:26

Het word er allemaal niet duidelijker op door het schimmenspel van geheime diensten, overheids instanties en vooral de politieke onmacht om de waarheid op tafel te krijgen

mierus | 12-05-16 | 14:26

@ole guapa | 12-05-16 | 14:24
Alleen jammer dat 'ie bij de verkeerde partij zit.

Mastermattie | 12-05-16 | 14:25

Even for the record: Pieter Omtzigt is een van de schaarse echte volksvertegenwoordigers. Waarvoor grote hulde.

ole guapa | 12-05-16 | 14:24

Simpel. Oekraïners dachten poetin te hebben neergegeschoten. EU wil niet dat Oekraine in een kwaad daglicht komt ivm associatie verdrag en de usa heeft hetzelfde belang.

ronald2887 | 12-05-16 | 14:24

En dan vandaag op het nieuws een waarschijnlijk betekenisloos filmpje met een vrachtwagen waar mogelijk een bukraket op zou zitten. Wat insinueren ze daarmee?

Hypno2050 | 12-05-16 | 14:22

BELLINGCAT FALSIFIED


www.whathappenedtoflightmh17.com/new-v...

Following the histogram of albert_lex we can forget about the old BUK-warhead 9N314 because category 6 (33) is missing:

4.bp.blogspot.com/-FpTr2LzQSkU/VzBNPm...

1.bp.blogspot.com/-v6C8O5kkd_I/VzC9Ad...

Statistically, if a square has lowest width of 5 mm (n=3), we do not expect most of the scores pile on category 6 (n=33). Though some change of the value 5 over 6 into the direction of the hypotenuse (9.4) is possible by rotation.

So, shrapnel is falsified if a certain width observed in transverse measures does not happen for a certain square. This apart from pitting. Furthermore, we just sharpened the criteria for width of squares:

2.bp.blogspot.com/-SZ_2zL-b_ns/VzIr2p...

This all means, warhead 9N314 absolutely is not used in the shooting down of the MH17. Only the combination of 9N314M (bowties) placed on the very old missile 9M38 (the Buk 3×2, the Buk-M1 missile launcher that “is widely believed to have downed MH17”) might be used.

But Almaz-Antey denies this possibility, which has no other purpose than to combine bowties with the old BUK-missile 9M38 from Bellingcat. And why would Ukraine place 9N314M warheads on very old 9M38 missiles, being left with hundreds of newer missiles 9M38M1?

That’s why Bellingcat must be falsified. Would this be the right conclusion then we have lost a lot of energy chasing old Ukrainian or alleged old Russian 9M38 BUK-missiles with warhead 9N314 in Donetsk and Russia.

As Admin said earlier, there might be transport of a BUK through Donetsk but this does not prove it is used against the MH17.

Only the profile of 9N314M passes the requirement of conditional probability, not warhead 9N314M itself, because there are more warheads with the same profile:

1.bp.blogspot.com/-N3JIeSwH1lY/VzIxkC...

So we are left only with kinds of squares and a foreign (rocket) part passing conditional probability. A further condition might be a much lighter SAM. And because we don’t fall for tunnelvision and don’t trust any radar information, we must accept alle kinds of A2A missiles from fighter jets with only squares. After inventoried all possibilities we can inspect scenarios again.

MH17: The albert_lex histogram

mh17crystalball.blogspot.nl/2016/05/mh...

Basic Dimension | 12-05-16 | 14:21

@rekennietmachine | 12-05-16 | 14:18
Ook jij kan dit niet bewijzen op dit moment. Dus alle opties staan nog open. En dan is het toch Oekraïne dat het meeste belang had/heeft bij een conflict tussen de EU en Rusland.

Mark_D_NL | 12-05-16 | 14:20

Rutte zei dat mensen die bewijst achterhouden de verdenking op zich laadden. Hij zei dat letterlijk. Hij houdt nu zelf bewijs achter, en laad dus zelf de verdenking op zichzelf volgens zijn _EIGEN_ eigenwijze denkwijze.

Feynman | 12-05-16 | 14:20

Ook al is al het bewijs tegen Poetin. Hij zal het nooit toegeven.

monkey_boy | 12-05-16 | 14:19

Tjongejonge, nog steeds in de ontkenningsfase blijkbaar. Het zijn gewoon de rebellen geweest met Russisch materiaal en al dan niet Russisch militair personeel.

- Edit: Oh u heeft bewijs? Laat eens zien! -

rekennietmachine | 12-05-16 | 14:18

"Oekraïne is een verdachte in het MH17-onderzoek, maar beslist wel mee over (de conclusies van) het onderzoek. "
En dat terwijl er iets met een verdragje speelt.
Zou daar de kern van de oplossing / ontbrekende antwoorden liggen?
Begint er wel steeds meer op te lijken, ook al omdat zelfs de VS (we weten hoe zij staan ten opzichte van de positie van OE en EU)geen beelden vrijgeeft/zegt te hebben. En wie dat gelooft is naïef.

Nuchternederland | 12-05-16 | 14:17

't was een false flag aanval en/of fout van Kiev .
Motief; NL en daarmee EU definitief all in te laten gaan in de strijd tegen Rusland.
Kiev overschatte de cojones van NL/EU dus moest er damage control plaats vinden.
Zo denk ik er over iig.

beschuitfluiter | 12-05-16 | 14:14

Wat is de bron van de beelden, zijn er in de bestandseigenschappen van Adobe After Effects te bespeuren?
En waarom duiken die beelden nu pas, bijna 2 jaar later op?

Mastermattie | 12-05-16 | 14:13

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen