Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Linktip: 'Alstjeblieft even een uurtje aandacht voor zitten'

They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!

Why so serious son?

Dedocumentaire‘Monopoly:eentotaalplaatjevanTheGreatReset’vanTimGielengaatviralénwordtbehoorlijkgebandEnals‘viralgaan’en‘gebandworden’samenvallen,kunjeervanuitgaandatdeoverheidnietwildatdemensendebetreffendeinformatietotzichkunnennemenWantgedurendeeenuurlegthij,naeenuitgebreideresearchencompleetgebaseerdopfeiten,extreemgoeduithoedeeconomiewereldwijdinelkaarsteektenwatdattemakenheeftmetdeEliteenTheGreatResetEnomdathijallesonderbouwdheeftmetverifieerbarefeiten,kunjeonmogelijksprekenvaneencomplottheorieEnpreciesdátisderedenwaaromdedocumentairezogebandwordt,wantdaarwordendemachtigedamesenherenachterdeschermenhéélzenuwachtigvan!DeEliteheeftnamelijktotaalgeenbelangbijeenwereldbevolkingdiepreciesweetwathunexacteplannenzijnenwelkekoerszedaarbijvarenDedocumentairebegintmeteenuiteenzettingvandepaarmegacorporatiesdieonsleven,inwerkelijkelkaspectdaarvan,dominerenTim“Hetontbijtwat’smorgensoptafelstaattotaanhetmatraswaarwe’snachtsopslapenenalleswatwedaartusseninaantrekken,doenofconsumerenisgrotendeelsafhankelijkvandezecorporatiesHetgaatominvesteringsmaatschappijenvanimmenseafmetingendieallegrotegeldstromenopaardebeheren

AlsvoorbeeldhaalthijPepsicoaanDitishetmoederbedrijfvandemeestefrisdrankenensnacksterwereldHetlijktalsoferveelverschillendeconcurrerendemerkenbestaan,maarzekomenallemaaluitdefabriekenvaneenaantalcorporatiesdiesameneenmonopoliehebbenindeverpaktevoedingsindustrieNaastPepsicozijnonderandereUnilever,TheCocaColaCompany,MondelēzenNestléonderdeelvandezeindustrieDitsoortbedrijvenzijnvaakbeursgenoteerdenhebbeneenRaadvanBestuurwaarindegrootsteaandeelhoudersdedienstuitmakenDezeaandeelhouders,ookwelinstitutionelebeleggersgenoemd,zijninvesteringsmaatschappijen,beleggingsfondsen,verzekeringsmaatschappijen,bankenensomszelfsregeringenBijPepsicozijnTheVanguardGroup,BlackrockenStateStreetCorporationdebelangrijksteaandeelhoudersBijdegrote‘concurrent’,TheCocaColaCompany,isBerkshireHathawaydebelangrijksteaandeelhouder,maarstaandedriebovengenoemdeinvesteringsmaatschappijendaaronderrespectievelijkopnummertwee,drieenvierBijUnilever,MondelēzenNestléstaandezevierinvesteringsmaatschappijenookbovenaan,zijndedebelangrijkstenSamenbehorenzetotdegrootsteinvesteringsmaatschappijenopaarde(…)VanuitdevoedingsindustriegaanwenaardetechnologischeindustrieFacebookbezitonderandereWhatsAppenInstagramensamenmetTwitterzijnditdepopulairstesocialmediaplatformsterwereldAlphabetishetmoederbedrijfvanalleGoogleondernemingen,waaronderYouTubeenGmail,endegrootstesponsorenontwikkelaarvanAndroid,éénvandetweebesturingssystemenwaaropallesmartphonesentabletsindewerelddraaienUiteraardisAppleiOShetanderebesturingssysteemenalsMicrosoftdaaraantoegevoegdwordt,danblijkenvierbedrijvendesoftwareteproducerenvoorbijnaallecomputers,tabletsensmartphonesindewereldBijFacebook,Twitter,AppleenMicrosoftbezittenTheVanguardGroupenBlackrockweerdemeesteaandelenEnbijalleanderebedrijven,zoalsSony,IBMenIntel,diedetechnologischeindustriedominerenquaonzecomputers,tabletsensmartphones,komenweindeTop5vanaandeelhouderssteedsweerdezelfdeinvesteringsmaatschappijentegenDezeTop5komtterugbijalleindustrieënterwereldTimgeeftdaareenmooivoorbeeldvan“LatenwezeggendatweeenvakantiewillenplannenWezoekendanoponzecomputers,tabletsofsmartphonesnaareengoedkopeplekindezonviawebsitesvanonderandereSkyscannerenExpedia,dieookvandezelfdebeleggerszijnWevliegenmeteenvandeveleluchtvaartmaatschappijen,waarvanhetgrootstedeelvandeaandelenookvaakinhandenisvandezebeleggersendaarnaastvanregeringenHettoestelwaarinwevliegenisoverhetalgemeeneenBoeingofeenAirbus,waarbijdezelfdeinvesteringsmaatschappijenweerindeTop5vandeaandeelhoudersstaanWezoekeneenhotelofappartementviaBooking(com)ofAirbnb,waardezeaandeelhoudersookweerbovenaandelijsttevindenzijnZelfsdekerosine,waarhetvliegtuigopvliegt,komtvaneenvanhunoliemaatschappijenenraffinaderijenEnhetstaal,waarhetvliegtuigvangebouwdis,komtuiteenvanhunvelemijnbouwbedrijvenMaarhetgaatnogvéélverder!Dezeinvesteringsmaatschappijen,bankenenbeleggingsfondsenzijnnamelijkookdegrootsteaandeelhoudersindeprimaireindustrieënwaaronzegrondstoffenvandaankomenZobezittenzedemeesteaandelenindegrootsteagrarischebedrijventerwereldzoalsBayer,wathetmoederbedrijfisvanMonsanto;degrootstezadenproducentterwereldMaardeledenvanditclubjebehorenooktotdebelangrijksteaandeelhoudersterwereldvandetextielindustrie,waardooralledenkbarepopulairekledingmerkeninhandenzijnvandezeinvesteerdersZokunnenwenogwelevendoorgaan:zebezittendecompletetabaksindustrie,defarmaceutischeindustrie,deauto-industrie,dewapenindustrie,deelektronicindustrie,grotewarenhuizen,onlinemarktplaatsenenzelfsdebetaalmiddelen,zoalsMasterCard,Visa,PayPalenAmericanExpress,diewevoorditallesnodighebbenomhetaantekunnenschaffenEnalsofditallesnognietgenoegis,zijnookdiverseverzekeringsmaatschappijen,banken,bouwbedrijven,telefoonmaatschappijen,restaurantketensencosmeticamerkeneigendomvandezezelfdeinstitutionelebeleggersAlsjealdezeinformatiesamenbrengtineenpyramide,staanertweemetstipbovenaan:VanguardenBlackrockDemachtvandezetweebedrijvenisonvoorstelbaar!Zebehorennietalleentotdeinstitutionelebeleggersvanbijnaelkbelangrijkbedrijfopaarde,maarzebezittenookalleoverigeinstitutionelebeleggersvanaldiebedrijven,waardoorzeeencompletemonopoliehebbenExpertsvanBloombergverwachtendatdezetweebedrijvenrond2028gezamenlijkzo’ntwintigduizendmiljarddollar(!)aaninvesteringenzullenbeheren,waardoorzebijnaallesopaardezullenbezittenBloombergnoemtBlackrock‘Devierdearmvandeoverheid’,vanwegehaarnauwesamenwerkingmetdefederale(ofcentrale)bankenBlackrockleentnietalleengeldaandeze‘bovendewetstaandebanken’,maarisookhunbelangrijksteadviseuréntevensdeontwikkelaarvanhuncomputersysteemTijdensderegeringsperiodesvandebeide‘Bushes’enObamahaddentientallenmedewerkersvanBlackrockhogepositiesinHetWitteHuisEnCEOLarryVinkisgeliefdbijvelestaatshoofdenenpolitici,omdathijhetgezichtisvaneenbedrijfwatduidelijkaandetouwtjestrektMaarBlackrockiszelfookweerinhandenvanaandeelhouders,waarvandegrootsteaandeelhouderVanguardisEndanwordthethéélduister!WantVanguardiseenprivébedrijfwaarvannietbekendiswiedeaandeelhouderszijnHetmagduidelijkzijndatwehieruitkomenbijdeEliteEnwij,hetgepeupel,mogenblijkbaarnietwetenwiedaarachterzittenWatwélbekendis,ishetfeitdatderijkstenderaarde,endatzijndemensenvandeElite,totdeéénprocentvandewereldbevolkingbehorendiegezamenlijkmeergeldbezittendandeoverigenegenennegentigprocent!DeeigenarenvanVanguardvormensameneenduizendsteprocentvandieeneprocentDringthettotjedoorEenduizendsteprocent(!)vandezewereldregeertoverderestvandewereldUitdegeschiedenisvandeVanguardfamiliesblijktdatzealtijdaltotdeabsolutetopbehoordhebben;vaakalvoordeaanvangvandeIndustriëleRevolutiein1750DiversevandezefamiliesbehorentotkoninklijkebloedlijnenenzijndegrondleggersvanonsbankensysteemenvanelkeindustrieinonzehuidigewereldDeVanguardfamilieszijnhunmachtnooitkwijtgeraakt,maarhebbenhettussen1750en2021verscholenachterinvesteringsmaatschappijenzoalsVanguardzelf,waarvandegrootsteaandeelhoudersdeprivéfondsenennonprofitorganisatiesvandefamilieRothschildendefamilieRockefellerzijnDitsoortnonprofitorganisatiesvormendeschakelstussenhetbedrijfslevenendepolitiek,metaanhunzijdedemainstreammedia,waarbijhetdebedoelingisdatditvooralnietopvaltDezeorganisatieszijnafhankelijkvandonatiesenkunnenhungeldinvesteren,zonderenigevormvanpublicatietegeven,zolangdewinstervanmaargeïnvesteerdwordtinandereprojectenwaarzebijbetrokkenzijnOpdezemanierkunnendieorganisatiesonbeperktgeldvanonzichtbareinvesteerdersrondpompenenongezienterroristischeorganisatiesfinancierenengrotebedragenwitwassenDefoundationsenfondsenvandefamiliesdiehethoogstindehiërarchiestaan,blijvenzoveelmogelijkopdeachtergrondVoorzakendieveelaandachtenpubliciteiteisenwordendefoundationsgebruiktvanfilantropenfamiliesdielagerinderangordestaanmaareveneensextreemrijkzijnMomenteelzijndedriebelangrijkstedaarvandeBill&MelindaGatesFoundation,deOpenSocietyFoundationvanGeorgeSorosendeClintonFoundationZoisdeBill&MelindaGatesFoundation,dieeennauwsamenwerkingsverbandheeftmetdezestiengrootstefarmaceutischebedrijventerwereld(waarvanVanguarddemeesteaandelenbezit),degrootstefinanciervandeWereldgezondheidsorganisatie(WHO),waardoordezeorganisatieeenvandemeestinvloedrijkeorganisatiesisophetgebiedvanalleswatmetonzegezondheidtemakenheeftBillGateswasbepaaldgeenarmecomputernerddiehettoevalligtoteenvanderijkstemensenterwereldheeftgeschopt,maarkomtuiteenfilantropenfamiliedie,netalshijzelf,werkzaamisvoordeEliteGatesisdeoprichtervanMicrosoft,wateigendomisvanVanguard,BlackrockenBerkshireHathawayMaartegelijkertijdisdeBill&MelindaGatesFoundation,naVanguardenBlackrock,degrootsteaandeelhouderindatzelfdeBerkshireHathawayWekrijgenditsoortinformatienietviademainstreammedia,omdatnegentigprocentvandeinternationalemediainhandenisvannegenmediaconglomeratendie,hoekanhetookanders,inhandenzijnvanVanguardenBlackrockBehalveonzeindustrieisonzemainstreammediastroomdusinhandenvandezelfdeEliteInonslandkrijgenwehetnieuwsvoorgeschoteldviaANPenReutersBeideorganisatieszijnallesbehalveonafhankelijk!HetANPisvanJohndeMol’sTalpaenReutersisvandemachtigeCanadeseThomsonfamilieOnzebelangrijkstejournalistenenredacteurszijnonderandereaangeslotenbijhetEuropeesCentrumvoorJournalistiek,wateenvandegrootstefinanciersisvanmediagerelateerdeprojecteninheelEuropaDezeorganisatieleidtjournalistenop,produceertstudiemateriaal,verzorgtveelstageplekken(bijoahetANP)enwerktnauwsamenmetcorporatieszoalsGoogleenFacebookVoorjournalistiekeanalysesenopiniesmakenallemediaindewereldgebruikvanProjectSyndicate;demachtigsteorganisatiebinnenhaarvakgebieddiehaarnieuwslevertaandevijfhonderdbelangrijkstemediaoutletsinhonderdvijftiglandenProjectSyndicateenhetEuropeesCentrumvoorJournalistiekzijn,samenmetdepersbureaus,deverbindendeschakeltussenalleverschillendemediaoutletsindewereldWanneerdenieuwslezershetnieuwsaflezenvanhunteleprompters/autocue’s,komtdeteksthoogstwaarschijnlijkvaneenvandezeorganisaties,waardoordewereldwijdemediavaakgesynchroniseerdlooptquaverslaggevingProjectSyndicatewordtfinancieelgesteunddoordeBill&MelindaGatesFoundation,deOpenSocietyFoundationenhetEuropeesCentrumvoorJournalistiekEnlaatstgenoemdewordtzelffinancieelweergesteunddoordeanderetweeenverderdoorFacebook,GoogleenonsMinisterievanOnderwijs,CultuurenWetenschapénonsMinisterievanBuitenlandseZakenDeorganisatiesdieaandebasisstaanvanonzeinformatiestroomwordendusgefinancierddoordenonprofitorganisatiesvandeElite,diezelfdecompletemediainhandenheeft,endooreendeelvanonsbelastinggeldOmalleverschillendeindustrieënopaardemetelkaarteverbindeneninhaarbelangtelatenwerken,heeftdeEliteonderanderein1971hetWorldEconomicForumopgerichtInDavoskomendeCEO’svandeallergrootstebedrijven,staatshoofden,politicienoprichtersvaninvloedrijkeorganisatieszoalsUnicef,GreenpeaceenFacebooksamenvoorhunjaarlijkseoverlegDeElitewilonsdoengelovendathetWEFopgerichtisommaatschappelijkewereldproblemenoptelossen,maarhetiseenzakenforumwaarderijkstebedrijvenonderhandelenoverdealsmetanderebedrijvenenpoliticiDedeelnemerskomeneruitsluitendvoorpersoonlijkgewinHetistochongeloofwaardigdaterzoveelproblemenindewereldzijn,terwijldebelangrijksteindustrieleiders,bankiersenpoliticialvijftigjaarlangelkjaarsamenkomenomdiezogenaamdoptelossenEnhetistochonbegrijpelijkdatbelangrijkemilieuorganisaties,zoalsGreenpeace,samenkomenmetdeCEO’svandezwaarstvervuilendecorporatiesopaarde,terwijlhetalleenmaarslechtergaatmetdenatuurenhetklimaatHetwordtverklaarddoorhetfeitdatdebelangrijkstepartnersBlackrock,deBill&MelindaGatesFoundationendeOpenSocietyFoundationzijn,metdaarnaasteenaantalhelegrotebedrijvenwaarvanVanguardenBlackrockdegrootsteaandeelhouderszijnOprichterKlausSchwabisinzijnboek‘Covid19:TheGreatReset’heelduidelijkoverdetoekomstplannenvanhetWEFOnzesamenlevingmoet,onderhetmotto‘BuildBackBetter’,letterlijkinelkaspectgeresetwordenTegenwoordighoorjedezeBBBkreetuitdemondkomenvantallozeglobalistischingesteldepoliticienstaatshoofden,waaronderonzeeigenkoningenpremierDebedoelingisdatallelandenwereldwijdhuneigensoevereiniteitafstaanaanéénoverkoepelendewereldregeringendatdemensennietsmeerbezittenenwerkenvoordestaat,inruilvooreengratiswoning,gratisgezondheidszorgenalleoverigebasisbehoeften‘You’llownnothingandyou’llbehappy’WehebbenhetdanoverdezogenaamdeNieuweWereldorde(NewWorldOrder/NWO)Enhoeweldemainstreammediaiedereen,diedataanhaalt,wegzetalscomplotgekken,wordtervrijuitovergesprokendooronderanderenGeorgeBushsenior,BillClinton,HenryKissingerenJoeBidenIn2015presenteerdedeVerenigdeNaties(VN)deomstredenAgenda2030datvrijwelidentiekisaanKlausSchwabs‘TheGreatReset’Armoede,honger,milieuvervuilingenziekteszoudenovernegenjaarnietmeermoetenbestaanKlinktgoed,maardebedoelingisdatallesbetaaldmoetwordendoordeburgersuithet‘vrije’WestendiedaarvoorallewelvaartmoetafstaantenbehoevevandearmoedebestrijdingDitvaltallemaaltelezenopdeofficiëlewebsitevanhetWorldEconomicForumHetkomteropneerdathetbelastinggelduitalleWesterselandenverdeeldwordtoverdemegacorporatiesvandeElitedieingezetzullenwordenomdetotalesamenlevingteherscheppenDeVNsteltdatereenwereldregeringnodigisomditallemaalterealiseren,endeorganisatieis‘zogoed’omdezetaakzelfopzichtenemenDeVNiser,netalsSchwab,vanovertuigddatde‘pandemie’deuitgelezenkansisomditterealiserenEndegedachtedatdehuidigeCorona’pandemie’doordeElitegecreëerdis,ishelemaalnietzovreemdalsweonsrealiserendatopvrijdag18oktober2019inThePierreATajHotelinNewYorkeenbijeenkomst,onderdenaamEvent201,gehoudenwerdvooreenselectgezelschapvanhonderddertigzeerinvloedrijkemensen,waaronderpolitici,medicienfarmaceutenHetdoelwasomallemogelijkescenario’svaneenwereldwijdepandemietesimulerenBijdezesimulatiewerdeencoronavirusalsvoorbeeldgebruiktenerwerdtotindetailsuitgewerkthoehetcoronaviruszichzouontwikkelenenhoemenhetuitsluitendondercontrolezoukunnenkrijgendoordeintensievesamenwerkingvancompleteindustrieën,regeringenenoverheidsorganenDeorganisatorenwarenjawehetWorldEconomicForum,deBill&MelindaGatesFoundationenhetJohnHopkinsInstituutMaarhetwordtnoggekker!In2012heefthetDuitseRobertKochInstituut,datnetalselknationaalgezondheidsinstituutindewereldnauwverbondenismethetdoorBillGatesgefinancierdeWHO,eensoortgelijkesimulatiegecreëerdmetóókeencoronavirusBijdezesimulatiegingmenervanuitdateropeenvoedselmarktinZuidoostAziëeencoronaviruszouoverslaanvandieropmensIndezesimulatieduurtheteenaantalwekenvoordatdeChineseautoriteitenhetvirusontdekken,waardoorhetzichondertussenwereldwijdverspreidtDanvolgenerdriejaarmetwereldwijdelockdownswaardoordeeconomieënverwoestwordeneneroveralvolksopstandenontstaanHoe‘toevallig’ishetdatvanafdecember2019dezetwee,bijnaidentieke,scenario’scompleetzijnuitgekomenDeElite,meteengezamenlijkvermogenvantienduizendenmiljardeneuro’s,heefterabsoluutgeenmoeitemeedatruimveertigprocentvandewereldbevolkingvanminderdanvijfeuroperdagmoetlevenendatontelbaremensenstervendoorvervuilddrinkwater,watdoorhunindustrieënveroorzaaktwordt,endoordekogelsenbommenuithuneigenwapenindustrieHunenigedoelismeergeldenmachtteverkrijgenenzezijnabsoluutnietvanplanomhunrijkdommetonstedelenSterkernog:zezijneropenoverdatzeechtallesvanonsafwillenpakkenmethun‘You’llownnothingandyou’llbehappy’DeNieuweWereldorde,meteenallesoverkoepelendewereldregering,isdeenigemaniervoordeEliteomdemachttekunnenbehoudenoverdewereldbevolkingendoormiddelvanangstenmediamanipulatiehoudenzeonsinhun(wurg)greeMensenalsJohnLennonenJohnFKennedywaarschuwdendewereldaluitgebreidvoorditsinistereclubjemachtswellustelingenEnwewetenallemaalhoehetmethenafgelopenisTimeindigtmetdeoproepdatweonsmoetenverenigen,omdatdatonzeenigekansisomnietvolledigdoorheningepaktenmisbruikttewordenJuliusCaesarhadhetaldoor‘Verdeelenheers’endatisprecieswatdeElitenutrachttedoendoormiddelvancensuur,hetverbrekenvanmenselijkcontact,hetframenvanpolitieketegenstandersenandersdenkendenenhetgebruikvangrofgeweldDezemachtswellustelingenstrevenernaardatdecompletewereldbevolkingin2030werkelijknietsmeerbezitenallemensendannietmeerdanslavenzijnvanhen,diedanzelfopenlijkallesbezittenEnmetdeallesverwoestendecrisis,waarwenumiddeninzitten,zijnzeeen‘leuk’eindopweg!Eerstmoethetmiddenenkleinbedrijfkapot,danzullendebankenvallenenvervolgenszalhetcontantegeldverdwijnenDeenigemanieromdannietomtekomenvandehonger,ishetaccepterenvanoverheidssteunwaardenodigeconditiesaangesteldzullenworden,zoalshetvaccinatiepaspoortenhetafstaanvanbezittingenDitisdewerkelijkeGreatResetdiealdecennialangvoorbereidwordtenuitvoeriggetestisbijdiverseCommunistischedictaturenWemoetenonsopallerleicreatievemanierenverenigenenmisschienzelfsweleensoortvanparallellesamenlevingencreërenWemoetenvolhardeninonsverzetendoorgaanomzoveelmogelijkmensentewaarschuwenWanthoemeermensendeplannenvandeElitedoorzien,hoekleinerhunkansvanslagenzalzijnMaarhetiswelvijfvoortwaalf!

Reaguursels

Inloggen

TL;DR: Hunnie-de-rijken (haves) vs. de people/gepeupel (havenots) - wees voorbereid op grotere polarisatie/segregatie door inzetten op alvast in te zetten op duurzaam parallel samenleven.

Ofwel, denk eens serieus na over: LETS, Bitcoins, groentetuintje, 'herenboeren', transition town, onafhankelijke zorg, zelf stroom opwekken, etc.

mozaard | 24-11-21 | 17:34 | 1

Bitcoins worden omarmd door het huidige geld en mijn oogst dit jaar in de moestuin was ronduit kudt. Te nat en meer slakken dan er mensen op deze aardkloot rondwandelen...
Onafhankelijke zorg is stinkend duur en de middelen die gebruikt worden komen niet uit de tuin van Klazien uut Zalk. Zelf stroom opwekken? Kom op nou?! Dat wordt al in de kiem gesmoord want Rattenval en Hell etc.
Over een paar jaar is er sprake van illegale zonnepanelen en windmolentjes als hun namen daar niet aan gelinkt zijn.

der Schweinigel | 24-11-21 | 17:52

Ik heb toch een voorkeur om te worden uitgezogen volgens het oude systeem met rentes en rendementen. Daar heb je uiteindelijk zelf nog een beetje de hand in en zou je je nog als rijstvreter kunnen uit worstelen.

down | 24-11-21 | 11:57

Ja, een groeiend probleem is dat steeds meer bezit in handen komt van een kleine elite aan investeerders. Dat is ontegenzeglijk de grootste ontwikkeling achter de schermen, waarvan we dagelijks maar heel weinig meekrijgen, die heel bepalend is voor de toekomstige verdeling van kansen, kennis en welvaart.

De verdiensten worden uiteindelijk opgebracht door de onderste laag in die beleggingspyramide, namelijk de gewone hardwerkende burgers van de wereld. Hun invloed daarop in ongeveer gelijk aan nul.

Een complot kan je dat nauwelijks noemen, het is eerder hoe "geld" werkt. Geld maakt geld, heb je boven een bepaalde drempelwaarde aan vermogen, dan heeft dat de neiging om alleen maar te groeien. Je moet echt je best doen om dan nog je geld kwijt te raken.

Waar het misgaat bij dit soort documentaires is dat er een sinister wereldwijd complot wordt geschetst van mensen die in een dubbelrol stiekem van alles bekokstoven met elkaar. Dat is een onmogelijkheid. Citaten als:

"Dit soort non-profitorganisaties vormen de schakels tussen het bedrijfsleven en de politiek, met aan hun zijde de mainstream media, waarbij het de bedoeling is dat dit vooral niet opvalt."

Daar zakt je de broek van af. De mainstream media. Daar gaan we weer. Alsof iedere journalist bij aanvang van het contract een geheime clausule ondertekent, afstandf doet van zijn principes en voortaan alleen nog het complot welgezinde teksten gaat produceren of zich mak laat sturen door sinistere bazen. Het is lariekoek.

Beste_Landgenoten | 24-11-21 | 10:28 | 2

+1 comment dit! (dan maar zo)

iustus | 24-11-21 | 11:20

"met aan hun zijde de mainstream media, waarbij het de bedoeling is dat dit vooral niet opvalt." <
En een complotist die wel alle samenzweringsinformatie zo bij Bloomberg, Yahoo en andere publieke financiële informatiediensten ophaalt, zichzelf met de slimheid feliciteert zonder zich maar een moment af te vragen of die informatie bij een echt complot wel zo openbaar beschikkaar zou zijn. Nog niet eens begrijpende wat de aard van beleggingsfondsen en ETF's is. Het is een klassiek geval van Dunning-Kruger.

Joris Beltsin | 24-11-21 | 11:50

Ik moet toegeven dat het knap is om zoveel complotten in 1 stuk te krijgen en af en toe zelfs een verband te leggen. Helaas is het stuk verder van het niveau groep 2 basisschool. Wel fijn dat de wappies een basiscursus economie van een uur krijgen waardoor ze leren dat bedrijven centjes van mensen nodig hebben om te kunnen bestaan en dat je een beetje kan gokken door een stukje van een bedrijf te "kopen" en dat je dan belegger wordt enzo.

Drek van Dilderen | 24-11-21 | 10:13 | 1

Kijk, en hier dan de simpele visie van één van die 80% massa (van die genoemde 99%) die ervoor zorgt dat dit model van wereldheerschappij in stand blijft.
Het plaatje zou nu toch wel, ook voor u, duidelijk moeten zijn na dit "2e klas lagere school" filmpje. Maar nee hoor...

der Schweinigel | 24-11-21 | 17:36

"kun je er van uitgaan dat de overheid niet wil dat de mensen de betreffende informatie tot zich kunnen nemen."

Vanuit je virtuele woonkamer met je praatje waar een gemiddelde behangverkoper nog goed bij afsteekt. Misschien is er gewoon geen publiek voor je dude.

menage | 24-11-21 | 09:51

Ik heb een urgenter probleem. Hoge anusdruk. Echte problemen dus, en geen complot.

_pacman_ | 24-11-21 | 09:01

Je somt een bak feiten op die de meeste mensen met een beetje goede wil en doorzettingsvermogen boven tafel kan halen. Maar dan ga je die feiten interpreteren en lopen je stokpaardjes zich vast in het moeras van de complottheoriëen....

Bierum | 24-11-21 | 08:55

Je residentie in Frankrijk verkopen is wat. De Fransen hebben echt geen geld. Hollanders adverteren met €256.000 voor een "exclusief" vrijstaand optrekje maar een restaurant in het dorp is maar voor €28.000 verkocht. Het levert echt geen drol op.

En als je iets moois koopt daar, je kids willen dan niet komen parce que il y on a rien de animation, er is geen bal te dien voor ze. Zit je daar met je Franse residentie. Verkopen? Vergeet het maar.

Ik heb twee jaar gestaan op Huis en Aanbod voor een tientje per maand. Je bent alleen maar bezig meer info op te sturen maar niemand hapt. Kan je net zo goed niet adverteren op Huis en Aanbod. Dat is zo'n Nina Brink ding, lekker vangen maar niet leveren.

VolgendjaarkrygikAOW | 24-11-21 | 08:16 | 1

Je hebt geen idee wat er nu aan de hand is in de Franse huizenmarkt in het platteland.
Alle krotten zijn binnen een maand verkocht.

rechtsdwalendeautist | 24-11-21 | 10:22

Volgens mij staat er een tyoefout bij het 3474e woord, gespoifd moet gespooft zijn! Voor de rest toppie spelling. Regel 871 rijmt echter niet met regek 4263!

VolgendjaarkrygikAOW | 24-11-21 | 08:04

Sjesus, wat een tegel. Ga ik niet eens aan beginnen. Repareer je spatietoets.

Azijnist | 24-11-21 | 07:06 | 1

je kunt ook de link gebruiken, is wat leesbaarder met spaties

PlatgetrapteEierdoos | 24-11-21 | 09:01

Ik heb, dacht ik 2 verstandige collega's die ook in de great reset geloven. Je moet echt medelijden met die lui hebben. Ze zijn ook heel vervelend geworden want ze vinden iedereen dom omdat ze "ingelicht" zijn en wij niet. Ze zijn ook paranoia en continu boos op alles van de overheid. Oja ook tegen vaccinatie en QR shit natuurlijk.

Misterspok | 24-11-21 | 07:00

Uit betrouwbare bronnen kreeg ik te horen dat Mark Rutte op de loonlijst staat van Vanguard.

Ernstige Zaken | 24-11-21 | 06:47 | 1

Hij heeft wel een mooi tasje van de WEF

IkwilJinekwel | 24-11-21 | 07:48

Yeeeeeh kouwes is terug.....

Hellsmurfje | 24-11-21 | 06:15

Bedankt, Bert.

Ben Adam | 24-11-21 | 06:09

GeenStijl is GeenStijl niet meer als de link naar de documentaire ontbreekt.

Harrie Nak | 24-11-21 | 06:07 | 1

Dan doe nog eens goed kijken

snivoos | 24-11-21 | 08:04

bij "plan" heb ik opgegeven en gestopt met innemen van deze ... tja.. wat is het ?

mainman | 24-11-21 | 05:18

Sorry, onleesbaar dit. Misschien nieuw toetsenbord aanschaffen met werkende spatiebalk. Ik heb r anders nog wel eentje voor je liggen, gratis af te halen.

fatty | 24-11-21 | 04:21

#dittistochniettelezenjoh

BadPatNL | 24-11-21 | 03:04

Lorem ipsum dolor

Hemmenaar7 | 24-11-21 | 00:39

We weten het allemaal, we vegen er onze kontjes mee af, èn zijn daar trots op. Rare wereld.

Balgesjaakt | 24-11-21 | 00:03

Ach. Weer zo eentje die 'ontdekt' dat BlackRock en Vanguard in alle beursgenoteerde bedrijven grootaandeelhouder zijn en vervolgens niet snapt dat hun ETFs en beleggingsfondsen het vermogen beheren van zijn eigen pensioenfonds (O ja en ook van mij). Vervolgens snapt ie ook niet dat de aandeelhouders in de beleggingsbedrijven Black Rock en Vanguard NIET de aandeelhouders zijn in het vermogen dat ze onder beheer hebben. Wie vertelt het hem even?

Joris Beltsin | 23-11-21 | 23:53 | 4

@knuffedol | 24-11-21 | 06:17:
Ik beleg en bij alle bedrijven die waarin je kunt beleggen staat het tabje “eigenaren” ik ben nog geen bedrijf tegengekomen waar Vanguard en/of blackrock niet deels eigenaar vsn zijn,

IkwilJinekwel | 24-11-21 | 07:51

@IkwilJinekwel | 24-11-21 | 07:51:
Ja alleen omdat ze ETF's beheren t.b.v. derden met een omvang van vele biljoenen dollars. Uiteindelijk ben IK daarvan de ultimate beneficial owner en zit ik dus ook in het complot (met die miljoenen andere beleggers dan).

Joris Beltsin | 24-11-21 | 09:54
-weggejorist-
nochtansformidabel | 24-11-21 | 16:13
▼ 1 antwoord verborgen

Veel was al duidelijk, met name dat onze vrije media totaal niet onafhankelijk zijn, en dat de onverkozen WEF en VN een veel te grote broek aantrekken dat zij zich denken te moeten bemoeien met de wereldorde.

intrigant | 23-11-21 | 23:21

Hey Bertje,
Kun je der ff wat spaties ingooien? Tjeetje. :(

Paaldanseres | 23-11-21 | 23:16

ah, gelukkig, een wappie bash topic. ik doe gezellig mee. Iedereen met QR kritiek gelooft in lizard people!

Ir. Wilhelmus | 23-11-21 | 23:03 | 1

Haha wij hebben ook een huisvriendin die met die grote flauwekul komt. David Icke, zoek maar eens op en verbaas je.

Misterspok | 24-11-21 | 06:53

Worden de eigen huisregels niet overtreden met deze lap tekst? Eigenlijk had alles in CAPS gemoeten, net zoals lands grootste complotter zijn proza deel.

GoedGaan | 23-11-21 | 22:40 | 1

AnaRhCisTiSChe LeEtZpeek

ikpislauwbier | 23-11-21 | 23:56

Ik stel mij zo voor dat uiteindelijk de macht van dat enge clubje mensen gebroken zal worden.
Makkelijk gaat het allemaal niet worden.
Een pijnlijk louterend proces.

Ben Adam | 23-11-21 | 22:17

Goed verhaal, lekker kort. Ik mis wel wat uiroeptekend

muppet020 | 23-11-21 | 21:59

Tja, misschien kan het gezien worden dat wij, de volwassenen met onze gezinnen en carrière, de talloze mogelijkheden die wij hier in het Westen hebben, we hebben alles, we kunnen alles worden wat we willen, kunnen (konden) overal naar toe reizen, een ogenschijnlijk vanzelfsprekende vrijheid, tot aan Covid 19 en die plannen over de great reset.
Dit vergelijkende met een wereldoorlogsituatie wordt er van ons verwacht, of opgelegd, dat wij onze vrijheid, ons leven opgeven voor in de ogen van de Elite een betere wereld voor onze kinderen achter te laten. De kinderen die nu opgroeien en naar hun volwassenheid toe ook gekneed worden dat dit de nieuwe realiteit gaat worden en ook niet beter gaan weten. Net als de Millenials die niet beter weten dat mobiele telefonie en internet onderdeel van hun manier van leven is. Wij, die andere, betere tijden hebben meegemaakt, gaan bewust ervaren wat het verschil zal zijn met voor en na. Of deze ontwikkeling nog tegen te houden, te keren is, ik weet het niet. Meestal wordt de soep niet zo heet gegeten als het wordt opgediend en lopen plannen altijd anders als men zou willen. Alleen dit plan is al tientallen jaren geleden gesmeed. Tja, ik denk inderdaad de enige mogelijkheid om wijzigingen in dit plan te forceren is om ons, als klootjesvolk, te verenigen en massaal, als pubers, niet te luisteren en toe te geven. Power to the people

hotbrasil | 23-11-21 | 21:54 | 1

We kunnen en mogen niet alles, maar we erkennen de restricties niet als restricties omdat we geloven dat het zo hoort. Voorbeeld. Stelling: als je je poten niet 180 graden kunt uitdraaien heeft academische balletles voor jou geen zin. Niemand gaat er tegen in. Maar het is wrede flauwekul: het gaat opleidingen om wie geschikt is voor de bestaande gezelschappen en hun wensen. Hun. Wensen. Niet die van het betalend publiek. Je bent niet zo vrij als je denkt.

zeurmachine | 23-11-21 | 22:04

Bedankt voor de link Bert. Als rechtgeaarde wapperdewappie ga ik gelijk die video bekijken.

Je allerwappieste van Dee

A.I. van Dee | 23-11-21 | 21:48 | 1

Wappie wordt nieuwe geuzen naam
Wie nu niet doorheeft dat het fout gaat met Eu en onze vrijheid wordt afgepakt is wel heel dom

Therrie | 24-11-21 | 04:25

Ik zie een duidelijke eenzijdigheid van topics de laatste tijd. De valkuil van een blog is wanneer men geobsedeerd raakt door vermeend onrecht in bepaalde onderwerpen waardoor er een zekere mate van querulant gedrag ontstaat. Ik meld het maar even.

Tiscali-2 | 23-11-21 | 21:48 | 2

Heeft u het betreffende artikel gelezen?

MickeyGouda | 23-11-21 | 21:55

"Grote bedrijven die al heel lang belangrijk zijn, zijn nog steeds heel belangrijk en hebben de meeste financiële dingen in handen". Ja en? Mensen die het beter doen, doen het beter. No shit. En wat maakt het ook uit.

Leviticus_ | 23-11-21 | 21:45 | 2

Ze, een klein clubje mensen, hebben álles in handen.
En een hoofd vol waanzin..

Ben Adam | 23-11-21 | 22:06

@Ben Adam | 23-11-21 | 22:06: "En een hoofd vol waanzin" want? Lijkt me dat ze slim bezig zijn.

Leviticus_ | 23-11-21 | 22:30

Hoho…wat vinden de childen of the FvD corn ervan? Of zijn die vanavond weer massaal op tienertoer om ons te redden van de Soros implementaten?

PIS-Alchimis | 23-11-21 | 21:42

Je moet niet zomaar conclusies trekken, maar je moet patronen leren ontdekken.
Een klein dorpje besluit WAO-ers ineens straf te herkeuren. Na een hoop gerommel en aanpassingen passen stilletjes grote steden dit concept ook toe. Bleek het oh toeval ook een ideetje van een paar europese politieke partijen te zijn.
In de ziekenhuizen begint er een hbov-er zomaar spontaan te blèren dat op afdeling x het anders moet. De directeur hoort dit graag (huh, anders toch nooit van een verplegertje?) en 3 2 1 het verpleegkundig advies wordt beleid. Dat gaat heel Nederland oh zo spontaan door. Tot blijkt dat dit in de VS al jaren zo gaat.
Een onbenullig actievoerdertje komt in de krant (jij toch ook niet als je ze belt?). Oh toeval de VN doet onderzoek naar precies waar de actievoerder mee in de krant kwam. Even later begrijpt de premier het ook.
Je vertrouwde koekjes smaken ineens anders. De candybars en de chips ook. Op de ingrediëntenlijsten van de verpakkingen verschijnen ineens dezelfde onbekende voedselbestanddelen, goedkoop en laag in kwaliteit. Ook in het buitenland.
Ineens is producttype a verdwenen en vervangen door producttype b. Vreemd genoeg geldt dat ook bij concurrerende merken en zelfs merken van buiten Europa. Wil je toch a, onmogelijk, geen winkel die het nog heeft.
Ineens is werkelijk ieder radiostation helemaal vol van zangeresje q. Niemand die haar kent, maar alle dj's wel. Bij geen zender ontkom je aan haar gezang. En succes dat ze heeft, zo ineens.
Dit dus.

zeurmachine | 23-11-21 | 21:38 | 2

wat een gezeur

ikpislauwbier | 23-11-21 | 23:59

Tsjawateengedoetegenwoordigindewereldhe?

Lorejas | 23-11-21 | 21:32

Doen China en Putin ook mee.

gato | 23-11-21 | 21:25

In de Thais taal bestaan ook geen spaties. En de letter L is een ง en dat staat voor slang, maar ziet er uit als een injectienaald. Maar de slang is gewoon de overheid die ons allemaal wil injecteren. Om het nog gekker te maken zien de overige letters van het Thaise alfabet er uit als Latijnse letters, maar lijkt het er op dat elke letter is geïnfecteerd met een spike-eiwit. Dat is het enige hier nog ontbreekt, geïnfecteerde letters, maar het verhaal, dat is een complot, een complot tegen complotdenkers. ขอบคุณ

rectormagnificus | 23-11-21 | 21:24 | 1

U doet uw naam geen eer aan...

johnyl | 23-11-21 | 21:26

Dank voor het gebruik van hoofdletters, dit komt de leesbaarheid van het stuk wel ten goede..

Sinterbikske | 23-11-21 | 21:20

Goeie leesbare column met inhoudelijk ook goede informatie. Jammer dat het artikel verwijst naar LNN media, waar Rick Kuitems de scepter zwaait. Ik heb nu niet het idee dat LNN media onafhankelijk en betrouwbaar nieuws publiceert. Zijn al eerder betrapt op misinformatie, dus ja wel een beetje jammer van die prachtige column die inhoudelijk ook zo sterk is.

johnyl | 23-11-21 | 21:16

Is P. Kouwes terug bij Geenstijl?

Antigoog | 23-11-21 | 21:14

Volgens mij komt deze woordenbrij beter tot zijn recht in gesproken woord, bijvoorbeeld in een podcast of zo.

Sinterbikske | 23-11-21 | 21:12

Vanguard ETF's tracken BM's die gemaakt zijn door MSCI, S&P etc. Met geld belegd van instituties en retail beleggers. Dat geld is net van Vanguard. Zou de maker van dit filmpje dit begrijpen?

CzMichiel | 23-11-21 | 21:11 | 2

Nee natuurlijk niet

YoMoms | 23-11-21 | 21:24

Nee, natuurlijk niet. Anders maak je zo'n filmpje niet, omdat je dan weet dat je erg dom uit je nek zit te lullen. Weet je het wel, dan is de enige intentie om de boel op te lichten.

Grachus | 23-11-21 | 22:20

Paar alinea’s gelezen en die gaan over doodeenvoudige feiten over wie de eigenaren zijn van bekende multinationals. Zaken die iedereen die economisch nieuws beetje volgt kan uitleggen. En de schrijver maar denken dat hij heel wat op het spoor is.

StiekemeBunzing | 23-11-21 | 21:08

Inderdaad. Niet lang hierna werd hij gepimfortuynt.

A.I. van Dee | 23-11-21 | 22:16

@A.I. van Dee | 23-11-21 | 22:16: Helaas was er dan weer geen Nederlandse equivalent van Jack Ruby.

Grachus | 23-11-21 | 22:51

Ja maar ArnoId Grunberg heeft ongevaccineerde Marokkanen op zoIder verstopt

Piet Karbiet | 23-11-21 | 21:08 | 1

Haha, plus veel!

Ichneumonidae | 23-11-21 | 21:19
-weggejorist-
SinterkIaas | 23-11-21 | 21:08

Wat staat die Hugo weer te liegen en te spartelen en te fantaseren in de eerste kamer op dit moment trouwens.

Sinterbikske | 23-11-21 | 21:08

Hmmm, had ook een onzinnig reaguursel geplaatst, maar die komt niet eens in beeld, dus niets te jorissen, ofzo.

Denk ik.

Alsnog de was doen.

GKJP | 23-11-21 | 21:07 | 2

Je hebt vast net als ik een reaguursel proberen te plaatsen zonder spaties?
Kreeg heel kort een groene balk bovenin dat reactie niet geplaatst was.
Even testen of die dat met Jobert Renssen ook doet

A.I. van Dee | 23-11-21 | 22:19

Ok getest. Doet het met Jobert Rensen ook.

A.I. van Dee | 23-11-21 | 22:20
-weggejorist-
Sinterbikske | 23-11-21 | 21:04

Bert houdt niet van wappies. Bert houdt niet van complotten. Behalve natuurlijk dat hij ooit een stomverbaasde Roderick mededeelde in de TPO podcast dat hij gelooft dat de overheid geholpen heeft in de dood van Fortuyn en van Gogh. Dat is geen complot, dat is echt.

General Dripple | 23-11-21 | 21:03

13 cent per woord, dus Bert heeft vandaag weer 26 cent verdiend.

W_F | 23-11-21 | 21:02

Blijkbaar zijn er nog mensen die deze onsamenhangende bak schijt over The Great Reset en Bill Gates wel kunnen waarderen.

Diederik_Ezel | 23-11-21 | 20:59 | 7

@Diederik_Ezel | 23-11-21 | 21:11: Ik ook. Daarnaast vind ik dat alle ongevaccineerde embryo's geaborteerd moeten worden.
Iets wat jij de hele tijd rond kakelt, met je vaccinatiedwang. Serieus, wie denk je dat er niet aan jouw verstandelijke vermogens twijfelt met je oervervelende blaming and shaming mantra?
Ga toch eens werk zoeken man.

Ichneumonidae | 23-11-21 | 21:18

@Ichneumonidae | 23-11-21 | 21:18: De landmacht heeft trollen in dienst. Stond op geenstijl verleden jaar, topic eind november als ik het mij goed herinner.

Edit:
Defensie bespioneert illegaal de eigen bevolking, dit topic. Ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee.

zegmaarwij | 23-11-21 | 22:05

Wist u overigens dat het idee van een reset allerminst nieuw is, zie bijvoorbeeld het Oude Testament, hoofdstuk Deuteronomium 15:1 en verder. Voer een beperkte plaatselijke reset uit op grotere schaal met wat aanpassingen hier en daar en we hebben een great reset, vooralsnog éénmalig met de neiging tot permanentie. Wie niet mee wenst te doen wacht dan Deuteronomium 28 (let op de daarin genoemde gezondheidsproblemen).

kindapaas | 24-11-21 | 04:56
▼ 4 antwoorden verborgen

Dat de opgesomde feiten kloppen, betekent niet dat de conclusie ook klopt.

Ivoren Toren | 23-11-21 | 20:57

Ik vind het vooral bijzonder dat er zoveel waarheid in zit, maar we kennelijk collectief afspreken dit “wappie” te vinden. Want een virus niet verspreiden door een negatieve test te overleggen is natuurlijk onzin, je kunt beter een spuit in je mik duwen om af te toppen met wat boosters. Koekoek.

opblaasschaap | 23-11-21 | 20:55

We leven in een democratisch gekozen links-liberale dictatuur.

thanseeuwen | 23-11-21 | 20:55

Deze documentaire plaatst de stugheid van China richting buitenlandse investeerders toch wel in een ander daglicht.

Ivoren Toren | 23-11-21 | 20:54

Kinderachtige post Bert Brussen.

IIg het eerste gedeelte van de gelinkte post is gewoon op feiten berust.

De term wappie wordt trouwens steeds meer een geuzennaam.

aapbroodje | 23-11-21 | 20:54

Wie toch de ruimte tussen woorden bedacht heeft is een genie geweest die we te weinig eren. Net als de uitvinder van het tril-ei....

SterF... | 23-11-21 | 20:53 | 3

Je ziet het pas als het er niet is.

Nuuk | 23-11-21 | 20:59

Een van de zeldzame wapenfeiten van Wilhelm Spatie.

Binnenbaan | 23-11-21 | 21:10
-weggejorist-
SinterkIaas | 23-11-21 | 20:52

Het gebruikelijke antisemitische geleuter verpakt in een jasje van serieusheid. Schaam je om deze lulkoek te publiceren of eraan te linken. Trouwens, wel goed dat zelfs Baudette zich heeft laten vaccineren.

menschdurfteleven | 23-11-21 | 20:51 | 1

Dat siert hem inderdaad. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ivoren Toren | 23-11-21 | 20:56

Krijg ik een Enorme Stijve van, mag dat ook?

Ichneumonidae | 23-11-21 | 20:47 | 5

Wilt u even met uw rechterhand á la hugo aangeven hoe hoog hij dan komt?

Vond het vanmiddag van hugo een beetje onduidelijk....

GKJP | 23-11-21 | 21:08

@GKJP | 23-11-21 | 21:08: Okee, rechts dan. Meter of 4.
Wie wil je nu liever als demissionair minister van Zwakzinnig Geleuter?
Ik stem voor muh eiguh.

Ichneumonidae | 23-11-21 | 21:15

@Ichneumonidae | 23-11-21 | 21:15:

Meter of vier geloof ik niet, daar is toch al gauw een litertje of twee aan bloed voor nodig, een gemiddeld mens heeft zo'n vijf a zes liter bloed in zich, en als daar dan twee liter aan onttrokken wordt, werken de hersens niet naar behoren.

Ergo, ik geloof niet dat u nu een Enorme Stijve heeft.

GKJP | 23-11-21 | 21:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Het positieve is wel dat erelke dag +- 23.000 geldige qrcodes bijkomen

bekijk_ut | 23-11-21 | 20:46 | 2

Ja en nee, er zijn ook mensen die zich laten vaccineren en de QR code toch weigeren.
Niet iedereen is voor apartheid.

Arendsoogje | 23-11-21 | 20:56

En straks zijn die allemaal weer ongeldig omdat er een 3e prik nodig is.

W_F | 23-11-21 | 20:57

Kapitalisme is gemeen. Net als Bert, die is ook gemeen.

Duwbak_Linda | 23-11-21 | 20:46

Da's toch inmiddels al oud nieuws Bert..

ParaPiet | 23-11-21 | 20:46

"Want gedurende een uur legt hij, na een uitgebreide research en compleet gebaseerd op feiten, extreem goed uit hoe de economie wereldwijd in elkaar steekt en wat dat te maken heeft met de Elite en The Great Reset. En omdat hij alles onderbouwd heeft met verifieerbare feiten, kun je onmogelijk spreken van een complottheorie."

Is toch top, als je zó moet indekken :')

JapieDeKrekel | 23-11-21 | 20:45

De spatiebalk is stuk.

Is dit nog nieuws? | 23-11-21 | 20:44

Goed verhaal. Lekker kort.

entwederoder | 23-11-21 | 20:44

Want Bertje B. heeft de waarheid in pacht.
ITM, Bertje.

Pimp my Voortuin | 23-11-21 | 20:43 | 1

Boogedie boogedie boogedie, amen!

HaRo010 | 23-11-21 | 21:03

Een half jaar geleden heb ik dit al eens opgestuurd naar GeenStijl. Er zit wel een beetje wappie verhaal in maar bevat ook stof tot nadenken
www.youtube.com/watch?v=fyJI0nQ_Umw&a....

zutzooi | 23-11-21 | 20:43 | 3

WTF. ik moet mijn leeftijd verifiëren om de video te bekijken????

Grachus | 23-11-21 | 22:11

Moeten we een crowdfunding opzetten om Bert van een nieuw toetsenbord te voorzien nu zijn spatiebalk duidelijk is doodgegaan? Wil je RGB of juist niet? Mechanische switches of gewoon plastic klikketieklik? Draadloos of bedraad? USB of PS/2?

Met_baard | 23-11-21 | 20:42

Binnen 60sec werd al duidelijk dat zijn bron US-based complotfilmpjes zijn. Mijn ontbijt komt niet van een corporatie, Twat.

geheelvergeter | 23-11-21 | 20:42 | 6

@A.I. van Dee | 23-11-21 | 22:24: meel is redelijk lokaal en wordt door plaatselijke molen gemalen. Kaas van de boerderij en verder vast weleens wat beleg van Unilever oid. Ik voel me niet aangesproken door zijn relaas.
Sowieso komt dat uit Amerikaanse filmpjes waar echt maar een handvol bedrijven alle cerial en andere ontbijt crap maken.

geheelvergeter | 23-11-21 | 22:28

@geheelvergeter | 23-11-21 | 22:18: Oh sorry ik las over de meel van de molen heen. Maar je koopt dus nooit iets voor het ontbijt in de supermarkt? En je auto heb je zelf in elkaar geshopt, de computer/phone die je gebruikt om op geenstijl te reageren?

A.I. van Dee | 23-11-21 | 22:30

@geheelvergeter | 23-11-21 | 22:28: Ik vreet die cereal shit ook niet. Maar voor de rest van het ontbijt ben ik redelijk afhankelijk van de supermarkt. Oh wat mis ik die warme bakker van vroeger. Bijna op elke straathoek in Utrecht wel 1.

A.I. van Dee | 23-11-21 | 22:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Nestlé? Foute boel

Rest In Privacy | 23-11-21 | 20:41

Ik zal dit morgen eens tot mij nemen. Schrap trouwens het vak economie sowieso maar op scholen. De logica van ooit is al lang verdwenen.

Leptob | 23-11-21 | 20:40

Dat stelletje prutsers dat Nederland bestuurd is echt zo dom, het volk dat er op stemt ook. Er zit geen plan achter. Wen er maar aan!
De idee van een Great Reset is infantiel: de heersende orde is zeer tevreden met de huidige toestand, en wenst helemaal geen verandering. Gewoon geld wegsluizen via schimmige belastingconstructies en een volk dat braaf toekijkt: wat willen we nog meer?
Een rutte die stiekem de vennootschapsbelasting wil afschaffen voor een ex-werkgever? Kan gewoon, hij zit nog in het torentje.
Er is geen complot.

Analia von Solmsch | 23-11-21 | 20:40 | 4

Goeie eerste zin, bestuurt met een d. Vooral die combinatie met 'dom''.
De rest lees ik dan al niet meer. Doei.

Ichneumonidae | 23-11-21 | 20:51

@Ichneumonidae | 23-11-21 | 20:51: ik mis je nu al!
En nee, ik ga mijn reaguursels niet door de spellingscontrole halen. Te lui. Het gaat om de inhoud.

Analia von Solmsch | 23-11-21 | 21:02

@Analia von Solmsch | 23-11-21 | 21:02: Goed, ik was ook een beetje aan het zeiken (doe ik wel vaker). No sweat.

Ichneumonidae | 23-11-21 | 21:04
▼ 1 antwoord verborgen

Ruimte is zo belangrijk.

antagonist | 23-11-21 | 20:39

Wappie artikel.

GateKeeperNL | 23-11-21 | 20:39

Dit is een van je betere stukjes

Transgender-Airlines | 23-11-21 | 20:39

Ja doei! Hier begin ik niet aan.

Niet_Van_Hier | 23-11-21 | 20:36 | 4

@Muxje | 23-11-21 | 20:38:
'leesbaar'

Ze stellen vooraf al dat het allemaal feiten zijn, en helemaal verifieerbaar! Echt geen complot theorie....

En dan komt er me toch een complot theorie!

Rest In Privacy | 23-11-21 | 20:42

@Muxje | 23-11-21 | 20:38: Slechte keus van Bert dan toch?
Nu zul je een slappe marge krijgen van beoogde klikkerTs.

Ah, and what should I care.

Kudtkip | 23-11-21 | 21:11
▼ 1 antwoord verborgen

Dit topic levert Bert niet genoeg woorden op.

Cunts-en-kitsch | 23-11-21 | 20:35 | 2

13 cent per woord, toch?

Nuchternederland | 23-11-21 | 20:37

Je ziet huizen, aardolie, aandelen en zelfs klassieke auto`s snel in waarde stijgen. Maximale geldcreatie gaat een keertje inflatie veroorzaken.

Feynman | 23-11-21 | 20:35 | 5

@* Il Principe * | 23-11-21 | 20:49: nog beter voor mensen met veel hypotheek.

Muxje | 23-11-21 | 21:04

Bedankt voor de uitleg. Veel dank zelfs.
Bert vond ik als Lucas best ingewikkeld (kudt ook zeg maar), maar als een Kouwes tig punt nul helemaal een ...

Kudtkip | 23-11-21 | 21:07

@Muxje | 23-11-21 | 21:04:

Ja. Maar ik denk niet dat mensen met veel hypotheek op hun huis er beter van worden. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet verwoorden, maar er worden huizen verkocht, zover boven de vraagprijs maar bovenal de waarde, dat men zich tot boven, ver boven hun nek, in de schulden steekt. Iemand met verstand die dat noodgedwongen doet om maar een huis te bemachtigen, zet de rente dan direct voor dertig jaar vast. Zullen dat er veel zijn?

GKJP | 23-11-21 | 21:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Skip Spence vibes

Rest In Privacy | 23-11-21 | 20:34

Ditleestechtongelofelijkkutkanikjevertellen...

OMEGA-ThundeR | 23-11-21 | 20:32 | 1

En ik dacht dat Kouwes erg was…

Wijze uit het Oosten | 24-11-21 | 00:36

Nee, sorry.
eigen edit: ergens heeft hij wel een punt.

Nuchternederland | 23-11-21 | 20:32

Mand

Diederik_Ezel | 23-11-21 | 20:32 | 2

#interpuctiebestbelangrijk

Incitatus | 23-11-21 | 20:36

#interpuctiehomaar

Tobi | 23-11-21 | 21:25

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl