achtergrond

Geenstijl

Linktip: 'Alstjeblieft even een uurtje aandacht voor zitten'

They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!

Dedocumentaire‘Monopoly:eentotaalplaatjevanTheGreatReset’vanTimGielengaatviralénwordtbehoorlijkgebandEnals‘viralgaan’en‘gebandworden’samenvallen,kunjeervanuitgaandatdeoverheidnietwildatdemensendebetreffendeinformatietotzichkunnennemenWantgedurendeeenuurlegthij,naeenuitgebreideresearchencompleetgebaseerdopfeiten,extreemgoeduithoedeeconomiewereldwijdinelkaarsteektenwatdattemakenheeftmetdeEliteenTheGreatResetEnomdathijallesonderbouwdheeftmetverifieerbarefeiten,kunjeonmogelijksprekenvaneencomplottheorieEnpreciesdátisderedenwaaromdedocumentairezogebandwordt,wantdaarwordendemachtigedamesenherenachterdeschermenhéélzenuwachtigvan!DeEliteheeftnamelijktotaalgeenbelangbijeenwereldbevolkingdiepreciesweetwathunexacteplannenzijnenwelkekoerszedaarbijvarenDedocumentairebegintmeteenuiteenzettingvandepaarmegacorporatiesdieonsleven,inwerkelijkelkaspectdaarvan,dominerenTim“Hetontbijtwat’smorgensoptafelstaattotaanhetmatraswaarwe’snachtsopslapenenalleswatwedaartusseninaantrekken,doenofconsumerenisgrotendeelsafhankelijkvandezecorporatiesHetgaatominvesteringsmaatschappijenvanimmenseafmetingendieallegrotegeldstromenopaardebeheren

AlsvoorbeeldhaalthijPepsicoaanDitishetmoederbedrijfvandemeestefrisdrankenensnacksterwereldHetlijktalsoferveelverschillendeconcurrerendemerkenbestaan,maarzekomenallemaaluitdefabriekenvaneenaantalcorporatiesdiesameneenmonopoliehebbenindeverpaktevoedingsindustrieNaastPepsicozijnonderandereUnilever,TheCocaColaCompany,MondelēzenNestléonderdeelvandezeindustrieDitsoortbedrijvenzijnvaakbeursgenoteerdenhebbeneenRaadvanBestuurwaarindegrootsteaandeelhoudersdedienstuitmakenDezeaandeelhouders,ookwelinstitutionelebeleggersgenoemd,zijninvesteringsmaatschappijen,beleggingsfondsen,verzekeringsmaatschappijen,bankenensomszelfsregeringenBijPepsicozijnTheVanguardGroup,BlackrockenStateStreetCorporationdebelangrijksteaandeelhoudersBijdegrote‘concurrent’,TheCocaColaCompany,isBerkshireHathawaydebelangrijksteaandeelhouder,maarstaandedriebovengenoemdeinvesteringsmaatschappijendaaronderrespectievelijkopnummertwee,drieenvierBijUnilever,MondelēzenNestléstaandezevierinvesteringsmaatschappijenookbovenaan,zijndedebelangrijkstenSamenbehorenzetotdegrootsteinvesteringsmaatschappijenopaarde(…)VanuitdevoedingsindustriegaanwenaardetechnologischeindustrieFacebookbezitonderandereWhatsAppenInstagramensamenmetTwitterzijnditdepopulairstesocialmediaplatformsterwereldAlphabetishetmoederbedrijfvanalleGoogleondernemingen,waaronderYouTubeenGmail,endegrootstesponsorenontwikkelaarvanAndroid,éénvandetweebesturingssystemenwaaropallesmartphonesentabletsindewerelddraaienUiteraardisAppleiOShetanderebesturingssysteemenalsMicrosoftdaaraantoegevoegdwordt,danblijkenvierbedrijvendesoftwareteproducerenvoorbijnaallecomputers,tabletsensmartphonesindewereldBijFacebook,Twitter,AppleenMicrosoftbezittenTheVanguardGroupenBlackrockweerdemeesteaandelenEnbijalleanderebedrijven,zoalsSony,IBMenIntel,diedetechnologischeindustriedominerenquaonzecomputers,tabletsensmartphones,komenweindeTop5vanaandeelhouderssteedsweerdezelfdeinvesteringsmaatschappijentegenDezeTop5komtterugbijalleindustrieënterwereldTimgeeftdaareenmooivoorbeeldvan“LatenwezeggendatweeenvakantiewillenplannenWezoekendanoponzecomputers,tabletsofsmartphonesnaareengoedkopeplekindezonviawebsitesvanonderandereSkyscannerenExpedia,dieookvandezelfdebeleggerszijnWevliegenmeteenvandeveleluchtvaartmaatschappijen,waarvanhetgrootstedeelvandeaandelenookvaakinhandenisvandezebeleggersendaarnaastvanregeringenHettoestelwaarinwevliegenisoverhetalgemeeneenBoeingofeenAirbus,waarbijdezelfdeinvesteringsmaatschappijenweerindeTop5vandeaandeelhoudersstaanWezoekeneenhotelofappartementviaBooking(com)ofAirbnb,waardezeaandeelhoudersookweerbovenaandelijsttevindenzijnZelfsdekerosine,waarhetvliegtuigopvliegt,komtvaneenvanhunoliemaatschappijenenraffinaderijenEnhetstaal,waarhetvliegtuigvangebouwdis,komtuiteenvanhunvelemijnbouwbedrijvenMaarhetgaatnogvéélverder!Dezeinvesteringsmaatschappijen,bankenenbeleggingsfondsenzijnnamelijkookdegrootsteaandeelhoudersindeprimaireindustrieënwaaronzegrondstoffenvandaankomenZobezittenzedemeesteaandelenindegrootsteagrarischebedrijventerwereldzoalsBayer,wathetmoederbedrijfisvanMonsanto;degrootstezadenproducentterwereldMaardeledenvanditclubjebehorenooktotdebelangrijksteaandeelhoudersterwereldvandetextielindustrie,waardooralledenkbarepopulairekledingmerkeninhandenzijnvandezeinvesteerdersZokunnenwenogwelevendoorgaan:zebezittendecompletetabaksindustrie,defarmaceutischeindustrie,deauto-industrie,dewapenindustrie,deelektronicindustrie,grotewarenhuizen,onlinemarktplaatsenenzelfsdebetaalmiddelen,zoalsMasterCard,Visa,PayPalenAmericanExpress,diewevoorditallesnodighebbenomhetaantekunnenschaffenEnalsofditallesnognietgenoegis,zijnookdiverseverzekeringsmaatschappijen,banken,bouwbedrijven,telefoonmaatschappijen,restaurantketensencosmeticamerkeneigendomvandezezelfdeinstitutionelebeleggersAlsjealdezeinformatiesamenbrengtineenpyramide,staanertweemetstipbovenaan:VanguardenBlackrockDemachtvandezetweebedrijvenisonvoorstelbaar!Zebehorennietalleentotdeinstitutionelebeleggersvanbijnaelkbelangrijkbedrijfopaarde,maarzebezittenookalleoverigeinstitutionelebeleggersvanaldiebedrijven,waardoorzeeencompletemonopoliehebbenExpertsvanBloombergverwachtendatdezetweebedrijvenrond2028gezamenlijkzo’ntwintigduizendmiljarddollar(!)aaninvesteringenzullenbeheren,waardoorzebijnaallesopaardezullenbezittenBloombergnoemtBlackrock‘Devierdearmvandeoverheid’,vanwegehaarnauwesamenwerkingmetdefederale(ofcentrale)bankenBlackrockleentnietalleengeldaandeze‘bovendewetstaandebanken’,maarisookhunbelangrijksteadviseuréntevensdeontwikkelaarvanhuncomputersysteemTijdensderegeringsperiodesvandebeide‘Bushes’enObamahaddentientallenmedewerkersvanBlackrockhogepositiesinHetWitteHuisEnCEOLarryVinkisgeliefdbijvelestaatshoofdenenpolitici,omdathijhetgezichtisvaneenbedrijfwatduidelijkaandetouwtjestrektMaarBlackrockiszelfookweerinhandenvanaandeelhouders,waarvandegrootsteaandeelhouderVanguardisEndanwordthethéélduister!WantVanguardiseenprivébedrijfwaarvannietbekendiswiedeaandeelhouderszijnHetmagduidelijkzijndatwehieruitkomenbijdeEliteEnwij,hetgepeupel,mogenblijkbaarnietwetenwiedaarachterzittenWatwélbekendis,ishetfeitdatderijkstenderaarde,endatzijndemensenvandeElite,totdeéénprocentvandewereldbevolkingbehorendiegezamenlijkmeergeldbezittendandeoverigenegenennegentigprocent!DeeigenarenvanVanguardvormensameneenduizendsteprocentvandieeneprocentDringthettotjedoorEenduizendsteprocent(!)vandezewereldregeertoverderestvandewereldUitdegeschiedenisvandeVanguardfamiliesblijktdatzealtijdaltotdeabsolutetopbehoordhebben;vaakalvoordeaanvangvandeIndustriëleRevolutiein1750DiversevandezefamiliesbehorentotkoninklijkebloedlijnenenzijndegrondleggersvanonsbankensysteemenvanelkeindustrieinonzehuidigewereldDeVanguardfamilieszijnhunmachtnooitkwijtgeraakt,maarhebbenhettussen1750en2021verscholenachterinvesteringsmaatschappijenzoalsVanguardzelf,waarvandegrootsteaandeelhoudersdeprivéfondsenennonprofitorganisatiesvandefamilieRothschildendefamilieRockefellerzijnDitsoortnonprofitorganisatiesvormendeschakelstussenhetbedrijfslevenendepolitiek,metaanhunzijdedemainstreammedia,waarbijhetdebedoelingisdatditvooralnietopvaltDezeorganisatieszijnafhankelijkvandonatiesenkunnenhungeldinvesteren,zonderenigevormvanpublicatietegeven,zolangdewinstervanmaargeïnvesteerdwordtinandereprojectenwaarzebijbetrokkenzijnOpdezemanierkunnendieorganisatiesonbeperktgeldvanonzichtbareinvesteerdersrondpompenenongezienterroristischeorganisatiesfinancierenengrotebedragenwitwassenDefoundationsenfondsenvandefamiliesdiehethoogstindehiërarchiestaan,blijvenzoveelmogelijkopdeachtergrondVoorzakendieveelaandachtenpubliciteiteisenwordendefoundationsgebruiktvanfilantropenfamiliesdielagerinderangordestaanmaareveneensextreemrijkzijnMomenteelzijndedriebelangrijkstedaarvandeBill&MelindaGatesFoundation,deOpenSocietyFoundationvanGeorgeSorosendeClintonFoundationZoisdeBill&MelindaGatesFoundation,dieeennauwsamenwerkingsverbandheeftmetdezestiengrootstefarmaceutischebedrijventerwereld(waarvanVanguarddemeesteaandelenbezit),degrootstefinanciervandeWereldgezondheidsorganisatie(WHO),waardoordezeorganisatieeenvandemeestinvloedrijkeorganisatiesisophetgebiedvanalleswatmetonzegezondheidtemakenheeftBillGateswasbepaaldgeenarmecomputernerddiehettoevalligtoteenvanderijkstemensenterwereldheeftgeschopt,maarkomtuiteenfilantropenfamiliedie,netalshijzelf,werkzaamisvoordeEliteGatesisdeoprichtervanMicrosoft,wateigendomisvanVanguard,BlackrockenBerkshireHathawayMaartegelijkertijdisdeBill&MelindaGatesFoundation,naVanguardenBlackrock,degrootsteaandeelhouderindatzelfdeBerkshireHathawayWekrijgenditsoortinformatienietviademainstreammedia,omdatnegentigprocentvandeinternationalemediainhandenisvannegenmediaconglomeratendie,hoekanhetookanders,inhandenzijnvanVanguardenBlackrockBehalveonzeindustrieisonzemainstreammediastroomdusinhandenvandezelfdeEliteInonslandkrijgenwehetnieuwsvoorgeschoteldviaANPenReutersBeideorganisatieszijnallesbehalveonafhankelijk!HetANPisvanJohndeMol’sTalpaenReutersisvandemachtigeCanadeseThomsonfamilieOnzebelangrijkstejournalistenenredacteurszijnonderandereaangeslotenbijhetEuropeesCentrumvoorJournalistiek,wateenvandegrootstefinanciersisvanmediagerelateerdeprojecteninheelEuropaDezeorganisatieleidtjournalistenop,produceertstudiemateriaal,verzorgtveelstageplekken(bijoahetANP)enwerktnauwsamenmetcorporatieszoalsGoogleenFacebookVoorjournalistiekeanalysesenopiniesmakenallemediaindewereldgebruikvanProjectSyndicate;demachtigsteorganisatiebinnenhaarvakgebieddiehaarnieuwslevertaandevijfhonderdbelangrijkstemediaoutletsinhonderdvijftiglandenProjectSyndicateenhetEuropeesCentrumvoorJournalistiekzijn,samenmetdepersbureaus,deverbindendeschakeltussenalleverschillendemediaoutletsindewereldWanneerdenieuwslezershetnieuwsaflezenvanhunteleprompters/autocue’s,komtdeteksthoogstwaarschijnlijkvaneenvandezeorganisaties,waardoordewereldwijdemediavaakgesynchroniseerdlooptquaverslaggevingProjectSyndicatewordtfinancieelgesteunddoordeBill&MelindaGatesFoundation,deOpenSocietyFoundationenhetEuropeesCentrumvoorJournalistiekEnlaatstgenoemdewordtzelffinancieelweergesteunddoordeanderetweeenverderdoorFacebook,GoogleenonsMinisterievanOnderwijs,CultuurenWetenschapénonsMinisterievanBuitenlandseZakenDeorganisatiesdieaandebasisstaanvanonzeinformatiestroomwordendusgefinancierddoordenonprofitorganisatiesvandeElite,diezelfdecompletemediainhandenheeft,endooreendeelvanonsbelastinggeldOmalleverschillendeindustrieënopaardemetelkaarteverbindeneninhaarbelangtelatenwerken,heeftdeEliteonderanderein1971hetWorldEconomicForumopgerichtInDavoskomendeCEO’svandeallergrootstebedrijven,staatshoofden,politicienoprichtersvaninvloedrijkeorganisatieszoalsUnicef,GreenpeaceenFacebooksamenvoorhunjaarlijkseoverlegDeElitewilonsdoengelovendathetWEFopgerichtisommaatschappelijkewereldproblemenoptelossen,maarhetiseenzakenforumwaarderijkstebedrijvenonderhandelenoverdealsmetanderebedrijvenenpoliticiDedeelnemerskomeneruitsluitendvoorpersoonlijkgewinHetistochongeloofwaardigdaterzoveelproblemenindewereldzijn,terwijldebelangrijksteindustrieleiders,bankiersenpoliticialvijftigjaarlangelkjaarsamenkomenomdiezogenaamdoptelossenEnhetistochonbegrijpelijkdatbelangrijkemilieuorganisaties,zoalsGreenpeace,samenkomenmetdeCEO’svandezwaarstvervuilendecorporatiesopaarde,terwijlhetalleenmaarslechtergaatmetdenatuurenhetklimaatHetwordtverklaarddoorhetfeitdatdebelangrijkstepartnersBlackrock,deBill&MelindaGatesFoundationendeOpenSocietyFoundationzijn,metdaarnaasteenaantalhelegrotebedrijvenwaarvanVanguardenBlackrockdegrootsteaandeelhouderszijnOprichterKlausSchwabisinzijnboek‘Covid19:TheGreatReset’heelduidelijkoverdetoekomstplannenvanhetWEFOnzesamenlevingmoet,onderhetmotto‘BuildBackBetter’,letterlijkinelkaspectgeresetwordenTegenwoordighoorjedezeBBBkreetuitdemondkomenvantallozeglobalistischingesteldepoliticienstaatshoofden,waaronderonzeeigenkoningenpremierDebedoelingisdatallelandenwereldwijdhuneigensoevereiniteitafstaanaanéénoverkoepelendewereldregeringendatdemensennietsmeerbezittenenwerkenvoordestaat,inruilvooreengratiswoning,gratisgezondheidszorgenalleoverigebasisbehoeften‘You’llownnothingandyou’llbehappy’WehebbenhetdanoverdezogenaamdeNieuweWereldorde(NewWorldOrder/NWO)Enhoeweldemainstreammediaiedereen,diedataanhaalt,wegzetalscomplotgekken,wordtervrijuitovergesprokendooronderanderenGeorgeBushsenior,BillClinton,HenryKissingerenJoeBidenIn2015presenteerdedeVerenigdeNaties(VN)deomstredenAgenda2030datvrijwelidentiekisaanKlausSchwabs‘TheGreatReset’Armoede,honger,milieuvervuilingenziekteszoudenovernegenjaarnietmeermoetenbestaanKlinktgoed,maardebedoelingisdatallesbetaaldmoetwordendoordeburgersuithet‘vrije’WestendiedaarvoorallewelvaartmoetafstaantenbehoevevandearmoedebestrijdingDitvaltallemaaltelezenopdeofficiëlewebsitevanhetWorldEconomicForumHetkomteropneerdathetbelastinggelduitalleWesterselandenverdeeldwordtoverdemegacorporatiesvandeElitedieingezetzullenwordenomdetotalesamenlevingteherscheppenDeVNsteltdatereenwereldregeringnodigisomditallemaalterealiseren,endeorganisatieis‘zogoed’omdezetaakzelfopzichtenemenDeVNiser,netalsSchwab,vanovertuigddatde‘pandemie’deuitgelezenkansisomditterealiserenEndegedachtedatdehuidigeCorona’pandemie’doordeElitegecreëerdis,ishelemaalnietzovreemdalsweonsrealiserendatopvrijdag18oktober2019inThePierreATajHotelinNewYorkeenbijeenkomst,onderdenaamEvent201,gehoudenwerdvooreenselectgezelschapvanhonderddertigzeerinvloedrijkemensen,waaronderpolitici,medicienfarmaceutenHetdoelwasomallemogelijkescenario’svaneenwereldwijdepandemietesimulerenBijdezesimulatiewerdeencoronavirusalsvoorbeeldgebruiktenerwerdtotindetailsuitgewerkthoehetcoronaviruszichzouontwikkelenenhoemenhetuitsluitendondercontrolezoukunnenkrijgendoordeintensievesamenwerkingvancompleteindustrieën,regeringenenoverheidsorganenDeorganisatorenwarenjawehetWorldEconomicForum,deBill&MelindaGatesFoundationenhetJohnHopkinsInstituutMaarhetwordtnoggekker!In2012heefthetDuitseRobertKochInstituut,datnetalselknationaalgezondheidsinstituutindewereldnauwverbondenismethetdoorBillGatesgefinancierdeWHO,eensoortgelijkesimulatiegecreëerdmetóókeencoronavirusBijdezesimulatiegingmenervanuitdateropeenvoedselmarktinZuidoostAziëeencoronaviruszouoverslaanvandieropmensIndezesimulatieduurtheteenaantalwekenvoordatdeChineseautoriteitenhetvirusontdekken,waardoorhetzichondertussenwereldwijdverspreidtDanvolgenerdriejaarmetwereldwijdelockdownswaardoordeeconomieënverwoestwordeneneroveralvolksopstandenontstaanHoe‘toevallig’ishetdatvanafdecember2019dezetwee,bijnaidentieke,scenario’scompleetzijnuitgekomenDeElite,meteengezamenlijkvermogenvantienduizendenmiljardeneuro’s,heefterabsoluutgeenmoeitemeedatruimveertigprocentvandewereldbevolkingvanminderdanvijfeuroperdagmoetlevenendatontelbaremensenstervendoorvervuilddrinkwater,watdoorhunindustrieënveroorzaaktwordt,endoordekogelsenbommenuithuneigenwapenindustrieHunenigedoelismeergeldenmachtteverkrijgenenzezijnabsoluutnietvanplanomhunrijkdommetonstedelenSterkernog:zezijneropenoverdatzeechtallesvanonsafwillenpakkenmethun‘You’llownnothingandyou’llbehappy’DeNieuweWereldorde,meteenallesoverkoepelendewereldregering,isdeenigemaniervoordeEliteomdemachttekunnenbehoudenoverdewereldbevolkingendoormiddelvanangstenmediamanipulatiehoudenzeonsinhun(wurg)greeMensenalsJohnLennonenJohnFKennedywaarschuwdendewereldaluitgebreidvoorditsinistereclubjemachtswellustelingenEnwewetenallemaalhoehetmethenafgelopenisTimeindigtmetdeoproepdatweonsmoetenverenigen,omdatdatonzeenigekansisomnietvolledigdoorheningepaktenmisbruikttewordenJuliusCaesarhadhetaldoor‘Verdeelenheers’endatisprecieswatdeElitenutrachttedoendoormiddelvancensuur,hetverbrekenvanmenselijkcontact,hetframenvanpolitieketegenstandersenandersdenkendenenhetgebruikvangrofgeweldDezemachtswellustelingenstrevenernaardatdecompletewereldbevolkingin2030werkelijknietsmeerbezitenallemensendannietmeerdanslavenzijnvanhen,diedanzelfopenlijkallesbezittenEnmetdeallesverwoestendecrisis,waarwenumiddeninzitten,zijnzeeen‘leuk’eindopweg!Eerstmoethetmiddenenkleinbedrijfkapot,danzullendebankenvallenenvervolgenszalhetcontantegeldverdwijnenDeenigemanieromdannietomtekomenvandehonger,ishetaccepterenvanoverheidssteunwaardenodigeconditiesaangesteldzullenworden,zoalshetvaccinatiepaspoortenhetafstaanvanbezittingenDitisdewerkelijkeGreatResetdiealdecennialangvoorbereidwordtenuitvoeriggetestisbijdiverseCommunistischedictaturenWemoetenonsopallerleicreatievemanierenverenigenenmisschienzelfsweleensoortvanparallellesamenlevingencreërenWemoetenvolhardeninonsverzetendoorgaanomzoveelmogelijkmensentewaarschuwenWanthoemeermensendeplannenvandeElitedoorzien,hoekleinerhunkansvanslagenzalzijnMaarhetiswelvijfvoortwaalf!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.