Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Heeft het nog zin? 109 onmogelijke Kamervragen voor Halbe Zijlstra, MinBuZa in geleende tijd

Halbe Maan

Het wordt een zware laatste werkdag als MinBuZa voor Halbe Zijlstra. De Kamer heeft 109 (!) vragen opgesteld over zijn 12 jaar durende leugen waarop hij zijn huidige baan mede gebaseerd heeft. Terwijl je hem echt nog maar 1 vraag hoeft te stellen.

Tijdlijnen, overzichten, wat de reactie van Rutte was, hoe Halbe een 'Groot Rusland' zelf zou omschrijven: allemaal detailvragen die je samen kunt vatten tot de enige vraag die er nog toe doet: 'Hoe laat leg je je functie neer?' Want het kan toch niet zo zijn dat de man die een leesbrilletje opzette om intellectueel te lijken en 12 jaar teerde op een gelogen anekdote om diplomatieke ervaring te veinzen, deze rel gaat overleven. Het zou echt van een zeldzame schande zijn, zelfs in dít Den Haag, als deze situatie passeert zonder het vertrek van een openlijke leugenaar die 12 jaar lang een anekdote misbruikt heeft om zijn eigen politieke positie te verbeteren. Normaal komen ministers nog wel eens weg met miskleunen omdat ze blijven ontkennen gelogen te hebben. Deze minister geeft het volmondig toe en verwacht dat hij mag blijven. No way. Niet als de inhoud niet te verifiëren is en blijft. En zeker niet in deze internationaal blamerende context. Jeanine Hennis staat ergens in de coulissen te handenwrijven: misschien mag zij straks alsnog. De vvd is er schaamteloos genoeg voor. Maar eerst moet Halbe wieberen. En moeten er eens wat hele stevige woorden gewisseld worden met Mark 'Wist het al maanden, zo niet jaren' Rutte en het duo Pechtold & Ollongren, dat zich wel heel gretig voor de vvd-bus gooide om Halbe uit de wind te houden. De één z'n Scheveningse penthouse in ruil voor de ander z'n Russische datsja? Het moet wel, in deze broze coalitie die van witte voetjes & zwarte smoesjes aan elkaar hangt. Na de breek de 109 vragen voor een minister van buitenlandse zaken die acteert in geleende tijd.
SheDecides UPDATE: Lilianne Ploumen is niet tevreden. Quote, via parlementaire mail: “Beste collega’s. Op basis van de informatie die net publiek is geworden, namelijk dat de bron van de informatie over het gesprek met Poetin de lezing van minister Zijlstra niet ten volle bevestigd heeft, heb ik er behoefte aan om aanvullende feitelijke vragen aan de Minister President te stellen, te beantwoorden voorafgaand aan het debat. Hoop dat jullie dit verzoek steunen. Lilianne Ploumen - PvdA woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie, SheDecides.”
UPDATE 13 feb 15u50: Daar zijn de 109 antwoorden op 109 vragen.

109 onmogelijke Kamervragen voor Halbe Zijlstra

Nummering weggevallen bij kopiëren, geen zin om handmatig te fixen.

Met wie heeft u gedeeld dat de ontmoeting met Poetin destijds nooit heeft plaatsgevonden?

Heeft u dit, in de vorige functie, gedeeld met leden van de VVD fractie? En zo ja, wat was de reactie? En zo nee, waarom niet?

Kunt u uitgebreid toelichten op basis van welke concrete aanwijzingen u vermoedt dat Rusland in geopolitieke zin handelt op basis van Groot-Ruslanddenken? Kunt u bijvoorbeeld aangeven welke onderdelen van de Russische buitenlandstrategie of welke facetten van de Russische buitenlandpolitiek deze zorg bij u opwekken?

 Kunt u uitgebreid toelichten op basis van welke concrete aanwijzingen u vermoedt dat Rusland in geopolitieke zin handelt op basis van Groot-Ruslanddenken? Kunt u bijvoorbeeld aangeven welke onderdelen van de Russische buitenlandstrategie of welke facetten van de Russische buitenlandpolitiek deze zorg bij u opwekken?

Waarom heeft u uw leugen over uw aanwezigheid bij de bijeenkomst met Poetin niet eerder gemeld?

Wat deed u besluiten nu wel openheid te geven over uw leugen?

Wie wisten ten tijde van de speech op het VVD congres in 2016 van de politici of medewerkers van de VVD dat de ontmoeting met Poetin zoals in de speech genoemd nooit had plaatsgevonden?

Wanneer heeft u dit met de premier gedeeld?

Wanneer heeft u het feit dat u over dit voorval heeft gelogen precies aan de Minister-President gemeld?

Waarom heeft noch u noch de premier daarna direct de Kamer ingelicht?

Wanneer heeft u de woordvoerders van het ministerie op de hoogte gebracht?

Wat was het advies van de Minister-President aan u nadat u de Minister-President over uw leugen had geïnformeerd?

Welke opdracht hebben de woordvoerders van het ministerie gekregen over het al dan niet aanwezig zijn bij het genoemde gesprek destijds? En waarom is gekozen voor de oorspronkelijke woordvoeringslijn?

 Waarom heeft u tussen 2006 en nu nooit het verhaal ontkend?

Waarom heeft de Minister-President de Kamer niet geïnformeerd nadat hij door u geïnformeerd was over uw leugen?

Waarom heeft u bij eerdere vragen van journalisten het verhaal niet eerder ontkend, ook op het moment dat u al minister was?

Zijn er meer van dergelijke zaken die de Kamer over u zou moeten weten?

Heeft u letterlijk geciteerd wat er tijdens de betreffende bijeenkomst door Poetin is gezegd?

Waarop baseert u de conclusie dat de geopolitieke betekenis van de woorden van president Poetin groot was nu u niet zelf bij het gesprek aanwezig was?

Is er een verslag van de bespreking die volgens u heeft plaatsgevonden? En zo nee, waarom meent u dan zeker te weten wat Poetin heeft gezegd nu u daar niet zelf bij bent geweest?

Heeft u vaker anekdotes van anderen verteld alsof u ze zelf heeft meegemaakt?

Welke risico's zijn er verbonden aan uw recente uitspraken voor uw bron?

 Welke internationale reacties heeft u ontvangen?

Heeft u in het gesprek met de formateur gemeld dat u publiekelijk een onwaar verhaal hebt verkondigd over een ontmoeting met de Russische president? Zo nee, waarom niet?

Waarom heeft u enkele weken geleden aan de minister-president gemeld dat dit verhaal niet klopte? Wat was de aanleiding?

Wie gaf de opdracht aan de VVD om het nieuws te verspreiden?

Wanneer heeft u voor het eerst dit verhaal verteld? Bij welke gelegenheid?

Kunt u een tijdlijn en een overzicht geven wanneer wat gezegd is?

Wat is er veranderd dat u nu wel antwoord geeft op vragen van de Volkskrant en in eerdere instantie niet?

Welke betekenis heeft dit voor de Nederlandse positie in de VN-Veiligheidsraad en de Nederlandse geloofwaardigheid?

Denkt u dat de Russische autoriteiten weten wie in 2006 aanwezig is geweest bij de betreffende bijeenkomst? In hoeverre is dat een overweging geweest bij het toe-eigenen van de anekdote?

Wanneer heeft u voor het laatst verkondigd dat u al in 2006 president Poetin hebt ontmoet? Bij welke gelegenheid?

Wanneer heeft u de coalitiepartijen ingelicht 

Waarom heeft u de verslaggever van de Volkskrant juist nu verteld dat uw verhaal niet waar was?

Wat is de reden dat u eerst u eerst de media te woord heeft gestaan en daarna pas de Kamer heeft geïnformeerd?

Is dit besproken tijdens de gesprekken met de formateur? En zo nee, waarom niet?

Wat was de datum van het gesprek met Poetin in 2006 waar u niet bij aanwezig was? Was u op die datum wel in Rusland? 

Wat voor type bijeenkomst was dit? Waren er, naast Poetin, ook niet-Russische politici bij aanwezig?

Hoeveel mensen waren er aanwezig bij het gesprek met Poetin in 2006?

Wie waren er aanwezig bij het gesprek in 2006?

Is er een verslag van de bijeenkomst in 2006 gemaakt? Zo ja, kunt u die met de Kamer delen? Zo nee, bent u bekend met de inhoud van het verslag en hoe waardeert u dit?

Wie hebben toegang tot dit verslag, indien dat gemaakt is?

Wanneer en waar bent u geïnformeerd over de uitspraak van Poetin in 2006? 

Is hetgeen u beweert over de uitspraak van Poetin een letterlijke weergave van hetgeen de anonieme bron u heeft gemeld? Zo nee, op welke onderdelen en hoe wijkt dit af?

Is hetgeen u beweert over de uitspraak van Poetin ook de inschatting van het kabinet en de inlichtingendiensten wat betreft de Russische ambities in de genoemde landen? 

Waarom heeft u deze leugen niet eerder rechtgezet?

Waarom moet de anonimiteit van de bron na 12 jaar alsnog gewaarborgd worden? Heeft de bron van deze bewering de afgelopen weken bevestigd anoniem te willen blijven? Wanneer is dat voor het laatst gebeurd? 

Aan wie heeft u eerder al laten weten dat u er niet bij was in de datsja met Poetin?

Waarom had u anderen al wel, maar de Kamer niet geïnformeerd? 

Vindt u dit informatie om niet aan de Kamer te melden?

Wanneer heeft u de minister-president voor het eerst geïnformeerd over deze leugen? Wat is er toen met die informatie gedaan?

Wanneer heeft uw bron de inhoud van uw verhaal vertrouwelijk aan de Volkskrant bevestigd?

Wat verstaat u onder Groot-Rusland?

Wat bedoelt u als u zegt dat Poetin terug wil naar Groot-Rusland en vervolgens een rijtje landen opsomt?

Wat is uw definitie van nepnieuws en van desinformatie?

Klopt het dat VVD-collega’s aan deze niet gebeurde anekdote hebben gerefereerd toen u inmiddels minister was? Waarom is dat gebeurd? Heeft u daar tegen opgetreden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Is er, behalve het vertrouwen in een anonieme bron, een manier om te verifiëren dat het verhaal naar uw zeggen ‘gewoon waar’ is? Zo ja, welke?

In welke taal deed Poetin deze uitspraak? In het Russisch? Wie heeft de uitspraak vertaald?

U stelt dat u uzelf in het verhaal hebt opgevoerd om de bron te beschermen. Bevestigt deze bron het verhaal over de uitspraken die door president Poetin zouden zijn gedaan?

Heeft De Volkskrant contact kunnen leggen met deze bron om het verhaal te verifiëren? De Volkskrant heeft daar in haar artikel in elk geval niet naar verwezen, waarom is dat volgens u?

Hebt u, sinds uw aantreden, dit verhaal, en in het bijzonder uw eigen aanwezigheid, nog bevestigd in een publieke setting?

Bent u zelf van mening nog over voldoende gezag te beschikken om het gesprek met de Russische Federatie en haar vertegenwoordigers aan te gaan en daarbij de belangen van het Koninkrijk optimaal te dienen?

Heeft u niet een te alarmistisch beeld geschetst van de geopolitieke intenties van Rusland?

Heeft u na uw aantreden als minister melding gemaakt van het feit dat u niet zelf aanwezig was in de datsja van president Poetin? Zo ja, aan wie en wanneer?

Waarom hebt u ervoor gekozen om tot op heden uw bron te beschermen? 

Zijn er derden met wie uw bron hetzelfde verhaal heeft gedeeld?

Is er reden om te twijfelen aan de inhoud van uw verhaal? Graag een toelichting.

Heeft u aanwijzingen dat de kwestie gevolgen heeft voor Russische medewerking binnen het MH17-dossier?

Welke militaire en niet-militaire middelen heeft de Russische Federatie de afgelopen jaren ingezet teneinde de westerse (rechts)orde te destabiliseren?

Waarom vond u het van belang deze uitspraken van president Poetin wereldkundig te maken?

Wanneer heeft u voor het eerst kennis genomen van de informatie over de uitspraken die president Poetin in 2006 zou hebben gedaan?

Klopt het dat u deze informatie hebt gekregen van de toenmalige CEO van Shell, de heer Van der Veer?

Waarom brengt u het punt van bornbescherming naar voren als u zelf de informatie naar buiten heeft gebracht? Als u dat niet had gedaan zou uw bron toch niet in de problemen kunnen komen? 

Was in dit geval bronbescherming aan de orde, aangezien de heer Van der Veer heeft bevestigd dat hij bij een gesprek met de heer Poetin aanwezig was, waarbij volgens de heer Van der Veer de minister in zijn toenmalige functie niet aanwezig was?  

Is het juist dat president Poetin de uitspraken heeft gedaan in het kader van het schetsen van een historisch perspectief?

Kunt u aangeven wat precies het geopolitieke belang van deze informatie is en in hoeverre die afwijkt van uitlatingen die president Poetin bij andere gelegenheden heeft gedaan over de positie en de ambities van Rusland?

Waarom vond u het pas in het voorjaar van 2016 opportuun deze informatie naar buiten te brengen, onder meer in een interview met NRC Handelsblad in maart en op een congres van de VVD in mei?

Heeft u na uw publieke mededeling op het congres van de VVD deze zaak besproken met de Minister-President en/of de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken? 

Heeft u dit onderwerp aan de orde gesteld tijdens uw gesprek met de Minister-President voorafgaande aan uw benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken en zo nee, waarom niet? 

U zegt in het interview met de Volkskrant van 12 januari dat u de Minister-President ‘een paar weken geleden hebt geïnformeerd over de uitspraken van Poetin en de wijze waarop ik de bron van deze informatie heb willen beschermen'. Kunt u aangeven wanneer dat precies is geweest en bij welke gelegenheid?

Kunt u uitleggen waarom noch uzelf, noch de Minister-President ‘een paar weken geleden’ hebben besloten hierover de Kamer te informeren, zeker gezien de gevoeligheid in de betrekkingen tussen Nederland en Rusland? 

Bent u van mening dat u in de ontstane situatie in het buitenland de belangen van Nederland nog effectief en geloofwaardig kunt behartigen?

 Wanneer werd u zich er van bewust dat uw verhaal over uw aanwezigheid bij de bijeenkomst met Vladimir Poetin in 2006 een leugen was?

 Gezien het feit dat u heeft aangegeven dat het niet uw eigen ervaring betreft, maar die van een beschermde bron: van wie heeft u het verhaal gehoord? 

Indien u niet kunt aangeven van wie u het verhaal heeft ‘geleend’, hoe kunnen we uw verhaal van een fabricatie onderscheiden? 

 Hoe is uw verhaal te verifiëren? 

En indien dat niet kan, hoe kunt u dan verwachten dat we u geloven?

Wanneer heeft de Volkskrant u benaderd met het verhaal over uw gefabriceerde ontmoeting met Poetin? 

Kunt u een overzicht geven van wie, naast de Volkskrant, de afgelopen jaren nog meer hebben gevraagd naar de feitelijke juistheid van uw verhaal over uw ontmoeting met Poetin in 2006? Zo nee, waarom niet? 

Klopt het dat u uw bron in contact heeft gebracht met de Volkskrant, zoals de u aangaf in uw interview met Nu.nl? Zo nee, is hier tevens sprake van een ‘geleend’ verhaal? 

Indien de bron van het ‘geleende’ verhaal daadwerkelijk bestaat, zou u uw bron dan kunnen aansporen om naar een besloten hoorzitting te komen om ten overstaan van de Commissie voor Buitenlandse Zaken het verhaal nogmaals te vertellen? Zo nee, waarom niet?

 Wanneer heeft u het verhaal gehoord over de ontmoeting met Poetin en diens uitspraken bij de betreffende bijeenkomst in 2006?  

Wanneer besloot u dit verhaal te ‘lenen’ en te presenteren als eigen ervaring?

Hoe heeft u gepoogd het verhaal van uw bron te verifiëren?

 Wanneer heeft u de Minister-President op de hoogte gesteld van uw gefabriceerde verhaal?

Is uw ‘geleende’ verhaal aan de orde gekomen in uw gesprek met de formateur? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft u de formateur hierover medegedeeld?

Wanneer vond de bijeenkomst in het buitenhuis van de Russische President plaats?

Kunt u aangeven in welk buitenhuis van Poetin de bijeenkomst precies plaatsvond?

Wie waren er wél aanwezig bij de bijeenkomst?

Hoeveel andere verhalen heeft u ‘geleend’ en van wie? Graag toelichten met voorbeelden.

Was u echt aanwezig bij de bomaanslag in Bogota zoals u in 2015 bij Pauw beweerde? Zo ja, kunt u dit bewijzen? Zo nee, kunt u aangeven van wie u dit verhaal heeft ‘geleend’? (https://nos.nl/artikel/2070202-zijlstra-getuige-van-bomaanslag-in-2003.html) 

In hoeverre is uw buitenlands beleid gebaseerd op ‘geleende’ verhalen?

Heeft u kennis genomen van de grote verontwaardiging die vandaag in de internationale pers ontstond over uw leugens? Zo nee, hoe blijft u op de hoogte van het internationale nieuws?

Wat denkt u dat de impact is van deze nieuwsberichten op het imago van Nederland in het buitenland?

Deelt u de opvatting dat u hiermee het internationale imago van Nederland schaadt? Zo nee, waarom niet?

Wat denkt u dat de impact is van deze nieuwsberichten op uw onderhandelingspositie bij het vertegenwoordigen van de Nederlandse belangen ten opzichte van het buitenland?

Gezien de gespannen diplomatieke verhoudingen tussen Nederland en Rusland, in hoeverre denkt u deze verhoudingen te verbeteren met het fabriceren van verhalen over een ontmoeting met de Russische President?

Gezien het aanstaande voorzitterschap van Nederland van de VN- Veiligheidsraad: hoe denkt u dit nog geloofwaardig te kunnen doen?

Hoe denkt u nu nog op een geloofwaardige wijze Nederland te kunnen vertegenwoordigen in het buitenland en in internationale organisaties?

BRON: Kamerdocument (.docx).

Reaguursels

Inloggen

Zijlstra heeft altijd een grotere rol op het wereldtoneel gespeeld dan de rest van de mensheid besefte.
Hij liet zich ontglippen dat hij achter de volksopstand in Egypte zat toen hij sprak over "toen wij meehielpen de boel omver te kantelen" (we = VVD?). En blijkbaar vindt Halbe nu dat hij te haastig was met het executeren van Saddam Hoessein en Khadafi want daarover mijmerde hij ooit "Ik zeg niet dat we Khadafi hadden moeten laten zitten. Maar we hebben er onvoldoende over nagedacht, net als overigens in Irak, toen we daar ingrepen."

simpelman | 13-02-18 | 14:16

Penthouse Pechtold in de Telegraaf:
"Er is vertrouwen, tot het tegendeel bewezen is".
Hoe zat het ook alweer met dat appartementje in dat vissersch dorp?
Zwaait met twee handjes naar deze fenomenale niets.

F. Jacobse | 13-02-18 | 14:06

Vraag 110) Waarom moest u Rusland's militaire ambities overdrijven? Welke rol speelt de USA hierin?

van heinde en verre | 13-02-18 | 13:41

Nee, het gaat over rookruimtes in de horeca. Wat je ook van het parlement vindt, het is geen horeca.

rob007 | 13-02-18 | 12:33

Is het al half 4?

PrakkerT | 13-02-18 | 11:45 | 1

Ik vraag me af of het op dat tijdstip is, zie het nog steeds niet in de agenda.......

rob007 | 13-02-18 | 13:38

Vandaag las ik een commentaar van iemand in het FD, hij wist dit te melden:
.
"Het zou mij niet verbazen als in de komende periode een aantal VVD Tweede Kamerleden het narrenschip VVD (Opstelten, Teeven, Zijlstra, enz.) verlaat en overstapt naar het Forum voor Democratie. Dat zal dan (gelukkig) ook meteen het einde zijn van Rutte III."
.
Hahaha, je zal die smerige kliek bij het Forum krijgen, nou ik denk dat ze het dan meteen kunnen opheffen.
Hoe komt iemand op zo'n waanzinnig idee.

watmagjenogwel | 13-02-18 | 11:07

halbe op weg naar de eeuwige wachtgelden.
Al is ons halbe nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel...........

pennestront | 13-02-18 | 10:11

Is de premier eigenlijk in het land?

Rest In Privacy | 13-02-18 | 10:09

Ik denk dat de slimste mens vandaag in het Kielegat snel een ander pakje aantovert.

Rest In Privacy | 13-02-18 | 10:05

"Rot als een mispel". Zijlstra zal wel sneuvelen, maar daarmee is het echte probleem nog niet opgelost. Namelijk dat het kennelijk redelijk Oke is om leugens te verkondigen en deze zo lang mogelijk vol te houden, totdat het echt niet meer kan en dan aftreden of een nieuwe "spin" verzinnen om er alsnog mee weg te komen. Hier zijn vele voorbeelden van de afgelopen jaren. De grondhouding deugt niet. Een houding van "kijken waarmee je weg kunt komen" en "het volk een rad voor ogen draaien". Als het kabinet blijft zitten met deze aanvoerder, die zelf dit voorbeeld geeft, is het wachten op de volgende. D66 is nu ook al besmet.

@ed | 13-02-18 | 10:03 | 1

D'66 is nu ook al besmet. Heeft u onder een steen geleefd. Al kort na Van Mierlo was D'66 rijp voor ontsmetting.

gnor | 13-02-18 | 12:00

Als Pechtold mag blijven, mag Halbe ook blijven. Dat is een beetje het niveau daar bij die kleutercrèche, die ons land zouden moeten regeren. Ik zeg allemaal aftreden en verkiezingen. Om een beetje op hun niveau te blijven.

mynameistrouble2 | 13-02-18 | 09:57

Zijlstra moet gewoon opstappen! De man liegt, is niet integer en mag en kan ons land in het buitenland gewoon niet vertegenwoordigen!

Lexus01 | 13-02-18 | 09:56

Rutte: 'het verhaal staat' Dus niet, liegt ook, dus ook weg. (simplistische weergave)

glaaf | 13-02-18 | 09:56

Halbe Zijlstra, beter kend on der de naam Halve Zoolstra.
Opzouten graag

Dutch_Viscount | 13-02-18 | 09:53

Mijn tweede hands Lada is opeens veel meer geld waard, geworden.
Ik vroeg pas een ruitenwisser voor een Lada; de verkoper zei: dat is een redelijke ruil. Nu krijg ik er twee ruitenwissers voor.

Memek | 13-02-18 | 09:52

Mooie reaguursels allemaal maar ik heb genoeg vertrouwen in onze politiek om er zeker van te zijn dat Halbe lekker blijft zitten waar hij zit.

J-van-de-Bontekoe | 13-02-18 | 09:52

Vroeg me al af waarom de vvd er niet bij was bij dat kuch debat in 020.
Weet nu waarom ze er niet bij waren.

komtdatschot | 13-02-18 | 09:51

Even een open deur intrappen: Zoolstra gaat geen enkele vraag beantwoorden want treedt af voor het begin van het debat. De reis naar Rusland wordt wegens familie omstandigheden afgezegd.

boccelullus | 13-02-18 | 09:44

De reactie van Halbe Zijlstra:"Het is niet eerlijk! Mark liegt al jaren, en mag premier blijven, en van mij komt één leugen uit, en iedereen wil dat ik wegga. Het is gewoon oneerlijk. Als je al niet meer mag liegen als politicus, wat blijft er dan over van het beroep? Je zegt tegen een timmerman toch ook niet dat hij geen hamer meer mag gebruiken?"

Kiwi45 | 13-02-18 | 09:43

Goede minister van buitenlandse zaken. Fantasie producent in de goede Nederlandse traditie. Timmermans ging hem voor.

ristretto | 13-02-18 | 09:41

Voorlopig staat er nog niet eens een debat met Halbe Grimm op de agenda van de TK. Kennelijk is zelfs dít wangedrag voor de arrogantie van de Tweede Kamer niet voldoende om meteen om 7 uur vanmorgen die Fries op het politieke hakblok te leggen. Er moet zeker eerst nog een paar uur gespindoctord worden in de wandelgangen en achterkamertjes. Walgelijk zooitje.

Kameroudste | 13-02-18 | 09:41

"Hoeveel andere verhalen heeft u ‘geleend’ en van wie? Graag toelichten met voorbeelden."
Beste vraag van de 109.

obominotie | 13-02-18 | 09:34

Ik mag aannemen dat Rutte publiekelijk zal optreden in Brusselse kringen en daar persoonlijk zijn diepste verontschuldigingen aanbiedt aan Vladimir Poetin als persoon en de Russische bevolking als geheel.
Dat zou wel zo netjes zijn.
Dat gedaan hebbende tevens erkennen dat de anti Rusland/Poetin drive de afhandeling van de MH17 opzettelijk hebben overvleugeld om Poetin nog dieper te grieven en te framen. Dan wederom excuses, vooral aan alle nabestaanden van de slachtoffers, vervolgens aftreden, oprotten en nooit meer terug.

Memek | 13-02-18 | 09:29

En wat schieten we op met een vertrek van Swalbe Zijlstra? Die man gaat een jaar op vakantie, trekt wachtgeld en verschijnt ergens in 2019 weer op een of andere bestuurderspost. Meneer wordt voorzitter van een energiereus of komt als commissaris te werk bij de RABO.

enkelereisretour | 13-02-18 | 09:28 | 3

Allemaal prima, omdat we op die plekken geen last van hem hebben.

Kameroudste | 13-02-18 | 09:41

In Langedijk zijn ze aan het proberen om van Jan Hoekema (ja, die van die goedkope villa in Wassenaar) af te komen. Binnenkort komt daar dus een burgemeesterspost vrij. Daar kan het partijkartel Zijlstra parkeren.

MAD1950 | 13-02-18 | 09:53

Langedijk? Nee, niet mijn burgervader !!

enkelereisretour | 13-02-18 | 10:26

En de gristelijke tak van de coalitie ondersteunde de leugen, om Ruttutje te beschermen. Helen is net zo erg als stelen, meneer Voordescheet.
Nou CU (nog meer dan CDA) dan heeft u as. zondag met uw zwarte kousen, uw zwarte hoed en donker wijnrode sjaal nog wat uit te leggen aan dat bovennatuurlijke verschijnsel waarin u gelooft. Lees nog eens gebod 8 en 9.

Memek | 13-02-18 | 09:22 | 3

Ik verwacht rijen dik voor de biecht hokjes zondag a.s.

Nalek | 13-02-18 | 09:29

Nalek, dat is enkel en alleen bij de katholieken.

watmagjenogwel | 13-02-18 | 11:41

Dank u! Weer wat wijzer (-:

Nalek | 13-02-18 | 12:54

Daaaaag Halbe zeikstraal.... en anders halen we Poetin gewoon naar de 2e kamer voor ondervraging.

Paaldanseres | 13-02-18 | 09:18

"Het verhaal staat" zegt Rutte met de hem eigen arrogantie die als standvastigheid wordt gepresenteerd. "Gewoon bluffen" moet hij gedacht hebben, "dat heeft tot nu toe altijd nog gewerkt".
Nou, van der Veer denkt daar anders over en distantieert zich in alle toonaarden van Halbe's leugens. Die heeft waarschijnlijk niet meer gedaan dan onder het genot van een goeie whisky een beetje uit de school klappen en gratuit lullen over de aspiraties van Poetin. En die Halbe Gare spint die borrelpraat dan uit tot een fabel waarin hij zelf de hoofdrol speelt, en gaat ermee aan de haal. Die van der Veer moet zijn tenen bij mekaar geknepen hebben, elke keer als Halbe Gare weer publiekelijk ging confabuleren!
"Het verhaal staat" zegt Rutte hardop.
Nee, het verhaal staat niet, geenszins, integendeel. Het is een nepverhaal.
En het zal een grote schande zijn als hier geen consequenties aan verbonden worden. Een schande voor de Nederlandse politiek. Een schandvlek die nauwelijks weg te poetsen is. Een gore, stinkende vlek die dan over een tijdje maar door de kiezer moet worden verwijderd, met agressieve middelen, met stemmen.

Schoorsteenveger | 13-02-18 | 09:02 | 3

Behalve Shell neemt Halbe ook Rutte mee. totale clusterfuck. Zoals Ybeltje Berckmoes reeds opmerkte : 'Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn'

Chemokar | 13-02-18 | 09:08

Hear, Hear!

Nalek | 13-02-18 | 09:23

Chemokar | 13-02-18 | 09:08 Shell heeft hier niks mee te maken laat staan last van. Onzin opmerking.

Zwizalletju | 13-02-18 | 09:38

* plop *

barq | 13-02-18 | 09:00

Jammer dit. Héél erg jammer.
Dit gaat veel te snel.
Laat dit toch a.u.b. eerst nog een paar weekjes door-etteren richting de gemeenteraadsverkiezingen.

Contento-Limbo | 13-02-18 | 08:57 | 1

Het kan nog. De regeringspartijen schamen zich nergens voor.

obominotie | 13-02-18 | 09:37

Hoe laat is vandaag de ondervraging van Zijlstra? En waar kan ik dit live volgen?
Bvd.

rijfkoek | 13-02-18 | 08:53

En Rutte en veel anderen zeiden dat de inhoud van de leugen van Zijlstra sowieso overeind blijft. Ik vraag me af waar Rutte dat op baseert en wil daar tekst en uitleg over. Zit dat in de kamervragen? Voor nu is het een belediging van een staatshoofd. Zoiets zou Putin moeten zeggen over Rutte, de wereld was te klein!

Hufterst | 13-02-18 | 08:47 | 1

Hufterst, In deze is het vergelijkbaar Erdogeit.
En dan is mijnheer ook beledigd.

watmagjenogwel | 13-02-18 | 11:38

Heel de coalitie heeft in ieder geval hun eigen hoofden even lekker uitgebreid in staan smeren met boter. Hoezo dom.
En dat moet gaan factchecken voor een betere wereld.
Beter lopen ze in polonaise vandaag allemaal de kamer uit, met Halbe voorop.

hoejeheette | 13-02-18 | 08:46

kost weer uren en uren tijd dat ook weer betaald moet worden. VVD ers zijn leugenaars en zien leugens inhoudelijk als juist maar op een niet kuise manier gebracht naar het volk dat ze vertegenwoordigen. Het is een rode draad binnen de VVD met een voorman (Rutte) die een patent lijkt te hebben op deze wijze van redeneren en beargumenteren. 'het spijt hebben dat de publieke opinie het leugensyndicaat als vervelend ervaart' maar dat er alle vertrouwen in eigen kunnen en presenteren blijft..

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel...
Dit drietal in die kamer, Pechtold (penthouse privé zaak ook al is die geschonken door een voormalige ambassadeur, sjoemelen met de waarde ervan zodat de staats tax flink omlaag is gezet) Ollogren, (ploep inene in de 2e kamer na jaren de secretaresse te zijn geweest van Rutte, begint met nepnieuws over de Russen, de sleepwet, de afschaf van het volksrecht middel om zich te laten horen en niet te vergeten haar lezing waar Baudet even de geschiedenis in wordt gelanceerd als rascist en populist) en uiteindelijk de grote Pinokkio der lage landen, de MP die niet naar Amerika is vertrokken omdat Trump er nu zit.
En dan was er ook nog een lijn met Bilderberg...

fikkieblijf! | 13-02-18 | 08:42

Ik wilde het eerst niet maar here we go anyways:!!!!
https://youtu.be/9cwOg9opkDs

Accident_Prone | 13-02-18 | 08:40

Heeft Poetin al aangifte gedaan tegen Alexander Penthouse vanwege zijn uitspraak dat alle Russen leugenaars zijn?

Oepsie1234 | 13-02-18 | 08:37 | 5

Er is al een Russin die aangifte heeft gedaan. De link is hier al geplaatst, maar hier komt-ie nog eens:
twitter.com/TonkaTweet/status/9631818...
Het zou trouwens een leuk idee zijn als iemand een invulformulier voor de aangifte tegen Pechtold maakt en dat online zet, zodat we massaal aangifte kunnen doen. Eigenlijk is dat natuurlijk de taak van de politie, maar ja, het gaat deze keer niet om Wilders.

MAD1950 | 13-02-18 | 08:51

Ik denk dat alleen iemand die zelf benadeeld is, aangifte kan doen. Zoals de Russin in de link.

Lupuslupus | 13-02-18 | 08:58

Iedereen die kennis draagt van een strafbaar feit mag aangifte doen. Indertijd bij Wilders deed toch ook half deugend Nederland aangifte?

MAD1950 | 13-02-18 | 09:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Hoelaat is dat debat?

Roy020 | 13-02-18 | 08:36 | 2

Dat wilde ik ook vragen maar u was mij net voor. Normaal gesproken is een debat na het vragenuurtje en de regeling van werkzaamheden, om 15:15 uur ongeveer maar in dit geval heb ik geen enkel idee.

Lupuslupus | 13-02-18 | 08:41

Het kan in ieder geval niet te laat zijn, want hij moet nog naar Rusland. Oh.. wacht

barq | 13-02-18 | 09:02

Halbe heeft dus een hele grote duim...... is dit verhaaltje weleens uitgezocht:

nos.nl/artikel/2065399-vvd-fractievoo...

Zal me niks verbazen dat dit ook niet klopt en gewoon interessant doenerij is

Fatwabuster | 13-02-18 | 08:36 | 1

Ja het was een brief... of meer een email... ontvangen door zijn collega... en de kogen was natuurlijk een soort digitale virtuele kogel.

Hufterst | 13-02-18 | 08:39

Tuut, tuut ,tuut…ja? Met Mark….Hoi met Guy…ha die Guy. He Mark…ja Guy?... Wij krijgen het idee dat we de grip op Rusland aan het verliezen zijn, wat betreft de mening van veel van MIJN eu landen… Jeetje Guy, da’s niet fijn, wat kan ik voor je doen? Luister Mark, mijn beste, je weet dat de bedjes voor jouw en Alie hier al gespreid zijn, sorry ff z’n naam kwijt….. Alexander Guy.. Alexander. Oh ja die bedoel ik, maar ter zake.. Heb jij nog iets om die Poetin weer ff zwart te maken.?..... Goh Guy, komt dat even mooi uit, ik heb hier een vazal die tijdens een partij bijeenkomst dingen heeft beweert over Rusland, die ik inmiddels onder een van mijn stenen had gelegd. Ik praat wel ff met hem dat we het via de MSM naar buiten brengen……Zo Mark,ha ha ha, jij gaat echt over lijken ha ha ha…. Nee joh, we redden hem later wel, het kabinet steunt hem hier wel, dat zijn toch allemaal pluche plakkers….Hahahaha die Mark….. bovendien mijn beste Guy, moeten wij binnen kort toch naar die Lavrov voor die MH17, dus misschien kunnen we dat ook afblazen, en de schuld bij Rusland leggen, toch? Ik heb geen zin om mijn stenen allemaal op te ruimen…. Lol Mark, maar ehhh, die Zweed van jullie, word dat geen probleem? Die zit nogal op fake nieuws toch?..... Guy Guy Guy, haha die doet wat wij willen, wij noemen haar hier niet voor niets Libresse, je hebt haar maar 1 keer per maand nodig, daarna gaat het in de prullenbak….Hahaha die Mark, maar goed , alvast bedankt pik, en ik zie je snel hier in Brussel…Hou je haaks broer!.... Doe ik Guy, en doe de groeten aan Junker, ook namens Alie….hahahahaha…….Zal ik ik doen Mark, laterrrrrr…….Laterrr Guy.

Nalek | 13-02-18 | 08:34 | 2

Het is wel frappant dat Brussel nu doodstil is terwijl ze zich anders met van alles en nog wat bemoeien.

Lupuslupus | 13-02-18 | 09:00

Lupuslupus: Idd dat viel mij ook al op.

Nalek | 13-02-18 | 09:15

Is het een multiple choice vragenlijst voor Halbe?

Oepsie1234 | 13-02-18 | 08:33

Regelrecht landverraad. En nu opbokken Halfie

geile debiel | 13-02-18 | 08:32 | 1

Als we Neerlandse politici daarop moeten veroordelen dan verdwijnt onze hele politieke kasten in de cel. Tot ten minste 40 jaar terug. Met het illegaal weggeven van onze soevereiniteit aan een vreemde mogendheid.

Graaf_van_Hogendorp | 13-02-18 | 08:37

Het lijkt me ook tijd voor bredere maatregelen. VVD en D66 netwerkborrels moeten zo spoedig mogelijk worden drooggelegd. Een aandachtig observant was natuurlijk al duidelijk dat het gebruikelijke excessief drankgebruik op deze informele gelegenheden tussen leden en sponsors ook bijgedragen kan hebben aan de misverstanden tussen Jeroen en Halbe.
.
Sowieso blijft het vreemd dat je onder invloed geen voertuig mag besturen en wel een stad of land.
.
Droogleggen dus. Zelfregulering en zelfdiscipline schieten duidelijk te kort.

Parel van het Zuiden | 13-02-18 | 08:29

Een andere reaguurder noemde gisteren de VVD de BIJ1 voor zakenmensen. Dat vind ik gezien het bezopen track record van die partij over de afgelopen jaren wel de beste beschrijving. Ik zou er ook nog aan toe willen voegen dat het ook de BIJ1 is voor alle Poetin fobie patiënten die er nog steeds in geloven.
Er is een moment gekomen dat de EU in zijn expansie drift tegen oostelijke grenzen aan schurkt. Dat is een gebied dat economisch en strategisch ook van belang is voor ome Vlad, en dat was al wat langer. En 1 ding weet ik zeker en dat is het feit dat Vlad het niet prettig vindt dat er in zijn achtertuin wordt gerommeld. U vindt het toch ook niet prettig als een vreemd iemand zomaar uw functie overneemt of zijn fietsen in uw tuin parkeert. Maar ja de VVD/D66 combi Alde zal hoe dan ook het anti Poetin virus over u verspreiden maar zijn er nu zelf in gestikt.
Mooi toch!

Memek | 13-02-18 | 08:25 | 2

Ik vind het prachtig.

Lupuslupus | 13-02-18 | 08:31

Eens. VVD is de BIJ1 voor zakenmensen. Laten we dat vaak herhalen en het deel laten uitmaken van het maatschappelijke lingo. VVD is het Bij1 voor zakenlui.

Hufterst | 13-02-18 | 08:41

Overigens: De houdbaarheid van Halve-waarheid-hele-Leugenstra wordt mede beoordeeld door het aantal inhoudelijke reaguursels over deze kwestie hier op GS.
Dat niemand zich ook maar enige bedenkingen maakt over de politieke kracht van dit medium.
De Haagse ambtenarenkliek die alles, maar dan ook echt alles registreert, kwantificeert, extrapoleert en in éen-bliks A4 rapportjes giet met startklare beleidsadviezen, heeft Halbe's bureau allang leeggeruimd. Mede door de roze korps. Het wachten is nu op de aankondiging.

bakermat | 13-02-18 | 08:24 | 1

Dat de media, waaronder GS, invloed hebben ben ik met u eens. Echter denk ik dat GS op dit moment handig bespeeld/misbruikt wordt door Rutte en consorten, ondersteund door hun assistenten, persvoorlichters en bevriende zakenmensen om iets te bereiken en/of iets anders ondergeschikt te maken.

Penthousegate damage control gaat namelijk ook volgens plan.

Promedio | 13-02-18 | 09:04

Als deze halbe man op zijn post blijft, is de NLse politiek DEFINITIEF failliet.
Wat de bezorgde burger carte-blanche geeft zich niets van deze liegende landverraders aan te trekken.

pennestront | 13-02-18 | 08:23

Een gevaarlijke leugen van een falumeerder

Bokito ergo sum | 13-02-18 | 08:19

Hahaha, ik heb nu Halbe en Trump op mijn netvlies als Halbe de werkkamer van de president binnen treedt en Trump dan amicaal een arm op de schouder van Halbe legt en tegen de aanwezige pers zegt: Halbe is a great friend, politician en a strong leader of Denmark. Waarbij Halbe met rode oortjes en wangetjes gretig de camera inkijkt en zijn ‘Erlebnismoment’ heeft.
Politiek draait om egotripping en niet (meer) om de burgers te vertegenwoordigen. Schande aan de meerderheid van de burgers die dit langs zich heen laten glijden en niet de consequentie van het niet handelen begrijpen: niet handelen is een card-blanche voor de politiek, zie de vorige kabinetten en het huidige.

Taartmoment | 13-02-18 | 08:18 | 1

Gemakzin leidt tot lafheid.

Implants | 13-02-18 | 13:25

Indien Zijlstra alle vragen gaat beantwoorden wil iemand dan bijhouden hoe vaak hij eh zegt, waarschijnlijk gaat hij er daardoor minimaal 2 of 3 dagen over doen, dus oprotten is de beste en snelste manier.

Titje | 13-02-18 | 08:17

Had Rutte dit allemaal al niet aangekondigd? Dat hij niet verwachtte dat er geen vragen zouden komen bij sommige bewindslieden ?

Dat is dan nog vrij snel geëscaleerd.

bakermat | 13-02-18 | 08:17

Voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken : Pia Dijkstra , je verzint het niet

Zwizalletju | 13-02-18 | 08:13 | 3

Nou, wellicht zijn de organen van Halbe wel van waarde voor ons land...

Parel van het Zuiden | 13-02-18 | 08:23

@Parel van het Zuiden: Het schijnt dat politici (met name VVD-ers) geen hart hebben. En voor de rest parasiteren ze op alle andere overheidsorganen...

Walkertje | 13-02-18 | 09:57

Het bloed gaan ze eerdaags ook foureren, namelijk met Sanquin gaat het niet zo goed, op sterven na dood.
Dus gouden tijden voor Pia Dracula.

watmagjenogwel | 13-02-18 | 11:20

Maar Sylvana heeft de bewegende beelden gezien van de ontmoeting hoor.

Rheia | 13-02-18 | 08:13 | 1

Die kan zo bij D66. past perfect in de profielschets.

Chemokar | 13-02-18 | 08:38

Ik ben opgestaan met een sterke behoefte om aangifte te doen tegen Pechtold voor discriminatie / racisme tegen Russen. Ik kan me voorstellen dat die behoefte breder leeft.
.
Ik heb echter een drukke agenda.
.
Bij deze dan ook het nederige verzoek aan GS om dat te faciliteren. “We” hebben misschien de Marokkanen gered, maar de Russen in Nederland lijden nog immer onder het virulente racisme dat Pechtold en de zijnen propageren.

Parel van het Zuiden | 13-02-18 | 08:11 | 4

Eens.

Lupuslupus | 13-02-18 | 08:23

Wellicht dat een meelezende overheidsinstantie ambtshalve aangifte kan doen?

F. Jacobse | 13-02-18 | 08:36

Volledig eens, Ik reaguur me suf, maar begrijp dat het niet voldoende is tegen het onrecht dat het NL deel van de bevolking afkomstig uit Rusland (en ook andere delen zoals Oost Europa) is aangedaan. Zou meer willen doen, maar weet niet wat. Ga mij in ieder geval nog eenmal beraden op dat kroontje (kan het kroontje inmiddels uit?)

LinkeLotje | 13-02-18 | 11:50
▼ 1 antwoord verborgen

Los van de afsprak met Poetin die er niet is geweest, zijn er diverse afspraken met dictator en genocidepleger Erdogan die er zogenaamd niet waren maar die er dus wel waren. Is onze regering transparant? Nee. is onze regering eerlijk? Nee Is onze regering betrouwbaar? Nee. Waarom zitten ze er nog??? Hoe kan dit in godsnaam!??

Rheia | 13-02-18 | 08:10

Lock Him Up!
(desnoods of bij voorkeur in Mockba.)

Stoned Hengst | 13-02-18 | 08:07

En het woord "chantabel" valt nergens behalve in de comments?

Rusland weet dat een Nederlands minister liegt en kan dat aantonen. Dat breng je jezelf wel in een heel ongemakkelijke positie.

frickY | 13-02-18 | 08:01 | 2

verbazingwekkend genoeg gaat Ploumen dat vandaag vragen.

Einde van de Domheid | 13-02-18 | 08:12

Deze regering staat voor de hele wereld voor paal. Hier in het parlement kunnen ze nog proberen e.e.a. weg te wuiven maar dit gaat niet zomaar weg. Het 'opgeheven vingertje' is nu het lachertje van de planeet. Dat heeft de VeeVeeDee toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Lupuslupus | 13-02-18 | 08:36

Halbe kan direct vervangen worden door iemand met een enorme buitenlandse ervaring, die zuinig is met centjes en Poetin daadwerkelijke de hand heeft geschud; Dick Advocaat.

batvoca2 | 13-02-18 | 07:58 | 3

Of van dhr van Seumeren die de koersk heeft geborgen.

franck7020 | 13-02-18 | 08:03

Ik kan die gewichtige taak op me nemen.
Want ik houd van Vodka.

pennestront | 13-02-18 | 08:26

leuk

larie | 13-02-18 | 08:40

Halbe, succes he kerel. Gelukkig hebben we de foto's nog.

Linkse allergie | 13-02-18 | 07:58

Toch wel slim om het NL 11-tal niet naar Rusland te laten afreizen voor het WK. Strategische denkers daar bij de KNVB.

NeedIsaymore? | 13-02-18 | 07:57

Goh blijken de verhalen dat Rusland weer Oost-Europa wil veroveren gewoon gore leugens te zijn? Het wereldbeeld van DKS stort bij deze in.

2voor12 | 13-02-18 | 07:57 | 1

Volgens mij is hij reeds overleden, hij heeft t.o.h. nog niet gereageerd?

watmagjenogwel | 13-02-18 | 11:16

De meeste oorlogen starten op basis van leugens en deceptie. Hier zien we een schoolvoorbeeld daarvan. Van Baalen kan dat ook al zo goed.

Oepsie1234 | 13-02-18 | 07:54

@ Beste_Landgenoten | 12-02-18 | 23:51 Wat zit jij nou onnodig op de man te spelen? Mijn nick verwijst naar mijn Russische achtergrond. Daarbij is je stelling flauwekul over "de dagelijkse stroom vuil en leugens die uit Rusland onze kant op komt". Waar dan?

Oblast68 | 13-02-18 | 07:53 | 2

Nou..... Rusland kan er ook wel wat van hoor. :-)

Oepsie1234 | 13-02-18 | 07:59

Eenmaal in de kruisdraden van politiekcorrecten ben je niet veilig en schijn je je dat te moeten laten wel gevallen. Als blanke autochtoon heb je hier ook veelvuldig mee te maken.
.
Niet zo gek natuurlijk als je ziet wat voor een taal hun voorgangers zoals Pechtold allemaal uitkramen. Sommige mensen zijn helaas vatbaar voor volksmennerij. Meestal de wat zwakkeren van geest.
.
Zelf probeer ik constructief te blijven en werk aan een uitgebreid voorstel voor straatcoaches, buurtregisseurs en clubhuizen in D66-wijken. Via dialoog en begeleiding de radicalisatie proberen tegen te houden.
.
Laten we blijven praten, dan vinden we wel een gezamenlijke weg.

Parel van het Zuiden | 13-02-18 | 08:22

Dat er überhaupt nog een discusssie is of Zijlstra moet blijven...

zwartzondersuiker | 13-02-18 | 07:52 | 1

Mijn gok: hij treedt af nog voor de zitting.

Hufterst | 13-02-18 | 08:44

En welke rol heeft Jeroen van der Veer en de Shell gespeeld in het formuleren van het huidige Rusland-beleid van Nederland en van de EU? De Shell is er door Rusland uitgezet wegens wangedrag en plunderen. Van der Veer vond dat hij in zijn recht stond en zag dit als een persoonlijke nederlaag.

archive.fortune.com/magazines/fortune/...

Pierrepoint | 13-02-18 | 07:49

Wat een mooi plaatje!

Lupuslupus | 13-02-18 | 08:26

100. Bent u zich bewust dat u de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven en in het bijzonder van Shell heeft geschaad?

Simon_GS | 13-02-18 | 07:47 | 2

Dat is wel relevant ja, Shell is behoorlijk groot in Rusland en daar helpt dit niet bij. Halbe sleurt niet alleen Halbe ( en de MP/VVD) mee, maar trekt in zn val ook nog even een grote Olie boer mee.

Chemokar | 13-02-18 | 07:54

Overal hebben ze het zelf gedaan, neem Nigeria, Rusland wil zijn eigen gas vervoeren, logisch toch, gaan ze boycotten. Rupsje nooit genoeg moet zich er niet eens mee bemoeien, Nu staan we voor lul, met Zijlstra, maar de echte houden hun mond.
Em niet vandaag Zijlstra, ook Penthouse , die van de PVDA en zusje van Bea , weg ermee. En vergeet ik Rutte nog bijna.

gato | 13-02-18 | 08:10

De verklaring van van der Veer maakt dus duidelijk dat er sprake is van kwade opzet om Rusland zoveel als mogelijk als kwade agressor weg te zetten. Met de nadrukkelijke support van de minister president, enkele regeringspartijen en ongekozen bewindspersonen. Hopelijk klapt deze voetzoeker nu vol in de smoel van deze pathologische leugenaars.
En het MH17 dossier zal wellicht een nog schandaliger fuckup blijken te zijn met dit soort leugenachtige vooringenomenheid. Evenals het parkeren van een hardwerkende Omtzigt op basis van niet tegengesproken leugens. Oekraïense toestanden in dit land, dat verklaart ook gelijk het negeren van de referendumuitslag. Driewerf bah.

Eppo | 13-02-18 | 07:47

Buschauffeur anyone? En teflon Rutte ook, met zijn "de inhoud staat!"!

benjeallanggek | 13-02-18 | 07:41 | 2

Ook kamerleden Pechtold en Buma gaven zonder de feiten te kennen aan achter de inhoud te staan.

HaatbaardKnipper | 13-02-18 | 07:56

Ik zie de toenemende vraag naar chauffeurs met een groot rijbewijs binnenkort, met een aantal bewindslieden, iets afnemen.

F. Jacobse | 13-02-18 | 08:39

Toch vraag ik me af, wat zou er nou gebeurd zijn als Wilders of Baudet zo'n leugen hadden verteld? Dan zou de wereld er in Den Haag en bij de MSM er toch heel anders uitgezien hebben. Met schreeuwende koppen en in kranten en van politici als Pechtold, Rutte en Ollongren, dat de positie volstrekt onhoudbaar was geworden en dat Wilders of Baudet de volgende dag niet zouden halen. De stank van de hypocrisie in dit land is ondraaglijk geworden.

Rheia | 13-02-18 | 07:37 | 2

Vooral pechtold en ollongren vallen hier onmiddellijk en wederom glashard door de mand. Rutte wist ervan, dus is onderdeel van het opzetje. En ook dat telt straks mee, internationaal.

Chemokar | 13-02-18 | 07:46

Uiteindelijk komt we er weer een UvA professor die zegt dat het de schuld is van de pvv.

franck7020 | 13-02-18 | 07:51

Ghehehe, kansloze missie. En @Thierry, Geert: laat Pechtold niet wegkomen met z'n "alle Russen"- uitspraak. Smerig discriminerend mannetje.

raskol | 13-02-18 | 07:33

Ik denk dat een 'groot-Rusland' nog helemaal niet zo'n gek idee is. Hebben wij tenminste nog enige garantie dat dat associatieverdrag met die Oost-Europese schurkenstaat geen lidmaatschap van het vierde rijk wordt.

Rest In Privacy | 13-02-18 | 07:33 | 1

Dan missen we wel de Albanezen.

gato | 13-02-18 | 08:13

Halve Zoolstra is net zo'n leugenasr als Pinokkio Rutte. Als de VVD echt princiepes had gehad, waren die boeven er al lang uitgetrapt. Maar ach, de VVD is ten slotte groot geworden met leugens... #DuizendEuro, #GeenCentNaarDeGrieken

Mastermattie | 13-02-18 | 07:26

Wat ? Hoe kan dat nou dat die druipkaars van Ploumen daar ook nog steeds zit ?

Kwatz | 13-02-18 | 07:24

Ik ga ervan uit dat hij blijft zitten. Rutte heeft opzichter gelogen en bedrogen zonder consequenties.
Hier draait ie zich wel weer uit, met zijn bronbescherming en van horen zeggen.
Het gaat er ook niet om of het waar is dat Poetin het gezegd zou hebben. Het gaat erom dat wij gaan denken dat het waar is, want de coalitie met D66 voorop is daar immers om moverende en ons onbekende redenen van overtuigd.

Rommelende Onderbuik | 13-02-18 | 07:23 | 1

Ik denk het niet. De situatie is nu al onhoudbaar. Kranten over de hele wereld hebben hierover geschreven. Een minister van buitenlandse zaken die betrapt is op liegen. En daar overheen nog even de bron die vertelt dat Zijlstra zijn woorden verkeerd heeft geïnterpreteerd. Het debakel Hennis was toen iets dat zich voornamelijk binnen onze landsgrenzen afspeelde en die is ook vertrokken.

Shitting Bull | 13-02-18 | 08:20

Dat komt eens even mooi uit voor de PvdA. Kunnen ze zich toch nog een beetje profileren zo in de aanloop naar de verkiezingen. Als Halbe gewoon opstapt kan het framen maar kort duren en blijft de schade voor de vve beperkt.

BozePaarseMan | 13-02-18 | 07:19

Het is nog wat vroeg voor bier en chips, maar ik zet het toch maar vast klaar.

Jackanders | 13-02-18 | 07:14

Oké. Van der Veer was dus de bron, maar is verkeerd geïnterpreteerd.
nos.nl/teletekst#104 Let ook op het woord "waarschijnlijk".

atheïstisch stemvee | 13-02-18 | 07:09 | 1

Dit is een boel semantisch gegoochel voor het recht maken wat krom is. Immers, volgens de VK kwam halbe zelf al veel eerder op de proppen met de bron, en is dus ook het hele bron beschermen verhaal volstrekte onzin. Zonder nu meteen in allehande Shell complotjes te denken, denk dat hier gewoon een Fantast staat, die met medewerking van gans de VVD even een lulverhaal heeft bedacht om zn post wat aan te dikken. Dit staat gelijk aan liegen op je cv. Dus aftreden.

Chemokar | 13-02-18 | 07:39

Even vooruitkijken: Pieter Omtzigt zou een mooie vervanger zijn. Natuurlijk is de positie te zwaar voor de zetelverdeling maar CDA kan natuurlijk makkelijk het kabinet laten vallen en kan dit dus gewoon opeisen. Sowieso was Zijlstra een grof voorbeeld van menee, menee, tekeel oefarsien (gewogen en te licht bevonden, sorry CDA-speak). Maar dat is het kabinet zelf natuurlijk ook.

GeenAccount | 13-02-18 | 07:03 | 2

Met veel pech wordt het een D66 laaf.

BozePaarseMan | 13-02-18 | 07:22

Kaag gaat 't gewoon alleen doen, ja. Lekker is dat, een pallie-knuffelaar van de ergste deug- en burgerhaat-soort.

raskol | 13-02-18 | 07:35

"Welke internationale reacties heeft u ontvangen?" Vanuit Moskou: ROFLOL!

Irnerius | 13-02-18 | 07:02

Zijlstra lijkt me trouwens wel iemand die zal proberen zoveel mogelijk anderen in zijn val mee te sleuren, dus wie weet gaan er nog een paar beerputten open.

obominotie | 13-02-18 | 07:01 | 1

Hij lijkt me te jong om uit de baantjescarousel te springen.

noerg | 13-02-18 | 07:23

Halbe lijdt aan het syndroom van Von Munchausen; en het kabinet ook. Wie belt Elon Musk dat we voor de volgende lancering van zijn Falcon raket nog aanvullende ballast hebben?

Jorisendedraak | 13-02-18 | 06:56

Iemand al gedacht wat dit gaat betekenen voor de MH-17 slachtoffers?
Ik kan me zo voorstellen dat 'de onderzoeksresultaten' met argusogen zullen worden bekeken.

pickalilly | 13-02-18 | 06:54

Vandaag dan het dramatische laatste deel van 'Halbe En De Zwavelstokjes'.
Stay tuned

atheïstisch stemvee | 13-02-18 | 06:39

"Wie waren er aanwezig bij het gesprek in 2006?" Briljant! Dan ben je ook wel heel snugger, halbe zool heeft toegegeven dat ie er toch niet bij was maarrrr laten we toch maar even vragen wie erbij waren. Mensen dit regeerd ons land! Misschien moeten we de selectieprocedure aan scherpen , en mensen met ruitenwissers aan de binnenkant van de auto gewoon niet op de kieslijsten zetten?

HetZwarteSchaap | 13-02-18 | 06:36

EUma heeft de cake weggegeven.
Laat zoon een pleefiguur slaan.
3 strohutjes en droog brood resteren.

hallevvezool | 13-02-18 | 06:32

Voor Halbe Zijlsta,
als Christen democraat:
606: Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen.
Vergeet die huichelachtige kliek op je werkt.
107

steekmug | 13-02-18 | 06:06 | 2

En verder wat Watching the Wheels | 13-02-18 | 00:37 zegt.Het zou zo maar kunnen.

steekmug | 13-02-18 | 06:29

Drie-dimensionale behoefte... gaat dit over poepseks?

obominotie | 13-02-18 | 06:40

Alles wat Putin en Rusland zegt/ doet wordt bestempeld als nepnieuws, ( wat het zonnige en dan misschien is) maar als de minbuza het jaren lang doet, is het bronbescherming. Om te gieren. Ik denk dat Putin het misschien wilde openbaren.

Schepvogel | 13-02-18 | 05:29

Als dit kut kabinet valt krijgen we waarschijnlijk een echt links kabinet. Weet niet of we daar nu zo blij van moeten worden. D66 zal er alles aan doen links te verenigen en vvd zoveel mogelijk buiten de tent te houden. Fvd is beschadigd en PVV heeft al een tijdje niet meer de potentie om echt groot te worden.

B0bBer | 13-02-18 | 05:14 | 1

Interessante analyse. Ik denk dat dat nog wel eens mee kan vallen. FvD heeft voor mij niet afgedaan. Zeker om dat links daar enorm over loopt te framen. Elke kans om FvD weg te zetten als nazi's pakken ze met 2 handen aan. Terwijl ik D66 met hun inperking van VvM en penthouse-gate ze een engere groep mensen vindt. Om het nog maar niet te hebben over dat ik het graag anders zie. En dan helpt het niet om op de bestaande grote(re) partijen te stemmen: PvdA, CDA, D66, GL, SP en VVD.

Libertarianism | 13-02-18 | 06:09

Dit voltallige kabinet van leugenaars en intriganten dient alsnog het belang van Nederland te dienen door subiet ontslag aan te bieden aan de koning (en het volk).

Janneus | 13-02-18 | 05:12 | 1

En dan een goed Kabinet, als is het maar voor een Nexit.
Merkel en Macron hebben hele vervelende plannetjes, waaronder ons geld , dus het geld van Noord naar Zuid laten stromen.

gato | 13-02-18 | 08:32

Ik heb nog niet alle 109 vragen van de Tweede Kamer gelezen, maar ik vind dit gevalletje van beinvloeden van opinie over Rusland zeer interessant in het licht van het Oekraïne referendum, en het gedrag van Rutte in deze

Gies van Agt | 13-02-18 | 05:09 | 1

Het riekt inderdaad naar poging tot misleiding van het Nederlandse volk, iets wat je eigenlijk meer van een D66-er zou verwachten.

Janneus | 13-02-18 | 05:13
-weggejorist-
Zorc | 13-02-18 | 05:06 | 1

In hoeverre gelooft u zelf in uw eigen verzinsel en hoe beinvloed dat beeld uw beleid?
Lijkt mij een nuttige vraag

RRMerlin | 13-02-18 | 05:05 | 1

Graag al uw Rusland gerelateerde acties als minister langs een tijdlijn opnieuw beoordelen.

RRMerlin | 13-02-18 | 05:07

Opmerkelijk is dat Teletekst kopt met "Zijlstra abuis over tekst Poetin". Abuis is een verhullend woord voor vergissing.

Kinders, dat is nou een schoolvoorbeeld van nepnieuws.
Openlijk verklaren dat je bij Poetin in huis bent geweest en zelfs iets hebt gehoord, maar er uiteindelijk nooit was, is geen vergissing en ook niet "abuis". Dat is een eenvoudige leugen.

Munchhausen | 13-02-18 | 03:59 | 1

NPO doet dat continu. Om de simpelste dingen. Heel raar.

Rest In Privacy | 13-02-18 | 06:02

“In een gezamenlijke verklaring laten Premier Rutte en Minister Ollongren weten het misverstand met de heer Zijlstra met terugwerkende kracht als genoegzaam opgelost te beschouwen. Het aftreden van de heer Zijlstra is daarmee geen agendapunt meer”. Aldus doorgaans welingelichte krengen in Den Haag.

Nivelleermarionet | 13-02-18 | 03:07 | 1

Is de uitkomst van de "Commissie de onderste steen"
Haha.

Gele Beer | 13-02-18 | 03:51

Misschien interessant voor anderen die er nog verder in willen duiken, maar in augustus 2014 was Jeroen van der Veer bij Buitenhof en ging het uitgebreid over Putin en zijn ontmoetingen. Ook die in 2006 komen aan de orde.

www.npo.nl/buitenhof/24-08-2014/VPWON...

Bijzonder is dat Pipi Penthouse ook te gast was en tijdens het interview met van der Veer constant op de achtergrond in beeld is.

LinkeLotje | 13-02-18 | 02:43 | 2

Hij gebruikte daar niet de woorden Groot Rusland, maar dat Putin (in ieder geval zichezelf) als de president ziet voor veel Russen die gaat aantonen dat het Russische volk een groot volk is in historische context.

Halbe Zool had dus alleen al aan die uitzending genoeg gehad om te weten wat er in Putins buitenhuis besproken werd.

(Pipi Penthouse zit er op de achtergrond bij gekke bekken te trekken)

LinkeLotje | 13-02-18 | 02:50

Volgens de Vollskrant heeft van der Veer dit voorval in 2014 aan Halbe Zijlstra gemeld. Leugen is dus 'slechts' 4 jaar oud en niet 18...

Rest In Privacy | 13-02-18 | 06:37

Werkelijk begrijpen van het spel der 'mensen', en anderen misschien, veronderstelt kennis en het kunnen toepassen daarvan, die wellicht uitstijgt boven het simpele boerenverstand-weten. Plato's dialogen, bijvoorbeeld, lijken mij een training in het doorzien van de dialectiek opgevoerd door de sofisten, denk ik. Ook mystieke en geestelijke kennis kan misschien helpen in het aanschouwen en begrijpen, en het anticiperen daarop, van dát stukje van de 'realiteit', dat (of is het wat, dat weet ik vaak niet?) we gewoonlijk schijnen waar te nemen. Als ik een youtube comment mag citeren zoals ik vandaag las: 'Mysticism is simply science that is misunderstood by modern scientists and religious zealots.', duidt enigzins op het belang daarvan, vind ik, al lijkt het wat vaag in deze context, toegegeven. Maar toch, waarde G.S.-genoten, voelde ik mij geroepen om jelui dit aan te bieden als overweging.
Zo lees ik m'n Bijbeltje af en toe, ook (juist) dat is een schoolboek voor de superslimmerts onder de mensen denk ik. Kennis is nodig, juist in belangrijke zaken, meen ik.
Maar, wat men niet weet, dat weet men niet, geloof ik. Zelfs de wijste kan m.i. nooit zeggen wat hij niet weet, anders zou die het immers weten?
Sorry voor het wat vaag geschrijf, als dat zo is of lijkt, of whatever, enkel, echter ook Nederlandstaligen hebben behoefte aan licht misschien, vandaar.
Maar ja.
Zo gaat het.

AntiSoof | 13-02-18 | 02:36 | 2

Schrijf je hier nu dat we een fantaserende roddeltante hebben als minister voor Buitenlandse zaken?

r@face | 13-02-18 | 06:05

+7!

steekmug | 13-02-18 | 06:14

Dit begint een beetje te lijken op dat schemiele argwaanonzin gezwel van prominente Democraten zoals D-Rep. Adam Schiff, D-Rep. Maxine Waters en D-Sen. Nancy Pelosi een paar dagen voordat het Nunes FISA-memo van vrijdag 2 februari werd gepubliceerd. www.youtube.com/watch?v=_2-TT-CngT0

rmstock | 13-02-18 | 02:32

Halbe, flikker op en kom nooit meer terug, charlatan.

Stratum | 13-02-18 | 02:30

Mrxy .dwz . Next. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeanine_Hennis-Plasschaert

newray | 13-02-18 | 02:15

De VVD blijft een vreselijke partij waar ik, als liberaal, al jaren geleden afstand van heb genomen. Of heb moeten nemen.

Masturwasbeert | 13-02-18 | 02:03

Bizar hoe erg de boel wordt omgedraaid; Pechtold:
'Ik waardeer zijn openhartigheid. Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet'. Dus als ik het goed begrijp is het hele gebeuren juist ontzettend goed van Zijlstra! Als iemand jaren heeft gelogen, dan prijs je hem gewoon op het feit dat hij 'bekend' heeft.
Daarbij vind ik het amusant dat Pechtold ineens 'Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet' zegt. Hij doet nog zo zijn best om het te laten lijken alsof hij tegen discriminatie is.

Vage_eddie | 13-02-18 | 02:01 | 4

@echt_links
Is het voorbehouden aan Russen om aangifte te doen?

LinkeLotje | 13-02-18 | 02:30

Volgens mij moet je wel persoonlijk geschaad zijn om aangifte te doen, ja.

echt_links | 13-02-18 | 05:05

Pechtold is staatsgevaarlijk. Ook omkoopbaar. Wat deed hij in de oekranie. Ga zo maar door. Als hij Marokkaans had gezegd was het anders met hem afgelopen.

franck7020 | 13-02-18 | 07:40
▼ 1 antwoord verborgen

Natuurlijk gaat hij weg. Duidelijk. Wat nu het spel wordt om Rutte buiten spel te houden. Zoals zo vaak. Elke keer weer.
Scenario daarna: jaartje wachtgeld, uit de spotlights, burgemeester van -vul maar in- of een waterschap, een of ander commissie. Jongen, wij zorgen voor je.
Maar de leugens, en de schade: dat blijft.

Masturwasbeert | 13-02-18 | 02:01 | 1

Maar de leugens, en de schade: dat blijft.
.
Welnee joh, de SHELL verdient hier gewoon lekker aan, en de rest is niet belangrijk.
We mogen als Nederlanders de kruimels van de vloer likken, zo zien ze het graag.

De Briemusketier | 13-02-18 | 02:12

Dan mogen ze een keer los over daadwerkelijk nepnieuws uit Rusland en dan doen ze het niet.

Vage_eddie | 13-02-18 | 01:56

Minister Zijlstra kan slechts op één manier reageren: aftreden. Aanblijven maakt de minister internationaal chantabel en ondergraaft het imago van de nationale politiek.

Red shirt | 13-02-18 | 01:44 | 6

@Stormageddon
Het is allemaal voorgekookt en wordt morgen aan Het Volk opgediend als een broodje poepkroket. Daarna volgt de klapsigaar uit eigen doos en SHELL hoofddoekje Al-Quaag voor het bloeden.

De Briemusketier | 13-02-18 | 02:07

Is het al bekend bij welke multinational Zijlsta wordt gestald?

De Briemusketier | 13-02-18 | 02:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Het verdorven clubje fractievoorzitters loog zichzelf door een debat in Amsterdam. De vice premiers Olongren en de Jonge logen mee om de 2 koppige fractie van de renaissance vloot in een kwaad daglicht te stellen. MP Pinocchio staat erom bekend de grootste leugenaar van allemaal te zijn. Zijn leugens en bedrog lacht hij weg en hij denkt dat dit land hem alles vergeeft. Daarom kun je erop rekenen dat leugenaar Zijlstra door niemand zal worden afgerekend. Als hij aftreedt komt dat niet door die verderfelijke politici in dit land.

eastender | 13-02-18 | 01:37 | 2

Het is inderdaad schandalig dat hele leugenachtige zootje.

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:44

Moet een mens nog gaan stemmen op de trekpoppen van een dictatuur by proxy?
Blijkbaar worden de lijnen vanuit de hoofdkantoren van de multinationals en grootaandeelhouders uitgezet en op het Binnenhof door je strot geduwd ism de MSM. Ik denk dat ik mij deze farce in het vervolg aan mij voorbij laat gaan, het is mooi geweest en ik ben er klaar mee.

De Briemusketier | 13-02-18 | 01:59

Het Mc Carthy virus .. achter elke boom een communist , is natuurlijk nooit geheel verdwenen uit de VVD en laat het maar aan kabouters als Halbe zijlstra over om dat nieuw leven in te blazen ... De wapen-industrie staat handen wrijvend achter hem . Altijd goede vrienden geweest van de VVD

daytripper | 13-02-18 | 01:34 | 5

Oh ... dat is waar ook ... Gerrit Zalm is recent ook voor Shell gaan werken.

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:40

Het SHELL aroma komt je tegemoet zodra je de deur van Het Binnenhof opendoet.

De Briemusketier | 13-02-18 | 01:48

Vergeet Brussel niet, iemand zei laatst , er lopen meer lobyisten dan personeel. Het gaat maar kamers in en uit.
Ben wel bang dat Penthouse burgemeester van Amsterdam gaat worden. en dan even aan Bernard vraagt, heb je nog wat huisjes voor me, dan mag jij verder opkopen.

gato | 13-02-18 | 08:39
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat regeringstoestel hebben ze verkocht toch?

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:31

Ja, die Oranje kist is verkocht. En die Fokker kon sowieso niet rechtstreeks. Of Willy hierin zit is maar de vraag.

Stormageddon | 13-02-18 | 01:34

The big question, waarom laat een Shell meneer een VVD minister bungelen ?

AntonJensen | 13-02-18 | 01:19 | 4

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:28
Wat ik net schreef: Vliegwiel effect waar de ene leugen de andere oproept en uiteindelijk voor eigen ogen uit elkaar klapt... Als Shell zorgt voor een VVD/Nederland geloofwaardigheid ramp heeft ze een probleem. teveel gedoe is nooit goed voor zakendoen. Achter de schermen worden de deals gemaakt. Vooral in een dubieuze regio...

dijkbewaker | 13-02-18 | 01:36

Omdat er een dooi met de ruskies aan komt. Vorige week is de belgische premier bij Poutin wodka of thee gaan drinken en deze week nog gaat onze buza al op vervolgbezoek. Trump heeft hem ook gebeld over Israel en syrie, die twee gaan een deal sluiten over hoe ze de koek daar gaan verdelen.

Lt-Kol Kilgore | 13-02-18 | 06:41

Watching the wheels, Dat willen ze wel, maar laat Rusland nooit toe, Nu al helemaal niet. Het enige wat we krijgen van Rusland nu is misschien wat gas tegen hoge prijs. Want boren in Friesland is voorlopig van de baan.

gato | 13-02-18 | 08:42
▼ 1 antwoord verborgen

Zijlstra loog over de ontmoeting die nooit heeft plaatsgevonden.
En hij loog over de inhoud.
2 leugens die alleen al 100% voldoende zijn om af te stappen.
bij 2 leugens gaat het konijnenhol dieper.
-
Wat wist Rutte van de 2 duimzuigverhalen?
Als hij het wist en onder de pet heeft gehouden wordt het zelfs voor een paling in een emmer snot nog moeilijk om er uit te glibberen......
oei,oei, oei..... Want deze 2 leugens gaan de wereld over als een nieuwe Nederlandse eigenschap naast het gierig zijn. Het wijzende vingertje die iedereen de maat neemt blijkt een smerig vingertje te zijn. Leugenachtig en hypocriet is een term die wellicht bij andere volken opluchting veroorzaken waar men hun eigen politici al langer dan vandaag kennen. Heilig boontje Nederland is ook maar een gewoon corrupt land... net als bij hier...

dijkbewaker | 13-02-18 | 01:17 | 4

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:21
Daarom kan dit akkevietje in hun gezicht wel eens exploderen en een regelrechte kabinetscrisis veroorzaken. Het is een soort vliegwiel die steeds meer kracht genereert waar de ene onthulling de andere veroorzaakt..... met nog meer leugens...

dijkbewaker | 13-02-18 | 01:30

@ dijkbewaker | 13-02-18 | 01:30
Dat gevoel heb ik ook, maar Rutte houdt zijn gezicht wel in de plooi. Zijlstra is daar veel minder goed in.

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:32

dijkbewaker | 13-02-18 | 01:17 |.. Nou geloof maar dat m dat lukt hoor .. als een paling in een emmer met snot met zn Obama hupsje imitatie achter het spreekgestoelte . De VVD stemmer heeft schijt aan dit soort leugens en het kost ze maximaal 1 virtueel zeteltje .

daytripper | 13-02-18 | 01:37
▼ 1 antwoord verborgen

Daarom ben ik lid. Jullie geven niet en nooit op. Waarvoor dank. Geld dubbel en dwars waard.

Marcello Christiani | 13-02-18 | 01:15 | 6

echt_links | 13-02-18 | 01:19 | Ja , het kwam van de VK maar Gs is nodig om de discussie etc op te zetten . De " grote" kranten willen grotendeels geen discussie meer en reageren is bijkans onmogelijk: teveel opinie's die de gutmensch niet aanstaan .

daytripper | 13-02-18 | 01:41

Volkspartijkrant voor Vuiligheid en Demagogie.

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:43

Jongens begrijp me niet verkeerd: Ik houd van GS! VK heeft e.e.a. slechts breed uitgemeten om aanval op PvdA (Marleen Barth) te pareren. Met succes, overigens!

echt_links | 13-02-18 | 02:20
▼ 3 antwoorden verborgen

Geachte heer Poetin,
Het moet mij van het hart, ik vertrouw u niet helemaal. Wellicht ingegeven door de leugenachtige pers hier in Nederland (en in de EU, en in de USA), maar ik heb de indruk dat u zo nu en dan flink uw boekje te buiten gaat. Dat vind ik jammer, en ik zou u willen vragen om het, laten we zeggen, wat rustiger aan te doen. Maar ik hoop dat mijn onrust gebaseerd is op leugens.

Maar los daar van, wil ik u eerstens excuses aanbieden, namens de EU. De ongebreidelde uitbreidingsdrang van de EU, in het recente verleden slechts door de Duitsers overtroffen, is naar ik aanneem voor u en uw landgenoten ongekend schofferend en ongekend provocerend. Ik vind het moeilijk me in uw positie te verplaatsen, maar ik stel me wel voor dat ik enorm kwaad en gefrustreerd zou zijn.


Stel, we draaien het verhaal om. Er is nog steeds een USSR, die de koude oorlog gewonnen heeft. En die USSR , gesteund door een leger aan leugenachtige journalisten, weet steeds meer landen tot haar Rijk te rekenen. Laatst nog de Oekraïne!! Het schuim staat me op de lippen als ik me realiseer hoe die prachtige democratie tot een verdorven communistische staat verworven wordt!

Goed, we weten natuurlijk beter. De USSR is niet meer. Maar de EU lijkt meer en meer een vergelijkbare machtswellustige staat te worden. Ik kan het niet opbrengen (als ik dat al zou willen) om in de Europese leiders enig vertrouwen te hebben. Zij vallen u, mijnheer Poetin, aan op gebrek aan democratie, maar juist dat gebrek aan democratie is wat ik hier in West-Europa steeds meer bespeur. Ik vrees de toekomst.

Ik deel uw zorgen, mijnheer Poetin. Vashe zdoróvje!

L. Vis | 13-02-18 | 01:13 | 1

Oja, over Oekraïne. Voor wat betreft leugenactige journalistiek. Ik sprak een paar weken geleden een studente uit Oekraïne. Leuk koppie, intelligent. De lokale pers verwijst met het associatieverdrag dus wel steevast naar 'weer een stap dichter bij het lidmaatschap van de EU'. Ik ben in deze toch geneigd de Oekraïners sneller te geloven dan dat huichelachtige tuig op het binnenhof en de NOS.

Rest In Privacy | 13-02-18 | 07:05

Sorry jongens maar dit gaat toch echt nergens over. Zijlstra heeft wat onzin beweerd, maar verder is het allemaal tamelijk onschuldig.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Pechtold die met zijn appartement in Scheveningen een veel zwaarder vergrijp heeft gepleegd. Wanneer komen de kamervragen daar over?

Munchhausen | 13-02-18 | 01:09 | 9

@Stormageddon | 13-02-18 | 01:22
De grote fuck-ups leveren voor iemand geld op, dus geen reden om ze weg te sturen. Die hele democratie is geen democratie, wordt toch een keer wakker aub.

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:35

Dat begrijp ik ook wel, maar het zou toch beter zijn als ministers op die dingen worden afgerekend en niet op dit soort opzichtige en lullige leugens.

Stormageddon | 13-02-18 | 01:41

Onschuldig? Opruiende en gevaarlijke taal noem ik het. We mogen wel iets hogere eisen stellen aan onze ministers dan voor de Bühne een lulverhaal verkopen. En de vergelijking 'hullie ook' snijdt al helemaal geen hout. Pechtold mag van mij ook weg trouwens. Different topic.

Masturwasbeert | 13-02-18 | 02:07
▼ 6 antwoorden verborgen

Vraag 110:
Wat denkt u van de nepnieuws discussie, waarin de Russen beschuldigd worden van het verspreiden van nepnieuws?

de honden blaffen... | 13-02-18 | 01:04 | 1

Dat is denk ik vraag nr. 1., morgen.
Maar dan wel voor mevrouw Ollongren ;)

L. Vis | 13-02-18 | 01:24

Humor ... Willy vliegt vandaag terug naar Nederland www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/... ? Dan kan Sigrid Kaag (D66/Shell) woensdag na beediging meteen door naar Rusland.

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:00 | 1

maar morgen is er dus in de tweede kamer een debat over deze hele affaire terwijl ze op NPO Politiek de eerste kamer en de donorwet gaan uitzenden? Jammer dat het nou net op dezelfde dag moet en je niet kan wisselen tussen de kamers.

GroetenVanUrk | 13-02-18 | 00:57 | 1

Ik geef toch prio aan de grootste orgaanroof aller tijden.

Dat de VVD een corrupte bende is en het gaat eindigen in een glas met een plas weet ik wel.

laagvliegert | 13-02-18 | 01:15

"In welke taal deed Poetin deze uitspraak? In het Russisch? Wie heeft de uitspraak vertaald?" "Klopt het dat u deze informatie hebt gekregen van de toenmalige CEO van Shell, de heer Van der Veer?" Daar hadden ze nog wel even aan toe mogen voegen: "Spreekt Jeroen van der Veer vloeiend Russisch?"

Watching the Wheels | 13-02-18 | 00:54 | 3

Watching the Wheels | 13-02-18 | 00:54 |
---
Jeroen vder Veer heeft het duimzuigverhaaltje allang doorgeprikt.
Zijlstra heeft een onschuldig geschiedenis verhaaltje (volgens vdVeer) in een agressief verhaal verandert..... Politieke doodzonde.... Niet 1 maar 2 leugens.

dijkbewaker | 13-02-18 | 01:03

@ dijkbewaker | 13-02-18 | 01:03
Van der Veer zit in het plot, ze hebben onderling afgesproken dat Zijlsta aan de kant moet, Zijlstra offert zichzelf op. Het is alleen een lulsmoes dat Van der Veer wel gehoord zou hebben wat Poetin zei. Van der Veer spreekt geen Russisch, tenminste ... dat geloof ik niet. Ze verzinnen allemaal maar wat, niet alleen Zijlstra. Ze denken dat we allemaal superdom zijn en al die sprookjes geloven.

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:15

Watching the Wheels | 13-02-18 | 01:15 |
te groot risico voor een kabinetscrisis.
Ik weet niet hoe groot het belang van Shell in Rusland is. Ook al is een van mijn voorouders een van de grote uit het verleden van Shell. Ver verleden.
Nee, deze leugens zijn te groot waardoor het hele kabinet/ Nederland internationaal te kakken wordt gezet... Dat kan nooit in het belang van Shell zijn lijkt me. Met Rusland handelen is in deze tijd beter achter de schermen te opereren.... zonder al die ophef en gedoe wat altijd als een boemerang terug komt.

dijkbewaker | 13-02-18 | 01:26

Halbe, als ze je knippen en scheren moet je stilzitten sukkel , als je jezelf Minister acht dan had je dat zo een jaartje of dertig geleden al moeten leren , maar toen zat je waarschijnlijk 30 meter bier te zuipen met je partij (losers) genoten bij jong VVD, he lulloh heb je nog geneukt ha ha , je bent gezien Halbe einde carriere koek koek , zelfs emigreren helpt niet meer want je bent over de hele wereld de liegende nederlandse minister, blijft over kaartjes knippen in de bus bij Fred Teeven!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:52 | 2

Hij doet het bewust, hij wil plaats maken voor Sigrid Kaag (D66/Shell).

Watching the Wheels | 13-02-18 | 00:55

Zou erg zijn als hij geofferd zou worden daarvoor. Dan wordt het heel interessant wat de vervolgstap in de carriere van Halbe gaat zijn.

Graaisnaaiert | 13-02-18 | 01:41

Morgen is Zijlstra nog niet weg.
Hij moet zijn ontslag aanbieden bij de koning. Dat is nog wel een paar uurtjes vliegen.

wan hung lo | 13-02-18 | 00:50 | 3

Ja dan moet hij naar Pyeong Chang , dan gaan die Russen daar natuurlijk ook gewoon zeggen dat ze weer mee willen doen , omdat de minister van nederland wel mag liegen maar hun niet , met dank aan Halbe Zijlstra , dat wordt geen goud morgen voor Kjelt Nuis maar voor Youskov , nogmaals met dank aan Halbe!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 01:24

Halloooo allemaal! Wel even gretigheid van VK, NOS, NPO etc. etc. in de juiste context zien graag!

Marleen Barth moest zo snel mogelijk vergeten worden, mensuh!

echt_links | 13-02-18 | 00:49

Het kabinet en de partijen gaan als een blok achter het kabinet staan omdat verkiezingen desastreus zullen uitpakken. De FvD hetze is als een nachtkaars uitgegaan met deze Zijlstra/kabinet bom in eigen tuin.... Met een groot FvD met evenzogrote PVV krijgen die twee partijen meer zetels samen dan de VVD of andere partij. Dit wil men ten alle tijden vermijden. Want de VVD zal imploderen.
De hetze tegen tegen FvD en het verdere gezeur van Links heeft veel kwaadbloed veroorzaakt... en wellicht ook een louterende werking nu de FvD de onruststokers kwijt raken.... Wat een blunder van de VVD die al tijden in de lucht hangt. Hoeveel lijken hangen er nog in die VVD kast?

dijkbewaker | 13-02-18 | 00:47 | 1

Ik zeg Baudet for president!! Weg met de rioolratten!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:54

Met name als het om Rusland of Oekraine gaat: wat is daar allemaal van waar?
Is Rusland slecht? Is liegen in naam van vriendjespolitiek en eigenbelang dan minder slecht? In ieder geval is Poetin nog een echte leider.
Kijk naar ons Kikkerlandje. Het kan zo goed gaan met Nederland, maar voor enkele baantjes en centen verkocht en gesloopt.

ET007 | 13-02-18 | 00:46

Ik denk dat die Russen ons zo langzamerhand aardig zat zijn , het is niet te hopen dat ze ons eens even billenkoek komen geven en van de Dam een grote parkeerplaats komen maken , dat hebben we dan te danken aan die ijdeltuitjes in Den Haag die niets betekenen maar meer ellende in dit land veroorzaken , dan dat ze wat goed voor ons doen, maar ja daar heeft Rutte straks geen last meer van als hij in zijn miljoenen Penthouse zit hoog en droog , de Paardelul!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:44 | 1

Wij zijn sowieso de sjaak als Rusland van zich laat weten. USA heeft niet zo lang geleden alle nukes vervangen in NL. We zijn eigenlijk een schietschijf.

Houtbar | 13-02-18 | 00:54

Dat ze deze man nog proberen te redden, echt totaal respectloos tegenover het volk. Ik weet wel dat ze daarom lachen, het volk. Maar toch.
Rutte mag voor mijn part ook weg na zijn reactie hierop, echt zeer incompetent. Onbestaanbaar eigenlijk dat je zoiets verdedigd. Knettergek.

MaxiCosi24 | 13-02-18 | 00:44

Ik neem aan dat Tom zich al aan het voorbereiden is om die plofkap in schwalbe zoolstra den anus te duwen nadat hij uitgelachen is door de Russen. Die blauw/zwarte wallen nu onder die leugenaar z'n ogen kunnen mij niet donker genoeg zijn... spijt,.. wat nou spijt... optiefen!

Houtbar | 13-02-18 | 00:39 | 2

Ik vrees dat Tom morgen op onverklaarbare wijze zowel Zijlstra als Rutte niet te spreken krijgt...
Hoe zou dat nou komen?

L. Vis | 13-02-18 | 00:51

Klopt, die krijgt waarschijnlijk Sigrid Kaag te spreken als inleiding.

Houtbar | 13-02-18 | 00:59

Philippe Remarque zei bij Jinek dat Zijlstra INEENS heel vreemd maandagochtend zelf tegen journalisten over de bron (Van der Veer, Shell) begon. Het is dus allemaal bedacht, kan bijna niet anders. Als je Halbe Zijlstra (VVD) dan ook nog hoort zeggen "ik zeg altijd tegen mijn zoontje dat je niet moet liegen, nu ziet hij waarom" dan snap je meteen dat je met een l*lverhaal te maken hebt, ze liegen allemaal. Kabinet Shell 1 brengt morgenavond Sigrid Kaag in stelling en dat was vanaf het begin de bedoeling is mijn voorzichtige inschatting. Het zijn allemaal leugenaars incl. Pechtold en Buma, ze weten allemaal waar het om draait. Daarom moet Baudet ook aan de kant en klein blijven, het gaat om de geopolitieke belangen in de wereld. Shell helpt! Moet meteen weer aan Ken Saro-Wiwa denken die Shell heeft helpen ophangen en Van der Veer heeft uitgerekend in Nigeria een lintje gekregen nl.wikipedia.org/wiki/Ken_Saro-Wiwa ook bizar dat zo'n Shell-man het onderzoek naar de defensiefaal (granaten) in Mali mocht leiden. Wat heeft die Rutte er een enorme t*zooi van gemaakt, niets is nog onafhankelijk.

Watching the Wheels | 13-02-18 | 00:37 | 12

SHELL 1 dus, die houden we er in.
Morgen maakt Zijlstra plaats voor Al-quaag zoals eerder afgesproken met SHELL en haar voornaamste aandeelhouder familie van Oranje. We zijn weer terug in de VOC tijd, met regenten en bedrijfsleven die er bij elkaar tot aan de schouder inzitten, en net als toen op het verkeerde oliepaard wedden, en weigeren te innoveeren.

De Briemusketier | 13-02-18 | 01:26

al Qaag was verantwoorderlijke bij de VN voor VNVR resolutie 1701 terwijl ze gehuwd met een onderknuppel van terrorist Arafat; Zó ontaard is deze wereldwijde politiek van de VN en NL en allerlei landen dat ze elkaar er vredesprijzen voor in hun reet schuiven. En een ministerschap in Nederland. In gdsnaam waar hebben we dit soort corrupte ambtenaren aan verdiend? Alle ellendelingen die het tot kabinetslid hebben gebracht komen van Shell.

eastender | 13-02-18 | 02:03

2e dumppoging tegen Halbe, 1e was de mh17 getuige verslag?

steekmug | 13-02-18 | 06:36
▼ 9 antwoorden verborgen

Het gaat niet alleen over Zijlstra, het gaat om de MP Rutte. Wist hij dat het een vette duimzuig verhaal was of niet. Het gaat niet om de eerste leugen, maar om de tweede. Waar de waarheid van "de bron" nog steeds overeind staat volgens Rutte.
Maar die waarheid was een duimzuigverhaaltje van Zijlstra. Het grote Rusland was in de context van de geschiedenis gezegd door Poetin en niet als de bedreiging die zijlstra ervan maakte en maakt.... Het is niet Zijlstra alleen die bungelt. Het is het hele kabinet!!! Hierover kan het kabinet struikelen omdat Rutte als eerste man en spreekbuis van Nederland een duimzuigverhaaltje gebruikt voor anti Rusland politiek...... Hoeveel wist Rutte precies is de hamvraag.
Als het een beetje mee/tegen zit komen er weer verkiezingen. Ligt er net aan hoe Rutte gaat reageren. Zijn taktiek: heeel veeeel wolken zand verspreiden om zich er glad als een aal onderuit te babbelen. Zijlstra is weg. Maar gaat de rest? zelfs D66 verdedigde Zijlstra nog...... Niet lang meer!
Kabinetscrisis gevaar!

dijkbewaker | 13-02-18 | 00:36 | 6

Dat is het ergste inderdaad. Eigenlijk is dit geen kabinet maar een staatsgreep door Shell en Unilever, operatie SUCK ( Shell Unilever Combinatie Kabinet ).

Graaisnaaiert | 13-02-18 | 00:58

Het hele 'BUK' verhaal is anti Rusland politiek en ze komen er mee weg....

Pierre Lebon | 13-02-18 | 00:59

Komop, mensen die nu nog steeds geloven dat die Buk niet door een Russische BUK door russen bediend vanuit separatistisch gebied is gelanceerd verdienen een enkeltje gesticht...

Graaisnaaiert | 13-02-18 | 01:39
▼ 3 antwoorden verborgen

Poetin heeft de wind uit Halbe Zijlstra's zeilen genomen. Nu is het wachten op een torpedo van de Red October...

Aussie_dude | 13-02-18 | 00:32 | 1

One ping only (op z'n kanis).

Watching the Wheels | 13-02-18 | 00:44

Die Pechtold is ook zo een rat , normaal staat hij als eerste bij de interruptie-microfoon bij zo een voorval , maar omdat het nu zijn coalitie is , is hij ineens trots op Halbe omdat hij zijn fout toe geeft , wat een walg is het toch die Pechtold , die mensen die nu nog op die Pechtold stemmen zijn allemaal net zo eng!! Pechtold is een volksmenner die iedereen zonder vlag of stoot een rascist noemt , levensgevaarlijk die man , hij heeft niks geleerd van de moord op Pim Fortuyn, bovendien is het schuinmarcheerder , hij belazerd zijn gezin!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:30 | 5

Klopt hij belazerde zijn vrouw met een ander op het moment dat zijn kinderen ziek waren en hij arrogant weigerde deze uit de kinderopvang op te halen. Vies menneke!

echt_links | 13-02-18 | 00:45

Een typische veilingmeester. Geld verdienen met de ellende van anderen.

Pierre Lebon | 13-02-18 | 01:01

'Pechtold is een volksmenner die iedereen zonder vlag of stoot een rascist noemt'
delingles | 13-02-18 | 00:30
Maar hij is er dan wel weer even makkelijk mee om nu ALLE Russen weg te zetten met de opmerking dat hij 'de eerste Rus die zelf zijn fouten rechtzet nog moet tegenkomen'. Pechtold discrimineert dus gewoon wanneer het hem uitkomt.

Vage_eddie | 13-02-18 | 02:05
▼ 2 antwoorden verborgen

1. De gretigheid waarmee de media zich op deze leugen storten is opmerkelijk, en zou zeker minder prominent zijn als het een leugen van bijvoorbeeld Ollongren betroffen zou hebben. Maar blijkbaar mag in de mainstream-mediakringen het parlement toch wel beschadigd worden, mits het slachtoffer maar vvd-roots heeft.
2. Dan wordt er geluld over "de inhoud". Zoiets als "het was een leugen, maar de inhoud stáát". Dat kan natuurlijk niet, een leugen is per definitie inhoudelijk.
3. Maar ik snap wel wat ze bedoelen, met die "inhoud". Dat zou de expansiedrift van Poetin zijn. Halloooohoooooo! Hoe zit het godver met de provocerende expansiedrift van de EU dan? Jezus christus wat een achterlijk gelul. De EU, de recente geschiedenis totaaaaaal negerend, breidt maar uit en gaat volstrekt voorbij aan de gevoelens die er -terecht of op z'n minst begrijpelijk- in Rusland leven. Denk godevrdomme 's een beetje na EU-tuig! Als er érgens sprake is van verontrustende expansiedrift is dat in Brussel!

L. Vis | 13-02-18 | 00:30 | 2

De Heer Vis ik ben het helemaal eens met u analyse , de Eu heeft in no-time willen uitbreiden met oa de baltische staten om westerse bedrijven daar neer te zetten en handel te drijven zonder dat ze rekening hebben gehouden met de gevoelige sovjet geschiedenis , en eerst hadden moeten aankijken hoe dingen zich daar zouden ontwikkelen na de val van de muur , maar nee hoor hebben hebben hebben snel alles naar je toetrekken , en nu verbaasd zijn als dat nu gevoelig licht bij voormalig sovjets, er zitten teveel koekebakkers bij de Eu , juncker voorop , ze verknallen alles , Tijd voor Baudet!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:36

Afleiding van PvdA debacle met Marleen Barth. Komt erg goed uit allemaal voor de neplinksen.

echt_links | 13-02-18 | 00:47

Van loopbaan naar glijbaan in geen tijd.

bodemloos | 13-02-18 | 00:24 | 1

Eerst de carrièretrap op en dan een trap na, in geen tijd.

Van Urk | 13-02-18 | 00:39

Ik heb vanaf vanmorgen 9:00 tot vannacht 0:30 met een erg brede glimlach op mijn gezicht gelopen en veel gelachen. Ik voel mij 20 jaar jonger. Ik wil Halbe hiervoor dan ook bedanken. Dit is nog nooit iemand gelukt op een winterse koude maandag in een werkweek.

Oepsie1234 | 13-02-18 | 00:23

Dit gaat de geschiedenis in als "De Schwalbe van Halbe": het opzettelijk pootje haken van de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek. Pffrrrttt, rode kaart, en het bijbehorende team wordt uit de competitie genomen.

jacobh-59 | 13-02-18 | 00:21

Halbe haalde op het nippertje de gouden medaille binnen voor het onderdeel scheve schaats rijden, en overschaduwde daarmee de zoveelste medaille van Wüst.

De vele lofprijzingen zijn ietwat verbazingwekkend want Halbe was zeker een geducht kanshebber. Alleen de heren Pechtold en Rutte reageerden lichtelijk kritisch, maar dat is waarschijnlijk de kist.

Morgen zal Halbe zijn winnende tactiek blootgeven aan een nieuwschierig verzamelde Kamer, die hem in de loop van de dag graag de medaille willen toereiken.

Van Urk | 13-02-18 | 00:21 | 1

Kist = kift, sorry, ik heb geen betaalbaretje.

Van Urk | 13-02-18 | 00:22

Ahhh en verwijdbaar gedrag he!!! Dus geen uitkering voor Halbe , dit is oneervol ontslag door eigen schuld door verwijdbaar gedrag , dus dan krijg je in dit land geen uitkering , maar er zal wel weer met twee maten gemeten worden!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:19

De vvd voorlichting loopt mee tot aan het ravijn ...

HetOorAakel | 13-02-18 | 00:19

nep nieuws was nep !!!!

rampurt | 13-02-18 | 00:18

Ik denk dat die ijdeltuit nergens meer aan de bak gaat komen , de zelfingenomenheid straalt van die Zijlstra af , hij wilde weer even interessant doen , ik denk dat hij vroeger het laatst gekozen werd met gym , hoogmoed komt voor de val !! Einde carriere en als je hem als bedrijf in dienst neemt is dat ook geen reclame natuurlijk , dus ik vrees toch zoals van der gij vanavond zei dat hij toch de kaartjes moet gaan knippen bij Fred Teeven in de bus, ha ha ha !! Dag Halbe fijne vriend!!! Auf Wiedersehen!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:15 | 1

Om over de zelfingenomenheid van Rutte maar te zwijgen!
Diens reactie was zó gladjes en routineus, dat er alleen maar minachting voor de kiezer uit sprak.

L. Vis | 13-02-18 | 00:35

Ben-Bataaf | 13-02-18 | 00:06
Klets toch niet eerst moet het met het partij bestuur overlegd worden dan moet hij gehoord worden daarna kom je met een conclusie.
Men kan toch niet impulsief regeren!!!

botbot | 13-02-18 | 00:13 | 3

Regering heeft informatie plicht vriend
https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/de_nederlandse_democratie/taken_en_rechten

Ben-Bataaf | 13-02-18 | 00:15

Ben-Bataaf | 13-02-18 | 00:15 |
Waar slaat dat nu weer op eerst uitzoeken wat er speelt DAARNA publiceren.

botbot | 13-02-18 | 00:24

Ik heb die 109 vragen niet gepubliceerd, botbot.
Ik geef slechts de vragen aan die er op wijzen dat Rutte dit al minimaal sinds een paar weken voor 12 januari onder de pet hield.
Dus Rutte's positie is ook onhoudbaar.

Ben-Bataaf | 13-02-18 | 00:33

Als Halbe weg moet komt er een nieuwe minister. Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt.

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:12 | 2

Yep, en als het al-Qaag is zijn we royally fucked. Die vindt migranten een verrijking van de samenleving.

LiniaalRectaal | 13-02-18 | 00:15

Een hond kun je muilkorven en een kat kastreren, bij wijze van spreken.

jacobh-59 | 13-02-18 | 00:23

Hier ligt Halbe Zijlstra,
de man die poep tegen de ventilator gooide,
onder de stront kwam te zitten,
en daarna in de vlek begon te wrijven.

De Briemusketier | 13-02-18 | 00:09

Hup Kjeld! Hup Koen! Hup Patrick! Klien Swiep!
Halbe rijdt een scheve schaats en rijdt het wak in. Zink. De rest van R3 zinkt mee. Dirty Sweep.

jacobh-59 | 13-02-18 | 00:09

Dat wordt een potje Russisch roulette morgen voor Halbe Zijlstra!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:08

De hele wereldhandel van Nederland naar de kloten. Vanaf nu geen millimeter vertrouwen meer. Alle dutchies zijn laaiers. Alleen nog levering tegen vooruitbetaling. Zijn er al afzeggingen van de buitenlandse lintenkniphandel van Koning Willem?

Breinbrouwsels | 13-02-18 | 00:16

Halbe kan maar 1 ding doen : aftreden. Wordt een lange nacht voor hem. Denk dat hij misschien nog voor het debat zijn aftreden al gaat melden.

Beste_Landgenoten | 13-02-18 | 00:19

De mooiste grootste prijs die Halbe gaat betalen is toch wel dat hij voor zijn zoontje de geschiedenisboeken ingaat als een pathologische leugenaar.

Goed gedaan Pappa!

laagvliegert | 13-02-18 | 00:08

25. Waarom heeft u enkele weken geleden aan de minister-president gemeld dat dit verhaal niet klopte? Wat was de aanleiding?80. Heeft u dit onderwerp aan de orde gesteld tijdens uw gesprek met de Minister-President voorafgaande aan uw benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken en zo nee, waarom niet?

81. U zegt in het interview met de Volkskrant van 12 januari dat u de Minister-President ‘een paar weken geleden hebt geïnformeerd over de uitspraken van Poetin en de wijze waarop ik de bron van deze informatie heb willen beschermen'. Kunt u aangeven wanneer dat precies is geweest en bij welke gelegenheid?

82. Kunt u uitleggen waarom noch uzelf, noch de Minister-President ‘een paar weken geleden’ hebben besloten hierover de Kamer te informeren, zeker gezien de gevoeligheid in de betrekkingen tussen Nederland en Rusland?

Rutte, treed maar af. U heeft ernstig uw plicht verzaakt.

Ben-Bataaf | 13-02-18 | 00:06 | 5

25, 79, 80 en 81, krijg ik een groter tekstvak als ik doneer?

Ben-Bataaf | 13-02-18 | 00:11

U kunt er ook gewoon aan trekken. Aan de rechterzijkant. Wordt het ook groter.

LiniaalRectaal | 13-02-18 | 00:57

Dank! Dankzij uw hulp zullen mijn tegels er op vooruit gaan..
Jaja, open deur, kom er maar in...

Ben-Bataaf | 13-02-18 | 01:53
▼ 2 antwoorden verborgen

De Minister van Buitenlandse Zaken. We hebben er 2 dus als de ene zich onderschijt zit de andere staatsrechtelijk gezien ook onder de stront en mag mede opzouten. Exit Kaag. Ik hoop dat ik goed bij staatsrechtdingen heb opgelet.

Breinbrouwsels | 13-02-18 | 00:05

Zou Hennis Halbe pootje gelicht hebben omdat Van der Veer in de mortiergranaat commissie zat die Hennis de kop gekost heeft? Wat een cliffhanger!! Komende weken weet u méér!

Oepsie1234 | 13-02-18 | 00:04 | 5

Infighting in de VVD?
Dat zou het beste nieuws zijn sinds de uitvinding van gesneden brood.

Graaisnaaiert | 13-02-18 | 00:31

Oepsie1234
Geniaal !

demaup | 13-02-18 | 01:00

Oepsie, u bent rechercheur? Geniale redenatie.

watmagjenogwel | 13-02-18 | 05:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Opzouten !!! En het kabinet Rutte 3 er achteraan , als je zo iets verdedigd, wat ze vandaag hebben gedaan , Ollongren ( die zich trouwens overal mee bemoeid dat gekke allochtone wijf) Pechtold en Rutte die staan hier achter , dan vindt ik dat morgen de conclusie moet zijn dat morgen het kabinet moet vallen , als de oppositie dat niet eist , dan is het nog slechter gesteld in dit "gave"land dan onder Rutte al is veroorzaakt, die heeft het echt het slechts gedaan van alle minister presidenten met zijn leugens en valse belofte en die minzame lach van hem , wanneer wordt die Rutte eens afgerekend??

Rest In Privacy | 13-02-18 | 00:04 | 3

Eens!

am*dam | 13-02-18 | 00:11

Ik ook. Weg hiermee.

echt_links | 13-02-18 | 00:17

Niet zo snel, ik heb nog 1000 piek van 'm tegoed.

Breinbrouwsels | 13-02-18 | 00:22

Om hoe laat begint de voorstelling morgen?

grancolombiano | 13-02-18 | 00:03

Eigenlijk moet ie blijven om de klucht nog te laten voortduren. Ik kan me zo voorstellen dat ze in Rusland zeggen; zo, dus jij hebt een potje staan liegen over ons? En dat ie dan bont en blauw thuiskomt en in ademnood kamervragen moet beantwoorden. En hoe was het daar? Viel het mee? Krijgen we oorlog?

Oprisp | 13-02-18 | 00:03

Dus als ik het goed begrijp nu, na het Volkskrant-verhaal bij Jinek:
het aggressieve kabinetsbeleid richting Rusland is gebaseerd op een compleet nepverhaal van de minister van BuZa, waarvan ook Rutte wist dat het niet waar was. En de coalitiegenoten steunen dit beleid, met voorop Pechtold die de Russen nog eens racistisch voor leugenaars uitmaakt en Ollongren die nog durft te spreken over nepnieuws uit Rusland. Zo ongeveer.

Schmalz | 13-02-18 | 00:01 | 6

Zullen we dat in een ander topic uitvechten, BL? Een beetje respect bij het verscheiden van een grootheidswaanzinnig politicus zou gepast zijn.

LiniaalRectaal | 13-02-18 | 00:40

Nog nergens bewezen BL! Vliegtuig had daar NOOIT mogen vliegen, trouwens. Engelsen, Amerikanen en anderen vlogen met een wijde boog om dat oorlogsgebied heen.

echt_links | 13-02-18 | 00:54

Beste_Landgenoten | 13-02-18 | 00:21
Je anti-Russen houding begint sleets en oud te worden. Beetje schoolpleinerig ook, als er niemand luistert, gewoon heel vaak en heel hard herhalen. Niet dat er dan wel iemand luistert, maar iig heb je zelf een voldaan gevoel na afloop. Voorlopig is er maar 1 agressief, en dat ben jij in je constante Russen framing. Welke sleets is. En oud. En kinderachtig. En grijsgedraaid. En saai. Papagaai anders nog wat politici na...

Acar_ketimun | 13-02-18 | 01:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Heeft het nog zin? Natuurlijk heeft het nog zin! Nog even doorgaan, hij beweegt nog!

LiniaalRectaal | 13-02-18 | 00:00

Geniaal.

Graaisnaaiert | 13-02-18 | 00:29

Er war da! Schwalbe war da!

Oprisp | 13-02-18 | 00:36

Super, en nu vanavond in nieuwsuur.

Herr Zimmermann | 13-02-18 | 01:11
▼ 4 antwoorden verborgen

Dit kabinet brengt ons land onbehoorlijke schade toe.

Houtbar | 12-02-18 | 23:59

Het is twee voor twaalf!

Wietstengel | 12-02-18 | 23:59 | 1

Jammer voor je: 23:59uur.

laagvliegert | 13-02-18 | 00:00

Denk eerder dat de rechter Pechtold ontoerekeningsvatbaar verklaart. Zo komt hij in ieder geval wel op mij over.

Graaisnaaiert | 13-02-18 | 00:24

Nice, hopen dat de rest van de twitteraars inderdaad woord houden en aangifte gaan doen. 2 Vliegen in 1 klap, en die Zweedse Faketroll mag meteen op d'r eikeltakken bezem meevliegen.

Acar_ketimun | 13-02-18 | 01:12

Drukke tijden bij het OM met al die aangiftes tegen politici.

grancolombiano | 13-02-18 | 01:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Halbe, die post van MinBuZa blijkt toch een iets te grote broek voor je. Geeft niet, hoor en zijn er niet zo veel die zo een job aankunnen en daar hoor jij dus niet bij. Maar hé kerel... je hebt het gvd wel gepobeerd! Je bent een kei dat je je nek hebt uitgestoken. De meeste burgers voelen zich al heel wat als ze anoniem een reaguursel op een blog plempen, maar jij probeerde het toch maar even.

Mislukt, jammer. Uithuilen en opnieuw beginnen. De GR verkiezingen komen er aan. Wat dacht je van een baantje als wethouder in een middelgrote gemeente? Eentje waar niet teveel aan de hand is. Gaswinningsgebied moet je even niet aan beginnen en al helemaal niet een stad als Amsterdam of Maastricht. Veel te veel gedoe.

Ga lekker naar Heemskerk of zo, of nee doe toch maar niet. Daar zijn ze nog aan het bakkeleien over de aansluiting A8-A9. Misschien moet er wel een fort afgebroken worden van de Stelling van Amsterdam en voor je het weet doe jij weer een onhandige uitspraak dat jij (of je overgrootvader) erbij was toen Bismarck zei dat hij ons landje wel bij Groot Duitsland wilde hebben. Nee, doe maar niet.

Wat dacht je ervan om in de voetsporen van je partijgenoot Fred te treden. Nog even in de tweede kamer (dat deed je op zich best aardig) en daarna als baan als bestuurder van een grote bus? Zie je Fred in de kantine. Bakkie pleur erbij, balletje curry erbij en lekker grappen maken over het bonnetje de Putin had ingepikt.

Nou, vent. Hou je haaks. Het waren een paar geweldige maanden met jou op BuZa, maar aan alles komt een eind.

Arnold Layne | 12-02-18 | 23:57 | 2

Je klinkt als een rancuneuze ambtenaar van het lagere echelon.

kempenaer | 13-02-18 | 00:02

kempenaer | 13-02-18 | 00:02
Ik vind het toch nog een vrij eloquent relaas van een medewerker postkamer...

Acar_ketimun | 13-02-18 | 01:09

De coalitie ha ha ha , ze bagataliseren het allemaal weer , wat een land , vooral die Pechtold ,Ollongren en Rutte die schamen zich nergens voor , wanneer geven we die Ollongren eens een schop onder haar kut, die houdt van de hele wereld behalve van Nederland!! En die Pechtold neukt ook maar wat rond buiten zijn gezin om , wanneer gaat de journalistiek die walg eens aanpakken??

Rest In Privacy | 12-02-18 | 23:57

Nexit! We moeten echt af van deze poppenkast. Vandaag nog!

Wietstengel | 12-02-18 | 23:57

Heeft Alexander Penthouse al een "voltooid leven pil" aangeboden aan Halbe Lulstra?

Oepsie1234 | 12-02-18 | 23:56

Hij zou kunnen zeggen: 'Zo waarlijk als wij op de maan gewandeld hebben, en zo waarlijk als er twee vliegtuigen in de twee torens in N.Y. zijn gevlogen, zo waarlijk is het dat ik nu de waarheid spreek.'.
Dat lijkt mij wel aardig. Proest.

Maar, dat laat onverlet, lijkt mij, dat het 2e-Kamer-grauw zich helemaal niet met een minister moeten bemoeien.

AntiSoof | 12-02-18 | 23:56

Dus dan loopt Zijlstra in de gang Rutte tegen het lijf 'Wat vind jij Mark?". Niks aan de hand hoor Halbe.
Daarna Pechtold "Wat vind jij Aleks?" Geen probleem hoor Halbe, waait wel over.
Dan Ollongron " Hoi Karin, heb je het gehoord?" Ja, maar dit is anders, echt geen nepnieuws, we dekken je wel.
Zou nou niemand daar zo eerlijk zijn om hem te zeggen "Joh, pak als de wiedeweerga je biezen, wat je hier geflikt hebt kan werkelijk niet. Je zet heel Nederland voor gek."
Dat snap ik dus niet. Vragen vragen............

Gele Beer | 12-02-18 | 23:55 | 2

Hij is doorgelopen, gaat de vergaderzaal binnen, gaat achter de spreekstoel staat en voelt zich een beetje slap, er kietel wat in zijn ruggetje, hij voelt, kijkt en trekt er 3 messen uit. En een briefje: "Met de groetjes van Mark, Kajsa en Alexander." Oftewel, zoiets zal het wel worden, ze laten hem keihard vallen. Echt, dit kan niet meer in deze functie morgen op het vliegtuig naar Lavrov.

Graaisnaaiert | 13-02-18 | 00:21

Rutte steunt hem nog even voor de buhne maar weet ook wel dat het afgelopen is. Hij kan Halbe hier echt niet meer uit redden. Als Zijlstra zijn positie offert kan de rest blijven zitten. Zo ongeveer zal het wel gaan, maar inderdaad, hij slaat een pleefiguur als hij naar Lavrov moet straks met hangende pootjes, geknipt en geschoren. Zeg die date maar af. Stuur maar een nieuwe minister.

Beste_Landgenoten | 13-02-18 | 00:33

GS moet gaan koppen ‘ fake news’ sorry ‘ , deauden bomen krant toch niet zo deaud. Ofzo. Lekker staaltje nieuwsgaring, chapeau.

HaatbaardKnipper | 12-02-18 | 23:55

Als het kabinet hierdoor valt beloof ik -voor de derde maal deze maand- mijn puntmuts op te eten.

knutsel_ | 12-02-18 | 23:54 | 4

Het kabinet valt niet, de regeringspartijen zullen het hem wel vergeven ik denk dat de oppositie een motie van wantrouwen indient wordt deze door de voltallige oppositie gesteund zal hij als nog zijn biezen moeten pakken.
Voor mij mag hij opzouten maaaaaaar het is nu een kwestie van afwachten.

botbot | 13-02-18 | 00:05

Beetje onbetrouwbaar als u die na 2 pogingen nog heeft. Ik zeg Fake Promise en zet anderhalve Eikeltak in.

Acar_ketimun | 13-02-18 | 01:07

@Acar_ketimun |
-Als Cailin Kuit psychiater is dan...
-Als die middelvinger in het pvda-logo een foutje was dan..
-Als het kabinet vandaag valt dan...

knutsel_ | 13-02-18 | 08:04
▼ 1 antwoord verborgen

VVD 1982, liegende staatssecretaris , na 3 dagen opgestapt.
Halbe Zijlstra, The lying Dutchman, heeft het nog lang uitgehouden.

nl.wikipedia.org/wiki/Charl_Schwieter...

Biologische_Dildo | 12-02-18 | 23:53

Net als je denkt dat het in de afgelopen tijd bijna niet gekker kan in de polletiek en/of aanverwante bestuurlijke verschijnsels. Het resultaat van (pakweg) de afgelopen 6 maanden: de potsierlijke fratsen van Penthouse Peggold, de Rode Barones en diens eega in een schimmig dealtje met Sjaarlie Aperots, een heuse Minister of Truth, het Monty Python heksenoordeel richting FvD. Wekker met cirkelredenatie theorie, La Simons met de doorlopende voorstelling "Hoe blijf ik in godesnaam relevant èn in het nieuws", DENK met Turkse Calimero in de permanente jankmodus, een laffe linkse luilebal met een fatwa richting Sinterklaas met een voorkeur voor max. shockeffect richting de jeugdige omstanders ("bloed is goed, botsplinters zijn fijn") die het een paar dagen later afdoet als "grapje". En dan nu Halve Zijlstra met Teflon Don Rutte in de automatische "damage control"-modus. Wàt hebben wij als blanke NL'ers (blijf het toch gewoon zeggen hoor) in dit of in een vorige leven zo verschrikkelijk fout gedaan dat we tot deze bonte stoet misbaksels, non-valeurs en compleet ingesneeuwde regenteske kliek stoethaspels & sufkutten zijn veroordeeld ?

Grijskijkert | 12-02-18 | 23:51 | 3

Het is meer een breedgedragen lafheid en slapheid van de gemiddelde Nederlander in dit leven dat deze augiasstal heeft veroorzaakt.

kempenaer | 12-02-18 | 23:59

Loopt lekker, die opsomming.

bodemloos | 13-02-18 | 00:02

Wie het weet mag het zeggen.
Maar uw eerste zin, verkondig ik al jaaaaaren.

watmagjenogwel | 13-02-18 | 04:57

Zijlstra exit. Pechie praat leugens goed: exit. Ollo praat leugens goed: exit. Rutte de grootste leugenaar van allemaal praat leugens goed: exit. Alle andere opties dan exit Rutte3 zijn volledig ongeloofwaardig. Ieder woord dat de regenten hier nog aan wijden is een zwans, stiereschijt. Opzouten, aufsalzen, salt-off, is de enige optie.

jacobh-59 | 12-02-18 | 23:51 | 4

Genau!

Houtbar | 12-02-18 | 23:54

"Ta gueule", "casse-toi", "Verpiss dich", "sod off", "opsodemietertiefteringstralen". Maar onse gebrilde Grote Zilverrug heeft al gezegd dat er niks aan het handje is dus glas-pla-was.

Grijskijkert | 12-02-18 | 23:55

Zou de koning niet eens een telefoontje naar Rutte kunnen plegen om hem aan te sporen om ontslag van het kabinet aan te bieden?

Janneus | 13-02-18 | 04:57
▼ 1 antwoord verborgen

We hebben dit jaar de VN veiligheidsraad zetel; en dan laten bezetten door iemand die door niemand meer serieus genomen gaat worden. Dit kan echt niet. De inhoudelijke kant van het verhaal klopt ook niet. Zo iemand heeft schurft in de internationale context. Maar laat in godsnaam die Kaag niet alleen opereren.

nancystjago | 12-02-18 | 23:51 | 1

Ik neem aan dat Rutte ook al een tijdje op de hoogte was van de lulkoek van Halbe. Mag hij nu blijven zitten?

Labtechnieker | 12-02-18 | 23:53

Heeft iemand de analogie met de affaire Kroon gerealiseerd? zich!

Poeskina | 12-02-18 | 23:50 | 1

Halve Zoolstra zal aan begin debat opstappen. Wil voorkomen dat Malafide Mark meteen mee gaat. Zal dus lang en zuur afscheid worden voor Mark onderste steen!

Pripri | 12-02-18 | 23:53

Stel je voor dat Baudet dit had geflikt. Geen boom zou hoog genoeg zijn.

gristen | 12-02-18 | 23:50 | 2

Eens , hoe komt het toch dat ik hier gelijkenissen zie met hoe ze Pim Fortuyn hebben behandeld , toen zaten ze allemaal op de eerste rij voor zijn kist nadat ze hem gedemoniseerd hadden , die Pechtold dat is de gevaarlijkste man in dit land met zijn D66 partij genoten vooral die Ollongren , ze maken iedereen standaard voor rascist uit die het niet met hun eens is , mensen zouden zich moeten schamen om D66 te stemmen!! Bovendien belazerd die Pechtold zijn vrouw en kinderen , die schuinmarcheerder , wat een enge gladde gluiperd die kerel, en al die D66 kiezers zijn allemaal net zo eng en glad!!

Rest In Privacy | 13-02-18 | 01:08

@dellingies, mag ik u nog even herinneren aan Kees, die mag in deze zéker niet vergeten worden.

watmagjenogwel | 13-02-18 | 04:54

Als Halbe nu een paar slaappillen slikt is hij morgen te duf om uit zijn woorden te komen.
Gelukkig zit ik met andere dilemma's.

bodemloos | 12-02-18 | 23:48

Ik wens VVD dezelfde martelgang als PVDA en gaat over tot de orde van de late avond.

Houtbar | 12-02-18 | 23:46 | 3

Yep. Ik schenk me zo een vodka in en daarna dromen van de dag van morgen. Eerste echte knietje voor Rutte cs. Maar wel vol onder de kloten. Lekker hoor. Ook voor de VVD ers hier op GS: you have this coming big time.

HaatbaardKnipper | 13-02-18 | 00:00

Sletje is wat stil vandaag. Hoe komt dat toch? Hij ligt te huilen in zijn bedje. Zijn grote VVD helden blijken enorme kneuzen te zijn. Liegen over Poetin. So sad sletje, so sad.

kempenaer | 13-02-18 | 00:08

kempenaer | 13-02-18 | 00:08
Ach, die heeft altijd nog de "jullie zien het allemaal verkeerd" clausule en de "jullie snappen dat allemaal toch niet" addendum. Maar het is inderdaad typerend bij dit soort artikelen.

Acar_ketimun | 13-02-18 | 01:05

De beste verdediging van Zijlstra zou zijn dat Poetin Zijlstra verkeerd heeft geciteerd.

Herr Zimmermann | 12-02-18 | 23:46

Heeft iemand de analogie met de affaire Kroon gerealiseerd?

Poeskina | 12-02-18 | 23:45 | 4

zich gerealiseerd"

Poeskina | 12-02-18 | 23:48

Een bron beschermen.

Poeskina | 12-02-18 | 23:51

Kroon beschermde staatsgeheime informatie. Dat is wat anders dan een anekdote van Jeroen van der Veer op borrelbezoek bij Poetin.

Stormageddon | 12-02-18 | 23:55
▼ 1 antwoord verborgen

Treurig dat je dan na twintig jaar politiek hier over struikelt... wonderbaarlijk hoe je in twintig jaar politiek nooit echt eerder ergens anders over bent gestruikeld.

Sjors W. | 12-02-18 | 23:44 | 1

Hoe bedoel je Sjors? Halbe was altijd al een halve

Dulacs | 12-02-18 | 23:48

"De inhoud achter het verhaal staat" en dat vinden alle fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Wat een armoedige vertoning is de Nederlandse politiek onderhand geworden.

grancolombiano | 12-02-18 | 23:43 | 1

Een aanfluiting. Wat een demasqué. Zowel voor Zijlstra, als Rutte, Pechtold de Corrupte en Ollongren. Wat een ongelooflijk stel waardeloze prutsers. Die Rutte laat toch weer eens zien dat het totaal geen leider is. Nooit geweest ook. Het zit niet in hem. Een gladjanus met de lach van een hyena. Een tweedehands autoverkoper.

kempenaer | 12-02-18 | 23:51

Als het een PVV'er was of iemand van het FvD was de wereld natuurlijk te klein voor de gevestigde partijen. Maar nu is het iemand binnen hun eigen kring en is er niets aan de hand, gelieve door te lopen. Stel voor dat dit kabinet nu ploft, dan maakt Rutte minder kans voor een belangrijke plek bij de EC dus alles wordt er aan gedaan om alles (zoals ook met dictator Ollongren) niet af te keuren zodat de coalitie gewoon door kan gaan.

Sinclair | 12-02-18 | 23:43

Vraag aan Penthouse, Segers, Bumor en Rutte: kan Zijlstra nog de Nederlandse belangen behartigen?

Rest In Privacy | 12-02-18 | 23:42

Van der Veer is ook lekker op tijd met het opentrekken van zijn mond. Die Zijlstra loopt al jaren te liegen over zijn aanwezigheid bij Poetin en de vermeende inhoud van de gesprekken bij die bijeenkomst. En van der Veer liet dat gewoon gebeuren. Shame on you, Jeroen van der Veer. En Zijlstra moet weg weg weg. Een totaal fiasco deze man. Eerst welgemeende en openlijke excuses aan Poetin en de Russen aanbieden en dan opgetiefd. Levensgevaarlijke man met zijn kwalijke leugens.

kempenaer | 12-02-18 | 23:41 | 5

Ja, wat zou het van der Veer kunnen schelen dat er over zijn rug oorlogstaal wordt gebezigd op weg naar een, voor het Westen, wenselijke WOIII.

Ga je toch mooi de geschiedenisboeken in.

laagvliegert | 12-02-18 | 23:57

Zijlstra moest gewoon worden vervangen. Dient het belang niet.

knutsel_ | 13-02-18 | 00:02

Van der Veer is dit verhaal rond gaan bazuinen aan zijn VVD-vriendjes, Halve Zijlstra gaf er zijn eigen zieke draai aan en van der Veer liet dit jarenlang gebeuren. Nu deze hele affaire aan het ontploffen was, kwam van der Veer pas naar voren om zijn handen schoon te wassen. Nee, die van der Veer is lekker bezig, echt.

kempenaer | 13-02-18 | 00:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Pechtold zegt dat het allemaal niet zo erg is, dus komt Halbe er mee weg. Net als Alexander de Kleine met z'n penthouse leugen wegkomt....

Ommezwaai | 12-02-18 | 23:41 | 1

Als Halfie weg moet om een leugen, dan moet Penthouse de bak in vanwege corrupt

Oepsie1234 | 12-02-18 | 23:44

Je hebt hele waarheden en Halbe waarheden.

odulat | 12-02-18 | 23:41 | 1

Beter ten Halbe gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ommezwaai | 12-02-18 | 23:44

Ik heb een paar jaar geleden een kort gesprek bij de koffietafel gehad met van der Veer, tijdens een energieconferentie in Maastricht.

Voortreffelijke voordracht van van der Veer over de toekomstige energie-mix. In het kort: ondanks snelle groei van alternatieve energie, globaal, rond 2050 twee keer zoveel vraag naar fossiele energie als heden. Tegen het zere been overigens van de vele aanwezige Duitsers, die vol inzetten op alternatieve energie en hopen op een spoedig einde van SHELL. Gaat de Duitsers overigens totaal niet lukken, daarover later wellicht wat meer info, ook zeer leerzaam en belangrijk voor ons.

Opvallend vriendelijke en aimabele man, zonder enige 'kapsones', deze van der Veer. Maar ik denk niet dat je hem ongestraft eventjes wat woorden in de mond moet gaan leggen....

Vriendelijkheid, gebrek aan arrogantie in combinatie met een scherp verstand toont vaak de ware leider, maar wordt nog wel eens verward met zwakte.

Toen van der Veer CEO van Shell werd, was de pesterige reactie van de Engelsen: "Is this the best we have?". Yup, he was..

Van der Veer, zo'n beetje de totale tegenpool dus van de misplaatst arrogante, domme, corrupte en onsympathieke vlerk Pechtold.

Anyway, Zijlstra: beware!

echt_links | 12-02-18 | 23:40 | 10

@graai: SHELL denkt GLOBAAL. Het gaat hier om de GLOBALE energie-mix (China, Indie etc etc etc).

echt_links | 13-02-18 | 00:59

van der Veer is met pensioen, heeft heel veel geld op de bank en heeft voorzover ik weet geen enkele hekel aan de Russen. Wat zou zijn persoonlijke belang kunnen zijn??? Hoe het verder allemaal is gegaan weet ik uiteraard ook niet.

echt_links | 13-02-18 | 01:03

@echt_links | 13-02-18 | 00:01
waterstof, opwekken en opslaan op zee. Gaat zeker energie mee verloren, maar het is dan ook een buffer.

maSs | 13-02-18 | 01:37
▼ 7 antwoorden verborgen

Je zou bijna medelijden krijgen met al die ambtenaren die de hele nacht zitten te zwoegen om antwoordjes voor te bereiden.

jacobh-59 | 12-02-18 | 23:40 | 3

Niet echt.

kempenaer | 13-02-18 | 00:17

Acar_ketimun | 13-02-18 | 00:41

neu, ik ook niet echt, ambtenaren en zwoegen.... zie je het voor je?

watmagjenogwel | 13-02-18 | 04:45

@ acar k
Hahaha, bedankt!

kempenaer | 13-02-18 | 11:50

Hij gaat morgen zijn ontslag indienen. Dat het onhoudbaar is zal hem zelf nu ook wel duidelijk zijn.

Beste_Landgenoten | 12-02-18 | 23:40 | 4

Denk het ook..... het gepeupel is dan weer even stil en kunnen ze verder gaan met "regeren"

Dulacs | 12-02-18 | 23:45

Niet echt.

kempenaer | 13-02-18 | 00:17

Excuseer, reactie was bedoeld voor jacob en zijn bijna medelijden gevoelens voor de ambtenaren die wellicht een beetje moeten overwerken...

kempenaer | 13-02-18 | 00:18
▼ 1 antwoord verborgen

Rutte: "Dat is inderdaad niet goed, maar de inhoud van het verhaal staat!" : twitter.com/alexanderbakker/status/96...

Ollongren: "De minister van BuZa roert zich over de geopolitieke ontwikkeling. En dat vind ik prima!" : twitter.com/i/web/status/962985551103...

Zijlstra kan pas vertrekken als Rutte en Ollongren ook afstand nemen van deze leugens. Waarbij de laatste twee ook genoeg reden hebben om afscheid te nemen.

Joris-nummer-zeven | 12-02-18 | 23:39 | 3

Het moet toch een keer helemaal klaar zijn met dat gelieg van mensen die voor ons op zouden moeten komen. Werkelijk niet meer uit te leggen ons land.

All_Anonymous | 12-02-18 | 23:44

Deze regering kan beter stoppen. Het was niks en het is niks. Wat een zeldzame verzameling kneuzen. Zum Kotzen.

kempenaer | 12-02-18 | 23:46

Werkelijk waar ! Spitting image !

All_Anonymous | 12-02-18 | 23:48

Deze vraag is cruciaal:

Waarom heeft u enkele weken geleden aan de minister-president gemeld dat dit verhaal niet klopte? Wat was de aanleiding?

Rutte gaat hier over vallen.

Ben-Bataaf | 12-02-18 | 23:39 | 5

De regering is verplicht om beide Kamers te informeren. De Kamers kunnen zo de regering goed controleren. Deze informatieplicht is vastgelegd in de Grondwet.
https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/de_nederlandse_democratie/taken_en_rechten

Ben-Bataaf | 12-02-18 | 23:56

Die hebben afgelopen nacht samen zitten bekokstoven wat een antwoord er op gegeven moet worden, overigens hebben ze dat met alle vragen reeds gedaan.
Of is er nog iemand in de groep hier die een eerlijk spel verwacht?

watmagjenogwel | 13-02-18 | 04:43

In geval van misdaad zou je de partijen direct uit elkaar houden om wederszijdse afstemming (vóór verhoor) onmogelijk te maken.

spinselsinjehoofd | 13-02-18 | 08:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Je zal toch SG of DG op BuZa zijn en gewoon even lekker een avondje thuis willen zijn na een weekendje carnaval. Moet je godverdorie het huiswerk voor de minister nog even doen vannacht.
Is ook niet leuk. Denkt niemand aan, maar die lui moeten alle antwoorden vannacht netjes opschrijven, en wel zodanig dat de kamermeerderheid daarmee akkoord kan gaan. Onbegonnen werk, maar ze moeten het wel proberen.

Stormageddon | 12-02-18 | 23:38 | 4

Ja dat denk jij... ze moeten eerst dat Rusland bezoek cancellen, nieuwe afspraak maken, plooitjes gladstrijken in de wereld, de interim Kaag briefen en in sneltreinvaart op de hoogte brengen van de lopende zaken.
Het vertrek van een minister is pokkeveel werk. Dat wil je niet, als ambtenaar zijnde.

Stormageddon | 12-02-18 | 23:53

Volgens mij is BuZa nog veel corrupter dan Justitie, dus ik gun het ze van harte. Stelletje Erdo-pijpers.

obominotie | 12-02-18 | 23:54

Wat ik ervan gehoord heb is BuZa een van de leukste departementen, althans 25 jaar geleden. Defensie schijnt ook heel ok te zijn en de rest is allemaal slangekuil vol backstabbers en idealistische betweters. En vol PvdA-ers. (Zal er wel mee te maken hebben). Maar dat is info uit tweede hand, van een kwart eeuw geleden.
Ik was er zelf niet bij. (Heb wel zijdelings in opdracht voor beide ministeries gewerkt en voor AZ en OCW, en ik kan me er iets bij voorstellen. Al was het alleen maar dat BuZa en Defensie niet moeilijk deden over facturen en uren).

Stormageddon | 13-02-18 | 00:05
▼ 1 antwoord verborgen

Nou, dat is dan een kort ministerschap. Geloofwaardigheid geheel weg, omdat de ‘inhoud’ ook
niet te checken valt. Jeroen van der Veer gaat hier echt niet op in, waarbij het vrijwel zeker is dat hij de bron is (waarschijnlijk zelfs verkeerd is geïnterpreteerd door deze Halbe Zijlstra).
By the way, om een Russische hack op onze banken en betalingsverkeer te voorkomen graag een volgende keer niet vol trots opscheppen over het achterhalen van informatie door onze sectie stiekem / AIVD over mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen of in het openbaar delen / bevestigen. Is niet zo heel slim.

DokterNo | 12-02-18 | 23:37

Ghehe, ook mooi dat iemand deze vragenlijst alvast naar GS heeft gestuurd. Hulde.

knutsel_ | 12-02-18 | 23:37

Morgen tijd voor #halbeiserbij en #halbeisergeweest

ArtikelKaas | 12-02-18 | 23:37

Ze worden steeds gluiperiger en steeds brutaler totdat het volk het echt niet meer pikt. En voorlopig blijven wij het allemaal gewoon pikken, dus er gebeurt helemaal niets met Halbe. Dit zit er volgend jaar nog.

Barbarous_Relic | 12-02-18 | 23:36 | 3

Nee hoor, Halbe is morgen weg. Nog voor het einde van het debat.

Beste_Landgenoten | 12-02-18 | 23:41

Brood en spelen mensen. Houdt het gepeupel in bedwang.

poisonivy | 12-02-18 | 23:45

Het volk, het volk.
Het volk is bezig met plat vermaak en idiote spelletjes.

kempenaer | 13-02-18 | 00:21

Dit is geen liegen. Dit is een false flag methode om de Nederlandse bevolking op te zetten tegen Rusland.

bolletje kaas. | 12-02-18 | 23:35 | 6

Sjefke7807 | 12-02-18 | 23:54 |
Als je meer van Poetin en Rusland zou weten en het nieuws ECHT zou volgen zou je weten dat het geen gelul is, die Groot Rusland gedachte. Het is de kern van de door enkele conservatief-nationalisten rondom Poetin uitgedragen gedachte. Alexandr Dugin is hierin een kernfiguur. Zoek m maar op.

Beste_Landgenoten | 13-02-18 | 00:01

In Brussel en Den Haag zit het vol met politici met groot-Europa gedachten. Dat is pas eng.

kempenaer | 13-02-18 | 00:22

@Beste_Landgenoten | 13-02-18 | 00:01
Dat is alleen maar een aanname en ook nog eens een die hier niet ter zake doet. Het enige dat hier ter zake doet is het relaas van Zijlstra en die deugt voor geen meter. De man die er WEL bij was geeft zelf aan dat Poetin het niet gezegd heeft zoals Zijlstra het hier verkondigd en het deel van Kazachstan heeft hij net zoals zijn aanwezigheid aldaar gewoon er bij verzonnen. Met dit idiote gedrag heeft hij de hele Nederlandse regering in het buitenland te kakken gezet, ongeacht wat Poetin wel of niet gezegd of bedoeld heeft. Hier is maar 1 sanctie mogelijk en dat is opbokken. En dat geldt eigenlijk ook voor het kabinet. Rutte, Pechtold en Ollongren deden alle moeite om het verhaal overeind te houden toen eenmaal duidelijk was dat Zijlstra helemaal niet aanwezig was geweest. "Het verhaal staat" is net zo'n grote leugen als het niet persoonlijk aanwezig zijn. Dit kabinet is ongeloofwaardig en niet zo'n klein beetje ook.

Eagle0511 | 13-02-18 | 07:48
▼ 3 antwoorden verborgen

Zijn positie is natuurlijk onthoudbaar en hij zal zo snel mogelijk aftreden om de schade aan dit kabinet minimaal te maken. Hopelijk is de oppositie scherp en kijken en graven ze verder.
Hoe lang wist de vvd top/ Rutte van dit verhaal.
Kan me haast niet voorstellen dat die van niks wisten!!!
Nu de inhoud ook niet klopt en dit kabinet zo prat gaat op het verspreiden van nepnieuws mag het hier ook heel hard op afgerekend worden.

RvD76 | 12-02-18 | 23:35

In dit geval is het zeer wijselijk om de eer aan jezelf te houden en je biezen te pakken nog voor het kamerdebat.
Je weet dat je de boel hebt voorgelogen en dit hebt toegegeven, een debat zal de strontvlek nog veel groter maken.
Doei Halbe.

kneuterzak | 12-02-18 | 23:35 | 3

Motie van wantrouwen? 76 tegen, 74 voor. Halbe mag, na veel sorry sorry, blijven zitten. Het geleende verhaal heeft hij goed overgebracht volgens de coalitie.

Labtechnieker | 12-02-18 | 23:37

Labtechnieker | 12-02-18 | 23:37
Het gaat om de geloofwaardigheid als minister van buitenlandse zaken, dta het hier intern vergeven zou worden doet in dit geval niet terzake.

kneuterzak | 12-02-18 | 23:40

Zie ook:
Joris-nummer-zeven | 12-02-18 | 23:39 |

Labtechnieker | 12-02-18 | 23:44

Ik ga er voor zitten morgen een zwaaien naar Halve Zoolstra

faz | 12-02-18 | 23:34

'ns kijken of er nog verslaggevers zijn die gaan uitzoeken waarover Halbe nog meer gelogen heeft. Tegen de Tweede Kamer bijvoorbeeld.

obominotie | 12-02-18 | 23:31 | 4

Alsof er in Colombia zo vaak bommen ontploffen.

Gele Beer | 12-02-18 | 23:59

Gele Beer | 12-02-18 | 23:59 |
Nee hij zat in het kamertje ernaast maar kon het heel duidelijk horen.

Beste_Landgenoten | 13-02-18 | 00:03

Nou die moed heb ik inmiddels ook betreft dat opgegeven, afgelopen weekend in het FD stond een artikel hoe we reeds 40 jaar arm gehouden worden.
En ik citeer: "Vier decennia hard werken en ondernemen. En voor wat? Voor niets! Jaar na jaar zetten werknemers en ondernemers hun beste beentje voor, in de hoop op een klein beetje meer inkomen en iets meer koopkracht. Maar desondanks gingen Nederlandse huishoudens er sinds 1977 bijna geen cent op vooruit."
Je kon er op reageren, alleen als ze denken (het FD) dat ze geen gevaar lopen.
Eigenlijk was er 1 reactie, van de 30, die exact uitlegde waarom en hoe we zo genaaid zijn in die afgelopen 40 jaar, het commentaar was van de heer Ronald Engels, en wat dacht je..."Deze reactie is verwijderd door het FD omdat de reactie in strijd is met onze spelregels."
Nu, er werdt 0,0 iets gezegd wat tegen 'hun' spelregels waren, maar louter en alleen omdat de krant het niet aanstond: Verwijderd.
En zo rolt het verder in Nederland met voor 95% waardeloze journalisten.
Bukken voor hun bazen, That's all.

watmagjenogwel | 13-02-18 | 04:35
▼ 1 antwoord verborgen

In het Haagse wereld is alles anders dan een normaal mens zou verachten, vraag maar na bij Alexander P. Halbe gaat morgen door het stof en klimt daarna snel in het vliegtuig Moskou.

F.Ruitvlieg | 12-02-18 | 23:31

Waarom Rutte 3 nog niet eerder geïmplodeerd is, is werkelijk een raadsel. Oh nee toch niet, corruptie en vriendjespolitiek. We gaan het meemaken morgen, of zal Mark zijn lamme rotzooi toch nog gaan kukidenten?

Acar_ketimun | 12-02-18 | 23:31 | 2

Rutte weet morgen van niets en Pechtholt (krijg zijn naam niet meer uit mijn strot) zegt misleid te zijn door Halbe en laat hem vallen als een baksteen. En Buma keek er naar en zag dat het goed was.

poisonivy | 12-02-18 | 23:41

poisonivy | 12-02-18 | 23:41
Geheel volgens de lijn der verwachtingen dus. Het is gewoon weer dezelfde old boys, maar dan gewoon in een nieuw jassie.

Acar_ketimun | 13-02-18 | 00:36

Maar gaat het kabinet ook vallen? VVD wist dit natuurlijk allang en heeft het gebruikte voor hun anti Rusland/pro EU agenda. Coalitiegenoten hebben het voor Halbe opgenomen en daar kleeft dus ook een vies geurtje aan. Tjerry.. dit is jouw moment.

Bobdesloper | 12-02-18 | 23:30 | 2

Natuurlijk gaat dit kabinet hierover niet vallen, niemand wist iets af van deze zwalbe van Halbe.

Labtechnieker | 12-02-18 | 23:32

Dat ben ik niet met je eens .. hoorde dat Rutte er al zeker 4 maanden vanaf wist, dus hij is net zo schuldig want was dit niet uitgekomen, had Rutte ook zn murf gewoon dichtgehouden..

All_Anonymous | 12-02-18 | 23:38

Olongren moet nu toch wel aanpakken nu dat zelfs ‘ de bron’. Van der Veer zegt dat het toch anders zit: nep nieuws! Heeft ze het al in Brussel aangemeld als nepnieuws? Ben benieuwd of er nog aangifte tegen hem wordt gedaan wegens poging tot haatzaaien.

Paradijs | 12-02-18 | 23:30 | 6

Daar kan alleen van der Veer uitsluitsel over geven maar die doet nu alsof zijn geheugen hem in de steek laat. Heel handig.
Daar reageerde ik op, en wie schreef dat?

botbot | 13-02-18 | 00:18

De context van de woorden van Poetin was historisch aldus van der Veer. De inhoud staat dus totaal niet, integendeel.

kempenaer | 13-02-18 | 00:25

Historisch? Yeah right. Poetin trekt zich af bij het idee dat alle etnisch Russen weer binnen de grenzen komen ooit. Het heeft hem altijd dwars gezeten en waar hij kan (dat wil zeggen waar men geen NAVO-lid is) zoals in Zuid-Ossetie, zoals in Oekraine, stuurt hij zijn leger er dus ook gewoon op af. De Baltische staten zijn helaas voor Poetin NAVO-lid dus houdt hij zich in. Voorlopig.

Beste_Landgenoten | 13-02-18 | 00:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Dit zijn inderdaad onmogelijke vragen. De bedoeling is dat Halbe er beroerd van wordt en voortijdig aftreedt. Dikke doei!

poisonivy | 12-02-18 | 23:28

Hoort bij de haat tegen rusland propaganda...... we hadden er niet achter mogen komen. Komt de eu niet zo goed uit

Dulacs | 12-02-18 | 23:28

Ik neem aan dat Halbe morgen zijn aftreden aankondigt om zo het kleine beetje geloofwaardigheid van de zittende vvd fractie en zwalbende coalitiegenoten te beschermen. De premier? Die weet van niks en wast zijn handen lachend in onschuld.

Labtechnieker | 12-02-18 | 23:28 | 1

Goed om te zien dat je van je Zwitsal af bent. Je bakt ze namelijk weer raak :)

Rest In Privacy | 12-02-18 | 23:32

Bedenk ook: Zijlstra is de man die in eerste instantie minister van Sociale Zaken wilde worden. Waaronder uitkeringstrekkers vallen. De soort mensen die in de Zijlstra-VVD-doctrine bij de geringste verspreking, een foutieve invulling, een wat onsamenhangend verhaal, laat staan een leugen, ongeveer standrechtelijk geëxecuteerd dienen te worden.
En deze aantoonbare leugen met veel verstrekkender consequenties zou dan mogen passeren?

HeelStijl | 12-02-18 | 23:27 | 1

De mooiste uitsmijter gaf Zijlstra eerder in een interview: "De Russen vinden het ongetwijfeld fijn dat ik deze fout heb gemaakt". Dat foefje hebben we de laatste tijd vaker gezien: "Wie tegen mij is, helpt de Russen" Om te janken.

Muxje | 12-02-18 | 23:27 | 2

Snel vergeten de fout! Zand erover, anders plezieren we de Russen!

Van Urk | 12-02-18 | 23:36

Gedrag dat ook aan psychopaten wordt toegekend.

spinselsinjehoofd | 13-02-18 | 07:58

Nog even concreet: De bron V.der veer geeft toe dat het hele verhaal over groot Rusland puur uit de duim gezogen is door Halbe Zijlstra. Nog erger. De leugen over een agressieve Poetin in dit verband wordt door het kabinet overgenomen.
--
Rutte -het kabinet-ons land is dus zelf!!!! de grootste leugenfabriek van nepnieuws over Poetin.... Niet alleen hoort Zijlstra op te stappen. Rutte die deze leugen mee heeft geholpen groot te maken en te gebruiken tegen Rusland gaat op de ergste manier die je in diplomatieke kringen maar kan overkomen helemaal de mist in. Een politieke doodzonde.....! Wat moet je nog met dit stelletje leugenaars?
De leugen dachten ze onder het tapijt te kunnen vegen wegens bron bescherming...... Oeps!!!
Zeldzaam slecht!

dijkbewaker | 12-02-18 | 23:24 | 7

Beste_Landgenoten | 12-02-18 | 23:49
Nou echt leugens zijin het niet.
----
Nou, echte leugens zijn het dus wel. En zelfs meer dan 1 leugen.
1-Hij was er niet bij.
2- de bron zegt iets anders en Zijlstra verandert zelf het verhaal om te misbruiken voor zijn politieke agenda. Nog erger: Rutte bevestigd het verhaal!!
Maar vindt het niet handig om te liegen om de bron te beschermen.
Wellicht heeft Rutte hiermee ook 2 keer gelogen omdat hij al eerder wist dat echt alles uit het duimpje gezogen is. Nogmaals: Alles is een leugen!!!!

dijkbewaker | 13-02-18 | 00:15

dijkbewaker | 13-02-18 | 00:15
Ja slimmerd. Halbe heeft staan liegen maar dat betekent nog niet dat het Groot-Rusland verhaal onwaar is. Ook zonder Halbe is dat waandenkbeeld over Rusland een geliefd fenomeen onder conservatief-nationalisten in Rusland, toevallig een invloedrijke groep denkers rondom Poetin. Verdiep je er eens in. Dan snap je het mogelijk opeens wel.

Beste_Landgenoten | 13-02-18 | 00:26

dijkbewaker | 13-02-18 | 00:15
"Aan de Volkskrant laat oud-Shell-topman Van der Veer per mail weten dat hij met Zijlstra over Poetin heeft gesproken, maar de opmerking van Poetin over Groot-Rusland was 'historisch bedoeld': "Historisch gezien is Groot-Rusland groter dan huidig Rusland", schrijft Van der Veer. Hij vindt de interpretatie van Zijlstra 'dat huidig Rusland graag meer of veel invloed wil in wat Groot-Rusland was, logisch'. Maar, zegt Van der Veer, die 'interpretatie in agressieve zin' is 'niet aan mij noch mijn woordgebruik'. Van der Veer herkent zich ook niet in het citaat over Kazachstan. "Hoe ik de specifieke landen destijds aan Zijlstra heb verteld, herinner ik mij niet. Maar de term 'nice to have' is niet een zegswijze van mij." www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/t...

Acar_ketimun | 13-02-18 | 00:31
▼ 4 antwoorden verborgen

In wezen is het schandaal nog veel groter omdat de regering willens en wetens conflicten met Rusland creëert en we slechts kunnen gissen wat de gevolgen daarvan (geweest) zijn...

Oblast68 | 12-02-18 | 23:22 | 3

Kijk maar eens naar de USA. De wapenlobby regeert. NL is niet veel anders (zie JSF)

Rest In Privacy | 12-02-18 | 23:34

Jajaja het is allemaal weer een complot tegen Rusland. Met je Oblast nickname. Als we het gaan hebben over de dagelijkse stroom vuil en leugens die uit Rusland onze kant op komen kunnen we nog heel wat pagina's gaan vullen.

Beste_Landgenoten | 12-02-18 | 23:51

Beste Landgenoten: Waar? Laat zien!? Welke??? Wanneer? Hoe??

J-van-de-Bontekoe | 13-02-18 | 09:48

Wat is erger, een Minister van Buitenlandse Zaken (VVD) die chantabel is omdat het overduidelijk is dat hij al jaren fabeltjes vertelt ( politieke manier om te zeggen dat hij een vieze leugenaar is) of een fractieleider van een Senaatsfractie (PvdA) die zich als een regent gedraagt en zonder meer een geldwolvin is. Antwoord: beiden even erg en dus alle twee oprotten.

langzullenweleven | 12-02-18 | 23:22 | 1

Chantabel is hij niet (meer) omdat hij openlijk bekend heeft. Erger is dat wat er ook tussen zijn lippen vandaan komt hierdoor volkomen onbetrouwbaar is. In zijn functie is dat compleet onhoudbaar. De enige juiste conclusie is dat hij zijn (huidige) functie niet meer kan uitvoeren. Opzouten is de enige oplossing om Nederland nog enige geloofwaardigheid te laten houden.

InAnumPerRegimine | 13-02-18 | 06:39

Is Halbe al donor? Die gaat namelijk geslacht worden morgen! Chips en cola

Brentjeee | 12-02-18 | 23:22 | 1

Halal slachten schijnt een trend te zijn

ScumbaggusMaximus | 13-02-18 | 00:23

Dit overleeft niemand. Bye bye Zijlstra.

Bonusquote: 'Heeft u vaker anekdotes van anderen verteld alsof u ze zelf heeft meegemaakt?'
Hahaha..... :-)

Amsterdamsko | 12-02-18 | 23:22

Dit kan toch niet anders dan aftreden worden, deze functie is gewoon te hoog gegrepen voor dat lege hoofd van Zijlstra.

mortgage_freeman | 12-02-18 | 23:22

Ik mis de belangrijkste vraag:
Vindt u zichzelf niet ook een ongelofelijke lul?

Stormageddon | 12-02-18 | 23:21 | 2

Tussen de regels door staat er wel iets van deze strekking. Haha.

poisonivy | 12-02-18 | 23:36

Daar kun je de helft van de vragen ongeveer mee samenvatten.

Stormageddon | 12-02-18 | 23:44

Als de dodenwetten van D66 zijn uitgevoerd, het referendum is afgeschaft en de sleepwet erdoor, als we dan tot de ontdekking komen dat er iets mis is met de datcha van Alexander, kunnen die wetten dan nog worden teruggedraaid?

Einde van de Domheid | 12-02-18 | 23:21

Dream on Van rossem: Halbe Zijlstraski blijft gewoon zitten in zijn pluchen datsja..

King of the Oneliner | 12-02-18 | 23:20 | 2

oneens: die is niet meer houdbaar. T.H.T 13 februari 2018

langzullenweleven | 12-02-18 | 23:23

OT:Is berbaar dood of zo? Ik kijk er naar uit om "het" als enige te blokken, en dan is "het" er niet. :)

Rest In Privacy | 12-02-18 | 23:36

Dat zijn inderdaad wel heel veel onnodige vragen.
Opbokken met dat hele kabinet van halve leugenaars; Zijlstra, Ollengren en Rutte voorop. En Pechtold er achteraan.
Staat Tom Staal morgen in Den Haag?

dosis | 12-02-18 | 23:20

Moehaha. Ik zou niet in Halbe Zeikstraal's schoenen willen staan. Wel in z'n auto en z'n huis. Dat dan weer wel.

VeelTeSteil | 12-02-18 | 23:20

Net bij Jinek zat de volkskrant journalist die bevestigde dat ook het verhaal van Halbe een sterk aangedikte versie was van wat de bron had gezegd. De bron gaf aan dat Putin over het verleden sprak terwijl Zijlstra aangaf dat het een toekomst droom zou zijn... Ook het "nice to have" stuk is verzonnen... Als Halbe dit overleefd is de politiek definitief stuk.

Harkstede! | 12-02-18 | 23:20 | 3

De 'bron' is blijkbaar Jeroen van der Veer, Elfstedentochtschaatser. Oh, en CEO van Shell.

dosis | 12-02-18 | 23:21

Beschamend. Die van der Veer had zijn mond ook wel eens wat eerder mogen open trekken toen hij bemerkte dat Halve Zijlstra de Russische president schoffeerde en daarmee een conflict riskeerde.
Ik zou een onderzoek wensen van de invloed van de CIA op Nederlandse politici, want zo’n Rutte en Zijlstra gedragen zich als trekpopjes van de oorlogszuchtige Amerikanen.
Pas onder Trump is er iets van een kentering in die Rusland haat zichtbaar.

kempenaer | 12-02-18 | 23:38

@dosis | 12-02-18
En voorzitter van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar het al dan niet goed functioneren van het Nederlandse leger. Ná het opzouten van Hennis!

demaup | 12-02-18 | 23:38

Ik mis: Vindt u het een strafrechtelijk misdrijf wat u heeft gedaan? Immers zoals u het verhaal bij herhaling heeft gebracht heeft u angst over de bevolking willen aanwakkeren.

Daarnaast vindt u uw positie nog houdbaar in het licht van het MH17 onderzoek?

RenHoek | 12-02-18 | 23:19 | 2

Zolang markje de baas over Nederland is kan je de MH 17 wel vergeten.

gsm | 12-02-18 | 23:48

Ben bang dat je gelijk hebt.

RenHoek | 13-02-18 | 11:05

Ouderwets lekker stuk Van Rossem.

Makro777 | 12-02-18 | 23:18

VVD, de partij van de integriteit.

Synthese | 12-02-18 | 23:17 | 2

Een waarheid als een paard.

LiniaalRectaal | 12-02-18 | 23:41

Integriteit moet je met een hoofdletter schrijven - zeker als Sjanie Hennis straks het stokje overneemt. Schroevers op BuZa.

Neta | 12-02-18 | 23:46

Grote LOL, @ Geenstijl.
Roeren waar het stinkt. Ik durf verder te wedden dat geen van deze vragen eerlijk worden beantwoord.

Rest In Privacy | 12-02-18 | 23:16

Zijlstra leugenaar.. Het enige dat ik denk is "burn motherfucker burn"

Crematorium-de-Asbak | 12-02-18 | 23:15

Glas, Plas, Was...

Recalcitrant_Schaap | 12-02-18 | 23:15 | 2

niks erven, oprotten

OetSodom | 13-02-18 | 01:56

Glas, Plas, Reistas, Opkras ...

keestelpro | 13-02-18 | 02:13

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino