Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MinPres Rutte weigert informatie over MH17. Alweer

habenesgewusstundverborgen.jpg Deze week, donderdag en vrijdag, is er een grote Europese Top. Voorafgaand aan zo'n top voert de Kamer altijd een debat daarover. Kan de oppositie voor de bühne een beetje 'geen cent extra naar de Grieken!', 'Grenzen dicht!' en 'Geen Europees leger!' roepen naar de MinPres. Hartstikke leuk peopsaai. Maar toen VVD en PvdA het debat, dat al maandenlang voor dinsdagmiddag 17 maart ingepland stond, vorige week ineens wilden annuleren en vervangen door een 'nota-overleg' (lees: achterafzaaltje zonder camera's), werden we toch nieuwsgierig. Vóór de EU-top zijn immers nog verkiezingen. Waar is PVVDA bang voor? Wat mag Het Volk nú weer niet horen? De MinPres kondigde zelfs hoogstpersoonlijk aan dat hij niet bij het dinsdagdebat kon zijn, want campagne voeren vond hij belangrijker dan het landsbelang. Het nota-overleg werd dus op maandagmorgen om 11 uur gehouden, want dan kon hij wel tijd vrijmaken om zijn functie te vervullen. Waarom toch? Welnu. We hebben via een Binnenhofbron het voorlopige verslag van dat achterafdebatje weten te bemachtigen, en daarin staat het antwoord: MH17. Een EU-top gaat vanzelfsprekend ook over de situatie in Oekraïne. En wie 'Oekraïne' zegt, zegt 'onderste steen'. In het cameraloze Kamertje vroegen diverse oppositiepartijen voor de honderdste keer om inzage in De Geheime Kiev Notulen van 14 juli, waarin gewaarschuwd werd voor het gebruik van zwaar luchtafweergeschut in het oorlogsgebied van Oekraïne. Rutte heeft geen staatsrechtelijke argumenten om die documenten aan de Kamer te mogen weigeren. Maar hij deed het toch. Alweer. Elf (11) keer. Na de breek de alinea's uit de debatnotulen waaruit blijkt hoe hard de VVD-premier probeert om de Onderste Steen onderop te houden. Zeker nu, een dag voor de verkiezingen. Maar er is dus, nogmaals, geen enkel geldig argument om de Kamer geen inzage te geven. Wat staat er in dat beruchte diplomatieke verslag, waarom haalden alleen Rutte's 'Grieken uit Schengen'-kwoots uit het debat het nieuws, en wáárom doet de VVD toch zoveel verwoede pogingen om informatie geheim te houden? We durven het bijna niet te zeggen, maar je gaat toch vermoeden dat er duistere krachten aan het werk zijn. De heer Omtzigt (CDA): Het vinden van de waarheid over de aanslag op de MH17 en het opsporen het berechten van de daders kunnen worden worden beschouwd als hoofdpunten van het regeringsbeleid. Daarbij gaat het ook over Oekraïne. Welke contacten heeft de premier de afgelopen maanden met de premier en de president van Oekraïne gehad en hoe verlopen de onderzoeken? Heeft hij tijdens een van die contacten ook aan de orde gesteld of het voor de Oekraïense regering bezwaarlijk is om het gespreksverslag van de diplomatenbijeenkomst van 14 juli openbaar te maken, zodat wij weten wat daar gezegd is? Tot nu toe wordt gezegd dat Oekraïne daar bezwaar tegen heeft, maar ik hoor dat graag van Oekraïne zelf. Mocht Oekraïne daar geen bezwaar tegen hebben, dan zien wij graag dat het verslag van die briefing van 14 juli openbaar wordt. Ik heb ten slotte nog de volgende vraag. Werkt Oekraïne mee en stelt het de radargegevens van de MH17 en van de omgeving waarin de MH17 is neergestort, beschikbaar? Minister Rutte: [...] U weet dat ons doel is dat onderzoeken volledig en onafhankelijk kunnen plaatsvinden en dat de hele internationale gemeenschap en zeker alle landen die slachtoffers te betreuren hebben door deze vreselijke ramp nauw betrokken blijven bij de afwikkeling daarvan. Dat verslag van 14 juli is al uitvoerig in de Kamer besproken. Het probleem is niet zozeer of Oekraïne het leuk vindt als wij het openbaar maken, maar meer dat wij ervoor kiezen om verslagen van dergelijke diplomatieke briefings vertrouwelijk te houden. Maar goed, dat is al uitvoerig besproken in het algemeen overleg dienaangaande. GS: Dit is weigering 1. De heer Omtzigt (CDA): Wat de premier hier zegt, is wel nieuw. Eerder was juist de angst om de internationale betrekkingen met Oekraïne te beschadigen door de Nederlandse regering als reden gegeven om de memo van de overeenkomst van 14 juli, waarop de Nederlandse diplomaat geïnformeerd werd over het onveilige luchtruim in Oekraïne, niet openbaar te maken. Nu is het dus de regering zelf die daarvoor kiest. Wil de regering dan in ieder geval dit stuk ter vertrouwelijke inzage ter beschikking stellen aan de Kamerleden? Daar verzet zich dan toch helemaal niets meer tegen? Minister Rutte: Ik zou de heer Omtzigt willen wijzen op alle Kamervragen die daarover zijn beantwoord in het algemeen overleg daarover. Daar is het precies langs deze lijnen besproken. Ik ga daar nu niet nader op in. GS: Dit is weigering 2. De heer Omtzigt (CDA): Dit is de minister-president van "de onderste steen boven". Hij heeft gezegd dat hij daaraan zal meewerken. De Kamer doet ook haar best om de onderste steen boven te krijgen. Het zou heel goed zijn als deze minister-president ervoor zou zorgen dat de Kamer en de bevolking — er zijn 198 Nederlanders omgekomen — inzage krijgen in dat stuk. Minister Rutte: Het hele debat is gevoerd in het algemeen overleg. Alle argumenten zijn daar uitgewisseld. We weten dat de heer Omtzigt daar anders over denkt. Over dit argument om het stuk niet openbaar te maken, is gesproken. Dat is niet nieuw. Ik verwijs echt naar dat algemeen overleg. Nu voeren we een debat over de Europese Raad; daar staat het ook niet op de agenda. Ik ben zo beleefd om de heer Omtzigt te antwoorden. Hij vraagt naar de bekende weg, het bekende antwoord. Dat kent hij; dat is hier besproken. Ik heb verder niets toe te voegen aan wat Bert Koenders, de minister van Buitenlandse Zaken, daarover heeft gezegd in het algemeen overleg. GS: Dat was dus het AO waarin Opstelten en Koenders zichzelf zo hard tegenspraken, dat wij ons genoodzaakt zagen daar een complete GSTV-documentaire aan te wijden. TWEEDE TERMIJN De heer Omtzigt (CDA): Tot slot kom ik bij de MH17. Het is de eerste keer dat wij hier met de premier op deze wijze over spreken. Op zichzelf genomen vind ik dat daarmee tekort wordt gedaan aan deze zeer zware aanslag. Ik noem het geen ongeluk; het is een aanslag, die bijna 300 mensenlevens gekost heeft. Wij hebben het over stukken van vóór de aanslag, waarvan het CDA de openbaarmaking vraagt. Die gaan niet over het onderzoek. De premier zegt: het kabinet kiest er zelf voor om geen inzage te geven in deze memo. Dan wil ik graag weten op welke grondwettelijke gronden het dat doet. Ik verwijs daarbij naar de informatieplicht in artikel 68. Als de Kamer om informatie vraagt, dient zij die te krijgen, tenzij er zeer zwaarwichtige redenen zijn om die informatie niet te krijgen, maar die worden niet verschaft. Op deze manier komt de onderste steen niet boven. Wij vernemen dus graag van de premier wanneer wij deze stukken, samen met een aantal andere stukken die nu zwart gemaakt zijn, tegemoet kunnen zien. De heer Klaver (GroenLinks): Ik heb er geen vragen over gesteld, maar ik vond dat de heer Omtzigt een belangrijk punt maakte over de notitie van 14 juli. Hij refereert terecht aan artikel 68 van de Grondwet. Eigenlijk is de enige belemmering die daarin staat, of de enige vluchtheuvel voor het kabinet om geen informatie te verstrekken, dat de veiligheid van de Staat in het geding is. Ik wil dan ook expliciet weten of dat het geval is met dit document. Gelet op de zaken die ook vorige week nog speelden en informatie die al dan niet met de Kamer is gedeeld, wil ik nog een keer iets duidelijk maken aan de premier. Alle informatie die het kabinet tot zijn beschikking heeft, moet worden gedeeld met deze Kamer tenzij een beroep kan worden gedaan op de veiligheid van de Staat. Ik hoor er graag meer over van deze premier. De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren): Nu nog een opmerking over de MH17. Ook mijn fractie zou graag zien dat de documenten die betrekking hebben op de fase voorafgaand aan de aanslag op de MH17, openbaar worden. Ik heb niet voor niets gepleit voor een parlementaire enquête hierover. Ik doe hierbij een dringend beroep op de minister-president om die stukken openbaar te maken. President Rutte: Ik verwijs de heer Omtzigt voor diens vraag over het verslag, naar de brief van 23 januari van de minister van Buitenlandse Zaken en naar het debat dat hierover is gevoerd. Ik heb daar echt niets aan toe te voegen. Dit staat ook niet op de agenda van deze Europese Raad. Ik houd het dus echt hierbij. GS: Dit is weigering 3. De heer Omtzigt (CDA): De premier heeft duidelijk gezegd dat het kabinet ervoor kiest om deze memo niet openbaar te maken. Daarmee neemt men afstand van de eerdere redenering dat het het diplomatieke verkeer zou schaden. Artikel 68 van de Grondwet verplicht de regering inlichtingen aan de Kamer te geven als de Kamer daarom vraagt. Wat verhindert de premier dan om het hierheen te sturen? Welke reden, die ook staatsrechtelijk valide is, heeft de regering om deze memo niet openbaar te maken? Minister Rutte: Dan verwijs ik de heer Omtzigt echt naar de brief van 23 januari. GS: Dit is weigering 4. De heer Omtzigt (CDA): Daarin wordt geen reden gegeven. Ik verzoek de regering, een reden te geven. Als het niet nu kan, vraag ik om binnen een week een brief te sturen waarin staat waarom deze memo niet openbaar gemaakt kan worden. De premier kan dan kijken naar de memo van 2002 van het toenmalige kabinet aan de Eerste Kamer over de uitleg van artikel 68 van de Grondwet en vervolgens de uitzonderingsgrond aangeven. Minister Rutte: In de brief van 23 januari staat ook de reden waarom dit niet openbaar wordt gemaakt. GS: Dit is weigering 5. De heer Klaver (GroenLinks): De premier heeft gelijk dat het debat hier niet over gaat, maar hierover zijn vragen gesteld en hij heeft daar ook antwoord op gegeven. Die antwoorden roepen weer nieuwe vragen op. In de brief van 23 januari waar de premier naar verwijst, wordt niet ingegaan op artikel 68. Dit is een expliciete vraag van de heer Omtzigt. Ook ik heb die vraag. Ik ben namelijk wel benieuwd naar het antwoord. Als de brief waarnaar de premier verwijst, geen antwoord biedt, is het toch een heel kleine moeite om opheldering te geven in een nieuwe brief die na de verkiezingen kan worden verstuurd? Minister Rutte: Nee. Ik verwijs naar het antwoord dat we hierover gegeven hebben; ik heb daar niets aan toe te voegen. GS: Dit is weigering 6. De heer Klaver (GroenLinks): Dit wordt een beetje raar. De premier verwijst naar de brief. Ik vraag waar in die brief dan staat op welke gronden in het kader van artikel 68 het kabinet denkt, de informatie niet te hoeven delen met de Kamer, anders dan dat het daar geen zin in heeft. Als het er niet in staat, is het toch niet zo raar om te vragen om de Kamer op dat punt nog wat opheldering te geven? Of is dit een tweede punt in het dossier waarop de premier zegt: daar geef ik de Kamer geen inzicht in? Minister Rutte: Het hele debat is gevoerd in het algemeen overleg dienaangaande naar aanleiding van zowel de brief van 23 januari als de beantwoording van de vragen van Sjoerdsma en Omtzigt van 5 februari. Dat is allemaal uitvoerig behandeld, er is een heel algemeen overleg over geweest. De minister van Buitenlandse Zaken is klip-en-klaar geweest. Ik heb er nu niets aan toe te voegen. GS: Dit is weigering 7. De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren): Een dringend beroep op de minister-president: maak die stukken openbaar, voorkom dat ook hier de zweem van een doofpot omheen komt te hangen. Die MH17 is al erg genoeg, met bijna 300 slachtoffers. Minister-president, maak de stukken gewoon openbaar, geen nieuwe doofpot erbij. Minister Rutte: Ik heb niks toe te voegen aan het vorige antwoord. GS: Dit is weigering 8. De voorzitter: Mijnheer Omtzigt, hebt u een vraag op hetzelfde punt? De heer Omtzigt (CDA): Ja, voorzitter, want in die brief van 23 januari wordt helder gesteld dat verslagen van dergelijke briefings en andere diplomatieke contacten vertrouwelijk geschreven en behandeld moeten kunnen worden en dat openbaarmaking het diplomatieke werk schendt. Daarna heeft de Kamer meerdere keren gevraagd om aan Oekraïne te vragen of deze memo geopenbaard mag worden. De regering heeft ervoor gekozen om dat niet te vragen aan Oekraïne. De regering zegt nu: wij kiezen er zelf voor; het heeft hier niks mee te maken. Daarmee is de in de brief genoemde reden volledig vervallen en vraag ik de regering, opnieuw aan te geven om welke reden zij deze memo niet openbaar maakt. Minister Rutte: Dat staat in de brief. Dat heeft namelijk niks met Oekraïne te maken. U hebt het net opgelezen, dat is de reden. Dus niet Oekraïne, maar de effectiviteit van dergelijke briefings. GS: Dit is weigering 9. De voorzitter: Mijnheer Omtzigt, hierover zijn nu zeven vragen gesteld, waarvan u er drie hebt gesteld. De premier heeft zeven keer antwoord gegeven. Ik stel voor dat we verdergaan en dat u deze discussie in een later stadium met de regering voortzet. Ik zie dat u daartegen grote bezwaren hebt. Dan gaan we u allemaal weer het woord geven. Gaat uw gang, mijnheer Omtzigt. De heer Omtzigt (CDA): Dit is de eerste keer dat wij hierover met de premier kunnen praten. Ik stel die vraag bewust. Eerder heeft de minister van Buitenlandse Zaken geweigerd om dit bij Oekraïne te checken, terwijl een ander land zijn briefing allang heeft laten uitlekken, wat de premier ook heeft gezien. Zo geheim is het dus niet. Wat is de reden onder artikel 68 van de Grondwet om dit niet openbaar te maken, nu de premier zelf in het debat heeft gezegd dat het kabinet ervoor kiest om het niet openbaar te maken, waarmee deze reden is komen te vervallen? Minister Rutte: Ik heb daarmee niets nieuws gezegd ten opzichte van de brief van 23 januari, want die refereert helemaal niet aan Oekraïne. Die refereert, zoals de heer Omtzigt net perfect voorlas, aan de vertrouwelijkheid van dergelijke diplomatieke contacten en de effectiviteit van het diplomatieke werk. Ik verwijs naar die beantwoording en naar het Kamerdebat erover. GS: Dit is weigering 10. De heer Beertema (PVV): De manier waarop de minister-president hier toch omheen draait, maakt mij steeds nieuwsgieriger. Het lijkt mij volstrekt onnodig. Ik sluit mij in dezen aan bij de heer Omtzigt. Ik heb nog steeds geen goede reden gehoord waarom het niet zo zou zijn. De effectiviteit van het diplomatieke verkeer volstaat niet meer. Wat ligt hieraan nog meer ten grondslag? Minister Rutte: Precies wat in de brief staat, en wat ook is besproken in het algemeen overleg. De heer Koenders, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft daarin een uitvoerige toelichting gegeven. Het is echt besproken. Ik heb er niets aan toe te voegen. Het feit dat ik minister-president ben, betekent niet dat ik minister van alle zaken ben. De Kamer voert debatten met de vakministers. Dit is helemaal behandeld en afgewerkt. Men kan niet bij mij in beroep gaan tegen wat ministers doen. Zij handelen altijd per definitie met mijn goedkeuring. Zo niet, dan hoort men het wel. Dit is allemaal met mijn goedkeuring gebeurd. GS: En dit is weigering 11. Heldere vragen, nul antwoorden. Dag onderste steen... Bron: Het volledige voorlopige verslag staat hierrr als pdf.

Reaguursels

Inloggen

Ik zou bijna CDA gaan stemmen. OK ik doe het. Voor het waterschap.

Fransg | 18-03-15 | 10:54

Mijn bloed KOOKT!!! Wat een walgelijke MP hebben wij. Volgens mij is het stiekem een wijf want ballen heeft hij NIET!!

Hans Teeuwen | 18-03-15 | 09:33

Ach. Rutte heeft er ieder geval openlijk schijt aan. Zou pas mooi worden als hij eerst een week op vakantie gaat, het dan voorlegt aan zijn leidinggevende, documenten opvraagt bij zijn collega's, een week ziek is, en dan gaat streven de volgende week de vraag te beantwoorden om de week daarop zich maximaal in te zetten om toch echt de onderste steen boven te krijgen!

Dan weet je toch hoe laat het is?

Pompenkoning | 18-03-15 | 03:48

Duistere krachten dat bestuurders soms wel eens besturen op een manier waar je het niet mee eens bent.

Pompenkoning | 18-03-15 | 03:35

Daag onderste steen? Is dit het verslag van de OVV, is dit het werk van het OM? Nee!
Laat die mensen hun werk doen, of zit hen eens achterna.
Wat geeft een waarschuwing van een veiligheidsdienst dan, Rusland het recht om passagiers uit de lucht te schieten? Van een notabene niet-Nederlandse vliegmaatschappij, die dus toch al niet luisterd naar mogelijke waarschuwingen van onze instanties?

mennie | 17-03-15 | 23:11

Onderste steen boven.. al bijna een jaar lang.

limburgOkeDan | 17-03-15 | 22:24

@toetssteen: in de twee links lees ik nergens dat de crew van SQ een uitbrander heeft gehad vanwege vliegen boven Oost Oekraine.
Ik lees dat SQ al bepaalde gebieden van Oekraine vermeed. Dat is de Krim. Ik lees nergens dat SQ op 17 juli niet boven Oost Oekraine mocht vliegen.

Spotje | 17-03-15 | 21:54

@Bubske | 17-03-15 | 14:24

Zou zomaar kunnen toch.
Luister eens naar wat Jesse Ventura te zeggen heeft over de JFK moord. Nu lach je mischien wel. Maar na luisteren zul je toch moeten inzien dat inside jobs helemaal niet zo onplausibel zijn. Zo ook 9/11..
En dan, waarom geen MH17?

When you see it you'll shit brix..

Psychopatenaantroer! | 17-03-15 | 21:07

Zes uur later; 96 reacties, item weggezakt naar nieuwsplaats #7. Van Rossem had zich de moeite van het typen+posten kunnen besparen, ons vertrouwen in staatsloverboy Rutte en zijn wanbeheer is kennelijk rotsvast. Triest.

dedeurs | 17-03-15 | 20:44

Nou en?

killermiller | 17-03-15 | 20:14

Wat ik ook zo kwalijk vindt is dat ze nog altijd spreken over 'de ramp' terwijl het gewoon een aanslag is, al dan geen massa moord.
Rutte mag met zijn lachebekje snel verdwijnen.. smiecht.

MartinLeuterKingsize | 17-03-15 | 19:32

Gelukkig is de onderste steen gevonden door Rutte, hij zat in die tien containers met stenen die uit Afghanistan terug gekomen zijn. Het materieel dat er in zou moeten zitten, wordt nu door de taliban gebruikt bedankt alsnog daarvoor. Roep het hier al jaren, Nederlands beste export product is de Blinde Naïviteit, waar we wereldwijd beroemd om zijn, gelukkig hebben ze er voor gestudeerd, nu nog even het bonnetje zoeken en de zaak is opgelost. Hotlips kan trots zijn.

Archy Bunker | 17-03-15 | 19:22

Wel jammer dat de onderste steen niet boven is gekomen vóór de verkiezingen

CrapoTheGreat | 17-03-15 | 19:15

Perplex. Openlijk schijt hebben aan MH17 nabestaanden en aan volksvertegenwoordigers.
Wat staat er bij Rutte thuis met stukgelezen ruggen op de boekenplank? Het Proces? 1984? Mein Kampf? 'Ik, Mao Zedong'?
Of is Rutte een animatronic die door de Brusselse kolonels draadloos bestuurd wordt? Het zou me niets verbazen, zijn 'antwoorden' hebben iets robotachtigs.
filibuster | 15:16 suggereert iets waar ik ook een keer een opmerking over maakte, en als grap bedoelde: dat men (opperregent en meesterplotter PH Donner) er nog voor de grote verkiezingen voor gaat zorgen dat Kamervragen afgeschaft worden. Ik vind het idee ineens niet grappig meer.

dedeurs | 17-03-15 | 18:56

Zucht. Aluhoedjes en een volkomen uit proporties opgeblazen complotverhaaltje.

Muxje | 17-03-15 | 18:32

De voorzitter van de 2e kamer zou ook namens alle parlementsleden (behalve de VVD) een brief kunnen sturen naar de president van Oekraine met de vraag waarom hij de breefing geheim wil houden.
En nu niet komen met het argument dat dat niet te doen gebruikelijk is voor BuZa, want het parlement controleert het ministerie en niet andersom.

Graaf van Egmont | 17-03-15 | 17:55

En maar afvragen waarom er zoveel 'verwarde' mensen rondlopen. Mark Rutte speelt een vies spelletje over de rug van 200 onschuldige Nederlanders....

LimbabweFC | 17-03-15 | 17:53

En *poof*, weg is mijn VVD stem. Blijkbaar is z'n eigen hachje belangrijker dan winnen, so be it. Laffe, laffe hond.

Homer P. Simpson | 17-03-15 | 17:49

En gaan we de straat op? Nee.

kenny harder | 17-03-15 | 17:08

@Capt. Iglo | 17-03-15 | 14:27
Jij bent echt een gedresseerd zeehondje van de politieke elite hè? Zielig gewoon.

Omtzigt is honderd keer de persoon die jij ooit zou kunnen zijn. Hij is helemaal niet voorbarig, hij vraagt naar openbaarmaking van stukken die volgens Rutte eerst niet openbaar gemaakt mochten worden van Oekraine, terwijl het nu plotseling het kabinet zelf blijkt te zijn wat inzage weigert. Een enorme draai dus, zoals Omtzigt het zelf uitdrukt:

"Wat de premier hier zegt, is wel nieuw. Eerder was juist de angst om de internationale betrekkingen met Oekraïne te beschadigen door de Nederlandse regering als reden gegeven om de memo van de overeenkomst van 14 juli, waarop de Nederlandse diplomaat geïnformeerd werd over het onveilige luchtruim in Oekraïne, niet openbaar te maken. Nu is het dus de regering zelf die daarvoor kiest. Wil de regering dan in ieder geval dit stuk ter vertrouwelijke inzage ter beschikking stellen aan de Kamerleden? Daar verzet zich dan toch helemaal niets meer tegen?"

Redelijke vraag. Als de wensen van Oekraine hier niets mee te maken hebben, is er inderdaad geen enkele reden waarom de oppositie geen vertrouwelijke inzage in dit documenten mogen hebben

Ruttes weerzinwekkende en schandelijke excuus voor een antwoord:

"Ik zou de heer Omtzigt willen wijzen op alle Kamervragen die daarover zijn beantwoord in het algemeen overleg daarover. Daar is het precies langs deze lijnen besproken. Ik ga daar nu niet nader op in."

Waarmee hij dus met een leugen de vraag ontwijkt. Of wou je serieus beweren dat dit een antwoord op de vraag is?

De onderzoekscommissie heeft hier HELEMAAL NIETS mee te maken.

Dat jij denkt dat dit te maken heeft met wachten op hun resultaten geeft alleen maar aan hoe schrijnend lui en dom jij bent en dat je de hersens mist om inhoudelijk op deze zaken in te gaan en daarom maar de onderzoekscommissie erbij betrekt die niets te maken heeft met deze vraag van Omtzigt.

Omdat het voor je eigenwaarde blijkbaar belangrijk is om "GeenStijl heeft ongelijk, leve de elite!" te brullen, kom je met nonargumenten en betrek je allemaal zaken erbij die voor dit debat helemaal niet relevant zijn.

Het enige wat hier misselijkmakend is, afgezien van het wangedrag van het kabinet, dat zijn mensen als jij, die een ruggegraat van slagroom hebben en dolgraag als deurmat van de boven ons gestelden fungeren, omdat je denkt dat je dan overkomt als de genuanceerde intellectueel tussen de GeenStijltokkies.

Ga je schamen, dwaas.

Russells Teapot | 17-03-15 | 16:55

Rutte is een aanfluiting voor de democratie. En de kamerleden laten hem daarmee wegkomen.

ZZP-er | 17-03-15 | 16:53

waarom houd hij dit achter om de simpele reden Rusland heeft er niets mee te maken de oekraine is de schuldige maar ja daar pompt de Eu ons geld in .

rukkieduck | 17-03-15 | 16:44

We zijn echt een lachwekkend excuus voor een democratie, zolang een minister-president vragen kan ontwijken door te zeggen "dat is al besproken" of "dat is al beantwoord" en hij daarmee gewoon mee weg kan komen, terwijl dat een aantoonbare leugen is.

Eigenlijk zou de voorzitter hem aan zijn stoel moeten vastbinden tot hij alle vragen heeft beantwoord. Rutte is een gore lafbek die alleen nog maar kan functioneren als hij het democratisch gekozen parlement geheel negeert, zelfs als het over rechtvaardigheid voor de MH17-slachtoffers gaat.

Deze man hoort thuis achter tralies, net als alle kamerleden die hem blijven steunen. In het bijzonder de landverraders Servaes en Ten Broeke, die over 198 Nederlandse lijken gaan om hun eigen politieke vriendjes in het zadel te houden.

Russells Teapot | 17-03-15 | 16:42

Hoe zit het met de beide zwarte dozen, beide in bezit van het VK om uit te lezen. De Britten ja, die chemische wapens zagen in Irak die er niet waren, de leugenaars.

Raider Twix | 17-03-15 | 16:42

Poppetje Mark het speeltje van de petrodollar/bilderberg.
Weet je nog Mark wie het nodig vond om een offensief in te zetten toen de lijken in een koelcabine van een trein lagen?
Weet je nog wie na drie dagen die lijken eigenlijk verzamelt hebben?
Weet je nog Timmermans zijn propaganda leugens daarover?
Weet je nog wel dat je VOLKSvertegenwoordiger bent?
Vragen vragen.

hebbuh | 17-03-15 | 16:35

Capt. Iglo | 17-03-15 | 14:27 | 15.03

Waar heb je het over, er wordt gevraagd naar de motieven voor geheimhouding. Er wordt niet gevraagd naar het lopende onderzoek. En nog zou de "premier" daar antwoord over kunnen geven. Dit hele cabinet stinkt, de eu stinkt en al hun vriendjes stinken!

watstraksweer | 17-03-15 | 16:28

Srebrenica NR2. MH17.... Alle stukken in de kluis en allemaal fluiten en blijven lachen. Niks aan de hand mensen.... Echt niet...

Miss Appeltaart | 17-03-15 | 16:23

@Capt Iglo
Leuk, maar daar gingen de vragen in dit artikel niet over.

toetssteen | 17-03-15 | 16:14

@Outsider-Inside | 17-03-15 | 15:01
volgens mij is die bezig het land te verkopen, iets met landverraad en we weten allemaal welke straf daar op staat in oorlogstijd.

viva la revolution

GekkeDave | 17-03-15 | 16:13

Spotje | 17-03-15 | 15:08

www.todayonline.com/singapore/singapor...

www.straitstimes.com/news/asia/south-e...

Het vreemde is echter dat ik vrij regelmatig over dat gebied vlieg en heb gevlogen, meestal met Singapore Airlines en dat die voorafgaand aan de crash de zuidelijke route hebben gekozen. If not, had ik subiet met Emirates gevlogen.

Voor de rest kunt u wellicht uw toon wat matigen. Ik geef slechts mijn ervaringen door.

toetssteen | 17-03-15 | 16:12

Heerlijk hoe visstick weer loopt te spinnen. Nee, het gaat niet om het onderzoek het gaat om een bericht van een diplomaat die op wat ministeries terecht kwam maar natuurlijk niet op het ministerie verantwoordelijk voor luchtvaart. Eerst is het verhaal dat dat de Oekrainse regering in verlegenheid zou brengen nu draait Rutte en zegt dat zijn kabinet ervoor kiest om het niet in de openbaarheid te brengen, en verdomt het een reden daarvoor te geven terwijl het zijn grondwettelijke plicht is dat wel te doen behalve in het geval dat dat de staatsveiligheid in gevaar brengt.

bijna_raak | 17-03-15 | 16:11

Volk, Pek en veren en zou mooi zijn ook een guillotine.

do i need to say more?

GekkeDave | 17-03-15 | 16:09

Beklaagde staat niet bekend als islamkritisch opiniemaker. Mark.R heeft maar 1 steentje om zichzelf te verdedigen tegenover bloeddorstig wraakbelust getergd en duizend euro te arm volk, de steen ligt onderop.
Een steen is een slag- of stootwapen.
Gebruik van slag- en stootwapens is voorbehouden aan de met handhaving, opsporing en defensietaken belaste diensten. Omdat de pliesie eigenrichting niet toestaat blijft de steen gewoon onderop liggen. Gelukkig kan Mark de okkenhoorntjes nog opzetten, die hangt in het torentje vlak boven de deur, dat was een cadeauxetje van JeePee.
Mark kreeg van JeePee een dooie bokkenkop, maar Nederland werd weggegeven aan EU.
Wat resteert:
Volslagen irrelevant theater om de mensen af te leiden van het zonnetje.

hallevvezool | 17-03-15 | 15:54

Volgens mij hebben we behalve Pechtold nog een Chamberlain... Marky Mark and the Funky Bunch Rutte

Chicken George | 17-03-15 | 15:53

@ toetssteen | 17-03-15 | 15:04

Het heeft met oorzaak en gevolg te maken. Wat er vooraf ging aan die crash wordt ook meegenomen in het onderzoek.

Capt. Iglo | 17-03-15 | 15:52

Snap die nabestaanden echt niet.
Als er zo iets met je geliefde gebeurd dan laat je toch zo niet afschepen.
Ik zie ze niet staan op het Binnenhof.

tobbie | 17-03-15 | 15:50

Oh ja dames, morgen reken we wel even af met dit zootje, ok? Fijn, dank !

Betweetert | 17-03-15 | 15:40

Hij die zonder zonden is werpe de onderste steen...

Pimp my Voortuin | 17-03-15 | 15:35

ooooowh oooooowh morgen ...... . krijgt MP rutte klappen met die onderste steen van hem ..

eerstbier | 17-03-15 | 15:26

Hij heeft die onderste steen gevonden en is er zelf onder gaan liggen.
Waarom werpt hij hem niet als eerste, denk je?

Bralbert | 17-03-15 | 15:24

The war machine springs to life
Opens up one eager eye
Focusing it on the sky
Ninety-nine red balloons go by

Ninety-nine Decision Street
Ninety-nine ministers meet
To worry, worry, super-scurry
Call the troops out in a hurry

This is what we've waited for
This is it boys, this is war
The President is on the line
As ninety-nine red balloons go by

Ninety-nine knights of the air
Riding super high-tech jet fighters
Everyone's a super hero
Everyone's a Captain Kirk

Beaulefermier | 17-03-15 | 15:18

Capt. Iglo 15:03

Je klinkt als een pr medewerker van de overheid.

Het gaat niet om het resultaat van een lopend onderzoek. Het gaat om openbaarmaking van documenten of uitleggen waarom ze niet openbaar mogen zijn en/of vertrouwelijk aan de kamer verstrekt kunnen worden. Hier is geen onderzoek voor nodig.

Maar als ik je gedachten volg, kunnen we gelijk de 2e kamer afschaffen. Alles kan in een 'onderzoek' gegooid worden. En dan hoeft de komende jaren geen enkele vraag meer beantwoord te worden.

filibuster | 17-03-15 | 15:16

Wij zijn gewoon de bitch van pimp VS en onze pimp wil oorlog.

Ratatosk | 17-03-15 | 15:15

Ze maken grote stappen, springen over hun schaduw heen. Ze tonen daadkracht, mijn god, het eerlijke verhaal. U weet dat macht corrumpeert, ergo de leugen die regeert. En nu stemmen allemaal!

lulkut | 17-03-15 | 15:15

Idd vanBaalen en Verhofstadt zijn de oorzaak van de hele toestand in Oekraïne, stelletje ophitsers.

fokerpace | 17-03-15 | 15:11

Een loopbaan volgen, uitkering krijgen, subsidie krijgen, afgekeurd worden als Wajong, is een kleine opsomming waarom mensen stemmen zoals de media verwacht. Zij zien de cijfers. Weten daardoor hoe democratie werkt. Pak de loopbaan stemmer. Hij stemt PVV. Dat is dus het einde van een carrière. daar zorgt het apparatus Samsom/Duyvendak/Spekman voor.Only the lonely stemt PVV. Die het doen is wat Nederland beroemd maakte. Bekend onder de naam beeldenstorm. Vandaag een opgejaagde groep zonder rechten. Morgen het begin van vrijheid.

biltong | 17-03-15 | 15:08

@toetssteen: uit de routes welke Flightradar24 heeft vastgelegd blijkt dat MH17 de dagen voor de ramp steeds over Oost Ukraine heeft gevlogen.
Vloog je "richting Singapore" met MH of met Singapore Airlines?
En wat je bewijs voor deze stelling:
Singapore Air (waar de crew een geweldige schrobbering voor heeft gehad)
Komt mij totaal niet bekend voor. Je kletst maar wat.

Spotje | 17-03-15 | 15:08

Het neerhalen van de MH17 is een klein verhaal binnen een veel groter verhaal waarvan de afloop nog niet duidelijk is. Nederland kan dit niet op eigen houtje oplossen en gezien de belangen die er spelen in de Oekraine is hulp van anderen zo goed als uitgesloten. There are bigger fish to fry. Dat is de tragedie. O ja. Natuurlijk zijn er allerlei fouten gemaakt door onze politici in deze zaak. En er zullen er nog wel meer volgen. Daar kunnen we heel veel stampij over maken. Maar het lost weinig op. Het enige wat je kunt zeggen is dat die uitspraak over de onderste steen buitengewoon dom was. Zoveel hebben we als Nederland niet te zeggen in de wereld. Beter was geweest om te zeggen dat het de daders zou sieren indien ze hun fout zouden toegeven of zoiets.

D.Turpin | 17-03-15 | 15:05

@Iglo
Het gaat over wat er aan de crash vooraf ging!

toetssteen | 17-03-15 | 15:04

Die onderste steen lijkt hem niet zwaar op de maag te liggen. Vreemd.

natte krant | 17-03-15 | 15:04

Zelf in de maanden voorafgaand aan die noodlottige dag enkele malen richting Singapore gevlogen, idem mijn zoon. Telkenmale voerde de route over de zuidelijke Zwarte Zeeroute. (Net zoals tien dagen terug overigens).
Ik snap dan ook nog steeds niet waarom die noordelijkere route toch werd gevolgen op dat moment. En Malaysian Airlines was niet de enige. Ook was er een toestel op die route in de lucht van Air India, Singapore Air (waar de crew een geweldige schrobbering voor heeft gehad) en Lufthansa.
Waarom??? Men beweerd slecht weer, maar ik zocht het indertijd na en kon slecht een zijbries vinden. Wat turbulentie boven water is normaal, dus dat kan het zeker niet zijn geweest.

Goede vragen van Omzight. Niet van de partij waar ik op stem, maar dat doet er in dit kader niets toe.

toetssteen | 17-03-15 | 15:03

@ filibuster | 17-03-15 | 14:59

Een premier doet nooit uitspraken over lopende onderzoeken dus Omtzigt vraagt naar de bekende weg en dat weet hij, alleen hij haalt er wel elke keer het nieuws mee en dat weet hij ook.

Capt. Iglo | 17-03-15 | 15:03

Mark Rutte heeft heel begrepen dat MH17 zijn echte electorale achilleshiel is. Hij deed het echt bijna letterlijk in z´n broek voor het emotionele en steeds bozer wordende Nederlandse volk in de dagen na 17 juli. Je kunt Nederlanders echt eindeloos belazeren met miljarden naar de EU sturen, EUR 1000 beloven en niet geven, de belastingen eindeloos verhogen, ze wijsmaken dat we de beste economie van Europa hebben, nog een paar honderdduizend extra asielzoekers binnen halen etc. maar met zoiets emotioneels als MH17 is het echt spelen met electoraal vuur want daar gaat het om de kern waar de persoon Mark Rutte voor staat en om emoties en vertrouwen en dat kan echt de trouwste VVD stemmers doen beslissen om niet meer VVD te stemmen.

Heel handig dat Rutte dit met een scala aan afleidingsmanoeuvres over 18 maart heeft weten heen te tillen. Maar MH17 zal waarschijnlijk nog wel eens z´n downfall worden, hij is nu alleen maar tijd aan het rekken.

Outsider-Inside | 17-03-15 | 15:01

@Capt. Iglo 14:27

Rutte gebruikt dit juist voor politiek gewin (of beperking politiek verlies).

De vragen zijn al eerder gesteld en toen ook geweigerd, ruim voor de verkiezingen.

filibuster | 17-03-15 | 14:59

En tijdens de volgende verkiezingscampagne gaat nu nog Minister Schippers in de media klagen, dat het 'geen toeval kan zijn', dat een week voor de verkiezingen het verslag van 14 juli 'oppopt'?
Of is ze dan een tonnen verdienende CEO van een van die zorgverzekeraars, die honderden medicijnen uit het basispakket schrappen, nog geen 2 maanden nadat polissen zijn afgesloten? En dus contractbreuk plegen met goedvinden van deze Minister.

Joebel | 17-03-15 | 14:58

zou het bonnetje kwijt zijn? Misschien staat het verslag nog ergens op een backup die iemand ad 50 mille even uit kan lezen?

jan-lul-de-behanger | 17-03-15 | 14:58

@Abu Koop Dan | 17-03-15 | 14:51
De poep vliegt allang in het rond, maar Rutte doet nog steeds alsof z'n neus bloedt.

rara | 17-03-15 | 14:57

@denoorman | 17-03-15 | 14:43
Wil je echt weten wat de seksuele voorkeuren zijn van Kamerleden zoals Sharon Dijksma of Bram van Ojik?

rara | 17-03-15 | 14:56

Zoals Rutte, onderste steen dat hij is, op de doofpot blijft zitten, impliceert dat deze ondemocratische weigering ver te verkiezen valt boven wat er zich in de beerput bevindt...

VerenigingVanDieven | 17-03-15 | 14:52

Wanneer raakt poep de ventilator nou hier in Nederland?

Abu Koop Dan | 17-03-15 | 14:51

Ongelooflijk als ik zo die comments doorscroll.
Heeft niemand door dat deze boel zo corrupt is als de pest? Er klopt echt helemaal niets van en het is verontrustend dat zo weinig mensen dat lijken te beseffen.
Het is niet specifiek de VVD of Rutte, de overheid (of eigenlijk alle 'hoge' mensen) hebben schijt aan ons.
manmanmanmanmanmanmanmanmanmanman

Care | 17-03-15 | 14:47

Inmiddels weet iedereen, dat het "beste kabinet sinds WOII" is veranderd in de meest onbetrouwbare premier ooit.

The_Black_Knight | 17-03-15 | 14:45

En die man is vanavond bij het debat weer breeduit aan het lachen ? Je zal maar VVD stemmen. Hoe naïef kun je zijn.

Kamervraag | 17-03-15 | 14:45

M-ondje H-ouden.
17e letter is een Q
Don't question Mark?

Bralbert | 17-03-15 | 14:44

Je zou hopen en verwachten dat de oppositie het hele kabinet om laat knikkeren na 11 (ELF!!) weigeringen van Rutte om de stukken openbaar te maken. Of er nu wel of geen antwoorden in die brief staan interesseert me niet eens meer. Het hele geheimzinnige gedraai en gelieg wat Rutte hier staat te verkopen doet de vermoedens alleen maar sterken dat er iets aan de hand is wat niemand mag weten. In zo'n geval zou ik niets minder verwachten dat de héle overheid (en niet alleen de oppositie) hier als een bloedhond achteraan zou gaan.

kanon0503 | 17-03-15 | 14:44

Bij deze een gratis stemadvies: Stem nooit op iemand met onduidelijke sexuele voorkeuren die enkele uren per week les geeft aan jonge kinderen op een middelbare school, die zijn was naar de moeder brengt en die een moslim vriend heeft waar hij oneindig veel respekt voor heeft en die zijn was naar zijn moeder brengt en die rond rijdt in een oude saab... Ik wil niet generaliseren, maar zulke personen lijken me niet te vertrouwen. Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen!

denoorman | 17-03-15 | 14:43

Vanavond op de NPO; Peggold die de locomotion danst en Buma die naar de zeewering fietst.

Maar geen woord over MH17.

Dick Luyenlomp | 17-03-15 | 14:43

Je kunt van Rutte zeggen wat je wilt maar hij kan heel mooi elitekruipen.
Dat wordt een baan in Brussel en een lintje.

rechtsdwalendeautist | 17-03-15 | 14:42

Die steen begint wel een molensteen te worden hè?
Wel knap dat Rutte steeds in andere, maar toch dezelfde bewoordingen er in slaagt geen echt duidelijk antwoord te hoeven geven.

Dhr. de Wit | 17-03-15 | 14:40

Als ik dit verslag lees, begin ik gewoonweg te koken van woede. Ik kan niet begrijpen hoe de kamerleden die hele Rutte en z'n schoffering van notabene de Grondwet weg godverdommen en hun geduld bewaren.

God Zelf | 17-03-15 | 14:39

denoorman | 17-03-15 | 14:36
Als die onderste steen boven komt dan vind je in dat gat daaronder voor iedere werkende Nederlander duizend euro.

De waard zijn gast | 17-03-15 | 14:38

Ik zou vanaf nu elke dag kamer vragen stellen over de MH17. De onderste steen moet boven komen!? Of was dat weer een van de befaamde leugens van Mark Rutte!?!?

denoorman | 17-03-15 | 14:36

VVD en Mark Rutte hebben schijt aan de democratie, maar nog erger aan democratische spelregels.
En toch gaan er morgen weer mensen op deze antidemocraten stemmen.

gebrokenvleugel | 17-03-15 | 14:34

Mijn stem gaat dus niet naar de VVD! #stemtegenvvd...

am0rz | 17-03-15 | 14:31

Die onderste steen ligt ondertussen zó diep: als die boven komt is dat in China, onder één van die miljard Chinezen. Ga hem dan maar eens zoeken...

De waard zijn gast | 17-03-15 | 14:29

We worden geregeerd door pedoklazen

SickSense | 17-03-15 | 14:28

@ Igor Putkin | 17-03-15 | 14:23

Omtzigt maakt misbruik van MH17 en de nabestaande om zijn eigen ego op te poetsen en voor politiek gewin, is eerder misselijkmakend. Meneer Omtzigt moet gewoon net als iedereen even wachten op het definitieve onafhankelijke onderzoeksrapport en als op basis daarvan nog dingen onduidelijk blijven of misschien zelfs onduidelijk worden kan je alle vragen stellen die je maar wilt. Hij is nu voorbarig.

Capt. Iglo | 17-03-15 | 14:27

Ik heb in mijn leven niet vaak zo'n slappe en waardeloze politicus meegemaakt als Rutte, en dan is deze nota bene nog MP ook...

De waard zijn gast | 17-03-15 | 14:26

@Schietmijmaarlek | 17-03-15 | 14:19

En we toch grote tevredenheid van Victoria Nuland en haar man in oorlog zijn met Rusland, Hunter Biden een baantje heeft gevonden, Shell kan fracken in oost ukraine en Verhofstadt zijn Exmar de rest van het gas per schip naar europa mag aanvoeren.

Pimp my Voortuin | 17-03-15 | 14:24

Als min pres zeg je immers liever niet dat je mede verantwoordelijk ben voor de dood van honderden Nederlanders.
Op een dag zal de staat de schade aan de nabestaanden wel vergoeden.. zonder schuld te bekennen uiteraard.

(c)ZWITSUL | 17-03-15 | 14:24

Rutte heeft de hele MH17-toestand toch handig over de verkiezingen heen weten te tillen. Zo slim is hij dan toch wel weer wel. Gooi even een forse uitspraak over Jihadisten in de media-arena en iedereen duikt daarop als uitgehongerde wolven op een stuk rood vlees, en je offert en passant Opa en Teeven ook nog even op, maar dan gaat het tenminste niet over het gepruts van Rutte rondom MH17. Afleidingsmanoeuvres geslaagd!

Outsider-Inside | 17-03-15 | 14:24

Och daar heb je Van Rossem met zijn samenzweringstheorieën weer. Is de suggestie al gewekt dat het een "inside job" is? Zo niet dan is dat toch wel teleurstellend.

Bubske | 17-03-15 | 14:24

Totaal geen scrupules die Mark R. en z'n trawanten. Het houdt niet op, niet vanzelf. Respect voor Omzigt.

Forget about it | 17-03-15 | 14:23

Hier worden 289 slachtoffers duizenden nabestaanden geschoffeerd. Dit doet Rutte heel erg slecht.
Hulde voor Omtzigt dat hij vol blijft houden.

Igor Putkin | 17-03-15 | 14:23

Stel je voor dat zou blijken, dat Rutte's vrienden Verhofstadt en Van Baalen oorlogshitsers zijn en de aanleiding voor Poetin de Krim en de Oost-Oekraïne aan te vallen.
www.youtube.com/watch?v=rQnXo2HMriQ

Joebel | 17-03-15 | 14:23

Ha dus hier is die werkgelegenheid die deze rotroverheid heeft beloofd a/h volk. Wel eerst ten koste van zo'n tweehonderd individuen met NL paspoort. Maar goed wat stelt 200 voor ten opzichte van "wereldvrede" één 'EEG' (Hitlers droom) en een mooie baan in t verschiet (een dikke bankrekening sust het geweten voor het slapengaan elke nacht weer!). De 'New Fascistic World Order' zal er immers komen. Of we het willen of niet..

Psychopatenaantroer! | 17-03-15 | 14:22

Een inmiddels lange lijst van merkwaardig gedrag van de Nederlandse overheid inzake MH17 is op deze site te vinden.
Ik kom al op 17 punten! Wat nou onderste steen boven!

www.whathappenedtoflightmh17.com/long-...

Spotje | 17-03-15 | 14:21

Rutte is morgen history. Kabinet valt.

Lewis Lewinsky | 17-03-15 | 14:21

@Capt. Iglo | 17-03-15 | 14:17
Ik zeik liever vooraf, anders heb je zo een volle blaas!

Tostiman | 17-03-15 | 14:20

Kan het niet vaak genoeg zeggen.
De onderste steen komt pas boven als de verkiezingen voorbij zijn en Oekraïne zich heeft aangesloten bij de EU.

Schietmijmaarlek | 17-03-15 | 14:19

@denoorman | 17-03-15 | 14:17
En dan 240 uur schoffelen ivm media-aandacht?

figuur | 17-03-15 | 14:18

En toch stemmen er mensen op de VVD? Je vraagt je echt af of deze mensen een hoortoestel nodig hebben. Ja Pinokkio Rutte, roept nu weer steeds stoere taal. Grieken uit Schengen, Jihad strijders mogen sneuvelen in het Kalifaat. Maar als puntje bij paaltje komt, houdt hij zich er niet aan. Herinner, geen cent naar de Grieken. elke werkende 1000 Euro, de onderste steen boven, etc...
Ik zeg minder, minder mensen zoals Rutte en zijn vriendjes

Tostiman | 17-03-15 | 14:18

Jezus laat ze dat onderzoek gewoon doen en afmaken, daarna kan je altijd nog zeiken

- EDIT: Dit gaat om info van vóór de aanslag en heeft dus niets met het onderzoek te maken. Wel opletten, zeikerd -

Capt. Iglo | 17-03-15 | 14:17

Is er geen mogelijkheid om Rutte voor de rechter te slepen. Een beetje jurist moet toch wel argumenten kunnen verzinnen om dat mogelijk te maken. Dit kan zo toch niet langer!!

denoorman | 17-03-15 | 14:17

Waarschijnlijk hebben Teeven en Opstelten de daders 4,7 miljoen oerhollandse guldens overgemaakt voor info.
Maar idd het zou zo maar kunnen dat Kiev verantwoordelijk is.

figuur | 17-03-15 | 14:16

Overigens is het uiterst dubieus dat het kabinet de controlerende rol van de Tweede Kamer bewust ondergraaft en daarmee het politieke systeem verder corrumpeert. Maar eigenlijk past dat wel bij een corrupte partij als de VVD.

rara | 17-03-15 | 14:14

Wat moet dat toch vervelend zijn voor de Haagse politici: verkiezingen.
Aandacht besteden aan het stemvolk, bah. Gelukkig is het straks snel voorbij en kunnen ze zich weer volledig werpen op hun stinkende zaakjes.

Tukker69 | 17-03-15 | 14:14

En daarom adviseren wij WC eend.

Snappen die gasten bij de VVD nou niet dat het ooit wel openbaar wordt en dat dat dan alleen maar schadelijker is voor hen.

Biasmania | 17-03-15 | 14:12

Als Rutte inzage geeft, worden een hoop zaken duidelijk die de vriendjes van Rutte graag verborgen houden.
Stel je eens voor de niet moedertje Rusland maar onze bondgenoot Oekraine het ware kwaad blijkt te zijn.
Dat er dan toch opeens sprake blijkt te zijn van het opzettelijk opofferen van een vlucht met honderden onschuldige burgers.
En dat allemaal om de buitenlandse politieke driften van onze zogenaamde Amerikaanse bondgenoot te bevredigen....
Rutte en met hem dat hele huichelachtige politieke circus zou eens het onderwerp van een parlementaire enquete moeten zijn. Maar vinden we oprechte politici om dit soort vuil aan de kaak te stellen?

spoilerfreak | 17-03-15 | 14:12

Ik ken autisten die beter communiceren dan het kabinet-Rutte.

rara | 17-03-15 | 14:11

Ik dacht altijd dat het al na drie keer scheepsrecht was....

nope | 17-03-15 | 14:10

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen