Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Analyse van de nachtelijke Kamerbrief over MH17

shotsfiredshotsfired.gifVannacht om drie uur (!!) stuurde de regering een brief naar de Kamer met "nieuwe" informatie over het onderzoek naar MH17. Om die info was herhaaldelijk gevraagd, omdat de Duitsers over bewijzen en satellietbeelden zeggen te beschikken die naar de daders van de aanslag op Malaysian Airlines vlucht 17 kunnen leiden. Oppositiepartijen hebben nadrukkelijk om die informatie gevraagd, want in Nederland moeten we het doen met een foprapport van de OVV ("MH17 doorboord door groot aantal externe voorwerpen met hoge energie" - Duh), een regering die schimmige afspraken maakt met partnerlanden Oekraïne, Maleisië en Australië, een MinBuZa die maatschappelijke onrust veroorzaakte over zuurstofmaskers en raketten omdat hij zijn ijdelheidsuitbarstingen niet onder controle heeft, en een MinPres die zelf de onderste steen is geworden in een moeizaam onderzoek dat door politieke PR en leugenachtige spin een nationale schandvlek is geworden. Maar nu is er dus Een Nieuwe Brief, en gezien het absurde tijdstip waarop die vannacht door Opstelten, Hennis en Timmerfrans Koenders is verstuurd, zullen die elf kantjes antwoorden aan de Kamer wel een heleboel opheldering bevatten. Toch? Nee. Natuurlijk niet. "We" zijn nog geen steek verder. Na de breek de belangrijkste en meest opvallende passages uit de brief op een rij. 27 oktober 2014 Antwoorden Kamervragen ten behoeve van tweede termijn algemeen overleg MH-17 Minister van Veiligheid en Justitie Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de vragen die zijn gesteld door de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, bij het algemeen overleg MH-17, d.d. 15 oktober. [Opstelten, Hennis, Koenders] Vraag 1: Kunt u toezeggen dat extra wordt ingezet op mogelijkheden om toegang te verkrijgen tot het rampgebied, eventueel via VN. Antwoord 1: Het kabinet heeft vanaf het begin op alle mogelijke manieren ingezet op het verkrijgen van toegang tot het rampgebied. [...] Het Kabinet acht het niet opportuun om een discussie te entameren over een eventuele additionele VN-missie naar het rampgebied naast de reeds actieve OVSE-SMM. De kans dat hierover in de VN-Veiligheidsraad overeenstemming bereikt kan worden, is bovendien minimaal. Er komt geen VN-missie naar het gebied, omdat Nederland het niet durft te vragen aan de VN, wetende dat de VN niet in zal gaan op zo'n verzoek. Bovendien: als Nederland deze weg had willen bewandelen, had het dat in de eerste dagen na de ramp moeten doen - niet 3,5 maand later pas. Vraag 2: Hoe kwalificeert het kabinet hetgeen gebeurd is? Het woord raket komt niet voor in het OVV-rapport, terwijl al wel gesproken wordt van de ‘downing’ van vlucht MH-17. Antwoord 2: Het Kabinet kan niet vooruitlopen op de conclusies uit de twee onafhankelijke, internationale onderzoeken naar de toedracht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM. In het eerste bevindingenrapport van de OVV spreken zij over een impact met hoog energetisch materiaal. Zoals wij eerder in de stand van zakenbrief MH17 van 24 juli aan uw Kamer hebben gemeld, lijken de bewijzen zich op te stapelen dat het vliegtuig met een raket is neergehaald. Dat kunnen we nu niet met zekerheid zeggen, daarvoor moeten we de definitieve rapporten afwachten. Vrij vertaald: U zegt 'raket', Rutte zei in de dagen na de ramp 'raket', Timmerfrans had het bij Pauw over een 'raket', maar in deze brief vermijden we dat woord nog even zorgvuldig. U zegt 'raket', wij zeggen: 'geen idee, we wachten het tergend trage onderzoek gewoon rustig af'. Ook in de Duitse media werd gesproken van een raketinslag en die conclusie zou zijn gebaseerd op beschikbare satellietbeelden. [...] Nederland leidt de internationale onderzoeken naar de toedracht van de ramp en het strafrechtelijke onderzoek en kan geen conclusies trekken zonder de onafhankelijkheid van de officiële onderzoeken aan te tasten. De conclusies zoals gemeld door Der Spiegel zijn dan ook geheel voor rekening van Der Spiegel. Scenario’s op basis van inlichtingen en open bronnen, waaronder het rapport van de OVV, kan en mag men niet gelijk stellen aan een deskundig technisch onderzoek dat een rechterlijke toets kan doorstaan. Dit is een sneaky fragmentje: 'De conclusies zoals gemeld door Der Spiegel' werden gedaan op gezag van de Duitse inlichtingendienst BND, dat haar onderzoek ook al aan het Duitse parlement heeft overlegd. Officieel overheidsmateriaal dus. Maar door BND noch het Duitse parlement te noemen, suggereren de Nederlandse ministers dat Der Spiegel zelf onderzoek heeft gedaan en eigen conclusies heeft getrokken 'op basis van inlichtingen en open bronnen'. Dat is dus spin. Het OM heeft eerder aangegeven dat in het onderzoek sprake was van vier mogelijke scenario’s die nader onderzocht werden: een ongeluk, een terroristische aanslag van binnenuit het vliegtuig, een aanslag vanaf de grond dan wel een aanslag vanuit de lucht. Inmiddels meldt het OM dat, mede op basis van het eerste bevindingenrapport van de OVV, twee van die vier eerdere scenario’s (ongeluk en terroristische aanslag) niet waarschijnlijk lijken. Het verdere onderzoek richt zich derhalve primair op de scenario’s een aanslag vanaf de grond dan wel een aanslag vanuit de lucht. De regering houdt twee opties open: een aanslag vanaf de grond (waar de Duitsers het satellietbewijs voor claimen te hebben), en een aanslag vanuit de lucht (zoals de Russen al maanden roepen: zij beweren dat MH17 is neergehaald door een Oekraïense Su-25). Vraag/Antwoord 3: Vraag/antwoord over 'onafhankelijke evaluatie' van bevindingen. Niet spannend verder. Next question please. Vraag 4: Waar zijn de wrakstukken die wel geborgen zijn? Hoe worden wrakstukken op het terrein veilig gesteld en waar bewaard? Zijn hier onderhandelingen met de OVSE over gaande? Antwoord 4: Op dit moment zijn nog geen grote wrakstukken geborgen. 3,5 maand na de aanslag. Oost-Oekraïne is onafhankelijk geworden en van bestuur gewisseld. Het andere Oekraïne hield vorige week verkiezingen. Maar een paar stukken verwrongen aluminium terughalen is nog steeds onmogelijk, blijkbaar. Wel zijn er metaaldelen van de rampplek meegenomen (bijvoorbeeld kleinere vliegtuigonderdelen) [...] Ook zijn bij het forensische onderzoek in de lichamen van de piloten metalen deeltjes aangetroffen. [...] Onder meer wordt onderzocht of de metalen deeltjes ook afkomstig kunnen zijn van buiten het vliegtuig. Kleine stukjes metaal, om thuis te bestuderen. Nou ja, beter dan niks. Dat de grote wrakstukken nog niet eerder zijn teruggehaald komt omdat de eerste prioriteit van de missie is en blijft de repatriëring van stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen. En dat wil ook nog steeds niet erg vlotten. Voor het terughalen van de wrakstukken is toegang tot het rampgebied essentieel. Hiervoor dient medewerking verkregen te worden van de separatisten die het gebied controleren. De interim-missie verkent via de OVSE op dit moment de mogelijkheden hiertoe. Er is een voorlopig plan gemaakt, waarin de mogelijkheid wordt beschreven dat in opdracht van de OVV wrakstukken met hulp van Defensie door ‘private contractors’ of lokale ondernemers worden weggehaald en vervolgens naar Nederland gebracht. Dit gebeurt binnen de afspraken en in overleg met betrokken partijen [...] Separatisten en Oost-Oekraïense hulpdiensten stelden uit zichzelf lichamen en bezittingen veilig, maar werden bedankt met beschuldigingen van obstructie en kwaadwillendheid. "Thugs", zo noemde Timmerfrans hen voor de internationale vergadering van de VN. Dus nu lijkt Nederland nogal wat moeite te hebben om diezelfde mensen voor ons aan het werk te zetten om wrakstukken te bergen. En gezien de opmerking over 'private contractors' lijkt er op dat we met een zak geld gaan zwaaien om hun hulp te kopen. Vraag 5: Non-disclosure. Is de openbaarmaking van het onderzoek naar de toedracht en het strafrechtelijk onderzoek door één van de landen uit te sluiten? Antwoord 5: De OVV heeft de leiding over het internationale onderzoek naar de toedracht van de vliegramp met de MH17 en beslist wat uiteindelijk wordt gepubliceerd. Het onderzoek wordt conform het ICAO-verdrag uitgevoerd. Slechts het eindrapport van de OVV is dan ook bepalend. Geen van de landen heeft een veto op de eindconclusies, dat is aan de OVV. Die slotzin lijkt in strijd met een document dat twee maanden geleden opdook en waaruit blijkt dat de onderzoekslanden wel degelijk een veto kunnen uitspreken over openbaring van informatie. [...] Het kabinet heeft geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de autoriteiten van een van de getroffen landen zich niet aan de afspraken houden. Er bestaat een grote samenwerkingsbereidheid. Dit klinkt naïef. Bij vraag 2 wordt gesteld dat een aanval vanuit de lucht nog tot de mogelijke verklaringen behoort. Stel dat het onderzoek uitwijst dat Kiev inderdaad MH17 heeft neergehaald met Su25 jagers, hoe groot zou de samenwerkingsbereidheid van Oekraïne nog zijn als de OVV of het OM deze conclusie naar buiten willen brengen? Vraag 6: Zijn de logboeken van de SES in uw bezit? Antwoord 6: Alle informatie die door de SES is gedocumenteerd over de initiële zoekactie is door tussenkomst van de OVSE aan ons overlegd. De informatie beschrijft de zoekactie in de eerste dagen na de ramp; hoe er is gezocht, waar is gezocht, met hoeveel mensen en met het soort en aantal middelen. De verslagen bevatten ook het kaartmateriaal dat wij eerder aan uw Kamer hebben overlegd. [...] Het klopt dat die informatie nu in Nederlandse handen is, maar dat gebeurde allemaal achteraf, veel te laat en in een mist van miscommunicatie, zo onthulde RTL Nieuws begin september al: het Nederlandse onderzoeksteam en de Oekraïense reddingsdiensten hadden ter plekke van de ramp nooit contact met elkaar. Vraag/Antwoord 7: Over wanneer Nederland (of SES) weer verder gaat zoeken. Antwoord, zoals altijd: 'Zodra het kan, nu nog te onveilig'. Vraag 8: Zijn satellietgegevens van 10 minuten voor tot 10 minuten na de ramp in het bezit van de onderzoekers? Antwoord 8: Het is wenselijk dat het OM aanvullend materiaal verkrijgt vanuit de Verenigde Staten ten behoeve van het strafrechtelijke onderzoek. Dit neemt tijd in beslag, omdat het binnen de Amerikaanse wetgeving juridisch gecompliceerd is om inlichtingen over te dragen naar het strafrecht. Het OM heeft er alle vertrouwen in tijdig het relevante materiaal te verkrijgen. Wat, 3,5 maand na de ramp en de Amerikanen hebben nog steeds geen potentieel bewijsmateriaal gefaxt? Is onze relatie met de Amerikanen zo slecht op dat gebied? Waarom duurt dit zo lang? Op de vraag over welke specifieke en gedetailleerde informatie wij beschikken, doet het Kabinet op dit moment verder geen mededelingen. [Gevolgd door lange, ontwijkende alinea over zorgvuldigheid, het gevaar van speculatie en het belang van goed onderzoek - red.] Het trekken van conclusies is straks aan de OVV en het OM. Dat kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren, zie ook het antwoord op vraag 2. Alinea van heel veel woorden om uit te leggen dat er geen schot in de zaak zit, en dat het beetje schot dát er in zit niemand wat aan gaat op dit moment. Top secret shizzle. In de komende periode zal het OM wel, anders dan gebruikelijk is in lopende onderzoeken, op verschillende momenten in het proces informatie geven over de voortgang van het onderzoek, voor zover het de opsporing niet schaadt. Hiertoe is besloten vanwege het grote belang van dit internationale onderzoek en vanwege de behoefte van de nabestaanden aan informatie. Er gloort informatieverstrekking aan de horizon! Mooie belofte - het zou tijd worden dat de nabestaanden (en de rest van Nederland) actiever op de hoogte gehouden worden. Wel jammer dat een deel van de nabestaanden eerst met claims en rechtszaken moest dreigen om deze actie vanuit de overheid in gang te zetten. Vraag/antwoord 9/10/13/14: Over de veiligheid van het luchtruim boven Oekraïne ten tijde van de ramp. Bevat geen nieuwe informatie (luchtruim was open en was op bepaalde hoogtes relatief veilig volgens officiële normen) en slaan we dus over. Vraag 11: Zijn alle beschikbare inlichtingen (met name ook uit het buitenland) in het bezit van de OVV? Antwoord 11: De OVV kan in het belang van het onderzoek geen inzicht geven in de status en inhoud van de beschikbare onderzoeksinformatie. De vraag bedoelt: heeft Nederland de Duitse satelliet-intel van het BND-onderzek? Het antwoord luidt: Zeggen we niet. Vraag 12: Staat ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek, de route naar het internationaal strafhof nog open? Antwoord 12: Die route ligt niet voor de hand [gevolgd door een ellenlang antwoord over juridische obstakels, verdragen, internationaal recht en overige argumenten waaruit eigenlijk maar 1 ding spreekt: de kans dat MH17 tot een strafzaak komt, is nagenoeg nihil.] Vraag/antwoord 15: Over juridische bijstand vanuit de NL overheid voor geschillen van nabestaanden met luchtvaartmaatschappijen en verzekeraars. Antwoord: niet per se, want private kwestie, maar we doen wat we kunnen. Vraag 16: Is een tussenmissie mogelijk zolang we niet kunnen terugkeren naar het gebied? Antwoord 16: [Alweer een ellenlang antwoord dat puur op basis van lengte suggereert dat het antwoord ook in drie woorden had gekund: 'Nee, waarschijnlijk niet'.] Vraag 17: Kan de regering op beide onderzoeken een tussentijds rapport publiceren na een half jaar? Antwoord 17: Het onderzoek naar de toedracht van de vliegramp met de MH17 betreft een onafhankelijk onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de OVV. De OVV heeft op 9 september jl. een rapport met eerste bevindingen gepubliceerd en streeft ernaar in juli 2015 een eindrapport op te leveren. [...] 'Geduld, geduld. Goed onderzoek kost tijd. Nog een jaar wachten svp, tot de zomervakantie van 2015. Dan zijn de gemoederen bedaard, zijn de Provinciale Statenverkiezingen van maart2015 voorbij, en is het makkelijker om nietszeggende conclusies onder de zomerzon te openbaren'. Vraag 18: In welke mate is Nederland in staat om (internationaal) zijn rol waar te maken als eindverantwoordelijke voor alle onderzoeken? Antwoord 18: De OVV heeft de leiding over het internationale onderzoek naar de toedracht van de vliegramp met de MH17. [...] Gezien de uitstekende staat van dienst, de bewezen onafhankelijkheid en de grote mate van expertise aanwezig bij zowel het OM als de OVV, is Nederland in staat de verantwoordelijkheid te dragen voor beide onderzoeken. Juist om deze rol te kunnen waarmaken, is het van belang vooral niet te speculeren en niet vooruit te lopen op de conclusies van de onderzoeken. 'Nederland is KEIGOED in onderzoek doen. Wij zijn de goeisten, dat weet iedereen. En nogmaals: goed onderzoek kost tijd hè. Veel tijd. Héél veel tijd. Maar we zijn keigoed, hadden we dat al gezegd? Dus alles komt goed. Echt. Geloof ons. We weten wat we doen'. Vraag 19: Wat is de rol van het Kabinet nog bij het onderzoek naar de toedracht? Antwoord 19: [Kortweg: Geen rol. OVV doet onafhankelijk onderzoek. De MinPres doet slechts de vertragende persconferenties.] Vraag 20: Is bij de nationale herdenking ook ruimte voor invloed van god en het geloof? Djiezus kraaist. Wie was dit? De SGP? Lekker fucking belangrijk. Antwoord 20: Er komen in de ceremonie geen nadrukkelijke religieuze uitingen terug, vanwege de grote diversiteit aan achtergronden van de slachtoffers en nabestaanden. Wel zal [...] pastorale zorg aanwezig zijn voor wie dit wenst. [...] Nou. Fijn. Aanvulling: In aanvulling op de hierboven gegeven antwoorden willen wij u nog informeren over de voortgang van het identificatieproces en de mogelijke gezondheidsrisico’s voor het bij de repatriëringsmissie betrokken personeel. Voortgang identificatieproces Sinds 17 juli 2014 is het LTFO bezig met de identificatie van de 298 omgekomen slachtoffers van de vliegramp met MH17. Inmiddels zijn 284 slachtoffers geïdentificeerd op basis van tandstatus, vingerafdrukken of DNA. Het identificatieonderzoek van de laatste slachtoffers is op dit moment in een fase gekomen dat identificatie steeds moeilijker is. Dit komt doordat de benodigde indicatoren (waaronder DNA) om tot een identificatie te komen in onvoldoende mate aanwezig zijn op de niet geïdentificeerde lichamen en lichaamsdelen. Op dit moment is van 14 slachtoffers de identiteit nog niet vastgesteld. Van 9 vermisten is nog geen DNA gevonden op de aanwezige lichaamsdelen, van 5 vermisten is wel DNA aangetroffen, maar is het niet zeker of op basis hiervan identificatie kan geschieden. De directe nabestaanden zijn hierover geïnformeerd. Het is mogelijk dat van deze 9 vermisten alsnog informatie beschikbaar komt van de lichaamsdelen waar nu nog geen bruikbaar DNA-profiel van is. Of en wanneer die informatie beschikbaar kan komen is op dit moment nog niet te zeggen. Het is ook mogelijk dat de lichamen en/of lichaamsdelen van deze vermisten niet geborgen zijn op de rampplek. Gelukkig. Er gaan ook dingen goed: identificatie van de slachtoffers gelukkig bijna voltooid, maar helaas nog wel een handjevol vermisten. De volledige Kamerbrief is hierrr te vinden.

Reaguursels

Inloggen

door de berekende en nonchalance zijn er 298 mensen de dood in gejaagd deze lui die hun verantwoording niet genomen hebben en zich verschuilen achter een heleboel papier wat zij eindeloos kunnen rekken gooien zij de bevolking karrevrachten zand in de ogen ,ik hoor rutte nog zeggen over de onderste steen ,als het een vent was geweest dan had hij gelijk met leugenaar timmerfrans naar poetin gegaan en om opheldering moeten vragen ,maar handelsbelangen gingen voor !!!!niet te hard van stapel lopen !!typisch hollands de dunne loopt hun door de broek !!!poetin weet dat het slappe zakken zijn !!!!!!!

geeratz8217 | 29-10-14 | 00:29

welk spel wordt er gespeeld achter de(voor de burgerlul altijd afgeschermde)schermen? Hoop alleen het beste voor de mensen die het aangaat en tot rust en tevredenheid leidt. Zweep erover, slappe hap, kruip uit dat hol, holbewoners

nesnaj ravi | 28-10-14 | 19:43

Duidelijk, ook bij geenstijl blijven ze een oorlogsmisdaad gewoon een ramp noemen.

Flipus | 28-10-14 | 19:00

@ neuk jeus
Prima. Geef maar getallen van een ander land, na 1935, dat hier boven staan. En dan gaarne geen 2e wereldoorlog gemaakte doden, Duitsers en Japanners, die heb ik nl niet meegeteld, ook daar wint USSR met gemak.
PS zullen we de doden gemaakt door de USSR en de USA in Afghanistan ook nog vergelijken?

RoBD=Skullfucker | 28-10-14 | 18:06

Door onderzoek naar de afluisterschandalen door de NSA in Duitsland is duidelijk geworden dat de BND een contractueel vastgelegd verlengstuk is van de Amerikaanse inlichtingendienst, waar zelfs het parlement en de regering nauwelijks of geen controle over heeft.

WirMachenMusik | 28-10-14 | 16:55

-weggejorist-

neuk jeus | 28-10-14 | 16:52

Goed werk Timmerfrans! Je bent um mooi op tijd gepiept...

BarneyBoner | 28-10-14 | 16:40

wat een gênante vertoning ...... en dat het volk der Nederlanden daar in trapt.......... ongelofelijk, stupide en een giga schande !

chique ouwe nicht | 28-10-14 | 16:27

@neuk neus
Als je eerst zelf aangeeft dat het wel meevalt en dan bij tegenbewijs dit plots niet relevant vindt is elke verdere discussie zinloos

RoBD=Skullfucker | 28-10-14 | 16:06

@Veni_Vidi_Vici | 28-10-14 | 14:20
En de tapes met de gesprekken van de verkeersleiding in Kiev - zelfde verhaal...

Smuts | 28-10-14 | 15:15

Voorzitter Van Miltenburg laat mijn mondelinge vragen over MH17 (nav der Spiegel) helaas niet door.
twitter.com/PieterOmtzigt

2_amazing | 28-10-14 | 15:15

@nobody@home | 28-10-14 | 13:33
Maleisie, niet Philipijnen, lijkt me?

Smuts | 28-10-14 | 15:14

@francisca van jole | 28-10-14 | 13:35
Dat is zeker een afweging maar wel in tegenspraak dat NL er alles aan zou doen om etc.

En eerlijk gezegd heb ik liever doden bij het beveiligen van het onderzoek/lijken bergen van MH17 dan doden in zinloze missies in Afghanistan en Mali.

Smuts | 28-10-14 | 15:13

-weggejorist-

Harald | 28-10-14 | 14:21

Geenstijl is hier harder aan het spinnen dan diegene die zij daarvan beschuldigen. Dat men nog steeds niet in het gebied aan het zoeken is, hoe tragisch de ramp ook is, een dode is geen nieuwe dode waard. Dus dat men de veiligheid hoog in het vaandel heeft, lijkt mij zeer begrijpelijk.

De doelstellingen zijn duidelijk.

- De lijken terug naar hun families, maar dan wel zonder dat daarbij nog meer mensenlevens in gevaar komen, lijkt me redelijk
- Onderzoek zodat de schuldigen kunnen worden bestraft. De conclusies van het onderzoek moeten boven elke twijfel verheven zijn. En de onafhankelijkheid van het onderzoeksteam moet boven elke twijfel verheven zijn. Dat heeft tijd en geduld nodig.

Harald | 28-10-14 | 14:21

In de titel zou je ook de N van nachtelijk kunnen weghalen. ook dan klopt de titel.

Gemeen Mosje | 28-10-14 | 14:21

En btw hoeveel stenen liggen er op die zwarte doos van MH17?! Staat/stond daar geen belangrijke info op?!

Veni_Vidi_Vici | 28-10-14 | 14:20

Wel onze soldaten (levens) opofferen om kansloos volk in Mali, Afghanistan of een ander Verweggistan te beschermen of om op te leiden, maar onze eigen burgers ( het zou je moeder/vader/broer/zus maar zijn!!!) lekker weg laten rotten op/in een akker in Oekraïne omdat dat misschien soldaten levens kan kosten..

Als je in dienst gaat weet je toch dat je uitgezonden kan worden naar 'risico gebieden' waar je niet levend uit kan terug komen? Dit lijkt mij voor de Nederlandse bevolking een nobelere kwestie dan politie agentjes trainen in Afghanistan die de maand erop overlopen naar de Taliban..

Veni_Vidi_Vici | 28-10-14 | 14:11

-weggejorist-

neuk jeus | 28-10-14 | 13:53

Vraagje over die 'thugs': op een dergelijke vlucht zal een aanzienlijk deel van de passagiers een tablet, mobiele telefoon, laptop, digitale camera, etc. bij zich hebben gehad. Hoeveel van dergelijke apparaten zijn er tot op heden gevonden? Hetzij direct bij de lichamen van de slachtoffers (bijvoorbeeld aangetroffen bij de identificatie), hetzij elders verspreid op de crash site.
Ben erg benieuwd naar het antwoord... Dat zou echt iets zeggen over hoe respectvol er met de slachtoffers is omgegaan, hoe arm men in het gebied ook is. Alleen al bijvoorbeeld, omdat de meest recente foto's van de slachtoffers vaak op dergelijke apparaten staan... (en daarom van zeer grote emotionele waarde van de nabestaanden).

Gaute | 28-10-14 | 13:51

Het animated gifje bij dit artikel geeft precies aan wat het probleem is mbt de theorie dat een BUK gebruikt werd om MH17 uit de lucht te schieten. De lancering van zo'n raket gaat gepaard met enorme herrie gevolgd door een sonic boom wanneer de raket de geluidsbarriere doorbreekt. Hij laat een condensstraal achter die over tientallen kilometers te zien is en een kwartier blijft hangen. Zoek maar op "Buk launch video" of "SA 11 launchvideo" op Google.

De locatie van de launcher kan daar aan afgeleid worden los van het feit dat zo'n lancering door alle militaire satellieten, dus zowel van de VS en Rusland, opgepikt wordt met exacte plaatsbepaling van de launcher). Toch is er niemand die die lancering heeft gezien (laat staan foto's gemaakt van de condensstraal).

En zowel de VS en Rusland zouden dus weten van waar die raket gelanceerd is, maar waarom zouden ze er beide over zwijgen? Als de raket van separatistengebied was gelanceerd dan had de VS aan de bel getrokken en als die van door het Oekraiens leger gecontroleerd gebied was gelanceerd dan had Rusland het breed uitgemeten.

JoranVanderdood | 28-10-14 | 13:48

@Jole
Waarmee je het signaal afgeeft dat ze kunnen doen en laten wat ze willen, wat ze dan doen, en wat uiteindelijk tot weer meer doden leidt.
Op geweld kun je slechts met geweld reageren. Werkt dat niet, dan rest slechts één conclusie: je hebt te weinig geweld gebruikt.
Denk maar aan peace in out time Chamberlain

RoBD=Skullfucker | 28-10-14 | 13:41

@ neuk neus
Echt, je wilt deze discussie aangaan?

nl.m.wikipedia.org/wiki/Grote_Zuiverin...

Zoek verder even naar het bloedbad van Katyn.
Of:
Het verdrijven en vermoorden van 3,2 miljoen Polen en Poolse Duitsers in 1939-1948.
Het verdrijven en doden van 1,5 miljoen Esten.
0,7 miljoen Finnen. 0,9 miljoen Hongaren
300.000 vermoorde en verdreven Georgiërs
30.000 vermoorde Tjestjenen
Plus het interneren van miljoenen burgers in goelags.
Man, man, man

RoBD=Skullfucker | 28-10-14 | 13:37

@Smuts | 28-10-14 | 13:23
Het is altijd eenvoudig kritiek uit te oefenen vanuit een relatief veilig Nederland, gebleken is aan de hand van verhalen van mensen die daar ter plekke waren dat je leven daar ieder moment gevaar loopt.
Het aantal doden door de vliegramp was meer dan voldoende, je wilt het als minister presidenten niet op je geweten hebben nog meer mensen de dood in te jagen.

francisca van jole | 28-10-14 | 13:35

Eerst Oekraïne bij de EU... daarna krijgen we het echte antwoord.

Schietmijmaarlek | 28-10-14 | 13:33

Ik wacht eigenlijk op de berichtgeving van de andere betrokken landen (australie/philipijnen) dat ze het getreuzel en incompetentie van Nederland zat zijn.... en het zelf gaan doen.

Ik schaam me af en toe echt als ik die besluitloosheid en slappe hap van onze "leiders" hoor. Allemaal veel geblaat en gedraai van ze maar er komt niks uit..
Ze hebben allemaal even hun 10 minuten media aandacht gehad door dit drama, maar zijn nu weer lekker thee aan het drinken en hebben het overgelaten aan een zonog incompetentere OVV.

Begrijp trouwens ook niet wat het OM nu apart te onderzoeken heeft. Alsof we iedereen volgens Nederlands recht gaan aanklagen. Uberhaubt lijkt me de oorzaak belangrijker, dat vervolgen weten ze nu al dat het kansloos is, ga lekker weer je normale werk doen aub.

Het is om gefrustreerd en woedend van te worden om te zien dat weer zon tragedie word misbruikt voor politieke spelletjes. Als nabestaande zal je wss al helemaal tegen het plafond stuiteren van dit onbeschofte harteloze incompetente gedrag van onze politici en (hogere) ambtenaren.

nobody@home | 28-10-14 | 13:33

@francisca van jole | 28-10-14 | 12:49
Ik reageerde op het onderdeel "de schuldige opsporen" in uw eerste reactie.

Voor het overige: eens voor wat betreft de nabestaanden. Eens voor wat betreft de onmogelijkheid eea nog te bewijzen maar dat ligt m.i. meer aan die deur dichtgooien door niet door NL genomen initiatief in de beginfase na de crash.

Smuts | 28-10-14 | 13:23

-weggejorist-

neuk jeus | 28-10-14 | 13:14

-weggejorist-

neuk jeus | 28-10-14 | 13:13

-weggejorist-

neuk jeus | 28-10-14 | 13:11

-weggejorist-

neuk jeus | 28-10-14 | 13:06

-weggejorist-

neuk jeus | 28-10-14 | 13:04

@Smuts | 28-10-14 | 12:29
Mijn eerste reactie op van Rossem ging duidelijk wel over de OVV, als iemand daar op reageert lijkt het me logisch dat de persoon inhoudelijk reageert op mijn reactie.

Dan het volgende: Als men weet te bewijzen hoe en door wie het toestel is neergestort zou dat voor de nabestaanden al heel prettig zijn, nog mooier zou het zijn als de schuldige(n) door het internationaal strafhof berecht zouden worden.
Dat laatste lijkt me i.d.d. haast onmogelijk, dat heeft niets te maken met onwil van de regering, of onvoldoende inzet maar meer met onmacht ten opzichte van de situatie (het gebied waar het toestel is neergeschoten en de oorlogssituatie die daar heerst) en realiteitszin.

francisca van jole | 28-10-14 | 12:49

De fotos van de duitse delegatie zijn hier. Resultaat: duidelijke kogelgaten in de romp van het toestel, geen raket. Gewoon dommertje spelen. Het was een false flag met het doel de russen de schuld te geven. De SU straaljager van oekraine heeft dit gedaan en russen hebben ook deze satelietbeelden vrijgegeven. USA heeft ze ook, maar geeft die dan natuurlijk niet.

Google `Bilder einschlag mh17`

walktheline99 | 28-10-14 | 12:47

@RoBD=Skullfucker | 28-10-14 | 12:30
En niet te vergeten alle voormalige Oostbloklanden die onder Sovjet invloed vielen, want dat wordt de "weg-met-onzen" als zwitsalletje "neuk jeus", gemakshalve even vergeten.
Je weet wel, die landen die nu allen bij de EU en de NAVO zitten, JUIST omdat ze ooit deel hebben uitgemaakt van dat Sovjet imperium.
Die hebben het helemaal gehad met die Russen.
En Oekraïne wordt gewoon de volgende, of Putin dat nou leuk vindt of niet.

plaszak | 28-10-14 | 12:43

@soledad | 28-10-14 | 11:41
Zeg, ik ben nogal visueel ingesteld. "Slip op de tong" bij Frans... brrr...

Smuts | 28-10-14 | 12:31

@ neuk jeus: georgie. Tjetstjenie. En qua doden na oorlog of zuiveringen staan Rusland en China op eenzame hoogte.
@Graaf v E: grappig dat idee had ik nou van het Russische bewijs. Als straks blijkt dat de metaaldeeltjes in de piloten afkomstig zijn van een BUK dan neem ik aan dat deze dan is afgevuurd door één van uw Oekraïense jets?
@Luchtstadfan: helaas hebben miljoenen andere gekken er niets tegen gedaan

RoBD=Skullfucker | 28-10-14 | 12:30

@ron78 | 28-10-14 | 11:38
Tsja, choose your poison. Gezien het recente verleden zou ik voor de Russen kiezen maar snap dat dat die keuze een persoonlijke is.

Smuts | 28-10-14 | 12:30

Als je maar lang genoeg draalt, erodeert steen wel weg. Zo ook die onderste.

Vergeetput | 28-10-14 | 12:29

@francisca van jole | 28-10-14 | 12:11
Heb het dus niet over de OVV.

Wat betreft niets doen door de regering:

"Staat ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek, de route naar het internationaal strafhof nog open?

Antwoord 12:

Die route ligt niet voor de hand [gevolgd door een ellenlang antwoord over juridische obstakels, verdragen, internationaal recht en overige argumenten waaruit eigenlijk maar 1 ding spreekt: de kans dat MH17 tot een strafzaak komt, is nagenoeg nihil.]"

Smuts | 28-10-14 | 12:29

@Tjemig | 28-10-14 | 11:35
Jij en ik! Want anders tickets zo duur als ze niet meer over roerige gebieden kunnen vliegen.

MarcS | 28-10-14 | 12:12

@Smuts | 28-10-14 | 11:31
De OVV gaat in eerste instantie over de veiligheid, duidelijk is dat men daar al mee bezig is geweest door niet meer over bepaalde oorlogsgebieden te vliegen.
Ten tweede kan men zodra duidelijk is wat de oorzaak was van het neerstorten van de MH17 dit gebruiken als bewijs of als leidraad om te gaan zoeken naar de schuldige(n), (het rapport is immers nog niet af).
Los daarvan zullen andere instanties reeds nu bezig zijn om bewijs te vinden hoe en door wie het toestel is neergehaald.
Dat er vervolgens door de regering niets mee gedaan gaat worden heb ik nergens kunnen lezen.

francisca van jole | 28-10-14 | 12:11

Elk land heeft de regering die het verdient. Wij zullen de provinciale staten verkiezingen maar eens afwachten. Wedden dat er niets verandert?!

goedemorgennederland | 28-10-14 | 12:08

Opstelten - VVD boef

niks mis mee | 28-10-14 | 12:04

-weggejorist-

neuk jeus | 28-10-14 | 12:02

sinar2 11.45
biflatie.nl
de val van de petro dollar

soledad | 28-10-14 | 11:56

i smell hoax

Kenpachi3763 | 28-10-14 | 11:53

Waarom doet de NL regering zo geheimzinnig? Je zou haast beginnen te vermoeden dat het een 'inside job' is geweest.

James Lastig | 28-10-14 | 11:52

Ik ben er allang klaar mee, zonder Putin en zijn landjepik was dit en duizenden andere doden nooit gebeurd.
Draait allemaal om goedkoop gas,macht en poen, begrijp tot heden niet waarom onze schamele belastingcenten in windmolens, terwijl je hetzelfde geld kan aanwenden door LNG installaties te bouwen om gas onafhankelijk te worden van een imperialistische Dictatuur en chanteurstaat.

gebrokenvleugel | 28-10-14 | 11:51

Bij Aircrash Investigation (te zien bij NGC) duren de meeste onderzoeken ook jaren en daar zitten er echte experts (NTSB) op het onderzoek. Klein verschilletje is wel dat we de waarschijnlijke oorzaak van het neerstorten eigenlijk al binnen een dag wisten omdat het triomfantelijk op Twitter was gemeld door de separatisten.

eerstneukendanpraten | 28-10-14 | 11:50

@soledad | 28-10-14 | 11:41
Die boycott van Rusland stond al langer vast en werd geeist door Obama om de amerikaanse economie op te vijzelen. Er moest alleen nog een aanleiding gezocht worden en die kwam toevallig op het juiste moment. En nog toevalliger een vliegtuig met passagiers uit een land dat één van de uitgebreidste handelsbetrekkingen heeft met Rusland.

sinar2 | 28-10-14 | 11:45

#HOAX

SickSense | 28-10-14 | 11:41

via de schotel heb ik kort geleden een analyse gezien op een duitse zender,met foto bewijzen over de ware toedracht.
fransje met zijn slip op de tong kan wel eens gelijk hebben met zijn zuurstof masker.
het is 1 groot politiek wespennest.
de boycot met rusland is dan wel ingevoerd,terwijl het onderzoek nog niet is voltooid.
over de rest maar te zwijgen

soledad | 28-10-14 | 11:41

Waarom wordt er niet klip en klaar gezegd of Nederland wel of niet die cruciale cockpitbeplating heeft? Waarom die geheimzinnigheid? Wat is er te verbergen? Waarom slaat geen Kamerlid of journalist hierop aan?

De Geus | 28-10-14 | 11:40

Het lijkt me precair dat de VVD haar handen niet langer aan de stuurknuppel houdt!!!
Het ware heersen is dienen.

Einde van de Domheid | 28-10-14 | 11:40

Mwah. "Onze" regering doet met MH17 zoals zij dat met ieder probleem doen; oeverloos eromheen praten en wachten tot het dossier vanzelf kwijt geraakt.
Waarna meewarig gekeken kan worden naar lastige vragenstellers. En gegaapt, wegens te druk met het verzinnen van een nieuwe belasting om de geldhonger van de EU te stillen.

Jan Passant mk2 | 28-10-14 | 11:38

Graaf van Egmont | 28-10-14 | 11:37
Maar gelukkig zijn de russen heel betrouwbaar.

ron78 | 28-10-14 | 11:38

Ik weet wel waarom het zo lang duurt voordat de satellietbeelden van de VS zo lang op zich laten wachten. Die moeten allemaal nog gefabriceerd worden, pixeltje voor pixeltje, zodat het bij het tonen net echt lijkt. En de schuldige zal ongetwijfeld Rusland zijn. Leer mij die Yanken kennen.

Graaf van Egmont | 28-10-14 | 11:37

Natuurlijk is al lang bekend wat er gebeurd is. Amerika heeft zoveel spionagesatellieten boven dat gebied hangen dat je er nog nauwelijks de zon kan zien.
Maar blijkbaar komt het naar buiten brengen van deze informatie op dit moment niet zo goed uit.

sinar2 | 28-10-14 | 11:37

De vraag die mij het meest dwars zit, is niet zozeer wie het gedaan heeft, maar wie het goed vond dat het vliegtuig boven oorlogsgebied vloog. Vliegen boven zo'n gebied is heel riskant, beide partijen schieten met van alles. Maar als iemand dat risico heeft afgezet tegen de besparing van een paar kilo brandstof, dan moet die als eerste in het bankje!

Tjemig | 28-10-14 | 11:35

Een goede relatie met Rusland is ivm de belangen in de energie-sector (gas/olie) belangrijker dan nu heel hard op de trom slaan en bij voorbaat een schuldige aanwijzen. Zo werkt de wereld van de internationale diplomatie en internationaal recht niet in tegenstelling tot de onderbuik die dat wel wil. Hierbij geldt ook: what happened happened. Het was een moment-opname, een aanslag en het leven gaat ook gewoon door. Het risico bestaat niet meer. Er is geen gevoel van angst (zoals bij 9/11). Pas wanneer met onweerlegbare feiten een schuldige aangewezen kan worden wordt het spannend. Als er geen internationale strafhof route is en straks blijkt dat Rusland een aandeel heeft gehad of überhaupt alleen de separatisten het hebben gedaan: wat dan? Veel opties die 1) de slachtoffers en woede bij Nederlanders en anderen genoeg doen en 2) voor de schuldigen echt pijn doen en een verschil maken zijn er niet. Een interventiemacht of alles van die strekking is uitgesloten. De schuldigen zullen sowieso nooit schuld bekennen. 'Incident, it was the other party. We have evidence. Good luck'. Lijkt mij een mooie hoofdbreker voor op het departement Algemene Zaken. Volgens mij is de conclusie dan al daar: shit happened. Glas, plas, was. Next!

joker3 | 28-10-14 | 11:33

@2_amazing | 28-10-14 | 11:30
Zou me verbazen als Opa Ivo de printknop wist te vinden. Daar heeft hij vast onderknuppels voor.

Misschien had hij niet eens uit zijn after lunch slaapje wakker hoeven worden...

Smuts | 28-10-14 | 11:32

goed verhaal, lekker kort

ApieVuist | 28-10-14 | 11:31

@francisca van jole | 28-10-14 | 11:28
En het antwoord van het kabinet is dat het niet uitmaakt of de schuldige wordt opgespoord want er wordt vervolgens niets mee gedaan...

Smuts | 28-10-14 | 11:31

Opa Opstelten ging toch vroeg naar bed, brief geprint 27-10-2014 18:24 uur. (zie document eigenschappen van het word docje)

2_amazing | 28-10-14 | 11:30

Eh GS, een Su25 is geen jager maar een grondaanvalstoestel ongeveer a la de Amerikaanse A-10 Thunderbolt.

Smuts | 28-10-14 | 11:30

Fuck onze regering. Dit is echt onacceptabel!

FreedomFTW | 28-10-14 | 11:29

Ik vraag me ook af hoe de relatie is tussen Hennis en de Amerikanen... ik kan me herinneren dat Hennis in het EU parlement een keer iets tegengehouden heeft mbt het verstrekken van vluchtinfo aan de Amerikaanse overheid. Zij was toen de held in het EU parlement want door haar vasthoudendheid ging dat alles niet door, dit tot diepe frustratie van de Amerikanen.. en die zijn dat niet vergeten denk ik. Kijk de film: A most wanted man, om te zien hoe sneaky die Amerikanen de zaak dwarszitten.

Rambo John J | 28-10-14 | 11:28

Wat een ophef om niets steeds over dat 'foprapport'. Het is niets meer, niets minder dan een feitelijke weergave van hetgeen er gebeurd is. Zolang je verder niet met 100% zekerheid conclusies kan trekken, valt er ook niks te rapporteren.

GS vervalt zo onderhand zelf tot het gedrag van een kolonie aluhoedjes met continue complottheorieen.

Supporter | 28-10-14 | 11:28

Het is duidelijk dat de heer van Rossem niet weet wat de taak van de OVV is.
www.onderzoeksraad.nl/nl/over-de-raad/...
Het is géén foprapport en gedegen onderzoek naar wat nu precies de MH17 heeft neergehaald kan i.d.d. lang duren.
De schuldige opsporen is niet de taak van de OVV, daar zijn andere instanties voor.

francisca van jole | 28-10-14 | 11:28

Leuke brief zonder spelfouten. Maar waar gaat dit eigenlijk over?

Paul Veerkamp | 28-10-14 | 11:27

Het bekend maken van de conclusie wordt uitgesteld tot een moment waarop bijna niemand daar nog belangstelling voor heeft. Wat zegt dat over de conclusie?

Islamofiel | 28-10-14 | 11:26

De onderste steen boven, iedereen 1000 euro, geen cent meer naar Griekenland, ach wie luistert nog naar een totale gek die door miljoenen andere gekken gekozen is om dit land te verzieken.

Lichtstadfan | 28-10-14 | 11:23

Ik heb een sterk vermoeden dat ook in deze zaak de touwtjes in handen zijn van Brussel. Er zal dus veel in de doofpot verdwijnen denk ik zo.

ProfessorX | 28-10-14 | 11:23

Er is schijnbaar iets te verbergen anders hadden we toch allang al geweten wat er nou precies gebeurt is.

Kets22 | 28-10-14 | 11:18

Nogmaals, die schimmige afspraken (rijtje) zijn niet met Maleisië maar wel met België (of all places). Niet de eerste keer dat dit hier verkeerd opgelijst wordt. Zal wel per ongeluk zijn.

Pimp my Voortuin | 28-10-14 | 11:17

Roept nieuwe vragen op.
De 9 slachtoffers (waarvan geen dna is gevonden) zaten deze allemaal in het gedeelte dat verbrand is, of liggen ze nog ergens in de akkers?

Antwoord 4. oorspronkelijk werd er gevraagd WIE het onderzoek doet naar de metaalresten in de piloten? het antwoord experts.....

2_amazing | 28-10-14 | 11:17

Goed werk Van Rossem!

joker3 | 28-10-14 | 11:16

Waar is die steen Mark... ow wacht.

ron78 | 28-10-14 | 11:15

-weggejorist-

neuk jeus | 28-10-14 | 11:14

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl