Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MOETKIJK. Lezing Pieter Omtzigt over Europa

Je zou het haast vergeten, maar er valt ook nog een continent te redden

Zo. En na al dat boreale geboer hier een lang ingewikkeld verhaal dat puisterige pubers vol vragen kunnen volgen zonder op een donkerbruin spoor terecht te komen. Pieter Omtzigt (bekend van tv) is dit jaar gevraagd om de Cleveringalezing te houden en vanwege de corona deed hij dat met een heel erg ongemakkelijk camerashot in een verder schitterende zaal. Het gaat over moed, het gaat over Europa, het gaan over ONS. Gewoon even luisteren. Of lezen (complete tekst na de breek). 

Complete tekst

 De enorme uitdagingen voor de rechtsstaat, instituties en samenwerking in Europa

Pieter Omtzigt, Enschede/Den Haag/Rotterdam, 23 november

Vandaag 80 jaar geleden zou professor Rudolf Pabus Cleveringa, decaan van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden de les moeten overnemen van zijn zojuist ontslagen collega professor Meijers, zijn zeer gewaardeerde leermeester. 

Meijers was ontslagen omdat hij Joods was, en met hem vele anderen. Ook de joodse leden van de rechterlijke macht werden de deur gewezen. Door velen werd dit eerste begin van de Jodenvervolging geruisloos geaccepteerd. De Hoge Raad protesteerde niet tegen het ontslag van zijn Joodse president, mr. Visser. Ook de ariërverklaring werd door de overige raadsleden zonder onvertogen woord ondertekend. Zij deden dit, omdat zij vonden dat protesteren toch geen zin had en dat het doelmatiger was om in stilte goed werk te doen.

Zo niet Cleveringa. Anders dan vele anderen, koos Cleveringa ervoor om een principieel standpunt in te nemen. Hij nam de les niet over, maar hield zijn befaamde rede, waarin hij zich kristalhelder uitliet over de onrechtmatigheid en onrechtvaardigheid van het ontslag van Meijers: 

 “Het is deze Nederlander, deze nobele en ware zoon van ons volk, deze mens, deze studentenvader, deze geleerde die de vreemdeling welke ons thans vijandiglijk overheerst, ‘ontheft van zijn functie’! Ik zeide u niet over mijn gevoelens te zullen spreken; ik zal mij eraan houden, al dreigen zij als kokende lava te barsten door al de spleten welke ik bij momenten de indruk heb dat zich, onder de aandrang daarvan, in mijn hoofd en hart zouden kunnen gaan openen.” 

Cleveringa wist dat hij hoogstwaarschijnlijk opgepakt zou worden en gevangen genomen zou worden. Hij wist dat hij zijn vrouw en 3 kleine kinderen lange tijd niet zou zien. En bovenal wist hij dat hij de Duitse bezetter niet zou overtuigen zijn Joodse collega Meijers weer in dienst te stellen. En zo geschiedde. 

Zijn rede was dus, in de visie van velen, niet doelmatig. En toch sprak Cleveringa hem uit. Want wat Cleveringa scherper zag dan anderen, was dat meebewegen met de bezetter niet doelmatig, maar zinloos was, dat dat er toe zou leiden dat “men van geval tot geval gaande zich steeds meer gewonnen geeft aan wat niet hoort”, totdat er “geen recht meer” zou bestaan en de ’Nederlandse wereld’ ten gronde zou gaan. En zo geschiedde. Want wat begon met het ontslag van alle joodse ambtenaren, zou uiteindelijk uitmonden in een massamoord op de meerderheid van de Nederlands joden.

En daarom trok hij aan de alarmbel en hij deed dat die dag niet voor de laatste keer. Zijn rede was geen opwelling, maar onderdeel van een zeer welbewuste en doorleefde zorg om recht, rechtsstaat en een vrij Nederland. Cleveringa protesteerde openlijk, omdat hij wist dat meebewegen geen zin had. 

‘Slechts de “principieelen” houding’, zo schreef hij zelf, ‘lijkt mij in dezen “doelmatig”. Cleveringa wist beter dat het soms noodzakelijk was om grenzen te stellen om trouw te blijven aan de eigen principes, om de rust op de korte termijn op te offeren om grotere ellende op de lange termijn te voorkomen.

(Dames en Heren)

Vandaag wil ik met u spreken over Europa, over de Europese samenwerking en over de Europese waarden. Heeft Europa toekomst? Kunnen we de huidige problemen te boven komen? En zo ja, op welke manier? De Cleveringalezing is hiervoor het uitgelezen platform, omdat juist de houding en de praktische, principiële en wetenschappelijke inzichten van Cleveringa als leidraad kunnen dienen voor het oplossen van de Europese problemen van vandaag. 

De Europese samenwerking, zoals wij die nu kennen, dateert van vlak na de oorlog. Na de eindeloze ellende, de terreur en de massamoord zetten de Europese landen in no time een aantal instellingen op om vrede, rechtsstaat en democratie in Europa te bewerkstelligen en te waarborgen. 

Winston Churchill gaf hier al in 1946, het jaar dat hij uit handen van Cleveringa een eredoctoraat ontving, in een rede in Zürich, de eerste aanzet toe: 

“Our constant aim must be to build and fortify the United Nations Organisation. Under and within that world concept we must recreate the European family in a regional structure called, it may be, the United States of Europe, and the first practical step will be to form a Council of Europe.”[1] 

De Raad van Europa, die tot doel heeft de mensenrechten en democratie te bevorderen, werd in 1949 opgericht. Een paar jaar later begint het langzame bouwen aan wat later de Europese Unie zou worden. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1952, de Europese Economische Gemeenschap in 1957, Euratom in 1958. 

Jarenlang leek het alleen maar vooruit te gaan. Nadat de rechtse Zuid-Europese dictaturen in Spanje, Portugal en Griekenland al eerder vervangen waren door democratieën, viel in 1989 de muur en kwam er een einde aan de communistische dictaturen in Europa. Een periode van ongekend politiek optimisme brak aan en dit mondde uit in snelle verdere stappen, zoals het verdrag van Maastricht in 1992. Daar werd besloten om een monetaire unie op te richten en er werd zelfs gestreefd naar een politieke unie. Vele voormalige dictaturen traden in de loop der jaren toe tot de Europese Unie. 

Maar 25 jaar later is van dit ongekende, politieke optimisme weinig meer over. Dit jaar verliet er voor het eerst een land de Europese Unie. Tussen de overige landen worden de verschillen steeds groter. De opvattingen over de rechtsstaat, de Euro en de toekomst van de Europese Unie lopen steeds verder uiteen. Het gezaghebbende freedom house classificeert Hongarije niet meer als een volledig vrij land. Politici van de oppositie, universiteiten, rechtbanken en NGO’s hebben allemaal te maken gehad met restricties, als zij niet in overeenstemming met de visie van de regering denken en handelen. Nederland levert op last van de internationale rechtshulpkamer voorlopig geen verdachten en veroordeelden aan Polen uit, omdat de Nederlandse rechters ernstig twijfelen aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en dus een eerlijk proces in Polen. Deze week spraken Hongarije, Polen en Slovenië hun veto uit tegen de Europese meerjarenbegroting, hetgeen de crisis in de Unie compleet maakt. Zij deden dit omdat zij het rechtsstaatsmechanisme wilden blokkeren, waarmee de EU subsidies kan opschorten of korten, wanneer een land niet voldoet aan de rechtstatelijksheidseisen of te corrupt is. Hierbij zijn nu drie belangrijke voorstellen geblokkeerd: de meerjarenbegroting die op 1 januari zou moeten ingaan, het Coronafonds en het rechtsstatelijkheidsmechanisme.

Met de Raad van Europa is het weinig beter gesteld. Gedurende het politieke optimisme tussen 1990 en 2001 traden vele nieuwe lidstaten toe. Dat waren niet alleen de Midden - en Oost Europese staten, die ook lid van de Europese Unie zouden worden, maar bijvoorbeeld ook Rusland, Oekraïne en Azerbaijan. 

Het Statuut van de Raad van de Europa vermeldt expliciet dat 

Every Member of the Council of Europe must accept the principles of the rule of law and of the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms”

Maar het kan moelijk volgehouden worden dat alle lidstaten hieraan voldoen. 

Rusland is, bijvoorbeeld, bepaald geen schoolvoorbeeld van een democratische rechtsstaat. In 2008 bezette Rusland na een oorlog met Georgië de facto Zuid-Ossetië. Hoewel Rusland zich in de Raad van Europa heeft verplicht om met de andere lidstaten te streven naar vrede en in goed vertrouwen samen te werken (“to collaborate sincerely and effectively”), werd de Krim bezet en ingelijfd bij Rusland, terwijl het toebehoorde aan een andere lidstaat: Oekraïne. Het leidde niet tot serieus optreden tegen Rusland in de Raad van Europa. 

Op gelijke wijze kan Turkije, lid sinds 1949 lid, doen wat het wil. Hoeveel oppositiepolitici er ook in de cel zitten, hoeveel journalisten er ook in de cel zitten en hoeveel tienduizenden ambtenaren er ook ontslagen zijn, van de Raad van Europa ondervindt Turkije nauwelijks hinder. 

Op de democratie in lidstaat Azerbaijan valt eveneens veel te merken.  Vader en zoon Aliyev zijn al sinds 1993 president. En de vice-president is de echtgenote van de president. Politici van de oppositie worden zeer regelmatig gevangen gezet. Desondanks blijft het land lid van de Raad van Europa. 

De corruptie in het land bracht bovendien de rot in de Raad van Europa zelf aan het licht. Azerbaijan heeft miljarden opzij gezet in een fonds. Dat geldt word ook gebruikt om West-Europese politici om te kopen, waaronder politici die een functie uitoefenden in de Raad van Europa. Drie jaar geleden initieerde ik samen met Frank Schwabe, nu de fractievoorzitter van de sociaal democraten, een onderzoek naar deze corruptie. Meer dan tien politici uit West-Europese landen, lid van gewone middenpartijen, bleken omgekocht en werden jarenlang geschorst. Een aantal van hen wordt nu gelukkig vervolgd

De Europese samenwerking, die gebaseerd zou moeten zijn op rechtsstaat, op democratie, op mensenrechten en vrij zou moeten zijn van corruptie, biedt dus een desolaat beeld in 2020. Waarom dreigt, na jaren van vooruitgang, de Europese samenwerking nu op een dood spoor terecht te komen? 

Voor het antwoord op deze vraag moeten we terug naar Churchill, naar de rede die hij in 1946 in Zürich uitsprak. Churchill was er zich van bewust dat er al eerder een poging was gedaan om tot een bovenstatelijke, internationale ordening te komen. Maar die totaal was mislukt: de na de eerste wereldoorlog opgerichte Volkenbond. Churchill legt in zijn rede uit waarom de Volkenbond tot niets had geleid:

“ The League did not fail because of its principles or conceptions. It failed because those principles were deserted by those states which brought it into being, because the governments of those states feared to face the facts and act while time remained.”[2] 

Deze opvatting van Churchill staat dicht bij die van Cleveringa. Beiden wezen op het belang van trouw aan de eigen principes, niet vanwege een morele verhevenheid, maar vanuit een praktisch oogpunt: soms is enkel de principiële houding doelmatig. Als er op de belangrijke momenten niet een streep in het zand wordt gezet – tot hier en niet verder -, als er op dat moment niet de confrontatie wordt gezocht, gaat de hele rechtsordening ten onder. 

Instituties falen wanneer zij hun eigen, fundamentele waarden niet langer verdedigen, maar opofferen aan de lieve vrede. Instituties falen wanneer zij niet langer optreden wanneer andere leden van die instituties de vooraf afgesproken grenzen zichtbaar overtreden.  Instituties falen wanneer de politieke wil ontbreekt om zelf pijn te lijden voor je idealen. 

We moeten ons dan ook afvragen in hoeverre Europa nog trouw is aan haar eigen idealen. We moeten ons afvragen of instituties in staat zijn zich principieel op te stellen tegen leden die vooraf afgesproken grenzen overtreden. En we moeten ons afvragen of die instituties zelf ook nog binnen hun eigen grenzen handelen.

De mogelijkheden om op te treden, om grenzen te stellen, zijn er wel degelijk. De Raad van Europa heeft de mogelijkheid om leden die stelselmatig de democratische beginselen of de mensenrechten schenden, uit de raad te verwijderen.[3] Maar ondanks deze bevoegdheden, wordt landen als Rusland, Turkije of Azerbaijan weinig tot niets in de weg gelegd, laat staan uit de Raad van Europe gezet. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, onderdeel van de Raad van Europa, doet wel uitspraak in vele relatief kleine zaken van individuele burgers, maar er is nog steeds geen definitieve uitspraak over de zaken tussen de staten Georgië en Rusland na de oorlog. Bovendien weet iedereen dat Rusland zich toch niet aan de uitspraak zal houden als het Hof oordeelt dat het de bezette gebieden moet opgeven. 

En iedereen lijkt zich daar bij neer te leggen. Dit betekent dat ze niet alleen de Raad van Europa niet serieus meer nemen maar ook de fundamentele waarden waarvoor zij staat - mensenrechten en de democratie. 

Om te zien dat het ook anders kan, hoeven we alleen een korte blik achterom te werpen op de geschiedenis. Op 21 april 1967 grepen een aantal kolonels de macht in Griekenland. Griekenland was op dat moment lid van de Raad van Europa. In de assemblee van de Raad van Europa zat op dat moment een principiële Nederlandse parlementariër. Zijn naam: Max van der Stoel. Zijn inspiratiebron: professor Cleveringa. 

Als zestienjarige had Max van der Stoel het optreden van Cleveringa van dichtbij meegemaakt. Hij wat een klasgenoot van Cleveringa’s dochter op het stedelijk gymnasium in Leiden en ze maakten het huiswerk Grieks en Latijn bij Cleveringa thuis. Hij zag met eigen ogen wat de protestrede teweeg bracht. 

Zijn proteststem”, zo herinnerde Van der Stoel zich later, “werd door de studenten snel vermenigvuldigd en over het hele land verspreid. Om op dat moment, ongeacht de consequenties, zo’n principieel standpunt in te nemen, dat vond ik heel indrukwekkend

En dus koos Van der Stoel in 1967, toen hij Kamerlid was, voor het principiële standpunt. Hij liet zich tot rapporteur inzake Griekenland benoemen en schreef een gedetailleerd rapport over de mensenrechtenschendingen en bewerkstelligde dat de Assemblee met overgrote meerderheid opriep Griekenland uit de Raad van Europa te zetten. Na dit rapport en voor de stemming van de Lidstaten, stapte Griekenland zelf uit de Raad van Europa. Voor de kolonels was Van der Stoel de vijand, bij de Griekse democraten was hij een grote held. 

Merkt ook op dat Nederland het toen samen met Denemarken, Zweden en Noorwegen aandurfde om een rechtszaak aan te spannen tegen NAVO bondgenoot Griekenland om die streep in het zand te zetten, ter willen van de democratie, ter wille van de mensenrechten. Gewoon middenin de koude oorlog. 

En dit principiële standpunt, dit verdedigen van de eigen, fundamentele waarden, zorgde ervoor dat de Raad van Europa een effectief en geloofwaardig orgaan bleef om de mensrechten en de democratie in Europa te bevorderen. En dat is precies, waar het nu misgaat. 

En hetzelfde gebeurt in de Europese Unie

De Eurozone functioneert niet goed en veel landen houden zich niet aan de regels. Het is helder dat lidstaten in de huidige crisis tijdelijk extra geld moeten uitgeven om de economie de stabiliseren. De gemaakte afspraken in het stabiliteitspact, dat lidstaten bindt aan begrotingsevenwicht of surplus en maximaal 3% tekort en maximaal 60% schuld, kunnen tijdelijk los gelaten worden. 

Het probleem is dat ze al volstrekt niet werden nageleefd voor de Corona crisis. Neem bijvoorbeeld Italië, dat een staatsschuld van boven de 130 procent van het bbp heeft - meer dan twee keer zo veel als is toegestaan volgend de Europese begrotingsregels. Door nu nog meer schuld op te bouwen komt Italië nu echt in de gevarenzone en doemt de vraag op of het in staat is dit eigenstandig te dragen. Dit is de consequentie van het structureel niet handhaven van regels. En we hebben gezien waar het structureel niet nakomen van de regels bij Griekenland toe geleid heeft: tot een grote crisis en financiele pijn in Griekenland, maar ook, nee juist ook in de andere euro-landen. Dit soort problemen worden namelijk alleen groter en pijnlijker wanneer zij niet tijdig aangepakt worden. 

De ECB heeft een rol op zich genomen, waaraan toch overduidelijk getwijfeld moet  worden of dit binnen haar mandaat past – zie de recente uitspraak van het Duitse Grondwettelijk Hof. De bedoeling was dat de ECB een soort Bundesbank zou worden, zonder monetaire financiering zoals neergelegd in artikel 123 van het verdrag. Inmiddels heeft het Europese stelsel van centrale banken, zonder additioneel mandaat, obligaties en andere papieren opgekocht ter waarde van meer dan 60% van het BBP van de hele Eurozone. En deze dynamieken versterken elkaar – het toestaan van het opbouwen van schuld door lidstaten en het opkopen van deze schuld door de ECB. Totdat het in elkaar stort. Daarom moet er in de herstelfase een strak plan komen ter afbouw van schulden.

Want ook hier lijkt het principiële standpunt te zijn losgelaten uit doelmatigheidsoverwegingen. We doen “whatever it takes” om de Eurozone aan de gang te houden en accepteren daarbij dat het mandaat van de ECB wordt ingevuld op een manier die steeds verder afwijkt van de oorspronkelijke bedoeling. Maar ook als we zo de problemen provisorisch oplossen, als we zo voorthobbelen, van incident naar incident, blijft het kernprobleem op tafel liggen: waar ligt de grens? Hoe vaak accepteren we dat begrotingsafspraken niet worden nagekomen, zonder dat sancties volgen? Tot hoever laten we toe dat de ECB haar mandaat nog verder oprekt? 

Bij de rechtsstaat van Polen en Hongarije gebeurt hetzelfde. Stapje voor stapjes wordt die uitgehold. En elke keer de schouders ophalen wanneer dat gebeurt, betekent dat de weg terug naar een minimumniveau van rechtsstatelijkheid langer wordt. En we krijgen er nu zelf last van doordat we geen mensen aan Polen kunnen uitleveren.

Ook als er deze dagen een compromis komt, is het probleem niet opgelost, maar wachten we gewoon tot de volgende verslechtering.

Zonder duidelijke grenzen, zonder afspraken die worden gerespecteerd of kunnen worden afgedwongen, wordt de kern van de Europese Unie, de rule of law, uitgehold en verzwakt daarmee de hele Unie. Zonder afdwingbaarheid hebben rechtsregels weinig waarde, zijn ze zelfs, in de opinie van Cleveringa, in het geheel geen recht. Juist daarom ging hij zich in het latere deel van zijn carrière zich voornamelijk toeleggen op het procesrecht, “vanwege de sterk bij hem levende overtuiging dat het materiële recht slechts recht is bij de gratie van goede procedureregels waardoor het geëffectueerd kan worden”.[4] 

De weg die Cleveringa ons wijst in de huidige crisis in de Europese instituties is dus tweeledig. Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat afspraken kunnen worden afgedwongen, ongeacht of dit nu afspraken over het stabiliteitspact zijn of afspraken over de rechtsstaat en rechterlijke onafhankelijkheid. Daaraan schort het nu. De instantie die op de naleving van de regels moet toezien, de Europese Commissie, heeft nauwelijks een democratisch mandaat. Een democratisch gekozen regering zal zich aan zo’n commissie minder gelegen laten liggen dan aan de eigen kiezer. We zagen dat bij Duitsland en Frankrijk over het stabiliteitspact, we zien dat nu bij Hongarije en Polen over de rechtsstaat. Dus een stap in het proces zal moeten zijn dat een instituut met een groter democratisch mandaat die naleving gaat afdwingen.

Anderzijds kunnen we van Cleveringa leren dat we de moed moeten hebben om grenzen te stellen, om soms de confrontatie te verkiezen boven de lieve vrede, om het principiële pad te bewandelen, niet uit een soort van morele verhevenheid, maar juist omdat de principiële weg in sommige gevallen de enige doelmatige weg is. 

Concreet betekent dit dat we ons dus moeten inzetten voor een vernieuwing van de democratie in Europa gebaseerd op de fundamentele principes van democratie. In navolging van Cleveringa, gaat dit onder andere over de juiste procedures die gevolgd dienen te worden om een weerbare en levende democratie te hebben. Democratische processen doen ertoe. Openheid doet ertoe. En wederzijds vertrouwen doet ertoe. 

 Daarom moeten we strepen trekken in het zand bij de twee hoofddossiers, namelijk bij de financieel-economische en monetaire ordening en bij de rechtsstatelijkheid. En vaak het is heel simpel: niet nieuwe afspraken maken, maar gewoon de gemaakte afspraken nakomen en dat afdwingen.  We moeten echt ophouden met constant maken van nieuwe afspraken als schaamlap wanneer niemand nakoming van de oude afspraken afdwingt.

Maar er zijn ook meer stappen nodig om de Unie te laten functioneren 

1. Vergroten van de openheid te beginnen bij de Raad van Ministers die nu geheim is. Wetgeving die niet openbaar tot stand komt is werkelijk ongehoord en past niet binnen een democratie. Ondanks onze pogingen – ook dit dossier trek ik samen met Renske Leijten – en ondanks de steun van meer dan 20 Europese parlementen, bewegen de regeringen nog niet. Maar wij hebben wat ervaring met hard trekken.

2. Verantwoording afleggen: Het Europees Parlement kan de Commissie in haar geheel ontbinden na een motie van wantrouwen, maar alleen de voorzitter kan het ontslag aanvragen van een individuele commissaris. In een normaal parlement kan een disfunctionele minister gewoon naar huis gestuurd worden.

3. Participatie bevorderen: Een fundamentele pijler van de democratie is de actieve deelname van de burgers aan het politiek debat. Dit vergt dat het democratische debat toegankelijk is en gevoerd wordt in een gemeenschappelijke taal en discussieruimte. En het vereist dat duidelijk is hoe nieuwe wetgeving, die direct in de EU landen doorwerkt, tot stand komt

4. Terugbrengen van wederkerigheid als fundamentele principe van democratische omgang om de geest van samenwerking weer springlevend te maken. We zien een gebrek aan wederkerigheid en dus constructieve samenwerking op meerdere terreinen. Malta en Cyprus hebben jaren veel geld verdiend aan de verkoop van gouden paspoorten aan soms criminele mensen van buiten de unie, die vervolgens vooral elders in de Unie gingen wonen en daar bijvoorbeeld veiligheidsproblemen veroorzaken. Meerdere landen, waaronder Nederland, proberen via constructies hoofdkantoren of brievenbusfirma’s of andere zaken aan te trekken, die ervoor zorgen dat er in andere unielanden minder of geen belasting betaald wordt. 

Laten we dus, met deze inzichten van Cleveringa, een volwassen debat voeren over de toekomst van Europa. Wanneer er kritiek is op het handelen van Europese instituties, wordt het debat te vaak gesmoord door dit als “eurosceptisch” af te doen. Maar oprechte kritiek is juist nodig om ervoor te zorgen dat instituties hun fundamentele waarden niet uit het oog verliezen. Niemand wist dat beter dan Cleveringa. Want hoewel deze grote, rechtvaardige geleerde een fel en doorleefd verdediger van de rechtsstaat was, schroomde hij gedurende zijn hele carrière niet om niet mis te verstane kritiek te leveren op rechterlijke uitspraken. Daarvoor had hij – in de woorden van Langemeijer - “een bepaald mindere eerbied”,[5] juist omdat hij het recht zo belangrijk vond. Laat ons met dezelfde blik naar de Europese instituties kijken, juist omdat de Europese samenwerking zo belangrijk is.

Dank u wel. 

    

[1] (Churchill, University of Zurich, 19 September 1946)

[2] Churchill, University of Zurich, 19 September 1946

[3] “Any Member of the Council of Europe which has seriously violated Article 3 may be suspended from its rights of representation and requested by the Committee of Ministers to withdraw under Article 7. If such Member does not comply with this request, the Committee may decide that it has ceased to be a Member of the Council as from such date as the Committee may determine.”

[4] H. Drion: Levensbericht R.P. Cleveringa, in Jaarboek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1981-1982, Amsterdam, pp. 188–194.

[5] Langemeijer geciteerd in H. Drion: Levensbericht R.P. Cleveringa, in Jaarboek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1981-1982, Amsterdam, pp. 188–194.

Reaguursels

Inloggen

Dus dan heb je als CDA de keuze tussen trekpop Hugo de Jonge en klasbak Pieter Omtzigt,...
En dan kies je de trekpop.

Stijlicoon | 28-11-20 | 15:58 | 1

Je zou met een partij, die het vooral van boeren moest hebben, de knuppel in het hoenderhok kunnen smijten (wat wel eerlijke politiek zou bedrijven), maar dan zijn ze bij de volgende verkiezingen ook meteen hun kans op regeren kwijt. Het polderen is zo ver doorgeslagen dat alle regerende partijen eigenlijk een grote kleuterklas zijn, die elke keer na de verkiezingen doorschuiven na het volgend jaar. Zo houden ze zich in stand, nadeel is dat er geen leraar meer voor de klas staat, maar het een vrije school is geworden waar ze gevraagd wordt het gevoel van een aardappel in een dans uit te beelden. Zolang dat in stand blijft zijn we hopeloos verloren.

brie-de-penis | 28-11-20 | 18:16

Tijd dat Hugooooooo *burp* een burn out krijgt. Dan kan Pietertje leider worden. Meteen wat mafklappers opzij schuiven en voor zn principes staan. Zou wel zo mooi zijn.

BoerBob | 28-11-20 | 13:57 | 1

En nu de werkelijkheid.

Jee-Dee | 28-11-20 | 14:37

En dit van de hand van de man die in grote mate medeplichtig is aan het uitleveren van onze toekomst aan de duistere krachten van die tirannieke mogendheid? Laat me niet lachen, dat doet Omtzigt al genoeg over uw kinderlijke naïviteit.

Reaguurdeskundige | 28-11-20 | 12:58

Het hele omtzichtelijke verhaal in het kort: NEXIT NU op z'n Cleveringaas!

CleaudeSacke | 28-11-20 | 12:58

Ja, dank u.
In een tijd waarin je niks meer aan de kaak mag stellen, want wehh gekwetst (of faken van gekwetst om de moedwil erachter te verbloemen). Door alle lagen heen, op je werk, in de politiek, op straat. Bek houwe met je kritiek!
Hoe kun je ooit verbeteren....

Kouwe Kees | 28-11-20 | 12:23

Als hij oprecht een principieel standpunt wil innemen dat doelmatig is dan is de enige optie opgeven wat er nu staat, eruit stappen en met de oprecht goedwillenden opnieuw beginnen. Wat er nu ligt is niet te redden. Iedereen weet dat, alleen de Britten hebben het lef gehad om een principiele keuze te maken.

Wetten waar geen mandaat van het volk aan ten grondslag ligt zijn geen wetten, in ieder geval niet in democratische zin. De EU barst van de regels maar geen van allen zonder mandaat van de bevolking. Die Britten hadden dat 800 jaar geleden al door toen ze de Magna Carta opstelden. Dat is het begin van ware democratie in Europe en al die hoogdravende principes waar Omtzigt het over heeft zijn gebouwd op dat fundament. Plakkaat van Verlatinghe idem dito: de koning dient het volk, niet andersom. De EU is een kaartenhuis op drijfzand omdat het die basisprincipes niet erkent, zelfs actief bestrijd door het negeren van democratische verkiezingsuitslagen en referenda.

De kritiek op landen als Polen en Hongarije is (grotendeels) terecht, maar dat is niet echt het irritatiepunt bij de Eurofielen, het is enkel de stok waarmee geslagen wordt. Het echte probleem van Eurofielen is dat die landen het lef hebben om het belang van hun eigen bevolking te stellen boven de globalistische links-extremistische agenda van de EU. En bij non-compliance moet worden ingegrepen om anderen niet het idee te geven dat zij misschien toch ook voor hun kiezers moeten opkomen.

Iedereen die denkt dat er iets te hervormen valt aan de EU is superdom en/of extreem naief, en dat is Omzigt niet. Cleveringa sprak zich uit tegen het ondemocratische handelen van een bezetter, maar is blind voor het feit dat we 80 jaar later in precies dezelfde situatie zitten. Toen was het gezicht van de bezetter een eng mannetje met een raar snorretje, nu is er geen gezicht of focuspunt voor verzet omdat het opzettelijk vaag is gemaakt wie er nu aan de touwtjes trekt. Het resultaat is hetzelfde, Of je het nu bezetter noemt of dictatuur, we leven onder regels die geen mandaat van het volk hebben.

Omtzigt is niet dom, noch naief, dus als je alles optelt en aftrekt is hij gewoon een hypocriet. Hij probeert mee te liften op het lef van iemand die zijn rug recht hield, terwijl hij zelf degene is die de bezetter niet bestrijdt maar overeind wil houden.

Doe_eens_normaal_man | 28-11-20 | 11:47 | 3

Hulde!

jemagookniksmeer | 28-11-20 | 12:22

Fantastisch verwoord

Cashforce1 | 28-11-20 | 14:16

Tututututut, wat een verbaal geweld joh. Hij doet wel gewoon zijn mond open waar anderen mee de fuik in blijven lopen. Ja ik ben idd ook wel benieuwd waar dit nu conreet toe leidt. Zet Omtzigt hier nou een eerste stap naar een eigen partij? Zou een mooie move zijn nu Forum op zn gat ligt

mreasyaloha | 28-11-20 | 17:00

Gelukkig is Pieter "The untouchable " Omtzigt er nog. Waarom begint hij niet zelf een partij ? Hij zal minimaal één zetel krijgen !

Kim-Jung-Un | 28-11-20 | 11:45 | 1

Bedoel je minimaal 1 stem? ;-) Maak er maar 2 van

mreasyaloha | 28-11-20 | 17:02

Prachtige speech van Omtzigt. Hij voelt zich overduidelijk verbonden met Cleveringa cum suis. En dat is een kreet om aandacht voor de zaak.

Schwanzeleber | 28-11-20 | 10:04 | 2

Een roepende in de woestijn, ze geven de macht echt niet meer uit handen. Maakt u zich maar geen illusies....

serieusgenomen | 28-11-20 | 10:18

Deze lezing is helaas vrijwel een op een toepasbaar op de politiek, het bestuur, en de rechtspraak van Nederland. Democratie en rechtstaat zijn niet vanzelfsprekend, maar een rationeel construct, dat constant bewaking, intrinsieke kwaliteit, en moed van de betrokken actoren nodig heeft.
Helaas ontbreekt het daar bij velen aan.

Harry.Langezwaal | 28-11-20 | 12:00

Omzichtig kijkt Pieter om zich heen. Hoe heb ik een maximaal bereik zonder van mijn principiële podium te worden geschopt. Ga zo door Pieter, misschien doet goed voorbeeld volgen!

Acidstain | 28-11-20 | 09:37

Eindelijk iemand dier begrijpt dat een democratie over burgers gaat en niet over bedrijven of politici. Grenzen trekken moet, niet alleen voor landen maar ook voor burgers en bedrijven.

Ingpe | 28-11-20 | 08:51 | 1

1 keer trek je de conclusie, EU (ssr) is een illusie....

serieusgenomen | 28-11-20 | 09:19

Strepen trekken in het zand.
Er staat hierboven niet dat de man de staat daagt.

Er staat "stappen nodig om de Unie te laten functioneren"
Uitgeluld. EU-muppet weergalmt uniegeluid.

Dan ben je dus precies een JeePee met die vele internationale onderscheidingen op z´n bast.

Die vreemde "onvervreemdbare Europeesche Nationaliteit" opmerking van die ene EU-despoot wat jaren terug, was ook helemaal geen Heim ins Reich proclamatie.

Haal je land terug of loop de zee in.
Grote stappen zijn al gezet, effe zwaaien naar penthouse en dan immer gerade aus.

hallevvezool | 28-11-20 | 08:24

Beste Pieter, Cleveringa zou kotsziek worden als hij hoort dat een referendum waarin de burgers gevraagd wordt, of ze accoord gaan met de grondwet voor deze europese unie, gewoon genegeerd wordt en in Lissabon met een fop documentje toch in werking wordt gesteld.
Deze europese commissie heeft nog helemaal geen bestaansrecht en onze grondrechten worden iedere dag geschonden.

NatNiks | 28-11-20 | 02:59 | 1

En niet te vergeten: onder een CDA premier!
Duidelijker: 141 van de 150 2e kamer leden stemden toen voor die grondwet (met een andere naam). Alleen de PVV was tegen!
Stem PVV!

discriminazie | 28-11-20 | 10:06
-weggejorist-
ChiefCock | 28-11-20 | 02:58 | 2

Allemaal leuk en aardig dat Pieter Omzigt de Clevingalezing houdt. Maar Clevinga draait zich 100 keer om in zijn graf omdat Omzigt alleen de Kadaverprartijdiscipline volgt. Ik snap werkelijk waar niet waarom Omzigt deze lezing geeft. Zodra hij tegengesteld aan de partijdiscipline stemt, dan vind ik hem pas passend voor de Clevingalezing...

-PR- | 28-11-20 | 01:11 | 5

@Dutch-Super-Evil | 28-11-20 | 01:35: Juist, allemaal gelul voor de bühne... Omzigt kan af en toe, voor het publiek, best op een amusante manier ergens zijn tanden in zetten. (Bijvoorbeeld de toeslagen affaire, waarvoor hulde.) Maar hij zo en blijft welbewust onderdeel van het verrotte CDA.

BadPatNL | 28-11-20 | 02:44

Appels met peren verhaal. Feiten onjuist weerleggen "bezijden de waarheid, zoals van Agt dat noemde..." misschien indrukwekkend voor het schaapjesvolk, maar niet meer dan bedoelt voor de bühne en verkiezingen (waarvan de uitslag al bekend is..).

serieusgenomen | 28-11-20 | 07:38

Deze man verdient veel meer credit, de beste stuurlui staan duidelijk aan wal. Hij legt zelf haarscherp uit waarom hij niet tegen de partijdiscipline stemt. Hij kiest zijn oorlogen heel bewust:
youtu.be/8lRj1znN0tA?t=3750 (1uur:02min:30sec)

Mr Moore | 28-11-20 | 08:02
▼ 2 antwoorden verborgen

Omtzigt is een held.

Masturwasbeert | 28-11-20 | 01:09 | 3

Omtzigt blaft maar bijt nooit... eigenlijk is het een schoothondje .... als er 1 iemand is die zichzelf continue verloochent is het Omtzigt zelf wel.... helaas .... want wat hij zegt snijdt wel vaak hout.... daarnaar handelen ho maar.....

#10 | 28-11-20 | 07:29

Op pantoffels... that is.

serieusgenomen | 28-11-20 | 07:31

Hij legt zelf haarscherp uit waarom! Hij kiest zijn oorlogen heel bewust:
youtu.be/8lRj1znN0tA?t=3750 (1uur:02min:30sec)

Mr Moore | 28-11-20 | 13:06

Het verbaast mij iedere keer weer dat Polen en Hongarije als voorbeelden worden aangehaald waar de democratie niet functioneert. Volgens mij zijn de regeringen aldaar democratisch gekozen en met grote meerderheid. Het is de EU een doorn in het oog dat zowel Polen als Hongarije geen islamitische 'vluchtelingen' willen opnemen. Zou het er mogelijk mee te maken hebben dat de enorme toevloed van Noord-Afrikaanse en Turkse moslims niet overal, ik zeg het heel voorzichtig, heeft gezorgd voor vrede, vrijheid en toename van het leefgenot? Ik zou God op mijn blote knieën danken als onze regering een klein beetje leek op die van Polen en Hongarije. Beide landen hebben een erfenis bij de rechterlijke macht van het sovjet verleden. Men is nu bezig om op die plekken juristen te krijgen die bereid zijn om meer in lijn te werken met de maatschappelijke vraag. Is dat zo veel slechter dan het Nederlandse systeem waar (linkse) politieke vrienden voor het leven benoemt worden door de gevestigde elite? Gevolg is dat veel leden van de rechterlijke macht volledig losgezongen zijn van de Nederlandse waarden en normen. Polen en Hongarije hebben democratisch gekozen regeringen die hun eigen volk op de eerste plaats zetten. Gevolg is dat je in de grote steden, en ik ben er recentelijk nog geweest, 's-avonds rustig op straat kan lopen. Dat er Joodse wijken zijn waar de keppeltje s gewoon worden gedragen en waar Israëlische toeristen welkom zijn. Kom eens naar het 'vrije' Amsterdam en ga daar eens met een keppeltje over straat.
Dit is geen lofzang op Polen en Hongarije, want ook daar is wel het een en ander mis, maar als Nederlander kan je beter je bek houden als het over democratische rechten gaat. Weet U het nog het referendum over de Europese grondwet? Hoe het schorum, ik kan het niet anders noemen, onze rechten met voeten trad. Het referendum werd snel afgeschaft met als gevolg dat wij de volslagen klimaat en immigratie waanzin door ons strot krijgen gedouwd.
Rutte is veel erger dan Orban en het is nog een slijmbal ook.

dickg | 28-11-20 | 01:02 | 4

Na het lange schrijven van u, een kort antwoord: U heeft gelijk!

BadPatNL | 28-11-20 | 03:48

Weinig aan toe te voegen. 1 kleine opmerking, die "noodwet" in NL, die zowel het "democratisch" gekozen 1ste danwel 2de kamer buitenspel zet alsmede de kudtburgert kalltstelt van zijn grondrechten, zijn mijns inziens 100X erger dan wat zich hier in voormalig Oost=Europa afspeelt. Over principes gesproken....

serieusgenomen | 28-11-20 | 07:26

Eens. En dan zijn de Nederlandse EU politici het ergste. Met die gl heks sargentini voorop...

MondKapper | 28-11-20 | 08:30
▼ 1 antwoord verborgen

Loopt er weer een Nederlander met zijn vingertje te wapperen naar anderen. Het is hier anders ook een augiasstal, met een minister president die constant liegt.
Fotorolletjes die verdwijnen, bonnetjes die verdwijnen, recht dat niet gesproken wordt, toeslagen affaire, corruptie, enorme drugsmaffia, klokkenluiders die kapot gemaakt worden, criminelen die de hand boven het hoofd wordt gehouden ten kosten van de slachtoffers enz.
Omzigt brengt het mooi.

watergeus | 28-11-20 | 00:47 | 1

Fotorolletjes, srebrenica 1995? Die Rutte is echt overal.

Acidstain | 28-11-20 | 09:42

Ik ben voor, hoor. Maar besef wel dat deze roep om meer democratie in de EU tevens meer federalisering betekent, vrienden van GeenStijl.

TheFirstYelle | 27-11-20 | 23:44

Volgens de doctrine van dhr. Omtzigt: in 2008 bezette Rusland na een oorlog met Georgië de facto Zuid-Ossetië.
Dat klopt niet, dat is de omgekeerde waarheid: op 8 augustus 2008 begonnen in Beijing de Olympische Spelen en Vladimir Poetin was in China. Dat het Georgische leger juist de dag ervoor op 7 augustus Zuid-Ossetië aanviel was dan ook geen toeval.
De Russisch-Georgische oorlog werd op 7 augustus 2008 gestart toen Georgische troepen onder leiding van de Israëliër Davit Kezerashvili Zuid-Ossetië aanviel waaronder de hoofdstad Tsinvali.
Daarbij werden ook Russische vredestroepen gedood, die waren daar tussen beide partijen geplaatst dankzij een internationaal akkoord ondertekend door de EU, de VS, Rusland en Georgië.
Er werd door het Georgische leger ook het lokale hospitaal aangevallen: een oorlogsmisdaad.
Waarna het Russisch leger op 8 augustus de tegenaanval inzette. Daarbij werd alleen tijdelijk het grensgebied in Georgië bezet. Dit in overeenstemming met het internationaal recht.
Verder weten wij dat het Georgische leger de steun had van de VS en het land onder leiding stond van een gewezen Amerikaanse advocaat: Saakasjvili getrouwd met Sandra Roelofs uit Terneuzen.
Het zijn goed gekende en door o.a. de EU toegegeven feiten. Maar dat Pieter hier die leugens oplepelt wekt geen verbazing. Hij grossiert immers niet in het geven van de feiten maar even verder, over de Krim, in het verspreiden van anti-Russische propaganda.
Veel geloofwaardigheid heeft Pieter op dit vlak dan ook niet.

faraday | 27-11-20 | 23:34 | 4

Het Russisch verhaal klopt ten alle tijden helemaal...

Neuth | 28-11-20 | 10:01

Russen zijn nog nooit een oorlog begonnen (uitgezonderd hun eigen revolutie, that is).

serieusgenomen | 28-11-20 | 10:22

@Evocatus | 28-11-20 | 01:20: Gegeven het orakel hierboven en aansluitend uw reactie ben ik toch niet te blameren over wat inhoudelijk niet zoveel uitmaakt.

faraday | 28-11-20 | 15:03
▼ 1 antwoord verborgen

Degene die een streep in het zand zou moeten trekken, en dat allang had moeten doen, is Pieter Omtzigt: Rutte tot hier en niet verder.
Maar helaas daar botst Omtzigt met zichzelf.......................

Broadsquire | 27-11-20 | 23:30

Nogal een contrast. Een onverschrokken strijder tegen de voordurende linkse gekte wordt al dagen voor de bus gegooid. Een farizeeër van het Vierde Rijk krijgt een enorm podium.

Cepalislam500mg | 27-11-20 | 23:04 | 5

@Kuifje-naar-Brussel | 27-11-20 | 23:29:
Natuurlijk. Baudet is weer een fascist. Complimenten hoor. Maar ik geef toe, ik ben begonnen, al vind ik iemand farizeeër noemen minder kwalijk dan iemand fascist noemen. Zo zou ik u bijvoorbeeld ook geen structurele leugenaar noemen, enkel omdat Rutte structureel liegt.

Cepalislam500mg | 27-11-20 | 23:48

@Kuifje-naar-Brussel | 27-11-20 | 23:29:
Waar zijn eigenlijk de bewijzen t.a.v. Baudet? Het typeert de huidige VVD dat men, in de trant van bovenstaande, het niet zo nauw met de waarheid neemt als dat uitkomt voor eigen gewin. Dat was ten tijden van Pim Fortuyn trouwens eigenlijk ook al zo. En zo is de cirkel weer rond. It’s a bloody shame!

benjeallanggek | 28-11-20 | 00:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Hongarije en Polen hebben jaren onder een communistisch juk geleeft en hebben waarschijnlijk geen zin dit opnieuw te moeten ondergaan onder een marxistisch EU juk. EU gaat ten onder aan hun financiële zeepbel de €.

revolte | 27-11-20 | 23:01 | 6

@Kuifje-naar-Brussel | 27-11-20 | 23:30: dat gebeurt in Nederland ook steeds sneller en meer. Er wordt hier trouwens ook geen rekenschap afgelegd, net zoals dat niet in de EU gebeurt. Anders was Rutte weg, en de EU opgedoekt. Zoals het hoort ook.

VP732 | 28-11-20 | 01:22

@Kuifje-naar-Brussel | 27-11-20 | 23:30: Ha ha ha, wat een nonsens. Probeer je nou interessant te doen of aandacht te trekken trolletje van me ? 1 ding is zeker, het schaapjesgedrag dat je hier tentoon stelt, getuigt van een absolute stupiditeit en onwetendheid, dat zijn weerga niet kent. Dessalniettemin, mocht je werkelijk willen weten waar je over praat voordat je je misinformatie ten toon wilt spreidden, kom gerust een keer een bakkie doen. Misschien (al betwijfel ik het) kun je nog eens wat opsteken qua cultuur, vrijheid van meningsuiting en ideeën.

serieusgenomen | 28-11-20 | 09:51
▼ 3 antwoorden verborgen

Zodra je de menselijke maat wegvaagt, de democratie ondermijnt, de stem van het volk negeert, wetten en regels met voeten treedt, verdragen niet nakomt en bovendien geen grenzen stelt aan alles wat is afgesproken, dan hebben we het over de definitie van de EU. Dan tiert de corruptie welig. Je kunt individuele landen zoals Polen, Hongarije, Malta, Cyprus etc. over van alles en nog wat nawijzen; kijk eerst eens naar jezelf EU, Merkel, Macron, ECB enz..
Ik ben voor verregaande en diepgaande Europese samenwerking op velerlei terreinen om vrede, veiligheid en economische voorspoed te bevorderen, en dat kan juist heel goed zonder EU, zonder Brusselse betrokkenheid.
Daarom ben ik fel gekant tegen de EU zoals hij bestaat en functioneert.

Broadsquire | 27-11-20 | 22:55 | 6

@Broadsquire | 27-11-20 | 23:28: Inderdaad, inhoudelijk is je eerste tegel erg sterk. Weg met die EU en leve Europese samenwerking en nationale soevereiniteit!

VP732 | 28-11-20 | 01:24

Precies, er is ook niemand die uit kan leggen wat er nou mis was met het "gewone" Europa, met grensbewaking voor ieder land en daarmee het eigen cultuur en gewoonten beschermd.

serieusgenomen | 28-11-20 | 09:55
▼ 3 antwoorden verborgen

De oplossing voor een falend centraal Europees beleid, is nog meer centraal georganiseerd beleid?

Terug naar de EEG, Pieter!

Ik hoef niet bij een Hongaarse op de thee en ik verwacht haar ook niet bij mij.

Als we hun goederen door Rotterdam heen persen, ben ik al ruimschoots tevreden!

Verbind strengere voorwaarden aan het NAVO lidmaatschap, om landen te controleren op mensenrechten.
Als je het via Europese wetten wilt regelen, moet er ook een centraal Europees leger komen, nee dank je!

Dan wordt het toch Wilders, Pieter.
Ik heb geen (en zal niet meer krijgen) vertrouwen in het centraal georganiseerde karakter van Europa.

Waar blijven de plannen waar we als continent iets mee opschieten? "Alle hoofdsteden van Europa krijgen rechtstreekse treinverbindingen." Ofzo.

Maar niet 100km snelweg in de middle of nowhere in Polen aanleggen waar geen kip rijdt, maar wel aangekleed met lantaarnpalen, vangrails en geluidschermen.
"Omdat het geld op moest."

NumbNuts | 27-11-20 | 22:48 | 1

We hebben hier in Hongarije ook gewoon koffie hoor, als u dat beter bevalt...

serieusgenomen | 28-11-20 | 09:57

Die Omtzigt is echt een baas zeg, wat is die de Jonge een slap aftreksel vergeleken met hem!

Mr Moore | 27-11-20 | 22:47 | 1

De Jonge is een doorgeslagen engnek.

VP732 | 28-11-20 | 01:25

Prima betoog van Omzigt. Hij mist m.i. echter 1 belangrijk punt, de instituties van de EU meten namelijk met twee maten, namelijk 1 die in het eigen globalistische straatje past en 1 die dat niet is. Polen en Hongarije worden terecht aangesproken op de staat van hun rechtsstaat maar Angela Merkel wordt niet openlijk gecorrigeerd wanneer zij eigenhandig met haar 'wir schaffen das' uitspraak het Verdrag van Schengen buiten werking stelt, en dat is verdomd hypocriet. De Europese Commissie zou geen politiek instituut moeten zijn maar gewoon de hoeder van de Verdragen.

therealbraindump | 27-11-20 | 22:22 | 1

Hoezo "terecht aangesproken", waar was Europa toen Hongarije, voor 150 jaar lang onder de voet gelopen en bijna helemaal uitgemoord werd door de Islam. Of toen de Russen sinds 1956 hun schrikbewind uitvoerde. Of toen in op 20 juni 1918 onder het Trianon verdrag, het land uiteen gereten werd en tweederde van het tot dan toe bijna 1000 jarige koninkrijk in de Karpaten bekken (Kárpát medence), omdat de Franssen de grootmacht vreesde. Wie is Europa om nu ineens te gaan lopen dicteren over de Hongaasre regering of het Hongaarse volk ? Verdiep u zich eerst eens in de geschiedenis, misschien dat er dan een lampje gaat brandden bij u.

serieusgenomen | 28-11-20 | 10:09

Ik ben niet van de CDA,maar deze man heeft een redelijke RECHTE RUG.
Een Pitbull,maar wel een lieve.Als die zich ergens in vastbijt,niet snel los zal laten.
Een doordouwer zullen we maar zeggen.
Veel Respect voor hem,

BroncoII | 27-11-20 | 22:18 | 1

Eens, behalve de rechte rug omdat hij altijd de partijdiscipline volgt. En die zegt minder Nederland, meer EU, meer euro, meer massaimmigratie, meer klimaatgekte.

Cepalislam500mg | 27-11-20 | 23:10

dit is bedoeld voor de migranten-jeugd als lesvoer ?

newray | 27-11-20 | 22:18
-weggejorist-
Tosti_Haarlem | 27-11-20 | 22:07

Het derde rijk is verslagen we hebben uiteindelijk niet meegebogen, maar Omzicht vind het geen probleem om mee te buigen met het vierde rijk.
De onderwerping aan Brussel vind hij blijkbaar geen probleem.
Precies zoals ik hem al een hele tijd ingeschat heb, gewoon een stemmentrekker voor het CDA.

likdoorn | 27-11-20 | 22:00

Er wordt vaak hard gescholden, door de pers, op de veranderingen in Hongarije en Polen. Maar een echt appels-met-appels vergelijking van hoe deze veranderingen zich verhouden tot de bestaande situatie in door diezelfde pers OK bevonden landen, lees ik niet heel vaak. De Polen die ik hierover spreek, zijn er ook vaak heel genuanceerd over. Ik heb dus het vermoeden dat e.e.a. een beetje opgeblazen wordt.

konjodebonjo | 27-11-20 | 21:58 | 1

Die oostblok landen zijn veel erger gewend, dus van een paar stapjes terug en wat corruptie kijken ze niet van op...

ReyNemaattori | 28-11-20 | 00:11

Ik vond Omtzigt’s kameroptreden altijd goed, maar hier slaat ie plank mis. Stoer praten over de Krim, maar dan worden de misdaden van de Nato in Kosovo even vergeten.

postmodernismisdead | 27-11-20 | 21:55

Zoals ook met het metrisch en imperiaal stelsel de Babyloniërs elkaar verstaan.
De vraag is: "What is an asian?".
De halfJapanse edelman bedoelde met het A-woord hoogstwaarschijnlijk geen Afghanen.

hallevvezool | 28-11-20 | 09:51

Interessante lezing. Ik hoop alleen niet dat we Azerbadjan of Rusland binnen gaan vallen omdat ze zich niet aan de regels houden. Of dat we ze boycotten. En dan kun je ze misschien uit de Raad van Europa zetten, maar je moet wel een podium hebben om met die landen te praten. Alleen benoemen - dat lijkt me heel goed-, misschien veroordelen, maar verder niets. We zitten niet met die 2 landen in een unie of in een militair verdedigingsverbond. Houd ze op een afstandje.

Rest In Privacy | 27-11-20 | 21:52 | 2

Rusland is ook de veiligheidsraad uitgezet. Iets wat wel iets voorstelt. Maakte niks uit.

heldheino | 27-11-20 | 22:08

Dus als ik het goed gelezen heb, heeft Annabel ook een Cleveringa'tje gedaan door een streep in het zand te zetten bij de FvD. Tot hier en niet verder met alle consequenties. Wachten we me af of het goed uitpakt voor haar en haar medestrijders. We werden het morgen wel lezen in een van de 35 topics die over de FvD weer verschijnt. Schijnt dat TB in de kleuterschool steeds met zijn armpjes omhoog zat dus graven nog maar.

jan huppeldepup | 27-11-20 | 21:48

"Cleveringa protesteerde omdat hij wist dat meebewegen geen zin had."
Hier mag Nederland eens heel goed over nadenken. Want we schijnen in steeds meer gevallen niet meer te weten dat meebewegen geen zin heeft. We zijn meebewegers geworden, slappelingen, deugers, onder druk van De Verhevene, onder druk van The Woke.

Schoorsteenveger | 27-11-20 | 21:48 | 1

Hij was dan ook de enige. Niet veel veranderd sindsdien.

zwarte_weduwe | 27-11-20 | 22:02

Pieter is het beste kamerlid volgens velen hier.
Hou toch eens op.
Pieter is een plucheklever.
Ik heb er geen hoge pet van op.

HoerieHarry | 27-11-20 | 21:47 | 1

Hij doet inderdaad wat haaks op het politiek moraal van Cleveringa staat.

VP732 | 28-11-20 | 01:28

Omtzigt is heel goed in research om dingen aan de kaak te stellen . Ben benieuwd wanneer bij hem de knop om gaat en hij de EU fileert. De man heeft een drang om misstanden aan de kaak te stellen die hij volgens mij niet kan bedwingen . Uiteindelijk zal die drang hem richting alles wat mis is met de EU sturen......

Koning BongoBongo | 27-11-20 | 21:47 | 2

... om vervolgens met de CDA-fractie mee te stemmen voor meer EU.

Glasgow Argus | 27-11-20 | 21:48

@Glasgow Argus | 27-11-20 | 21:48: haha precies dat

MoltisantiBeer | 27-11-20 | 21:51

Hadden we maar een stuk of 20-30 mensen zoals Omzigt in verschillende partijen in de Tweede Kamer.

Sarum | 27-11-20 | 21:46

De opvolger van Baudet op zijn rechts gaat niet naief zijn dat er een eerlijk intellectueel debat gevoerd kan worden, maar dekt zich deugtechnisch volledig in, dat is de les van dit msm-gedreven drama.

smdyasc | 27-11-20 | 21:45

Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld in Pieter met zijn meer EU. We moeten juist minder EU en meer/terug naar EEG.

RickRD | 27-11-20 | 21:44

Omtzigt, de beste politiek leider die CDA nooit heeft gehad.

JohnLocke | 27-11-20 | 21:42 | 1

Rakel dat nou niet op. Het is slecht voor mijn gemoedsrust.

Rest In Privacy | 27-11-20 | 21:59

Omzigt heeft altijd de mooiste praatjes.... maar stemt altijd braaf met het CDA mee.
Daar heb je dus helemaal niets aan.

wolftour | 27-11-20 | 21:41 | 4

... en hij komt persoonlijke beloftes niet na.

Rest In Privacy | 27-11-20 | 22:16
▼ 1 antwoord verborgen

Vreemd dat de oplossing van Pieter is dat er dan méér EU moet komen. Terwijl iedereen weet dat méér EU nog véél en véél meer problemen oplevert. Voorbeeld: de monte dei paschi di siena bank. Die Italiaanse bank ging failliet en mocht volgens de EU regels niet met belastinggeld worden gered. Uiteraard is de bank gewoon gered met Italiaans (oftewel Nederlands) belastinggeld. Daarnaast is de EU stiekem, buiten alle democratische controle om, gewoon een volledige bankenunie aan het bouwen in de EU. Kunnen we straks ook voor failliete Spaanse banken gaan betalen.

HoniSoit | 27-11-20 | 21:37 | 8

Als je méér EU wilt dan moet je alles rechttrekken, dus geen jaloezie belasting meer op nieuwe auto's, BTW overal hetzelfde evenals belastingen.
Ik denk overigens dat de EU trekken aan een dood paard is dus nexit

revolte | 27-11-20 | 23:15

@Kuifje-naar-Brussel | 27-11-20 | 21:38: Wat een grap, houd toch op man. Slapjanus. Betere samenwerking mijn reet het kan niet zo zijn dat het noorder constant het zuiden financieel uit de stront moet halen.

JohnMarston1907 | 27-11-20 | 23:22
▼ 5 antwoorden verborgen

Er is wel een ironie in zijn lezing omdat hij Europa de les leest voor wat betreft het niet daadkrachtig optreden voor de eigen principes. Dit is precies wat nou juist Omzicht valt te verwijten want hoewel hij hele goede principes heeft laat hij ze altijd varen voor het partijbelang en knijpt hij weer een oogje dicht. Iets met ketel en pot.

Chesoner | 27-11-20 | 21:27

mand

swassannuf | 27-11-20 | 21:26 | 1

Zoek je je mand? Het is nog vroeg hoor.

Gravin v Kippenbouth | 27-11-20 | 21:28

Over rechtstatelijkheid gesproken. Zolang de Nederlandse justitie bijvoorbeeld "PVV rechters" weigert, en dat doen ze openlijk, is de Nederlandse rechtsstaat geen haar beter dan Polen en Hongarije. Nederland is totaal hypocriet door achter de EU-craten aan te lopen in hun kritiek op Polen en Hongarije. Ook in Nederland worden rechters feitelijk gewoon door coöptatie (onderlinge selectie) benoemd. Zoek het maar na. De EU-craten hebben echter geen kritiek op corrupte landen als Roemenië, Bulgarije en met name Oekraïne. De EU-craten hebben alleen kritiek op landen die kritiek durven hebben op de EU cratie en die niet méér EU bemoeienis willen. Er wordt helemaal niks gedaan aan de grootschalige corruptie bij Europarlementariërs en bij de Raad van Europa.

Cepalislam500mg | 27-11-20 | 21:23 | 15

@Maya de Blij | 27-11-20 | 21:27: Namen worden niet openbaar gemaakt. Er wordt algemeen over geklaagd. Hoe rechters denken: bijvoorbeeld
m.youtube.com/watch?v=AQjoPS9bFuY

Cepalislam500mg | 27-11-20 | 23:36

@Theodorus.Goldbach | 27-11-20 | 22:48: Eens met wat u zegt, voor wat betreft de rechter. De politieke leiding is verantwoordelijk voor de voorbeelden die ik noem.

Cepalislam500mg | 27-11-20 | 23:59

Er is ook nog nergens in den lande een burgermeester met een PVV kleurtje te bekennen.

Je zou toch denken dat de 2e grootste partij in Nederland ondertussen wel eens aan de beurt is?

www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/519...

BadPatNL | 28-11-20 | 05:16
▼ 12 antwoorden verborgen

Weer geen nachtcafe? Of is dit topic gevorderd?
Ik ga aan de vrijmibo.

Lafayette | 27-11-20 | 21:23 | 4

@Lafayette | 27-11-20 | 21:24: Om 22:00 gaat het cafe open. Als er geen topic is, is het laatste topic het cafe. Als het en FvD topic is, het voorlaatste topic.

Frau Merkel | 27-11-20 | 21:42

@Frau Merkel | 27-11-20 | 21:42:
Oh ok. Dank. Ik ben er normaal pas veel later, en nooit zo vroeg dus. :-)

Lafayette | 27-11-20 | 21:44

Heb je een leuk liedje?

Rest In Privacy | 27-11-20 | 21:45
▼ 1 antwoord verborgen

Pieter is een uitmuntend parlementariër die zijn werk nog beter doet.
Als de overige 149 leden dezelfde motivatie, enthousiasme en kunde hadden als hij zou er al veel verbeteren.
Kijk alleen maar naar het dossier belastingdienst of hoe de farizeeërs van NRC hem probeerden kalt te stellen mbt MH-17.
Werkelijk schandalig.

Maar zoals al eerder gememoreerd, Pieter is partij gebonden en stemt keurig langs het lijntje.
De clowneske luis in de pels van het CDA, of zo u wilt het parlement, zogenaamd voor het kritische of rechtse geluid en is een stemmen kanon.

Maar Pieter is en blijft CDA, een lakei aan de leiband.

Mocht Pieter overwegen om in te stappen bij Nanninga dan zou ik zonder meer op hem stemmen.

Kundig en betrokken als hij is, zolang hij CDA`r blijft zal hij mijn stem nooit krijgen, terwijl hij dit eigenlijk wel verdient gebaseerd op zijn professionalisme.

Maya de Blij | 27-11-20 | 21:21 | 2

Pieter heeft echt helemaal niets te zoeken bij Nanninga.

Gravin v Kippenbouth | 27-11-20 | 21:25

@Gravin v Kippenbouth | 27-11-20 | 21:25: Ligt eraan wat Nanninga haar programma gaat worden, vergat dat te vermelden in mijn reaguursel.
Kan me wel voorstellen dat het een geloofskwestie is voor Pieter.

Maya de Blij | 27-11-20 | 21:28

Mooie lezing van Omtzigt maar het gaat niet werken voor de EU. Er zitten teveel opgeblazen ego's in Brussel die daar voornamelijk voor zichzelf zitten, amper voor hun land en al helemaal niet voor de EU.
Exit EU, en ga verder met een paar Noord-Europese landen en goedwillende politici die wél samen willen/kunnen werken met een sterk gereduceerd salaris.

Gravin v Kippenbouth | 27-11-20 | 21:21

Hele stuk gelezen en komt er weer op neer dat een politicus de EU van binnenuit wil proberen te repareren. Dat kan niet. Het is een ivoren toren die met duct tape aan elkaar vastzit. Het enige wat je kan doen is laten vallen en opnieuw opbouwen. En dan wel van je fouten leren, dus geen centralistische macht, geen politieke en monetaire orgaan, gewoon concurrerende staten in een vrijhandelszone die samenwerken om de buitengrenzen te bewaken.

heldheino | 27-11-20 | 21:19 | 2

Heldheino ik vind uw tegel werkelijk veel meer waard dan het naïeve langdradige verkiezingspraatje van onze knuffelCDA-er.

Cepalislam500mg | 27-11-20 | 21:29

Links heeft haar succes gebouwd op de lange mars door de instituten.

Arachne | 28-11-20 | 02:37

Als ik dit verhaal zo'n drie seconden scan, wil Omtzigt het huidige Europa sterk verbeteren. Dat moet toch een bittere pil zijn voor zijn fans in de panelen die Europa juist willen afschaffen.

beldewouten | 27-11-20 | 21:19 | 6

Omzigt wil de EU hervormen en niet het continent Europa, dat bestaat namelijk al wat langer dan het instituut EU... , maar dit terzijde. De EU heeft de beroerde reputatie bij een gedeelte van de burgers volledig aan zichzelf te danken. Wanneer de EU gewoon levert hoor je burgers niet klagen. Waarom worden de buitengrenzen niet bewaakt? Waarom pakt de Europese Commissie notoire begrotingszondaars niet aan? Waarom moet de hofhouding in Brussel zo idioot veel verdienen terwijl er amper koopkrachtgroei is voor de gewone burger. En waar is eigenlijk het subsidiariteitsbeginsel gebleven? De discussie verengen tot de globalistische eurofiele d66 aanhang of de eurosceptische PVV aanhang, een zwart wit benadering, is m.i. veel te simpel.

therealbraindump | 27-11-20 | 21:47

@therealbraindump | 27-11-20 | 21:47: Europa (ik neem aan dat je weet dat dit in deze context een synoniem met de EU is) levert elke dag. Er is daarnaast ook van alles mis. Het CDA en Omtzigt hebben Europa altijd omarmd, ze zijn mede debet aan de beroerde naam van de EU. Het is wonderlijk waarom hier zo’n Messias wordt gemaakt van Omtzigt. Prima Kamerlid hoor, maar de partij waar hij al sinds jaar en dag deel van uitmaakt heeft erg weinig raakvlakken met het gemiddelde sentiment in de panelen.

beldewouten | 27-11-20 | 22:27

@beldewouten | 27-11-20 | 22:27: het instituut van de EU gelijkstellen aan het continent Europa is een vorm van framing en geschiedvervalsing bedacht door eurocraten, daar weiger ik aan mee te doen.

therealbraindump | 28-11-20 | 06:22
▼ 3 antwoorden verborgen

JAMMER, dat Pieter vervolgens bij het kruisje tekent. En dat voor een TWENTENAAR...

Verderkijkert | 27-11-20 | 21:17
-weggejorist-
Ulyanov | 27-11-20 | 21:15 | 3

Die verheerlijking van 80 jaar geleden altijd. Terwijl er toen ook minder mooie dingen gebeurden. De Anschluss van Amsterdam bijvoorbeeld.

skoftig | 27-11-20 | 21:12 | 2

Nou. En dan citeert hij Churchill ook nog eens - nee, twee maal zelfs. Weet u wel wat die voor minder fraaie dingen over moslims heeft gezegd?

OverdaanDerOnderheid | 27-11-20 | 21:52

@OverdaanDerOnderheid | 27-11-20 | 21:52: Hij zei ook minder fraaie dingen over de Ieren, Indiërs (India), Duitsers (al voor WO1), Fransen en Afrikanen (niet Zuid) en vrouwen.

Arachne | 28-11-20 | 02:35

Helder verhaal. En inderdaad valt Europese samenwerking te verkiezen.

Rest In Privacy | 27-11-20 | 21:10 | 8

@Gravin v Kippenbouth | 27-11-20 | 21:30: Lees Pieter nog maar eens goed.

Rest In Privacy | 27-11-20 | 21:39

Samenwerking door soevereine staten moet u dan bedoelen. Want opgedrongen EU cratie, EU belasting, EU leger, massaimmigratie, klimaatgekte, dat is geen samenwerking, dat is een Groot Linksch Europeesch Rijk.

Cepalislam500mg | 27-11-20 | 21:42
▼ 5 antwoorden verborgen

Over zijn opmerkingen over Rusland valt wel wat te zeggen. Ruim honderd jaar geleden was Rusland een achterlopend land dat was verwaarloosd en leeggeroofd door Tsaren. De Russische revolutie was een noodzakelijke oplossing om de industrie op te waarderen. Kort door de bocht: Lenin, Trotsky, Beria, Stalin en anderen waren regelrechte massamoordenaars. Iedereen die denkt dat Amerikanen de nazi's hebben verslagen help ik uit de droom. De Russen hebben met 25 miljoen slachtoffers de nazi's in de pan gehakt. Het land heeft zoveel meegemaakt dat een wonder is dat er geen burgeroorlog is. Momenteel is Rusland in transitie. Steden als bijvoorbeeld Bernaul, Moscow en St. Petersburg zijn volwaardige moderne steden. Mijn schoonouders zijn oud-diplomaten en zoals veel van hun generatie verlangen ze terug naar de Sovjet Unie. Het is de jongere generatie die reizen, met nieuwe initiatieven komen die voor de herstructurering zullen zorgen. Een kwestie van tijd. De Russen zijn van mening dat de oude Sovjet satelliet staten gewoon bij Rusland horen. In de Krim is een belangrijke Russiche legerbasis. Het te begrijpen dat de Russen, na het geflirt tussen de Ukraine en de EU, niet akkoord konden gaan dat hun legerbasis in Europa zou komen te liggen. Veronderstel dat Den Helder met de marinebasis door Duitsland zou worden geannexeerd? Het beeld wat veel Nederlanders hebben van Rusland is politiek gekleurd en vooringenomen.

Red shirt | 27-11-20 | 21:09 | 7

Je zit toch nu in Rusland met je schoonouders? Je loyaliteit aan je vrouw is voorbeeldig. Maar probeer zelf ook eens na te denken. (Wat de Krim aangaat, dat klopt. zeg dat maar tegen je schoonvader).

kaasfondue | 27-11-20 | 23:13

@Maya de Blij | 27-11-20 | 21:55: Bent u nu Maya de Boos?

JohnMarston1907 | 27-11-20 | 23:29

Rusland had als agrarische staat in de jaren 30 geen last van de crisis, die de rest van het westen in zijn greep hield. En de Sovjet industrie is opgekrikt door operatie Paperclip. Na de val van Duitsland, kreeg Stalin zijn deel (afspraak met bevrijders Roosevelt en Churchill) van Europa en de Duitse industrie en ontwerpers. Duitse fabrieken werden afgebroken, naar USSR vervoerd en weer opgebouwd en de Duitse ontwerpers en ingenieurs werden meegestuurd. Er is van hen nooit meer wat vernomen. Wat later Oost-Duitsland werd, was een rijke buit voor Stalin.

Er is geen burgeroorlog omdat de Russen die al gehad hebben. En ze zijn de 20 miljoen doden nog niet vergeten.

Dat oud diplomaten terugverlangen naar de Sovjet tijd is niet zo gek; een bevoorrechte positie welke verkregen werd door loyaliteit aan de partij en het systeem. Jonge russen hebben geen enkele behoefte om te worden zoals het westen.

Arachne | 28-11-20 | 02:32
▼ 4 antwoorden verborgen

En dan nog iets.
Joden blijven hun hele leven lang de slachtoffer rol spelen.
Mag van mij hoor.
Maar op een bepaald moment moet je ermee ophouden.
Dan krijgen mensen een hekel aan je.

HoerieHarry | 27-11-20 | 21:09 | 17

@Kuifje-naar-Brussel | 27-11-20 | 21:12: Niet alle steuners van Baudet hebben iets tegen Joden, zo in het algemeen. Ik vind het ook nogal achterlijk om iets tegen een volk in het algemeen te hebben.

Cepalislam500mg | 28-11-20 | 00:10

@letopuwzaak | 27-11-20 | 21:26: Dat geldt evenzo voor de Armenen, Pontische Grieken en Arameeërs ten tijde van WO1 in het Ottomaanse Rijk. En de 20 miljoen slachtoffers van de Russiche revolutie (bolsjewieken/communisten) en de Russische burgeroorlog.
En de minimaal 5 miljoen die crepeerden in de holodomor (georganiseerde hongersnood) in de Oekraïne in de jaren, georganiseerd door Stalin en Trotski (de laatste verkocht de oogst naar het buitenland).

Israël weigert de Armeense genocide te erkennen.
Landen en personen die slechts een kanttekening bij de holocaust durven plaatsen, worden holocaust ontkenners genoemd, voor gek verklaard, jaloezie verweten en tot paria gemaakt (Zie de reacties op HoerieHarry).
Israël heeft de Holodomor niet erkend; Shimon Peres:

The president of Israel said that he’d council Ukrainians not to dwell on history and leave these matters to academics.

“If I were asked what to advise Ukraine, I’d say: forget history, history is entirely unimportant. . . . It won’t work out to avoid repeating the mistakes of the past; you’ll just make new ones.”

De slachtofferrol is wel degelijk een fenomeen. Er zijn 2e generatie oorlogsslachtoffers en inmiddels 3e generatie en de 4e generatie komt eraan. Dit op basis van "het trauma en de stress wordt doorgegeven middels de genen". Dit is overigens dezelfde denkrichting welke stelt dat het trauma van slavernij bij de nazaten in de het collectieve geheugen zit.

Arachne | 28-11-20 | 02:24

@Arachne | 28-11-20 | 02:24:
En dat terwijl dat fenomeen een compleet verzinsel is gebleken. De onderzoeken die dat aan zouden moeten tonen zijn compleet verzonnen.

Frau Merkel | 28-11-20 | 08:30
▼ 14 antwoorden verborgen

Tot aan een minuut of 3 dacht ik even dat hij bedoelde dat we niet mee moesten buigen met de toenemende islamitische intimidatie en expansiedrift in ons land. Dan zou het eens echt over iets gewaagds gaan. Maar de olifant blijft zielig in een hoekje van de kamer zitten.

Akiron | 27-11-20 | 21:06 | 1

Ik vond het wel erg knap van Omtzicht dat hij zo onverstoorbaar tussen de poten van de olifant door bleef kijken en gewoon zijn preek vervolgde. Alsof er helegaar geen olifant stond. Knap hoor.

Cepalislam500mg | 27-11-20 | 21:51

Helder

ceriel82 | 27-11-20 | 21:06

Pieter is een zeer goede politicus, je kan mij zelfs fan noemen maar toch gaat mijn stem niet naar hem. Hij komt namelijk toch wel in de tweedekamer en met een stem op het CDA krijgen je een "standaard" CDA-er erbij in de kamer met alle gevolgen van dien.

Mijn stem gaat naar de PVV op Bosma, anti EU, het asielbeleid aanpakken, "kritisch" op de Islam. Met meer zetels heeft de PVV meer handvatten. Stempt PVV.

Brabeaulander | 27-11-20 | 21:05 | 2

Mijn gedachten lijken sterk op de jouwe. En we zijn vast niet de enigen.

Rest In Privacy | 27-11-20 | 21:14

Pieter is een zeer goed Kamerlid, maar een lousy politicus. Misschien maakt dat hem juist goed. Echter zijn politieke keuzes zijn dus ook lousy.

Lafayette | 27-11-20 | 21:19

Wat een geleuter.
Omtzigt is CDA.
Door God bevangen denken ze daar dat de 5e colonne vredelievend is.
Welkom sharia dus.
Tot zover.

Stem niet op CDA.

Is dit nog nieuws? | 27-11-20 | 21:05

Snel naar de conclusie gescrolled. Bevestigd wat ik al dacht. Omtzigt is onderdeel van het probleem. Het probleem zijn niet lichte verbeteringen aan het democratisch gehalte aan de vele, VELE institutionele instellingen wat achter deze oligarchische kleptocratie zit.. Het probleem is de one world great reset neo marxistische ideologie wat erachter zit.

En de oplossing is een harde nexit. Maar helaas zijn 99% van de politici fanboys van deze neues ewige Reich en 80+% van mijn medelanders zijn net zo laaiend enthousiast.

Maar mijn stem krijgt hij dus niet.

Graaf_van_Hogendorp | 27-11-20 | 21:02 | 1

hear, hear!

Glasgow Argus | 27-11-20 | 21:03

Boeiend.
Uiteindelijk stemt hij partij gebonden en dus pro Europa.
Jammer, maar helaas.
Ga het niet eens kijken.

Maya de Blij | 27-11-20 | 21:02 | 1

pro Europa = anti-EU,
maar weet inderdaad niet zeker of hij dat wil

skoftig | 27-11-20 | 21:09

Blijft toch onbegrijpelijk dat het CDA die engnek Hugo de Jonge heeft verkozen boven deze man.

Japannert | 27-11-20 | 20:57 | 3

Dat hebben ze dus niet. Die verkiezingen waren gerigd.

goedverstaander | 27-11-20 | 21:06

Europa heeft maar één probleem en dat is de EU.

doskabouter | 27-11-20 | 20:56

Tijd voor Omzicht in de PVV. Samen met de scherven van het FvD.

Ray Skak | 27-11-20 | 20:54 | 2

Wie?

Zwizalletju | 27-11-20 | 20:59

Het forum is kapot. Gewoon vergeten. Hup Geert en Martin.

Motleycrew | 27-11-20 | 21:02

"Moet kijk". dacht ik niet.

uisge baugh | 27-11-20 | 20:54

Gel*l in de ruimte. Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge.
De mondiale welvaart is geofferd op het altaar van een Chinees kuchje.
De EU is nu een orkest op een zinkend schip.
Crisis = oorlog.
De Nederlandse politiek is nu meer poppenkast dan het ooit was.

koolteer | 27-11-20 | 20:51

Ot: rutte probeerde onderzoek steun Syrische rebellen tegen te houden.

Olleke | 27-11-20 | 20:50
-weggejorist-
Ulyanov | 27-11-20 | 20:47 | 2

Hoezo 1 Europa. Een hysterie veroorzakend virusje zorgde er begin dit jaar voor dat de Belgen betonblokken op de grenswegen naar Nederland dumpten.

Eigenwijs | 27-11-20 | 20:47 | 1

Dat kunnen we beter zo laten.

JapanseBuiging | 28-11-20 | 00:32

Een ding is me wel duidelijk geworden: politici zijn blijkbaar de belangrijkste mensen ter wereld.

skoftig | 27-11-20 | 20:44 | 2

Waar jij blijkbaar zei bedoelde je misschien schijnbaar?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 27-11-20 | 21:05

Heel lang meel-in-de-mond verhaal dat iedereen kan bedenken. Benoemen van problemen en vinden wat er hoort te gebeuren - lees wat anderen zouden moeten doen - is wel verdomd gemakkelijk. En ja, ik zie ook wel weer iets aankomen als wat de Joden is overkomen. En als ik het kort mag samenvatten: de voorwaarden/redenen daarvoor, worden in rap tempo geschapen door het EU regime. Gefeliciteerd.

Leptob | 27-11-20 | 20:43 | 1

Goede duidelijke reactie. Hier zeggen we vaak na gefeliciteerd: En nog vele jaren.... maar dat zal het niet gaan worden.

MondKapper | 27-11-20 | 21:50

Hij gaat de grote olifant in de kamer uit de weg.
Nederland offert haar eigen democratie op voor korte termijn gewin van de EU. De EU is nu niet democratisch, er is geen enkel proces in gang om het wel democratisch te maken. Er is nooit een meerderheid geweest in Nederland om onze soevereiniteit over te hevelen naar Brussel. De vraag of de Nederlanders überhaupt bereid zijn om hun huidige democratische thuishaven op te geven voor eentje van de EU is ook nog nooit duidelijk gesteld. Toch is de EU sinds de invoering van de Euro op weg naar een volledig fiscale en politieke unie, Het proces gaat langzaam, maar wel gestaag en is onvermijdelijk verbonden met het hebben van de Euro. Nederlandse politici, onze premier voorop liegen ondertussen bij voortduring over de doelen van de EU, de fiscale (overdrachts-) unie en de politieke unie. Onze soevereiniteit brokkelt gestaag af, we betalen aan het Zuiden, direct dan wel indirect (via de lage rente, die onze pensioenen uitholt). Ons leven wordt meer en meer bepaalt door verdragen die op een onduidelijke manier tot stand zijn gekomen, nauwelijks door onze democratie te beïnvloeden zijn en niet worden gecontroleerd door de gebrekkige Europese democratie. Het verhaal van Cleveringa is van grote waarde, maar voor mij moeten we eerst naar onze eigen Nederlandse democratie en de rol van de EU daarin kijken voordat we ons zorgen maken over Hongarije. Onze eigen democratie verdampt onder onze ogen.

Blauwpetje | 27-11-20 | 20:42 | 5
-weggejorist-
Ulyanov | 27-11-20 | 20:55

Juist. En laten we vooral franske met zijn 1000 miljard niet vergeten te benoemen als toonbeeld van het eu falen!

MondKapper | 27-11-20 | 21:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Clevinga, Nanninga, Bosma, Hiddema en nog wel een paar meer ook: Ik weet niet wat die Friezen bezield maar ze lijken wel te deugen!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 27-11-20 | 20:42 | 1

Hiddema is de enige Fries. Cleveringa heeft in Friesland gewoond maar is geboren in de provincie Groningen. Nanninga (Amsterdam) en Bosma (Wormer) kunnen nog geeneens oant moarn uitspreken.

goedverstaander | 27-11-20 | 21:05

Benieuwd hoe hij het verdrag van Lissabon ziet in het kader van een democratisch proces.

impy | 27-11-20 | 20:42

Goed verhaal, helaas heeft Omtzigt in daden geen overeenkomsten met Cleveringa. In de Tweede Kamer blaft hij wel maar als er gestemd moet worden laat hij zijn principes net zo makkelijk varen.

witwas | 27-11-20 | 20:39
-weggejorist-
Ulyanov | 27-11-20 | 20:52

Heeft hij het over de EU of over Europa? Het ene heeft een toekomst, het andere niet.
De immigratiepolitiek en de islam zijn de grootste bedreigingen op dit moment. De EU is de oorzaak van het probleem, niet de oplossing. Zolang Hongarije en Polen de islam tegen houden kan het mij werkelijk geen ene reedt interesseren wat ze verder uitspoken. Als er niet hard ingegrepen wordt hebben we binnen een paar decennia niemand meer die de megalomane wanen van Frans Timmermans betalen kan.
Het geklaag over de Krim is hypocriet. Turkije bezet al decennia Cyprus en dat was een duidelijke bezetting. De EU zwijgt in alle talen en laat de Grieken barsten. Sterker nog, de EU betaalt de geitendrukkers. Rusland heeft tenminste nog een legitieme claim op de Krim, Turkije had en heeft dat niet.
Het Verdrag van Maastricht kan beter het Verraad van Maastricht genoemd worden. De bevolking kreeg de vraag via een Referendum en sprak zich uit. De regering had dat te respecteren. Balkenende, de risee van Europa, naaide de Nederlanders in het pak voor zijn eigen ego.
Dat er na zoveel tijd nog steeds gewerkt moet worden aan basale democratische beginselen van de EU maakt duidelijk dat de basis al rot is. Dit probleem was al lang bekend en er is niet het minste zicht op verandering. Breng de EU terug tot het handelspact dat het was en gooi of Straatsburg of Brussel dicht. Met dat geld kunnen ze de volslagen belachelijke pensioenbeloftes zelf betalen. De EU, das war einmal.

Frau Merkel | 27-11-20 | 20:38 | 12

Helder en correct! Behalve 1 punt dat de wanen van franske binnen een paar jaar al niet meer te betalen zijn. En geen decennia.

MondKapper | 27-11-20 | 22:05

@Frau Merkel | 27-11-20 | 21:05:
Helemaal eens met uw betoog en deze stelling!

Er zijn nu bijna 104.000 Nederlanders van 55-59 jaar t.o.v. het aantal Nederlandse inwoners van 15-19 jaar in 1979.
Het totale aantal inwoners (inclusief immigranten) 55-59 jaar is echter ook nu nog steeds 100,02 % t.o.v. het totaal in 1979 (15-19 jaar).

Maar het valt allemaal nog in het niet als je kijkt naar de import van ouderen en hoogbejaarden; maar daar let helaas niemand op.
Toen (1979) 50-54 jaar vs 90-94 jaar in 2019:
Nederlandse inwoners - nog maar 13.92 %
Niet westerse - 16.13 % (ondanks hun veel lagere levensverwachting !?)
Ga zelf maar na hoeveel ouderen/bejaarden er jaarlijks bij komen...

Wering | 27-11-20 | 22:19
▼ 9 antwoorden verborgen

Over de grote lijn van zijn betoog ben ik het wel eens, maar...
O. heeft klaarblijkelijk een beetje last van bedrijfsblindheid.
De tekortkomingen van bepaalde lidstaten en organisaties binnen het EU bestuur weet hij feilloos te omschrijven maar dat dezelfde tekortkomingen in Nederland (uitholling democratie en rechtsstaat, politieke benoemingen rechterlijke macht, onderwijs en bestuur, het zuiveringsmechanisme om andersdenkenden uit relevante functies te weren) minstens zo erg zijn, ziet hij klaarblijkelijk niet.
Terwijl hij juist daar voor betaald wordt. Boter op het hoofd.

jemagookniksmeer | 27-11-20 | 20:37 | 1

daar zit wel wat "in"..... ga dus het hele plempsel nog maar eens een 2e keer doorspitten.

grapjasz | 27-11-20 | 20:40

Moet ik ook ineens weer denken aan Europa Transparant, van Paul van Buitenen.
(bracht in 1998-1999 namelijk een aantal grote misstanden in de Europese Unie - corruptie, geldverspilling, vriendjespolitiek - aan het licht, waardoor uiteindelijk de Europese Commissie moest aftreden.)
Soort van partij die er voor kiest enkel een waakhond te zijn.
Spijtig dat dat nooit wat is geworden.
mag eigenlijk wel een vervolg op komen.
nl.wikipedia.org/wiki/Europa_Transpar...

Abject | 27-11-20 | 20:35 | 1

Elke parlementariër had dat moeten doen. Daar zitten ze voor, ook nu nog.

Frau Merkel | 27-11-20 | 20:39

Dit had net zo goed een schromelijk te laat advies aan Thierry kunnen zijn.

Abject | 27-11-20 | 20:30

NOS journaal in Frankrijk: Gematigd rechts wil dat de grenzen dicht gaan, dat er grenscontrole komt en dat er geen buitenlanders meer binnengelaten worden. >> PVV wordt salonfähig, oftewel: Socialement acceptable, présentable, convenable.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-11-20 | 20:30

Den snooden Duitscher wist genau wie mann die Dreckholländer moest aanpakken. Gekletter van den Duitschen wapens was zinloosch, want den Neederlandschen geus hield stand. Men kon den ijzeren Neederlandschen wil echter breeken door den somma van Fl. 7,50 per Joodschen burger uit te betalen. Dit resulteerde in vele veewagens gevuld met reizigers die naar het Oosten werden getransporteerd, om van daar nimmer te weederkeren. Opdat wij de Holocaust nooit vergeten. Voor mij is het onbegrijpelijk waarom zovelen de Joden zo haten. Van mij mogen Joden gewoon in vrede en vrijheid leven. Maar ik ben dan ook van de oude stempel en ik voel alleen weerstand tegen haatdoeken en sandaalhaatbaarden. Oh ja, Omtzigt. Prima vent, en juist daarom past hij bij geen enkele partij.

Nivelleermarionet | 27-11-20 | 20:29 | 2

Amen.

grapjasz | 27-11-20 | 20:38

In dit coronatijdperk, is in ieder westers land het volgende te aanschouwen:

Leden van Goedvolk, die de politie bellen om te melden dat hun buren, voorbijgangers, wildvreemden, geen mondkapje dragen waar het niet hoeft, echter zij vinden dat het moet omdat zij tot het Goedvolk behoren en het dus beter weten.

Indien gij denkt, dat gij beter zijt, ......

Arachne | 28-11-20 | 01:28

Lang verhaal voor 4 woorden: de EU is kut.

Mr_Natural | 27-11-20 | 20:29 | 5
▼ 2 antwoorden verborgen

Als de EU hervormd moet worden waarom halen we dan vele Afrikanen binnen dat werkt averechts.

kuus | 27-11-20 | 20:26 | 2

Omdat iets ombouwen vaak makkelijker gaat door het eerst compleet af te breken.

Vage_eddie | 27-11-20 | 20:36

Omdat iedere machthebber uiteindelijk in werkelijkheid alles kapot wil maken voor de toekomst.

smdyasc | 27-11-20 | 20:39

Knap en pittig betoog, maar eh, is dit een sollicitatie richting Brussel? Hij heeft geen zin om de komende vier jaar de nummer twee van een paar schoenen te zijn?

Abject | 27-11-20 | 20:25

Ik heb eigenlijk meer problemen met die Dyson stofzuiger die hieronder wordt aangeboden. Ik snap het nut van zuigen niet als de hele zaak toch zakloos is.

skoftig | 27-11-20 | 20:25 | 2

Wat heeft uw wederhelft u nu weer in de oren getoeterd?

goedverstaander | 27-11-20 | 20:27

Eh.. De Dyson heeft geen zak en zuigt, dat is wel een beetje zoals het heurt.

Gandalph | 27-11-20 | 20:32

De Cleveringalezing moet maar even wachten, Voebal Inside begint zo. Gijp en Derksen over Maradona. (Must see!)

VanBukkem | 27-11-20 | 20:24

Off topic vraagje: hebben Annabel Nanninga en die andere opzeggers al een nieuwe partij opgericht en hoe heet die? Ik word onmiddellijk lid. Nieuwe politieke democratische initiatieven op rechts (waar op dit moment een gapend gat zit) verdienen nu eenmaal steun.

goedverstaander | 27-11-20 | 20:23 | 8

goedverstaander | 27-11-20 | 20:23
De snoeiharde, onbehouwen reactie van Nanninga viel me tegen. Dit had netter gekund en gemoeten: ze had de eer aan zichzelf moeten houden en opstappen. Het "uit de school klappen" van de rest van haar meelopers vind ik dermate rancuneus en goedkoop dat ik never nooit op iemand uit die kliek ga stemmen.

Gravin v Kippenbouth | 27-11-20 | 21:15

Trollen voor Bel Nanninga?

kaasfondue | 27-11-20 | 23:05
▼ 5 antwoorden verborgen

Arno Wellens als volgende gast in Chips. Nootjes. Bier.?

JapanseBuiging | 27-11-20 | 20:23 | 2

Als je twee zeecontainers chips en 34 mud nootjes op voorraad hebt komt mogelijk zelfs Timmerfrans langs voor een praatje. Ik vrees echter dat hij na een minuut of vijf gillend wegloopt. Met volle mond, dat dan weer wel.

goedverstaander | 27-11-20 | 20:26

Hervormen van de EU is een illusie. Wie realistisch is accepteert dat de EU een mislukt project is.

kunstliefhebber | 27-11-20 | 20:19 | 2

De EU is er niet voor de burger.
Je kunt hervormen tot je een ons weegt, maar dat gaat nooit veranderen.

jemagookniksmeer | 27-11-20 | 20:39

Tldr ? Meer Europa ?

Suncatcher | 27-11-20 | 20:19 | 2

Meer Europa, minder EU. Omtzigt ziet het verschil niet meer zo.

Frau Merkel | 27-11-20 | 20:41

Af

maSs | 27-11-20 | 21:05

Het was te verwachten dat grote netto-ontvangers van de EU diezelfde EU uiteindelijk in gijzeling zouden nemen. Dat krijg je met dat veto-recht. Er is echter een goede oplossing: de EU in zijn huidige vorm ontbinden, de euro afschaffen en terug naar de Europese Economische Gemeenschap zoals gelanceerd in 1957. Het is overduidelijk dat de EU in haar huidige vorm een compleet doorgeschoten en mislukt experiment is. Die vetklep Timmermans en die andere uitvreters die er alleen voor zichzelf zitten mogen voor de vorm aankloppen bij het UWV om daar vervolgens geen cent te krijgen. Ze hebben zich genoeg verrijkt om de rest van hun leven geen uitkering meer te krijgen.

goedverstaander | 27-11-20 | 20:18 | 9

@Dwarsdenker | 27-11-20 | 21:19:
Dat zou wel de enige kans op redding zijn van Kenia van die moslimzeloten vanuit t noorden.

kaasfondue | 27-11-20 | 23:03

@Vage_eddie | 27-11-20 | 20:42: Dat komt omdat de Chinezen aantal zaken niet hebben:

White guilt of blanke schuld
Aanboren racisme
Uitbuiting van niet-blanken
Slavenhandel uit Afrika en het daarbij behorende schuldgevoel
Onderdrukking van niet-blanken overal op de wereld het daarbij behorende schuldgevoel
Het koloniseren van grondgebied buiten Europa
De natuurlijke grondstoffen van koloniën toe-eigenen voor eigen gewin
Mensen met een andere huidskleur tot slaaf maken
Het onderdrukken van andere culturen
Het opleggen van de blanke cultuur met haar normen en waarden en gewoonten aan niet-blanken
Het uitwissen van de geschiedenis van niet blanken, vooral als deze succesvol waren
Het introduceren van westerse wetenschap (medisch, technisch) en daarmee de niet-blanke wetenschap verdringen
Niet-blanken een 2e rangs status toekennen
Het historisch achterstellen van vrouwen, lbgtqsa?? en BIPOC en het onderdrukken van hun talenten en eigenheid
WO2, Hilter en Auschwitz

Arachne | 28-11-20 | 01:23

@Arachne | 28-11-20 | 01:23: Eerste item hebben ze inderdaad niet.
De rest van de punten op lijst.. Ze zijn gelukkig niet wit, dus dan is het goed.
Lees in je lijst voor het woord "blanke" steeds "Han-Chineze".
Al in de grote marstijd was besloten dat andere Chineze ethnische groepen dan de Han minder gelijk zijn.
Vandaag, is bijna iedereen ongelijk die niet Han-Chinees is, èn heel belangrijk
man uiteraard.
Representatie van vrouwen in de verheven hamerpartij is nog altijd een hete hangsikkel.
Heel die China blijkt helemaal zo onberispelijk niet te zijn.
Waar handel plaatsvond is uitverkoop geweest en
China is nu op grote opkooptocht.

hallevvezool | 28-11-20 | 10:53
▼ 6 antwoorden verborgen

Ondertussen mekkeren de MSM over Polen en Hongarije die nog steeds de goedkeuring van de EU-begroting blokkeren. Zoiets als: "We drukken een biljoen of wat euro bij en gaan dat uitdelen, maar jullie krijgen er niets van want jullie zijn stout. Graag hier even tekenen voor acceptatie". Als de EU financiële consequenties koppelt aan wat ze zien als politiek wangedrag, dan moet je niet raar opkijken als het doelwit het omgekeerde doet.

Muxje | 27-11-20 | 20:16 | 3

Polen en Hongarije hebben verschillende herinneringen aan de expansiedrift van de vroegere EU in 1939/1940. De een werd bruut overvallen, de ander sloot zich aan, maar ze hebben ervan geleerd en zeggen nu allebei nee.

smdyasc | 27-11-20 | 20:19

Polen en Hongarije hebben meer dan gelijk. De EU begint zich steeds meer te mengen in binnenlandse aangelegenheden waar ze niet over gaan. Wat ze hadden moeten doen, doen ze niet.

Frau Merkel | 27-11-20 | 20:43

Heeft Orban al door dat hier de politie - in opdracht van de leidinggevenden - aan de deur kan komen als je video's plaatst waarin je iemand aan het woord laat die het niet eens is met het beleid van de regering? Of dat ons leger spionnetje speelt tegen de eigen bevolking? Dat onze rechters wetten niet mogen toetsen aan de Grondwet?

OverdaanDerOnderheid | 27-11-20 | 21:54

Mooi. Maar begin eens dichter bij huis Pieter. Bij je partijgenoot. Dankzij hem zijn vele coronaboetes kwijtgescholden, of in ieder geval uit het strafrecht gehaald. Maar met principes had het niks te maken. Hoe principieel was je om deze partijgenoot te laten zitten?

Mauguio | 27-11-20 | 20:15 | 2

Omtzigt zit op 1001 dossiers tegelijk, maar blijf hem vooral kwalijk nemen dat hij tijdens het heetst van een crisis geen bommetje onder de boel legde, als je dat wil.

Vage_eddie | 27-11-20 | 20:26

Die buurt en maatschappij van vroeger bestaat niet meer,
youtu.be/wJBKeDH3FG8

steekmug | 27-11-20 | 20:13

Het probleem is Rutte en alle Ruttes binnen Europa: eindeloos doormodderen en maar geen beleid voeren, zie de toeslagencrisis, en is turkije nog steeds een aspirant lid Europese Unie?
Voor visie ga je naar een opticiën!
De keuze is aan de kiezer: kies je vvd dan zeg je dat we door moeten gaan met aanmodderen, grenzen open.

Analia von Solmsch | 27-11-20 | 20:13 | 1

Rutte is maar met 1 ding bezig en dat is de EU. Voor de Nederlander is bij hem geen plaats.

Koning BongoBongo | 27-11-20 | 21:37

Omtzigt heeft alles in zich om de grootste politicus van onze tijd te zijn, behalve dat er geen partij is die hem recht doet.

smdyasc | 27-11-20 | 20:12 | 2

Als puntje bij paaltje komt dan stemt hij gewoon zoals zijn partij hem voorschrijft. Dat maakt dat wat hij zegt meestal alleen maar holle frasen zijn.

kunstliefhebber | 27-11-20 | 20:21

Die heeft niet veel snoep opgehaald.

gebruikesrnaam | 27-11-20 | 20:12

Lekker kort stuk.

hotnot | 27-11-20 | 20:12 | 1

Lekker lange reactie.

Vage_eddie | 27-11-20 | 20:27

GS wordt Omtvolkt!

Hemmenaar7 | 27-11-20 | 20:11 | 2

Ook de redactie. Zelfs Ronaldo. Te paard, te paard...

kaasfondue | 27-11-20 | 23:00

@kaasfondue | 27-11-20 | 23:00:
ALS hij lijsttrekker van CDA zou zijn geweest, dan werd de hele 2eKamer Omtvolkt: dat zou een monsteroverwinning voor CDA zijn geworden

Hemmenaar7 | 28-11-20 | 00:10

Boeie wat die landverrader denkt. Als puntje bij paaltje komt tekent die lafhaas ons soevereiniteit weg.

Deviand | 27-11-20 | 20:09 | 1

Yep, alleen dat wil niemand zien.

fapkoning40 | 27-11-20 | 20:16

Kortom , die Cleveringa zou nu niet echt welkom zijn bij GroenLinks.

skoftig | 27-11-20 | 20:08

Ik lag net lekker in mijn #mand.
Dit is geen topic maar een essay.
Maar het is toch weekend? Dit lijkt wel huiswerk.
*lezen gaat*
Later!

keestelpro | 27-11-20 | 20:04 | 3

Daarom lees Pieter het ook voor. Dan hoef je niet uit je mand te komen.

Frau Merkel | 27-11-20 | 20:44

@Frau Merkel | 27-11-20 | 20:44:
Ja maar daardoor viel ik wel bijna in slaap.
Mooi verhaal. Lijkt wel een sprookje.
Maar van de oorsprong van de Europese Unie en de mooie intenties van de verzetsstrijder Cleveringa is helemaal NIETS meer over.
Het gedrocht de EU is getransformeerd in het monster waar het ooit was tegen opgericht. :-(

keestelpro | 27-11-20 | 20:51

Beste heer Omtzigt, ga aub weg bij het CDA en start iets nieuws. U heeft de kennis en de aaibaarheid.

antagonist | 27-11-20 | 20:03 | 1

FvD is even geen optie meer.
PVV gaat ook niet lukken. Dus er rest hem niets anders dan bij het stoffige CDA te blijven. Voor "Lijst Omtzigt" heeft ie de ballen gewoonweg niet.

Ommezwaai | 27-11-20 | 20:09

Omtzigt is wel ok.
Maar hij kijkt altijd als een konijn in de koplampen.

HoerieHarry | 27-11-20 | 20:01 | 5

@HoerieHarry | 27-11-20 | 20:12:
En voor iemand die niet in de oppositie, maar in de coalitie zit, is dat bewonderenswaardig, of ben je van mening dat een kabinet niet aan zijn eigen kwaliteitswaarborging hoeft te doen?

Vage_eddie | 27-11-20 | 20:30
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl