achtergrond

Geenstijl

De lijpste shit uit het Bij1 partijprogramma

Gefeliciteerd met je gratis Premium abo, Arno!

Donderdag vroegen we of u svp zelf ff de mafklapperij uit het verkiezingsprogramma van Bij1 wilde opduiken (nadat het door @VizierOpLinks op Twitter werd geplempt), want wij durfden die 83 pagina's echt niet allemaal door te nemen uit vrees voor verlies van verstandelijke vermogens. Maar er zijn altijd sterkere mensen alsdan wij, die durven zoiets wel aan. En dat leidde tot de volgende opsomming in de mail. En we moeten helaas ook eerlijk zijn: niet alles was Sylvana uit d'r Afrikaanse habijt schudt, is volledig mataglap. Enfin, oordeel zelf en dat beloofde Premium abo voor politiek parelduiken in een zee van waanzin wordt op je account gestickerd, Arno!

Citaten uit het Bij1 Concept Verkieizingsprogramma

We stellen een eerlijke definitie van antisemitisme op, zodat klassiek-nazistische complottheorieën over ‘rijke Joden’, ‘omvolking’ en ‘cultuurmarxisme’ adequaat kunnen worden aangepakt.

We gaan experimenteren met een 30-urige werkweek met loonbehoud. Dit zorgt er ook voor dat we tijd voor gezin en hobby’s vrij hebben, burn-outs worden bestreden en we nieuwe banen creëren.

We maken de kinderopvang gratis voor alle ouders.

We gaan strenger handhaven op de geldende regels voor het faciliteren van bijvoorbeeld kolven of bidden op de werkvloer.

We stellen een menstruatieverlof in.

Het zogenoemde AOW-gat, waar veel Surinaams-Nederlandse ouderen en ouderen met een migratieachtergrond mee te maken hebben, wordt gedicht.

We willen naar een democratische economie, (lees communistische) waarin winsten en prijzen worden beheerst. Een toekomstbestendige economie die er is voor iedereen en vrij is van racisme, uitsluiting en uitbuiting van de planeet, mens en dier.

Meer citaten na de Lees Verder

En laat dit ook ff bezinken

BIJ1 wil van de grond af werken aan een economie die democratisch gepland wordt door iedereen die eraan deel heeft. We gaan de producten en hoeveelheden produceren waar behoefte aan is en de opbrengsten komen ten gunste van de werkende mensen. Werkende mensen krijgen zeggenschap over hun werk (1) en prijzen en winsten worden beheerst.

We heffen een eenmalige coronataks van 5% op de financiële vermogens en het vastgoed van multimiljonairs met meer dan 3 miljoen euro. Hiermee dekken we (een deel van) de maatschappelijke kosten die zijn ontstaan door de coronacrisis

Rijke mensen gaan forse vermogens- en erfbelasting betalen.

We nationaliseren belangrijke sectoren van de economie, zoals banken, pensioenfondsen, het openbaar vervoer, de zorg en andere basisindustrieën. Deze industrieën komen onder controle van de werknemers. De overheid faciliteert hen waar nodig.

Productieplanning in iedere sector en bedrijf komt in handen van de werknemers. De overheid faciliteert hen en houdt toezicht. Hierdoor ontstaat een betere en eerlijkere balans tussen vraag en aanbod. Prijzen en winsten worden zo beheerst.

Ten behoeve van de zorg, wonen en openbaar vervoer versoepelen we onteigeningswetgeving fors omtrent kapitaal, aandelen, bezit en grond.

Goederen afkomstig uit niet-duurzame productie worden uitgefaseerd en uiterlijk in 2025 toegang tot de markt ontzegd.

BIJ1 staat voor een toegankelijke, neurodiverse, LHBTQIA+-inclusieve zorg. Racisme, seksisme en validisme zijn van invloed op de kwaliteit van de zorg en moeten koste wat kost worden bestreden.

We nationaliseren ziekenhuizen en (para)medische zorgaanbieders

Niet-medische zorginstellingen en -organisaties, zoals in de jeugdzorg en GGZ, worden genationaliseerd en gecollectiviseerd. Dit betekent dat we bijvoorbeeld verschillende jeugdzorgorganisaties onderbrengen in één organisatie.

We nationaliseren de productie van geneesmiddelen en medische apparatuur.

De inzet van tolken en gebarentolken moet niet uit het budget van de zorgvrager worden betaald, maar standaard vergoed worden door de overheid.

In opleidingen van GGZ-hulpverleners krijgt neurodiversiteit een plek, zodat er meer gehandeld wordt vanuit variatie in het menselijk brein.

ABA-genezingstherapie voor autisme wordt verboden.

Uit onderzoek blijkt dat mentale gezondheidsproblematiek bij mensen van kleur minder goed wordt herkend. In de opleiding van artsen, hulpverleners, thuis- en ouderenzorg en medisch personeel moet meer aandacht zijn voor bestrijding van racistische stereotypen. Cultuursensitieve zorg krijgt hierin een belangrijke plek

De zorg voor trans personen (5) wordt gezien als reguliere zorg en opgenomen in het basiscurriculum van medische opleidingen. Bovendien wordt het aanbod van transzorg vergroot om wachtlijsten te verkorten: expertise wordt gedeeld tussen de vijf grootste ziekenhuizen. Alle behandelingen en operaties worden vergoed.

Trans personen hoeven daarnaast geen diagnose meer te hebben om zorg te krijgen. En huisartsen kunnen hormoonbehandelingen voorschrijven.

Als je een huis bezit, moet je erin wonen.

Het kraakverbod wordt opgeheven.

Woningcorporaties worden genationaliseerd.

Het recht van Roma en Sinti om in woonwagens te wonen wordt gerespecteerd en er wordt actief en ruimhartig meegewerkt aan het maken en faciliteren van woonlocaties.

Verder moet het onderwijs voor leerlingen met een beperking volledig toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor het reguliere onderwijs, als leerlingen met een beperking daar naartoe willen.

Ook de diverse perspectieven en ervaringen van identiteit, marginalisatie en geschiedenis in Nederland moeten onderdeel zijn van het lesprogramma.

Scholen krijgen een wettelijke taak om interculturele kennis tussen leerlingen te bevorderen en te organiseren.

De overheid stimuleert een divers perspectief in het curriculum en lesmateriaal dat vrij is van schadelijke stereotyperingen en eurocentrisme

De koloniale geschiedenis en het migratieverleden van Nederland krijgen een centrale plek in het lesprogramma, met daarnaast de achtergrond en politiek-economische context van vluchtelingen en (arbeids)migranten. Ook komt er meer aandacht voor de gevolgen van deze geschiedenis voor de volgende generaties, die in Nederland geboren worden.

Er komen trainingen voor leraren over het historisch besef van de koloniale geschiedenis en het migratieverleden van Nederlanders.

Er komt meer aandacht in het curriculum voor seksualiteit, consent en diversiteit op het gebied van gender en seksuele geaardheid.

Er komen trainingen om leraren bewust te maken van hun (onbewuste) vooroordelen, houding en verwachtingspatronen en er worden protocollen ontwikkeld om racisme, seksisme en discriminatie op grond van seksuele geaardheid te bestrijden.

Uitzendbureaus die leraren uitzenden worden verboden.

Pabo's moeten meer aandacht besteden aan de werkdruk in het onderwijsveld (veroorzaakt door samenleving, schoolbestuur en ouders) en hoe daarmee om moet worden gegaan.

Elke instelling krijgt een diversiteitscommissie.

Besturen en raden van toezicht worden democratisch verkozen.

Er komen diversiteitsquota

Mensen zonder baarmoeder beslissen nog steeds in grote mate over de rechten van mensen met baarmoeder.

Een genderwijziging mag zonder beoordeling en zo vaak als nodig

Uiteindelijk wordt de genderregistratie afgeschaft in de BRP (Basis Registratie Personen) en tot die tijd wordt het invullen van ‘X’ (onbekend, irrelevant) een mogelijkheid op identiteitsdocumenten en reispapieren.

Euthanasie wordt ook beschikbaar gesteld voor kinderen onder de twaalf jaar

Alle vormen van religieus onderwijs, scholen en gebedshuizen worden volgens gelijke criteria beschermd.

De overheid waarborgt het recht op zelfbeschikking van moslimvrouwen. Het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding (in de volksmond ‘het niqab-verbod’) moet per direct worden opgeheven. Ook het verbod op het dragen van een hoofddoek voor rechters en griffiers wordt opgeheven.

In 2030 is 75% van de woningvoorraad hoogwaardig geïsoleerd. Gemeenten, woningcorporaties en woningverhuurders krijgen daarvoor middelen en bindende doelen voorgeschreven vanuit de overheid.

OV-bedrijven worden genationaliseerd en het openbaar vervoer wordt gratis

We zetten ons op Europees niveau in om zo snel mogelijk op duurzame wijze een Europees spoornetwerk te realiseren. Vluchten binnen Europa kunnen op deze manier worden uitgefaseerd.

We stimuleren de samenleving om zo veel mogelijk een plantaardig voedingspatroon aan te nemen, om zo het slachten waar mogelijk te kunnen uitfaseren

De reden om te vluchten heeft vaak direct of indirect te maken met een geschiedenis van uitbuiting en kolonisatie door Westerse landen.

Er komt een generaal pardon voor alle asielzoekers en ongedocumenteerden die zich op dit moment in Nederland bevinden.

Nederland verleent verblijfsrecht aan staatlozen in Nederland door hen een Nederlands of staatloosheidspaspoort te geven.

Mensen die ontheemd raken als gevolg van grote klimaatveranderingen in hun thuisland en die naar Nederland vluchten, ook wel klimaatvluchtelingen genoemd, krijgen recht op bescherming.

Er wordt meer geïnvesteerd in hoor- en beslismedewerkers van de IND om cultuursensitief te communiceren en asielzoekers te benaderen en beoordelen vanuit de context en waardigheid van de asielzoeker

Asielzoekers mogen vanaf 3 maanden na het aanvragen van een verblijfsvergunning werk zoeken en een studie beginnen. Ook ongedocumenteerden mogen werken en studeren.

Migranten en asielzoekers krijgen toegang tot dezelfde rechten als Nederlanders, ongeacht hun documenten of gebrek daaraan. Nederland opent de grenzen voor alle landen en maakt zich binnen de Europese Unie hard voor een hervorming die in de gehele EU geldt.

Nederland schaft de verblijfsvergunningen af en verstrekt verblijfsrecht aan migranten ongeacht hun achtergrond

Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van de asielzoeker, zoals culturele achtergrond en familiebanden.

. Nederland bekleedt een voortrekkersrol als het gaat om het actief uitnodigen van asielzoekers die vastzitten in vluchtelingenkampen en beweegt andere Europese landen ertoe om de aantallen jaarlijkse uitnodigingen op te schroeven.

Nederland sluit alle detentiecentra voor asielzoekers en stopt met alle deportaties

Zolang de bezetting voortduurt en de rechten van Palestijnen worden geschonden, schorten we het Associatieverdrag met Israel op en verbieden we handel met Israël.

Etniciteit, afkomst, nationaliteit, beperking, seksuele gerichtheid, genderidentiteit en genderexpressie worden in artikel 1 van de Grondwet opgenomen.

De bestaande wetten tegen discriminatie worden strenger nageleefd. We breiden deze wetten uit door een juridische definitie van racisme, anti-zwart racisme en islamofobie op te stellen die recht doet aan het structurele karakter ervan. Discriminatiewetgeving wordt aangepast op deze definities

We beëindigen alle samenwerking met de geheime diensten van anti-democratische landen zoals Israël en de Verenigde Staten.

We onteigenen het (uit koloniale tijden stammende) kapitaal van de Koninklijke familie en gebruiken dit geld voor rechtsherstel voor de voormalige koloniën en de Indische gemeenschap.

Het stemrecht wordt hervormd. Zo wordt de stemgerechtigde leeftijd verlaagd naar 16 jaar en krijgen vluchtelingen en migranten sneller toegang tot het stemrecht. We maken het mogelijk voor gedetineerden om zelf te kunnen stemmen in plaats van uitsluitend bij volmacht.

Het huidige systeem van afstraffing en opsluiting is een racistisch systeem dat niet werkt en niet gericht is op herstel.

Etnisch profileren is aan de orde van de dag. In de gevangenissen zitten twee keer zoveel mensen met migratieachtergrond als mensen zonder migratieachtergrond, terwijl mensen met migratieachtergrond slechts 24% van de bevolking uitmaken. (echte… really?)

Ook kiezen we ervoor niet te investeren in het bestraffen van kleine misdaad en investeren we niet in de politie.

Instanties die etnisch profileren worden strafrechtelijk vervolgd. Het nieuw op te richten Ministerie van Gelijkwaardigheid ziet erop toe dat gedane schade wordt hersteld

Wie etnisch profileert wordt strafrechtelijk vervolgd. Daarnaast verbieden we het gebruik van etniciteit, nationaliteit en afkomst in risicoprofielen, introduceren we stopformulieren voor alle politiecontroles en worden bodycams de norm. Er komt een einde aan preventief fouilleren, ‘patsercontroles’ en andere controles die etnisch profileren in de hand werken.

De basisbewapening van de politie gaat terug naar wapenstok en pepperspray. Vuurwapens mogen alleen in uitzonderlijke gevallen worden gedragen. Training en protocollen omtrent vuurwapengebruik worden fors strenger: zo mag politie niet schieten om iemand aan te houden.

De Nederlandse staat betaalt herstelbetalingen aan de eilanden voor de gemiste inkomsten door financiële beleidsconstructies van voor 1954.

Nederland betaalt herstelbetalingen voor de ecologische afbraak van de gebieden door koloniale uitbuiting.  

Nederland betaalt herstelbetalingen voor de achtergestelde ontwikkeling van de onderwijssystemen op de eilanden. Bij het ontwikkelen van het onderwijs krijgen de eilanden de ruimte om ook Caribische en Zuid-Amerikaanse perspectieven op het onderwijs mee te nemen. Nederland is niet vanzelfsprekend meer het ankerpunt voor de onderwijssystemen op deze eilanden.

Het vrije verkeer van personen binnen het Koninkrijk blijft bestaan. Studenten die vanaf de eilanden komen voor hun vervolgonderwijs in Nederland krijgen structurele ondersteuning vanuit de gemeenten waar zij gaan wonen. Eenmaal in Nederland hebben wij de plicht om voor elke student te zorgen.

Toekomstige studenten zullen, net als Nederlandse studenten, geen lening af hoeven te sluiten om in Nederland te studeren. Er zullen geen studenten aan hun loopbaan beginnen met een schuld. Dit beperkt namelijk hun kansen in de samenleving en bovendien is een schuld moeilijk af te lossen na een eventuele terugkeer naar het Caribisch gebied.

We krimpen onze krijgsmacht in om uiteindelijk de krijgsmacht te vervangen door een civiele hulporganisatie.

Mensen met extreemrechtse opvattingen mogen geen deel uitmaken van de krijgsmacht. De krijgsmacht moet doordrongen zijn van democratische waarden. Wie het extreemrechtse opvattingen erop nahoudt staat lijnrecht tegenover deze waarden.

Wie weigert mee te vechten in overzeese oorlogen wordt niet bestraft. Er komt (postuum) eerherstel voor dienstweigeraars uit het verleden

Als de politie voornamelijk (criminaliteits)gegevens over gemarginaliseerde wijken invoert in algoritmes en veel minder uit andere wijken, zullen die algoritmes een vertekend beeld van de werkelijkheid voorspellen, segregatie in de hand werken en gemarginaliseerde wijken nog meer stigmatiseren. Door de manier waarop algoritmes in elkaar zitten zal dit proces steeds worden herhaald. Zo worden discriminatie, vooroordelen en etnisch profileren dieper en dieper in computermodellen verwerkt. Computermodellen waar de overheid blind op vertrouwt in het beoordelen van uitkeringen en toeslagen, of het voorspellen van criminaliteit.

Bonuscontent: nog meer Zwarte Piet-bedreigers

En hun helper whiteys.

Like van de Internationale Socialisten

Elvin Rigters, eerder op Facebook

Like van de VPRO

Elvin Rigters, eerder op Facebook

Elvin Rigters, eerder op Facebook

Elvin Rigters, eerder op Facebook

Elvin Rigters na koffie met MinPres op het Catshuis

Elvin Rigters, eerder op Facebook

Like van New Urban Collective

Elvin Rigters, eerder op Facebook

Je. Verwacht. Het. Niet

En om van het cirkeltje weer een achtje te maken. Hier spreekt Jacobien Vreekamp historische woorden over "de keerzijde van sociale media" tijdens de rechtszaak van Sylvana Simons.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.