Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wat ging er fout met het Klimaatakkoord?

Ingezonden door @Sonny Spek

Het was vorige week feest op Twitter en GeenStijl: energiebedrijf Vattenfall had besloten om de plannen voor de biomassacentrale in Diemen 'in de koelkast te zetten' en daarmee lijkt een einde te komen aan de voortslepende politieke soap rond biomassa. Een ontwikkeling waar ik als criticus op het importeren van houtige biomassa uit het buitenland (let op: biomassa is meer dan alleen bomenkap, maar gaat ook over afvalhout en groente-, fruit- en tuinafval) blij mee had moeten zijn, maar toch knaagt er iets. Energieonderzoeker Remco de Boer noemde het in zijn podcast een mogelijk keerpunt in het Nederlandse klimaat- en energiebeleid en daar moet ik hem gelijk in geven. De afspraak was om biomassa te gebruiken als transitiebrandstof naar een energiemix die wel volledig 'duurzaam' zou zijn en hiervoor een 'integraal afwegingskader' op te stellen. Dat klinkt ietwat technisch, maar aan de hand van het afwegingskader zou worden beoordeeld welke vormen van biomassa wel en niet toegelaten zouden worden om te gebruiken in Nederland. Er zouden dus afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld de import van 'houtige biomassa' uit het buitenland te verbieden of alleen houtige biomassa toe te staan dat doormiddel van een duurzame kringloop is gekapt. 

Dat klinkt vrij redelijk en genuanceerd, maar als je de ontwikkelingen van de afgelopen week en de motie van de regeringspartijen om in de toekomst te stoppen met subsidies voor biomassa neemt, laten deze exact zien waarom het Klimaatakkoord geen stuiver meer waard is. De keuze van de Tweede Kamer om biomassa uit de energiemix te halen geeft namelijk wederom te denken in hoeverre er is nagedacht over de plannen rond de verduurzaming van Nederland. Het kenmerkt een totaal inconsequent klimaatbeleid van Rutte III en geeft een huiveringwekkend beeld voor de toekomst. Op het moment dat een kabinet afstapt van biomassa als transitiebrandstof, maar zich wel heeft gecommitteerd aan de eerdergenoemde doelen om de CO2-uitstoot te verminderen, dan zullen andere bronnen worden gebruikt om dit verschil te compenseren. Je kunt hierbij denken aan het plaatsen van extra windmolens en zonneweides, want kernenergie en schaliegas blijven helaas voorlopig uit den boze. Hoe mooi het stoppen met biomassa lijkt, ook voor de critici van het klimaatbeleid zal dit negatief uitpakken. 

Als we willen begrijpen wat er aan de hand is dan moeten we terug naar het in 2019 gesloten Klimaatakkoord. Wat was dat Klimaatakkoord ook alweer? Het Klimaatakkoord werd door (inter)nationale pers bejubeld als een uniek staaltje Nederlands polderen waarbij ruimte was voor de inbreng van geluiden die in de samenleving leefden. Het was een opgave waarbij het maatschappelijk middenveld samenkwam om te komen tot een pakket aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen in 2050. Aan de vijf 'klimaattafels' werd druk onderhandeld door allerlei partners om te komen tot een plan om Nederland te verduurzamen, maar er ontstond al gauw kritiek over de organisaties die precies betrokken waren. De voorzitters van de Klimaattafels mochten bepalen wie er wel of niet mochten meepraten en daardoor werden de pleitbezorgers van kernenergie en critici op grootschalige windmolenparken niet uitgenodigd. Dit zorgde voor een gevoel van willekeur en ongevraagde sturing. Het was dan ook niet toevallig dat bijna alle voorzitters een politieke achtergrond hadden: Diederik Samsom (PvdA), Pieter van Geel (CDA), Annemieke Nijhof (persoonlijk adviseur Balkenende), Kees Vendrik (GroenLinks) en Ed Nijpels (VVD). Tot zover onze inclusieve poldertraditie. 

Het idee van een akkoord 'van de samenleving' lijkt geen verkeerd doel te hebben: het draagvlak zal groter zijn en de belangen zijn evenwichtig meegewogen. We zien echter de laatste jaren vaker met onder andere het Woonakkoord, Energieakkoord, Sociaal akkoord en Klimaatakkoord dat de democratie onder druk komt te staan. De Raad van State uitte zich in het Jaarverslag 2013 (PDF) niet voor niets kritisch over deze 'Akkoordendemocratie': "Hoewel de beweging die het kabinet op deze wijze heeft weten te bewerken in al jaren vastzittende discussies eerbiedwaardig is, vormt de afhankelijkheid van akkoorden voor beleid en maatregelen die wezenlijk geacht worden voor het herstel van economie en overheidsfinanciën, een opvallend en riskant aspect van het handelingsvermogen van kabinetten in deze tijd." De rol van het parlement in het maken van beleid wordt kleiner en er wordt niet geredeneerd vanuit democratische legitimiteit, maar vanuit het idee van een algemeen belang waardoor de democratie de burgers de meeste vooruitgang zal brengen. Bestaat dat überhaupt en is dat democratisch? De organisaties die onderhandelden voor het Klimaatakkoord hadden hier echter geen democratisch mandaat voor, omdat geen enkele burger heeft gestemd over het wel of niet toelaten van bepaalde organisaties. Het democratisch mandaat van het parlement werd hiermee in feite omzeild. 

Het idee van een poldermodel is dat de onderhandelaars de ruimte moeten krijgen om zelf tot een akkoord te komen. Het kabinet heeft echter vanaf het regeerakkoord geprobeerd sterke invloed uit te oefenen op het proces. De financiële uitgangspunten en CO2-reductiedoelen waren al door het kabinet opgesteld. Er werd duidelijk aangegeven door het kabinet dat hier niet van kon worden afgeweken en de onderhandelingspartners hierdoor beperkt zijn in de keuzes die zij konden maken. Daarnaast gaf de zogenoemde 'opdrachtbrief' aan de voorzitters van de Klimaattafels de meest gedetailleerde uitgangspunten mee: het doel van de Klimaattafel, de algemene uitgangspunten, de reikwijdte van de afspraken, beoogde resultaten en opzet van de gesprekken. Op die manier was er dus nauwelijks ruimte voor de onderhandelende partijen om daar van af te wijken en kon het kabinet (lees: D66 en de ChristenUnie) aan de touwtjes blijven trekken.

Veel mensen vroegen zich af waar het komende beleid rond het gasvrij maken van Nederland, de plaatsing van windmolens en bouw van biomassacentrales nu precies vandaan is gekomen. Wie heeft dat voorgesteld? De gespreksverslagen van de Klimaattafels zijn bijna volledig geanonimiseerd waardoor het onmogelijk te achterhalen valt welke partij een bepaalde mening was toegedaan en uit welke koker een voorstel komt. Ook zijn de gespreksverslagen vaak geen notulen, maar een samenvatting van wat er bij het overleg besproken werd. Het is daarbij opvallend dat er grote verschillen zitten in de mate van transparantie tussen de verschillende tafels. Het gespreksverslag van de belangrijke industrietafel is rond de 60 pagina’s lang, terwijl bij de elektriciteitstafel er bijna 500 pagina’s aan verslagen zijn gepubliceerd. De mobiliteitstafel geeft zelfs aan van vier vergaderingen (er zijn twaalf vergaderingen in totaal geweest) geen verslagen te hebben gemaakt en daarnaast uitsluitend op hoofdpunten te notuleren. Daarnaast zijn in de gespreksverslagen van het zogenoemde 'smalle' Klimaatberaad onder leiding van Ed Nijpels gehele pagina’s om onduidelijke redenen weggelakt. Het lijkt hier niet te gaan om informatie rond personen, maar om inhoudelijke informatie en/of overwegingen die niet openbaar mogen worden. Het versterkt het beeld van een weinig transparant proces om tot één van de invloedrijkste akkoorden uit de Nederlandse politieke geschiedenis te komen.

Concluderend moeten we stellen dat het gehele proces rond het Klimaatakkoord verkeerd is verlopen. Het kabinet probeerde vanaf het begin sterk te sturen op het proces door allerlei harde kaders mee te geven, de rol van het parlement was onduidelijk, de Klimaattafels waren niet voor elke partij toegankelijk en de gespreksverslagen ontbraken grotendeels waardoor er niet terug valt te kijken welk lobbyclubje precies met welk voorstel is gekomen. Het geeft een rommelig beeld van een akkoord met een grote impact op ons land. Toen vorige week bekend werd dat D66 en de ChristenUnie af willen stappen van de afspraken uit het Klimaatakkoord, werd de doos van Pandora geopend. Het is onduidelijk wat de status van het Klimaatakkoord nu precies is en op welke manier het kabinet denkt haar duurzaamheidsdoelen te halen. In aanloop naar de verkiezingen zal die onzekerheid alleen maar toenemen en gemeenten die verplicht aan de slag moeten gaan met verduurzaming in onzekerheid achterlaten. Het is de vraag wanneer men zich in Den Haag zal realiseren dat het proces rond het Klimaatakkoord opnieuw moet worden gedaan, waarbij er naar realistische verduurzamingsdoelen wordt gekeken, het proces voor meer kritische partijen toegankelijk is, er geen taboe is op 'controversiële' opwekmethoden en aardgas onderdeel kan blijven uitmaken van onze energiemix. Het laten vallen van het Klimaatakkoord viel te verwachten, maar het biedt een kans voor rechts om het volledig open te breken en een nieuwe ronde volgens haar spelregels te organiseren.

Reaguursels

Inloggen

Wat een nonsens-correlatie. Beginnen over bio-massa om vervolgens een verhandeling te geven over de ontwikkelingen aan de klimaattafels om uiteindelijk te eindigen met het feit dat je rechts munitie geeft. Had het dan goed gedaan. Bio-massa was voor iedereen acceptabel gewest, maar niet als je er hele bossen mee opstookt, dus kennelijk is er niet genoeg bio-massa anders dan hele bossen. Had hier over nagedacht als je draagvlak wilt creëeren; had nagedacht over de ruimte die windmolens in gaan nemen; had nagedacht over gigantische vervuilende stoffen, die windmolens en zonnepanelen achterlaten als ze in onbruik geraakt zijn en misschien was je dan wel op kernenergie uitgekomen.

wimaa | 13-07-20 | 16:33

En ondertussen heeft het Kabinet een subsidiepot opengetrokken voor elektrische auto's die de vraag naar aardgas doen toenemen terwijl in de top 10 meest vervuilende industrieën van Nederland reeds 7 elektriciteitscentrales staan. En nee, dat zijn niet allemaal kolencentrales.

Pierre Tombal | 13-07-20 | 13:12

Wat is er fout aan het klimaatakkoord? Alles. Omdat het een oplossing is, die bedacht is om een bedachte causaliteit voor een natuurlijk verschijnsel, dat strategisch zó gekozen is, dat het time frame waarin dit verschijnsel plaatsvindt dusdanig langdurig is, dat het de duur van een mensenleven ver overstijgt, zodat nooit iemand de verantwoordelijken ter verantwoording kan roepen, omdat die dan allang onder de zoden liggen na een leven vol verrijking op kosten van het plebs.

Gladiator Fap | 13-07-20 | 13:02

Beetje veel bla bla, Sonny en weiniginhoud. Samengevat:
Er kwam een, uit de lucht gegrepen, CO2 streefcijfer uit Brussel,
dat *niet* haalbaar *was* en *is* met schone technologieen.
.
Maar omdat niemand politiek de zwarte piet (de kaart) willde krijgen,
ging men dan maar akkoord met het massaal opstoken van bossen,
omdat die uiteindelijk toch wel weer eens bijgroeien.
.
Nu is *vastgesteld* dat dit onhoudbaar is, gaat men opnieuw zwartepieten (het kaartspel), zonder met realistische oplossingen te komen: Kernenergie.
Ik neem aan dat je dat laatste bedoelt met "controversiele opwekmethoden" ,
maar zeg het dan gewoon eerlijk. Dan kunnen we verder.

hotmint | 13-07-20 | 12:50

Schop zwarte piet, BLM, LGBT, zielige moslimvluchtelingen. Het klimaat moet maar even wachten, de actievoerders trekken het anders niet.

bitterpete | 13-07-20 | 12:32

Waar ging het fout?
Helemaal in het begin, Daar ging het fout.
CO2 is een broeikas gas, dat is een feit.
De huidige gemiddelde hoeveelheid CO2 in de atmosfeer bedraagt circa 0,044%.
Wat hiervan de menselijke bijdrage is door middel van het verbranden van fossiele brandstof en leven is niet geheel duidelijk.
Planten leven is mogelijk bij 0,015% CO2 in de atmosfeer, met lagere concentraties is er geen planten leven mogelijk.
MAC waarde voor de mens ligt bij 0,12% CO2 in de atmosfeer.
Uit ijs kern samples is gebleken dat het CO2 percentage na ijlt op temperatuur, Anders gezegd de temperatuur dicteert het CO2 percentage.

Hoe is "men" tot de conclusie gekomen dat deze 0,044% CO2 de grote boosdoener is van de klimaat opwarming?
Of nog gekker, Wie beweerd dat het menselijke aandeel van deze 0,044% de oorzaak is van de klimaat opwarming?
Het klopt niet!

Het is alsof je bij de dokter komt en zegt; Dokter ik heb last van een verkoudheid.
Dokter zegt; we zullen eens kijken , trek alvast uw broek maar uit.
Dan zeg je toch ook; Kerel, je bent knetter gek.

CO2 , al dan niet de reductie hiervan , is het nieuwe Goud.
Het nieuwe verdien model.
De nieuwe religie is geboren , Komt u allen naar de Klimaat Kerk.

Datgingniegoed | 13-07-20 | 12:03 | 1

Het kan zo snel gaan in de wereld van klimaatpolitiek.
Zo heb je nog nooit van die akelige Zweedse gehaktbal gehoord. Het volgende moment heeft dat geboefte de hele energie-inboedel overgenomen.
Bepaalt een Zweedse gehaktbal welk Hollands landschap volgezet moet worden met windmolentjes en broeit op plannen het Nederlandse gas af te sluiten.

Een fatsoenlijk land waakt ervoor dat strategische assets, zoals energie, niet in handen vallen van vijandige types. Wij wonen duidelijk niet in zo'n land.

Jan Passant mk2 | 13-07-20 | 11:16

Het wordt tijd dat de mensheid haar domme ongefundeerde angst voor kernenergie afgooit en die techniek echt gaat doorontwikkelen met net zoveel eindeloze miljarden als voor de vergaderingen over het klimaat zijn gereserveerd. Hadden we 50 jaar geleden al moeten doen, hadden we nu niet zoveel gezeik gehad (en geen klote electrische auto's). Allemaal de schuld van die russen met hun wodkagepruts ook altijd..

mr.Cam | 13-07-20 | 10:50

Er zaten tevoren al zoveel aannames die als feiten bestempeld werden dat de hele exercitie gedoemd was te mislukken. Allereerst de vraag of en in hoeverre de mens invloed heeft op het klimaat en dan wat de oplossing zou moeten zijn. De mens heeft invloed op het klimaat, maar niet in de mate die verondersteld wordt en niet op de schaal die geponeerd werd. Uiteindelijk telt het allemaal op, maar middelt ook aardig uit.
Windenergie trekt lokaal een hoog energie uit het systeem. De beweging van de lucht wordt omgezet naar elektriciteit. Dit heeft lokaal behoorlijke effecten, zoals veranderde neerslag en temperatuur. Dit is uitgebreid wetenschappelijk gedocumenteerd. Uiteindelijk middelt het nog uit en daarom kan het weggepoetst worden. https://www.pnas.org/content/101/46/16115.full Studie is uit 2004!!
Er kunnen ook een ander fenomenen aan de gang zijn, zonneactiviteit is al vaker genoemd, en zo is er ook de schommeling van de aardas. Dit is zorgvuldig genegeerd door het KNMI en het kabinet. Er ligt toch een degelijk onderbouwd verhaal dat reden geeft om aan te nemen dat de bewegingen van de aardkorst om de vloeibare kern de metingen beïnvloeden. Dit is uitgelegd in een documentaire. Het rapport is vrij te verkrijgen. De Amerikaanse overheid heeft het in dank aangenomen, de voorliegafdeling van het KNMI hield het tegen.
https://sdproducties.wordpress.com/2019/10/22/kantlijn-is-klimaatonderzoeker-peter-cruijff-een-visionair-met-zijn-kijk-op-klimaatverandering/
Het rapport is hier te krijgen https://www.facebook.com/Drentheishetzat/videos/kwart-over-12/995436117484656/

Frau Merkel | 13-07-20 | 10:49

Er zal toch echt kernenergie moeten komen. De sloop van de bossen gaat sneller dan ze weer opgevuld worden met nieuwe groei. Een kaal perceel neemt geen CO2 op en geeft geen zuurstof. Oja. Wat ik geleerd heb: het verbranden van een lucifer geeft nooit de energie die erin gestopt is om het te maken. Om ons land met windmolen van electriciteit te voorzien zullen er 3900+ neergezet moeten worden. Waar moeten die staan.?

Breakdance | 13-07-20 | 10:42 | 3

Jij hebt het over een kaal perceel, weet je hoe kaal Nederland wel niet is? Dus halveer de landbouw, en maak daar een heel groot bos van. Een paar extra kerncentrales, stop de immigratie, koop windstroom uit Denemarken en Duitsland. Klaar is Kees.

Von Knarrenstein | 13-07-20 | 10:54

@Von Knarrenstein | 13-07-20 | 10:54: Dan groeit een boom nog steeds niet met dezelfde snelheid als waarmee deze verbrand wordt.

Pierre Tombal | 13-07-20 | 11:39

@Von Knarrenstein | 13-07-20 | 10:54: mag niet, moet worden volgebouwd voor nieuwkomers uit Verweggistan, overigens zijn al die nieuwe Nederlanders natuurlijk volledig klimaat neutraal hé

Mallepietje1001 | 13-07-20 | 16:11

Als gevolg van de groene hetze hebben vooral gepensioneerde deskundigen zich uitgesproken tegen de groene plannen, en die werden afgeserveerd door groene nitwits omdat ze zogenaamd oud en afgedaan zouden zijn. Intussen vliegen onze belastingcenten het raam uit naar weg, nada, toedeloe, of het niks is.

Harry.Langezwaal | 13-07-20 | 10:12

Even een vraagje half terzijde.
Die warmtepomp, dat is zeg maar een omgekeerde airconditioning. Die techniek kennen we toch al een tijdje hè. Waarom moet diezelfde pomp minimaal 5x zoveel kosten als een airco?

BekiekUtMoar | 13-07-20 | 09:46 | 5

Daarom moet je die dingen dus in het buitenland aanschaffen, als je er al in trapt. Daar hebben ze nog normale prijzen.

Frau Merkel | 13-07-20 | 10:36

@Frau Merkel | 13-07-20 | 10:36: in Denemarken heeft elk huis zo’n ding zo lijkt het wel

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:39

Hebt u dezelfde merken en typen warmtepompen bekeken op Duitse en Franse sites? Aldaar kosten ze ongeveer eenderde minder dan in NL. En, hoe bijzonder!, laat nou net dat prijsverschil ongeveer de NLse overheidsubsidie zijn.

Organische evolutie | 13-07-20 | 11:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Biomassa uit fruitteelt en afvalhout bestaat niet. Is een sprookje. Canada,de VS exporteren resp.5 Mio + 1 Mio ton houtpellets over de Atalantic in HFO verbrandende zeeschepen. De grootste vervuilingsbron van deze wereld. Zijn volwassen bomen die gekapt worden terwijl op de breedtegraad van Canada bomen er honderden jaren over doen om te groeien. Pelletfabrieken draaien ook op HFO Heavy Fuel Oil = Stookolie, want vreten stroom. Het allerbelangrijkste is dat bomen CO2 vangen en omzetten in ZUURSTOF zonder deze zuurstof kunnen dieren en mensen niet leven. Vooral doorgaan met de clearcut van bossen. Kijk naar Sumatra en Borneo... volledig leeggekapt. Alleen in de dalen en op de bergen staan nog bomen de rest is gekapt en de grond wordt gebruikt voor de palmolie teelt. Klimaataccoord: totale waanzin,maar wat verwachten wij anders van een visieloze VVD’er als Nijpels ? De VVD richt ons land te gronde. Wij kunnen beter kappen met de VVD als bomen te kappen.

Eendragtmaaktmagt | 13-07-20 | 09:44

We hebben helemaal niet genoeg materiaal om te verbranden sinds we alle gescheiden inzamelen. Die groenbakken en snoeimateriaal van de plantsoenendiensten zijn bij lange na niet genoeg om de winter mee door te komen. Maar ja miljarden subsidie lagen er klaar voor wie dacht er wat mee te kunnen. Dus werden er mooie verhalen bedacht om dat geld binnen te halen.

Hiesjes | 13-07-20 | 09:28 | 2

Ik zag dat er bossen in Estland en Amerika compleet zijn weggevaagd en hiernaartoe zijn verscheept met vieze dieselboten. Hoe kan men het dan over een testfase hebben? NL heeft niet genoeg biomassa capaciteit dus je stookt gewoon bossen kapot. Niets meer en niets minder. Hele ecosystemen naar de klote!

Dirk III | 13-07-20 | 09:56

@Dirk III | 13-07-20 | 09:56: Sssssst! Je verstoort de groene droom nog.

Harry.Langezwaal | 13-07-20 | 10:10

Vroeger of later zullen we toch onder ogen moeten zien dat het onmogelijk is om de CO2 uitstoot substantieel te verlagen zonder gebergte of massale inzet van kernenergie. En van die twee is een gebergte het lastigst te realiseren.

dihydrogenmonoxide | 13-07-20 | 09:20 | 4

CO2 reductie kan makkelijk. Alleen noet met verbranding van iets. Zon en wind doen dat wel. En Nederland heeft genoeg ruimte voor opwekking en opslag van die electriciteit

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:36

@Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:36:
Als je het niet erg vindt dat het land er uitziet als één groot windmolenpark en al je water onder zonnepanelen ligt, dan kom je nog tekort. En wat denk je dat er met de zo superbelangrijke natuur gebeurt? Kijk even vanaf 43.30. maar liever het hele filmpje. Dan zie je in wat voor groene waanzin we gaan belanden..
youtu.be/MkUWYC_X6co

Stevo365 | 13-07-20 | 10:48
▼ 1 antwoord verborgen

Nu biomassa (oftewel het bos van de buren) in onmin is gevallen en blijkt dat wind en zon nog kanslozer zijn, zou ik er maar niet zomaar van uit gaan dat dit een negatieve ontwikkeling is voor de critici.
Dit zal duidelijk gaan aantonen dat hernieuwbaar slechts alleen betrekking had op de subsidies.

MooseNL | 13-07-20 | 09:16 | 4

@Alexander des Burgus | 13-07-20 | 10:20:
Weet je wie ook vissen vernietigen?

Von Knarrenstein | 13-07-20 | 10:37

@Alexander des Burgus | 13-07-20 | 10:20: hoe verbietigen windmolens vissen ? vliegende vissen?

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:38

@Alexander des Burgus | 13-07-20 | 10:20: waterstof voor de gehele Nederlandse energievoorziening is mogelijk hoor. Er zijn ongeveer 215.000 windmolens voor nodig. Dat zou net kunnen als we de noordzee tot Engrland toe aan volbouwen.... en ik vermoed dat de kilowatt uur prijs dan naar 4 euro gaat ofzo.. dus het kan...

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:43
▼ 1 antwoord verborgen

Soylent green, human biomass.

cat22 | 13-07-20 | 09:00

VVD'er Nijpels reist 2 x 18.500 = 37.000 km in vliegende roetkachels voor vriendenbezoek. Plus de rest van zijn vervuilende leefstijl. Dan kan die hele klimaatverandering toch niets anders dan aan je reet roesten? En dan wil hij zogenaamd 'de mensen meenemen' in het (wan)beleid. Voor zo'n ecologische voetafdruk zou een gewone sterveling zich levenslang kapot schamen.

NPOlitiekgekleurd | 13-07-20 | 08:31

Het is prima om opnieuw te beginnen en daarbij het intelligente deel van Nederland niet uit te sluiten deze keer.
Maar voor we beginnen, mogen we dan met Nijpels één rondje rijden op een mestkar, het Uddelermeer rond of zo?

bolletje kaas. | 13-07-20 | 08:20 | 1

Zoals al geschreven is zaten Samsom en Nijpels vooral voor henzelf aan die milieutafels. Altijd duiken dit type figuren op als ze maar denken er financieel beter van te worden en de huidige regering van VVD werkt daar graag aan mee. Old-boys tenslotte. De burger mag het allemaal betalen en en het milieu. Ach dat is een ondergeschikt probleem dat nooit zal worden opgelost.

Therapietje | 13-07-20 | 08:33

Het gebruik van Tafels is op zich een prima methode om kinderziekten in een vroeg stadium te ondervangen en de partners (zij die de boel moeten gaan uitvoeren) mee te krijgen. Voor ontwikkeling van de Nieuwe wet-IB ook veel overleg aan Tafels (lokaal, regionaal en landelijk). Alleen was/is dat geen vervanging van het parlement, maar ging over het beleid dat onder een nieuwe wet hangt en hoe je dat beste vormgeeft. Wat werkt wel, wat werkt niet, wat zien we over het hoofd, draagt het bij aan de bedoeling van die wet. Dat werk.

Rest In Privacy | 13-07-20 | 08:14

Wat er mis ging? De figuren aan die zogenaamde ‘klimaattafel’ nota bene de FNV... (waardoor ik lidmaatschap heb opgezegd, die lui moeten zich met andere dingen bezighiuden), stumpers van groenlinks en d66 (alleen maar gillen over milieu zonder te kunnen of willen rekenen en inzien dat t allemaal niet veel uithaalt, maargoed.. daar zijn ze voor) en dan als slagroom op het toetje... de vooringenomen, vol met dubbele agenda aanwezig, de ex politicus van de meest eerlijke club van nederland en die wel wat zag in een wet over kindersex begin ‘80 (ook heel gewoon, toen) de heer Ed N...
Tuurlijk moest ie warmtepompen aan de man brengen. Daartoe ging ie volledig met de hakken in het zand over onderwerp kenreactoren en H2 in aardgasnet.
Alleen waar híj́ wat in zag (en beter kon worden) moest doorgang vinden.
Nu wemelt het van de windwappers, dode vogels, dode insecten, geen gezicht, gekmakende slagschaduw, nee hoor, allemaal winst! En nu ook hectare aan hectare zonnepanelen... waar ook voedsel verbouwd had kunnen worden of vee te grazen had... voor een louzy 5 maanden per jaar dat die dingen wat opbrengen..
Voor al dat geld hadden we al 1 reactor kunnen hebben, de CO2 werkelijk met een hoop verminderd en onze omgeving met fauna mooi gehouden.
Dát ging er mis! Sneuneuzen met geheime agenda’s op de stoel in plaats van technici met een realistische visie.
Voorspelling: warmtepompen worden zeldzaam en H2 gaat groot worden.
En die kerncentrale die zie ik er ook nog wel keer komen. Langzaam zal de werkelijkheid de theorie aanpassen.

Rest In Privacy | 13-07-20 | 08:14

"Kernenergie blijft helaas voorlopig uit den boze". Oké, discussie gesloten. Volgende onderwerp.

NPOlitiekgekleurd | 13-07-20 | 08:05

Als ik „afwegingskader“ aan het begin van de zo‘n plempsel lees is het al afgelopen.

Taal van bestuurders die geen flauw benul hebben maar buzzwords moeten slijten.

redanx | 13-07-20 | 07:26

De energietransitie: grootste onzin sinds de ontdekking van het Loch Ness monster.
Zelfs als je accepteert dat er iets aan de hand is met het klimaat en dat de mens daar een rol in speelt, dan nog: wie is er nu daadwerkelijk van overtuigd dat 17,5 miljoen mensen (dat is een stad als LA, ofwel minder dan 0,3% van de wereldbevolking) het klimaat wereldwijd significant kunnen beïnvloeden?
In plaats van internationaal harde afspraken te maken over een geleidelijke overgang naar meer duurzame energiebronnen en tot die tijd relatief schoon aardgas te blijven gebruiken, duwt de overheid via een ‘cold turkey’ de NLse economie over de afgrond en wordt de burger met torenhoge kosten opgezadeld.
Zoals hieronder al meerdere keren is aangegeven, je kunt deze waanzin alleen maar verklaren als je weet wie het meest baat hebben bij deze operatie, en dat zijn niet het klimaat en niet de burgers.

Cincinnatus | 13-07-20 | 03:19 | 6

Dat we slechts 3 promille van de wereldbevolking zijn, neemt niet weg dat als we ons land daadwerkelijk klimaatneutraal kunnen maken zonder onze economie om zeep te helpen, we die kennis kunnen exporten voor veel geld.

Kijk naar onze waterbouwkunde, de manier waarop wij al eeuwen tegen de zee vechten is een van onze sellingpoints, waterengineers worden overal ter wereld ingehuurd om fatsoenlijke dijken en waterkeringen te bouwen. Idem met onze high-tech voedselvoorziening&landbouw(die langzaam de nek omgedraaid wordt omwille van stikstof) en ons progressieve drugsbeleid(dat inmiddels links en rechts ingehaald wordt door oa landen die ons met de war on drugs opgezadeld hadden). Energie idem, we zijn een van de weinig landen met een aardgasnet zo uitgebreid, half duitsland gaat aan 't gas terwijl wij er vanaf moeten met enkel de onderbouwing: staat in 't klimaatakkoord. Daar overtuig je zelfs Henk en Ingrid niet mee, zeker niet als ze de rekening van de warmtepomp voorgeschoteld krijgen.

Ooit waren we zo vooruitstrevend...

ReyNemaattori | 13-07-20 | 10:19

@likdoorn | 13-07-20 | 09:59:
En dat lost het onderliggende probleem op, denkt u?
Wanneer beginnen mensen nu eens in te zien dat het ‘big business’ is die de politiek en media in toenemende mate infiltreren om hun eigen agenda erdoor te drukken? Samsom en Timmerfrans opsluiten? Dan vinden ze vandaag nog vier nieuwe gasten die tegen een riante vergoeding hun hand- en spandiensten willen aanbieden om het ‘juiste’ beleid aan de man te brengen. En is het niet linksom, dan maar rechtsom: maakt geen mallemoer uit wie er in Den Haag aan het roer zitten - de economie wordt niet bepaald in beleidsnota’s, maar door (gecreëerde) vraag en (gecontroleerd) aanbod, en u bent altijd de sjaak.
Sinds de privatisering van natuurlijke monopolies en het toestaan dat multinationals het MKB geleidelijk aan verdringen of opslurpen is dit aan de gang, en er komt voorlopig nog geen einde aan.
Ik heb het al vaker beweerd: sinds 30 jaar zitten sommigen zich aan het Chinese model (staat/banken/industrie onder 1 noemer) te verlekkeren, en willen ze niets liever dan zo snel mogelijk iets dergelijks realiseren in Europa.

Cincinnatus | 13-07-20 | 10:42

@ReyNemaattori | 13-07-20 | 10:19:
Ooit, inderdaad.
China telt ongeveer 6 miljoen STEM afgestudeerden per jaar, India 4,5 miljoen - meer dan een half miljoen studenten uit deze twee landen studeren momenteel in de VS, en tienduizenden in Europa. En u gelooft oprecht dat er voor NL ook in de toekomst een leidende rol is weggelegd als het gaat om innovatie?

Cincinnatus | 13-07-20 | 10:50
▼ 3 antwoorden verborgen

Maak er dan maar een kolencentrale van. Dat gelul over biomassa klinkt sympathiek, Bovendien zijn we dan alle bomen kwijt, want de schoorsteen
moet wel roken..

rooiesaus | 13-07-20 | 02:33 | 2

Kolen is ook biomassa (dode bomen maar dan honderd miljoenen jaar oud)......

Blonde Nel | 13-07-20 | 08:06

Canada heeft nog een heleboel teerzand

likdoorn | 13-07-20 | 10:02

Baudet beargumenteerde onlangs dat het herstellen van de verzakte Groningse huizen iets van 20 miljard zou kosten terwijl de baten van eigen gaswinning iets van 500 miljard zou zijn, mede door nieuw ontdekte gasvelden (pin me aub niet vast op de precieze bedragen, maar het was, volgens hem, iets in die contreien).
Mocht die berekening kloppen, en de kosten, gevlogen en uitstoot van biomassa al bekend zijn, mag men zich afvragen wat de werkelijke belangen zijn. Gesubsidieerde windmolens en zonnepanelen icm biomassa? Tegenover gas(baten en minder vervuiling) of kernenergie?
Het antwoord is geld, lobbyen en politici die zich laten adviseren door corrupte en beïnvloedbare topambtenaren. Gelijken van belastingambtenaren die de toeslagenaffaire hebben toegelaten, bewijsstukken hebben laten verdwijnen en vervolgens door het systeem worden beschermd en een andere functie krijgen.
13.000 artsen en verplegenden die een manifest tegen het huidige Coronabeleid ondertekenen worden door de msm niet benoemd, maar 100 racisme en anti zwarte piet jankers krijgen het voor elkaar om coronaregels te omzeilen, gapers van de gevels af te krijgen, vernielingen en agressie te vertonen, beelden bekladden of vernielen zonder überhaupt mast een vorm van straf of optreden.
Waar is het fout gegaan? Waarom buigt nagenoeg iedere politicus en bedrijf voor deze waanzin?
Antwoord; geld. Racisme is een verdienmodel, milieu idem, corona verschilt daarvan geen meter.
Iemand zit aan de knoppen en manipuleert de rest en lacht in zijn vuistje over hoe dom, manipuleerbaar en slaafs we zijn. En de politiek doet gezellig mee. Blm protesten mogen maar anti corona of anti stikstof wordt tegengehouden want dat is tegen de overheid.
Fuck it. Ben er klaar mee

Olleke | 13-07-20 | 01:15 | 3

Het is slechts een rook gordijn om de ware agenda te verdoezelen.

Datgingniegoed | 13-07-20 | 01:33

Waar is het fout gegaan? Dat is bij Rutte die plotseling (steeds zonder visie) met D66 en Groen Links is gaan meehuppelen in de wei met allemaal madeliefjes... tralala....

Blonde Nel | 13-07-20 | 08:10

ga er maar vanuit dat iensnd die iets met geschiedenis en rechten deed , dat deed omdat ie niet kan rekenen en slecht in beta vakken was. Dat blijkt tenminste wel uit zijn onzinnige berekening.

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:47

Wat een onsamenhangend stukje tekst van iemand die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt.

Lauwe Koffie | 13-07-20 | 01:08 | 2
-weggejorist-
Frau Merkel | 13-07-20 | 08:09

Probeer het nog eens. Dit keer met argumenten.

Frau Merkel | 13-07-20 | 08:10

ik begrijp er weinig van behalve dat biomassa gelukkig niet meer heilig is. thank you Jezus!

habemuspapam | 13-07-20 | 00:26

En als we dadelijk allemaal een oplaadbare elektrische auto hebben worden die ook verboden en moeten we allemaal aan de waterstof van Timmerfrans.

lulleficatie | 13-07-20 | 00:05 | 4

Nee wij moeten allemaal in de trein.

redanx | 13-07-20 | 07:28

Nee het is de bedoeling: allemaal terug in je hok.

MJWA | 13-07-20 | 08:57
▼ 1 antwoord verborgen

Wat er fout ging met het klimaatakkoord?
Kort gezegd: Alles!
1- Klimaat laat zich niet regelen. 2 dus klimaat is onderdeel van een verdienmodel.
Verzin een altijd durend probleem en ga dat niet bestaande altijd durende probleem oplossen met allerlei dure oplossingen omdat gekke henkie burger nog makkelijker te belazeren is dan een amoebe (eencellig organisme).
Geef een paar "slimme" mensen een trommel om op te slaan en wat alarmbellen dat de wereld vergaat en de rest gaat vanzelf. Geen betere leugen om iedereen op te roepen de wereld te redden en daar zelf een steentje aan bij te dragen- met of zonder uw toestemming want dat stadium is van begin af aan al onmogelijk gebleken. Met dank aan uw politieke leiding die u zelf in het zadel hebt geholpen. Zo worden zeldzame vogels door windmolens gehakseld, oerbossen omgehakt en verbrand en meer, veel meer van dat alles zodat simpele mieren vergeleken met mensen eigenlijk uitstekend gestructureerde organismen zijn met een IQ van 1000.
Wanneer deze gekte ophoudt weet niemand, maar echt veel langer kan het ook niet duren omdat elk krankzinnig slecht gefabriceerd vehikel een keer uit elkaar klapt. Nou ja, dat is te zeggen. Wanneer de laatste "klimaat is in de war gelovige"
er niet meer in geloofd is er allang weer een alternatief om de gekte op te poken die de wereld bedreigt. Zure regen? o nee, die is al geweest.

dijkbewaker | 13-07-20 | 00:03 | 5

klopt, er is geen klimaatprobleem. Wat is het probleem dan met het klimaat? Het klimaat fluctueert al miljoenen jaren. Is nooit anders geweest. En de mens heeft daar zeker geen invloed op.

Boeddha18 | 13-07-20 | 03:51
-weggejorist-
David000000007 | 13-07-20 | 07:03

@Boeddha18 | 13-07-20 | 03:51: De mens heeft zeker invloed op het klimaat. Al sinds de uitvinding van landbouw...
we moeten er echter niet zo hysterisch over doen

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Het kabinet had CO2 reductie en breed draagvlak als harde eis bij het overleg en zette daarvoor een zak met enkele tientallen miljarden voor klaar. Nijpels werd gekozen als klimaat koning en als er zo'n giga zak geld staat, melden de deelnemers zichzelf en zo geschiedde. Elke partij aan tafel kwam met zijn plannen om een greep te doen uit de miljarden pot en belangrijkste punt van discussie was wie hoeveel geld kreeg. 1 probleem wat door deze plannen niet opgelost werd, maar wel nog moest worden opgelost was de CO2 reductie. En daar kwam biomassa om de hoek.........
Die tientallen miljarden zijn toegezegd en verloren, en resultaat zal niet bereikt worden. Er zijn parlementaire enquêtes voor minder geweest, hoogste tijd dat die er komt!

flashforward | 13-07-20 | 00:02

“Als we willen begrijpen wat er aan de hand is dan moeten we terug naar het in 2019 gesloten Klimaatakkoord’’
Nee Sonny, Als je wil begrijpen wil wat er aan de hand is zal je veel verder terug in de tijd moeten gaan naar 1989 waar de basis van een “niet bindend” dictaat werd gevormd wat vandaag de dag UN agenda 2030 wordt genoemd.
Het Klimaat dictaat is slechts een klein onderdeel van deze gehele agenda en is verweven samen met 16 andere hoofdstukken.
De agenda in het kort samengevat streeft naar globale controle en macht over.. U ! en bezit van de Aarde.
“Human made climate change is the new opium of the masses”
CO2 is de grote boosdoener met zijn 0,044% gemiddelde hoeveelheid in de atmosfeer en de oorzaak hiervan bent U! De Zon? Die heeft hier niets mee te maken , 97% van de bruikbare idioten zegt dat u de oorzaak bent en daar hebben we dan voor de rest geen deugelijke wetenschap meer bij nodig.
De 0,044% CO2 computer modellen dreigen van een mug een olifant te maken maar toch blijft Paus Franciscus Timmermans met zijn volle gewicht en vol overgave aan de Aardse thermostaat hangen om verdere stijging tegen te gaan.
We gooien alles in de strijd om dit verschikkelijke CO2 monster tegen te gaan , Duizend miljard om mee te beginnen. Gewapend met een legioen aan onbetrouwbare windmolens, een hele compagnie aan Bio-massamoordenaar centrales en het volk met een warmte pomp in de ene en de zonne collector, als schild, in de andere hand. Dat zal hem leren!
Ironisch genoeg doet dit alles mij herinneren aan de slag om Verdun (21 Feb 1916-20 Dec 1916)

skepticalscience.com/Monckton_Myths_a...
www.youtube.com/watch?v=n5wlULKyz60
www.youtube.com/watch?v=jxDXsKQO8fo

Datgingniegoed | 12-07-20 | 23:36

Een goede vriend van mij doet onderhoud aan windmolens, heeft niks met windenergie, maar vindt het werk gewoon leuk. Hij vertelde dat in de polder de regelcomputers doorbranden als er tegelijk zon en wind is. De spanning komt dan boven de 420 volt uit en daar kunnen ze niet tegen. Dat geldt trouwens voor meer apparatuur. Ik heb begrepen dat als het ‘duurzame’ aandeel van stroom uit zon en wind boven de 3% komt, het net instabiel wordt. Laat het 10% zijn, dan zijn de doelen ook onhaalbaar. Biomassa zou mogelijk moeten blijven met een aantoonbare sluitende binnenlandse kleine kringloop, waarbij de biomassa die het ene jaar verstookt wordt, het andere jaar teruggroeit. Denk bijvoorbeeld aan getorreficeerde pellets gemaakt van bermmaaisel langs snelwegen. Korte kringloop-biomassa van eigen bodem is beperkt, en daartoe zouden de vergunningen ook beperkt moeten worden. Voor de rest toch maar gas, schone kolencentrales en kernenergie.

Bloempje | 12-07-20 | 23:34 | 5

Wat een baarlijke nonsens heeft u zich wijs laten maken over de netstabiliteit adv duurzame invloeden. Gelukkig is uw vriend beter met schroevendraaiers dan met de theorie achter balanshandhaving.

_pacman_ | 13-07-20 | 08:58

@Datgingniegoed | 13-07-20 | 00:01: Hear, hear.
Alsof die centrales genoeg hebben aan wat maaisel en verder nog wat groente en fruit afval. Laat me niet lachen.
Zal laatst een fraaie berekening. Als we de capaciteit van alle in NL draaiende biimassa centrales bij elkaar optellen, dan verstoken deze centrales in 1 jaar tijd ALLE struiken, bomen en wat verder nog brandbaar is in Nederland in 1 jaar tijd weg. In 1 jaar!
Logisch dus dat we scheepladingen van elders over laten komen. Dat over de grote plas complete bossen worden gerooid, dat maakt niet uit. Als wij (op papier) onze doelen maar halen. En dan te bedenken dat biomassa verbranden meer Co2 uitstoot oplevert dan verbranden van gas......
Das nou het mooie van het verhaal: Op papier stoten we minder Co2 uit, maar in de praktijk dus meer. Zal vast goed zijn voor het klimaat....
Tel daar ook nog bij dat we door het binnenhalen van zo'n 90.000 gelukszoekers per jaar in 2050 met ruim 20 miljoen zielen zijn in Nederland. Die 3 miljoen extra mensen veroorzaken ook allemaal extra Co2 uitstoot.

Eagle0511 | 13-07-20 | 09:58

ik zou jouw vriend van jou verklappen dat ie hij in die molens zit omdat hij expendable is. Als je overduidelijk de wet van Ohm niet kent in zijn business...

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Lache,
binnenkort geeft links groen links toe dat kernenergie als transitie energiebron toch de voorkeur heeft.

Heeft hun jarenlange hysterische gezeik gezorgd voor een forse achterstand in ecologisch en klimatologisch verantwoord energie opwekken.

vander F | 12-07-20 | 23:32

Het is ook wel naïef om te denken dat bedrijven 100% moreel handelen.
Bedrijven handelen voor een deel gewetensvol, maar uiteindelijk hoe gewetenlozer hoe meer winst. Dus die mensen zitten in de top, de rest haakt af.
De aandeelhouders willen geld zien, en de managers een dikke bonus bovenop hun dikke salaris. Zoveel mogelijk.
Dat daar ergens anders voor op de wereld rotzooi van komt kan ze toch niet boeien.
En de VVD zag dat het goed was.

www.computable.nl/artikel/opinie/maga...
"Neem de situatie van de Groningers in aardbevingenland. Die krijgen eindelijk een schadevergoeding, die bepaald wordt op basis van een algoritme dat niet bekend is. Op basis van data die niet bekend zijn. Eigendom van, godbetert, de NAM. De negentiende-eeuwse liberalen, die de vaders van onze rechtsstaat zijn, zouden gruwen van zoveel intransparantie en (volgens mijn Groningse connecties) willekeur."

kloopindeslootjijook | 12-07-20 | 23:31

En wat gaan we nu weer verbranden om die fluitketel te laten stomen? Kolen zijn goedkoper dan ooit. Russisch gas idem dito. Gooi Snel weer die hemwegcentrale open voorzover nog niet afgebroken stelletje groene pisvingers!

koningboco | 12-07-20 | 23:29 | 6

@kloopindeslootjijook | 12-07-20 | 23:46:
En voor die datacenters "investeren" we 11 miljard om de energie daar te krijgen om vervolgens 110 man aan het werk te helpen waarvan driekwart waarschijnlijk remote vanuit de Filipijnen werken.

Snertjong | 13-07-20 | 08:43

@Snertjong | 13-07-20 | 08:43: het werk in datacenters gebeurd er buiten.. maar dat weet u niet want geen werk?

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:55
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat is dit voor een longread zonder kop en staart en gespeend van feiten?

Rest In Privacy | 12-07-20 | 23:08

Jammer van de stoppen met biomassa is meer windmolens denkfout, Sonny. Wind en zon zit al aan de max, daarom wilde men juist biomassa. En max is nou eenmaal max. Dus er komt geen windmolen extra bij. Alleen het akkoord wordt niet gehaald als we geen kernenergie bouwen.

schoneslapert | 12-07-20 | 22:42 | 1

gelul. wind en zon zijn voor de gehele nederlandse energievoorziening in te zetten. nakjelijk zelfs.
gewoon kwestie van opslag

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 10:57

Kijk eens wat het positieve rendement voor de inwoners is in de met windmolens volgezette Wieringermeer. Gratis geld voor de toneelclub.

ja,diedus! | 12-07-20 | 22:35

Hoe kun je met droge ogen voor het kimaat ‘ akkoord’ zijn en tegelijkertijd 1.000.000 inwoners extra bejubelen?

ja,diedus! | 12-07-20 | 22:33 | 4

Puur links-religieuze waanzin.

Het linkse creationisme dat ons *verplicht* te geloven dat ook mannen kunnen menstrueren, als ze dat graag willen.
Het linkse antiracisme dat ons *verplicht* te geloven dat elke blanke uitsluitend op zijn huidskleur beoordeeld moet worden.
Het linkse dogmatisme dat ons *verplicht* te geloven dat objectiviteit en perfectionisme "vormen van racisme" zijn.

Dandruff | 12-07-20 | 22:57

Het linkse crematorium bedoelt u......

Troyan horse | 12-07-20 | 23:12

zolang uitkeringen en een verwende mentaliteit waarbij de standaard van jezelf ontwikkelen gewoon ‘ach ik zie wel’. de norm zijn, komen ze gewoon het land binnen

Epistulae_Morales | 13-07-20 | 11:01
▼ 1 antwoord verborgen

Het gaat vooral mis omdat men de uitvoering via 'de markt' wil laten verlopen. Dannkrijg je mensen die er geld mee gaan verdienen en dat is structureel onverenigbaar met klimaatdoelen, omdat voor deze lieden geld verdienen het doel is, en niet het redden van onze leefomgeving. Dan blijkt dat het uiteindelijk toch gewoon om feld ging en de ingreep schadelijker is dan de kwaal

zeeman73 | 12-07-20 | 22:31 | 3

We zullen uw uitkering stoppen, dan verdient u geen geld meer en kunt u zich volledig wijden aan het redden van onze leefomgeving. Succes!

PikInLilly | 12-07-20 | 23:08

*redden van onze leefomgeving*
Hebt u zelf niet door, hoe belachelijk dat klinkt!

vluchtelingallergie | 12-07-20 | 23:20

Hoe lang zit u al onder die steen?
Alles draait om geld en zeker bij de roverheid , deze instantie is de grootste geldwolf die er is en begint zelf met iedere jaar alles duurder te maken.
Daarbij is er geen organisatie die inefficiënter werkt dan de staat, dus bij iedere tegenvaller gaat uw belasting verder omhoog.

tsjajaja | 12-07-20 | 23:31

Als over 50 jaar definitief blijkt dat CO2 helemaal niet zo'n groot effect op het klimaat heeft (het effect op de zeespiegel bijvoorbeeld is vooralsnog nul (*) ) dan lachen de mensen zich een breuk om deze flauwekul (maar met een beetje pech zijn ze dan nog steeds de rekening van alle flauwekulmaatregelen aan het afbetalen).
(*) www.clo.nl/sites/default/files/styles...

petersteenkamp | 12-07-20 | 22:18 | 9

@nieuwe_Deen | 13-07-20 | 12:41: Als ik die video kijk dan zijn er gebieden op Antarctica die ijs kwijtraken en gebieden die ijs er bij krijgen. De laatsten zijn in een onopvallende kleur blauw getekend en de eersten in een opvallende kleur rood. Verder stijgt de zeespiegel al 12.000 jaar dus welk deel het gevolg is van CO2 en welk deel sowieso gesmolten zou zijn is niet duidelijk.

petersteenkamp | 13-07-20 | 18:25

@nieuwe_Deen | 13-07-20 | 12:37: Er is flinke onzekerheid over het kwantitatieve effect van CO2, en allerlei oplichters springen daarin om de onzekerheid zo alarmistisch mogelijk in te vullen (soms ver voorbij alle redelijkheid).

petersteenkamp | 13-07-20 | 18:27
▼ 6 antwoorden verborgen

Ach, het gaat ook niet om het oplossen van een mondiaal ‘probleem’ als klimaat. Het is simpelweg een nieuwe melkkoe. Iedereen met ogen kan zien wat een geld energie in het laatje brengt. Oliesheik, zonder olie?

Canis.bonus.es | 12-07-20 | 22:14

Stoppen met nieuwe windmolens (op land), zonnepanelen en accu's met een gas centrale achter de hand voor die 3 dagen per jaar dat we het niet redden in de winter is voldoende. Zelfs in Duistland waar 50GW aan zonnepanelen ligt, zijn de meeste daken nog leeg of maar voor een klein deel voorzien van zonnepanelen. Dat heel Nederland vol leggen niet genoeg zou zijn is een fabeltje, bovendien zijn bomen een behoorlijk inefficiënte manier van het vangen van zonne-energie dus als het daarmee kan moet het met zonnepanelen helemaal kunnen, ook in de winter en ook als er een paar dagen nauwelijks zon is.

W_F | 12-07-20 | 22:11 | 4

@Analia von Solmsch | 12-07-20 | 22:32: E is best ruimte voor 17x meer zonnepanelen op bestaande daken van huizen en fabrieken. De overheid stelt dit zo lang mogelijk uit maar komt niet met een alternatieve oplossing.

W_F | 12-07-20 | 22:49

@W_F | 12-07-20 | 22:49: de bedrijfstijd van zonnepanelen is ongeveer 850 uur per jaar en u denkt dat gascentrales, die ook energie kunnen leveren wanneer de zon niet schijnt, 3 dagen per winter draaien omdat batterijen de afroepbare stroom gaan leveren? Sorry, u weet niet waarover u het hebt. Een batterij is geschikt om dag nacht ritmes op te vangen en niet geschikt voor seizoensfluctuaties.

therealbraindump | 12-07-20 | 23:02

@W_F | 12-07-20 | 22:49: Zonnepanelen lekken zware metalen tijdens gebruik en kunnen niet gerecycled worden. Tel uit je winst.

Frau Merkel | 13-07-20 | 08:19
▼ 1 antwoord verborgen

In Nederland "moeten we van het gas af" en sluiten we kolencentrales om vervolgens elektriciteit te importeren uit bv. Duitsland waar ze nog smerige bruinkoolcentrales hebben. Het klimaat schiet er 0,0 mee op en ondertussen staat Rob Jetten met een brede grijns te poseren voor de centrale. We worden geregeerd door incapabele leeghoofden

Diederik_Ezel | 12-07-20 | 22:03

"Wat ging er fout met het klimaatakkoord" is niet zo'n moeilijke vraag, het is geen akkoord maar een dictaat. Ook niet zo slim van de kindervriend om dit dictaat te verkopen als een voorbeeld voor de wereld en daarbij de ideale transitie brandstof aardgas af te serveren.

revolte | 12-07-20 | 22:02 | 1

Wat er fout ging is dat er een paar jaar vergunning afgegeven zijn voor nieuwe kolencentrales. Geluk bij een ongeluk is dat de eigenaar ze zelf al uit zet omdat kolen niet kunnen concurreren met groenen energie dus de overheid hoeft geen schadevergoeding te betalen voor het gedwongen sluiten van de kolen centrales.

W_F | 12-07-20 | 22:15

Tja nu zijn al mijn argumenten weg. Mijn Duitse vrienden kon ik nog voor dom en Klimaatterrorist uitmaken, omdat ze een grootte gaspijplijn aan het aanleggen zijn uit Rusland. Gas is dood vertelde ik ze en wees op het klimaat vriendelijke gedoe van bomen verbrande bij ons. Nu na Vattenfaal, wat vertel ik ze nu? Dat stroom bij ons uit het stopcontact komt.

jan huppeldepup | 12-07-20 | 22:02 | 1

Vertel ze dat ze eens moeten stoppen met verbranden van bruinkool.

nieuwe_Deen | 12-07-20 | 23:01

Energietransitie: wensdenken wordt weer eens keihard afgestraft door de realiteit. Genoeg deskundigen die kunnen doorrekenen wat Nederland nodig heeft om compleet van het gas af te halen. We weten al hoeveel megawattuur er gebruikt wordt, hoeveel terajoule er nodig is om Nederlanders warm te houden in de winter. Met windturbines en zonnepanelen gaat het niet. Energie opslaan op deze schaal is onmogelijk en astronomisch duur.
Kernenergie is eigenlijk de enige oplossing maar dat wil niemand. We hebben een premier met een diploma Geschiedenis, de ultieme pretstudierichting. Als je niets met beta kon dan koos je maar daarvoor bij ons op het gymnasium.

Analia von Solmsch | 12-07-20 | 22:02 | 1

Kernenergie dat wil niemand?

Bloempje | 12-07-20 | 23:42

Wat gaat er ook alweer gebeuren als Nederland de klimaatdoelstellingen van Parijs niet haalt. Krijgt Rutte dan levenslang?

Holein1 | 12-07-20 | 21:56 | 3

Dan kunnen de landen die het wel halen extra maatregelen nemen en de kosten daarvan bij Nederland in rekening brengen. Het is echt beter om het zelf te doen.

W_F | 12-07-20 | 22:16

@W_F | 12-07-20 | 22:16: Heeft die natte dweil daar weer voor getekend? Je zou zijn handen vast moeten binden of erger zodat hij nergens meer bij het kruisje kan tekenen.

5611 | 12-07-20 | 23:08

@W_F | 12-07-20 | 22:16: Waarom? Wanneer het buitenland goedkoper de CO2 uitstoot kan beperken dan Nederland is het alleszins te verdedigen dat deze rechten worden ingekocht (comparatieve kostenvoordelen).

therealbraindump | 12-07-20 | 23:10

Prima stukje. Het proces aan de klimaattafels is correct omschreven als een polder-onderhandeling, want dat was het. Alle maatschappelijke organisaties mochten hun plasje doen over het akkoord, hun stokpaardjes inbrengen. Voor elk wat wils. Een consensus waarmee het akkoord aan het volk verkocht kon worden. Dat was op zich wellicht nodig, maar dat levert je dus deze bende op in plaats van een coherent plan. En het is nog maar de vraag of het uitnodigen van kernenergie-proponenten en critici van wind- en zonne-energie iets beters zou hebben opgeleverd.

Hoe zo iets dan aan te pakken? Je kan om te beginnen beter experts bij elkaar zetten dan organisaties, met een voorzitter zonder politieke agenda (het mag best een politicus zijn, die zijn op zich vaak goed in dit soort dingen). Laat die tot een plan komen voor reductie van CO2, en een energieplan dat voorziet in het wijzigende energielandschap. Mét ruimte, en met een aantal alternatieven, zodat je naderhand nog over de details kan onderhandelen. Dit plan presenteer je dan als kabinet, dan mag de kamer er over stemmen en ga je het gewoon uitvoeren. Eventueel kan je nog met verschillende organisaties in onderhandeling gaan, daar zijn je alternatieven voor. Geen kernenergie? Dat kan alleen met gas van Putin, en dan moeten we ergens anders een reductie van X ton per jaar vandaan halen, dus zeg het maar. Zo zorg je dat al die organisaties met hun vervelende stokpaardjes vanaf het begin al op achterstand staan: willen ze iets niet, dan moeten zij zeggen hoe het dan wel moet, en op alle fronten, dus uitstoot, energievoorziening, milieu, etc. En komen ze onverwachts met een goed voorstel, dan kan je dat gewoon opnemen in je plan, waarom niet.

Ach, ik weet het ook niet. Maar gelijktijdige onderhandelingen over verschillende onderwerpen met verschillende experts leveren zelden iets coherents op.

Muxje | 12-07-20 | 21:53 | 1

Waar het fout gaat is de veronderstelling dat CO2 het probleem is. Welk broeikasgas heeft het meeste effect? Juist: waterdamp is verantwoordelijk voor 95% van het broeikaseffect. De overige 5% is het gevolg van CO2 en een hoop minder belangrijke gassen.
Hoeveel CO2 genereert de mens? 1/22 van het totaal per jaar, het andere 21/22e deel komt uit de natuur.
Wat is het aandeel van Nederland in de wereldwijde CO2 productie door de mens? 0.35% maar liefst.
Dus, de Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde opwarming van de aarde is 5% / 22 * 0.35%, oftewel 1:125 000. En daarvoor is het hele klimaatakkoord opgetuigd dat ons economisch in de afgrond gaat storten. De vraag is niet wanneer de wal het schip gaat keren, maar hoe groot de schade is die we tegen die tijd hebben opgelopen.

ElliptischeFunctie | 12-07-20 | 23:24

Iedere zondagavond ga ik naar bed na het lezen van de UWV Faalfabriek, de Bankensector en nu dit weer. Ik neem dan een slaappil en een Zuidam Ouwe. Het worden er steeds meer. Man, man, man.

Dubbelepunthoofd | 12-07-20 | 21:42

Paar dagen terug stond op de nu, het woord “klimaatvervuiling” en mijn moed zonk me in de schoenen. Met deze lui gaan we geen oorlog mee winnen.

Samarkand225 | 12-07-20 | 21:29

Naar Heinrich Heine`s gezegde:
"Wo man Bäume verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen"

wiener mit pommes | 12-07-20 | 21:28

Prima stukje achtergrond. We hebben in Nederland niet veel mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken. Waar we wel mee bezig zijn is boertjes weg pesten, kunnen we zonneweides aanleggen. Nadeel is dat die ‘s nachts niets doen, net wanneer mijn zoon zit te gamen. Dat betekent een forse reservecapaciteit kolencentrales. Ik stel voor om akkoorden te sluiten met landen met overcapaciteit groene stroom, om zo doelen te halen. Op onze vierkante meter vol met bebouwing gaan we het niet redden.

mok | 12-07-20 | 21:26 | 5

@litebyte | 12-07-20 | 21:26: En veel te duur, zeker nu de oude kernbommen een beetje op zijn. de mijnen met hoge concentraties kernbrandstof zijn ook op er moeten nu enorme bergen tot poeder vermalen worden om er 0.001% brandstof uit te halen. En het afval is nog steeds geen oplossing voor die minder energie (beton) kost dan de kerncentrale opgewekt heeft dus netto schieten we er weinig mee op. Bovendien stopt Duitsland er mee en zijn de Frans kernenergie bedrijven al 3x failliet dus zouden we de centrales door China moeten laten ontwerpen en bouwen.

W_F | 12-07-20 | 22:22

@W_F | 12-07-20 | 22:22: U heeft in ieder geval goed opgelet tijdens de Groen Links les over kernenergie. Beton die meer energie kost dan ooit opgewekt, tsja.

5611 | 13-07-20 | 00:49

Hehe dat beton gaat over de windmolens ;)

David000000007 | 13-07-20 | 07:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Waar blijven de thorium reactoren? Waar blijven de ontziltingsinstallaties gekoppeld aan deze reactoren?
Die komen er niet. Deze goed realiseerbare combo gaat alleen maar zorgen voor nóg meer mensen. Iets wat deze kleine bal modder kan missen als kiespijn. We leven in een wereld waar een ieder dezelfde kans krijgt of zou moeten krijgen, maar de realiteit leert ons dat dit averrechts werkt op de leefbaarheid hier. "Gaat heen en vermenigvuldig u" is een ondoordachte kreet, gericht naar het eigen groepje, door een door de leiders verzonnen god, de allerhoogste authoriteit. Geen rekening houdend met de natuurlijke balans. Er wordt uit alle macht vaak onterecht getracht in te gaan tegen een van nature primitief en tribaal stel hersens, nog steeds gericht op overleven, en overleven van je naasten. Dit doorbreken dmv wensdenken is gedoemd te mislukken. De natuur wint deze altijd. De hoge heren overal weten dat we met teveel zijn. En hoe ga je dit oplossen? Virusje de wereld insturen? Drukbevolkte gebieden nuken om wat voor reden dan ook? We domineren de natuur in aantallen maar niet in duurzaamheid, sustainability vind ik hier een mooier woord. We are fucked, en dan laat ik de mooie praatjes van de religies nog buiten beschouwing. Fucked.
Hoe krijg je de ontelbare neuzen van elk niveau, hoe laag of hoe hoog ook, tegelijk dezelfde kant op? Met daarbij de vraag aan ieder hun natuurlijke roeping (hormonen, natuurlijke programmering) te negeren.

NiCeY | 12-07-20 | 21:24 | 3

Hoe krijg je de ontelbare neuzen van elk niveau, hoe laag of hoe hoog ook, tegelijk dezelfde kant op?
Armageddon?
www.youtube.com/watch?v=8-8eEniEfgU

RickRD | 12-07-20 | 21:39

@RickRD | 12-07-20 | 21:39:
Eh, ja.
Dat helpt niet echt.
Leef je zelf in een film?
Dan zou ik de tv voorlopig uit laten.

NiCeY | 12-07-20 | 22:24

@NiCeY | 12-07-20 | 22:24: armageddon is een eindstrijd die eerst in de bijbel beschreven is, niet in een film. En dat van: gaat heen en vermenigvuldigt u, is tegen de eerste twee mensen gezegd en later tegen Noach om de aarde weer te bevolken na de vloed. Het geldt mijns inziens al lang niet meer, omdat de aarde ondertussen rijk gevuld is met mensen.

Bloempje | 12-07-20 | 23:51

Carola Schouten staat er ook weer stralend tussen. Zij heeft het niet zo op de boeren. Hoe sneller ze van hun akkers weggejaagd worden, hoe beter.
'125-jarig familiebedrijf Schouten stond aan wieg van vleesvervangers'
www.ad.nl/rivierenland/125-jarig-fami...

Nehemia | 12-07-20 | 21:14 | 3

Zij en Samson staan weer op 1 been zodat ze op "hun best" staan, net zoals meis altijd. Mona staat tenminste normaal en die olldinges ook, maar waarom geen referendum over s. kaag en haar hamasznetwerk, als we nou toch een referendum willen, met respect voor Van Mierlo.

Hallalieheliaal | 12-07-20 | 21:19

@Hallalieheliaal | 12-07-20 | 21:19: Ze bakte inderdaad zoete broodjes in het Hamasnetwerk en ook nog 350 miljoen euro weggepist. Van deze dame die vorig jaar op de Bilderbergconferentie was gaan we nog veel horen.

Nehemia | 12-07-20 | 21:23

@Nehemia | 12-07-20 | 21:23: Puur kwaadaardige heks maar ik denk niet dat ze bij de verkiezingen ver gaat komen met haar elitaire ijskonijnuitstraling.

5611 | 13-07-20 | 00:53

Wim Suurbier overleden, RIP

IkwilJinekwel | 12-07-20 | 21:13 | 3

Held! Groots!

dathoujetoch | 12-07-20 | 21:19

Als ze maar een lerenknikker hebben voor Wim in de Hemel.

Hallalieheliaal | 12-07-20 | 21:20

Drie keer de Europacup gewonnen. Rust zacht.

Nehemia | 12-07-20 | 21:44

wat zou er mooier zijn dan een referendum over energie

mokummer | 12-07-20 | 21:12 | 6

@Samarkand225 | 12-07-20 | 21:33: Maar reken maar dat die fabriek doorberekend word in de gasprijs voor consumenten (bedrijven betalen niet mee aan laag calorisch gas) end at de overheid zeker de belastingen op gas niet zal verlagen. samen met een nieuwe EU CO2 tax zit je dan snel op 1 euro/m3 en zou je wel gek zijn om geen warmtepomp te nemen.

W_F | 12-07-20 | 22:26

@W_F | 12-07-20 | 22:26: Ja maar denk je niet dat we gaan betalen voor al die hardware op zee dan. Kijk we zijn verwend door onze eigen gasbel, maar als die op een gegeven moment op is. Dan moet je zelf betalen voor energie, dat klopt. Maar van het gas af, betekent ook dat je de hele gasinfrastructuur waardeloos is geworden, wat je weer met andere Electra, warmtemeter ect gaat vervangen, wat naar mijn mening nogal zijn zonde is.

Samarkand225 | 12-07-20 | 23:10
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat ging er mis.. lol. Is er ooit een partij geweest die het in hun verkiesingsprogramma had... Dat ging er dus mis. Weer zo'n Dom stukje propaganda van een dom slaafje. Wat een slecht stuk zeg. Hoe Dom Wil je het hebben. Ga toch koken mens !!!

Mark_D_NL | 12-07-20 | 21:10

Hele klimaatakkoord is een fout. Doe gewoon normaal man.

Omebert | 12-07-20 | 21:09 | 1
-weggejorist-
Adriel | 12-07-20 | 21:12

Zo zijn er meerdere kleine startups wat betreft kernfusie die het zonder het grote geld maar het met funding moeten doen. Terwijl het er veelbelovend uitziet en zonder enig nucleair afval (wat bij de grote thoriumreactoren nog steeds aanwezig is). Jammer dat hier niet door overheden in wordt geïnvesteerd zodat dit soort compacte oplossingen sneller kan worden ontwikkeld:

m.youtube.com/watch?v=MGEGiyGlomk

lppfusion.com/focus-fusion-summary-pr...

schedewindje | 12-07-20 | 21:08

pellet cv kachel, kost je ongeveer E250 per stookseizoen en dit jaar nog een beetje subsidie op ook
oh ja 1x vullen per week en rest gaat auto

Hallalieheliaal | 12-07-20 | 21:23

@Hallalieheliaal | 12-07-20 | 21:23: Ik woon niet op een 2 kamer flat Zwitsal. Om mijn stulpje warm te houden moet ik minstens 5 van die kachels neerzetten. Asla legen, bijvullen, nee laat maar.

RickRD | 12-07-20 | 21:34

Stulpje hier doet het prima met een 2,5kW pillenkachel, is eigenlijk zelfs iets te groot. Als u richting the 500m2 woonoppervlak gaat kunt u een 4kW pillenkachel aanschaffen, dat is geen enkel probleem.

nieuwe_Deen | 12-07-20 | 23:10
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
ZonderNaam | 12-07-20 | 21:02 | 3

Nederland kan niet verduurzamen. Het is geen land. Het is een fabrieksterrein met wat tuintjes.

Koop een stuk sahara. Irrigeren. Bomen planten. Plicht gedaan.

Knufter | 12-07-20 | 21:01 | 2

Dat zou inderdaad zo veel makkelijker zijn, en zou de lokale situatie daar ook nog eens aanzienlijk verbeteren.

En als Sahara opkopen te koloniaal is dan heeft anders Australië ook nog wel een grote bak met zand.

ZonderNaam | 12-07-20 | 21:04

Juist in miljoenen in hamsterclubjes en stukjes duingebied, in Brazilië laten we heel de amazone affikken zonder boe of bah.

dhrat | 12-07-20 | 21:10

Kan ik hier alvast een plaatje aanvragen voor O Esth.. eh O Anita Dikken (ook VVd, want dadelijk ben ik niet de eerste in het café en dan krijg ik van de baas schoonmaak op mijn falie, want dan moet hijzelf glazen spoelen.)
www.destentor.nl/deventer/kandidate-v...

dathoujetoch | 12-07-20 | 20:59 | 1

,,Iemand die op de kandidatenlijst staat voor de VVD hoort van onbesproken gedrag te zijn. En iemand die veroordeeld is, kan niet op de lijst staan.''
pRutte is veroordeeld voor discriminatie. Even consequent zijn!

Frau Merkel | 13-07-20 | 08:25

Dus een groep ongekozen en ongecontroleerde clubjes.
Zogenaamd "maatschappelijk middenveld", in het echt linkse subsidieclubjes.
Die sluiten een akkoord, zonder inspraak van technisch experts.
Van de vergaderingen zijn geen of zeer onvolledige notulen gemaakt.
Tja; wat kan er dan nog goed gaan?

Het was natuurlijk al lang bekend dat biomassa 20% vervuilender is dan steenkool, en zelfs 100% vervuilender dan gas. Terwijl de opbrengst van biomassa 100% lager is dan die van steenkool, en 200% lager dan die van gas.
Biomassa is dus de meest vervuilende, minst duurzame brandstof.
Maar toch noemen we biomassa "klimaatneutraal".
Als een boekhouder zo met facturen omgaat is dat gewoon strafbaar.

Het milieu is er niet beter van geworden, integendeel. Ook windmolens en zonnepanelen gaan het milieu veel meer schade toebrengen dan fossiele brandstoffen.
Kortom, het linkse argument dat dictatuur tot betere besluiten leidt klopt niet.

Dandruff | 12-07-20 | 20:58 | 4

De klimaattafels waren vooral een feest voor de installatiebranche die er tientallen miljarden aan volkomen onzinnig werk binnensleepte.

5611 | 12-07-20 | 21:28

@5611 | 12-07-20 | 21:28:
Een miljard belastinggeld dat wordt uitgegeven, wordt ook ergens, door iemand “verdiend”.

Stormageddon | 12-07-20 | 21:36

@Stormageddon | 12-07-20 | 21:26:

Dat dus, die vraag; "wilt u minder vervuiling".
Dan zegt zelfs 100% "ja".

Maar formuleer het eens als "wilt u uw huis verplicht voor 50.000 euro verbouwen om van het gas af te gaan, en daarna jaarlijks 200% stijgende energieprijzen om 0,0005% minder vervuiling te bewerkstelligen, waarna zal blijken dat die maatregelen zelfs veel vervuilender zijn"?
Ik geef toe dat de tweede vraagstelling wat minder lekker bekt, maar toch.

Dandruff | 12-07-20 | 21:49
▼ 1 antwoord verborgen

Wat te denken van de rol van Jan Rotmans en zijn Urgenda. Urgenda was voor biobrandstof, sinds kort weer tegen.

Die correctie heeft hij niet zelf medegedeeld. Hij zal eens een keer een eigen fout toegeven. De man is een streber en echt het toppunt van arrogantie geworden. Het komt erop neer dat hij de democratie wil afschaffen. Want hij heeft toch de wijsheid in pacht, dus democratie voegt niets toe. Die zit alleen maar in de weg. Politici die het niet met hem eens zijn: 'dat zijn geen leiders!' 12 miljard weggepist (als het niet meer is); hij is er niet bescheidener op geworden.

Dat een amateurviroloog (de Hond) een debat mag voeren met 'topviroloog' van Dissel (Rotmans werkte ook bij het RIVM), vindt Rotmans ook onbestaanbaar. Van Dissels woord is wet natuurlijk. Een verdere inhoudelijke discussie is onnodig en inefficiënt. Tja, we zaten van meet af aan naar een zwalkend feuilleton te kijken: groepsimuniteit wel/niet, mondkapjes wel/niet, rare regels zonder logica. En het aerosolendebat is springlevend in het onderzoek.

En nu meent Rotmans ook nog dat objectieve wetenschap niet bestaat en dat je dus gerust activist mag zijn. Zo! Misschien is het een onhaalbaar ideaal, maar je moet er wel naar streven. En je moet juist je activisme juist onderdrukken in je wetenschappelijke werk. Nu verdenk ik u er altijd van om data en resultaten gewoon maar te verzinnen, want... het doel heiligt de middelen.

Meneer Rotmans, zoals u ooit zei tegen mevrouw van Fenema, uw moeder hield u voor dat u vooral niet moest denken meer te zijn dan een ander. Daar zit veel oude wijsheid in. Mensen hebben de neiging zichzelf te overschatten en arrogant te zijn. Je moet echter je ego onder controle hebben en ook andermans mening een kans geven.

Uit Rules for Life van Jordan Peterson.
Rule 9: Assume that the person you are listening to might know something you don't.

Ook uw woorden horen een kans te krijgen.

www.youtube.com/watch?v=qq8wwVZ0Fmk

Sitting_targets | 12-07-20 | 20:57 | 1

Wees blij dat correcties nog mogelijk zijn. Stel je voor dat dit niet zo was, dan weren we helemaal in de aap gelogeerd.

nieuwe_Deen | 12-07-20 | 23:12

Wat er fout ging met het klimaatakkord?
Alles.
Verzonnen door randdebielen, ondertekend door randdebielen en gesteund door randdebielen.
Gelukkig waren daar de realisten.
BTW, het vroor vanochtend -4 graden in de Kalahari! Normaal 26 graden. Er ligt een koufront dat maar niet weg gaat. youtu.be/2UqiauurQlQ?t=2980
Hoezo opwarming?. #TeamRealisten

Schietmijmaarlek | 12-07-20 | 20:57 | 1

Ik gooi nog ff een o naar boven.

Schietmijmaarlek | 12-07-20 | 20:58

Wat doet dat EU plan dan ? Betalen zul je. Voor nop want Europa is maar een klein beetje uitstoot op wereldschaal

Nichtsneues | 12-07-20 | 20:54

Kernenergie voor het te laat is. Al dat zgn wetenschappelijk onderbouwde klimaatakkoord door CPB en PBL in elkaar gedraaid door met name D66 en Groenlinks "wetenschappers" is door de regering omarmd als dé oplossing. Overigens allemaal gebaseerd op statistieken van als we dit doen dan komt er met een graad van 70% kans op resultaat om bv de stikstof te verminderen.
Het is zó MAVO niveau van denken en berekenen en dan ben je al geïndoctrineerd door de meeste linkse leraren. Overbevolking en kernenergie worden niet benoemd of daar wordt niet over gepraat. Wat is dat toch? Migratie is ook zoiets. Alles kan, och dat Coronavirus en eventuele andere ziekten, natuurrampen en (burger)oorlogen lossen ook dit probleem wel op.
En dan weer opnieuw beginnen. Sterkte iedereen.

aartvantiemenvanjand | 12-07-20 | 20:52

K.e.r.n.e.n.e.r.g.i.e.

tectonicos | 12-07-20 | 20:51 | 1

i.s. . d.u.u.r. . . .

nieuwe_Deen | 12-07-20 | 23:13

Al die deugers van die foto op staande voet ontslaan. Gas is gewoon en prima brandstof. Om Groningen te ontzien ontgin de aardgasvelden in de Noordzee en importeer uit Noorwegen. Ontwikkel een kercentrale en investeer in waterstof energie.

DerkArie-ut-de-Achte | 12-07-20 | 20:51 | 2

Ja

Omebert | 12-07-20 | 20:51

Er zijn er vor minder gecanceld en opgeknoopt in de Greta-Klima-Kerk. Maar soit, Je hebt gelijk

horsteknots | 12-07-20 | 20:54

tenminste 1 kerncentrale op het Malieveld, Koningskade 4 in Den Haag. De rest mag wat mij verdeeld worden over Noord en Zuid Holland.

Schilder58 | 12-07-20 | 20:54

Ah, een topic met Nijpels..
Nijpels is een oplichter!

Alquest | 12-07-20 | 20:48 | 4

Welke VVD-er is dat eigenlijk niet?

Ommezwaai | 12-07-20 | 20:55

Nijpels dacht natuurlijk: hoe kan ik hier een verdienmodel van maken? Iedereen aan de warmtepomp en dat soort dingen. Het volk betaalt, zijn VVD-vriendjes lopen binnen. 1000 miljard. Lekker lekker lekker.

Sitting_targets | 12-07-20 | 21:19

En een viezerik. In 1978 was hij behoorlijk in opspraak gekomen.

Nehemia | 12-07-20 | 21:20
▼ 1 antwoord verborgen

Is er genoeg resthout cq zaagsel uit de houtindustrie om pellets te maken voor de biomassa installaties?
Ik vraag mij dit eigenlijk af omdat de gemeente en de energieleverancier beweren dat de biomassacentrale in mijn woonplaats alleen daardoor gestookt word.
Volgens mij werkt de houtindustrie al zeer efficiënt met zeer weinig restmateriaal toch?

steekmug | 12-07-20 | 20:48 | 4

Die biomassa wordt aan de gemeente geleverd door een oude bekende: Al Gore die van "An inconvenient truth" zit diep in de biomassa business en kan onbeperkt leveren want zijn bedrijven kappen niet alleen bos maar ook regenwoud voor. (Bron: Roger Moores laatste docu)
Dus hout is er zat, komt alleen van ver weg en die Al Gore had die film van hem nodig om ons zo ver te krijgen zijn biomassa te gaan stoken.

ZomaarEen | 12-07-20 | 20:59

Wat restmateriaal genoemd wordt, kun je ook voor de papierindustrie gebruiken. Er is dus hoe dan ook sprake van additionele houtkap voor biomassa.

5611 | 12-07-20 | 21:36
▼ 1 antwoord verborgen

Geen zorg, Timmerfranz heeft al druk met de lobby van het grote bedrijfsleven om tafel gezeten om zijn Green deal er door te rammen dus u kunt er gerust op zijn dat onze centjes welbesteed gaan worden.
Het is een boel mensen nog niet duidelijk maar die hele groene golf is gewoon een verdienmodel zoals er zovele verdienmodellen zijn. Dat is nog eens een inconvenient truth.

Zapata10 | 12-07-20 | 20:45

Waarom allemaal zo moeilijk doen?

'Spotgoedkope energietransitie met thorium reactors: Marcel Crok en Theo Wolters'
www.youtube.com/watch?v=QFSiSKsGWpo

Nehemia | 12-07-20 | 20:44 | 1

Uitstekende afleveringen met Theo. Deel 1 is ook interessant. Wel droge stof op zich. Vanaf 43.30m kan je zien hoe Nederland er over twintig jaar uitziet als we deze debiele regering nog door laten regeren.
youtu.be/MkUWYC_X6co

Stevo365 | 12-07-20 | 22:06

Gas is de beste transitiebrandstof. Relatief schoon en de infrastructuur is er. Duitsland haalt op dit moment alle CO2 winst uit het overschakelen van kolen naar gas.

azijnseikerT | 12-07-20 | 20:42

Net terug van een lange autotocht door de Duitsland, zelfde traject dat ik nog geen tien jaar geleden vaak maakte. Ben er echt van geschrokken hoezeer dat prachtige landschap in zo'n korte tijd naar de kloten is geholpen door de windmolenmaffia. Kwam geen einde aan, en nee, helaas niet alleen in het snelwegengebied. Duitse zelfhaat kent geen grenzen.

kapoerewiet | 12-07-20 | 20:36 | 5

@azijnseikerT | 12-07-20 | 21:07:
Deze uitspraak sta ik helemaal achter. Er komt nog een hoop ellende aan door deze ddr dorpsgek.

anti-fatwa | 12-07-20 | 21:15

In Niedersachsen en Schleswig-Holstein staat het vol met die dingen, ik vermoed in het vlakke Vorpommern-Mecklenburg ook. Je kunt daar nergens rondlopen of je ziet die dingen. Samen met hoogspanningsleidingen en zonnevekden heet dat bij mij het GroenLinks landschap. Volgens de Omvolkskrant is dit mooi.

5611 | 12-07-20 | 21:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Hier op het dorp zijn twee zwaar verouderde galerijflats voorzien van hiepermoderne biomassainstallaties. Een soort van super pelletketel. Gebouwd door een Zwiters bedrijf. Op dit moment wordt ook de warmwatervoorziening op de pelletketels aangesloten. De bewoners is niets gevraagd. De omgeving ook niet. Maar die krijgen er wel de stank en de fijnstof voor terug. Als je met je vinger over gladde oppervlakken in de omgeving gaat heb je een geelbruine vinger van het stof. Er wordt meer fijnstof over de wijk en de omgeving uitgestort dan Schiphol en de A4 samen :-) kunnen produceren.

De gemeente juicht het project toe want D66 en CU. Het deugt allemaal als een achterlijke en wat wil je dus nog meer? Dan maar wat fijnstof en de mensen wat meer kanker en zo. Dat is veel minder belangrijk dan zo heerlijk deugen.

De reden dat men voor deze oplossing gekozen heeft? Subsidie, subsidie en nog meer subsidie....

jan-lul-de-behanger | 12-07-20 | 20:36 | 3

Wat een horrorverhaal!

Middensteun | 12-07-20 | 20:38

En de lobby van de linkse elite samen met gulzige ondernemers die het geen ruk uitmaakt als ze er maar aan verdienen.
En dan het hypocriete clubje van Nijpels. Die zal er ook aardig aan verdiend hebben.

ZZP-er | 12-07-20 | 20:42

"Als je met je vinger over gladde oppervlakken in de omgeving gaat heb je een geelbruine vinger van het stof." Dat is heftig om te horen. De omwonenden kunnen weer.verrekken.

Nehemia | 12-07-20 | 20:48

Natuur slopen om klimaat te sparen, ondertussen het gas afsluiten.
Koeien minder eiwit en er mogen huizen gebouwd worden.
Voet van het gas, woonwijken erbij.
Ik zal wel simpel zijn, want ik krijg ‘t niet kloppend in m’n hoofd.

Ruimedenker | 12-07-20 | 20:31 | 5

Koeien en andere landbouw waarvan de producten tientallen miljarden exportwaarde opleveren worden door dit kabinet van de afbraak ingeruild voor een miljoen extra nutteloze handophouders. Dat heet dan investeren in de toekomst, in werkelijkheid is het alleen maar afbraak van het verdienvermogen van Nederland.

5611 | 12-07-20 | 21:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik daag iedereen uit die beweert dat er bij het verbranden van biomassa geen CO2 vrij komt het volgende te doen:
- ga in de woonkamer zitten met een rol duct tape, een zinken emmer en een lading hout.
- plak alle kieren en naden dicht met duct tape.
- ga vervolgens hout verbranden in een zinken emmer.
- blijft in de woonkamer met de afgeplakte kieren en naden en de zinken emmer met het brandende hout.
Spreken we elkaar de volgende dag wel.

Osdorpertje | 12-07-20 | 20:30 | 6

@Middensteun | 12-07-20 | 20:35:
Maar er is nog wel een klein dingetje, namelijk de hoeveelheid CO2 die per TIJDSEENHEID vrijkomt moet gelijk zijn aan wat al het levende hout op aarde in diezelfde TIJDSEENHEID opneemt. Voor alleen mijn eigen energieverbruik heb ik hiervoor al een klein bos nodig en voor Nederland een bos zo groot als Europa.

Joris Beltsin | 12-07-20 | 20:45

@Middensteun | 12-07-20 | 20:35:
De koolstof in kolen en (misschien) olie en gas zat ook ooit als CO2 in de atmosfeer, opgeslagen in planten en dieren en gefossiliseerd (vandaar fossiele brandstoffen).
En wat betreft olie: er zijn aanwijzingen dat eenmaal leeggepompte olievelden van nature weer worden gevuld. Mogelijk een aanwijzing voor abiotische oorsprong van het spul.
oilprice.com/Energy/Energy-General/Ar...

Stormageddon | 12-07-20 | 21:05
▼ 3 antwoorden verborgen

Uiteindelijk is het klimaatakkoord net zoiets als het JSF besluit.
Men heeft op enig moment op basis van verkeerde informatie (en/of ego's en persoonlijke belangen van prominente betrokkenen) een rampzalig besluit genomen. Niemand zal dit echter ooit toe willen geven dus we krijgen weer een bodemloze put waar belastinggeld ingestort wordt zonder dat het ooit iets bruikbaars op zal leveren.

ZonderNaam | 12-07-20 | 20:30 | 7

Niet dat het ik de JSF wil verdedigen, maar mij is verteld dat voor deze jachtbommenwerper is gekozen, omdat deze kernbommen kan droppen. Maar als ik heb er geen verstand van, of andere niet daarvoor ook geschikt voor gemaakt konden worden.

Samarkand225 | 12-07-20 | 21:49

@Samarkand225 | 12-07-20 | 21:49:
Aan de start van het traject was een heel belangrijke reden om voor de JSF te kiezen de vele opdrachten die de Nederlandse industrie zou ontvangen in de ontwikkelfase.
Je kan raden wat daar van terecht gekomen is.

ZonderNaam | 12-07-20 | 22:21
▼ 4 antwoorden verborgen

Op de hele wereld bouwen landen duizenden kerncentrales. En Nederland weet het weer beter? Met zijn linkse deug gekkies die ons belazeren met leugens.

bigstone | 12-07-20 | 20:28 | 2

Zij hebben geen Mark Rutte.

5611 | 12-07-20 | 21:48

Sustainable Development United Nations.

Nehemia | 12-07-20 | 21:48

Ook interessant is, dat we nu dus niemand verantwoordelijk kunnen stellen voor de gemaakte fouten.

Mr.Crowley | 12-07-20 | 20:28 | 2

Behalve als het goed zou gaan. Maar dat zal ik niet meer meemaken.

bigstone | 12-07-20 | 20:30

Pikmeer arrest.

revolte | 12-07-20 | 22:28

Kunstgrasvelden, lekker makkelijk, kun je in de winter ook voertballen. Maar ja, na 10 jaar zijn die kunstgrasmatten versleten, en wat doe je dan als gemeente? Je huurt gewoon een aannemer in die de oude kunstgrasmatten voor je verwijderd en een nieuwe aanlegt. En je maakt een overeenkomst dat je niet verantwoordelijk bent voor de verwerking van het oude kunstgrasveld. En dan krijg je dit soort dingen.
www.bndestem.nl/oosterhout/waar-eindi...

RickRD | 12-07-20 | 20:28 | 1

O wacht even. Er is de afgelopen 10 jaar een subsidiepot van in totaal circa 250 miljoen geweest om de gewone burgers een minimale hoeveelheid subsidie te geven bij de aanschaf van eigen zonnepanelen.
En er is de afgelopen 3 a 4 jaar 30 miljard euro uitgedeeld aan de rijkste 10% van Nederland om, afhankelijk van het jaar van aanschaf, 60 tot 100,000 euro subsidie, belastingvrijstelling en andere belastingvoordeeltjes te geven bij de aanschaf van een Tesla fijnstofkanon.
Stinkend rijk Nederland ligt dubbel van het lachen en zwemt in geld omdat de CO2 nu uit electriciteitscentrales komt ipv uit een auto uitlaat.
De grote bedrijven bezwijken zowat onder de tientallen miljarden die ze (gaan) opstrijken voor het plaasen van windmolens en het verstoken van bio-massa....
En nou gaat dit milieuwappie hier op GeenStijl beweren dat er niet goed nagedacht is het klimaataccoord en de maatregelen daarin?
Al die maatregelen om het klimaat te redden doen precies wat ze moeten doen: Er wordt geen ton CO2 minder uitgestoten maar via milieuheffingen worden er jaarlijks miljarden euro's bij de gewone burger weggehaald die via milieusubsidies rechtstreeks naar de allerrijksten worden gepompt.

Sonny, je wilt niet weten hoe goed dit systeem werkt!! Daar is echt goed over nagedacht. De armste 90% wordt dankzij jou strijd voor het milieu steeds armer en de rijkste 10% weet van gekkigheid niet meer wat ze met al dit gratis geld aanmoeten.

ZomaarEen | 12-07-20 | 20:27 | 4

Zo lang we geen 100% hernieuwbare energie hebben, betekent iedere nieuwe Tesla dat er ergens een fossiele centrale een tandje bij moet zetten. Pure verschuiving van de CO2-productie dus.

5611 | 12-07-20 | 21:58

Eensch.

zevensprong | 12-07-20 | 22:01

@5611 | 12-07-20 | 21:58: Inderdaad een Tesla rijdt op een combinatie van subsidie en steenkool.

maakjepunt | 12-07-20 | 22:32
▼ 1 antwoord verborgen

Denken dat lobbyclubjes aan klimaattafels een consistent en haalbaar plan voor de nationale energievoorziening gaan maken, heb ik altijd bijzonder naïef gevonden. Een regering die zichzelf serieus neemt had zelf een centrale visie ontwikkeld en politieke keuzes gemaakt op basis van realistische scenario's die door energie-experts en technici waren aangereikt. Het gepolder met allerlei lulhannesen laat wel zien dat onze regering niet eens de eigen taakopvatting begrijpt of daar lafjes voor wegduikt.

Joris Beltsin | 12-07-20 | 20:27

De democratie staat niet onder druk maar ontbreekt.

jan99 | 12-07-20 | 20:25

Waarom word een simpele oplossing als minder welvaart niet besproken?

Neuth | 12-07-20 | 20:25 | 1

Dat volgt automatisch op het huidige beleid.

Kukooo1 | 12-07-20 | 21:18

Drie frauderende VVd-vrouwtjes: Duthler, Jorritsma, Paarlberg. Wie kiest u? (Zie ver onderaan)

dathoujetoch | 12-07-20 | 20:21

Heb vorig jaar de hele zomergasten aflevering moet Wiebes uitgekeken. Zelden zo'n overtuigde naïviteit gezien. Combineer dat met Susk en Wiske filosoof (en volgens sommige tongen -en artikelen- voorstander van -16jr sex) Nijppels en je hebt een ramp die als een gletsjer op je afkomt. Als vergrijzing door boomers, als Erdogan over Europa.

Einde van de Domheid | 12-07-20 | 20:21

En daarnaast een figuur als Timmerfrans die nu voorzitter van de EU klimaatclub is en al een mega bedrag heeft aangekondigd. Reken er maar op dat veel grote bedrijven zich nu al vast positioneren onder de warme financiële douche die straks wordt aangezet. Het is niet voor niets dat het grootkapitaal massaal op de lucratieve milieu business duikt (paar mooie voorbeelden in de docu van Michael Moore).

Der Schnitzeljäger | 12-07-20 | 20:20 | 2

Ik krijg nachtmerries van de bedragen die in heel diepe putten verdwijnen wat ten koste gaat van de samenleving.

Mr.Crowley | 12-07-20 | 20:22

@Mr.Crowley | 12-07-20 | 20:22:
Hopen dat de Wuflu crisis ze tot nadenken dwingt wat er uitgegeven gaat worden en waaraan.

Der Schnitzeljäger | 12-07-20 | 20:28

Ik durfe al niet op 'lees verder' te klikken na eerdere stukjes van Sonny gelezen te hebben.

sjef-van-iekel | 12-07-20 | 20:18

De samenstelling van het comité....
*lezen gaat*

Einde van de Domheid | 12-07-20 | 20:16

Dan ook nog het punt hoe dit Klimaatakkoord door de strot van de lokale overheid (lees gemeenteraden) wordt geduwd in de vorm van Regionale Energie Strategie en meer lulkoek 3.0.

zwarte kip systems | 12-07-20 | 20:16

En wat al dat gezeik gekost heeft.
Nu moeten we dus constateren dat het voor niks is geweest.

Mr.Crowley | 12-07-20 | 20:15 | 1

Net zoals al die ontwikkelingshulp aan Afrika om een zijsprongetje te maken.
Bijna zelfde verhaal: bakken geld ertegenaan gooien maar niet kijken of het effectief is.

Der Schnitzeljäger | 12-07-20 | 20:21

Veel te veel experten die een bord voor hun hoofd hebben, want een blinde vlek kan je dat niet meer noemen. Experten die niet verder kunnen kijken als de rand van de helft van hun bordje, de andere helft is van experten die een andere mening hebben en die telt niet. De aarde is plat zegt de opperexpert en die geeft de centjes om uit te delen, de expert die zegt dat de aarde rond is is een ketter, een terrorist, een hersenloze. De aarde is plat dus aan het eind val je er af. Dat heeft twee voordelen, je zorgt dat je nooit aan die rand komt en alles wat aan de andere kant van die rand zit bestaat niet. Laten nou toevallig altijd de nadelen aan de andere akant van dat bordje zitten.

De expertise van anderen kun je bovendien niet meenemen, want dat is hun bordje en daar weet je niets van.

Vroeger wist je na de middelbare school van een heleboel dingen weinig, na de mammoetwet wist je aan het eind van de rit alleen van een paar dingen weinig.

Mijn verhaal gaat op voor het klimaatakkoord, maar mijn gelijk wordt aangetoond door de behandeling van COVID-19. De doden liggen aan de andere kant van iemand anders bordje.

bergsbeklimmer | 12-07-20 | 20:15

".... in hoeverre er is nagedacht over de plannen rond de verduurzaming van Nederland"
Niet dus. Als je het klimaat tot een soort religie maakt inclusief de verkettering van mensen de kritisch zijn hoor te geen tegengeluid meer. En dat is wat er gebeurd is. Als ik b.v. Doekie Terpstra als voorzitter van een of andere installateursclub hoor propageren dat we allemaal van het gas af moeten en aan de warmtepomp dan weet ik al genoeg.

Der Schnitzeljäger | 12-07-20 | 20:14 | 1

Die vieze, gluiperige Terpstra is uitsluitend bezig met de miljarden voor zijn branche.

5611 | 12-07-20 | 22:02

De ratten, alles voor de bühne, het hele Klimaatakkoord is op dezelfde hypocrisie gebaseerd, eigen straatje op papier schoonvegen, maar werkelijke bijdrage aan het klimaat niets, sterker nog, meestal extreem negatief.
www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/...

smdyasc | 12-07-20 | 20:14

De zoveelste blunder van Rutte en zijn bende

dathoujetoch | 12-07-20 | 20:12 | 1

Dat is geen blunder, dat is doelbewust beleid gericht op de afbraak van Nederland. Geen kabinet heeft de slopershamer efficiënter gehanteerd dan RUTTE-III en je ziet het aan de staat van het land: zorg, onderwijs, justitie, landbouw, bouw, allemaal gesloopt door Mark Rutte.

5611 | 12-07-20 | 22:06

Kernenergie. Enige oplossing. En dan niet de technologie van 40 jaar geleden maar de inherent veilige reactoren van nu. Zo klein als een zeecontainer, krachtig genoeg voor een hele stad.

FordPrefect | 12-07-20 | 20:12 | 4

@RickRD | 12-07-20 | 20:18:
Zoals eerder al gememoreerd staat Thorium helaas nog in de kinderschoenen. Dat kan nog wel even gaan duren. Inderdaad is kernenergie de enige mogelijkheid. Ongelukken zoals in Chernobyl en Fukushima hebben het gebruik van kernenergie helaas geen goed gedaan.

Ommezwaai | 12-07-20 | 20:35

@Ommezwaai | 12-07-20 | 20:35: Kernenergie afschrijven vanwege Chernobyl is net zo redelijk als autorijden verbieden omdat er geen airbags in de Ford model-T zaten.

marcoplarco | 12-07-20 | 22:13
▼ 1 antwoord verborgen

Niet zeiken, kernenergie. In Schotland wordt duur hout gekapt om ergens anders zwaar gesubsidieerd op te stoken, zelf redden ze het met kernenergie. Als je de boel maar up to date houd en nieuwe ontwikkelingen zoals Thorium meeneemt met je plannen.

J-van-de-Bontekoe | 12-07-20 | 20:12 | 3

Thorium reactor gaat nog decennia duren, is dus nog even geen oplossing.

FordPrefect | 12-07-20 | 20:13

@FordPrefect | 12-07-20 | 20:13:
Als je er niet in investeert dan duurt het inderdaad nog heel lang. Als je nu begint met experimenteren en investeren hoeft het niet langer dan 20 jaar te duren om 100% thorium kernenergie te hebben voor het hele land. Op een oppervlakte van tientallen hectares. In tegenstelling tot maximaal 50% van het benodigde op al het beschikbare oppervlak met molens en panelen.
www.youtube.com/watch?v=QFSiSKsGWpo

Stormageddon | 12-07-20 | 20:32

Ik las primaatakkoord. Zal wel door al dat BLM en racismegelul en het links-indoctrinatie nieuws komen.

Premier Trutte | 12-07-20 | 20:11

Het is heel simpel waarom dit beleid niet werkt.
Het is gewoon technisch niet haalbaar.
Het waren geen technici die deze akkoorden bereikten, maar politici en managers. Vergadertijgers die over punten en komma`s zeuren.
Dan kun je wachten tot het mis gaat.

Mr.Crowley | 12-07-20 | 20:10 | 2

Inderdaad. De wereldwijd geprezen professoren uit Delft zaten niet aan tafel, want ja, feiten doen er niet meer toe, alleen nog dromen en drammen.

FordPrefect | 12-07-20 | 20:14

Inderdaad, daar blijf ik me ook steeds over verbazen. Wat ze willen KAN NIET. Althans niet zonder kernenergie, en dat willen ze niet. Dus dat klimaatakkoord gaan we nooit halen, als we geen boekhoudkundige trucjes willen uithalen, en daar schijnt men eindelijk toch van terug te komen. Tja, dat krijg je nou met al die alfa's. Dat kutakkoord kun je gewoon vergeten.

Argyronauta | 12-07-20 | 20:29

Rattenfall, voorheen Nuon...... wat een tyfusbedrijf is dat geworden man.....
Foutieve rekeningen, telefonisch praktisch onbereikbaar, en ALS je ze na heel lang wachten al te pakken krijgt, weten ze het antwoord op je vraag niet en zeggen ze dat ze je terugbellen.
Wat dus nooit gebeurt.
Blij dat ik er weg ben.

Slipsnifter | 12-07-20 | 20:07 | 9

@J-van-de-Bontekoe | 12-07-20 | 20:15: Aan die agrarische sector wordt door Rutte-III hard gewerkt, over een jaar of 5 hebben we daar geen last meer van. Zijn alle weilanden verbouwd tot woonkazernes voor nieuwe kansloziërs, tot zonnevekden of natuurmoerassen vol muggenplagen.

5611 | 12-07-20 | 22:17

@marcoplarco | 12-07-20 | 22:08:
Ik blijf het gewoon zeggen, omdat het de feiten zijn. Het hebben van een relatief laag iq is geen misdaad. Het probleem is dat deze maatschappij niet geschikt is voor mensen die een wat lager abstract denkniveau hebben. krijg je er uiteindelijk wel uit maar daar gaan generaties overheen, en dan moet je ook wel in staat zijn je eigen verstikkende cultuur los te laten en gaan voor alle mogelijkheden die dit land je biedt. Maar ja, daar loopt het gewoon knalhard vast. Laten we maar concluderen dat het werving- en selectiebeleid van dit land niet op orde is.

Graaisnaaiert | 12-07-20 | 22:32

@Graaisnaaiert | 12-07-20 | 22:32:
1) IQ is voor 40-80& erfelijk bepaald; de deskundigen neigen de laatste decennia steeds sterker richting die 80%
2) Mensen met een IQ lager dan 79 zijn "zwakbegaafd". Toen ik jong was gingen die naar speciale scholen, en daarna naar speciale instellingen, omdat ze niet mee konden met de rest.
Als je dan óók nog een culturele en/of taalachterstand hebt, ben je helemaal kansloos in onze maatschappij..

libertat | 13-07-20 | 09:23
▼ 6 antwoorden verborgen

Als je de vraag andersom stelt krijg je een heel kort topic.
Titel: Wat ging er goed bij het klimaatakkoord?
Topic: Niets.

Stormageddon | 12-07-20 | 20:06

Het lijkt wel alsof dat nucleaire afval veel minder gevaarlijk is als dat enge CO2.

schedewindje | 12-07-20 | 20:10

Kernenergie is fantastisch. Verschil met kolen is dat je je afval op moet slaan in plaats van het in de lucht pompen. Stel je zou nucleair afval de lucht in pompen, zou dit dan slechter voor de aarde zijn dan kolen CO2?

JWZ_JMK | 12-07-20 | 20:52

Jezus Feynman, CO2 in kantoorruimten Feynman. Te weinig ventilatie wegens je weet wel. In de buitenlucht is het percentage CO2 0,03. De hele discussie gaat over een cijfer dat op vier plaatsen na de komma staat.

Buerman | 13-07-20 | 10:31

Carola, Kasja en Mona op 1 foto. Wie kiezen we?

Rest In Privacy | 12-07-20 | 20:01 | 6

Mona??? Wat het hart vol van is zeker....

Julianalaan | 12-07-20 | 20:29

Niet kiezen. Allemaal de laan uit!

marcoplarco | 12-07-20 | 22:02

Is er geen knapperd van een CDA stagiaire?

steekmug | 13-07-20 | 06:50
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Rest In Privacy | 12-07-20 | 20:00 | 1

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino