Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

VrijMiBo! Speciaal voor blinde mensen!

vrijmibomevrouwenjeej100.jpgSubsidietopic! Zo, mensen die normale letters kunnen lezen even aan de kant. Dit topic is voor blinde mensen. Gaarne zelf de bobbels er in stansen. Wie geen braille ziet, moet een nieuwe computer kopen. Want jullie hebben nu even helemaal niks te vertellen. Lutsers. ⠓⠑⠞⠀⠊⠎⠀⠛⠕⠙⠧⠑⠗⠙⠕⠍⠍⠑⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙.⠠⠍⠑⠞⠀⠑⠑⠝⠀⠥⠝⠊⠑⠅⠀⠍⠕⠍⠑⠝⠞⠀⠊⠝⠀⠙⠑⠀⠝⠑⠙⠑⠗⠇⠁⠝⠙⠎⠑ ⠺⠑⠃⠇⠕⠛-⠛⠑⠎⠉⠓⠊⠑⠙⠑⠝⠊⠎:⠀⠑⠑⠝⠞⠕⠏⠊⠉⠀⠊⠝⠀⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑. ⠙⠕⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠝⠊⠑⠞⠀⠍⠕⠑⠊⠇⠊⠚⠅⠀⠕⠧⠑⠗. ⠠⠗⠑⠛⠑⠇⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝. ⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝⠀⠵⠊⠚⠝⠀⠕⠕⠅⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝. ⠙⠊⠑⠀⠕⠕⠅⠀⠧⠁⠝⠀⠏⠕⠑⠏-⠀⠑⠝⠀⠎⠑⠅⠎⠛⠗⠁⠏⠚⠑⠎⠀⠓⠕⠥⠙⠑⠝. ⠛⠑⠎⠓⠕⠉⠅⠑⠑⠗⠙⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠺⠕⠗⠙⠑⠝⠀⠙⠕⠕⠗⠀⠃⠑⠗⠊⠉⠓⠞⠛⠑⠧⠊⠝⠛⠀⠕⠏⠀⠛⠑⠑⠝⠠⠎⠞⠊⠚⠇. ⠕⠋⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝⠀⠕⠏⠀⠧⠗⠊⠚⠙⠁⠛⠍⠊⠙⠙⠁⠛⠀⠇⠕⠍⠏⠀⠇⠊⠝⠅⠚⠑⠎⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠅⠇⠊⠅⠅⠑⠝ ⠊⠝⠀⠏⠇⠁⠁⠞⠎⠀⠧⠁⠝⠀⠙⠑⠀⠇⠁⠁⠞⠎⠞⠑⠀⠺⠑⠗⠅⠵⠁⠁⠍⠓⠑⠙⠑⠝⠀⠺⠑⠛⠀⠞⠑⠀⠺⠑⠗⠅⠑⠝. ⠊⠗⠕⠝⠊⠎⠉⠓⠀⠞⠕⠉⠓,⠀⠓⠑⠞⠀⠝⠊⠑⠞⠎⠕⠝⠞⠵⠊⠑⠝⠙⠑⠀⠛⠑⠑⠝⠠⠎⠞⠊⠚⠇⠀⠙⠁⠞⠀⠑⠑⠝⠀⠞⠕⠏⠊⠉⠀⠎⠉⠓⠗⠊⠚⠋⠞ ⠧⠕⠕⠗⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝⠀⠙⠊⠑⠀⠝⠊⠅⠎⠀⠅⠥⠝⠝⠑⠝⠀⠵⠊⠑⠝?⠀⠧⠊⠝⠙⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠛⠑⠊⠝⠊⠛. ⠙⠥⠎⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠝⠀⠙⠑⠗⠀⠠⠝⠑⠙⠑⠗⠇⠁⠝⠙,⠀⠎⠉⠓⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠎⠉⠓⠕⠑⠝⠑⠝⠀⠥⠊⠞, ⠙⠕⠑⠀⠑⠑⠝⠀⠙⠁⠝⠎⠚⠑⠀⠑⠝⠀⠺⠕⠗⠙⠞⠀⠙⠑⠀⠅⠕⠝⠊⠝⠛⠀⠧⠁⠝⠀⠙⠑⠀⠉⠇⠥⠃. ⠇⠁⠁⠞⠀⠙⠑⠀⠇⠑⠅⠅⠑⠗⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠑⠝⠀⠏⠁⠁⠇⠙⠁⠝⠎⠑⠝⠀⠕⠍⠀⠚⠑⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠎⠞⠕⠅. ⠛⠁⠁⠞⠀⠚⠑⠀⠇⠥⠅⠅⠑⠝,⠀⠛⠑⠓⠁⠝⠙⠊⠉⠁⠏⠞⠑⠝⠀⠅⠗⠊⠚⠛⠑⠝⠀⠁⠇⠇⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠞⠚⠑⠎. ⠵⠑⠅⠑⠗⠀⠍⠑⠞⠀⠵⠕⠀⠑⠑⠝⠀⠎⠉⠓⠁⠞⠞⠊⠛⠑⠀⠇⠁⠃⠗⠁⠙⠕⠗. ⠉⠕⠕⠇⠑⠀⠵⠕⠝⠝⠑⠃⠗⠊⠇⠀⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠓⠁⠗⠎⠑⠎ ⠑⠝⠀⠚⠑⠀⠃⠑⠝⠞⠀⠏⠑⠗⠀⠙⠊⠗⠑⠉⠞⠀⠙⠑⠀⠑⠊⠝⠙⠃⠁⠁⠎⠀⠧⠁⠝⠀⠓⠑⠞⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙. ⠎⠕⠍⠎⠀⠵⠕⠥⠙⠑⠝⠀⠺⠑⠀⠁⠇⠇⠑⠍⠁⠁⠇⠀⠺⠑⠇⠀⠑⠑⠝⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠵⠊⠚⠝. ⠓⠑⠇⠙⠑⠝.⠀⠠⠺⠑⠀⠏⠗⠕⠕⠎⠞⠑⠝⠀⠧⠁⠝⠙⠁⠁⠛⠀⠕⠏⠀⠙⠑⠀⠵⠁⠇⠊⠛⠑⠀⠵⠊⠉⠓⠞⠇⠕⠵⠑⠝! ⠏⠗⠑⠞⠞⠊⠛⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙. vrijmibomevrouwenjeej534.jpg

Reaguursels

Inloggen

Ik zie alleen nummertjes :(

Daantje3938 | 22-08-11 | 17:37

⠙⠥⠎⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠝⠀⠙⠑⠗⠀⠠⠝⠑⠙⠑⠗⠇⠁⠝⠙,⠀⠎⠉⠓⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠎⠉⠓⠕⠑⠝⠑⠝⠀⠥⠊⠞, ⠙⠕⠑⠀⠑⠑⠝⠀⠙⠁⠝⠎⠚⠑⠀⠑⠝⠀⠺⠕⠗⠙⠞⠀⠙⠑⠀⠅⠕⠝⠊⠝⠛⠀⠧⠁⠝⠀⠙⠑⠀⠉⠇⠥⠃. ⠇⠁⠁⠞⠀⠙⠑⠀⠇⠑⠅⠅⠑⠗⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠑⠝⠀⠏⠁⠁⠇⠙⠁⠝⠎⠑⠝⠀⠕⠍⠀⠚⠑⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠎⠞⠕⠅. ⠛⠁⠁⠞⠀⠚⠑⠀⠇⠥⠅⠅⠑⠝,⠀⠛⠑⠓⠁⠝⠙⠊⠉⠁⠏⠞⠑⠝⠀⠅⠗⠊⠚⠛⠑⠝⠀⠁⠇⠇⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠞⠚⠑⠎. ⠵⠑⠅⠑⠗⠀⠍⠑⠞⠀⠵⠕⠀⠑⠑⠝⠀⠎⠉⠓⠁⠞⠞⠊⠛⠑⠀⠇⠁⠃⠗⠁⠙⠕⠗. ⠉⠕⠕⠇⠑⠀⠵⠕⠝⠝⠑⠃⠗⠊⠇⠀⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠓⠁⠗⠎⠑⠎

hader | 21-08-11 | 11:37

Wie zijn de dames op de foto? Wat is de reden dat ze die tieten aanraakte? Zijn ze nep? Mag ik ze ook aanraken?

vragen, vragen, vragen...

Anitaaa | 20-08-11 | 19:10

Iemand facebook/hyves van die rechter meid?

Orator | 20-08-11 | 16:27

<a href="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/167671_136390356422180_100001536494787_219420_4203605_n.jpg">&#10259;&#10257;&#10247;&#10265;&#10257;&#10269;</a>

wijwetenwelbeter | 20-08-11 | 15:19

Deze vrijmibo is net als een goede puzzel, afbeelding op de doos en verder niet meer aan zitten! *denkt in plaatjes*

Lijmpistool | 20-08-11 | 14:57

Filosoof-King in spe | 20-08-11 | 01:49 |
Waar leidt u dat uit af?
Er staat ook dat 'mijn' Firefox dat doet, gaat u er dan ook meteen vanuit dat ik dan denk dat alleen & exclusief mijn install dat doet? Bent u een trol of heel erg slecht in begrijpend lezen?
Moeten wij voortaan een bijlage doen bij elk reaguursel zodat ook u het op de juiste LOLwaarde kan schatten, of was u erg dronken op de bank, i.p.v. in de kroeg alwaar u beter een of ander lekker wijf danwel vent aan de haak had kunnen slaan?
In ieder geval, nog een goede morgen toegewenst!
*net uit bed rolt, nu al trol ziet*

Hijo del Sol | 20-08-11 | 14:17

Thanks. Nu zitten er vingerafdrukken op mijn beeldscherm.

Ca$hi$ | 20-08-11 | 14:15

*Blij is dat hij wel goede ogen heeft doet*

Hollander01 | 20-08-11 | 12:21

Toch liever ziend zonder braille kennis...

naatholweg | 20-08-11 | 10:27

Hijo del Sol | 20-08-11 | 00:36 |
En jij denkt dat alleen FF dat doet?

Filosoof-King in spe | 20-08-11 | 01:49

HA! Mijn Firefox geeft links onderin in z'n statusbalk de link naar de tetten weer.
Ik las de txt toch al nooit, maar keek altijd al alleen maar naar waar de link mij heen zou voeren. YT sla ik dan steevast over (is van Google, dus te netjes voor woorden) en imgur & iheartchaos worden altijd wel aangeklikkerdeklikt.

Hijo del Sol | 20-08-11 | 00:36

&#10270;&#10240;&#10257;&#10257;&#10269;&#10240;&#10270;&#10261;&#10255;&#10250;&#10249;

Superjus95 | 19-08-11 | 23:20

Dat was een extreme mix.

Neut | 19-08-11 | 23:10

.

Heterofiel | 19-08-11 | 23:01

Ze hangen recht. GW

Dhr. Z. Wijn | 19-08-11 | 22:56

ik zie geen ruk.

zeiksmurf | 19-08-11 | 22:24

Zeker naar Szigaret geweest. :)

Neut | 19-08-11 | 22:01

sublimaal!

MacVulpen | 19-08-11 | 21:24

-weggejorist-

Topchef | 19-08-11 | 21:18

Wat een stelletje loozers. Gaat alleen maar over tieten tetten en ander zinloos geleuter. Het lagere school gehalte is wel erg hoog op deze site. Barst van de taalfouten trouwens. Zielig zielig zielig.

Topchef | 19-08-11 | 21:02

-weggejorist-

koekdeeg | 19-08-11 | 20:40

Ik kan geen braille lezen maar bij die laatste 2 punten weet ik wel wat er staat. *wink wink*

Überbottehork | 19-08-11 | 20:18

Ik ga naar mijn eilandje, borrelen met vrinden.

borderliner | 19-08-11 | 19:36

Weeeeekeeeeeeend!!!! Zuipen! Neuken! Feest! De fuck met al het gedonder, we gaan FEEST vieren!

trotsopGn! | 19-08-11 | 19:08

Bij da´k nie blint ben,High noon/week eind.
Mariko Peters pica´s in panterprint.Josephine doet me trouwens aan iemand van koninklijke bloedde denken.

Last Poets,- Wake Up, Niggers
youtu.be/IKCLSVYPUpE

Ratzing. | 19-08-11 | 19:06

Fap fap fap frijdag fap...

Swabberlulletje | 19-08-11 | 19:05

hmm, daar heeft Johnny toch een punt.

aphexz | 19-08-11 | 19:02

Jongens, zijn jullie blind, ofzo? Dit zijn geen boobies, maar namaak-boobies van de dokter. We zijn hier getuige van het moment dat mevrouw rechts besluit dat ze dàt nooit wil, omdat het toch wel èrg onnatuurlijk aanvoelt.

Predateur | 19-08-11 | 18:30

Dat zijn heel mooie kussentjes.
Wat kan mij dat braille schelen.

weesgegroet | 19-08-11 | 18:30

-weggejorist-

Santos | 19-08-11 | 18:24

(.) (.)

070 | 19-08-11 | 18:22

Anus Apple wat is je punt?

yoooh | 19-08-11 | 18:22

@deraderendraaien | 19-08-11 | 17:36
Doet er nog even een O-tje bij, in de blind zeg maar!

deraderendraaien | 19-08-11 | 18:21

&#10250;&#10245;&#10240;&#10259;&#10257;&#10243;&#10240;&#10257;&#10257;&#10269;&#10240;&#10245;&#10247;&#10241;&#10249;&#10259;&#10270;,&#10240;&#10241;&#10247;&#10247;&#10257;&#10254;&#10240;&#10298;&#10241;&#10241;&#10263;&#10261;&#10255;&#10240;&#10250;&#10245;&#10240;&#10245;&#10247;&#10250;&#10245;&#10240;&#10250;&#10254;&#10240;&#10269;&#10250;&#10257;&#10270;&#10240;&#10250;&#10269;&#10240;&#10243;&#10263;&#10241;&#10250;&#10247;&#10247;&#10257;

Anus Apple | 19-08-11 | 18:19

Om de blinde reaguurders dan ook maar een prettig weekend te wensen: pornfortheblind.org/

stom schaap | 19-08-11 | 18:15

Ik ben al de hele dag met zulke tekens bezig geweest! puur toeval, encoding problemen, fijn weekend!

Pioni-Sensei | 19-08-11 | 18:15

deniea | 19-08-11 | 18:07
Hear! hear!

*en diepe buiging maak *

deraderendraaien | 19-08-11 | 18:12

Volgende week graag voor doven en slechthorenden.

Zyprexa20mg | 19-08-11 | 18:11

&#10245;&#10247;&#10261;&#10261;&#10270;&#10293;&#10241;&#10245;

Stolker | 19-08-11 | 18:07

Voor de mensen zie liever het gewoon lezen:
"het is godverdomme weekend.
Met een uniek moment in de nederlandse weblog-geschiedenis: een topic in braille. doen wij niet moeilijk over.
Regelen wij gewoon. blinde mensen zijn ook gewoon mensen.
die ook van poep- en seksgrapjes houden. geshockeerd willen worden door berichtgeving op geenStijl. of gewoon op
vrijdagmiddag lomp linkjes willen klikken in plaats van de laatste werkzaamheden weg te werken.
ironisch toch, het nietsontziende geenStijl dat een topic schrijft voor mensen die niks kunnen zien?
vinden wij geinig. dus blinden der Nederland, schop je schoenen uit, doe een dansje
en wordt koning van de club. laat de lekkere vrouwen paaldansen om je blindestok. gaat je lukken,
gehandicapten krijgen alle vrouwtjes. zeker met zo een schattige labrador.
coole zonnebril op je harses en je bent per direct de eindbaas van het weekend.
soms zouden we allemaal wel een weekend blind willen zijn. helden. We proosten vandaag op de
zalige zichtlozen! prettig weekend."

deniea | 19-08-11 | 18:07

@widtvoet ® | 19-08-11 | 17:21
Vast gejat op bestelling van die D66-heler: twitter.com/#!/FeddeReeskamp .

Prof. D.A.H. Vintik | 19-08-11 | 18:02

@blinde kip | 19-08-11 | 17:47
Nu heb ik ook wel trek om die bobbel er in te stansen, maar als ik vandaag alleen al wijs naar de puntjes van Mme. Chiante, dan slaat ze me de ogen dicht.
Komt die braille toch weer van pas.

Chiant | 19-08-11 | 17:57

@Mea Culpa Gump | 19-08-11 | 17:41
:) Ik gun het je wel, dat scheelt!

An die ARBEIT | 19-08-11 | 17:56

Is het heel sneu dat ik Kasia Firestoney herken van de Back2school foto's?

Patrick Jumpen | 19-08-11 | 17:55

-weggejorist-

Eurotokkie | 19-08-11 | 17:54

Wisten jullie al dat de actuele poll nergens op slaat? Hebben jullie misschien iets waar je een waardeoordeel aan kan hangen of is de inspiratie op? Doe eens iets met of Fatima Elatik er leuk uit zou zien met een geel hoofddoekje op. Dat lijkt me pas interessant en zinvol.

GormSuil | 19-08-11 | 17:51

Helemaal mijn topic. Ik ben ook heel goed in voelen.
*straks mevrouw blinde kip aftasten gaat*

blinde kip | 19-08-11 | 17:47

)*(
&#924;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#949;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#957;&#945; &#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#949; &#949;&#943;&#948;&#959;&#962; &#946;&#945;&#961;&#954;&#940;&#961;&#951;&#962;

gentle giant | 19-08-11 | 17:47

Schiet me ineens dat mopje te binnen van die blinde die dagelijks maanzaadbroodjes koopt.
Hij vindt ze niet te vreten maar de verhaaltjes er op zo leuk.

Cunnilingus | 19-08-11 | 17:46

Laat de tekst inderdaad maar achterwege, dat boeit toch niemand.

Toontje Larger | 19-08-11 | 17:44

Plesant weekend stelletje krotenkokers!

Ashtrey | 19-08-11 | 17:43

&#19981;&#30693;&#36947;&#20320;&#22312;&#35498;&#20160;&#40636;&#12290;

Olc32 | 19-08-11 | 17:41

@An die ARBEIT | 19-08-11 | 17:07
Ja Andie, je was laat. Ik dacht, ik neem een keer de spotlight. *vangt borrelnootje met mond*

Mea Culpa Gump | 19-08-11 | 17:41

Geen eenden hier?

Hölzenbein | 19-08-11 | 17:41

Ik heb het eindelijk ontcijferd:

'Rutte dacht aan eiland voor finnen'
teletekst.nos.nl/tekst/107-01.html

Dat is nog eens een 2 vliegen in 1 klap-oplossing!

Prof. D.A.H. Vintik | 19-08-11 | 17:41

Grolschje in de ene hand, en fappend het weekend in met de andere hand. Wat een tetten!

*plop* Goed weekend allemaal!

harry poster | 19-08-11 | 17:38

Die Jimi Hendrix mixtape is wel te gek voor woorden .

K-cobain | 19-08-11 | 17:38

íÚäí Ýí ÈÚÖ ÇáÃÍíÇä ßäÊ

leejoo | 19-08-11 | 17:37

@Olc32
íÚäí Ýí ÈÚÖ ÇáÃÍíÇä ßäÊ

ÔÇÔÉ ÈÑÇíá

leejoo | 19-08-11 | 17:37

Ja Quid, twee zwaar wegende redenen om te stoppen!
Maar vertel dat maar eens aan JK die laat ze zo dor z'n vingers glippen !

*proost*

deraderendraaien | 19-08-11 | 17:36

Geyl, puntjes.

Nietvoordekat | 19-08-11 | 17:35

. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . ..
. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . ..
. . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Nietvoordekat | 19-08-11 | 17:35

Yoehoe! Eerste linkje is meteen al raak: Rotfront Emigranski Reggamuffun Kollektiv. Mijn favorietje bandje hier in Berlin! Vele male live gezien in een dampend en stampend Kaffee Burger, heerlijk!

Sydough | 19-08-11 | 17:35

Haha Simon Dempsey is gewoon de kneus van de zaak.

Leeany | 19-08-11 | 17:35

'k zie dat de meisjes ook de braille van de dame proberen to ontcijferen..

MalteseKnight | 19-08-11 | 17:34

volgens mij hoort er achter de derde regel nog een punt.

leejoo | 19-08-11 | 17:33

&#1588;&#1575;&#1588;&#1577; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610;

Olc32 | 19-08-11 | 17:32

ik zie maar 2 dikke punten

yoooh | 19-08-11 | 17:31

@wtk-tje | 19-08-11 | 17:28
Neem nog een biertje!

Niks-neem | 19-08-11 | 17:31

Google translate zegt: "We are not yet able to translate from Hawaiian into English."

b-ry | 19-08-11 | 17:30

Hmmm.. chrome laat de braille bij mij niet zien. Ie en FF wel.

sk!llz | 19-08-11 | 17:30

wtk-tje | 19-08-11 | 17:11
-.. .- - / .... .. .--- / -... .. -. -. . -. / ..... / -- .. -. ..- - . -. / -.- .-.. .- .- .-. / .-- .- ... .-.-.-

Fonnzie6 | 19-08-11 | 17:29

@Niks-neem | 19-08-11 | 17:23

Nee jij naar de brugklas. Zie comment van ZDEV | 19-08-11 | 17:14

wtk-tje | 19-08-11 | 17:28

Net zo'n Advent-kalender met van die deurtjes waarachter snoepjes zitten.

Moi2 | 19-08-11 | 17:28

//:=(
En we gooien er gewoon een Godwin in.

gentle giant | 19-08-11 | 17:27

@ZDEV | 19-08-11 | 17:14
Jij verraadt ook alles ;-)

wtk-tje | 19-08-11 | 17:26

widtvoet ® | 19-08-11 | 17:21
voor de duidelijkheid: die d66-proleet = wethouder deventer, maar in dezelfde stad waar de burgemeester (cu, godtbetert) zonder rijbewijs een ongeluk veroorzaakt op een motor, maar daar ook mee wegkomt, is het drinken van een glas voldoende 9wel even plassen daarna)

hetluis | 19-08-11 | 17:25

@ Chiant | 19-08-11 | 17:20 | + 0 -
Jep, spammen is verboden, slechts de redactie mag spammen. En onleesbare topics schrijven.
Fair enough.

Het is inderdaad wel ironisch.

BeunDeHaas | 19-08-11 | 17:24

Fraaie tieten weer. Iets te bescheiden voor ondergetekende maar desalniettemin plus twee.

Over blinden gesproken, één of andere arme D66 proleet vergat gisteren wat spulletjes af te rekenen. Uiteraard geen enkele sprake van diefstal oid. twitter.com/#!/MarcJanAhne/status/1045...

widtvoet ® | 19-08-11 | 17:21

Bestaat er ook nog ergens een pica waarop die rechter dame haar tetten laat bewonderen? Ik vermoed namelijk dat daar ook veel lekkers onder dat blouseje zit!

N.B: LOL@edit "kappen met linkspam" onder juist dít topic.

Chiant | 19-08-11 | 17:20

Johnny, leg ook eens aan Bert Brussen uit hoe hij zijn stukjes in braille kan typen. Wordt het vast leuker van.

niet voor de hond | 19-08-11 | 17:20

Dit een ideaal topic voor de Regenten in Den Haag, die zijn toch allen ziende blind en horende doof

tisallemaalwatzeg | 19-08-11 | 17:20

In tijden niet zo'n heerlijke doch kwalitatieve foto gezien

creatyfus | 19-08-11 | 17:19


wtk-tje | 19-08-11 | 17:11 | Ik gok dat Quid daar wel even mee bezig is geweest.

Willianus Wortelus | 19-08-11 | 17:18

&#10247;O &#10247;

Natte | 19-08-11 | 17:17

&#10298;&#10241;&#10270;&#10240;&#10250;&#10254;&#10240;&#10265;&#10250;&#10270;&#10240;&#10257;&#10257;&#10269;&#10240;&#10293;&#10277;&#10250;&#10267;&#10270;&#10261;&#10255;&#10250;&#10249;
Maar goed dat ik nog niet de andersomvertaalmachine heb gevonden, want anders zou dit mijn 10e weggejorist worden.

Chiant | 19-08-11 | 17:16

Hmmm, het is weer bijna maandag O_o

Goldway | 19-08-11 | 17:16

Ah, het is zover. Fine!

An die ARBEIT | 19-08-11 | 17:15

Ik denk mijn beeldscherm doet nu rare dingen, ik lees alleen puntjes hierboven!! rara hoe komt dat ?! :/

Goldway | 19-08-11 | 17:14

wtk-tje | 19-08-11 | 17:11
Dat is morse geen braille.
Terug naar de brugklas!

ZDEV | 19-08-11 | 17:14

Als het brailleschrift is, met welke font hebben jullie dit geschreven? kijken of het geen lulkoek is :p

Bazinga | 19-08-11 | 17:12

Goed idee. Het gaat toch alleen maar om de linkjes, niet het lulverhaal dat er omheen wordt geprozaat...

threewing | 19-08-11 | 17:12

edit: kappen met linkspam -
BeunDeHaas | 19-08-11 | 16:58 | + -2 -

Ai, Joris was er snel bij.
Skoezzie.

BeunDeHaas | 19-08-11 | 17:12

.... --- . / .-.. .- -. --. / .... . -... / .--- . / .... .. . .-. / -. ..- / --- ...- . .-. / --. . -.. .- .- -. --..-- / .--- --- .... -. -. -.-- ..--..

wtk-tje | 19-08-11 | 17:11

&#10269;&#10257;&#10257;&#10242; &#10250;&#10245; &#10245;&#10261;&#10269; &#10269;&#10250;&#10245;&#10254; &#10243;&#10257;&#10270;&#10257;&#10263;&#10254; &#10279;&#10257;&#10263;&#10293;&#10250;&#10269;&#10269;&#10257;&#10269;&#10290; &#10272;&#10261;&#10272;&#10245;&#10278;

eluterius | 19-08-11 | 17:11

Als de jongedame die daar zo netjes bezig is met een inspectie haar fijne handjes ook rond iets kleinere ballen zou willen vlijen kunnen jullie haar vast mijn mailadres wel geven, toch?

sjaakdaak | 19-08-11 | 17:09

Ja, de bobbels in de laptop zitten stansen. En nu?

100pct Testosteron | 19-08-11 | 17:09

Zij heeft ook goede puntjes!
Zo wil ik ook wel braille leren.

ZDEV | 19-08-11 | 17:07

-edit: kappen met linkspam -

An die ARBEIT | 19-08-11 | 17:07

Ik lees die onsamenhangende vrijmiboteksten toch nooit.
*plaatjes kijken gaat*

wakkere_nederlander | 19-08-11 | 17:06

Ah shit Quid. Dat je eindelijk een vriendin scoort, ok, dat ze blind is is dan ook nog te vergeven want begrijpelijk. Maar val ons er niet mee lastig ja?!

Mongoose | 19-08-11 | 17:06

Damn, wat heeft die meid een paar mooie handen!

Braxator | 19-08-11 | 17:05

Juist: blinde mensen kunnen braille niet lezen, want ze zijn blind... Nice try Johnny

ja.hoor | 19-08-11 | 17:03

@ Kaas de Vies | 19-08-11 | 16:59 | + -1 -
Daar kan je kudo's mee verdienen.
Iedereen zal je plussen!

BeunDeHaas | 19-08-11 | 17:02

Interessant verhaal. Hoe verzin je het.

jasser | 19-08-11 | 17:02

Juistja. *toch maar in lamp hangen doet*

Mea Culpa Gump | 19-08-11 | 17:00

@BeunDeHaas | 19-08-11 | 16:58 | + 0 -
Waarom wordt steeds "de reaguurder" in onze maag gesplitst. Kan ik daar ook kudo's mee verdienen?

Kaas de Vies | 19-08-11 | 16:59

Het is voor mij pas om 21.00 uur weekend. Kunnen jullie nog even wachten hiermee?

Eshek | 19-08-11 | 16:58

@KabbelendKontwater | 19-08-11 | 16:57 | + 0 -
Nu ik u hier toch tref, wilde ik graag mijn jarenlange waardering uiten voor uw naam.

Kaas de Vies | 19-08-11 | 16:58

-edit: kappen met linkspam -

BeunDeHaas | 19-08-11 | 16:58

weekend! tijd voor goeie jopen. tot maandag!

Druipsteen | 19-08-11 | 16:58

Cheers mensen!

De Drent | 19-08-11 | 16:58

Gat in de markt inderdaad.

Stripclub voor blinden.

Kaas de Vies | 19-08-11 | 16:57

Ja whatever, ik trek een lekker flesje open en zetel mij in de tuin. Goed weekend all!

KabbelendKontwater | 19-08-11 | 16:57

&#10259;&#10257;&#10247;&#10265;&#10257;&#10269;

zeghet | 19-08-11 | 16:57

....@..^%@&@*!....)!(@@%&(@

corsleutel | 19-08-11 | 16:57

Gelukkig werkt braille gewoon op de PC ja...
Quid, dit is een beroerde VrijMiBeau zeg!
Hoewel die Silvie vd Vaart look-a-like leuk werk doet als tieteninspecteur.

*plop* WEEKEND!

BeunDeHaas | 19-08-11 | 16:56

It's a miracle, ik kan weer zien!

Boerenvlapropaganda | 19-08-11 | 16:56

Volgens mij is het een eend.

Gier | 19-08-11 | 16:56

Ik kijk daarom ook alleen naar de plaatjes. Goede memmen. Goed weekend allen. *plop.

FlesjeFanta | 19-08-11 | 16:56

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl