achtergrond

Geenstijl

VrijMiBo! Speciaal voor blinde mensen!

vrijmibomevrouwenjeej100.jpgSubsidietopic! Zo, mensen die normale letters kunnen lezen even aan de kant. Dit topic is voor blinde mensen. Gaarne zelf de bobbels er in stansen. Wie geen braille ziet, moet een nieuwe computer kopen. Want jullie hebben nu even helemaal niks te vertellen. Lutsers. ⠓⠑⠞⠀⠊⠎⠀⠛⠕⠙⠧⠑⠗⠙⠕⠍⠍⠑⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙.⠠⠍⠑⠞⠀⠑⠑⠝⠀⠥⠝⠊⠑⠅⠀⠍⠕⠍⠑⠝⠞⠀⠊⠝⠀⠙⠑⠀⠝⠑⠙⠑⠗⠇⠁⠝⠙⠎⠑ ⠺⠑⠃⠇⠕⠛-⠛⠑⠎⠉⠓⠊⠑⠙⠑⠝⠊⠎:⠀⠑⠑⠝⠞⠕⠏⠊⠉⠀⠊⠝⠀⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑. ⠙⠕⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠝⠊⠑⠞⠀⠍⠕⠑⠊⠇⠊⠚⠅⠀⠕⠧⠑⠗. ⠠⠗⠑⠛⠑⠇⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝. ⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝⠀⠵⠊⠚⠝⠀⠕⠕⠅⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝. ⠙⠊⠑⠀⠕⠕⠅⠀⠧⠁⠝⠀⠏⠕⠑⠏-⠀⠑⠝⠀⠎⠑⠅⠎⠛⠗⠁⠏⠚⠑⠎⠀⠓⠕⠥⠙⠑⠝. ⠛⠑⠎⠓⠕⠉⠅⠑⠑⠗⠙⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠺⠕⠗⠙⠑⠝⠀⠙⠕⠕⠗⠀⠃⠑⠗⠊⠉⠓⠞⠛⠑⠧⠊⠝⠛⠀⠕⠏⠀⠛⠑⠑⠝⠠⠎⠞⠊⠚⠇. ⠕⠋⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝⠀⠕⠏⠀⠧⠗⠊⠚⠙⠁⠛⠍⠊⠙⠙⠁⠛⠀⠇⠕⠍⠏⠀⠇⠊⠝⠅⠚⠑⠎⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠅⠇⠊⠅⠅⠑⠝ ⠊⠝⠀⠏⠇⠁⠁⠞⠎⠀⠧⠁⠝⠀⠙⠑⠀⠇⠁⠁⠞⠎⠞⠑⠀⠺⠑⠗⠅⠵⠁⠁⠍⠓⠑⠙⠑⠝⠀⠺⠑⠛⠀⠞⠑⠀⠺⠑⠗⠅⠑⠝. ⠊⠗⠕⠝⠊⠎⠉⠓⠀⠞⠕⠉⠓,⠀⠓⠑⠞⠀⠝⠊⠑⠞⠎⠕⠝⠞⠵⠊⠑⠝⠙⠑⠀⠛⠑⠑⠝⠠⠎⠞⠊⠚⠇⠀⠙⠁⠞⠀⠑⠑⠝⠀⠞⠕⠏⠊⠉⠀⠎⠉⠓⠗⠊⠚⠋⠞ ⠧⠕⠕⠗⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝⠀⠙⠊⠑⠀⠝⠊⠅⠎⠀⠅⠥⠝⠝⠑⠝⠀⠵⠊⠑⠝?⠀⠧⠊⠝⠙⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠛⠑⠊⠝⠊⠛. ⠙⠥⠎⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠝⠀⠙⠑⠗⠀⠠⠝⠑⠙⠑⠗⠇⠁⠝⠙,⠀⠎⠉⠓⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠎⠉⠓⠕⠑⠝⠑⠝⠀⠥⠊⠞, ⠙⠕⠑⠀⠑⠑⠝⠀⠙⠁⠝⠎⠚⠑⠀⠑⠝⠀⠺⠕⠗⠙⠞⠀⠙⠑⠀⠅⠕⠝⠊⠝⠛⠀⠧⠁⠝⠀⠙⠑⠀⠉⠇⠥⠃. ⠇⠁⠁⠞⠀⠙⠑⠀⠇⠑⠅⠅⠑⠗⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠑⠝⠀⠏⠁⠁⠇⠙⠁⠝⠎⠑⠝⠀⠕⠍⠀⠚⠑⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠎⠞⠕⠅. ⠛⠁⠁⠞⠀⠚⠑⠀⠇⠥⠅⠅⠑⠝,⠀⠛⠑⠓⠁⠝⠙⠊⠉⠁⠏⠞⠑⠝⠀⠅⠗⠊⠚⠛⠑⠝⠀⠁⠇⠇⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠞⠚⠑⠎. ⠵⠑⠅⠑⠗⠀⠍⠑⠞⠀⠵⠕⠀⠑⠑⠝⠀⠎⠉⠓⠁⠞⠞⠊⠛⠑⠀⠇⠁⠃⠗⠁⠙⠕⠗. ⠉⠕⠕⠇⠑⠀⠵⠕⠝⠝⠑⠃⠗⠊⠇⠀⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠓⠁⠗⠎⠑⠎ ⠑⠝⠀⠚⠑⠀⠃⠑⠝⠞⠀⠏⠑⠗⠀⠙⠊⠗⠑⠉⠞⠀⠙⠑⠀⠑⠊⠝⠙⠃⠁⠁⠎⠀⠧⠁⠝⠀⠓⠑⠞⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙. ⠎⠕⠍⠎⠀⠵⠕⠥⠙⠑⠝⠀⠺⠑⠀⠁⠇⠇⠑⠍⠁⠁⠇⠀⠺⠑⠇⠀⠑⠑⠝⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠵⠊⠚⠝. ⠓⠑⠇⠙⠑⠝.⠀⠠⠺⠑⠀⠏⠗⠕⠕⠎⠞⠑⠝⠀⠧⠁⠝⠙⠁⠁⠛⠀⠕⠏⠀⠙⠑⠀⠵⠁⠇⠊⠛⠑⠀⠵⠊⠉⠓⠞⠇⠕⠵⠑⠝! ⠏⠗⠑⠞⠞⠊⠛⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙.
vrijmibomevrouwenjeej534.jpg

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.