Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
1 topic
#blinden

VrijMiBo! Speciaal voor blinde mensen!

vrijmibomevrouwenjeej100.jpgSubsidietopic! Zo, mensen die normale letters kunnen lezen even aan de kant. Dit topic is voor blinde mensen. Gaarne zelf de bobbels er in stansen. Wie geen braille ziet, moet een nieuwe computer kopen. Want jullie hebben nu even helemaal niks te vertellen. Lutsers. ⠓⠑⠞⠀⠊⠎⠀⠛⠕⠙⠧⠑⠗⠙⠕⠍⠍⠑⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙.⠠⠍⠑⠞⠀⠑⠑⠝⠀⠥⠝⠊⠑⠅⠀⠍⠕⠍⠑⠝⠞⠀⠊⠝⠀⠙⠑⠀⠝⠑⠙⠑⠗⠇⠁⠝⠙⠎⠑ ⠺⠑⠃⠇⠕⠛-⠛⠑⠎⠉⠓⠊⠑⠙⠑⠝⠊⠎:⠀⠑⠑⠝⠞⠕⠏⠊⠉⠀⠊⠝⠀⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑. ⠙⠕⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠝⠊⠑⠞⠀⠍⠕⠑⠊⠇⠊⠚⠅⠀⠕⠧⠑⠗. ⠠⠗⠑⠛⠑⠇⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝. ⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝⠀⠵⠊⠚⠝⠀⠕⠕⠅⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝. ⠙⠊⠑⠀⠕⠕⠅⠀⠧⠁⠝⠀⠏⠕⠑⠏-⠀⠑⠝⠀⠎⠑⠅⠎⠛⠗⠁⠏⠚⠑⠎⠀⠓⠕⠥⠙⠑⠝. ⠛⠑⠎⠓⠕⠉⠅⠑⠑⠗⠙⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠺⠕⠗⠙⠑⠝⠀⠙⠕⠕⠗⠀⠃⠑⠗⠊⠉⠓⠞⠛⠑⠧⠊⠝⠛⠀⠕⠏⠀⠛⠑⠑⠝⠠⠎⠞⠊⠚⠇. ⠕⠋⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝⠀⠕⠏⠀⠧⠗⠊⠚⠙⠁⠛⠍⠊⠙⠙⠁⠛⠀⠇⠕⠍⠏⠀⠇⠊⠝⠅⠚⠑⠎⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠅⠇⠊⠅⠅⠑⠝ ⠊⠝⠀⠏⠇⠁⠁⠞⠎⠀⠧⠁⠝⠀⠙⠑⠀⠇⠁⠁⠞⠎⠞⠑⠀⠺⠑⠗⠅⠵⠁⠁⠍⠓⠑⠙⠑⠝⠀⠺⠑⠛⠀⠞⠑⠀⠺⠑⠗⠅⠑⠝. ⠊⠗⠕⠝⠊⠎⠉⠓⠀⠞⠕⠉⠓,⠀⠓⠑⠞⠀⠝⠊⠑⠞⠎⠕⠝⠞⠵⠊⠑⠝⠙⠑⠀⠛⠑⠑⠝⠠⠎⠞⠊⠚⠇⠀⠙⠁⠞⠀⠑⠑⠝⠀⠞⠕⠏⠊⠉⠀⠎⠉⠓⠗⠊⠚⠋⠞ ⠧⠕⠕⠗⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝⠀⠙⠊⠑⠀⠝⠊⠅⠎⠀⠅⠥⠝⠝⠑⠝⠀⠵⠊⠑⠝?⠀⠧⠊⠝⠙⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠛⠑⠊⠝⠊⠛. ⠙⠥⠎⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠝⠀⠙⠑⠗⠀⠠⠝⠑⠙⠑⠗⠇⠁⠝⠙,⠀⠎⠉⠓⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠎⠉⠓⠕⠑⠝⠑⠝⠀⠥⠊⠞, ⠙⠕⠑⠀⠑⠑⠝⠀⠙⠁⠝⠎⠚⠑⠀⠑⠝⠀⠺⠕⠗⠙⠞⠀⠙⠑⠀⠅⠕⠝⠊⠝⠛⠀⠧⠁⠝⠀⠙⠑⠀⠉⠇⠥⠃. ⠇⠁⠁⠞⠀⠙⠑⠀⠇⠑⠅⠅⠑⠗⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠑⠝⠀⠏⠁⠁⠇⠙⠁⠝⠎⠑⠝⠀⠕⠍⠀⠚⠑⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠎⠞⠕⠅. ⠛⠁⠁⠞⠀⠚⠑⠀⠇⠥⠅⠅⠑⠝,⠀⠛⠑⠓⠁⠝⠙⠊⠉⠁⠏⠞⠑⠝⠀⠅⠗⠊⠚⠛⠑⠝⠀⠁⠇⠇⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠞⠚⠑⠎. ⠵⠑⠅⠑⠗⠀⠍⠑⠞⠀⠵⠕⠀⠑⠑⠝⠀⠎⠉⠓⠁⠞⠞⠊⠛⠑⠀⠇⠁⠃⠗⠁⠙⠕⠗. ⠉⠕⠕⠇⠑⠀⠵⠕⠝⠝⠑⠃⠗⠊⠇⠀⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠓⠁⠗⠎⠑⠎ ⠑⠝⠀⠚⠑⠀⠃⠑⠝⠞⠀⠏⠑⠗⠀⠙⠊⠗⠑⠉⠞⠀⠙⠑⠀⠑⠊⠝⠙⠃⠁⠁⠎⠀⠧⠁⠝⠀⠓⠑⠞⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙. ⠎⠕⠍⠎⠀⠵⠕⠥⠙⠑⠝⠀⠺⠑⠀⠁⠇⠇⠑⠍⠁⠁⠇⠀⠺⠑⠇⠀⠑⠑⠝⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠵⠊⠚⠝. ⠓⠑⠇⠙⠑⠝.⠀⠠⠺⠑⠀⠏⠗⠕⠕⠎⠞⠑⠝⠀⠧⠁⠝⠙⠁⠁⠛⠀⠕⠏⠀⠙⠑⠀⠵⠁⠇⠊⠛⠑⠀⠵⠊⠉⠓⠞⠇⠕⠵⠑⠝! ⠏⠗⠑⠞⠞⠊⠛⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙.
Lees verder
bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken