Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
1 topic
#blinden

VrijMiBo! Speciaal voor blinde mensen!

vrijmibomevrouwenjeej100.jpgSubsidietopic! Zo, mensen die normale letters kunnen lezen even aan de kant. Dit topic is voor blinde mensen. Gaarne zelf de bobbels er in stansen. Wie geen braille ziet, moet een nieuwe computer kopen. Want jullie hebben nu even helemaal niks te vertellen. Lutsers. ⠓⠑⠞⠀⠊⠎⠀⠛⠕⠙⠧⠑⠗⠙⠕⠍⠍⠑⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙.⠠⠍⠑⠞⠀⠑⠑⠝⠀⠥⠝⠊⠑⠅⠀⠍⠕⠍⠑⠝⠞⠀⠊⠝⠀⠙⠑⠀⠝⠑⠙⠑⠗⠇⠁⠝⠙⠎⠑ ⠺⠑⠃⠇⠕⠛-⠛⠑⠎⠉⠓⠊⠑⠙⠑⠝⠊⠎:⠀⠑⠑⠝⠞⠕⠏⠊⠉⠀⠊⠝⠀⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑. ⠙⠕⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠝⠊⠑⠞⠀⠍⠕⠑⠊⠇⠊⠚⠅⠀⠕⠧⠑⠗. ⠠⠗⠑⠛⠑⠇⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝. ⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝⠀⠵⠊⠚⠝⠀⠕⠕⠅⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝. ⠙⠊⠑⠀⠕⠕⠅⠀⠧⠁⠝⠀⠏⠕⠑⠏-⠀⠑⠝⠀⠎⠑⠅⠎⠛⠗⠁⠏⠚⠑⠎⠀⠓⠕⠥⠙⠑⠝. ⠛⠑⠎⠓⠕⠉⠅⠑⠑⠗⠙⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠺⠕⠗⠙⠑⠝⠀⠙⠕⠕⠗⠀⠃⠑⠗⠊⠉⠓⠞⠛⠑⠧⠊⠝⠛⠀⠕⠏⠀⠛⠑⠑⠝⠠⠎⠞⠊⠚⠇. ⠕⠋⠀⠛⠑⠺⠕⠕⠝⠀⠕⠏⠀⠧⠗⠊⠚⠙⠁⠛⠍⠊⠙⠙⠁⠛⠀⠇⠕⠍⠏⠀⠇⠊⠝⠅⠚⠑⠎⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠅⠇⠊⠅⠅⠑⠝ ⠊⠝⠀⠏⠇⠁⠁⠞⠎⠀⠧⠁⠝⠀⠙⠑⠀⠇⠁⠁⠞⠎⠞⠑⠀⠺⠑⠗⠅⠵⠁⠁⠍⠓⠑⠙⠑⠝⠀⠺⠑⠛⠀⠞⠑⠀⠺⠑⠗⠅⠑⠝. ⠊⠗⠕⠝⠊⠎⠉⠓⠀⠞⠕⠉⠓,⠀⠓⠑⠞⠀⠝⠊⠑⠞⠎⠕⠝⠞⠵⠊⠑⠝⠙⠑⠀⠛⠑⠑⠝⠠⠎⠞⠊⠚⠇⠀⠙⠁⠞⠀⠑⠑⠝⠀⠞⠕⠏⠊⠉⠀⠎⠉⠓⠗⠊⠚⠋⠞ ⠧⠕⠕⠗⠀⠍⠑⠝⠎⠑⠝⠀⠙⠊⠑⠀⠝⠊⠅⠎⠀⠅⠥⠝⠝⠑⠝⠀⠵⠊⠑⠝?⠀⠧⠊⠝⠙⠑⠝⠀⠺⠊⠚⠀⠛⠑⠊⠝⠊⠛. ⠙⠥⠎⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠝⠀⠙⠑⠗⠀⠠⠝⠑⠙⠑⠗⠇⠁⠝⠙,⠀⠎⠉⠓⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠎⠉⠓⠕⠑⠝⠑⠝⠀⠥⠊⠞, ⠙⠕⠑⠀⠑⠑⠝⠀⠙⠁⠝⠎⠚⠑⠀⠑⠝⠀⠺⠕⠗⠙⠞⠀⠙⠑⠀⠅⠕⠝⠊⠝⠛⠀⠧⠁⠝⠀⠙⠑⠀⠉⠇⠥⠃. ⠇⠁⠁⠞⠀⠙⠑⠀⠇⠑⠅⠅⠑⠗⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠑⠝⠀⠏⠁⠁⠇⠙⠁⠝⠎⠑⠝⠀⠕⠍⠀⠚⠑⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠑⠎⠞⠕⠅. ⠛⠁⠁⠞⠀⠚⠑⠀⠇⠥⠅⠅⠑⠝,⠀⠛⠑⠓⠁⠝⠙⠊⠉⠁⠏⠞⠑⠝⠀⠅⠗⠊⠚⠛⠑⠝⠀⠁⠇⠇⠑⠀⠧⠗⠕⠥⠺⠞⠚⠑⠎. ⠵⠑⠅⠑⠗⠀⠍⠑⠞⠀⠵⠕⠀⠑⠑⠝⠀⠎⠉⠓⠁⠞⠞⠊⠛⠑⠀⠇⠁⠃⠗⠁⠙⠕⠗. ⠉⠕⠕⠇⠑⠀⠵⠕⠝⠝⠑⠃⠗⠊⠇⠀⠕⠏⠀⠚⠑⠀⠓⠁⠗⠎⠑⠎ ⠑⠝⠀⠚⠑⠀⠃⠑⠝⠞⠀⠏⠑⠗⠀⠙⠊⠗⠑⠉⠞⠀⠙⠑⠀⠑⠊⠝⠙⠃⠁⠁⠎⠀⠧⠁⠝⠀⠓⠑⠞⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙. ⠎⠕⠍⠎⠀⠵⠕⠥⠙⠑⠝⠀⠺⠑⠀⠁⠇⠇⠑⠍⠁⠁⠇⠀⠺⠑⠇⠀⠑⠑⠝⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙⠀⠃⠇⠊⠝⠙⠀⠺⠊⠇⠇⠑⠝⠀⠵⠊⠚⠝. ⠓⠑⠇⠙⠑⠝.⠀⠠⠺⠑⠀⠏⠗⠕⠕⠎⠞⠑⠝⠀⠧⠁⠝⠙⠁⠁⠛⠀⠕⠏⠀⠙⠑⠀⠵⠁⠇⠊⠛⠑⠀⠵⠊⠉⠓⠞⠇⠕⠵⠑⠝! ⠏⠗⠑⠞⠞⠊⠛⠀⠺⠑⠑⠅⠑⠝⠙.
Lees verder
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl