Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Anti-homogeweld in azc's kookt de pan uit: 60 meldingen in drie maanden, COA verzwijgt het

Niks aan de hand, in asielopvangland...

#Doeslief

De stichting LGBT Asylum Support heeft een lange brief aan hoogbejaarde overblijfmoeder Ankie Broekers-Knol (vvd) geschreven, waarin ze aan de hand van het """incident""" waarbij twee Nigeriaanse homohater een vrouw met kokend water overgoten, beschrijven hoe gevaarlijk het leven in asielzoekerscentra is voor andersgeaarden, die in azc's zitten opgehokt met precies het soort haatdogmaten waar ze hun eigen land voor ontvlucht zijn. De stichting maakt melding van 60 incidenten sinds juni, maar minstens even schokkend - zo niet nog erger - is de gedetailleerde beschrijving van de nalatigheid van het COA, dat de gewonde vrouw geen toegang tot zorg gaf, haar een strafmaatregel oplegde, in de media verkondigde waar ze verbleef, en helemaal niets deed om haar veiligheid te verbeteren - terwijl een van de daders alweer vrij rondloopt op een azc, en zijn locatie wel geheim gehouden wordt - evenals het grote aantal incidenten met mensen die na één zo'n uiting van homohaat en intolerantie eigenlijk onmiddellijk per kerende rubberboot terug naar een gebedshuis op eigen nationale grond gestuurd zouden moeten worden. Maar ja, in Nederland begint het regenboogparadijs van inclusiviteit & diversiteit bij het verzwijgen van de dogmatische en religieuze haat die we onszelf op de hals halen.

De brief van LGBT Asylum Support:

Geachte staatssecretaris,

Op 3 augustus werd de Nigeriaanse lesbische asielzoekster Happy in AZC Gilze met kokend water overgoten door een heteroseksuele landgenote. Deze afschuwelijke daad kreeg volop aandacht in de media. Helaas is Happy niet de enige LHBTI-asielzoeker voor wie het Nederlandse opvangsysteem niet veilig blijkt. Dagelijks zijn er incidenten die duidelijk maken in wat voor onveilige positie kwetsbare LHBTI-asielzoekers zich in de opvang bevinden. We schrijven u niet alleen om hiervoor aandacht te vragen, maar ook om u op te roepen een einde te maken aan deze situatie. Als bijlage sturen we een aantal voorbeelden mee van de meer dan zestig (!) meldingen van onveilige situaties van LHBTI-asiel- zoekers die we sinds juni 2020 naar Bureau Veiligheid van het COA hebben gestuurd. Op geen van deze meldingen hebben we een inhoudelijke terugkoppeling ontvangen.

De rest van het bizarre relaas staat na de breek, dikgedrukte stukken door ons dik gemaakt.
Doneren aan LGBT Asylum Support?
Rekeningnummer staat op de website.

Happy was op 3 augustus vanwege de verjaardag van haar vriendin op bezoek in AZC Gilze. Doordat Happy tijdens een ruzie met een heteroseksueel stel haar vriendin en haar zoontje beschermde, kreeg zij kokendheet water over zich heen. De rechterhelft van haar lichaam heeft daardoor ernstige tweede- graads brandwonden opgelopen. Ze is voor haar leven verminkt.

De actie was gericht tegen haar vriendin en diens 18 maanden oude zoontje en werd gepleegd door een Nigeriaanse vrouw van een heteroseksueel koppel, tevens woonachtig te AZC Gilze. De man van dit Nigeriaanse heteroseksuele koppel had de vriendin van Happy tijdens dit incident mishandeld terwijl ze haar kind op haar arm had. De man staat er in dit AZC om bekend dat hij meerdere alleenstaande en/of lesbische vrouwen benaderde voor seks. Met “those two stupid lesbians. Practising as lesbians. It is a taboo in Nigeria”, werd overduidelijk dat de aanzet tot dit incident gebaseerd was op discriminatie op basis van gender en seksuele oriëntatie.

Onjuiste/geen behandeling
Volstrekt onduidelijk, onbegrijpelijk en bovenal onmenselijk inhumaan is waarom na het incident niet onmiddellijk 112 werd gebeld. Temeer omdat Happy, gezien de ernst van de brandwonden, dringende medische zorg nodig had en de politie had moeten worden ingeschakeld om de verdachten aan te houden, lag dit voor de hand. Er werd echter niet voor gekozen. In plaats daarvan werd Happy naar het gebouw van het COA gestuurd, waar zij door één van de beveiligers met ijsklontjes gekoeld werd, iets wat niet op deze wijze zou moeten plaatsvinden.

Het GZA werd door een beveiliger gebeld, maar weigerde haar bij te staan omdat zij niet verblijft in AZC Gilze. Wederom werd er nog steeds niet voor gekozen om 112 te bellen, maar om te bakkeleien over het niet geregistreerd staan als bezoeker en het feit dat Happy geen bewoner van dit AZC is. Met een taxi op naam van haar partner die wel geregistreerd stond in AZC Gilze, werd ze uiteindelijk naar het ziekenhuis voor eerste hulp in Tilburg gebracht. Dat was ruim twee uur na het incident.

Om 9.30 uur de volgende ochtend kwamen Happy, haar vriendin en diens 18 maanden oude zoontje terug vanuit het ziekenhuis van Tilburg bij AZC Gilze. Het COA verbood haar naar binnen te gaan en liet haar weten dat ze niet welkom was omdat zij geen bewoonster is van dit AZC. Dit is haar tweemaal gemeld. Haar werd door het COA bovendien extra een maatregel opgelegd, gezien zij zich niet aan de regels gehouden had door zich niet te melden als gast. De maatregel hield in, anders dan wat het COA in de media bracht, een verbod voor het bezoeken van dit AZC voor een jaar. Ook gaf het COA haar vriendin geen toestemming om Happy te begeleiden naar haar AZC, terwijl dit een zeer lange reis is en Happy helse pijn had vanwege de tweedegraads brandwonden. Het COA verbood haar vriendin mee te reizen omdat ze om 14.00 uur een afspraak met het COA had.

Op onverschillige wijze werd door het COA niet ingegaan op het feit dat zij slachtoffer was van een zeer ernstig incident eerder die ochtend in AZC Gilze. Er werd door het COA een zeer ernstige inschattingsfout gemaakt dat zij zwaargewond nooit alleen deze reis had mogen afleggen. Maar het werd in feite nog erger. Door haar juist daar bovenop ook een maatregel op te leggen, werd haar rol als held om haar vriendin en haar 18 maanden oude zoontje weg te duwen om vervolgens zelf het kokendhete water op te vangen, volstrekt niet erkend.

Nadat er veel ophef ontstond over het incident, stelden journalisten vragen aan het COA. De woord- voerder van COA liet in een persverklaring weten dat Happy vrijwillig zou zijn vertrokken, maar meldde hierbij niet dat haar tweemaal te verstaan was gegeven door het COA dat ze niet welkom was.

Wederom geen hulp
Na een reis van ruim vijf uur met streekbus en trein, arriveerde Happy aan de andere kant van Nederland in haar AZC. Daar wou de beveiliger haar niet helpen de GZA-dokterspost te bellen ondanks het doktersrapport van het ziekenhuis van Tilburg en ondanks de noodsituatie. Huilend van de pijn belde Happy uiteindelijk zelf de GZA-noodlijn. Die meldde dat er geen arts beschikbaar was en dat ze de volgende morgen nogmaals moest bellen. Het advies van het GZA was om te gaan slapen.

De volgende morgen, dinsdag 4 augustus, stond Happy wederom bij de receptie van haar AZC. Uit de open wonden drupte inmiddels via haar benen het wondvocht op de grond van de receptie. Ze belde huilend vanwege de vreselijke pijn nogmaals de GZA-noodlijn. Daar kreeg ze te horen dat ze ondanks haar noodsituatie pas om 11.30 uur die ochtend gezien zou kunnen worden.

Nadat Happy de hulp van onze stichting inriep, hebben we op woensdag 5 augustus een klacht aan het COA geformuleerd. Deze klacht hebben we niet alleen naar Bureau Veiligheid gestuurd. Gezien de grote ernst van het delict en de fouten op tal van onderdelen van het COA en GZA, hebben we ook de directeur van het COA, Pauline van Schie op de hoogte gesteld. Daags daarna hebben we in overleg met het slachtoffer de foto van het slachtoffer met al haar brandwonden met een persbericht naar buiten gebracht. Happy liet ons weten dat we haar verhaal en foto mochten delen als dit andere LHBTI-asiel- zoekers in Nederland zou kunnen helpen.

In de media (o.a. NOS) bracht vervolgens het COA middels de woordvoerder naar buiten waar de partner van Happy uit veiligheidsoverwegingen verblijft. Eerder was al bekendgemaakt in welk azc Happy zelf verblijft. ‘Een Nigeriaanse asielzoekster die onlangs in asielzoekerscentrum Gilze het doelwit was van een aanval door landgenoten, is voor haar veiligheid overgeplaatst naar een ander azc. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt dat de vrouw met haar 18 maanden oude kind is opgenomen in het azc in Grave.’

Aangifte
LGBT Asylum Support regelde voor het slachtoffer en voor de partner dat ze aangifte konden doen bij de politie. De aangifte van het slachtoffer werd uitgevoerd door een onvoldoende Engels sprekende politieagent die werd bijgestaan door een medewerker van het COA die tolkte. De aangifte is daarmee verre van compleet, zuiver of integer. Ons verzoek om het slachtoffer bij te staan tijdens deze aangifte werd niet ingewilligd. Bij de aangifte van de partner van het slachtoffer mochten wij wel aanwezig zijn.

Het Nigeriaanse heteroseksuele koppel werd een week na het incident opgepakt. Twee dagen daarna werd de mannelijk verdachte vrijgelaten en zorgde het COA uit veiligheidsoverwegingen dat hij naar een geheim gehouden AZC werd gebracht. Dit werd door het COA specifiek in de media als zodanig benoemd.

Hereniging
Ondanks verschillende verzoeken door LGBT Asylum Support aan directie van het COA en Bureau Veiligheid om het slachtoffer en haar partner direct na het incident te herenigen, kwam hierop geen enkele inhoudelijke reactie van het COA. Bovendien bleek het COA niet bereid te zijn de partner opnieuw een transfer te geven om veiligheidsredenen. Dit ondanks het feit dat in de media door de woordvoerder van het COA de locatie was vrijgegeven waar de partner van het slachtoffer zich bevindt en ondanks de doodsbedreigingen die door de inmiddels vrijgelaten man van het heteroseksuele koppel aan haar geuit waren. Louter na politieke druk via uw PA kon het COA overtuigd worden van hereniging. Terwijl dit direct vanuit compassie geregeld had moeten worden. Er zijn geen woorden voor dat deze her- eniging van een getraumatiseerd koppel en hun kind pas ruim twee weken na het incident en onder politieke druk heeft moeten plaatsvinden. Dit is voor ons als LHBTI-belangenorganisatie die zich inzet voor LHBTI-asielzoekers, iedereen die ons volgt en LHBTI-asielzoekers een warm hart toedraagt, niets anders dan het dieptepunt.

Het nieuws over het verschrikkelijke incident naar de lesbische asielzoekster Happy heeft een enorm grote impact op onze samenleving gehad. Er zijn tal van vragen tot op heden onbeantwoord. Zoals waarom er geen politie is ingeschakeld door de beveiligers. Waarom er geen adequate eerste hulp verleend is. Waarom er geen ambulance is geregeld. Waar de houding van het COA op gebaseerd is waarin het bieden van veiligheid ver is te zoeken. Waarom de GZA-dokterspost een asielzoeker in nood geen hulp aanbiedt. Waarom het COA niet is ingegaan op alle klachten en verzoeken van LGBT Asylum Support. Waarom een woordvoerder van het COA zover gaat om in de media het slachtoffer af te vallen en niet toegeeft dat er een fout is gemaakt door het vrijgeven van hun AZC waar zij zich veilig moeten voelen. Maar bovenal waarom het COA niet direct stelling heeft genomen dat in Nederland discrimina- tie van en zeker geweld naar LHBTI-asielzoekers ontoelaatbaar is.

Door de inhumane, onverschillige en onbarmhartige houding die het COA getoond heeft, krijgen de daders en verdachten van LHBTI-geweld meer bescherming dan slachtoffers. Dat is volstrekt ontoelaatbaar, onacceptabel en onverteerbaar.

In februari dit jaar bracht onze stichting het onderzoeksrapport ‘Keep it Silent’ uit, over geweldsdelicten in azc’s. Sinds juni geldt voor ons een gedragsregel: we moeten incidenten melden bij Bureau Veilig- heid. Signalen over onveiligheid van LHBTI-asielzoekers mogen door ons niet meer worden doorgestuurd naar verantwoordelijke locatiemanagers. Vrijwel dagelijks stuurt LGBT Asylum Support meldingen over discriminatie van LHBTI-asielzoekers naar Bureau Veiligheid zonder dat er een antwoord komt. Sinds juni 2020 zijn er meer dan zestig meldingen uiteenlopend in aard van discriminatie door ons aan het COA gemeld. Op geen daarvan hebben we inhoudelijke terugkoppeling ontvangen. Het ernstige delict met Happy is daar een zeer ernstig voorbeeld van. Dit is onhoudbaar.

LHBTI-units
Op basis van verschillende gedocumenteerde gevallen van asielzoekers die in de (nood)opvanglocatie te maken krijgen met discriminatoire pesterijen en bedreigingen, is er op 1 maart 2016 een motie van D66 in de Tweede Kamer aangenomen. Deze motie bepaalt dat aparte opvang van LHBTI-asielzoekers mogelijk moet zijn wanneer blijkt dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

In mei 2016 heeft destijds ex-staatssecretaris Klaas Dijkhoff ons uitgenodigd voor een gesprek waarbij we de noodzaak van LHBTI-units in de opvang vanuit veiligheidsoverwegingen hebben uitgelegd. Ondanks verzoeken deze als beleidsregel op alle AZC’s vanuit veiligheidsoverwegingen toe te passen, zien we dat u nog steeds niet de noodzaak inziet in structurele oplossingen. Integendeel, een aantal LHBTI-units is inmiddels opengesteld voor heteroseksuele asielzoekers.

Uw beleid is nog steeds gericht op daders die moeten worden aangepakt. Echter uit ons onderzoeks- rapport ‘Keep it Silent’ wordt duidelijk dat er zowel door het COA als door de politie vrijwel geen opvolging plaatsvindt. Dat is ontoelaatbaar aangezien discriminatie bij grondwet verboden is. LHBTI- asielzoekers zoeken juist bescherming tegen discriminatie in Nederland. In de azc’s komen ze echter personen tegen met dezelfde denkbeelden als die waarvoor ze gevlucht zijn uit hun land van herkomst. Uw beleid is gebaseerd op het principe dat iedereen gelijk is. Uit de bijlagen die aan deze brandbrief worden gevoegd, mag duidelijk zijn dat dit principe de veiligheid van LHBTI-asielzoekers in de weg staat. Het COA is onvoldoende in staat de veiligheid in azc’s te waarborgen.

Uw voorganger stelde dat een azc een afspiegeling moet zijn van onze Nederlandse samenleving. Echter uit ons onderzoek blijkt eveneens dat een kwart van de LHBTI-asielzoekers in Nederland in hun azc te maken krijgt met geweldsdelicten. Wanneer deze schrikbarende aantallen in een Nederlandse wijk gehaald zouden worden, zou dit als volstrekt ontoelaatbaar gezien worden.

We roepen u op om een einde te maken aan de onveilige positie waarin kwetsbare LHBTI-asielzoekers zich in de opvang bevinden. Hiervoor is een structurele beleidswijziging in de opvang essentieel. We vragen u om vanaf nu in elk azc verplicht een beschermende LHBTI-unit in te richten. En ook om de mogelijkheid te onderzoeken om een compleet azc voor LHBTI-asielzoeker aan te wijzen. Gelet op de mate waarin wij in contact staan met LHBTI-asielzoekers willen we dat het weer mogelijk is om vanuit onze stichting rechtstreeks contact te onderhouden met COA-locatiemanagers en -medewerkers die contactpersoon voor LHBTI-asielzoekers zijn. Ook vragen we u om samen met een coalitie van belan- genorganisaties een breed gedragen voorlichtingsplan over de Nederlandse maatschappij op te zetten. Waarbij in het gesprek over ‘rechten & plichten’ specifiek aan alle individuen die asiel in Nederland aanvragen, uitleg gegeven wordt over Grondwet artikel 1 waarbij onderwerpen als LHBTI-rechten en atheïsme niet geschuwd worden.

Reaguursels

Inloggen

Ooit in de jaren negentig op een AZC gewerkt, op een bepaald moment was er een hype onder de asielzoekers (meest mannen) om zichzelf als psychiatrisch patiënt voor te doen omdat men had vernomen dat er op een ander AZC iemand met een psychiatrisch beeld een voorlopige status had gekregen.
Ik zie dit als hetzelfde, alles doen voor een voorlopige status...

Ruchhouwer | 23-08-20 | 14:59

Wat kunnen we hier nog over zeggen? VVD is de immigratiekampioen en het wordt er de afgelopen 12 jaar niet gezelliger op. Blijf er vooral op stemmen mensen, binnenkort bij jou in de stad !

Rest In Privacy | 23-08-20 | 14:11

Klachten moeten dus naar Bureau Veiligheid.

Dit bureau www.bureau-veiligheid.nl/nieuws/gezeg...

Het reli-gekke homofobe bureau veiligheid. Ja, dat maakt ineens een hoop duidelijk.

En ... aan die VVD voorzitter van het COA moeten we ook niets verwachten; de VVD is verantwoordelijk voor de massa-integratie en het taalbeleid daarin van de laatste 10 jaar. De adviesraad van het COA, de helft ervan komt uit landen waar zulk gedrag de norm is, maar verder is het een papieren tijger. De beveiliging wordt verzorgd door het 'inclusief ondernemend' beveiligingsbedrijf Trigion, maar misschien is het verstandig als dat bedrijf op COA-locaties geen beveiligers meer plaatst met een zekere afkomst/achtergrond en/of religieuze voorkeur volgens wie dit soort misdrijven 'bon ton' is en geloven dat je daarmee in de hemel of het paradijs komt.

Want, ik vraag me ook af ... wetende dat er best veel beveiliging op die locaties rond loopt, HOE kon het dan gebeuren dat we binnen 1 jaar tijd 61 van dit soort incidenten hebben?

Keek de beveiliging misschien even opzettelijk een andere kant op? Gaven ze hun 'broeder' achteraf een complimentje van 'goed zo'?

Misschien zit het wel heel anders, maar dat dit veranderen moet is duidelijk.

gaffelbaard | 23-08-20 | 13:19

Ja, maar hoe verander je dit?


Idee voor een wetswijziging.

Het van rechtswege intrekken van het Nederlanderschap of verblijfstitel (en daarna uitzetten uit NL) van iedere persoon, die zich schuldig heeft gemaakt aan een hate-crime (anti-homo geweld, of vrouwengeweld zoals bijv de met een racistisch en/of terroristisch motief gepleegde zuuraanval op een 65-jarige die een paard aan het voeren was, of de joodse bejaarden die beroofd en mishandeld werden omdat ze joods zijn, de moordenaars van Bas Van Wijk) en daarvoor werd(en) veroordeeld voor een gevangenisstraf van 2 maanden of meer.

Van 'rechtswege', ja? Niet 'onze minister kan'. (vgl. art. 14 RWN maar eens) Daar moeten we van af! Dat legaliseert ministeriële willekeur, krijg allerlei aller-aller-allerlaatste pardonregelingen van, biedt kansloze (hate-crime criminele) asielzoekers enkel valse hoop, maakt dat COA medewerkers hun werk niet veilig kunnen doen, uitgescholden, bedreigd en slachtoffer van geweld worden.
Gewoon.
Simpel.
Ben je een homo-hater? Of heb je een andere hate-crime gepleegd.
Ben jij (en je hulpjes ook) daarvoor veroordeeld met 2 maanden cel of meer?
Dan is het einde NL-schap. Einde verblijfstitel. Je wordt opgepakt. En NL uitgezet. Werkt je herkomstland niet mee? Dan blijf je vastzitten en krijg je van NL een advocaat toegewezen die jou gaat helpen je herkomstland aan te klagen voor schending van jouw mensenrechten (Want herkomstlanden die hun burgers weigeren terug te nemen, schenden de mensenrechten van die burgers).

Wat mij betreft is iedereen in NL welkom, maar er zijn wel grenzen. Naast de zorgen om bevolkingsgroei/overbodigheid, die reden geven om een immigratie-maximum in te stellen, moeten we misschien ook een keer kunnen zeggen dat als je je gedraagt als een crimineel 'monster' je je recht op dat NL-paspoort of verblijfplaats verliest en weg moet uit NL.

Iemand anders een beter idee?
Plempt het maar in een tegel hieronder.

gaffelbaard | 23-08-20 | 12:51 | 1

Een beter idee is stoppen met te zeggen dat iedereen welkom is. Alleen zij die iets meebrengen waar wij zelf ermee op vooruitgaan is welkom. De rest niet.

Grachus | 23-08-20 | 13:28

Nou ben ik misschien weer eens naïef maar je zou toch zeggen dat dat "rechten en plichten" gesprek waarin ook "onze" omgangsvormen, vrijheden, normen en waarden worden uitgelegd allang bestaat... zou toch het eerste gesprek moeten zijn met daarbij aan het eind de mededeling dat je je koffertje weer in mag pakken als je je niet aan de afspraken houd of wil houden.

Centicuub | 23-08-20 | 12:37

En waarom is er geen klacht naar het ziekenhuis Tilburg gedaan? Met tweede graads brandwonden de andere ochtend laten vertrekken is bizar. Deze vrouw had opgenomen moeten worden in het Brandwondencentrum.

MoonBeebe | 23-08-20 | 12:26

Er staat vandaag van alles in de grondwet. Ze zoeken het onderling maar uit of religie belangrijker is of gender.

piet7003 | 23-08-20 | 12:05

Onze hoogleraar Wegkijkelogie van de universiteit van Leiden (richting "praat-mij-maar-na-en-slaag"), Leo Lucassen heeft dit incident al lang behandeld tijdens één van de colleges.
Deze Nigerianen zijn door vijftien veilige landen gerend voordat ze durfden om te kijken of ze niet werden achtervolgd door de Nigeriaanse sociale dienst. Bij aankomst keken ze nog één keer om met als gevolg een vervelend incident met een pan kokend water. Kan iedereen overkomen.
Heeft niets met cultuur/geloof of wat dan ook te maken. Sterker nog we hebben ook een college van Leo gehad waarin hij toelicht dat ze in alle islamitische landen juiste geen overlast hebben van lesbiennes of homo's. Dat is in die islamitische heilstaten veel beter geregeld. Hoe, dat is Leo nog aan het onderzoeken, wachten is nog steeds op subsidie (schandalig dat dat zo lang moet duren).

bananabanana | 23-08-20 | 11:56

Ons COA is stuk, maar ik hoef geen nieuwe.

Localhero | 23-08-20 | 11:10

Islam heeft gelijk wat betreft Lgtb+ rechten.....?

feiten_en _cijfers | 23-08-20 | 11:04

Er wonen zo'n 18.000.000 mensen in Nederland.
Kunnen ze nu werkelijk niemand anders vinden voor de functie van Broekers-knol?
Door zulke figuren als haar gaat het hele land naar de knoppen en ze zijn al een eind op weg.

jan6894 | 23-08-20 | 09:46

Hoe meer mensen je uit Afrika en het Midden-Oosten haalt, hoe meer je op die gebieden gaat lijken. Bij een beperkte instroom merk je er als maatschappij niks van, en zal de druk om meer zoals ons te leven en denken groot zijn. Als het er heel veel zijn en je ze ook nog het gevoel geeft dat ze overal recht op hebben en het Westen een grote erfzonde draagt, dan zullen eerst buurten en later steden ontstaan waar hun cultuur de norm is.
Dat gezegd hebbende, veel asielzoekers liegen over hun seksuele geaardheid. Ze liegen in volgorde over land van oorsprong, leeftijd en dan seksuele geaardheid. Nigerianen van 35 die zeggen dat ze 16-jarige Syrische homo's zijn, zijn eerder norm dan uitzondering.

drs. Levi Samsonov | 23-08-20 | 09:23 | 1

Het is gewoon handiger om ook in de islamitische landen voor meer diversiteit te zorgen, want dat is het enige juiste om te doen.
In plaats van onbeperkt geld te sturen (Yasser Arafat is er schatrijk van geworden) moeten we mensen op vrijwillige basis gaan sturen, dan wordt het daar ook veel beter. Er is al een verzoek gedaan voor vrijwillige pioneers onder de leden van de PvdA, GroenLInks, DENK, NIDA en X66. Helaas zijn er nog geen reacties binnen (zal met corona te maken hebben).

bananabanana | 23-08-20 | 12:01

Dit geweld onderling interesseert me echt geen ene rotflikker. Straks als dit gespuis in mijn samenleving komt beginnen mijn zorgen pas.

Misterspok | 23-08-20 | 08:12 | 4

Precies, dus meer geweld in de opvang onderling zal hopelijk meer mensen wakker schudden toch?

Misterspok | 23-08-20 | 10:13

@Misterspok | 23-08-20 | 10:13: Reken daar maar niet op. Meerderheid van de Nederlanders zal ook bij de volgende verkiezingen op de gevestigde orde stemmen.

DolfWeerwolf | 23-08-20 | 10:45

@DolfWeerwolf | 23-08-20 | 10:45:
Daar ben ik ook bang voor. Pas als ze afrikaanse of middenoostische tokkies naast zich krijgen wonen, krijgen ze het door.

bqbq | 23-08-20 | 12:44
▼ 1 antwoord verborgen

"Uw voorganger stelde dat een azc een afspiegeling moet zijn van onze Nederlandse samenleving"
Nu, dat klopt toch? Daders worden beschermt en slachtoffers niet.
Missie geslaagd zou ik zeggen....
( en diep, heel diep triest dit alles ).
Ik zou zeggen, aangezien de missie geslaagd is, nu geld naar die "asielzoekers" stoppen, en de ME, politie en zorgmedewerkers wat meer geven.
Ben er wel ( al jaren ) klaar mee.

helaas-nederlander01 | 23-08-20 | 08:00

Triest voor die dame maar ik ben er zelf een beetje klaar mee. Werkelijk waar iedere instantie, ook die dus die LHBTI gemeenschap menen te vertegenwoordigen hebben boter op hun hoofd. Want benoemen maakt je een racist. Neem nou dat voorbeeld van Frits Huffnagel.

DrachiR | 23-08-20 | 06:59

Elvis zong in de jaren 60 al de oplossing voor dit probleem : Return to sender.

R.F.Pickering | 23-08-20 | 06:08

Het gaat niet zo verder in Nederland. We moeten kiezen: homo's knuffelen of moslims knuffelen. Vergeet daarbij niet: de Islam is de RELIGIE VAN DE VREDE JA BEGREPEN!

SaintNick | 23-08-20 | 04:26 | 2

Beide niet knuffelen, de wet handhaven en asielzoekers die dit soort dingen doen gelijk het recht voor asiel ontnemen. Is dat ook een optie?

Fijn_dat_je_er_bent | 23-08-20 | 06:00

Ik denk dat Happy ook even geen zin heeft in een knuffel nu. Denk je ook niet?

BrokenTipi | 23-08-20 | 07:40

Rob Jetten van D66 is toch ook homo? Kan hij niet wat assertiever om aandacht voor dit soort wantoestanden optreden? Ach nee natuurlijk niet, het is D66 namelijk. Die roepen alleen maar wat in elitaire kringen en zitten veilig met hun vriendjes thuis of op vakantie in Iran met 2 nep vriendinnen. Sukkels.

ILF2 | 23-08-20 | 01:27

Misschien dat Jair, het lachende VVD schoothondje van Jinek (van dat programma dat drie keer in een week op een volledig witte school interviews afneemt) Annie in je Broekje knol eens wat kan vragen. Toen die twee lovebirds zowat permanent de eerste kamer mocht bevuilen was er ook geen vuiltje aan de lucht. Kom Jair, je bent toch hoernalist, vraag eens een deuntje. Toe je kan het jochie.

InSight | 23-08-20 | 00:44
-weggejorist-
Proud Infidel | 23-08-20 | 00:42 | 2

Iets met grenzen en slagbomen.

bisbisbis | 22-08-20 | 23:42 | 1

Slagbomen houden alleen witte mensen tegen. En dat is geen discriminatie maar white privilige egalisering.

Nivelleermarionet | 23-08-20 | 00:31

Dat LHBTI-asielziekers in aparte units zouden moeten worden ondergebracht is toch van de zotte! Die cultuurverrijkende aggressievelingen moeten in een aparte unit! Met tralies ervoor! En daarna; hoppakee, weer óver de middellandse zee!

canis lupus | 22-08-20 | 23:27

In feite is dit allemaal de schuld van Claudia de Breij. Had zij die Happy, die toch eigenlijk ook een Claudia de Breij-achtergrond heeft, op tijd in huis genomen, dan was dit nooit gebeurd.

JvanDeventer | 22-08-20 | 23:24

Ambtenaren, zoals deze van het COA die deze vrouw niet helpen en nog meer blootstellen, moeten zich niet meer achter hun organisatie mogen verschuilen maar moeten persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk gemaakt worden.

zbb | 22-08-20 | 23:13

De beste manier voor de LHBTI gemeenschap om zichzelf op te heffen is op linkse partijen blijven stemmen. Ik geef het nog vijf jaar, dan kunnen ze sowieso niet meer hand in hand lopen

Rest In Privacy | 22-08-20 | 22:59 | 1

@Feitenpliesie | 22-08-20 | 22:59 |
Dat hand-in-hand lopen kan nu al niet meer met goed fatsoen. Zo ver zijn we dus al afgezakt. Ooit stond Nederland, en dan met name Amsterdam, bekend als de Homo hoofdstad van de wereld. Nu? Mensen hebben echt geen idee hoe hard we hier al afgegleden zijn, hoeveel we al verloren zijn aan vrijheid, ongedwongenheid en gemoedelijkheid.

Sjefke7807 | 22-08-20 | 23:47

Dit is uiteraard een hartverscheurende toestand. Niet alleen hebben we een dramatisch asielbeleid, maar daarbinnen is het zo mogelijk dus nog dramatischer gesteld. Dat donatieverzoek is dan wel van een dubieuze polderpragmatiek. Beter komt er nog een artikel over nog weer een Henkie. Die Nederland helaasch is overkomen.

Nick_Star | 22-08-20 | 22:47 | 1

Jaren in de asiel gezondheids zorg gewerkt. Dwingende, onbeleefde, gevaarlijke, met stoelen en ander meubilair gooiende azc gasten langs zien komen. Af en toe zaten er mensen bij die oprecht contact met ons maakte. En de beesten bij de naam noemden. De onderlinge haat en agressie, die verborgen bleef voor de coa, walgelijk. En dat uit naam van de dogma's van allah, god... Ik kan er een boek van vol schrijven. Maar liever niet.

schijtzat | 22-08-20 | 22:47 | 4

Geen boek maar tegels. Waarom blijft iedereen stil? Kom maar met de voorbeelden.

Frau Merkel | 22-08-20 | 23:17

@Frau Merkel | 22-08-20 | 23:17: bijvoorbeeld: die keer dat een crimineel, waarvan iedereen wist dat hij niet alleen in land van herkomst bloed aan zijn handen had kleven, maar ook op de azc's achter mensen aan zat, op de kamer van een collega de boel kort en klein sloeg. Politie kon hem niet meenemen, omdat hij geen verbale dreigementen had geuit. Stond ons gewoon uit te lachen buiten.

schijtzat | 22-08-20 | 23:19

@schijtzat | 22-08-20 | 23:19: Daar houdt het gewone verstand en rechtvaardigheidsgevoel wel op. Er blijft weinig over dan hem even apart te nemen en non-verbaal duidelijk te maken dat het niet op prijs gesteld wordt.

Frau Merkel | 22-08-20 | 23:58
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Frau Merkel | 22-08-20 | 22:39

Tsja de dames en heren asielzoekers zullen niet zomaar hun overtuigingen thuis gelaten hebben bij de overtocht..

Beste_Landgenoten | 22-08-20 | 22:23 | 3

Maar ze hebben zich wel te houden aan de Nederlandse wetten en regels, dat moet iedere ingezetene

Rest In Privacy | 22-08-20 | 22:31

@lingo star | 22-08-20 | 22:31: blijkbaar niet.

Bataafje | 22-08-20 | 22:44

@ Beste_Landgenoten
U bedoelt hiermee dat ze het in Nigeria het overgieten van lesbiennes met komend water normaal vinden? Racisme!
Verder: moeten wij dat hier dan ook normaal gaan vinden? Gezien het berustende ‘Tsja’ waarmee u begint?

duh! | 22-08-20 | 23:20

Nederland importeert problemen uit de hele wereld. Niet dat we er iets aan kunnen doen, maar we importeren ze toch maar. We hebben hier namelijk zelf helemaal geen problemen.
Nu zullen er vast wel echte lettermensen tussen die asielzoekers zitten. Naar ik aanneem is deze Nigeriaanse mevrouw ook een echte lesbiënne. Het is echter ook bekend dat een hoop van die gasten hun "geaardheid" simuleren omdat ze weten dat hun verhaal dan eerder geslikt wordt door de immigratiedienst. Dat probleem zeilt er nog een keertje doorheen.
Als ze eenmaal binnen zijn blijven ze hier toch, asiel of geen asiel. Daarom moeten we helemaal geen asiel meer geven en ons volledig concentreren op grensbewaking.

JvanDeventer | 22-08-20 | 22:20

Wat vinden Ankie Broekers Knol en Sigrid Kaag hiervan?

Rest In Privacy | 22-08-20 | 22:19 | 1

Je bedoelt, als koppeltje?

schijtzat | 22-08-20 | 22:36

Deze "incidenten" zijn het ultieme bewijs van zowel de hypocrisie als de volstrekte ineffectiviteit van het diversiteits- en inclusie-gedram, dat inmiddels proporties van waanzin & hysterie heeft bereikt.

Wat willen de inclusiviteits-apostelen nu eigenlijk bereiken?
Dat iedereen, inclusief homo's lesbo's, transen, whatevers, negers, kudt-Marokkanen, en "mensen van kleur" gelijkwaardig worden behandeld.

Hierbij richten de (overwegend Witte) diversiteits-drammers zich vooral op de Witte medeburgers, die een collectief schuldcomplex, ook wel 'erfzonde' genoemd, krijgen opgedrongen. Wie van die Witte mensen niet wil meedoen aan die modieuze hyper-hype, wordt met pek & veren besmeurd en sociaal buitenspel gezet, met het stempel "racist" op zijn rug.
Over 'inclusie' gesproken, maar dat terzijde.

Ondertussen laat men, onder goedkeurend gemonkel en met ondersteunende facilitering van de linkse kerk, dit land volstromen met lieden uit uitgesproken macho-culturen: Zuid-Amerika, de Cariben, Noord-, Oost- en centraal Afrika, en uit de islamitische hellegaten in het Midden-Oosten.

En laat het algemene kenmerk van al die culturen nou juist het wereldkampioenschap zijn in discriminatie & uitsluiting. "Exclusie", dus. Het tegengestelde van 'inclusie'.

Lieden uit die culturen staan uitgesproken vijandig tegenover homo's, lesbo's en 'gender-fluïden'. Bovendien worden vrouwen in die culturen zwaar gediscrimineerd; ze worden monddood gemaakt, van hun bewegingsvrijheid beroofd, als eigendom beschouwd, seksueel misbruikt, mishandeld en ze zijn per definitie de verliezende partij in het huwelijksrecht.

Totale 'inclusie' is alleen mogelijk in een extreem beschaafde samenleving waarin iedereen het zelfde denkt, het zelfde voelt, en de zelfde mening is toegedaan. Een samenleving die bovendien vrij is van geweld en dwingelandij.
Dat is, met andere woorden, een utopie.

Een utopie bovendien, met ingebouwde onmogelijkheden: want hoe kun je - zonder dwingelandij - alle mensen het zelfde laten denken, doen, voelen, en menen?
Je ziet - en merkt - de dwingelandij van de inclusiviteits-brigades dagelijks om je heen, en die dwingelandij loopt inmiddels de spuigaten uit.
Je ziet bovendien de toenemende woede en het het oplopende geweld dat die inclusiviteits-waanzin genereert, tussen de drammers en degenen die het gedram spuugzat zijn.

Bovendien richten de inclusiviteits-soldaten en -soldatinnen zich op de verkeerde bevolkingsgroep: Witte mensen. Witte mensen hebben al lang een beschavingsproces doorgemaakt dat het mogelijk maakt (althans in de meeste westerse landen) dat homo's, lesbo's, gender-varianten, negers en kleurlingen er redelijk ongestoord kunnen leven en de zelfde kansen krijgen aangeboden als iedereen.

Het getuigt van grenzeloze hypocrisie om 'diversiteit' en 'inclusie' te prediken en ondertussen niets, maar dan ook niets te willen doen tegen de primitieve homo-haat van allerlei soorten barbaren afkomstig uit de meest obscure hoeken en gaten van de Derde Wereld.

Het getuigt ook van lafheid. En blindheid. Of moet je dat laatste 'domheid' noemen? want 'naïviteit' is een veel te milde omschrijving.

Er is, kortom, niets, maar dan ook niets, dat de noodzaak rechtvaardigt deze "strijd" voor "diversiteit en inclusie" te ondersteunen, laat staan er actief aan mee te doen.
Zeker niet zo lang homo's en lesbo's in asielzoekerscentra worden gemolesteerd.

Die hele inclusiviteits-drang is niets meer dan een hypocriete aanfluiting.
En een verraad bovendien, aan de eigen autochtone bevolking, die deze beschaving heeft opgebouwd.

Peter Emile | 22-08-20 | 21:52 | 5

Wit = blank. Verder prima stuk.

Ride_On | 22-08-20 | 23:24

Mooie tekst weer, Peter Emile.
Van mensen uit dergelijke landen kun je eigenlijk nooit verwachten dat zij homofilie of andere liefdessoorten kennen, laat staan accepteren. En dat valt hen niet af- of aan te leren. Mijn pleidooi zou ook zijn om deze mensen de rest van hun leven te laten leven in een land dat overeenkomstig hun verwachtingen is: hun geboorteland. Oftewel: retour afzender.

Zupschufter | 22-08-20 | 23:30

Het is dwangmatig existentieel maakbaarheidsdenken. Dit begint met het stelselmatig ontkennen van de eigen intrinsieke duisternis. Hierdoor ontbreekt het aan een juist referentiekader voor het beoordelen van de zwaktes van anderen. Die moeten wel buiten hun schuld om zijn veroorzaakt door ongelukkige omstandigheden. Anders zijn deze lieden zelf genoodzaakt te bestaan zonder hun eigen illusionaire zelfbeeld.

Nick_Star | 22-08-20 | 23:45
▼ 2 antwoorden verborgen

Er gaat iets mis in Nederland met de prioriteiten wat en waar als probleem als eerste aan te pakken. Lezen we even mee genderneutrale toiletten, straatnamen commissies, corona verveelden en slavernijslachtoffers?

TheseDays00 | 22-08-20 | 21:47

Stuur ze weg!
En stem dit kabinet weg!

Montesquieue | 22-08-20 | 21:46

Misschien moeten we nog meer gelukszoekers binnenhalen zodat het percentage naar beneden gaat.

BozePaarseMan | 22-08-20 | 21:44 | 1

Ik denk dat we bij wet moeten verbieden dat mensen naar geluk mogen zoeken. Is ook overrated, geluk.

Beste_Landgenoten | 22-08-20 | 23:04

Schandalig! En helaas zal er weer niets veranderen.

ArieR68 | 22-08-20 | 21:30

Kan nu al voorspellen dat de voortdurend doorgaande stroom aan import op een dag het hier gaan bepalen onder de "paraplu van Islam" en dat andersgeaarden vervolgens, net als in andere Islamlanden, allemaal mishandeld dan wel vermoord gaan worden in Europa. Dezelfde andersgeaarden die tolerantie hoog in het vaandel hebben staan en ervoor de vlag hebben laten aanpassen. Juist zij gaan op een dag zeer bedrogen uitkomen en kunnen hun leven tegen die tijd compleet moeten verbergen en terug de kast in. Geen enkele uiting van andersgeaardheid zal worden getolereerd. Vandaag denken ze nog op de goede bladzijde te staan van de geschiedenis, straks mogen zij wanneer deze import doorgaat niet eens meer henzelf zijn in Europa..... Het is nu nog een blinde vlek voor ze.

Jan, Leiden | 22-08-20 | 21:25 | 1

En het is helaas al zover in vele opzichten. Maar inderdaad Jan, zoals je het schetst, dat is momenteel een zeer realistisch beeld.

zijvanhiernaast | 22-08-20 | 23:15

Ik zit de brief van LGBT Asylum Support te lezen met een walging en minachting die ik zelden van mezelf ken. Hoe durf je (het COA) iemand met dergelijke brandwonden zó te mishandelen?!? Want dat is het hè als ze je met dergelijke wonden in een vieze trein naar huis sturen om je daarna nog steeds niet van medische hulp te willen voorzien. Het COA dient hier dientengevolge zeer zware repercussies voor te ondergaan. Werkelijk elk laatste greintje fatsoen en medemenselijkheid zijn verdwenen bij die organisatie. En als land zijn "we" diep, héél diep gezonken dat we mensen hier geen veilige haven meer kunnen bieden omdat de Deugbrigade elk debat over onwelgevallige feiten zodanig tot verboden gebied verklaard hebben dat zelfs dit soort wanstaltige zaken onder de pet gehouden dienen te worden. Nederland schaam u!

Sjefke7807 | 22-08-20 | 21:11

Waarom blijven ze dit doen ik snap dat gewoon niet van links

oldskoolhollander | 22-08-20 | 21:06

Dit land schreeuwt om rechts beleid maar wat het krijgt is verlammend links beleid waar de dader zieliger is dan het slachtoffer, de hele wereld gered moet worden met onderdak, we ons moeten schamen voor ons eigen cultuur en waar rellende marokkanen in de grote steden de dienst uitmaken en dan te bedenken dat we aan het begin staan en het allemaal veel erger gaat worden. Door de EU is immigratie aangewakkerd, mogen we geen trotse nationalist meer zijn want we moeten wapperen met het blauwe vlaggetje en is het linkse denken langzaam standaard geworden in de politiek. De point of no return zijn we allang voorbij dus denken dat we met anders stemmen nog enig verschil kunnen maken is verloren hoop helaas. Konden we de klok maar terug draaien en onze kinderen een fijne toekomst geven maar wat dat betreft ben ik over de toekomst behoorlijk pessimistisch geworden want het enige wat we nog kunnen doen is pappen en nathouden en daar is de politiek het beste in.

Chesoner | 22-08-20 | 20:27 | 4
-weggejorist-
Ruud5 | 22-08-20 | 21:25

Het AD gooit nog wat olie op het vuur of
bericht dat er een gewapende overvaller , die met taser niet gepacificeerd kon worden , werd doodgeschoten aan decoverkant van de Atlantische oceaan .
Oh ja , de overvaller was van kleur .
"Ja , we zijn alleen maar boodschappers hè"

Ikbenhet6 | 22-08-20 | 21:49

Een gewapende overvaller die is doodgeschoten? Da's prima nieuws, ongeacht de carrosseriekleur.

NeedIsaymore? | 23-08-20 | 09:19
▼ 1 antwoord verborgen

Un-Happy. Een onacceptabele gang van zaken. Plenty schrijnende agressieve aanslagen, bedreigingen hebben er door de jaren heen tot op de dag van vandaag al plaatsgevonden in azc’s. De politiek krabt zich geenszins achter de oren (behalve 1 realistische hedin dan) na al die jaren van falend beleid in azc’s. Wat een land, wat een ellendige zooi.

zijvanhiernaast | 22-08-20 | 20:18 | 1

Maar Rutte vind het een fantastisch land.

likdoorn | 22-08-20 | 20:42

Ja dan maken we een apart stukje Nederland voor lhbtipq (in dacht Rottumerplaat) en geven we de rest op aan de ongecontroleerde migratie en het asielcircus met de mensen uit Afrika. Goed idee

zokanhetookja | 22-08-20 | 20:07 | 2

Rottumerplaat: het veilige lhbtiqp reservaat

zokanhetookja | 22-08-20 | 20:25

@zokanhetookja | 22-08-20 | 20:25:
Godfried Bomans stierf er bijna van angst door de schreeuwende meeuwen en Jan Wolkers is er ook niet meer om een a t/m z'er te redden.

gestoptmetroken | 22-08-20 | 21:36

Beste Geenstijl redactie,

Het is nieuwswaardig en goed om deze brief van de scrabble stichting op jullie site te plakken. Ook erg sympathiek om een link naar het rekeningnummer van de veelletterige roze ridders te voorzien.
Helaas ook een beetje makkelijk.
Zouden jullie, samen met deze stichting niet full force moeten gaan voor een grondige doorlichting van de werking binnen dit specifieke AZC en nog beter het hele COA?
Na het lezen van de brief, ben ik nogal verrast door het totaal gebrek aan handelen van medebewoners en personeel van het AZC.
Ik kan me niet voorstellen dat dit ook zo moet zijn bij journalistieke genieën van de geenstijl redactie. Hoe kan het tocht zijn dat geen enkele begeleider een ambulance belt, het slachtoffer naar het ziekenhuis brengt of een arts inschakelt? Hoe verhoudt dit zich in hemelsnaam met het HULPverlenershart van die mensen? Wat zijn de protocollen? Hoe staat het daar met de management stijl? Zijn er ex of huidige werknemers die hier over kunnen / willen getuigen? Hoe kan het dat niemand van de medebewoners niet de politie / ambulance heeft gebeld? Onwil of onkunde? (iig niet het gebrek aan telefoon;-)
Welke (disciplinaire) maatregelen en acties zijn er door de manager en/of COA uitgezet n.a.v. het incident? En wat met die 60 andere incidenten op een paar maanden tijd? Wat heeft het COA gedaan of had het moeten doen?
Kunnen jullie de lange regenjas niet aantrekken en het hele gebeuren Sherlocken? Des te meer er duidelijk wordt, des te sneller er een doorlichting en eventueel nieuw beleid komt. Het zet iig meer zoden aan de dijk dan wat extra peso's voor de roze reddingsbrigade.

john4056 | 22-08-20 | 20:02

Alles waar we elkaar in dit land 500 jaar de harses voor hebben ingeslagen, wordt in krap 50 jaar door de plee geruft. Tenenkrommend is het.

NACademicus | 22-08-20 | 19:57 | 3

"hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men and weak men create hard times" we zitten gewoon gewoon in die laatste cyclus. Misschien over 50 jaar wanneer de VS Europa van de islam heeft gered, het weer een tijd goed gaat

Middensteun | 22-08-20 | 20:34

De kerk had er destijds anders ook plannen mee, met die homo's. Was ook geen pretje. Er zijn destijds heel wat genezen van de homoseksualiteit. Toen kon dat nog. Goede oude tijd.

Beste_Landgenoten | 22-08-20 | 23:06

Niets aan te doen. De daders zijn moslims en die staan nu eenmaal hoger in de deughiërarchie dan homo's. Die hebben volgens onze machthebbers het volste recht om homo's te mishandelen.

MAD1950 | 22-08-20 | 19:57 | 1

en van die fanatieke christenen, uit midden Afrika, die kunnen er ook wat van.

schijtzat | 22-08-20 | 22:39

AZC/COA Is een grote doofpot, waar echt alle toestanden onder de pet gehouden wordt. Heb er gewerkt en heb zeer slechte herinneringen aan.

bigstone | 22-08-20 | 19:46

Ik kreeg gisteren een brief in de bus van de gemeente Gorinchem. De Gemeente maakt melding, gericht aan de omwonenden van het feit dat het oude belastingkantoor in Gorinchem is aangekocht door het COA (geheel op eigen risico van het COA). Het belastingkantoor heeft tijden te koop gestaan, transformatie naar wonen leek niet haalbaar en/of de plannen hiertoe werden afgekeurd. Ik kan me niet voorstellen dat het COA een marktconforme prijs heeft betaald. De Gemeente Gorinchem organiseert een voorlichtingsavond voor de omwonenden, waarbij een hoofd van het COA uitleg gaat geven. Done deal, het wordt je door de strot gedrukt.

Nomenklatura2 | 22-08-20 | 19:42 | 5

@Frau Merkel | 22-08-20 | 21:43: prima idee.

schijtzat | 22-08-20 | 22:40

Afbranden nu t nog leeg staat, mag niet maar heel wat prettiger de aankomende jaren.

hisxxx | 23-08-20 | 00:30
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Zigeunersausje | 22-08-20 | 19:39 | 1

Of is het een excuus met hoop op een (langer) verblijf in NL.

FLP_du_Stok | 22-08-20 | 19:31 | 1

Klinkt als: homoseksualiteit is een keuze hoor.

zijvanhiernaast | 22-08-20 | 20:24

Bel de GZA-noodlijn en Wu Tang staat in een zucht bij je op de stoep.

grmblll | 22-08-20 | 19:25 | 1

Shoalin sword style Wu tang shadow boxing

P-unit | 22-08-20 | 21:22

Ik zie dit zo gebeuren met of door COA. Discriminatie hoort er gewoon bij, is niets aan te doen. (dat snap ik op zich maar waarom is dat niet bekend en werd daar niets mee gedaan? We importeren de problemen vd asielzoekers. Maar we doen alsof we hier alleen arme mensen binnenkrijgen die zo blij zijn met al die vrijheid hier dat ze allemaal blij rondlopen, geen geweld toepassen en niemand discrimineren. Zeker niet op geaardheid of religie. Het is een staat in een staat. Zoals gewoonlijk in Nederland: er mag geen politieke reuring komen, zeker niet lokaal. Streng maar rechtvaardig en meer van dat soort bullshit.

Nichtsneues | 22-08-20 | 19:25
-weggejorist-
MickeyGouda | 22-08-20 | 19:24 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Ankie Broekie-Vol doet niks; ze krijgt haar riante salaris toch wel. Typische VVD-er. Ze kan ook niks. Ze haat de leiding van het AZC Gilze op het matje moeten roepen en informeren hoe het kon dat het daar zo'n clusterfuck kon worden. Maar ja; ze was waarschijnlijk van een "welverdiende" (hahahahaha) vakantie aan het genieten. Die ga je dan niet onderbreken.

Toos Bevergeil | 22-08-20 | 19:18 | 1

Nog wat jaartjes dan zijn de moslims de baas, gooien eerst het cda uit de kamer en die andere tokkie. Het cda jullie worden zo hard genaaid door rutte alleen zien jullie het niet, gelukkig naait hij zijn eigen vvd kiezers ook zien het ook niet!

Hoorneslaan | 22-08-20 | 22:31

Om iemand te overgieten met kokend water heb je het empathisch vermogen van een groot roofdier nodig.

Leptob | 22-08-20 | 19:18 | 1

Oftewel 90% van het import.

halfvolle glas | 22-08-20 | 19:21

Zo langzamerhand zou iedereen zich er bewust van moeten zijn dat het een industrie is.
Al die zielige mensen zijn niks meer of minder dan een zak vol euro’s.
Dat ze daarbij de huidige maatschappij ook nog om zeep helpen maakt niks uit.
Wordt vanzelf ook weer een verdienmodel.
Een verrote wereld leven wij in.

Rest In Privacy | 22-08-20 | 19:17

Henk Kamp komt uit Borculo. Niet zo heel ver van Enschede bijvoorbeeld. 25 jaar geleden is hij vast wel eens een half uurtje door het centrum daar gelopen.
En nu praten over “overkomen?”
Ooit heb ik op de man gestemd omdat ik het gevoel had dat hij het wel zag en nog iets kon veranderen. Ten tijde van Ayaan. Maar gevlogen was meneer, naar Aruba. En nu alles platlullen. De lul.

Normpje | 22-08-20 | 19:14 | 1

Hahaha...
Jij hebt op hem gestemd.
Jij bent onderdeel van het probleem.
Dank je wel hè.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 19:18
-weggejorist-
Graaf_Slis | 22-08-20 | 19:13 | 2

Dit is niet het eerste geval waarbij het COA islamgerelateerde agressie onder de pet houdt. Ik ken enkele mensen die in de AZC hebben gezeten. Nu een status en normale aardige mensen, geen moslim. Die verhaalden van de erg nare woonomstandigheden in het AZC vanwege....... moslims!

Nuuk | 22-08-20 | 19:13

Goedendag zeg, wat een verhaal. Beterschap voor het slachtoffer. En de verantwoordelijken direct een schop onder de kont.

RickRD | 22-08-20 | 19:09 | 1

Fuck you naar de slachtoffers en welkom aan de daders.
Nederland.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 19:14

Tja in bestuurdersland hebben we een quorum van deugers. Daar krijg je ontwrichting van.

zevensprong | 22-08-20 | 19:08

wen er maar aan lieve lezers..... nu de lbgtherd er's of zoiets.... over n paar jaar zijn alle echte westerlingen aan de beurt... mark ( how ironic) my words.

Y&T | 22-08-20 | 19:08

Lijkt mij toch een mooie aanleiding om eens serieus te overwegen, om te stoppen met het binnenhalen van warmwatergooiers, maar volgens het COA maken ze kans op de Nederlandse arbeidsmarkt (is geen grap) dus is het jammer als we dit soort kansenpareltjes weer terug zouden sturen.

Karel Kruizenruiker | 22-08-20 | 19:06

Wat een ongelooflijk schandaal.
En de dader en die andere engerds? Jullie hebben al ruimschoots bewezen dat je hier niet thuis hoort. Einde procedure. Aju!

Poesmobiel | 22-08-20 | 19:05 | 6

@Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 19:16: Ja, okee. Moeten dan. Gewoon wegwezen.
Alles goed verders?

Poesmobiel | 22-08-20 | 19:21

@Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 19:16: Terugstuuren dat mag niet van rutte ha ha ha ha!

Hoorneslaan | 22-08-20 | 22:36
▼ 3 antwoorden verborgen

Het is normaal dat mensen opzoek zijn naar een beter bestaan. Wat me echter het meest stoort is dat deze mensen een bepaalde cultuur/religie hebben wat de primaire oorzaak is dat hun eigen land zo'n grote shithole is.

Ze vluchten uit hun shithole land om vervolgens diezelfde achterlijke cultuur/religie in hun nieuwe land voort te zetten. Tevens weigeren ze zich aan te passen. Sterker nog, ze verachten onze regels en cultuur.

Van mij mag je dan per direct het land uitgezet worden en je zoekt het maar uit.

Heyn166 | 22-08-20 | 19:05 | 1

Hear hear.

Jankvogel | 22-08-20 | 19:32

In plaats van dat we mensen die zich tijdens de procedure misdragen meteen uit de procedure, de opvang en het land trappen gaan we de feiten verzwijgen.
En als ze dan eindelijk die verblijfsvergunning hebben draaien ze als en blad aan de boom om en worden ze tolerant naar mensen met meer geld, een andere geaardheid, een ander geslacht, een andere religie etc.? Kom nou toch.
Ik zeg, misdragen is meteen opdonderen. Maak daar nou eens een punt van. Vast zetten op matras, water en brood en pas weer naar buiten als ze ons op de knieeen hebben gesmeekt of ze alsjeblieft terug naar het land van herkomst mogen.

Graaisnaaiert | 22-08-20 | 19:04 | 2

Nee.
Iedereen mag hier komen.
Iedereen is welkom.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 19:12

@Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 19:12: juist binnen de democratie zijn er klaarblijkelijk geen wegen dit hele asielcircus gedoe gewoon te stoppen.

zokanhetookja | 22-08-20 | 20:12

Misschien dat er eens een politicus moet roepen dat dit “onacceptabel” is, dan houdt het wel op.

Ridde Rogter | 22-08-20 | 19:04

http://www.authagraph.com/projects/description/%E3%80%90%E4%BD%9C%E5%93%81%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%91%E8%A8%98%E4%BA%8B01/?lang=en
Hier een correcte weergave van het aardoppervlak. Dan mag de asielindustrie nog eens proberen om mij uit te leggen waarom we al die gelukszoekers hier zouden moeten huisvesten. We hebben een bevolkingsexplosie van 10 naar 17 miljoen binnen 60 jaar. Dit is onhoudbaar.

Frau Merkel | 22-08-20 | 19:00 | 3

Omdat kinderloze 'mutti' Merkel een nat mutsje kreeg bij het idee géén armlengte afstand te houden van een kudde viriele moslims.

koolteer | 22-08-20 | 19:08

@koolteer | 22-08-20 | 19:08: De muts die mijn nick gejat heeft had er een flink aandeel in, maar de grenzen staan al veel langer wagenwijd open. 2015 heeft het aangewakkerd, je kunt haar echter niet alles toeschuiven. Sinds de jaren 80 is het probleem al bekend en is er gewaarschuwd. Nu zijn we 40 jaar verder en hebben de ellende. De politiek doet nog steeds niets.

Frau Merkel | 22-08-20 | 21:46

@Frau Merkel | 22-08-20 | 21:46: De politiek juicht het toe.

hisxxx | 23-08-20 | 00:47

@ Broadsquire 18:36
16 Potverdrie!
Plop!

Flightless bird | 22-08-20 | 18:59

Ik ben niet anti-homo, daar hebben we diverse religies voor, maar...wat is die probleem nu?,,,

Ali Bi | 22-08-20 | 18:59

Ankie Broekers-Knol (vvd) overkomt het ook maar allemaal, net als Henkie.

laatjenietkisten | 22-08-20 | 18:58 | 2

Ja, Ankie vindt het ook heel vervelend allemaal.

Rest In Privacy | 22-08-20 | 19:00

Heeft het gewelddadige gedrag tegenover mensen met een andere geaardheid enige invloed op hun asielaanvraag?

bitterpete | 22-08-20 | 18:58

Doorlopen mensen niks aan de hand.

franck7020 | 22-08-20 | 18:56 | 1

Het wemelt weer van de incidenten.

Nehemia | 22-08-20 | 19:10

Wit Rusland.
Die mensen weten niet hoe goed ze het daar hebben.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:52 | 3

Misschien een paar kansen pareltjes die richting uitsturen .

likmegaties | 22-08-20 | 18:53

Blank.

Rest In Privacy | 22-08-20 | 18:53

Nog 1 keer.
Howick en Lilly.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:51 | 2

Wanneer komt er weer een kinderpardon ?

laatjenietkisten | 22-08-20 | 19:00

Hier, in de omgeving van Amersfoort, lopen er nog heel wat middelbare vrouwen rond die spontaan een natte slip krijgen wanneer ze denken aan hun acties voor die twee.

Op de vraag hoe het kan dat de moeder van deze kinderen de boel bij elkaar gelogen heeft, misbruik van procesrecht heeft gemaakt, tot vijf of meer maal in het ongelijk is gesteld, na dat al voor haar slechte gedrag is beloond met een levenslang verblijf in Nederland, dan hoor je niks behalve knarsetanden. En soms, wanneer je je hebt omgedraaid, in met haat doordrenkte emotie het woord "Racist!".

Nederland beloont slecht gedrag en weigert hen, die echt hulp nodig hebben. Jezidi's, Christenen, Blanke Zuid-Afrikanen.

Glasgow Argus | 22-08-20 | 19:00

Ondertussen is het weer zwijgen en wegkijken bij het NRC. Maar misschien is dat maar goed ook, want de vorige keer dat deze problematiek voor ophef zorgde, kwam het voormalige nazikrantje niet verder dan een treurig 'Maar de witten doen het ook!!!1!EINZ!'.

Wat vandaag wel gevonden kan worden in de Huidskleurobsessiebode, is een artikel met de titel "De rijke witte vrouw ontwikkelt een obsessie voor haar zwarte oppas".

Je zult er maar op geabonneerd zijn.

Varende_Reaguurder | 22-08-20 | 18:49

Als je de derde wereld in grote getallen binnenlaat ............. word je ook de derde wereld.

De meeste illegale migranten ( z.g. "vluchtelingen") houden vast aan hun waarden/normen/gebruiken. En dat werkt door in hun gedrag.

Swieberj | 22-08-20 | 18:48 | 1

En terecht. Je moet je maar aanpassen aan de nieuwelingen.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:51

Het COA wil blijkbaar alleen de criminele islam opvangen en echte asielzoekers wil weren, wat een wereld.

smdyasc | 22-08-20 | 18:48 | 2

Politici willen geen "gedoe" (want de T blijft de T). Dus wil COA ook geen "gedoe".

Rest In Privacy | 22-08-20 | 18:49

Het lijkt inderdaad bewust beleid te zijn. Wat het onderliggende doel is blijft mij een raadsel.

threeheadedmonkey | 22-08-20 | 18:51

Het COA verzwijgt 99,99% van alle extreme gevallen.
Stel je eens voor dat de bevolking merkt dat er te veel gespuis en slecht volk tussen onze gasten zit.

Reden | 22-08-20 | 18:47 | 4

@Frau Merkel | 22-08-20 | 18:54: Geen en teveel.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 19:01
▼ 1 antwoord verborgen

Simpel.
De koran is tegen.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:46 | 6

@snapal | 22-08-20 | 18:59:
Niemand van de bevolking keert zich daar van af> integendeel, de geperforeerde heeft nog geluk gehad. De bijbel laat daar geen misverstanden over.
Quesqe tu veut?> Le feu ou le dieu? kraait de pastoor. (ontelbaar keer gehoord, het is een simpel riedeltje voor de domme schapen, precies goed)
Wedden dat een homo le feu is?

snapal | 22-08-20 | 19:17
▼ 3 antwoorden verborgen

Nou nou nou, verzwijgen, verzwijgen...? Een beetje tolerant zijn is niks mis mee. Die lui hebben vast een slechte jeugd gehad en zullen met de juiste begeleiding vast hele waardevolle medelanders worden.

De Ana(a)list | 22-08-20 | 18:46

Wat voor oorlog woedt er in Nigeria eigenlijk?

marcoplarco | 22-08-20 | 18:45 | 4

Boko haram tegen de christenen.

A.I. van Dee | 22-08-20 | 18:57
-weggejorist-
s_k1987 | 22-08-20 | 18:58
▼ 1 antwoord verborgen

Het voordeel voor Happy is dat ze nu zeker is van een verblijfsvergunning op kosten van de belastingbetaler. Ze heeft het bonnetje altijd bij zich.

Frau Merkel | 22-08-20 | 18:44

Volkomen normaal links beleid. Kop in het zand steken en doen of er niets aan de hand is. En zo komt al dat gajes het land binnen, en mensen die echt op de vlucht zijn staan in de kou

GaRFjes | 22-08-20 | 18:44

Nou Happy, welkom in Nederland waar daderschap, slachtofferschap overstijgt. Het is zoals enkele van onze politici wel eens zeggen: "Wen er maar aan".

netniet | 22-08-20 | 18:44

Rutte wil denk ik niet al te hard optreden tegen anti-homogeweld omdat hij bang is dat hij dan zelf als homo door de mand valt.

JackStick | 22-08-20 | 18:44 | 3

Het zou zoveel stoerder, zoveel liberaler en zoveel vooruitstrevender zijn als Rutte gewoon voor zijn geaardheid uitkwam. Zoals wijlen Fortuyn dat deed! Amerika had de éérste zwarte president, wij de eerste homosexuele. Prima toch?

We zullen -net als met Henk Kamp- over een paar jaar wel in de krant lezen wat we allemaal al lang weten.

Scholletje | 22-08-20 | 18:52

@Scholletje | 22-08-20 | 18:52: Henk schijnt een boek te schrijven over alles wat hem per ongeluk is overkomen. "Mijn Kamp", schijnt de titel te worden.

Glasgow Argus | 22-08-20 | 19:01

@Glasgow Argus | 22-08-20 | 19:01:"f" strijd

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 19:07

Kopje ,, Overige,, niet gecheckt?

william7055 | 22-08-20 | 18:43

Liberty Guns Beer en Titties !

Lebowski72 | 22-08-20 | 18:43

Het COA is niet anders dan een ordinaire graaimachine die koste wat kost moet blijven draaien. Het liefst wordt alles verdoezeld en onder het tapijt geveegd.

Southpark | 22-08-20 | 18:41 | 1

Juist.

Scholletje | 22-08-20 | 18:43

De mensen in de asielcentra hebben normen en waarden die niet bij onze normen en waarden aansluiten.
Niet dat ze zich aan onze normen en waarden willen aanpassen. Nee, ze willen hier leven volgens de normen en waarden van het land dat ze ontvlucht zijn. En waar ze weer op vakantie gaan als ze eenmaal asiel hebben.
Of wij daar even rekening mee willen houden.

Osdorpertje | 22-08-20 | 18:41 | 1

Mijn bekertje tolerantie is allang leeg.

marcoplarco | 22-08-20 | 18:46

Wat doet een Nigeriaans heterostel in NL. Die kunnen toch rechtsomkeert terug?

kees de short | 22-08-20 | 18:39 | 4

€€€

JackStick | 22-08-20 | 18:44
-weggejorist-
s_k1987 | 22-08-20 | 19:00

Niemand die ze terug stuurt.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 19:02
▼ 1 antwoord verborgen

Als de alfebat-vertegenwoordiging de locatiemanagers niet meer direct mag aanspreken, anonimiseer het verhaal dan en plemp het online. Het lijkt me een nuttige toevoeging aan de wekelijkse 400-dobbernegersmelding.

Frau Merkel | 22-08-20 | 18:39 | 1

alfabet. En ik kan niet eens de auto-correctie de schuld geven. *terug naar bed gaat*

Frau Merkel | 22-08-20 | 18:46

Handelwijze van COA is ook tamelijk bizar te noemen. Men wilde het ""incident"" vooral klein houden? Ga je schamen.

Rest In Privacy | 22-08-20 | 18:38

ik heb net een politieker (m/v/?) hierover op straat aangesproken, hij/zij/? wist te melden dat dit "onacceptabel" is. gelukkig, is dit ook opgelost.

isotope 465 | 22-08-20 | 18:37

Tolerantie voor intolerantie.

JackStick | 22-08-20 | 18:37 | 1

Tolerantie voor de Islam.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:59

Ik ben helemaal klaar met de homofobe islamofiele COA. Het is werkelijk een omgedraaide wereld.

SaintNick | 22-08-20 | 18:36 | 2

Aan die islamieten kunnen ze goed geld verdienen, aan alle andere mensen niet.

Snake | 22-08-20 | 19:14

De vraag rijst ook waarom iemand in het corona tijdperk een reis van tien uur maakt met openbaar vervoer terwijl dit zeer zeer dringend wordt afgeraden. En dan opgelapt moet worden door mensen die volgens de regering wel van dit noodzakelijk vervoer gebruik moeten maken. En dan te bedenken dat deze AZC's tot de potentiele brandhaarden behoren. Evengoed lekker blijven leuren en sleuren met deze mensen. Carry on, nothing to see.

InSight | 22-08-20 | 18:36

Islam rust op 4 pijlers: haat, wraak, geweld en terreur, niets meer, niets minder.
Er is geen islamitisch land ter wereld met een fatsoenlijke democratie of grondwet.
Vrijheid van godsdienst of meningsuiting bestaat binnen islam niet.
Met dit bij elkaar opgeteld ben je als ideologie volmaakt mislukt, maar er is nog meer.

Mensenrechten en met name die van vouwen jong en oud worden geschonden.
Barbaarse doodstraffen en martelingen zijn in Islamitische landen geen uitzondering.
Islam is intolerant tegen andere geloofsovertuigingen en homo/lesbo sexuele geaardheden.
Jodenhaat alom, en haat jegens het westen evenzeer.
En dan zijn er nog steeds van die halve garen, doorgaans ter linker zijde, die dit verdedigen, ontkennen, wegkijken, afzwakken en zelfs goedpraten.
laten we beginnen dat soort lui eerst een schop onder hun reet te verkopen en een enkele reis ver buiten de beschaving cadeau te doen. Want dan heb je ze toch echt niet alle 24 in het kratje.

Broadsquire | 22-08-20 | 18:36

Blijf het benoemen, zou ik zeggen.

Rest In Privacy | 22-08-20 | 18:36 | 5

Dat heeft alleen zo weinig zin als er vervolgens niets gebeurt he? Net zoals Rutte van de week, die over de ongeregeldheden van jongeren in de Schilderswijk het volgende te zeggen had: “Onacceptabel”. Dus. Dan weten we dat.

JackStick | 22-08-20 | 18:42

stem vvd...

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:50

Nu mag je het tenminste nog benoemen voor zolang het duurt.

Nehemia | 22-08-20 | 19:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Precies het soort verwarde mannen waarvoor Rutte tekende te Marra-kech.

Het gaat de Verenigde Nazi's en de EU om omvolken. Effectief omvolken doe je niet met aardige onschuldige gezinnetjes die hier slechts komen om hun leventje weer op te rapen.
Voor effectief omvolken zijn harde gramme mannen nodig. Uit de wraakzuchtige allaHakbar, bij voorkeur.

Jan Passant mk2 | 22-08-20 | 18:35

Allemaal heel erg. Maar wat zeker aandacht behoeft is het armzalige stuk dat onze LHBTQ+'ers hier geschreven hebben. Dat straalt slecht af op onze HBO-opleidingen.

Zelf heb ik warme herinneringen aan Gilze-Rijen en dan vooral het Kamp Princenbosch, waar de opleiding van de LuOS was gevestigd. Belangrijker, Bar Het Kompas. De staf was zo in zijn nopjes met ons opleidingssquadron dat we bij het afscheid een cadeau kregen. Ze hadden nog niet eerder zoveel bier omgezet.

Om een of andere reden neem ik aan dat Bar Het Kompas niet meer operationeel is, in het AZC dat nu in Princenbosch zit.

Wel vraag ik me af wat er is gebeurd met de bunker waar we geschoold werden in Biologische, Chemische en Nucleaire wapens. Zou kokend water effectief zijn?

Glasgow Argus | 22-08-20 | 18:34 | 1

Ha ha! Ik bezocht afgelopen winter de kazerne in Beieren waar ik lang geleden gelegerd was. Ook een asielzoekerscentrum geworden! Het stadje is een schim van wat het was toen er militairen zaten.

JP Balkenbrij | 22-08-20 | 18:45

Watvoor strafmaat staat er eigenlijk op kokend heet water over iemand heengooien? Zal toch gauw 6-9 maanden bruto zijn. Wellicht met maar liefst 3 maanden verlengd vanwege racistisch of homohaat motief.

de Voorzittert | 22-08-20 | 18:34 | 4

Twee foeigesprekken, een verhuizing naar een eengezinswoning met Miele, permanente verblijfsvergunning, oeitkering en een aai over zijn bol. Dat moet afdoende zijn.

Frau Merkel | 22-08-20 | 18:36

@Frau Merkel | 22-08-20 | 18:36:
Helaas de realiteit.
Dader heeft het ook niet gemakkelijk gehad allemaal.

NeetNormaal | 22-08-20 | 18:42
▼ 1 antwoord verborgen

Laat Rutte dit eens lezen. O, wacht... "Ik ben geen socioloog."

threeheadedmonkey | 22-08-20 | 18:32 | 1

Haha.
Noch bezit hij over een onderbuik of intuïtie.
Of toch die verborgen agenda?

NeetNormaal | 22-08-20 | 18:33

Het COA - waar baantjes en subsidie belangrijker zijn dan transparantie en uitzetten. Wanneer meldt die klokkenluider zich eens bij de GS coa-redacteuren?

de Voorzittert | 22-08-20 | 18:32

Dobber dobber. Asielaanvraag. Procedure. Status/We Are Here
Geweld gebruiken binnen X jaar. Einde procedure of intrekken status/We Are There.
*verder dromen doet*

Rest In Privacy | 22-08-20 | 18:31

Dus.... je bent gevlucht voor oorlog, ellende of politieke vervolging, en dan ga je - aangekomen in de veilige haven- los op lotgenoten met een andere geardheid? Mis ik hier enige vorm van logica, of horen dit soort uitvreters -want dat zijn het- hier gewoon niet thuis en moeten ze per direct het land worden uitgesmeten door de IND?

Scholletje | 22-08-20 | 18:29 | 3

La maar, ik heb mijn eigen vraag al beantwoord zie ik nu.

Scholletje | 22-08-20 | 18:31

Blijkbaar geen vluchteling dus. Opportunisten.
En met de wetenschap dat ze vrijwel onaantastbaar zijn.

NeetNormaal | 22-08-20 | 18:32

Het doel is veroveren.
Kom nou eens tot dat besef.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:59

Uit de appjes van Halsema naar Grapperhaus ten tijde van het BLM fiasco bleek al hoe regressief links dingen uit de media probeert te houden om 'rechts niet al te veel in de kaart te spelen' (of woorden van die strekking). Doodsbang zijn ze dat hun kaartenhuis in elkaar flikkert.

geenspam | 22-08-20 | 18:29 | 2

Klopt. Er mogen doden vallen, zolang men maar de gevreesde 'populisten' de wind uit de zeilen neemt.

JP Balkenbrij | 22-08-20 | 18:32

Dat kaartenhuis is gebouwd op een ware Mount Everest van eerder ingestorte kaartenhuizen, daar kan echt nog wel een setje kaarten bij hoor.

Voorgeenchanterikpeu | 22-08-20 | 22:37

met z'n allen thee doneren aan het COA dan komt het wel weer goed. Vraag Cohen maar.

Fedde71 | 22-08-20 | 18:28

"Doneren aan LGBT Asylum Support? Rekeningnummer staat op de website."
Dit dit is dus gewoon een gesponsord artikel?
Damn Geenstijl...

Kamikazepiloot | 22-08-20 | 18:28 | 1

Nee hoor. De vraag is te verwachten, dus als extra service voor de reaguurders wordt er gelijk verwezen naar de website. Je hoeft er niet eens een kroontje voor te kopen!

Frau Merkel | 22-08-20 | 18:41

De fabel der verrijking is vele malen belangrijker dan de realiteit. Daarbij, hoeveel potten steunen de hoofddoekbrigade, en hoeveel homo's zijn wel geporteerd van zo'n dominante man? Helaas is het uit de GHLTBQI0-hoek ook bijzonder stil.

Valse_nootjes | 22-08-20 | 18:26 | 1

zeur niet

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:58

Afrikanen en homo s, dat is Hitler en Stalin.

snapal | 22-08-20 | 18:25 | 2

Of Hitler en de Joden.
Als ik tijdens mijn wereldreis in Afrika had laten rondschemeren dat ik homo was, had ik dit waarschijnlijk niet kunnen typen.

snapal | 22-08-20 | 18:30

Hitler en Stalin waren beide links, socialisme.

Arachne | 23-08-20 | 01:14

Haat, dat is wat we importeren. Maak er maar een voorwaarde van voor een uiteindelijke verblijfsvergunning. "Heeft zich gedurende verblijf in het azc op geen enkele wijze homofoob uitgelaten of gedragen jegens medebewoners ?" Nee: op-rot-ten naar ei-gen haat-land.

suscrofa | 22-08-20 | 18:23

Dit leest als: de COA medewerkers krijgen van hogerhand de niet te negeren instructies om elke misstand onder de pet te houden. Dit omdat er nog niet voldoende mongolen in het land zijn voor het plan.
Den Haag MOET inmiddels weten dat hoe meer er binnenkomen, hoe groter de kans op maatschappelijke ontwrichting wordt. Zie de rellen van een paar dagen terug. It has already begun. Zo 'n 20-30 jaar geleden al.

NiCeY | 22-08-20 | 18:22

Ik denk dat er gewoon nog meer aan verbinding en inclusiviteit moet worden gedaan. Dan is er weer hoop!

squadra | 22-08-20 | 18:21 | 1

Sarcastisch gezien bijzonder sterk.

suscrofa | 22-08-20 | 18:25

Daders het land uit met hun verwanten, zeker weten dat het zo afgelopen is.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

jan6894 | 22-08-20 | 18:21

Ik denk wel eens: Zo'n COA, daar wil je als weldenkend mens toch niet werken. Die gedachte klopt dus.

Blauwpetje | 22-08-20 | 18:21 | 7

@Diederik_Ezel | 22-08-20 | 18:35: inderdaad dat zou ieder weldenkend mens doen. Zo te zien zijn er zeer rigide stalorders om dit niet te melden, hier spelen zekere belangen ( 'niet in de kaart spelen").

Phantomas | 22-08-20 | 19:30

@Phantomas | 22-08-20 | 19:30: Andere belangen dienen dan waar je voor aangenomen bent en met belastingcenten voor betaald wordt. Dat noemen ze ook wel corruptie en dat is helaas geen buitenlands fenomeen meer.

Blauwpetje | 22-08-20 | 19:40

@Diederik_Ezel | 22-08-20 | 18:35: Wat geeft u het idee dat een medewerker zich tussen de bewoners begeeft? Ik ken iemand die 12 jaar admin heeft gedaan in dienst van de COA en zij heeft nimmer een asielzoeker ontmoet. Volledig afgegrendeld in verband met de veiligheid en de werkzaamheden.

Arachne | 23-08-20 | 01:14
▼ 4 antwoorden verborgen

Nestbevuiling . Er is geen enkel dier die zoiets doet , buiten ratten natuurlijk .

likmegaties | 22-08-20 | 18:20 | 4

@likmegaties | 22-08-20 | 18:28: Ik dacht dat u de schrijvers van die brief bedoelde. Volgens links zijn dat eigen nestbevuilers of vuile was buiten hangers.

Rest In Privacy | 22-08-20 | 18:32

Onderschat de cavia's niet.

Nehemia | 22-08-20 | 19:17
▼ 1 antwoord verborgen

Ik blijf erbij dat een boel Noord-Afrikanen nog niet geëvolueerd zijn tot het niveau van het grootste deel van de wereldbewoners. En ik denk dat dat ook los staat van geloof. Ja, we zijn allemaal mensen. Maar een boel van deze mensen ageren gewoon tegen het primitieve aan. Anders kan ik het niet maken.

Leptob | 22-08-20 | 18:19 | 4

Een wezen op weg naar de moderne mens is een paar honderdduizend jaar geleden ontstaan in Afrika. Alle daaruit voorgekomen menssoorten (Homo habilis, H. naledi, H. heidelbergensis, H. erectus, H. neandertalensis, H, sapiens) zijn ófwel uit Afrika weggetrokken, ófwel buiten Afrika ontstaan. Waarom? Makkelijk zat; Afrika is een 'makkelijk' continent. Niet heel veel verschillende biotopen vlak bij elkaar. Weinig heen en weer stuiterende seizoenen. Geen last van ijstijden. Geen contact met andere groepen mensen. Dus geen reden om intellectueel dóór te evolueren om met al die verschillende zaken om te kunnen gaan. Dus ja, inderdaad, het is een doodzonde om dit feit te benoemen, maar een feit is het: de Afrikaanse mens is, gemiddeld genomen, dommer en primitiever dan de Westerse mens. Omdat ze niet slimmer en ontwikkelder hoefden te zijn om te overleven. En Moeder Natuur is zuinig. Dat was allemaal geen probleem, zolang de Afrikanen in Afrika bleven. Het ging mis toen de kolonisatie stopte, en ze zelf ineens de snellere en grotere westerse gemakken moesten regelen. En nu komen ze naar hier. Dat kan niet anders dan fout gaan. En het gaat fout.

Valse_nootjes | 22-08-20 | 18:34

@Valse_nootjes | 22-08-20 | 18:34: Afrikanen zijn best wel geëvolueerd, maar blijven hangen in het homo erectus stadium, hoewel dat hangen en erectus weer tegenstrijdig lijkt.

wijsvinger | 22-08-20 | 19:02
▼ 1 antwoord verborgen

Als ik dit zo lees is het coa niet geinteresseerd in de vluchteling en zijn of haar welzijn maar alleen in het geld en de subsidie. Wederom een bewijs dat vluchtelingen een verdienmodel zijn. En dat is iets waar Nederland nooit meer vanaf komt.

bigs | 22-08-20 | 18:18 | 1

De hele EU niet.

NeetNormaal | 22-08-20 | 18:21

Een brief schrijven naar Ankie Broekers-Knol is vrij zinloos. Stuur haar 2 knotten wol op en ze probeert er spaghetti van te (laten) koken. Een politica met de intelligentie en daadkracht van een bos uien.

Ruikbaard | 22-08-20 | 18:18

Vanavond de NPO weer aanslingeren om over mooie nieuwe culturen te leren. Allemaal lieve mensen.

memanta82 | 22-08-20 | 18:18

Hoe moeilijk is het? Daders van dit soort misdrijven hebben getoond niet te passen in de Nederlandse samenleving. Procedure stopzetten en opsluiten (en dat kan gewoon onder "menswaardige" omstandigheden) tot hun uitzetting voltooid kan worden. Niet meewerken? Dan zit je simpelweg langer vast. Werkt jouw land niet mee voor jouw terugkeer? Jammer, dan zit je simpelweg langer vast. Risico dat je nam toen je hier naar toe kwam met je haatharses.

Gregovic | 22-08-20 | 18:18 | 4

In Australié houden ze ze aan de grens tegen; geen goed verhaal, dan retour. Daar vragen ze niet eens of het land van vertrek (boeien of dat dit ook het land van herkomst is) ze wel weer wil ontvangen, ze gaan gewoon.
Veel wijzer dan wij, dus dat gaan wij niet doen; wij schaffen de grenzen gewoon af!

Valse_nootjes | 22-08-20 | 18:36

@antie graai | 22-08-20 | 18:20: Alsof stemmen helpt flapdrol.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:49
▼ 1 antwoord verborgen

Alle betrokkenen verdienen minimaal 2500 Euro per maand netto zolang zij gewoon procedures blijven uitvoeren. Iets doen wat niet mag zet dit salaris op het spel en je doet niet meer mee in de baantjesmolen. Dat is hoe Nederland vaart.

LinkeLotje | 22-08-20 | 18:17 | 2

Zo is het. Voor je het weet wordt je manager door een ambtenaar vh ministerie op het matje geroepen en is het exit.

Trumme | 22-08-20 | 18:19

Vergeet de eigenaren van de panden niet, die graag continuïteit zien van hun hark-model.

NeetNormaal | 22-08-20 | 18:20

Bij de COA werken allemaal mislukte beveiligers van DJI (ja dat kan, bij gebrek aan empathie bv).

Stijlloosadverteren | 22-08-20 | 18:17 | 2

En defensie volk. Kunnen niet nadenken, voeren alleen uit. Kansloos in omgeving waarbij empathisch vermogen en zorg bieden een must zijn. Maar nee, het mag niet te gezellig worden want dat zuigt aan
....

Stijlloosadverteren | 22-08-20 | 18:20

Bij het COA werken allemaal van die 'Welkom in ons land' types.

Nehemia | 22-08-20 | 19:21

Ja en alsof we dit niet weten

Mercyseat | 22-08-20 | 18:17

De atheïsten hebben als ik het goed begreep ook niet echt een ontspannen leven in die centra. Om het maar voorzichtig uit te drukken

Stevo365 | 22-08-20 | 18:16

Nigeriaanse migranten in een nederlands AZC? Aha, OK.

Jasper293 | 22-08-20 | 18:16 | 2

Heel Afrika is vertegenwoordigd.

Trumme | 22-08-20 | 18:20

Snap ik ook niet.

pegaje | 22-08-20 | 18:39

Stoppen met het asielcircus. Die mensen 'horen' hier helemaal niet. Met hun meegebrachte cultuur, religie, normen en waarden zijn ze totaal niet geschikt voor het leven in een moderne, democratische, vrije, seculiere samenleving.

Opzeggen van Vluchtelingenverdrag uit 1951 en alle andere verdragen die ons verplichten tot de 'opvang', permanente vestiging, en integratie van alle klaplopers uit de derde wereld die hier op de bonnefooi heen komen en 'Asiel!' roepen.

Dr_Johnson | 22-08-20 | 18:15 | 9
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
watergeus | 22-08-20 | 18:14

Geen aparte lhbt opvang, maar een cruiseschip naar Afrika voor daders lijkt me een betere oplossing. Wat je daar accepteert gaat de maatschappij in toch?

Tjajaja | 22-08-20 | 18:14 | 1

Inderdaad er drijven genoeg van die schepen voor de kust laat de staat er een paar huren voor een sappig prijsje zet alle zog vluchtelingen er op en terug naar het land van herkomst,,

Jan70 | 22-08-20 | 18:29

Goed, in die AZC's is men dus anti homogeweld. Ik zou echter wel graag weten wat dat is. Komt Gordon daar jongens uitkiezen of zo?

skoftig | 22-08-20 | 18:14

Dit maakt de werkelijke aard van `lief´ links duidelijk zichtbaar. Op moment dat hulp nodig is voelen ze niet. Van tevoren en achteraf is het makkelijker je medevoelen te bewijzen. Ahum

Rest In Privacy | 22-08-20 | 18:14 | 1

Ha ha je denkt toch hopelijk ook niet dat die leidinggevenden van het COA daar zitten om asielzoekers te helpen? Nee de enige reden dat dat soort figuren daar werken is om zoveel mogelijk geld binnen te harken. Het lot van die mensen laat ze volkomen koud hoor.

Heelsum | 23-08-20 | 09:54

Terugkoppeling.. als je maar wel geklankbord hebt!

beldewouten | 22-08-20 | 18:13 | 1

En daarna in groepjes bespreken.

Rest In Privacy | 22-08-20 | 18:37

Maar het is toch hun cultuur? Mag je niet aankomen.

inCol | 22-08-20 | 18:13 | 1

COA verzwijgt meer dan het regime van Noor Korea.

joppo0 | 22-08-20 | 18:14

Wat een verhaal, ben je 27 maanden geleden verkracht door een man en vervolgens word je in het AZC door een vrouw overgoten met kokend heet water. Vreselijk voor Happy.

Mensdier | 22-08-20 | 18:12 | 1

Duidelijk geen happy end.

Frau Merkel | 22-08-20 | 18:43

Ja maar! MAAAAARRR!
Iedereen weet enkel racistische blanken zijn anti LGBTQWERTY
Dus dit gebeurd niet en prima genegeerd worden door instanties.

Free-J.T | 22-08-20 | 18:12

"terwijl een van de daders alweer vrij rondloopt op een azc, en zijn locatie wel geheim gehouden wordt"

Aaah, het beschermen van de dader, zo kennen we ze weer, de moreel superbe wegkijkers die hun levensdoel ophangen aan agressief, geimporteerd inslamitisch tuig wat hun hulp, eindeloze begrip, liefde en toewijding nodig heeft om sociaal te slagen in dit kafferlandje en als dat dan net lukt, ook niet na 4 generaties, is het natuurlijk uw schuld.

Zer0-hedger | 22-08-20 | 18:10

Even voor mijn begrip hoor, want beetje dom, asielzoekers zijn kut, maar lgbt asielzoekers zijn lief?
Die kunnen geen kwaad, zijn geen potentieel terrorist/uitkeringstrekker/gelukszoeker of wat dan ook?

captainobvious | 22-08-20 | 18:09 | 1

Asielzoekers zijn niet kudt. Maar men zoekt verbetering, dus mag men zich aanpassen aan onze normen i.p.v. er een tweede zandbak van te willen maken.

De lgbt groep staat denk ik meer open voor onze Westerse cultuur en past zich graag aan. Blijkbaar is bij deze groep de Islam ook niet meer de enige waarheid.

NeetNormaal | 22-08-20 | 18:17

LGBT Asylum Support..
Weer zo’n subsidiespons.

DrumPiet | 22-08-20 | 18:09 | 1

Maar blijkbaar goedgekeurd door geen stijl.

captainobvious | 22-08-20 | 18:10

Boosheid ervaar ik na het lezen van zoveel onverschilligheid van het COA. Deze onverschilligheid lijkt mij door de politiek beïnvloed. Echt Nederlands ook. Een idee hebben die wordt afgeschoten door Empirisch bewijs en dan toch doordrukken met alle gevolgen van dien en dan de schuld afschuiven. Toch, heren en dames van het kabinet.

Taartmoment | 22-08-20 | 18:08

Ik ben benieuwd hoe dikwijls ik de kracht-term "Samen, (samen moeten we het doen") op mijn beeldscherm geslingerdt krijg, in aanloop naar de verkiezingen.

horsteknots | 22-08-20 | 18:08 | 1

Goede tweede zal zijn "Met Elkaar" denk ik.

Lorejas | 22-08-20 | 19:02

Dom links deugend volk dat werkt volgens de regeltjes. Iemand die in nood zit zoveel mogelijk het leven nog zuurder maken, want de regels schrijven het zo voor. De dader krijgt wel een anoniem nieuw onderkomen en wordt beschermd.

Welkom in Nederland!

Bescherm de dader, schoffeer het slachtoffer

De eerste les waar wij reaguurders altijd zo fel op reageren is geleerd.

D.Bader | 22-08-20 | 18:08

Willen we meer of minder homohaat?

BobDobalina | 22-08-20 | 18:07 | 3

Nou minder lijkt me, moet je kijken wat er gebeurt als een homo je echt haat, dat is niet fijn.

skoftig | 22-08-20 | 18:15

Graag minder islam want daar komt dit vandaan.

Flightless bird | 22-08-20 | 18:20

@skoftig | 22-08-20 | 18:15: haha. Dat is zeker waar. Hoed je voor de toorn van een vrouw ... of van een homo.

BobDobalina | 22-08-20 | 20:09

Te triest voor woorden zou willen dat Hugo de Jonge zijn energie ging steken in de coa ipv ons Hollandse gezonde burgers te treiteren met boa's die boetes uit delen voor niet dragen van niet werkende mondkapjes

Cashforce1 | 22-08-20 | 18:06 | 1

Boa's, Coa's en Soa's je kunt ze beter maar niet hebben.

Broadsquire | 22-08-20 | 18:18

Of een soort inrichting waar asielzoekers die onze wetten overtreden heen kunnen.

NeetNormaal | 22-08-20 | 18:05 | 4

Goed idee, doen we er 4 muren omheen, krijgt iedereen een kamer waarbij de deur op slot gaat, evt tralies voor de ramen en met mensen in dienst die zorgen dat niemand wegvlucht.

Diederik_Ezel | 22-08-20 | 18:08

@Flightless bird | 22-08-20 | 18:36: Zucht. MG34 of MG42.

Frau_Ferkel | 23-08-20 | 08:50
▼ 1 antwoord verborgen

Niets aan de hand toch!

Raetsheer | 22-08-20 | 18:05 | 1

Inderdaad.
Vrijheid van godsdienst.

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:49

Oud nieuws dit toch? In alle islamitische landen worden minderheden, zoals homo's, systematisch onderdrukt. Prof Fortuyn had 100% gelijk over de islam. Blijft bizar waarom zgn. progressief Nederland voor meer massa immigratie en islam is.

Diederik_Ezel | 22-08-20 | 18:04 | 8

@MickeyGouda | 22-08-20 | 18:18: je hoeft geen respect te hebben voor mijn progressieve vrienden. Heb ik ook niet. Sommigen willen zelfs niet met mij in discussie over dit sport onderwerpen (ze lopen snel rood aan en beginnen dan te roepen dat ik dom ben en een racist).

BobDobalina | 22-08-20 | 20:05
▼ 5 antwoorden verborgen

Dat doen, per direct het land uitgooien.

Naall | 22-08-20 | 18:02 | 3

Ik schat in dat er de laatste tien jaar geen ongewenste vreemdeling, illegaal of criminele lichtgetintiër dit land heeft moeten verlaten.

Ommezwaai | 22-08-20 | 18:06

Hahahaha..
Het land uitgooien...
hahaha

Is dit nog nieuws? | 22-08-20 | 18:48

Neeneenee, jongens, voor homohaat moet je vooral bij blanke - pardon, witte - cisgenders zijn. Dat was afgesproken!

MickeyGouda | 22-08-20 | 18:02 | 1

En wij witte mannen zijn ook fel tegen vrouwen. Boe! Weg met Mickey! Boehhh!
*even kalmeren met pizza en wijn doet*

threeheadedmonkey | 22-08-20 | 18:36
-weggejorist-
obominotie | 22-08-20 | 18:00 | 2

"Die daders hard aanpakken......."

Oh wacht..... Leo Lucassen of Beste_Landgenoten lossen dit wel even op.....

Drunken_Pumpkins | 22-08-20 | 18:00 | 3

Leo is zuur... Nu gooien ze ook nog met zuur. De schuld van Leo.

Ommezwaai | 22-08-20 | 18:03

Of drumpiet of beldewouten, het stikt hier van de Groen Links wappies

GodfrietvanAviko | 22-08-20 | 18:11

Negeer dat soort lui, sluit ze uit, niet op reageren, geef ze geen podium, dan zakt het vanzelf in.

Broadsquire | 22-08-20 | 18:22

Dat ze heel dat COA een keer opdoeken.
Defund!

Rohin | 22-08-20 | 18:00

Ik wilde een paar ferme dooddoeners van ene Leo Lucassen plaatsen maar ik vrees dat sommigen dat het sarcasme niet herkend zouden hebben.

Sqbar | 22-08-20 | 17:58 | 3

Doe maar wel.

NanoTube | 22-08-20 | 18:01

Doe dan?

Raetsheer | 22-08-20 | 18:07

Iedereen (bijna) heeft een hekel aan Leo Lucassen, niet alleen de fecaliën die uit zijn mond komen maar ook zijn kop doet mij walgen.

NanoTube | 22-08-20 | 18:19

Er moeten aparte asielzoekercentra komen voor asielzoekercentra-vluchtelingen.
Een echte hulpverlenersorganisator zou hier een gat in de subsidiemarkt voor moeten zien.

keestelpro | 22-08-20 | 17:57 | 9

Daar wordt al hard aan gewerkt. Alleen moet er nog ff geld vrijgemaakt worden. Vol zit zo’n azc heel snel want het is een 100% ticket voor Nederland.

Trumme | 22-08-20 | 18:22

Hahahaha, en opvangcentra voor vluchtende 2e kamerleden die hun verantwoording niet willen nemen!

von sokkenstopfen | 22-08-20 | 19:28
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen