Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De lijpste shit uit het Bij1 partijprogramma

Gefeliciteerd met je gratis Premium abo, Arno!

Testbeeld

Donderdag vroegen we of u svp zelf ff de mafklapperij uit het verkiezingsprogramma van Bij1 wilde opduiken (nadat het door @VizierOpLinks op Twitter werd geplempt), want wij durfden die 83 pagina's echt niet allemaal door te nemen uit vrees voor verlies van verstandelijke vermogens. Maar er zijn altijd sterkere mensen alsdan wij, die durven zoiets wel aan. En dat leidde tot de volgende opsomming in de mail. En we moeten helaas ook eerlijk zijn: niet alles was Sylvana uit d'r Afrikaanse habijt schudt, is volledig mataglap. Enfin, oordeel zelf en dat beloofde Premium abo voor politiek parelduiken in een zee van waanzin wordt op je account gestickerd, Arno!

Citaten uit het Bij1 Concept Verkieizingsprogramma

We stellen een eerlijke definitie van antisemitisme op, zodat klassiek-nazistische complottheorieën over ‘rijke Joden’, ‘omvolking’ en ‘cultuurmarxisme’ adequaat kunnen worden aangepakt.

We gaan experimenteren met een 30-urige werkweek met loonbehoud. Dit zorgt er ook voor dat we tijd voor gezin en hobby’s vrij hebben, burn-outs worden bestreden en we nieuwe banen creëren.

We maken de kinderopvang gratis voor alle ouders.

We gaan strenger handhaven op de geldende regels voor het faciliteren van bijvoorbeeld kolven of bidden op de werkvloer.

We stellen een menstruatieverlof in.

Het zogenoemde AOW-gat, waar veel Surinaams-Nederlandse ouderen en ouderen met een migratieachtergrond mee te maken hebben, wordt gedicht.

We willen naar een democratische economie, (lees communistische) waarin winsten en prijzen worden beheerst. Een toekomstbestendige economie die er is voor iedereen en vrij is van racisme, uitsluiting en uitbuiting van de planeet, mens en dier.

Meer citaten na de Lees Verder

En laat dit ook ff bezinken

Social

BIJ1 wil van de grond af werken aan een economie die democratisch gepland wordt door iedereen die eraan deel heeft. We gaan de producten en hoeveelheden produceren waar behoefte aan is en de opbrengsten komen ten gunste van de werkende mensen. Werkende mensen krijgen zeggenschap over hun werk (1) en prijzen en winsten worden beheerst.

We heffen een eenmalige coronataks van 5% op de financiële vermogens en het vastgoed van multimiljonairs met meer dan 3 miljoen euro. Hiermee dekken we (een deel van) de maatschappelijke kosten die zijn ontstaan door de coronacrisis

Rijke mensen gaan forse vermogens- en erfbelasting betalen.

We nationaliseren belangrijke sectoren van de economie, zoals banken, pensioenfondsen, het openbaar vervoer, de zorg en andere basisindustrieën. Deze industrieën komen onder controle van de werknemers. De overheid faciliteert hen waar nodig.

Productieplanning in iedere sector en bedrijf komt in handen van de werknemers. De overheid faciliteert hen en houdt toezicht. Hierdoor ontstaat een betere en eerlijkere balans tussen vraag en aanbod. Prijzen en winsten worden zo beheerst.

Ten behoeve van de zorg, wonen en openbaar vervoer versoepelen we onteigeningswetgeving fors omtrent kapitaal, aandelen, bezit en grond.

Goederen afkomstig uit niet-duurzame productie worden uitgefaseerd en uiterlijk in 2025 toegang tot de markt ontzegd.

BIJ1 staat voor een toegankelijke, neurodiverse, LHBTQIA+-inclusieve zorg. Racisme, seksisme en validisme zijn van invloed op de kwaliteit van de zorg en moeten koste wat kost worden bestreden.

We nationaliseren ziekenhuizen en (para)medische zorgaanbieders

Niet-medische zorginstellingen en -organisaties, zoals in de jeugdzorg en GGZ, worden genationaliseerd en gecollectiviseerd. Dit betekent dat we bijvoorbeeld verschillende jeugdzorgorganisaties onderbrengen in één organisatie.

We nationaliseren de productie van geneesmiddelen en medische apparatuur.

De inzet van tolken en gebarentolken moet niet uit het budget van de zorgvrager worden betaald, maar standaard vergoed worden door de overheid.

In opleidingen van GGZ-hulpverleners krijgt neurodiversiteit een plek, zodat er meer gehandeld wordt vanuit variatie in het menselijk brein.

ABA-genezingstherapie voor autisme wordt verboden.

Uit onderzoek blijkt dat mentale gezondheidsproblematiek bij mensen van kleur minder goed wordt herkend. In de opleiding van artsen, hulpverleners, thuis- en ouderenzorg en medisch personeel moet meer aandacht zijn voor bestrijding van racistische stereotypen. Cultuursensitieve zorg krijgt hierin een belangrijke plek

De zorg voor trans personen (5) wordt gezien als reguliere zorg en opgenomen in het basiscurriculum van medische opleidingen. Bovendien wordt het aanbod van transzorg vergroot om wachtlijsten te verkorten: expertise wordt gedeeld tussen de vijf grootste ziekenhuizen. Alle behandelingen en operaties worden vergoed.

Trans personen hoeven daarnaast geen diagnose meer te hebben om zorg te krijgen. En huisartsen kunnen hormoonbehandelingen voorschrijven.

Als je een huis bezit, moet je erin wonen.

Het kraakverbod wordt opgeheven.

Woningcorporaties worden genationaliseerd.

Het recht van Roma en Sinti om in woonwagens te wonen wordt gerespecteerd en er wordt actief en ruimhartig meegewerkt aan het maken en faciliteren van woonlocaties.

Verder moet het onderwijs voor leerlingen met een beperking volledig toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor het reguliere onderwijs, als leerlingen met een beperking daar naartoe willen.

Ook de diverse perspectieven en ervaringen van identiteit, marginalisatie en geschiedenis in Nederland moeten onderdeel zijn van het lesprogramma.

Scholen krijgen een wettelijke taak om interculturele kennis tussen leerlingen te bevorderen en te organiseren.

De overheid stimuleert een divers perspectief in het curriculum en lesmateriaal dat vrij is van schadelijke stereotyperingen en eurocentrisme

De koloniale geschiedenis en het migratieverleden van Nederland krijgen een centrale plek in het lesprogramma, met daarnaast de achtergrond en politiek-economische context van vluchtelingen en (arbeids)migranten. Ook komt er meer aandacht voor de gevolgen van deze geschiedenis voor de volgende generaties, die in Nederland geboren worden.

Er komen trainingen voor leraren over het historisch besef van de koloniale geschiedenis en het migratieverleden van Nederlanders.

Er komt meer aandacht in het curriculum voor seksualiteit, consent en diversiteit op het gebied van gender en seksuele geaardheid.

Er komen trainingen om leraren bewust te maken van hun (onbewuste) vooroordelen, houding en verwachtingspatronen en er worden protocollen ontwikkeld om racisme, seksisme en discriminatie op grond van seksuele geaardheid te bestrijden.

Uitzendbureaus die leraren uitzenden worden verboden.

Pabo's moeten meer aandacht besteden aan de werkdruk in het onderwijsveld (veroorzaakt door samenleving, schoolbestuur en ouders) en hoe daarmee om moet worden gegaan.

Elke instelling krijgt een diversiteitscommissie.

Besturen en raden van toezicht worden democratisch verkozen.

Er komen diversiteitsquota

Mensen zonder baarmoeder beslissen nog steeds in grote mate over de rechten van mensen met baarmoeder.

Een genderwijziging mag zonder beoordeling en zo vaak als nodig

Uiteindelijk wordt de genderregistratie afgeschaft in de BRP (Basis Registratie Personen) en tot die tijd wordt het invullen van ‘X’ (onbekend, irrelevant) een mogelijkheid op identiteitsdocumenten en reispapieren.

Euthanasie wordt ook beschikbaar gesteld voor kinderen onder de twaalf jaar

Alle vormen van religieus onderwijs, scholen en gebedshuizen worden volgens gelijke criteria beschermd.

De overheid waarborgt het recht op zelfbeschikking van moslimvrouwen. Het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding (in de volksmond ‘het niqab-verbod’) moet per direct worden opgeheven. Ook het verbod op het dragen van een hoofddoek voor rechters en griffiers wordt opgeheven.

In 2030 is 75% van de woningvoorraad hoogwaardig geïsoleerd. Gemeenten, woningcorporaties en woningverhuurders krijgen daarvoor middelen en bindende doelen voorgeschreven vanuit de overheid.

OV-bedrijven worden genationaliseerd en het openbaar vervoer wordt gratis

We zetten ons op Europees niveau in om zo snel mogelijk op duurzame wijze een Europees spoornetwerk te realiseren. Vluchten binnen Europa kunnen op deze manier worden uitgefaseerd.

We stimuleren de samenleving om zo veel mogelijk een plantaardig voedingspatroon aan te nemen, om zo het slachten waar mogelijk te kunnen uitfaseren

De reden om te vluchten heeft vaak direct of indirect te maken met een geschiedenis van uitbuiting en kolonisatie door Westerse landen.

Er komt een generaal pardon voor alle asielzoekers en ongedocumenteerden die zich op dit moment in Nederland bevinden.

Nederland verleent verblijfsrecht aan staatlozen in Nederland door hen een Nederlands of staatloosheidspaspoort te geven.

Mensen die ontheemd raken als gevolg van grote klimaatveranderingen in hun thuisland en die naar Nederland vluchten, ook wel klimaatvluchtelingen genoemd, krijgen recht op bescherming.

Er wordt meer geïnvesteerd in hoor- en beslismedewerkers van de IND om cultuursensitief te communiceren en asielzoekers te benaderen en beoordelen vanuit de context en waardigheid van de asielzoeker

Asielzoekers mogen vanaf 3 maanden na het aanvragen van een verblijfsvergunning werk zoeken en een studie beginnen. Ook ongedocumenteerden mogen werken en studeren.

Migranten en asielzoekers krijgen toegang tot dezelfde rechten als Nederlanders, ongeacht hun documenten of gebrek daaraan. Nederland opent de grenzen voor alle landen en maakt zich binnen de Europese Unie hard voor een hervorming die in de gehele EU geldt.

Nederland schaft de verblijfsvergunningen af en verstrekt verblijfsrecht aan migranten ongeacht hun achtergrond

Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van de asielzoeker, zoals culturele achtergrond en familiebanden.

. Nederland bekleedt een voortrekkersrol als het gaat om het actief uitnodigen van asielzoekers die vastzitten in vluchtelingenkampen en beweegt andere Europese landen ertoe om de aantallen jaarlijkse uitnodigingen op te schroeven.

Nederland sluit alle detentiecentra voor asielzoekers en stopt met alle deportaties

Zolang de bezetting voortduurt en de rechten van Palestijnen worden geschonden, schorten we het Associatieverdrag met Israel op en verbieden we handel met Israël.

Etniciteit, afkomst, nationaliteit, beperking, seksuele gerichtheid, genderidentiteit en genderexpressie worden in artikel 1 van de Grondwet opgenomen.

De bestaande wetten tegen discriminatie worden strenger nageleefd. We breiden deze wetten uit door een juridische definitie van racisme, anti-zwart racisme en islamofobie op te stellen die recht doet aan het structurele karakter ervan. Discriminatiewetgeving wordt aangepast op deze definities

We beëindigen alle samenwerking met de geheime diensten van anti-democratische landen zoals Israël en de Verenigde Staten.

We onteigenen het (uit koloniale tijden stammende) kapitaal van de Koninklijke familie en gebruiken dit geld voor rechtsherstel voor de voormalige koloniën en de Indische gemeenschap.

Het stemrecht wordt hervormd. Zo wordt de stemgerechtigde leeftijd verlaagd naar 16 jaar en krijgen vluchtelingen en migranten sneller toegang tot het stemrecht. We maken het mogelijk voor gedetineerden om zelf te kunnen stemmen in plaats van uitsluitend bij volmacht.

Het huidige systeem van afstraffing en opsluiting is een racistisch systeem dat niet werkt en niet gericht is op herstel.

Etnisch profileren is aan de orde van de dag. In de gevangenissen zitten twee keer zoveel mensen met migratieachtergrond als mensen zonder migratieachtergrond, terwijl mensen met migratieachtergrond slechts 24% van de bevolking uitmaken. (echte… really?)

Ook kiezen we ervoor niet te investeren in het bestraffen van kleine misdaad en investeren we niet in de politie.

Instanties die etnisch profileren worden strafrechtelijk vervolgd. Het nieuw op te richten Ministerie van Gelijkwaardigheid ziet erop toe dat gedane schade wordt hersteld

Wie etnisch profileert wordt strafrechtelijk vervolgd. Daarnaast verbieden we het gebruik van etniciteit, nationaliteit en afkomst in risicoprofielen, introduceren we stopformulieren voor alle politiecontroles en worden bodycams de norm. Er komt een einde aan preventief fouilleren, ‘patsercontroles’ en andere controles die etnisch profileren in de hand werken.

De basisbewapening van de politie gaat terug naar wapenstok en pepperspray. Vuurwapens mogen alleen in uitzonderlijke gevallen worden gedragen. Training en protocollen omtrent vuurwapengebruik worden fors strenger: zo mag politie niet schieten om iemand aan te houden.

De Nederlandse staat betaalt herstelbetalingen aan de eilanden voor de gemiste inkomsten door financiële beleidsconstructies van voor 1954.

Nederland betaalt herstelbetalingen voor de ecologische afbraak van de gebieden door koloniale uitbuiting.  

Nederland betaalt herstelbetalingen voor de achtergestelde ontwikkeling van de onderwijssystemen op de eilanden. Bij het ontwikkelen van het onderwijs krijgen de eilanden de ruimte om ook Caribische en Zuid-Amerikaanse perspectieven op het onderwijs mee te nemen. Nederland is niet vanzelfsprekend meer het ankerpunt voor de onderwijssystemen op deze eilanden.

Het vrije verkeer van personen binnen het Koninkrijk blijft bestaan. Studenten die vanaf de eilanden komen voor hun vervolgonderwijs in Nederland krijgen structurele ondersteuning vanuit de gemeenten waar zij gaan wonen. Eenmaal in Nederland hebben wij de plicht om voor elke student te zorgen.

Toekomstige studenten zullen, net als Nederlandse studenten, geen lening af hoeven te sluiten om in Nederland te studeren. Er zullen geen studenten aan hun loopbaan beginnen met een schuld. Dit beperkt namelijk hun kansen in de samenleving en bovendien is een schuld moeilijk af te lossen na een eventuele terugkeer naar het Caribisch gebied.

We krimpen onze krijgsmacht in om uiteindelijk de krijgsmacht te vervangen door een civiele hulporganisatie.

Mensen met extreemrechtse opvattingen mogen geen deel uitmaken van de krijgsmacht. De krijgsmacht moet doordrongen zijn van democratische waarden. Wie het extreemrechtse opvattingen erop nahoudt staat lijnrecht tegenover deze waarden.

Wie weigert mee te vechten in overzeese oorlogen wordt niet bestraft. Er komt (postuum) eerherstel voor dienstweigeraars uit het verleden

Als de politie voornamelijk (criminaliteits)gegevens over gemarginaliseerde wijken invoert in algoritmes en veel minder uit andere wijken, zullen die algoritmes een vertekend beeld van de werkelijkheid voorspellen, segregatie in de hand werken en gemarginaliseerde wijken nog meer stigmatiseren. Door de manier waarop algoritmes in elkaar zitten zal dit proces steeds worden herhaald. Zo worden discriminatie, vooroordelen en etnisch profileren dieper en dieper in computermodellen verwerkt. Computermodellen waar de overheid blind op vertrouwt in het beoordelen van uitkeringen en toeslagen, of het voorspellen van criminaliteit.

Bonuscontent: nog meer Zwarte Piet-bedreigers

En hun helper whiteys.

Elvin Rigters na koffie met MinPres op het Catshuis

Elvin Rigters, eerder op Facebook

Like van New Urban Collective

Like van de VPRO

Like van de Internationale Socialisten

Iemand nog vragen?

Je. Verwacht. Het. Niet

Social

En om van het cirkeltje weer een achtje te maken. Hier spreekt Jacobien Vreekamp historische woorden over "de keerzijde van sociale media" tijdens de rechtszaak van Sylvana Simons. 

Social

Reaguursels

Inloggen

Bij1 gedraagt zich als een wolf in schaapskleren. Nu kan het geen kwaad maar zodra de minderheid een meerderheid vormt is het een grote nachtmerrie die werkelijkheid wordt. Met de immigratie is het een kwestie van tijd.

druif | 13-09-20 | 14:53
-weggejorist-
NorthStar | 13-09-20 | 13:53

Communisme zonder neger eh leger? Hoe wilt ze anders de plebs onder controle krijgen?

Wasbakplasser | 13-09-20 | 13:17

Wat een Bij1geraapt zooitje zou het zo worden hè

Marco3 | 13-09-20 | 13:08

"Een genderwijziging mag zonder beoordeling en zo vaak als nodig" - Alle kleedkamers die ik ga bezoeken , hockeymeisjes , here I comeeeeeeeeee, aaaah !!

Kim-Jung-Un | 13-09-20 | 12:25

Mensen met extreemrechtse opvattingen bah. Mensen met extreemlinkse opvattingen hoera!

En de ouroboros eet langzaam door.

dorkovic | 13-09-20 | 11:21

Dit partijprogramma van BIJ1 getuigt waarlijk van een realistische kijk op hun maatschappij. Wat is overigens de eigen inbreng van BIJ1 en haar aanhang? Kortom, wordt er ook nog gewerkt?

Een vrije paling | 13-09-20 | 11:04
-weggejorist en opgerot-
Heyn166 | 13-09-20 | 10:54

Getiteld:

Das Kapital
Karl Marx
met voorwoord door Sylvana Simons.

Joostmochtnietsweten | 13-09-20 | 10:45 | 1

Inderdaad. Bedrijven worden van de werknemers met toezicht van de overheid. De rillingen lopen over mijn rug.

Miss Silly | 13-09-20 | 12:50

Een nieuwe communistische partij. Leuk!

van heinde en verre | 13-09-20 | 10:43 | 2

Échte communisten zijn racisten, dus het klopt helemaal.

Ruimedenker | 13-09-20 | 10:55

Mooi he? In het verleden zijn communistische regimes altijd totalitair gebleken, met miljoenen doden tot het gevolg. Maar laten we het gewoon nog een keer proberen. Gaat vast goed deze keer.

coitus reservatus | 13-09-20 | 12:40

Voor een ieder die zich afvraagt wat de uitwerking is van een partij programma als deze, kijk eens naar Zuid Afrika

emocore | 13-09-20 | 10:10 | 1

Wat een debiele onzin heb ik zojuist gelezen...dit is gewoon geschreven door kanslozen die alles in het leven gratis willen hebben.

Guldendraak | 13-09-20 | 09:47

Mevrouw Simons is rijp voor het ouwerwetse gesticht. Die dame heeft in haar TMF periode een ernstige hersenbeschadiging opgelopen. Kan niet anders.

Dubbelepunthoofd | 13-09-20 | 09:10

Je mag dus net zo vaak van gender veranderen als je zelf wilt, zonder diagnose en op kosten van de overheid? Ik zou wel eens een dagje een wijf willen zijn, volgende week dinsdag komt me goed uit. Om dan op woensdag weer terug getoverd te worden. Kost een paar centen, maar who cares, alles wordt betaald.

quigg | 13-09-20 | 08:56
-weggejorist en opgerot-
hatschjoe | 13-09-20 | 08:34

Tsja, op een een of andere manier functioneerde "regeren is vooruitzien" sinds eind jaren '60 niet meer, als je ziet wat de open deur politiek aan debiele mafklappers heeft binnen gehaald...... en nog steeds doet!

J.Thee.Cohen | 13-09-20 | 02:09

Geweldig! Laat gaan, geen aandacht svp

glaaf | 13-09-20 | 01:56

Hallo, het bij1 programma ga ik nu downloaden en lezen. Mocht ik ergens een vraag hebben dan gooi ik het in de groep ok?

Medium-Tali-BAN | 13-09-20 | 01:48 | 1

Beetje bezorgd, bent u de nacht gezond doorgekomen?

Rest In Privacy | 13-09-20 | 09:43

In de volksmond Niqab verbod..... er is echt bijna niemand die het boerkaverbod zo noemt. Zo losgezongen dus.

DeEchteWaarheid | 13-09-20 | 00:35
-weggejorist-
Onze man in Mockba | 12-09-20 | 23:14

Dat hele programma leest als het werkstuk van een naïef-idealistisch vmbo-scholiertje. Wordt het niet tijd om een ballotage-commissie in het leven te roepen voor lieden die zich kandidaat stellen voor gemeenteraden, Provinciale Staten en het parlement?
Om te beoordelen of ze wel over voldoende intellectuele en geestelijke vermogens - en vooral geestelijke stabiliteit - beschikken om hun ambt uit te oefenen?

Wie dit gebazel nog serieus meent te moeten nemen, is rijp voor een inrichting.

Peter Emile | 12-09-20 | 22:55 | 1

Alleen geestelijke stabiliteit is genoeg. Dan valt dit soort idioten sowieso af.

Johan1235 | 12-09-20 | 23:21

Als ik in Januari een bij1 stemmer tegenkom ....,

Ab_de_Slam | 12-09-20 | 22:51 | 1

Is herkenbaar aan om de 4 weken een week thuis ( menstruatie-verlof) en van staatswege verstrekt maandverband ..... Nou mensen ... heb me een uurtje kostelijk vermaakt .. Hasta luego!

daytripper | 12-09-20 | 22:54

Ik moet zeggen dat we de laatste 20 jaar , doordat af en toe kikkertjes uit de partij-pan sprongen of bepaalde verwarde personen denken een partijtje te kunnen opzetten, we wat kermisklanten voorbij hebben zien komen , maar deze zwakzinnige kruising tussen Mao Tse Toeng en Mugabe slaat met glans alles .

daytripper | 12-09-20 | 22:38

Wie las nog meer: We stellen een menstruatieverbod in (lol)

Johan1235 | 12-09-20 | 22:31

Superhandig overzicht. Alles omkeren en iedereen gaat erop vooruit.

31 November | 12-09-20 | 22:19

Deze vond ik ook wel geinig van onze kapster en haar trawanten: "We onteigenen het (uit koloniale tijden stammende) kapitaal van de Koninklijke familie en gebruiken dit geld voor rechtsherstel voor de voormalige koloniën en de Indische gemeenschap.".
Ik zou zeggen : gauw overmaken naar operette-figuur/moordenaar Bouterse. die weten na de cocaine handel wel weg met een extra kapitaaltje.

daytripper | 12-09-20 | 22:19

K N E T T E R G E K

Iemand wel eens de Gulag Archipel gelezen? Dat zou verplichte kost moeten zijn op school.

postmodernismisdead | 12-09-20 | 22:02 | 2

@postmodernismisdead | 12-09-20 | 22:02 |
Als ze daarmee klaar zijn mogen ze zowel "Animal Farm" en "1984" door worstelen om daarna te migreren naar " The strange Death of Europe" en "On the Madness of Crowds".

Sjefke7807 | 12-09-20 | 23:49

Lees ook "Tweehonderd jaar samen", goede Duitse en matige Engelse vertalingen zijn inmiddels beschikbaar.

kindapaas | 13-09-20 | 02:28

Dat laatste stukje over die Officier van Justitie die gewoon in het bestuur van een deugclub zit met Esajas en vervolgens moet uitzoeken of Kawasaki vervolgd moet worden. Dat kán toch niet. Zo iemand mag toch nooit op zo'n zaak gezet worden?

JvanDeventer | 12-09-20 | 22:01 | 3

Zo`n persoon zou er helemaal niet moeten zijn. Waar slaat dat nou op, om als OM in het bestuur te stappen van een deugclub? Het idee was volgens mij nou juist dat dat allemaal tegenmachten zouden moeten zijn, om elkaar te controleren. Maar goed, alle democratische scheidslijnen die er waren, die zijn onder Rutte natuurlijk heel erg aangetast en ronduit overschreden. Dat zagen Montesquieu en John locke toch echt heel anders, die democratische demarcatielijnen.

GeenHeil | 12-09-20 | 22:12

Wel in een land waar de meerderheid van de bevolking rechts is maar extreem links de baas.

NanoTube | 12-09-20 | 22:13

@NanoTube | 12-09-20 | 22:13: Gelukkig zijn er in maart verkiezingen! Van de zolderkamer af en stemmen. Laat de stem van het volk dan maar eens horen zou ik zeggen.

TRICKY | 13-09-20 | 14:01

Tja aangezien ze het kapitaal van het koningshuis wil aanpakken, zal SS als ze kans maakt op het premierschap wel kaltgestelt worden.

A.I. van Dee | 12-09-20 | 22:00

OM niet ontvankelijk, maar dan anders.

MaxiCosi24 | 12-09-20 | 21:59

Goed doordacht programma. Alleen een vraag is het al doorgerekend door het Centraal Plan Bureau?

I.Q. NUL | 12-09-20 | 21:35 | 1

Nee, wél door Pino en Tommie van Sesamstraat.

Rico Tampeloerus | 12-09-20 | 23:17

Das doekoe

Urbanus_2.0 | 12-09-20 | 21:33

Wow, cultuurmarxisme en omvolking onlullen tot antisemitisme. Jezus Christus hoe verzin je het. Het benoemen van het actief binnen halen van antisemitische moslims is: antisemitisme?? Hahahah. Het benoemen van neo Marxistische idealen is: Antisemitisme? Het is duidelijk dat Sylvana nieuwe stokken zoekt om mee te slaan voordat haar radicaal ideologische waanzin wordt ontmanteld.

Joostmochtnietsweten | 12-09-20 | 21:32 | 1

Silleke mag wel op zoek gaan naar een paar nieuwe hersencellen.....

AdPatat1960 | 12-09-20 | 22:16

Benieuw waar bij bij1 de 10.000 miljard vandaan gaat halen om hun verkiezingsprogramma te financiëren..

MauriceMM | 12-09-20 | 21:22 | 2

Bij de rijkuh jongûh! Weet je hoeveel die in de koloniën bij elkaar hebben gejat! Alles afpakken en "herverdelen". Gewoon eerlijk toch?

Het brein erachter | 12-09-20 | 22:42

Drukpers aanzetten?

Rico Tampeloerus | 12-09-20 | 23:18

Dit soort epistels kun je veel woorden aan vuil maken.totaal van de pot gerukt en wereldvreemd volstaat ook.en dat zijn dan nog te veel woorden .

bowlfabriek | 12-09-20 | 21:16

Riekt naar omvolking en cultuurmaxisme. O ja, én antisemitisme.

jgrotius | 12-09-20 | 21:13

Beste Sylvana,

Al die genoemde zaken als diversiteitscommissie's en een ministerie van gelijkwaardigheid, tezamen met eigenlijk al het bovenstaande, kun je goedkoper en gemakkelijker organiseren op een reeds beproefde manier. Bij1 omvormen naar de Communistische Partij. Beetje afschrikwekkend wel, maar het Politbureau is zo opgezet. Dan krijgen we Secretaris-Generaal Simons. Heb je al betonnen muurdelen besteld?

Kopieerapparaat | 12-09-20 | 21:13 | 1

En leef vrolijk verder in je potemkin-dorp

Nichtsneues | 12-09-20 | 21:36

Hoop wel dat mevrouwtje Simons in het parlement wordt gekozen. Kunnen we weer eens lachen.

Ikblijfnietstil | 12-09-20 | 21:01

Een Officier van Justitie die tot voor kort bestuurslid was van de semi criminele organisatie KOZP en dan ook nog eens een handtekening zet onder het besluit om de opruier Akwasi niet te vervolgen? Het lijkt hier de bananenrepubliek Ghana wel. Ik hoop dat iemand toch echt doorgaat met zijn aangifte tegen Akwasi. Wat Wilders heeft gezegd “ minder minder Marokkanen “ val in het niets met wat deze criminele excuusrapper heeft gezegd.

Ikblijfnietstil | 12-09-20 | 20:56 | 1

Hier boven staat te lezen waar je je klacht over dit "vonnis" door een vriendin van de bende kunt indienen.

DeEchteWaarheid | 13-09-20 | 00:41

Geert Wilders: 'Als dit waar is dan is het OM corrupter dan corrupt. En dan gaan we Rutte daarover op de grill leggen komende week'

JorisvGost | 12-09-20 | 20:56 | 1

Mark vaart sowieso een grillige koers, hij wordt daar niet koud of warm van.

Het brein erachter | 12-09-20 | 22:45

Als ik al deze goede voortzetten lees komt me steeds een liedje naar boven en krijg het niet uit me hoofd:
www.youtube.com/watch?v=y5Yei7oG40k

jan huppeldepup | 12-09-20 | 20:51

Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen en heb niet eens alles gelezen. Wat een nonsens. My lord, wat ben ik blij dat ik niet in 020 woon. Beetje bevreesd of dit zich gaat verspreiden.
Vooralsnog verheugen wij ons op een mooie intocht.

Juffrouw op de fiets | 12-09-20 | 20:47 | 1


We krimpen onze krijgsmacht in om uiteindelijk de krijgsmacht te vervangen door een civiele hulporganisatie.

Mensen met extreemrechtse opvattingen mogen geen deel uitmaken van de krijgsmacht. De krijgsmacht moet doordrongen zijn van democratische waarden. Wie het extreemrechtse opvattingen erop nahoudt staat lijnrecht tegenover deze waarden.

Toch even doorgelezen. Wat een gekkies, en dan druk ik me netjes uit.

Juffrouw op de fiets | 12-09-20 | 20:54

Zoals anderen al hadden gezegd: het gaat Sylvana en de haren om de baantjes. Een kamerlidmaatschap en daarna een paar jaar wachtgeld, dat is natuurlijk niet verkeerd. De schadeloosstelling (zo heet het) voor een lid van de tweede kamer is op dit moment 116.000. De fractievoorzitter krijgt, afhankelijk van de grootte van de fractie, ook nog een toelage. Daarnaast zijn er nog allerlei andere vergoedingen en mag je tot een bepaald bedrag bijverdienen:

www.parlement.com/id/vh8lnhrrs0qo/ink...

Puur economisch gezien is het niet gek gedacht.

Mijn nachtmerriescenario is niet dat ze in de kamer komt, maar dat als ze in de kamer komt andere partijen (D66, GL) in haar richting gaat laten bewegen (sneller dan nu).

ZOMG | 12-09-20 | 20:47 | 1

Uiteraard gaat het om the money. deze vol-idioot wordt nergens serieus genomen en is nog 10 slagen kwalijker dan Graaf Dracula van Denk . Laatsgenoemde kan nog wel es verstandig uit de ( Erdogan) hoek komen , maar deze malloot zet in op haar/zijn/het laatste kans uit de staatsruif te kunnen vreten.

daytripper | 12-09-20 | 22:28

Ik vraag me meer en meer af waarom mijn bloed niet meer gaat koken zoals vroeger.

Dwarsdenker | 12-09-20 | 20:46

Zou iemand die er goed in is -ik niet- dit eens tegen een economische maatlat willen leggen en eens uit willen rekenen hoeveel een modaal gezin aan extra belasting gaat betalen om dit te fiksen?

DeJemelscheet | 12-09-20 | 20:41

Is dit de tekst van de eindmusical van het Pieter Baan Centrum ?

laurentius | 12-09-20 | 20:39 | 1

Ik heb even hardop gelachen! Waarvoor dank.

Het brein erachter | 12-09-20 | 22:46

Mooi zo'n manifest, van een clubje warrigen, dat overloopt van haat jegens blanken.

netniet | 12-09-20 | 20:36

Rommelig topic, wel gelachen.

obimikkel | 12-09-20 | 20:33 | 1

Mooie opmerking!

Slough | 13-09-20 | 10:36

Bij de Blokkeerfriezen waren het Inge Schepers en Peter van der Spek. Welke bijbaantjes heeft dit krapuul?

Frau Merkel | 12-09-20 | 20:32

Zijn al de figuren bij Bij1 al lang gek, of nog niet zo gek lang?

Bertus Balhaar | 12-09-20 | 20:31

Communisten dus, niets meer of minder. De staat bepaald bijna alles. Heel onteigening en waar dat niet expliciet genoemd wordt, doen ze het toch want prijsbepaling en winsten worden door de staat bepaald. Anti democratie en migranten worden de baas.

Nuuk | 12-09-20 | 20:24

Hoppa, 4.000.000 ambtenaren erbij

Supernerd | 12-09-20 | 20:22

Als het aan deze wokies ligt wordt Nederland een filantropische instelling. Net als de luchtfietsers van Groenlinks zouden deze mensen eens verplicht een weekje op de hei moeten gaan zitten voor een cursus financiele basiskennis.

Burgerzaken | 12-09-20 | 20:19

"Jacobien Vreekamp is de Officier van Justitie die de deal heeft gesloten met Akwasi. Jacobien is naast 'discriminatieofficier' ook bestuursvoorzitter van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, waar KOZP'er Mitchell Esajas bestuurslid is."
Waarom blijven deze 'hoogopgeleide' vrouwtjes die vreugdeloze, talentloze hufters en smeerpijpen maar helpen? Wat schiet je er uiteindelijk mee op? Wat is het eindspel?
Interessant zal wederom het gebrek aan een mening van de VVD omtrent een zaak als deze zijn. Dat alles maar best vinden wat de corrupte gevestigde orde doet zal ze nog een keer opbreken. De zetels blijven maar binnenstromen aan de overkant.

SIogra | 12-09-20 | 20:18 | 1

Hoe komt zo'n trut en nitwit op zo'n dossier?

Of, lopen er alleen maar van dit soort debielen rond bij het OM?

Santoku | 12-09-20 | 20:51

Een beetje een rommelig artikel. Vermoedelijk ben ik even niet zo scherp. Zoals wel vaker, ja. Dank u.

Had (de onverwachte band tussen) Jacobien Vreekamp / Akwasi niet een eigen hoekje verdiend hier? Het is nogal wat, ik moet dhr Wilders toch gelijk geven, we worden steeds meer een bananenrepubliek. Een corrupt land.
-

Bernhard de II | 12-09-20 | 20:06 | 5

Totaal eens. De OvJ's in de strafzaak van Wilders mekkeren vandaag in de Telegraaf dat zij zo hun best hebben gedaan en dat zij zich zó voor hem hebben ingezet... Het gejeremieer gaat natuurlijk niet over de bewezen samenwerking met het ministerie en daarmee de politieke aard die het proces heeft gekregen. Je geloof je ogen toch niet. En dan nu dit, alwéér handjeklap om hun wereld naar eigen believen en met minachting voor de bevolking vorm te geven. Dit is eenvoudigweg alweer een constatering van corruptie en de gril in de TK mag echt wel aan. Dit verdient echt een eigen topic.

eastender | 12-09-20 | 21:41

@eastender | 12-09-20 | 21:41: Sorry, de grillen van het OM op de grill van de TK. Eens kijken hoe de coalitie juichaapjes kruipen.

eastender | 12-09-20 | 21:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Hier lopen twee draadjes door elkaar - jammer, want elk voor zich belangrijk genoeg.
En toch vind ik, met uw welnemen, de draad van Veerkamp de smerigste.
Dit soort mensen brengt de Nederlandse 'samen'leving naar de afgrond, omdat zij aantonen dat in de toekomstige samenleving typisch Nederlandse waarden als integriteit, transparantie en solidariteit afwezig zullen zijn.
Zie ook Rutte, Grapperhaus, Ollongren, enz. enz.
Zij die een voorbeeld zouden moeten zijn, zijn dat slechts van degenen die naar de afgrond hunkeren.
Ik niet, dus.

L.E. Raar | 12-09-20 | 20:05 | 1

Mee eensch... wordt op deze manier verwarrend: 2 topics die een eigen benadering meer dan waard zijn.

daytripper | 12-09-20 | 22:14

Poehhh... daar was Cuba onder Castro een Utopia bij vergeleken ... lol. Lekkertje die
mevr S S en heur clubje . We zullen maar niet vragen wie deze jokes gaat betalen , want dat lijkt me in dit geval teveel eer . Schoot , al lezend , wel meer en meer in de lach . Kortom, heb me kostelijk vermaakt .

daytripper | 12-09-20 | 20:02

het opheffen van de krijgsmacht, dan ben je toch echt gewoon ronduit kwaadaardig bezig. onvoorstelbaar.

mlmn | 12-09-20 | 20:01 | 1

Als je hier serieus op in gaat , ben je verkeerd bezig : is amusement .

daytripper | 12-09-20 | 20:03

Ze zijn er één vergeten. 'Het torentje wordt uitgebouwd, zodat we er een geldpers in kunnen zetten.'

nsprokkel | 12-09-20 | 19:56

“ Mensen met extreemrechtse opvattingen mogen geen deel uitmaken van de krijgsmacht. De krijgsmacht moet doordrongen zijn van democratische waarden. Wie het extreemrechtse opvattingen erop nahoudt staat lijnrecht tegenover deze waarden” en aangezien alles rechts van de SP volgens de psychoten van Bij1 “extreem rechts” is is dit dus een verbod op een eigen politiek denkbeeld volgens de fascisten van Simons.

mr.money | 12-09-20 | 19:55

De pinautomaat van de EU zijn we al. Als het aan Bij1 ligt, worden we ook nog de pinautomaat van het Caribisch gebied.

MAD1950 | 12-09-20 | 19:47 | 1
-weggejorist-
Santoku | 12-09-20 | 20:55

Ik moet denken aan life of brian; ‘what did the romans do for us’ scène. Zo stel ik me dat dan voor, een vergadering van op1. Maar dan met een zwarte Barrett op.

P-unit | 12-09-20 | 19:47 | 3

Judean People's Front!

NeedIsaymore? | 12-09-20 | 19:53

Follow the righteous ones: The People's Front of Judea.

Grachus | 12-09-20 | 20:13

She said Jehova!!!

VanGeffen | 12-09-20 | 20:35

Nix an de hand joh, de KOZP en OVJ zaten maar tot 20 julio in dat bestuur, maar kleine 20 dagen na de door KOZP ondersteunde haatspraak.. Nu niet meer. Dus zijn alle banden verdwenen, als bij toverslag. Weg. Niets meer van over. Duurde natuurlijk effe voordat OVJ een uitspraak over strafbaarheid kon doen natuurlijk. Is normaal. Nix an de hand, zeg ik tog.

Lepo | 12-09-20 | 19:40 | 1

Er moesten eerst wat functies worden neergelegd alvorens ze Aquarium een bosje bloemen en “sorry namens die racisten van een Nederlanders” konden overhandigen. Nog even een semi-streng broddelbriefje tikken of laten tikken door de stagiair en men deugde nog lang en gelukkig.

mr.money | 12-09-20 | 19:57

Als experiment zou het best mooie reality-tv opleveren: al dit soort extremisten van de Linkse Kerk (inclusief die officier van justitie/Akwasi groupie) bij elkaar op een eiland zetten. En dan kijken hoe ze binnen de kortste keren elkaar naar het leven gaan staan omdat niet alleen elke luxe zal verdwijnen maar ook alle basisbehoeften.
Of het hele zooitje in een willekeurig Afrikaans land. Zelfs als ze per persoon een miljoen meekrijgen, zijn ze allemaal binnen 10 jaar berooid met dit programma waar zelfs Stalin, Pol Pot en Mao koude rillingen van zouden krijgen.

benjeallanggek | 12-09-20 | 19:38

Typisch Afrikaans-Marxistisch. Tot op het bot tribaal en gedreven door slachtofferdenken. In het postcoloniaal afrika bestaan de staten alleen maar zodat iedere familie een post heeft om de producerende klasse (de boeren, waar nota bene op wordt neergekeken) periodiek uit te kloppen voor geld.

We zien geen vergiffenis, geen groter plaatje, geen enkele perspectiefzetting of genegenheid. Het is puur het verlagen naar de grootste algemene deler. Etnisch modderworstelen.

Schwanzeleber | 12-09-20 | 19:36 | 1

Daarop gebaseerd lijkt het wel of team Aquarium al enige tijd onderop in de modder ligt.

mr.money | 12-09-20 | 19:59

Laten we wachten op de doorrekening van het CPB

Abu Bachouca | 12-09-20 | 19:36 | 4

Luisteren ze niet naar. Het moet. Het CPB krijgt ook andere taken. Want democratie is afgeschaft en het hogere doel gaat boven economische afwegingen. Narekenen is discriminatie en white privilege uit koloniale tijd. CPB in communistische heilstaat taken liggen voor de hand.

TheseDays00 | 12-09-20 | 19:50

+31 Failliet en onder curatele in 3..2..1

ScumbaggusMaximus | 12-09-20 | 19:53
▼ 1 antwoord verborgen

Praktijk: moehahahahahahahaha

Omebert | 12-09-20 | 19:34

Die regenboog in het logo van Bij1 loopt zo te zien ook dwars door hun hoofd...

Nederlanddraaitdoor | 12-09-20 | 19:34 | 2

Ze verkeren in de illusie dat er aan het eind van die regenboog een hele grote pot met goud ligt

Nehemia | 12-09-20 | 19:48

Zij zijn met honderdduizenden, miljoenen zelfs. Ik ben alleen.
Zij zijn een minderheid, ik ben alleen.
Wat maakt hen een minderheid? Dát wat ze onderscheidt van de maatschappij.
Ik ben geen minderheid, want ik ben een Nederlander. Dan kiezen zij geen Nederlander te zijn, dan zijn we maar gelijk. Ze omarmen datgene dat ze een voorkeurspositie geeft. Institutioneel racisme, een rijke donkere man komt weg met antiblank sentiment door zijn connecties met invloedrijke personen.
Moet ik me met mijn autistische aanleg identificeren om ook een minderheid te zijn? Niet langer verantwoordelijk voor mijn aandeel in de maatschappij. Een beschermde mens-soort.

Pastafarianisme was een gemiste kans. Kom samen vanuit een werkelijke overtuiging, met de werkelijkheid aan jouw kant. Als je religie of dergelijks bekritiseert zonder dat daar iets intelligents tegenover staat sta je direct met 0-1 achter. Zelfs een bijpassend hoofddeksel zou nog te verdedigen zijn, als je er serieus over nadenkt. Vervolgens subsidie om samen te kunnen komen om ideeën te delen. Gebruik dan hun kracht tegen hen. Slechts een idee, ik ben niet zo ondernemend aangelegd.

nsfl | 12-09-20 | 19:34 | 2

U heeft duidelijk ZIjne Noedeligheid niet helemaal goed begrepen. Naja, als ik zo lees heeft u wel meer niet helemaal begrepen.

elfenstein | 12-09-20 | 19:58

@elfenstein
Het gaat uw vergiet te boven.

nsfl | 12-09-20 | 20:30

Wien Neêrlandsch bloed door d'aderen vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff' den zang als wij:
Hij stell' met ons, vereend van zin, Met onbeklemde borst,
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst.

IdeasAreBulletproof | 12-09-20 | 19:31 | 1

Eetste twee zinnen zing ik mee, maar bij 3e zin wordt het een contradictio interminis...

Bloempje | 12-09-20 | 20:40

Hier leek zelfs de DDR nog kapitalistisch bij.

WackoError | 12-09-20 | 19:28 | 2

De DDR was kapitalistisch genoeg om in de Koude Oorlog, ónze uniformen te produceren... SS c.s. zullen niets scheppen.

Guido | 12-09-20 | 19:35

Man als dit er door zou komen (haha) dan gingen alle mannen verhuizen naar Duitsland. Succes met je 30 urige werkweek.

Omebert | 12-09-20 | 19:36

Als ik dit zo lees, snap ik wel waarom ze kinderen met leer-en/of mentale problemen toegang wil geven tot het reguliere onderwijs. Zou zij best baat bij hebben gehad.

Recreatiedictator | 12-09-20 | 19:27

Geert heeft gewoon gelijk: Als je ziet hoe Akwasi de dans ontspringt, zijn we inderdaad op weg om een corrupt land te worden. Als Grapperhaus klaar is met het betalen van zijn corona-boetes, kan hij misschien even tekst en uitleg geven in het Parlement...

Hendrick9999 | 12-09-20 | 19:27 | 1

Grapperhaus betaalt geen cent aan coronaboete. Hij is Jan met de pet niet.

El Rico Grande | 12-09-20 | 20:04

Jacobien Vreekamp, Officier van akwasi.

Deze is minstens net zo lijp als akwasi, met het OM daarbij want die laat dit gebeuren. Duidelijk te licht voor een functie als officier van justitie in dienst van de maatschappij.

Aanpakken deze corrupte zieligheid zonder ruggengraat.

Santoku | 12-09-20 | 19:25 | 2

Ik mag hopen dat er Kamervragen komen over deze corrupte OvJ. X ongeschikt.

5611 | 12-09-20 | 19:53

@5611 | 12-09-20 | 19:53: Greet zal iig vragen hebben aan Ferd Geloofwaardigheid.

ScumbaggusMaximus | 12-09-20 | 19:56

Ik verzoek de reaguurders dan ook, wanneer zij straks hunne legerstede opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.

Brabeaulander | 12-09-20 | 19:24 | 1

verNederlandertjes hebben geen 2A en zijn letterlijk het bokje. Kunnen niets beginnen tegen zelfs de kleinste crimineel.

Graaf_van_Hogendorp | 12-09-20 | 19:25

Vreekamp kunnen we toevoegen aan het rijtje Kaag, Ollonkreng en Halsema.

Harrie7949 | 12-09-20 | 19:23 | 4

Wat is het nut van toevoegen aan lijstjes?

F. Jacobse | 12-09-20 | 19:41

@F. Jacobse | 12-09-20 | 19:41: Ooit is hun valse spel voorbij.

5611 | 12-09-20 | 19:54
▼ 1 antwoord verborgen

Ik blijf erbij dat Silly Syl er met al haar geestelijk gestoorde fratsen er alleen maar in zit voor het geld. Haar geld. Volgens mij hebben de meeste Surinamers en Antillianen dat feilloos door en voelen ze zich in de breedte niet of nauwelijks aangesproken door haar waanzin.

suscrofa | 12-09-20 | 19:23 | 2

De meeste anti’s die ik ken stemmen PVV

Turbulentie? | 12-09-20 | 19:24

Klopt. Ze weet dat ze nooit gaat regeren dus ze kan beloven wat ze wil. Maar door voldoende mensen te “behagen” kan haar droom werkelijkheid worden; een zetel in de kamer voor haar. Ach ja, veel beloven, weinig geven doet een gek in vreugde leven.

EG61 | 13-09-20 | 16:20

Rassenjustitie!

Abu Bachouca | 12-09-20 | 19:39

Oftewel: Hoe maak je Nederland kapot in 84 pagina’s zwakzinnig en gekwetst gelul.

Zeddegeizot | 12-09-20 | 19:22

Over welk ver land gaat dit? Uit welk land komt BIJ1?

hoogstetijd | 12-09-20 | 19:20 | 2

Suriname en de Sovjet Unie.

Graaf_van_Hogendorp | 12-09-20 | 19:21

Lalaland.

TheseDays00 | 12-09-20 | 19:54

De GGZ kan deze waandenkbeelden ook niet veranderen vrees ik.

Vrijhetzelaar | 12-09-20 | 19:19

Menstruatieverlof, ejaculatieverlof het moet gewoon kunnen.

Leptob | 12-09-20 | 19:18

Bijeen gerommeld

Pummetje | 12-09-20 | 19:18

Bestuurders dienen de schijn van belangenverstrengelingen te vermijden, hoe zit eigenlijk met Officieren van Justitie?

Crusher | 12-09-20 | 19:17 | 2

Net zoals het met bestuurders en politici zit. Volop belangenverstrengeling. De Afghaan die een verstandelijk beperkte meisje had misbruikt werd ook de allerlaagste straf opgelegd door een rechter die een verleden had met Vluchtelingenwerk. Want anders zou zijn verblijfsvergunning in gevaar komen en vrouwlief was net aan het overkomen om gesubsidieerd van onze samenleving te gaan genieten.

Graaf_van_Hogendorp | 12-09-20 | 19:19

Goed plan. *proest*

Vanilla | 12-09-20 | 19:16

Een hele boel redenen om emigratie te overwegen

Abu Bachouca | 12-09-20 | 19:16 | 1

Van mevrouw Simons, ja.

Rico Tampeloerus | 12-09-20 | 19:34

Welke rol speelde Jacobien bij de vervolging van de Blokkeerfriezen? De naam is eerder langsgekomen.

Frau Merkel | 12-09-20 | 19:16 | 1

Jacotje is een useful idiot.

Graaf_van_Hogendorp | 12-09-20 | 19:18

Nou ja, misschien kan Sylvana altijd nog bij het OM gaan werken.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 19:16

Oei oei, het OM toont steeds meer haar ware gezicht. Corrupt is te zwaar aangezet maar vooringenomenheid met als hoger doel de autochtone bevolking kleineren ten gunste van zwarten en licht getinte.. dit is niet goed mensen..

MINDER | 12-09-20 | 19:16 | 3

Precies. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Is dit nu het resultaat van jarenlang VVD beleid?

Benieuwd naar de BBQ van Geertje de komende week.

Peerkeoud | 12-09-20 | 19:21

@Peerkeoud | 12-09-20 | 19:21:
Waarom, ze blijven allemaal lachend zitten met een middelvinger naar Geertje. En het volk kiest weer voor ze in 2021. Er is weer voetbal op tv ga dat maar kijken is nog zinniger ook.

Graaf_van_Hogendorp | 12-09-20 | 19:22

Het OM is simpelweg meer onder invloed van de politiek (die “correct” wil zijn = heeft zetels nodig) dan we ooit hebben vermoed. En dan wenselijk is.

EG61 | 13-09-20 | 16:22

"Mensen met extreemrechtse opvattingen mogen geen deel uitmaken van de krijgsmacht. De krijgsmacht moet doordrongen zijn van democratische waarden. Wie het extreemrechtse opvattingen erop nahoudt staat lijnrecht tegenover deze waarden."

Er is al weinig democratisch meer aan Nederland, Nederlamd.
Waarom? Door extreemlinks, die is al decennia 'aan de macht' in Den Haag en daarbuiten, alle instanties zijn geinfesteerd door de links ongewervelden en nog worden deze instanties racistisch genoemd en wordt er om vooral nog meer van dat links gevraagd en geroepen.

Terwijl eigenlijk wat rechts wordt genoemd eerder zal staan voor een duidelijke en eerlijkere maatschappij.

Wie bepaalt hier nu eigenlijk wat extreemrechts is, partijen als én volgers van Deug66 en groenleugen? Vergeleken met hun en het politieke frame van tegenwoordig dat zo fucked up naar (radicaal)links is doorgeschoten is alles wat eerder centrum is of vooruit ietsje rechts daarvan al gauw extreemrechts. Terwijl ze eerder het beste voor hebben met land en maatschappij in tegenstelling tot die (extreem)linkse kutpartijen zoals bij1. Helemaal van de potgerukt, alleen maar bij1 om het willen nemen, (uit)zuigen, het geven/maken van hoop stampij en het creëren van onzinproblemen.

Santoku | 12-09-20 | 19:14 | 2

Zowel extreemrechts als extreemlinks zijn uitwassen waar niets goeds uitkomt. Extreemlinks is in Nederland helaas ingeburgerd. GroenLinks is bon ton bij politici, academici een vele anderen.

El Rico Grande | 12-09-20 | 19:21

@El Rico Grande | 12-09-20 | 19:21: ja maar dan heb je het duidelijk over werkelijk extreemrechts. Dit links doet alsof pvv en fvd extreemrechts zijn, dat krijg je alleen maar voor mekaar wanneer jezelf radicaal/extreem links bent.

Santoku | 12-09-20 | 19:33

Akwasi's vermogen schijnt meer dan die 3 miljoen te zijn. Daar gaat z'n erfenis uit de slavenhandel.

RandyBiel | 12-09-20 | 19:14

Best wel een lang verkiezingsprogramma voor een surinaams kapstertje

eye | 12-09-20 | 19:13

Euthanasie beschikbaar stellen voor kinderen onder de 12. Serieus? Als je 3 bent snap je niet eens wat doodgaan inhoudt. Is ze tegen levensdrang ofzo?

Rest In Privacy | 12-09-20 | 19:13 | 1

Ja. Hoe kan ze dit lijstje anders bij elkaar krijgen?

Frau Merkel | 12-09-20 | 19:17

Ik twijfel nog tussen BIJ1 en DENK.

VanBukkem | 12-09-20 | 19:13 | 2

Gewoon op stemformulier beide inkleuren.

gebruikesrnaam | 12-09-20 | 19:16

Gewoon Nida doen, die willen (op termijn) alcohol in de ban.

Rico Tampeloerus | 12-09-20 | 19:44

Compleet ingesneeuwd en in verregaande staat van hersenverweking dat BIJ1. Maar het gedachtengoed zal in 020 Wappiestan ongetwijfeld hier en daar resoneren.

Grijskijkert | 12-09-20 | 19:12

Het OM is corrupt.

Brainder | 12-09-20 | 19:12

Niets nieuws onder de zon. Dit programma is identiek aan die van de VVD. Alleen die zeggen het niet..

Regnerus | 12-09-20 | 19:11

Lekker hè Jacobien, een leven lang deugen?! Corrupte zooi daar, ongeloofwaardig tot op het bot.

dekeerldatisdeboer | 12-09-20 | 19:11

Dit alles uit het brein van een verknipte kapster...
Oh wacht, ook al voor gezakt...

A333aan | 12-09-20 | 19:10 | 1

Maar één ding moet je haar/hem nageven ; ze/hij is bezorgd over haar/z'n pensioen , want een kasteel in Suriname kun je niet bijelkaar fietsen van een AOWtje van haar/zijn voormalige slavenhouders, na een bestaan als kapster.

daytripper | 12-09-20 | 22:47

Ook kiezen we ervoor niet te investeren in het bestraffen van kleine misdaad en investeren we niet in de politie.

^^
Koekoek.

Is dit nog nieuws? | 12-09-20 | 19:10 | 1

Finse achterban paaien

EG61 | 12-09-20 | 19:43

Ja, ik ben om. Ik ga d'r op stemmen. Veel kwaad kan die sufkudt in haar eentje niet maar jongens wat gaan we lachen...

elfenstein | 12-09-20 | 19:09 | 3

Ze is "gekozen" (lees er werd net zolang doorgeteld tot ze net voldoende had voor een zeteltje) en ze is haast nooit in de Amsterdamse gemeenteraad en lapt ook nog eens de regels aan de laars want ze woont niet in Amsterdam.

Verwacht niets van Silly Syl in de 2e kamer. Gaat in haar Afrikaans gewaad (*proest*) op de eerste dag op de foto staan en verder ziet u haar nooit meer.

Graaf_van_Hogendorp | 12-09-20 | 19:17

@elfenstein | 12-09-20 | 19:21:
Zou me eerder zorgen maken over apparatchik Klein Wassink en zijn (s)linkse vrindjes van de PvdA, SP en GL die ook oververtegenwoordigd zijn in de ambtenarij.

Graaf_van_Hogendorp | 12-09-20 | 19:24

Opvallend dat het linkse vulgus altijd een alle menselijke hoop uitdovende hoeveelheid woorden nodig heeft om zijn punt te maken. De columnisten op de witte onderbroek blinken ook uit in hun eindeloze woordendiarree.

gestoptmetroken | 12-09-20 | 19:09

Alsof ze naar AOC en de rest van de DemSocs in de VS hebben geluisterd en dachten dat ze een goed idee heeft.

Battery!!! | 12-09-20 | 19:09 | 1

Niet alsof. Dat is gewoon zo. Sillysyl vindt dergelijke alleshaters prachtig, ze is er zelf een.

elfenstein | 12-09-20 | 19:11

Zo ziet het partijprogramma er uit van een verzameling geestelijk gestoorden. Dat ze hun wappiness zo uitvoering hebben gedocumenteerd is dan weer nieuw voor me. Bi-fucking-zar dat dit soort mafklappers al zo ver weten door te dringen in het (gemeentelijke) bestuur.

Crusher | 12-09-20 | 19:08

Ik geef mezelf voor de rest van het weekeinde 'GS-vrij'. Alleen al dit topic is heel slecht voor mijn bloeddruk.

Der Schnitzeljäger | 12-09-20 | 19:07

Minderheden voelen zich automatisch minderwaardig, doe je weinig aan.

Neuth | 12-09-20 | 19:07 | 2

Bij sommige minderheden zit het niet tussen de oren. Die doen gewoon mee en ondervinden erg weinig weerstand van 99,9% van de blanke bevolking in dit land.
Er zijn er ook die liever de makkelijke slachtofferweg kiezen en daarvoor ook ruimschoots gefaciliteerd worden door onze fijne beleidsmakers.

Peerkeoud | 12-09-20 | 19:29

@Peerkeoud | 12-09-20 | 19:29: Zou kunnen niet dak onderzoek heb gedaan ofzo. Weet zelf als brillenjood dat dat i.i.g. niet heel prettig is.

Neuth | 12-09-20 | 19:35

Nou werkgevers, nog meer bewijs om sollicitanten die op Bij1 stemmen toch maar niet aan te nemen!

A333aan | 12-09-20 | 19:06 | 1

Als het goed is kom je daar tijdens een sollicitatiegesprek niet achter, waar iemand op stemt. Mij is nog nooit gevraagd wat ik vind van Mark Rutte, of van immigratie. Al moet ik zeggen dat ik de vorige keer wel was vergeten om mijn Wilderspruik af te zetten. Ik weet niet of dat is opgevallen tijdens het gesprek. Ik kom meestal vrij goed uit mijn woorden tijdens zulk soort gesprekken.

GeenHeil | 12-09-20 | 19:12

Had weer een natte droom vannacht.
Ging over Sylvana, mijn lekkertje.

HoerieHarry | 12-09-20 | 19:05 | 2

maak me gek.

horsteknots | 12-09-20 | 19:11

Liep ze door de regen Harry?

F. Jacobse | 12-09-20 | 19:15

Hele programma ademt ,wij willen geld en nog meer geld en de witte (geuzennaam) moet dat ophoesten tbs alle klaplopers in dit land die geen enkele bijdrage leveren aan de welvaart en leefbaarheid in dit land.
Zou wel leuk wezen als silly syl een zeteltje krijgt in de tk want wat zullen we een hoop lol krijgen bij debatten

Loempia | 12-09-20 | 19:05

Wat is "een toegankelijke, neurodiverse, LHBTQIA+-inclusieve zorg"?

Is dit nog nieuws? | 12-09-20 | 19:04 | 1

Ik was het ook helemaal kwijt bij neurodivers maar Google bracht uitkomst:
"De term neurodiversiteit verwijst naar variatie in het menselijk brein met betrekking tot gezelligheid, leren, aandacht, stemming en andere mentale functies. Het werd in 1998 bedacht door de Australische socioloog Judy Singer, die samen met de Amerikaanse journalist Harvey Blume hielp het concept populair te maken."

Bugblatter | 12-09-20 | 19:32
-weggejorist-
Der Schnitzeljäger | 12-09-20 | 19:04

OK ik geef het toe, ik heb het eerste stukje gelezen en kreeg opeens jeuk bij "menstruatieverlof". Vervolgens heb ik het nog drie zinnen volgehouden en ontstonden er exceemplekken op mijn oogballen en begon ik te trillen. Eigenlijk past hier maar 1 woord
K N E T T E R G E K

de Jager59 | 12-09-20 | 19:04 | 1

Ik was gestopt bij menstruatieverlof. Echt dat zulke mensen bestaan, wat een wereld.

IJsbakker | 12-09-20 | 19:09
-weggejorist-
Jeggeworist | 12-09-20 | 19:03

Komop mensen, huisdieren zijn best te eten

Turbulentie? | 12-09-20 | 19:03 | 1

LOL

Der Schnitzeljäger | 12-09-20 | 19:05

Sylvana
Geen verstand.

Is dit nog nieuws? | 12-09-20 | 19:03

Nog effe dit, Sylvana: alle kleuren van de regenboog bij mekaar levert WIT op. Kun je dat ook ff tackelen?

Eric Newby | 12-09-20 | 19:02 | 2

Je stelt nu een wetenschappelijke vraag, dus een vraag waar "denken" voor vereist is en dat betekent dat je geen rekening houdt met neurodiversiteit en dat betekent weer dat je dus gewoon een vuile neurist en racist bent en bovendien een Sylvanist.

GeenHeil | 12-09-20 | 19:06

Grindbak heeft vanmorgen netjes medegedeeld hoe dat OM in mekaar zit, Nederland schaam U.

grindbak | 12-09-20 | 19:01

Dit is wel een mooie...
“We heffen een eenmalige coronataks van 5% op de financiële vermogens en het vastgoed van multimiljonairs met meer dan 3 miljoen euro.”

De grens ligt bij 3 miljoen... daarmee weten we dus dat het fiscale vermogen van Sylva Nasi Mons ca. € 2,99 miljoen is.
Een beetje zoals Bernie Sanders die altijd hoge heffingen op “miljonairs & billionairs” wilde, totdat hij 4 jaar geleden door Killary met miljoenen is afgekocht. Dit jaar sprak hij alleen nog van extra belastingen voor billionairs. Want hij was zelf miljonair geworden.

Stormageddon | 12-09-20 | 18:59

“We stellen een menstruatieverlof in.”
Dan wil ik ook menstrueren...

Ik heb zoiets van... | 12-09-20 | 18:59 | 4

Ik wil ook een masturbeer verlof.

dik van alster2409 | 12-09-20 | 19:03

@dik van alster2409 | 12-09-20 | 19:03: Fapforfait

horsteknots | 12-09-20 | 19:13

@dik van alster2409 | 12-09-20 | 19:03: net 1 week verlof verdiend? Nee, niet antwoorden.

TheseDays00 | 12-09-20 | 19:59
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ben even in de war - dit zijn plannen voor Amsterdam toch, hopelijk?

Veldmaarschalk Sorry | 12-09-20 | 18:59 | 2

Nee hoor, ze willen ook landelijk meedoen. Achterop het stembiljet, lijst 28 of zo.

Stormageddon | 12-09-20 | 19:04

Karin Hildur gaat het allemaal regelen. Ik hoop voor de deugnegers dat ze iets voortvarender te werk gaat dan op BiZa, anders wordt het nooit wat.

Frau Merkel | 12-09-20 | 19:09

"Nederland betaald herstelbetalingen... aan de eilanden voor..."

Aan Texel, Schiermonnikoog en Terschelling enzo?

Caribisch Nederland wordt als zelfstandig/autonoom gebied al jáááren gesubsidieerd.

Santoku | 12-09-20 | 18:59

Een plan-economie, dus.
Het grote verschil met 100 jaar geleden is dat Vladimir en Jozef vonden dat er niet zoveel geouwehoerd moest worden, maar flink gewerkt.
En zelf toen lukte het niet.

zetje01 | 12-09-20 | 18:58 | 1

Maakt niet uit. Alle blanke mannen naar de Goelag!

Eric Newby | 12-09-20 | 19:06

Menstruatieverlof ? Prima, zijn we mooi van die zure chagrijnige wijven af op de werkvloer. Maar als het wel even gechecked wordt. Je kunt het ook veinzen hè ? Sorry, ga naar huis ben een beetje ongesteld vandaag. Dan vreet Sil dus helemaal geen ene reet meer uit.

suscrofa | 12-09-20 | 18:57

Ziek!

Bloemschikliefhebber | 12-09-20 | 18:57

Bij1? Het zal wel. Heeft Jacobien Vreeland wel eens van belangenverstrengeling gehoord? Ze deugt niet. Inmiddels lijkt het OM steeds meer een corrupte organisatie te zijn.

El Rico Grande | 12-09-20 | 18:57 | 3

Lijkt? Blijkt!

Frau Merkel | 12-09-20 | 19:09

Als men niet gewoon elkaar ligt uit te wonen. Of meineed pleegt of iets met kinderporno of, of, of.

F. Jacobse | 12-09-20 | 19:17

@Frau Merkel | 12-09-20 | 19:09: het blijkt inderdaad.

Harrie7949 | 12-09-20 | 19:20

Ze vergeten nog wat;

"En de 'fraaie' resultaten uit het verleden garanderen in dit geval 100% zeker uw paupertoekomst, incl hongersnood en leven op straat tussen de Roma's en Sinti's, of in de goelag, stemmen op Bij1 kost uw al uw geld, bezit en posities".

Zer0-hedger | 12-09-20 | 18:55 | 1

Wat is er mis met aroma’s en Sinti’s? Ze hebben ook een dak boven hun hoofd.

El Rico Grande | 12-09-20 | 18:57

'Training en protocollen omtrent vuurwapengebruik worden fors strenger: zo mag politie niet schieten om iemand aan te houden.' Ze kennen in ieder geval wel hun achterban.

Snorkle | 12-09-20 | 18:55 | 1

Die krijgen een monopoliepositie voor het legaal gebruik van geweld.

Bloemschikliefhebber | 12-09-20 | 19:52

"Instanties die etnisch profileren worden strafrechtelijk vervolgd. Het nieuw op te richten Ministerie van Gelijkwaardigheid ziet erop toe dat gedane schade wordt hersteld."

Oké. Mevr. BIJ1 doet niet anders dan (etnisch) profileren en exclusief denken onder het mom van inclusief.

Santoku | 12-09-20 | 18:54

En jacobien vreekamp ook.

flesje | 12-09-20 | 18:54

Bij het OM is overigens geen OvJ te vinden die onafhankelijk is, ze zijn allemaal geselecteerd op basis van politieke voorkeuren en verstrengeling met politieke belangengroepen, de rechtsstaat is heel welbewust uitgehold. Het verschil is dat het nu allemaal zelfs voor alle wegkijkers niet meer valt te ontkennen.

smdyasc | 12-09-20 | 18:53

Het is gek.

flesje | 12-09-20 | 18:53 | 1

Nou nou. Het zijn ook mensen! Het lijkt er tenminste ergens nog op.

Frau Merkel | 12-09-20 | 19:11

Zou er kans zijn dat deze nachtmerrie doorgaat dan zou ik op mijn oude dag alsnog moeten vluchten.

jan99 | 12-09-20 | 18:52 | 5

Ja, het is een korte route naar Nederland als pauperhoekje van Europa.

Harry.Langezwaal | 12-09-20 | 19:00

@Zer0-hedger | 12-09-20 | 18:59: en daarom strenge 100% grenscontroles voor uitreizigers. De benodigde douanecapaciteit kan worden gecreëerd door alle controles op te heffen op reizigers die het land binnen komen.

Veldmaarschalk Sorry | 12-09-20 | 19:06

@Veldmaarschalk Sorry | 12-09-20 | 19:06: Misschien dat Silly nog terecht kan bij wat oude vopo's hoe je zorgt dat de bevolking niet kan vluchten.

5611 | 12-09-20 | 20:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit is corruptie van het Lukashenko-niveau. Schandalig!

Rico Tampeloerus | 12-09-20 | 18:52 | 3

Lukashenko laat via Facebook weten hier niet mee geassocieerd te willen worden.

TheseDays00 | 12-09-20 | 18:59

In Polen liggen ze in een deuk.

dik van alster2409 | 12-09-20 | 19:15

Bij1 heeft trouwens opvallend veel taken toebedeeld aan de institutioneel racistische overheden.

zetje01 | 12-09-20 | 18:51 | 1

Inderdaad.

De overheid is racistisch —> laten we alles nationaliseren!

Huh?

Turbulentie? | 12-09-20 | 18:53

Lijp1

halfvolle glas | 12-09-20 | 18:51

Voor dat debacle met Jacobien V. heb ik al helemaal geen woorden. Rechtsstaat. Das war einmal.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 18:51

We schaffen de belastingen af, zodat iedereen rijk is. We legaliseren drugs en alle andere misdaden zodat er geen politie en rechtsapparaat meer nodig is.

Toverkol | 12-09-20 | 18:50

Wow. De lange arm van het marxisme zit diep in het rectum van soepsidie, onderwijs, cultuur en overheid verNederlandje. En dan durven policor figuren nog met droge oogjes te beweren dat we in een democratie leven en het spook van marxisme slechts verzonnen is.

Graaf_van_Hogendorp | 12-09-20 | 18:50 | 1

Sterker nog.
U wordt “aangepakt” als u over marxisme begint.

Turbulentie? | 12-09-20 | 18:55

"De basisbewapening van de politie gaat terug naar wapenstok en pepperspray."

Alleen bij blanke agenten of bij allemaal?

kloopindeslootjijook | 12-09-20 | 18:49 | 1

Welke blanke agenten?

TheseDays00 | 12-09-20 | 18:51

Wie wil er een 'best of' maken?
Bij deze alvast van harte gefeliciteerd met een blijvende beschadiging aan uw zenuwstelsel.

zetje01 | 12-09-20 | 18:49

Vreekamp blijkt sinds eind juli niet meer in het bestuur van de stichting te zitten.
Maar dit is een geplande actie geweest na de uitspraak van die terrorist. Het is zorgvuldig op touw gezet

dik van alster2409 | 12-09-20 | 18:48 | 2

Daarom duurde het onderzoek zeker zo lang.

laatjenietkisten | 12-09-20 | 18:49

Hoe heeft ze ooit die positie kùnnen krijgen met zo'n achtergrond? Ach, we hebben een terroristenmatras en een zweedse troela in de regering en dubbele paspoortislamieten in de Tweede Kamer, waaronder de voorzitter.

Frau Merkel | 12-09-20 | 19:13

Ik ga er zéker op stemmen. Het maakt toch geen reet uit welk vakje je aankruist en dan hebben we in ieder geval extra entertainment. Bij1!

YoMoms | 12-09-20 | 18:48 | 4

@Grijskijkert | 12-09-20 | 19:09:
Blijf maar lekker naïef en denk maar dat je stem iets gaat uitmaken. Zoals George Carlin al zei; "this country has been bought and paid for a long time ago"

Ga jij maar lekker het verschil maken met een PVV of FvD die never nooit een meerderheid halen en als 1 van die 2 per ongeluk de grootste wordt meteen een codeïne sanitaire opgeworpen krijgt.

YOU need to flush your head. Dumb fuck

YoMoms | 12-09-20 | 19:23

@YoMoms | 12-09-20 | 19:23: Iemand voor dumb fuck uitmaken en dan zelf met aannames komen.... mwuahaha.... kneus.

Grijskijkert | 12-09-20 | 20:43
▼ 1 antwoord verborgen

"Uit onderzoek blijkt dat mentale gezondheidsproblematiek bij mensen van kleur minder goed wordt herkend." Holy shit dat is een waarheid als een koe!

nieuwe_Deen | 12-09-20 | 18:47

Op zich kan ze van alles beloven, ze gaat nooit regeren dus hoeft ze het niet na te komen. Maar het vergroot de kans op 1 zetel, haar onderliggende doelstelling

EG61 | 12-09-20 | 18:47 | 1

Check..

WasHetMaarMakkelijk | 12-09-20 | 18:55

Laten we Sylvana haar programma uitvoeren. Nederland loopt dan leeg, omdat de kansrijken naar strengere en betere landen emigreren, waar mensen alleen met hun kwaliteiten en vermogen welkom zijn. Wat dan van Nederland overblijft is een land in chaos waar niemand naar toe wil varen met een smokkelboot.

Jan de Vries | 12-09-20 | 18:47 | 2

Dit scenario heb ik al eens uitgetypt maar het werd gejorist. Blanken trekken nu al massaal weg uit Nederland en over een jaar of 10 tot 20 zijn er te weinig werkende autotochtone Nederlander om te betalen voor alle werklozen van een bepaald continent dat niet genoemd mag worden. Die werken namelijk niet maar zijn zich hier wel in recordtempo aan het voortplanten. Alles wat u koopt is extreem belast, alles wat u ontvangt is extreem belast, en het is wel duidelijk wat met die centen gefaciliteerd word.

Bloemschikliefhebber | 12-09-20 | 19:01

Er zit niets anders op dan op een strategische plek een atoombom te gooien zodat Nederland (mag die naam nog blijven) vanaf niks wordt opgebouwd. Ik zie in dit lijstje geen mogelijkheden tot het uitvoeren van wensen. Bij1 zegt: alles is kut.

Leptob | 12-09-20 | 18:47

Soort Atlas Shrugged maar dan in het echt. "From each according to his ability, to each according to his needs". Leuk boek om in de auto (file) te luisteren. Wel beetje saai soms.

harry21 | 12-09-20 | 18:47

Tering die Officier van Justitie Jacobien Vreekamp die vuistdiep betrokken is bij al die eenzijdige schreeuwclubs en tegelijkertijd OvJ is vermeende discriminatiezaken. Kan het OM nog meer gezag verliezen?

moonshiner3519 | 12-09-20 | 18:47 | 4

Telegraaf heeft al de kop
“Officier akwasi-deal werkte samen met kozp-voorman

laurentius | 12-09-20 | 18:53

Nauwelijks.

Harry.Langezwaal | 12-09-20 | 18:54

Je weet toch dat dit soort mensen bijna bovenaardse krachten hebben als het om objectiviteit gaat.

pejoar | 12-09-20 | 18:58
▼ 1 antwoord verborgen

En we veranderen de naam van Nederland in New Cuba of zo.

EG61 | 12-09-20 | 18:46

Er staat nog niet bij hoeveel kinderen we mogen krijgen

laurentius | 12-09-20 | 18:46

Dat programma van Bij1 zal wel. Er komt alleen maar onzin uit die club, maar gelukkig is het beperkt tot het gekkenhuis Amsterdam.
Wat wel erg is, is dat het racistische BLM/KOZP activisme in ons "onafhankelijke" OM is binnengedrongen.

Schmalz | 12-09-20 | 18:45 | 4

@YoMoms | 12-09-20 | 18:49: Ja hoe zou dat toch komen ? Zouden jouw corrupte extreemlinkse vrinden hier een rol in spelen ? Nee toch zeker !Dumb fuck .....

Koning BongoBongo | 12-09-20 | 19:46
▼ 1 antwoord verborgen

Dit programma is racistisch, discriminerend en oliedom.

Rennieflox | 12-09-20 | 18:45

Vergeet het partijprogramma van Silly Syl. Jacobien Vreekamp is veel gevaarlijker.

threeheadedmonkey | 12-09-20 | 18:45 | 2

Vrees dat het OM vergeven is van dit soort volk. Waarom mogen deze mensen uberhaupt nevenfuncties aanvaarden?

Ad1617 | 12-09-20 | 18:50

@Ad1617 | 12-09-20 | 18:50: Nee, waarom mogen extreemlinkse actievoerders OvJ worden en dan ook nog de rechtsgang tegen hun vriendjes mogen saboteren?

5611 | 13-09-20 | 00:05

In Venezuela hebben ze ook geprobeerd zoveel mogelijk bedrijven te nationaliseren en vermogens weg te belasten. Gaat de eerste paar jaar ok, tot het geld op is waarna burgeroorlog, inflatie en hongersnood ervoor zorgden dat iedereen die dat kon wegvluchtte.

Diederik_Ezel | 12-09-20 | 18:43 | 1

En feest vieren deden ze!!
Ooow het was zo mooi, eindelijk een ware socialitische heilstaat!
Nu vreten ze hun waardepapier, want a) het is geen drol meer waard en b) er is niets anders te vreten.

Zer0-hedger | 12-09-20 | 19:01

Zo te lezen wil silly Syl van Nederland een ‘failed state’ maken naar Surinaams voorbeeld.

Veiligheidsslot | 12-09-20 | 18:42

Doe ik er deze ook even bij(als het mag)
Opmerkelijk: “onpartijdige” officier van justitie leidt organisatie die Zwarte Piet bestrijdt
cultuurondervuur.nu/opmerkelijk-onpar...

komtdatschot | 12-09-20 | 18:42

Samengevat, als je een zieke, oude, gestoorde neger bent zonder geld en met 14 kinderen, is dit het partijprogramma waar je op zat te wachten.

captainobvious | 12-09-20 | 18:41

Ik ben meer een fan van het politieke programma van president Camacho: meer geweld op TV! En dan geen Disney geweld maar ECHT geweld:
www.youtube.com/watch?v=llwgHjfagBo

petersteenkamp | 12-09-20 | 18:41

Linkse mensen en corruptie... zeer weinig nieuws aan.

maar dat partij programma, hoe verneuk je een land de diepgang in. Venuzuela 2.0.

Ins0mnia | 12-09-20 | 18:41

En hoe willen ze dat allemaal gaan betalen?

Nehemia | 12-09-20 | 18:40 | 7

Dat ga JIJ betalen, wat denk je anders?

Voorgeenchanterikpeu | 12-09-20 | 19:15
▼ 4 antwoorden verborgen

Menstruatie-verlof.

Geen les deze week, want de juf heeft menstruatieverlof.
Geen burgemeester deze week, want met menstruatieverlof
Geen verpleegkundige deze week, want met menstruatieverlof.
Geen D66 Minister president deze week, want met menstruatieverlof.

kloopindeslootjijook | 12-09-20 | 18:39 | 4

Dat laatste is dan wel weer een voordeel.

halfvolle glas | 12-09-20 | 18:55

Menstruatieverlof van vier weken; gaat de ene periode keurig over in de andere. Hoef je nooit meer te werken. En dan klagen dat vrouwen geen gelijke kansen hebben.

Toverkol | 12-09-20 | 19:02

Ik hoop dat Sylvana hele lange menstruatie periodes heeft...

Fele | 12-09-20 | 19:03
▼ 1 antwoord verborgen

Gemeenschappelijke vrienden met Esajas, Bergman en Ewout.... One degree of separation. Dat vind ik al heel eng worden Bart; dan komt de waanzin wel heel dichtbij. Als we het dan toch over hygiëne en virussen hebben tegenwoordig: een beetje sociale hygiëne en afstand van dit soort neomarxistische hersenvirussen is wel aan te bevelen.
Just saying.

Stormageddon | 12-09-20 | 18:38

In die brief staat dat er bezwaar gemaakt gan worden tegen het besluit van de OvJ. Ik neem aan dat er al bezwaar is gemaakt?

Muxje | 12-09-20 | 18:39

Prachtig partijprogramma voor een failliet land. Ze kan er zo mee naar Suriname.

kalescheet | 12-09-20 | 18:37 | 1

Hugo Chavez was minder extreem en je ziet hoe Venezuela floreert. Iederéén gelijkwaardig, want iedereen straatarm!

flashforward | 12-09-20 | 18:49

Dus slogans voor Bij1: ben je een minderheid, dan sta je bij ons op1 en heb je geld, dan pakken we dat af en geven we af aan mensen met weinig/geen geld. Welke ambitie hebben ze nou nog?

LuNaTeeQ | 12-09-20 | 18:36 | 2

Staat in het programma: Nederland moet 100% communistisch worden.

Bloemschikliefhebber | 12-09-20 | 19:03

Je vergeet het belangrijkste: als je geld hebt pakken we het af, nemen wat we zelf willen hebben, houden nog wat achter en gooien wat kruimels naar het gepeupel.

Voorgeenchanterikpeu | 12-09-20 | 19:17

Jeetje zeg, ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat kinderopvang heel veel geld kost, omdat er 1 begeleider per 4 kinderen nodig is, de opvang van 12 uur per dag open is, begeleiders zeer veel cursussen moeten volgen etc.
Maar nu blijkt volgens deze partij dat je kinderopvang gewoon gratis kan maken. ( hoe wordt uiteraard niet uitgelegd )
Dat we daar nooit eerder aan hebben gedacht zeg...

Fele | 12-09-20 | 18:36 | 1

Voor veel minderheden is de kinderopvang al gratis (ook al zitten ze gewoon thuis).

LuNaTeeQ | 12-09-20 | 18:37

Neurodiverse psychiaters en verplegers....
Goed plan!

De Treinende Rechter | 12-09-20 | 18:34 | 4

@Xbitt | 12-09-20 | 18:36:
Applied Behavioural Analysis. Komt neer op intensieve 1 op 1 begeleiding waarbij onhandig gedrag wordt vervangen door gewenst gedrag. Van mensen bedanken aan het eind van een ontmoeting tot je zooi keurig opruimen tot leren stilzitten tot kleine klusjes leren. Vooral bij kinderen ingezet. Bij autisme, maar ook bij adhd, agressieproblemen, angstklachten etc.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 18:59

@elfenstein
lol om jouw conclusie

Rest In Privacy | 12-09-20 | 19:00
▼ 1 antwoord verborgen

Lijkt me een prima onderzoeksartikel voor Follow the Money of Argos, de verwevenheid van activistische raadslieden van het OM met BLM-gelieerde partijen en/of de groene agenda. En natuurlijk ook die hele subsidie-industrie en de verdelers en de verdeelsleutel. Wat er dan bovenkomt zal menigeen verbazen.

Phantomas | 12-09-20 | 18:34 | 1

oud nieuws, die verwevenheid is er al decennia

me163komet | 12-09-20 | 18:49

Als het waar is, ‘wat een schorum’! Die smerige ultra linkse hufters. Zo’n OvJ, kan dat ook ontslagen worden?

Von Knarrenstein | 12-09-20 | 18:34 | 1

Nee, voor ontslag moet een zwaarwegende reden zijn, en dan alleen door de hoogste procureur generaal, of door de minister. En het is dan meestal ook geen ontslag, maar dan mogen ze de eer aan zichzelf houden en zelf " de functie ter beschikking stellen", zodat ze via de baantjesmolen van het vriendencircuit zo weer een andere - goedbetaalde- functie bekleden.

me163komet | 12-09-20 | 18:48

Dat programma is om te lachen en toppunt van dwaasheid.
Veel gevaarlijker is die Jacobien Vreekamp.

dik van alster2409 | 12-09-20 | 18:34

Jacobien Vreekamp is de de reden dat een PVV stemmer geen rechter kan worden. Vreselijk mens!

El Rico Grande | 12-09-20 | 18:34

Nou, ik ben benieuwd naar de economische doorrekening van dit pareltje van een partijprogram...

Enter Yeti | 12-09-20 | 18:32

Zal een flink chagrijnige bijeenkomst zijn geweest, toen ze deze punten opschreven.

Laten ze het nog doorrekenen? Of is dat vloeken in de (linkse) kerk?

Papa Jones | 12-09-20 | 18:32

Menstruatieverlof?
Hoeveel werkdagen blijven er nog over per maand?

kloopindeslootjijook | 12-09-20 | 18:32 | 4

Uitgaan van een 30-urige werkweek waarbij je voor 40 uur wordt betaald.

BrokenTipi | 12-09-20 | 18:36

Daar wordt *kuch* vast geen misbruik van gemaakt.

Nehemia | 12-09-20 | 18:43

Bloedsnipperdagen

Nehemia | 12-09-20 | 18:56
▼ 1 antwoord verborgen

Menstruatieverlof? Wordt dat dan gefinancierd door het kwartje van Sylvana of noemen we het gewoon 'rodeklatsvergoeding'?

BrokenTipi | 12-09-20 | 18:32

Mag toch hopen dat Jacobientje bezoek krijgt van de Rijksrecherche vanwege ambtsmisbruik ten faveure van haar dubieuze netwerk.

B.Spiritus | 12-09-20 | 18:32 | 1

maak je geen illusies

me163komet | 12-09-20 | 18:50

Nou, daar staat het dan, in De Telegraaf: De OvJ die Akwasi ontsloeg van vervolging werkte samen met KOZP-voorman.

Het programma van Sylvana is gewoon staand beleid hoor jongens. Daar is helemaal niets vreemds of geks aan, aan dat programma. We zitten daar al middenin.

GeenHeil | 12-09-20 | 18:31

Wel leuk is dat je zo vaak als je wil van geslacht mag wisselen.
Aardig idee. Vraag me wel af hoe vaak je die boel kunt ombouwen zonder dat het een zootje wordt daaronder.

Beste_Landgenoten | 12-09-20 | 18:30 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Oh, is dat alles?
Ik had eigenlijk schokkende dingen verwacht.

ArieR68 | 12-09-20 | 18:30

Had me voor genomen alles te lezen, ben tot ongeveer de helft gekomen. Toen resteerde alleen nog de vraag, los van uitvoerbaarheid cq. zinnigheid, wie gaat dat allemaal betalen?

WasHetMaarMakkelijk | 12-09-20 | 18:30

Ik mis Klukkluk in dit verhaal.

fokkewoelf | 12-09-20 | 18:29

Eenmalig klakkeloos 5% afnemen van vermogens boven 3 miljoen. Is dat niet gewoon diefstal? Hallo, hier uw corona toeslag van 150000 euro. Is eenmalig hoor. Dank u.

Wodan-de-knuffelbeer | 12-09-20 | 18:29 | 3

Je zult zien dat Syl haar vermogen net 2,5m is dus daar niet onder valt.

Met_baard | 12-09-20 | 18:36

Dan nog iets van 2% hier is miljonair, een groot deel heeft zijn of haar vermogen veilig geparkeerd.
Hoeveel denkt men hiermee, hypothetisch dan, op te halen?
Met een vermogen van >3 miljoen is een handige fiscalist prima te betalen.

jaimelavie | 12-09-20 | 18:38

@jaimelavie | 12-09-20 | 18:38: Precies. Maar dit soort dingen doet het altijd goed bij volk dat het niet zo breed heeft.

nieuwe_Deen | 12-09-20 | 18:54

Vreekamp blijkt ook al fervent Pietenjager.

Opmerkelijk: “onpartijdige” officier van justitie leidt organisatie die Zwarte Piet bestrijdt
“Iedere burger mag erop rekenen dat zijn/haar zaak onpartijdig wordt behandeld.” Zo staat het op de website van de beroepsorganisatie van rechters en officieren van justitie. De magistraten vervullen “een onafhankelijke rol”, zo verzekeren de rechters en officieren ons. De praktijk is heel anders.
cultuurondervuur.nu/tag/jacobien-vree...

Abject | 12-09-20 | 18:28 | 2

Er zit ook een plaatsvervangend rechter in dat antidiscriminatieclubje.
Erdogan had gelijk, Nederland is een bananenrepubliek. We wisten dat het erg was, maar zo opzichtig? Daar is de corrupte VVD niks bij...

Bataafje | 12-09-20 | 18:33

Zat Gerard Spong vorige week ná de Wilders-uitspraak niet bij Jinek te verkondigen dat we in Nederland een trias politica hebben? Hij is naast advocaat ook nog rechter en kreeg geen enkel tegengeluid.

Trumme | 12-09-20 | 18:34

Menstruatieverlof schrappen. Dat is iets waar alleen blanke vrouwen gebruik van kunnen maken. Bij1's vrouwelijke doelgroep is namelijk voortdurend zwanger.

gestoptmetroken | 12-09-20 | 18:28 | 2

Die waren waarschijnlijk al afgehaakt bij het experimenteren met een 30 urige werkweek.

trekarm | 12-09-20 | 18:35

@trekarm | 12-09-20 | 18:35: Ik heb gehoord dat de achterban van Silly protesteerde omdat ze 30 uur per week extra zouden moeten werken.

5611 | 13-09-20 | 00:26

Ik kan niet meer rechtser worden dan rechts.

Kan ik extremer worden?

Ach, ik blijf toch een Meesteres

Meesteres Belgie | 12-09-20 | 18:28 | 1

Het woordje 'extreem' en 'ultra' worden te pas en te onpas gebruikt voor iets dat een haar naast het midden zit.
Er zit niets anders op dan een nieuwe woord te verzinnen. Totdat dat ook betekenisloos is. SuperplusUltra of zo.

kloopindeslootjijook | 12-09-20 | 18:34

“Waardoor we nieuwe banen creëren “ roflol nee dompies dat zijn geen nieuwe banen.

azijnseikerT | 12-09-20 | 18:28

We stellen een menstruatieverlof in.
Ik ben voor... of snap ik het verkeert?

roosvrij | 12-09-20 | 18:26 | 3

Als uw doelgroep onder de 50 jaar ligt geef ik u een kans

Meesteres Belgie | 12-09-20 | 18:29

Nee klopt hoor. Niet meer dan redelijk om elke 4 weken een week thuis te. Live toch?

Wodan-de-knuffelbeer | 12-09-20 | 18:30

@Wodan-de-knuffelbeer | 12-09-20 | 18:30: Om de 4 weken een week thuis daar weten ze in Suriname alles van ... lol wat ik nog mis en zal dat nog voorstellen is van Staatswege verstrekt maandverband . alles gratis uiteraard.

daytripper | 12-09-20 | 22:50

Wat is een 'democratische economie'.
De we over alles een referendum gaan houden of zo?

kloopindeslootjijook | 12-09-20 | 18:25 | 2

Dat is codetaal voor het afschaffen van prive bezit en overhevelen ervan naar een "democratisch" "collectief". Oftewel communisme.

petersteenkamp | 12-09-20 | 18:34

Menstruatieverlof? Al die luie wijven klagen dat ze een week last hebben, en dat de gangbare helpende pilletjes niet biologischinclusiefgratis zijn. Komt er dan ook erectieverlof? Dat leidt ook hartstikke af van je werk.

Transpersonen hoeven geen diagnose meer mbt zorg? Dat is net zoiets als mensen zichzelf als depressief te laten bestempelen en ze zomaar pillen mee te geven. Mega gevaarlijk.

Wat heeft antisemitisme te maken met omvolking? En wat is al dat nationaliseren?

Werkelijk. Ik ben in shock. Bij alle punten is niet nagedacht over de ethische kant, de risicos en consequenties. Het is toch een beetje het niveau van groep 6: als ik burgemeester zou zijn dan...

Rest In Privacy | 12-09-20 | 18:25 | 5

@kloopindeslootjijook
Pfff echt hoor. Totale waanzin dit.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 18:47

Op school (LTS) destijds (eind jaren 80) was het een beproefd middel van de dames om massaal wekelijks niet te hoeven sporten.

Atlantis-95 | 12-09-20 | 18:56

@Atlantis-95
Daar hoefde je bij ons echt niet mee aan te komen, hoor. Het wordt door sommige vrouwen nog steeds te pas en te onpas als slappe smoes gebruikt. Niet vrijen, niets vragen of bespreken, niets uitvoeren, wel alles afzeiken... 3x per maand. Beetje jammer.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 19:06
▼ 2 antwoorden verborgen

Dealtjes sluiten met vriendjes en mensen juist vervolgen omdat vriendjes dat willen is de modus operandi van het OM. Hebben we allemaal wetgeving tegen, maar de politiek en rechters vinden het best - dat zijn immers de allerbeste vriendjes van het OM.

Overigens had aquarium hier van mij niet om vervolgd hoeven worden, maar beetje lastig uitleggen dat ze dan in 'andere gevallen' wel vervolgen.

Blasfemie | 12-09-20 | 18:24

Zit helemaal te cringen.

RickTheDick | 12-09-20 | 18:22 | 2

Het slaat om in verdriet.

RickTheDick | 12-09-20 | 18:28

@RickTheDick
En daarna wanhoop.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 18:48

Het heeft overigens opvallend veel raakpunten met het programma van Sinn Fein, de politieke tak van de IRA.

Ikdus | 12-09-20 | 18:22

Jacobien Vreekamp
Eentje om in de gaten te houden. Schrijnender wordt het niet.

de Voorzittert | 12-09-20 | 18:21 | 1

Hopelijk krijgt ze een eigen topic.

laatjenietkisten | 12-09-20 | 18:23

Vind deze wel leuk:
"De reden om te vluchten heeft vaak direct of indirect te maken met een geschiedenis van uitbuiting en kolonisatie door Westerse landen."

Dus
"Er komt een generaal pardon voor alle asielzoekers en ongedocumenteerden die zich op dit moment in Nederland bevinden.

Nederland verleent verblijfsrecht aan staatlozen in Nederland door hen een Nederlands of staatloosheidspaspoort te geven."

Waarna
"Het stemrecht wordt hervormd. Zo wordt de stemgerechtigde leeftijd verlaagd naar 16 jaar en krijgen vluchtelingen en migranten sneller toegang tot het stemrecht. We maken het mogelijk voor gedetineerden om zelf te kunnen stemmen in plaats van uitsluitend bij volmacht."

Tjakka.

Met_baard | 12-09-20 | 18:21 | 1

Laten we vluchten! Waarheen? Naar de landen die ons hebben gekolonialiseerd en uitgebuit, daar wil ik bij horen!

happen_maar | 12-09-20 | 18:57

Een prachtig programma.
Niet dat het uitvoerbaar is, maar alla, het is en blijft een prachtig programma.

Schadenfreude | 12-09-20 | 18:21

Ik ga uien snijden om er zeker van te zijn dat de tranen er niet zijn wegens verdriet of lachen. Welk een idioot heeft Manhattan ooit geruild voor Suriname

Rest In Privacy | 12-09-20 | 18:21

Oninteressant ratjetoe van een of andere communevergadering.
Als zij het voor het zeggen krijgen wordt het alsof wereldverbeteraars ruzie maken wie van het collectief onvoorwaardelijk en positief de afwas gaat doen in het clubhuis, terwijl op de achtergrond vulkanen ontploffen en tanks aan komen rollen. De waanzin van de wereld is geen rollenspel, beste Bij1ers: "jij moet dit doen, jij moet dat zeggen". Het wordt steeds meer vechten of vluchten in de maatschappij. Doe daar eens wat mee.

zeurmachine | 12-09-20 | 18:20 | 2

Als zij het voor het zeggen krijgt zijn wij binnen een jaar failliet.
Misschien is dat wat zij wil, uit rancune ofzo, maar zij moet wel even stilstaan door wie zij betaald wordt.

Mr.Crowley | 12-09-20 | 18:26

Ik ben bang dat dat ze, alleen al voor de lol, heel veel steun kan vinden in haar groep o.a. in de Bijlmer. En dan heb ik het over de uitkeringstrekkers die alles netjes wordt voorgeschoteld inclusief een hogere plaats om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Atlantis-95 | 12-09-20 | 19:00

Kan niemand in haar omgeving dat mens in bescherming nemen? Er zijn genoeg partijen waar ik het niet mee eens ben, maar dit slaat alles... de domheid straalt er gewoon vanaf...

memanta82 | 12-09-20 | 18:20

Deze twee onderwerpen moeten even gesplitst worden. Ik weet van gekkigheid niet meer waar ik op moet reageren.

Hadena | 12-09-20 | 18:19

Wordt de hoogste tijd voor een kiesdrempel zodat we gevrijwaard blijven van deze baarlijke nonsens. Moeten ze maar gewoon gaan werken, oh wacht...

Stratum | 12-09-20 | 18:19

Ministry of silly/stupid people.....

de directeur | 12-09-20 | 18:19

Wat houdt het "menstruatieVERLOF " precies in ? Weet iemand dit ?

gebochelde | 12-09-20 | 18:19 | 4

Ja, het betekent denk ik dat het dapper is om de rode zee te bevaren. Wees een schipper en breng de VOC-mentaliteit terug!

GeenHeil | 12-09-20 | 18:27

Dat wanneer je een man bent je niet alleen nog meer dagen van je leven moet werken dan vrouwen.

kloopindeslootjijook | 12-09-20 | 18:31

@Schadenfreude | 12-09-20 | 18:23: Waarschijnlijk wel. Zal even helpen; betekent verlof voor mannen die mogelijkerwijs in contact kunnen komen met een menstruerende damesmevrouw.

Dr. Blechtrummel | 12-09-20 | 18:31
▼ 1 antwoord verborgen

Dat was te verwachten van dat Bij1-geraapte stel koekwauzen
Wilders beperkte de onrealistische onzin tenminste tot 1 vel A4
Dank voor het parelduiken Arno

jaimelavie | 12-09-20 | 18:18 | 1

Bij1geraapt is een sterke, die wordt overgenomen.

Dr. Blechtrummel | 12-09-20 | 18:39

Het enige wat ik over dat programma kan zeggen, is dat we dat niet kunnen betalen.
Daar valt niet tegen op te werken.

Mr.Crowley | 12-09-20 | 18:18 | 2

Hun zijn in de veronderstelling dat je die geldprinters ongelimiteerd kunt laten spugen zonder dat er geldontwaarding plaatsvindt.

Nehemia | 12-09-20 | 18:49

Jawel Mr. Crowley. Om het te laten slagen gaan alle witte mannen 80 uur per week werken. Niet naar huis des avonds maar verblijven in de slaapkazerne.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 18:54

Bij1 is er nog ééntje vergeten.
Als de Nederlandse Bank geld bij drukt en iedere Nederlander 1 miljoen geeft is er geen armoede meer.

Osdorpertje | 12-09-20 | 18:18

Levensgevaarlijke gasten.

laatjenietkisten | 12-09-20 | 18:18 | 1

Dat zeg jij heel goed: het zijn nog altijd onze GASTEN. Wat denken die gasten van ons nou? Dat ze hier maar even de dienst uit mogen maken?

Nou, kennelijk denken ze dat en kennelijk mag het ook, ze komen ermee weg en het gaat gebeuren. Het gebeurt al. Maar als ik dat hardop zeg dan word ik toch al gauw een wappie genoemd.

GeenHeil | 12-09-20 | 18:30

Wat betreft die Akwasi is het natuurlijk heel simpel: omdat de KOZP-verbonden PG's waarschijnlijk nu op zijn (en zij niet opnieuw aan een Akwasi zaak gekoppeld zal worden), en Akwasie zelf zijn mond niet zal kunnen houden, betekent dit effectief Akwasi exit bij KOZP. Te veel risico.

konjodebonjo | 12-09-20 | 18:16 | 1

Maak jezelf niks wijs. Voor je het weet is het een held.

Dr. Blechtrummel | 12-09-20 | 18:19

Helemaal top dit! Is in Venezuela ook nog steeds een groot succes.

squadra | 12-09-20 | 18:16

Wie weet er nog witte puntmuts men te koop

Bram-Jr | 12-09-20 | 18:16

Ook al steek je een aap in een pak en geef je hem een ring het blijft een lelijk ding.

dejuistevraag | 12-09-20 | 18:15

Als je zo tegen zwarte Piet bent moet je zelf als zwarte zeker geen Sinterklaas gaan spelen....

Jafco | 12-09-20 | 18:15

Ha ha ha ik mis de plannen voor heropvoedingskampen voor alles rechts van hen en verplichte herindoctrinatie van de autochtone bewoners.

P-unit | 12-09-20 | 18:14

Sju swie: #alsikelwinrigterstegenkompisikinzijnbek.

Portnoy | 12-09-20 | 18:14

Hebben ze ook nog enig idee waar dat allemaal van betaald moet gaan orden?

Oh wacht... "Rijke mensen gaan forse vermogens- en erfbelasting betalen."

Probleem is dat bij die lui iedereen die in de plus staat op zijn betaalrekening "rijk" wordt gevonden.

Ikdus | 12-09-20 | 18:14

Mevrouw is in de poep gevallen, heeft het daarna uitgebraakt. Of zoiets.

Jos Tiebent | 12-09-20 | 18:14

de voorvaders van Akwasi maakten ook allerlei ranzige deals dus de appel valt niet ver van de boom.
Zijn we niet klaar met deze racisten die de autochtone bevolking continue de zwartepiet willen toespelen?

Struikrover3 | 12-09-20 | 18:14

" Uitzendbureaus die leraren uitzenden worden verboden. "
Je zou je baan maar verliezen omdat het uitzendbureau waar je voor werkt, er ook een leraar tussen heeft zitten. Knettertje gestoord dit.

RandyBiel | 12-09-20 | 18:13

Zullen ze bij Bij1 weten dat er in de Indische gemeenschap ook veel blanken zitten? Deze zijn volgens deze plannen namelijk niet uitgesloten.

strijpsestraat | 12-09-20 | 18:12

Mooie opsomming, terecht hulde voor diegene die het kon verzamelen. Ik kom niet verder dan 'koekoek.'

Dr. Blechtrummel | 12-09-20 | 18:10

Ik ben me er van bewust dat een bepaald percentage van de bevolking niet goed bij zijn/haar hoofd is. Aangezien ze met de social media elkaar goed ween tte vinden is dit verschijnsel onvermijdelijk.
Wat de situatie betreft met die Jacobien Vreekamp is zorgwekkender, een duidelijk niet onafhankelijke en neutrale tante op die positie.

Earl_of_Doncaster | 12-09-20 | 18:10

Iets met Flatgebouw Nederland van Pamela Hemelrijk..

Koonkluk Huis | 12-09-20 | 18:10

Zit nu even op Google en zoek afbeeldingen van Jacobien Vreekamp. . Drie keer raden van wie ik de meeste foto’s zie .

ja,diedus! | 12-09-20 | 18:09 | 2
-weggejorist-
J.Luns | 12-09-20 | 18:17

Aquarium?

PedroD | 12-09-20 | 18:35

Helemaal eens.

Maar op het moment als Bij1 aan de macht komt identificeer ik mij ook als een LGBTIQRXYZ+'er die elke dag menstrueert (tenminste, dat vind ik) zonder geld (dat mijn bank iets anders zegt is maar een sociaal construct van de witte medemens die mij als transgender wil onderdrukken) en die zich onderdrukt voelt door de Nederlandse staat (dus geef meer geld).

Altijd vrij, ik betaal geen belasting en ontvang alles. Dank.

Diddykong92 | 12-09-20 | 18:08 | 1

Je mag immers je man/vrouw zo vaak je wil wisselen voor een andere letter.

HansWorst1222 | 12-09-20 | 18:53

Ik haat het huidige links met heel mijn hart en tot diep in mijn botten. Wat een zooitje wereldvreemden bij elkaar, die ten koste van alles wat ons lief is op elk niveau de globalistische doelen er door heen proberen te duwen.

CocaCola | 12-09-20 | 18:07

Moet je belanghebbende zijn om een Artikel 12 procedure aan te spannen om Akwasi alsnog te laten vervolgen? Hoewel, ik heb wel eens zwarte Piet gespeeld, dus eigenlijk ben ik ook belanghebbende.

Tapu | 12-09-20 | 18:07

Samenvatting: graties geld voor iedereen in NL en ver daarbuiten, op te hoesten door de blanke mannen. Nou Syl, wij weten dat wij erg goed en succesvol zijn, maar ik denk dat je ons hier toch iets te hoog inschat...

Wim_Kut | 12-09-20 | 18:06

Gefeliciteerd Arno! Wat mij dan opviel uit het programma:

"De overheid maakt officiële excuses voor ons slavernijverleden en de koloniale bezettingen. Daarbij erkent Nederland de Indonesische onafhankelijkheidsdatum van 17 augustus 1945. Nederland draagt alle (juridische en financiële) consequenties die voortvloeien uit die excuses en erkenning."

Nou, daar zullen ze in Jakarta blij mee zijn, denk je dan. Dan lees ik dit:

"Nederland erkent de Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid-Molukken) en steunt de onafhankelijkheidsstrijd van West-Papoea."

Jakarta minder blij, denk je dan.

Tashtego | 12-09-20 | 18:06 | 2

Omdat er nogal wat Molukkers in de achterban tevreden gehouden moeten worden. Dat botst uiteraard met de drijfveer om kolonialisme te veroordelen, vandaar deze schizofrene eisen.

Beste_Landgenoten | 12-09-20 | 18:14

Er staat helemaal niets in over ( gratis ) blowen en reggeamuziek ???

Ambiorix | 12-09-20 | 18:06 | 1

Daar is dan ook niks mis mee. Past dan ook niet in het partijprogramma.

CocaCola | 12-09-20 | 18:09

Is er ook een paragraaf waarin iets over de (financiële) dekking van al dit moois wordt gezegd?

Koonkluk Huis | 12-09-20 | 18:05 | 4

Di vloeit voort uit de onteigening van eigenlijk alles.
Beetje Pol Pot's scenario.
Liep ook heel goed af voor Cambodja.
Ik ga mijn brilletje maar vast verbergen.

Beste_Landgenoten | 12-09-20 | 18:15

Verwacht er maar niet al te veel van. Ze zal de nationale goudreserven wel willen aanspreken. Of zoiets...

Scholletje | 12-09-20 | 18:16

Ja, van WELK geld ?!

suscrofa | 12-09-20 | 19:04
▼ 1 antwoord verborgen

Wat me nog het meeste opvalt, is dat uit al die pagina's geen enkele waardering, hoogachting, tevredenheid of trots op dit land, haar inwoners en de manier van leven hier blijkt. Niets lijkt goed te zijn, alles is slecht en oneeerlijk en er staat een bodemloze schuld open jegens de vroegere slaven.

Dat is de teneur, maar feitelijk is het verpakte haat en frustratie. Alles moet immers onteigend worden, terugbetaald, herverdeeld, of uitgekeerd worden op basis van slachtofferschap, zonder vragen te stellen, zonder checks and balances, op voorhand uitgaande van de rechtmatigheid van elke bizarre claim.

Dit is met afstand het meest bizarre programma dat ik ooit heb gelezen op het Handboek der NKVD na.

Beste_Landgenoten | 12-09-20 | 18:05 | 4

Afgunst ten top. Ongeneeslijk ziek.

inCol | 12-09-20 | 18:19

Verbijsterend. Ik dacht dat wij het altijd wel aardig goed doen hier in NL. Die haat en afgunst, onwaarschijnlijk.

filosofem | 12-09-20 | 18:30

Een vaak terugkerende slogun is dan ook "Hate your heimat".

Bloemschikliefhebber | 12-09-20 | 19:06
▼ 1 antwoord verborgen

Goed. Ik ben tot halverwege de samenvatting gekomen. Daarna trok ik het niet meer, ik voelde een tia opkomen.

En toch lijkt het me uitzonderlijk amusant om La Simons in de tweede kamer te zien optreden. De raad van 020 is al grappig met Nanninga en Krueger die haar een lesje realiteit geven, op nationaal niveau loopt ze tegen een Hiddema en Bosma aan.

Ik kan niet wachten.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 18:05

Deze zwarte haatakela verdient geen enkele aandacht. Eerste en laatste keer dat ik reageer in een Sylvana topic. Bah.

LiniaalRectaal | 12-09-20 | 18:03

Karl Marx kon dit niet eens verzinnen.

devil13 | 12-09-20 | 18:03

Een AOW gat?
- De bekendste vorm is dat iemand een jaar AOW mist omdat die eerder met pensioen gaat dan dat zijn pensioen wordt uitgekeerd.
- AOW wordt opgebouwd door het aantal jaren dat je vanaf je 15de in nederland woont. Dus stel dat iemand op zijn veertigste (uit Suriname) in nederland gaat wonen, dan verwacht Bij1 dat we die 25 jaar even corrigeren(!). En hoe gaan we om met andere allochtonen en allochtonen die nareizen omdat iemand asiel heeft gekregen?!

Dat mens is echt knettergek.

Atlantis-95 | 12-09-20 | 18:03 | 8

@Atlantis-95 | 12-09-20 | 19:03: maar mijn punt was dus dat autochtonen worden benadeeld tov surinamers in een gelijke situatie. Het geldt immers alleen voor Surinamers, dus wordt er onderscheid gemaakt op basis van afkomst.

BrokenTipi | 12-09-20 | 19:46

Aboutaleb heeft al gezorgd voor een regeling waarbij allochtonen een extra uitkering krijgen als ze geen volledige AOW krijgen.
Was een laatste daad als staatssecretaris.

BBmetR | 12-09-20 | 20:34
▼ 5 antwoorden verborgen

Ja maar Jacobien is een professional dus die kan echt wel een onafhankelijke beslissing maken.

FogerRederer | 12-09-20 | 18:03

Ook dit toont weer aan hoe belangrijk de nieuwe omroep is n.l. ongehoord Nederland...
Iedereen die zich ergert aan de linkse NPO en bijbehorende omroepen moet lid worden om straks een tegengeluid te kunnen geven op T.V.

latuque | 12-09-20 | 18:03 | 1

Bedankt voor dit bericht. Hier wil ik even op inhaken.

Ik ben vanaf de eerste dag lid van Ongehoord Nederland en ik hoop echt dat het ze gaat lukken. Dit is het juiste moment om het platform heel prominent in beeld te brengen en om het heel assertief te promoten. Op dit moment is er echt een gat in de markt, om het maar even plat te zeggen. Dat was een aantal maanden geleden, toen ON zich lanceerde, niet zo. Dat was een inschattingsfout.

Ik zou er nu echt vol voor gaan. Het Nederlandse publiek is meerdere vaste "rechtse" posten kwijtgeraakt, onder andere VI, en ik zou echt proberen om dat gat te vullen. Want daar is behoefte aan. Maar dan moet ON er wel voor zorgen dat het geen zure rechtse bende wordt. Er mag en moet ook gelachen worden.

Ik wens ON veel succes en ik zal het zeker blijven volgen. Hou het zo diepgaand als het nu is, maar kijk ook eens naar hoe Pim Fortuyn dat deed. Die kon uren lullen en iedereen kon ook uren luisteren. Dat had ook heel veel te maken met humor en dat mis ik nu soms nog een beetje. Het serieuze gelul mag en moet afgewisseld worden met slap geouwehoer.

GeenHeil | 12-09-20 | 18:17

Samengevat: Communisme en Clientilisme.

Risingson | 12-09-20 | 18:03 | 1

Hulde !

Perfecte samenvatting in twee woorden.

Wijze uit het Oosten | 12-09-20 | 18:11

Goh, wie had dat ooit gedacht? Een communistische racistische negerin ....

Patrick-Haemers | 12-09-20 | 18:02 | 1

En ze valt op rijke oude mannen.

BrokenTipi | 12-09-20 | 22:44

Ik snap niet dat iedereen zo verbaasd doet.
Je kunt niet werkelijk weten wat er buiten je gezichtsveld gebeurt. Vooral niet met nieuws media die niet te vertrouwen zijn.
Dus reken maar dat er van alles gebeurt wat wij niet weten. Tegenwoordig moet je daar van uit gaan.

Mr.Crowley | 12-09-20 | 18:02 | 1

Vanaf het moment dat ik hoorde dat de politietop de ifthar bezocht wist ik het wel.
Dat is al best wel lang.

Mr.Crowley | 12-09-20 | 18:05

.. de lijst voor- en door kleurrijk-geprivilegieerde exploitanten van linkse Groepsbeschuldiging.
Inclusief-roepende racisten.

Jan Passant mk2 | 12-09-20 | 18:02

Gun die mensen nou gewoon een plek joh, er is nog een stukkie land waar de kades instorten. Deurp waar mediapark staat mag er ook bij. Hek dr om heen en prettige wedstrijd. Kunnen wij gewoon lekker doorgaan met normaal doen. O en trouwens, al die kansenpareltjes en import apothekers ook graag allemaal daar naartoe.

douwe fabbert | 12-09-20 | 18:02 | 1

Dat stukkie land waar Amsterdam en het mediapark op staan is wel hinderlijk vaak in beeld bij de Fabeltjeskrant.

Jan Passant mk2 | 12-09-20 | 18:04

Ze hadden zich beter kunnen inspannen voor Navid Afkari die nu geslachtofferd is voor een niet bestaand figuur.

piet7003 | 12-09-20 | 18:02

In plaats van BIJ1, las ik BIJL.
Klopt eigenlijk beter. De bijl in De wortels van de mooie en sterke boom die Nederland ooit was.
Verder 90% conform het communistische partijprogramma van China.
Bravo, weet waar je naartoe gaat samen met GL, D66 en PvdA, gefaciliteerd door Rutte en de Jonge.

Ray Skak | 12-09-20 | 18:02 | 2

Offtopic- Ik dacht meteen aan Martine Bijl bij het lezen van uw post. Ach, wat was dat -oprecht- toch een leuk en fantastisch mens. Moge ze daarboven een fantastisch heenkomen hebben gevonden! R.I.P. -Offtopic

Scholletje | 12-09-20 | 18:53

Sylvana heeft zich wederom voor een karretje van totaalidioten laten spannen.
Dat wist de oplettende kijker al lang maar heeft ze het zelf intussen ook door?

Bert Konterman | 12-09-20 | 18:01 | 1

Ze hebben het van elkaar niet door.

Schoorsteenveger | 12-09-20 | 18:03

Holy Gunsmoke, Marx zou hier trots op geweest zijn...

Wijze uit het Oosten | 12-09-20 | 18:00 | 1

Nou, Marx zou dit ook te extreem vinden. Ook Marx had grenzen. ;-)

Basil Fawlty | 12-09-20 | 18:53

De helft van dit haatmanifest van Bij1 is strafbaar.

smdyasc | 12-09-20 | 18:00 | 2

je kunt aangifte doen. Jacobien vreekamp zal er vast een beslissing over nemen.

Atlantis-95 | 12-09-20 | 18:05

@Atlantis-95 | 12-09-20 | 18:05: We kunnen ook massaal aangifte doen tegen Jacobien Vreekamp, wegens belangenverstrengeling en corruptie.

Jafco | 12-09-20 | 18:13

Ik vind ook dat rijke mensen flink belast moeten worden. Dat is een positieve prikkel om nog veel rijker te worden zodat ze nog meer kunnen afdragen enzovoort. Zij moeten werken met hun geld. Mensen die miljoenen op de bank hebben waar zij niets mee doen, zijn asociaal. Geld moet rollen. Dan heeft iedereen er wat aan.

Leptob | 12-09-20 | 18:00 | 3

Links hippie gelul. Alsof dat allemaal op de bank staat.

RandyBiel | 12-09-20 | 18:03

@RandyBiel | 12-09-20 | 18:03: Wat niet op de bank staat, ligt te verrijken op een of ander belastingparadijs. Aanpakken die miljardairs die rijk geworden zijn over de ruggen van anderen.

eetvis | 12-09-20 | 18:26

@eetvis | 12-09-20 | 18:26:
Of het is gewoon de waarde van bezit van bedrijf.
Communistenbolwerk hier weer zeg, ongelooflijk.

RandyBiel | 12-09-20 | 19:18

Mooie bloemlezing, maakt veel duidelijk.
Hier nog een pareltje. Niet nieuw, maar ook zeer verhelderend, voor wat betreft intenties. twitter.com/RyanAFournier/status/8984...

noordwal | 12-09-20 | 18:00 | 1

Haha, mooi vooral ook de commentaren eronder. Dubbel gelegen van de lach.

Gele Beer | 12-09-20 | 18:11

De laatste link ("de keerzijde van sociale media") werkt niet...

Rhenium | 12-09-20 | 18:00

Behoorlijk richting puur, onversneden communisme. Maar ja, iets van originaliteit verwachten bij die potsenmakers, dat is wel erg naïef.
Op naar een 'neurodiverse' wereld, waarin de halve zool op papier evenveel presteert als het genie.

Schoorsteenveger | 12-09-20 | 18:00

" Een genderwijziging mag zonder beoordeling en zo vaak als nodig. "

Mag je ook als man gebruik maken van dat menstruatieverlof, of moet je iedere maand van geslacht wisselen daarvoor?

RandyBiel | 12-09-20 | 18:00 | 1

Ik zou vragen om masturbatieverlof. Dan hoef je niet van geslacht te wisselen. Geeft anders zo'n gedoe.

Atlantis-95 | 12-09-20 | 18:06

Wat een stel mentale debielen bij elkaar. De enige die Sylvana nog serieus wil nemen is de NPO. En de NPO staat tegenwoordig symbool voor fake news.

appeltjesgroeneweide | 12-09-20 | 17:59

Ze willen van zwarte Piet af maar blijven strooien met andermans geld net als Sinterklaas. Ik denk dat we dit soort randfiguren vanaf nu Nazi's 2.0 moeten gaan noemen, dan is dat in ieder geval duidelijk.

piet7003 | 12-09-20 | 17:59

Ik vraag met klem een versie van The Sims die op dit soort waanzin is gebaseerd. Al na een dag of drie spelen zal dit olijke klupje 85% van hun partijprogramma aan moeten passen.

Poesmobiel | 12-09-20 | 17:59

Die Vreekamp is dus ook zo’n typetje dat zich overal tussen genesteld heeft, en daar dan fijntjes gebruik maakt van de belangenverstrengeling om haar persoonlijke agenda/visie aan de samenleving op te dringen.

Die deal met Akwashi had nooit gemaakt mogen worden!

Tollebol | 12-09-20 | 17:58 | 1

Inderdaad, met die opmerking dat tegen deze beslissing in beroep kan worden gegaan. En het lijkt mij dat belangenverstrengeling een puntje kan zijn voor het beroep.

Atlantis-95 | 12-09-20 | 18:07

Ofwel: geen gezeik, iedereen rijk!
Leuk programma als je een onuitputtelijke geldbron hebt.
En dan al die herstelbetalingen?
Zijn we dan na de betalingen ook geheel verlost van alle eindeloos gezeik over de slavernij, die een zeer korte periode uit onze nationale geschiedenis heeft bestaan en waaraan slechts een klein deel van ons volk aan meeded, maar die wel 80% van ons onderwijs-curriculum moet beslaan?

In welke van de werkelijkheid losgezongen wereld leven deze mensen precies?

Beste_Landgenoten | 12-09-20 | 17:58 | 1

In de wonderlijke wappiewereld, Gulliver.

piloot47 | 12-09-20 | 18:00

Een rechter had zich in zo'n geval dienen te verschonen. Geldt dat voor OvJ's niet?
Wat is dit toch een ongelofelijk corrupt land.

Tapu | 12-09-20 | 17:57

Ben afgehaakt bij de “eerlijje definitie van antisemitisme” (toeval of niet, haar ex is joods en die moet ze natuurlijk wel kunnen discrimineren).
Gelukkig bij het scrollen Jacobien Vreekamp tegen gekomen. ONGELOFELIJK. In een normaal land zouden daar kanervragen van komen.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 17:57

Dat wordt weer een ritje naar het ziekenhuis er hebben zich net tumoren ontwikkeld in mijn ogen

Oromis | 12-09-20 | 17:56

Barricades. Echt.

Normpje | 12-09-20 | 18:02

Waar Thomas More ooit nadacht in in zijn Utopia over hoe een idealere samenleving eruit zou zien, heeft Bij1 het tegenovergestelde blijkbaar voor ogen. Er is voor minder een burgeroorlog uitgebroken. Ik sidder al als zij 1 zetel krijgen :-(

Robske007 | 12-09-20 | 17:55 | 1

In goede communistische stijl vechten ze dan om die zetel George Orwell animal farm stijl.
Somige geschifte deugers deugen nu eenmaal meer als andere geschifte deugers

captain-caveman | 12-09-20 | 18:01

Beetje klaar met al die geïmporteerde reli en multiculticlubs die ons ( blank/ westen) eigenlijk allemaal dood wensen.

van stampij | 12-09-20 | 17:55

Nou, gelukkig is mij vroeger op school geleerd dat Vrouwe Justitia geblinddoekt dus neutraal is en dat in dit land iedereen voor de wet gelijk is.
Anders zou ik me toch zorgen maken over deze OvJ.
En Bij1? Ach. Een beetje als het stiekeme windje in het OV. Eerder grappig en een tikkeltje genant dan hinderlijk en vervelend.

Graaisnaaiert | 12-09-20 | 17:55

Wat een fiasco. Normaal moet je na een brainstorm gaan filteren en blijven er enkel een paar goede ideeën over. Met dit partijprogramma lijkt het alsof er een groepje communisten over een bord heeft gescheten en ze dat direct online gegooid hebben.
Dit programma ademt gewoon de intens domme doelgroep die ze voor ogen hebben. Van die 'woke' 140kg Bijlmermeiden die zichzelf slim vinden omdat ze te veel Engelse termen in hun Nederlands gebruiken en af en toe een excuusblanke die werd gepest bij de SP en daarom maar bij Bij1 aansluit.
'We stoppen de samenwerking met antidemocratische landen als VS en Israël' are you kidding me? Echte dictatorstaten of door religie verpeste landen worden niet genoemd maar democratische landen worden als voorbeeld gebruikt? Hoe dom wil je overkomen?
Als ik er niet om moest lachen moest ik er heel hard om huilen.

Draak uit Brabant | 12-09-20 | 17:54 | 1

Die zin over de VS en Israel viel mij ook op. Als het aan Bij1 ligt, stoppen we dus de samenwerking met de Amerikaanse geheime diensten. Daar zal dit land beter van worden!

Tashtego | 12-09-20 | 18:16

Is dit een grap van bij 1?
Jacobien is ook wel bizar zeg!

Schepvogel | 12-09-20 | 17:53 | 1

Haar bestuursverleden (ze schijnt tot 1 juli haar activistische werkzaamheden te hebben gedaan) maakt dat ze ongeschikt is als OvJ voor zaken waar deugpunten te halen zijn. Straks gaat zij of haar collega's jarenlang Wilders vervolgen en pesten. Oh, wacht ….

Graaier | 12-09-20 | 17:58

kunnen we ook meteen een fok beleid aannemen namat van het inkomen

out-of-de-box | 12-09-20 | 17:52

Menstruatie verlof.. wat dacht je van ziekte-verlof, je kunt je nu al ziek melden mocht dit niet dragelijk zijn.

boerk | 12-09-20 | 17:51 | 4

Ik mis masturabatieverlof in het programma....

Atlantis-95 | 12-09-20 | 17:57
▼ 1 antwoord verborgen

Even zoete lieve Gerritje bellen

MinNegen | 12-09-20 | 17:51

Mensen minder laten werken, "nieuwe banen creëren", noemen. Zo kan ik het ook.

Stijl_Loos | 12-09-20 | 17:50

Nu maar wachten tot andere partijen deze programmapunten overnemen. Dit is echt staatsgevaarlijk.

vanBarchum | 12-09-20 | 17:49

Die Jacobien... holy shit... Dacht dat ik van niks meer opkeek.

hatsaflats! | 12-09-20 | 17:49

Er is maar een conclusie: het hele programma is opgesteld door De Speld. Kan niet anders. Want geen weldenkend mens zou ooit op zoiets stemmen.

hangtiet met knoop | 12-09-20 | 17:49 | 1

Op punten lachwekkend, op andere punten schaterlagwekkend.
Het is maar goed dat ze daar met Whalin' Caylin een in-house psychiater hebben, want anders...

Graaisnaaiert | 12-09-20 | 17:58

Als je de rijken en -grote en middelgrote- bedrijven het land uit wil jagen is dit een perfect partijprogramma

me163komet | 12-09-20 | 17:48

In december hebben zwarte Pieten niets te vrezen van Akwasie.

keestelpro | 12-09-20 | 17:48 | 1

In november daarentegen.....

piloot47 | 12-09-20 | 17:55

5% coronatax voor miljonairs en vastgoed boven 3 miljoen...
Nou akwasi, pak je portemonnee alvast maar...

laurentius | 12-09-20 | 17:47 | 1

Denk dat Kwakplassie spontaan PVV gaat stemmen, anders mag hij even 3 ton lappen.

Binkoo | 12-09-20 | 18:37

Gefeliciteerd!, Arno! Ik hoop dat je snel hersteld!

horsteknots | 12-09-20 | 17:46

Helemaal, maar dan ook helemaal de weg kwijt. Dit is bijna staatsondermijnend. Wat een totale waanzinnige vrouw. En dat alleen voor het geld en de aandacht.

VP732 | 12-09-20 | 17:46 | 1

*totaal

VP732 | 12-09-20 | 17:46

Gevalletje belangenverstrengeling Jacobien?

laurentius | 12-09-20 | 17:45 | 1

Echt bizar dat een OvJ blijkbaar allerlei nevenfuncties mag bekleden die raakvlakken hebben met haar hoofdfunctie. Bananenrepubliek.

Kicksalot | 12-09-20 | 18:06

"We beëindigen alle samenwerking met de geheime diensten van anti-democratische landen zoals Israël en de Verenigde Staten."
Hier kan ik lang over nadenken. Ten eerste wie gaan onze nieuwe vrienden worden? Dat moeten dan wel heeeeele democratische landen worden. Misschien is Congo iets, het staat ten slotte in hun naam...

SterF... | 12-09-20 | 17:44 | 1

Het betekend tevens praktisch dat geen Nederlander de VS nog binnenkomt omdat we dan automatisch niet meer deelnemen aan het 'Secure flight programma'. Allemaal heel erg goed over nagedacht.

Scholletje | 12-09-20 | 17:52

Dus toch ruimhartige herstelbetalingen naar meerdere landen.
Goed dat ze een keer hardop zegt dat dit o.a. haar doel is.

Tot nu toe ontkende ze dat nog.

Rohin | 12-09-20 | 17:43 | 1

"En jíj krijgt gratis geld, en jíj krijgt gratis geld. En jij krijgt van ons een nieuwe infrastructuur. En jíj krijgt van ons een limousine voor je dictator. En jij krijgt een nieuwe Fernandes fabriek"

Scholletje | 12-09-20 | 17:46

Ook gratis snoep en ijsjes zoveel je maar wilt !

RonaldReagan | 12-09-20 | 17:43 | 1

En geen eenhoornfokkerijen meer, allemaal vrijlaten!

VP732 | 12-09-20 | 17:46
-weggejorist-
Pietneus | 12-09-20 | 17:42

Betekent menstruatieverlof dat Sylvana permanent op vakantie gaat?

Pretzel Logic | 12-09-20 | 17:42 | 2

Aan haar humeur zo je zeggen: JA!
Dat mens is met het verkeerde been uit de baarmoeder gestapt!

Aristotalloss | 12-09-20 | 17:44

En maar klagen over marginalisatie. En maar janken over onderdrukking door de staat. En maar schreeuwen over instituationeel racisme. Achterbakse, verdorven mensen, dat zijn het.

Lepo | 12-09-20 | 17:42

Ja ja, dit is een héle diepe mijnschacht.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 17:41

Geestig, dit is een beetje het protocol wat men zo rond 1700 ergens op een wingewest invoerde om de lokale bevolking te plukken en de boel legaal leeg te roven..

Shortganger | 12-09-20 | 17:41

Ja, ja, dat onzinprogramma van die negerin met één zetel in de Amsterdamse gemeenteraad .. Het zal wel.
Wat ik véél erger vind, is die officier van justitie. Is daar al een onderzoek naar ingesteld?

Scholletje | 12-09-20 | 17:40 | 3

Welkom Zonnekind,.. Fladerend visje.

horsteknots | 12-09-20 | 17:47

Dat er gekkies zijn die overal op zoek naar een sprankje racisme in Nederland, zal mij ook den arsch oxideren. Maar dat een OvJ strafzaken doet waar haar politieke en racistische voorkeur zo bepalend is voor de uitkomst van het vervolgtraject dat is echt te gek voor woorden. Oh, nee wacht …. Het is het nieuwe Nederland dat is overgenomen door SJW en andere landverraders.

Graaier | 12-09-20 | 17:53

"... We willen naar een democratische economie, (lees communistische) ..." WTF!?!
Helemaal van het padje.
Er is geen systeem zo ondemocratisch en onderdrukkend als het communisme!
En er is geen enkel economisch systeem zo inherent failliet als het communisme!
Totaal geen historisch besef!

Aristotalloss | 12-09-20 | 17:39 | 2

Communisme failliet? China doet het anders bijzonder goed (helaas).

lovekila | 12-09-20 | 18:19

@lovekila | 12-09-20 | 18:19: Deng Xiaoping heeft in 1978 al het "kapitalisme met socialistische trekjes" ingevoerd; kapitalisme dus! In China heb je nu bijna net zoveel zo niet meer miljardairs als in de VS!

Aristotalloss | 12-09-20 | 20:34

Van
welk
geld?

Turbulentie? | 12-09-20 | 17:39 | 1

Van
Uw
Geld

boerk | 12-09-20 | 17:52

Heul veul leuke vrouwmensdingetjes die geld kosten en geen (goede) voorstellen waar/hoe dat geld vandaan moet komen, chapeau.

Wc-kip | 12-09-20 | 17:39 | 2

Jawel hoor.
Zeer hoge belastingen voor de rijken en 5% eenmalige belasting voor bedrijven.

Gaat helemaal goed komen.

Rohin | 12-09-20 | 17:45

Das de vrouwelijk familiaire kijk op het leven, jongen. Hij haalt het binnen, zij geeft het uit. Nu alleen op grotere schaal: boze witte mannen mogen opdraaien voor de leuke dingen van de dames.

lovekila | 12-09-20 | 18:18

Alsnog het hele verkiezingsprogramma op GS.

Pretzel Logic | 12-09-20 | 17:39

Ik ga stoppen met werken en mijn hand ophouden. Verkoop mijn huis en ga kraken en verder heel veel zeiken op witte mensen. Wat een pracht leven zal ik hebben.

Eddy67 | 12-09-20 | 17:38 | 2

U zult worden doodgegooid met paspoorten, verblijfsvergunningen, subsidies, woningen en herstelbetalingen.

Binkoo | 12-09-20 | 18:34

Mevrouw Vreekamp was - onwijs toevallig - de aanklager in het proces over de sociale media shit storm rond Sylvana Simons. Er werden toen ruim 16 mensen in 1 x werden veroordeeld. Hoger beroep (drie klantjes) mocht niet baten.

Otto Normal | 12-09-20 | 17:38 | 3

Dat is wel opvallend. Zou goed zijn als GS een dossier over mevrouw aanlegt.

Tashtego | 12-09-20 | 18:00

@Tashtego | 12-09-20 | 18:00: Ik kan me zo voorstellen dat ze vanaf vandaag in de picture staat en dat er een paar gaan grasduinen in haar oeuvre en verdere doen en laten.

Atlantis-95 | 12-09-20 | 18:10

Moeten we deze mensen nou in bescherming nemen tegen zichzelf of moeten we onszelf beschermen tegen hen?

GeenHeil | 12-09-20 | 17:36 | 7

@Sylvaneth | 12-09-20 | 18:25:

Nee, daar geloof ik niet in. Dat is veel te kort door de bocht. Het gaat iemand als Rutte wel degelijk om het behalen van doelen. Je kan van Rutte veel zeggen, maar hij is niet zomaar een zakkenvuller. Hij denkt daadwerkelijk dat het wél werkt en dat het wél goed is en dat het wél de goede kant op gaat. Rutte is geen Alex Ferguson, hij is geen coach die komt en gaat. Hij is de baas van Manchester United. Hij KAN niet denken: na mij de zondvloed. In zijn hoofd is er geen "na mij." Rutte denkt en hoopt dat zijn beleid wordt voortgezet, ook als hij geen premier meer is, omdat hij daadwerkelijk denkt dat het een goed beleid is en dat het rechtvaardig en eerlijk is.

Het tragische is niet dat Rutte een zakkenvuller is, of een man zonder visie. Het tragische is dat Rutte totaal is losgezongen van de werkelijkheid. Hij is daadwerkelijk gaan geloven in het door roze-rode wolken omgeven ideaal van de universele aanspraak van het humanistische gelijkheidsdenken.

GeenHeil | 12-09-20 | 18:44

Nou maar wel goed voor straks 5 zetels.Want die geestelijk gestoorden krijgen hoe dan ook een stem.Niet rechtsom dan maar linksom.

flesje | 12-09-20 | 19:11
▼ 4 antwoorden verborgen

Neurodivers? Wat de neuk is dat nou weer. Iets van alle IQ's, inclusief de schoenmaten van die club?

citywok | 12-09-20 | 17:35 | 7

Schrijffout. Moet zijn: neurotisch divers.
Dan klopt het weer.

piloot47 | 12-09-20 | 17:51

Een soort van intelligentie communisme. Iedereen even dom.

bqbq | 12-09-20 | 17:54

@bqbq | 12-09-20 | 17:54:

Jij vuile racist! Hoe durf je te spreken over een typisch wit-racistisch sociaal construct als "Intelligentie?!?!?!?!"

GeenHeil | 12-09-20 | 18:03
▼ 4 antwoorden verborgen

Kennelijk zitten er geen economen bij Bij1

BASinnic | 12-09-20 | 17:35 | 4

Nee, en ook geen psychiaters.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 17:43

Economen zijn helemaal niet zo enorm belangrijk voor het bepalen van beleid. Economen zijn mensen zonder principes. Hun opdracht is altijd het maken van berekeningen die resulteren in een gewenst getal.

Leptob | 12-09-20 | 18:51
▼ 1 antwoord verborgen

Dus als je wil weten wie dit programma daadwerkelijk heeft opgesteld, hoef je niet verder te kijken dan punt één. Nemen we even mee in de overweging.

vanBarchum | 12-09-20 | 17:34 | 1

Cultuurmarxisten bedoel ik dus. Om de schijn van iets anders lelijks toch maar even te vermijden.

vanBarchum | 12-09-20 | 17:36

Menstruatieverlof. Die durven wel. En alle transgenders en overige sekselozen dan? Ik vind dit niet erg inclusief. Eerder wat discriminerend voor iedereen die zonder baarmoeder geboren is.

Robin Hood | 12-09-20 | 17:33 | 4

Hahaha ik moest er ook om lachen. En als de lonen voor vrouwen dan met 20% dalen dan komt dat "door de gender pay gap".

Versleten_Paddestoel | 12-09-20 | 18:02

mensen zonder een baarmoeder

De Treinende Rechter | 12-09-20 | 18:43
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een snode plannen zeg. Gaan we niks mee doen.

keestelpro | 12-09-20 | 17:33 | 3

U kent het verhaal van Pamela Hemelrijk over het flatgebouw Nederland?
meervrijheid.nl/?pagina=979

kapotte_stofzuiger | 12-09-20 | 17:40

@kapotte_stofzuiger | 12-09-20 | 17:40: Duidelijk geen benul van het functioneren van een VvE. OVerigens moet je in een VvE zelf even meedoen en niet achteraf klagen over ingezet beleid.

AntiZanicz | 13-09-20 | 09:39

Sorry mensen. Ik heb last van diarree.

Poesman | 12-09-20 | 17:30 | 3

Ik zeg diarreeverlof.

Usumani | 12-09-20 | 17:44

Daar kom je inderdaad makkelijker doorheen dan door bovenstaand verhaal. Wat ene utopisch wensdenken allemaal zeg. Overal goede sier voor minderheden, overal aangegeven waar ik mag meebetalen, nergens iets aangegeven wat in mijn voordeel uitvalt... sja wat moet je hier nou mee. En het erge is: er gaan nog mensen op stemmen ook ...

lovekila | 12-09-20 | 18:13

Alles is lijp bij Bij1.

Rest In Privacy | 12-09-20 | 17:29 | 7

Dat heet uber wappies

flesje | 12-09-20 | 18:52

Haha, ik las lip en moest meteen weer aan Zwarte Piet denken.

Zupschufter | 12-09-20 | 20:55

Bij antisemitisme denkt een normaal mens al lang niet meer aan 'rijke joden' en uiterlijken als in de nazi-propaganda. Dit is toch een freudiaanse verspreking in dier voege dat zij er zelf zo over denken. Zou een persoon van Israëlitische komaf lid kunnen worden van Bij1.. Zo vriendelijk zijn de gedachtes in Israël niet over minderheden. Denk maar aan bibi die niet met Obama uti de voeten kone. Gelukkig speelt bibi de huidige president als een viool.

AntiZanicz | 13-09-20 | 09:37
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl