Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Optimist - Kernfusie: probleem of oplossing? (3)

GeenStijl ontving een wetenschappelijk geschreven klimaat-betoog in vijf delen. Dit is deel 3. Deel 1 staat hier, deel 2 daar.

Hoofdstuk 2. Hoeveel energie Nederland gebruikt en wat dat mag kosten

Schrijven over energiegebruik en energiebehoefte wordt razend ingewikkeld gemaakt doordat voor iedere vorm van energie aparte eenheden gebruikt worden, kubieke meters of kubieke voeten als het over gas gaat, joule of kWh als het over elektriciteit gaan, liters of gallons als het over vloeistoffen gaat en zo zijn er nog veel meer eenheden. Er zijn ook nog algemene maten zoals de BTU, British Thermal Unit, of de MMBTU, dat is een miljoen BTU. Daarnaast hebben we ook nog te maken met verschillende maatsystemen, Engelse maten, Amerikaanse maten, Europese maten. Maar gelukkig weet iedereen wel hoeveel energie een kilowattuur of kWh is en wat men er zo ongeveer mee kan doen. Daarom wordt in het vervolg een hoeveelheid energie steeds omgerekend naar kWh of naar MWh, dat is 1000 kWh.

Het totaalverbruik in Nederland, alle energiebronnen meegerekend, aan aardolie, gas, steenkool, bruinkool, hout, kernenergie plus alle hernieuwbare bronnen, was in 2018 volgens het CBS 3100 PJ (22). Dat is afgerond 861 miljard kWh per jaar (berekening 3). 

Daarvan was 8,7% hernieuwbare energie. Hoewel ruim de helft daarvan energie uit biomassa is (23), en alleen daadwerkelijk hernieuwbaar als het niet allemaal in één keer wordt opgestookt, wordt in dit verhaal alle “hernieuwbare energie” als zodanig meegenomen. Resteert 786 miljard kWh. 

Dit zijn cijfers van 2018, maar de trend is dat de energiebesparingen de stijging in activiteiten redelijk bijhouden en zelfs – af en toe – overtreffen, dus de cijfers zullen in 2021 niet veel anders zijn, afgezien van Covid-19 gerelateerde effecten. Bovendien moeten de getallen in de hierna volgende hoofdstukken gelezen worden als orde van grootte schattingen, niet als precieze berekeningen. 

Op zoek naar de goedkoopste energievorm komt eerst de meest gebruikte vorm, aardolie, aan de beurt. Aardolie is een delfstof die op veel verschillende manieren ontstaan kan zijn en daarom geen vaste samenstelling heeft. Vaten olie kunnen dus een verschillende energie-inhoud hebben. Om toch in olie te kunnen handelen heeft de Amerikaanse Internal Revenue Service de “Barrel of Oil Equivalent” of BOE gedefinieerd (24) voor de energie-inhoud van een standaard vat ruwe olie. Die is gelijk aan 1699,4 kWh – en dat wordt bijna altijd afgerond naar 1700 kWh. 

Om de prijs van aardolie te berekenen wordt hier uitgegaan van de gemiddelde wereldmarktprijs voor West Texas Intermediate Crude Oil in 2019 (2020 is door Covid-19 geen standaard jaar). Die prijs bedroeg $57 per BOE (25). In berekening 4 wordt uitgerekend dat bij deze prijs voor ruwe aardolie de prijs van dieselolie aan de uitgang van de raffinaderij € 0,038 per kWh bedraagt en de prijs van benzine € 0,046 per kWh. Per liter is dit voor dieselolie € 0,38 en voor benzine € 0,41. 

Dat zijn behoorlijk hoge prijzen in vergelijking met de prijs van aardgas of LNG (liquid natural gas). Voor LNG bestaat ook een wereldmarktprijs (26):

De prijs varieert, maar het gemiddelde is iets in de buurt van $10 per MMBTU. In berekening 5 wordt dat omgerekend naar € 0,029 per kWh energie. 

Steenkool is de goedkoopste fossiele brandstof en tevens de meest vervuilende in termen van CO2 uitstoot. Een ton steenkool levert tussen 3000 en 7000 kWh energie op, gemiddeld 5000 kWh, en kost momenteel op de wereldmarkt $ 68,50 (27), € 0,012 per kWh dus. De meeste steenkool wordt in centrales omgezet in elektriciteit, en daarbij treden grote verliezen op. De modernste kolencentrales halen een rendement van 46%, maar de overgrote meerderheid van de bestaande kolencentrales heeft een rendement tussen 37% en 40%. Dat brengt de prijs per kWh elektriciteit naar € 0,030. Steenkool is lastiger en dus duurder te transporteren en te verhandelen. In de detailhandel is steenkool te koop tegen prijzen van de orde € 500 per ton, € 0,10 per kWh.

3. De bron van de energie

De klassieke energiedragers zijn vaste stoffen, vloeistoffen en gassen die allemaal koolstof bevatten en dus CO2 uitstoot opleveren als ze verbrand worden. Energiedragers die geen CO2 uitstoot opleveren zijn er niet zoveel: waterkracht, windkracht, geothermische energie, kernenergie en zonne-energie.

Het is lastig om al deze energievormen met elkaar te vergelijken qua bruikbaarheid en kosten. Daarom is er een hulpmiddel bedacht, de “Levelized cost of energy” of LCOE (28). De LCOE wordt berekend door alle kosten van een energieproject tijdens de hele levensloop van dat project in te schatten en op te tellen, en dat bedrag te delen door het totaal aantal geproduceerde of te produceren megawatturen. Hieruit volgt dus een prijs per MWh voor het energieproject.

Lazard Ltd, de grootste onafhankelijke investeringsbank ter wereld, produceert al 14 jaar lang ieder jaar een gezaghebbend rapport (29) over de kosten van methoden om energie op te wekken, en gebruikt voor de vergelijking de LCOE. Hieronder staat een grafiek uit versie 14 van hun rapport (2020), een vergelijkingstabel voor ongesubsidieerde energieopwekking in de Verenigde Staten:

Noten bij bovenstaande afbeelding:
(1) De lage waarde is voor een enkelassig volgsysteem, de hoge voor een vaste opstelling.
(2) Offshore wind bij kapitaalkosten van de orde van $ 2600 – $ 3675 per kW vermogen
(3) Peaking: draait alleen in de piekuren. Aanname gasprijs € 0,01 per kWh.
(4) Zonder opruimkosten, zonder onderhoudsgerelateerde kapitaalkosten en zonder subsidie.
(5) Marginale kosten (kosten bij uitbreiding van capaciteit) per MWh.
(6) 90% afvangen van CO2. Bevat geen kosten voor opslag en transport van het CO2.
(7) en (8) diverse bij-mengingen van “blauw” en “groen” waterstof.

De tabel bevat een vergelijking van de kosten van verschillende manieren om energie op te wekken. De bovenste vijf regels gaan over zonnepanelen, PV of PhotoVoltaic. Voor de kleinverbruiker op de eerste regel is dat het duurst, want die moet de panelen kopen in de detailhandel en de installatie is kleinschalig en dus relatief duur; onder die condities bedroeg de prijs in 2020 minimaal € 0,13 per kWh. De volgende twee regels betreffen kleinschalige installaties voor bedrijfjes en groepen burgers. Daar zijn voordelen van de iets grotere schaal terug te zien in de lagere kosten per MWh. Interessant wordt het daarna – grootschalige installaties met twee typen zonnepanelen, klassieke silicium zonnepanelen en zonnepanelen met dunne laagjes (microns) van materialen als bijvoorbeeld CdTe, CadmiumTelluride, maar er worden veel meer materialen gebruikt. Momenteel blijkt dat de techniek te zijn met de laagste kosten per MWh, op wind na. Die kosten bedragen € 0,025 per kWh voor een opstelling met beweegbare panelen die de zon volgen en € 0,032 per kWh bij panelen die vast opgesteld staan. 

Solar Thermal Towers zijn installaties waar beweegbare spiegels het zonlicht concentreren in een centrale hotspot, waar de straling opgevangen wordt en omgezet in elektriciteit. Geothermische installaties brengen warmte uit de diepte (in NL enige km) naar de oppervlakte. In IJsland wordt bijvoorbeeld 90+% van de woningen daarmee verwarmd. Windenergie is energie opgewekt met behulp van windturbines, en dat blijkt in deze tabel momenteel de goedkoopste vorm van alternatieve energie te zijn. Gas peaking betreft met aardgas aangedreven elektriciteitscentrales t.b.v. het opvangen van piekbelasting op het elektriciteitsnet, nuclear betreft kerncentrales, coal betreft steenkoolcentrales, waarbij 90% van het CO₂ afgevangen wordt, en de gas combined cycle betreft met aardgas aangedreven elektriciteitscentrales waar de afvalwarmte van de gasturbines wordt hergebruikt om stoom te maken.

Hoewel deze tabel een prachtig uitgangspunt biedt voor vergelijkingen, moet er wel voorzichtig mee worden omgegaan. De energievormen zijn namelijk echt verschillend in hun bruikbaarheid en betrouwbaarheid – geothermische energie, gas, kernenergie en steenkool leveren een continue, regelbare stroom energie en kunnen dus altijd voldoen aan de vraag, ook als die wisselend is, terwijl zonne-energie en windenergie sterk variëren met de omstandigheden. Een windturbine levert alleen stroom als de wind waait en een zonnepaneel alleen als de zon boven de horizon staat. Daarbij komt dat deze energievormen ook nog eens sterk wisselende opbrengsten leveren. Het verschil tussen de opbrengst van een zonnepaneel op een sombere dag en op een daarop volgende zonnige dag kan zomaar een factor 2 zijn en gedurende een jaar kan de opbrengst over een hele dag gemeten in Nederland meer dan een factor 20 variëren (30). Voor wind geldt hetzelfde – het kan dagenlang windstil zijn en dagenlang stormen, dus die variatie is misschien nog wel groter.

Een tweede opmerking is dat het voor de klassieke energiebronnen niet echt veel uitmaakt op welke plek ze worden toegepast, maar dat juist die locatie voor wind en zon zeer belangrijk is. De tabel bevat data die gelden voor de VS, maar de intensiteit van de zonnestraling varieert over het grondgebied van de VS (zonder Alaska en Hawaii) met een factor 2, van ~1000 tot ~2000 kWh per m2 en per jaar (31). Die factor 2 verschil betekent ook ruwweg een factor 2 verschil in de kosten, want bijna alle kostenposten zijn evenredig met het aantal zonnepanelen, en die factor 2 is in de gegevens die getoond worden niet terug te vinden. Een blik op versie 8 van het Lazard rapport uit 2014 (32) verduidelijkt dat. Daarin worden de kosten in verschillende delen van de VS berekend en is te zien dat de genoemde kosten voor zonne-energie en windenergie het gemiddelde zijn van de kosten in vijf regio’s van de VS, noordoost, zuidoost, middenwesten, Texas en het zuidwesten. Dat betekent een gemiddelde instraling in de VS van rond 1800 kWh per m2 per jaar.

Hetzelfde geldt voor windturbines – Lazard versie 8.0 geeft de volgende lijst voor de prijs per MWh van windenergie in 2014: 

De enige variabele die echt verschillend is voor deze locaties is de gemiddelde windsnelheid (33, 34). Die is in het middenwesten en Texas vergelijkbaar met de wind aan zee in Nederland, aan de kust van de Atlantische Oceaan iets lager. Het hoogst is de windsnelheid voor de kust van Maine (niet in de tabel), waar de windsnelheid vergelijkbaar is met die op de Noordzee. 

Het probleem met de vergelijkbaarheid van de verschillende energiebronnen ten gevolge van de wispelturigheid van zon en wind kan opgelost worden door de elektriciteit om te zetten in gas. Voor lezers die niet onderlegd zijn in scheikunde – het is mogelijk om energie op te slaan in chemicaliën en die energie later weer vrij te maken uit die chemicaliën. Een voorbeeld van zo’n chemische verbinding is water, H₂O, waarvan iedere molecule bestaat uit twee waterstof (H) atomen en één zuurstof (O) atoom. Waarschijnlijk heeft ieder kind wel eens geprobeerd om met behulp van een batterijtje, twee koperdraadjes en water met wat azijn erin dat water te ontleden in waterstof en zuurstof. Dat werkt prima, binnen een paar seconden ziet men de gasbelletjes opstijgen, belletjes met waterstof erin aan de ene kant en belletjes met zuurstof erin aan de andere kant. De meeste kinderen gaan niet zo ver om de belletjes op te vangen en ze later tot ontbranding te brengen, maar dat kan ook. En dat is precies wat er ook op grotere schaal zou kunnen gebeuren – de stroom van zonnepanelen en windturbines kan worden gebruikt om waterstofgas vrij te maken uit water en dat op te slaan voor later gebruik als een brandbaar gas. 

Dat zou het hele probleem van de onbetrouwbaarheid oplossen – waterstofgas kan worden opgeslagen en naar behoefte gebruikt. Maar die omzetting is niet gratis. Scheikundige reacties zijn onderhevig aan thermodynamische wetten. Er komt warmte bij vrij, en dat is een type energie dat moeilijk op te vangen is. Vaak gaat alle warmte verloren. Bij de elektrolyse van water zijn de energieverliezen van de orde 20 – 30% 35), in hoofdstuk 4 wordt echter een recente vinding vermeld waarbij het verlies nog slechts 1,3% is.

Wordt vervolgd.

Literatuurverwijzingen en berekeningen:

22) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/16/energieverbruik-gedaald-in-2018
23) https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/40/hernieuwbare-energie-in-nederland-2019
24) https://nl.wikipedia.org/wiki/BOE_(eenheid)
25) https://en.wikipedia.org/wiki/Price_of_oil
26) https://www.refinitiv.com/perspectives/market-insights/lng-market-turning-2019/
27) https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price
28) https://en.wikipedia.org/wiki/Levelized_cost_of_energy
29) https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2020
30) https://geothermie.nl/images/bestanden/Masterplan_Aardwarmte_in_Nederland_ENG.pdf
31) https://www.nrel.gov/gis/assets/images/nsrdb-v3-ghi-2018-01.jpg
32) https://www.lazard.com/media/1777/levelized_cost_of_energy_-_version_80.pdf
33) https://www.toddklassy.com/montana-blog/mean-average-wind-speed-across-the-united-states
34) https://www.geminiwindpark.nl/about-gemini-wind-park.html
35) https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolysis_of_water
59) https://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_(unit)
60) https://www.voltaoil.com/what-makes-up-retail-price-for-gasoline
61) https://www.engineeringtoolbox.com/energy-content-d_868.html

Berekening 3. Omrekening van het energieverbruik in Nederland
PJ of petajoule is een energiemaat. Een Joule aan energie is gelijk aan 1 Watt gedurende 1 seconde, en Peta betekent 1.000.000.000.000.000, met 15 nullen dus. Joule per jaar wordt omgerekend naar kWh per jaar door te delen door 3.600, het aantal seconden in een uur, en door 1000 om van Wh naar kWh te gaan. 

3100.000.000.000.000.000 / 3.600.000 = 861 miljard, afgerond. 

Berekening 4. Prijs van een kWh in dieselolie of benzine aan de uitgang van de raffinaderij
Uitgangspunt is hier de gemiddelde wereldmarktprijs van West Texas Intermediate in 2019 (2020 en 2021 zijn door Covid-19 geen standaard jaren). Hier worden de kosten aan de uitgang van de raffinaderij vóór distributie uitgerekend. De wereldmarktprijs bedroeg in 2019 gemiddeld $57 per vat (25). Een vat is gelijk aan 42 gallon 59). Per gallon is dit dus $1,36. De raffinage kosten voor dieselolie bedragen $0,49 per gallon (60). De totaalkosten van dieselolie na raffinage bedragen dus $1,85 per gallon. 

De energie-inhoud van een gallon dieselolie is 139000 (61) BTU ofwel 41,7 kWh (zie berekening 5). 

De prijs van 1 kWh in dieselolie bedraagt dus bij de uitgang van de raffinaderij $0,044. Bij een koers van € 0,85 per $ wordt dit € 0,038 per kWh. De raffinage kosten voor benzine bedragen $0,60 per gallon (60). De totaalkosten van benzine na raffinage bedragen dus $1,96 per gallon. 

De energie-inhoud van een gallon benzine is 124000 61) BTU ofwel 36,3 kWh (zie berekening 5) 

De prijs van 1 kWh in benzine bedraagt dus bij de uitgang van de raffinaderij $0,054. Bij een koers van € 0,85 per $ wordt dit € 0,046 per kWh. 

Berekening 5. Omrekening van de gasprijs
MMBTU, Million British Thermal Units, is de internationale eenheid waarmee LNG wordt bemeten. 1 kWh staat gelijk aan 3412 BTU, British Thermal Units 61). Daaruit volgt dat 1 BTU = 1/3412 kWh = 0,0002931 kWh. 1 MMBTU is dus 293,1 kWh. 

$ 1.00 komt overeen met € 0,85, dus $ 10 per MMBTU * 0,85 / 293,1 = € 0,029 per kWh

Over de auteur:

Dit verhaal is geschreven om in het tijdperk van corona iets zinnigs te doen te hebben. Tijdverdrijf. Waarom warmt de aarde op? Is dat erg? Waarom wordt daar zo hysterisch over gedaan? Zijn er nog andere gevaren? Ik ben ooit opgeleid tot kernfysicus en deze materie speelt al een tijdje, dus ik zou dit eigenlijk allemaal moeten weten. Maar nee. Daarom ben ik op nul begonnen en heb ik geen verhalen gebruikt of overgenomen die ik niet begreep. Gelukkig zijn wetenschappelijke publicaties tegenwoordig vaak gewoon op internet te vinden, zeker als het doorbraken zijn. 

Maar toen werd het een verhaal met een verrassend positief einde, en nu wil ik het met iedereen delen. Er is een probleem, maar dat kan worden opgelost en veel eenvoudiger dan je zou denken. Bovendien kon het wel eens heel lucratief zijn. 

Eerst iets over mijzelf ter introductie. Lang geleden, in 1970, werd het door het Rapport van de Club van Rome zonneklaar dat er Grenzen aan de Groei zijn, en vooral grenzen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar er was in die tijd een lichtpunt: kernfusie zou een onuitputtelijke energiebron zijn. Het leek mij prachtig om daar mijn leven aan te wijden, en dat betekende een studie natuurkunde, specialiseren in kernfysica en verder specialiseren in de fysica van lichte kernen. 

Je moet nogal wat weten voordat je aan de finesses van deze processen toekomt dus pas na een jaar of vijf, zes werd het mij langzamerhand steeds duidelijker dat kernfusie op aarde een doodlopend spoor is. In kernsplijting geloof ik niet; omdat dat zo verschrikkelijk gevaarlijk is, is het ook verschrikkelijk duur. 

Na mijn promotie heb ik dan ook een heel ander beroep gekozen: programmeur. Per slot van rekening had ik tijdens mijn studie en promotie honderden programma's geschreven voor heel veel verschillende processoren en in een stuk of tien verschillende programmeertalen.

Vanwege mijn achtergrond heb ik me gespecialiseerd in technische en – af en toe –  wetenschappelijke programmatuur. Dat heeft geleid tot veel werk in het buitenland, voor tientallen bedrijven in Europa en Azië. Het is een goede keuze geweest - ik ben in mijn leven geen dag tegen mijn zin naar mijn werk gegaan.

Na mijn pensionering hebben we heel veel gereisd, maar toen corona kwam was er tijdenlang niets leuks te doen. Dat was het moment om terug te gaan naar een oude liefde. En wat blijkt? Kernfusie is toch de oplossing voor de problemen van de aarde, maar dan wel op de zon, op aarde gebruiken we alleen het product van de fusie – zonlicht.

Er moet nog één opmerking gemaakt worden over het verhaal. Alles is naar beste kunnen berekend, maar er is geen peer review geweest zoals bij echte wetenschappelijke artikelen altijd wel het geval is. Ik ben benieuwd of iemand fouten kan vinden en dat zou ik dan graag willen weten.

Dit verhaal is veel belangrijker dan ik ben. Ik ben een oude man die niet zit te wachten op publiciteit, daarom schrijf ik dit verhaal anoniem. Maar als er dan toch een naam gebruikt moet worden, noem me dan maar Optimist.

(Echte naam bij redactie bekend)

Reaguursels

Inloggen

Ik ben voor de Soylent Green methode; roulerende mensen en grondstoffen.

meneer Q | 28-08-21 | 18:15

Deel 1 en 2 heb ik gelezen waar blijft deel 3?

meneer Q | 28-08-21 | 17:55

Note 2 (ofshore wind) is onduidelijk. Dit betekend 2.6miljoen extra per MWh, dat past niet in de tabel. Indien dan is windenergie het duurste en dan kunnen we stoppen met offshore windparken.

Roeieber | 28-08-21 | 11:30

Het omzetten van windenergie in H en O gebeurt al op de Noordzee. Wordt ook al getransporteerd naar H tankstations.

rifraf | 28-08-21 | 10:48 | 4

@Joris Beltsin | 28-08-21 | 10:54: Het Zweedse SSAB is hier al een eind in gevorderd, maar zo te zien is het nog lang niet rendabel. Aan het gebruik van metallurgische kolen ontkom je niet helemaal omdat je koolstof nodig hebt om van ijzer staal te maken. Zie voor meer info: wattsupwiththat.com/2021/08/21/ssab-c...

ElliptischeFunctie | 28-08-21 | 14:46

@Joris Beltsin | 28-08-21 | 15:46:
Herstel, er is nog geen alternatief voor het Bessemer procedé zonder CO en CO2 emissies.

Joris Beltsin | 28-08-21 | 15:47
▼ 1 antwoord verborgen

Interessant en goed onderbouwd allemaal.

Ook al zou je vandaag de samenstelling van de atmosfeer naar het niveau van 1850 brengen, dan duurt het op zijn minst nog 50 tot 100 jaar voordat dit een merkbaar effect heeft op het wereldklimaat (het zogenaamde thermostaat-effect).

Alle zogenaamde klimaatplannen kosten onevenredig veel energie en geld terwijl het effect hiervan op wereldniveau nauwelijks merkbaar is.

Het enige wat ik kan concluderen uit de grafiekjes, is dat de veronderstelde extra toename van broeikasgassen te wijten is aan de mens. Zolang de mensen in dit tempo doorfokken met ieder hun energiebehoefte en voedselconsumptie, zal de totale extra toename van emissies alleen maar meer stijgen. Ondanks alle inzet van zogenaamde duurzame energiebronnen.

Vanaf 0 tot ca. 1850 een toename van 1 miljard mensen.
Gemiddelde groei van zo'n 500.000 mensen per jaar.

Vanaf 1850 tot ca. 1950 een toename van 1,5 miljard mensen.
Gemiddelde groei van 1,5 miljoen mensen per jaar.

Vanaf 1950 tot ca. 2000 een toename van 4 miljard mensen.
Gemiddelde groei van 80 miljoen mensen per jaar.

Vanaf 2000 tot ca. 2020 een toename van 1,5 miljard
Gemiddelde groei van 75 miljoen mensen per jaar.

Dus niet meer voortplanten en medische/humanitaire hulp aan banden leggen.

Daarom is mijn stelling dat een leven als reaguurder waarschijnlijk ook het beste is voor het klimaat. Hier zult u het mee moeten doen.

Roege | 28-08-21 | 10:26 | 1

Met een maximaal budget voor het aantal keren F5-en per dag.

Joris Beltsin | 28-08-21 | 10:37

Ik mis bij de meeste - en ook deze analyse - het gegeven dat voor een energietransitie enorme investeringen in de infrastructuur moeten worden gedaan die met de huidige technologie een dito uitstoot van broeikasgassen tot gevolg hebben. Denk hierbij bijv. aan de uitstoot van de cement- en staalindustrie. De kost gaat dus ook hier voor de baat uit en dat betekent dat we dus decennia aan broeikasgasemissies na voren gaan halen om het probleem op te lossen. Los van de bureaucratische boekhoudproblematiek, zoals niet kunnen voldoen aan klimaatakkoorden voor de komende decennia, is het klimaat zelf in essentie een chaotisch systeem met tipping points. Klimaatalarmisten willen ons zelfs doen geloven dat er vanaf zekere concentraties point-of-no-returns worden bereikt en runaway-gevolgen bestaan. Is dat allemaal geen probleem meer en zitten we dan nu nog heel verder onder die tipping points zodat we best wat extra kunnen uitstoten de komende generatie?

Joris Beltsin | 28-08-21 | 10:05 | 5

@Beste_Landgenoten | 28-08-21 | 11:04:
Nee, ik zeg niet niets doen maar anders. Het emissietraject is namelijk niet pad-onafhankelijk. Als we eerst de industrie voor de basisvoorzieningen aanpakken en dan pas de (moeilijke) energieproblemen dan heeft dat op termijn van de komende generaties per saldo een gunstiger effect. De VVE hierboven wilde ook dubbel HR++ glas van 10 jaar oud gaan vervangen door drievoudig isolatieglas. Dit is gekkenwerk!. Met de huidige uitstoot in de glasproductie is deze CO2-investering waarschijnlijk niet terug te verdienen over de resterende levensduur van het gebouw.

Joris Beltsin | 28-08-21 | 11:14

Ja mee eens. Er gebeuren ook veel domme dingen op dit gebied

Beste_Landgenoten | 28-08-21 | 11:34

Noem er eens een paar, BL.

bigstone | 28-08-21 | 14:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Is dit nu trouwens hoofdstuk twee of hoofdstuk drie? De linkjes zijn er niet en ik kan me ook niet herinneren dat ik het vervolg afgelopen heb zien staan.

PolarWolf | 28-08-21 | 09:52 | 1

Dit is drie

RocketMan | 28-08-21 | 10:48

Het mooie van kool, olie en gas is dat de scheikundige processen om er energie in op te slaan al heeft plaatsgevonden. Daar maken we nu dankbaar gebruik van. Bij alle andere alternatieven moeten we energie eerst zelf opwekken om vervolgens te gebruiken, transporteren of op te slaan. Da's zo'n beetje per definitie altijd duurder. Energie is gratis. Het is overal om ons heen. De uitdaging en dus hetgeen wat het duur maakt is de omzetting naar iets bruikbaars.

PolarWolf | 28-08-21 | 09:16

Een ander probleem met te veel zon- en windenergie is dat je een veel robuuster elektriciteitsnetwerk moet hebben. Met een klassieke centrale kun je het netwerk zien als een fietswiel: de centrale in het midden en de spaken zijn de leidingen naar de afnemers. Als een specifieke afnemer wat meer wil, dan stuurt de centrale meer stroom over de corresponderende "spaak".
Maar als je overal zonnepanelen en windmolens hebt, dan moet de stroom soms in de ene richting en op een ander moment weer in een andere richting. Dat wordt een heel complex netwerk dat niet gemakkelijk te regelen is. En als het netwerk ergens er uitklapt dan krijg je een domino effect waarbij delen van het netwerk losgekoppeld moeten worden om te voorkomen dat het netwerk beschadigd raakt.

DutchLion33 | 28-08-21 | 06:48 | 5

Of de Sahara voor de zon, voor iedereen.

Beste_Landgenoten | 28-08-21 | 09:41

Allemaal waar, edoch over honderd jaar is alle fossiel toch op. Je zal eens over moeten naar iets anders, toch? Beter daar nu al mee beginnen en het is beter voor de planeet.

Beste_Landgenoten | 28-08-21 | 09:46

@Beste_Landgenoten | 28-08-21 | 09:41: Als je de Sahara vol zet met zonnepanelen dan worden we weer afhankelijk van humeurige zandbakkiers. Nee dank je. Daarnaast is het nog een hele opgave om stroom te transporteren van de Sahara naar hier. Ik denk dat we uiteindelijk toch aan de Thorium energie moeten.

DutchLion33 | 28-08-21 | 15:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Waterstof is rot-spul om op te slaan. Als je het vloeibaar wil maken moet je het onder druk houden, en het kookpunt is veel lager dan aardgas (methaan) bij gelijke druk.
Bovendien is waterstof een klein molecuul, dus allerlei materialen die methaan wel kunnen opslaan laten waterstof doorlekken.
Wellicht zijn er andere moleculen die elektriciteit op een praktischere manier kunnen opslaan. Zo wordt elektriciteit in biologische systemen bijvoorbeeld opgeslagen met behulp van quinonen.

DutchLion33 | 28-08-21 | 06:16 | 2

Blijkbaar hebben uw argumenten weinig waarde, want inmiddels zit zo'n beetje de hele wereld achter waterstof aan.

Toverkol | 28-08-21 | 09:07

De hele wereld zit ook achter de windmolens aan waar een kind van 6 met een beetje technisch inzicht al van kan zeggen dat je daar een net niet stabiel mee krijgt beleverd.

Vanilla | 28-08-21 | 10:57

Veel (niet alle) zonnepanelen bevatten giftige materialen zoals zware metalen (o.a. de in het artikel genoemde CadmiumTelluride, en veroorzaken een enorme afvalberg als hun levensduur er op zit.

DutchLion33 | 28-08-21 | 06:05 | 3

Dat afval kunnen we dan weer in vaten, in een diepstukje noordzee dumpen.

echtpaul | 28-08-21 | 07:13

De fabrikage van zonnepanelen vreet resources, óók van de m.n. oudere bossen.
En maar doen of die dingen milieuvriendelijk zijn .....

www.enseccoe.org/data/public/uploads/...

voordeoorlog | 28-08-21 | 10:10

@voordeoorlog | 28-08-21 | 10:10: klopt helemaal, de berekeningen zijn ook niet vanaf de bron, hetdelfen van alle benodigdheden worden voor het gemak niet meegenomen. denk maar eens aan de open mijnbouw voor bauxiet ( grondstof voor aluminium), is 1 van de meest vervuilende.

goudvis | 28-08-21 | 11:54

Het probleem met overschot omzetten in waterstof is dat je er ook verbruikers voor moet hebben. Die verbruikers zijn vervolgens weer afhankelijk van de levering van dit gas. Dit houdt in dat je altijd een stabiele stroom aan waterstof moet hebben omdat anders de waterstofverbuikers in de kou zitten. Dat gaat dus niet werken.
Daarnaast, het massaal opslaan van waterstof in grote tanks lijkt me ook niet zonder risico. Dan kan je net zo goed naast een kerncentrale gaan wonen.

elco485 | 28-08-21 | 03:11 | 2

Het opslaan in waterstof is dan ook gewoon stom en op z'n eigen manier schadelijk voor het milieu (denk aan het beschadigen van de ozonlaag). Je kunt het principe achter deze techniek ook gebruiken om elektriciteit om te zetten naar methaan, power 2 methane. Dit kun je vervolgens weer de gasleidingen inpompen, zodat dit weer door Europa heen getransporteerd kan worden.

Schrodingerskut | 28-08-21 | 07:53

Lange doch goede stukken.

We gaan langzamerhand steeds meer electriciteit vragen omdat we graag met hulpmiddelen (medisch, luxe etc) werken en het vervoer ook vaker electrisch is.
Als we de energiebehoefte willen laten afnemen is het verstandig om realistische bevolkingsafname te bewerkstelligen. En vanuit daar een soort constante tussen leven en dood te bereiken rekening houden met evt het gemiddeld ouder worden als mens zijnde.
Economie is puur een afspraak en een gedrag ding, de mensheid overleeft heus wel als we niet meer groeien in bevolking. Alleen moeten we een andere economie gaan hanteren waarbij we niet uitgaan dat het volgende jaar een bedrijf meer produceert dan het huidige jaar. Dat is nu wel wat er eigenlijk gebeurt, of de prijs gaat omhoog per product.

En zeg nou zelf wat is er nou aan om bovenop elkaar te wonen..? Zonder natuur, zonder af en toe es een horizon te kunnen zien? Kijk es naar die zogenaamde (smog) mierennest steden in china willen we zo leven?

En als er dan weer ruimte is, dan zetten we de energie opwekkende middelen lekker ver van de bewoonde wereld weg. Heeft niemand er last van..

timmey | 28-08-21 | 00:41 | 1

Rook nog lekker een jointje.

Knufter | 28-08-21 | 00:48

Waterstof opslaan is ook een uitdaging. Onder druk in gastank is duur. Compressie zodat het de tanl in kan kost veel energie.
Bepalen van zeehoogtes gingen in de jaren90 over op satellietmetingen. Dan kun je niet ineens doen of dat gewoon hetzelfde is.

Nichtsneues | 27-08-21 | 22:50 | 3

Er zijn andere manieren om waterstof te binden, net als destijds met TNT gedaan werd. Dat is alleen nog een oplossing voor de conversieverliezen.

Frau Merkel | 27-08-21 | 23:04

Waterstof is om te zetten in methaan of een andere koolwaterstof (waarvoor de koolstof weer uit de atmosfeer gehaald wordt) die met weinig aanpassing zo de bestaande infra ingepompt kan worden.

ReyNemaattori | 27-08-21 | 23:24

Opslaan in de Groningse velden, de infrastructuur is er.

* Il Principe * | 28-08-21 | 00:17

Nogmaals, geen tegenstander.

hotnot | 27-08-21 | 22:42 | 3

De kosten van een kernenergiecentrale zijn gigantisch maar je moet wat overhebben voor een schoner milieu.
Voorts zullen ze er wellicht nooit komen, geen enkele investeerder hoort graag over tien jaar nou nee,.. toch maar niet.

botbot | 27-08-21 | 23:05

@botbot | 27-08-21 | 23:05: De kosten vallen wel mee als je beseft dat op de plek van windmolens en zonnepanelen allemaal woningen gebouwd kunnen worden. Windmolens worden nu bewust in Pampus en Rijnenburg geplaatst, zodat daar niet gebouwd kan worden. Nu moet er duur ingebreid worden in de steden en tegen de tijd dat die windmolens zijn afgeschreven 15 jaar, dan kunnen daar tegen een gigantische prijs woningen worden gebouwd.

Daarnaast denk dat kernenergie goedkoper kan door veel kleine centrales aan de lopende band te bouwen. Nu is nog iedere centrale nog steeds uniek, net zoals de auto voor de Ford T. En politici denken ook dat centrales altijd zo horen te zijn. Het kan in ieder geval anders.

Schrodingerskut | 28-08-21 | 08:12

@Schrodingerskut | 28-08-21 | 08:12: denk ook echt dat dat de enige oplossing is in een dichtbevolkt land als Nederland, als je groen en zelfvoorzienend wil worden.

Snoorderlag | 28-08-21 | 08:44

Puntje 4, de kosten van opruimen rommel van nuuk centrales word overgeslagen. Ik ben geen tegenstander van nuuk, maar wees eerlijk over de kosten en moeite.

hotnot | 27-08-21 | 22:41 | 3

En hoe ruim je windmolens op zee op? Mogen die tot aan de volgende ijstijd blijven staan?

heldheino | 27-08-21 | 22:55

Een halve vierkante kilometer of honderden vierkante kilometers onbruikbaar maken. Doe de centrales maar.

Frau Merkel | 27-08-21 | 23:06

@heldheino | 27-08-21 | 22:55: Decom is niet zo moeilijk, maar upgraden is zeker ook nog een mogelijkheid: ander paaltje, andere turbine, ander kabeltje, maar op dezelfde lokatie.

Toverkol | 28-08-21 | 09:17

Lekkere stukjes hoor, mooi eens wat feiten op een rij met harde getallen. Ik ben zeer benieuwd naar de eindconclusie.

nieuwe_Deen | 27-08-21 | 22:29

Morgen krijg ik in ieder geval mijn zonnepanelen op het dakje! Vooral economisch gedreven keuze. En daar zit de clue voor velen denk ik, zo werkt het nou eenmaal.

Verder reed ik vandaag door Duitsland. Wat veel oerlelijke windmolens staan daar zeg. Hoeveel m2 landschap wordt verneukt per kWh? Dat zou ik pas interessant vinden om te lezen. Dan is een kerncentrale (het liefst fusie) sowieso de beste oplossing: klein en een gigantische opbrengst in energie.

Timide_Aso | 27-08-21 | 22:27 | 2

Tot het moment dat het tepopulair wordt en daar gaat je subsidie en je teruglevering aan het net. Veel plezier for the time being. Dit is een truc die de overheid zo vaak heeft toegepast, maar lemmingen tuinen er steeds weer in.

Toverkol | 28-08-21 | 09:20

@Toverkol | 28-08-21 | 09:20: je moet ook niet té veel panelen er op mikken. Ik heb voor mijn huidige verbruik te veel, maar over 3 naar mag deze knul weer een nieuwe leasewagen uitkiezen, en dat zal waarschijnlijk een elektrische zijn. Ook als t.z.t. de good old CV-ketel op is (over een jaar of 10), dan kan ik met dit aantal panelen netto 0 draaien qua verbruik/opbrengst. Dus deze lemming doet het puur om straks netto 0 te betalen voor mijn stroom, en zo lang er nog saldering is, is dat mooi meegenomen.

Timide_Aso | 28-08-21 | 13:08

Als er tijdens het scrollen door dit artikel een turbine aan mijn duim had gezeten....

borderlijntje | 27-08-21 | 22:21 | 2
-weggejorist-
jaja | 27-08-21 | 22:27
-weggejorist-
Frau Merkel | 27-08-21 | 23:07

Heel veel woorden. Gewoon kernenergie, en bestel gelijk 10 centrales in Frankrijk. Die dingen werken gewoon altijd. Kernfusie blijft nog heel lang een eeuwigdurende belofte en windmolens draaien op subsidie.

bdn01 | 27-08-21 | 22:17 | 3

1 euro subsidie per wenteling begrijp ik uit de berekening.

E.Colli | 27-08-21 | 22:23

Er staan 19 kerncentrales in Frankrijk met 35 kernreactors of zo.
Is wel het land met de minste CO2 uitstoot van Europa.

jaja | 27-08-21 | 22:31

@jaja | 27-08-21 | 22:31: Sterker nog, door druk vanuit de EU moest men er kernenergie gaan afbouwen want gevaarlijk. In de plaats moesten windmolens e.d komen. Resultaat: meer co2 uitstoot omdat er veel bijgeregeld moest worden met gascentrales.

elco485 | 28-08-21 | 03:16

Goed geschreven, Optimist. Mooi verhaal. Benieuwd naar de eindconclusie al heb ik een behoorlijk sterk vermoeden. Tunesie is een mooi land, nietwaar? Als ik het juist heb was Optimist hiermee al bezig toen hij doceerde aan de RuG. Tenminste, ik herinner me dat nog, maar ik kan me vergissen!

Beste_Landgenoten | 27-08-21 | 22:14 | 6

@heldheino | 27-08-21 | 22:59: aangezien je daar dan flink wat zonnewarmte gaat weghalen en die elders op de wereld laat vrijkomen, ben ik erg benieuwd wat dat van klimaateffecten gaat hebben.

elco485 | 28-08-21 | 03:18

Alleen errug jammer dat er cijfers uit 2018 worden gebruikt. Weleens van internet gehood? Cijfers 2020 zijn allang beschikbaar.

Toverkol | 28-08-21 | 09:08

Dat zal een fractie zijn. Een dan nog, de Sahara is vast blij met iets minder warmte. En energie komt sowieso al vrij, ook met fossiele brandstoffen. Dus netto onder de streep im großen ganzen wordt het hier niet warmer, alleen op een andere manier.

Beste_Landgenoten | 28-08-21 | 09:45
▼ 3 antwoorden verborgen

Sorry dat ik het feestje verpest maar de conclusie gaat natuurlijk worden de kernfusie van de zon.
Iets waar we in Nederland van gaan zweten want die hebben we hier niet.
Begrijpt u wel !?

Ambiorix | 27-08-21 | 22:13 | 2

Hoe brengen we die energie zonder problemen/risico's naar de aarde?

E.Colli | 27-08-21 | 22:21

Zonlicht?

RocketMan | 27-08-21 | 22:55

"Van wie is de zon en de wind?"
Mag ik met mijn windmolen de wind van de buurman ongestraft afvangen? Mag ik met een loods de naast gelegen windturbine blokkeren of zonlicht belemmeren op de zonnepanelen van de buurman?

E.Colli | 27-08-21 | 22:12 | 3

iiieehw, "de wind van je buurman afvangen"? En dan gebruiken als bio-gas?

Timide_Aso | 27-08-21 | 22:30

@Timide_Aso | 27-08-21 | 22:30: Wie is dan de eigenaar? Moet ik dan ook CO2 belasting daarover betalen? Is er al een app waar je je maaltijd ingrediënten kunt invoeren en die direct je CO2, No2, NX en Pfas en andere schadelijke stoffen berekent? Gelijk doorkoppelen naar aan belasting aanslag,

E.Colli | 27-08-21 | 22:36

@E.Colli | 27-08-21 | 22:36: als je alleen groenvoer eet en geen vlees, dan betaal je geen CO2 tax, anders wel. En zodra jij de wind hebt afgevangen, dan ben jij eigenaar, mits het op eigen terrein gebeurt. Zie het als overhangende takken van een boom van de buurman, die mag je ook afknippen en opstoken.

Timide_Aso | 27-08-21 | 22:46

De bronnen zijn niet heel betrouwbaar. Het vorige stuk had een grafiek met een lijn die de menselijke invloed op het klimaat mat, het probleem daarmee is dat het achterliggende model niet deugt en daarmee de grafiek niets zegt.

Het model deugt niet omdat het gemaakt is met de aanname (!) dat de mens invloed heeft op het klimaat. Het bewijs van die aanname is omstreden.

Het bewijs komt er op neer dat er geen modellen gevonden zijn zonder effect van de menselijke invloed. Dat is erg dun. Stel dat ze 'vergeten' zijn modellen zonder menselijke invloed te zoeken terwijl ze wel bestaan, bepaald niet ondenkbaar, dan is het bewijs stuk.

van heinde en verre | 27-08-21 | 22:07 | 2

Ik zie vooral in je tegel aannames en geen goede onderbouwing waarom het model niet deugt en de bronnen niet betrouwbaar zijn. Ik zou het nou zolangzamerhand wel eens leuk vinden als de sceptici van menselijke invloed dan ook de moeite nemen om dat toe te lichten met serieuze artikelen.

Quantum Suicide | 28-08-21 | 00:01

Die zijn er amper want daar wordt geen subsidie aan gegeven of men wordt kaltgestelt.

Roeieber | 28-08-21 | 11:36

De Chinezen hebben 25 jaar geleden een stuwdam gebouwd met 26 generatoren van 700 KW.
Ze hebben een vallei van 660 km onder water gezet waardoor er tientallen dorpen onder water staan.
Door de enorme hoeveelheid water schijnt het dat de aarde een honderdste van een seconde langzamer draait in 24 uur.
Laat ze maar schuiven die gekke Chinezen.

jaja | 27-08-21 | 21:55 | 11

@Nuuk | 27-08-21 | 22:10: kun je toch gewoon een baggerboot laten weg zuigen en op het land spuiten

TAAA | 27-08-21 | 22:29

@Nuuk | 27-08-21 | 22:29: Dat ligt toch iets anders. De maximale score is 400 miljoen doden.
"On July 23rd a video of a Three Gorges Dam failure simulation was widely circulated on the internet. According to the video and through analysis of existing data, if the dam was to collapse flood waters of up to 100 meters in height would be released at a speed of more than 100 kilometres per hour.

Within 30 minutes of collapse the floodwaters would destroy nearby dams directly downstream, and reach the city of Yichang, destroying it with a current speed of 70 kilometres per hour, and within five hours the water level in Yichang would reach 10 meters.

After that the flood waters will continue to flood towns along the route at a speed of 60 kilometres per hour, with flood heights of about 15 to 20 meters. When the flood waters reach the open plains they will spread out greatly increasing the area affected. The destruction would be complete all the way to, and including Shanghai.

It’s estimated the death toll could be as high as 400 million people. This would be 1,700 times higher than any recorded death toll from a man-made disaster (Banqiao Dam collapse, China, 1975).
A nuclear attack on China’s five largest cities would result in less deaths than a sudden collapse of the Three Gorges Dam, and a breach would spell the CCP’s Chernobyl moment."

Frau Merkel | 27-08-21 | 23:17

Xi Jinping heeft recent gezegd na een flinke lading overstromingen daar dat hij 40.000 stuwdammen (van de 60.000) wilt gaan afbreken, omdat lokale bestuurders er niet mee om kunnen gaan. Om schadeclaims te voorkomen zetten zij bij hoogwater namelijk 's nachts open, zodat al die boeren op het platteland verdronken zijn voordat ze kunnen gaan klagen. Dit jaar ging het alleen mis, omdat het water nu ook steden zoals Zhengzhou bereikte, waardoor de rest van de wereld het resultaat kon zien van tientallen/honderden mensen die niet op tijd uit de tunnels konden komen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Maar om even terug te komen op energie: Hoe kunnen wij in Nederland het klimaat redden als aan de andere van de wereld even wordt besloten te gaan stoppen met 40.000 CO2-vriendelijke stuwdammen? Die Duitse Energiewende is wat dat betreft er niets bij.

Schrodingerskut | 28-08-21 | 08:35
▼ 8 antwoorden verborgen

Die tabel, 2 vragen.

1.
wb. wind en zon is dan in die berekening ook meegenomen dat ze niet 100% van de tijd energie opwekken in tegenstelling tot een gas centrale/nuclear/kolen ?
Andersgezegd is dit vergelijkbaar? want als dit op piek vermogen is dan vallen die prijzen natuurlijk heel anders uit (zon/wind dubbel zo duur) je wil vergelijken op per jaar vergelijkbaar geleverd?

2. als die tabel klopt waarom bouwt china (en de rest van de wereld) dan nog zoveel kolen/gas centrales, als de kostprijs voor zon/wind echt goedkoper is zal de markt toch gewoon afdwingen dat iedereen dat gaat gebruiken?

Ik had het idee dat kolen/gas ten opzichte van zon/wind veel goedkoper was, wellicht zit ik ernaast maar ben nog niet helemaal overtuigd..

henniebal | 27-08-21 | 21:55 | 3

Zon en wind zijn niet regelbaar. Pas als er voldoende opslagmogelijkheden zijn zijn de fossiele brandstoffen pas te vervangen. Nu bestaat de gekke situatie dat er een fossiele centrale op de achtergrond moet draaien om de uitval van zon en wind op te vangen. De netto-besparing is dus veel kleiner. Voor zon en wind zijn eindige bronnen en veel aardoppervlak nodig. Die zijn er niet op de plekken waar veel energie nodig is.

Frau Merkel | 27-08-21 | 22:03

Kolen zijn ook opgeslagen zonneenergie en zou je dus in een bio-crematorium centrale kunnen flikkeren.

Astroturfer | 28-08-21 | 09:12

@Frau Merkel | 27-08-21 | 22:03: Meer op zee bouwen, daar is de wind veel constanter.

Toverkol | 28-08-21 | 09:33

Nu we het toch over energie hebben. Hebben jullie ooit gerealiseerd hoe ongelooflijk efficiënt ons lichaam omgaat met energie. Na miljoenen jaren evolutie is ons lichaam tot een perfecte energie motor geëvalueerd. Kijk bij de diëtisten en afval apps hoeveel kilometer je moet joggen om een boterham met pindakaas te verbranden. Er is nog geen motor die zo efficiënt is. Voor de zolderkamer reaguurders: hoeveel calorieën kost een orgasme? Hier kunnen we nog wat van leren.

E.Colli | 27-08-21 | 21:52 | 5

hoeveel calorieën kost een orgasme? Dat ligt er aan welke foto ik gebruik. Bij een foto van Asha ten broeke ben ik lang bezig maar er komt niets.

jan huppeldepup | 27-08-21 | 22:18

@jan huppeldepup | 27-08-21 | 22:18: Dus heel veel calorieën voor niets uiteindelijk, maar je hebt wel en tissue bespaart. Ook milieu vriendelijk.

E.Colli | 27-08-21 | 22:29

@jan huppeldepup | 27-08-21 | 22:18:
Lol!

meneer Q | 28-08-21 | 18:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Misschien óók interessant om er wat bijzaken doorheen te gooien hier in de panelen: The Westerveld Conservation Trust bijvoorbeeld. Door vrij simpele technieken zoals trenching toe te passen op woestijngrond is het dus binnen enkele jaren al mogelijk om weer vegetatie en groen te realiseren. Ik begrijp dan ook niet waarom dit voor de heren globalisten geen prioriteit heeft, aangezien klimaat overal zo'n heet item is. (Bedenk jezelf gewoon even hoeveel C02 reductie het voor de hele wereld zal opleveren als alle woestijngebieden weer groen zijn!)

Huishoudens grotendeels zelfvoorzienend maken doormiddel van zonnepanelen op een gesloten circuit binnenshuis, inclusief generator/accu/batterij. Zowel vloerverwarming als koken kán elektrisch dus daar heeft niemand gas voor nodig. Er staan waarschijnlijk wel weer een paar luitjes klaar om te stuiteren, maar als wij écht iets willen bereiken op de langere termijn, dan zullen er een paar grote energieleveranciers in moeten krimpen. Er zijn allerlei artikelen te vinden over ''net zero carbon neutral housing'' en legio verschillende concepten daarvan. (Alle beetjes helpen, toch?)

Dus vegetatie stimuleren, bomen planten en huishoudens zelfvoorzienend maken. Dat zijn twee dingen die wij met z'n allen op de kortere termijn prima zouden kunnen realiseren. Ik denk dat wij op die manier het leeuwendeel van ons CO2 probleem dan al opgelost hebben. (Je moet ergens beginnen!)

VBO_B_Niveau | 27-08-21 | 21:50 | 8

Waarom kunnen we als mensheid niet ons eigen geproduceerde CO2 afvangen? We kunnen afval op een afvalberg gooien, waarom kan dat niet met CO2? In het artikel "Room temperature CO2 reduction to solid carbon species on liquid metals featuring atomically thin ceria interfaces" in Nature wordt bijvoorbeeld beschreven hoe de RMIT Universiteit van Melbourne een gallium-ceriumkatalysator heeft ontwikkeld die CO2 om kan zetten naar vast koolstof op kamertemperatuur. En om het nog nog leuker te maken kan die koolstof ook nog elektrisch geladen worden, zodat er supercondensatoren gemaakt kan worden. Dus dan vang je CO2 op uit de lucht, dump je het op een berg en kun je er nog stroom in opslaan ook!

Schrodingerskut | 28-08-21 | 09:00

Ik las ergens dat wanneer je de Sahara volplempt met vegitatie dit weer negatieve invloed heeft op de Amazone oerbos. Zonder het stof van de Sahara, wat Fosfor bevat en wat door de windstroom wordt opgepakt uit de Sahara en gedumpt wordt in de Amazone, zal de Amazone verschalen en uiteindelijk iets van een woestijn kunnen worden.

Bootvisser | 28-08-21 | 09:11
▼ 5 antwoorden verborgen

OK, inmiddels het Lazard rapport gevonden (versie 13.0 uit 2019). Ik krijg sterk deindruk dat er voor solar een ernstige factor vergeten wordt. Er is gekeken naar de kosten van de panelen (die zijn gekeldert), en van de overige apparatuur. Maar wat er buiten gelaten is, is de kosten van grond. Van de enorme oppervlaktes die nodig zijn om een zonne'weide' te maken die equivalent levert aan een flinke gascentrale.

De Clauscentrale is goed voor 1275 MW. Dat is dus 11,169,000 MWh per jaar.
De zon levert in Nederland gemiddeld 1MWh per vierkante meter. Een goed zonnepaneel heeft een rendement van ~25% (ik ben ook een Optimist..), dus heb je 4 vierkante meter zonnepaneel voor 1MWh opbrengst nodig

Als je het equivalent van de Clauscentrale in zonnepanelen wil opbouwen dan heb je daarvoor dus 44,676,000 vierkante meter grond oppervlak nodig. Bijna 45 vierkante kilometer.

De kosten van die grondoppervlakte zijn *niet* meegenomen in deze berekening.

marcoplarco | 27-08-21 | 21:48 | 5

@VBO_B_Niveau | 27-08-21 | 21:58: Heb je ook de moeite genomen om het rapport te bekijken, of roep je maar wat? De lage kosten van zonnepanelen worden alleen geclaimed voor "Utility Scale", ofwel industriële schaal. De kosten op daken van huizen staan ook in dat rapport en liggen ver boven die van alle andere energiebronnen.
De auteur heeft gevraagd om feedback op zijn verhaal. Dat is wat ik probeer te geven.

Je verhaal van laagspanning in en rond het huis is wishful thinking. Ik zal je nog één dingetje geven om over na te denken. Welke laagspanning denk je dat geschikt is om in huis te gebruiken? 5V? 12V? 24V? de 1.2V die je CPU op je moederbord nodig heeft? Een beetje game PC trekt 500W of meer. Bij 5V is dat 100A. Reken jij uit wat de draaddikte is? Echt, dat je denkt een briljant idee te hebben is prima. Maar als anderen je laten zien dat je er naast zit, sta daar dan ook open voor.

marcoplarco | 27-08-21 | 22:10

@marcoplarco | 27-08-21 | 22:10: Ik sta gerust open voor de input van anderen, ook die van jou. Maar ik zie wél dat jij er dus een handje van hebt om alles weg te wuiven en dat dan staaft met voorbeelden en rekensommetjes die de door jou gewenste uitkomst produceren, want andere opties laat jij wel degelijk buiten beschouwing. En dat vind ik dus circulaire logica. Want dat ik zeg dat er veel dingen zijn die wel degelijk op laagspanning werken, wil niet zeggen dat ik heb gezegd dat het hele huis op laagspanning moet werken. Ik geef grif toe dat jouw elektrotechnische kennis beter in orde is dan die van mij, maar ja, voor mij is het ook al weer twintig jaar geleden. Mijn hoofd zit tegenwoordig vol met programmeertaal. Maar ik vind écht dat net zero carbon neutral housing de toekomst heeft, en het is wel degelijk een reële optie. Ik ben misschien niet de beste ambassadeur voor dat idee nee. Jij wel. Dus vandaar. (Als je goed hebt opgelet heb ik jou zojuist een compliment gegeven.)

VBO_B_Niveau | 27-08-21 | 23:15

@VBO_B_Niveau | 27-08-21 | 23:15: waarschijnlijk deed jij LTS laagspanning, want gelijkstroom boven de 42 Volt is al potentieel dodelijk, en hadden wij jou nooit gekend.

Astroturfer | 28-08-21 | 09:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Nee ik wil niet overstappen.

dhrat | 27-08-21 | 21:43 | 2

U laat voor een klein beetje moeite, veel geld liggen.

Toverkol | 28-08-21 | 09:34

@Toverkol | 28-08-21 | 09:34: En als je daarna nog steeds niet wil overstappen volgt meestal een opmerking over je moeder.

Mr. Happy | 28-08-21 | 14:18

Er is nog een andere oplossing:
"The human body generates more bioelectricity than a 120 Volt battery and over 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion the machines had found all the energy they would ever need."

2021 sla ik ff over | 27-08-21 | 21:40 | 8

@2021 sla ik ff over | 27-08-21 | 22:00: "Orde van grootte" staat voor tientallen, het is wezenlijk meer dan 0,1 Ampere, 12 Watt, maar je hebt zonder meer gelijk dat een gemiddeld mens geen 120 Watt op een dynamo weet te produceren over meer dan een paar seconden. Maar stel dat "bio electricity" echt over vermogen in het lichaam gaat door zenuwen en spieren, dan gaat het niet over 120 Volt. De signaalsterkte van zenuwen is in de orde van 100 mili Volt nl.m.wikipedia.org/wiki/Zenuwcel de "stroom" is er niet echt bij een signaalsnelheid van 1-10 meter per seconde. Micro Watt of nog veel minder per cel denk ik.

chefren | 28-08-21 | 07:48
▼ 5 antwoorden verborgen

Energieopslag door zwaartekracht.

Toverkaag | 27-08-21 | 21:39

Ik heb het serieus geprobeerd, maar dit gaat mijn ouwe lullen verstand echt te boven. Ik heb 1 en 2 gelezen en 3 ben ik voor de break afgehaakt. Mijn conclusie is dat we energie verbruiken en dat daar ook niet veel verandering in komt tenzij we besluiten de wereldbevolking met 2/3 te verminderen. Misschien een virusje.. Oh wacht...

de Jager59 | 27-08-21 | 21:36 | 3

Dat is te weinig. De bestaande infra zal gebruikt blijven worden. Het is wachten op extreem weer, een wisseling van de polen of zonnewinden. Als dat een keertje goed gaat is ALLE electronica op slag dood. Dan breekt de pleuris uit.

Frau Merkel | 27-08-21 | 21:39

@Frau Merkel | 27-08-21 | 21:39: Helemaal eens... Onze "beschaving" houdt het ongeveer drie a vier dagen(!) uit, dan geldt het recht van de sterkste. Stel je eens voor, geen elektriciteit meer. Hoe snel zijn de vriezers in de supermarkten ontdooid? Denk dat het WC papier snel op is, Er zal een gigantische chaos uitbreken en je zal dingen zien die je niet voor mogelijk hebt gehouden van hele normale mensen.

de Jager59 | 27-08-21 | 21:50

@de Jager59 | 27-08-21 | 21:50:
Ik heb me daarop voorbereid. Ik heb uitwasbaar WC-papier dat dubbelzijdig gebruikt kan worden. Ik denk echter dat dit een van de kleinere problemen zal zijn als het zover is. Je moet ergens beginnen..

Frau Merkel | 27-08-21 | 22:09

Zowel bij deel 2 als deel 3 is de spreiding in bronnen erg dun. Deel 2 kende een hoog gehalte aan Wikipedia en klimafaatgelovigen. Wiki is gekaapt door de heersende deugmening en kan voor politiek gekleurde onderwerpen nauwelijks als serieuze bron gebruikt worden.
Het is duidelijk dat de hoeveelheid energie eindig is en dat het minder moet. De eerste stap is het stoppen met voortplanten. Daarna moet het welvaartsniveau heel drastisch naar beneden en moet er slechts geproduceerd worden naar utiliteitswaarde met maximalisatie van repareerbaarheid, minimalisatie van transport, standaardisatie van componenten en verhoging van uitwisselbaarheid om maar wat te noemen. Elke kleuter een mobiel, urenlang faecesbooken en elkaar de maat deugen is niet noodzakelijk en kost wel grondstoffen en energie. Dit soort problemen kun je alleen bij de bron aanpakken. Los van dit alles de vraag of het verhaal dat verkocht wordt om de maatregelen te rechtvaardigen wel een basis heeft. Ervaring uit het verleden laat zien dat dit nagenoeg nooit het geval is.

Frau Merkel | 27-08-21 | 21:34 | 2

Mee eens.

E.Colli | 27-08-21 | 21:38

"Het is duidelijk dat de hoeveelheid energie eindig is en dat het minder moet." Echt onzin, er is genoeg energie en verbruik daarvan is geen probleem, maar we moeten ophouden met gebruik van fossiel, vervuilen. Pas als kernenergie zo goedkoop is dat het voor Arabieren niet meer loont om olie op te pompen maken we een kans op een wezenlijk schonere wereld.

chefren | 27-08-21 | 21:52

Ik heb deel 1 en 2 niet gelezen.
Maar is kernenergie nu de beste optie of niet?

jaja | 27-08-21 | 21:32 | 3

Dat is de cliffhanger. Wacht op deel 5!

Frau Merkel | 27-08-21 | 21:34

@Frau Merkel | 27-08-21 | 21:34:
Oh, dat is de bedoeling.

jaja | 27-08-21 | 21:35

De verzuring van de zee zorgt er ook voor dat eerder gedumpte vaten met kernafval eerder roesten en het beton oplost.

Astroturfer | 28-08-21 | 08:43

Waarom zou je, als je -zo te lezen- in de winter van je leven zit anoniem zo een stuk willen plaatsen? Overigens vreemd dat op latere leeftijd je tot de ontdekking moet komen dat kernfusie toch de oplossing vormt. Maar goed, al met al wel interessante info.

UpdateAvailable | 27-08-21 | 21:30

Fred had het goed bekeken, geen verbruik, geen CO2 uitstoot. Geen kinderarbeid t.b.v. kleding of schoeisel.

Tijd ver vooruit.

GKJP | 27-08-21 | 21:30

Het is volgens mij nog veel complexer dan in de tabellen wordt weergegeven. Er zijn nog veel verborgen kosten en effecten die nu nog niet goed kwantificeerbaar zijn bij de berekeningen. Bv. uitval percentage windmolens, verwerking afgedankte windmolens, aanleggen infrastructuur om de molens vanuit de zee op vaste net aan te sluiten. Evenzo bij zonnepanelen parken. De lange termijn effecten op het milieu, wind beïnvloedings effecten van het afvangen van wind. Effecten van subsidies. Btw "Van wie is de zon en de wind?" Mag ik met mijn windmolen de wind van de buurman ongestraft afvangen? Mag ik met een loods de naast gelegen windturbine blokkeren of zonlicht belemmeren op de zonnepanelen van de buurman?

E.Colli | 27-08-21 | 21:27 | 3

Heel veel effecten worden buiten beschouwing gelaten. Een kabel in de grond doorklieft de toplaag, geeft straling en warmte af en verbruikte flink grondstoffen. Windturbines op zee hebben een fundering die vaak in de paaigronden staat. Door de trillingen van de molen blijven de vissen weg. Hoe ga je dat verrekenen?

Frau Merkel | 27-08-21 | 21:37

@Frau Merkel | 27-08-21 | 21:37: Mee eens.

E.Colli | 27-08-21 | 21:39

In het verhaal zit een ‘misrekening’. Leg namelijk de zon en wind opbrengst in een jaar naast elkaar voor diverse locaties in NL, dan zal je zien dat de zon een sinus laat zien en wind een cosinus en vrijwel complementair zijn en dus opgeteld constant. Daarom denk ik dat de salderingsregeling in het belang van windenergie nog langer aangehouden zal worden.

Astroturfer | 28-08-21 | 08:40

Ik heb toch geen leven dus denk ik, ik zal dat Lazard rapport er even bij pakken..
1. De link werkt niet
2. Zoeken op LCOE geeft NUL hits op die site
Ehhh...

marcoplarco | 27-08-21 | 21:25

Dit gaat mijn pet te boven

thanseeuwen | 27-08-21 | 21:22 | 1

Advies: hou het onder de pet.Beproefd concept voor mensen en politici in het bijzonder die ergens geen reet van snappen ;-)

Astroturfer | 28-08-21 | 08:35

Vanwege Corona en pensioen heb ik alle tijd om dit allemaal te lezen. Zeer bedankt. Samsom -ook begonnen als kerfysicus- heeft gekozen voor een geheel ander vervolg van zijn loopbaan en daar ben ik minder blij mee.

laatste_waarschuwing | 27-08-21 | 21:21 | 1

Ik ben wel blij, omdat Samson vaak hele rare uitspraken deed en je jezelf afvroeg wie hij heeft gepepen voor zijn bul. Duidelijk is wel dat ons, los van een figuurlijke kernramp een figuurlijke kernramp is voorkomen. Maar op links gaat de rampspoed door, door te denken over een fusie tussen PvdA en GL.

Astroturfer | 28-08-21 | 08:33

Interessant. Ik zal dit eens van vooraf aan gaan lezen. Was even twee avonden druk. Of heeft iemand een samenvatting van de afgelopen dagen?

Leptob | 27-08-21 | 21:17 | 1

De moeite waard om het integraal te lezen. Pak een lekker drankje en ga ervoor zitten

Muxje | 27-08-21 | 21:18

Geweldig interessant verhaal.
Veel zaken gelezen die ik echt niet wist.

jaja | 27-08-21 | 21:14 | 1

Enige wat ik nog mis is de CO2 certificaten in het verhaal. Wie krijgt betaald voor de opslag (bijvoorbeeld in synthetische kerosine) en wie betaald voor het uitstoten (luchtvaart). Dit systeem van linkse overheidsingrijpen kan namelijk onbedoeld verkeerd uitpakken en ieder briljant idee om zeep helpen. Heel veel linkse ideeën kennen onbedoelde bijeffecten, omdat ze enerzijds op een roze wolk zitten en anderzijds te dom zijn om de harde realiteit te overzien.

Astroturfer | 28-08-21 | 08:28

Zag net een leuke YT-filmpje van een ouwe tractor die op ruwe aardolie loopt. Dat lijkt me ook wel wat.

Muxje | 27-08-21 | 21:12

Met andere woorden, steenkool is de toekomst. Clean coal. Lets go.

Old_Spice | 27-08-21 | 21:09 | 1

Green coal. Voor elke verstookte steenkool planten we een boompje.

UpdateAvailable | 27-08-21 | 21:31

"Bij de elektrolyse van water zijn de energieverliezen van de orde 20 – 30% 35), in hoofdstuk 4 wordt echter een recente vinding vermeld waarbij het verlies nog slechts 1,3% is."

1,3%? Eerst zien en dan geloven. En als je die waterstof terug wil converteren naar elektriciteit, gaat nog eens zo een 30% verloren.

kapotjeplov | 27-08-21 | 21:06 | 5

Even geGoogled en gaat waarschijnlijk over E-TAC door H2Pro. Ze claimen zelf een overall efficiency van 95%. https://www.h2pro.co/technology

nieuwe_Deen | 27-08-21 | 22:27

De atmosfeer bevat slechts zo'n 20% zuurstof. De splijting van water in H2 en O2 is daarom juist ideaal.
Waterstof is bijzonder geschikt in de klassieke verbrandingsmotor (met aanpassingen) en met een verlies van 1,3% warmte bij het splitsen is dat veel lucratiever dan benzine of diesel.
Echter, waterstof comprimeren is moeilijk en daardoor duur. Ik zie 't daarom allemaal niet gebeuren.
Het laatste deel van dit interessante feuilleton eindigt waarschijnlijk met kernenergie als enige zinnige optie.

Bakkeleures | 27-08-21 | 22:56

Als je de Waterstof niet gebruikt voor elektriciteit, maar om samen met koolstof atomen en LNG om te zetten naar synthetische kerosine, dan heb je ook een hoger rendement.

Astroturfer | 28-08-21 | 08:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Sudderlapjes op een petroleumstel is zeker niet meer oké, maak ik uit dit hele lange expose op. Ik heb de rest maar overgeslagen.

dathoujetoch | 27-08-21 | 21:06 | 1

Ik stam nog uit de tijd van de tosti maken aan de zijkant van een boogtentverwarming op diesel.. Standaard mes door de tosit-to-be in een knik, in het rooster hangen... Hmmm. Tosti met dieselsmaak.

EEnzame SchizofrEEN | 27-08-21 | 21:25

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl