Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Optimist - Kernfusie: probleem of oplossing?

GeenStijl ontving een wetenschappelijk geschreven klimaat-betoog in vijf delen. Dit is deel 1, met een inleiding over de auteur

De Energietransitie

Dit verhaal is geschreven om in het tijdperk van corona iets zinnigs te doen te hebben. Tijdverdrijf. Waarom warmt de aarde op? Is dat erg? Waarom wordt daar zo hysterisch over gedaan? Zijn er nog andere gevaren? Ik ben ooit opgeleid tot kernfysicus en deze materie speelt al een tijdje, dus ik zou dit eigenlijk allemaal moeten weten. Maar nee. Daarom ben ik op nul begonnen en heb ik geen verhalen gebruikt of overgenomen die ik niet begreep. Gelukkig zijn wetenschappelijke publicaties tegenwoordig vaak gewoon op internet te vinden, zeker als het doorbraken zijn. 

Maar toen werd het een verhaal met een verrassend positief einde, en nu wil ik het met iedereen delen. Er is een probleem, maar dat kan worden opgelost en veel eenvoudiger dan je zou denken. Bovendien kon het wel eens heel lucratief zijn. 

Eerst iets over mijzelf ter introductie. Lang geleden, in 1970, werd het door het Rapport van de Club van Rome zonneklaar dat er Grenzen aan de Groei zijn, en vooral grenzen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar er was in die tijd een lichtpunt: kernfusie zou een onuitputtelijke energiebron zijn. Het leek mij prachtig om daar mijn leven aan te wijden, en dat betekende een studie natuurkunde, specialiseren in kernfysica en verder specialiseren in de fysica van lichte kernen. 

Je moet nogal wat weten voordat je aan de finesses van deze processen toekomt dus pas na een jaar of vijf, zes werd het mij langzamerhand steeds duidelijker dat kernfusie op aarde een doodlopend spoor is. In kernsplijting geloof ik niet; omdat dat zo verschrikkelijk gevaarlijk is, is het ook verschrikkelijk duur. 

Na mijn promotie heb ik dan ook een heel ander beroep gekozen: programmeur. Per slot van rekening had ik tijdens mijn studie en promotie honderden programma's geschreven voor heel veel verschillende processoren en in een stuk of tien verschillende programmeertalen.

Vanwege mijn achtergrond heb ik me gespecialiseerd in technische en – af en toe –  wetenschappelijke programmatuur. Dat heeft geleid tot veel werk in het buitenland, voor tientallen bedrijven in Europa en Azië. Het is een goede keuze geweest - ik ben in mijn leven geen dag tegen mijn zin naar mijn werk gegaan.

Na mijn pensionering hebben we heel veel gereisd, maar toen corona kwam was er tijdenlang niets leuks te doen. Dat was het moment om terug te gaan naar een oude liefde. En wat blijkt? Kernfusie is toch de oplossing voor de problemen van de aarde, maar dan wel op de zon, op aarde gebruiken we alleen het product van de fusie – zonlicht.

Er moet nog één opmerking gemaakt worden over het verhaal. Alles is naar beste kunnen berekend, maar er is geen peer review geweest zoals bij echte wetenschappelijke artikelen altijd wel het geval is. Ik ben benieuwd of iemand fouten kan vinden en dat zou ik dan graag willen weten.

Dit verhaal is veel belangrijker dan ik ben. Ik ben een oude man die niet zit te wachten op publiciteit, daarom schrijf ik dit verhaal anoniem. Maar als er dan toch een naam gebruikt moet worden, noem me dan maar Optimist.

(Echte naam bij redactie bekend, deel 1 van 5 na de lees verder. Met plaatjes, zodat zelfs wij het snapten!)

De energietransitie - Samenvatting per hoofdstuk

1. Probleemstelling
Bevat een korte beschrijving van de oorzaken van de opwarming van de aarde en de verzuring van de oceanen. Daarmee wordt beschreven waarom het onverstandig is om nog langer fossiele brandstoffen te gebruiken.

2. De basis
Beschrijft hoeveel energie Nederland nodig heeft en wat die energie mag kosten.

3. De bron van alle leven
Bevat een korte zoektocht naar de beste vervanger voor fossiele brandstoffen. De zon is de sleutel. 

4. Verbeteringen in de nabije toekomst
Vorderingen bij het splitsen van water in waterstof en zuurstof. Nieuwe, goedkopere, materialen voor zonnepanelen. 

5. De oceanen waren er ook nog
De oplossing voor de verzuring van de oceanen is geld, maar minder dan je denkt.

6. Conclusies
Op naar schone, goedkope energie die in overvloed aanwezig is.

1. Probleemstelling

Wij leven op de enige bekende planeet waarop men op een prettige manier kan leven. Er wordt al tientallen jaren gezocht naar andere leefbare werelden, maar er is er nog niet één gevonden. En ook als er ergens nog zo’n prachtige planeet zou bestaan, dan kunnen we daar niet met z’n allen naar toe. Te ver en te duur. Het is daarom zaak om er voor te zorgen dat onze eigen wereld prettig leefbaar blijft. 

Door ons collectieve gedrag in het verleden - en heden - dreigt daar op korte termijn een einde aan te komen. In dit hoofdstuk wordt uitgezocht welke problemen er op ons afkomen en wat daar precies de oorzaken van zijn. 

Voordat we beginnen: hier en daar is rekenwerk nodig om gegevens begrijpelijk te maken. Die berekeningen breken de loop van het verhaal nogal dus zijn ze uit de tekst weggelaten en verplaatst naar het einde van het document. Getallen tussen (haakjes) verwijzen naar voetnoten.

De afstand van de aarde tot de zon is zodanig dat de temperatuur op het oppervlak van de aarde gemiddeld een ijzige -18 ºC zou zijn (1), als de warmte van de zon niet zou worden vastgehouden. Gelukkig heeft de aarde een atmosfeer en gelukkig bevat die atmosfeer broeikasgassen. Die laten de warmte die de zon naar de aarde stuurt minder gemakkelijk naar de ruimte toe ontsnappen, zodat de gemiddelde temperatuur op het oppervlak van de aarde +15 ºC is (1). Deze extra 33 ºC maken onze wereld prettig leefbaar. 

De tabel hieronder bevat een lijst van gassen en dampen die in droge lucht voorkwamen in de jaren 1750 en 2020 (2, 3). Deze lijst is niet volledig, want ieder bestaand gas en iedere bestaande damp die bij normale temperatuur en druk in de atmosfeer voor kan komen zit daar ook in. 

Naast de belangrijkste componenten stikstof, zuurstof en de edelgassen zijn alleen die gassen – en één damp, waterdamp (H2O) – in de tabel opgenomen die substantieel bijdragen aan het broeikaseffect. Waterdamp is apart opgenomen omdat het percentage waterdamp van plaats naar plaats en in de tijd varieert. 

Het gehalte aan broeikasgassen verandert voortdurend, ze houden deze waarden niet lang. Het CO2 gehalte in de atmosfeer is volgens de bron bijvoorbeeld 411 ppm terwijl het in werkelijkheid al rond 420 ppm zweeft. Bovendien gaat het in de noordelijke winter 10 ppm omhoog en in de noordelijke zomer 7 ppm omlaag. 

Waterdamp, H2O, is het broeikasgas met het grootste effect (1) . Eigenlijk is het geen broeikasgas maar een broeikasdamp. Dat betekent dat water bij normale temperaturen kan condenseren, waterdruppels of ijskristallen kan vormen en zelfs uit de lucht kan regenen of sneeuwen. Gassen doen dat niet. Water neemt tot 72% van het broeikaseffect voor zijn rekening. Dat is van plaats tot plaats zeer verschillend, omdat niet overal evenveel waterdamp in de lucht aanwezig is. De hoeveelheid waterdamp in de lucht is een gevolg van verdamping en van klimaat en weer, en daar hebben mensen weinig of geen directe invloed op. 

De overige belangrijke broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxiden (NOX, voornamelijk NO en NO2), ozon (O3) en een klasse van chloor-fluor-koolwaterstofverbindingen die hier aangeduid wordt met de afkorting CFK. Deze gassen gedragen zich verschillend en ze hebben ook een verschillende uitwerking. Vier ervan hebben naast uitstoot door de mens ook een natuurlijke oorsprong, de CFK’s zijn puur te wijten aan de inventiviteit van de mens. 

In de tabel hieronder worden hun belangrijkste eigenschappen 2,3) opgesomd. Dat zijn de relatieve sterkte als broeikasgas, waarbij de sterkte van CO2 als norm (=1) is gebruikt, hun levensduur in de atmosfeer en de bijdrage die ze leveren aan het broeikaseffect, waarbij de bijdrage van waterdamp buiten beschouwing is gelaten. Het gedrag van ozon (3) is duidelijk verschillend van het gedrag van de andere broeikasgassen, maar het is voor de volledigheid toch opgenomen. De levensduur van ozon is sterk afhankelijk van de temperatuur, deze kan variëren van seconden tot maanden (4). Voor de CFK’s zijn alleen de extremen opgenomen, andere CFK’s hebben kleinere waarden. 

Tabel: de broeikasgassen

De tabel geeft de situatie weer zoals die in het verleden ontstaan is. Als men echter kijkt naar wat daar momenteel aan wordt toegevoegd (gegevens van 2018 (5)), dan kan 81% van de huidige toename van de gemiddelde temperatuur op aarde toegerekend worden aan CO2, 10% aan CH4, 7% aan NOx, en 3% aan CFK’s. 

Het broeikasgas CO2 is met een bijdrage van 57% de belangrijkste oorzaak van de opwarming door menselijke activiteit. Het komt vrij bij de verbranding van de fossiele brandstoffen steenkool, aardolie, aardgas en bruinkool, bij het verbranden van biomassa en bij biologische processen. CO2 is niet eens een sterk broeikasgas, maar de hoeveelheid CO2 die de mens sinds 1750 in de atmosfeer gebracht heeft is groter dan de hoeveelheid die in 1750 aanwezig was (zie berekening 1). Dat het aandeel CO2 in de atmosfeer desondanks niet verdubbeld is maar ‘slechts’ is toegenomen van 280 naar ongeveer 411 ppm (1) hebben we te danken aan de oceanen en aan de planten op de wereld. Die hebben ook een deel van het CO2 opgenomen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien geweldig, maar brengt meteen een ander probleem aan het licht – CO2 dat opgenomen wordt in water verbindt zich met dat water tot H2CO3, dat is koolzuur. Koolzuur splitst zich in water weer op in H+, HCO3- en CO32- ionen, waardoor het aantal H+ ionen in het water toeneemt, dat wil zeggen dat het water verzuurt. Sinds 1750 is het aantal H+ ionen in zeewater met 30% toegenomen. Dat is een heel grote verandering, en die zal doorgaan zolang de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toeneemt. Er zijn proeven gedaan met schelpdieren in zeewater dat de zuurgraad heeft die in het jaar 2100 verwacht kan worden bij ongewijzigd beleid. Het Smithsonian Institute meldt (6) dat die schelpen in dat zeewater in 45 dagen oplosten. 

Dit is zeer ernstig. Talloze levensvormen, niet alleen schelpdieren maar ook vele soorten plankton en andere diertjes die aan de basis staan van de voedselketens in de oceanen hebben uitwendige of inwendige kalkskeletten. Als die dieren massaal uitsterven, en dat doen ze als hun skelet oplost, dan houden die voedselketens helemaal op te bestaan. Dan verdwijnen uiteindelijk ook de vissen en de zoogdieren uit de oceanen. 

Maar waarom zou dit gebeuren? De oceanen nemen gemakkelijk CO2 op. Ze bevatten 53 keer zoveel CO2 als de atmosfeer (7). Daarmee is hun limiet nog lang niet bereikt, er is geen enkele belemmering om nog veel meer CO2 op te lossen. In referentie (7) staat een lijstje – in totaal bevindt zich 720 gigaton koolstof in de atmosfeer, 670 gigaton in de oppervlaktelaag van het water die een paar honderd meter dik is en 37000 gigaton in dieper water. Waarom heeft die paar honderd gigaton extra CO2 dan dit gigantische effect?

De reden is dat CO2 aan de oppervlakte van de oceanen wordt opgenomen, en slechts zeer langzaam migreert naar diepere lagen. Die migratiesnelheid is gemeten met behulp van de 14C methode, die beschreven staat in referentie (8). De methode berust op het gegeven dat er continu een constante hoeveelheid 14C wordt gevormd in de atmosfeer door inwerking van kosmische straling op 14N, stikstofatomen. 14C is niet stabiel; het vervalt terug naar 14N met een halveringstijd van 5730 ± 40 jaar. Ongeveer 1 op 1012 koolstof atomen in de atmosfeer is 14C.

Zodra het 14C is ontstaan verbindt het zich met zuurstof in de lucht tot 14CO2.

Wanneer CO2 oplost in de oceaan wordt het evenwicht tussen de aanmaak en het verval verbroken, er is onder water nog hetzelfde verval maar vrijwel geen aanmaak van 14C meer. Hoe langer het CO2 in het water verblijft, hoe lager dus de concentratie van CO2 met radioactief 14C zal zijn. Door watermonsters te nemen op een bepaalde diepte kan men uit de 14C concentratie in die monsters berekenen hoe lang geleden dat water aan de oppervlakte was.

Deze wereldkaart (9) laat dat zien voor 3500 meter diepte:

Op de kaart geven de kleuren aan hoelang het geleden is dat het CO2 dat nu op 3500 meter diepte zit in evenwicht verkeerde met de buitenlucht. Die tijd varieert van een paar honderd jaar voor de kust van Groenland tot meer dan 2000 jaar bij Alaska. Die lange tijdsduur kan alleen verklaard worden uit een zeer kleine verticale migratie van CO2 – op de Atlantische Oceaan is de verticale migratiesnelheid in het lichtblauwe gebied op de kaart 3500 meter in ongeveer 1000 jaar. Als die migratiesnelheid daar zo laag is dan zit het CO2 dat gedurende de laatste eeuw is uitgestoten nog steeds in de bovenste 350 meter.

De diepere lagen van de oceanen bevatten nog steeds de pre-industriële hoeveelheid CO2 die in evenwicht is met 280 ppm CO2 in de lucht. Er is dus nog een enorme opbergcapaciteit voor CO2 in de diepzee, waarbij de zuurgraad van de diepere lagen nauwelijks zal toenemen als het overschot dat nu nog in de bovenste laag zit naar de diepte zakt, immers dat volume is zeer veel groter. 

In referentie (10) worden een aantal initiatieven genoemd om CO2 kwijt te raken. Het echte probleem is dat daar enorme prijskaarten aan hangen, dus eigenlijk kan er niets tegen de verzuring van de bovenlaag gedaan worden tenzij er iemand met een bijzonder goed idee komt. In hoofdstuk 4 wordt zo’n idee genoemd.

De hoeveelheid CO2 in de lucht kan natuurlijk ook verkleind worden door koolstof op te slaan in biomassa, liefst langlevende biomassa zoals hardhout. In de – grove – berekening 2 wordt voorgerekend dat de hoeveelheid biomassa op de wereld met 45% tot 74% zou moeten toenemen om weer te komen op 280 ppm kooldioxide in de lucht, en dat is wellicht haalbaar. Maar dit zou op den duur volstrekt onvoldoende zijn als er verder niets gedaan zou worden. Exponentiële groei in de hoeveelheid koolstof uit fossiele brandstoffen kan niet op deze manier verslagen worden.

Wordt vervolgd.

Literatuurverwijzingen:

1) https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
2) berekend uit gegevens in https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
3) https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone
4) https://www.lenntech.com/library/ozone/decomposition/ozone-decomposition.htm
5) https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
6) https://www.pmel.noaa.gov/co2/files/oahighlights.pdf
7) https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle
8) https://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating
9) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srccs_chapter6-1.pdf
10) https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_storage_of_carbon_dioxide

55) https://www.engineeringtoolbox.com/molecular-mass-air-d_679.html
56) https://nl.webqc.org/molecular-weight-of-CO2.html
57) https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth
58) https://www.co2.earth/global-co2-emissions

Berekeningen:

Berekening 1. De hoeveelheid CO2 die sinds 1750 in de atmosfeer geloosd is
Tot 1750 bevatte de atmosfeer 0,0280 volumeprocent CO2 (2). Omdat de gemiddelde moleculaire massa van droge lucht 28,96 bedraagt (55) en de moleculaire massa van CO2 44,01 (56) komt dat overeen met 0,0425 gewichtsprocenten. Daar zit wel een kleine onnauwkeurigheid in omdat lucht tussen 0% en 3% water bevat. 

De atmosfeer weegt 5,15 * 10¹⁸ kg  (57).

In 1750 zat er dus 0,000425 * 5,15 * 10¹⁸ kg = 2,19 * 10¹⁵ kg CO2 in de lucht.

Volgens 58) was er eind 2013 in totaal 0,545 * 10¹⁵ kg C uitgestoten door de mens. Daar komt voor de jaren 2014 – 2020 nog eens een kleine 0,070 * 10¹⁵ kg (58) bij, totaal 0,614 * 10¹⁵ kg. Maar dat is koolstof. Om het gewicht aan CO2 te berekenen moet dit vermenigvuldigen worden met 44,01/12,00 (moleculaire massa van CO2 gedeeld door de moleculaire massa van C), 0,614 * 10¹⁵ * 44,01 / 12,00 kg = 2,25 * 10¹⁵ kg CO2.

Berekening 2. Opslag van CO2 in biomassa
De hoeveelheid koolstof in levende biomassa bedraagt 600 tot 1000 gigaton en die in dode biomassa ongeveer 1200 gigaton (7). De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is 0,0415 %. Die zou naar 0,0280 % gebracht moeten worden. 

Er moet dus (0,0415 – 0,0280) / 0,0415 = 32% verwijderd worden. Dat moet zowel uit de atmosfeer als uit de oceaan, uit ongeveer 1390 gigaton koolstof (7). In totaal moet er dan 445 gigaton koolstof opgeslagen worden. Dat vraagt een vermeerdering van 44% (op 1000 gigaton) tot 74% (op 600 gigaton) aan levende biomassa.

Reaguursels

Inloggen

"In kernsplijting geloof ik niet; omdat dat zo verschrikkelijk gevaarlijk is, is het ook verschrikkelijk duur."

Hmm... Daar komt geen geloof aan te pas en het is jammer dat dat dan verhinderend werkt. Energie uit kernsplijting is heden ten dage zo verder door ontwikkeld in praktische toepassingen als energiebron van centrales met inachtneming van vergaande veiligheidsmaatregelen die zeker wel betaalbaar zijn.

GingerTed | 26-08-21 | 16:43

Het grote “prolbleem” is dat de zon gewoon blijft schijnen en bakken met energie los laat op deze planeet die uiteindelijk eindigd in fossiele brandstoffen. Die energie moet eerdaags ergens naartoe, dat we dit nu een beetje versnellen is wel een issue ja . Maar je kan het maar gehad hebben.. Moeten we anders ons nageslacht opsadelen met lang douche, V8 rijden, snelle boten varen, dikke cruisses maken enz enz. Dat kun je toch niet maken !

postbus51 | 26-08-21 | 12:30 | 1

Opzadelen

postbus51 | 26-08-21 | 12:31

Uw 'fout' zit hier: U laat, net als alle klimaat'wetenschappers', 0...3% waterdamp buiten beschouwing. En de variable energieproductie van de zon, maar dat is een ander verhaal.

0...3% waterdamp, dat zelfs per gram een veel sterker broeikasgas is, is significant. Zeker als u zich concentreert op ~400ppm (= 0.04%) CO2.

Chuck the plant | 26-08-21 | 11:32 | 2

"Het broeikasgas CO2 is met een bijdrage van 57% de belangrijkste oorzaak van de opwarming door menselijke activiteit."

Ik vind dat twee gewaagde conclucies:
Voor die 57% is waterdamp buiten beschouwing gelaten, 0% dus. Als we daarintegen het maximum van 3% aan waterdamp nemen, blijft er van die 57% nagenoeg niets over. Het gaat dus alle kanten op, afhankelijk van een factor die u uit practische overwegingen buiten beschouwing laat.
Ten tweede is het niet zo dat de mens de enige producent van CO2 is. De mens is zelfs niet eens de grootste producent van CO2. En die CO2 blijft ook niet in de atmostfeer totdat hij na 300 jaar op natuurlijke wijze ontbindt. Planten en algen leven ervan. Het is een balans tussen productie en consumptie. Die is wellicht verstoord, maar gezien de natuur zelf ook grote hoeveelheden produceert, is dat misschien wel iets dat zij zelf kan oplossen.

Chuck the plant | 26-08-21 | 11:50

Volgens mij zit jouw 'fout' hier: er staat een inhoudsopgave van hoofdstukken die volgen. De zon en water komen in andere hoofdstukken aan de orde. Dit was nog maar het eerste hoofdstuk.

Aardvark | 26-08-21 | 12:08

De berekeningen zijn aardig, maar of het allemaal klopt mag Joost weten.
Alleen maar omdat iemand 40 jaar geleden gepromoveerd is in iets, betekent dat nog niets. Toen ik zelf nog studeerde, dacht ik dat mensen, die afgestudeerd waren er verstand van hadden. Teleurstellend. Daarna dacht ik, dat mensen, die gepromomoveerd zijn intelligent waren. Helaas zijn er een heleboel domme maar ijverige doctors. Mijn laatste illusie was, dat professoren uitstekende en objectieve wetenschappers zouden zijn. Maar nee. Niets menselijks is profs vreemd. Zij hebben ook hun stokpaardjes waaraan ze graag willen vasthouden. Er zijn intelligente integere professoren, maar een heel groot gedeelte denkt er niet aan hun nek uit te steken voor iets dat WAAR is, maar slecht voor hun carrière. En dan zijn er domme, maar ijverige professoren, die meestal oninteressante research doen, maar veel publiceren en graag op de televisie opduiken. En wat er nog bijkomt, is dat ze zich ook een mening veroorloven, over zaken waarbij ze niet van de laatste research op de hoogte zijn. Het is bedroevend. En nu ik zelf professor ben, vind ik het nog griezeliger wat we aan afgestudeerden op de wereld loslaten. Inmiddels studeert iedereen, maar ik moet die antwoorden zien, die de studenten ten beste geven.
Conclusie: een man, die al jaren niet meer in de kernfysica werkt heeft een mening over het klimaat, waarin hij niet is gepromoveerd. We wachten af wat hij gaat zeggen over dingen waar hij wel verstand van heeft.

ernstig | 26-08-21 | 10:55 | 3

Wat is jouw mening dan nog waard?

Sunir | 26-08-21 | 11:27

De massa gelooft in Facebook. Dat is het grootste probleem.

bigstone | 26-08-21 | 11:27

Nou ja zeg. Iemand die wil bijdragen aan de discussie is toch altijd welkom. Misschien is de bijdrage waardevol omdat het uit een onverdachte richting komt. Of misschien een ander perspectief biedt dan wat men gebruikelijk voorgeschoteld krijgt. Groot gelijk wat betreft de professoren. Zelf ben ik bijvoorbeeld helemaal klaar met economen, die handelwijze van de EU en de ECB alleen verheerlijken, maar niet vanwege wetenschappelijk inzicht, maar alleen om de eigen carrière te promoten.

HoniSoit | 26-08-21 | 11:33

En de Milankovic parameter dan?

RexMundi | 26-08-21 | 09:38

af en toe een beetje kort door de bocht. Ik respecteer de brief van de kernfysicus/IT programmeur, ben zelf afgestudeerd op TU Delft Organische en analytische chemie , en expat sinds 2003 (labs opgezet in diverse hoeken vd aarde). Maar het verhaal klopt chemisch niet helemaal hoor. KLein vb: hoe hebben ze in godsnaam CO2 gemeten in 1750, wel eens van juistheid van de gerapporteerde waarde gehoord? en meestal nog belangrijker: hoe is er gesampled? (niet !).

leofromrotjeknar | 26-08-21 | 09:31 | 4

@Gladiator Fap | 26-08-21 | 10:00: uw beredenering slaat nergens op. De co2 gehaltes van 300 miljoen jaar geleden doen er niet toe. De concentraties lopen sinds de industriele revolutie op, en beginnen nu voor steeds snellere opwarming te zorgen. De toenemende concentraties zijn gevolg van menselijk handelen. Dat staat inmiddels vast. De opwarming en de effecten daarvan bedreigen de menselijke samenleving
.

zeeman73 | 26-08-21 | 10:33

@zeeman73 | 26-08-21 | 10:33: Dit dus. U heeft het hele verhaal ab-so-luut niet op u in laten werken. De CO2 gehaltes van 300 miljoen jaar geleden doen er juist wél toe, omdat ze kunnen helpen het klimaat proces beter te duiden. Het feit dat dit volledig aan u voorbij gaat zegt veel. U bent blijkbaar geinteresseerd in de politieke component, op basis van een beperktere daarstelling. Dat mag.

Gladiator Fap | 26-08-21 | 10:41

Kijk naar een Co2 grafiek van 300 miljoen jaar en niet naar de gunstig gesneden versie om gelijk te kunnen krijgen.

bigstone | 26-08-21 | 11:21
▼ 1 antwoord verborgen

Als je kijkt naar het verleden, dan is de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment de op één na laagste ooit gemeten. Alleen ten tijde van het Perm, ongeveer 275 miljoen jaar geleden was de gemiddelde temperatuur lager dan nu, de rest van de tijd lag de gemiddelde temperatuur duidelijk (als in 5-15 !) graden warmer dan nu. Ook de C02 concentratie in PPM is op dit moment vrijwel de laagste in de gehele aardgeschiedenis met een top van ongeveer 400 PPM. Vergelijk: tijdens vrijwel de gehele aardgeschiedenis lag deze waarde 3 tot wel 15 keer hoger, terwijl de mens pas net om de hoek komt kijken en we er sinds 250 jaar een paar PeePeeEmmetjes bijpompen. Wat doe je daar nou mee, als wetenschapper? En maar groenplakketjes kopen. Bizar.

Gladiator Fap | 26-08-21 | 09:31 | 3

275 mipjoen jaar geleden had er ook geen menselijke beschaving kunnen bestaan in het grootste deel van de wereld. Uw argument is kul.

zeeman73 | 26-08-21 | 10:35

@zeeman73 | 26-08-21 | 10:35: Iets met klok en klepel. De menselijke beschaving bestaat -optimistisch gezien- pas sinds 250.000 jaar. Niks dus. Wat willen we dan precies "redden"? Het gaat er niet om of er wel of niet een menselijke beschaving was, het gaat erom dat we het proces klimaat beter begrijpen en in perspectief plaatsen. Dat dit verworpen wordt zegt alles over de selectieve waarneming van welhaast religieuze proporties van sommige individuen. Of u daarzelf toe behoort mag u zelf bepalen, ik ben wars van dat soort identiteitsdenken.

Gladiator Fap | 26-08-21 | 10:46

@Gladiator Fap | 26-08-21 | 10:46: Mijn complimenten voor de mijns inziens wetenschappelijk correcte en onpartijdige uitleg van ons klimaat.

dickg | 26-08-21 | 20:11

Een kernfysicus, die decennialang niets met deze kennis heeft gedaan, is opeens bij gebrek aan dagbesteding volleerd klimatoloog (of klimaatalarmist) Toch een beetje categorie 17 miljoen virologen.. En sinds wanneer is het extreem woke en onbetrouwbare Wikipedia literatuurverwijzing?

Rest In Privacy | 26-08-21 | 09:29
-weggejorist-
hustler01 | 26-08-21 | 09:27 | 1

Misschien de volgende keer de tekst niet beschouwen als een ASCII blurbs, maar gewoon opmaken, zodat het wetenschappelijke notatie conventies volgt en het er wat verzorgder uitziet. CO2 met het 2-tje in de lucht. Dat soort dingen. Jullie hebben net tabellen geleerd bij Geenstijl, zie ik, dus het moet kunnen.

konjodebonjo | 26-08-21 | 09:21 | 1

Tabellen met verschillende eenheden door elkaar, dat wel (ppm/ppb).

tectonicos | 26-08-21 | 09:31

Dank je, Optimist! Ik kijk uit naar het vervolg.

Mats2018 | 26-08-21 | 09:18 | 1

Daar sluit ik me bij aan! Ik ben benieuwd naar de oplossingen voor de "goedkope en energie die in overvloed aanwezig is". Elke "revolutie" is feitelijk een energie-revolutie. Uitvinding van de stoommachine, elektriciteit, olie... Laat maar komen, ik ga er goed voor zitten!

Aardvark | 26-08-21 | 12:17

Lievv, een uitgebreid stukje kennis van een willekeurig persoon. 'Optimist'.

Maar: "die in het jaar 2100 verwacht kan worden bij ongewijzigd beleid".
Dit is een bias. Want vóór 2100 kan ook verwacht worden dat de grootste vulkaan van IJsland uitbarst en poef, daar gaan al je toekomstvoorspellingen over de samenstelling van de natuurelementen op aarde, en de gevolgen die er zullen zijn voor het (menselijk) leven, energievoorziening en klimaat.

De mens is teveel gaan geloven in maakbaarheid. Wij bepalen echter helemaal niets, de aarde is prima zelfredzaam en heeft ons -de mensheid- niet nodig. Wij hebben wel de aarde nodig, en die afhankelijkheid is ondraaglijk voor maakbaarheidsgelovers. Je leeft een zeer korte periode en je gaat dood, terwijl de aarde rustig verder draait met al haar levensvormen van dat moment in tijd. Je bent totaal nietig. Je betekent niets en je raakt altijd in vergetelheid, ooit.

In het hier-en-nu zou ik me daarom niet druk maken over wat er over 79 jaar verwacht kan worden. Ik vertrouw op de aarde en haar neiging tot natuurlijke balans. Andere visie, juist om die reden benieuwd naar het volgende deel, 'Optimist'.

Luivend | 26-08-21 | 09:09 | 2
-weggejorist-
CynicalBastard | 26-08-21 | 09:45

Een mening naar mijn hart!

Norbert Tijhuis4442 | 26-08-21 | 10:37

Interessant stuk. Op naar het volgende deel. Wel nu meteen wat kleine kanttekeningen.

“Gelukkig zijn wetenschappelijke publicaties tegenwoordig vaak gewoon op internet te vinden, zeker als het doorbraken zijn. “
Dit wordt ook wel publication-bias genoemd. Onwenselijke uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek worden niet gepubliceerd om diverse redenen - politiek, maatschappelijk, persoonlijk gezichtsverlies, financieel etc. Gevolg is extra onzekerheid bij berekenen van effecten op basis van wel gepubliceerde gegevens.

“In kernsplijting geloof ik niet; omdat dat zo verschrikkelijk gevaarlijk is, is het ook verschrikkelijk duur.”
Te gevaarlijk en te duur zou op voorhand verworpen moeten worden als argument wanneer er geschermd wordt met totale ondergang van de mensheid en de wereld.

Kosmo | 26-08-21 | 08:50

In 2020 verscheen op technologiewebsite Tweakers het artikel 'Technologie voor de energietransitie - Van fossiel naar hernieuwbaar'. In dit kader wellicht interessant: tweakers.net/reviews/7696/veelbeloven...

Betweeter | 26-08-21 | 08:50

Thorium incoming? Helaas heeft de EU vol op fusie ingezet.

Stijl_Loos | 26-08-21 | 08:45

Beetje raar om van een kernfysicus te horen dat fusie een doodlopend spoor is. De zon en de H-bom bewijzen dat de theorie klopt. De rest is een probleem voor ingenieurs. Verkeerde studie gekozen?

dugo | 26-08-21 | 08:18 | 4

@Giotto | 26-08-21 | 08:22: Inderdaad, maar de wetenschap achter fusie is er gewoon, een handige klusser kan op aarde een fusie reactor bouwen. Netto energie er uit halen is kwestie van een efficiente reactor bouwen. Nogmaals, het is raar om van een fysicus te horen dat dat niet zou kunnen. Wel hoor je uit de ingenieurs hoek dat het een nog niet opgeloste puzzel is.

dugo | 26-08-21 | 08:37

@dugo | 26-08-21 | 08:37: De Fransen bouwen er een: ITER.
Wanneer ITER naar behoren werkt, wordt hij opgevolgd door een nog te bouwen demonstratiereactor (DEMO, verwacht rond 2050). Die reactor zal in tegenstelling tot ITER, die als testmodel geldt, ook daadwerkelijk dienst doen als energiecentrale. Op z’n vroegst kan kernfusie rond 2060 significant gaan bijdragen aan onze energieproductie. (quote uit Volkskrant)

ParadiseLost | 26-08-21 | 13:57
▼ 1 antwoord verborgen

Bedankt!! Klimaatverandering is een feit. Dat wij ons eigen nest bevuilen is een feit. De mate waarin wij stelselmatig overspoeld worden met angstpropaganda over klimaatverandering met de mens als enige oorzaak is buitenproportioneel, is een feit. De belangen die spelen op het wereldtoneel om ons (pleps) in de houtgreep te houden voor het doorvoeren van grote veranderingen zijn groot, is een feit. Er zal een “oplossing” komen voor het stoppen met fossiele brandstoffen. Dat zal niet de beste oplossing zijn maar de oplossing waarbij de hoogste maat van controle over pleps mogelijk is. Dat is een feit.

Mr Moore | 26-08-21 | 07:06 | 2

Zoek nog even het verschil tussen een feit en een verwachting op. Dit slaat nergens op.

SomsGenuanceerd | 26-08-21 | 07:43

Ik zou graag een oplossing zien gecombineerd met geboortebeperking (wereldwijd dan) en herbebossing. Wellicht iets te utopisch.

shoarma4belgium | 26-08-21 | 07:50

Door verzuring van de oceanen, lost de plastic soep wel weer op.

echtpaul | 26-08-21 | 06:42 | 1

Oceanen zijn niet zuur maar basisch, en veel plastic (bijvoorbeeld polyethyleen) reageren niet met zuur en ook niet met basen.

DutchLion33 | 26-08-21 | 12:54

Is het niet heel simpel waarom er weinig kernenergie is? Het verdienmmodel is te klein. CO2 belastingen daarintegen is een goede vervanger van de accijnzen op olie en gas.

Propositie | 26-08-21 | 06:42

Een vorm van pseudowetenschap is het gebruik van te simpele modellen. Als je in je model stopt dat de temperatuur omhoog gaat en dat de enige factor die verandert de concentratie van bepaalde sporengassen is, dan krijg je vanzelf een "oorzakelijk verband" tussen die sporengassen en de temperatuur. En dan kun je wel allerlei exacte percentages gaan noemen maar die hebben niet noodzakelijk iets te maken met werkelijkheid. De klimaatdeskundo's doen er alles aan om de natuurlijke variatie van het klimaat, zoals bijvoorbeeld de middeleeuwse warmteperiode, weg te praten. Waarom? Omdat die aantonen dat er belangrijke andere factoren zijn naast de "broeikasgassen" die de temperatuur beinvloeden, en dat verstoort het hele verhaal.

DutchLion33 | 26-08-21 | 05:23 | 9

@tectonicos | 26-08-21 | 08:27: Het probleem is dat deze heidenen OOK gelijk hebben. Wij wetenschappers noemen dat een positieve feedback-loop.

ParadiseLost | 26-08-21 | 14:39

@DutchLion33 | 26-08-21 | 05:35: Moet je voor de grap eens de temperatuur van de aarde op een lineaire schaal zetten, dus 100 jaar is 1 cm. Kijk daarna nog eens naar jouw mogelijke andere factoren.

ParadiseLost | 26-08-21 | 14:41

@ParadiseLost | 26-08-21 | 14:41: Doe ik graag, nu heb ik Populaire Bromfietstechniek (LOI) gedaan en moet wel even op weg geholpen worden

P. Breidel | 26-08-21 | 16:32
▼ 6 antwoorden verborgen

Die zg. "verzuring" van de oceaan daar sta ik erg kritisch tegenover. Ten eerste bestaat de oceaanbodem voor een groot deel uit Basalt, een basisch gesteente. Ten tweede is er een superkritische hoeveelheid kalk opgelost in zeewater, en de zee is in contact met vast kalk (zie bijvoorbeeld de krijtrotsen bij Dover). Zeewater is dan ook behoorlijk basisch, en je hebt echt wel wat meer nodig dan een beetje CO2 om dat te veranderen. Zie ook "buffer solution" op wikipedia.
Daarnaast "ontgast" de zee van CO2 als het water warmer wordt dus de "global warming" werkt verzuring dus een beetje tegen.
Verder is koraal honderden miljoenen jaren geleden ontstaan, toen de CO2 concentratie op aarde nog 5000 ppm was.
Ook zijn er mensen die een aquarium in hun woonkamer hebben staan met levende vissen en schelpen. Waarom is dat belangrijk? In een huis waar mensen wonen is het CO2 gehalte vaak aanzienlijk hoger. Als CO2 echt zo schadelijk was voor vissen en schelpen, zou dat allang effect gehad hebben op aquaria.
Het zou me niets verbazing als dat verzuringsverhaal pseudowetenschap is, net zoals een aantal andere delen van de zg. "klimaatcrisis".

DutchLion33 | 26-08-21 | 05:08 | 2

Zelf wel eens een serieus aquarium gehouden? Zeker een kleine hoeveelheid water als een aquarium is moeilijk in balans te houden. Met de toevoeging van een klein beetje CO2 kun je je planten veel harder laten groeien maar zeker ook je pH en kH en ook je zuurstof gehalte etc beïnvloeden.

bees-t- | 26-08-21 | 09:15

De invloed van bepaalde stenen die je als hardscape gebruikt is ook van belang. Niet alle soorten zijn geschikt vanwege de invloed op de waterwaarden en dus de leefbaarheid voor je dieren. Nog los van ongewenste algengroei etc.

bees-t- | 26-08-21 | 09:17

Aan aquaria voeg je ook CO2 toe als je een lagere PH en weelderige plantengroei wilt. Je moet die CO2 gewoon inbrengen op plaatsen waar je in zee bepaalde waterplanten wilt laten groeien in warme gebieden. Groot onderwaterbassin maken voor CO2 en via een membraan heel rustig aan het water afgeven.

Watching the Wheels | 26-08-21 | 03:47 | 2

Waren we destijds niet gestopt met fosfaat in het wasmiddel vanwege te veel plantjes in zee?

dugo | 26-08-21 | 08:20

Zou op grote schaal mariene 'landbouw' bedrijven een tweesnijdend mes kunnen zijn?

plamoen | 26-08-21 | 09:08

Even buiten dat we iets moeten doen aan overbevolking, wat niet genoemd is: is het wel zo erg dat de temperatuur een graad stijgt en/of de zeespiegel stijgt met een decimeter?

Als er binnenkort een dikke vulkaan klapt of een meteoor neerknalt dan kunnen we die extra graad goed gebruiken in de nieuwe ijstijd.

De aarde regelt het wel, wie denken we dat we zijn? Is het opleiden tot onze maatstaven en het importeren van vreemden niet genoeg? Stelletje betweters!

wilderst | 26-08-21 | 02:36

Hoe krijgen we dit in de Kamer, danwel bij de beslissers? Hoe vindt Hoor-Wederhoor plaats?

(Behind)Doors | 26-08-21 | 01:12

Boeiend! Maak mij nu al zorgen om de wis- en scheikunde. Oude wonden. Bedankt Optimist!

P. Breidel | 26-08-21 | 01:03

Interessant, maar jammer dat je moet wachten op het vervolg. Typisch iets wat je als premium lid juist in 1x zou moeten kunnen lezen. Voor goede content wil ik best iets extra's bijdragen. Icm met een no-spartacus-filter bijvoorbeeld.

Quantum Suicide | 26-08-21 | 00:44 | 1

Nu heb je tussen de verhalen door tijd om zelf dingen uit te zoeken, om bij te lezen, om je te verdiepen. Maar ja, je zult wel van de generatie zijn die alles wil op het moment dat het even jeukt. Nog zo’n oorzaak van milieuvervuiling trouwens. Alles nu of ten laatste morgen in huis willem hebben tegen de laagste kosten.

zws-vl | 26-08-21 | 07:31

Kom maar met de bak met data, hoe meer mensen het nakijken hoe meer het hout snijdt.

blamage_fr | 26-08-21 | 00:38

Het is natuurlijk achteraf gezien, maar de partijen die nu het hardst schreeuwen en bizarre oplossingen als biomassa als noodoplossing steunen hebben daadwerkelijke mogelijkheden zoals kernenergie en de ontwikkelingen daaromtrent tegengehouden. Het zou ons inmiddels op tientallen jaren voorsprong hebben gezet als deze clubjes de boel niet gefrustreerd hadden. Komt inmiddels ook nog bij een groeiende groepering die wetenschap als een ‘wit’ of ‘westers’ construct ziet. Ze zijn in principe hun eigen vijand.

Sinterbikske | 26-08-21 | 00:37 | 2

Links maakt meer kapot dan je lief is.

MargauxGrandCru | 26-08-21 | 00:55

Prachtig dit. Empirische theorieën, zoals goed gebruik, met de vraag of iemand het onderuit kan halen of bevestigen . Alleen daarom is een cultuur die dit belangrijk vindt beter dan de ander.
Zoals Rickey Gervais eens treffend verwoorde : Als je alle boeken verbrande en over een duizend jaar zou je opnieuw beginnen, dan zouden alle religieuze boeken anders zijn, maar niet de wetenschappelijke boeken. Die zouden precieze hetzelfde zijn.

blamage_fr | 26-08-21 | 00:27

Goed verhaal, goed onderbouwd, hier kun je meer mee dan met dramkinderen die op zebrapaden gaan liggen of de wereldleiders gijzelen.

Sinterbikske | 26-08-21 | 00:20

Het stuk gaat wat makkelijk over kernsplijting heen als te duur omdat het te gevaarlijk is. Dat lijkt me geen houdbare stelling gezien het succes van de kerncentrales.

Verder prima artikel. Prettig om een normaal stuk te lezen over CO2 zonder dat de politieke missiedrang er van af spat.

van heinde en verre | 26-08-21 | 00:02 | 2

Individuele rampen, incidenten en locaties

2019 Stralingsafgifte tijdens explosie en brand op Russische testlocatie voor kernraketten
2017 Stijging van de radioactiviteit via de lucht in Europa in het najaar van 2017
2011 Kernramp in Fukushima Daiichi
2001 Instituto Oncologico Nacional ongeval met radiotherapie
1997 Tokaimura nucleair ongeval
1996 San Juan de Dios radiotherapie-ongeval
1990 Kliniek van Zaragoza radiotherapie-ongeval
1987 Goiânia ongeval
1986 Ramp in Tsjernobyl en Gevolgen van de ramp in Tsjernobyl
1979 Morsen van uraniummolen uit Church Rock
1979 Three Mile Island-ongeval en Gevolgen voor de gezondheid van Three Mile Island bij ongevallen
1969 Lucens reactor
1962 Mislukte lanceringen van Thor-raketten tijdens het testen van kernwapens op Johnston Atoll onder Operatie Fishbowl
1961 SL-1 nucleaire kernsmelting
1961 K-19 nucleair ongeval
1959 SRE gedeeltelijke kernsmelting bij Veldlaboratorium van Santa Susana
1958 Mislukking van de dam van Mailuu-Suu
1957 Kyshtym-ramp
1957 Windschaal vuur
1957 Operatie Plumbbob
1954 Totskoye nucleaire oefening
1950 Desert Rock-oefeningen
Bikini-atol
Hanford-site
Rocky Flats Plant, zie ook radioactieve besmetting door de Rocky Flats Plant
Techa-rivier
Vervuiling van het Karachay-meerEncyclopedie site:nl.wikiqube.net

bees-t- | 26-08-21 | 09:21

@bees-t- | 26-08-21 | 09:21: Vind het nogal meevallen. Helemaal als je de kernwapen tests er uit haalt. Harrisburg heeft niet geleid tot wereldwijde verspreiding van kanker en dat was een serieus ongeval.

P. Breidel | 26-08-21 | 13:25

Te optimistisch. Zonne energie gaat het nooit worden. Iedereen schijnt maar te willen vergeten dat elektrische auto's, zonnepanelen, etc, etc in eerste instantie eerst geproduceerd moeten worden, dat gaat never nooit niet lukken op wind en/of zonne energie. Hebben we de ruimte niet voor.

Zonne energie is leuk voor op het dak van je huisje, kan mogelijk een monetaire besparing opleveren (maar niet zonder subsidie). Om de industrie te laten draaien heb je toch echt wat meer nodig.

Persoonlijk zie ik mij gedwongen om kernenergie, met al zijn gevaren en nadelen, te moeten gaan accepteren, voor mijn generatie en de volgende generaties.

Er schijnt een hoop ontwikkeling gaande te zijn rondom thorium reactoren, er zijn ideeën over inherent veiliger systemen dan die we nu hebben. Kan met een beetje goede wil ook redelijk snel en effectief gebouwd worden.

SmurfenSlurfje | 25-08-21 | 23:36 | 1

Moet je eerst meneer “binnen één generatie fossielvrij leven” Vattenfall overtuigen en meekrijgen. Zolang die door overheden nog altijd dik gesubsidieerd word voor z’n vogelhakkers en glazen weilanden zal hij nooit gaan investeren. Eerst zal hem (en de andere leverancier) het mes echt op de keel gezet moeten worden om andere mogelijkheden te zoeken. Want let face it, die electrische auto’s etc gaan de komende decennia 10x meer elektriciteit vragen dan wat we nu (kunnen) opwekken.

WibionFire | 26-08-21 | 02:09

Zonnepanelen, gaan die nog veel efficiënter per m² worden in de toekomst of is dat inmiddels helemaal uitontwikkeld ?

Wattman | 25-08-21 | 23:34 | 5

@Argyronauta | 26-08-21 | 00:28:

Overigens is de energiedichtheid van zon een factor 10 groter dan die van wind per m² lees ik net. En wij maar alles met windmolens vol zetten...

Wattman | 26-08-21 | 01:07

@Wattman | 26-08-21 | 00:59: Ja, dat kan, maar waar stel je dan die spiegels op? Je moet die stralingsenergie eerst opvangen, dan kun je die eventueel concentreren naar een zonnetoren o.i.d., maar je hebt nog steeds eenzelfde oppervlak nodig. De eerste hoofdwet van de thermodynamica laat zich niet omzeilen.

Argyronauta | 26-08-21 | 01:34

@Wattman | 26-08-21 | 00:59: De zon levert ongeveer 1kW per vierkante meter. Die energie kan je met spiegels bundelen om op een centraal punt om te zetten. Helaas is dat grotendeels warmte, en daar zijn zonnepanelen niet zo blij mee. Je kan er wel een zoutoplossing mee verhitten en dan warmtewisselaars gebruiken.

Als omzetting in elektriciteit je doel is dan kan je op de plek van die spiegel net zo goed een zonnepaneel neerleggen.

marcoplarco | 26-08-21 | 08:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Nog even die kernfusie:

"On August 8, researchers carried out a carefully designed experiment, focusing ultraviolet laser energy onto a target the size of a pencil eraser and generating more than 10 quadrillion watts of fusion power for 100 trillionths of a second. While a full review and interpretation of the results await, LLNL announced the conclusions of an initial analysis on August 17 and declared that researchers are at the “threshold of fusion ignition.”

www.ans.org/news/article-3169/nationa...

Dat noemt men dan "recordbreaking". Het zal best, maar dat zegt veel over de stand van zaken. Als een 100 triljoenste van een seconde al een success is? Dan ben ik benieuwd of een seconde, laat staan een hele week of maand, ooit haalbaar zal zijn.

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 23:32 | 6

Dat zou geweldig zijn. Maar vooralsnog zijn dat doelstellingen. En daarvan is nog niets eens de seconde gehaald, dacht ik? Dat zou al een mijlpaal zijn. Maar ook hoor graag positievere berichten hierover. Dus als je die info hebt, graag.

Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 08:05

@Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 08:05: Er worden soms grote stappen gemaakt in de techniek. Een andere moeilijke materie is quantummechanica. Een aantal jaren geleden werd voor het eerst quantum entanglement aangetoond, koppeling van de quantum state over een paar nanometer afstand. Inmiddels is er al geëxperimenteerd met kilometers.

marcoplarco | 26-08-21 | 08:48
▼ 3 antwoorden verborgen

Dit vind ik nu wel interessant. Er is een probleem, technische details en feiten. Cijfers zijn van 1750, dus wel wat dichtbij en precies gepakt voor de industriële revolutie dus us duidelijk dat het stijgt, maar helaas weinig cijfers van rond het jaar 0 tot 1000 toen het ook wat warmer was. Maar dat zijn details. Er zit tenminste geen politieke boodschap in dat alles verdraait. Verder is mijn mening dat de aarde opwarmt en er wel wat aan gedaan kan worden, maar waarom dat perse binnen landsgrenzen moet en Nederland niet wat koloniale kolen centrales in Afrika kan vervangen voor betrouwbare hypermoderne nieuwe met co2 afvangers etc. Waardoor er wereldwijd veel minder uitgestoten wordt dan met alle maatregelen die in Nederland honderden miljarden kosten met minder resultaat doet mij denken dat het misschien wel meevalt met die crisis anders hadden ze er wel een wereldwijd probleem van gemaakt. Maar misschien komt da5 ook omdat dan die tienduizenden groen-links stemmende energie consultants dan geen tonnen per jaar verdienen. En dan zijn ook al die ambtenaren niet nodig om elk huishouden te controleren. Schijnbaar gaan eigen baantjes voor het leven op aarde. (Als je hun angstzaaien moet geloven)

Snap_het_ook_niet | 25-08-21 | 23:18

Voor berekening 2 wordt hardhout aanbevolen als CO2-opslag. Is daarbij rekening gehouden met het feit dat de legale- en de illegale kap van hardhout destructieve en onbeheersbare vormen begint aan te nemen? Oorzaak: hardhout=kassa.

Nivelleermarionet | 25-08-21 | 23:10 | 1

Das juist goed. De boom moet eerst groeien en daarna zolang mogelijk hout blijven. Het maakt niet uit of het een boom is of een vlonder. Door de boom te kappen kan daar een nieuwe groeien. Hartstikke goed dus behalve dat er palmbomen en sojaplanten worden teruggeplaatst.

hustler01 | 26-08-21 | 09:21

Fijn om een gedetailleerde uitleg te krijgen, (hopelijk) zonder achterliggende agenda.

Wel een verzoek. Zou u als Optimist willen aangeven wanneer gegevens afkomstig zijn van daadwerkelijke metingen, en waar van modellen? U zult begrijpen waarom.

marcoplarco | 25-08-21 | 23:08

Ik ben het niet eens met de stelling dat kernsplijting heel duur en gevaarlijk is. Het huidige kernenergie is 1 van de veiligste vormen van energie, kijkende naar het aantal doden per opgewekte TWh. En dat is inclusief Chernobyl en Fukushima.

Kosten kunnen in de hand worden gehouden door consequente seriebouw, iets wat de Fransen hebben laten zien bij het overschakelen op kernenergie. Seriebouw is 1 van de speerpunten van de nieuwe Small Modular Reactors.

Een voorbeeld is de reactor van GE-Hitachi, de BWRX-300. Die levert 300 MWe, heeft een bouwtijd van 24 tot 36 maanden en kost rond de 1 miljard.

kapotjeplov | 25-08-21 | 23:04 | 6

@kapotjeplov | 25-08-21 | 23:42: Omgekeerd wordt de schade door radioactiviteit bij verbranding van kolen weer enorm onderschat. Ja, daar komt radioactiviteit bij vrij en die is schadelijk voor mensen in de omgeving. De schatting is dat er een veelvoud aan mensen door radioactiviteit uit kolen is omgekomen dan door straling uit kernenergie. Inclusief Chernobyl en Fukushima... en Hiroshima en Nagasaki.

Muxje | 26-08-21 | 02:06

@Muxje | 26-08-21 | 02:06:
Kijk, dat is een funfact waar we nou nooit iets over horen!

Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 08:47
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik vond dat stuk van Jason taaier.

kleybeuker | 25-08-21 | 22:52

Super dat iemand de tijd en moeite neemt om een maatschappelijke discussie (patstelling) van wetenschappelijke context te voorzien en tof dat het geplaatst wordt. Zie uit daar de volgende delen.

2021 sla ik ff over | 25-08-21 | 22:47 | 2

Ja, precies. Ik zie veel verwijzingen naar Wikipedia. Op zich is daar niet niets mis mee voor een populair wetenschappelijk artikel maar het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Het zou mooi zijn als dat wel zo was.

Gravin v Kippenbouth | 25-08-21 | 22:52

@Gravin v Kippenbouth | 25-08-21 | 22:52: Inderdaad maar we gaan het zien.

2021 sla ik ff over | 25-08-21 | 22:54

Wat ontzettend leuk dat Optimist deze interessante materie met GS wil delen.
Goed en vlot geschreven en te volgen, ik verheug me al op het vervolg!

Gravin v Kippenbouth | 25-08-21 | 22:45

Conclusies deel 1:
1) Temperatuurstijging is niet het enige/grootste probleem, maar de verzuring.
2) CO2 uitstoot moet niet gereduceerd of gestopt worden worden, maar ook teruggebracht
De huidige maatregelen slaan dus de plank deels mis en zijn onvoldoende/onjuist. Ben benieuwd naar de volgende delen. Overigens kende de aarde eerder al een extinction door verzuring die zorgde voor giftige algen.

Astroturfer | 25-08-21 | 22:41

En dat alles ongeveer, om en nabij, plusminus en bij benadering..

flupsen | 25-08-21 | 22:39

"In kernsplijting geloof ik niet; omdat dat zo verschrikkelijk gevaarlijk is, is het ook verschrikkelijk duur."

Verschrikkelijke onkunde maar ja een programmeur gaat ons redden na eens goed het internet gelezen te hebben. Dus we kunnen gerust zijn.

GeenAccount | 25-08-21 | 22:37 | 6

"In kernsplijting geloof ik niet; [...]" Ik denk dat je z'n plompe stellingname anders kan lezen. Kernsplijting is technisch en wetenschappelijk bewezen dus geloof heeft daar niks mee van doen. In maatschappelijk opzicht lijkt het echter een weinig geloofwaardige toepassing.

2021 sla ik ff over | 25-08-21 | 22:52

@2021 sla ik ff over | 25-08-21 | 22:52: Inderdaad, dit is meer een geloofsuiting van een groene zeloot dan een mening gebaseerd op feiten. Ondanks alle horrorverhalen heeft kernenergie een zeer goede staat van dienst, vergeleken met andere methoden van energieopwekking. Beweren dat het “zeer gevaarlijk is” is meer een emotionele geloofsuiting dan een rationeel oordeel. En zeker kerncentrales van een nieuwe generatie zijn zeer veilig. Geen wonder dan ook dat in veel landen nieuwe kerncentrales gebouwd worden. Let maar eens op wat bijvoorbeeld China doet

Overigens ben ik ook afgestudeerd op een onderwerp in de kernfysica. Dat is echter nog iets heel anders dan reactorkunde. Het fusiewereldje heb ik ook enigszins meegemaakt, destijds was het optimisme inderdaad erg groot. Dat wil niet zeggen dat gecontroleerde kernfusie niet mogelijk zou zijn, het is alleen een kwestie van lange adem voordat een werkende fusiereactor beschikbaar zal zijn.

Je kunt het vergelijken met computerprogramma's die kunnen schaken. In het begin leek dat ook een fluitje van een cent, maar dat viel tegen. Het heeft uiteindelijk vele decennia gekost voordat Deep Blue eindelijk de wereldkampioen kon verslaan. Nu vegen goede schaakprogramma's elke kampioen van het bord.

Argyronauta | 26-08-21 | 00:21

Net als sommige mensen geloven in (een) god, n.l. dat ze denken dat die bestaat, geloof ik ook in kernsplijting. Het bestaat echt. Er zijn wel meer dingen in de werkelijkheid die gevaarlijk zijn en ook nog duur.

ParadiseLost | 26-08-21 | 17:55
▼ 3 antwoorden verborgen

Dank. Goed stuk nog los van of alles correct is. Maar beter hierover discussieren dan over gender en islam.

Knufter | 25-08-21 | 22:34 | 1

Eens. En deze man biedt het vrijwillig aan. Dat is helemaal geweldig, meer filantropische artikelen op GS

davidhasseltoff | 25-08-21 | 22:42

Zeer interessant om te volgen. Zonder wetenschappelijke achtergrond had ik zelf ook al uitgevogeld dat bio massa een deel van het CO2 probleem kan oplossen. Ik dacht daarbij met name aan sequoia's. Ze leven lang, groeien snel en hebben een enorme massa. Door hun omvang leveren ze ook een leefomgeving voor veel dieren. Zet ze om te beginnen bij fabrieken, grote steden etc in de buurt om daar de CO2 meteen om te zetten in groen. En stoppen met verbranden van bio massa uiteraard.
Na het lezen van de fermi paradox is me altijd bijgebleven dat een beschaving uiteindelijk in staat moet zijn om alle energie van "hun" zon te "oogsten ". Onze beschaving moet deze doorbraak gaan maken anders gaan we het simpelweg niet redden.
Dat er nog steeds word ingezet op (omzet,winst) groei door grote bedrijven en regeringen is bijzonder stuitend.

Andersdenkend | 25-08-21 | 22:31 | 1

Op zich is e.e.a makkelijk terug te redeneren, rond 1800 begon de industriële revolutie, hierbij zijn steden enorm geëxpandeerd wat natuur kostte. Ondertussen zijn de verbrandingsmotoren geïntroduceerd etc. Na WO2 is de wereldbevolking geëxplodeerd wat wederom ten koste ging van natuur, men is toen ook massaal regenwoud gaan kappen. Toen kwam men erachter dat palmolie best een multifunctioneel goedje was, waardoor men nog meer ging kappen om ruimte te maken voor plantages. Laten we zeggen dat we sinds 1800 zo’n 60% van de bebossing hebben vernietigd, en dat gaat ons nu meer en meer parten spelen. Oplossing 1 maximaal terug aanplanten
Oplossing 2 reductie van de bevolkingsgroei
Oplossing 3 bevolking met 1/3 omlaag
Dat zou pas een great reset zijn. Maar maak je geen zorgen, nr3 gaat de natuur vanzelf regelen!

WibionFire | 26-08-21 | 02:28

Waterstof, daar zou ik op inzetten.
Er zijn een paar manieren om het te produceren (middels kleuren aangegeven, de paarse sluit mooi op het verhaal van Optimist aan), opslag was altijd een dingetje maar een Nederlander heeft een proces ontwikkeld om het in vaste vorm op te slaan.
Ja, er zitten haken en ogen aan. En ja, we zullen nog moeten wachten op praktische invoering er van. Maar vooralsnog zie ik geen al te rooskleurige toekomst voor puur elektrische auto's met batterij; de grondstoffen daarvan worden schaarser, de winning ervan is mensonterend...

EEnzame SchizofrEEN | 25-08-21 | 22:31

Het café is nog niet geopend, neon.

UnderTheDevil | 25-08-21 | 22:32

Prima stuk, en met mijn middelbare school kennis van scheikunde goed te volgen!

Boersmania | 25-08-21 | 22:29

Ik denk te weten wie dit schrijft. Maar ik hou het voor me.

horsteknots | 25-08-21 | 22:28 | 2

iemand met een adviesbureautje in zonnepanelen thuis op het dak?

CynicalBastard | 25-08-21 | 22:29

BL ?

Wattman | 25-08-21 | 22:30

Interessant artikel, kijk uit naar de volgende delen. Heb eens gehoord dat het nog niet zo simpel is om kernenergie te combineren met ons huidige stroom netwerk. Hoop dat er hier nog wat over terugkomt binnen de volgende delen.

Makkelijkonthouden | 25-08-21 | 22:27

Toch nog een paar dingetjes geleerd, maar besef dat ik het grootste gedeelte globaal al wist.
Mocht de auteur dit lezen, dan heb ik een vraag.
Tijdens het begin van de coronacrisis werd de economie stilgelegd waardoor de uitstoot van aerosolen en fijnstof stil lag. Het resultaat was dat de himalaya vanuit India weer zichtbaar was. Andere acute effecten waren dat het weer extreem zonnig was, neerslag verminderde en de oppervlakte temperatuur toenam. De oorzaak is dat aerosolen en fijnstof het licht normaliter weerkaatsen en tevens druppelvorming en dus neerslag in de hand werkt.

Op internet kaartte ik dit fenomeen aan nadat klimaatliefhebbers de vlag uithingen toen de menselijke activiteiten even stopten. Mijn observatie, dat het stoppen van menselijke economische activiteit leidde tot acute temperatuursverhoging en neerslagvermindering, werd weggehoond.

Mijn vraag is of mijn observatie van 2020 terecht is. Mondjesmaat heb ik her en der van een meteoroloog enigszins bevestiging gekregen in beperkte mate.

Ik vond het vooral ironisch van de coronacrises.

Als laatste is de samenstelling van de atmosfeer één van de drie problemen dat als die niet gezamenlijk aangepakt worden de reductie van CO2 uitstoot ook zinloos is.
De andere twee zijn het verlies van bebossing (en daarmee de sponzen die secundaire regenval veroorzaken) en de omtwatering van zoet water op het aardoppervlak waarmee het thermodegulerend vermogen van het landoppervlak nog verder afneemt.

Dr.Platypus | 25-08-21 | 22:26 | 2

De broeikasgassen reageren niet zo snel als dat fijnstofwaardes in de atmosfeer zodra je meteen alle economische activiteiten stopt. Ik verwacht ook geen scherpe daling van CO2. Dat zou geloof ik 300 jaar nodig hebben om terug te keren naar pre-industriële waarden.
Ben meer benieuwd naar het zeer korte termijn effect van stoppen van uitstoot.

Dr.Platypus | 26-08-21 | 03:45
-weggejorist-
meesh | 25-08-21 | 22:24

De kern van de aarde wordt opgewarmd door nucleaire splijting. Hierdoor bewegen de continenten, ontstaan er bergen, rivieren en uiteindelijk leven. Zonder kernsplijting was de aarde veel te koud en /of was alles geërodeerd totdat er een grote oceaan overbleef. Het proces kernsplijting afserveren met het argument dat het te gevaarlijk is, vind ik maar wat zwak. Hopelijk komt het onderwerp nog wel aan bod in de komende delen.

heldheino | 25-08-21 | 22:22 | 8

Kernsplijting in de aardkern... ? Nee hoor.

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 22:57

@heldheino | 25-08-21 | 23:03: Lava is radioactief, net als de bodem en het zeewater. Overal waar uraan en thorium aanwezig zijn, is radioactiviteit.

Rhenium | 26-08-21 | 01:03
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik ga er, ondanks de heldere uitleg, zeer waarschijnlijk weinig van begrijpen. Maar ik vind Optimist en dit topic nu al erg prettig.

letopuwzaak | 25-08-21 | 22:21 | 1

Samen de boel opengooien om 22:30..??

neonreclame | 25-08-21 | 22:25


Oké, dit topic is voor de bèta's.
Een soort hengstenbal voor nerds.

Ik ga wel weer lekker tussen de meiden van de Franse (hihi) les zitten. lekker tussen de alfa's.
Ik heb gewoon die vrouwelijke touch nodig, weet je, net als Biden haren snuiven voor de broodnodige feromonen.

King of the Oneliner | 25-08-21 | 22:18 | 4

Soyez le bienvenu, Roi !

MickeyGouda | 25-08-21 | 22:24

Ik ben een Sigma. Ik doe gewoon de lerares.

VBO_B_Niveau | 25-08-21 | 22:26
▼ 1 antwoord verborgen

Dank je Optimist voor het willen delen en uitleggen van deze interessante materie. Ik kijk uit naar de volgende hoofdstukken en ook benieuwd naar je conclusie en wat je kijk is op de huidige klimaatbeweging die zeer alarmistisch is.

Zit daar een serieus te nemen kern in, of is haastige spoed niet goed?

Nuuk | 25-08-21 | 22:18

Behapbaar en een leuke vorm.
Erg verfrissend om kernfusie/splitsing regelrecht afgewezen te zien worden.

PaardenliefhebberVet | 25-08-21 | 22:16 | 2

Mee eens, allebei zijn niet levensvatbaar in Nederland. Ik stel voor dat we over 10 jaar 98% van onze energie importeren en voor de vorm enkele windmolenparken neerzetten in gemeenten waar ze veel PVV stemmen. Dan kan Nederland trots zijn.

skoftig | 25-08-21 | 22:20

@skoftig | 25-08-21 | 22:20:
Ik dacht dat windmolens minder presteerden wanneer ze door schreeuwmeeuwen ondergescheten zijn, dus ik heb zo'n wit-met-een-zwart-puntje vermoeden dat dat niet de oplossing is van de Optimist, maar we moeten afwachten.

PaardenliefhebberVet | 25-08-21 | 22:28

bottom line is, kernfusie gaat niet snel gebeuren, de groene technieken blijken in de kinderschoenen te staan. Kernenergie is bewezen techniek.

fabeltjesland | 25-08-21 | 22:15

Prima optimist, ben benieuwd naar de volgende delen.

ademende aarde | 25-08-21 | 22:14

Ik zie nu al dat het niet gaat werken.
En we zijn nog niet eens begonnen, kun je nagaan.
Hij wil waarschijnlijk voorstellen om met het licht van de zon water te gaan splitsen in H en O2, dus de waterstof-economie.

King of the Oneliner | 25-08-21 | 22:10 | 2

yep. Zie ik ook wel gaan werken, maar waarom dan de rest zo onbeargumenteerd afserveren?

CynicalBastard | 25-08-21 | 22:30

@CynicalBastard | 25-08-21 | 22:30:
Ho, ho.
De soep is nog niet op en u beoordeelt nu al het dessert?
Eerst maar eens afwachten.

Gravin v Kippenbouth | 25-08-21 | 23:45

Dit artikel is uiterst goed leesbaar, adresseert problematiek en dat zonder de paniek. Een verademing.
Over het oplossen van die schelpdieren: De meeste onderzoeken houden geen rekening met het aanpassingsvermogen van die diertjes. Ze plempen ze in veel zuurder water en kijken dan wat er op korte termijn gebeurt.

Allemaal | 25-08-21 | 22:10 | 1

Misschien is het handiger om de zuurgraad langzaam te verhogen en te kijken of de organismen een afweer ontwikkelen. Dat kost namelijk nogal wat tijd.

Nivelleermarionet | 25-08-21 | 22:59

Ik ga hier nog uitgebreid op terugkomen, ben nu niet in de gelegenheid dit te doen.
Ws pas in het weekend.

Maar 1 ding al vooraf: waterdamp kan zelfs tot 95% het broeikaseffect uitmaken.

Oh en:
De inkomende energie is verre van constant.

Het komt er uiteindelijk op neer dat er maar 1 allesbepalende factor is, de enige bron van energie (op wat radioactiviteit na) voor onze aarde: DE ZON

Onkel Bratwurstbude | 25-08-21 | 22:09 | 2

De kern van de Aarde is witheet. Die energie komt niet van de zon, maar van de druk die in de kern heerst. En die druk komt door de zwaartekracht, die alle materie naar de kern trekt. Boren dus maar, of IJsland volplempen met stoommachines die elektrogeneratoren aandrijven. Björk mag dan wel bij mij als ze het te warm krijgt.

Nivelleermarionet | 25-08-21 | 22:55

Explain it to me like I'm a 5 year old.

Deksmaat | 25-08-21 | 22:08 | 12

@Deksmaat | 26-08-21 | 00:35: ;-)
Kernfusie, kernsplitsing, allemaal een fluitje van een cent. Maar om het uit te leggen, man, man, woman...

2021 sla ik ff over | 26-08-21 | 00:53

@2021 sla ik ff over | 25-08-21 | 22:32: Ehm. Explain it to me like I'm a 3 year old...

Muxje | 26-08-21 | 02:10

@Muxje | 26-08-21 | 02:10:
Hm, dat is erg jong. En dan zit je nog in de anale fase denk ik, nee daar begin ik niet aan.

2021 sla ik ff over | 26-08-21 | 11:21
▼ 9 antwoorden verborgen

Ik heb zelf geen kernfysische achtergrond, maar die 14 MeV neutronen die bij de d-t reactie vrijkomen moeten verdomd goed gemodereerd worden door de shielding (Eurofer staal e.d.) omdat enkele neutronen die te ver doordringen al de temperatuur van de supergeleidende magneten te ver opdrijven. Zeer gevacanceerde transport en activeringsberekeningen zijn hiervoor nodig met Monte Carlo software. Dit is me tenminste altijd verteld bij LTS Zwakstroom.

skoftig | 25-08-21 | 22:08 | 1

De hoeveelheid op te lossen technische problemen voor kernfusie iets kan worden is erg groot. Een superheet plasma koelt onmiddelijk af bij het geringste verlies. Geen enkel materiaal is ertegen opgewassen dus alleen een extreem vacuum en een magnetisch veld kan zoiets enigszins opsluiten. En dan moet zo'n systeem ook nog eens de extreme hoeveelheid straling zelf aankunnen, zonder in no time te verslijten of te degraderen. Ik geloof niet dat dit op tijd gaat komen voor een oplossing van het CO2 probleem.

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 22:19

Het stuk gelezen; interesant. Also, also.
Ben benieuwd naar de volgende delen.

Volgens mij is er maar een verbinding die verbroken moet worden:
Economie (meer, meer, meer) <-> klimaat (minder, minder, minder)

En dat is toch echt iets voor de mensheid.

Het Licht | 25-08-21 | 22:06

Okay, een beetje lang voor een grondige analyse, maar:
- Het verbranden van bomen is dus net zo'n slecht idee
als het verbranden van olie en gas. Check.
En kernfusie op aarde is vooralsnog onhaalbaar. Check:
en.wikipedia.org/wiki/Fusion_power
.
Maar kernfusie van de zon gebruiken, aka zonnenergie en daarvan afgeleide wind energie geeft veel te weinig energie voor onze totale (ook industriele) behoefte.
www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83140...
.
Dus vooralsnog lijkt alleen het al bewezen kernsplitsing het enige alternatief nu,
waar dat we ook *zsm* moeten gaan uitbreiden om negatieve effecten van klimaat verandering enigzins te dempen. Voor voorkomen is het al te laat.
.
Of zie ik wat over het hoofd?

hotmint | 25-08-21 | 22:06

Pittige materie maar vlot leesbaar, doet verlangen naar de rest. Als dit in de MSM zou staan, was ik er niet aan begonnen. Daar wordt geredeneerd richting de gewenste, politiek correcte uitkomst. Onder de vlag van GS komt het toch betrouwbaarder over. Eindconclusie kan alle kanten uitgaan, spannend.

31 November | 25-08-21 | 22:05

Begrijpelijk betoog, nieuwsgierig naar het vervolg. Complimenten.

Dwaalgast | 25-08-21 | 22:04

Oh nee! Feiten en cijfers! Daar kunnen politici niks mee, we hebben emoties en gevoelens nodig om de wereld te redden met miljarden via onze vrinden.

Dor. | 25-08-21 | 22:02

Ik heb eens heel grof uitgerekend hoeveel bomen we moeten planten om die CO2 weer naar een normaal niveau te brengen.
Het hele midden oosten, lijkt onmogelijk maar daar was oorspronkelijkk bos, zie bv de jachttaferelen op rotstekeningen in bv zuid libye, met vissen en al. Gewoon beginnen met zonnepanelen zoet water te maken en een boom planten. In de Negev kan dat ook. Door die bomen wordt de lucht koeler en dat trekt meer wolken aan Problem solved.

ritter vn hüpfburg | 25-08-21 | 22:01 | 1

Kan de islam ook weer terug in de fles, alles opgelost

davidhasseltoff | 25-08-21 | 22:35

De oplossing ligt dus op de bodem van de zee;-)

Ben benieuwd naar deel 4.

Leuk dit: iemand die niet herkauwt op ouwe koek, maar zelf met een theorie komt.

Bedankt optimist!

Roos | 25-08-21 | 22:00

Een correctie:
De hoeveelheid methaan CH4 in 2020 was ongeveer 2800 ppb ipv 1800 ppb. (volgens Oxford). Dan is het effect van CH4 op de opwarming plots gelijk aan het effect van CO2. Beiden rond de 40% (de invloed van de anderen mag je net als CO2 vermenigvuldigen met 40/57 oftewel 2/3.)

Tweede puntje:
O3 heeft een broeikas effect maar verlies van O3 verergerd de verstoring van het leven. O3 wordt afgebroken door CfK´s, maar ook door CO2 en CH4.
Maar als je O3 wil afbreken dan is H2 een echte killer. Een waterstofeconomie (waarbij bijvoorbeeld H2 in kleine hoeveelheden in auto´s met een drupje verlies per keer tanken) heeft onberekenbare risico´s. (De Duitse autobouwers zijn gestopt, de sjoemeldiesels waren net op tijd.)

BraadWorstLul | 25-08-21 | 21:59 | 2

sterker nog, O3 (ozon, van die laag) op de juiste hoogte in de atmosfeer en vooral het herstel van die laag, heeft zeer waarschijnlijk een lagere temperatuurstijging tot gevolg gehad dan als we het Montreal protocol niet hadden doorgevoerd, met z'n allen.
Die tabelletjes over macro-mix van de atmosfeer zeggen DUS veel te weinig over broeikaswerking van die gassen. Niet alleen de macro-moleculaire atmosferische mix doet er toe, maar ook de gelaagdheid er van.
www.firstpost.com/tech/science/montre...

CynicalBastard | 25-08-21 | 22:23

Waarom kijken we naar het jaar 1750? Omdat we pas na die tijd veel co2 de lucht in hebben geblazen, maar waar komt die co2 vandaan? Nou van het verbranden van organisch materiaal van vroeger… is de huidige co2 spiegel dan erg hoog? Als je naar de afgelopen paar duizend jaar kijkt is er een positieve trend te zien, maar als je naar de afgelopen paar miljard jaar kijkt is de aarde nu best koud en ook is het co2 gehalte niet bijzonder. We hebben als mensheid de pech dat we niet goed met lange periodes in ons hoofd kunnen omgaan, hoe lang is 12.000 jaar nu eigenlijk? Nou, 12.000 jaar lag de zeespiegel ongeveer 100 m lager dan nu, gemiddeld 60 cm stijging per 100 jaar, 12.000 jaar lang, maar nu moeten we ons zorgen maken om 20 cm stijging… misschien moeten we als mensheid accepteren dat het klimaat niet stabiel is, nooit was, en nooit zal zijn. Als het niet warmer wordt, wordt het kouder, en geloof mij, we willen liever dat het warmer wordt, want op sneeuw en ijs groeien geen wietplanten. Misschien dat het nu iets sneller warmer wordt dan andere keren, maar misschien ook weer langzamer dan bij een flinke vulkaanuitbarsting, of meteoriet inslag. De afgelopen 5 miljard jaar hebben we een hoop snelle en langzame klimaat wijzigingen gezien. maakt het nu echt uit of de oorzaak onze co2 is of die van een vulkaan? Zouden we andere dingen doen als we weten dat ‘de natuur’ zelf de oorzaak is? I doubt it.. mensen moeten lijden, zijn per definitie schuldig en zij die zich niet aan de sacramenten van de klimaatkerk houden gaan naar de hel waar ze voor eeuwig zullen branden. Amen.

geen_kwijl | 25-08-21 | 21:59 | 3

Te simpel. Dat mensen "geloven" in klimaat en dus moeten lijden is ook maar een ideologie van je. Er is echt wat aan de hand en nee, al je argumenten zijn allang ontkracht. De aarde warmt snel op en dat komt door ons.

Vraag twee is of dat ook zo erg is. Er zullen dieren uitsterevn en de aarde zal heter, droger en ellendiger worden voor heel wat soorten. Uiteindelijk hebben wij er nog niet super veel last van de komende 100 jaar. Daarna waarschijnlijk wel. Ongewtijfeld zal de aarde een nieuw evenwicht vinden maar of daarin plaats voor ons is, zal de vraag zijn. Is dat allemaal erg? Als je het voortbestaan van de mensheid iets belangrijks vindt, dan wel.

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 22:07

Lang verhaal (maar wel goed) om tot de enige juiste conclusie te komen: de mensen/ mensheid heeft zeker enige invloed op het klimaat, maar laten we onszelf niet te veel credits geven. De aarde en het heelal bepalen het klimaat, niet (alleen) de mensen.

Rooie_dakhaas | 25-08-21 | 22:25

@Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 22:07: welke argumenten zijn ontkracht en door wie dan? Ik zie dat er uitsluitendsubsidie/onderzoeksgeld gast nasr de klimastkerk, maar elke vorm van andere onderzoek krijgt geen geld. Niet vreemd dat veel onderzoek een kant op gaat. Us het wetenschap? Nee veel professoren en onderzoekers doen na hun pensioen hun mond open, want dan zijn ze pas vrij om te spreken. Ook je stelling over het voorbestaan van mensen is erg zwak. Jaren geleden hebben er in rome al een paar mensen nagedacht over hoeveel mensen er op asrde kunnen, sinds die tijd zijn er alleen maar meer mensen bij gekomen, geheel tegen de principes van darwin. Misschien moet u uw stelling aanpassen

geen_kwijl | 26-08-21 | 07:34

Wie heeft die windmolen voor het stamcafé neergezet?

Wisselend_2014 | 25-08-21 | 21:57

TL;DR

plaspop | 25-08-21 | 21:56 | 1

Wat een goed artikel ! Helder, nuchter & feitelijk. Op deze manier is het zinvol de discussie over de opwarming van de aarde te voeren. Mooi dat GS er de ruimte voor biedt.
Dank @Optimist ! Ben benieuwd naar de rest…

Thorbecke | 25-08-21 | 21:51 | 1

Inderdaad een zeer *uch* helder verhaal en bovenal verfrissende deelname aan het immer draaiende paniek orgel. Geweldig zeg, echt meer van dit..

ecobubble | 25-08-21 | 21:56

Op Wikipedia staan dus alle antwoorden al?

van Oeffelen | 25-08-21 | 21:51 | 1

Dacht dat jij die al hebt..??

neonreclame | 25-08-21 | 21:51

Er is maar 1 oplossing: minder mensen.

illuvatar | 25-08-21 | 21:50 | 8

dit

CynicalBastard | 25-08-21 | 22:25

Ook mijn eerste gedachte bij het lezen van dit stuk. Minder mensen.

wilderst | 26-08-21 | 02:22
▼ 5 antwoorden verborgen

Zijn we net van zure regen af.

Wisselend_2014 | 25-08-21 | 21:50

Zeer aandachtig en met interesse gelezen. Ik kijk uit naar het vervolg!

Thuinman | 25-08-21 | 21:49

Ja, sorry, maar iemand die kernfusie afschrijft zonder dat überhaupt te onderbouwen kan ik echt niet serieus nemen.

Ik ben geen expert, maar ik ben wel zeer geïnteresseerd in het energieprobleem en ik volg de wetenschap vrij redelijk, en ik heb nog nooit iemand kernfusie zo makkelijk - en zo slecht onderbouwd - opzij zien zetten.

Ook nogal ironisch natuurlijk dat er blijkbaar net twee dagen geleden een flinke stap is gemaakt richting het werkend krijgen van kernfusie, hoewel ik moet bekennen dat ik nog even in de stof moet duiken om beter te begrijpen wat er precies gebeurd is - ik ben druk geweest met andere dingen, maar het staat klaar voor als ik er tijd voor heb.

Leyrann | 25-08-21 | 21:49 | 13

@Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 22:24: dat schreef ik ook al. Beeldvormingsprobleem rondom kernfusie is dat elk beetje vooruitgang veel te veel gehypet wordt en dat er constant allerlei koude- en compacte-kernfusie idioten met een halfbakken idee op de bandwagon springen om zo ook wat funding uit de wetenschapspot te proberen te trekken.
Maar de voortgang is er wel degelijk. De kennis van nu zegt dat Wendelstein 7-X 30 minuten onafgebroken gaat kunnen draaien.
Met een productie reactor ontwerp ipv. een experimentele stellarator zou dan vervolgens rendabel energie geproduceerd moeten kunnen worden.
Dat Wendelstein 7-X zelf nog geen productie draait is niet gek, daar is het ding ook helemaal niet voor gebouwd - het idee van een experimentele reactor is nou juist dat je er experimenten mee kunt doen door de geometrie en layout van de magneten te wijzigen, output >> input is niet het doel van zo'n ding, aantonen dat dat kan is dat wel. En dat is nu erg dicht bij, in tijd.

CynicalBastard | 25-08-21 | 22:35

Ik hoop het zeer en het zou een echte doorbraak zijn, maar dan nog, ik vrees dat er nog heel veel hordes te nemen zijn. Te veel.

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 23:00

@Muxje | 25-08-21 | 22:05:
Ha, Diederikke was vooral goed in het splitsen van de PvdA (van Strontium naar Fluor). 't Spul is nog steeds radioactief en wil fuseren. Of zit Samson daar ook achter ?

2021 sla ik ff over | 25-08-21 | 23:13
▼ 10 antwoorden verborgen

Aan de reacties te lezen wordt een stuk met moeilijke materie ook gewaardeerd hier, als ik dat had geweten.

Mr_Natural | 25-08-21 | 21:47 | 2

“Als ik dat had geweten”
Dan was u bij de Joop blijven reageren?

Mauguio | 25-08-21 | 22:09

Het staat je geheel vrij moeilijkere tegels te plavuizelen.

Frau Merkel | 25-08-21 | 22:18

En op een dag, als de zon verworden is tot een kaarsvlam, die dan ook nog eens wordt uitgeblazen door de kille adem der vergetelheid, blijkt alles voor niets te zijn geweest. Het trieste lot van het leven.

wijsvinger | 25-08-21 | 21:46 | 5

Tegen die tijd heeft de mens andere plekken in het heelal gekoloniseerd. Maar ook daar wacht opnieuw dat onvermijdelijk lot.

wijsvinger | 25-08-21 | 22:17

De dag die u beschrijft breekt op zijn vroegst aan over 10E15 jaar; 10E15 = 10 tot de vijftiende macht.

Rhenium | 26-08-21 | 00:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik kijk uit naar de rest.

Blauwpetje | 25-08-21 | 21:46

Als de zeeën verzuren, wordt het water dan zoutzuur?

Mr_Natural | 25-08-21 | 21:44 | 3

jup. notlol

newray | 25-08-21 | 21:45

De zee wordt een grote batterij met accuzuur.

Astroturfer | 25-08-21 | 22:13

En rondom China zoetzuur.

Sinterbikske | 26-08-21 | 00:31

neutron-problem..
it eats everything.

newray | 25-08-21 | 21:44

Mijn eigen vader heeft het ook al zijn hele leven over kernfusie, dus ik weet er wel het één en ander van, en het feit dat ik een elektrotechnische achtergrond heb helpt ook wel een beetje. (Ja, oké, een héél klein beetje dan!) Je hebt mijn avond in ieder geval wél een stuk interessanter gemaakt, dus heel erg bedankt daarvoor. O, en je moet de groetjes hebben van de Pessimist. Hij is stiekem toch wel blij met jou!

VBO_B_Niveau | 25-08-21 | 21:43 | 2

Afijn, de conclusie van jouw verhaal is dus gewoon dat wij veel meer bomen moeten gaan planten, toch?

VBO_B_Niveau | 25-08-21 | 21:45

Heerlijk artikel!
Onhandig dat alle sub- en superscript is weggevallen. Om een voorbeeld te noemen dat tot misverstanden kan leiden: "Ongeveer 1 op 1012 koolstof atomen in de atmosfeer is 14C"
Die 1012 moet zijn: 10 tot de macht 12, dus 1 op de biljoen.

Maar dank voor het artikel! ik kijk uit naar het vervolg!

the_physicist | 25-08-21 | 21:41

Hulde voor dit initiatief. Super- en subscripts zouden het wel een stuk leesbaarder maken, zoals in 14CO2.

Joris Beltsin | 25-08-21 | 21:41

Het positieve is weer wel dat als je in 2100 met je voeten 20 minuten in de zee gaat staan, je teennagels daarvan helemaal schoon worden.

jan huppeldepup | 25-08-21 | 21:38

Er wordt echter nooit echt stilgestaan bij een probleem van kernfusie. Koeling.

Waterdamp is nog veel erger dan CO2 als ‘greenhouse gas’

Verder is het lozen van verwarmd water in rivieren en meren ook echt wel een issue.

Behalve voor de manatees… die gaan er wel goed op. Dus ik zie de nieuw biefstuk al liggen bij de AH…

MeneerGuggenheimer | 25-08-21 | 21:37

Wetenschappenlijke beschouwingen, dat is het verschil tussen zuurlinkse opinie blogjes en GS. Hulde

funkyd | 25-08-21 | 21:37

Het mooie plaatje in het begin is de sleutel. Als je daarheen wilt is het geen zaak van knutselen aan de energietoevoer om in onze oneindig uitdijende behoeftes te voorzien, maar perk je beter die behoeftes en de hoeveelheid mensen in. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Als je daarin geen zin hebt, kun je natuurlijk geloven dat de energietransitie alles gaat oplossen.

KUNdevis | 25-08-21 | 21:37

in de verhalen die ik meestal lees zitten meer plaatjes. Interessant, maar halfweg was ik de draad al kwijt

Stijlloser_from_NL | 25-08-21 | 21:36 | 3

Juist..

Maak er een Ikea uitleg van..!!

neonreclame | 25-08-21 | 21:38

U kunt het hier nog even terug kijken.
www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%..... i&docid=B-fWPMJRD-QdbM&w=872&h=1200&itg=1&q=Het%20millieu%20stripboek&hl=de&ved=0CAMQxiAoAGoXChMI2OjqxvbM8gIVAAAAAB0AAAAAEBE

jan huppeldepup | 25-08-21 | 21:40

Leuk verhaal, dit belooft interessant te worden. Wel al een paar kanttekeningen:

Kernsplitsing: dit is nog steeds een interessante optie, en eentje waar we misschien niet omheen kunnen. Hoeft niet al te duur te zijn; wind en zon zijn goedkoper maar dekken niet de gehele energiebehoefte af. Voor opslag zijn nog geen goede oplossingen. En nu al kunnen kerncentrales concurreren met olie- of gasgestookte centrales. Moderne centrales zijn ook behoorlijk veilig, en kunnen zowel baseload leveren als load-following zijn. Waar we echt op moeten inzetten zijn thoriumreactors, die veiligheid, schaalbaarheid en lage hoeveelheden afval met een korte halfwaardetijd beloven. Die hebben we nog niet... maar de problemen die we daarvoor nog moeten oplossen zitten hem vooral in industriële procestechnologie, niet in de kernfysica.

Kernfusie: dat is een harde noot die we wellicht alleen kunnen kraken met een soort Manhattan-project. De hoeveelheid onderzoek naar kernfusie op het moment is voldoende om het vakgebied en een pool van kernfysici in stand te houden en langzaam vooruit te bewegen. Een paar stappen per jaar met nog een paar kilometer te gaan. ITER is een uitzondering maar is wel erg op 1 soort oplossing gericht, en niet al te goedkoop. Een typisch overheidsproject. Ik heb meer vertrouwen in initiatieven zoals Wendelstein 7-X. En ik denk dat we ook op het gebied van fusie meer meters kunnen maken als we er meer geld in pompen. Dat kan nog steeds een relatief klein bedrag zijn.

Ik heb zelf trouwens een technisch-wetenschappelijke opleiding, maar niet in kernfysica. Het is wel één van de vakgebieden die ik hobbymatig volg. Ik ben ongetwijfeld niet 100% bij op dit vakgebied, maar weet wel dat wat meer optimisme op z'n plaats is. Maar goed, laat de rest van het verhaal maar komen!

Muxje | 25-08-21 | 21:36 | 9

Kernfusie is nog een enorme uitdaging. Thorium daarentegen is bewezen: van 1985 t/m 1989 was het Kernkraftwerk THTR-300 in Hamm in gebruik. Minder dan 100 dagen per jaar en op dat moment economisch niet rendabel, maar het ding werkte wel. Totdat milieuactivisten hun kans schoon zagen en het veelbelovende project om zeep hielpen.

Befkracht69 | 25-08-21 | 22:11

@Befkracht69 | 25-08-21 | 22:11:
Ja, de milieufanaten schieten meteen in de stress bij alles wat naar "straling" ruikt. Jeetje bammer.

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 22:15

@Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 21:42: Vergeleken met 50 jaar geleden kunnen we veel betere modellen van het plasma in het magneetveld bouwen, en er zijn veel betere materialen beschikbaar. Of dat genoeg is weet ik niet.

nieuwe_Deen | 26-08-21 | 10:27
▼ 6 antwoorden verborgen

Zeeverzuring, laat Jesse en Greta het maar niet horen.

Mr_Natural | 25-08-21 | 21:35 | 2

Aan hun chagrijnige koppen te zien drinken ze dat zeewater.

wijsvinger | 25-08-21 | 21:41

We kunnen dan de zee komkommer als zure bom gaan gebruiken.

jan huppeldepup | 25-08-21 | 21:42

Of eindelijk de energie van de eb en vloed stromen gaan benutten. Paar keer per dag zijn er enorme getijbewegingen. Giga watermassa's die meerdere keren per dag verplaatst worden en sterke stromingen creëren. Energie dat onbenut wort gelaten.

zxcv | 25-08-21 | 21:35 | 3

Co2 magneet.

Astroturfer | 25-08-21 | 22:05

Er zijn zeker wel bedrijven bezig om getijde-energie te oogsten, maar het potentieel is klein omdat het aantal locaties waar je veel hoogteverschil hebt en ook je generator kan neerploffen beperkt is. En ook technisch is het niet makkelijk. Staal, bewegende delen en zeewater gaan niet goed samen.

nieuwe_Deen | 26-08-21 | 10:35

Domme vragen bestaan niet, toch? Dan even over Berekening 1. Hoe komt men aan de data over CO2 in de atmosfeer in 1750?

kapoerewiet | 25-08-21 | 21:34 | 4

Soros leefde toen ook al en was lid van de vrijmetselaars.

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 21:54

Wat the_physicist zegt. Ook permafrost is een bron van info. Niet alleen CO2 trouwens maar ook stuifmeel en mammoeten.

Befkracht69 | 25-08-21 | 22:15

@the_physicist | + @Befkracht69: dank, interessant!

kapoerewiet | 25-08-21 | 22:19
▼ 1 antwoord verborgen

Co2 diep opslaan in oceaan , bomen bijplanten. Wordt vervolgd.

Lukiluuk | 25-08-21 | 21:33

Goed beschreven, ben benieuwd naar hoofdstuk 4 welk idee dat is.

2_amazing | 25-08-21 | 21:33 | 2

Bomen planten,

Astroturfer | 25-08-21 | 22:04

@Astroturfer
Dat ook maar ik vermoed zeewater ontzilten, in Saoedi Arabië hebben ze daar enorm in geïnvesteerd.
Als je die op grote schaal gaat inzetten en je kan er de benodigde energie induwen, zie ik daar wel toekomst in.
Zoet water 1.036.000 m3 per dag
www.pompnl.nl/nieuws/top6-van-grootst...

2_amazing | 26-08-21 | 00:59

Hmm, Optimist en ondergetekende hebben heel wat gemeen, zo te lezen. Opleiding, loopbaan en overtuiging kwa klimaat. Aardig om te lezen dat deze persoon de gelegenheid wordt geboden om eens een aardig doortimmerd stuk neer te zetten over het klimaat, zonder allerlei anti-wetenschappelijke kletspraat.

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 21:32 | 6

@neonreclame | 25-08-21 | 21:45:
Overigens is dat een open deur. Alle energie op aarde komt uiteindelijk van de zon. Ook fossiele brandstoffen. En kernenergie. Allemaal vastgelegde energie van de kernfusie in de zon (en andere sterren).

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 21:48

Ja werkelijk een verademing.. ik ben skeptisch over de menselijke invloed maar dit snijdt wel hout tot nu toe

Masteryu | 25-08-21 | 22:22

Op de man af dan, heb jij het artikel geschreven ?

Wattman | 25-08-21 | 23:17
▼ 3 antwoorden verborgen

Ben vooralsnog niet onder de indruk. De schrijver impliceert dat global warming niet het grote probleem is, maar de verzuring van de zee. Dat op zich is legitieme vraagstelling, maar dan dient de focus m.i. te liggen op een kritische weging van wetenschappelijke inzichten op dat vlak. Maar deze analyse van publicaties ontbreekt, helaas. Iets te hoog Wikipedia-gehalte bij de bronnen. Jammer, want er zijn idd talloze publicaties online te vinden.

tectonicos | 25-08-21 | 21:32 | 6

@socialekrakert. Ja snap ik (ben zelf gepromoveerd), maar een introductie/probleemstelling zonder gedegen bronvermelding overleeft niet lang.

tectonicos | 25-08-21 | 22:06

@BL, Dat kán (maar kan ook niet), mooie wetenschap... Totdat Optimist gaat uitwijden over 'de' baseline van de zuurgraad waar we zo snel van afwijken (en hoe deze tot stand is gekomen, incl. citaten) blijf ik i.i.g. nog even een zuurontkenner.

tectonicos | 25-08-21 | 22:23

uitweiden, mea culpa.

tectonicos | 25-08-21 | 22:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Meer van dit!

knutsel_ | 25-08-21 | 21:30 | 1

Mee eens ,heb t verdorie heulemaal uitgelezen ,en dat gebeurt nie vaak met zo een lap tekst.

bowlfabriek | 25-08-21 | 21:40

Met betrekking tot de verzuring van de oceanen is het effect van de zg kalkzone ook van belang. (Lysocline, Calcium Carbonate Compensation DepthIn de oceanen bestaat een zone waar voldoende kalk in het water zit en uiteraard een regulerend effect op het overschot ¨zuur¨ heeft. Deze zones zijn afhankelijk van vele factoren en kunnen per oceaan variëren. Onder deze zone lost de kalk op en deze oplossing neemt toe met de diepte. Nu blijkt uit onderzoek dat deze zone omhoog komt en dus steeds smaller wordt. Dat betekent dat het gebied mét kalk in de oceanen steeds kleiner wordt: het resultaat van de verzuring van oceanen.
is het effect van kalk depositie in oceanen meeberekend?
Ga door Optimist!

Jan Lange3373 | 25-08-21 | 21:29 | 1

Goed punt.

Astroturfer | 25-08-21 | 22:01

Heeft iemand hier zijn werkstuk per ongeluk geupload?

Cheffff | 25-08-21 | 21:28

Dank @ Optimist
Flinke lap tekst maar erg interessant
daar ga ik later eens goed voor zitten

Tobi | 25-08-21 | 21:28

Godver, nu heb ik al een chronische hoofdpijn, maar dit doet echt pijn, als ik verder lees, span ik me teveel in en dan knapt er iets in mijn kop, en vallen mijn oren er weer af.

Slechts HAVO hier, dus dit gaat me ver boven de pet.

Ik had wel eens een reaguursel geplaatst met verwijzing naar CFR van Lockheed Martin, strookt dat enigszins met deel 1 van optimist?

GKJP | 25-08-21 | 21:27 | 2

nou zeg, zo moeilijk is het ook weer niet... niet jezelf eronder doen, het is gewoon avond, je hersenen willen relaxen en nergens op focussen

Adriel | 25-08-21 | 21:33

Dat het boven je pet gaat heeft niks met "slechts havo" te maken .opleiding is niet perse relevant in deze.

bowlfabriek | 25-08-21 | 21:43

We weten helaas nog te weinig over de donkere kant van de zon.

Mr_Natural | 25-08-21 | 21:27 | 4

@jan huppeldepup | 25-08-21 | 21:45: Elvis?

Montgomery Burns | 25-08-21 | 21:51

@jan huppeldepup | 25-08-21 | 21:45: Niet permanent, maar ik heb daar een vakantiehuisje staan.

Kowalski11 | 25-08-21 | 22:03

Dark side of the moon was het toch?

van Oeffelen | 25-08-21 | 22:13
▼ 1 antwoord verborgen

Ik moet vaak ook nog 2x per dag mijn telefoon opladen, ondanks al die "superbatterij komt eraan blabla" artikelen. Los dat eerst eens op!!1!

Zuurteregelaar | 25-08-21 | 21:25

Mooi, vriendelijk bedankt.

SomsGenuanceerd | 25-08-21 | 21:24

Ergens wist ik het wel.
Tussen alle idioten ( ook ik ) rennen ook enkele geweldige geniale idioten rond over de digitale velden van GeenStijl.
Ik vind mooi.

Gokmaar | 25-08-21 | 21:24 | 1

Oh, ja, goktrommel, die ingenieur uit Rotterdam.
Hij had het altijd over hoogopgeleiden en lager opgeleiden.

King of the Oneliner | 25-08-21 | 22:22

Dank Optimist, prettig geschreven en erg informatief. Next!

Yeah | 25-08-21 | 21:24

De echte oplossing: 'Vorderingen bij het splitsen van water in waterstof en zuurstof', hoe meest effectief en hoe snel, dat is de uitdaging.

smdyasc | 25-08-21 | 21:22 | 4

Hoe effectief ook: de wet van energiebehoud is onverbiddelijk. Daar kan zelfs de Taliban niet onderuit komen!

Voor iedere joule aan energie die je uit waterstof krijgt bij verbranding, zal er minimaal een joule aan energie eerst ingestopt moeten worden om het te produceren...

the_physicist | 25-08-21 | 21:50

@the_physicist | 25-08-21 | 21:50:
De variabele prijs van kernenergie is zo goed als nul, dus die joule krijg je voor niets, nada, gratis energie.

smdyasc | 25-08-21 | 21:53
▼ 1 antwoord verborgen

Dit artikel waardeer ik zeer. Mooie inzichten zeg.

zevensprong | 25-08-21 | 21:22

"De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is 0,0415 %. Die zou naar 0,0280 % gebracht moeten worden." Zo? Omdat dat het ideale klimaat was? En dat verhaal over de effecten van verhoging van de zuurgraad van de oceanen op de zeebiologie is bedroevend slecht onderbouwd. "Er zijn proeven gedaan met schelpdieren in zeewater dat de zuurgraad heeft die in het jaar 2100 verwacht kan worden bij ongewijzigd beleid. Het Smithsonian Institute meldt (6) dat die schelpen in dat zeewater in 45 dagen oplosten. Dit is zeer ernstig." Als je niet verder bent gekomen dan dit kunnen we nu wel ophouden. In elk geval met lezen.

dihydrogenmonoxide | 25-08-21 | 21:20 | 1

"De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is 0,0415 %. Die zou naar 0,0280 % gebracht moeten worden."

Eeeh, omdat CO2 een belangrijke driver is voor het broeikaseffect? Maar zo te lezen vind je daar van alles van.

Beste_Landgenoten | 25-08-21 | 21:45

Zijn schapen qua klimaat ook schaap of kunnen ze daar dan evt ook wappie in zijn? En andersom uiteraard. Lastig dit.

zeefert | 25-08-21 | 21:19

Ik heb het even snel uit m'n hoofd naberekend, in grote lijnen klopt het allemaal wel.

Mr_Natural | 25-08-21 | 21:19

Is het mogelijk, @ optimist, om, om 22:00 uur, tezamen, allemaal een muziekje op te zetten..??

Gewoon, vraagje...

neonreclame | 25-08-21 | 21:19

What the fuck. Z'n tabel zegt stikstof 78%, zuurstof 21%, edelgassen (Helium, Argon, you name it) 1%
Dan hebben we tezamen 100%
En dan komen er toch nog die verontrustende ppm'tjes erbij van al die andere gassen. Methaan is wel een dingetje, zogenaamd moerasgas, maar maak dan eens een staatje met álle gassen uitgedrukt in ppm
100 percent is 100 percent. Daar kan niet één part per million bij, dat kan gewoon niet.

hotnot | 25-08-21 | 21:17 | 1

Dat heet nou afronden en onnauwkeurigheden.

Doe niet zo dom zeg.

Als het nou 77.99% stikstof is, dan heb je al 1000 ppm over. Laat staan als het 77.9 is.

Leyrann | 25-08-21 | 21:42

Interessant, zie uit naar het vervolg.
Alvast bedankt Optimist!

meneer Q | 25-08-21 | 21:17

Een flux compaseter is de oplossing.

Flightless bird | 25-08-21 | 21:15 | 2

Helaas nog niet uitgevonden in de toekomst.

Mr_Natural | 25-08-21 | 21:32

Ik eet geen compas, slecht voor je tanden!

tis_wat | 25-08-21 | 21:45

Wat voel ik me dom.

Normpje | 25-08-21 | 21:13 | 1

Hoeft niet normpje. Waarschijnlijk heb je moeite met lange stukken tekst lezen?

Er komt vast een samenvatting, die je vast kunt volgen

Roos | 25-08-21 | 21:53

Tot nu toe geen fouten kunnen ontdekken…want daar ben ik niet slim genoeg voor. Wel
Helemaal gelezen en ben benieuwd naar het volgende

Co2810 | 25-08-21 | 21:13

Kan bijna niet wachten op de volgende 4 delen. Dank u.

vlotterik | 25-08-21 | 21:13

Dus we gaan niet allemaal deaud?

de Jager59 | 25-08-21 | 21:12 | 2

Haha..!!

( Zeg jij het tegen oma , of ik ) * Als grapje bedoelT natuurlijk *

neonreclame | 25-08-21 | 21:14

Het hele leven is een ongenezelijke ziekte waar we uiteindelijk dood aan gaan...

adam76 | 25-08-21 | 21:21

Is het wat, jongens? Ik kan even geen focus vinden.

MickeyGouda | 25-08-21 | 21:11 | 7

'Prisma' 'Focus', volgens mij zijn jullie heel dicht bij de oplossing.
(@MG en Mr.)

photto | 25-08-21 | 21:38

Ja, is de moeite waard, goede inleiding.

RocketMan | 25-08-21 | 21:49

@Flightless bird | 25-08-21 | 21:37: Omdat vrouwen te vaak de verkeerde scheur open trekken.
Kijk naar de vrouwen in de politiek, this om te janken om die k*twijven aan te horen. Weg ermee.

loekdeleeuw | 26-08-21 | 08:45
▼ 4 antwoorden verborgen

Kernfusie, ik hoop dat we het gaan meemaken, maar tot nu toe is het telkens nog 10 jaar van ons verwijderd. Ik hoop dat ITER de belofte waar gaat maken.
Toch ook twijfel of je fusie kan bereiken op basis van een gasmodel.
Wat als de binnenkant van de zon metallisch is?

JdelaT | 25-08-21 | 21:10 | 6

Ik heb rondgelopen bij een onderzoekslaboratorium voor kernfusie. De academici aldaar waren verbaasd over de algemene mening dat het veilig is. In een kernfusie proces zal een klein deel van het plasma toch de wand raken. Dat betekent dat die gigantische donut na jaren toch erg radioactief is. Wat moet je er dan mee?

FordPrefect | 25-08-21 | 21:26

@FordPrefect | 25-08-21 | 21:26: Daarvoor is de vuilnisbelt uitgevonden. Maar de veiligheid zit hem vooral in het feit dat de brandstof niet radioactief is, en de reactie zelf slechts met veel moeite in stand kan worden gehouden. Gaat er iets stuk, dan zou er best iets kunnen ontploffen, en zelfs een beetje radioactiviteit vrij kunnen komen, of stukjes stralende donuts. Maar dat is het wel. Geen radioactieve wolk, geen meltdown, geen miljarden liters besmet grondwater of miljoenen hectares onbruikbaar land.

Muxje | 25-08-21 | 21:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Waarom geen quantum smelting.

rein9576 | 25-08-21 | 21:07 | 1

Doe niet so dom

Red shirt | 25-08-21 | 21:11

Hup Optimist, zou ik zeggen...

Maar om dit nou op een Maandagavond te plempen..?? Tjeezz....

neonreclame | 25-08-21 | 21:07 | 5

Jezus haha!

Lorejas | 25-08-21 | 21:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Dank optimist!

pibasso | 25-08-21 | 21:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland