Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Het onverholen antisemitisme van Thierry Baudet - Een tijdlijn van getuigenissen

Niet omdat het kan. Maar omdat het moet.

De crisis bij het Forum voor Democratie gaat niet over whatsappgesprekken. Het gaat niet over ruzies over de politieke koers. Het gaat zelfs niet over de heetgebakerde, absurde citaten van de partijleider tijdens de crisissituatie van afgelopen week. De open zenuw van het Forum voor Democratie is iets anders.

GeenStijl sprak met bronnen, getuigen en klokkenluiders over de trage verkruimeling van de Forumzuil, die bijna twee jaar geleden is ingezet. Die leunt niet op één anekdote, één incident of één verhitte vergadering, maar bestaat uit een totaalplaatje van een angstcultuur waarin antisemitisme welig tiert, nazi’s worden verheerlijkt, rassenongelijkheid wordt uitgelegd vanuit een blanke superioriteit en waarin deze ideeën niet worden geremd en gecorrigeerd, maar klokkenluiders wel worden ontslagen. Veel getuigen, slachtoffers en medestanders durven er niet over te spreken. Dat is het verhaal.

Alles draait om Thierry Baudet, een enerzijds heimelijke maar tegelijkertijd (zoals in dit verhaal zal blijken) zeer openlijke antisemiet die zich professioneel en politiek heeft omringd met etno-nationalistische, Derde Rijk verheerlijkende jongeren die in raszuiverheid en antizionistische complotten geloven. Thierry is hun geestelijk leider in de politiek, die zijn critici is gaan zien als verraders die zijn grootsheid ontkennen of zijn onvermijdelijke opmars in de weg staan. In zijn directe omgeving greep niemand in bij deze ontwikkeling of beten mensen zich er op stuk, maar aan de naaste buitenrand van het FvD is er wel degelijk herhaaldelijk aan de bel getrokken.

Getuigen treden noodgedwongen naar voren
In mei 2020 trok een groepje mensen uit het Umfeld van Forum voor Democratie aan de bel bij Paul Cliteur met het verzoek aan hem om Thierry Baudet aan te spreken op uitspraken die Baudet tegen enkelen van hen in de privésfeer gedaan heeft.

Onder hen zijn Arabiste Machteld Allan, politicologe Machteld Zee en enkele mensen die anoniem wensen te blijven, maar waar GeenStijl wel mee gesproken heeft en bewijsstukken van heeft ingezien. Ook de Britse publicist Douglas Murray en classicus Bas van Bommel, een oude studievriend van Baudet, behoren tot die groep. Oud-collega David Suurland sprak eveneens met GeenStijl.

Hun gebundelde ervaringen met uitspraken van Baudet zijn meermaals en door verschillende mensen met zijn promotor, vertrouweling en tot voor deze week FvD-senator Paul Cliteur gedeeld, in de hoop dat hij zou handelen om Baudet in het gareel te houden, dat het grotere belang van de partij beschermd kon worden, of simpelweg om antisemitisme de pas naar de Tweede Kamer af te snijden. Cliteur handelde niet en daarom doen al deze mensen nu hun verhaal aan GeenStijl.

Omdat het hypocriet zou zijn om afstandelijkheid te veinzen over een persoon en een partij waar ondergetekende goed bekend mee is, zullen niet alleen deze bronnen aan het woord komen, maar ook eigen feiten en ervaringen van ondergetekende aan bod worden. Dit verhaal is een collage waarvan het fotorolletje ruim anderhalf jaar in ontwikkeling is geweest, totdat de contouren van een crisis voor allen onmiskenbaar zichtbaar werden.

Trial by media
Dat het bijeen brengen en openbaren van alle informatie anderhalf jaar duurde, betekent niet dat Thierry Baudet bepaalde opvattingen niet al langer koesterde. Een belangrijk probleem is echter geweest dat zijn critici en veel media te snel en te stevig beweringen gingen doen over het vermeende gedachtengoed van Baudet, op basis van onsamenhangende anekdotes en losse uitspraken maar zonder echte harde bewijzen of bronnenkennis van binnenuit. 

Dat heeft er mede toe geleid dat Baudet enerzijds nooit de juiste kritische vragen kreeg voorgelegd (de vooringenomenheid dicteerde immers al dat hij niet deugde), terwijl hij bij zijn achterban daardoor meer voordeel van de twijfel kreeg dan hij achteraf verdiende: het establishment, de bestuurlijke elite, het partijkartel en de mainstream media hebben namelijk altijd veel te snel de neiging om elke uitdager van hun macht, posities of lege keizerlijke kledingkast voor racist of fascist te verslijten. Dat mogen ze zich aantrekken, maar ik maak me geen illusies. Ik heb als ‘architect’ achter het Oekraïne-referendum van dichtbij gezien hoe de worst gemaakt wordt - en de smaak staat me ook nog helder voor de geest.

Terug naar Thierry Baudet. Want met zijn gedrag, zijn uitingen en zijn vooroordeel bevestigende retoriek heeft hij uiteindelijk wel degelijk ‘fatsoenlijk rechts’, het conservatisme en het rechts-liberalisme door het bruine slijk getrokken en misschien wel decennia terug in de tijd gesleurd.

Al tijdens zijn promotie in Leiden, in de slotjaren van het vorige decennium, rezen twijfels over zijn persoonlijke overtuigingen. Medestudenten en collega’s herinneren zich incidenten waarbij Baudet mensen op de kast joeg met uitspraken over hoe de Joden Europa hebben overgenomen en het voortbestaan van een blank continent in gevaar brachten. David Suurland was destijds als promovendus enkele jaren collega van Baudet. Hij schetst hoe een uitspraak zoals deze paste in een patroon waarbij Baudet er behagen in leek te scheppen om met rabiate uitspraken en vaak zinloze provocaties collega’s op stang te jagen. Dit gebeurde met zo'n regelmaat dat collega’s zich op een gegeven moment niet meer afvroegen of het polemiek was of ernst, maar met het oog op het werk dat wel gedaan moest worden vooral moeite deden om confrontaties met Baudet te ontwijken. Ondanks dat dit gedrag meermaals bij de leidinggevenden werd aangekaart werd het weggewuifd als een onschuldige kwajongensstreek. Tot een ingrijpen is het nooit gekomen. Een patroon dat zich nu lijkt te herhalen.

Zijn promotor, de Leidse professor Paul Cliteur, zou jaren laten voorgelegd krijgen wat Baudet allemaal verkondigd heeft in de recente periode, en die informatie nalatig en onverantwoordelijk behandelen.

"Jullie zitten wel overal hè?"
Want dat antisemitisme van Baudet heeft zich ondertussen in diverse gezichten aan talloze mensen laten zien. Soms geniepig, bijvoorbeeld toen hij in een conversatie van 'jij' en 'je' naar 'jullie' overschakelde toen hij ontdekte dat zijn gesprekspartner van Joodse afkomst was. Als in: "Jullie zitten wel overal hè?" Maar het werd net zo goed veel openlijker geuit.

“We waren in gesprek op een verjaardag”, vertelt Machteld Allan. “Opeens zei hij, uit het niets, dat de Tweede Wereldoorlog een oorlog was tussen de Duitsers en de Joden. ‘En de Joden hebben gewonnen’, concludeerde hij.” Allan liep verbouwereerd weg uit het gesprek.

Baudet liep achter haar aan. Allan: “‘Wat gebeurde er nou?’, sprak hij op een toon alsof ik gek was. Hij begon zijn uitspraak toe te lichten door te zeggen dat de Joden na de oorlog door hun grip op de media en de massamigratie de Duitsers er uiteindelijk onder hebben gekregen. Ik zei hem dat die overtuiging een antisemitische trope was.”

Dat schrok Baudet niet af: “Maar het is toch gewoon zo, ze hebben toch de macht?”, zei hij.

Allan vertelt dat ze Baudet op een later moment nog eens confronteerde met zijn uitspraken op die avond. Hij weersprak zijn eigen woorden niet maar groef zich in: “Dit zijn ideeën die ik heb, dat moet je toch gewoon kunnen zeggen?” Hij vertelde Allan dat ze ‘een voorbeeld moest nemen’ aan Paul Cliteur. “Die schrikt niet van ideeën.”

Tegen een andere oud-promovendus van Cliteur aan de Leidse rechtenfaculteit, die anoniem wenst te blijven, zei hij kort na de boreale speech na de provinciale statenverkiezingen in het voorjaar van 2019, waar die zich ongerust over had verklaard: "Als ik werkelijk zeg wat ik denk, dan zou je me vermoorden."

“Als het allemaal echt gebeurd is”
Zo voorzichtig was hij niet bij iedereen. Van platte, directe citaten - “Hitler had gelijk” - tot pogingen om de ontkenning van de Holocaust als een soort politieke discussie over de gevolgen van het nationaal-socialisme te poneren: in een verhit gesprek zei oud-studiegenoot Bas van Bommel “Als je op die tour gaat, zet je de deuren open naar de Holocaust”, waarop Baudet reageerde met “Ik hoor slechts een dreigement, geen argument.” Daar voegde hij later zelfs nog aan toe: “Áls het allemaal echt gebeurd is.”

Deze citaten, uit januari van dit jaar zijn in overeenstemming met uitspraken die Baudet tijdens een eerdere ontmoeting met Van Bommel deed. In februari 2018 sprak hij over Europa als “een blanke beschaving” waarin de Joden een “parasitaire” cultuur vormen, die volgens Baudet nog steeds op de belangrijke posities hun macht en invloed uitoefenen.

Voornoemde en meer uitspraken van Baudet zijn dit jaar, rond de jaarlijkse herdenkingen in mei, door de voornoemde anonieme oud-promovendus van Paul Cliteur verzameld en in een bezorgd gesprek aan de - toen nog - FvD-senator voorgelegd. Cliteur wuifde de zorgen echter weg met de suggestie dat het gaat om "malligheid", aangewakkerd door "een paar flessen wijn".

Naar aanleiding van deze lauwe reactie mailde de promovendus aan Cliteur: "Ik schrik omdat jij niet schrikt."

Allan vertelt dat ze door Baudet gebeld is nadat het groepje hun zorgen met Cliteur had gedeeld. Hij was deemoedig en vroeg zich af waarom iedereen zich tegen hem keert, maar, zegt Allan: “Hij sprak echter niet tegen wat hij werkelijk gezegd had op die verjaardag.”

Een dingetje met Joden
Een bron die anoniem wenst te blijven, die Thierry met name kent uit de begintijd van FvD, vertelt: “Het is mij wel duidelijk dat Thierry altijd een dingetje met Joden heeft gehad. Maar daar leek hij in eerste instantie nogal naïef in en hij was toen ook wel vatbaar voor tegenargumenten. Maar het is met de tijd een patroon geworden waarin hij druppelsgewijs foute ideeën bij zijn gehoor probeert te pluggen om te kijken hoe ver hij kon gaan. Ik heb hem op een feestje meegemaakt over waarin opeens ontstak in een lofzang op generaal en nazi-collaborateur Philippe Pétain en over de oprichter van het antisemitische ultrarechtse L'Action Françhaise en theoreticus van het Vichy-regime Charles Maurras. 'Zo een fantastische schrijver die zo gevoelig schrijft', zei hij dan. Dan knikte iedereen vriendelijk want wie weet nu hier wie dat is."

De kennis vervolgt: “Toen ik hem afgelopen winter na lange tijd weer eens tegen het lijf liep, was ik toch verbijsterd over enkele uitlatingen van hem over de oorlog en de Holocaust. Hij is sindsdien door een aantal mensen over deze uitlatingen persoonlijk aangesproken. Er was dus genoeg ruimte voor hem voor reflectie en introspectie om de ernst van de kwestie in te zien, of een grens te trekken en er werk van te maken. Dat hij het blijkbaar niet kan laten om hiermee door te gaan en wel in overtreffende trap zoals wij de laatste dagen hebben kunnen vernemen, laat helaas zien dat hij er duidelijk voor kiest om deze weg in te slaan.”

Dat klinkt als de Baudet die wij ook kennen. Geef de man wat drank en een trigger in de vorm van tegenspraak, en hij schiet zichzelf in de voet - om het vervolgens achteraf als een esoterische exercitie uit te leggen: de vrijheid van het debat, een beetje filosofie en een beetje uitdagen, passend bij een beweging met veel jonge mensen die opereert op het snijvlak tussen een ontgroeningsritueel en een ideologische veldtocht. Maar sinds de boreale uilenspeech geldt ook: als je niet meer met Baudet bent, ben je per definitie tegen hem.

In Amsterdamse kringen gaat sinds de verkiezingszege van Forum bij de Provinciale Statenverkiezingen een verhaal over antisemitische uitspraken en racistische theorieën die Baudet gedaan zou hebben tijdens een diner met de Britse journalist en schrijver Douglas Murray.

Ook daarover heeft de oud-promovendus contact gezocht met Cliteur. Die reageerde in een e-mail als volgt: “Ik zou echt niet weten wat ik uitgelegd zou moeten krijgen. Thierry heeft misschien met Douglas een paar flessen wijn gedronken. En wat zij toen hebben besproken en wie precies wat tegen wie heeft gezegd is niet aan mij om in te treden. Ook hele gewone privacy. Wat voor mij van belang is, is het partijprogramma van Forum voor Democratie. En de boeken die Thierry heeft geschreven."

Cliteur vervolgt: "Zelfs als zij allerlei malligheid met elkaar hebben uitgewisseld dan is voor mij van belang waar Thierry nú voor staat. En ik heb hem net gesproken en hij heeft verklaard dat hij niets nazistisch denkt of voelt. Laat dat een geruststelling voor je zijn en hou op met dit gepieker. Bespreek het met je vrouw of iemand anders die je vertrouwt, want je bent echt aan het doordraaien.”

Douglas Murray: 'Neem afstand van Baudet'
GeenStijl heeft met Douglas Murray gebeld. Hij wil geen uitspraken doen over details die besproken zijn in de beslotenheid van een private conversatie, maar verklaart wel dat hij zo geschokt en ontzet was door wat Baudet heeft gezegd, dat hij zijn vriendschap met hem direct verbroken heeft en absoluut niets meer met hem te maken wil hebben.

Op een conservatieve conferentie in Rome, begin dit jaar, vertelde hij aan de organisatie en aanwezige journalisten dat hij niet gekomen zou zijn als hij geweten had dat Baudet ook present was. Achter de schermen waarschuwde hij sinds dat ontspoorde diner vrienden en kennissen binnen en buiten de partij om op hun hoede te blijven: het gaat niet goed met Baudet, en dat ze afstand van hem zouden moeten nemen.

Nu we toch in Engeland zitten: ook Roger Scruton, de in januari overleden conservatieve denker die door Baudet als een vriend mentor beschouwd wordt, had voor zijn dood al afstand genomen van Baudet. Niet alleen heeft hij verklaard dat Baudet ‘zijn ideeën verkeerd uitlegt’, maar ook dat hij zijn betogen “altijd te ver doorvoert.” Daarnaast bevestigt een bron aan GeenStijl het rondzingende gerucht dat Scruton in een private conversatie verklaard heeft dat Baudet “zich gevaarlijk ontwikkelt” en dat hij “uiteindelijk veel mensen in zijn val mee zal sleuren.”

In het meest recente boek van Baudet, over de oprichting en ontwikkeling van Forum, prijkt nog wel een foto waarop Thierry met Roger Scruton en Theodore Dalrymple poseert. Henk Otten lijkt vakkundig uit de partijgeschiedenis te zijn uitgegumd. Baudet schreef een gloedvolle In Memoriam over Scruton, die zelf dus beduidend minder épris was over zijn voormalige pupil.

Paul Cliteur is over dit alles in juli van dit jaar ook benaderd door Machteld Zee, eveneens een oud-promovenda, tegen wie hij verbazing over Baudets uitspraken veinsde. Dit was nieuwe informatie, zo stelde Cliteur in het gesprek. Dat was een leugen: Zee was reeds op de hoogte van de mails en gesprekken tussen Cliteur en de eerste melder. Zee voegt toe na dit gesprek met Cliteur een ‘weekend van rouw’ te hebben ingelast, vanwege dit verraad van het vertrouwen door haar promotor en haar gevoel dat het gesprek met hem over Baudets uitspraken geen enkele indruk op hem maakte.

Diezelfde Cliteur heeft volgens een andere oud-promovendus tijdens een college wel eens gezegd dat Holocaustontkenning onder vrijheid van meningsuiting valt. Nadat enkele studenten daar tegen in gingen, verklaarde hij dat hij persoonlijk zou ingrijpen als iemand het ook daadwerkelijk met enig gewicht zou gaan praktiseren. Allan: “Zo is Cliteur. Die is soms zo liberaal dat het bijna nihilistisch wordt.” Maar daadwerkelijk ingrijpen toen hem werd verteld welke opvattingen Baudet deelt met (voormalige) vrienden en kennissen net buiten de Forumkring, dat deed Cliteur dus niet.

“Vind je dan niet dat Mark Rutte dit land aan het vernietigen is?”
Na de electorale overwinning in 2019 begon Baudet steeds vaker tegen complotdenkers aan te leunen. Van eind vorig jaar stammen de eerste serieuze verhalen over hoe extreem-conservatieve, op internet vigerende theorieën steeds opzichtiger in zijn eigen gedachtengang begonnen te sluipen. Zijn retoriek begon ook te verschuiven. Tijdens een toevallige ontmoeting op een vrijdagavond in een café in Amsterdam, vlak voor het partijcongres in Barneveld van 30 november 2019, vroeg ik Baudet waarom hij Robert Jensen als spreker op zijn congres had uitgenodigd. “Je begrijpt toch zelf ook wel dat je daarmee alleen complotdenkers bedient?”, vroeg ik hem. Zijn reactie was dat Paul Cliteur ook als spreker gepland stond, wat natuurlijk een ‘uiterst redelijke en rationele denker’ is. 

Toen ik daarop antwoordde dat het programmeren van redelijke en rationele sprekers nog geen reden is om ook totale idioten op het podium te zetten, veranderde hij volledig van onderwerp: “Vind je dan niet dat Mark Rutte dit land aan het vernietigen is?”, vroeg hij. Ooit zou ik om die vraag gelachen hebben, maar nu proefde het, mede vanwege een vreemde glimlach die meer ongeduld dan amusement verried en vooral door de keus voor het woord ‘vernietigen’, als een absurde stelling. “Nee”, zei ik, “Ik denk dat Mark Rutte een heleboel fouten maakt, dat hij vaak liegt en dat hij belangrijke ideologische discussies onbehandeld laat, waardoor het etterende wonden dreigen te worden. Maar ik denk niet dat er in dit land ooit een premier gekozen is die zichzelf tot doel gesteld heeft om Nederland te vernietigen.”

Baudet nam nog een slok bier uit zijn halfvolle flesje 0.0, keek me met ongeduldige ogen heel even meewarig aan en zei toen met opgewekte stemverheffing en een hand op mijn schouder: “Ik moet gaan, het was ontzettend leuk om je weer even gesproken te hebben. Tot snel!” En weg was-ie.

Jensen zei overigens geen hele rare dingen op het partijcongres. Baudet zelf wel, in ons Coronacafé van 10 april 2020, waarin hij nogmaals benadrukte dat bepaalde partijen uit zijn op de vernietiging van Nederland.

De fatale wanhoopsdaad van Henk Otten
Sinds zijn enorme verkiezingswinst en de groeiende persoonsverheerlijking is Thierry Baudet een stuk zelfverzekerder geworden in zijn reactionaire gedrag en in zijn uitingen. Dat leidde vorig jaar zomer tot de wanhoopsdaad van Henk Otten: NRC Handelsblad bellen om de kat de bel aan te binden over de radicalisering van Baudet en anderen binnen de partij - en daarmee uiteindelijk zelf aan het kortste eind trekken. 

Tegen NRC zei Otten dat de partij te veel naar rechts trekt en filosofische exercities belangrijker lijkt te vinden dan politiek beleid of het uitvoeren van het programma. Ook vond Otten dat Baudet “hun mensen” in de steek liet, en “nodeloos in de wind zet” met zijn gedrag. “Het is misschien leuk om een gewaagde uitspraak te doen, maar we zijn nu een grote partij. Hij gaat over zijn eigen woorden, maar woorden hebben consequenties. Je hebt verantwoordelijkheid voor andere mensen. Het is de vraag of je een politieke partij moet gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt. Ik vind van niet.”

Otten, die in andere sociale kringen verkeert dan de getuigen die wij spraken, trok hiermee vanuit zijn eigen perceptie aan dezelfde bel als de mensen die in dit artikel hun verhaal doen. Hij werd verketterd door Baudet, gehaat door de leden en is met het stigma van kasgraaier en zetelrover op zijn eigen weg gezonden. Alle hoop om de radicalisering binnen de partij nog te kunnen stuiten verdampte daarmee, maar dat werd aan het oog onttrokken door de zeer publieke ruzie die de voormalige strijdmakkers met elkaar uitvochten. Een beetje zoals de implosie van Forum in de huidige chaos ook afleidt van de aanleiding.

Baudet deed in die zomer van 2019 een “onderzoek” naar Otten en liet dat via Paul Frentrop aan GeenStijl lekken, in de kennelijke veronderstelling dat wij hem zouden steunen. Het “onderzoek”, dat bestond uit een document dat door Thierry zelf (of in ieder geval op Thierry’s laptop) is geschreven en dat op geen enkele wijze legitiem, onafhankelijk of zelfs maar feitelijk onderbouwd was. Dat hebben we toen na eigen beoordeling ook zo opgeschreven, waarbij we ons tegelijkertijd verbaasden over het amateurisme maar vooral de toenemende geslotenheid van de partijtop.

Al deze vertellingen, feiten en anekdotes vormen nu tezamen een zwartbruine rand rond de partijkaders van Forum voor Democratie. Binnen dat kader, naar de buitenwereld verkocht als een stijlvorm (ironie!) of open debat (vrijheid van meningsuiting!), is de JFvD ontstaan, gegroeid en eveneens ontspoord. De beweging bracht talloze jonge, enthousiaste en maatschappelijk betrokken junior-politici voort, maar waar ironie ophield en ernst begon, ontstond ook een grijze gedoogzone voor een (heimelijk) bruinrechts gedachtengoed. Het gebied waar de Erkenbrand-anekdotes uit voortkomen, de NVU-leden op bijeenkomsten verschenen en waar de naam van Freek Jansen, vriend en vertrouweling van Thierry Baudet, steevast bij wordt genoemd.

Herhaaldelijk ontstond ophef over de uitingen van sommige JFvD'ers. Verhalen over ontspoorde debatten en discussies tijdens bijeenkomsten en kampen kwamen boven. Sommige leden vertrokken, teleurgesteld. Anderen luidden de klok - en werden zelf geïntimideerd of geroyeerd. Sommige verhalen kwamen naar buiten, waarna de partij een onderzoek aankondigde en dan bleef het alsnog stil. Niet de ontspoorde leden, maar juist de klokkenluiders waren dan achteraf wel verdwenen. Opgestapt, of gewoon geroyeerd.

Intern bleef de onvrede groeien, evenals de kritiek. Maar ook de vrees: Baudet had zeker sinds het vertrek van Otten een stevige greep op de partij en het bestuur en hij omringde zich met de meest loyale jonge 'gelovigen' van de JFvD, door een voormalige insider aangeduid als zijn "para's" - paratroepen. Freek Jansen bekleedt een functie in de fractie, evenals diens eigen adjudanten, zoals Andreas Bakir. Ook Ruben Hermse, feitelijk in verband te brengen met nazistische uitingen, werd als fractiemedewerker naar het Binnenhof gehaald. Dat laatste is naar verluidt voor Theo Hiddema, die onder verkeerde voorwendselen getekend heeft voor de positie van Hermse, de druppel geweest om uit de Kamer te vertrekken.

"Ik vond mezelf FANTASTISCH"
Bij steeds meer leden en niet-leden groeiden de zorgen, evenals de vrees. Verhalen over treiterijen en intimidatie kwamen bovendrijven. Baudet begon steeds meer onderscheid te maken tussen medestanders en tegenstanders, en vertoonde daarin paranoïde gedrag. Met Annabel Nanninga had hij bijvoorbeeld nauwelijks nog contact: ze werd als een bedreiging beschouwd. Na het optreden in onze eigen kelder, op 10 april van dit jaar, verbrak hij ook alle contact met ons: we hadden ons ondanks zijn hardop uitgesproken wens niet aan hem en zijn strijd onderworpen - we verklaarden onze onafhankelijkheid en lachten hem zelfs een beetje uit. In de nacht na de eerste uitzending van wat we het Coronacafé noemden, prees hij zijn eigen optreden: "Ik heb net alles terug gezien en ik vond mezelf FANTASTISCH", schreef hij dezelfde nacht nog in een appgroep waar GS inzage in had. Luide bijval van de groepsgenoten was zijn deel.

De volgende morgen bleek dat niet iedereen Baudet zo fantastisch vond. De coalitievorming in Brabant dreigde te klappen omdat hij tijdens zijn dramatische optreden de partijen van beoogde coalitiegenoten als "vijanden" betiteld had, die "Nederland willen vernietigen". Er verscheen op een gegeven moment zelfs een krantenkop in het Eindhovens Dagblad met het citaat van een geïrriteerde VVD-gedeputeerde: “Ik vind het niet interessant wat Baudet in een kelder bij GeenStijl zegt.” Waarvan akte.

Een ex-lid van FvD daarentegen, Sonny Spek, stuurde de ochtend na het Coronacafe een diep zuchtend opiniestuk naar GS, dat we plaatsten omdat het treffende kritiek was. Wij moesten ook iets met dat idiote optreden van een partijleider die beschonken en te laat binnen kwam, en vervolgens ook nog onze onderwerping eiste. Het allerlaatste bericht dat ik zelf van Baudet ontving, die zaterdagmiddag, luidde: "Dat je nadat ik dit voor je doe, deze kut-uitzending, me nog even voor de bus gooit met een ingezonden stuk: een rotstreek. Echt, ik begrijp niets van je." Zowel GeenStijl als ikzelf werden overal ontvolgd. Korte tijd later noemde hij ons “kartelstutters”.

Baudet begon zijn eigen Journaals, gevuld en omgeven door ja-knikkers, en zijn associatie met complotdenkers en aanverwanten (waaronder Robert Jensen, Willem Engel en enkele weinig intellectuele influencers) werd onmiskenbaar. Gesommeerde partijgenoten deden tegen heug en meug mee aan een programma dat reguliere media overbodig moest maken om de achterban te bereiken, maar dat vooral heel duidelijk maakte dat het juist heel goed is voor Baudet om af en toe onderbroken te worden door een vraag of een tegenwerping: als je hem ongehinderd zijn gang laat gaan, ontsporen zijn monologen regelmatig in onjuistheden en niet-feitelijke nonsens.

In één van zijn Journaals probeert hij zelfs uit te leggen dat het niet erg is om 'fascist' genoemd te worden, omdat die term een frame is van de Bolsjewieken uit het begin van de jaren 20. Is het dommigheid, polemisch plaagwerk, of toch een manier om het ondenkbare salonfähig te maken?

In de afgelopen weken zagen we geruchten en anekdotes steeds sneller en steeds vaker in feiten veranderen, met bronnen en bewijzen, en leerden we hoe sterk een angstcultuur verankerd was geraakt in het FvD: bronnen zijn voorzichtig, bevreesd, of botweg bang. Verhalen zongen echter steeds luider en in steeds bredere kring rond, waaronder ook de Holocaust-“bevragingen” en de antisemitische citaten, gelardeerd in anti-Joods complotdenken.

Enkele jonge ex-FvD'ers overlegden hun onderbouwingen, in beeld en geluid, en daarna begon alles te ontrafelen. De onvrede over de gang van zaken in de partij en vooral tussen 'grote mensen' en 'jongerenafdeling' leidde dit weekend tot het moment waarop één tweet van Nanninga voldoende was om talloze FvD’ers ertoe te bewegen op sociale media openlijk hun kritiek op interne zaken te uiten. In het kielzog daarvan kwamen alle anekdotes over het antisemitisme in de partijtop ook (weer) boven drijven, als de onvermijdelijke dambreuk die volgt als je een bassin van bruine drab vult achter een veel te dunne damwand.

De meltdown van Baudet, die nog steeds Freek Jansen maar niet los wil laten (zou het echt diens onvoorwaardelijke loyaliteit zijn?) en in ongecoördineerde waanzin uiteen begon te vallen, zorgde er voor dat diverse bronnen en getuigen nu alsnog naar voren stappen om licht te werpen op de duistere kern van de zaak. Niet als verraders die willen natrappen, maar vooral als teleurgestelde toeschouwers die wat een beloftevolle beweging leek tot een Griekse tragedie zagen verworden.

Het lag nooit aan een enkel dinertje met een Amerikaanse "mede-revolutionair", aan een paar extremisten op een partijbijeenkomst of aan "ironische" discussies van onwetende pubers in (J)FvD-appgroepen. Dat zijn allemaal slechts symptomen, bijwerkingen van een onbehandelde ziekte in de partijtop, waar anti-Joodse complotten, etno-nationalistisch gedachtengoed en narcistische megalomanie een bruine tumor vormden waar een volstrekt redelijk rechts-liberaal partijprogramma aan ten onder is gegaan. En daarmee meer dan een miljoen kiezers opnieuw in rouw achterblijven, in de steek gelaten bij het politieke massagraf dat we in bidprentjes als het gedachtengoed van Pim Fortuyn omschrijven.

Inmiddels is de chaos compleet en zijn er geen woorden meer om de gekte te beschrijven, met Baudet die zich in het oog van de storm gedraagt als de geestelijk leider van een sektarische beweging die ten dode opgeschreven lijkt, worstelend met een renaissance van een tijd die nooit bestaan heeft. En in alle ontgoocheling kan hij het niet meer mooier maken dan het is. Baudet is als politicus opgegeten door zijn eigen beweging.

Persoonlijke noot: hier iets meer context over mijn eigen gedachtenontwikkeling.

Reaguursels

Inloggen

Interessant stuk.

Is het mogelijk om een boek uit te brengen met alle relevante stukken betreffende het FvD-debacle? Dus: appjes, mails, notulen, brieven en nota's aan en van het bestuur en aan en van Baudet, Cliteur en Otten?

De Nieuwe Revu zal ook wel mee willen werken.

En er zullen genoeg geschokte en rancuneuze oud-leden zijn die ze wel beschikbaar willen stellen.

Rest In Privacy | 29-11-20 | 08:59 | 1

Of anders een website met de naam FvD-leaks.org of Baudetleaks.org?

Rest In Privacy | 29-11-20 | 09:03

Ik vind dit artikel een bewijs dat de gedachtenpolitie een stukje dichterbij is gekomen. Allerlei bronnen rollen over elkaar omdat men geen begrip had van Baudet en de statuten van hun eigen club. Het afzetten van baudet mislukte. Daardoor was hun eigen teleurstelling zo heftig dat ze als een stel kinderen gaan bleren. Weg alles, weg partij, weg carrières. Doordat geenstijl en fvd enorme overlap hebben qua achterban loopt het nieuwskanaal hier over. Allemaal logisch te verklaren maar allerminst fraai hoe dit is gegaan. Waarom kon deze hele affaire (fout gedachtengoed weg) niet worden afgehandeld binnen het juiste juridische kader? Wat denk je waarom Pechthold ineens zo snel weg was bij d66? Precies, fouter dan fout was hij met zijn ex-vrouw en talloze andere dossiers. Toch bestaat die partij nog. Hoe zouden die dinertjes op een vrijdagavond zijn verlopen? De ego's binnen de fvd waren te groot en iedereen daaromheen probeert zijn hachje nu te redden.

zevensprong | 29-11-20 | 08:17 | 1

Want FVD... het ging te snel. Hahaha en ik maar inbeelden over een coalitie van SP, PVV en FVD wat toch nooit zou werken maar fijne werknemers in die partijen die nog echt oppositie voerde vergeleken met al die grijze partijen die elkaar constant steunen en onze tradities kapot willen hebben. Accepteer het maar inks liberaal voor sowieso de komende 10 jaar. Dat is nu wel zeker, dan maar 4 jaar VVD, CDA, D66 (midden links) met PVDA (Links).

Dutch-Super-Evil | 29-11-20 | 09:03
-weggejorist-
M13 | 29-11-20 | 07:55 | 1

Een bekende van me wil trouwens emigreren, weet iemand een land (niet Noorwegen of Zwitserland, beetje duur) waar ze nog oude tradities, verschillende culturen met immigranten die hun nieuwe bestemming willen opbouwen en meedoen met de samenleving. Ook trots zijn op hun land zonder als een racist gezien te worden en ook een belangrijk punt is minimaal 2x per jaar referendums die echt uitgevoerd worden + eigen burgermeester kiezen (doet de ambtenaar mischien meer moeite voor zijn dorp/stad).

Dutch-Super-Evil | 29-11-20 | 06:52 | 3

Of is dat een utopia?¿

Dutch-Super-Evil | 29-11-20 | 06:53

@M13 | 29-11-20 | 08:11: weet niet of ik naar een land wil gaan waar je als blanke niet veilig bent. (Ja de blanken hebben het gekoloniseerd net als de verenigde staten enige verschil is dat hun 55 miljoen native Americans hebben vermoord en dus op een slimme manier dat stukje continent hebben overgenomen. Verenigde staten dat land dat een zwarte bladzijde heeft maar graag klaagt over europese tradities. Rusland Mischien, kazachtanse Moslims zijn minder snel beledigt dan de noord afrikaanse en moslims uit het midden oosten. Heeft het communisme toch een beetje invloed gehad op christendom en Islam.

Dutch-Super-Evil | 29-11-20 | 08:31
-weggejorist-
ChristianV | 29-11-20 | 05:07 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

Het zijn de intens moeilijke gebeurtenissen die ons de kans geven iets te leren, béter te doen.
Wellicht zal 1 van de gevolgen van ' de val' van Baudet zijn dat er meer open gesproken zal worden over Soros en consorten, en hun agenda.
It ain't over yet.

Ben Adam | 29-11-20 | 06:46
-weggejorist-
J.Thee.Cohen | 29-11-20 | 03:02

Non-de-ju! Aantal reacties gaat naar de 1600 of zo. Denk dat vrijwel alles al gezegd is in de e.o.a. vorm. Zag wel dat er een paar teleurgestelden hun financiële relatie met GeenStijl verbroken hebben. Dat is nogal curieus en wel hierom:

Af en toe opent de redactie het redactionele paneel voor iemand die een interessante mening vertegenwoordigd. Neem bijv. Feynman. Eigenlijk ook een soort ouderwets ingezonden stuk en voor ons is het duidelijk wie het is. Of er staat dat de NAW -gegevens bekent zijn bij de redactie.

Het onderhavige keurige werkstuk van ons aller Bart Nijman publiceerde hij onder zijn eigen naam en NIET onder het alias Van Rossem. Dat is het verschil. Hierdoor is zijn bijdrage eigenlijk een ingezonden stuk.

Hieruit volgt dat het opzeggen van een lidmaatschap, gedaan om GeenStijl te kastijden, m.i. niet terecht is. Stel je zit een stuk van Feynman te lezen en je bent het daarmee grondig oneens, dan zeg je toch ook niet je lidmaatschap op? Je gromt hooguit binnensmonds dat ze bij de redactie kennelijk een moment van verstandsverbijstering hadden toen ze publicatie goedkeurden.
Maar goedverdoeme, je zegt niet op!
Voelt u de nuance? Evocatus
.

Evocatus | 29-11-20 | 02:33 | 2
-weggejorist-
Dutch-Super-Evil | 29-11-20 | 03:03

Eens, als je een site zoekt die iedereen naar de bek lult ga je maar ergens anders heen.

RickRD | 29-11-20 | 08:53

Is Hiddema wel echt exit eigenlijk? Deze tweet is nogal vijandig richting Kevin Kreuger.

Theo Hiddema
@THiddema
·
26 nov.
Als antwoord op
@kreuger_kevin
Een factotum vergrijpt zich aan het eergevoel van degene die hem de statuur heeft verschaft waardoor hij zich zo hooggestemd denkt te kunnen uiten.

MaxiCosi24 | 29-11-20 | 02:14

Interessant relaas, Nijman!

De rook rond het fenomeen Baudet, dat ons enkele jaren bezighield, begint zo langzaam op te trekken. En er is m.i. méér dat om aandacht vraagt.

1. De scheiding van zijn ouders, verlatingsangst, woedeaanvallen zijn indicaties van een borderline stoornis. Kenmerkend ook manipulatief, en dus amicaal, complimenteus en enthousiast overkomen. Het is maar al te verleidelijk, daar in te trappen.

2. Vergeet niet dat de weg naar Baudet, uiteraard onbedoeld, is geplaveid door typisch Nederlandse libertijnen als Hans Teeuwen, Theo van Gogh, Geenstijl enz: de 'ethische hackers' van ons bestel. We hebben ze hard nodig om de robuustheid van ons systeem en cultuur te testen, maar over hun intenties heb je helaas geen duidelijkheid, laat staan zekerheid.

3. Alle verwijten naar mensen die Baudet 'te lang gesteund' hebben, of onvoldoende ingegrepen, zijn zwak. In feite was Baudet de ideale agent-provocateur. Nèt over het randje gaan en vervolgens alle voorpagina's, camera's en microfoons benutten om het èchte verhaal over het voetlicht te brengen. Het kan lang duren voor je de dark side van derzulken herkend. Mensen die nu zeggen dat ze dat 'al lang' doorhadden, moeten we vooral wantrouwen. Vaak bekrompen burgermannetjes die zich nooit thuis hebben gevoeld in de frontlinie.

borderlijntje | 29-11-20 | 02:01

Zo.. ik ben voor het eerst in 8 jaar tijd weggejorist, want vergelijkingen maken is niet toegestaan?

Dutch-Super-Evil | 29-11-20 | 01:55 | 3

Blij dat ik geen lid ben van Geenstijl, want blijkbaar is iets plempen wat "NIET" rassistisch, homofobisch, antisemitistisch of wat voor discriminatie ook niet toegestaan is.. mischien een idee om leden van geenstijl een optie te geven om wel/niet een reaguursel te lezen mocht de persoon meningen of feiten te aanstootgevend vinden.

Dutch-Super-Evil | 29-11-20 | 02:03

"Lid van Geenstijl"?

borderlijntje | 29-11-20 | 02:08

Een Griekse tragedie is een goede duiding. En inderdaad, de hoop van liberaal Nederland op een representatieve partij is weer de bodem ingeslagen.

van heinde en verre | 29-11-20 | 01:46
-weggejorist-
emocore | 29-11-20 | 01:36 | 1

De man met een joodse verloofde, de man die chanoeka viert met joden en de man die Israël steunt is een antisemiet volgens gs. Yeah right.

SicSeb | 29-11-20 | 01:16 | 2

Vanuit een verkrampt soort obsessie met het jodendom kan dat prima samengaan inderdaad. Ik zal je de historische voorbeelden besparen.

borderlijntje | 29-11-20 | 02:17

Eichmann sprak zelfs Hebreeuws.......

J.Thee.Cohen | 29-11-20 | 03:05

@Nijman Had je dan niet iets eerder iets kunnen zeggen, of doen ? Gotfer.

Kim-Jung-Un | 29-11-20 | 00:54 | 1

Zoals in het stuk beschreven is: zijn schoten voor de boeg waren talrijk.

r@face | 29-11-20 | 05:13
-weggejorist-
breakingnews | 29-11-20 | 00:43
-weggejorist-
H0lland | 28-11-20 | 23:51 | 2
-weggejorist en opgerot-
houjebekmaarzak | 28-11-20 | 23:44

Wat vallen er toch een maskers af de afgelopen dagen... Zeker ook aan de zijde van Geenstijl.

Tom Hagen | 28-11-20 | 23:16 | 1

Ja, iets met tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend, ook...

Yrrab | 28-11-20 | 23:24

Met para's zouden ook wel eens paranymphen bedoeld kunnen worden. Past wat beter bij de ballerige achtergrond van Thierry. In die achtergrond is het gedachtengoed van Thierry ook gemeengoed. We zijn geleerd wat je wel en niet kan tonen aan de buitenwereld. De mores.

Coolcnor | 28-11-20 | 23:10 | 1

Goed stuk trouwens, Bart.

Coolcnor | 28-11-20 | 23:19

Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als dhr. Baudet eens een DNA check op zijn achtergrond zou doen.

noudster | 28-11-20 | 23:00 | 1
-weggejorist en opgerot-
Thijsz | 28-11-20 | 22:48 | 7
-weggejorist-
de honden blaffen... | 28-11-20 | 23:58
-weggejorist en opgerot-
C10H12N2O | 28-11-20 | 23:59

Serieus?
Tijd om lid te worden van FvD dan maar!
Oh wacht eigenlijk willen we helemaal geen jodenhaters.

MaxiCosi24 | 29-11-20 | 00:13
▼ 4 antwoorden verborgen

Douglas Murray is een "intellectueel". Intellectueel zijn betekent aan de rechterkant, dat je je brood verdient met columns en speeches. Zo iemand overleeft door welkom te blijven in de mainstream media, en op grote main stream events en conferenties als invited speaker.

Om daar welkom te blijven, is het van het grootste belang zich verre te houden van zaken "die hij niet kan verdedigen" - lees: het bruin gedachtengoed. Want zodra ze daarmee ge-associeerd zijn, dan volgt er een volledige aanval van links, de-platforming, en dan is het over met de gravy train.

Dat resulteert bij rechtse intellectuelen in smetvrees voor ook maar het kleinste bruine vlekje. De grootste bedreiging voor hen is namelijk reputatie schade: niet meer bon-ton zijn, niet meer welkom zijn bij de grote kranten, cable networks en als invited speaker bij conferenties.

Die reputatie schade wordt veroorzaakt door een linkse media die hem stalkt en wacht totdat hij een misstap maakt. Maar Murray kan die media niet veranderen. Het enige waar hij controle over heeft is weg te blijven bij dingen waar de media hem voor zou afmaken.

Murray waarschuwt dus omdat hij accepteert dat links de lijnen op het speelveld trekt, de regels bepaalt en bepaalt wie er buitenspel staat.

Daarom bereiken dit soort lieden ook nooit wat. Ze schrijven boeken, doen speeches, vragen vaak ook nog om donaties, of organiseren cruises. Maar er verandert geen zier, natuurlijk, omdat zij level in een soort van Stockholm Syndroom toestand waar zij goed geld verdienen om problemen te duiden en lof toegezwaaid krijgen, zolang ze een onderliggende rol accepteren en niets veranderen.

Ik denk dat Thierry hier dus anders tegenaan kijkt. Hij wenst zich niet te bewegen binnen de door links getrokken lijnen. En juist dat maakt de Stockholm patienten zeer nerveus. Niet dat ze denken dat de treinen weer naar het Oosten gaan rijden binnenkort. Nee, het maakt ze nerveus omdat ze vrezen voor hun eigen hachie: hun reputatie en uiteindelijk hun bankrekening.

Daarom waarschuwen ze ook anderen.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 22:44 | 2

je analyse geldt ook een beetje voor GS

Ir. Wilhelmus | 28-11-20 | 23:42

@Ir. Wilhelmus | 28-11-20 | 23:42:
GS is een bijzonder gevalletje, denk ik. Ik kom hier al bijna sinds het begin en ik heb het nog nooit gezien, dat GS zo venijnig en zo lang losgaat op 1 persoon. Zelfs de ergste haat-imam krijgt nog niet deze behandeling.

Ik heb wat nagedacht over de mogelijke diepere reden kan zijn voor deze ongekende reeks aan artikelen op GS over Baudet.

Toen realiseerde ik me dat bij peilingen op GS, de FvD de laatste jaren altijd de grootste partij is. Dat moet beteken dat er heel veel FvD stemmers onder de GS lezers & leden zijn.

De FvD en GS vissen dus in dezelfde pool aan mensen.

In de achtergrond speelt misschien een jaloezie dat FvD het bij de verkiezingen dus wel haalde, en GeenPeil niet. Daarmee werd Baudet de erfgenaam van ook de efforts van GS/GeenPeil, zou je kunnen zeggen. Dat steekt een beetje. Maar dat verklaart het niet wat er nu gebeurt.

Maar stel - stel dat Baudet komt voor een GS Cafe interview, en zegt dat GS editoriaal anders moet schrijven. En een heleboel GS leden zijn FvD-aanhanger en/of Baudet hebben hoog zitten. Die GS leden zijn het mogelijk daarmee eens. Vervolgens staan hier de reaguur panelen vol met kritiek, en GS heeft de inbox vol zitten. Dat wordt bij GS wellicht zo uitgelegd dat Baudet de reaguurders bespeelt en zich bemoeit met, en roert in, de inhoud op GS. Dat steekt misschien.

Als Baudet dan vervolgens wat naars roept over GS, dan gebeurt hier weer vanalles. Misschen zelfs opzeggingen. Dat wordt mogelijk ook niet gewaardeerd aan de GS zijde.

Het probleem tussen GS en Baudet, IMO, zit hem in de overlap tussen GS leden en FvD-stemmers: beide GS en Baudet hebben een megafoon en dezelfde groep mensen luistert naar ze.

Als GS gezien wordt als een oorzaak voor de val van Baudet, dan lopen de leden weg. Daarom gaat het maar door hier - er is dan een commercieele noodzaak om de acties te rechtvaardigen.

Kortom: Het is een gevecht om dezelfde groep mensen, als u het mij vraagt. En het zal nog niet afgelopen zijn.

Rest In Privacy | 29-11-20 | 00:16

ik was (en ben nog) een voorstander van FvD, en van Baudet. Ik vond alle screenshots van wazige Discord servers of appgesprekjes maar lasterlijk, aangezien met name discord kan iedere idioot gewoon in komen om onzin te gaan posten.

Dit epistel van dhr Nijman brengt mij wel een klein beetje aan het twijfelen, met name toen ik het gister las. Ik heb het een beetje laten bezinken en nog eens gelezen, maar het blijft wel een beetje bij horen-van uitspraken, die ook nog eens zonder context zijn.

Als Baudet werkelijk holocaust ontkenner zou zijn, das natuurlijk hartstikke fout.

Maar, "Hitler had gelijk". Ja in welke context. "als het echt waar is". Bedoelde hij werkelijk de holocaust? "joden hebben europa overgenomen" in een dronken bui. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Erg verwarrend allemaal.

Ir. Wilhelmus | 28-11-20 | 22:40 | 3

Blijkbaar zijn anons op 4chan die aan het shitoisten zijn bewijs tegenwoordig

SicSeb | 29-11-20 | 01:21

Mager verhaal, zeg. Ik ben niet per sé Baudet-gelovige maar als dit alles is.... De teloorgang van FVD is zelfdestructie door te grote ego's i.c.m. te snel succes. Bekend struikelblok in de politiek, het FD schreef er vandaag een aardig stukje over. Alle betrokkenen hebben hier schuld aan. Ze hadden ook het grotere doel voor ogen kunnen houden. Wordt niks zo met het oprechte rechtse geluid. Gelukkig hebben we Geert nog met z'n eenmanspartij (verstandig concept).

31 November | 28-11-20 | 22:10 | 1

Baudet heeft zich afgelopen jaren en met name maanden al zovaak vergaloppeert dat er weinig meer over was van FvD in de peilingen.

Inferi0r | 29-11-20 | 06:31
-weggejorist-
M13 | 28-11-20 | 22:07 | 2

Dit is een heel lang stuk zonder concrete bronteksten, Wanneer komen er concrete teksten en opnames van wat Baudet allemaal wel of niet gezegd heeft? Het zijn weer anekdotes die zonder context gepresenteerd worden.

IJStengel | 28-11-20 | 21:59 | 2

Dhr. Baudet was fout in de oorlog en nu weer! Dat gevoel moeten wij vasthouden.

Iggy_Plop | 28-11-20 | 22:31

Niemand hier heeft de illusie dat als er geluidsopnamen oe zelfs video opnamen zijn jij het wel gelooft. Eens gevoelig voor sterke leiders, altijd gevoelig.

Dat is van alle tijden en alle culturen. Sterkte ermee!

Inferi0r | 29-11-20 | 06:32

Ik denk dat de hele soap met Thierry Baudet een afleidingstaktiek is om het volk van de echte problemen af te leiden. En dat is dat Rutte een onderzoek naar het financieren van twijfelachtige groepen in het Midden Oosten probeert te verdonkeremanen. Verder komt de toeslagenaffaire hem ook niet goed uit met de nakende verkiezingen. Het is een kwestie van het afleiden van de aandacht.

ballenkraker | 28-11-20 | 21:58

Ik vind Baudet geweldig en zijn partij genoten ook.
Jammer dat het met zo’n wild geraas ten einde moet komen.
Ik snap er niets van.

Datgingniegoed | 28-11-20 | 21:49
-weggejorist-
T2000 | 28-11-20 | 21:40 | 1
-weggejorist en opgerot-
Roelke | 28-11-20 | 21:40

Het moge duidelijk zijn dat de voltallige GS redactie anti Baudet is maar de hoeveelheid energie die in het neersabelen van Baudet wordt gestoken is opvallend en meer dan een beetje triest.

WatZalIkErvanZeggen | 28-11-20 | 21:29

Net dat 'bruin' in elke alinea is het alsof Bart n column van Bert Wagendorp overschrijft. Conclusie: Terry bezweken onder het succes.

kaasfondue | 28-11-20 | 20:55

Goed stuk, echter is een interview tussen GS en Cliteur nu wel op z'n plaats. En dan even niet het zoete broodjes bakken zoals normaal in GS Corona Cafe, maar even doorzagen: Wat wist/weet Cliteur?

Tr0l0l0l | 28-11-20 | 20:53 | 1

Cliteur lijkt mij een prima persoon, ik denk niet dat GS op een echt interview hierover met hem zit te wachten.

breakingnews | 29-11-20 | 00:46
-weggejorist-
Dutch-Super-Evil | 28-11-20 | 20:35 | 1

Als lid van het FvD, heb ik het geheel de afgelopen week met lede ogen aangezien. Toen ik de eerste berichtgeving van het Parool las zaterdagmorgen dacht ik al dit gaat niet goed. Of het verhaal nu wel of niet 100% waar is doet er niet meer zoveel toe. Al is het maar voor 50% waar dan is het nog erg genoeg. Ik had de hoop dat Thierry het besluit zou nemen Jansen de partij uit te gooien en de jFvD op hold te zetten. Helaas deed hij dat niet, sterker nog hij bleef zijn rechterhand en jeugdclub volledig steunen. Ik snapte daar niets van totdat GS met hun aantijgingen kwamen. Nu werd wel e.e.a. duidelijk en was mijn hoop op een frisse wind door Nederland veranderd in een hollandse miezerregen. Kortom weer een pasje minder in de portemonnee.

Weet ik veel!? | 28-11-20 | 20:32 | 1

Nou er was niet veel voor nodig om je van koers te laten wijzigen.
Blijf gewoon lid joh, laat je niet gek maken.

MaxiCosi24 | 28-11-20 | 23:44

Is Baudet een antisemiet, ik weet het niet.
Is hij ongeschikt als leider en heeft hij door niet duidelijk afstand te nemen de boel verprutst. Dikke ja. Zijn alle bovenstaande beweringen te checken? Nee. Maar Baudet heeft de schijn wel heel erg tegen. Hij heeft het verneukt en inderdaad een hoop mensen meegetrokken in zijn val en voor lul gezet. Ook al was en is de media ook niet best, daar moet je mee dealen.
Een volstrekt redelijk rechts-liberaal partijprogramma is ten onder gegaan. True

Lizard King | 28-11-20 | 20:24
-weggejorist-
PolitiekIncorrectie | 28-11-20 | 20:15 | 3
-weggejorist-
am*dam | 28-11-20 | 20:08 | 2

Unfuckingbelievable dat er dus nog steeds aardig wat dom-rechtse kneusjes hier alles goedpraten wat baudet heeft gezegd en gedaan. Goed stukje Nijman.Dapper!

captainobvious | 28-11-20 | 20:01 | 4

@DrumPiet | 28-11-20 | 20:07: En laat GS dan ook ff opheldering geven over een paar onfrisse twitter berichten over Israël van een zekere Bart N. die ik zonet zit te lezen.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 20:57

@Rinet97 | 28-11-20 | 20:57:
Zoals "Sja, sommige media tonen ook een gretigheid om Thierry ook maar gelijk tot racist - of erger - te bombarderen omdat ie een dinertje heeft met iemand met specifieke ideeën over ras en etniciteit. Sommige media moet je ook maar gewoon negeren, of meewarig naar kijken"? (20-12-2017)

Spring Bruissteen | 28-11-20 | 21:48
▼ 1 antwoord verborgen

Die geruchtenkuche macht uberstunden.

TonyMontana010 | 28-11-20 | 19:59
-weggejorist-
Zitmaaierrijbewijs | 28-11-20 | 19:58

Zal ik het zelf maar scrhijven: weggejorist

derkccs | 28-11-20 | 19:22
-weggejorist-
Joris-nummer-zeven | 28-11-20 | 19:11 | 1

¿Qué?
Zo begon en eindigde ik mijn reaguursels een aantal x omdat ik het staccato aan topics omtrent TB absurd begon te vinden alsmede de gebeurtenissen zelf. Joris prullebakte het. Ik ben geneigd om de inhoud van dit topic voor waar aan te nemen. Dat de pus nu uitgeknepen wordt en niet veel eerder, daar heb ik mijn bedenkingen over. Ach; ik ben ook over mijn deceptie heen gekomen opgelopen in de tandpastafabriek, dit en de bagger van die teringnazi lukt ook nog wel.

Zoltan | 28-11-20 | 19:07
-weggejorist-
Mr Moore | 28-11-20 | 18:58

GS de heer Cliteur wil het allemaal wel even uitleggen aan jullie begrijp ik? Paar wijntjes en je zegt zo maar wat rare dingetjes zal zijn academische verweer zijn?
nos.nl/artikel/2358474-toenemende-kri...

Simon_GS | 28-11-20 | 18:49 | 3

Over het verwijt dat hij te weinig heeft gedaan tegen het antisemitisme en dat hij het gebagatelliseerd heeft zegt Cliteur desgevraagd: "Jammer dat GeenStijl niets bij me heeft willen checken alvorens tot publicatie over te gaan."

Lupuslupus | 28-11-20 | 19:04
-weggejorist-
MichielDeFluyter | 28-11-20 | 19:06

@Lupuslupus 19:04: Machteld van Zee bevestigd alles. Vergooeilijkende e-mails van Cliteur zijn overlegd aan GS.

tipo | 28-11-20 | 21:35

Als alles klopt dan is het treurig, maar: Baudet heeft Indo-Europeaans bloed. Daarom kan ik mij eigenlijk niet zoveel voorstellen bij zijn vermeende obsessie voor raszuiverheid.

En waarom aan die lange lijst van beschuldingen nog "een bron die anoniem wenst te blijven" toevoegen? Dat geeft het hele stuk toch weer een beetje het sfeertje van Privé die deuren opent die voor anderen gesloten blijven.

Wat ik altijd razend knap vind is dat mensen zich hele volzinnen woordelijk kunnen herinneren, ook al betreffen dat woorden die al een poos geleden zijn gesproken. En dat van al die uitspraken dan vervolgens niets naar het grote publieke doorsijpelde. Terwijl Baudet toch een bekend persoon is.

Ik houd dus maar weer even een slag om de arm.

jochum1980 | 28-11-20 | 18:48 | 3

Aan het 'bloed' dat iemand heeft wordt veel te veel waarde gehecht. Er zijn in de oorlog Joden - met 100% joods bloed - geweest die meewerkten met de Duitse bezetter. Dat 'bloed' heeft hen daar niet van weerhouden.

Lupuslupus | 28-11-20 | 19:10

@Lupuslupus | 28-11-20 | 19:10:

Dan ging het om mensen die niet anders konden anders gingen ze zelf de oven in. Puur overlevingsdrang dus, geen "idealisme".
Het is gewoon niet logisch dat iemand in een vrij land een ideologie gaat verdedigen die hem of haar uiteindelijk wil vernietigen. Dat is naast een hele langzame en moeizame manier van zelfmoord, vooral ook massamoord op je hele familie, en vaak ook een groot deel van je vriendenkring.

In een vrij land verdedigt niemand zijn eigen vernietiging, en maar weinigen de vernietiging van anderen. Het grootste gevaar zit hem in onvrijheid; en dat zie ik veel meer bij de tegenstanders van FvD dan bij FvD zelf.

Dandruff | 28-11-20 | 19:51

Juist het hebben van “onzuiver” bloed leidt vaak tot de meest fanatieke racisten. Heel wat nazi’s waren ook niet helemaal raszuiver, maar wisten dat prima te compenseren door hun daden.

captainobvious | 28-11-20 | 19:57

Wil je van extreme denkers af?
VVD wil - lees Advocatenblad - dat uitspraken van het College voor Rechten van de mens "gecorrigeerd" kunnen worden door lidstaten van de EU. Wat?!?!
Eén Vandaag (vandaag) over discriminatie in het Hoger Onderwijs: een blanke goedbetaalde fanaat valt een klagende biculturele vrouw bij, want oh wat deden we weer raar over de hoofddoek, tuuurlijk joh.
Dáár komt het succes van Baudet uit voort. Een normaal ingerichte samenleving kent bovenstaande ideologische rotzooi niet.
Dan hadden we rechtse ego's als Baudet die daar van profiteren ook niet in de politieke arena.
Stop de gevestigde gekte.

zeurmachine | 28-11-20 | 18:46


Lastig voor mij om in te schatten maar Bart doet hier hopelijk toch geen Wilfred?

Ervaringsdeskundige | 28-11-20 | 18:45 | 1
-weggejorist-
Santoku | 28-11-20 | 19:59
-weggejorist-
namensmijnhond | 28-11-20 | 18:28 | 3

From Hero to Zero in een week tijd. Het kan verkeren...

Motleycrew | 28-11-20 | 18:28

Als het klopt wat hier over de joodse vriendin van Baudet beweerd wordt, heb ik met gemeen dat ik ook vijf jaar met Russische jodin uit Düsseldorf hebt samengewoond. Wiens ouders tot de Sowjet-elite behoorden en die zelf aanvankelijk nogal kritisch tegenover zionisme in de zin van joods internationaal nationalisme (de uitgebreide vorm van zionisme) was. Onze relatie strandde o.a omdat ze later een fanatiek Groot-Israel aanhangster werd.

WirMachenMusik | 28-11-20 | 18:23 | 2

Was jouw vriendin ook 13 jaar jonger dan jij? Oude bok Baudet heeft namelijk een groen blaadje met zijn Davide. Opvallend is dat ze inmiddels ruim twee jaar verloofd zijn. Mijn vermoeden is dat zijn overdreven meldingen over zijn vriendin en hoe geweldig hun relatie is niet overeenkomst met de ware hersenkronkels in zijn bruine hoofd.

Graaier | 28-11-20 | 18:37

Dat zijn verloofde Joods is zeer waarschijnlijk een verzinsel.

Lafayette | 29-11-20 | 02:17

Interessant stuk. Stuitend om te zien hoe de Renaissance-vloot zichzelf heeft getorpedeerd...

Silvion | 28-11-20 | 18:18
-weggejorist-
Mr Moore | 28-11-20 | 17:58
-weggejorist-
namensmijnhond | 28-11-20 | 17:56

Ik heb eindelijk tijd gehad om dit stuk en de reaguursels door te nemen. Er worden veel goede punten gemaakt hieronder, zowel door voor- als tegenstanders van Baudet. Hoe dan ook, het maakt in zekere zin niet veel meer uit, de schade is immers al gedaan.

Rest de vraag: wat te stemmen in maart? Was Fortuyn er nog maar.

Tashtego | 28-11-20 | 17:45

Ik ben bang dat deze kwestie B. Nijman nog vaak voor de voeten gegooid gaat worden.

DrumPiet | 28-11-20 | 17:42 | 3

Waarom?

kapoerewiet | 28-11-20 | 18:15

Wellicht niet. Marcel van Dam werd immers nauwelijks iets voor de voeten gegooid.

dagpauwoog | 28-11-20 | 18:23

@kapoerewiet | 28-11-20 | 18:15:
Omdat hij nogal een uitgesproken mening heeft over heel veel mensen en daarbij de scherpe bewoordingen niet schuwt. Als er dan teruggeslagen kan worden sal men dat niet laten en deze queeste kon daarbij wel eens een aanleiding blijken.

DrumPiet | 28-11-20 | 18:39

Goed stuk zeg! Prettig feitelijke beschrijving van deze tragedie. Wat zonde voor al die FvD kiezers, die mogen zich genaaid voelen

SiegfriedReve | 28-11-20 | 17:41 | 1

Die gaan gewoon weer lekker PVV stemmen hoor, geen enkel probleem.

Motleycrew | 28-11-20 | 18:29

Pionieren is wat anders dan consolideren en uitbouwen. Dit geldt voor startups in bedrijfsleven maar ook voor de politiek. Het eerste kan Baudet ( met wat sturing van Hiddema, en die dikzak die de poen aanstuurde), het tweede beheerst hij duidelijk niet.
Zijn privé opvattingen zijn borderline gestoord. Jammer dat hij hiermee in twee jaar tijd een levensvatbare beweging en broodnodig politiek geluid vakkundig om zeep helpt.

WaltKowalski | 28-11-20 | 17:32 | 1

100 % mee eens! Had ook altijd het idee dat Hiddema een wat sturende,matigende en soms corrigerende invloed op Thierry had.Helaas toch te weing...

roberto9715 | 28-11-20 | 18:19

Gelukkig zijn er nog reaguurders over die wars zijn van Joden grappen,opmerkingen over Joden en iedereen aan de kaak stellen die wat te melden heeft over Joden.
*wie zonder zonde is werpen de eerste steen*

komtdatschot | 28-11-20 | 17:31 | 1

Max Tailleur had geen probleem met grappen over Joden. Wie kent niet Sam en Moos?

Lupuslupus | 28-11-20 | 19:23

Alexander Solschenizyn werd al voor zijn "De Gulag Archipel" van antisemitisme beschuldigd omdat hij wat veel kampbazen met joodse namen noemde. Maar kreeg toch de Nobelprijs voor literatuur, omdat zijn op eigen ervaring berustende beschrijving van de Goelagtoestanden een belangrijk propagandistisch wapen in de Koude Oorlog was.
Maar met zijn twee laatste boeken: Deel 1 over Joden in Rusland tussen 1795 en 1916 en Deel 2 twee over Joden in de Sovjet Unie, ging het hak van de dam omdat hij, nauwgezet gedocumenteerd, o.a. aantoonde dat de jodenpogroms tussen 1795 en 1916 in Rusland echt niet zomaar uit de lucht kwamen vallen maar wel degelijk reacties waren op volks-uitbuiterige gedragingen van bepaalde groepen joden. Een Deel 2 beschreef hij - even nauwkeurig gedocumenteerd - dat in de leiding van de Russische revoluties en tijdens het Bolsjewisme en vooral in de beruchte toenmalige geheime diensten, Joden zeer prominent aanwezig waren. En dat dat dan ook nog gebeurde met forse financiële en peopagandische ondersteuning vanuit de VS.
Ja, toen werd Solschenitsyn pas echt als een ras-antisemiet bestempeld. Dit ondanks dat hij tot het eind van zijn leven getrouwd was met een joodse vrouw.
Ik heb over die boeken gelezen in de Franse vertaling o.a. omdat de rechten voor de Engelse vertaling weilswaar waren opgekocht, maar zo'n vertaling nooit officieel is uitgegeven.

WirMachenMusik | 28-11-20 | 17:30 | 4

@Japannert | 28-11-20 | 17:55: Welke historici waren dat? En welke argumenten gebruikten ze? Ik kan me geen andere kritiek dan die uit zionistische kringen als bijv. de Amerikaanse Anti-Defamation League (AFD) herinneren.

WirMachenMusik | 28-11-20 | 18:01

@WirMachenMusik | 28-11-20 | 18:01: Pardon "ADF" natuurlijk. Over betreft de nauwgezette documentatie die ik noemde een overweldigend aantal vermeldingen, citaten en opsommingen uit officiële documenten. Die de leesbaar overigens behoorlijk stoorden.

WirMachenMusik | 28-11-20 | 18:08
▼ 1 antwoord verborgen

Om het een beetje eerlijk te houden moeten ze dit soort artikelen beginnen met een disclaimer: "Pas op, alles dat nu volgt is gebaseerd op anonieme bronnen en staat niet gelijk aan bewijs. Baudet gaat trouwen met een joodse." Een beetje zoals Twitter en Facebook iedereen waarschuwt bij artikelen waarin de Amerikaanse verkiezingen worden betwist.

drs. Levi Samsonov | 28-11-20 | 17:28 | 4

Douglas Murray is een anonieme bron? Als hij je te rechts vindt dan moet je toch even op je achterhoofd gaan krabbelen.

frank123 | 28-11-20 | 18:49

"GeenStijl heeft met Douglas Murray gebeld. "

Barre_de_k | 28-11-20 | 21:51

Je opmerking slaat als een tang op een varken. Het stuk noemt zelf zijn bronnen:
"Onder hen zijn Arabiste Machteld Allan, politicologe Machteld Zee en enkele mensen die anoniem wensen te blijven, maar waar GeenStijl wel mee gesproken heeft en bewijsstukken van heeft ingezien. Ook de Britse publicist Douglas Murray en classicus Bas van Bommel, een oude studievriend van Baudet, behoren tot die groep. Oud-collega David Suurland sprak eveneens met GeenStijl."

Barre_de_k | 28-11-20 | 21:55
▼ 1 antwoord verborgen

Er liepen 2 Joden door de Kalverstraat....

cabrão | 28-11-20 | 17:18 | 1

Dat moet voor de oorlog zijn geweest.

komtdatschot | 28-11-20 | 17:46

Het is heel simpel. Als je deze uitspraken doet:

1. De Joden hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen.
2. Soros heeft Covid in de wereld gebracht als machtsinstrument.
3. Alle domme negers worden er toch uitgegooid.
4. Ik zou 3 miljoen Covid doden accepteren voor onze vrijheid.

Dan ben je voor altijd ongeschikt als politicus in dit land.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 17:15 | 16

Ja joh. En exact wanneer heb ik ooit mijn support uitgesproken voor die clubjes? Niet. Dus wederom wrijf je me iets aan. En ja inderdaad, ik schrijf al zo lang ik hier schrijf daar Baudet een charlatan is met foute praatjes. Met vele voorbeelden erbij. En nu heb jij het ook opeens door. Dat maakt me blij natuurlijk. Want er is dus nog enige hoop voor je.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 19:46

@Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 19:46:

Kom op jongen, eerlijk blijven.
Over de rassenrellen organiserende BLM schreef jij meermaals dat het om een "grassroots" beweging ging, terwijl de organisatoren zelf heel duidelijk zijn over hun marxistische en racistische doelstellingen. Bovendien werden en worden alle BLM-leugens stelselmatig verspreid door NPO en MSM, en ook door gerespecteerde politici zoals Obama, Biden en Rutte. Allemaal media en politici waarover jij geen kwaad woord wilt horen.
Maar die rassenhaat komt dus niet van "grassroots" van onderen, maar wordt ons juist van bovenaf opgelegd.

Je verdedigde hier trouwens ook het op universiteiten verspreiden van de antiwetenschap "Critical Race Theory", toch de oorsprong van de snel toenemende rassenhaat in veel Westerse landen.

Van die "foute praatjes van Baudet" heb je, zoals gezegd, nooit een concreet voorbeeld genoemd. Ook nu ga je af op voorbeelden die niet op juistheid en context gecontroleerd kunnen worden.

Iets wat wèl gecontroleerd kan worden is, bijvoorbeeld, het beleid van Kaag om Nederlands belastinggeld te schenken aan gewelddadige "palestijnse" clubjes die de holocaust prediken. Het kabinet had geen bezwaar, en in d66 won ze daar zelfs een verkiezing mee.
En zonet lees ik dat Rutte niet wil dat er een onderzoek komt naar het schenken van Nederlands belastinggeld aan Syrische terreurbewegingen.

Daarbij vallen de praatjes van Baudet toch een beetje in het niet.

Dandruff | 28-11-20 | 20:17

Eens.
Daarom moeten als die Terry-fanboys zo hameren op bewijs ook al staan er bronnen met en zonder naam in het stuk:
"Onder hen zijn Arabiste Machteld Allan, politicologe Machteld Zee en enkele mensen die anoniem wensen te blijven, maar waar GeenStijl wel mee gesproken heeft en bewijsstukken van heeft ingezien. Ook de Britse publicist Douglas Murray en classicus Bas van Bommel, een oude studievriend van Baudet, behoren tot die groep. Oud-collega David Suurland sprak eveneens met GeenStijl."

Barre_de_k | 28-11-20 | 21:57
▼ 13 antwoorden verborgen

Oh, en al die Groenlinksers hebben niks op hun kerfstok? Over de VVD'ers maar te zwijgen.

Badr Haary | 28-11-20 | 17:10 | 2

Dus?

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 17:26

Dat is hun probleem.

Papa Jones | 28-11-20 | 17:30

Baudet werd te groot en moest daarom het veld ruimen. De VVD, trekpop Rutte, wilde geen concurrentie van Baudet.

Badr Haary | 28-11-20 | 17:09 | 3

En daar hebben prominete FvD-ers expres aan meegewerkt? Tsss.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 17:17

Te groot? Hij was al een jaar aan het afglijden.

Papa Jones | 28-11-20 | 17:31

Hij kocht zelf een schep, groef zijn eigen graf en ging er vervolgens zelf in liggen.

frank123 | 28-11-20 | 18:53

Grootste shock van dit artikel is het alcohol vrije biertje wat Thierry gedronken zou hebben. Zag hem er toch niet voor aan om een alcoholist te zijn, maar wel een gebruiker van andere middelen. Doet mij enigszins denken aan The Wolf of Wall Street. Grote hoogtes die gepaard gaan met veel drugs, maar ten gevolge van het onoverwinnelijke gevoel steeds raarder worden, tot het uiteindelijk implodeert.

Volgende die valt zal Cliteur wel zijn. Met dit nieuws op zijn naam zal hij onmogelijk nog voor een zaal studenten gezet kunnen worden. Eigen schuld, dikke bult. Had hij, en anderen om Thierry heen, de grote leider maar beter in bedwang moeten houden. Er gingen niet voor niets zoveel volksvertegenwoordigers weg met Otten.

SlimmerAlsJij | 28-11-20 | 17:08 | 1

Tuurlijk, lekker cancelen... ok Cliteur is dan wel de inspirator van een politiek leider welke antisemitisme binnen de jongeren groep niet hard genoeg aanpakte.... genoeg reden toch? Net zoals de slager van thierry, die moet ook dicht... die verkocht namelijk vlees aan de leider van...

obelisk | 28-11-20 | 17:16

Thierry is een schaker, dus ja, dan weet je het eigenlijk al wel..

klön | 28-11-20 | 17:05 | 1

De meeste heel goede schakers kunnen ver vooruit denken.

Lupuslupus | 28-11-20 | 19:26

De media en partijen schreeuwen over antisemitisme terwijl ze de grenzen open houden waardoor de echte Jodenhaters (via illegale migratie onder het mom van "vluchteling) massaal het land binnenstromen.

Hoe hypocriet toch.
=============

"Hitler is een held voor veel moslims in de Arabische wereld. In het voorwoord van dit boek wordt hij neergezet als een held uit een Griekse tragedie. Iemand die opkwam voor een belangwekkend ideaal, maar die daar uiteindelijk aan ten onder is gegaan. Ook in Egypte is nog altijd veel waardering voor hem. Rommel, Hitlers generaal die uiteindelijk in de Egyptische woestijn door de Britten werd verslagen, was in de ogen van veel Egyptenaren geen bezetter, maar een bevrijder."

brabosh.com/2020/11/28/pqpct-xiy/

Swieberj | 28-11-20 | 17:05 | 3

Bedoel je eigenlijk te zeggen dat Baudet wel een grote zak hooi is met dubieuze denkbeelden en complotneigingen, maar dat hij tenminste tegen "het echte gevaar" strijdt, de islam? Dus dan is alles eigenlijk goed.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 17:11

@Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 17:11:

Nee, dat wil in niet zeggen.

Daarbij aan roddel heb ik geen boodschap. Mij gaat het om de feiten . Dus wat Baudet echt heeft gezegd en niet wat anderen beweren wat hij heeft gezegd zonder daarvoor bewijs te overleggen.

Baudet moet worden aangesproken op ideeën die hij zelf zegt te hebben. Niet op wat anderen (roddel) aan een persoon willen toeschrijven.

Swieberj | 28-11-20 | 17:16

@Swieberj | 28-11-20 | 17:16:
Tsja, dus je glooft niet wat in die brief stond en wat door anderen werd bevesti8gd? En dus ook niet de andere aparte uitspraken van Baudet, geheel in lijn met deze feiten? Je hecht er dus geen geloof aan, tenzij je hem zelf die woorden hebt horen uitspreken.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 17:20

T heeft gewoon "Europa: the Last Battle" gezien

Duck Twacy | 28-11-20 | 17:03

Goed stuk Bart. Jammer dat het weer veel tijd gaat kosten om een nieuwe partij met de oorspronkelijke goede actiepunten op te richten. We blijven hopen.

Springsteen | 28-11-20 | 17:01

Chapeau en petje af.
Vreemd dat Thierry joden kiest. In die intelligentie - ras metingen is ook te zien dat de gemiddelde jood een stuk intelligenter is dan de gemiddelde mens. En intelligentie vindt baudet opwindend.
Met een veel meer voor de hand liggende vijand zouden joden juist zijn vrienden moeten zijn.

Alquest | 28-11-20 | 17:00 | 4

FvD heeft een pro-Isrealbeleid. Baudet heeft een joodse partner. Hoezo antisemiet?

DrumPiet | 28-11-20 | 17:36

Ik snap dat ook niet zo goed. Als zou worden gezegd dat Baudet een hekel aan moslims heeft, alle moslims het land uit wil of weet ik veel wat, had dat meer voor de hand gelegen.
Maar goed, het was natuurlijk wel al langer duidelijk dat Baudet slecht voor zijn partij was en zelf zijn eigen graf aan het graven was.
Wel sneu voor al de mensen die op FvD gestemd hebben en teleurgesteld zijn.

Bataafje | 28-11-20 | 22:14
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
W0l2 | 28-11-20 | 16:51

Tegenstanders van Trump beschuldigden Trump van antisemitisme. In werkelijkheid bleek daar niets van waar te zijn. Trump bleek een van de meest pro-Israëlische President te zijn.

Hetzelfde liedje over Pim Fortuyn. Die werd ook (zonder bewijs!) beschuldigt van antisemitisme. Ook dat was niet waar.

Ook Wilders werd/word beschuldigt van antisemitisme. In werkelijkheid is Geert Wilders sterk pro Israël.

In werkelijkheid zitten de echte Jodenhaters bij partijen als GroenLinks; SP en PvdA. Vooral het moslim gedeelte van deze partijen zijn Joden haters. Niets voor niets komt een partij als Denk voort uit voormalige PvdA leden. Hetzelfde bij Nida.

Kijk naar Labour in Engeland; die partij is door en door antisemitisch.

En toch maken de media daar geen enkele ophef over. Kennelijk is antisemitisme bij links en bij een islamitische partij geen enkel probleem voor de media.

Swieberj | 28-11-20 | 16:38 | 6

In het artikel van Nijman wordt duidelijk uitgelegd wat het verschil is tussen beschuldigingen vanuit linkse partijen/media en beschuldigingen vanuit FvD zelf.

Papa Jones | 28-11-20 | 17:04

@Dandruff | 28-11-20 | 17:01: Dat COVID op de A lijst geplaatst is en daar nog steeds niet afgehaald is, geeft voeding aan complottheorieën. Evenals de miljarden die verdiend gaan worden aan vaccins waarbij is bedongen dat de ontwikkelaars niet aansprakelijk kunnen worden gesteld aan eventuele schadelijke bijwerkingen. Goedkope medicijnen die hun nut hebben bewezen zijn inmiddels verboden/ zeer sterk afgeraden. Lockdowns helpen niet. De verschrikkelijke gevolgen komen er nog aan. Mondkapjes een klein beetje, maar om ze daarom verplicht te maken? Geen aandacht voor verbeteren immuunsysteem. Geen overdracht door aerosolen of ondergeschikt. Wie financiert het WHO?
Hij zocht contact met andere paradijsvogels. Willem Engel, microbioloog, wetenschappelijk medewerker geweest en het roer omgegooid naar dansleraar, ook iemand die niet in een hokje te stoppen is. lange Frans had hij beter niet kunnen contacteren. Dat is een complotgekkie.
B was de eerste in de Kamer die vragen over Corona stelde, ver voor alle anderen. Hij werd belachelijk gemaakt door het kartel.
Kan me goed voorstellen dat het hem even teveel werd op die vrijdagavond. Had hem dan een Koninklijke aftocht gegeven, maar dit niet. Stelletje backstabbers, vooral de dames.

dagpauwoog | 28-11-20 | 19:09

@dagpauwoog | 28-11-20 | 19:09:

Deels heb je gelijk. Omdat de reguliere MSM te stelselmatig en te dom liegen zoeken mensen hun heil bij andere media, en verzeilen soms in complottheorieën. Maar Baudet is geen dom eendenkuiken zoals Klaver. Van iemand als Baudet verwacht ik dat hij zich goed inleest, en uiteenlopende bronnen blijft bekijken. Dat is ook zijn werk als politicus.

Hieronder schreef ik al ergens dat Baudet inderdaad de eerste was die waarschuwde voor covid, op 28-02-20; en ook dat hij toen werd weggelachen. Juist daarom is het zo raar dat hij nu aan de lippen van zo'n Willem Engel hangt. Covid bestaat gewoon, of we dat nu leuk vinden of niet. Er is een hoop kritiek te bedenken op alle genomen maatregelen, en die kritiek is er ook heel vaak geweest. Maar als je mensen oproept om opzettelijk zonder mondkapje de 1,5 meter te schenden dan ben je fout bezig. En Baudet had daar niet in moeten trappen.

En veel erger is natuurlijk nog de aanleiding van deze hele discussie; nazi-verheerlijking bij de JFvD, en het het gedogen en zelfs promoveren van de daders door Baudet.

Dandruff | 28-11-20 | 19:32
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
perineumsaus | 28-11-20 | 16:37 | 2
-weggejorist-
Dr.JayJay | 28-11-20 | 16:37

Ik blijf het overigens erg goed gevonden vinden hoe Thierry zichzelf door dit hele artikel van Bart de das omdoet. Complimenten.

Theodorus.Goldbach | 28-11-20 | 16:36

Laten we niet vergeten dat ware VVM in Europa, en zeker in Nederland, niet (meer) bestaat. Daarvoor moet je in de VS zijn.

Willibald von Klúúúk | 28-11-20 | 16:36

Heldere tijdlijn, dank.

hoochee | 28-11-20 | 16:34 | 1
-weggejorist-
Galapagos | 28-11-20 | 16:49

Laat Baudets Joodse verloofde het maar niet horen!

whitechocolateface | 28-11-20 | 16:34 | 2

*zucht*
Bent u nou zo dom, of....

Graaisnaaiert | 28-11-20 | 16:58

De aantijgingen tegen Baudet zijn even absurd als die tegen Fortuyn destijds, en dienen een politiek doel.

de honden blaffen... | 28-11-20 | 16:31 | 7

@fapkoning40 | 28-11-20 | 16:43:
Nee. Maar types als De Graaff trokken bij het anti-Islam en -migratie standpunt van Fortuyn de paralel met de holocaust en haalden er Anne Frank bij etc. Maar specifiek antisemitistisch verwijt was er niet.

Lafayette | 28-11-20 | 16:49

@Swieberj | 28-11-20 | 16:47:
Die vervolgens na 11,5 jaar weer buiten rondliep.
Waarbij een krant hem op afspraak mocht fotograferen, alsof hij in het wild gespot was.

MaxiCosi24 | 28-11-20 | 16:52
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik was er lange tijd van overtuigd dat Nijman door kinnezinne gedreven kritiek op Baudet had, ook gezien die enorme flater wat betreft de stemkastjes. . ook vond ik zijn stelling dat hij enkel journalist was niet overtuigend, er zit toch wel degelijk een activist in het Oekraine referendum en de geenpeil partij. Goed dit alles gezegd hebbende wil ik nu toch nederig door het stof gaan aangezien hij toch gelijk heeft (gekregen). Behalve moreel volslagen verwerpelijk is neonazisme ongelovelijk stom het komt uit en als het dan niet saneert dan is de partij onhoudbaar. Het betitelen van iedere conservatieve uitspraak als nazisme en fascisme is inderdaad iets wat leidt tot schouderophalen bij velen. Ik betreur dat de mogelijkheid van een redelijk fatsoenlijke partij die zich afkeert van ongebreidelde immigratie, EU meglomanie en politiek islamisme weer eens de grond wordt ingeboord.

bijna_raak | 28-11-20 | 16:30 | 2

Iemand die het van 4chan en hitlerfilmpjes moet hebben geloof ik al bijna niets meer, vermoedelijk een complot om TB te verwijderen.

jan huppeldepup | 28-11-20 | 16:34

@jan huppeldepup | 28-11-20 | 16:34: Baudet won in 2017 het verkiezingen debat van het CIDI.
www.joods.nl/2017/03/thierry-baudet-f...

Heb het hier al meerdere keren vermeld maar werkelijk niemand die er op reageerde.

Lupuslupus | 28-11-20 | 16:50

Ik heb nog geen enkele uitspraak gehoord die niet waar zou kunnen zijn. Kritiek op joden is een taboe, maar wat als die kritiek terecht is? Als je kijkt naar de waarheid, de realiteit. Dan moet je wel concluderen dat er iets niet pluis is. Ik steun Thierry.

Madness | 28-11-20 | 16:27 | 5

Alexander Solschenizyn werd als voor zijn "De Gulag Archipel" van antisemitisme beschuldigd omdat hij wat veel kampbazen met joodse namen noemde. Maar kreeg toch de Nobelprijs voor literatuur, omdat zijn op eigen ervaring berustende beschrijving van de Goelagtoestanden een belangrijk propagandistisch wapen in de Koude Oorlog was. Maar met zijn twee laatste boeken, deel een over Joden in Rusland tussen 1795 en 1916 en deel twee over Joden in de Sovjet Unie

WirMachenMusik | 28-11-20 | 17:08

@Wilde Slechtdoener | 28-11-20 | 17:03: ke hebt Joden en joden. Bij islamkritiek, draait dat in beginsel om kritiek op een groep mensen die er zelf voor kiezen een raar sprookje te geloven en daar vreemd gedrag door gaan vertonen. Bij antisemitisme gaat het om eng racisme waarbij een hele groep mensen dus verdacht gemaakt wordt op basis van hun genen. Kritiek op gelovigen van alle soorten is helemaal prima, maar als je eugenetica erbij gaat halen ben je gewoon af.

Quantum Suicide | 28-11-20 | 17:12

@Kuifje-naar-Brussel | 28-11-20 | 16:38: Nee er is geen complot zo in die zin. Wat er wel is, is een natuurlijk gedrag. Iets wat iedereen heeft. Het is decentraal, niet georganiseerd. Selfsustained. Kijk alleen al maar naar het onderwijs, de Instituties.

Madness | 28-11-20 | 17:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik kan deze informatie niet rijmen met het feit dat hij het altijd heeft over de Joods-Christelijke traditie in Nederland, het feit dat hij een joodse vriendin heeft en de laatste tijd juist à la Geert Wilders een vriend van Israël probeerde te zijn (vond het juist verfrissend aan FvD dat ze zich niet zo uitdrukkelijk uitspraken vóór of tegen Israël, zijn wel belangrijkere zaken).

Het is moeilijk te geloven dat zoveel mensen zoveel bij elkaar zouden verzinnen. Waren al die pro-joodse en pro-Israël dingen dan een soort "cover", met zelfs een joodse vriendin erbij? Of zit hij zo erg met zichzelf in de knoop dat hij het vol overtuiging allebei vindt? Ik snap er niks meer van.

Verkneukelaar | 28-11-20 | 16:26 | 1

Dat op zich doet wat schizofreen aan. Maar je kunt tegelijk ontzag of respect hebben voor Israel en onze Joods-Christelijke tradities aanhangen, maar toch geloven dat de wereld feitelijk in handen is van "de Joden" of dat Soros Covid-19 expres over ons heeft uitgestort. Het ene sluit het andere niet uit, zeker niet in die alt-right kringen waar de raarste dingen worden verzonnen.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 17:30

Als het waar is wat Bart schrijft, dan heeft Thierry verwerpelijke denkbeelden en is niet geschikt als partijleider. Maar dat staat niet in het partijprogramma. Ik moest echter ook denken aan Milton Friendman, die zei; “I do not believe that the solution to our problem is simply to elect the right people. The important thing is to establish a political climate of opinion which will make it politically profitable for the wrong people to do the right thing. Unless it is politically profitable for the wrong people to do the right thing, the right people will not do the right thing either, or it they try, they will shortly be out of office.”
Als ik dan kijk naar de problemen die de welvaart en democratie van Nederland bedreigen zijn dat;
Klimaatakkoord (gasvrij, 2050 totaal fossielvrij)
Marrakesh verdrag (immigratie van mensen die niet onze waarden delen)
De totaal niet proportionele corona maatregelen (ondermijning grondrechten en economie)
Milieumaatregelen (Stikstof, PFAS)
Dit zijn extensionele problemen die niet kunnen wachten tot er een juiste partijleider is voor de enige partij die deze problemen onderkent. Dus ik stem op Wybren van Haga.

mikes43357369 | 28-11-20 | 16:17 | 2

Ik wacht op iemand die niet verblind van haat stukjes schrijft maar gewoon de feiten brengt. Kijk momenteel bij andere want dit hier is niet betrouwbaar meer.

jan huppeldepup | 28-11-20 | 16:37

De stemmer gaat erover wie er geschikt is als partijleider.
Ook binnen FvD zelf, en ik denk dat Thierry in geval van een interne verkiezing, gewoon aanblijft.

MaxiCosi24 | 28-11-20 | 17:00

Bartje begint helemaal door te slaan. Manisch obsessief. Zijn fanatisme doet me denken aan de communistenjacht door Mc. Carthy in Amerika, de jaren na WO II. Bartje ziet overal anti-semieten, Mc Carthy was overtuigd van een communistisch komplot om de regering van de USA te infiltreren. Bartje is retescherp op het bruine gevaar Hij ziet het dan ook overal. Zaait angst en haat met zijn niet aflatende verhalen vol bewijzen. Zie je wel! Ik wist het toch? Hang them high! Geeft zelf voeding aan komplottheoriën. En zo sluiten de rijen van de deugers en ontstaat een nieuw soort nationalisme. Onder ons de betrouwbaarste hoeders en beschermers van de Nederlandse waarden. Zou het?

squadra | 28-11-20 | 16:16 | 1

Een artikel over Baudet met een zeer hoog "roddel" gehalte.

Het artikel zou serieus kunnen worden genomen als het onderbouwd zou worden met feiten die voor iedereen te controleren zijn.

Tegenstanders van Baudet kunnen zich uiteraard vinden in de roddels over Baudet en zullen de roddels graag geloven.

Voorstanders van Baudet willen feiten zien. Want die missen we in het artikel.

Kortom, het artikel blijft een beetje in de lucht hangen.

Swieberj | 28-11-20 | 16:14 | 1

Hete lucht dus, heb ook nog geen normalen feiten gezien.

jan huppeldepup | 28-11-20 | 16:38
-weggejorist-
Bellifluficus | 28-11-20 | 16:11 | 1
-weggejorist-
Zoishetmaarnet | 28-11-20 | 16:09

Klasse stuk Bart, bedankt

Uqbar | 28-11-20 | 16:04

Best beangstigend ook hoe je blijkbaar tegenwoordig op basis van hearsay, anonieme bronnen, rancune en wat screenshots geslachtofferd en vleugellam gemaakt kunt worden.

DrumPiet | 28-11-20 | 16:03 | 3

Bij Baudet is echt wel meer aan de hand, hoor.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 16:12

Er lopen twee zaken continu door elkaar heen. Baudets persoonlijke ideeën en gesprekken en de politieke standpunten van FvD. Wat betreft die laatste is er bij mijn weten nooit een antisemitisch partijstandpunt geweest. In theorie kan dat ook best, ongeacht of Baudet persoonlijk bedenkelijke standpunten heeft. Dat zal mij echt worst wezen zolang hij er niet politiek naar handelt, en dat had ik hem tot nu toe nog niet zien doen.

Echter de recente ontwikkelingen hebben die twee zaken totaal met elkaar vermengd. Doordat in partij appgroepjes antisemitische teksten zijn geuit die vervolgens getolereerd worden of in elk geval te weinig tegen opgetreden, krijgt de partij zelf als geheel een antisemitische kleur. Doodzonde, maar ook oliedom. Want, zoals meerdere hier al noemen, dat is denk ik niet waar het gros van de FvD stemmers zich mee associëren. En dus verlies je daarmee een groot deel van je kiezerspotentieel.

volksvaderland | 28-11-20 | 16:03 | 1
-weggejorist-
Zoishetmaarnet | 28-11-20 | 16:14

Inmiddels meer dan 1000 psychologen van de koude grond in de panelen en duiders met meer of minder onderbuikgevoelens en wensdenken.
Maar het gaat nog altijd over Baudet maar niet met Baudet. Vraag aan de Geenstijl: Laat Baudet eens reageren, zijn verhaal en denkbeelden klip en klaar neerschrijven in de panelen. Dan hebben twee zijden van de medaille. En dan? Ga je gang.

PieterPassant | 28-11-20 | 15:59 | 3

"Laat Baudet eens reageren..."
Die gelegenheid hebben de MSM al ruimschoots geboden. Ik vrees dat er niets nieuws tevoorschijn gaat komen. En of Baudet nog wil...

Schoorsteenveger | 28-11-20 | 16:03

@Schoorsteenveger | 28-11-20 | 16:03: "En of Baudet nog wil."Niet voor een ander denken houd ik mij altijd voor.. Maar je zou wel eens gelijk kunnen hebben. En nee, niet z'n eigen verhaal laten afdraaien, maar confronteren met de kern van reacties in deze panelen. Kortom: heeft Baudet sympathie met racisme en bruinhemd(isme).

PieterPassant | 28-11-20 | 16:23

@PieterPassant | 28-11-20 | 16:23:
Hij zal het in alle toonaarden ontkennen, zoals hij dat altijd gedaan heeft. En ik denk dat hij dan ook nog gelooft dat hij oprecht is. Zoals ik hier al betoogde, ik meen dat hij zich bóven en búiten alle ruimte bevindt waarbinnen kritiek gerechtvaardigd is. Maar ja, ik speculeer hier ook maar een beetje langs mijn neus weg. Het blijft voor mij een centraal punt dat hij in staat blijkt om zowel figuren als Hiddema en Cliteur aan zich te binden als figuren als Freek Jansen tot vertrouweling te maken, en dan niet voor even maar voor langere tijd. Dan moet je een speciale kwaliteit hebben, een magische, bedwelmende vorm van charisma. De oefening van Bart Nijman zie ik in dit licht ook als een soort van oefening van berouw, alsof hij 'cold turkey' heeft ondergaan om zich te bevrijden van de macht die Baudet over hem heeft gehad.

Schoorsteenveger | 28-11-20 | 16:37

Wat een flut stuk, veel mooie stukken van u mogen gelezen, soort van afrekening en persoonlijke rancune.

jobro | 28-11-20 | 15:54
-weggejorist-
Zoishetmaarnet | 28-11-20 | 15:53 | 1

Onbegrijpelijk, hoe lang zo velen, zelfs prof Cliteur, meegelopen hebben met deze Bruinsmarcheerders. Zo wisten ook dit soort figuren in 1932-33 de macht in Duitsland te veroveren, waarbij de rest blijvend wegkeek.

Harrybr | 28-11-20 | 15:31 | 5

@harrybr,

Welke bruinsmarcheerders?
Een partij met 48.000 leden had een jongerenafdeling, waarvan er een paar de fout ingingen. Er is veel mis met de afhandeling daarvan, maar het staat los van alle democratische principes van FvD.

Als je dan per se wil godwinnen;
- SP-jongeren kiezen met 75% vd stemmen een stalinist als voorzitter;
- GL zet een moslimbroeder op een verkiesbare zetel;
- zogenaamd "realistisch rechts" VVD en CDA onderschrijven de racistische leugens van blm;
- Kaag (d66) doneert miljoenen aan holocaust predikende terreurclubjes.

Vooral dat laatste is best een punt. Geen anonieme idioot in een app-groep, maar een minister; die vervolgens met 113% van de stemmen tot D66 partijvoorzitter wordt gekozen. Niemand in die partij heeft er dus moeite mee dat zij met terroristen op de foto staat.

Dandruff | 28-11-20 | 16:16

@Dandruff | 28-11-20 | 16:16:
Goed gesproken.
Het is jammer dat velen het valse spel van de media nog steeds niet doorzien. Dat je dit tegenwoordig ook op Geenstijl moet constateren is een triest feit.

MaxiCosi24 | 28-11-20 | 16:45

@MaxiCosi24 | 28-11-20 | 16:45:

GS heeft ook aandacht besteed aan de perikelen bij SP, GL en D66. Ik schat GS daarom hoger in dan de MSM, en geloof Bart als hij zegt dat oa Machteld Zee en Douglas Murray afstand hebben genomen van Baudet. De beschuldigingen komen dus niet van links, maar juist van rechts; bijvoorbeeld ook van diverse ex-FvD-ers.
En dan wordt het toch een opstelsommetje van een etentje hier en een gesigneerd boekje daar, en vriendschappen met diverse racistische figuren.

Eerlijk gezegd denk ik nog steeds niet dat Baudet een echte racist is. Maar hij doet te weinig om dat beeld te weerleggen. Als hij graag mensen op de kast jaagt moet hij dat ook eens met zijn eigen achterban doen. En je kan wel een keer uit eten met een racist; maar je wil hem niet in je democratische partij hebben, zeker niet bovenin.

Dandruff | 28-11-20 | 17:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik ben geen fan van Otten maar achteraf heeft hij dingen toch goed gezien en heeft hij het lef gehad om die aan te kaarten. Ik merk dat Baudet een soort Frans fascistisch gedachtegoed ambieert en dat is in geen enkel opzicht te rijmen met zijn grootste achterban teleurgestelde VVD-ers die een liberaal-conservatieve agenda willen uitvoeren. Wat Baudet wilt, moet je niet willen, maar bovendien schat ik in dat er geen grote markt voor is en uiteindelijk is dat gedachtegoed ook moeilijk inpasbaar in een democratische politiek. Politieke machtsvorming neigt toch altijd naar het centrum, buitenissige theorieen worden kaltgestellt. In een schrijversrol heeft Baudet een veel grotere vrijheid om zijn gedachten in boeken neer te zetten, dan in de politiek. Misschien had hij wel nooit de politiek moeten ingaan, maar dat hij tijdelijk succes heeft gehad, is ook weer waar.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 15:28 | 6

Het is wat Baudet wil. www.vandale.nl/hij-wil-of-hij-wilt
De taalnazi's hebben wat dat betreft gelijk, maar zeggen natuurlijk weer niks over wat ik heb beweerd.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 17:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Bij de provinciale verkiezingen winst gebeurde zoveel dat niet OK was, dat ik mij echt afvroeg met wie wij hier te maken hebben. De hele media viel over het woord boreaal en bleef hier maar in hangen, maar er gebeurde zoveel meer.
Elke lijsttrekker die dit ervaren heeft, kan beamen dat de speech na zo'n spetterende verkiezingsoverwinning de mooiste momenten zijn die je kunt meemaken. De kiezer heeft gelijk, dus jouw verhaal was het beste. Je mag je publiekelijk hard over je eigen bol aaien, een plaagstootje naar je concurrenten uitdelen, maar ook weer toenadering zoeken, want er moeten de dag erna coalities gesmeed worden. En wat doet Baudet? Die komt met zijn boreale uil van Minerva speech en jaagt daarmee in 1x zijn vers gewonnen kiezers weer weg en maakt hiermee het werk van de provinciale coalitie onderhandelaars onmogelijk. Dat je op zo'n geweldig moment niet in staat bent normaal te acteren en niet in staat bent de gevolgen van je eigen handelen te overzien.

flashforward | 28-11-20 | 15:26

En ik altijd maar denken dat hedendaags antisemitisme een typisch links verschijnsel is.

JP Balkenbrij | 28-11-20 | 15:18 | 1

Leg dat de wappies hier maar eens uit...

MaxiCosi24 | 28-11-20 | 15:21

Waar ik nog weinig over gelezen heb is Baudet's gebruik van middelen. Als ik de maand november overzie van presentatie van de top 10 in Ahoy op 1 november tot vandaag dan vraag ik mij wél af hoe dit gebeurd kan zijn zonder dat er nog andere zaken spelen.

Simon_GS | 28-11-20 | 15:18 | 4

Het ene moment heel overtuigd van zichzelf, een volgend moment nogal down. Waar denk je dan aan?

Rest In Privacy | 28-11-20 | 15:30
▼ 1 antwoord verborgen

De kritische noten worden zorgvuldig weggejorist...

heavydigit | 28-11-20 | 15:12 | 3

Ja viel me ook op, stond niets schokkends in die tegels van user 'zondagochtend'.

MaxiCosi24 | 28-11-20 | 15:20

Onzin zie alleen maar kritische noten

JanAmsterdamEnzo | 28-11-20 | 15:32

Inderdaad, er wordt gretig gejorist met pro-Baudet plemsels

M13 | 28-11-20 | 21:54
-weggejorist-
kwekkwek | 28-11-20 | 15:09

Het probleem met Baudet is dat hij megalomaan is. Daar komt alles uit voort, zijn koketteren, zijn polemiseren, zijn radicaliseren. Hij denkt op een hoger plan te opereren dan al zijn volgers, maar ook verheven te zijn boven zijn getrouwen. Ik denk dat hij in de illusie leeft dat hij al dat ultra-rechtse denken waar wij ons zo snel van distantiëren op een andere, hogere, en zuiverder wijze begrijpt, en dat hij daardoor ook nooit beschuldigd kan worden van antisemitisme of nazi-sympathieën. Voor Thierry Baudet is Thierry Baudet "beyond" extreem-rechts, hij meent dat mét hem een nieuw tijdperk aanbreekt, dat hij zich op eenzame hoogte bevindt en bijgevolg ook bóven alle vorm van kritiek staat.
Het gevaarlijke van Baudet is dat hij een persoonlijkheid heeft die zowel figuren als Cliteur en Hiddema aan zich kan binden, lieden die zich optrekken aan zijn intellectualisme als engnekken als Freek Jansen die zich juist door de donkere kant van hem aangetrokken voelen. Baudet ziet, zo denk ik, daar nou juist het bewijs in dat hij aan iets nieuws, iets groots bezig is.
Met name de reactie van Murray vind ik terzake alarmerend. Murray heeft, zoals ik het lees, meteen begrepen hoe gevaarlijk Baudet is, niet omdat hij een rabiate jodenhater of een neonazi is, nee omdat hij iemand is die als katalysator in staat is om een enorm grote ruimte te creëren waarbinnen al dat gespuis zich veilig voelt en kan gedijen.
Hiddema moet dat uiteindelijk, al te laat, ook begrepen hebben. Hij zwijgt nu in alle talen, valt openlijk Baudet nog steeds niet af, en dat zegt veel. Je ziet bij Bart Nijman ook zoiets als het met pijn afscheid nemen van een kameraad. Hoe kon ik al die tijd zo blind zijn lijkt de centrale gedachte te zijn, hoe kan ik het steeds maar niet begrepen hebben.
Het probleem met Baudet is dat hij zelf niet beseft hoe gevaarlijk hij is. En het probleem met FvD, of wat daar van over is, is dat nog maar moet blijken wie zich waarom door Baudet's missie voelde aangetrokken. Daar lopen nog wel een paar hele foute figuren rond.

Schoorsteenveger | 28-11-20 | 15:02 | 13

Ik heb dat interview van Goede Morgen Nederland met Thierry gezien. Het is vooral eng hoe Baudet zichzelf steeds complimenten gaf. Dat deed hij via anderen. Zo zou zijn geliefde gezegd hebben dat hij de meest eervolle man is die zij ooit gezien heeft. En door zijn plan van de boedelscheiding 'ridderlijk' te noemen. In werkelijkheid is het natuurlijk een slim plan om zo veel mogelijk weer terug in handen te krijgen. Want de naam, met naamsbekendheid, beeldmerk, emailadressen en sociale mediakanalen waren sowieso van hem. En dan zou over datgene wat overblijft een ledenstemming komen. Waarvan hij natuurlijk denkt dat hij die ook wint, want FVD-leden stemmen eerder op Baudet dan ene Rob Rooken.

BigBaron | 28-11-20 | 15:43

@Graaf_van_Hogendorp | 28-11-20 | 15:37:
dan zitten we met hetzelfde probleem. Hoe al die alarmerende verhalen te rijmen zijn met de trouw van Hiddema en Cliteur, en eigenlijk ook van Nanninga, en, op afstand weliswaar, van Bart Nijman. Met name de houding van Murray vind ik alarmerend. Ik zou graag van hem horen wat hij nou precies zo gevaarlijk vindt aan Baudet.
En ja, raaskallen als je teveel op hebt, dat is toch wat anders dan je ware aard tonen als je beschonken bent. Ik heb in mijn leven toch wel wat enge momenten gekend waarop mensen die ik dacht te kennen onder de invloed van alcohol een heel onaangename kant van hun persoonlijkheid lieten zien. Dat was dan niet zomaar wat dronkemanspraat, maar een masker dat even af ging.

Schoorsteenveger | 28-11-20 | 15:50

Helaas lijkt je analyse te kloppen.

P-unit | 28-11-20 | 16:17
▼ 10 antwoorden verborgen

GS heeft vaak genoeg de aars van die Baudet lopen likken. Nu weten ze niet hoe snel ze zich van hem moeten distantiëren. Logisch misschien maar men had dit al kunnen zien aankomen.

Zzzzooooffff | 28-11-20 | 15:01

Net weer een kleine donatie gedaan aan GeenStijl. Gewoon als teken van waardering.

Lafayette | 28-11-20 | 15:00

Mijn joodse moedertje waarschuwde mij voor zonder bewijzen rondroepende figuren zoals o.a B. Nijman. Haar waarschuwing luidde, je kijkt ze wel op de kop maar niet in de strot.

PopeyeKamper | 28-11-20 | 14:59 | 5

Man man man.... hoeveel mensen moeten zich nog komen melden met soortgelijke verhalen voordat je eindelijk inziet dat er een structureel probleem zit.
Of is het pas bewijs als ze bij jou persoonlijk aan de deur aan komen bellen om stukken te laten zien, geluidsfragmenten laten horen of persoonlijke verhalen vertellen?
Natuurlijk blijft een deel van de bewijsvoering anekdotisch, maar op het moment dat er zó veel mensen met zulke verhalen komen is er maar één conclusie mogelijk.

Ik vind het vooral jammer. Er was in potentie een mooie nieuwe beweging. Opgezet door Baudet, zeker! Maar ook gesloopt door Baudet.

DatInternetDingetje | 28-11-20 | 15:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Goed artikel Bart

buster24 | 28-11-20 | 14:55 | 1

mooi stuk inderdaad. merkwaardig en angstig om te lezen dat er nog zoveel adepten gedachtenloos een deze megalomane gevaarlijke fantast aan blijven lopen. misschien kan Hiddema wat ophelderen om de laatste adepten te ontmoedigen, maar hoe clean is de Theomeister eigenlijk?

klaus trofobiel | 28-11-20 | 15:09
-weggejorist en opgerot-
zondagochtend | 28-11-20 | 14:53

'Baudet kan beter niet met supremacisten gaan dineren. Niet als ie wil dat zijn FvD blijft groeien als 'partij van de liefde'. Blijf weg van de shagrokende nietsnutten van NVU en Stormfront, laat je niet verleiden door de witte wijndrinkers van Erkenbrand en hoed je voor quasi-intellectuele boekjesracisten uit het buitenland. Maar toch. Wij kennen Thierry een beetje, en hij is gewoon een intellectuele paradijsvogel die weet dat degene met de felste veertjes de meeste aandacht krijgt. Dat vinden we leuk aan 'm - het is véél levendiger dan het stijve gemeneer-en-mevrouw van die door Haagse PR-krampachtigheid bestuurde trekpoppen met sticks up their asses. Maar dat is het enige waar de media tegen bestand zijn. Saaiheid en voorspelbaarheid, zodat ze kunnen blijven denken dat ze het narratief begrijpen en dat ze een streepje slimmer zijn dan de rest. Al die humorloze en extreem ernstige linksmensen bij de MSM denken bovendien dat iedereen in de wereld net zo ideologisch is als dat ze zelf zijn, en ontkennen daarmee het soort intellectuele flaneur dat een nazistandpunt net zo geestig vindt als een opvallende das. Daar worden ze altijd enorm voorspelbaar boos en bekrompen van in de MSM. Vandaar dat Baudet altijd in opperste verbazing reageert als hij wordt overvallen door journo's die opheldering eisen over dat ie met iemand gepraat heeft die zij op voorhand zouden uitsluiten. Omdat hij niet snapt waarom ze daar wat achter zoeken.'

JohnLocke | 28-11-20 | 14:48 | 3

Niemand zal ontkennen dat de MSM schijtlinks zijn.
Maar Baudet wordt nu niet aangevallen op een etentje. Ook niet op intellectuele flaneur, zelfs niet op nazi-verheerlijking in een app-groepje. Probleem is dat degenen achter die nazi-verheerlijking niet gestraft werden, maar leuke functies kregen bij FvD.

Dat is echt een probleem. En in die context wordt een etentje met een white supremacist ook problematisch. Reeksen verhalen over dergelijke uitlatingen eveneens; bewezen of niet.
Ik geloof nog steeds niet dat Baudet echt en oprecht een antisemiet of een racist is. Maar het is zijn eigen gedrag dat aanleiding geeft tot die stelling.

Dandruff | 28-11-20 | 15:29

So true. Maar toch ook mismanagement (zie reactie Dandruff) als je weet dat linkse MSN (en Bart Nijman) je bloed wel kunnen drinken. De coach Otten al een tijd geleden opgestapt. Checks and balances... geen politiek gevoel. Jammer dit. 'Want... het probleem, meneer, dat blijft. Dat blijft. Mensen hebben er meer dan genoeg van.'

boreaal | 28-11-20 | 17:48
-weggejorist-
jan99 | 28-11-20 | 14:41 | 3

Hee wat leuk, een topic over FvD.

Sjiek | 28-11-20 | 14:37

Tjerrie's rare gedrag van de afgelopen week onderschrijft bovenstaande. Hij is allesbehalve een stabiele persoon. Dat is een tijdje ook zijn kracht geweest. Maar op het moment dat zo iemand de top heeft bereikt (en dat ging vrij snel), is er alleen nog maar het ravijn.

Ik heb Rutte eigenlijk altijd verafschuwd, om zijn denkbeelden, schaamteloze leugens en ongrijpbaarheid. Tot afgelopen jaar.

De wereld veranderd snel. We leven in het tijdperk van de narcist. Influencers maken met stijl boven substantie onze westerse cultuur onveilig, politici zijn steeds vaker intolerante solisten die onverholen verkondigen dat alleen zij het juiste pad kennen en mensen blijken in groten getale steeds vatbaarder voor rabiate complot denkbeelden. We hebben van een afstand de shitshow van D. Trump vier jaar mogen aanschouwen. En gezien dat hij bijna een tweede termijn had gepakt. (wordt vervolgd)

Ruud_Berzerker | 28-11-20 | 14:35 | 6

@snakedogman | 28-11-20 | 15:26: Trumps probleem is dat hij van alles roept en beweert en belooft, dat vervolgens niet waarmaakt, maar daar niet op afgerekend wenst te worden.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 15:34

@Kuifje-naar-Brussel | 28-11-20 | 15:34:

Trump heeft het politieke en raciale geweld van de "democraten" inderdaad niet kunnen stoppen. Ik vraag me af welke politicus dat wel had gekund, aangezien niet alleen de "democratische" partij maar ook de MSM, Hollywood-sterren en tech-reuzen als YT en FB daar aan mee deden.

Maar Trump heeft ook veel dingen wèl bereikt; meer banen en hogere minimumlonen voor (met name) zwarte en Latino Amerikanen, afschaffen van three-strikes-out, diverse vredes in het Midden Oosten, noodzakelijke maatregelen tegen China en Iran, etc.

Dandruff | 28-11-20 | 16:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Vooral het denkbeeld dat er donkere onzichtbare krachten ons wereldbeeld constant aan het manipuleren zijn is dit jaar behoorlijk 'mainstream' geworden, mede dankzij promotors als Trump en ook Baudet. Je kunt de media niet vertrouwen, je kunt de politiek niet vertrouwen, je kunt je buurman niet vertrouwen. Allemaal hebben ze een vooropgezet plan om jou te schaden en de verkeerde richting in te duwen.

Rutte is al bijna tien jaar de baas van Nederland. We kennen hem inmiddels goed met al zijn onhebbelijkheden, maar ook zijn krachten. Hij biedt de Nederlanders ondanks zijn denkbeelden toch een ding wat op dit moment zwaar telt: stabiliteit. Je weet wat je krijgt met hem. En hij heeft dit jaar door zijn optreden in de coronacrisis toch ook flink gewonnen aan menselijkheid. Het gaat me te ver om mijn stem bij de volgende verkiezing op hem uit te brengen, maar bij gebrek aan een redelijk alternatief zal mijn blanco stem toch naar hem toe gaan. En daar heb ik vrede mee.

Ruud_Berzerker | 28-11-20 | 14:35 | 4

Dat is natuurlijk een verklaarbaar gevolg van mondialisering en het internet. We staan zowel in het echt als virtueel steeds meer in verbinding met elkaar, maar tegelijkertijd hebben we maar op weinig van deze zaken invloed. Zelfs op de lokale/nationale politiek lijkt de invloed van de individuele burger steeds minder te worden omdat steeds meer wordt bepaald in internationaal verband (VN verdragen, EU politiek). Het zit niet in de menselijke natuur om allerlei vreemde machten waar we geen controle op hebben te vertrouwen. Dan heb je nog de opkomst van Big Tech, die met haar bijna-monopoliepositie op informatievoorziening natuurlijk (en inmiddels voor steeds meer mensen duidelijk) ons wereldbeeld inderdaad constant manipuleert. Nu kun je zeggen dat het wereldbeeld van alle mensen in de geschiedenis constant gemanipuleerd werd (er was nog geen big tech, maar wel de kerk, de staat, de krant) dus dat het niets nieuws is, maar toch. Het is misschien eerder dat nu meer mensen zich er bewust van worden en misschien is dat juist wel goed.
Hoe "menselijk" een Rutte is interesseert mij eerlijk gezegd geen zier. Wat ik wil zien is goed beleid dat ook nog ergens over gaat en waarvan ik het idee heb dat het een faire afspiegeling is van wat de Nederlandse bevolking wil. En daar heb ik zo mijn twijfels over bij een hoop zaken en dan met name immigratie en steeds-meer-EU. Twee zaken waarvan we toch met een aardige zekerheid kunnen zeggen dat er in Nederland een meerderheid is voor minder van beiden, terwijl we er juist steeds meer van krijgen, wat we ook stemmen.

snakedogman | 28-11-20 | 15:37

@Dandruff | 28-11-20 | 15:17:
Ja helaas is dat hoe de politiek werkt. Ik verdedig Rutte's beleid niet, maar elke politicus die zo lang overleeft als hij zal rare bochten moeten nemen. Zet daar een Baudet of Wilders tegenover die alles op een zogenaamd compromisloze wijze benaderen en wat krijg je dan? 0 resultaat en alom teleurstelling bij de kiezer.

Blm en kozp zijn lachtertjes. Dat zijn kleine splinter groepjes die een gat in de markt ontdekt hebben en dat zullen uitbuiten voor wat het waard is. Rutte moet daar misschien geen aandacht aan besteden maar ja, hij wil ze graag verbinden, he.

Ruud_Berzerker | 28-11-20 | 16:06

@Ruud_Berzerker | 28-11-20 | 16:06:

Hoezo "compromisloos"?
Het was Baudet die ooit opriep tot een "zakenkabinet" waar desnoods alle partijen aan konden deelnemen. En Wilders zat in een gedoogconstructie met CDA en VVD. Groot voordeel van dat gedoogkabinet was dat elk kabinetsplan leidde tot daadwerkelijke discussies in het parlement.

Het zijn de linkse partijen die compromisloos zijn, door principieel te weigeren met tegenstanders van de sharia in een regering te zitten.

En wat kozp en blm betreft. Je kunt kleine groepjes die tot raciaal geweld oproepen wel "lachertjes" noemen, maar kijk naar wat ze al bereikt hebben. Het Sinterklaasfeest wordt in een paar jaar tijd aangepast, dankzij 100% steun van de NPO, overheid (justitie vooral!) en de politiek. Ondertussen roept kozp dat na de grijze Pieten ook Sinterklaas weg moet; en daarna Kerst en Pasen.
Ik zie Rutte en de VVD daar niet tegen in opstand komen, jij wel?

Die "lachertjes" van een paar honderd gesubsidieerde racisten bepalen dus uiteindelijk het beleid. Daarom staat Wilders al 10 jaar voor de rechter voor "minder", terwijl oproepen tot kopschoppen en doodschieten door onze NPO, overheid en politici worden gezien als "woordkunst".

Dandruff | 28-11-20 | 16:38
▼ 1 antwoord verborgen

Er is nog altijd geen hard bewijs tegen de heer Baudet.
Slechts complottheorieën en mogelijk valse getuigenverklaringen.
En FvD heeft nog steeds zetels na deze publiciteits clusterfuck.
Of hij racist, jodenhater of fascist is? Ik denk het niet. En ook al was ie het wel, dan staat het mensen vrij om er gewoon niet op te stemmen.

Er is momenteel een 'Great reset' bezig die allerlei soorten fascisten zeer gelukkig maakt, van corrupt politicus tot BOA. Google het maar gewoon even
World Economic Forum - The Great Reset

MaxiCosi24 | 28-11-20 | 14:35 | 6

@MaxiCosi24 | 28-11-20 | 14:51: Nee, al eerder uitgezocht. Fakenews. Zou je ook kunnen doen. Probeer eens "The Great Reset + Reality Check". Echt heel grappig wat je dan leest .

Joris-nummer-zeven | 28-11-20 | 15:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Net zoals voor de verkiezingen er altijd wel een VVD'er eventjes PVV corvee heeft, Was het antisemitisme gewoon een plan om wat stemmen bij de achterban van Kaag, GL en DENK weg te trekken.

C10H12N2O | 28-11-20 | 14:33

Mooie foto's van Thierry. Stonden in Elseviers Weekblad een paar jaar geleden met Thierry ook op de cover.

ofarim | 28-11-20 | 14:31 | 1

Foto's van Thierry die zichzelf de das om doet: veel treffender kun je het echt niet uitbeelden ...

swaffelstokje | 29-11-20 | 01:43
-weggejorist-
Isditandersgenoeg | 28-11-20 | 14:27 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

De val van Thierry lijkt Nijman's stepping stone om als Serieuze Journalist erkend te worden. (Dat dit artikel met Nijman i.p.v. Van Rossem ondertekend is spreekt boekdelen).

Nijman loopt tegen de 40 en ik kan mij dan voorstellen dat je op een gegeven moment wel enigszins klaar bent met alhier gebezigde puberale kretologie als 'huiliehuilie' , 'wegjorissen' en 'neuqen'. Dan begrijp ik dat je verder wilt in je vak en/of meer erkenning wilt. Dat is wel gelukt. Misschien een beetje te goed zelfs.

aapbroodje | 28-11-20 | 14:24 | 4

Misschien bij de VARA bode.

de honden blaffen... | 28-11-20 | 14:38

Hij kan ten minste wel fatsoenlijk schrijven. De Verdonschot column waar ik vanuit Nijman's op klikte was een onleesbaar vodje.

Ruud_Berzerker | 28-11-20 | 14:46
▼ 1 antwoord verborgen

FvD-bestuurslid Olaf Ephraïm over Baudet: “Maar ik ken hem langer en durf met de hand op het hart te beweren dat hij geen fascist, homofoob of nazisympathisant is. Dan zou ik, met Joodse roots, namelijk allang weggelopen zijn.”

Over de avond waar Nicky Pouw een brief over schreef: “Niemand heeft dezelfde avond excuses van Thierry Baudet gevraagd, niemand heeft geëist dat hij welke woorden dan ook zou terugnemen. Niemand heeft gevraagd of hij weg zou gaan.”

Dat zijn veelzeggende woorden die ik serieuzer neem dan de persoonlijke aanval van Nanninga en Nijman op Baudet.

Superkwatta | 28-11-20 | 14:23 | 6

Ach Hitler had een Joodse vriendin; Rosa Bernile Nienau.

Inferi0r | 28-11-20 | 15:29

In NL schieten veel mensen snel in een pavlov-reactie bij het horen van bepaalde kretologie. Kudde-gedrag. Aangeleerd wat je moet denken en hoe je moet reageren om te “deugen”. Dat is ook totalitair. Kritiek op de subversieve intrigant Soros wordt door marxisten meteen antisemitisch genoemd, maar kritiek op Netanyahu dan weer niet. Zo krom is het. Terwijl kritiek op Soros op zijn acties gericht is, niet op zijn afkomst of vermogen.
Ik vind de ontwikkelingen van de laatste jaren door het beleid van de zogenaamd gematigde gevestigde partijen extreem.
Nederland als land overdragen aan de EU. Soevereiniteit inleveren. Nooit doen als klein land, dat eindigt in een overname door de grote landen.
Tienduizenden migranten per jaar binnen laten waarvan een groot deel Afrikanen en moslims. Is disruptief en heeft niks met het helpen van vluchtelingen te maken, want die kun je in groteren getale en effectiever helpen in de eigen regio.
Dan de lankmoedige aanpak van de totalitaire en regressieve islam, ook volstrekt insufficiënt.
Deze drie zaken zijn pas echt extremistisch, maar dat wordt door de meute niet zo gezien omdat het kartel en de media het ondersteunen. Het zijn hele slechte en duistere ontwikkelingen.
Dan zijn er twee partijen in NL die dat ook lijken in te zien. Terwijl een veel groter aantal partijen op dit onzalige pad willen door marcheren.
En dan wordt de politiek leider van één van die partijen disproportioneel hard aangevallen waardoor FvD beschadigd raakt. Wie staat in de handen te wrijven bij deze lynchpartij?

Superkwatta | 28-11-20 | 16:22

Exact, dat is wat er aan de hand is! De 'deugers', die het monopolie op het 'gelijk' op eisen zijn te lui en te dom om aan waarheidsvinding te doen. Lopen met oogkleppen op, vinden dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is maar de hoofddoek - vlag van de totalitaire islam - moet kunnen, ze komen er wel achter als hun dochter straks uit school komt in het uniform van de islamitische staat. Leg je kind dan maar eens uit waarom je dat liet gebeuren!

Bandera | 28-11-20 | 20:07
▼ 3 antwoorden verborgen

Ach, weer een hele lap tekst van Bart-ik-ben-het-BEU Nijman. Ik hoef niets te lezen, ik weet nu wel uit welke hoek zijn wind waait. Wel hele leuke foto's van Thierry!

Knitty | 28-11-20 | 14:23

Je moet de Thierrysoep nooit zo heet eten als Bart 'm opdient. Maar als dougie thierry excommuniceert vind ik dat wel een domper.

Schwanzeleber | 28-11-20 | 14:22

Zijn we er toch weer ingetuind.

IndoFortuyn | 28-11-20 | 14:21

Heel veel bewijs. Maar Is er nog meer? Baudet heeft duizenden keren een speech gehouden in het land om de FvD groot te maken. Zijn er antisemitistische teksten op beeld en geluid daarvan? Tijdens die ontmoetingen met "het volk" ging hij natuurlijk ook in gesprek met de kiezers om hem heen. Enig beeldmateriaal met geluid waar hij betrapt wordt op antisemitistische uitspraken. Met al die camera's moet dat toch een peulenschil zijn. Niet dat ik de getuigenverklaringen wil bagatelliseren, maar buiten de boreaal speech moet er toch meer zijn? Ik moest trouwens erg lachen om de Baudet Luckie tv persiflage.
www.gids.tv/video/280896/thierry-baud...

dijkbewaker | 28-11-20 | 14:21

Juist! Een gedegen verhaal dat bevestigt wat ik zelf ook al tijden schrijf hier op GS. Baudet maakt te veel uitglijers naar de neonazistische kant om ze te kunnen afdoen als ironie, sarcastisch bedoeld of als grap. De "plausible deniability" die hij altijd probeerde te suggereren werkte helaas bij een zeer groot deel van de reaguurders hier, waarvan een groot deel weer fervent verdediger en kritiekloos medestander bleek van Baudet.

Nu pas vallen zij hem af, terwijl een goed verstaander allang doorhad dat er aan Baudet van alles niet klopte. Of men was en is het nog steeds met hem eens in zijn waanzinnige uitspraken over het Jodendom, de Deep State, de kongsi van kartelpartijen en de "terreur" van Europa. En niet te vergeten Soros. Het verbaast me niet meer, welke kritiekloze steun Baudet kreeg en krijgt, op basis van zeer twijfelachtige overtuigingen.

Zoals ik het zie was het incident met de appjes van de jFvD slechts het topje van de ijsberg en was Baudet al veel langer intern onhoudbaar. Wel moet gezegd: De spijtoptanten van nu, Cliteur, Annabel, de klokkenluidster zelf: Ze hebben een ton boter op het hoofd, want hebben Baudet tot nog toe gedekt en gesteund in zijn waanzinnige uitingen. Dat alleen al wekt verbazing, niet in de laatste plaats Joost Eerdmans, die ook op de hoogte moet zijn geweest van Baudets voorkeuren en desondanks recnt nog aanhaakte. Maar ook FvD is tenslootte een goedlopende baantjesmachine geworden en zelfs bij Baudet moet de schoorsteen blijven Rooken.

Maar ook: Gefeliciteerd Nijman met je onderzoekswerk en je ongezouten mening! Het blijkt dat je je weinig gelegen laat liggen aan de oordelen van anderen en gaat ondanks dat je door velen gezien wordt als een soort "verrader van de goede zaak" hier bij GS ga je gewoon door met het neerzetten van de feiten. Top.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 14:20 | 16

@tipo | 28-11-20 | 14:52:

Hele flauwe. Ongeacht wie dat FvD programma heeft geschreven heeft Baudet dat programma wel jarenlang uitgedragen.
Bovendien klinkt "het enige goede" hier een beetje suf, omdat het partijprogramma van een partij doorgaans het meest relevante van een partij is.

Dandruff | 28-11-20 | 15:02

@dijkbewaker | 28-11-20 | 14:53: Reactie op Bl over liefde maakt blind.
Overigens liefde maakt niet blind want ze zit naast me en 100 meter verder woont een dochter die ik elke dag zie plus mijn kleinkinderen waarvan ik erg kan genieten. Een wereld van verschil met Baudet die ik interessant vindt sinds zijn promotie betreffende de EU. Nou laat ik me toch weer verleiden tot een reactie terwijl ik eigenlijk wat beters te doen heb dan je voor de zoveelste keer op je vingers te tikken wegens onzin uitspraken.

dijkbewaker | 28-11-20 | 15:07
-weggejorist-
swaffelstokje | 28-11-20 | 18:21
▼ 13 antwoorden verborgen

Trieste ontmaskering... ik ben in begindagen actief geweest voor de partij hier lokaal. Niet officieel overigens. In de hoop dat hier een fatsoenlijk rechtse partij aan het ontstaan was. Samen met hoop andere enthousiaste redelijke mensen. Door strakke touwtjes van Baudet was er weinig ruimte voor initiatief. En veel ideeën en enthousiasme werd in kiem gesmoord. Mensen haakten teleurgesteld af.

Later met vertek van Otten was ik al in de minderheid toen ik zei dat Otten wel punt had. Daarna ben ik met alle activiteiten gestopt. Ontgoocheld door gang van zaken en wazig geleuter van Baudet. Laatste jaar tot nu was ik wel lid op papier maar mentaal al afgehaakt. Deze week was wel bewijs dat Baudet van padje af is geraakt.. als ie dat niet altijd al was. Heb lidmaatschap ook opgezegd.

Goed stuk van Nijman!
Jammer dat er nog zo veel fantasten achter Thierry aan lopen en maar Media, Soros en hele complot achtige ideeën roepen zodra er kritiek komt. Die blijkbaar door heeeeel veel mensen om hem heen nu bevestigd worden. Soms is het ook gewoon wat het is. Foute boel!

iustus | 28-11-20 | 14:20 | 1

U dacht bij het FVD een fatsoenlijke rechtse partij te vinden? De PVV is voor u niet fatsoenlijk genoeg? Notabene buiten het FVD is de PVV de enige partij die voor de burger opkomt, tegen de massa immigratie, en tegen de islamisering is en voor het behoud van onze cultuur. Thierry Baudet heeft verkeerde keuzes gemaakt, ja zeker, maar het ontmenselijken wat er hier gebeurt is beneden alle peil. En u beweert dat Otten na zijn vertrek wel een punt had? U weet toch wel waarom die man werd weg gebonjourd??

Bandera | 28-11-20 | 20:35

Is er al een reactie bekend van zijn Joodse verloofde? Of zit die al op de trein naar Polen?

Binkoo | 28-11-20 | 14:20 | 1

IK heb een hekel aan pitt-bulls en aan katten. Dat mag wel gezegd worden? Een hekel hebben aan iets is toch ook maar een mening die men zich gevormd heeft. Je kan het er mee eens of oneens zijn. Maar een mening hebben en ventileren lijkt mij een onderdeel van onze rechtstaat..... oooooohh, wacht wij zijn geen rechtstaat meer. Wie bepaald nu eigenlijk wat goed en slecht is, je volgt of ontvolgt wat bij je past.

LostSandWich | 28-11-20 | 14:18

Of het nu waar is of niet, en het ziet er allemaal niet zo fris uit, Baudet is niet in staat om een partij te leiden. Als hij echt een racist/nazi/fascist/ etc zou zijn, dan hoort ie natuurlijk om die reden niet in de TK thuis. Als ie wel zuiver is, dan is hij dus blijkbaar niet in staat om het FvD te leiden. Het is dus hoe dan ook klaar. Er ligt zoals al vaker aangegeven een gapend gat op rechts. Is er dan niemand met voldoende capaciteiten om dat te vullen?

Ride_On | 28-11-20 | 14:13 | 1

“Mensen die bij Forum actief zijn geweest hebben allemaal, aan Baudets zijde, met ambitieuze grijphandjes in de drek staan wroeten. En hoe driftig ze ook schrobben, die zal nog lang onder de vingernagels blijven zitten.”

myprivacy.dpgmedia.nl/consent?siteKey...

LostSandWich | 28-11-20 | 14:12

GeenStijl adverteert een LG OLED televisie voor €1.488,- onder het kieskeurig venster. Weet u wel wat dat getal betekent?

Mijn GS nick magnie | 28-11-20 | 14:12 | 1

Lol serieus? Anyway als we mogen gokken... het overgebleven ledenaantal van FvD vandaag de dag.

Graaf_van_Hogendorp | 28-11-20 | 14:13

Het is overigens wel opmerkelijk dat NL nu al een paar dagen in complete staat van analyse en verklaring verkeert en met zichzelf in het reine probeert te komen met een relatief klein issue.

Terwijl de debiliteit van de massa-immigratie, de klimaatwaanzin en de uitverkoop richting het Globalisme onverminderd doorgaan.

UpdateAvailable | 28-11-20 | 14:11

Bartje, ik bid niet veur brune bonen.

PopeyeKamper | 28-11-20 | 14:09 | 1

Kijk!
Wanneer je dacht dat een reactie niet stompzinniger kon...

Papa Jones | 28-11-20 | 14:28

Aan het begin van de 'moderne' tijd schreef Miguel de Cervantes een roman waarin hij een ridder, vervuld van ridder-idealen, beschrijft die ontspoort in de moderne tijd. (Don Quichot en Sancho Panza: zijn dat Thierry Baudet en Freek Jansen?) Nu leven we, als de terminologie nog ergens op slaat, in een 'post-moderne' tijd zonder ridders en zonder ridder-idealen. Maar typisch post-modern is het op een ironische manier - dat wil zeggen: zonder er in te geloven - terug te grijpen op het verleden. Met name terug te grijpen naar de negentiende-eeuwse Romantiek en in plaats van ridder zich uit te leven als volbloed romanticus. Zo'n post-moderne self-made romanticus is Thierry Baudet. Voor hem is 'antisemitisme' een idee; een idee waarmee hij omgang heeft, liefde bedrijft, maar ten leste slechts 'een idee' blijft, waarna er weer een andere 'idee' zich aandient. Daarom kan Baudet ook met 100% zelf-overtuiging zeggen, dat hij 'antisemitisme' verre van zich werpt. Zo leven estheten. Ze leven met 'ideeën' die ze op elk moment kunnen inwisselen voor andere 'ideeën'. Zo vond Baudet op een gegeven moment in gesprek met SGP-jongeren 'Het Christendom' een aantrekkelijk idee. Daarmee maakte hij veel los, maar het is nog maar de vraag of hij méér bedoelde dan een kortstondige esthetische bekoring/verleiding. Wie weet, past bij Thierry Baudet wel de gestalte van Don Giovanni, de meester-verleider. Thierry heeft de laatste dagen de Stenen Gast (: Bart Nijman) ontmoet, die hem in de hel werpt. Mozart schreef zijn opera Don Giovanni voor de pecunia maar bovenal om zich met huid en haar in Giovanni in te leven. Dat is Romantiek, met als flip-flop keerzijde: de hel. (Freek Jansen of Paul Cliteur is de lepe Leporello).

Eeuwig..Op..Vakantie | 28-11-20 | 14:06 | 3

Ik zie onze Tjer meer als Icarus, iemand die te dicht naar de zon vloog en daarna zich te pletter stortte. Of captain Bligh, die zijn schip verloor aan een muitende bemanning.

Graaf_van_Hogendorp | 28-11-20 | 14:11

@Graaf_van_Hogendorp | 28-11-20 | 14:11: Bij Icarus is er geen maatje, net als bij captain Bligh. Don Quichot heeft Sancho Panza, Don Giovanni heeft Leporello, Thierry Baudet heeft Freek Jansen/Paul Cliteur als schaduw.

Eeuwig..Op..Vakantie | 28-11-20 | 15:21

We praten over Baudet maar niet met Baudet. We klagen als kleine kinderen bij schoolmeester Cliteur. Japie zegt lelijke dingen meester. Pppfff... kom op zeg.
En voor Nijman geldt: hoor en wederhoor toepassen, dan worden je aantijgingen geloofwaardiger. Pas maar op, dat de Geenstijl uiteindelijk ook in de vrije val van FvD wordt meegenomen.

PieterPassant | 28-11-20 | 14:05 | 3

Als GS daarmee een hoop wappies kwijtraakt lijkt me dat geen ernstig verlies, integendeel.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 14:22

@Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 14:22:
Ja vooral alleen met gelijkgestemden discussieren, dat is wel zo lekker. Die wappies, wat niets anders is dan een stopwoord om niet verder te hoeven praten, zorgen er wel voor dat je soms even wat langer nadenkt voordat je achter de meute aanloopt.
Wil niet zeggen dat je het met ze eens bent maar een andere invalshoek kan soms tot opmerkelijke zaken leiden.

2voor12 | 28-11-20 | 14:27

Bronnen, getuigen en klokkenluiders.... het lijkt hier CNN wel tegenwoordig. Wees gewoon eens eerlijk en kom met namen zoals we altijd waren van GeenStijl

Themistocles | 28-11-20 | 14:04

"Maar ik denk niet dat er in dit land ooit een premier gekozen is die zichzelf tot doel gesteld heeft om Nederland te vernietigen.”

Dat was ook niet wat T zei, hij zei dat de premier daarmee bezig was, dat zijn beleid zou leiden tot de vernietiging van NL. En het zal vast zijn dat R dat zichzelf niet als doel heeft gesteld. Logisch.
R denkt mogelijk dat hij NL gaat redden met massimmigratie en het slaafs volgen van de triljoenen kostende klimaatwaanzin.

Dr.JayJay | 28-11-20 | 14:02 | 1

Daar heeft Baudet gelijk in. Op den duur leidt het beleid van MR ook tot de vernietiging van Nederland. Maar Baudet ging hopeloos in de fout met zijn antisemitische poep. Eeuwig zonde, maar hij heeft het volledig aan zichzelf te danken. In plaats van Annabel Nanninga te koesteren en op verstandige en weloverwogen wijze in te zetten voor het forum als lijsttrekker, en zelf een stapje opzij te doen, in het belang van zijn partij, wilde hij als een verwend klein kind alle aandacht voor zichzelf opeisen en nam juist afstand van Nanninga. Dan ben je echt een domme lul en begrijp je niks van het woord "delegeren". Als je dan ook nog een holocaust ontkenner naar voren schuift, tsja, dan verdien je het gewoon om als clochard te eindigen. Waardeloze sukkel. Krijgt ie de kans om Pim op te volgen en zijn erfenis te bewaken, verkloot ie het compleet met z'n antisemitische GELUL.

Motleycrew | 28-11-20 | 14:18

Ik gun iedere journalist zijn of haar J'Accuse...! moment. Maar dan moet er wel een groot onrecht met voldoende bewijzen aan de kaak worden gesteld. Dat Baudet een narcistische persoonlijkheid is die liever met een pot lavendel speciaalbier achter de vleugel zit in plaats van fatsoenlijk werk te leveren in de Kamer behoeft geen nader bewijs.

Maar uit deze verklaringen kan ik niet opmaken dat hij een overtuigd nationaal socialist is die een diepgewortelde haat tegen Joden koestert. Racistische borrelpraat en Joodse complottheorieën uitslaan op de werkvloer gebeurt op wel meer plaatsen en daar kan ik uit eigen ervaring over meepraten. Ga eens wat vaker thee drinken met de islamatische medemens en u zult leren dat de Israëlische geheime dienst achter 11 september, Charlie Hebdo en Bataclan zit.

Indien dhr. Nijman echt overtuigd is van wat zijn bronnen hem verteld hebben, dan zal hij deze bronnen graag willen delen met NRC, NOS of de T. Want de onthulling van Baudet als een jodenhater verdient het toch om voorpaginaieuws te zijn.

Tot slot een persoonlijke noot mijnerzijds. Na het lezen van het stuk schoten mij de woorden van Marcel van Dam tegen Fortuyn door het hoofd: "U bent een buitengewoon minderwaardig mens." Waar ligt de grens tussen het bekritiseren en demoniseren van Baudet?

Irnerius | 28-11-20 | 14:00 | 2

Die grens is de afgelopen week al ruimschoots overschreden. Tot op het strafbare af. Maar zo goed kennen vele mensen de wet niet, zo blijkt.

Mensdier | 28-11-20 | 14:07

Het is de voorzitter van de ene partij met nul zetels tegen de voorzitter van een andere partij die potentieel op 27 zetels stond.

2voor12 | 28-11-20 | 14:09

"... of simpelweg om antisemitisme de pas naar de Tweede Kamer af te snijden."
En wie bepaalt dat anitsemitisme niet in de Tweede Kamer mag?
Dat is je grootste denkfout, B.Nijman. Waarschijnlijk door teveel emotionele betrokkenheid.
Laat ze maar in de Tweede kamer. Geef ze maar een stem(metje).
Ik heb genoeg vertrouwen in de Democratie.

pjotr nicknaamtov | 28-11-20 | 13:59

Met kritiek op Joden triggert men automatisch hun ingebouwde Samsom optie: dan neem je jezelf mee.

moonshiner3519 | 28-11-20 | 13:57

Wat eeen anti thierry mentaliteit is er ineens ontstaan hier. Alsof er maar hard genoeg nu tegen fvd en thierry moet worden geschopt, dan vegeet men vast dat gs stiekem fanboy was.

Niks om je voor te schamen om je mening te herzien maar ik ben wel verbaasd over het vergrootglas wat hier nu gebruikt wordt. Jammer. Niet echt onafhankelijk zo.

BoerBob | 28-11-20 | 13:56 | 3

Ik was altijd al tegen Thierry.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 14:37

Vandaar dat Baudet zich aan de stamtafel beklaagde dat GS niet blind achter hem aanliep? Hij vroeg om meer loyaliteit. Blijkbaar niet zo uniek want dat lijkt steeds meer zijn manier van opereren te zijn geweest.

Simon_GS | 28-11-20 | 14:40

@Kuifje-naar-Brussel | 28-11-20 | 14:37: hier niet anders. Nooit fan geweest van Trump en Baudet en dat ook altijd geschreven in de reaguursels.

Tegelijkertijd wel heel regelmatig positief over het officieel uitgedragen gedachtegoed van beiden. Helaas blijkt er dan op de achtergrond (dat achtergrond blijkt nu ook wel mee te vallen) veel te spelen en de persoonlijkheden behoorlijk fucked up te zijn.

Inferi0r | 28-11-20 | 15:34

Ik heb in 2017 mijn stem uitgebracht op FvD omdat ik het grotendeels eens ben met het partijprogramma. Door uitlatingen van Baudet ben ik al een tijd geleden teleurgesteld afgehaakt. Dit gezegd hebbende heb ik na het lezen van dit topic 2 opmerkingen:
1. Waarom verschijnt dit topic ineens onder de naam Bart Nijman en niet Van Rossem?
2. Het woord 'misschien' in de slotzin van de column in Nieuwe Revu 'Want die grap over Mussolini, dat was achteraf misschien toch geen grap.' geeft pijnlijk weer waarom deze aanval op Baudet buitenproportioneel en onvoldoende met harde feiten onderbouwd is.

Spring Bruissteen | 28-11-20 | 13:55

FvD maakt zich hard voor een positief Israël beleid en is fel tegen anti joodse organisaties en de steun voor de Palestijnen. Toch moeilijk te rijmen met een dossier waar Baudet als leider van de partij juist als antisemiet wordt weggezet.

BozePaarseMan | 28-11-20 | 13:53 | 2

Ik vul het voor mezelf als volgt in: Baudet is een academicus die er plezier aan beleeft om gedachten en ideeën met gelijkgestemden uit te wisselen. Niet altijd is de tegenpartij in staat om zijn stellingen op waarde te schatten. Dat vergt een vrije geest en die zijn zeer schaars.

intrigant | 28-11-20 | 14:14

Het ging mij allemaal wat snel, ik heb het niet goed kunnen volgen. Ik krijg de indruk dat de linkse kerk in de jongerendinges is geïnfiltreerd en dan nazi prietpraat ventileren en de krant erop wijzen. En toen kreeg Thierry van binnenuit een dolk in de rug, vooral van een rijtje vrouwelijke leden. Die deden niet anders dan wat mijn vier oudere zussen hun leven lang al doen, alleen maar roddelen en kwaad spreken achter de ruggen.

DitjaarkrijgikAOW | 28-11-20 | 13:52 | 2

Vrouwen op politieke functies is altijd een recept voor drama('s).

UpdateAvailable | 28-11-20 | 14:15

Het gaat, nogmaals, niet om die app-groep an sich.
Het gaat er om dat;
- er niet tegen die figuren werd opgetreden;
- de verantwoordelijken leuke posities kregen bij FvD.

Ik baal echt als een stekker dat één van de twee partijen die Nederland er weer bovenop wil helpen nu geïmplodeerd is. Maar dat is geen reden om alles maar te accepteren. Rechts moet geen spiegelbeeld worden van links, dat elke vorm van wangedrag beloont. Zie Kaag (D66) die geld geeft aan holocaust-promotende terreurclubjes, of Kauthar (GroenLinks) die feitelijk de Europese Moslimbroederschap vertegenwoordigt.

Dandruff | 28-11-20 | 14:23

Ik zal mijn negatieve oordeel t.a.v. Bart Nijman maar ook Henk Otten moeten herzien. Zij hebben, naar nu blijkt, terecht aan de bel getrokken. Ik heb mij schuldig gemaakt aan “wegkijken” t.a.v. uitlatingen van Thierry Baudet. Dat werdt door het vertrek van Theo Hiddema uit de tweede kamer echter onmogelijk. Nu zit ik, net als veel andere (ex) fvd-ers met de gebakken peren. Maar ja, 2020! Dit kan er nog wel bij moet je maar denken.

joepiedepeopie | 28-11-20 | 13:52 | 3

Ja, zo zit ik er nu ook een beetje in, helaas.

Gele Beer | 28-11-20 | 13:55
-weggejorist-
Hypo-KNiet | 28-11-20 | 14:18

Mooi. Een eerlijke tegel. Respect.

Lafayette | 28-11-20 | 14:44

Dit relaas doet me denken aan de film Leaving Neverland. Allerlei bagger de wereld insturen over iemand die in de media al niets meer goed kan doen en geen hoor en wederhoor toepassen. Bart is een morele grens overgegaan.

intrigant | 28-11-20 | 13:49 | 1

Helemaal mee eens! Zoiets heet agitprop. Pasten ze in de Sovjet Unie en de DDR ook toe om mensen of partijen, die een onwelgevallige politieke mening ventileerden, kalt te stellen.

Bandera | 28-11-20 | 20:51
-weggejorist-
Hypo-KNiet | 28-11-20 | 13:48

Prima stuk. Waarom staat het niet ook in een groot papieren dagblad of opinieblad?

Rest In Privacy | 28-11-20 | 13:45 | 2

Die houden meer van feiten?

impy | 28-11-20 | 13:51

Arnold Karskens kan de leemte vullen.

aamert | 28-11-20 | 13:41 | 2

Nee, die is ongehoord. En niet voor niets.

DrumPiet | 28-11-20 | 13:43

Anyway, ik neem aan dat er nooit meer over deugers gerept wordt op GS.
Laat dat dan de winst zijn.

DrumPiet | 28-11-20 | 13:40 | 2

Als u dat winst noemt, zegt dat veel over u.

intrigant | 28-11-20 | 14:19

Nou ja de feiten over Baudet bevestigen toch wel een beetje jouw visie zeg maar.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 14:24

Grappig ook dat de panikerende FvD'ers te herkennen zijn aan de lappen tekst die ze nodig hebben om een punt te maken, lol.

Barre_de_k | 28-11-20 | 13:39 | 3

Nou de lap van van Rossem mag er ook wezen, langste stuk dat ik ooit van hem las.

Roze_bril_drager | 28-11-20 | 13:42

Wat is je punt?

Vlasbaard | 28-11-20 | 13:58

Sommige panikerende schrijvers hebben een boek nodig van 500 blz om hun punt te maken. Het komt dus vaker voor en is te koop bij Bol.com, lol.

dijkbewaker | 28-11-20 | 14:04

Ik ben in de war, wanneer is B. Nijman B Nijman en wanneer van Rossum?

HD50 | 28-11-20 | 13:38 | 1

Misschien heeft Pritt een fvd-block op het van Rossum account gezet

frickY | 28-11-20 | 13:53

Vind Rutte een existentiëlere bedreiging voor Nederland dan Baudet.

Roze_bril_drager | 28-11-20 | 13:36 | 2

een roze bril staat goed bij een bruin hemd heb ik gehoord

klaus trofobiel | 28-11-20 | 15:04

@klaus trofobiel | 28-11-20 | 15:04:

Prima, we spreken elkaar over 20 jaar nog eens.

Roze_bril_drager | 28-11-20 | 15:31

Gek genoeg kom je in geen van al zijn publicaties incl romans de antisemitische dwangstoornis tegen. Of heeft iemand daar voorbeelden van? Ook in toespraken blijft alleen het boreaal over wat voor meerdere uitleg mogelijk is. Je zou bij zo n dwanggedachte ( zoals latourette ) toch overal moeten tegenkomen. Dus Baudet heeft de dwangmatige handeling om het overal en altijd over de joden te hebben in negatieve zin als ik het goed begrijp. Althans in een soort van beslotenheid. Beginnend tijdens zijn promotiejaren. Overal en altijd, en er zijn "honderden" die dat bevestigden. Wat ik niet begrijp is hoe de man dan in al die jaren zoveel voor elkaar heeft gekregen met zoveel hoogwaardige publicaties erbij opgeteld. Ook zijn er juist pro joodse aanwijzingen in het openbaar te melden waar sommige reageerders al melding van maakten. Hoe valt dat met elkaar te rijmen. Want daar lees ik in dit artikel nou weer niets over. Wie is de echte Baudet? Onverholen antisemitisch en op andere ogenblikken pro semitistisch? Een bruin rafelige rand om mensen te choqueren (al dan niet dwangmatig) of een echte nazi adept. Heel veel artikelen de laatste tijd bij GS om dat laatste er in te pompen. Toch zijn er nog wat onverklaarbare haken en ogen. En waar het om draait : Het beleid wat Baudet/FvD met Nederland van plan was is en blijft staan zonder een spoortje van antisemitisme. Een soort van enigma. Klaar voor iedereen om te grijpen en te gebruiken alleen wel van een man met het verkeerde gedachtegoed. En dat is tragisch. Sowieso is deze hele geschiedenis tragisch. Hopelijk reist er nog een feniks uit de smeulende politieke puinhopen waar FvD stemmers iets aan hebben, ander de PVV maar eens echt groot maken.

dijkbewaker | 28-11-20 | 13:35 | 1

Dat is ook opvallend. Als dit al jarenlang speelt met zoveel getuigen zou dit al veel eerder bekend moeten zijn. Ook het moment waarop dit ‘dossier’ nu naar buiten wordt gebracht is opmerkelijk. Als het waarheid zou zijn is het bedenkelijk maar de manier waarop dit nu ineens uit de lucht komt vallen is vreemd.

BozePaarseMan | 28-11-20 | 13:43

Toch apart dat hij zich verloofde heeft met een Joodse vrouw. Voor een antisemiet, bedoel ik.

omanders | 28-11-20 | 13:30 | 6

Davide Heijmans is nog minder joods dan Eva Braun.

BigBaron | 28-11-20 | 15:19

@Lafayette | 28-11-20 | 14:42: Maar Heydrich was een zeer uitgesproken jodenhater. En de afkomst was vooral een gerucht.

omanders | 28-11-20 | 15:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Toch wel triest dat Baudet nu al voor z'n 40e op z'n bek is gegaan met al z'n achterlijke complotjes. Giuliani heeft het tenminste nog tot z'n 98e volgehouden voordat ie ten onder ging aan theorieën voor zwakzinnigen.
Nja, misschien dat er nog wat ruimte is in de zendtijd-voor-gekke bij Lange Frans of J*nsn.

RandyBiel | 28-11-20 | 13:28 | 1

De complottheorie van vandaag is de desillusie van morgen.

intrigant | 28-11-20 | 14:27

heulen met alt-right, Qanon, viruswaanzin, neonsbers/nieuwbruin, erekbranders. dat lavendelsnuiven brengt dan toch een zekere hersenrot en psychose teweeg

HetOorAakel | 28-11-20 | 13:28 | 2

Is het echt heulen of open staan voor discussie over alles wat er maar te vinden en bedenken is al ziet het er direct al fout uit?
Ik zou het echt niet weten, ben nooit bij hem in de buurt geweest, zijn boeken gelezen of toespraken echt gevolgd.
Probleem is dat er in de argumenten van bijna al die groepen wel een kleine grond van waarheden kan zitten maar dat wil niet zeggen dat je overal in mee gaat.

2voor12 | 28-11-20 | 14:01

Hoog niveau hij zei, zij zei en ik heb gehoord dat een collega van etc. Etc.
Ik lees nog nergens een goed gefundeerde bron, eerder een aaneenschakeling van framing.
Op zich denk ik best dat Baudet behoorlijk narcistische trekken heeft (zoals veel politici).
Hij heeft ook gedachtenkronkelels waar je bedenken bij kunt hebben.
Maar om hem op basis hiervan als antesimiet te framen dat gaat mij te ver.
Die JFVD had hij gewoon op moeten doeken, daar was blijkbaar geen grip meer op.
Maar gedane zaken nemen geen keer.
Doodzonde en jammer dat ze geen zuivere koers hebben kunnen houden.

Vlasbaard | 28-11-20 | 13:27 | 5

Tja, laat ik voorop stellen dat ik nog nooit op hem gestemd heb. Annabel N vindt ik een uitstekend politicus.

Maar goed ik wacht nog steeds op de gefundeerde bronnen waaruit blijkt dat Baudet een antisemiet is. Ik heb dit in de afgelopen 2 jaar namelijk nog nooit uit zijn mond gehoord.
Het is nogal een statement vanuit de media.
Vervolgens is de hele FVD en zijn aanhang racist en antisemitisch.
Zo makkelijk dit, en wat komt dat nou Ff goed uit 4 maanden voor de verkiezingen.
Kan geen toeval zijn.

Vlasbaard | 28-11-20 | 13:55

Vervelende is dat wat het ook is, je nu niet meer openlijk FvD kunt steunen zonder je te moeten verantwoorden

frickY | 28-11-20 | 14:02

Huh? U durft niet? Wat ik vervelend vind is dat de man hiervoor al niet meer met goed fatsoen over straat kon omdat de zgn. 'deug'neuzen het 'recht' menen te hebben om de man te trakteren op een scheldkanonnade. Wat denkt u wat het gevolg is van dit volkstribunaal?? Juist nu zou men het FVD openlijk moeten steunen.

Bandera | 28-11-20 | 21:53
▼ 2 antwoorden verborgen

#teamVanRossem/BartNijman, hulde!

Klasse Bart, voor dit artikel en het feit dat je zó enorm je nek uit steekt om deze onfrisse rotzooi aan de kaak te stellen. En dat onder eigen naam!

Indien dit alles op leugens gebaseerd zou zijn, dan zou Baudet een civiele rechtszaak kunnen aanspannen en daar een mooie schadevergoeding uit kunnen peuren. En tevens aangifte kunnen doen op grond van smaad en laster.

Maar ja, dan moeten deze beschuldigingen ook daadwerkelijk vals en leugenachtig zijn. En daar zal de schoen dus flink wrikken!

Iedereen hier op dit platform moet maar lekker zelf uitmaken wat hiervan waar is. Mijn onderbuikgevoel over Baudet, iets wat ik al van begin af aan al mee worstelde, is zoals ik dit lees dus toch juist gebleken. Uiteraard onder voorbehoud dat dit alles op waarheid berust. Maar ja, er zijn inmiddels wel érg veel mensen in en rondom zijn kringen die deze beweringen onderschrijven. Niet in de laatste plaats Baudet zelf, op indirecte wijze.

Wat eens zo mooi 'Forum voor Democratie' heette, is inmiddels onder het 'visionaire' en 'inspirerend' leiderschap van Baudet gedegradeerd tot 'Forum voor Dictatuur'.

Ik ben hélemaal klaar met Baudet. Hopelijk dat mevrouw Nanninga nog iets moois gaat oprichten, want in haar heb ik wél vertrouwen en een échte immigratie-kritische politieke partij met een rechts-liberaal sociaal-economisch programma is essentieel voor Nederland.

Anders kan Wilders de komende verkiezingen op mijn stem rekenen, en neem ik die socialistische rotzooi die in het partijprogramma staat en zijn iets te smakeloze retoriek er maar op de koop bij toe.

En GeenStijl en Bart Nijman, hartelijk bedankt! Jullie hebben hiermee goed laten zien hoe belangrijk en onmisbaar het is een ONAFHANKELIJK medium te hebben in deze donkere tijden van fake news!

Ga vooral zo door, en op mijn (financiële) steun kunnen jullie blijven rekenen!

Kompromat | 28-11-20 | 13:25 | 9

@Kompromat | 28-11-20 | 14:14:
Dat nachtje ijs zal pas in de toekomst een antwoord krijgen. Mijn eerste indruk (heb het niet echt kunnen volgen van de week) is een waanzinnig carrousel met zelfdestructie en rokende puinhopen als resultaat.
Wederzijds. Haat, laster, roddel, leugens, bedrog en eigen gewin.
Verlies voor allen, voor iedereen. En dan letterlijk.
Een partij verwoest. Politieke geloofwaardigheid in het algemeen nog verder in twijfel getrokken. Reputatie van GS ernstig ondermijnd. Meerdere personen prive ernstig aangetast. De kiezer en de burger in totale verwarring achterlatend.
Jawel, Chapeau/NOT.

reservebelgië | 28-11-20 | 14:32

@Kompromat | 28-11-20 | 14:14: Zou zo kunnen zijn. Maar het is niet zomaar even wat commentaar wat er wordt geleverd, of wat onderbuikgerommel. Hier wordt bewust iemand gesloopt.
En als je dan niet verder komt dan wat verjaardagspraat en wat oud zeer is dat niet zo sterk.

TB geeft zelf herhaaldelijk aan dat hij geen antisemiet is, geen rasist is enz. Als anderen wel die mening zijn toegedaan kunnen zij naar de rechter. Het OM is er dol op, zie Geert Wilders.

En het omdraaien, dus iemand - op basis van een vooralsnog heel zwakke tot geen onderbouwing - compleet afbranden op een manier waar vrijwel niet tegenaan te knokken is en dan roepen van 'als het niet waar is ga je maar naar de rechter', vind ik een verknipte manier van denken.

heavydigit | 28-11-20 | 15:07

@reservebelgië | 28-11-20 | 14:32:
Dat u niet alles heeft kunnen volgen is volstrekt logisch; het is werkelijk teveel om allemaal met een voltijdbaan op een werkweek te kúnnen volgen.

Weliswaar deel ik uw mening dat er sprake is van "rokende puinhopen", en bij sommigen wellicht van "zelfdestructie", echter wat is volgens u het alternatief? Wilt u dan dat alles onder de pet gehouden wordt? Zodat een politiek leider, die - en dit is op grond van de véle berichtgeving aannemelijk - 'niet helemaal fris' is de partij blijft besturen en 'gematigde' mensen effectief monddood maakt dan wel simpelweg de partij uit bonjourt?

En dan, als kers op de taart, na maart 2021 nóg eens vier jaar in de Tweede Kamer ons kan verblijden met deze ellende in het hart van onze democratie?

Ik moet niets hebben van fascisme, nationaal-socialisme, communisme en alle andere ismes die een totalitair regime promoten.

Mensen die deze filosofieën aanhangen en via ons parlement dit willen uitdragen hebben weliswaar het democratisch recht dit te doen. Maar de burger moet dan wél WETEN dat zij deze filosofieën al dan niet heimelijk uitdragen.

Dus dan maar de vuile was buiten hangen. En doe dit dan maar gerust uitbundig en zonder aanziens des persoons (onder voorbehoud dat het ZORGVULDIG is uitgezocht).

Op puinhopen kunnen mooie bloemen bloeien. Uiteindelijk zal er uit de as wel weer een nieuwe feniks tevoorschijn komen. En dan hopelijk een feniks wiens veren brandschoon zijn.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Wel dus chapeau dus voor GS.

Kompromat | 28-11-20 | 15:26
▼ 6 antwoorden verborgen

Bart, dapper en mooi (niet ironisch bedoeld HuEhUe) dat je dit doet. Lang gehoopt dat FvD dan eindelijk een redelijk alternatief voor de VVD zou worden maar helaas. Niemand is boven kritiek verheven en ik ben blij dat deze beerput is opengetrokken, maar anderzijds heb ik geen idee wat te stemmen in maart 2021.

Derkaderr | 28-11-20 | 13:23

Maart: Pieter Omzigt. Klaar.

ParaPiet | 28-11-20 | 13:17 | 7
-weggejorist-
Hypo-KNiet | 28-11-20 | 13:27

@Broadsquire | 28-11-20 | 13:24: Het CDA heeft geen bezwaar tegen de horden asielzoekers die blijven toestromen, daar is die hele toeslagenkwestie peanuts bij.

Wiebenick | 28-11-20 | 13:32

Nee.
Pieter gaat prat op fractie discipline en stemt wat het bestuur wil

frickY | 28-11-20 | 14:08
▼ 4 antwoorden verborgen

Het favoriete bijvoegelijk naamwoord van Nijman is blijkbaar bruin. Dat gaat vervelen en voegt niets toe. Ook zonder de toevoeging 'bruin' weet ik wel waar ik Baudet in het politieke spectrum moet plaatsen

Mayan | 28-11-20 | 13:16 | 1

Voor de minder inteligente lezers kan een kleurcode een duidelijke steun zijn.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 14:26

bart is boos en misbruikt geenstijl . mag niet. wejorrissen.

newray | 28-11-20 | 13:15 | 1

Hij was verliefd op TB maar is afgewezen.

J.Cash | 28-11-20 | 15:57

Wat mij bevreemdt in deze apocalyps, is de stilte rond de man in wie ik vanaf het begin veel meer fiducie had dan in Bidet: Theo Hiddema. De man vertrok na een ietwat cryptisch briefje aan Khadija Arib, en daarna heb althans ik, niets meer van hem (of over hem) vernomen.
Ik vermoed dat Hiddema desgevraagd heel wat licht zou kunnen laten schijnen op de voorgeschiedenis van deze treinramp.

Peter Emile | 28-11-20 | 13:15 | 5

Het zwijgen van Hiddema is veelzeggend. Er kunnen 3 dingen spelen. Of hij is er klaar mee en zit nu in de huiskamer lurkend aan een sigaartje met Bram te spelen. Of hij weet dat als hij nu ook maar iets uit de doeken doet dat Tjerry definitief begraven wordt (en om een of andere reden zwijgt hij). Of hij steunt Bedet maar weet dat het geen zin meer heeft.

Graaf_van_Hogendorp | 28-11-20 | 13:21

Begreep uit de media dat hij probeert bij te komen in Spanje nu, vrees dat hij te aangeslagen is? Hij zal zich wellicht ook belazerd voelen in goed vertrouwen voor iemand te hebben getekend die achteraf nooit die positie in het JFvD toegewezen had mogen krijgen?

Jan, Leiden | 28-11-20 | 13:26
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
outdoor | 28-11-20 | 13:13 | 6

@Lafayette | 28-11-20 | 13:24: Dat dus. Sinds die boreale speech ging het niet meer over klimaat, de EU, immigratie enz maar over vage, niet te vrolijk stemmende vergezichten. Daar hadden die miljoen kiezers niet voor gestemd. Die stemden tegen de onzin op bovengenoemde terreinen en zijn vervolgens niet aan bod gekomen.

5611 | 28-11-20 | 13:41
-weggejorist en opgerot-
reservebelgië | 28-11-20 | 13:41
▼ 3 antwoorden verborgen

Terwijl de hordes Muzelmannen op de voordeur staan te bonken en onze steden terroriseren houdt die Bidet zich bezig met complottheorieën over onze natuurlijke bondgenoten. Aan gekkies die zich met dit soort waanzin bezig houden hebben we echt helemaal niks.

Oblomov | 28-11-20 | 13:13 | 9

Ik heb net even de deur opengedaan om te checken, maar ik zag alleen de kat van de buren in mijn tuin schijten.

Japannert | 28-11-20 | 14:12

@Wiebenick | 28-11-20 | 13:47:
Die weer vakkundig de grond in is geboord.
Het deksel zit weer op de vulkaan. Het borrelen word niet meer gehoord. Ze zijn weer (even) gelukkig.

reservebelgië | 28-11-20 | 14:17
▼ 6 antwoorden verborgen

Aan de reacties en Zwitsals te lezen is het JFVD trollen leger ook neergestreken in de panelen.

Otman | 28-11-20 | 13:12 | 6

@DrumPiet | 28-11-20 | 13:13: Je ingenomen positie ten aanzien van Baudet en FvD verbaast me nogal. We kennen je hier als trouwe adept van het karteldenken. Wat is hier gebeurd?

5611 | 28-11-20 | 13:44
-weggejorist-
Ikbengerrit50 | 28-11-20 | 13:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed verhaal Van Rossem.
Ja, ik vond de aanloop afgelopen week op een bepaald moment belachelijk. Die tsunami aan berichten vond ik obsessief en niet goed voor GS. Maar op enig moment werd het me heel duidelijk hoe ‘spot on’ jullie zaten. Waarvoor dank. Voor mij laten jullie zien dat GS nog steeds ballen heeft. Dit heet geen verraad maar inzicht, en voor GS met al die FvD lezers mag je dat ook moed noemen. Daarom hulde Nijman.

Lafayette | 28-11-20 | 13:10

Tja, het kan. Maar of het moet? Ik weet het niet. Als men vindt dat Baudet iets strafbaars doet, dan ben ik eigenlijk voor een gang naar de rechter. Iets zint me niet aan deze verzameling "hij heeft ooit gezegd tegen die en die". Dit gaat verder dan journalistiek bedrijven namelijk. En dat siert heer Nijman niet op de een of andere manier. Nogmaals het mág, zeker op een opinieblog, maar of het moet. Overigens ben ik geen fvd/Baudet stemmer, en was dat ook niet van plan te worden.

VP732 | 28-11-20 | 13:09
-weggejorist-
heavydigit | 28-11-20 | 13:07 | 2

Blijft de vraag waarom opportunisten als Nanninga, Eerdmans en Vlaardinges er eerst blijkbaar geen problemen mee hadden en nu opeens een maand of vijf voor de verkiezingen blijkbaar wel. En toen bleek dat Baudet ging terugvechten met de staart tussen de benen verdwenen.
Het hele sloopproces is uiterst onkies verlopen. Dat blijft staan.
En nogmaals, ik heb niets met Baudet.

DrumPiet | 28-11-20 | 13:06 | 4

@Papa Jones | 28-11-20 | 13:09:
Ik niet. Of niet aan boord gaan of veel eerder je conclusies trekken. Dat had ze gesierd. Maar ja, geld.
Benieuwd waar ze nu weer opduiken om de boel te versjteren.

DrumPiet | 28-11-20 | 13:12

@Papa Jones | 28-11-20 | 13:09:
Dan kunnen ze toch opstappen, als het allemaal te moeilijk wordt?

Ik zie niet dat je dan de hele toko moet afbranden, en als er niets over lijkt te zijn... dan maar weglopen "met een schoon geweten" - de hypocriete non-valeurs.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 13:14

Opportunisme was hen dus ook niet vreemd, het is te hopen dat zij op tijd het schip hebben verlaten.

Beste_Landgenoten | 28-11-20 | 14:28
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Hypo-KNiet | 28-11-20 | 13:05

Heb nog geen boude quotes gezien waarin Baudet Joden wil achterstellen of decimeren. Vooralsnog lijkt het mij dat de denker/filosoof/theoreticus wil laten zien dat "de joden" als winnaar uit een eeuwenlange strijd boven komen drijven en dat benoemt. Zoals je zou kunnen opperen dat de showbusiness is oververtegenwoordigd door homo's. Ben je dan een homofoob ? Overigens wat suggereert " ... De meltdown van Baudet, die nog steeds Freek Jansen maar niet los wil laten (zou het echt diens onvoorwaardelijke loyaliteit zijn?)...? De combinatie van denker én politicus is wellicht geen gelukkige gebleken dat wel.

A.S. Perien | 28-11-20 | 13:03

Jammer ..... en links lacht zich terecht de ballen uit de broek.

GL doet er een schepje bovenop ..... en brengt de extremitische Islam <Kauthar Bouchallikht > de kamer in als zijnde een teder ' hertje' wat onze genegenheid verdient maar van binnen in werkelijkheid git en gitzwart is. Bijna niemand van correct Nederland die dat een probleem vindt.

Ervaringsdeskundige | 28-11-20 | 13:02

Baudet is een narcist. Dat zijn veel mensen dus dat is niet zo erg, alleen wel voor de mensen die met die narcist moeten werken of samenleven.
Hij is er werkelijk van overtuigd dat hij en alleen hij het gelijk aan zijn kant heeft. Daar hebben meer mensen last van dus dat is niet zo erg maar het botst nogal met mensen die denken dat zij en alleen zij het het gelijk aan hun kant hebben.
Baudet wordt nogal geadoreerd door de jongeren van zijn partij en wat voelt er nu fijner als adoratie voor een narcist. Maar daar zitten nogal wat debielen bij die niets begrijpen van het begrip conservatief liberaal.
Zoals ik al eerder heb geschreven vond ik de gang van zaken niet zo chique. Wel van GS die gaan er bij iedere partij keihard in en daarom voel ik mij als linksmensch zo enorm thuis bij GS en kan ik Nijman enorm waarderen.
Nee het was niet zo chique van de partij prominenten en de mensen die gebruik gemaakt hebben van de enorme progressie van FvD en die hun positie of baantje er aan te danken hebben.
Je begaat namelijk geen moord op de koning.
De koning gun je in alle redelijkheid een weg naar de uitgang. Zonder moddersmijten en met consensus.
Ze hadden Baudet een ereplaatsje moeten geven waar hij geen kwaad meer kon doen.
Maar nee, Nanninga en de rest van de opportunisten dachten dat ze de partij konden overnemen maar durfden niet het besluit van de leden af te wachten.
Toen naar buiten kwam dat die alsnog mochten beslissen gaven ze het lidmaatschap van de partij op.
Niet zo chique.
Wat rest?
Er is geen ruimte voor een conservatieve partij in Nederland.
Dat is wel bewezen.
Althans niet voor rechts conservatief.
Probeer het over twintig jaar nog maar een keer.
GS, Nijman, Chapeau.

Zapata10 | 28-11-20 | 13:02 | 4

Ik denk dat er juist een enorme behoefte is aan een rechts-conservatieve partij (of klassiek liberaal, of hoe je het ook wil noemen, en nee, de PVV valt daar niet onder). Dat blijkt wel uit het feit dat zoveel mensen FvD bleven aanhangen, ondanks de steeds gekkere uitlatingen van Baudet. En uit het feit dat zoveel partijprominenten bleven plakken, ondanks dat zij van binnenuit aan den lijve ervoeren dat Baudet echt niet meer spoorde. Die worden nu "baantjesjagers" genoemd, maar ik denk eerder dat veel van hen ergens nog hoop hadden om Baudet in te laten binden en van FvD een fatsoenlijke rechtse partij te kunnen maken. En het is jammer dat zoveel van deze politici in deze klucht beschadigd worden, dat maakt de formatie van een nieuwe liberale partij er niet eenvoudiger op. Want er zal altijd een smet op rusten.

Muxje | 28-11-20 | 13:11

@Muxje | 28-11-20 | 13:11: De geschiedenis heeft zich herhaalt. Hoe vaak wil je die blijven herhalen? Waarom zoekt een Eerdmans nog aansluiting bij die partij terwijl al een jaar duidelijk was dat het wappie troef was? Rechts conservatief moet eerst maar eens volwassen worden voordat ze weer een poging wagen. Maar dan moeten ze wel al die figuren die nu bij het toneelstuk betrokken waren achter zich laten.

Zapata10 | 28-11-20 | 13:16

Nanninga en die andere "opportunisten" sloten zich aan bij een FvD dat hele andere standpunten uitdraagt dan de nazi's rond Baudet. Dus zij hebben alle recht om FvD nu de rug toe te keren.

En dat het rechts conservatieve FvD zo snel 48.000 leden had en een enorme verkiezingsoverwinning behaalde, bewijst de enorme ruimte voor een rechts conservatieve partij in NL. Het is jammer dat Baudet die ruimte nu te grabbel gegooid heeft. Want dit akkefietje zal elke opvolger nagedragen worden.

Maar die ideeën blijven. Bij elke enquête over onderwerpen als transferunie, islamisering, onbeperkte massa-imigratie, zwarte Piet, gedoogbeleid criminaliteit, censuur, etc blijkt een groot deel van de Nederlanders heel anders te denken dan de regeringspartijen.
Het is niet voor niets dat de grootsten (CDA en VVD) rond verkiezingstijd altijd roepen dat ze over over die onderwerpen heel anders denken dan ze werkelijk doen.

Dandruff | 28-11-20 | 13:16
▼ 1 antwoord verborgen

Er wordt heel wat weg gejorist nu!

lanexx | 28-11-20 | 12:58 | 1
-weggejorist-
Akiron | 28-11-20 | 13:02

Die uitspraken over partijen die uit zouden zijn op de vernietiging van Nederland, dat zijn dingen die heel veel reaguurders op deze site, waaronder ikzelf, zouden onderschrijven. Nee, inderdaad, het staat niet in hun statuten.
Maar je kunt niet ontkennen dat hun politiek in feite neerkomt op weg-met-ons gedrag, en dat is feitelijk de vernietiging van Nederland. Dat daar gradaties in zijn in ernst en tempo doet er niets aan af. Dus dat Baudet zoiets zegt vind ik niet alleen niets bijzonders; het is gewoon de waarheid.

JvanDeventer | 28-11-20 | 12:57

Ik ben na de statenverkiezingen van vorig jaar al afgehaakt. Maar het verbaast me toch hoe hij verder richting afgrond is gegleden. Ik denk dat voor een hoop (potentiële) kiezers deze week duidelijk is geworden dat ze geen vertrouwen in FvD moeten hebben. Nazisme en antizionisme is niet alleen eng, maar ook bijzonder gevaarlijk.

EricW | 28-11-20 | 12:56

Er moet niets.

ademende aarde | 28-11-20 | 12:56 | 2

Belasting dokken wel.

aamert | 28-11-20 | 13:29

@aamert | 28-11-20 | 13:29: Tsja, daar worden al die geweldige dingen mee gedaan voor ons. (NOT)

ademende aarde | 28-11-20 | 14:39

Teleurgestelde kiezer? Ja dat wel. Ik heb nooit op Baudet gestemd, maar wel op Annabel voor de gemeenteraad in 020. Annabel spreekt mij aan omdat zij politiek in de volle breedte beoefent en aanhaakt in alle lagen van de bevolking. Zij zou van het FvD een brede acceptabele partij gemaakt hebben en geen sekte van quasi filosofische yuppen, met een eigen benoemd hoog IQ,
Ik heb, dat begon ca. 1,5 jaar geleden, altijd gezegd dat het FvD maar 1 probleem heeft, en dat probleem heet Baudet. Mijn inschatting zat er dus bovenop.
Die boreale toespraak, die zelfingenomenheid, de arrogantie van zijn eigen gelijk, daar maak je geen vrienden mee, althans geen zuivere vrienden.
De conclusie van dit alles is: Baudet is een mislukte, foute politicus (daar zijn er meer van) die je moet mijden als de pest. Die man zal, buiten zijn jaknikkers kring, niet meer serieus genomen kunnen worden. Hoe kun je je met zo'n karakter en achtergrond nog fatsoenlijk in de volksvertegenwoordiging vertonen?

Broadsquire | 28-11-20 | 12:56
-weggejorist en opgerot-
BoosNiemand | 28-11-20 | 12:54 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

Kan iemand mij in godsnaam uitleggen waarom er zoveel mensen (extreem links/rechts/moslim) zo bezeten zijn van ''De Joden''? Ik zal tot aan mijn laatste adem geen zak begrijpen van deze obsessie. Het is ook zo uitgekauwd en banaal... Je kunt toch wel met wat originelers komen als je in ''world orders'' gelooft?

DeterioraSequor | 28-11-20 | 12:53 | 5

Daar verbaas ik me nou inderdaad ook al mijn hele leven over; wat is dat toch, dat joden het steeds maar, overal, altijd moeten bezuren? Te veel mensen realiseren zich niet wat de wereld te danken heeft aan de joden.

Peter Emile | 28-11-20 | 13:02

Der ewige Jude als archetype in de mensch die als schuldige wordt aangewezen, omdat hij afwijkt van de anderen als het de anderen flink tegenzit. Voor altijd en overal vervloekt. En ze zijn vaak een minderheid die je ergens de schuld van kunt geven en uitroeien. Mo slachtte graag Joden af en zijn volgelingen zoals Hamas ook, de Spanjaarden hadden last van de pest en moordden daarom de Joden uit, Hitler wist wie hij de Duitsers moest voeren, de Oostblokkers tot en met Siberië gingen regelmatig op pogrom, de Perzen willen tot en met de dag van vandaag niets liever dan de Joden van de aardbodem verwijderen. Noord Afrikanen hebben hen weggejaagd, Zimbabwe hetzelfde enz. enz. Ook in Nederland kun je als Jood niet met een keppeltje door Amsterdam lopen. Raar fenomeen. Alleen in de US of A zijn ze veilig. Maar daar is iedereen tot nu veilig. Totdat er daar een keer een periode komt dat er niet te weinig vreten is. Dan durf ik wel te voorspellen wie aan de beurt is.

Graaier | 28-11-20 | 13:18

Men is niet bezeten van de joden,met het oprichten van de staat Israel is er in het midden-oosten een eeuwig durend conflict gecreëerd.Het is niet voor niets dat er niemand zijn vingers wilde branden aan het ondersteunen van zionisten die met geweld deze wilden oprichten.Het is tevens niet voor niets dat JFK faliekant tegen het ontwikkelen van atoomwapens door Israel was.De informatie dat Irak massavernietigingswapens had bijvoorbeeld komt uit de hoek van de Mossad.Wat betreft de holocaust en ww1 en 2 worden we gegijzeld door de doctrine dat je een anti-semiet bent als je tot de conclusie komt dat zaken anders liggen als ze voorgesteld worden.Echter iedere afwijking van de traditionele geschiedenis maakt dat je als"holocaust-ontkenner" word weggezet,vandaar ook dat deze geschiedenis bescherming bij wet behoeft.Volgens mij vreest waarheid geen onderzoek.

inspector71 | 28-11-20 | 15:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Er is trouwens een belangrijk aspect wat niet echt aan de orde komt. En dat is dat Baudet boven alles een complotgekkie is die allemaal onzinnige dingen gelooft die gemakkelijk naar het rijk der fabelen te verwijzen vallen.

Weet je wie ook complotwappies waren? Precies nazi's.

Maar dat terzijde.

Alles wijst er toch een beetje op dat Baudet simpelweg niet spoort. Waarschijnlijk één van de vele mensen die op het internet de weg kwijt is geraakt. Zichzelf heeft verloren in een wereld van onzinnige wanen en langzaam maar zeker naar een geloof in een zionistisch complot is verzeild.

Het meest treffende is het verschil tussen Bart en Thierry. Bart ziet een premier die dingen fout doet, of beter zou moeten doen. Thierry ziet iemand die willens en wetens Nederland kapot wil maken in het kader van een nefarisch complot.

Het eerste heeft een puntje. Het tweede is geratel van een waanzinnige.

Theodorus.Goldbach | 28-11-20 | 12:52 | 4

Exact. Zo is het en niet anders.

Merkie | 28-11-20 | 13:02

Ik zie (bij die premier) iemand die beter zou kunnen en moeten weten, maar die het belangrijker vindt dat hijzelf op het pluche blijft zitten dan dat het juiste voor Nederland wordt gedaan. Mij maakt het niet uit of je dat als opzet (nefarisch complot? wat is dat?) beschouwt of als bijprodukt van menselijke zwakte. Het resultaat is hetzelfde.

JvanDeventer | 28-11-20 | 13:06
▼ 1 antwoord verborgen

Het gaat inderdaad niet om die app-groep.
Een jaar of 10, 12 geleden reageerde ik veel op de fora van SP en PvdA, en daar was antisemitisme redelijk normaal. Al die deugzeugen die mij een "nazi" noemden vanwege mijn steun voor Hirsi Ali, kwamen met de gekste complotten over "joodse neocons" die onder andere achter 9-11 zouden zitten. En ook achter Hirsi Ali trouwens.

Maar het ging daar om anonieme reaguurders; niet om partijfunctionarissen.
Probleem met JFvD / FvD is dat de vuiligheid opklom tot in het bestuur, en op verkiesbare zetels in de tweede kamer. En Baudet heeft volgens mij nog steeds geen afstand genomen van Freek Jansen en Ruben Hermse.
En dat is de reden dat een fatsoenlijke partij met 48.000 leden nu totaal naar de klote is; niet Bart Nijman.

Of Baudet zelf werkelijk een racist en antisemiet is durf ik niet te zeggen. De afgelopen jaren heeft hij nooit in het openbaar dergelijke standpunten verdedigd. Veel bronnen zijn anoniem en sommige opmerkingen zouden ook als "ironie" of iets gezien kunnen worden.
Maar al zou de helft waar zijn dan is dat al een groot probleem. Voor een fatsoenlijke partijleider gelden nou eenmaal andere normen dan voor een provocerende columnist. En in het licht van het promoveren van Freek en Ruben verdwijnt vanzelf veel "ironie".

Baudets partij FvD predikte burgerinspraak en democratie, en dat alleen al is het tegenovergestelde van nationaalsocialisme. Autochtone Nederlanders zouden in een referendum nooit voor apartheid of genocide stemmen. Ook absolute Vrijheid van Meningsuiting heeft nog nooit tot genocide geleid, integendeel; aan elke genocide ging altijd een inperking van die Vrijheid vooraf. Ook vandaag de dag wordt onze Vrijheid van Meningsuiting vooral ingeperkt door groepen die politiek, religieus en raciaal geweld prediken; antifa, denk, blm, etc.

Maar door dit geëtter zijn we weer terug bij af; links wil minder burgerinspraak, minder democratie en minder Vrijheid van Meningsuiting. En dat gaat ze lukken, dankzij Baudet. De afgelopen jaren hebben we honderden belachelijke leugentjes gehoord die moesten "bewijzen" dat Baudet een racist was. Die bleken feitelijk steeds onjuist. Vandaar dat links altijd roept dat we niet naar de objectieve feiten moeten kijken, maar puur naar de subjectieve etiketjes die zij op alle tegenstanders van de sharia plakken. Dat dogma kan nu verdedigd worden met het argument; "onze debiele etiketjes blijken bijna elke eeuw wel een keertje juist, zie Baudet".
In combinatie met de almaar verdergaande censuur en steeds stalinistischer propaganda op NPO maar ook FB, YT en google zie ik het somber in.

Dandruff | 28-11-20 | 12:51 | 1

Het is moeilijk om Baudets ware intenties te achterhalen. Het lijkt mij een man met twee gezichten. Maar als je nooit weet met welke Baudet je te maken hebt, wordt het onmogelijk om met zo iemand politiek te bedrijven of een partij te besturen. Laat staan een land besturen.

Merkie | 28-11-20 | 13:04

Ik waardeer de eerlijkheid en openheid van Bart Nijman. Desondanks is het wel weer veel van hetzelfde: andere mensen die beweren iets van Baudet gehoord te hebben.
Maar net als Nijman heb ik Baudet in de openbaarheid nooit op iets onbehoorlijks of antisemitisch betrapt. En zelfs al had Baudet enkele persoonlijke fouten: dromen niet heel veel mensen stiekem van dingen die absoluut niet kunnen?
Voor mij zijn twee dingen wezenlijk:
1) draag je in het openbaar in woord of gedrag antisemitisch of fascistisch gedachtengoed uit?
2) Behandel je / benadeel je je Joodse partijgenoten op onmiskenbare wijze?
In beide gevallen moet je wegwezen uit de politiek.
Waar ik Nijman wel gelijk in moet geven is dat er zo langzamerhand wel vreselijk veel van zulke verhalen zijn, en ook over een lange periode. Dat wijst er in elk geval op dat Baudet privé toch wel een vreemde man is, en op zijn minst wat meer beheersing moet betrachten.

JvanDeventer | 28-11-20 | 12:47 | 2

Het zelfde geld voor iemand als Tariq Ramadan. In het openbaar op weinig gekke uitspraken te betrappen. In privé echter....

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:51

@Kuifje-naar-Brussel | 28-11-20 | 12:51:

Tariq staat gewoon op Youtube ("prayer for palestine"), terwijl hij moorddadige jihadisten over de hele wereld "martelaren" noemt, en voor hen bidt. In een debat met Sarkozy weigert hij steniging af te wijzen.

Google gewoon eens op die man, dit is allemaal al 15 jaar bekend.
De gemeente Rotterdam betaalde TR ooit een paar miljoen euro om 2 dagen per week op de Erasmus Fop-universiteit "bruggen te bouwen" tussen de voor- en tegen- standers van islamitisch terrorisme. Al voor die aanstelling kwam met name Leefbaar Rotterdam met reeksen bewijzen dat TR niet was wie hij leek voor onbelezen NPO-kijkers.

Dandruff | 28-11-20 | 13:03

Iedereen en natuurlijk ook de heersende politieke partijen die FVD als een gevaar zagen voor hun eigen idealen, kunnen opgelucht ademhalen. Een vervolg van de huidige (desastreuze)politieke koers is weer een stuk zekerder geworden!

vluchtelingallergie | 28-11-20 | 12:45

Eerdmans: ‘Er zit een duister randje aan Thierry Baudet’

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:44 | 6

Eerdmans ging voor het partijprogramma, en verwachtte dat bruine vlekken gereinigd konden worden. Zelfde gedachte als Annabel.

Maar reinigen moet je in schoon water doen en Therry is rioolwater.

Bolhoed | 28-11-20 | 13:01

@professorinopleiding | 28-11-20 | 12:50:
Hij zag een duister randje aan Baudet, niet aan de FvD

Dat Baudet zich vereenzelvigt met de FvD is zijn eigen kronkel, maar dat maakt het nog geen waarheid.

der_feldwebel | 28-11-20 | 13:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Prima stuk, het is echt nog steeds niet te bevatten hoe een goede partij zo erg afgezwakt en stuk is gegaan. Baudet is een geniale gek, die in een psychose is geraakt. Zonde want het partijprogramma is grotendeels prima. Maar door heel dit circus kunnen we een serieus alternatief voor het naar links gerukte VVD compleet vergeten en is er een groot gapend gat op middenrechts. Dat gat gaat komende 20 jaar niet opgevuld worden en kleine nieuwe partijtjes zoals Code Oranje zijn het stemmen niet waard want die redden het toch niet. Dan maar terug naar de PVV en hopen dat die wat meer diepgang in andere thema's gaan stoppen.

Ome_BW | 28-11-20 | 12:44

Is dit geen uitgelezen kans voor Omtzigt ? Laat hij FvD overnemen !

Kim-Jung-Un | 28-11-20 | 12:43 | 2

Daar schiet hij niks mee op.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:45

Hou eens op over Omtzigt. Gaat hij een motie van wantrouwen steunen nav de toeslagenaffaire? Nee. Heeft hij ooit anders dan zijn partij gestemd? Nee.

JohnLocke | 28-11-20 | 12:47

Waarom heeft GeenStijl Baudet dan vanaf dat hij in de picture kwam steeds verdedigd? Er zijn veel columns geschreven waarin Baudet als de nieuwe politiek leider werd aangeprezen en critici belachelijk werden gemaakt. Kijk eens naar jezelf. Toen ik vernam dat Baudet met een Holocaust-ontkenner gedineerd had was het voor mij definitief klaar en was het, voor mij althans, al duidelijk dat die vent niet deugt. Jullie zijn ook kritiekloos geweest en hebben hem veel te vaak het voordeel van de twijfel gegeven.

deoudererijperevrouw | 28-11-20 | 12:40 | 12

@deoudererijperevrouw 13:23: Bij Jean-Marie ging het om een Holocaust-bagatellisering. Dat bedoel ik met zorgvuldigheid. U had destijds gelijk, maar niet door zorgvuldigheid, maar door gewoon goed te gokken. Geerten Waling was daar ook. Uit nieuwsgierigheid, niet uit instemming. Dat was bij Baudet op dat moment niet uitgesloten als drijfveer. Nu wel, ja. Gefeliciteerd.

tipo | 28-11-20 | 13:40

@tipo | 28-11-20 | 13:40: Waarom ben je in vredesnaam nieuwsgierig naar de ideeën van een Holocaust-ontkenner?? Dat op zich is al fout.

deoudererijperevrouw | 28-11-20 | 14:00

@deoudererijperevrouw 14:00: Om de redenaties en de oorsprong er van te herkennen. Er worden ook moordenaars en psychopaten bestudeert, om te kijken hoe dat werkt in hun brein, waar die dingen vandaan komen enzovoort. U oordeelt te snel en toch had u gelijk. Dat heet geluk.

tipo | 28-11-20 | 14:13
▼ 9 antwoorden verborgen

Het is een lang artikel en het is zeker goed geschreven. Het punt is alleen dat het veel van horen zeggen is en dat er weinig concrete feiten genoemd worden die controleerbaar zijn. De beschuldigingen zijn niet mals, maar voor mij als lezer is het lastig om te controleren of ze terecht zijn of dat het om rancune van zijn tegenstanders gaat. De enige concrete verwijzing is het stuk van Sonny Spek. Hoewel Sonny daar zeker een punt heeft, kan ik Baudet, hetgeen wat daar verweten wordt nauwelijks kwalijk nemen. Het is eerder een geval van extreme overdrijving en het heeft bovendien helemaal niks met antisemitisme te maken.

Als Baudet al een antisemiet is, dan is hij in ieder geval intelligent genoeg om geen antisemitische uitspraken voor de camera te doen. Dat laatste is iets wat je van sommige ex-CDA (van Agt) en ex-PvdA (Duisenberg) politici niet kunt zeggen. Die partijen bestaan ook nog steeds en het lijkt ondertussen vrij zeker dat ook die laatste zelfs groter dan het FvD wordt bij de volgende verkiezingen.

We hebben dus een potentiële kast-antisemiet de toegang tot de macht in Nederland ontzegd. Die macht die ondertussen niet bereid is om afstand te nemen van de BDS beweging, om kritisch te zijn tegen een VN Mensenrechtenraad die voornamelijk Israël op de korrel neemt en die er apathisch bij staat te kijken als joodse restaurants gevandaliseerd worden.

Desalniettemin heb ik deze week mijn lidmaatschap van het FvD opgezegd. Er zijn teveel beschuldigingen van antisemitisme geuit en daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Waar rook is ….

EenGoedBegin | 28-11-20 | 12:40 | 3

Gewoon smaad imo; Dat laatste is iets wat je van sommige ex-CDA (van Agt) en ex-PvdA (Duisenberg) politici niet kunt zeggen

Cidioot | 28-11-20 | 12:45

Je bedoelt de Weduwe Duisenberg, neem ik aan.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 13:02

Toch wel een beetje hypocriet dat Annabel haar kaken op elkaar hield aan de bar bij Tom Staal. Maar dat die Baudet een mafkees is, staat als een paal boven water.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:39

Baudet wint het Cidi-verkiezingsdebat, zijn vriendin is Joods maar Baudet is een antisemiet door verhalen die niet verifieerbaar zijn van partijgenoten waar hij nu ruzie mee heeft? Is dit de Story? Ik houd van geenstijl omdat ze zowel links als rechts aanpakken en ik vind Baudet een narcist met een redderscomplex maar deze heksenjacht gaat nergens over. Na al die stukken op geenstijl weet ik nog steeds niet wat Baudet nou voor verschrikkelijks gedaan heeft behalve het opnemen voor giftige leden van Jfvd.

SchichtigeSpicht | 28-11-20 | 12:37

FvD blijkt een onvolwassen en onprofessionele jongerenbeweging te zijn. Nou en! Er moet sowieso ook door u meer geneukt worden. Succes.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:35

En boven dit topic staat de aaseter Kaag van D666 al klaar om munt te slaan .

daytripper | 28-11-20 | 12:32 | 6

@The_Black_Knight | 28-11-20 | 12:37: waar rent de FVD-stemmer dan heen? Lees net dat AZC’s zo vol zitten dat hotels weer gevuld gaan worden. Het is niet zo dat de problemen nu sneller opgelost worden nu een partij de facto niet met bestaat. Kans is groot dat rechts in totaal minder zetels krijgt (meer thuisblijvers). Het is een drama.

JohnLocke | 28-11-20 | 12:42

@JohnLocke | 28-11-20 | 12:42: Inderdaad .. een drama ... op de Canarische eilanden zijn de hotels ipv toeristen gevuld met "bootvluchtelingen" .. een tijdje geleden hiet "dobbernegers"genoemd . Tsja .. het kan hard gaan.

daytripper | 28-11-20 | 14:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Het grote gebrek in Nederland is het grote gebrek aan gekozen politici. Daarom kunnen jonge politici niet ergens rijpen en kunnen wij aanschouwen of ze de moeite waard zijn. Nu moeten we het hebben van de hielenlikkers en jaknikkers die de partijen voortbrengen. Waardeloos!

heldheino | 28-11-20 | 12:31

Ik had zelf 1,5 tot 2 jaar geleden al besloten geen FvD te stemmen vanwege Baudet.
Als ik de reacties hier lees schrik ik toch wel hoeveel mensen er nog blind achter deze (vergeef me de term) Führer aanlopen.
Hebben jullie zo weinig historisch besef, je ziet toch de paralellen?
Ik hoop nog steeds op een fatsoenlijk rechtse partij, rechts van de VVD.

Wilt Geerders | 28-11-20 | 12:29 | 9

@Papa Jones | 28-11-20 | 12:39: lol, ik ben zelf joods en steun baudet

sjuul69 | 28-11-20 | 12:50

@Fuckinghell | 28-11-20 | 12:46:
Ik heb ik gezegd dat ze niet fatsoenlijk waren?
Ik vind alleen dat er te veel haken en ogen aan die partij zijn, 1 ddarvan is dat ze het meeregeren voor zichzelf onmogelijk hebben gemaakt

Wilt Geerders | 28-11-20 | 19:27
▼ 6 antwoorden verborgen

Omdat rechts Nederland de Geenstijl panelen als hoofdkwartier heeft verkozen wil dat nog niet zeggen dat Geenstijl reaguurders naar de mond moet praten en het voor warhoofd B. moet opnemen.
Prima stuk, Nijman.

Skunk57 | 28-11-20 | 12:29

Toch bekruipt me hier een onaangenaam gevoel. Of twee. Ten eerste dat ik als betalend lid van GS én eenmalig donateur van FvD (denktank) te lang informatie ben onthouden waar ik recht op had. Ten tweede dat de mensen, die de vele goedwillende FvD stemmers deze informatie hebben onthouden, laf zijn, en pas durven te kopschoppen als het ontmaskerde wrak op de grond ligt. Deze lafheid geeft mijn vertrouwen in informatiebronnen, waaronder GS, wel een knauw. Want waarom trok Bart Nijman niet eerder aan de bel? Waarom wachten, waarom niet graven, waarom Baudet zelfs nog uitnodigen in het stamcafé?

kapoerewiet | 28-11-20 | 12:27 | 3

To their credit, ze steunden het verhaallijn van Otten toen die in conflict kwam met Bidet. Alleen maakte Otten zichzelf ongeloofwaardig met zijn Russian collusion en liet @nostyle de zaak vallen en zwegen verder over Otten. Maar ze hebben al eerder flinke kritiek geuit om Tjerry.

Graaf_van_Hogendorp | 28-11-20 | 12:31

@Graaf_van_Hogendorp | 28-11-20 | 12:31: maar die was nooit concreet, ging nooit verder dan - mijn eigen kritiek ook - dat de narcistische theoreticus en later duidelijk complotwappie niet geschikt is voor de politiek. Over antisemitisme niks gelezen.

kapoerewiet | 28-11-20 | 12:41
-weggejorist en opgerot-
Bertus Balhaar | 28-11-20 | 12:26 | 2

De term “Wegkijkers” krijgt voor mij een hele andere betekenis de afgelopen dagen. Want ook heel toepasbaar op de Baudet juichaapjes die er nog altijd zijn hier.

Bigi Bana Boy | 28-11-20 | 12:25 | 2

Het zijn er inderdaad meer dan je denkt. Ze hadden hun hoop op TB gevestigd, en bevinden zich nog steeds in de ontkenningsfase.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:48

Het is goed dat dit naar buiten komt en het duidelijk is waar iemand in de politiek voor staat. Dat mag meer gebeuren, en bij alle partijen. Jammer dat er zoveel onder de pet gehouden wordt.

Kan er geen wet of regelgeving ingevoerd worden die verplicht kabinet en politieke partijen in de kamer te notuleren en vrij beschikbaar te maken?

Wat wel jammer is is dat dit niet weken geleden naar buiten is gekomen, of over een paar weken. Maar precies in de periode dat het meest explosieve gedeelte van de toeslagenaffaire zich afspeelt.

einz | 28-11-20 | 12:24 | 2

Boudé deed zijn uitspraken niet tijdens vergaderingen maar tijdens etentjes en kleine bijeenkomsten. Daar maak je geen notulen van, alleen achteraf gespreksverslagen zoals die Nicky dat deed en dat doe je alleen voor politieke doeleinden.

Graaf_van_Hogendorp | 28-11-20 | 12:28

Ik kan niet geloven dat iemand met meerdere hersencellen een hekel aan joden heeft, tenzij dat vanuit ‘ het geloof’ al met de moedermelk naar binnen komt. Baudet is volgens mij niet van dit geloof.
Mensen als Soros en Rothschild worden door veel mensen om redenen doodeng gevonden. Dat gaat om wat ze doen en wat ze voorstaan. Dat heeft toch werkelijk niets met hun Joods zijn te maken. Maar in alle media wordt steeds hun geloof naar voren gebracht, waardoor aversie jegens deze mensen als vanzelf een link naar antisemitisme betekent. Het zou wat zijn als bijvoorbeeld Timmermans of Verhofstadt Joods zouden zijn.
Ik heb zeker bedenkingen bij het gedrag van Baudet, maar wat is nu het doel van alle vuil die nu over hem heen wordt gegooid? Waarom door de prominenten dan niet al eerder afscheid genomen in plaats van op de kieslijst gaan staan? Waarom nu op deze manier handelen en alles kapotmaken met als gevolg dat geen van beide kampen serieus meer wordt genomen.
Er zullen velen zijn die dit scenario nog niet eens hadden durven dromen. Die lachen nu werkelijk alle ballen overal uit.
En bedankt allemaal.

Overigens zijn in de (Nederlandse) politiek vele mensen met meerdere of mindere narcistische trekjes actief. Daarin is Baudet in ieder geval echt geen uitzondering.

Choco Chanel | 28-11-20 | 12:24 | 8

@Wiebenick | 28-11-20 | 13:42:
Ik begrijp heel goed wat je zegt, en ook ik ken de uitspraak over de eend. Maar je gaat hier voorbij aan het feit dat je een eend herkent aan uiterlijke kenmerken en bij narcisme gaat dat simpelweg niet. Als dat zo simpel zou zijn, dan had je er geen jaren studie voor nodig, om iemand te kunnen diagnostiseren als narcist. Je gaat dan voorbij aan 2 dingen, je devalueert de titel 'psycholoog' en je devalueert een ogenschijnlijk normaal persoon, naar iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Verder mag jij natuurlijk je mening geven. Maar begrijp goed dat mensen die op deze simpele en onbedachtzame wijze omgaan met zulke serieuze geestelijke aandoeningen, zichzelf eerder in diskrediet brengen. Ik zou namelijk niet graag met mensen omgaan die zulke heftige uitspraken doen, zonder daar echt de kennis van te hebben. #fijn weekend verder!

mood | 28-11-20 | 13:55

@mood | 28-11-20 | 13:55: Ik devalueer niets. Het is ook geen officiële diagnose, het is een sterke indruk op grond van algemeen bekende kennis over narcisme. De lijst met verschijningsvormen van narcisme is voor iedereen te lezen en toe te passen. Ook maar wegzuiveren dan? Tenslotte moet de zielenknijper ook leven. Jan met de pet die kennis opdoet over stoornissen en deze nog toepast ook, het zou verboden moeten worden. U ook een fijn weekend, en niet zo snel oordelen over mensen zonder daar echt kennis over te hebben hoor?

Wiebenick | 28-11-20 | 14:22

@Wiebenick | 28-11-20 | 14:22:
Grappig dat je het maar niet in wilt zien en bij je eigen kortzichtige mening blijft. Je kent Thierry niet persoonlijk, louter uit media. Hoe en wie ben jij dan om hem tot narcist te bestempelen, gebaseerd op lijstjes van het internet. Ik zeg alleen dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Je lijkt het maar niet te willen bevatten. Jammer! Wederom een discussie met iemand die denkt de waarheid in pacht te hebben. Narcisme diagnose wordt gesteld door een psycholoog, niet door iemand die een lijstje op internet heeft gevonden en de betreffende persoon niet eens persoonlijk kent. #EindeDiscussie!

mood | 28-11-20 | 15:46
▼ 5 antwoorden verborgen

In de zionistische stroming zitten toch mensen die het tegenovergestelde willen dan wat wij willen, feitelijk willen zij zelfs het tegenovergestelde voor ons dan wat zij voor zichzelf willen. Ethnostaat voor de joden maar multiculturele troep voor ons.
imgur.com/t8BA6kC

Papierversnipperaar | 28-11-20 | 12:22

Vanwaar de naam B. Nijman in plaats van Van Rossem?
"Omdat het moet."?! Er moet helemaal niets en zeker niet zo. Verder is er al genoeg over gezegd. Ik heb daar weinig meer aan toe te voegen.

Frau Merkel | 28-11-20 | 12:21 | 3

Wel eerlijk van hem laat zien waar hij officieel staat (we wisten het al maar het is voor de buitenwacht). Waarschijnlijk ook een stukje deugen, want kijk mij ik associeer met niet met jeaudenhaters. En laten we wel zijn, Bedet is extreem besmet nu. Een ieder die zich niet 110% afstand van hem neemt is verdacht. Maar dat is mooi meegenomen.

Graaf_van_Hogendorp | 28-11-20 | 12:25

Ik kan niet voor Bart spreken, maar ik denk het volgende. Bart Nijman is bij naam genoemd door het kamp-Baudet als één van de rechters in het trial-by-media proces. Dat is iemand anders dan Van Rossem, een entiteit die onderdeel is van Geenstijl. Bart reageert hier als de persoon die door Baudet cum suis is aangevallen.

Of hij daarvoor GS als vehikel moet gebruiken? Het leidt op zijn minst tot enige verstrengeling van rollen en belangen. Zelf zou ik dit stuk door de voltallige Redactie hebben laten onderschrijven - wij van GS steunen onze hoofdredacteur.

Maar nogmaals, dat is allemaal niet aan mij om te bepalen.

Professor Superhirn | 28-11-20 | 12:40

@Professor Superhirn | 28-11-20 | 12:40: Hij had de discussie op twatter kunnen houden, waar het m.i. thuis hoort. Het is inderdaad zijn speelgoed, dus hij doet maar wat hij niet laten kan. Het is niet zijn sterkste optreden, laat ik het positief formuleren.

Frau Merkel | 28-11-20 | 13:56

Wat vinden de relevante leden (Joodse mensen) in het panel eigenlijk van de Terry als het gaat om zijn (vermeende) jodenhaat?

Waarom is er verbazing bij velen dat een zittende macht opkomende tegenkrachten pootje licht? In het geval FVD was er niet heel veel voor nodig blijkbaar. Wat dat betreft hulde voor de zittende macht,

GS (Nijmans) gaat volledig Dresden oo FVD. Iets persoonlijks? Geen idee. Dat zien we over een jaar of wat wel. De waarheid komt uiteindelijk wel naar boven.

Où est Charlie? | 28-11-20 | 12:18 | 1

Ik ben zelf joods en ik steun baudet. There, I’ve said it.

sjuul69 | 28-11-20 | 12:36
-weggejorist-
EL_LanterFanter | 28-11-20 | 12:17

Lekker gewerkt Van Rossem. Veel polemiek in de panelen en een gouden diepgaand stuk geschreven.
Als de een zegt dat het regent en de ander zegt dat de zon schijnt, dan is het de taak van de journalist om te kijken wat voor weer het is.
Dit stuk heeft mij een stuk verduidelijkt wat er mis is gegaan in de FVD partij (leunt te veel op één persoon, laissez-faire cultuur op problematisch gedachtengoed) en het probleem van Baudet (provocerende denker zonder tegenspraak).
Dit soort artikelen is waar ik contributie voor betaal (en het kroontje).

Barre_de_k | 28-11-20 | 12:17 | 2

Okay, er zijn meerdere personen die zeggen dat het regent en er zijn meerdere personen die zeggen dat de zon schijnt. Geenstijl doet geen onderzoek, maar gaat af op degene die het hardst schreeuwt 'Het regent'. Geenstijl heeft geen weerstation in de tuin staan, die ze raadpleegt. Waar geestijl ooit de bewijzen achterhaalde, beperken ze zich nu louter op 4Chan anonieme posts, geruchten en wandelgang-gesprekken. Ik heb nog geen filmpje/audio opname gezien waarin Thierry het antisemitische beest loslaat. Ik heb heel wat onbewerkte interviews met en van hem gezien, wat boeken van hem gelezen, het partijprogramma tot mij genomen en heb hem daarin nog nooit kunnen betrappen op antisemitische uitlatingen, extreemrechts gedachtengoed of wat dan ook. Nu komen er zogenaamde "partij-genoten" met een verhaal, wat niemand kan verifiëren en de hele wereld loopt achter dat verhaal aan. Zoals ik al eerder heb gezegd, ga met een groepje jonge mannen een avondje zuipen en hoor wat daar voor grapjes gemaakt worden, sterke verhalen, grappen en grollen die op- of over het randje gaan, ook over joden en de WW2 komen overal voor. Dat wil niet zeggen dat je antisemitisch gedachtengoed hebt.

mood | 28-11-20 | 13:17

@mood | 28-11-20 | 13:17:
Als je Douglas Murray belt en hij zegt dat Terry foute boel is, dan regent het pijpestelen.

Barre_de_k | 28-11-20 | 22:03

Polemische spielerei of toch een bruine walm, je hebt er in ieder geval een ontzettende kutzooi van gemaakt Thierry, en bedankt! En nu? Want het probleem mijnheer, het probleem dat blijft.

klön | 28-11-20 | 12:14 | 1

Dit.

Joris Beltsin | 28-11-20 | 12:19

Duidelijk verhaal, Bart. Ik beschouw jou, na een korte kennismaking in de Geenpeil periode als een integere journalist.

PeterKlaassen | 28-11-20 | 12:14 | 3
-weggejorist-
sjuul69 | 28-11-20 | 12:37

Welkom bij de club. Dat is humor. Geweldig.

dagpauwoog | 28-11-20 | 13:10

@sjuul69 | 28-11-20 | 12:37: Volgens mij heeft Nijman meerdere malen over het Geenpel-debacle geschreven en was dat altijd in de sfeer van 'wij zaten ernaast'. Zie ook de column in de Revu. Niks mis mee.

5611 | 28-11-20 | 13:34

Grappig dat je hier niet zeggen dat dit onderwerp inmiddels wel erg is uitgemolken. Dan wordt je direct gejorist. Prima, ik weet genoeg.

dekeerldatisdeboer | 28-11-20 | 12:13 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Oh ik zie dat er nog een explosieve brief over de toeslagenaffaire naar buiten is gekomen, snel nog den Baudet topic!

einz | 28-11-20 | 12:13 | 2

Begint het ook op te vallen!
Niets over GL kandidaat of alleen 1 topic, niets over belastingfraude van zittende kabinet.. niets maar 10 bijna tien! Over baudet.

tipszondertrucs | 28-11-20 | 12:25

"Bijna iedereen die ik ken is antisemiet," kan ook betekenen dat er heel veel antisemieten zijn op deze wereld, toch? Dat Baudet zijn toehoorders waarschuwt voor een enorm antisemitisme dat in Nederland heerst. Gezien de verkiezingslijsten van Groen Links en Denk kan ik me daar wel iets bij voorstellen.

aamert | 28-11-20 | 12:13 | 5

Cognitieve dissonantie.

tipo | 28-11-20 | 12:30

In de reconstructie van die bewuste avond begint het met een opmerking over George Soros met daarna het verwijt van Nicky over antisemitisme en toen het antwoord van Baudet 'iedereen die ik ken is antisemiet'. Als ik vergevingsgezind ben dan kan ik dat interpreteren als 'dus mensen die niets van Soros moeten hebben zijn antisemiet? Dan ken ik alleen maar antisemieten, want iedereen die ik ken is tegen Soros'.

Met Joodse roots, Joodse vriendin, Joodse partijbestuurder, Joodse mensen in en rond de fractie lijkt het mij sterk dat 'alle mensen' die hij kent antisemiet zijn, en het FVD heeft bij monde van Baudet juist vaak uitgesproken '100% achter Israël' te staan, waarmee hij ironisch genoeg de woede van 'rechtse' commenters op de hals haalde.

GroetenVanUrk | 28-11-20 | 12:50

hmm dat zal het zijn

Merkie | 28-11-20 | 13:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Ben ik de enige die hoopt op een doorstart met een nieuwe kieslijst - partij met Eerdmans / Nanninga / Vlaardingerbroek / Pouw-Verweij erop? Zetel of 10 moet lukken en dan nog fractie (6 zetels) in 1e kamer.

Dreeke | 28-11-20 | 12:11 | 10

@daytripper | 28-11-20 | 12:20: Daarmee wilt u zeggen dat de huidige FvD moet blijven of dat alles opgedoekt moet worden en we op rechts slechts tussen PVV ( niet mijn kopje thee) of VVD moeten kiezen ?

Dreeke | 28-11-20 | 13:18

Vergeet het maar, dat gaat het nooit meer lukken voor de verkiezingen. Volgens moeten de kieslijsten over een maand ingeleverd worden. We spreken elkaar over 4 jaar, na wéér 4 kansloze en verloren jaren Rutte.

5611 | 28-11-20 | 13:50
▼ 7 antwoorden verborgen

Geen bewijs, dat lees ik iedere keer terug. Hoezo geen bewijs? Er is niets anders naar buiten gekomen dan bewijs. "Ja, maar dat zijn tegenstanders van Baudet!" Nee, tot voorkort zaten ze in dezelfde partij, dan ben je toch geen tegenstander? "Ze proberen hem kapot te maken" Nee, ze proberen te laten zien welke ideologieën er schuil gaan achter de zorgvuldig vormgegeven buitenkant. En inderdaad, er komen vrij weinig mensen aan het woord die het eens zijn met Baudet of die niet willen aannemen dat hij antisemitisch zou zijn. Logisch, want die mensen zeggen precies hetzelfde als Baudet zelf zegt, dus waarom zou je dat nog tig keer herhalen?

"Er is geen bewijs". Oke, alle screenshots, uitingen en mensen die niets meer met hem te maken willen hebben tellen dan blijkbaar niet mee als bewijs. Waar wachten jullie op? Dat hij aanschuift bij Beau om daar te verkondigen: ik heb eigenlijk niet zoveel met Joden en ik juich alle nazi grapjes in onze appgroepen volkomen toe, lachen man! Ik vind een hoop van Baudet, maar dom is 'ie niet dus dat zal hij natuurlijk nooit doen. De mate waarin hij zelf antisemiet zou zijn is op zich niet eens heel relevant. Hij gedoogde een sfeer waarin dit soort uitingen oke waren, en na een paar flessen wijn doet íe zelf ook een gezellige duit in het zakje. Moet je niet doen, punt. En natuurlijk kom je niet heel openlijk uit voor dit soort gedachtengoed, dat is direct politieke zelfmoord. Natuurlijk verpakt hij de echte boodschap kunstig in een hoop populistisch gelul, want dat is de snelste weg naar de meeste macht; de boze Nederlander naar de mond praten. Het is allemaal heel slim te noemen en hij heeft een aanzienlijk deel van Nederland meegenomen met zijn charmes. Maar zoals Bart hier vrij helder uiteen heeft gezet is hij naast zijn schoenen gaan lopen, is hij doorgeslagen richting complotdenkers en heeft de macht ervoor gezorgd dat hij de grip op zijn achterban heeft verloren. Het was een mooie poging, chapeau. Maar goed om te zien dat we toch wel iets opsteken uit onze eigen geschiedenis. Op naar de volgende volksmenner.

iCe01 | 28-11-20 | 12:08 | 4

Dit dus.

RickRD | 28-11-20 | 12:40

Ach, laat gaan, onbegonnen werk, die fanboys lezen niks en reageren hetzelfde als religieuze types; je kan zeggen wat je wil, het dringt gewoon niet tot ze door en ze blijven ontkennen, misschien maakt Baudet een doorstart en krijgt hij een half zeteltje tijdens de komende verkiezingen en dat was het dan, niks om je verder zorgen over te maken, een volgende volksmenner is idd een groter probleem, er is toch echt een behoefte aan een partij op rechts die anders is dan de PVV. Ik mag hopen dat de gemiddelde kiezer voor dit nieuw rechts iets slimmer is als de nog steeds schreeuwende en wegkijkende Baudet fanboys, anders wordt het nooit wat met "nieuw rechts".

zwellevertje | 28-11-20 | 12:52

Als je in de Baudet-bubble zit, blijf je gewoon alles ontkennen. Net zoals er nog mensen denken dat Trump de verkiezingen gewonnen heeft. Elk bewijs van hun ongelijk wordt gewoon in de categorie complot geplaatst. Zo kun je je eigen wereld heel makkelijk in stand houden.

The_Black_Knight | 28-11-20 | 13:00
▼ 1 antwoord verborgen

Ik kon een heel eind in het verhaal meegaan totdat ik bij de corona-alinea's aankwam:

**Tijdens een toevallige ontmoeting op een vrijdagavond in een café in Amsterdam, vlak voor het partijcongres in Barneveld van 30 november 2019, vroeg ik Baudet waarom hij Robert J. als spreker op zijn congres had uitgenodigd. “Je begrijpt toch zelf ook wel dat je daarmee alleen complotdenkers bedient?”**

De site die claimt op te komen voor het meer redelijke libertaire geluid en tegen cancel culture, maar waar sinds 2020 een golf van censuur over heen is gespoeld en waarin iedereen die vraagtekens stelt bij de verwording van Nederland en het Westen tot een soort DDR op steroïden als gevolg van een virus dat nauwelijks dodelijker is dan de griep tot Wappie wordt gebombardeerd. Censuur die zelfs zo ver gaat dat zelfs de naam van Robert J. niet meer genoemd mag worden.

Otten de kasgraaier is in retrospect nu ook opeens een held die zich met een laatste heroïsche daar zich probeerde tegen de grote boze Thierry te verweren. En zelfs Mark Rutte is opeens heel redelijk en maakt alleen maar wat 'fouten'. Want het jaarlijks vestigen van een nieuw immigratierecord is een 'fout' en geen beleid. Het vernietigen van een stabiele energievoorziening is een 'fout' en geen beleid. De continue machts- en geldoverdracht naar Brussel is een 'fout' en geen beleid. En de invoering van spoedwetten, lockdowns, muilkorfplichten, 1,5 m, contactverboden, avondklokken zijn dat ook fouten? Ohnee, dan ben je een wappie als je daar tegen bent...

Er zal best wat waar zijn van al die aantijgingen, maar de rol van arbiter tussen goed en kwaad en tussen waarheid en leugen die hier wordt aangenomen past niet zo... Overigens heb ik Douglas Murray nogal hoog zitten. Ik zou wel graag een schriftelijke danwel een videoverklaring van hem willen zien over Baudet die zijn antisemitisme bevestigt. Ik vind het ook wel gek dat bijv. die Ephraim die zelf Joods is Baudet blijft steunen.

Antiquerulant | 28-11-20 | 12:08 | 2

Denk dat Douglas Murray wel wat beter te doen heeft dan zich met zelfs maar een vleugje van de Baudet-smet te laten associëren. Schadelijk allemaal.

kapoerewiet | 28-11-20 | 12:14

"Bedankt voor het bewijs geenstijl, maar helaas is het geen schriftelijke verklaring dus is het geen bewijs"
Okay, Thierry-fanboy.

Barre_de_k | 28-11-20 | 12:23

Ik vraag me eigenlijk af hoe je die winst van 1 zetel moet interpreteren bij de FvD. Moeten we concluderen dat zo'n 2% van het electoraat complotwappies zijn met licht nazistische overtuigingen? We weten dat ongeveer 20% van het electoraat autoritairen zijn. Mensen die een grote leider wensen die alle problemen echt of vermeend gaat oplossen. Die vind je gek genoeg met name op 'ver' rechts. Maar ook bij 'ver' links kunnen ze er wat van. Je kent ze wel, mensen die op een persoon stemmen die zegt wat ze willen horen, of denken te willen horen. Maar is het nu echt zo dat 10% van die figuren onverholen nazi's zijn? Of zitten er nog een hoop in de fase van ontkenning. Vragen vragen vragen.

Theodorus.Goldbach | 28-11-20 | 12:03 | 5

@Joris Beltsin | 28-11-20 | 12:12:
Blijkt dat als mensen Baudet er aan willen houden ze de partij uit geknikkerd worden.

Barre_de_k | 28-11-20 | 12:24

@Barre_de_k | 28-11-20 | 12:24:
Het gaat dus niet om Baudet of zijn partij, maar juist om de mensen die het FvD-progrmamma onderschrijven en nu niet vertegenwoordigd zijn.

Joris Beltsin | 28-11-20 | 12:31

@Joris Beltsin | 28-11-20 | 12:31: mensen die nu nog op Baudet stemmen kunnen doorhebben dat het partijprogramma ongeloofwaardig is en dat Baudet ook maar wat opschrijft dat hen aanspreekt.

Barre_de_k | 28-11-20 | 12:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Baudet mag dan intelligent zijn, maar verstandig is hij niet. Narcissus is zijn middle name. En daarmee is eigenlijk alles gezegd.

Wiebenick | 28-11-20 | 12:03 | 3

Zelfverzekerd en gedreven.
Is geen narcisme.

Ben Adam | 28-11-20 | 12:17

@Ben Adam | 28-11-20 | 12:17: Een verstandig iemand laat zich niet in met dubieuze figuren. Als je een partij leidt die onder een vergrootglas ligt is dit al helemaal not done. Je gooit hiermee ook de goede naam van alle leden te grabbel. Respectloos en verachtelijk.

Wiebenick | 28-11-20 | 12:49

Zelfoverschatting. Denkt dat hij alles kan maken. Misschien dat hij daarom wel extreme uitspraken doet, gewoon om te kijken of hij ermee wegkomt. En dan later lekker weer met puppy-oogjes voor de camera alles ontkennen en "trial by media" roepen. Of hij is echt antisemiet. Hoe dan ook, linksom of rechtsom staat wel vast dat hij zo gek is als een deur en te labiel om een partij te leiden. Laat staan een land.

Merkie | 28-11-20 | 13:17
-weggejorist-
Hetty | 28-11-20 | 12:02 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Veel mensen hebben het idee gehad om op het partijprogramma van FvD te stemmen, en zijn nu gedesillusioneerd omdat ze dus eigenlijk op Baudet -en alles wat daar aan vast zit- hebben gestemd..........

J.Thee.Cohen | 28-11-20 | 12:01 | 2

Maar dat gebeurt in dit soort situaties altijd. Het vereenzelvigen van de boodschapper en zijn boodschap.

Dampende_aardappel | 28-11-20 | 12:26

Nee, dat lijkt me toch niet.

Mensen hebben op FvD gestemd. Daardoor zijn ze vertegenwoordigd in de 2de Kamer door Theo en Thierry. En die hebben dat prima gedaan: gestemd op basis van een hun partij standpunten op die issues die ter stemming kwamen.

De rest is smoke-and-mirrors. Alsof er een "bruin randje" zit aan die vertegenwoordiging.

Met andere woorden:
De FvD stemde precies zoals verwacht door de achterban, maar nu komt men met verdachtmakingen over thought-crimes die gepleegd zouden zijn. Voor iedereen onzichtbaar, behalve voor insiders die dan gaan zitten lekken naar GS.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:48

Al met al is de nieuwe info wat dun.
Ja Baudet is een provocateur. En dat is politiek niet handig.
Ja Baudet heeft veel te lang vast gehouden aan SS-jugend.
Ja Baudet bevindt zich al jaren in een grijs anti-semitisch gebied.
Dat zijn wellicht zelfs onmogelijkheden voor een partijleider.
Reken hem daar dan normaal op af. Ipv allerlei horen-zeggen mails aan een senator Cliteur die daar niets mee kan.
Alle FvD leden zijn schuldig aan het LPF imago en instorten van de partij.
Hadden gewoon het normale proces moeten volgen.
En hem publiekelijk op dat podium de maat moeten nemen. En dan stemmen. De hele zaal. Willen we dit wel. Of niet? Stemmen maar.
Nu is het een onmogelijk moddergevecht geworden waar ook Bart een wat te impliciete lijn volgt.
Snap dat je hem eruit wil. Topic na topic wil karakterschetsen. Maar het is wel vreemd dat de rest van de partij zo buiten schot blijft.
Iedereen wist van de lijn die Baudet volgt. Iedereen kende achtergrond en mensen in de organisatie. Toch werden ze lid. Toch gingen ze allemaal goedgemutst op baantjesjacht. Stelletje onnozelaars.

de Voorzittert | 28-11-20 | 12:01 | 2

Heb je het stuk gelezen? Het gaat om de cultuur binnen FvD en hoe er wordt omgegaan met bijvoorbeeld anti-semitisme. Een Cliteur die zegt dat het niet om de persoon Baudet gaat maar om diens partijprogramma. Vervolgens zijn de mensen die zich hebben aangesloten vanwege het partijprogramma baantjesjagers? Dat Otten wanhopig werd nadat hij uit de gratie viel is zeker dubieus. Dat Hiddema de partij verliet vanwege een debiele partij organisatie is veelzeggend.
Thierry is onderdeel van het probleem, niet van de oplossing. Maar niet getreurd! De nazi partij deed er decennia over om politiek relevant te worden en dat ging met vooral heel veel vallen en af en toe opstaan. Dus wie weet voor Thierry heeft hij in de toekomst nog een politieke carrière, ik hoop het niet.

Barre_de_k | 28-11-20 | 12:09

@Barre_de_k | 28-11-20 | 12:09:
Heeft u mijn plempsel gelezen? Het gaat met niet om de toekomst van Thierry. Die zal op zijn eigen blaren moeten zitten. Als je ongeschikt bent gebleken, moet je wat anders gaan doen.
Mijn verbazing betreft meer de kant die journalistiek Nederland en Bart in deze in het bijzonder kiest. Namelijk het anti-Baudet kamp. En dat terwijl je gewoon generiek moet constateren dat het één grote groep lichtgewichten betreft, die allemaal bijgedragen hebben aan de epische clusterfuck die het nu is.

de Voorzittert | 28-11-20 | 13:30
-weggejorist-
Haberdoebas | 28-11-20 | 12:00 | 2

Het is Baudet een beetje naar zijn hoofd gestegen maar het partij programma bleef goed. Het is Bart Nijman ook naar zijn hoofd gestegen en zijn website lijdt er flink onder.

foka | 28-11-20 | 12:00 | 2

Meer reacties dan ooit tevoren, heb ik het idee.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:08
-weggejorist-
Hypo-KNiet | 28-11-20 | 13:55

Interessante analyse van het bruine binnenwerk van Baudet

naxapinu | 28-11-20 | 11:58

Zal allemaal wel. Ben vooral benieuwd naar de sequel. Wat is plan B? Is er een plan B?

AnitaDik | 28-11-20 | 11:57 | 1

Er is geen plan B. Nanninga heeft over joden veel gekke dingen publiekelijk gezegd en het woord ‘dobberneger’ geïntroduceerd. Andere media zullen dat met plezier oprakelen mocht die afsplitsing twee zetels scoren in de peiling. “Ze was immers jarenlang onderdeel van FVD”.

Nee, er is geen plan B voor mensen die geen PVV of SGP willen stemmen.

JohnLocke | 28-11-20 | 12:09

Meer dan de helft in de politieke polls hier had een voorkeur voor FVD. Nog eens een kwart PVV. FVD bestaat mede dankzij dit blog niet meer, elke afsplitsing is niet levensvatbaar. Over PVV wordt vaker onflatteus dan flatteus geschreven en ik zie het gebeuren dat we dezelfde passie volgende maand over de nummer 34 van PVV zien, gekoppeld met verhalen over een diner van Geert met iemand van Zweden Democraten of zo.

En de volgende post nu gaat over een vrouw die met een echte jodenhater is getrouwd en lachend naast de echte jodenhater Arafat staat op een foto.

GeenStijl laat rechts verweesd achter.

JohnLocke | 28-11-20 | 11:56 | 5

@IJzer Oxide | 28-11-20 | 12:19: je hebt ‘een post wijden aan’ en ‘vijf artikelen per dag schrijven en de onderzoeksjournalist uithangen om een partij kapot te maken’. Dat snap je toch? Er is hier nog nooit met zoveel venijn over iemand geschreven als Baudet de laatste dagen.

JohnLocke | 28-11-20 | 12:33

Don't shoot the messenger

Barre_de_k | 28-11-20 | 12:39

@JohnLocke | 28-11-20 | 12:33:
Yup. U heeft een punt: k kan mij niet heugen dat er in de 16 jaar dat ik hier kom, zo'n hetze is geweest tegen 1 persoon hier op GS. Niet zo lang, en niet met zoveel venijn.

De meest misselijke haat-imams krijgen niet zoveel aandacht. dit was duidelijk persoonlijk. Ik snap niet helemaal waarom. Ik kan er wel naar gissen. (Een goede clue vermoed ik: het Revu artikel.)

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:41
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
EL_LanterFanter | 28-11-20 | 11:56

Moet het toch even kwijt. Gister ook heel stuk bij RTL over Soros.
Want Soros niet leuk vinden = anti semiet, maar Soros vind Israel niet zo leuk en Israel vind Soros niet zo leuk,. Sterker nog, Soros komt Israel niet in zonder gearresteerd te worden. Orban en Netanyahu zijn dikke maatjes. Hier zijn artikelen over te vinden op Reuters en niet alleen op niburu.com
Het is maar even dat je het weet.

nutsniet | 28-11-20 | 11:55 | 4

Nou dat is dan opgelost toch? Israëliërs zijn antisemiet.

C10H12N2O | 28-11-20 | 12:14

Ken genoeg joden die anti-Soros zijn.

kapoerewiet | 28-11-20 | 12:19
▼ 1 antwoord verborgen

Ondertussen zijn de twee ultieme lichtgewichten Wiebes en Asscher volledig aan de aandacht ontsnapt.
Dat heeft Baudet ook op z'n geweten.
Die kan nu rustig verder met z'n standpunten over de MH17 ramp en de Amerikaanse verkiezingsfraude ............

J.Thee.Cohen | 28-11-20 | 11:55

Aan de rechterkant opereer je wel op heet ijzer, want er zitten heus wel dogmatische thema's die in het openbaar onbesproken blijven. Zoals de gepubliceerde artikelen "asielinstroom nr## aantal: 500". Daar wordt gesuggereerd dat de instroom van asielzoekers dus negatief is, maar nooit wordt er op ingegaan waarom zoiets negatief is.

heldheino | 28-11-20 | 11:54

Als Baudet het heeft over 'de vernietiging van Nederland' bedoelt hij het einde van de natiestaat en assimilatie door de EU. Dat is wel degelijk Rutte's beoogde einddoel. Baudet heeft er een heel boek over geschreven. Dat weet Bart heus wel.

Ik vind dit persoonlijke en eerlijke stuk veel overtuigender dan Bart's eerdere hitpieces, maar dat hij inhoudelijk de plank af en toe zo schijnbaar bewust mis slaat maakt de rest niet sterker. Waar is de EU-kritische Nijman gebleven?

FrikandelSpeciaal | 28-11-20 | 11:54 | 3

Af en toe betrap ik GS op MSM neigingen, gecontroleerde oppositie.

revolte | 28-11-20 | 12:02

En volgens mij vroeg Tjer niet om onderwerping, tot3x genoemd, maar om wat meer steun van GS.... dat is een verdraaing die mij niet meer vertrouwen in de rest vh artikel geeft....

ger1306 | 28-11-20 | 13:00

Ok. Dus iedereen rondom Baudet zegt dat hij antisemitisch is. Maar niemand die het bewijst. Alles is horen zeggen. Nu wil ik dit niet wegwuiven maar heel sterk is het niet. Ook het alsmaar bijven zitten van de mensen, die dit nu beweren vind ik zwak, hun gedrag, als dit alles waar is, is dan ook op z’n minst opmerkelijk. Waarom blijf je bij een partij die indruist tegen jouw principes? Tevens zie ik door diezelfde personen een coup gepleegd worden om een partij in handen te krijgen, die volgens hunzelf gevuld is met antisemitische figuren. Weer vreemd gedrag, waarom niet weggaan en zelf een partij oprichten? Waarom wil je over een club leiding hebben waar allemaal mensen bijhoren die indruisen tegen je eigen principes? Antisemitisch is ook een aparte kaart. De linkse kaart die continu tegen rechts wordt getrokken. Alles wat rechts is, wordt continu beschuldigd van rasisme, nazie en discriminatie, dat maakt mij wantrouwend tegenover de boodschap en de boodschapper. Ik stem geen fvd, ik ben geen lid van fvd en ik ben absoluut tegen racisme, discriminatie en antisemitisme. Maar ik ben ook tegen onrechtvaardigheid en ik denk dat er veel meer speelt met daarin persoonlijke belangen van mensen en zelfs partijen en dat Baudet en FvD moet vallen. Jan Maat werd kapot gemaakt, Pim Fortuyn werd vermoord, Wilders wordt vervolgd en nu Baudet.....

Gandalph | 28-11-20 | 11:51 | 5

Eventjes je gedachten vrij geparafraseerd:
"Bedankt voor het bewijs uit verschillende bronnen die met naam en sommigen anoniem geciteerd worden. Helaas is het geen schriftelijke verklaring dus geen bewijs.
Bovendien zijn FVD partijprominenten verraders omdat ze het partijprogramma trouw zijn in plaats van Baudet.
Het is allemaal de schuld van de media."

Barre_de_k | 28-11-20 | 12:42

@_Roy_ | 28-11-20 | 12:05: je snapt het verschil tussen een vriend en een vleier niet.
Een vriend laat je zien dat je op de verkeerde weg zit, ook al is het pijnlijk voor je omdat een vriend het beste met je voor heeft.
Een vleier zegt alleen maar wat je wil horen maar als het slecht met je gaat is de vleier ook meteen weg.

Barre_de_k | 28-11-20 | 12:48

@Barre_de_k | 28-11-20 | 12:42: Het “bewijs” zijn uitspraken tot zelfs jaren terug. Die moeten aantonen dat Baudet, die zelfs een joodse verloofde heeft, zwaar antisemitisch is. Is toch wel vreemd gedrag van een antisemitisch figuur om zijn leven te gaan delen met een persoon die een geloof aanhangt wat hij zou haten, of vindt u dat logisch? Is het vreemd dat ik vraagtekens zet bij de tegenstellingen in wat er allemaal gebeurd en wat er wordt geschreven? Alsof andere mensen, partijen geen motieven hebben.

Gandalph | 28-11-20 | 13:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Tegen alle Joden die dagelijks onverholen of sluimerend anti-semitisme moeten ondergaan, zou ik willen zeggen:" hoemeer je gehaat wordt, betekent gewoon dat ze bang zijn en dat je het heel goed doet en het allemaal gebaseerd is op onversneden JALOERSIE".

streknek | 28-11-20 | 11:49 | 6

@vluchtelingallergie | 28-11-20 | 11:54: Ik denk dat Moslims worden gehaat voor hun onredelijke geloofsopvattingen terwijl Joden worden gehaat voornamelijk voor hun (hoge) maatschappelijke posities

streknek | 28-11-20 | 12:03

@streknek | 28-11-20 | 12:03:
"onredelijke geloofsopvattingen " dat is wel heel licht uitgedrukt voor een religie, die wereldwijd dood en verderf zaait. Al sinds de middeleeuwen worden de joden vervolgt omdat men dat geloof o.a. als een afwijking zag. Zo zijn er nog wel meer redenen waarom joden haat, helaas er nog steeds is.

vluchtelingallergie | 28-11-20 | 12:32

I-is dit ironie?

Barre_de_k | 28-11-20 | 12:49
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
reservebelgië | 28-11-20 | 11:48 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen

Prima stukje journalistiek, niets aan toe te voegen.
-
Het redelijke programma veel goede mensen in de partij, daar had echt meer in gezeten. Ik zag gisteren Joost Eerdmans, die is veel stabieler en weet het goed te onderbouwen wat hij zegt.
Velen hoopten dat Beaudet wat zou bijdraaien en inderdaad niet al te veel quasi academisch gewauwel zou blijven bezigen, maar helaas het zit in hem. Niet erg, maar dan ben je ongeschikt voor een plek in de politiek.

bananabanana | 28-11-20 | 11:47 | 7

@bananabanana | 28-11-20 | 12:18:
Baudet heeft juist de verkeerde mensen geselecteerd en om zich heen verzameld. Daar moet Baudet toch eens goed over nadenken: hoe de backstabbers, lekkers, eigenpijpers, verraders en muiters buiten te houden.

Hij heeft mensen nodig die hij kan vertrouwen. Die moeten de organisatie runnen, dan kan hij zijn ding doen.

Maar Eerdmans is niet de persoon daarvoor. Dat is ook zo'n koekoeks jong die anderen eruit probeert te drukken. Baudet heeft een old hand nodig, die zijn carriere al achter zich heeft en niet op Baudet's positie zit te azen.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:36

@HP-premium | 28-11-20 | 12:36:
Dat had ie, meer dan één. Gaat om het uitstralen er voor iedereen te zijn, niet enkel een select clubje.
Hij heeft dit aan zichzelf te danken, jammer, maar waar.

bananabanana | 28-11-20 | 12:47

@bananabanana | 28-11-20 | 12:47:
Nee, niet echt: hij had een hele kudde backstabbers in de club.

Dat blijkt wel. Nanninga heeft de boel in de fik gezet, in de waan dat ze de club ging """redden""" terwijl die club op +300% winst stond in de peilingen.

Hoe idioot wil je het hebben?

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:55
▼ 4 antwoorden verborgen

Maar toch. Waarom? Waarom zou iemand antisemitisch zijn of willen zijn? Wat was de bedoeling? Hoe kan iemand denken dat zoiets logisch of nuttig kan zijn om dat kenbaar te maken, zelfs als je last hebt van je eigen verwrongen en abjecte ideeën? Of maak ik het te moeilijk en was het simpel een teken dat het joch kanarie is (geworden)?

Poesmobiel | 28-11-20 | 11:47 | 2

Er loopt een dunne scheidslijn tussen "excentriek en knettergek/dom".

streknek | 28-11-20 | 11:51

Precies hoe ik het voel. Waarom in godsnaam zou je meepraten met de jodenhatende vijfde colonne moslims?

kapoerewiet | 28-11-20 | 12:12

Het ruimt wel aardig op, zo'n essay.

ploppy | 28-11-20 | 11:47

Wat moet dit een opluchting zijn voor de heer Nijman.
Al de zoveelste keer dat FvD in haar volledigheid voor de bus wordt gesodemieterd.
Ik heb er geen woorden voor en blijf het eeuwig seund vinden dat Theo Hiddema plotsklaps uit de politiek is gestapt.

Wat eveneens raar is, is dat GS jarenlang mee is gegaan op de bandwagon van succes met de FvD en ineens net als andere FvD prominenten een paar dolken in de rug steekt door tientallen anti FvD topics online te plempen terwijl er wel belangrijker dingen staan te gebeuren in het politieke landschap.

Deze week zou het juist veel vaker over de verhoren van onze MP en diens kornuiten en de schokkende fuckups bij de belastingdienst moeten gaan, maar nee laten we een oppositiepartij met de grond gelijk maken om de conservatieven uit te dunnen in dit land... Ik weet even niet meer wat ik van GS moet denken. Was het dat baken van licht in deze hectische tijden of is het net zo fout als de gevestigde macht met haar tenenkrommende anti autochtone nuchterheid policies.

_Zweevers_ | 28-11-20 | 11:46 | 2

Nee joh, laten we het fascistoïde gedrag van die gekken lekker onder het tapijt vegen.

IJsbrekert | 28-11-20 | 12:04

30 topics met de tekst "daar heb ik geen actieve herinnering aan" leveren geen clicks op.

normanius | 28-11-20 | 12:12

In Amerika heb je juist veel joden die zich tegen de linkse MSM inzetten. Ben Shapiro, Michael Savage, sommige journalisten van Breitbart, Dennis Prager, de eigenaar van Fox News en ga zo maar door. Of zitten die soms ook allemaal in het complot? Aluhoedje nu af.

heldheino | 28-11-20 | 11:46
-weggejorist-
_Roy_ | 28-11-20 | 11:45 | 3

Wat ik nou niet snap; die man braakt al jaren onzin uit en insinueert van alles en nog wat over moslims en andere culturen; claimt verdediger te zijn van de joods-christelijke cultuur en nou dat zijn anti-semitisme (hé verrassing!) uitkomt, is het opeens over en uit. Er hangt al jaren een vieze geur om hem heen.

rederijker | 28-11-20 | 11:44 | 4

En ik vind het echt jammer dat het weer niet gelukt is om een fatsoenlijke rechtse partij van de grond te laten komen.

rederijker | 28-11-20 | 11:48

Lidmaatschap vlak na PS opgezegd vanwege inhoudelijke verschillen. Gedonder met Otten was de druppel. Zit ook al zeker een jaar met stijgende verbazing en groeiend chagrijn de wappielijn te aanschouwen. Maar dit heb ik oprecht niet zien aankomen.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:52

Het Joodse volk wordt al duizenden jaren overal van beticht; dat gelooft u ook?

canis lupus | 28-11-20 | 12:53
▼ 1 antwoord verborgen

Prima en leesbaar artikel. Wel een beetje eenzijdig belicht, ik bedoel hadden ook best wat kwoots van Baudet-aanhangers in gemogen, maar desalniettemin interessant materie.
Sterker nog, ik lees GS al vele jaren en ben van mening dat sinds de onafhankelijkheid van de “grote uitgeverbezetting” in 2018, er een frissere positie ingenomen wordt alhier. Ben het lang niet altijd eens met jullie stukjes, maar er lijkt minder vooringenomenheid bij het selecteren van onderwerpen. Zowel rechts als links voelt zich regelmatig verraden hier. Dat is fijn en redelijk uniek in medialand.
Dus dat moet beloond worden. Na het lezen van dit stuk heb ik de stap genomen om lid te worden en te doneren. Had jaren terug al wel eens getracht als lid te reaguren hoor, maar werd al snel opgejorist en weggerot. Hopelijk gaat het deze keer beter.

kranssen | 28-11-20 | 11:43

Het probleem met rechts en de EU is hetzelfde probleem als links heeft met de klimaatmeisjes.

Wel allemaal de wereld rondvliegen, door kinderhandjes inelkaar gezette ipad in de hand om er foto's van te maken en vervolgens anderen de les lezen.
Rechts zit vuistdiep in allemaal wazige constructies waarin verzekeraars en bedrijven profiteren van open grenzen, maar bij problemen met huisvesting, ziekte en werkloosheid van de inwoners ligt het ineens aan de mensen.

Het is allemaal zo plat, ondoordacht, visieloos en stinkt ook nog best wel bruin af bij dit soort partijtjes. En het is niet alleen Baudet.

LinkeLotje | 28-11-20 | 11:42

Hé Bart,

Goed stuk Bart. Dit is de reden dat ik naar GS kom elke dag.

Blijf doorgaan met wat je doet, fuck die zure sloten hier in de panelen.

Otman | 28-11-20 | 11:42

My two cents:
Het antisemitisme van Baudet gericht is tegen de suprematie van joodse mensen in de wereldwijde handel, industrie, banken en politiek.
Die suprematie is er ontegenzeggelijk en dat hebben zij door slim- en hard werken bewerkstelligt.

Jodenhaat is gericht tegen de individuele joodse medemens.

Van dat laatste zou ik Baudet niet direct willen verdenken, van het eerste wel.
Het probleem is dat het eerste makkelijk tot het tweede kan leiden wanneer de maatschappelijke omstandigheden verslechteren. Het zondebok zoeken.
Exact dat is wat er in de aanloop tot WW2 gebeurde.
En daarom is het Baudet zeer kwalijk te nemen dat hij op dat spoor zit- en blijft. Ik ben Bart Nijman zeer erkentelijk voor zijn werk.
Despoten in spé afserveren, zo hard mogelijk.

der_feldwebel | 28-11-20 | 11:38 | 3

Suprematie is teveel gezegd. Er zijn er vrij veel, vooral op Wallstreet, maar die kunnen elkaars bloed onderling ook weleens drinken, dus van een complot kun je niet spreken, ook al ziet dat voor mensen die er ver vanaf staan en nooit tot welke innercircle dan ook zullen behoren, zo uit. Gewoon sensatiebeluste bullshit.

van Oeffelen | 28-11-20 | 11:40

U vergeet de wetenschap. Antisemitisme is natuurlijk gericht op de groep en juist niet het individu. Er zijn wereldwijd minder dan joden dan Nederlanders en toch komen we ze overal tegen vanwege het succes dat ingebakken zit in de cultuur. Antisemitisme is niks meer dan jaloezie, of de onvrede over het eigen tekort en vandaar dat de Islam er zo bedreven in is. Er zijn ook productievere manieren om met het succes van anderen om te gaan, zoals ervan leren.

Joris Beltsin | 28-11-20 | 11:48

@Joris Beltsin | 28-11-20 | 11:48: Laatse zinnen ben ik het helemaal mee eens Jaloezie is een slecht motief.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:14

Wat gebeurd er met al die ontgoochelde mensen? En wat gaat er gebeuren met Baudet en zijn getrouwen? In andere woorden wat gaan ze doen?
Dat er behoefte is aan een rechtsconservatieve partij, dat er behoefte is aan een debatten over lastige thema’s is duidelijk.
Het lijkt zo te zijn dat door die thema’s (migratie, radciale islam, klimaatoplossing, corona-beleid, globalisme vs nationalisme, tradities etc.) te vermijden, in de politiek, aan de randen de extremen steeds verder groeien. Zoals twee bollen die om een as draaien waardoor die door de middelpuntvliedende kracht steeds verder uiteen worden gedreven.
De implosie van FvD is niet het einde van de sentimenten en de oude spoken uit het verleden die ontwaakt zijn. Dat laat een verontrust gevoel achter. Net als de totale treinramp bij het FvD. Resentiment ligt op de loer.

ratelaar | 28-11-20 | 11:37

Prachtig stuk Bart! Echt spijker kop raak.. goed dat jullie je niet hebben laten meeslepen in de gekte van Baudet.

Devox85 | 28-11-20 | 11:37 | 1

Aanvankelijk wel meegesleept, maar niet verblind, dat onderscheid de Geenstijl redactie van een hoop slippendragers en lakeien in de panelen.

der_feldwebel | 28-11-20 | 11:39

Complimenten voor Geenstijl in deze affaire. Jullie laten andermaal zien geen vooringenomen, dogmatische politieke standpunten te hebben, maar werkelijk onafhankelijk te denken en kritisch te zijn op alles wat niet deugt.

Maar ook Geenstijl zal het door deze opportunistische gek vanaf nu alleen nog maar moeilijker krijgen. Iedereen ter linkerzijde roept nu om het hardst 'zie je wel, we hebben het altijd al gezegd'. En voor elke afwijkende mening over Europa, de Islam, immigratie, burger-inspraak of wat dan ook word je nog sneller als 'rechts-extremistisch haatblog' weggezet door luie mensen zonder echte argumenten.

Frits_Binkestein | 28-11-20 | 11:37 | 2

De vooringenomenheid zal nooit verdwijnen. Daarom zal GL altijd een wereldvreemde partij vol naïevelingen zijn in mijn volstrekt objectieve opinie...

ratelaar | 28-11-20 | 11:39

Ja, dat is de echte klap. Dat zelfs zo'n Kanselier Kaag nu kan roepen dat ze altijd al haar zorgen had over het FvD.

Poesmobiel | 28-11-20 | 11:52

Bart bedankt voor de vasthoudendheid en succes met de vileine reacties van de ontkenners/wegkijkers die duidelijk geen enkele boodschap hebben aan dit duidelijke verhaal.

zwellevertje | 28-11-20 | 11:37 | 3

De meesten van die ontkenners zullen het niet eens gelezen hebben. Die vinden een stripverhaal al te moeilijk om te lezen.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:39

@Gulliver | 28-11-20 | 11:39:
Dat moet haast wel, want veel van de gemaakte verwijten worden toch duidelijk uiteengezet en geadresseerd in bovenstaande. Maar goed.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:42

Jobbert Rensen (van Geenstijl mag je zijn naam niet gebruiken. Weet u wie er ook van censuur hield? Och de ironie...) heeft toch vaker gelijk dan dat je zou willen. Hij komt niet met daadwerkelijke complottheorieen zoals Lange Frans. Speculeren doet ie zeker, maar wel aan de hand van onderbouwde feiten en statistieken. Tuurlijk trekt ie gekkies aan die compleet andere doorgeslagen conclussies trekken, maar hij heeft zat vaak goede dingen te zeggen die je niet op de MSM hoort.

CocaCola | 28-11-20 | 11:36 | 4

@Aart4888 | 28-11-20 | 11:49:

Ik kijk regelmatig. Ben het niet altijd met hem eens, maar blijft vaker gelijk krijgen dan dat je zou willen.

CocaCola | 28-11-20 | 12:01

Jobbert Rensen zegt in feite niet veel anders dan wat ik eergisteren van meneer Kees de Kort hoorde bij GS z'n chips.nootjes.bier. Betreffende bijvoorbeeld corona en verkiezingsfraude. Hij gebruikt cijfers van de WHO, het CBS en RIVM en nieuwsartikelen uit kwaliteitskranten. De stijl is anders, en op punten trekt hij rode lijntjes die ik persoonlijk niet zou trekken.

Het wegzetten als 'complotdenker' of 'tokkie' is makkelijk en dan hoef je er vanuit je superioriteit niet meer naar om te kijken, maar dan is het wat ongeloofwaardig als je mensen met dezelfde opvattingen - die het wat eloquenter verwoorden - zelf in je café hebt zitten.

GroetenVanUrk | 28-11-20 | 12:02
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een kulstuk. En Hans Wiegel, met wie Baudet op goede voet staat, is dan zeker ook antisemiet? Hahahaha

canis lupus | 28-11-20 | 11:34 | 9
-weggejorist-
Ulyanov | 28-11-20 | 12:01
▼ 6 antwoorden verborgen

Als het is zoals hier beschreven en ik twijfel daar met de dag minder over dan blijkt men op rechts toch een stuk fatsoenlijker en oprechter dan op links alwaar de leugen en misleiding heerst, persoonlijk zit ik met de vraag ... moet ik lid blijven van FvD, wie neemt het stokje over???.

swebe | 28-11-20 | 11:34 | 3

Nieuwe ledenpartijen lopen altijd op chaos en zelfvernietiging uit. Het overkwam de LPF, de bejaardenpartijen, de beestenpartij en nu het FvD. Wilders heeft het goed gezien om daar niet aan te beginnen.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:49

@Gulliver | 28-11-20 | 11:49: Die optelsom had ik eigenlijk ook al gemaakt, bij geen alternatief wordt het toch weer PVV.

swebe | 28-11-20 | 11:51

@swebe | 28-11-20 | 11:51:

Wilders is de waakhond van de Tweede Kamer. Ook al wordt hij nooit het baasje hij weet de boel wel scherp te houden en slaat aan bij gevaar.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:03
-weggejorist-
Localhero | 28-11-20 | 11:34 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

Eigenlijk zou dit een onderwerp moeten zijn met reacties waar niemand wordt weggejorist !......

J.Thee.Cohen | 28-11-20 | 11:32 | 2

En aantal reacties die ik weggejorist heb zien worden waren ongefundeerde jijbakken. Dat voegt echt niets toe en kunnen we prima zonder.

frickY | 28-11-20 | 11:38

Er was een tijd dat je op GS kon klikken op een weggejorist commentaar om het toch te kunnen lezen. Dat vond ik boeiend en leerzaam. Jammer dat het niet meer kan.

aflaatverkoper | 28-11-20 | 12:09

Wat ik nu heel graag van de GeenStijl redactie zou zien, is een van die befaamde Deep Reads.

Pak eens ieder citaat van de getuigen, en diep die uit. Wat zegt Thierry nu eigenlijk. Wat bedoeld hij. Wat wilt hij. Waar ligt dit binnen het partij programma.

Bijvoorbeeld "kartelpartijen willen vernietiging van Nederland".
Bedoeld hij letterlijk een atoombom? Alle autochtonen tegen de muur? Of slaat dit op verdragen zoals met de EU? De massa immigratie?

Focus daarbij op die zinssnedes waarmee hij hier als antisemiet wordt afgeschilderd. Hoe is het ook uit te leggen. Hoe kan het ook bedoeld zijn.

Bart is mogelijk niet de juiste persoon voor een dergelijk stuk

frickY | 28-11-20 | 11:31

Uit zijn boeken en publieke uitspraken blijkt helemaal niets van antisemitisme. Is dat schizofrenie of hoe zit dat?

HoogToontje | 28-11-20 | 11:30 | 3

Anders krijg je zo'n boek ook nauwelijks uitgegeven.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:37

Polder-takiyya.

Joris Beltsin | 28-11-20 | 11:38

@Kuifje-naar-Brussel | 28-11-20 | 11:37:

Natuurlijk, maar toch. Zo'n boek zit toch zeker voor maanden werk in, en als je daar allemaal dingen in zet waar je helemaal niet achter staat... Ik vind dat toch moeilijk te geloven. De enige groep die dat op grote schaal doet dat zijn de muzelmannen (als je echt wil weten wat die denken moet je de Arabische stukken lezen), dat is toch echt vrij zeldzaam. Baudet lijkt me niet zo'n geslepen type eerlijk gezegd.

HoogToontje | 28-11-20 | 11:51
-weggejorist-
drs. Levi Samsonov | 28-11-20 | 11:29 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Content not allowed? Test test

CocaCola | 28-11-20 | 11:29

Ik kan me niet voorstellen dat Baudet dergelijke uitspraken doet. Elk weldenkend mens doet daar niet aan! Een smerige coup is het, meer kan ik er niet van maken!

vluchtelingallergie | 28-11-20 | 11:28 | 6

@Kuifje-naar-Brussel | 28-11-20 | 11:39:
Dat is mij uiteraard bekend. Ik kan mij niet voorstellen dat als je in de openbaarheid treed middels een politieke partij en dergelijke uitspraken doet, je niet weet, dat je absoluut geen kans van slagen hebt.
En zeker nu, waar elke uitspraak onder een vergroot glas komt!

vluchtelingallergie | 28-11-20 | 12:06
-weggejorist-
Ulyanov | 28-11-20 | 12:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Thierry is volgens mij ook niet helemaal “zuiver” met z’n indo bloedlijn.

@WiN™ | 28-11-20 | 11:28

Chapeau Nijman, goed werk, dat bij het onwetende deel van het FvD-electoraat en vele anderen, waaronder ikzelf, de ogen heeft doen openen. Chapeau ook voor GS met het betrachten van de standvastige onafhankelijkheid. Zo hoort journalistiek te zijn. Cheers!

Een vrije paling | 28-11-20 | 11:27 | 1

Heerlijk die ironie.

canis lupus | 28-11-20 | 11:38

Beste Sint, zei zwarte Piet,
Thierry is een antisemiet.
Het staat op GeenStijl.
Je weet wel die van geenpeil.
Maar Piet, alle moslims zijn dat óók.
Ze geloven in moh het spook.
Die dat schreef in een mal boek.
Sindsdien is bij hen alle reden zoek.
Maar volgens GroenLinks zijn ze oké.
Dus zit gans Nederland dáár niet mee.
Vertel me eens echt wat nieuws Piet.
Want deze onzin slik ik niet.

Dirk III | 28-11-20 | 11:26

Dit artikel brengt mij wel zwaar aan het twijfelen over Baudet. Maar... Een dingetje vind ik vreemd, als ik Google op deze citaten valt er niks te vinden; eerste resultaat Geenstijl, voor citaten van jaren terug. Dit lijkt toch wel een beetje op een hitpiece.

nifecat | 28-11-20 | 11:26

De Legitimatie

Baardvansinterklaas | 28-11-20 | 11:24

Je zou bijna gaan denken dat er iets is voorgevallen tussen Bart en Thierry...

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:20

Goed stuk. Ik zou alleen de insinuatie van een homoseksuele relatie tussen Baudet en Jansen eruithalen. Of zijn daar ook bewijzen van?

zwaaropdehand | 28-11-20 | 11:19 | 2

Dat wordt er niet gesuggereerd.
De loyaliteit kan ook voortkomen uit kennis of beeldmateriaal waar Jansen over beschikt.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:23

Een lang maar uitstekend verhaal.
Geenstijl heeft met de artikelen over Baudet maar weer eens bewezen dat ze volledig onafhankelijk zijn en zich niet laten leiden door geld of loyaliteit aan een politieke stroming.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:18 | 8

@Gulliver | 28-11-20 | 11:25: ik verwacht geen fanblog, maar er zijn weinig plekken op het internet waar bepaalde ‘rechtse’ onderwerpen op een normale manier besproken worden. Je zag in de polls hier dat Forum >50% deed en PVV 25%. Gaan we nu door naar stap 2: PVV? Want dan hebben we het over een ander GeenStijl ipv een oprechte enkele vete.

JohnLocke | 28-11-20 | 11:30

@Gulliver | 28-11-20 | 11:25: Wilders is veel stabieler dan Baudet en beseft dat je intern strak moet aansturen, anders gebeuren er ongelukken.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:41
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist-
de honden blaffen... | 28-11-20 | 11:17 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
@ed | 28-11-20 | 11:15 | 1

Wat een flinterdun verhaal van horen zeggen, lijkt wel roddelclub theekransje. Walgelijk deze dolkstoten in de rug. Otten erbij halen. Degene die bewijsbaar uit de partijkas gejat heeft en dat bedrag een dag voor de rechtszitting teruggestort heeft. Daarbij ook een overledene aanhalen van wie niet te bewijzen is of hij datgene gezegd heeft.
Het partij programma van FvD is pro Israël. Niet te missen.
Baudets verloofde is Joods en penningmeester Ephraim stelt dat hij nooit iets van antisemitisme gemerkt heeft bij Baudet. Wel dat Baudet onder een enorme druk leeft vanwege framing en smearing en de beveiliging, zich zorgen maakt over de veiligheid van zijn verloofde.
In deze coronatijd met maatregelen die ons land kapotmaken werd de druk wellicht te zwaar voor hem. Het partijkader had dan gezamenlijk actie kunnen nemen om hem te ondersteunen ipv deze walgelijke dolkstoten in de rug.

dagpauwoog | 28-11-20 | 11:15 | 4

Haha, nu heeft Baudet ook zijn eigen Dolchstoss-legende. En de Baudet-drones, diep in zijn lavendeldarm residerend, geloven het.

De Eierbal | 28-11-20 | 11:39

@drs. Levi Samsonov | 28-11-20 | 11:33: wat is er mis met mensen die alleen mavo hebben als opleiding?

Kattie | 28-11-20 | 12:00

@Kattie | 28-11-20 | 12:00: Volgens mij helemaal niets. Met onvoltooide opleidingen kan men in Nederland zelfs burgemeester worden van een grote stad. Opleiding zegt dus niets, tenminste niet in politieke functies.

Peerkeoud | 28-11-20 | 12:12
▼ 1 antwoord verborgen

Zucht, een link naar een Revu column. Als ik daar behoefte aan heb ga ik zelf wel op Revu kijken. Eigen pijperij. Obsessief

Guust Kadaver | 28-11-20 | 11:14

FvD in deze vorm is FUBAR.
Het vertrek van Hiddema spreekt boekdelen, Cliteur als waterdrager bleef achter.

J.Thee.Cohen | 28-11-20 | 11:13
-weggejorist-
Ulyanov | 28-11-20 | 11:13

Kruisigem, kruisigem !

aamert | 28-11-20 | 11:13 | 1

Het evangelie volgens johannes is in vergelijking met dit stuk inderdaad overtuigender.

impy | 28-11-20 | 11:20

Meest fatale is natuurlijk toch dat de partij met het beste programma voor Nederland een donkerbruin randje heeft gekregen, waardoor stemmen op het beste programma voor Nederland voor mij althans onmogelijk wordt.

Beetje jammer, maar goed, dan maar het op één na beste programma van Nederland.

Peerkeoud | 28-11-20 | 11:12 | 1

Laat de rest dan het programme kopiëren en zich aansluiten bij Otten.

heldheino | 28-11-20 | 11:56

De partij van redelijk conservatief rechts volledig de grond ingeboord en de oprichter daarvan nog even kopschoppen en fileren op basis van interpretaties en persoonlijke rancune.
Wat een uitermate naar land is dit geworden. Als jood heb ik me geen enkel moment bedreigd gevoeld door Baudet, ik voel me wel bedreigd door figuren die antisemitisme als hakbijl gebruiken op onwelgevallige personen en partijen.

Eppo | 28-11-20 | 11:12 | 4

U bent zo gedoemd de geschiedenis over u heen te krijgen !

J.Thee.Cohen | 28-11-20 | 11:15

Ik heb een keer op FvD gestemd, de eerste keer dat ze als partij konden meedoen aan verkiezingen, voor de gemeenteraad. Dit, omdat ik meende dat zich een "redelijk conservatief rechts" alternatief had aangediend. Al gauw daarna ging het mis. Van Erkenbrand tot wanstaltig gedrag bij de FvD jongeren. En Baudet hobbelde van incident naar incident, steeds weigerend afstand te nemen of excuses te maken. Of het nou ging om racistische uitspraken van Amsterdamse kandidaat gemeenteraadsleden of insinuaties over vermeend onheuse bejegeningen van zijn "goede vriendinnen in de trein". Wanneer worden incidenten gemeengoed en wanneer valt gebrek aan leiderschap in een partij nog te billijken? Ik vind het doodzonde dat er geen "redelijk conservatief rechts" beschikbaar is in Nederland, maar liever zo'n gat dan de dreiging van een narcist die weigert de gezwellen in zijn partij aan te pakken, maar wel op het punt staat een politieke machtsfactor te worden.

nietzomoeilijk | 28-11-20 | 11:26

Hear hear.

moonshiner3519 | 28-11-20 | 13:30
▼ 1 antwoord verborgen

Het meest verontrustende vind ik dat stemmers en inmiddels ex-leden zolang in het ongewisse zijn gebleven over gedachtegoed van de heer Baudet en consorten dat al speelde in diens studententijd tot ver in het bestaan van de partij. Velen met mij dachten op een fatsoenlijk reëel alternatief van een PVV te stemmen, maar komen nu behoorlijk bedrogen uit. Er was een façade waarachter van alles afspeelde. Zaken waar wij nooit ons mee in willen laten.

Met veel respect kijk ik dan ook naar die jonge klokkenluiders van de JFvD. Zij zullen ook ontgoocheld en teleurgesteld en geschrokken zijn.
Tegen hen wil ik zeggen: wij steunen en respecteren jullie. Wij staan achter jullie, jullie staan niet alleen. Onze droom lijkt uiteengespat, maar we zijn nog altijd wel een miljoen van het electoraat die nog altijd verandering willen op de kernpunten van het partijprogramma.

Het is nu aan de zittende ex-FvD-ers in de regio om te kijken hoe nu verder met bijna een miljoen stemmers die achter hen staan om te kijken wat de vervolgstappen kunnen zijn om zonder last van extreem gedachtegoed of een ingang daartoe een nieuwe politieke beweging te kunnen opzetten. Want juist met name aan deze jonge klokkenluiders zijn we dit verplicht.

Jan, Leiden | 28-11-20 | 11:12 | 5

Wir haben es nicht gewußt.

heldheino | 28-11-20 | 11:57

@ole guapa | 28-11-20 | 11:46:
We moeten gewoon geduld hebben. Waarschijnlijk veel. Voor 15 december a.s. een nieuwe partij inschrijven is vrijwel organisatorisch niet haalbaar. Vandaar mijn bescheiden oproep op de voormalig leden die in gemeenten, Provinciale Staten of Eerste Kamerleden zitten bijeen te gaan komen en te kijken hoe dit op te lossen.

Jan, Leiden | 28-11-20 | 12:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Het ochtendtopic FvD, het café FvD, Eindelijk iets anders: Omtzicht&Pumpkins, voorts Vrijmbo ook al referentie naar het FvD, daarvoor weer een groot FvD topic, en zo kunnen we wel even door.
Het domineert niet enkel het nieuws hier, het sijpelt door naar topics die er geeneens over gaan. Doet me heel erg denken aan de tijd dat Wilders een dermate rabiate obsessie bij de redactie van het NRC was geworden, dat geen pagina verschoond bleef en zelfs de sport&tv-katern het moest ontgelden. Het ging bijna nergens anders meer over, weken leken lang drammen drammen drammen.
Dat heeft die krant toen een hele reeks verontwaardigde brieven en opzeggingen gekost. Zonde om die tendens hier ook waar te nemen.

Abject | 28-11-20 | 11:12 | 1

Ik vraag me toch af of dat niet ook hier speelt.

Dit artikel doet mij namelijk aan als een rechtvaardiging achteraf. Dat is een verdedigende actie. Het suggereert dat de schrijver aangevallen wordt, of zich tenminste moet verklaren. Misschien zelfs intern, als er inderdaad leden weglopen.

Dat hoop ik niet, overigens. Ik ben het niet eens met wat GS deed, maar daar komen we wel weer over heen.

Het is mij volstrekt helder dat GS een meer (sociaal) liberale stroming aanhangt, en ik daarentegen een conservatieve. Dat betekent dat we het af en toe oneens zijn. Maar tegelijkertijd is GS waardevol naar mijn idee, en verdient steun.

Laat ik het omdraaien:
Als iedereen GS schouderklopjes aan het geven was en er nieuwe leden en donaties binnestroomden, dan denk ik dat er iets anders boven de streep had gestaan.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:17
-weggejorist-
Bertus Balhaar | 28-11-20 | 11:12 | 3

"De meltdown van Baudet, die nog steeds Freek Jansen maar niet los wil laten (zou het echt diens onvoorwaardelijke loyaliteit zijn?) ......"

Misschien gaan we dit smeuïge detail wel terugzien in de film of zelfs de musical?? Meer dan dat is dit figuur echt niet waard, gelukkig is hij uitgespeeld en zijn we er binnenkort vanaf. Hij heeft waarschijnlijk een persoonlijkstoornis dat hij met zijn intellect heeft weten te maskeren en toen het naar zijn hoofd steeg is hij door de mand gevallen.

In ieder geval zijn alle aanhangers van het nazistisch/fascistisch gedachtengoed in Nederland nu in de kijker, dus dat is altijd handig als er weer eens eentje het in zijn bol krijgt dat ze dit land beter kunnen runnen.
Goed dat Geenstijl hier zo bovenop heeft gezeten!

Isan | 28-11-20 | 11:11

Anti-FvD artikelen leveren gewoon geld op voor Nijman cs. Geenstijl wordt nu ook frequent gelezen door Jooplezers en Volkskrantabonnees. Meer koppen = meer kliks = meer poet. Het gaat nog wel zo een tijdje door, over een half jaar valt er niks meer uit te melken en dan wordt de reguliere zendtijd hervat.

Mijn GS nick magnie | 28-11-20 | 11:10 | 1

"geloof niks behalve het fvd-journaal en de geluiden die je hoort in de lavendeldarm van Thierry - maar we zijn heus echt wel kritisch hoor!"

De Eierbal | 28-11-20 | 11:42
-weggejorist-
Henk-Mul | 28-11-20 | 11:09 | 3

Sietske Bergsma krabt zich wellicht ook achter de oren: ben ik nou door die man opgeleid? Cliteur. Klopt het eigenlijk wel wat ik van die man geleerd heb?

Zo'n beetje heel politiek actief conservatief hoogopgeleid Nederland komt uit de stal van Cliteur. Cliteur, de wegkijker. De schade is niet te overzien.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:09 | 2

Met recht een drama te noemen.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:11

Yep, dat blijkt wel. De bruine radioactiviteit kleeft nu aan veel meer mensen die het niet verdienen.

De Eierbal | 28-11-20 | 11:43

Mhm. Baudet klinkt in dit stuk als een reïncarnatie van die man die WWII startte. Dit is wel de overtreffende trap van karaktermoord, meer een genocide. Maarja, ik was 1 van de laatsten in Nederland die nog in Baudet geloofde, en heel veel dingen vallen als puzzelstukjes in elkaar, dus sommige dingen zouden wel eens waar kunnen zijn, en misschien zelfs wel alles. Ik ben zwaar gedesillusioneerd achter gebleven. Zeg maar bijna nog meer als Henk Otten.

onesizefitsall | 28-11-20 | 11:09 | 1

* en posters hier zeiden gisteren nog: you didnt smell the coffee.

onesizefitsall | 28-11-20 | 11:11

Er zijn veel provocerende onderwerpen te verzinnen om over te discussiëren. Als het alleen maar over de Joden gaat krijg je inderdaad een donkerbruin vermoeden dat het een obsessie is. Of zou hij het expres doen omdat hij weet dat je mensen daarmee gelijk op de kast krijgt?
Ik geef hem in ieder geval niet meer het voordeel van de twijfel.

knutsel_ | 28-11-20 | 11:09

Onvoorstelbaar al die negativiteit. Volgens de Hond komt FVD op drie zetels. Elke andere partij zou uit z'n dak gaan met zo'n verkiezingswinst van 33%

pa_niek | 28-11-20 | 11:09 | 4

Idd, 50. Maar het is wel een goed punt.

Vermoedelijk is 10 zetels het trigger moment geweest. Toen FvD in de peilingen onder 10 kwam, toen ging het los. Toen ging Nanninga over the top.

Ze stond nog op ca. 300% winst toen er geroepen werd dat hij de partij aan het "kapotmaken was met zijn narcisme". Orwelliaans woordgebruik.

Ik vind het jammer dat door alle reuring - mede door GS veroorzaakt en versterkt - iemand als Hiddemeister is vertrokken uit de kamer. Dat is wel een groot verlies.

En over de redenen van zijn vertrek kun je dooremmeren, maar er staat 1 ding als een paal boven water:

Hadden Nanninga (met GS amplifier) et al., niet zo'n stennis gemaakt, dan had Theo gewoon nog in de Kamer gezeten vandaag.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:41

Ze stonden ooit met veel meer in de peilingen. T.o.v. die cijfers is het een totale leegloop.

Jan, Leiden | 28-11-20 | 11:44

@Jan, Leiden | 28-11-20 | 11:44:
Toen FvD op +20 zetels stond, vond niemand het nodig om te lekken naar de media en brieven te sturen naar de krant, wanneer Baudet wat rare dingen zei.

Misschien is men inderdaad oprecht een klein beetje ongemakkellijk door hetgeen Baudet soms zegt, maar kennelijk konden ze daar prima overheen stappen.

Het was het moment dat de peilingen in de single digits belandden, dat de non-valuers en baantjesjagers nerveus werden dat er voor hun geen betaald plekje zou overblijven.

Dat is de uiteindelijke reden voor de onrust: +300% winst was niet goed genoeg voor de baantjesjagers.

En ze hebben geen idee hoe zelf ook maar een fractie ervan te bereiken.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 12:03
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist en opgerot-
Makemyday! | 28-11-20 | 11:07 | 3

Wilders dineert ook met mensen die op allerlei zwarte lijsten staan. Zijn partij zit in een fractie in het Europees Parlement waarvan de inner circle van sommige leiders ooit ook nogal laakbare dingen hebben gezegd. Mogen we nu eenzelfde behandeling van Geert en PVV verwachten komende maand?

JohnLocke | 28-11-20 | 11:07 | 5

@daytripper | 28-11-20 | 11:30: daar ben ik nu bang voor, dat dit slechte het begin van een ‘zuivering van het onzuiver geweten’ is.

Misschien Bosma snel uitnodigen voor het café?

JohnLocke | 28-11-20 | 11:36

@daytripper | 28-11-20 | 11:30:
Tot nu toe is Baudet daar vooral in geslaagd. Waarom nu nog achter hem aan lopen? Volledig kritiekloos.

De Eierbal | 28-11-20 | 11:45

Er zijn al heel wat tweede kamerleden weg gelopen bij de PVV sinds deze partij bestaat. Maar geen bestuur enz. Dus vandaar weinig commotie

Kattie | 28-11-20 | 12:06
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
leftwing_nl | 28-11-20 | 11:06

Na dit allemaal gelezen te hebben begrijp ik steeds minder waarom mijn opmerking dat hij nu tijd heeft om een "nazi" partij op te richten weggejorist werd. Het is zo duidelijk.

Wiezewalakristalix | 28-11-20 | 11:06

antisemiet het magische woord waarmee alle discussie stopt.
Vroeger noemde men zo iemand een ketter of heks en ging de brandstapel op.

Exota | 28-11-20 | 11:05

Is er enige reden waarom deze punten nu pas een topic waard zijn en niet eerder ?

dhrat | 28-11-20 | 11:05

Nu kun je het verhaal nog twee keer zo lang maken, meneer Nijman maar toch snap ik een ding niet.
Had Baudet geen vrienden? Vrienden die hem zagen veranderen en hem daar op hebben aangesproken. Dierbaren, die zich ongerust maakten en op hem hebben ingepraat? Die misschien ontdekten dat hij te veel dronk of verkeerde middelen gebruikte, die wellicht gedragsstoornissen veroorzaakten?
Waren er nooit professionele mensen in zijn omgeving die hem hulp aanboden?
Ik geef het je te doen om een land proberen te redden dat naar de kloten gaat.
Om 24/7 journalisten te moeten pareren die maar een ding willen; jouw kapot maken. Programmamakers te moeten doorzien die je in de val proberen te lokken. Mensen te weerstaan die rondglibberen in een met snot gevulde slangenkuil in het Haagse. En dat in de wetenschap dat je beschikt over een prima partijprogramma. Wat een wolven in schaapskleren heeft hij rondom zich verzameld zeg, niets lees je over het zelfreinigende vermogen waar een partij die zo snel groeit zo'n grote
behoefte aan heeft. Iedereen staat vooraan om te verklaren dat ze distanciëren en dat Baudet zichzelf heeft vernietigd.
Het zegt me wel heel veel over zijn omgeving en roept op zijn minst vragen op.
Nee, ik werd er niet wijzer van!

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:05 | 8

Het staat toch letterlijk in dit artikel dat meerdere collega's, kennissen en vrienden hem hebben geconfronteerd? Hij verwierp ze allemaal.

De Eierbal | 28-11-20 | 11:46

@woestecentrist | 28-11-20 | 11:08: Ik heb een vaag vermoeden dat hij naar een burn-out ging en toch doorgeknald is. Om zichzelf op de been te houden is hij overgestapt op batsers. Hiervan is hij helemaal doorgedraaid en paranoia geworden.
De man met de hamer is nabij.
Hij moet een poosje naar Sint Willibrordus in Heiloo om uit te rusten en af te kicken.

Haberdoebas | 28-11-20 | 11:52

@Trumme | 28-11-20 | 11:32:
Ik heb Marbe niet gelezen.

Omdat je bang bent voor je lucratieve baantje blaas je het instituut op waar je dat baantje hebt.

Klinkt logisch. (hier een verbaasde emojcon)

der_feldwebel | 28-11-20 | 12:03
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik heb hem zelf nog nooit iets onvertogens horen zeggen. Maar misschien komt dat omdat ik niet goed luister. En al bij al heb ik toch een beetje een naar gevoel bij het stukje van Bart. Het ging opeens wel heel erg snel van 'toffe peer' naar 'foute jodenhater'.

mykdelta | 28-11-20 | 11:03 | 3
-weggejorist-
SterF... | 28-11-20 | 11:08

Hoezo snel, voor jouw en mijn beleving misschien, maar uit het stuk maak ik op dat het al twee jaar lang geprobeerd wordt om Baudet een beetje tussen de lijnen van het betamenlijke te houden.

Dat is niet gelukt en dat is voor mij reden genoeg om aan te nemen dat Baudet in wezen een despotisch karakter heeft.

En in deze panelen zie ik genoeg slippendragers en lakeien die daar weinig moeite mee lijken te hebben.

der_feldwebel | 28-11-20 | 11:22

Het artikel lijkt een beetje op kopschoppen. Baudet ligt al op de grond en krijgt nog eens een paar ferme schoppen tegen zijn kop en dat nota bene allemaal gebaseerd op hear say. Te gemakkelijk dit.

namensmijnhond | 28-11-20 | 11:02

Goed stuk. Zou vaker mogen ook over andere politieke partijen. Ik ben achteraf heel blij dat ik niet op de boot van forum ben gesprongen, al sinds mn 15e een fortuynist, maar bij gebrek aan beter op Wilders/Bosma gestemd, en even, heel even leek met Forum een populistische meerderheid binnen bereik die ons minder immigratie, meer law&order, en een exit uit de EU ging brengen. Ook overwoog ik bij het bekendmaken van Annabel en de samenwerking met Leefbaar Rotterdam mezelf als lid op te geven, door wat laksheid van mezelf kwam dit niet van de grond. Nu ben ik blij want na de uilenspeech bekroop mij een raar gevoel, het hele verhaal van dineren met Jarrod Taylor was me al bekend, en zat me niet lekker. Het is helaas een verloren poging geweest om dit moeras weer een droog te leggen zoals onze voorvaders deden.

ikworstelengadouchen | 28-11-20 | 11:02
-weggejorist-
Skeptic1970 | 28-11-20 | 11:02 | 9
▼ 9 antwoorden verborgen

Ik blijf het een dun verhaal vinden. En waarom moesten GS en TPO ons van deze verschrikkelijke nieuwe Hitler verlossen? Als dit allemaal zo klopt dan hebben we toch het allesomvattende en ubermachtige mediakartel om -zoals te doen gebruikelijk- Tjerrie met de grond gelijk te maken en dan hadden “wij” hier er zoals altijd vanaf de zijlijn naar kunnen kijken

M3nn0123 | 28-11-20 | 11:01 | 3

Dat heer zelfreinigend vermogen. Als de linkerflank dat nou ook eens zou hebben, kwamen we nog eens ergens.

woestecentrist | 28-11-20 | 11:04

En jij denkt dat als juist de kartel media dit hadden gebracht iemand ter rechterzijde het had geloofd? Nee, niemand had het dan geloofd want MSM gonna MSM. Dat juist een ander veel onafhankelijkere media dit brachten maakte het wel geloofwaardig. Zeker ook voor een groot deel van de (potentiële) forum achterban, hier heeft GeenStijl die een dienst bewezen om niet mee te gaan in de idiote koers van Thierry, ondanks een uitstekend partij programma.

ikworstelengadouchen | 28-11-20 | 11:06

Inderdaad , dat gevoel bekruipt mij ook . T.a.v het hele gebeuren rond WOII en de veroorzaker dat van is een normaal gesprek nog heeeel ver weg .

daytripper | 28-11-20 | 11:44

Nanninga heeft zelf de nodige nare teksten over joden en vluchtelingen gezegd. Die collectie wordt nu door rancuneuze JFVD’ers onder elke tweet van haar geplaatst. Nu is daar vast 20% uit de context en 80% ironisch, maar ze bleef ook jaren bij een vent die nu als de tweede Mussolini wordt afgeschilderd. Dat gaat haar nagedragen worden, ook al wast ze haar handen nu als een Lady MacBeth beurs van onschuld.

Beste zou zijn als elke (voormalig) FVD-politicus/ca politiek arbeidsongeschikt wordt verklaard. Een terechte straf op het ontnemen van hoop op een ‘fatsoenlijk rechtse’ partij.

JohnLocke | 28-11-20 | 11:01 | 1

Lees het bovenstaande stuk nog een keer, misschien dat je het dan gaat begrijpen.
Zo niet? Lekker als een lemming achter Baudet blijven aanrennen.

Wilt Geerders | 28-11-20 | 12:24

Puur vanuit Keltisch oogpunt gezien, de oorspronkelijke cultuur van dit land hebben zowel christenen, joden als moslims hier niets te zoeken.
2000 jaar geleden lijkt lang maar het is maar 20 keer de levensduur van een honderdjarige. Ikzelf ben 50 en kan een heel goede inschatting maken van wat 2000 jaar is: 40 keer mijn eigen leeftijd. Het stelt niet zoveel voor.

Mijn hele leven lang al sta ik versteld van alle achterlijkheid die onze cultuur is binnengedrongen middels allerlei geloofsovertuigingen. Gebruiken die hier helemaal niet thuishoren.
Wij zijn helemaal geen nazaten van de familie van Abraham.
Wij horen onze eigen voorvaderen te eren, niet die van een vreemd woestijnvolk met zéér wrede en achterlijke gebruiken.

Dit is wat eigenlijk oorspronkelijk vind maar ik ben na 50 jaar wel wat milder geworden en ik besef dat je de vaart der volkeren niet tegen kan houden.
Ik probeer zoveel mogelijk ook de goede dingen van andere culturen te zien en die zijn er volop. De geschiedenis neemt geen keer en we zullen er met z'n allen het beste van moeten maken.

Ik heb vroeger over onze geschiedenis eens een gedichtje geschreven.

Geen Land Maar Een Loper

Ze kwamen in grote getale
Het roemruchte Romeinse gespuis
Gewapend met helm en sandalen
Brachten zij ons de dood of het kruis

Ze kwamen ons landje bevrijden
Van de ketter de wilde de heiden
Ze legden ons op hoe te leven
En namen ons verleden mee

Na de Spanjaarden kwamen de Fransen
En weer liepen we recht in de pas
Wat ooit liefde was werd een romance
Onze eigen taal werd tweede klas

Het biervat van ons Batavieren
Week voor wijn en voor tafelmanieren
Ze legden ons op hoe te leven
En namen ons verleden mee

De geschiedenis blijft zich herhalen
Want de nederigheid zit in ons bloed
Gered door de Amerikanen
Van de Duitsers, de moffen maar goed

Nu hebben we een nieuwe bezetter
Zij dicteren ons iedere letter
Ze leggen ons op hoe te leven
En nemen ons verleden mee

Nederland je bent geen land maar een loper
Je hebt geen eigen cultuur en geen eer
Jij was altijd de slaaf van je sloper
Maar nu ben je niemand meer

keestelpro | 28-11-20 | 11:00 | 8

@ikworstelengadouchen | 28-11-20 | 11:09:
Altijd leuk om de nazikaart toegespeeld te krijgen.
Mijn betoog heeft het louter over cultuur, niet over ras.
Puur biologisch gezien is het goed voor de genen als rassen zich mengen.

keestelpro | 28-11-20 | 11:24

Keltisch? Na Baudet kan ik geen romanticus meer verdragen.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:50
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik moet toch sterk denken aan de film The Wave, waarin een geschiedenisleraar zijn leerlingen, die niet konden begrijpen waar het nu mis kon gaan in de jaren 30 in Duitsland, in de val lokt en hen aan het eind confronteert met hun blinde vlek

www.youtube.com/watch?v=dPTsVjnGNZ8

Respect voor GS! Ga door met wat jullie aan het doen zijn!

Arnold Layne | 28-11-20 | 10:59

Ik lees dit stuk als een soort mea culpa van de scribent.

de honden blaffen... | 28-11-20 | 10:59

En dan nu ook zo'n uitgebreid stuk over het anti semitisme onder de moslim gemeenschap. Om alles weer even in perspectief te plaatsen.

ILF2 | 28-11-20 | 10:58 | 1

Veel Moslims komen er wel openbaar voor uit. Scheelt.

Rest In Privacy | 28-11-20 | 11:02

@Nijman Was hier dan mee begonnen ipv dat schreeuwerige gedoe , leek net de privé wel. Het is al teleurstellend genoeg. En met bewijs leveren natuurlijk, het zijn namelijk nogal serieuze aantijgingen die je doet met gevolgen.

Kim-Jung-Un | 28-11-20 | 10:58 | 1

Goed punt!

professorinopleiding | 28-11-20 | 12:31
-weggejorist en opgerot-
Jan3863 | 28-11-20 | 10:58 | 2

Bart heeft hier waarschijnlijk het sterkste stuk gemaakt over Baudet en de mechanismes die hier naartoe hebben geleid. Het voordeel van de twijfel dat velen hem hebben gegeven omdat a) alles op rechts toch al fascist wordt genoemd en b) die malle Thierry provoceerde altijd al een beetje en velen namen hem daarin niet echt serieus. Als hij in de loop van de tijd dan ook nog steeds verder is geradicaliseerd is het lastig om onderscheid te maken tussen waar Baudet nu echt van overtuigd is en waarvan niet.
Veel mensen hebben gezien wat ze wilden zien, een flamboyante charismatisch figuur die een partij wilde opbouwen om de leegte te vullen op rechts met daarbij iemand als Hiddema die wat kon tegenhangen om het soms wat vreemde gedrag te duiden en de boel tot de orde te roepen, waardoor het allemaal best onder controle leek.
Zelfs nu er steeds meer naar buiten komt over het ontsporen van Baudet, zijn er genoeg die er niet aan willen. De verhalen van de usual suspects van de linkerzijde die nu allemaal gretig een achteraf kloppend verhaal in elkaar denken te kunnen draaien gebaseerd op ‘zie je wel’ maar die eigenlijk niets anders doen dan hun eigen Pavlov gedrag bevestigen, helpen daar ook niet aan mee.
Wat Bart nu doet is journalistiek zoals het bedoeld is, respect voor je lef en het echte werk dat je hier instopt.

Harry Sac | 28-11-20 | 10:57

Dit is trial and execution by media en nadat het vonnis voltrokken is nog even kopschoppen tegen het stoffelijk overschot. Mooi lang artikel, ik heb het met aandacht en interesse gelezen, maar is nu dan gelijk ook niet een keer klaar? Even een weekje geen FVD nieuws zou ook wel eens fijn zijn hier. Er is nog van alles anders aan de hand in het land en de wereld. Maar dit is blijkbaar een prima bliksemafleider. Zullen we nog eens 35 topics besteden aan de rol van Hugo de Jonge in de Corona crisis of de rol van Mark R. bij de toeslagenaffaire en vele andere schandalen. Het is nog ruim 4 maanden tot de verkiezingen, er kunnen toch nog wel meer lijsttrekkers van hun voetstuk worden getrokken, volgens deze inmiddels beproefde methode?

Mark zit te Dutten | 28-11-20 | 11:03

Kunnen we in de panelen ook een ruiming inplannen? Het is echt godgeklaagd hoe sektarisch de aanhang van Baudet is. Elke vorm van kritiek, hoe onderbouwd ook, is kennelijk een complot tegen hem. Het alwetende slachtoffer. Ik durf te beweren dat deze groep zelfs als Baudet op camera zou zeggen dat ie rechts-extremistisch is, deze groep alsnog beweert dat het allemaal onder dwang ging.

Het is een groep die helemaal niet geïnteresseerd is in feiten of de samenleving. Men wil ergens bijhoren, rellen.

Eigenlijk kun je prima stellen dat die hardcore fans niets meer zijn dan de blanke, uiterst geprivilegieerde versie van moslim jihadstrijders. Het enige wat deze groep tegenhoud is de wet. “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren”

Doodenge club die overblijft

Wees_eens_creatief | 28-11-20 | 10:56 | 4

en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

De fanboys die overblijven zijn domrechts of fout. Desalniettemin vond ik de samenvattende analyse van Kees de Kort in CNB heel treffend. Ik ben bang dat het door de afgelopen week voor ons allen flink verkloot is voor de komende jaren.

Henk5 | 28-11-20 | 11:06

U noemt Baudet rechts-extremistisch maar wilt zelf treinen vol reaguurders naar het oosten laten rijden ??? Dat noem ik nog eens een “split personality”....

Mark zit te Dutten | 28-11-20 | 11:14

@Mark zit te Dutten | 28-11-20 | 11:14: geweldig! Top-tegel!
Chapeau!

De Droit | 28-11-20 | 12:28
▼ 1 antwoord verborgen

“Vind je dan niet dat Mark Rutte dit land aan het vernietigen is?”, vroeg hij. “Nee”, zei ik, “Ik denk dat Mark Rutte een heleboel fouten maakt, dat hij vaak liegt en dat hij belangrijke ideologische discussies onbehandeld laat, waardoor het etterende wonden dreigen te worden. Maar ik denk niet dat er in dit land ooit een premier gekozen is die zichzelf tot doel gesteld heeft om Nederland te vernietigen.”

Dat is zoiets als de vraag over een wielrenner die bij elke wedstrijd waar hij aan meedoet al vroeg moet lossen uit het peloton de volgende discussie voeren:
“Denk je dat hij te slecht is voor deze sport”, vroeg hij. “Nee” zei ik, “ik denk dat hij best een goede sportman is maar gewoon iets te langzaam op zijn pedalen trapt om mee te kunnen komen met de rest”.

Oftewel, het antwoord is bevestigend “ja, ik denk dat hij een heleboel fouten maakt ... etc”.

me,myself and IK | 28-11-20 | 10:56 | 1

Persoonlijk denk ik inderdaad dat Mark Rutte dit land aan het vernietigen is.

750.000 niet-westerse allochtonen binnen gehaald in 10 jaar Rutte

Velen hiervan zijn moslims en velen daarvan haten Joden, dit is nog steeds een veel grotere groep dan extreem rechts.

Een acute woningnood van 300.000, huizen worden onbetaalbaar

Steeds meer overdracht van soevereiniteit naar Brussel.

Steeds meer geld overdracht naar Zuid-Europa, dit gaat nooit meer stoppen.

Afbraak van eigen cultuur.

Ja Rutte vernietigt Nederland maar niet in 1 dag. 2 decennia zal hij ongeveer nodig hebben.

Roze_bril_drager | 28-11-20 | 13:23

Gelijk bij de eerste regel ga je al gruwelijk de fout in. Dit hoeft namelijk helemaal niet. Ben geen Baudet-fan maar jij staat er ook lelijk op Bart.

Hoezo ben ik een lul | 28-11-20 | 10:55 | 1

50.000 leden en in potentie de grootste partij die zou worden geleid door iemand die aantoonbaar facsitisch en nazistisch gedachtengoed toelaat. Waarom zou een degelijk stuk als Nijman hier schrijft geen urgentie hebben...?

nietzomoeilijk | 28-11-20 | 11:18

Baudet merkte deze week op dat een grootouder van hem een Yad Vashem onderscheiding heeft gekregen. Dit heeft hij in het verleden nooit bekend gemaakt. Als het al klopt rest een grote vraag.....

D.Ormin | 28-11-20 | 10:53 | 3

Misschien gelezen in 1 van de boeken die over hem geschreven is.

UpdateAvailable | 28-11-20 | 11:06

Slicha, het klopt inderdaad!

D.Ormin | 28-11-20 | 11:17

Mijn opa was fout in de oorlog. En nu?

BBRDWR | 28-11-20 | 11:55

Mooi stuk, jammer om iemand zo te zien afglijden

keikoud | 28-11-20 | 10:52 | 1

Wel goed om te zien, dat mensen met dergelijke ideeën afglijden richting het vergeetputje.

Usumani | 28-11-20 | 10:54

Volgens deze definitie is Theo Maassen ook een anti semiet naar aanleiding van onderstaand stukje conference. Op 2:35 vertelt hij hoe het is om voor anti semiet uitgemaakt kunnen worden. Zou Van Rossem hier ook de humor van in kunnen zien? youtu.be/W0_yWGZ4JUE

Mark zit te Dutten | 28-11-20 | 10:51 | 1

Dit slaat in als een bom. De rol van Theo Maasen in de politiek is hiermee wel uitgespeeld.

Pretzel Logic | 28-11-20 | 11:32

Mensen die de Gymnasiast met de boreale vergezichten en klavierfantasiën nu wegzetten als nazi of kampbeul moeten zich zelf eens laten nakijken. De karaktermoord en demonisering die nu plaatsvindt gaat van Oef veel te ver.

van Oeffelen | 28-11-20 | 10:51 | 2
-weggejorist en opgerot-
jan99 | 28-11-20 | 14:26

mee eens !

M13 | 28-11-20 | 21:56

Het straatje waarbinnen hier gedacht mag worden wordt in bovenstaand stuk heel duidelijk afgebakend. Wat vroeger het populisme was (ongewenste meningen wegzetten als..) is nu vervangen door de term complotdenker.

grietmetgroenefiets | 28-11-20 | 10:51

Of ik in de kark zit. '... en er kwam een man tot mij die zeide, weet gij dat die jongen op die slippers en met die naakte piano met de Romeinen heult en dat zijn buurvrouw elke ochtend de Romeinse Groet brengt en dat hij het mooiste meisje van de stad haar tuintje heeft gewied..? Nou dan, aan het kruis met hem....

Breinbrouwsels | 28-11-20 | 10:51

Het was vroeger al mis volgens een anonieme getuigen. Op de kleuterschool wilde hij alleen maar tekeningen met bruine kleur maken, ook had hij met Lego een soort concentratie-kamp gebouwd. Als baby had hij een beer met een snorretje en strekte steeds zijn rechter armpje omhoog. Zijn eerste woordjes waren hit hit en voor zijn vierde verjaardag wilde hij zwarte leren laarsjes. Rest moet ik nog opzoeken in 4chan dus wordt vervolgt.

jan huppeldepup | 28-11-20 | 10:49 | 1

De buuv die jaloers op Eva is zegt net dat hij ook zo'n trein met gele sterretjes erop met steentjes van Lego heeft gebouwd en de spoorrails liepen duidelijk naar het oosten....

Breinbrouwsels | 28-11-20 | 10:55

Echt heel goed geschreven Bart. Beste artikel misschien wel ooit.... B is ongeschikt, de nazi smoking gun blijft voor mij laagpixelig. Edoch, gefeliciteerd!

Einde van de Domheid | 28-11-20 | 10:48 | 1

Het einde is nog niet in zicht?

jan huppeldepup | 28-11-20 | 10:50
-weggejorist-
dagpauwoog | 28-11-20 | 10:47 | 1

Jammer dat Bart niet op enkele goede vragen hieronder in gaat maar wel reageert op elke nono op Twitter.

JohnLocke | 28-11-20 | 10:47

Ik heb via via via via gehoord dat Rob Jetten zijn vriend slaat

Turbulentie? | 28-11-20 | 10:46 | 1

Dat verhaal kan ik bevestigen, heb een kennis die een vriend heeft die de achterbuurman is van een nichtje van Jetten, die heeft het mij vertelt.

me,myself and IK | 28-11-20 | 11:01

Kijk dat is hét grote manco van Baudet hij heeft geen Jorris. Als je iemands mening of feiten je niet bevallen.

Trumme | 28-11-20 | 10:45

Hoi Bart,

Zoveel bewijs, het stapelt maar op.
Zou je niet eens aangifte moeten doen?
/sarcmark

Hiram | 28-11-20 | 10:45 | 2

Op basis van anonieme bronnen roddel en achterklep of rancuneuze oud collega’s?

Trumme | 28-11-20 | 10:47

Eigenlijk had ik al mijn vraagtekens na de speech van Thierry Baudet op woensdagavond 20 maart na zijn verkiezingsoverwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen. Met zijn boreale uil gelul.

RickRD | 28-11-20 | 10:45 | 2

Klonk mij als wat er gebeurt tijdens een avond bier hijsen bij een kakkineus studentencorps waarbij de brallers de grootste onzin verkondigen om zich belangrijk te voelen.

2voor12 | 28-11-20 | 11:04

Vooral z'n "frontsoldaten" vond ik vreemd. O jee, hij wil oorlog dacht ik toen.

IndoFortuyn | 28-11-20 | 11:39

Ook ik heb gisteren mijn FVD-lidmaatschap opgezegd. De maat is vol. Ik ben tegen klimaatwaanzin, massa-immigratie en de EU. Maar ik heb de pest aan antisemieten en nazi's. Gelukkig hebben we de PVV nog, ook al blijft het jammer dat je daar geen lid van kunt worden en dat de diepgang minder is.

Zef1581 | 28-11-20 | 10:43 | 8

@Diederik_Ezel | 28-11-20 | 10:49: op de verbodslijst ruilen met ´De avonturen van Sinterklaas’ klinkt misschien minder extreem voor je?

Moresnetunited | 28-11-20 | 11:04

@2voor12 | 28-11-20 | 11:00: Ironisch dat een partij die vrijheid in de naam heeft voor het verbieden van een boek is omdat de inhoud Geert niet aanstaat

Diederik_Ezel | 28-11-20 | 11:14
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
doskabouter | 28-11-20 | 10:43 | 5

Haha, blijven ontkennen hoor. Wat moet je anders.

RickRD | 28-11-20 | 10:47

Erkenning. Dat is de obsessie.

Trumme | 28-11-20 | 10:48
-weggejorist en opgerot-
miss error | 28-11-20 | 11:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Misschien moet Ongehoord Nederland maar een politieke partij worden. Het gat op rechts is onmetelijk. Ze kunnen zich nog tot 15 december melden. Succes verzekerd.

aamert | 28-11-20 | 10:43 | 1

Je zou kunnen beginnen met een verkiezingsnederlaag voor de vvd om dat gat iets te dichten. Dan gaan ze misschien weer naar waar ze ooit vandaan kwamen.

Trumme | 28-11-20 | 10:49

Ik blijf maar zitten met de timing van deze publicitaire bom. In een week dat alle kartelkopstukken van beerput Toeslagenwet aan de tand worden gevoeld, en waarbij op voorhand al te voorspellen viel dat velen last hadden van geheugenverlies en gevijnsde spijt. En dat kon afstralen op de komende verkiezingen. En een partij die mogelijk het machtsevenwicht kon doen laten kantelen. Te gepland dit allemaal.

Phantomas | 28-11-20 | 10:43 | 4

Nog veel wezenlijker: partijen kunnen zich tot 15 december aanmelden om deel te nemen aan de verkiezingen in 2021.
Da's ook toevallig!
Handig dat de grootste bedreiging voor de kartelpartijen nét daarvoor "wordt geïmplodeerd"...

De Droit | 28-11-20 | 10:59

Inderdaad komt dit voor een aantal figuranten aka tweede kamerleden heel goed uit.
Niettemin snapt B niet echt veel van politiek, het boreaalse gezeur is niet voor alle mensen, daar is hij de dichte tot zeer dichte mist in gegaan.

Jezusaapje | 28-11-20 | 11:00

Wat dacht je van het overlijden van Maradonna? Gepland door Baudet om de aandacht af te leiden, kan niet niet anders...

Iknowall | 28-11-20 | 11:07
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist en opgerot-
Blasfemie | 28-11-20 | 10:43 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

"antizionistische complotten". Ik niet begrijp

Cidioot | 28-11-20 | 10:42 | 1

Jij heel goed begrijp. Volgens mij is het probleem inderdaad niet dat ze in antizionistsche complotten, maar juist in Zionistische complotten geloven. Dat ze in ieder geval theorieën - gebaseerd op volkomen debiele, simplistische karakterschetsen van 'de Jood' - over Zionistische complotten gebruiken om hun racistische reactionaire politiek 'uit te leggen aan het volk'.
Altijd een foute club geweest. Was te verwachten dat een partij die steeds een soort romantisch beeld schetst over hoe de Nederlandse cultuur zijn glorie moet hervinden en verdedigen tegen de vele bedreigingen, bruinhemden zou trekken. Ik had alleen niet verwacht dat golden boy Jerry zelf zo door de mand zou vallen, omdat hij aanvankelijk heel goed door leek te hebben waar de grens ligt tussen zogenaamd intellectuele vrije uitwisseling van gedachten en openlijk fascisme propageren.

mr_fender | 28-11-20 | 13:38

Heeft een Vorst zijn paard al Bart genoemd?

Turbulentie? | 28-11-20 | 10:42

Goed verslag en misschien ook wel verantwoording. Ik herken er ook wel wat in omdat ik de bewoordingen van Baudet vaak relativeerde of dacht ... hoor links eens over de 'witte mens' .... waarom zou rechts dat niet mogen doen. Maar politiek leek het mij nooit zo relevant om deze filosofische discussies te voeren als ik deze vergeleek met de echte noden in de maatschappij waar bijvoorbeeld Omtzigt mee bezig is. Nu even niks.

Simon_GS | 28-11-20 | 10:42 | 1

Als er maar een deel van het verhaal klopt is het toch verontrustend, alhoewel het nu uitgesloten lijkt dat Baudet ooit nog de voorman van een grote beweging wordt. Kenneliik te narcistisch, teveel eigenwaan en dan op de koop toe ook nog bedenkelijke ideeen erop nahoudend. Het is jammer, de standpunten stonden me wel aan. Het lijkt wel biet mogelojk na het echec van de LPF en het gesloten bolwerk van Wilders om een normale partij op rechts te krijgen. De VVD tekent altijd bij het kruisje en vindt de immigratie van moslims en andere types die niets met Nederland hebben, behalve de gratis voorzieningen voor hen, geen probleem. De 'omvolkingstheorie' gaat wellicht wat ver, maar alles lijkt er toch op aan te sturen om West-Europa vol te plempen met kanslozen. De goeden onder hen niet te na gesproken. k reed deze week geruime tijd door Amsterdam-west, ook daar kreeg ik de bekende gedachte dat Nedrland mijn land niet meer is. Verontrustend signaal was toch ook de petitie waarin werd gevraagd om een wet om belediging van de profeet strafbaar te stellen. 130.000 ondertekenaars, weer een teken aan de wand.

Ruud5 | 28-11-20 | 11:09

2020, het jaar dat Trump en FvD als sneeuw voor de zon verdwenen maar Covid 19 bleef.

Koonkluk Huis | 28-11-20 | 10:41 | 1

Ik ben me van beiden niet zeker; Trump heeft verdomd veel ijzers in het vuur en als ik op Facebook de reacties zie op Baudet bekruipt me het gevoel dat zijn aanhang nog lang niet afhaakt...

De Droit | 28-11-20 | 11:01

Prima stuk, Nijman. Mooi! Als het allemaal zo echt is, dan is het erger gesteld met Baudet dan ik gedacht had. Maar, nu krijgt hij wel zijn Trial By Media; zóveel media aandacht. Zoveel kregen die oplichters en veroordeelden van de VVD niet eens. Ik zie minimaal de helft van de FvD zetels naar Greet gaan.

Koekkeloere | 28-11-20 | 10:39
-weggejorist-
Ulyanov | 28-11-20 | 10:39 | 11
▼ 11 antwoorden verborgen

Gelukkig is iedere onversneden antisemiet nog welkom bij de moskee bij u om de hoek.

Vrijhetzelaar | 28-11-20 | 10:38

Het siert je, Bart Nijman, dat je ruiterlijk toegeeft dat dit gehele verhaal subjectief en persoonlijk is.

Het is echter voor iemand met een onafhankelijke blik een droevige subjectieve optekening van persoonlijke 'herinneringen' van mensen die in de loop der jaren hun label over Baudet versterkt wilden zien.

Niet vanuit de vermeende angstcultuur van het FvD (want wie problemen heeft met zijn werkgever maakt daar op dat moment een zaak van), niet vanuit Baudets vermeende 'radicalisering' (want wie zoiets werkelijk gelooft doet aangifte van antisemitisme) en al helemaal niet vanuit 'het belang van Nederland' (want Nederland bestaat uit 17 miljoen individuen die zelf kunnen nadenken, een eigen moraal hebben en niet louter uit FvD'ers of reaguurders).

Een oud-collega, een oude studievriend, een oud-dit, 'Amsterdamse kringen', zoveel jaar geleden, een half jaar geleden, in april, afgelopen week.
Het is een samengeraapte circlejerk van mensen die Baudet niet pruimen, soit.

Doch, het is geen enkel bewijs voor antisemitisme. En daarom smaad en laster.

Nou gun ik Nijman geen aangifte van Baudet tegen hem, en zodoende hoop ik in deze dat Baudet dat niet doet. Ik acht Baudet er ook niet sterk genoeg voor.
Hij is reeds kapotgemaakt; in één week alles naar de klote. Ik denk dat Baudet er verstandig aan doet zich terug te trekken (hij komt nooit meer van deze smet af, ongeacht wat er van waar zou zijn; dit is nou karaktermoord middels 'trial by media') en zich te richten op een gezin stichten samen met zijn joodse verloofde, zijn 12de boek te schrijven en lekker ver weg te blijven van 'de massa'.
Dat is beter voor mensen zoals hij. En laat vanaf nu de mensen die liever teren op het werk van anderen, dat werk ook maar eens gaan doen. Klaar.

Mensdier | 28-11-20 | 10:38 | 2

Exact..!

number668 | 28-11-20 | 10:42

Ah, daar is meneer "smaad, laster en karaktermoord" weer. Nog steeds de definities niet opgezocht in het woordenboek? Het is te hopen voor je dat Baudet inderdaad geen aangifte doet, het is immers nooit prettig je ongelijk ingewreven te krijgen door een rechter. Een rechter die lachend korte metten zou maken met deze nonsens.

woestecentrist | 28-11-20 | 11:00

Baudet anti-semiet? Ik geloof er niks van. FVD en PVV zijn de enige partijen die consistent pro-joods stemmen. Voor anti-semitisme moet je toch echt bij links zijn (en de islam natuurlijk).

jan99 | 28-11-20 | 10:37 | 1

Baudet is zelfs verloofd met een jodin.

sjuul69 | 28-11-20 | 12:39

Indien dit waar is, hoe betrouwbaar zijn de partijgenoten die zich nu pas openlijk distantiëren van het zinkende schip?

Aanbaklaag | 28-11-20 | 10:36 | 5

Nanninga en Kreuger zijn niet beschadigd. Zij zaten al een tijd op afstand van Baudet. Dat geldt voor wel meer mensen. Maar heleboel ook niet. Vlaardingerbroek loopt al een tijdje mee in de FvD. En pas een week geleden zou ze voor het eerst wat gemerkt hebben?

Rest In Privacy | 28-11-20 | 10:55

Ik schrik wel van een Douglas Murray bijvoorbeeld.. dat is niet niks als hij zich distantieert van Baudet

MoltisantiBeer | 28-11-20 | 11:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Bart Nijman , de nieuwe Chris Aalbers,

Ortega77 | 28-11-20 | 10:36

C'est Thierryble.

Mr_Natural | 28-11-20 | 10:35 | 5