achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Tuurlijk. OM Den Haag weigert Wob van GeenStijl

hiergewoonnogeenkeer.jpgHet was een zinderende zomer zonder komkommers, poema's of andere hoaxes. In plaats daarvan vocht uw GeenStijl onder de rookpluimen van MH17 een ideeënstrijd uit met salafistische haathakbars in de Shariadriehoek van Den Hagistan, en ook met het Openbaar Ministerie 070, naar aanleiding van de censuurreflex van JozISIS van Aartsen en zijn makker, OvJ Henk Korvinus. Ondanks NPO haatpropaganda tegen ons roze persoontje, won GeenStijl die zaak glansrijk voordat het überhaupt een zaak werd. Maar u denkt toch niet dat we onszelf zomaar ongestraft laten vervolgen? Tuurlijk niet. We hebben nog zo veel onbeantwoorde vragen dat onze aluhoedjes er bijkans van smelten. Daarom huurden we huisterriër Brenno in om namens de GeenStijl een lijvige Wob (pdf) met al onze vragen erin in te dienen bij het OM in 070. Om met de MinPres te spreken: de onderste steen moet boven. Alleen menen wij het wél als we dat zeggen. Brenno heeft een volmacht, en de strijd raakt nú al verhit. Het OM heeft namelijk ons Wobverzoek AFGEWEZEN door net te doen of ze de vragen niet snappen. Brenno is uiteraard in bezwaar gegaan, want we zijn bijzonder strijdlustig op dit dossier. In het kader van de transparantie (wij wel!) staat de volledige en naar bureaucratische maatstaven behoorlijk felle bezwaar in de lees verder. Brenno heeft beet en hij laat je niet meer los. Dus antwoorden svp, of we see you alsnog in court, Korvinus.
Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Den Haag t.a.v. Mr. H.C.D. Korvinus Postbus 20.302 2500 EH DEN HAAG PER FAX: 070 – 381 2854 Amsterdam, 6 oktober 2014 Betreft: Brief met betrekking tot nadere vragen en opschorting termijn Mijn kenmerk: 2014/GS/01-57 Uw kenmerk: HO 15.WOB.16588 Geachte heer Korvinus, Uw brief, door u gedateerd 26 september 2014, bij mij binnen gekomen op 30 september 2014. U stelt daarbij vragen bij een van de punten (vraag 11) aangehaald bij het informatieverzoek. Op uw vragen zal ik in dit schrijven ingaan. U weigert een besluit te nemen over het hele informatie verzoek tot een deelvraag is beantwoord. De vragen die u stelt zijn eenvoudig van aard en gericht op slechts een klein onderdeel van het verzoek. Niet valt in te zien waarom deze vragen, die geen betrekking hebben op de andere punten, de verdere behandeling van het verzoek in de weg staan. Het is niet ongebruikelijk bij dit soort informatieverzoeken deelbesluiten te nemen. Ik ga er dan ook vanuit dat u binnen de termijn over de overige punten een besluit neemt. Immers er is geen grond de behandeling op te schorten en GS Media B.V. heeft het recht dat u zo spoedig mogelijk op het verzoek een beslissing neemt. Verder wijs ik u erop dat u in de weg had gestaan meteen na indiening van het informatie te vragen. In mijn schrijven stel ik nadrukkelijk voor bij onduidelijkheid direct het overleg te voeren als ik schrijft: “Mocht u vragen hebben of iets onduidelijk vinden in dit verzoek dan ben ik altijd bereid deze toe te lichten. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-xxxxxxx.” Daarnaast heb ik ter inleiding van het verzoek ook contact opgenomen met de persvoorlichting, omdat het hier een verzoek vanuit de media betreft. Dat laatste is een belangrijk punt, omdat er informele afspraken zijn gemaakt tussen de Rijksoverheid en de media over een afwikkeling van Wob-verzoeken. Nu u ondertekent namens de Minister van Veiligheid en Justitie beroep ik mij daarop. De minister heeft zich bij dit overleg laten vertegenwoordigen. De door u ingeroepen vertraging beschouw ik dan ook als overbodig. Daarnaast valt het op dat u ruim drie weken na indiening van het verzoek pas stelt de vraag niet te begrijpen. Dit doet ernstig vermoeden dat niet direct met de behandeling van het verzoek van GS Media B.V. is begonnen, zoals de wetgever dit wel van u vraagt. Ook al denkt u daar misschien anders over: ook GS Media B.V. heeft een recht om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk debat. De toegang tot documenten is daarbij een belangrijk onderdeel. Ingaand op uw vragen bericht ik u als volgt: • Het is u niet duidelijk wanneer onrusten rond ISIS in Nederland zijn begonnen, waardoor het voor u niet mogelijk is gericht te zoeken. Los van de boodschap dat kennelijk de problemen rond ISIS bij het Openbaar Ministerie onvoldoende op het netvlies staan, is dit een moeilijk te beantwoorden vraag. Bij GS Media B.V. is niet bekend over welke documenten en informatie-elementen u beschikt. Volgens de historie is ISIS reeds in de jaren '90 van de vorige eeuw opgericht1. Ons lijkt die datum echter te ruim gesteld en wij verzoeken u dan ook om terug te gaan tot 1 januari 2010; • Verzoeker doelt met het verzoek op alle demonstraties, die op enigerlei wijze een link hebben met ISIS of vergelijkbare extremisme. Gelet op het feit dat dit onderwerp bijzonder politieke aandacht heeft en gelet op het feit dat er mogelijk ambtsberichten van de AIVD zijn geweest, ga ik er vanuit dat u dit het beste kunt beoordelen. Het is moeilijk voorstelbaar dat radicalisering niet bij u op het netvlies staat. Het gaat dus om demonstraties, waarbij volgens het OM of een van de driehoekspartners (politie, gemeente) sprake is van radicalisering of een gevaar voor de openbare orde; • Voorts is u niet duidelijk wat er wordt bedoeld 'met contacten en overleggen tussen OM en gemeente'. Het gaat hier om alle vormen van contact die er zijn geweest tussen het OM en gemeente met betrekking tot voornoemde demonstraties. Zonder hier een limitering aan te geven, kunt u denken aan gespreksverslagen, e-mailberichten, telefoonnotities, brieven, faxen, SMS-berichten of wat meer mogelijk is om te communiceren over dit onderwerp. Het is verzoeker te doen om die informatie die duidelijk maakt hoe overleg heeft plaats gevonden. Dat kan zijn het driehoeksoverleg, een telefoongesprek tussen u en de gemeente, medewerkers van uw organisatie en de gemeente of andere organisaties, enzovoort. Ik verzoek u ook nadrukkelijk dit ruim te interpreteren om een goed en accuraat beeld te kunnen krijgen. Overigens ziet dit gedeelte van het verzoek niet alleen op de inhoud van het gesprek, maar ook op informatie over contact momenten (bijvoorbeeld de registratie van telefoongesprekken). Tot slot: nogmaals wijs ik u op de wettelijke termijnen en het feit dat het hier een verzoek vanuit de media betreft. Ik verzoek u dan ook met klem om tijdig en snel tot een besluit te komen. Nogmaals verzoek ik u deelbesluiten te nemen voor die gegevens waarover nu al kan worden beslist. Met vriendelijke groet, B.J.S.A.A.F. de Winter (kopietje van de originele versie)

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.