achtergrond

Geenstijl

LIVE. Eerste Kamer akkoord met inlegvel Rutte

GeenPeilremembers.pngDan schakelen we nu LIVE (HIERRR klikken voor stream) over naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar de Opleidingsdirecteur Bachelor en Master politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, lid internationale advies raad Critical Political Economy Research Network van de European Sociology Association, Lid Raad van Commissarissen Payroll Company, Adviseur NDC Leeuwarden, Voorzitter Nederlandse delegatie Inter Parlementaire Unie (IPU), Voorzitter Vereniging Spavo-Stichting Spavo Fonds, Voorzitter Stuurgroep Sluis Kornwerderzand, Adviseur sportbeleid Provincie Limburg, Voorzitter Stichting FAD (Fraudeaanpak Detailhandel), Adviseur Van Wijnen Groep, Voorzitter Votob (Vereniging van Tankopslagbedrijven), Lid bestuur Stichting Wereldfoundation, Voorzitter Mediafonds Provincie Fryslân, Voorzitter SBK (Stichting Brancheorganisatie Kalversector), Voorzitter TVM Foundation, Directeur adviesbureau Comoraat BV, Lid Raad van Advies Arriva, Lid bestuur Stichting Wielercomité Surhuisterveen, Adviseur Hoofdbestuur 50PLUS, Fractiemedewerker PS Utrecht 50PLUS, Voorzitter VvE Gooierhoofd Huizen, Zelfstandig adviseur Roodhoorn Consultants B.V., Voorzitter Raad van Toezicht Maag Lever Darm Stichting, Lid Raad van Toezicht Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden, Lid Toezichthoudend Bestuur Stichting Werkplaats Kindergemeenschap, Lid bestuur Stichting Luchtmans (Koninklijke Brill N.V.), Lid bestuur Stichting Fundatie Notelaers, Lid Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord, Voorzitter Raad van Toezicht Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds, Voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken, Voorzitter Raad van Commissarissen IZER, Voorzitter Raad van Toezicht HvA,
Voorzitter Raad van Toezicht "De Jeugd- en Gezinsbeschermers", Lid Raad van Advies Frans Hals Museum, Eigenaar Marleen Barth Advies, Ondernemer/eigenaar groothandel in medische producten, Vice-voorzitter Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht, hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Voorzitter Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), Lid Opleidingscommissie van de Academie voor wetgeving, Lid redactie "Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid", Adviseur Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, Hoogleraar ethiek van biomedische innovatie Universiteit Utrecht / UMC Utrecht, Lid Expertcommissie Late Zwangerschapsafbreking op maternale indicatie Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Lid regiegroep Topsector Life Science & Health, NIAS Lorentz Wetenschappelijke Adviesraad, Voorzitter van de Ethics Committee International Society for Stem Cell Research (ISSCR), Lid Scientific Board European Meeting on Psycho-Social Aspects of Genetics, Lid De Jonge Akademie, KNAW, Lid werkgroep Ethiek & Recht, Vereniging Klinische Genetica Nederland, Lid International Stem Cell Forum Ethics Working Party, Lid Beraadsgroep Voortplantingsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Utrecht, Lid Nationale Indicatiecommissie Preïmplantatie Genetische Diagnostiek, voorzitter van het bestuur van De Ateliers, Opleidingsinstituut voor Beeldende Kunst in Amsterdam, president-commissaris RABO-Vastgoed Groep, commissaris Van Nieuwpoort (Zand, Grind en Beton) Groep, commissaris BMC Beleidsadvies en Management Consultants voor de publieke sector, commissaris Dasym Emesa (internetveilingen), president-commissaris Struik Food Holding, president-commmissaris Cultuurfonds Triodos Bank, voorzitter bestuur Lucas van Leijden Maecenaat (sponsoring Museum Lakenhal), voorzitter Raad van Toezicht Museum Naturalis, voorzitter Raad van Advies RAI Vereniging, lid adviesraad Frans Halsmuseum Haarlem, voorzitter Reünisten Raad Leidse Studentenvereniging Minerva, lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen, voorzitter commissie van Beroep KG&CC, docent en cursusleider diverse post-academische cursussen, Lid Comité van Aanbeveling Tulpenbal, Lid Raad van Advies Strategie Summit Zorg 2017, Lid klankbordgroep 'De Medisch Specialist 2025' Federatie Medisch Specialisten, Voorzitter Raad van Toezicht, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Voorzitter Raad van Advies European Platform - Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (EP-NUFFIC), Lid Comité van Aanbeveling St. Blikverruimers - met breder perspectief naar breder toezicht, Lid adviesraad Strategie Summit Onderwijs 2016, VNU-Exhibitions, Lid Comité van Aanbeveling Landelijke Kamer van Studentenverenigingen (LKvV), Adviseur Nederlandse Academie van de Leraar, Lid Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht, Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid Adviesraad VNU Exhibitions Onderwijs, Lid College van Advies Stichting Christiaan Huygens prijs, Lid en vice-voorzitter commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (OC&W), Lid Comité van Aanbeveling St. Cathedral Organ Hooglandse Kerk Leiden, Ambassadeur Platform Beta Techniek, Hoogleraar Immunopathologie, in het bijzonder die van de nier, Universiteit Leiden, sectiehoofd en groepsleider onderzoeksgroep Immunopathologie LUMC, Lid Provinciale Staten van Utrecht, Zelfstandig (internationaal) adviseur vastgoed, DPS Real Estate B.V., DGA Formula Int. Man. B.V., Lid bestuur Yona (Bevorderen verantwoord internetgedrag), Lid Raad van Toezicht Lelie Zorggroep, Lid Raad van Toezicht SORG (MBO en voortgezet onderwijs), Plv. lid klachtencommissie "Adullam", Juridisch adviseur Generale Commissie voor het opzicht Hersteld Hervormde Kerk, Commissaris Erdee Media Groep, Voorzitter klachtencommissie "Schuilplaats", Manager European Operations Tekvet Technologies Co. USA, Voorzitter Programmacommissie Actieprogramma "lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag", Lid Raad van Toezicht Chapeau Woonkringen, Lid raad van advies Voedselbank Aalst / Waalre, Lid raad van advies Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost Eindhoven, Lid raad van advies Stichting Elisabeth Strouven te Maastricht, Directeur Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Limburg/Brabant, docent ICT en recht, postdoctorale opleiding IT auditing, Erasmus Universiteit, arbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), docent cursus toegepaste cryptografie, Toptech Studies Delft, Voorzitter Raad van Commissarissen Investeringsfonds Groningen (IFG), Hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), Rijksuniversiteit Groningen, Redacteur "Bestuurswetenschappen", Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Assen en Noord-Drenthe, Voorzitter commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen, Hoofdredacteur "Jurisprudentie Gemeenten", Universitair hoofddocent staatsrecht, hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), Lid Bestuur Stichting International Christian University College, Lid Bestuur Nederlands Dagblad, International Fellow IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufschforschung), Lector Human Capital & Entrepreneurship, Rotterdam Business School (RBS), Member Editorial Board Journal for Labour Market Research, Lid bestuur Fundatie Van Spaendonk, lector Human Capital & Entrepreneurship, Rotterdam Business School, Statenlid PVV Provinciale Staten van Gelderland, voorzitter van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Landschap Overijssel, Lid van het bestuur European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Voorzitter 'innovative medical devices initiative' (IMDI.NL), Lid Raad van Toezicht Nuffic, Voorzitter Raad van Toezicht Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) te Winterswijk, Lid Raad van Commissarissen Cogas BV, Lid Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen NWO, President International Society for Empirical Research in Theology, Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV, Hoogleraar Praktische theologie Vrije Universiteit Amsterdam, directeur Meldpunt Kinderporno op het Internet, Voorzitter Inhope, Voorzitter FotografenFederatie te Amsterdam, Voorzitter Stichting Transitie IJsselmeer, Voorzitter jury ECI-literatuurprijs 2017, Lid bestuur Stichting Legal Valley Gelderland, Voorzitter Raad van Commissarissen Transdev Nederland Holding, Lid curatorium Max Planckinstituut voor Psycholinguistics, Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten, Voorzitter Accreditatiecommissie Zorgbestuurders NVZD, Lid Raad van Advies Stichting The Rights Forum, Voorzitter Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-Raad), Lid Raad van Toezicht Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Voorzitter bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, Bestuurslid Stichting Recht en Overheid, Lid Raad van Commissarissen ZIN te Woerden, Lid Raad van Toezicht ING bank Nederland, Voorzitter coöperatiebestuur PGGM, Voorzitter Woningstichting "De Key" te Amsterdam, Zelfstandig adviseur B.V. "De Grave Bestuur en Advies", Lid curatorium VNO-NCW, Bestuurslid Stichting Parlementaire Geschiedenis, Zelfstandig juridisch adviseur, Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, Voorzitter Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum in Amsterdam, Lid bestuur Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut, Consultant adviesbureau "McKinsey", Lid bestuur Stifting Fryske Berneopfang, Lid bestuur Stichting Âlde Fryske Tsjerken, Voorzitter Kerkenraad PKN Stiens, Penningmeester VvE Feriënpark Bad Sachsa, Voorzitter RvC Intergas Holding BV, Commissaris Brandblock Global, President-commissaris Alliander, Kwartiermaker Topvrouwen, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland B.V., Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), Voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar', Voorzitter bestuur Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar', Senior adviseur HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies), Vaste gastdocent verbonden aan Clingendael, Makelaar/taxateur onroerend goed Groningen en omgeving, Adviseur VNO-NCW/MKB-Nederland, Voorzitter Greenport Holland, Voorzitter Noordelijke Innovation Board, Voorzitter "De normaalste zaak", Bestuurslid Stichting De Noordzee, Lid Raad van Toezicht Zorggroep Katwijk, Ere-voorzitter FC Rijnvogels, Adviseur Calder Holding, Lid Advisory Board Leidse Onderwijsinstellingen, Bestuurslid Spaarbankfonds Katwijk, Lid Werkgeversberaad Unie van Waterschappen (UvW), Lid LAWA Unie van Waterschappen (werkgeversdelegatie Arbeidsvoorwaarden UvW), Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe, Voorzitter Raad van Toezicht Energie Centrum Nederland, Voorzitter Novamedia Fundatie, Lid bestuur Vereniging Aegon, Voorzitter overlegorgaan ministerie van Infrastructuur en Milieu, Lid adviesraad branchevereniging recyclingbedrijven (BRBS), Voorzitter Sportvisserij Nederland, marketingadviseur Vegetarische Slager, bestuurder stichting Preventiepolis, lid bestuur Stichting Vanwaar, waartoe, waarheen, lid bestuur Natuurbescherming Nederland, directeur Commpassion B.V., lid bestuur The Peas Foundation, voorzitter Vereniging Vrienden van het Oosterpark, Lid Provinciale Staten van Flevoland, Voorzitter fractie Verenigd Europees Links parlementaire vergadering Raad van Europa, Lid Helsinki comite, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in Rotterdam, buitengewoon hoogleraar ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’, Theologische Universiteit Kampen, voorzitter Stichting ‘Good Luck’ Amsterdam, bestuurslid Pro Religione et Libertate, voorzitter stichting "Good Luck" (gemeenschapshuizen in Amsterdam), lid Maatschappelijke Adviesraad Philadelphia, lid wetenschappelijke adviesraad Instituut voor Cultuurethiek, lid bestuur Platform Zorg voor Leven, lid evangelische Forschungsakademie, Vicevoorzitter Raad van Toezicht Fonds voor de Podiumkunsten, Zelfstandig adviseur op gebied van organisatie, communicatie en strategie, Persvoorlichter Tweede Kamerfractie SP, Voorzitter Stichting Vrienden van 50PLUS, Voorzitter Raad van Bestuur Bartiméus, lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen, lid bestuur PWRI (Pensioenfonds Werk en (re)Integratie), voorzitter Raad van Commissarissen WoonGoed2-Duizend, voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park "De Maasduinen", boardmember Robert Schumann Foundation, Adviseur management-team (0,1 fte) Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Antropologie, Emeritus hoogleraar internationale betrekkingen Vrije Universiteit Amsterdam, Lid Strategic Board Avebé, Ambassadeur Eurosonic-Noorderslag, Lid Strategic Board Energy Valley, Lid Raad van Toezicht Beta-Techniek, Voorzitter Raad van toezicht Noord Nederlands Orkest (N.N.O), Lid Raad van Toezicht Groninger Museum, Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool te Groningen, Voorzitter Beneluxparlement, voorzitter van de Nederlandse Delegatie, Lid algemeen bestuur Limburgse Werkgevers Vereniging, Voorzitter College van Bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Voorzitter Raad van Commissarissen Chemelot Ventures BV, Voorzitter Fonds dr. Sjeng Tans, hoogleraar, Finance (0,4 fte), Tilburg School of Economics and Management, lid Raad van Commissarissen AZL Heerlen, lid Raad van Advies SNS Bank, lid Raad van Advies ZIFO, zzp-er : lezingen, onderzoek in opdracht, lid Kenniskamer ministerie van Infrastructuur en Milieu, lid redactie "www.mejudice.nl", lid Raad van Advies Duurzaam Aandeel, Partner Ernst & Young Belastingadviseurs Den Haag, Bestuurslid Stichting Ondersteuning Dorpskerk Wassenaar, Lid Raad van Advies BorderXingInfo, Voorzitter Big Data Alliance (BDA), Universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, Lid College van Regenten Prof. F. de Vries-Stichting, Lid Internationale Adviesraad Teijin, Japan, Lid Raad van Commissarissen Siemens Nederland, Lid Raad van Advies Mr. Hans van Mierlo Stichting, Lid Raad van Advies Stichting Instituut GAK, Lid bestuur World Connectors, Lid bestuur Blockbusterfonds, Voorzitter Raad van Advies Thema Instituties (UU), Voorzitter Raad van Advies Nationaal Preventie Programma 'Alles is gezondheid', ministerie van VWS, Voorzitter Agenda voor de Zorg, Voorzitter Raad van Advies Universiteit voor Humanistiek, Voorzitter bestuur Stichting "Folia Civitatis", Voorzitter Apeldoorn Conference Series, Voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Voorzitter Raad van Advies ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship), Voorzitter Raad van Toezicht Sarphati Instituut, Voorzitter Raad van Toezicht filmmuseum "EYE" te Amsterdam, Voorzitter Raad van Toezicht podium "De Balie" te Amsterdam, Voorzitter Raad van Toezicht Prins Bernhard Cultuurfonds, Voorzitter Raad van Toezicht Academisch Medisch Centrum (AMC), Universiteit van Amsterdam, Voorzitter Raad van Advies Diabetesvereniging Nederland, Voorzitter Raad van Toezicht Manifesta, Voorzitter Care Summit, Lid Raad van Advies Stichting Nationaal Monument MH17, Voorzitter Stichting Agri & Food Capital, Voorzitter Stichting Klachten & Geschillen Zorg, Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord, Voorzitter EVnetNL / ElaadNL, Voorzitter Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden en Gezondheid, Voorzitter Nederlandse Dansdagen, Vicevoorzitter bestuur NOC/NSF, Burgemeester van ’s-Hertogenbosch, Voorzitter Algemeen Bestuur Stadsgewest 's-Hertogenbosch, Directeur Bohemia Community Development s.r.o., Lid Adviescommissie Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Voorzitter Commissie Genetische Modificatie, Lid Raad van Advies Stichting Metropolitan Food Security, Lid bestuur Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers, Voorzitter Netherlands Water Partnership, Directeur-eigenaar Schaveva BV Oekraine (in staat van opheffing), Docent filosofie "Karel Universiteit" te Praag, Directeur-eigenaar Schaap SRO Tsjechië, Directeur-eigenaar Schaap Research & Consultancy BV, Lid VGS Netwerk sociale veiligheid en seksuele diversiteit, Lid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres, Adviseur Platform Zorg voor Leven, Ouderling Gereformeerde Gemeente te Veenendaal, Lid Raad van Advies ROV (Reformatorische Oudervereniging), Voorzitter Panel Presentie, Raad van Bestuur RMU (Reformatorisch Maatschappelijke Unie), Eindredacteur serie "Christen zijn op de werkvloer", Secretaris bestuur DRS, Voorzitter Platform Waarden en Normen, Lid Bestuur Fondation Constant, Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), Arnhem, Voorzitter bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Zeist, Wetenschappelijk adviseur Instituut GAK, Hilversum, Lid Raad van Toezicht ING Nederland, Amsterdam, Penningmeester bestuur Koninklijk Concertgebouworkest, Amsterdam, Lid College van Adviseurs Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam, Lid bestuur Stichting "Ons Erfdeel", Rekkem (B.), Lid Raad van Toezicht Museum Catharijneconvent, Utrecht, Voorzitter bestuur Museum Bredius (Stichting Bredius Genootschap), Den Haag, Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), Haarlem, Voorzitter bestuur Stichting Synthesis, Den Haag, Universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, Voorzitter Stichting struikelstenen Zeeland, hoogleraar internationaal publiekrecht en wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies van de Universiteit van Leiden, Lid Curatorium Haagse Academie voor Internationaal Recht, Lid Bestuur Nederlandse Afdeling Interparlementaire Unie, Lid Bestuur Stichting Prinsjesdagontbijt, Lid Bestuur Stichting Geuzenpenning, Lid Bestuur Nederlandse Juristen Vereniging, Lid Executive Committee van de Interparlementaire Unie, Genève, Voorzitter Stichting Authenticity in Art, Den Haag, Lid Beraadsgroep Samenlevingsvragen Raad van Kerken te Amersfoort, Gasthoogleraar 'European Union and Co-operation with Developing Countries' Université Libre de Bruxelles, te Brussel, Voorzitter Sectie Rechtswetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en voorzitter KNAW-commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening, Lid Permanent Hof van Arbitrage Vredespaleis Den Haag, Vice-decaan onderwijs Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit, Lid Raad van Toezicht Introdans, Bestuurslid Prof. F. De Vries-Stichting, Lid Bestuurlijk Forum Gelderland, Lid Raad van Toezicht Atria, Lid Raad van Toezicht Karakter, Lid Curatorium Wiardi Beckmanstichting, Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Lid Vereniging Aegon, Lid Raad van Advies "Erasmus Journal for Philosophy and Economics", Redacteur "Journal of Institutional Economics", Hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid, Radboud Universiteit, Lid adviesraad NTR, Lid Raad van Toezicht stichting Youké, Voorzitter Netwerk/Kenniskring Algebra (Marokkaans-Nederlandse hoogopgeleiden), Bestuurslid Stichting Marokko Fonds, Lid Bestuur Culturele Humanitaire organisatie Action for Hope, Voorzitter visitatiecommissie Emancipatie Gemeente Den Haag, Voorzitter Stichting Vrienden van Rutgers, Adviesraad filmcollectief Syrische filmmakers Bidayyat, Lid European Council on Foreign Relations, Columniste De Limburger, Steering board Apeldoorn Conference for British Dutch Dialogue, Lid Bestuur Masterpeace, internationale vredesbeweging, Publiciste en zelfstandig professional op gebied participatie, leiderschap en inclusiviteit, id Bestuur Stichting Yasmin, participatiecentrum en talentontwikkeling voor vrouwen, docent migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, lid Raad van Toezicht van De Woningstichting te Wageningen, bestuurslid Defence for children, plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE), commissie migratie en commissie sociale zaken, voorzitter Stichting Waterlanders, kunstenaarscollectief te Wageningen, Secretaris Animal Politics Foundation (APF), Lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, Bestuurder Stichting Administratiekantoor Buitenplaats Schoonoord, Bestuurder Stichting Administratiekantoor Westfin, Amsterdam, Of-counsel Londen & Van Holland, Amsterdam, Bestuurder Stichting Dresselhuysfonds, Den Haag, Bestuurder "Vereniging van Vrienden van het oudheidkundig museum Allard Pierson" te Amsterdam, mede h.o.d.n. Mr.Mart Juridisch Advies te Roelofarendsveen, Lid bestuur Noordbrabantse Waterschapsbond, Lid stichting Agrifoodcapital, Regio Noordoostbrabant, Dijkgraaf waterschap Aa en Maas, Voorzitter Deltaplan Dementie, Voorzitter Federatie Landbouw en Zorg, Voorzitter Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening), Lid Raad van Toezicht Buurtzorg, Eigen bedrijf 'Verbinden met Visie', adviseren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke veranderingsprocessen, Lid Bestuur Vrijwilligersacademie Amsterdam, Lid Bestuur Vogelbescherming Nederland, Lid hoofdbestuur MKB NL (vanuit brancheorganisaties Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) , Kinderopvang en Jeugdzorg), Mede-eigenaar Domaine de Bellevue (landbouwbedrijf in Frankrijk), Lid en mede-eigenaar Coöperatie "De Franse Slag" (bezit en beheer vakantiehuis in Frankrijk), advocaat, advocatenkantoor “Staals Advocaten” te Amsterdam en de Voorzitter Raad van Toezicht Elker/'t Poortje, Groningen gaan debatteren (en later ook stemmen) over het inlegvel van Rutte. Volgens de Volkskrant gaan deze 'volksvertegenwoordigers' (die in totaal bij elkaar exact 0,0 stemmen van burgers kregen) VOOR het inlegvel stemmen. Daarmee gaan ze direct in tegen de wil van 2.509.395 Nederlanders.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.