Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Voor u vertaald. "Ben je tegen Vrede?" - Viktor Orban over staat van de Europese Unie

dontknowtruepower.jpg Viktor Orbán. Dubieus politicus met een Oost-Europees oligarchisch netwerk van vriendjes, diepe zakken en geldsluizen. Aan de macht, van de macht, weer aan de macht en niet altijd per se op even representatief democratische wijze. Zijn land, Hongarije, tekende voor alle honingpotjes die de EU te bieden had, en liet de immer naïeve EU doodvallen toen er vervolgens eisen aan economie, begrotingen, markt en sociaal beleid werden gesteld. Werd daarvoor overigens keurig beboet door de EU. Maar tot overmaat van ramp bouwde Orbán ook nog eens grenshekken toen de migratiestroom zijn land te veel dreigde te worden - iedere Wir Schaffen Das-malloot toch weer extrawoedend op Orbán. Toch, met zijn kritiek op de EU weet de Hongaarse president niet zelden rake klappen uit te delen aan een dichtgetikte technocratie die keer op keer haar eigen regels met voeten treedt om crisis na crisis te overleven, en die daarna nieuwe (en onwerkbare, want op idealisme en niet op realisme gestoelde) regelgeving schrijft waarmee het korset van de "Europese vrijheid" steeds nauwer om het lijf van Europese burgers en bedrijfsvoerders komt te zitten. De Europese Unie wilde te veel, te snel en balanceert nu boven een afgrond. Orbán schreef recent een essay in de Frankfurter Allgemeine over de staat van Europa en over waar de EU zich volgens hem wel, en vooral niet mee zou moeten bemoeien. Is het een reddingstouw, of het laatste duwtje? We hebben het vertaald, omdat Guy Verhofstadt dit soort teksten niet kan produceren, Juncker te dronken is van de drank om het voortouw te nemen en Timmerfrans te dronken is van zichzelf om ratio van emotie te scheiden. Dan maar een keer luisteren naar de premier van Hongarije: "BEN JE TEGEN VREDE?” Enkele weken geleden was ik in Oggersheim. Het is altijd verkwikkend om over Europa te praten met voormalig bondskanselier Helmut Kohl. Ik bezocht het huis van Konrad Adenauer op mijn weg naar het hoofdkwartier van Deutsche Telekom in Bonn, waar ik mocht proeven van de uitdagingen waarmee de digitalisering ons overspoelt. Vanaf een terras in Rhöndor, bij de standbeelden van Adenauer en De Gaulle, keek ik neer op een Rijn die in het zonlicht lag te glinsteren. De mensen aan beide zijden van die rivier waagden zich ooit aan Europa’s meest succesvolle project ooit. Waarom dan toch, is de EU nu in zo’n onstabiele, onzekere conditie? Decennialang heeft de vrede geregeerd, en welvaart - hoewel niet overal gelijk - heeft Europa tot het meest begeerde deel van de wereld gemaakt. Waarom voelen mensen zoveel twijfel en antipathie? In de vroege uren van 24 juni, toen de laatste uitslagen uit Britse kiesdistricten binnen druppelden, werd duidelijk dat dit grootse project de steun van een meerderheid van de burgers in een grote lidstaat had verloren. Op 24 juni kwam de zon op zoals altijd, maar er was een hoofdstuk in de geschiedenis van de Europese integratie afgesloten, om aan een nieuwe te beginnen. Hebben we voldoende moed en eerlijkheid om deze situatie te begrijpen en om zo snel mogelijk te reageren, ingebed in respect voor onze grote voorgangers en in het belang van onze burgers, onze naties en onze gemeenschap? “Ben je tegen vrede?” Wanneer in de voormalige Deutsche Demokratische Republik - in Oost-Duitsland - iemand zelfs ook maar op discrete wijze over voor de hand liggende kwesties probeerde te praten, werd de twijfelaar geconfronteerd met een enkele stom, maar kennelijk afdoend argument: “Kameraad, ben je tegen Vrede?” Een crisisgevoelige EU kan het debat over fundamentele kwesties niet stilleggen door te zeggen dat degenen die twijfelen aan het grootse project de Europese militaire begraafplaatsen moeten bezoeken. In het aanzien van historische waarheden is niet voldoende erkenning te vinden om het voortleven van de EU te verzekeren. Vele jaren ging het ‘t Europese constructieproject voor de wind. Niet altijd rimpelloos, maar er was over het algemeen een zekere vooruitgang. De golven van nadere integratie en schaalvergroting grepen in elkaar als de tanden van een rits. De meest opgewekte momenten in dit proces waren de Duitse eenwording in 1990 en de Europese unificatie in 2004. En toen, in 2005, ging er wat mis. De burgers van twee stichtingsnaties - Frankrijk en Nederland - verwierpen het Verdrag voor de vestiging van een Europese Grondwet. In tegenstelling tot de Deense en Ierse referenda over deze kwestie, werd er na kleine aanpassingen aan het verdrag geen tweede stemronde gehouden. Het momentum van de Europese eenwording knarste tot stilstand. Tegen de tijd dat de aanpassingen waren gedaan, toen het Verdrag van Lissabon in werking trad, werden we overspoeld door een wereldwijde crisis. We wisten de recessie een jaar of twee te verbergen maar in 2008 leed de Europese elite, die haar legitimiteit grotendeels ontleende aan economische prestaties, een nederlaag. De nasleep van de economische en financiële crisis ontmaskerde de illusie dat de EU een garantie op gecontinueerde welvaart kan geven - laat staan toenemende welvaart - aan al haar burgers. In een aantal lidstaten is de crisis van de elite geëscaleerd tot een crisis van de democratie. Dit kwam tot botsing bij de geopolitieke crisis in Oekraïne in 2014 en de migratiecrisis van amper een jaar later. Angsten en zorgen zijn vermenigvuldigd, terwijl het aantal oplossingen en effectieve antwoorden is afgenomen. Dit is hoe we bij het Britse referendum arriveerden: dit is een keerpunt, want voor de eerste keer sinds haar oprichting, verliest de EU een lidstaat, hetgeen een substantiële stap richting desintegratie is. De meeste mensen denken dat het Verenigd Koninkrijk zal lijden onder haar terugtrekking uit de EU. Dit is verzekerd, zoals elke wedergeboorte met lijden gepaard gaat. Ik maak me echter geen zorgen over het Britse volk, aangezien we het hier hebben over Europa’s oudste democratie, een nucleaire militaire macht van niet te ontkennen gewicht, een lid van de VN Veiligheidsraad, en de vijfde economie van de wereld. Ze zullen hun nieuwe plek in de wereld sneller vinden dan wij misschien denken. Een sterk Europa In plaats van over het VK, zouden we ons beter zorgen over onszelf kunnen maken. Ten eerste moeten we aan onszelf en onze burgers duidelijk maken dat we nog altijd met 27 lidstaten zijn, en een gemeenschap met een bevolking van 444 miljoen mensen. Dit is en blijft een entiteit met enorme kracht en potentieel, maar het kan alleen slagen indien we het volk meenemen in onze worsteling voor een antwoord op onze uitdagingen en crises. We hebben ieder individu, elke natie en elke lidstaat nodig. Instituties kunnen niet in hun plaats handelen. De instituties zijn er om lidstaten te assisteren en te coördineren, maar mogen hen niet marginaliseren. De instituties zijn er voor de lidstaten, niet andersom. We hebben een rationele en beslissende verandering nodig. We moeten een eind maken aan het weg bewegen bij de naties van Europa en stoppen met proces dat van het Europese project een ideologie maakt, en we moeten af van de valse perceptie die we van onszelf hebben. De Europese Unie als geheel - en haar individuele lidstaten - hebben niet langer de macht en invloed die zij jaren - of decennia - geleden hadden. We hebben een groot hart, maar onze kansen zijn beperkt. Daarom moeten we ze goed inzetten. We moeten erkennen dat de experimenten waarmee gepoogd werd om directe, democratische legitimiteit toe te kennen aan de instituties van de Europese Unie door de lidstaten te omzeilen, in werkelijkheid een tegenovergesteld effect heeft gehad. De president van de Commissie, bijvoorbeeld, werd ooit geselecteerd op basis van consensus tussen de lidstaten, maar nu zijn we opgedeeld in een meerderheid en een minderheid; wat heeft geleid tot een opzichtige veronachtzaming van het Britse volk, wat op zichzelf weer heeft bijgedragen aan het feit dat de meerderheid van de mensen in het VK de Europese Unie beu is geraakt. De essentie van het Hongaarse denken is simpel: de Europese Unie is rijk, maar zwak. Dit is de meest slechte combinatie van kwaliteiten denkbaar. Tegelijkertijd moeten zien te voorkomen dat we onproductieve ideologische debatten gaan voeren over of we “meer Europa” of “minder Europa” willen: waar we meer nodig hebben, moet er meer zijn; waar er minder nodig is, zou er minder moeten zijn. De Hongaarse Visie voor Europa, of Ordnung muss sein Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat een toenemend aantal mensen begint te twijfelen aan het Europese project, en dat zij zich er tegen aan het keren zijn. We moeten ook erkennen dat er uiteenlopende opvattingen bestaan over de uitdagingen en voorgestelde oplossingen - niet alleen onder politici en partijen, maar ook onder het volk zelf. Er zijn eveneens uiteenlopende opvattingen als het aankomt op te nemen acties. Sommigen willen meer centralisatie, anderen willen minder. Sommigen prefereren een Europa van natiestaten, anderen zouden zelfs de nationale vlaggen uit sportstadions willen verbannen. Sommigen zouden systematisch arbeidskrachten van ver weg naar Europa willen importeren, anderen zouden graag banen creëren voor de grote hoeveelheden werkloze jongeren in de EU. Er zijn mensen die miljoenen mensen willen opnemen om hun demografische problemen mee op te lossen, terwijl anderen hun vertrouwen in de promotie van het gezin plaatsen. Sommigen geloven dat de meest brandende kwestie van dit moment het verbeteren van dierenbescherming is, terwijl anderen zeggen dat het gevoel van veiligheid bij mensen zo snel mogelijk hersteld moet worden. Er zijn mensen die de Westerse Balkanlanden willen integreren in de EU, terwijl anderen terugdeinzen bij de minste suggestie van verdere uitbreiding van de Unie. Er zijn lieden die verder aan de toekomst willen bouwen op kosten van anderen, terwijl er velen zijn die het idee verwerpen dat grootschalige schulden op kosten van de belastingbetalers van andere lidstaten moeten worden opgelost - en al helemaal niet op kosten van de toekomstige generaties. En er staan Europese burgers achter iedere en elke van deze opvattingen en meningen. Waar en hoe kunnen we de orde terugbrengen in deze Europese chaos? Want zelfs in een democratie, moet er orde zijn. Het antwoord is niet al te ingewikkeld, als we onszelf toeleggen op het principe van “eenheid in diversiteit”. We moeten de regels naleven die we zelf hebben opgesteld. We moeten terug naar een consistente toepassing van de Europese wetten. Dit betekent ook dat dezelfde standaarden voor ons allemaal moeten gelden. En het betekent eveneens dat we de “gele kaart”-procedure niet betekenisloos moeten maken, dat we de rol van nationale parlementen moeten respecteren en dat we niet moeten proberen om hen uit te sluiten of te omzeilen bij het ratificeren van internationale akkoorden van de hoogste betekenis - zoals het geval is met CETA of TTIP. De belangrijkste reden voor de crisis en de onzekerheid is dat we, door het het negeren van de eigen regels, de twee meest principiële wapenfeiten van de EU in gevaar brengen: de eenheidsmunt en de interne markt, die worden beschermd door buitengrenzen - met andere woorden: onze manier van leven en ons economische model. De langlopende, systematische schending van het Stabiliteits- en Groeipact, het Verdrag van Schengen en het Verdrag van Dublin zijn dagelijks gebruik geworden, met stilzwijgende goedkeuring van de gezalfde beschermheren van deze verdragen. Het concept van een politieke Commissie is op zichzelf al een moeizaam aanzicht, omdat de verdragen de verantwoordelijkheden en het gezag van dit bestuurslichaam helder uiteenzetten. Onze gemeenschap is er een van zowel waarden als gedeelde verantwoordelijkheden. Goede voorbeelden hiervan zijn ons budgettaire raamwerk en het systeem waarmee we de buitengrenzen bewaken. In beide gevallen begint de verantwoordelijkheid niet in Brussel, maar in de lidstaten. En als om het even welke van die lidstaten buiten haar eigen schuld onder grote druk komt, dan komt de gemeenschap - de andere lidstaten - haar te hulp. Het was in deze geest dat Hongarije haar buitengrenzen van de Schengenzone beschermde - waarbij 97 procent van de middelen daarvoor door Hongarije zelf zijn opgebracht. Het land deed dit op basis van de overtuiging dat het al haar schulden heeft afgelost nadat Hongarije het de eerste lidstaat was die bescherming vroeg van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), en nadat het de enige lidstaat was die tot dusver sancties aan de broek kreeg voor het overtreden van de fiscale regels. Er is geen twijfel over dat er, in toevoeging aan het handhaven van de huidige regels, een noodzaak of vraag is naar nieuwe regels. Maar deze vraag zou niet benaderd moeten worden vanuit een ideologische basis. De bescherming van onze buitengrenzen, digitalisering of industrieel beleid zijn allemaal gebieden waar het gezonde verstand dicteert dat Europa haar samenwerking kan versterken. Deze gebieden omvatten ook een gedeeld buitenland- en veiligheidsbeleid, en een defensie- en ontwikkelingspolitiek. Maar overal waar er een geschil is over hoe nu verder, bestaat er al een Europees instrument om zo’n geschil mee te beslechten: het Verdrag zelf. De euro en Schengen bewijzen dat flexibele integratie een realiteit is. Voortbewegen binnen meer gelimiteerde grenzen is ook geen nieuwe uitvinding en de regels voor versterkte samenwerking zijn voldoende ontwikkeld. Het is onnodig, of zelfs gevaarlijk, om een visie van de EU te schetsen die steeds verder buiten het eigen raamwerk van reguleringen stapt en haar eigen begrenzingen met voeten treedt. We moeten niet naïef zijn, natuurlijk: er waren - en zijn - aanhangers van geheime verdragsaanpassingen. Voorbeelden hiervan zijn de “Spitzenkandidaat”-methode waarmee de president van de Commissie werd gekozen, of de voorstellen van de Commissie voor de permanente, verplichte herverdeling van vluchtelingen. Maar ik zou ook de meest recente beslissing van het Europees Parlement over de inwerkingtreding van Artikel 50 kunnen noemen. De andere fundamentele taak is het herstellen van het gevoel van veiligheid bij het volk. De ongecontroleerde instroom van honderdduizenden mensen en de ineenstorting van systemen waarvan mensen dachten dat ze gewoon werkten - met name de systemen waarmee de Europese buitengrenzen beveiligd worden - kunnen niet los worden gezien van het mislukken van integratie. De meest recente, afgrijselijke series van aanslagen laten geen ruimte meer over voor verdere onzekerheid of inertie. Hetzelfde geldt voor de Europese economie en arbeidsmarkt. Ja, we zijn passieve getuigen van globalisering. Maar als we er in geloven, als we ons er sterk genoeg voor voelen, dan zullen we ons niet neerleggen bij de situatie, dan duiken we in de competitie. De buitengrenzen, die ooit onverdedigbaar leken, worden langzaam beveiligd. De Spaanse methode - die de verdedigbaarheid van de ‘blauwe grenzen’ bewijst - en de Hongaarse methode - die de verdedigbaarheid van de ‘groene grenzen’ bewijst - tonen dat we onze burgers en onze grote Europese wapenfeiten kunnen beschermen. Bovenop de massamigratie demonstreren ook andere verschijnselen van globalisering (met name de alledaagse sociale en economische effecten van digitalisering) waar de risico’s en de kansen liggen. Hongarije steunt het vergroten van het belang van de Europese digitale agenda tot een kwestie van de hoogste prioriteit en wenst alle mogelijke middelen aan te wenden om de vooruitgang van haar eigen nationale digitale agenda, evenals de regionale en Europese agenda, te bespoedigen. Twee woorden en één geografische positie Vandaag, meer dan ooit, hebben we onze lidstaten nodig - klein en groot, oud en nieuw, eurozone en niet-eurozone, oost en west, zuid en noord - om de krachten te bundelen. Of we het nou leuk vinden of niet, de centrale positie van Duitsland wordt alleen maar sterker. En Duitsland kan vertrouwen op Hongarije in het delen van Europa’s gedeelde verplichtingen. Dit blijf zo, ook al moeten we onder ons nog één heel belangrijk ding verduidelijken, in ons eigen belang en dat van een gedeelde unie. Ik kan dit terugbrengen tot één woord: “Hek”. In 1989 schreven we Europese geschiedenis - tezamen. In 2015 vonden we onszelf opnieuw terug in het hart van een Europees debat - wederom tezamen. En alleen wij kunnen dit uitleggen aan onszelf en onze Europese partners - en wederom: tezamen. Hongarije is geen grote lidstaat, maar God heeft ons een plek op de kaart gegeven waar de geschiedenis soms arriveert in een overgang. In de zomer van 2015, en zonder enig ontzag voor Europese regelgeving, arriveerden meer dan tienduizend migranten per dag bij de Hongaars-Servische grens. Deze mensen waren al op het grondgebied van andere lidstaten geweest, zowel in de EU als in de Schengenzone. Omdat het de verantwoordelijkheid is van een land aan de buitengrenzen van het Schengengebied om er voor te zorgen dat passage van die buitengrens gecontroleerd wordt, had Hongarije geen andere keus dan om een fysieke barrière neer te zetten. Stilletjes merkten we op dat er op dat moment al vier andere hekken op het grondgebied van de EU stonden. Duitsland, en een significant deel van de Duitse publieke opinie, toonde zich niet in staat om te begrijpen (en sommige mensen snappen het nog steeds niet) hoe Hongarije, het land dat het IJzeren Gordijn omver trok, zich tot zo’n maatregel kon wenden. Ik begrijp waarom de Duitse samenleving, die decennialang werd doorkruist door muren en prikkeldraad, een afkeer van hekken heeft. Maar als iemand de morele positie heeft om dit aan hun Duitse vrienden uit te leggen, dan moeten het toch de Hongaren zijn. Het was tenslotte Hongarije dat het IJzeren Gordijn open knipte, dat Europa (en het Duitse volk) verdeelde in de decennia na de Tweede Wereldoorlog. De beslissing van Hongarije om Oost-Duitse burgers massaal naar het Westen te laten reizen was een schending van een bilaterale intergouvernementele afspraak met Oost-Duitsland, getekend in de jaren ’60 - een overeenkomst die volgde uit de bouw van de Berlijnse Muur. Het besluit om dat akkoord te schenden trof consensus bij een groot deel van de Hongaarse samenleving: zowel in de democratisch oppositie, alsook bij de reformatorische communistische regering. Hongarije paste internationale wetgeving toe om de eerste steen uit de Muur te slaan. Dit leidde tot de hereniging van Duitsland, en daarna de hereniging van Europa. Dit was ook een kwestie van eigenbelang. Duitse eenheid is derhalve integraal verbonden met Hongaarse onafhankelijkheid en vrijheid, en beiden zijn onlosmakelijk onderdeel van de eenheid van Europa. We kunnen hier aan toevoegen dat in geen ander land dan het mijne de hereniging van Duitsland tot zoveel onverdeelde steun leidde. En misschien is het ook geen toeval dat Hongarije bij de landen zit waar de meeste steun voor het EU lidmaatschap wordt gemeten. In 1989 ontmantelden we een hek dat de volkeren van Europa van elkaar scheidde. In het vroege voorjaar van 2015 bouwden we een hek op de groene buitengrens van de Europese Unie en de Schengenzone. Dit was om de grootste verworvenheid van de Europese Unie te beschermen: vrij verkeer binnen het grondgebied van de interne markt. Deze vrije beweging wordt beschermd door het Verdrag van Schengen, in overeenstemming met tezamen overeengekomen Europese reguleringen die jaren geleden zijn ingesteld. Hiermee hebben we de levensstijl en het economische model van de Europese bevolking beschermd - althans, op het gedeelte van de Europese buitengrens waar wij verantwoordelijk voor zijn. En, niet minder belangrijk, we hebben de veiligheid van deze bevolking beschermd. We deden dit als goede, gezagsgetrouwe Europeanen. De bescherming van de buitengrenzen is geen mooie zaak, het is geen kwestie van esthetiek, en het kan niet gedaan worden met bloemen en speelgoedknuffels. Toen ik in Banz zei dat ik de kapitein ben van jullie grenskasteel, bedoelde ik de essentie van Schengen te onderstrepen. De buitengrenzen van Duitsland en de centrale lidstaten liggen in werkelijkheid honderden kilometers van hun eigen grondgebied. Deze landen hebben lot in handen gelegd van lidstaten op die buitengrenzen, met het vertrouwen dat zij zich van hun taak kwijten. Hongarije heeft dat gedaan. Hongarije heeft de Duitsers beschermd, en zal dat blijven doen - evenals de Zweden, de Nederlanders en al haar andere Europese partners. Als sommige mensen dit soort opmerkingen horen, reageren ze automatisch met beschuldigingen van populisme. Maar zoals Shakespeare zou zeggen: populisten zijn mensen die een spade, een spade noemen. Wij Hongaren benoemen de dingen zoals ze zijn. Dat is onderdeel van onze natuur. We willen de migratielasten waar Europa mee te kampen heeft niet verdelen, we willen ze verdrijven: we willen er een einde aan maken. We hebben nu een punt bereikt waarbij de bescherming van de buitengrenzen een brede consensus geniet. En onze opvattingen zijn samengekomen op een aantal kwesties. Deze omvatten oner andere de noodzaak voor actie tegen de oorzaken van migratie, waartoe Hongaarse en Duitse soldaten samen dienen in operaties in diverse kritische regio’s. We zijn overeengekomen dat hulpbehoevenden zo dicht mogelijk bij hun huis steun en hulp moeten krijgen. Samenwerking met partnerlanden - of het nou herkomstlanden of transitlanden zijn - wordt steeds belangrijker. We hebben humanitaire en financiële steun opgeschroefd tot zover als onze capaciteiten en middelen toestaan. Hongarije heeft niemand in de steek gelaten - de Duitsers nog wel het minst. Naast het “hek”, is er nog een woord dat we moeten bespreken. Dat woord is “voluntarisme”. De Brusselse instituties geloofden (en blijven geloven) dat er een enkele oplossing is waarmee de hele migratiecrisis in banen kan worden geleid en kan worden opgelost: een verplicht herverdelingsquotum. Hongarije was het eerste land om zich daar ferm tegen te verzetten. We verwierpen het in politiek debat, we gaan ervoor naar het Europese Hof in Luxemburg en we zullen de Hongaarse bevolking naar hun mening vragen in een referendum op 2 oktober. Waarom deze sterke, harde positie innemen? Aan de ene kant, totdat de controle over de situatie aan onze buitengrenzen herwinnen, en totdat we besloten hebben wie er toegang tot ons territorium krijgen, klinkt elke vorm van herverdeling als een uitnodiging. Aan de andere kant is verplichte herverdeling niet mogelijk als de smokkelaar of de migrant in kwestie degene is die besluit wat de eindbestemming moet worden. Ten derde is dit de boodschap die miljoenen mensen heeft aangemoedigd - en nog steeds aanmoedigt - om op reis te gaan naar Europa. Een beter leven kan niet gezien worden als een fundamenteel recht - hoe zeer we dat ook aan iedereen zouden willen kunnen toekennen. En tenslotte maar niet het onbelangrijkst: de Europese wetgeving biedt geen consistente regelgeving voor massamigratie. Dus dit is waar we op uitkomen: als er geen tezamen overeengekomen regel is over iets, kunnen we datgene alleen aanbieden op vrijwillige basis - tenminste tot de adoptie van een nieuwe regel. Bij diverse kwesties is er een consensus bereikt in de Europese Raad die het principe van voluntarisme toestaat, maar andere instituties in Brussel hebben geweigerd om dit te erkennen. Meer nog, de recente voorstellen van de Europese Commissie pogen om de drie dimensies asiel, legale migratie en demografie te mengen. Dit is een enorme fout. Echte vluchtelingen moeten geholpen worden op de meest effectieve manieren die denkbaar zijn. Er zijn algemene regels voor legale migratie, maar de aantallen vallen onder nationale wetgeving - en dat hoort ook zo, aangezien de lokale situatie per lidstaat sterk verschilt. In Hongarije moeten we proberen honderdduizenden van onze Roma-landgenoten de arbeidsmarkt op zien te krijgen, terwijl elders de aantallen jonge werkloze afgestudeerden in de honderdduizenden lopen. En als het aankomt op demografie heeft de EU geen enkele bevoegdheden. Wij hebben dus een demografisch probleem en hoewel er geen enkele garantie is dat onze reactie - het versterken van gezinsbeleid - succesvol zal zijn, wensen we wel zelf te besluiten, binnen onze nationale bevoegdheden, hoe we onze samenleving voor ons zien, hoe we willen leven, en met wie. In Hongarije wonen we al eeuwenlang samen met landgenoten uit elke hoek van Europa. In het Hongaarse parlement zetelen vertegenwoordigers van dertien nationale minderheden. In Boedapest is de Katholieke Basiliek maar een kleine wandeling verwijderd van de verbazingwekkende synagoge. Generaties zijn opgegroeid in deze culturele omgeving. Hun sociale visie van een gedeelde toekomst is gebaseerd op hun eigen beslissingen, niet op de instructies van een afstandelijk, gezichtsloos instituut. De bescherming van de buitengrenzen moet ook het wankele gevoel van veiligheid van de bevolking herstellen. Dit is belangrijk, maar het is natuurlijk niet voldoende. Er is ook nog genoeg te doen bij het versterken van een gedeelde Europese veiligheids- en defensiepolitiek en in de consistentie van onze ontwikkelingspolitiek. Een nieuwe visie moet worden geboden aan de landen in de Westerse Balkan, die aan alle kanten omgeven zijn door lidstaten van de Europese Unie. Het is belangrijk om te focussen op onze zuidelijke buren in Afrika, maar zij kunnen niet onze buren naar het oosten en zuid-oosten vervangen. We kunnen niet langer het debat op het hoogste niveau met onze strategische partners uitstellen. We moeten niet terugschrikken om, in plaats van EU officials, staatshoofden en regeringsleiders te laten debatteren over internationale betrekkingen - of het nou tussen de EU en Rusland is of tussen de EU en de VS. Als we politieke controle verliezen, kunnen belangrijke projecten als TTIP op een doodlopend pad belanden. En last but not least moeten we ook de concurrentiepositie van de EU zien als zowel een probleem als een kans. Het Verdrag van Lissabon werd opgesteld in 2000. Zelfs toen bracht de schaal van haar ambitie een flauwe lach op onze gezichten, omdat het ons herinnerde aan de resoluties die op partijcongressen in het socialistische tijdperk werden aangenomen. Maar dit is bloedserieus. De economie is meest belangrijke indicator van het verval van de EU. De populatie krimpt en de economische output is in verval en dit staat in contrast met de disproportionele hoogte van de sociale uitgaven. En terwijl we onder de druk van de migratiegolven kostbare maanden hebben verloren, heeft digitalisering de deur bij ons ingetrapt. Niet alleen bevinden bepaalde handelssectoren zich nu in de problemen, we worden ook gedwongen om een fundamentele verandering van het leven en de economie, de samenleving en het individu zoals we die vandaag kennen teweeg te brengen - of misschien veranderen die wel uit zichzelf. Miljoenen zijn bezorgd over hun baan. Digitalisering, industrieel beleid, daaraan gerelateerde innovatie, training en de ontwikkeling van infrastructuur zijn goede voorbeelden van zaken die ons zouden moeten nopen om de ideologische stelregels van “meer Europa” of “minder Europa” aan de kant te zetten, en om de realiteit van alledag als startpunt te nemen. Een startpunt waarbij we pragmatisch moeten identificeren op welke gebieden we de Europese integratie kunnen en moeten ontwikkelen. We hebben een positieve agenda nodig. We hebben veiligheid en groei nodig. We hebben een bredere acceptatie nodig van methodes die getest zijn in lidstaten (zoals het systeem van duale trainingen), of de introductie van compleet nieuwe systemen - of het nou innovatieve internet-gebaseerde businessmodellen zijn, of de promotie van start-ups. Hongarije gebruikt nog niet de euro als munt, maar mede door haar nauwe banden met de Zuid-Duitse economische regio is het voor Hongarije van sleutelbelang of we er in slagen de eurozone en haar grootste nationale economie op een stabiel groeipad te houden. Toen er een aaneengesloten reeks crisisbijeenkomsten was, konden we allemaal de essentie van de Duitse “heilige drie-eenheid” zien: fiscale discipline, concurrentiepositie en structurele hervorming. Hierin, in een nieuw Europees groeiprogramma, is Hongarije een betrouwbare partner, samen met heel Centraal Europa. Dit geldt ook voor veiligheid in bredere zin. Samen kunnen wij Hongaren en Duitsers heel veel betekenen voor het succes van het Europese project. In de traditie van Bismarck, kunnen we samen met onze partners opspringen en de zomen van God’s gewaad grijpen wanneer hij voorbij marcheert. De wedergeboorte van het Europese ideaal is mogelijk. Hongarije, samen met haar Visegrád-partners, voelt zich vastberaden, sterk en toegewijd genoeg om een proportionele rol hierin te spelen. Dit is waar ik aan herinnerd werd in Oggersheim en Rhöndorf. Viktor Orbán Premier van Hongarije BRON.

Reaguursels

Inloggen

Willen de echte Europeanen opstaan. Want Brussel laat ze liever liggen.

Zoetwaterpanharing | 18-07-16 | 21:23

Mooi correct verhaal.
Jammer dat het in Brussel als pleepapier zal worden gebruikt.

Raider Twix | 18-07-16 | 19:39

Gedroomd dat de "Viktator" als een Leviathan over ons zal regeren;-)
Met VO gaan we de aanstaande smerige burgeroorlog winnen!
*Ceterum censeo Mekkam et Medinam delendam esse*

halve pinda | 18-07-16 | 19:33

CynicalBastard | 18-07-16 | 11:54 Nou ja, Orban is elders wel expliciet. Zie bijvoorbeeld na de 15e minuut: www.youtube.com/watch?v=gE7oCXPb2Iw
-
Die voormalige Oostbloklanden lijken nog een jaren vijftig mindset te hebben, onaangetast als ze zijn door althans het jaren zestig babyboomer fundamentalisme, van cultureel marxisme en postmodern relativisme en cultuurrelativisme en nihilistische zelfhaat en het knuffel-de-islam-dogma en de weg-met-ons-doctrine en het hoe-kunnen-we-de-westerse-cultuur-zo-snel-als-mogelijk-naar-de-klote-helpen-dictaat, zoals dominant is bij: VARA, NRC, D66, Volkskrant, Trouw, JOOP, NPO, VPRO, Groen-Links, PVDA, enzovoort. Allemaal voortzettingen van PPR, PSP, CPN, Nieuw Links, Karl Marx, Marksisties Leninistiese heilstaterij, DDR knuffelarij, Goelag Archipel ontkennerij, Mao aanbidding, Che Guevara adoratie, enzovoort. Allemaal in de war, die ouwe hippies. Teveel hash gerookt.

notamused | 18-07-16 | 13:39

Victor Orban:
“Ben je tegen vrede?”
Wanneer in de voormalige Deutsche Demokratische Republik - in Oost-Duitsland - iemand zelfs ook maar op discrete wijze over voor de hand liggende kwesties probeerde te praten, werd de twijfelaar geconfronteerd met een enkele stom, maar kennelijk afdoend argument: “Kameraad, ben je tegen Vrede?”
Dat is hier niet anders, als je vragen stelt over de invloed van Islam of over de onbeperkte instroom van gelukszoekers en asieleisers wordt je direct weggezet als islamofoob en racist!

Bolder | 18-07-16 | 13:20

-weggejorist-

RNM1 | 18-07-16 | 13:14

Viktor Orban ziet het haarscherp, de hele EU is een zeepbel aangestuurd door Juncker wiens brein is aangetast door overmatig alcoholgebruik. De ijdeltuit Timmermans bralt er totale onzin uit. Eigenlijk de EU met spoed opheffen is de enigste uitkomst. Het belastinggeld van de rijke lidstaten komt tegoeden aan landen als Bulgarije, Roemenië, Griekenland, enz, landen welke geen enkele toegevoegdewaarde voor Europa hebben.

Goedverdoemme | 18-07-16 | 12:57

@notamused | 18-07-16 | 09:52
Die verwijzing zat er wel in, doch heel subtiel.
"Hongarije is geen grote lidstaat, maar God heeft ons een plek op de kaart gegeven waar de geschiedenis soms arriveert in een overgang."
Hij doelde daarmee o.a. op de Ottomaanse overheersing en het beleg van Wenen.
Erg subtiel en verstandig van hem, om de policor reflex stuip bij een groot deel van hen die dit zouden moeten lezen en tot zich zouden moeten nemen te voorkomen.
Als we onze regels weer gaan handhaven en onze buitengrenzen dicht houden voor hen die ons niets te bieden hebben dan komt het verder vanzelf goed. Als je in Hongarije in een boerka over straat wilt dan moet je dat zelf weten, maar niet zaniken als je dan geen baan kunt vinden.

CynicalBastard | 18-07-16 | 11:54

Het is dat Hongaars zo'n fokking moeilijke taal is, anders zou je toch Hongaar worden om op die man te kunnen stemmen?

CynicalBastard | 18-07-16 | 11:47

daytripper | 18-07-16 | 01:01

Zag laatst een item op CNBC (geloof ik) en daarin werd uiteengezet dat het Balaton meer in Hongarije opeens heel populair is geworden om huizen te kopen bij mensen uit Beieren ivm met de migrantencrisis. Prijzen zijn daar met 50 tot 75% omhoog gegaan.

Basil Fawlty | 18-07-16 | 10:33

@Batavi Magistralis | 18-07-16 | 01:36

"De juiste, harde en realistische maatregelen kunnen voldoende zijn om het tij nog te kunnen keren, maar de tijd dringt. Eigenlijk voelt iedereen de urgentie wel min of meer aan, dat we zo niet langer door kunnen gaan."

Dan valt die criminele EU-kliek in Brussel en hun satellietlanden dus niet onder de noemer "iedereen".

Juncker is heel duidelijk dat zijn waanzinnig wanbeleid niet zal worden bijgesteld.

Pieter V | 18-07-16 | 10:26

Het is geen lang stuk voor mensen met een ouderwetse spanningsboog.
Een paar dingen:
Hij begint steeds met een nagenoeg perfecte opbouw en noemt daarna precies de tegenovergestelde oplossing die ik verwacht.
"... niet meer hebben over meer of minder Europa" klinkt als mogelijkerwijs "méér EU".
Wanneer je niet meer wil spreken over o.a. uitbreiding van de Unie (of macht van de unie), zal de Unie altijd doen wat ze tot nu toe deed.
Men moet het uitdijen actief voorkomen en dan nog...
.
Hij vergelijkt het afbreken van de Berlijnse muur met muren bouwen om Duitsland te beschermen.
.
Hij is pro EU.
Neemt geen duidelijk meerdimensionale- of centrumpositie in en haalt geen specifieke bevolkingsgroepen aan (behalve in de negatieve zin, Roma).
Dat klinkt alsof hij iedereen wil aanspreken zonder specifiek te zeggen dat iedereen, jong tot oud, nodig is.
Pro TIPP & TIPO. Hij verklaard dit niet afdoende.
En pro-TIPP & TIPO zijn is voor mij een absolute no-no.
Ik kies ervoor deze verdragen, in ELKE vorm, te verwerpen.
Internationale spanningen hebben de neiging eerder gecreëerd te worden dan op een natuurlijke te ontspringen.
We hebben er genoeg tegelijk zonder TIPP & shit.
En 80% van zijn rede, want het leest weg als een rede en zo is het geschreven, klinkt herkenbaar, menselijk, realistisch en oplosingsgericht.
Toch levert hij niet en vervalt in patriottistische, religieuze, verbindende Churchillian moods.
Het is die 20% die me echter echt zorgen baart.
Die maakt hem voor mij geen enigmatische leider met baanbrekende observaties.
Iedereen hier kent de problemen die de Unie heeft,
Jon Stewart zou zeggen:
"No, EU, don't try to solve this!
Just stop what your doing, nothing else!".

LuckyGirl | 18-07-16 | 10:21

Poëtische uiteenzetting met een aantal sterke punten t.a.v. het bewaken van de buitengrenzen.

Victor Orban is echter niet consistent in zijn epistel en stapt makkelijk over van vluchteling, immigratie, massa-immigratie, transitolanden naar uiteindelijk herverdelingsquotum. Waarbij hij de conclusie trekt dat Hongarije bij het ontbreken van handhaving door de EU, zich aan het principe van voluntarisme houdt.

Natuurlijk heeft Orban gelijk dat niet Brussel, maar de nieuwkomers zelf zullen gaan beslissen in welk EU-land ze zich uiteindelijk gaan settelen. Dat is nu eenmaal de doelstelling van Brussel voor iedere EU-burger.
Herverdelingsquotum is ook een raar idee, daar de EU juist als uitgangspunt het vrij verkeer van mensen en goederen beoogt.
.
[Wij hebben dus een demografisch probleem en hoewel er geen enkele garantie is dat onze reactie - het versterken van gezinsbeleid - succesvol zal zijn, wensen we wel zelf te besluiten, binnen onze nationale bevoegdheden, hoe we onze samenleving voor ons zien, hoe we willen leven, en met wie. In Hongarije wonen we al eeuwenlang samen met landgenoten uit elke hoek van Europa. In het Hongaarse parlement zetelen vertegenwoordigers van dertien nationale minderheden. In Boedapest is de Katholieke Basiliek maar een kleine wandeling verwijderd van de verbazingwekkende synagoge. Generaties zijn opgegroeid in deze culturele omgeving. Hun sociale visie van een gedeelde toekomst is gebaseerd op hun eigen beslissingen, niet op de instructies van een afstandelijk, gezichtsloos instituut.]
-(Lees: Islam niet welkom)

Opportunist Orban pakt zijn moment. Brexit, vluchtelingen, geen verplichting immigranten op te nemen, netto-ontvanger etc.
Juist nu moet iedere lidstaat tevreden gehouden worden, beseft Orban. Hiervoor haalt hij zelfs het lot van de in zijn land als 2e-rang burgers behandelde Roma's voor uit de kast.

Hongarije heeft dus de macht de EU te doen omvallen, waar Orban zonder risico's op represailles optimaal/schaamteloos gebruik van maakt.
Voor wat betreft zijn economische ideeën zijn deze niet indrukwekkend en van een populistisch sausje voorzien.
Of spade-sausje, zo u wilt.

Die Hongaarse spade geeft ook hoop.
Misschien kan hij er een diep gat mee graven om het hele gedachtegoed van een Utopische Europese Federatie in te begraven. In Drenthe hebben ze er vast wel een hunebed voor over om er op te plaatsen, zodat deze deze nooit meer zal worden opgegraven.

Kortom: Victor Orban komt op voor Hongarije en maakt maximaal gebruik van de in doodsstrijd verkerende EU.
En dat is mooi.
Hem nu reeds een held noemen gaat me nog iets te ver.

Mike2054 | 18-07-16 | 10:19

@EUSSR | 17-07-16 | 22:45

Er is inderdaad een groot probleem met een Europese defensie zolang de huidige EU-criminelen zoals Juncker c.s. er zitten.
Ze zullen namelijk niet schromen om het EU-leger los te laten op de eigen burgers als die de megalomane idioterie van die dictators niet wensen te ondersteunen.

In een fatsoenlijk georganiseerde EU met realistische en pragmatische idealisten aan de top is een EU leger hard nodig om gecoördineerd naar de buitenwereld op te kunnen treden

Pieter V | 18-07-16 | 10:09

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 01:33

Wellicht. Maar zoals iemand anders hier al in het weekend zei. Griekenland zat ook gewoon bij de Nato toen het nog een dictatuur was. Aan de andere kant tijden veranderen dus ook ik ben benieuwd om te zien hoe de Nato reageert als ze al reageren.

Basil Fawlty | 18-07-16 | 10:04

@JuffrouwJansen | 17-07-16 | 22:42

Dat zei ik ten tijde van Den Uyl ook al en het is er sindsdien niet beter op geworden.
Leuke dingen voor de mensen betaald door de toekomstige kinderen en kleinkinderen. Socialisten dus.

De Romeinen noemden het "brood en spelen".
Dat houdt het parasitaire gedeelte van de bevolking koest.

Parasieten slaat niet op onderwijzers en politieagenten maar op niets presterende raamambtenaren, corrupte politici en al het tuig in de directies van de NGO's die hun zakken zitten te vullen, overigens niet gehinderd door ook maar de geringste kennis van zaken.
Aan de kant van de burgers de beroepswerkelozen die te beroerd zijn om ook maar een vinger uit te steken en denken alleen rechten te hebben en absoluut geen plichten richting samenleving.

Pieter V | 18-07-16 | 10:04

In heel het stuk van Viktor Orbán mis ik het woord ‘islam’, hoewel het zo onderhand wel duidelijk zal zijn dat de islam van alle problemen die er spelen – o.a. democratisch tekort in de EU, massawerkloosheid, bankencrisis in Italie – het belangrijkst is. Want de islam brengt een fanate oorlog tegen alles dat niet-islam is in de westerse wereld. En die oorlog zal maken dat de massawerkloosheid en bankencrisis enzovoort alleen maar erger worden. De islam doet niet aan wetenschap, niet aan mensenrechten, heeft geen interesse voor andere culturen en wereldbeschouwingen. De islam is als die vrachtwagen in Nice die destructief door andere culturen heenploegt. Dat doet de islam al 14 eeuwen. Met als voorlopig resultaat ongeveer 270 miljoen vermoorde andersdenkenden en de vernietiging van diverse culturen. De islam is etnocidaal van karakter jegens niet-islamitische cultuur. Als de politici die ons regeren dit niet helder op de radar hebben, dan zijn we verloren, dan zinken we weg in decennia van toenemende terreur. De islam is als een combinatie van nazisme, bolsjevisme en maffia en moet bestreden worden. In vroeger tijden snapte men dat. Toen is de islam diverse malen Europa uitgewerkt. Maar nu worden wij geregeerd door debielen die de islam naar binnen paraderen. Met daarbij de boodschap dat dat moreel hoogstaand is en ruimdenkend en kosmopolitisch.

notamused | 18-07-16 | 09:52

@Thomas333 | 17-07-16 | 22:17

Ik heb toen Hongarije het hek aan de grens plaatste een e-mail aan de Hongaarse ambassade in Den Haag gestuurd om mijn waardering voor de Hongaarse aanpak en Victor Orbán uit te spreken. Zeer zeker ook ingegeven door de vuilspuiterij van die smerige EUrocraten in Brussel.

Pieter V | 18-07-16 | 09:51

@algoritmos | 17-07-16 | 22:15

Tja, dat u het overduidelijk niet snapt is heel jammer.
Dat zijn de terreinen waar een gezamenlijke aanpak echt nodig is.

Het verbieden van gloeilampen omdat Philips dat zo leuk vond en dan onder de gore leugen dat het om het milieu ging, idem v.w.b. het vermogen van stofzuigers, de vorm van komkommers en de olie- en azijnstelletjes in de horeca zijn natuurlijk slechts een heel klein voorbeeld van de complete waanzin die er in Brussel heerst.

Ik ben voor de EU, altijd geweest, maar niet voor de huidige EU van criminele dictators die het volk uitbenen, opofferen aan hun megalomane waanzin en uitleveren aan het meest gewelddadige gedachtegoed vermomd als godsdienst.

Brussselse en Duitse Criminelen die de het misdadige Coudenhoven-Kalergi plan als leidraad hebben geadopteerd.
Een plan om de autochtone bevolkingen van hun cultuur en sociale cohesie te ontdoen middels massa-immigratie van vooral botsende culturen.
Dat Van Rompuy en Merkel al zijn onderscheiden voor hun verdiensten op dat gebied spreekt boekdelen.

Een voorbeeld: De EU regenten willen alles centraal regelen maar intussen is het zo dat je met de auto niet meer door Europa kunt reizen omdat je niet meer door de voorruit kunt kijken vanwege alle stickers voor lokale millieuregels en tolwegen.

Pieter V | 18-07-16 | 09:44

wie van 2e kamer leest dit ook?

fingers | 18-07-16 | 09:37

Zo, uit. Gisteravond om half tien aan begonnen en stug de hele nacht doorgelezen. Nu naar bed.

Conan de Rabarber | 18-07-16 | 09:22

Ik zie onze premier een dergelijk niet schrijven. Daar staat hij te ver van de realiteit af. Viktor Orban geeft grotendeels aan wat er echt mis is met deze EU. Ik ben het echter met het gezamenlijk EU buitenlandbeleid en Defensiebeleid niet eens. Een gezamenlijk buitenlandbeleid beperkt je teveel, voor elk dingetje moet je bij papa vragen om toestemming. In de NAVO moet het defensiebeleid vormgegeven worden, daar wordt afgesproken wat de beste verdediging is en wat er voor nodig is. Maar ook daar hoort een offensief deel bij want met alleen verdediging red je het niet.

Futurum | 18-07-16 | 09:16

Gelezen en begrijp wat hij bedoelt maar man oh man. Leeft die man nog in de jaren 50 van de vorige eeuw qua taalgebruik of is de vertaling slecht? Als dit de man is die ons van het EU juk moet bevrijden en verder in de 21e eeuw wil duwen dan maak ik mij zorgen. Mijn ma heeft op zolder nog schoolboeken liggen uit de jaren 50 van de vorige eeuw waarin het taalgebruik moderner is.
Basil Fawlty | 17-07-16 | 23:11
Het gebruik van veel 'ouderwetse woorden' kan duiden op een grote woordenschat wat een teken van intelligentie is. Wanneer je een woordenboek nodig hebt, moet je wellicht je pokemon eens aan de kant leggen voor een goed boek.
Woorden die decennia, zo niet eeuwen, gerijpt zijn in een taal, drukken doorgaans beter uit wat er bedoeld word, met meer emotionele zeggingskracht dan de vele huidige anglicismen.

Sans Comique | 18-07-16 | 09:09

Ik kan het niet echt met hem eens zijn. Het bevestigd voor mij wel dat oude verbanden nieuw leven wordt ingeblazen met behulp van de EU. Wat betreft zijn verhaal over grenzen en hekwerken ben ik het wel met hem eens. Toch raar dat er niet over de scheiding in Oekraïne wordt gesproken.Het oude ijzeren gordijn wordt weer opgebouwd alleen ligt het nu een paar duizend kilometer verder naar het Oosten. Dit ook met dank aan de EU plus de NAVO. Ik put hoop uit de Brexit want ik vind het niet fijn dat wij met dit soort gladiolen in een Unie zitten. Brexit is het begin van de afbraak van de EU en ik hoop dat een tweede land snel volgt, wat mij betreft is Nederland dat volgende land.

Toetsiemonster | 18-07-16 | 09:04

@Winston1:

Ik heb Google niet nodig om te weten dat Franco al decennia niet meer aan de macht was toen de EU opgericht werd. Je maakt jezelf dan ook volslagen belachelijk door de EU te verwijten niets aan de Spaanse dictatuur gedaan te hebben.

Tapu | 18-07-16 | 08:59

Helder .

iopeth | 18-07-16 | 08:40

Gelukkig zijn er mensen die het intens oneens kunnen zijn met de EU politiek en die nog heilig geloven in onze gezamenlijke kracht.

Hr. J. Ceasar | 18-07-16 | 08:35

Goed verhaal hoor maar ik denk dat gewoon kappen met die Unie het beste is. Het voelt als gevangenschap en dat werkt niet.

frisenfruitig | 18-07-16 | 08:32

necrosis | 18-07-16 | 08:19
De organisatiegraad binnen de AKP/DENK is kennelijk hoog. Dat ze t allemaal van elkaar weten... Nou ja, velen hebben 24/7 de tijd om anderen namens hun 'vader'in de gaten te houden. Benieuwd hoe lang t goed gaat. We hebben toch wel erg veel problemen geimporteerd in het land waar ik ooit zo trots op was.

BlowingBubbles | 18-07-16 | 08:30

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:45
Mevrouw Bubbles wil t niet, allergisch.... Ik heb overigens niks tegen negers. En niet iedere beter gepigmenteerde heft een hekel aan honden

BlowingBubbles | 18-07-16 | 08:26

Dat beste man inderdaad niet al te zuiver op de Visegraat is, neemt niet weg dat dit een ijzersterk betoog is, waar geen speld tussen te krijgen valt. Maar toch: als de vos de passie preekt..... Dank voor dit artikel: een goed begin van de dag. En nu van de weersomstuit de zon ook nog eens aan het schijnen is geslagen gaat het vandaag misschien nog eens wat worden met de wereld. Al was het maar tot vanavond de computer weer aangaat.

Rest In Privacy | 18-07-16 | 08:19

'wir schaffen das' meer turken naar nederland zonder visa, yippieieieie

Juliass | 18-07-16 | 08:08

Wat hij zegt: alle ambities zijn misplaatst, grotesk en als zand in de motor (van onze samenleving) zodra de dagelijkse praktijk wordt genegeerd en opgelegde regels ontdoken. Ook in het bedrijfsleven zien we dit verschijnsel en de consequenties niet gedragen. Nog erger: lessen niet geleerd. Overigens meen ik het verschijnsel ook in relaties waar te nemen. Alles staat op z'n kop.

sickworld | 18-07-16 | 07:58

@Ijcoster 07:18
En laat hij ook vooral de tandarts niet vergeten.

enorme sukkelzak | 18-07-16 | 07:32

Die man is zwanger van ideeën.
That is my cue to leave.

Gerard Leeflang | 18-07-16 | 07:31

Heldere taal, Victor!
En nu kan Hofstad zijn koffers gaan pakken. Afspraak met de kapper maken en wegblijven.

ljcoster | 18-07-16 | 07:18

Sterk verhaal en heel sterk prentje

enorme sukkelzak | 18-07-16 | 07:02

over de inleiding: Orban deugt niet, dus bevindt hij zich in goed gezelschap van Juncker, Merkel, Rutte en nog honderden meer.

Zijn verhaal is wel erg populistisch :-) . De man heeft gewoon gelijk, behalve over TTIP. De Europese commissie, EU parlament en EU ambtenaren zullen er niet naar luisteren. Zij zijn gemaakt van de stof waar revoluties uit voorgekomen zijn. Louis XIV e.v. samen met de adel en het op vriendjespolitiek en geld gebaseerde overheidsapparaat. NL 2016 is niet anders, EU 2016 meer van hetzelfde.

Augias had zijn stal ook zo laten vervuilen, willen we een gezonde stal dan weten we de remedie, maar waar blijft Hercules die belangenloos de stal zuivert, niet de macht overneemt? Dat zijn niet Wilders, Le pen, Hofer, Petry en zeker niet Erdogan, maar wie dan wel?

bergsbeklimmer | 18-07-16 | 06:04

@ben kokhals | 18-07-16 | 03:45

Lid van de "Hoge Raad" is geen bestuurder.

daytripper | 18-07-16 | 05:58

@Stormageddon | 18-07-16 | 03:25
Goed stuk. Dank voor linktip.
Aboutaleb is overigens net als Arib tevens lid van de hoge raad van de koning van Marokko. Het land waar een lid van de regering moest aftreden toen men ontdekte dat hij een dubbele nationaliteit had. Aboutaleb en Arib zijn dus tegen bestuurders met dubbele nationaliteit, behalve in Nederland, waar het henzelf betreft. Over hypocrisie en loyaliteit gesproken.

ben kokhals | 18-07-16 | 03:45

@Jan Dribbel | 18-07-16 | 02:41 "Als die Orban nu zo'n geweldenaar is dan stapt hij uit de EU."
.
Daarvoor moet hij eerst alle handen op mekaar krijgen, en zover is het dus niet. Orbán probeert eerst fouten te benoemen en oplossingen aan te dragen. En er komt alvast een referendum in Hongarije over het herverdelingsquotum. Orbán is dus meer democraat in zijn kleine teen dan Rutte in zijn gansche ruggegraat.

ben kokhals | 18-07-16 | 03:31

Ik plemp het hier even... Stukje duiding van David Pinto over het gedrag van Abu Talib van Rotterdam. Beetje vreemde website verder. Zo eentje waar Van Baalen zich vroeger bij thuis had gevoeld. 't Kan verkeren, allemaal.
sta-pal.nl/oude-politiek/

Stormageddon | 18-07-16 | 03:25

@Stormageddon | 18-07-16 | 02:45
Precies, en op dezelfde partijen stemmen die de huidige ellende mede hebben veroorzaakt in de hoop op een andere uitkomst, is een teken van niet goed snikheid.

ben kokhals | 18-07-16 | 03:21

@ben kokhals | 18-07-16 | 02:26
Tja, dat is dat zalvende "boel bij mekaar houden" wat in brede CDA kring leeft. Nou ja, inherent aan het CDA zelf, dat uit allerlei splinterpartijtjes bestaat. Bloedgroepen noemen ze dat zelf. Niet meer (willen?) weten dat hervormen begint met een beeldenstorm.
Je zou denken dat ze juist in die kringen snappen wat er bij een hervorming komt kijken.
Reformation ain't pretty.

Stormageddon | 18-07-16 | 02:45

Als die Orban nu zo'n geweldenaar is dan stapt hij uit de EU.
Maar nee, het is een handophouder, een subsidieslurper, en maar kritiek hebben op de subsidie-uitdelers.
Het is net een mocro, hand ophouden en maar kritiek hebben zonder consequent te zijn.
De helft van de goed opgeleide hongaarse jeugd heeft Hongarije verlaten.
Waarom, om zijn jaren 50-denkbeelden van het ophemelen van keuterboeren, zijn achterban.
Het is dat er nog veel touristen naar Hongarije trekken.
Verder heeft de economie de hoger opgeleide Hongaar niets te bieden.

Jan Dribbel | 18-07-16 | 02:41

@notamused | 18-07-16 | 01:47
Mee eens, en maak van die tien jaar maar een jaar of vier. De globalisten hebben haast. In het Merkelplan, het invasieplan, schrijven ze niet voor niets: "... the window of opportunity for decisive action is closing fast". Het is urgenter te pleiten voor herstel van soevereiniteit, uitbreiding democratie en uitmesting & hervorming van verloederde departementen zoals jusitie, en de punten die Orbán noemt, dan hervorming van de islam.

ben kokhals | 18-07-16 | 02:39

@Pompenkoning | 18-07-16 | 01:49 "Hervormen en wat weerbaarder worden zonder groepen compleet buiten te sluiten. CDA dus..."
.
Zucht... Arme Orbán. Zo'n, goed en behendig pleidooi, en dan dit.

ben kokhals | 18-07-16 | 02:26

Voor de humor... Ik kan me deze spot destijds nog goed herinneren (ja, het is zij van Kamerling, GTST Arnie). Wie nog meer?
www.youtube.com/watch?v=_IvVF74NT_A
Zo werd het ons in 1990 verkocht. De EU. Maastricht moest nog onderhandeld en getekend worden. De chauffeur is z'n baan kwijt aan een Pool. De tandarts is verdrongen door een goedkopere uit Milaan, in plaats van dat zij dáár zit.
We've been conned, people. We've been royally screwed. In the ass.

Stormageddon | 18-07-16 | 02:23

Je kan ervan vinden wat je wilt, maar het intellect en realisme van de Hongaar Orbán steekt in alle opzichten met kop en schouders uit boven dat van gesjeesde schoenenpoetsers als Rutte en kostbare toevalstreffers als Willem de zoveelste waar wij onszelf mee opgezadeld hebben.
Meer Orbán graag, en minder Rutte.

ben kokhals | 18-07-16 | 02:21

Dit snijdt behoorlijk hout. Kan mij er helemaal in vinden. Weg met het stukje indoctrinatie en ideologie. Dat wordt toch alleen maar ingezet voor een draagvlak op drijfzand. Dat nu de ideologie als een soort 'corporate identity' overeind gehouden moet worden is alles behalve duurzaam.

Gewoon rationeel de zaken regelen voor duurzame economische groei. De staten die nu netto ontvangers zijn lachen zich kapot... en wij maar betalen op basis van verdragstrouwheid en de goede trouw.

Niet meer doen. Hervormen en wat weerbaarder worden zonder groepen compleet buiten te sluiten. CDA dus, ook al is de vrouw van Wilders een Hongaar toch?

Pompenkoning | 18-07-16 | 01:49

Ondanks het feit dat Orban in de msm al tijden wordt weggezet als een dom-rechtse, populistische pauper die Europese 'afspraken' (lees: 'Brusselse decreten') saboteert, had ik al een zeker respect voor hem opgebouwd, vooral door de doortastende wijze waarop hij voor zijn eigen land de "vluchtelingen'crisis heeft aangepakt en opgelost. Met dit doorwrochte stuk heeft ie voor mij bewezen dat mijn respect niet misplaatst was. En hij heeft bewezen dar lange stukken niet per se oeverloos gelul hoeven zijn.

Peter Emile | 18-07-16 | 01:49

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 01:26 Ik denk dat mensen over het algemeen nog steeds niet weten hoe gevaarlijk de islam is. En dat komt omdat in de massamedia waar die mensen naar kijken dat gevaar van de islam helemaal nooit aan bod komt. Bovendien is Wilders dermate geframed als een soort Adolf en Mussolini dat mensen helemaal niet op de PVV durven stemmen. En volgens mij is het nog altijd zo dat als je ervoor uitkomt dat je sympathie uitgaat naar de PVV, dan kan dat maken dat mensen je niet meer willen kennen, dat je geen opdrachten meer krijgt, dat collega’s je vreemd aankijken, enzovoort. Ik las daarnet dat in de UK er heel wat moslimgezinnen zijn met 20 kinderen bij meerdere vrouwen, en dit alles ruim voorzien van uitkeringen en kinderbijslag. We hebben mogelijk nog maar 10 jaar om ervoor te zorgen dat anti-islamisering-politiek aan de macht komt, en anders dan is het over. Dan rollen we langzaam het scenario Libanon in, het Libanon van de burgeroorlog.

notamused | 18-07-16 | 01:47

Briljante rede van Victor Orbán, duidelijk en vol van realiteitszin. De EU zit op een doodlopende weg, een 70 jaar durend interbellum op route nu naar WO3. Deze keer niet tussen naties onderling, maar als een kolossale burgeroorlog in die naties, langs etnische en religieuze lijnen. De gruwelijke aanslag in Nice was wederom een gebeurtenis die een katalysator zal blijken te zijn in dit sluimerende grote conflict. Juist nu moeten de Europese volkeren deze kennis gaan bundelen om het echte Europa (niet EU!) te hoeden voor dit uiterst sombere scenario. De juiste, harde en realistische maatregelen kunnen voldoende zijn om het tij nog te kunnen keren, maar de tijd dringt. Eigenlijk voelt iedereen de urgentie wel min of meer aan, dat we zo niet langer door kunnen gaan. Wij gaan dus niet wennen aan terreur, het moet gewoon stoppen. Gewenning aan terreur is zwichten voor tirannen.

Batavi Magistralis | 18-07-16 | 01:36

-weggejorist-

Stormageddon | 18-07-16 | 01:34

Basil Fawlty | 18-07-16 | 01:21
Ik zie het anders. Mocht Turkije de risee van de westerse wereld worden, wordt het ook de risee van de NATO. En de USA kennende zijn die best bereid te gaan stoken in een goed huwelijk tussen legertop en Erdogan. Erdogan bijsturen of geen leuke speeltjes meer voor de generaals en niet meer mee doen met overlegstructuren tussen nato en Turkije. De NATO heeft namelijk niks aan presidenten die hun eigen plan tekken met hun leger door tegen de Koerden te strijden en de strijd tegen IS te frustreren.

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 01:33

LOL @nemoj me jebat | 18-07-16 | 00:46
Tja, grootheidswaan. De Pruis wil altijd Moskau hebben. Sluit ook weer fijn aan op bovenstaande video.
Maar goed, beschamend zoals ze als een tokkie die Benidorm niet kan aanwijzen voor de vakantieman haar eigen hoofdstad gewoon 2000 kilometer oostelijker legt.
youtu.be/hLTtsuAJLxs
Gotallemachtig... Daar worden we door geregeerd.

Stormageddon | 18-07-16 | 01:31

notamused | 18-07-16 | 01:21
Klopt allemaal. Maar dan is hij toch weer bezig met one issue: islam. En ik denk dat de mensen dat nu wel weten dat islam heel slecht voor ons is. Behalve dan de gutmensch. Dus zal hij zich op andere dingen moeten concentreren. En graag ook werkende oplossingen bieden. Ik heb er verder niks op tegen, als hij bij de vluchtelingenstroom zijdelings het gevaar van Islam en IS noemt.

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 01:26

Nou... Omdat er een paar dagen geen brekend nieuws was kon ik eindelijk ook even dit gesprekje van Café Weltschmerz bekijken. Was er gewoon nog niet van gekomen. Een verhelderend gesprek met Wierd Duk, eigenlijk geheel on-topic, en zelfs aansluitend op het vorige topic (interviewer is Sid Lukassen, de schrijver daarvan). Best boeiend. Realistisch. Ik ben het niet in alles met hen eens, maar zeer de moeite waard.
youtu.be/RPDQ-oJf1HI

Stormageddon | 18-07-16 | 01:24

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:53

Zie je visie maar ik ben door de jaren heen al wat realistischer geworden. Losstaand van het feit of je het leger aan de macht wil. Het leger is niet meer het leger in Turkije. De politieke macht die ze hadden is vakkundig uitgehold door de Erdogan. Zie de Ergenekon rechtzaak. Nog sterker. Hoe Ironisch wil je het hebben. De politie was tot een jaar 10 geleden een Gülen bolwerk. De man die Erdogan nu tot op het bot haat en als landverrader ziet. Wie heeft nu deze coup onderdrukt? De politie. Hummm...

nemeton | 18-07-16 | 00:55

Ceaușescu?

Basil Fawlty | 18-07-16 | 01:21

-weggejorist-

DEEPTHROATISLEKKER | 18-07-16 | 01:21

Zo, die zit. Prachtige vertaling ook. Nou kan ie doorgestuurd worden naar Verhofstadt, Juncker en Timmerfrans. Mijn oogjes trekken zo'n longread niet zo goed voorbij de helft . . .

Ikreaguuralzesjaar | 18-07-16 | 01:21

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:38 Geert Wilders hoeft eigenlijk alleen maar te wijzen op de relatief hoge positie van Nederland in bijvoorbeeld de Human Development Index, de Social Progress Index, de Good Country Index, de Freedom of Press Index, enzovoort. Met als begeleidende tekst:
-
“Beste Nederlander, wilt u dat Nederland over enige tijd nog steeds hoog scoort in deze rijtjes? Zo ja, stem dan op de PVV, want wij gaan de islamisering stoppen die dreigt Nederland in een vrije val te brengen in deze rijtjes.”
-
“Wilt u trouwens, beste Nederlander, weten wat het eigenlijk betekent om in een land te wonen dat gedomineerd wordt door de islam en dat aldus meestal zeer ongunstig scoort in dit soort rijtjes, informeer u dan over de toestand in landen in de islamitische wereld. En weest voorbereid op een verhaal vol:
-
Corruptie, achterlijkheid, stompzinnigheid, analfabetisme, dysfunctionele cultuur, failed state, hellhole, irrationaliteit, wreedheid, fanatisme, schrijnende armoede, onverschilligheid voor rechtvaardigheid, onverschilligheid voor waarheid, haat jegens vrouwen, haat jegens andersdenkenden, een bestaan als gevangene in een destructieve sekte, een bestaan als opgesloten zijn in een duistere nachtmerrie, verachting voor mensen, verachting voor kunst, muziek, sport, haat jegens humaniteit en creativiteit, het opgesloten zijn in een gestoord en het leven hatend bestaan.”

notamused | 18-07-16 | 01:21

The sun shines
And people forget
They spray flies as the speedboat glides
And people forget
Forget they're hiding
The girls smile
And people forget
The snow packs as the skier tracks
And people forget
Forget they're hiding.

Bill Cosby | 18-07-16 | 01:19

Zijn die huizen daar in Hongarije eigenlijk duur? Qua veilig heenkomen zoeken en zo. Een biertje lijkt me in ieder geval goedkoper dan in Noorwegen.
31 November | 17-07-16 | 22:04

www.numbeo.com/cost-of-living/compare_...

daytripper | 18-07-16 | 01:01

nemeton | 18-07-16 | 00:55
Zo gaat het al eeuwen en zo zal het ook nu gaan denk ik.

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:57

Basil Fawlty | 18-07-16 | 00:08
een paranoïde dictator welke de doodstraf die hij gaat herinvoeren op het eind nog tegen zichzelf zal zien gebruikt gaan worden.
love it !

nemeton | 18-07-16 | 00:55

Basil Fawlty | 18-07-16 | 00:42
Volgens mij heeft het leger in Turkije mede de grondwettelijke taak om Turkije een seculiere staat te laten zijn. Maar ook met Erdogan aan de macht blijft die taak bestaan. En hoe meer Erdogan een islamitische staat invoert, hou harder het begint te schuren bij het leger.
Dus ik wacht even af, hoe ver Erdogan gaat doordraven na deze couppoging. En dat is al heel ver, door de schuld van een legercoup bij 2000 rechters neer te leggen en die maar op te bossen. Alsof coupplegers dit hebben gedaan met een rechterlijke machtiging.
Erdogan maakt op deze manier zijn land tot de risee van alle democratische volken. En als Turkije door de rest van de wereld niet meer serieus genomen wordt, dan wordt het leger echt heel boos.

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:53

Stormageddon | 18-07-16 | 00:17
Inderdaad: ronduit onbeschoft.
Ik weet het eerst aan ongemakkelijkheid en het zich geen houding weten te geven omdat ze wist dat ze fout zat.
Maar eigenlijk maakt dat het nog veel onbeschofter, bedenk ik me nu.
En toen moest ik hieraan denken: www.youtube.com/watch?v=4gwIoIgKzy0
"Ah, nah ja ..."
Enge mevrouw.

nemoj me jebat | 18-07-16 | 00:46

Geweldige inleiding Van Rossem!Het project E.U. in 8 zinnen gefileerd.

daytripper | 18-07-16 | 00:43

Poe hé. Bedankt voor het vertalen!

byzantium1453 | 18-07-16 | 00:43

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:27

Hummmm (moeilijk kijkend en denkend ;)). Ja maar in Turkije van wat ik ervan begrijp is het leger volledig toegewijd aan het staatshoofdmaaar vooral Turkije als land. Dus ik dacht dat vooral de junior officieren Erdo fan waren omdat zij niet beter weten. Zij zijn opgegroeid met Erdogan. Ik had eerder gedacht dat de senior officieren (kolonel en hoger) tegen hem zouden zijn want zij kunnen zich nog de pre Erdo tijd herinneren.
Anyways zo zie je maar weer niks is makkelijk in dat land en ik denk dat ik het weet. Ben al 15 jaar getrouwd met zo'n madamme en nog iedere dag verbaas ik mij. ;) :) :)

Basil Fawlty | 18-07-16 | 00:42

Beetje saai vanavond. Weer geen aanslag of coup. 2e dag al.

Mark_D_NL | 18-07-16 | 00:42

MarcS | 18-07-16 | 00:18
Dat laatste best wel gemeen. Toch?

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:28

Basil Fawlty | 18-07-16 | 00:08
Officieren zijn natuurlijk hoger opgeleid en als het goed is dan kunnen ze zelfstandig denken. Ze moeten dus zien waar het politieke systeem naar toe wil.
Verder denk ik nog steeds dat Erdo en zijn veiligheidsdiensten dit zelf georganiseerd hebben. En dan wil ik wel eens kijken hoe het uitpakt voor hem en of de hogere echelons wel echt professioneel in actie komen. Het zijn van lid van de partij is geen garantie voor algehele toewijding aan de leider.

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:27

@Lewis,
Voor mij ook te laat, morgen weer vroeg op je weet toch?
Opvallend wel dat ik een aantal reaguurders mis. Of nee, niet opvallend die begrijpen de tekst niet, hebben nog geen instructies ontvangen of kunnen hier geen weerwoord tegen formuleren. Dus, beraden ze zich op het (weer) aanvallen van de persoon, zijn taalgebruik o.i.d.

MarcS | 18-07-16 | 00:18

Bill Cosby | 18-07-16 | 00:13
Erg lievv. Bedankt, daar kan ik wat mee.;)

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:18

@nemoj me jebat | 18-07-16 | 00:07
Dat was een niet een beetje minachtend van Kaiserin Angela, dat was hautain elitair en onbeschoft gedrag. Ze werd rechtstreeks aangesproken en dan niet het fatsoen om te luisteren. Verbijsterend. Dat ze het niet wil horen allemaal of kul vindt: soit. Maar dit was geen gedrag dat het ambt van Bundeskanzler waardig is. Moet je voorstellen dat Rutte bij een verhaal van Roemer even voor een onderonsje naar Halbe loopt.
Daarmee zeg je eigenlijk "let them eat cake".

Stormageddon | 18-07-16 | 00:17

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:59

Ben ik met je eens. Om verwarring te voorkomen ik bedoeld niet het immigratie referendum. Ik bedoel dan een volledig nieuw referendum, mocht hij dat willen, en dan met de vraag in or out. Maar zoals jij al zegt ik denk ook niet dat hij uit de EU wil.

Basil Fawlty | 18-07-16 | 00:13

@Van Rossem
H.U.L.D.E. voor al het werk.
Salut! Evocatus

Evocatus | 18-07-16 | 00:13

@Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:09
fijn om te horen, mooie 9 maanden dan:) No problem! Sending a prayer of love...

Bill Cosby | 18-07-16 | 00:13

Bill Cosby | 18-07-16 | 00:06
Heel goed eigenlijk. Last van de hitte en hooikoorts op dit moment, oh en een kapotte linkerschouder.
September weer onder de scan en dan zien we weer verder. Maar ik heb al meer dan 9 maanden niet te klagen..
Thnx for asking.

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:09

@notamused | 17-07-16 | 23:09
Ik ben bang dat je gelijk hebt en nog banger dat je gelijk krijgt.

Rest In Privacy | 18-07-16 | 00:09

nemeton | 17-07-16 | 23:46

Laatste wat ik hoorde was dat er nog wat gerommel was bij Istanbul Sabiha Gokcen vliegveld. Maar het pietert uit. Erdo heeft de boel volledig onder controle. Van wat ik niet via msm maar bekenden uit die buurt heb gehoord was dat het een zeer amateuristische poging was. Vooral "junior" officieren die vanuit hun hart en niet hun hoofd handelden. En dat verbaast mij enigszins. Ik dacht dat Erdo de "senior" officieren had gezuiverd en dat de junior officieren zeer pro Erdo zijn en dat blijkt dus niet het geval te zijn. En dat is iets waar hij zich achter zijn oor zal krabbelen. Als de junior officieren al tegen hem zijn. Hoe zit dat met de grote staats en prive universiteiten? Nu heeft hij de mazzel dat het zomervakantie is dus alle studenten zitten bij mama en papa thuis of op het strand. Maar ben zeer benieuwd wat er in september gaat gebeuren bij de opening van het academisch jaar.

Basil Fawlty | 18-07-16 | 00:08

Berbaar | 17-07-16 | 23:59
Leuk gevonden. Op de markt ben je consument en natuurlijk doen ze er alles aan om jou te vriend te houden.
In je natuurlijke habitat echter, wanneer je wordt lastiggevallen door dit volk, is het prima om een kelb bij je te hebben. Weet ik uit eigen ervaring.
PS. Neem voor de lol eens een hond mee naar die vrolijke Haagse markt van je en zie de reacties.

Graaf van Egmont | 18-07-16 | 00:07

Stormageddon | 17-07-16 | 23:45
Sarah Wagenknecht slaat een paar keer de spijker keihard op z'n kop.
Wat ik er van mee kreeg, dan. Want ik werd een beetje afgeleid door Frau Merkel: die niet goed wist hoe ze moest reageren - ze probeerde het op z'n Ruttes weg te lachen, het te negeren door gezellig een beetje met haar hofhouding te gaan staan keuvelen, en -Maar, ho! Wacht! Kijk daar- om 03.18 en 03.50 - wat is dat? Voelt Frau Merkel zich een beetje ongemakkelijk? Betrapt?
Interessante kijktip. Bedankt!

nemoj me jebat | 18-07-16 | 00:07

@Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:45
Graaf, hoe is het met u?

Bill Cosby | 18-07-16 | 00:06

@Piet Karbiet | 17-07-16 | 23:10
Ook al vol van die breedsprakige stijlbloempjes. Maar laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Maar ja, de Hongaren kennen het gevaar. Hun volkslied staat er bol van.
www.labdarugo.be/Geschiedenis%20Hongar...

Stormageddon | 18-07-16 | 00:05

Well done Viktor.
Duidelijk helder verhaal en 90% mee eens.
Moet je die alcoholist en Frans glasbak eens laten lezen... kan je lachen.

Pedronegro | 18-07-16 | 00:04

@Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:45
Hebt U last van negers of Moslims dan in de dagelijkse praktijk dat honden noodzakelijk/wenselijk zijn?
Ik kom ze iedere week tegen op de Haagse markt bijvoorbeeld en dan babbelen we even, helpen ze me vlot en goedkoop aan de boodschapjes en that's it.
Kan ik Fikkie best thuislaten heur.

Berbaar | 17-07-16 | 23:59

Basil Fawlty | 17-07-16 | 23:48
Ik krijg de indruk dat Orban gewoon in de EU wil blijven, maar signaleert waar het allemaal fout gaat met diezelfde EU. Zijn referendum gaat toch niet over in of uit de EU? Hij wil gewoon een sterk mandaat van zijn bevolking om met recht dwars voor de EU kar te gaan liggen, samen met de visegrad landen. De EU zal en moet inbinden en opnieuw op de schop.

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:59

Wow!ware,wijse woorden.Hij heeft mijn steun.

nik777 | 17-07-16 | 23:59

En dan nu de reacties van onze NL politieke leiders in de Tweede Kamer:
ehhhh, wat een lang stuk zeg, wat zal ik hier nu van zeggen. Ahh:
wij weten natuurlijk allemaal dat Viktor Orban een populistische rechts-fascistoide, onderbuik gevoelens vertegenwoordigende Poetin aanhanger is, en dat moeten wij toch niet willen met zijn allen!
Toch???

LaatmaarLu? | 17-07-16 | 23:57

Wat een inhoudelijk goed stuk. Ben benieuwd hoe EU federalisten als Verhofstadt en Pechtold hier inhoudelijk op reageren. Dan bedoel ik dus niet simpel "populist" roepen.

Duifmans | 17-07-16 | 23:57

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:31

Ghehehe. Graaf. Viel me op. Vandaar. En ik ben het verder gedeelteljk met zijn verhaal eens maar zijn taalgebruik (en het kan de vertaling zijn) doet mij denken aan spruitjes en overrijpe appellucht plus persjes op tafel die mijn nooit getrouwde oudtantes in de jaren '70 hadden in hun bejaardehuis. maar laat ik eerlijk zijn. Orban is aartsconservatief en wil niks liever dan terug naar die spruitjeslucht tijd (niet het communisme maar jaren 50 "gezelligheid".) Prima maar heb dan ook de ballen en stap uit de EU net zoals de Engelsen. Referendum of verkiezingen en kaboem exit. Wil hij dat echter wel? Het VK was een netto betaler. Hongarije krijgt geld.

Basil Fawlty | 17-07-16 | 23:48

weinig nieuws uit Turkije
maar ja , wat wil je ?
geen vrije pers

nemeton | 17-07-16 | 23:46

BlowingBubbles | 17-07-16 | 23:43
Gewoon doen. Als negers en moslims ergens een schurfthekel aan hebben dan is het wel honden.

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:45

Bindende kijktip:
youtube.com/watch?v=595cAER34PA
Als zelfs extreem Links in Duitsland op de trom slaat tegen de EU, en op een hele duidelijke en eloquente wijze (een beetje a la Thieme) dan is het project toch wel op de hele foute weg.
En tja, het is dan wel de voormalige SED, de communisten uit de DDR, maar mevrouw Wagenknecht legt wel wat vingers op hele zere plekken. Dit is, wat dit betreft, wel realistisch links. Niet wijzen naar extreem rechts en die xenofobie riedel afdraaien zoals de Nederlandse policor regressieve linkse kneusjes doen, maar het signaal ervan begrijpen en de oorzaak ervan zien. En dan de onbeschaamde arrogantie van Kaiserin Angela I, die er tussendoor keuvelt met deze en gene en Schäuble. Verhelderend en verbijsterend stukje Bundestagsdebatte.
Ik ben het lang niet met alles eens wat mevrouw zegt, maar de kern van haar betoog is ijzersterk (en verschilt niet zo heul veul van Farage al 17 jaar zegt in het EP).

Stormageddon | 17-07-16 | 23:45

Ik overwoog vorige zomer de aanschaf van twee Hollandse herdershonden. Eentje zou ik dan Ochi noemen, de andere Orban.

BlowingBubbles | 17-07-16 | 23:43

Mooie inleiding.
Zeer belangrijk dat maakt dat ik bij het eind niet een soort climax ala organisticum krijg, maar een evenwicht creëer, een soort uitgestelde ejaculatie.

Dr. Frambozenjam | 17-07-16 | 23:42

Nou hoop ik alleen dat Geert Wilders vóór de verkiezingen van 2017 alstublieft eens uit een ander vaatje gaat tappen, een beetje àla Orban. Hij hoeft maar drie speerpunten te benoemen tw. afbraak van de EU of Nexit, de vluchtelingenstromen en de referenda.
En dan graag als volwassen man en niet als een verongelijkte puber. Dan zie ik liever dat Martin Bosman het stokje overneemt.

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:38

Hadden wij maar een Orban binnen ons politiek slagveld!

Jan, Leiden | 17-07-16 | 23:38

Wellicht moeten we voor Rutte, Merkel en Rutte een stageplek aanbieden bij Orban!. Die begrijpt het allemaal wel. #hek! Wel langdradig, maar wat een heldere analyse waar we des wél naar toe moeten! Bravo!

Stomme autocorrectie soms!

Jan, Leiden | 17-07-16 | 23:36

Wellicht moeten we voor Rutte, Merkel en Rutte een stageplek aanbieden bij Orlando. Die begrijpt het allemaal wel. #hek! Wel langdradig, maar wat een heldere analyse waar we des wél naar toe moeten! Bravo!

Jan, Leiden | 17-07-16 | 23:35

Indrukwekkend, beschaafd en weloverwogen stuk.
Goede zaak dat Hongarije z’n eigen weg gaat. Net als de Engelsen en laten we de Polen niet vergeten.
De wijsheid (die we maar al te goed kunnen gebruiken) zou maar zo uit het oosten kunnen komen.

joepiedepeopie | 17-07-16 | 23:31

Basil Fawlty | 17-07-16 | 23:11
Waarom zou ik me druk maken om zijn taalgebruik, als hij de juiste mindset heeft?

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:31

Zo, dat artikel is geen kattepis.
De premier van Hongarije heeft visie en daar kan het gros van de Nederlandse politici een voorbeeld aan nemen.
Morgen ga ik het artikel opnieuw aandachtig lezen, het is de moeite waard.
Zeer interessant.

Gravin v Kippenbouth | 17-07-16 | 23:28

@ Piet Karbiet | 17-07-16 | 23:14
Hier nog niet hoor.

Lewis | 17-07-16 | 23:23

Bert-Bus  | 17-07-16 | 23:12

Excuses voor de touchfouten. Soms zijn mijn vingers te dik om dat digitale keyboard volledig te kunnen controleren. Uiteraard ben ik een löl door op "Post" te touchen zonder het gebrabbel na te lezen.

Bert-Bus | 17-07-16 | 23:18

Orban zelf ziet het echter als zijn het christelijke plicht om Europa te behoeden voor de toevloed van de (overwegend) islamitische vluchtelingen uit het Midden-Oosten.

Bron: Wikipedia

Net zoals in Polen dus bijvoorbeeld. Die verraden hun roots niet voor illusies van links...

KnightsTemplarNL | 17-07-16 | 23:18

Orban zelf ziet het echter als zijn het christelijke plicht om Europa te behoeden voor de toevloed van de (overwegend) islamitische vluchtelingen uit het Midden-Oosten.

Bron: Wikipedia

Net zoals in Polen dus bijvoorbeeld. Die verraden hun roots niet voor illusies van links...

KnightsTemplarNL | 17-07-16 | 23:18

Wat een lap tekst, ik lees het morgen nu geen zin meer in.

HdJ& | 17-07-16 | 23:17

@Lewis | 17-07-16 | 22:34
Tis vakantie, je weet toch?

Piet Karbiet | 17-07-16 | 23:14

@ Tapu | 17-07-16 | 22:59

Google eens op bv Franco.

@ Lewis,

Vrede in Europa door de Russische bedreiging. Voor een groot deel van wat nu de EUSSR is, kwam de tijdelijke bevrijding van WO2 pas in 1989.
En duitsers die een minder grote bek hadden, en fransen buiten de NATO.

Winston1 | 17-07-16 | 23:14

We gaan in Europa nog gered worden door de landen met 't beste geheugen over onderdrukking en waar soevereiniteit voor staat.
Er komen nog wat referenda en verkiezingen.
Daarbij zal de teneur zijn, dat 't oostelijke deel van Europa realistisch stemt en dat 't westelijke deel van Europa revoltes gaat meemaken via hun referenda en verkiezingen.
Komt er 'n laffe Clinton of cowboy Trump aan de macht?
Wordt de doodstrijd van ISIS geëxporteerd naar Europa met nieuwe vluchtelingenstromen?
Vallen de Italiaanse banken bijna om zodat 'zij' ook, net als Griekenland, extra geld willen, waar de burgers via 'n absurd lage rente en te verwachten extra hoge inflatie alsnog via geldontwaarding voor gaan betalen? ( want linksom of rechtsom worden die schulden uitgesmeerd en verdund over álle EU-staten; ookal beweren onze beroepsleugenaars van niet; de kwijtscheldingen van onaflosbare schulden kómen er toch wel aan; als uitgestelde voldongen 'feiten')
Gaat Poetin nog financiële ademnood krijgen en 'dus' opnieuw landje-pik doen om 'n oorlogseconomie te scheppen, al dan niet door hulp tégen ISIS, de koerden of Turkije? (want zodra de Russen 'nodig' zijn in 'n coalitie, gaan ze zich net als Turkije ook misdragen, omdat ze er -as in real politics- mee weg komen)
We gaan 't zien. Met Trump in de VS denk ik dat de wereldvrede beter gediend is dan met die schoonmoeder-achtige Clinton.
We hebben de nieuwe, of oude EEG nodig. De EU is per definitie oorlog-veroorzakend. Geen gezeik, iedereen rijk.

Der Paulie | 17-07-16 | 23:14

@DaJonkel | 17-07-16 | 23:00
Dat is een goed idee, daar denk ik ook vaak aan. Het zou geweldig zijn om het gutmensch-deel te zien wanneer er geen geld meer binnenkomt en ze overspoeld worden met ontelbare asielzoekers. En als het ze teveel wordt noemen we ze racist.
PS: Arnold? Wie is dat.

pluk-87 | 17-07-16 | 23:13

Vroeger hadden we "Spel zonder Grenzen", dat was onschuldig Europees "vermaak" op de TV waarin burger uit verschillende Europese gemeenten het sportief tegen elkaar opnamen. Dit spelconcept is later gejaar door regentwn yit Brussel/Straatsburg en verworden tot een drama waarin burgers uit verschillende Europese gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld. Ik weet zeker die iedere originele Europese burger voorstander is van een eenheid, maar niet geleid door een zakkenvullende egocraten die geen fles of hoer kunnen laten staan.

Bert-Bus | 17-07-16 | 23:12

-weggejorist-

weerwolf | 17-07-16 | 23:12

Gelezen en begrijp wat hij bedoelt maar man oh man. Leeft die man nog in de jaren 50 van de vorige eeuw qua taalgebruik of is de vertaling slecht? Als dit de man is die ons van het EU juk moet bevrijden en verder in de 21e eeuw wil duwen dan maak ik mij zorgen. Mijn ma heeft op zolder nog schoolboeken liggen uit de jaren 50 van de vorige eeuw waarin het taalgebruik moderner is.

Basil Fawlty | 17-07-16 | 23:11

@ Lewis | 17-07-16 | 22:55

Misschien is het te lang voor de tijd van de dag? Daarbij is het belangrijker om mensen blijvend aan het denken te zetten / te beinvloeden dan kortstondig enthousiasme los te maken dat niet beklijft. Het communisme is uiteraard een vreselijke ideologie, maar Lenin had goed gezien dat een voorhoede belangrijk is en centraal staat bij het veranderen van een maatschappij. Je hoeft niet iedereen (gelijk) mee te krijgen.

HoogToontje | 17-07-16 | 23:09

macmiep.nl | 17-07-16 | 22:33 ja, financieel opportunisme, cultureel marxistische zelfhaat, postmodern relativisme en cultuurrelativisme, WOII-schuldbesef, onwetendheid, onverschilligheid, onvermogen om boven de eigen pokemon bubble uit te stijgen, het is een complexe mix van factoren die ons de totalitaire imperialistische islam naar binnen doet dragen: kom binnen en integreer met behoud van eigen identiteit en onthoofdingspraktijk. Ik hoop op een massale winst voor PVV en Wilders, al was het alleen maar om die debielen in Den Haag eens wakker te krijgen. Want anders die voorzie ik islamitische slachthuizen voor andersdenkenden in de polder.

notamused | 17-07-16 | 23:09

Dit klinkt een beetje theatraal misschien maar ik vind Orban een van de grootste helden van Europa in deze moeilijke tijden en ik zal nooit vergeten wie al goed waren vóór de (hopelijk nog af te wenden) oorlog. En Orban was goed. Heel goed zelfs. Hij is een belangrijk man in de preservering van de authentieke oorspronkelijke culturen en volkeren van Europa, een baken van gezond verstand en realiteitszin.
En dan wij, met Bertje Koenders en Rutte, het kan nooit lang meer duren dat West-Europa dit soort kneuzen tolereert aan de top.

pluk-87 | 17-07-16 | 23:07

Kunnen we die man niet voordragen voor de Karel de Grote of Thorbecke prijs. Lijkt me visie materiaal

Guust Kadaver | 17-07-16 | 23:06

Helder verhaal. Hoop dat Orban in de komende eu tops zijn poot stijf weet te houden. Denk echter dat hij weinig consensus zal aantreffen.

Graaf van Egmont | 17-07-16 | 23:05

@Thomas333 | 17-07-16 | 22:26
De Islam is geen parasiet zoals de muggen die alleen kunnen bestaan als er iets met bloed in de buurt is wat uit te zuigen is. Wat er nu aan de hand is dat is dat het leefgebied van de Islamieten is kaalgevreten. Start gewoon Google Earth op en bekijk het (schrikbarend grote) kale gebied van de Sahara, het Midden-Oosten, het gebied rond het Aralmeer, de Sahel en Somalië. In het jaar 1900 was de helft groen van wat nu kaal is. Alleen de Nijl delta is nog echt groen. En verder: Het Saudisch schiereiland had in 1945 8 miljoen inwoners. Nu ongeveer 10 maal zoveel. Als de olie op is wordt het ook daar buitengewoon ongezellig.
De islamitische landen hebben het probleem dat zij hun leefgebied hebben kaalgevreten. In essentie is dit het zelfde als de parasiet en zijn drager, maar dan in de vorm van een plaag. Het probleem van de Europeanen is dat zij een onechte empathie hebben voor de zwakken in de wereld en zo de problemen van anderen op hun schouders nemen.

Overigens:
De strijd tussen de Europese en de Arabische volken bestond al in de prehistorie. Met veldslagen waarbij toen al vele doden vielen. En Alexander de Grote noemen we zo omdat hij namens de Europeanen de Arabieren zware nederlagen heeft toegebracht. Lang voor het Christendom en nog langer voor de Islam. De Islam is een verzinsel. Het is slechts een gezamenlijke identiteit. Sociocentrisch en Entocentrisch.
Het enige echte probleem van de Europeanen is de eigen identiteitscrisis.
Kun je hier iets mee?

Orakel1958 | 17-07-16 | 23:01

Laten we gewoon een Skynet developen en het instellen op dat mensen beoordeeld worden op zelf vastgestelde normen en waarden en het mensen met dezelfde normen en waarden bij elkaar laat wonen. Maar, breek je je eigen woorden, dan krijg je Arnold achter je aan.

DaJonkel | 17-07-16 | 23:00

@Winston1

"maar waar was de EUSSR bij de spaanse en portugese dictaturen ?"

Nog niet opgericht.

Tapu | 17-07-16 | 22:59

-weggejorist-

catomar | 17-07-16 | 22:59

Orbán zit gewoon in dezelfde Europese Volkspartij als Juncker en Merkel. Hun retoriek is verschillend, ze spreken voor verschillende bühnes, maar het is veelzeggend dat Fidesz zich nog niet bij PiS (en vooralsnog de Tories) heeft aangesloten.

JTKDM | 17-07-16 | 22:56

@ HoogToontje | 17-07-16 | 22:51
Niet alles, wel veel.
Als mensen enthousiast of geraakt zijn, reageren ze.

Lewis | 17-07-16 | 22:55

Zo!
Daar ben je even mee zoet. Maar een goed stuk, en wat mij betreft de spijker op de kop.
Ook al zou hij zelf een dubieus figuur betreffen, hij benoemt de problemen en oorzaken vlijmscherp.

Nuchternederland | 17-07-16 | 22:53

Mij wordt ook wel eens verweten te breed van stof te zijn, maar allemachtig, deze knul kan er ook wat van. Terwijl dat toch echt niet hoeft, Hongaars is op zich een zeer compacte taal waarin je to the point kan zijn. Althans, als ik de boeken van György Konrád lees (maar dat kan ook aan de vertaling liggen)
Aan de andere kant: de boeken van marxist György Lukács zijn net zo'n langdradige brij van herhalingen en omslachtige formuleringen. Orbán komt natuurlijk wel een beetje uit die traditie.
Hoe dan ook: hier staat geen onzin, maar er staat ook genoeg in waarbij ik mijn wenkbrauwen wel wat frons. De visie van meer Europese regels en een gezamenlijk buitenlands beleid... Mwoah. Meer regels over (digitale) infrastructuur kan ik wel steunen, maar gezamenljk buitenlands beleid? Dat leidt naar een EU leger en dat soort grappen.
Moet maar nief, Victor.
Enfin, ik laat het voor de rest allemaal even bezinken.

Stormageddon | 17-07-16 | 22:52

Eindelijk iemand die het begrijpt.

de euro middenweg | 17-07-16 | 22:52

"wensen we wel zelf te besluiten, binnen onze nationale bevoegdheden, hoe we onze samenleving voor ons zien, hoe we willen leven, en met wie"

Jammer, helaas, toen je toetrad tot de EU heb je je nationale soevereiniteit ingeleverd.

Off topic: kan er nog even een eindredacteur over deze vertaling heen? Veel ontbrekende woordjes en tenenkrommende constructies als "meest slechte".

Tapu | 17-07-16 | 22:51

@ Lewis | 17-07-16 | 22:34

Het aantal reaguursels zegt niet alles.

HoogToontje | 17-07-16 | 22:51

Dat zie ik Rutte nog niet doen, zo'n inhoudelijke spreekbeurt

Mark van Leeuwen | 17-07-16 | 22:49

Dit is de manier waarop het moet. Een debat op de inhoud, een debat over oplossingen, een debat over de realiteit. Ik ben het niet overal mee eens, zeker niet op het gebied van defensie en buitenlandbeleid. Maar hij slaat wel de spijker op zijn kop.

De Timmermansen van deze wereld, die slechts met ideologisch geschreeuw komen, zullen de grote problemen waar dit continent en deze unie voor staan nooit oplossen. Er moeten oplossingen gebaseerd op de realiteit van vandaag komen, niet op het wensdenken van eurofielen die slechts beleid kunnen maken op basis van een ideaal, en wel zonder democratisch mandaat.

EUSSR | 17-07-16 | 22:45

Wat komt na het Dritte Reich?

HoogToontje | 17-07-16 | 22:44

Zo, worden die Duitsers met hun 'wir schaffen das' hier toch even op een uitstekend beargumenteerde, rationele wijze in de hoek gezet. En ook de kritiek op de EU is keihard raak. De laatste jaren zelden zo'n goed onderbouwd en visionair stuk gelezen van een Europees politicus.

KlunsJohannus | 17-07-16 | 22:44

Orakel, scherpe analyse! Overigens: onderwijs, zorg, politie etc. hebben we ook nodig, dus de term parasieten is wel kort door de bocht. Respect voor mensen die dat soort banen met bezieling invulling geven. Het onderscheid tussen de groep aan de geefkant en aan de neemkant is echter wel belangrijk, in het kader van een eerlijk fungerende democratie. Omdat de neemgroep nl. niet echt onpartijdig kan stemmen. In een land waarin de neemgroep meer dan 50% van de stemgerechtigden vormt, is er eigenlijk geen echte democratie meer. Enige manier om balans terug te krijgen is: minder ambtenaren en minder uitkeringen. Is gelijk ook beter voor de nationale begroting. Maar logisch dat ambtenaren en uitkeringsgerechtigden hier geen voorstander van zullen zijn. Gevolg dus bij een overschot aan de neemkant: verkiezingen leiden nooit meer tot economisch rationele uitslagen.

JuffrouwJansen | 17-07-16 | 22:42

Gelezen. Ik hoop dat de mensen (en die zijn er in overtal) vooral de EU leiders van andere naties eindelijk gaan inzien dat Viktor Orban geen marginale populistische nitwit is, die totaal geen kaas heeft gegeten van de grote lijnen en ook historisch goed onderlegd is. Ik ga er echter van uit dat zijn tegenstanders het zullen vertikken deze uiteenzetting tot zich zullen nemen. Alhoewel ik zijn geloof in de EU niet met hem deel. Het is wensdenken van - zo zou het moeten gaan en veel Europeanen zijn dat gevoel in de loop van de tijd terecht verloren, omdat Europa wordt bestuurd door een groep totaalidioten die een broertje dood aan democratie cq zelfbeschikking heeft. Krankzinnigen zoals Merkel, Juncker, Schulz, Timmerfrans, Tusk, Mogherini, Draghi en Malmström. Het is echt utopisch wensdenken dat die cirkel van dolende zwakzinnigen doorbroken wordt die er enkel zijn om hun eigen zakken te vullen en binnen de Europese instituties hun narcistische dromen najagen en zo ongekende schade toebrengen aan dit continent. Duitsland deelt de lakens uit in Europa en op haar beurt luistert ze naar de staforders uit Washington en bijna alle andere staten geven af en toe eens een ruk aan hun slavenketting om het volk de indruk te geven dat ze gehoord worden. Met de criminelen binnen de EU die nu de scepter zwaaien en een rampzalige immigratiepolitiek bedrijven is het beter dat we de Brusselse Titanic net Als Engeland gaan verlaten. Ze hebben kansen zat gehad, maar keer op keer hebben ze het verbruid. Van Orban begrijp ik ergens wel zijn wens om aan boord te blijven. Het is economisch gezien geen rijk land en is derhalve aangewezen op het Brussels infuus. In 2014 kreeg Hongarije 6,6 miljard van de EU. De totale bijdrage van Hongarije aan de EU begroting (les contributie) was 0,89 miljard. Het is dus nog lucratief voor Hongarije om op het schip van de cognacbaron te blijven zitten.

Nehemia | 17-07-16 | 22:41

Weet je wat het probleem van de EUSSR is?
De ideeën komen veelal uit de EUSSR-commissie (EC) o.l.v. zuiplap Juncker, die ooit heeft losgelaten: “…. We beslissen iets, voeren dat stilletjes in en als het stil blijft dan gaan we verder met weer een ander plannetje…..” of woorden van die strekking.
De EUSSR-Raad (ER) moet uiteindelijk beslissen over die ideeën, plannetjes, wetten en verdragen.
De rol van het EUSSR-Parlement is nauwelijks van betekenis in dit spel.
Dus die 28 regeringsleiders zitten bijeen in de ER, o.l.v. de ER-voorzitter Tusk samen met een bezopen Juncker, om besluiten te nemen over die ideeën, plannetjes, wetten, verdragen en wat dies meer zij.
En dan gaat de wet van de groepsdwang zijn werk doen. Geen een van die 28 durft het aan om tegen te stemmen, en als er iemand is die wel tegen is dan wordt de druk zodanig opgevoerd, misschien met vage beloftes, dat ze gewoon een voor een op de knieën worden gedwongen.
Kijk, zo werkt de EUSSR-democratie.
De wil van de individuele volkeren wordt volkomen genegeerd. Referenda passen daar dan ook niet meer in. Referenda is iets van de populisten.
Nou, ik ben al heel lang heel erg trots dat ik een populist wordt genoemd. Het is een Geuzennaam.

Frans Bierings | 17-07-16 | 22:37

Nog geen veertig reaguursels in een uur.
Als dit geluid zelfs hier niet op waarde wordt geschat, waar dan wel?

Lewis | 17-07-16 | 22:34

@notamused | 17-07-16 | 22:16: Inderdaad. Een deel van Oost-Europa heeft geleefd onder het juk van de Islam, zij het honderden jaren geleden. Blijkbaar is men daar nog steeds van doordrongen. Zullen ze wel op stevig school leren.
Ooit hadden wij hier de Spaanse - katholieke - overheersing en de Inquisitie. Op zich was dat al genoeg voor een vrijheidsoorlog, maar pas toen de centen (tiende penning) in het geding kwamen waren de nederlanders pas echt bereid tot strijd... Duurde meteen 80 jaar.
Ik denk niet dat er sindsdien veel veranderd is...
Gewoon vriendjes met Erdogan en Saoedisch koningshuis zolang er wat te verdienen valt.

Rest In Privacy | 17-07-16 | 22:33

@ Remrem | 17-07-16 | 22:29
Misschien zijn wij het wel verleerd doorwrochte stukken te lezen waarderen. Lang van stof is iets anders dan je standpunten goed onderbouwen.

Lewis | 17-07-16 | 22:33

Meneer Orbán hekelt niet een keer de islam. Dat is bijzonder gezien het feit dat diverse Europese krachten hem toch tijdenlang hebben geprobeerd te framen als islamofoob. Als je dan een ijzersterk betoog schrijft zonder gebruik te maken van je vermeende troefkaart, heb je heel misschien wel een punt. Waarom zit deze man nog niet achter de knoppen?

w.ravenstein | 17-07-16 | 22:32

Goed en duidelijk, maar lang stuk van Orbán Victor. Wat we wel gewend zijn van de gemiddelde Hongaar. Lang van stof met enorm veel passie. Voor mij zijn de Hongaren de Galliërs uit de bekende werken en voel mij gezegend er deel vanuit te mogen maken. Al is het maar dat je elkaar nog gewoon een goede dag wenst of uit gewoonte en fatsoen de man - van elke rang of stand - een hand schud. Van dit soort normen en waarden kan menigeen nog wat leren.

Remrem | 17-07-16 | 22:29

@ Orakel1958 | 17-07-16 | 22:12: "Een parasiet kan niet bestaan zonder zijn drager. Zodra de drager dood is betekent dit ook het einde van de parasiet."
- Geldt voor de islam, ook voor de islam en in het bijzonder voor de islam.

Thomas333 | 17-07-16 | 22:26

Doorwrocht stuk, helaas wordt de boodschapper en de wijze in de huidige tijd monddood gemaakt of erger. Zolang Merkel Duitsland in de uitverkoop zet en zich laat naaien door figuren zoals Erdogan en een willige pion is in het geopolitieke spel van de Amerikanen is de val van Europa slechts een kwestie van tijd.
Europa staat op de rand van een vernietigende burgeroorlog.

Eppo | 17-07-16 | 22:22

100% pure logica dit, beredeneerde pragmatische oplossingen is iets wat we nodig hebben nu. Orbán legt de vinger hier precies op de zere plek, echt heel sterk verwoord. Rutte, Timmermans, Pechtold, Samson lezen jullie mee? Toch vakantie nu.

gewirwar | 17-07-16 | 22:21

Tjonge, een intellectueel met visie, als premier van een Europees land, die door de EU-elite, de MSM en nog wat van dat eendimensionale, hardhoofdige spul als een foute jongen, extreemrechts en anti-democraat wordt weggezet.
Ik zou zeggen daar kunnen we er meer van gebruiken. Derhalve: meer Victors, minder Markjes.

Thomas333 | 17-07-16 | 22:17

Game , Set and Match

enorme sukkelzak | 17-07-16 | 22:17

"Europa is leuk, maar niet over de rug van belastingbetalers uit andere lidstaten of ten koste van de toekomstige generatie"
Dat heeft ie goed gezien

Osdorpertje | 17-07-16 | 22:16

Grote spelbreker in het EU-‘Alle mensen willen bruder’ is de oprukkende islam en de zeer verschillende reactie daarop. Er is de politieke correctheid die kniehoog staand in het bloed van de slachtoffers van de islam maar blijven volhouden dat de islam overloopt van barmhartigheid. En er zijn mensen die in de islam een serieus gevaar zien en die door die politieke correctheid bijna routineus worden weggezet als racist, fascist, islamofoob, enzovoort. En zo strompelen we verder richting eeuwenlange ellende met de totaal gestoorde en zeer agressieve en destructieve islam.

notamused | 17-07-16 | 22:16

Regelmatig denk ik dat Orbán een nare gek is, zijn beleid op een aantal vlakken is gewoon vreselijk. Maar dit, dit zit. Raak. Met bijna ieder woord ben ik het eens. Alleen het gemeenschappelijk buitenland- en defensiebeleid wil er bij mij niet in.

algoritmos | 17-07-16 | 22:15

Een lang lees verhaal.
Maar wel met grote waarheden.
In een goed georganiseerde samenleving zijn duidelijke regels nodig waar een ieder zich aan moet houden.
Europa heeft geen duidelijke regels en zeer velen hebben schijt aan de regels die er wel zijn.
Nog maar een keertje mijn opsomming van de "blijf" (lijkt wel of je iets tegen een hond roept) groep in het VK:
- De bankiers en de multinationals,
- De linkse onrecht schreeuwers,
- De ambtenaren.
Zij gebruikten ook allen de zelfde argumenten. En noemden allen de "vertrek" groep dom, xenofoob en populistisch.
Om te begrijpen wat deze club bij elkaar brengt moeten we ophouden de samenleving in links en rechts te verdelen.
In plaats daarvan kijken naar wie de "nemende" en wie de "gevende mensen" zijn.
De "blijf" groep dat zijn overduidelijk de "nemende" mensen. Zij vreten van degenen die al het werk doen. Het zijn parasieten. Ze treiteren zelfs de mensen die al het werk doen. Verwijten de genen die al het werk doen alles wat er fout gaat en voeren zelf geen flikker uit.
Dan wordt het interessant: Een parasiet kan niet bestaan zonder zijn drager. Zodra de drager dood is betekent dit ook het einde van de parasiet.
De toekomst van het VK wordt bepaald door wie sterker zijn. De opbouwers, de gevers, of de slopers, de nemers.
Deze toekomst kan niemand voorspellen. Wat wel zeker is dat indien het VK in Europa was gebleven het inhoudsloze aanmodderen onveranderd door zou gaan. Nu gaat er in ieder geval iets gebeuren.

Orakel1958 | 17-07-16 | 22:12

Oost Europa voelt zich beter thuis richting Rusland,en geef ze is ongelijk.

hebbuh | 17-07-16 | 22:11

Je moet wel zijn opgegroeid in een socialistische dictatuur wil je kunnen herkennen dat er een nieuwe socialistische dictatuur is ontstaan. Voor de west Europese landen is het blijkbaar moeilijker te herkennen, gelijk kikkers in een pan water waaronder het vuur langzaam wordt opgewarmd. Wij zijn blijkbaar al gekookt, de Hongaarse kikkers kunnen er nog op tijd uitspringen.

Glasgow Argus | 17-07-16 | 22:07

@ Road to serfdom | 17-07-16 | 21:58
Tuurlijk, dat is wat msm en mainstream politiek (lees: het hele politiek-correcte spectrum) het beste kunnen. En het liefste doen. Truc wordt al-tijd toegepast, bij iedereen die een stevig tegengeluid laat horen.

Lewis | 17-07-16 | 22:07

45 jaar juk van het communisme zorgt blijkbaar voor realiteitszin en een gezond wantrouwen tegen grote, niet zelf gekozen machten. Wat dat betreft zijn wij hier nog aardig verwend, wellicht dat veel mensen 'm daarom niet moeten.

Rest In Privacy | 17-07-16 | 22:06

Indrukwekkend. En inderdaad, hoe de West-Europese media deze man heeft geprobeerd te framen als domrechtse proleet is natuurlijk schandalig. En dat beeld is wat mij betreft met dit ijzersterke betoog ook compleet weggevallen. Maar goed, probeer dat maar eens aan het verstand te peuteren van de mensen die koppig PvdA, VVD, D66 en GL stemmen. De mensen van deze partijen stemmen namelijk blind pro-EU. Als zou er staan "gooi uzelf in de hofvijver, groetjes Juncker" dan nog zouden PvdA'ers, VVD'ers, D66'ers en GL'ers dat blind doen terwijl ze "hoera Europa, 70 jaar vrede dankzij de EU" roepen.
Nee wat dat betreft is de tijd aangebroken dat politici als Orban eens de lakens gaan uitdelen in Europa. Gewoon keiharde realpolitik. Regeren op basis van resultaten en niet zweverige idealen.

Old_Spice | 17-07-16 | 22:06

Orban als gepassioneerde Europeaan. Als de voltallige Europese Commissie had ingezien dat het had gefaald en aan het aftreden was geslagen had het nog wat kunnen worden. Maar de kaarten zijn gelegd; de hooghartige EU heeft ervoor gekozen blufpoker tegen haar eigen bevolking te spelen. Als een dialoog over zaken die er écht toe doen niet meer mogelijk blijkt te zijn (dat was er al niet) is wat rest afscheiding na afscheiding. Pak de echtscheidingspapieren er dus maar vast bij, EU-horigen.

Slogra | 17-07-16 | 22:06

-weggejorist-

31 November | 17-07-16 | 22:04

Kijk, een echte leider met ballen en een goed stel hersens. Goed geschreven stuk, jammer dat wij dit soort mensen niet in denhaag hebben rondlopen.

BenGeenAmbtenaar | 17-07-16 | 22:04

@ Winston1 | 17-07-16 | 21:56
Je kunt toch moeilijk ontkennen dat het grootste deel van (West-)Europa sinds de jaren 50 over het algemeen vrede, voorspoed en welvaart heeft gekend.
Het is frappant dat juist sinds het ontstaan van de EU die vrede, rust en welvaart steeds meer onder druk zijn komen te staan.
Dat is Orbáns punt en ik ben het met hem eens. Als je dat ziet als propagandapraat vóór de EU lees je het m.i. volledig verkeerd.

Lewis | 17-07-16 | 22:02

Waarom voelen mensen zoveel twijfel en antipathie? Omdat ze hetgeen moeizaam opgebouwd is met lede ogen afgebroken zien worden. Door een postnationalistische elite die vol gas blijft geven op weg naar een ever closer union.

Road to serfdom | 17-07-16 | 22:02

Wow. Daar was ik wel even zoet mee.

Kaas de Vies | 17-07-16 | 22:00

Goed stuk jammer dat Brussel ook dit niet gaat snappen.

General McAuliffe | 17-07-16 | 21:58

Alsjeblieft! Geen domme jongen, die Victator.

NACademicus | 17-07-16 | 21:58

@ lewis
Zo wordt Orban door links helaas wel geframed.

Road to serfdom | 17-07-16 | 21:58

@ Lewis | 17-07-16 | 21:50

Vrede ?? Ooit van de koude oorlog gehoord ?

De EUSSR liegy wel dat ze voor vrede zorgen, maar waar was de EUSSR bij de spaanse en portugese dictaturen ? De socialistische / communistische dicataturen ? de belegering van Berlijn enz .

Verder kijken dan een pggold aub .

Winston1 | 17-07-16 | 21:56

Nee, gewoon kappen met de EU. Met je internet gebaseerde businessmodellen en startups geleuter.

Nilfisk | 17-07-16 | 21:51

@RoBD=Skullfucker | 17-07-16 | 21:44
lol

SyntaxError | 17-07-16 | 21:50

Morgenvroeg Bart, met een bakkie koffie ga ik je epistel eens doornemen.

SyntaxError | 17-07-16 | 21:50

Dit zijn zeer wezenlijke vragen:
'De mensen aan beide zijden van die rivier waagden zich ooit aan Europa’s meest succesvolle project ooit. Waarom dan toch, is de EU nu in zo’n onstabiele, onzekere conditie? Decennialang heeft de vrede geregeerd, en welvaart - hoewel niet overal gelijk - heeft Europa tot het meest begeerde deel van de wereld gemaakt. Waarom voelen mensen zoveel twijfel en antipathie?'

Lewis | 17-07-16 | 21:50

Orban is een democraat.
Een met uitsterven bedreigd politiek ras

Desmoulins | 17-07-16 | 21:49

Een politicus die nog ergens om geeft en in gelooft, naast/behalve zijn (m/v) loopbaan in de politiek en zijn portemonnee. Dat zie je niet zovaak meer in Noord-West Europa.

HMCuiteraard | 17-07-16 | 21:48

"Tegelijkertijd moeten zien te voorkomen dat we onproductieve ideologische debatten gaan voeren over of we “meer Europa” of “minder Europa” willen: waar we meer nodig hebben, moet er meer zijn; waar er minder nodig is, zou er minder moeten zijn.'

Meer, meer, meer soevereiniteit!
Minder, minder, minder, heel veel minder, EÜ!

Uw Psychiater | 17-07-16 | 21:45

Morgenochtend ben je de eerste

RoBD=Skullfucker | 17-07-16 | 21:44

-weggejorist-

Spinazi | 17-07-16 | 21:39

Zo, die zit.
Dit is geen verhaal van een domrechts figuur dat je even weg kunt zetten. Dit is een doorwrocht stuk dat de meeste Nederlandse politici niet uit hun pen krijgen.
En inhoudelijk ijzersterk.

Lewis | 17-07-16 | 21:35

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl