achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

GeenStijl Top 15 Grootste Onderwijs Graaiers

momoneybitches.gif Wwwwwwwwelkom bij uw favoriete segment op de GeenStijls: de Top Zoveel Enorme Zakkenvullers in een bepaalde semi-collectieve instelling! In dit specifieke geval: het onderwijs! Nergens in Nederland steken bestuurders zoveel in hun zakken als in het onderwijs. Vooral in het Hoger Onderwijs knallen de salarissen + gouden handdrukken werkelijk het plafond uit. Daarom babbelen de bejaarden in de Eerste kamer vandaag over een nieuwe wet die het gegraai voorgoed aan banden moet leggen. Volgens de Wet Normering Topinkomens mogen onderwijsbestuurders voortaan maximaal 193.000 euro per jaar verdienen en maximaal 75.000 euro ontslagvergoeding ontvangen. Een lachertje voor de vele toppers in de boardrooms van leerfabrieken die daar ruim boven zitten. Bovendien mogen bestuurders na invoering van de wet nog zeker 4 jaar doorgaan met grootverdienen waarna een gewenningsperiode (!) van 3 jaar volgt. De komende 7 jaar blijft dus alles nog bij het oude. Tegen die tijd is uw studerende kind reeds definitief verneukt door de falende sgoolinstelling waar u hem/haar vol goede moed naar toe heeft gestuurd. Weet in ieder geval dat u het hele dikke salaris, het pensioen, extraatjes en riante ontslagvergoeding van een of andere (ongetwijfeld incompetente) dikzak in een directeursstoel heeft gefinancierd. Dat is toch ook wat waard? Welnu, dan nu waar we allemaal op hebben gewacht. De Lijst der Asociale Grootverdieners in het Onderwijs Des Doods. Nauwkeurig samengesteld door de Algemene Onderwijsbond. Het enige wat u hoeft te doen is de juiste politieke partij (VVD/PvdA/CDA) bij de betreffende bestuurder te zoeken. Veel plezier!
TOP 15 BELONINGEN 2011 15. WOPT €224.800 Paul Doop (Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam) WNT: €229.300 De colleges van bestuur van de UvA en de HvA vormen een personele unie, maar vice- voorzitter Paul Doop is formeel in dienst van de hogeschool. Doop nam na het vertrek van Karel van der Toorn vorig jaar tijdelijk het voorzitterschap over. Zijn bruto loon bedroeg 192 duizend euro in 2011. De bestuurders hebben geen recht op bonussen, gratificaties of andere prestatie-afhankelijke beloningen, aldus de jaarrekening. De werkgeverslasten worden gelijk verdeeld tussen de Uva en de HvA. Overigens zit er een klein verschil in het WNT-bedrag tussen de lijst van de HBO-Raad en de jaarrekening van de HvA. In die laatste zijn de sociale premies wel meegeteld en daarom is die aangehouden in dit overzicht. 14. WOPT €224.887 Ad Wisman (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) WNT: €229.880 Opmerkelijk voor zo’n betrekkelijk kleine instelling als de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, is de hoge positie van inmiddels ex-voorzitter Ad Wisman in de beloningslijst. Zijn beloning ligt op het niveau van zijn Utrechtse HU-collega Bonhof, die een veel grotere school bestuurt. In het bedrag is een bijtelling opgenomen van 14 duizend euro voor privégebruik van de diensauto. Wisman nam eind vorig jaar afscheid van de HKU. 13. WOPT €225.129 Geri Bonhof (Hogeschool Utrecht) WNT: €224.178 Geri Bonhof is voorzitter van de Hogeschool Utrecht, naar omzet gemeten de tweede grootste hogeschool van het land (samen met de HvA). Haar WNT-beloning lag vorig jaar €30.178 boven de concept sectorgrens voor het hbo in 2011. De raad van toezicht publiceert elk jaar een uitgebreid remuneratierapport. Daarin staat ook dat Bonhof aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding van anderhalf jaarsalaris als het ontslag ‘niet zijn voornaamste reden vindt in aan de persoon toe te rekenen verwijtbare omstandigheden’. Bonhof is sinds 2003 bestuursvoorzitter van de HU en daarnaast onder andere toezichthouder bij Roc van Amsterdam/Roc Flevoland. 12. WOPT €229.000 Dirk-Jan van den Berg (Technische Universiteit Delft) ‘Op basis van afspraken uit 2007 tussen de minister van OCW en de raad van toezicht’, vermeldt de jaarrekening van de TU Delft bij de bezoldiging van bestuursvoorzitter Dirk-Jan van den Berg. Twee jaar terug werd bekend dat de TU Delft een korting zou krijgen op de rijksbijdrage van €19.000 vanwege Van den Bergs beloning in 2009 (€245.000). De afgelopen twee jaar ligt de bezoldiging zo’n vijftienduizend euro lager. Vorig jaar lag de WOPT-beloning bijna gelijk met die in 2010. Vanaf 2012 worden bij nieuwe contracten de bezoldigingen onder de WNT-norm gebracht, aldus de raad van toezicht. Voor Van den Berg ging per 1 februari dit jaar het nieuwe contract in. 11. WOPT €238.600 Sibrand Poppema (Rijksuniversiteit Groningen) Bij zijn aantreden in 2008 haalde het ‘lage’ startsalaris van Sibrand Poppema het nieuws, hij zou het doen voor 176 duizend euro bruto, exclusief pensioenpremies. In 2011 telden zijn periodieke betalingen op tot 189 duizend euro. Inclusief pensioenbijdragen komt zijn totale bezoldiging uit op ruim 238 duizend euro, ongeveer gelijk aan dat van 2010. OCW hield Poppema’s beloning in het verleden tegen de loep en constateerde toen een ‘niet- significante overschrijding’ van de WNT-norm, te weinig om geld terug te vorderen. Hoewel hij over twee jaar 65 jaar wordt, heeft hij per 1 september van dit jaar bijgetekend voor vier jaar. Poppema ontvangt sinds 1 september 2012 ‘een bezoldiging conform de in dat jaar geldende WNT-norm’, aldus een verklaring van de universiteit. 10. WOPT €241.681 Edo de Jaeger (Roc van Amsterdam) Ontslagvergoedingen buiten beschouwing gelate, is bestuursvoorzitter Edo de Jaeger van het Roc van Amsterdam de best betaalde bestuurder in het mbo. Opgenomen in de beloning over 2011 is ook een nabetaling van €2.563 over 2010. De Jaegers bruto salaris zit tegen de twee ton, mede dankzij een bedrag van €16.549 aan prestatiebeloning over het voorgaande jaar. Volgens de jaarrekening heeft de raad van toezicht vorig jaar de nullijn aangehouden. Roc van Amsterdam werkt bestuurlijk samen met het veel kleinere Roc Flevoland. 9. WOPT €243.356 Marcel Wintels (Fontys Hogescholen) WNT: €246.225 Fontys-voorzitter Marcel Wintels verdiende in 2011 ruim 52 duizend euro boven de concept WNT-norm, voor hogescholen 194 duizend euro dat jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn bij zijn aanstelling destijds in 2008 ‘toegestuurd aan, toegelicht bij en geaccordeerd’ door de toenmalige Minister van OCW, vemeldt de raad van toezicht in de jaarrekening. In 2011 is Wintels’ brutoloon bevroren. Met de hernieuwing van het arbeidscontract per 1 juni 2012 wordt de bezoldiging verlaagd tot het plafond van WNT-sectornorm voor het hbo, zo stelt het jaarverslag. 8. WOPT €248.827 Geert Dales (Hogeschool Inholland) is gelijk aan vertrekregeling Een beetje een vreemde eend in dit gezelschap. Voormalig voorzitter Geert Dales was vorig jaar niet meer in dienst van Hogeschool Inholland, maar zijn vertrekregeling wordt in de boeken over 2011 verantwoord. Het ministerie heeft vanwege die vertrekregeling €58.872 als ‘bovenmatig’ aangemerkt. In de jaarrekening 2011 heeft Inholland die terugvordering verwerkt. Aangetekend: Dales heeft in het verleden aangegeven de premie “alleen te willen gebruiken zolang dat strikt noodzakelijk is” en van de rest afstand te zullen doen zodra hij andere inkomsten heeft. 7. WOPT €252.300 Lex Bouter (Vrije Universiteit) Lex Bouter is sinds 2006 rector magnificus van de Vrije Universiteit. Hij behoudt zijn salaris tot aan zijn eventuele herbenoeming in 2014. Als hij dan zou bijtekenen, wordt zijn bezoldiging onder de WNT-norm gebracht. De beloning is de afgelopen jaren bevroren, aldus het jaarverslag. 6. WOPT €260.000 Yvonne van Rooy (Universiteit Utrecht) Eind vorig jaar kwam naar buiten dat Yvonne van Rooy voor twee jaar bijtekende als voorzitter van de Universiteit Utrecht en omlaag zou gaan in salaris. Van Rooy maakt haar termijn niet vol aan de universiteit. Afgelopen september nam Van Rooy, na negen jaar voorzitterschap, afscheid van de Universiteit Utrecht. In december wordt ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. 5. WOPT €260.808 Tijs Breukink (Wageningen University & Research Centre) Het belastbaar loon van bestuurslid Tijs Breukink van Wageningen University & Research Centre ligt ongeveer dertigduizend euro lager dan dat van rector-magnificus Kropff, maar de post ‘voorziening en beloning’ is bij Breukink weer hoger, namelijk bijna 76 duizend euro. Onderdeel van de totale bezoldiging is ook 32 duizend euro aan variabele beloning. In 2011 zijn de salarissen bevroren, aldus het jaarverslag. 4. WOPT €273.511 Martin Kropff (Wageningen University & Research Centre) Vice-voorzitter en rector magnificus Martin Kropff staat in de boeken met 186 duizend euro aan periodieke salaris, 30 duizend euro aan variabele beloning en 56 duizend euro aan pensioenbijdragen en andere voorzieningen. Net als bij de andere WUR-bestuursleden ligt de beloning in 2011 enkele duizenden euro’s lager dan in 2010. In 2011 zijn de salarissen bevroren, aldus het jaarverslag. 3. WOPT €291.900 René Smit (Vrije Universiteit) René Smit, sinds 2005 bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit, stond de afgelopen jaren hoog in de beloningslijstjes, met een bezoldiging in de buurt van de drie ton. Het salaris gaat vanaf 2012 in stappen omlaag, aldus de raad van toezicht, en zou vanaf 2014 wél gaan voldoen aan de WNT. Volgens de jaarrekening is zowel in 2010 als 2011 geen verhoging meer doorgevoerd in de beloning van de bestuurders. 2. WOPT €346.495 Aalt Dijkhuizen (Wageningen University & Research Centre) De totale bezolding van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen University & Research Centre lag in 2011 een kleine vijfduizend euro lager dan het voorgaande jaar. Naast 220 duizend euro aan periodiek salaris bestaat zijn beloning uit €50.703 aan bonussen/gratificaties en 74 duizend euro aan voorzieningen als pensioenbijdragen. De bezoldiging van alle WUR-bestuurders wordt verdeeld over de drie onderdelen die de WUR vormen: Wageningen Universiteit en Stichting DLO (onderzoekscentra) allebei 46,6%, en Stichting Van Hall Larenstein 6,8%. De salarissen zijn bevroren in 2011, aldus het jaarverslag. 1. WOPT €396.602 Bert Molenkamp (Amarantis Onderwijsgroep) inclusief vertrekregeling €250.000 Bert Molenkamp legde in juni vorig jaar zijn voorzitterschap neer, en stond tot 1 oktober 2011 op de loonlijst bij de Amarantis Onderwijsgroep, het bestuur van zestig scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs dat in grote financiële problemen raakte en inmiddels is ontbonden. De boeken vermelden een vertrekregeling van 2,5 ton, naast 117 duizend euro aan reguliere beloning en 29 duizend euro aan pensioenbijdragen. De totale beloning is exclusief een ‘voorwaardelijk recht’ op een eventuele pensioenaanvulling tot €150.000. Deze lijst bevat beloningen verantwoord in boekjaar 2011. De bedragen zijn volgens de definitie van de Wet Openbaarmaking semi-publiek gefinancierde topinkomens (WOPT, normbedrag €193.000). BRON.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.