Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Allesomvattende analyse van het associatieverdrag, het referendum en de Europese democratie

geenpeil.png Ook zo klaar met alle PvdA-"Poetinder" bangmaak-apps, complottheorietjes van Koelman en hysterisch gillende D66'ers? Geen nood. GeenPeil brengt rust, balans en kalmte. In heel het land worden GeenPeil-avonden gehouden met debatten, discussie en lezingen over het referendum en het associatieverdrag. Woensdagavond stond onze gouden GeenPeiler Alptekin "Alpie" Akdogan op een podium, en daar droeg hij een artikel voor dat is geschreven door gewaardeerde reaguurder Russell's Teapot en dat dieper inging op de inhoud, de implicaties en de context van het associatieverdrag. Een rustpunt in de referendumstorm, wat ons betreft. Dus hier van ons, voor u. Veel leesplezier én wijsheid gewenst. Handel en economie Er is veel discussie over onze handelsbelangen in Oekraine, en de invloed daarop die dit verdrag uitoefent. Een veelgehoorde uitspraak is bijvoorbeeld dat dit verdrag in feite een handelsverdrag is en buitengewoon belangrijk voor onze export is. Afgelopen maandag zei Mark Rutte nog dat dit associatieverdrag belangrijk is voor onze economie en banen gaat scheppen. Nu zullen er weinig mensen tegen verbetering van de handelsrelaties zijn. Alleen, klopt het wel dat dit associatieverdrag noodzakelijk is voor goede handel? Het huidige publieke debat wordt helaas geplaagd door misinformatie, en één van de meest schrijnende voorbeelden is de stelling dat dit “slechts een handelsverdrag” zou zijn. Er is een reden dat dit verdrag een “associatieverdrag” heet en geen handelsverdrag. Dit verdrag gaat namelijk veel verder dan handel en economie alleen. Het bevat artikelen over politieke en militaire samenwerking en het heeft verregaande gevolgen voor de wetgeving in Oekraïne zelf. Dit zouden we in een normaal handelsverdrag nooit tegenkomen. Voor handel is geen associatieverdrag nodig, daarvoor zouden we een handelsverdrag kunnen sluiten. Dit associatieverdrag gaat veel verder dan een handelsverdrag, en ik wil alle partijen oproepen om daar ook gewoon eerlijk over te zijn. De burger heeft het recht om te weten waar hij over stemt op 6 april. Wat betreft handel: het associatieverdrag bevat inderdaad een handelsgedeelte. Dit vinden we onder Titel IV, “Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden,” en dit gedeelte beslaat de artikelen 25 t/m 336. Dit stuk behandelt de vrijhandelsruimte tussen Oekraine en Nederland, de “Deep and Comprehensive Free Trade Area,” afgekort tot DCFTA. Dit gedeelte van het verdrag is al in gegaan op 1 januari van dit jaar. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden, want hier gaat dit referendum dus helemaal niet over, en discussies over dit gedeelte van het verdrag zijn weinig relevant voor dit referendum. De economische aspecten waar dit referendum wél over kan besluiten, vinden we onder titel V: “Economische en sectorale samenwerking.” Dit economische gedeelte gaat niet over vrijhandel, maar over stappen die Oekraïne moet ondernemen op verschillende terreinen, wetswijzigingen die het land door moet voeren om zich aan Europese normen aan te passen en het investeringsklimaat te verbeteren. Zo wordt Oekraïne in artikelen 337 en 342 bijvoorbeeld aangespoord om de wetgeving aan te passen om de ontwikkeling van kernenergie te bevorderen, terwijl artikel 404 stelt dat Oekraïne biotechnologie moet stimuleren. Dit zijn het soort artikelen in het economische gedeelte waar het aanstaande referendum van 6 april over gaat. Nederland handelt veel met Oekraïne, al moeten we dit ook niet overdrijven. Veel cijfers die de ronde doen zijn helaas nogal misleidend, en resulteren in foutieve ideeën als de suggestie dat Nederland “de op één na voornaamste exporteur naar Oekraïne is.” Nederland is een belastingparadijs voor Oekraïense oligarchen als Rinat Akhmetov, die hier in Nederland hun geld stallen om belasting te ontwijken. Hun uitgaves komen vervolgens in de boeken te staan als “Nederlandse investeringen,” maar dat is natuurlijk misleidend. 44% van de “5 miljard aan investeringen” waar onze overheid mee schermt bestaat uit de persoonlijke bezittingen van dhr. Akhmetov. Wij vinden het zorgwekkend dat onze eigen overheid dergelijke misleidende cijfers gebruikt om het handelsbelang van Nederland groter te laten lijken dan het is. Het handelsbelang van Nederland in Oekraïne is dus vrij klein, en dit referendum beoordeelt slechts een deel van de handelsovereenkomsten in het associatieverdrag. Of de burger dit belang wil laten meewegen in haar keuze op 6 april is geheel aan de burger zelf, maar de burger heeft wel het recht om hierover eerlijk geïnformeerd te worden. Geopolitiek Dit verdrag heeft verstrekkende gevolgen voor de geopolitieke positie van Nederland, Europa en het Westen als geheel. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom dit referendum noodzakelijk is, want de burger verdient het om geraadpleegd te worden voordat we als land en als EU dergelijke vergaande afspraken maken. Via dit verdrag proberen we in de achtertuin van Rusland onze positie te versterken. Hoe verstandig is dat? Hoe wenselijk is dat? Wat voor gevolgen gaat dat hebben? De afspraken over militaire en politieke samenwerking tussen de EU en Oekraïne vinden we onder Titel II van het verdrag. Deze titel gaat over, en ik citeer uit het verdrag zelf, “politieke dialoog en hervorming, politieke integratie, samenwerking en convergentie op het vlak van buitenlands- en veiligheidsbeleid.” Laten we eens naar de artikelen kijken die onderdeel uitmaken van deze titel: - Samenwerking op buitenlands beleid en veiligheidsbeleid, in artikel 4. - Samenwerking van onze militaire instellingen, in artikel 5. - Gemeenschappelijk defensiebeleid, in artikel 7. - Onschendbaarheid van de grenzen van Oekraïne wordt gegarandeerd, ook in artikel 7. - Samenwerking in militaire operaties, artikel 10. Zoals u wel kunt zien, heeft dit gedeelte helemaal niets met handel te maken en is militaire samenwerking een essentieel onderdeel van het verdrag. Dat is een onontkoombaar feit, dus laten we alsjeblieft stoppen met pretenderen dat dit niet zo zou zijn. Dit is belangrijke informatie voor de burger die op 6 april een afgewogen oordeel moet vormen over dit verdrag. Uitspraken als “het is maar een handelsverdrag” zijn aantoonbaar onjuist, verstoren het inhoudelijke debat en misleiden de burger. Waarom zou de burger niet mogen weten dat dit een militair associatieverdrag is? Misschien vindt de burger het wel een fantastisch idee, om een militaire associatie aan te gaan met een land in burgeroorlog. De opstellers van dit verdrag vinden dat blijkbaar een goed idee, dus waarom is er zo weinig vertrouwen dat de burger de redelijkheid van dit punt in zal zien? Daarom wil ik alle partijen oproepen om te burger eerlijk en feitelijk te informeren over dit onderwerp. De burger kan namelijk zelf prima een besluit nemen of een politieke en militaire associatie met Oekraïne een goed idee is of niet; het enige wat de burger daarvoor nodig heeft, zijn de feiten. Uiteraard kunnen de politieke en militaire afspraken in dit verdrag niet los worden gezien van de oorlog in Oost-Oekraïne. De voornaamste vraag die wij onszelf moeten stellen is: hoe willen wij omgaan met dit conflict, en wat moet de rol van de EU en van Nederland zijn hierin? Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zullen zijn dat Europa belang heeft bij een eind aan deze oorlog. Via dit associatieverdrag verklaren we openlijk onze steun aan een van beide partijen. Denk bijvoorbeeld aan artikel 7, waarin territoriale integriteit van Oekraïne wordt gegarandeerd: hiermee bevestigen we het standpunt van de regering in Kiev, die de Krim en Donbass als delen van Oekraïne willen behouden, en gooien we de deur dicht voor de wensen van de separatisten in Donbass en de Krim, die zich af willen scheiden. Is het verstandig om op deze wijze partij te kiezen in dit conflict, of is vrede beter te bereiken door een meer neutrale positie in te nemen en open te blijven staan voor de wensen van beide partijen? Zal Poetin bang worden als wij een militaire associatie aangaan met Kiev en zijn handen aftrekken van het Oekraïne-conflict, of zullen de Russen en de separatisten de onderhandelingstafel verlaten waardoor het conflict verergert? Poetin, de ijdele dictator Ik denk dat we ons geen illusies moeten maken over Poetin: deze man is een ijdele dictator, die een bijna goddelijke status geniet in Rusland. Dit is geen man die bereid is gezichtsverlies te lijden. Indien wij via dit verdrag partij kiezen in dit conflict, zal dat tot gevolg hebben dat beide partijen zich verder ingraven. En laten we vooral niet vergeten dat het de Oekraïense bevolking is die de prijs hiervoor zal betalen. Terwijl er ook een andere optie is. Wij kunnen, als EU zijnde, een neutrale positie blijven innemen en de strijdende partijen aanmoedigen om de consensus te zoeken, in plaats van de eisen van één van de partijen bij voorbaat van tafel te vegen. Laten we niet vergeten, zoals wij geen oorlog aan onze oostgrens willen, zo wil Rusland geen oorlog aan haar westgrens. Indien wij een werkbare vrede willen bewerkstelligen in Oekraïne, is het dan niet zaak om naar oplossingen te zoeken waar beide partijen in gehoord worden? Kort gezegd, met dit associatieverdrag kiezen we partij in deze oorlog, en via onze toezeggingen op het gebied van militaire samenwerking raken we hier direct bij betrokken. Het is van uitermate groot belang dat de Nederlandse burger hiervan op de hoogte is, als hij zijn keuze maakt op 6 april. Europa/EU Dit referendum gaat eigenlijk over twee zaken: Ten eerste, is dit associatieverdrag een goed idee en ten tweede, wat vinden wij van de wijze waarop de EU rekening houdt met de wensen van haar eigen bevolking? De EU heeft een gigantisch democratisch tekort. Denk aan de referenda in Nederland en Frankrijk over de Europese grondwet in 2005, of de referenda over het verdrag van Lissabon in Ierland in 2009. Dezen zijn allemaal genegeerd, en de weerzin jegens de EU groeit gestaag in bijna alle lidstaten. De groeiende kloof tussen de Europese burger en de Europese politiek is buitengewoon zorgelijk. Zelfs de meest verstokte EU-aanhangers zullen toch beseffen dat het op den duur niet vol te houden is voor de EU om te blijven regeren, terwijl de bevolking haar uitkotst. Een politieke eenheid die niet door haar eigen burgers wordt gedragen, sterker nog, door haar eigen burgers in toenemende mate wordt gehaat en als vijand wordt beschouwd, is gedoemd te mislukken. De voorbeelden hiervoor uit de geschiedenis zijn buitengewoon talrijk, denk aan Oostenrijk-Hongarije, Joegoslavië en de Sovjetunie. Er is maar één oplossing om het Europese project te redden: meer democratie. Alleen als de burger weer wat te zeggen krijgt over de geopolitieke koers die wordt gevaren, kan de EU haar eigen bestaansrecht in stand houden. Het is ernstig dat zoveel EU-aanhangers juist de tegenovergestelde koers kiezen: minder democratie, minder inspraak vanuit het volk. Referenda worden genegeerd, de mening van de bevolking wordt afgedaan met termen als “onderbuikgevoelens” en “populisme,” terwijl politici die het democratische tekort van de EU hekelen als gevaarlijke extremisten worden weggezet. De eurocraten in Brussel zien de Europese bevolking steeds minder als de mensen wiens belangen zij dienen te behartigen, en steeds meer als een vervelende hinderpaal in het najagen van hun eigen politieke ambities. Dit terwijl politici hun legitimiteit volledig aan de burgers ontlenen, die door te stemmen de politici een mandaat meegeven om hen te vertegenwoordigen in politieke besluitvormingsprocessen. De EU is ziek, en we hopen dat we via dit referendum een bijdrage kunnen leveren aan de genezing ervan. Wij willen dat de EU zich weer bewust wordt van haar eigen functie in Europa en haar eigen bestaansrecht. Wij willen het signaal naar de EU uitzenden: “Wij zijn het volk, wij zijn de baas hier. Jullie zijn er voor ons, wij zijn er niet voor jullie.” Daarom hopen wij op een hoge opkomst voor dit referendum. Of de Nederlandse bevolking nu voor of tegen stemt op 6 april, met een hoge opkomst geven we een krachtig signaal naar de EU toe dat de Nederlandse bevolking over haar eigen lot wil beschikken, dat ze rekening dienen te houden met ons, en dat het volk de macht heeft om politici terug te fluiten als ze hun boekje te buiten gaan, en die macht ook zal gebruiken. Dit is een signaal dat het Nederlandse volk af kan geven met een hoge opkomst, wat de uitslag ook is, en dit zou een goede eerste stap zijn naar méér democratie in de EU, en een verkleining van de kloof tussen de politiek en de burger. Het referendum In bepaalde kringen lijkt veel angst te bestaan voor het Nederlandse volk. Het volk, zo vindt men, zou niet in staat zijn een afgewogen oordeel te vormen over dit associatieverdrag, dus kan het volk beter buiten het besluitvormingsproces worden gehouden. Dat kun je beter overlaten aan Verstandige Mensen, zoals politici. Dit is een bizarre denkwijze, zo beseft eenieder die hier langer dan een minuut over nadenkt; immers, als het volk niet in staat is om een afgewogen oordeel te nemen over één verdrag, waarom zou de burger dan wel in staat zijn om een afgewogen oordeel te vormen over de politiek als geheel? Dat is namelijk wat we doen met de Tweede Kamerverkiezingen, dan geeft elke burger zijn mening over alle politieke kwesties tegelijk, door middel van de stem die hij uitbrengt. Als de burger op 6 april niet over één verdrag zou kunnen oordelen, waarom dan wel in 2017 over alle politieke kwesties tegelijk? Een belangrijk verschil is juist dat Tweede Kamerverkiezingen onoverzichtelijk zijn voor de burgers, waardoor de poppetjes belangrijker worden dan de inhoud. Bij dit referendum daarentegen zijn er geen poppetjes, het is een puur inhoudelijke vraag: is dit verdrag een goed idee, ja of nee? Het fundamentele principe van democratie is dat het volk uiteindelijk beslist wat er gebeurt, met name als het over haar eigen toekomst gaat. Wie zegt dat het volk niet in staat is om belangrijke beslissingen te nemen heeft geen probleem met dit referendum; die persoon heeft een probleem met het principe van democratie. Dat mag natuurlijk, we leven in een vrij land, maar wees dan tenminste zo eerlijk om ervoor uit te komen dat je niet dit referendum verwerpt, maar de democratie als geheel. Stop jezelf een democraat te noemen, want je bent het niet. Onze politici willen verdragen sluiten met verstrekkende gevolgen, dit associatieverdrag is er één van, maar er zijn nog andere voorbeelden, zoals het TTIP-verdrag met de Verenigde Staten. Dit soort verdragen raken ons als volk, derhalve is het een fundamenteel recht dat de bevolking hierover inspraak heeft. Nu zullen sommigen stellen dat die inspraak al bestaat, aangezien de Tweede Kamer de burger vertegenwoordigt en zich hierover al heeft uitgesproken. Aan deze mensen zou ik willen vragen: hoe kon de burger in 2012 weten wat de partijen, waarop zij konden stemmen, zouden doen in het geval er sprake zou zijn van een associatieakkoord met een land in burgeroorlog? De onrust in Oost-Oekraïne was op dat moment nog niet begonnen en in de verkiezingsprogramma’s op basis waarvan de burger haar stem moest uitbrengen kwam het onderwerp Oekraïne niet voor. Het feit is dus dat het volk nóóit de gelegenheid heeft gehad om zijn stemrecht te benutten om zich uit te spreken over dit verdrag. Het vierjarige mandaat waarover onze regering beschikt geeft niet voldoende democratische basis om dit soort besluiten te nemen, want de wenselijkheid van verdragen als deze is sterk afhankelijk van de geopolitieke context waarin ze worden gesloten. Deze context kan in vier jaar snel veranderen op manieren die de burger niet heeft kunnen voorzien tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Daarom is dit referendum van essentieel belang, want het verhelpt deze tekortkoming in ons democratische systeem. Om deze reden zal iedere Nederlander met een democratisch hart dit referendum toejuichen. Het is zorgelijk dat het volk zo gevreesd wordt door politici en tegenstanders van dit referendum. De invloed van de burger wordt door velen beschouwd als een bedreiging voor onze democratie in plaats van het fundament eronder. Ik ben van mening dat het volk nóóit gevreesd zal worden door politici, tenzij deze politici een schuldig geweten hebben en stiekem donders goed doorhebben dat ze de belangen van het volk, dat zij vertegenwoordigen, niet naar behoren behartigen. De beslissingsbevoegdheid die onze politici hebben, heeft haar basis in het democratische principe dat deze politici het volk vertegenwoordigen. Dus als politici een associatieverdrag met Oekraïne ondertekenen horen ze dat niet te doen omdat dat in hun eigen persoonlijk belang is, maar omdat ze denken dat het volk dat zij vertegenwoordigen hierbij gebaat is. Het is voor politici niet makkelijk om te weten wat het volk wil. Daarom zouden juist onze politici dolblij moeten zijn met dit referendum; het is immers veel makkelijker om het volk adequaat te vertegenwoordigen als het volk zich over bepaalde onderwerpen expliciet uitspreekt via een referendum. Onze boodschap naar deze politici is dan ook: “Wees niet bang voor ons. Wij zijn gewoon het volk dat jullie vertegenwoordigen, en we willen jullie helpen om de juiste beslissingen te nemen. Wij hebben het beste voor met ons land, net als jullie. Wij zijn niet eng.” Wij hopen, dat dit referendum het eerste van velen zal zijn, en een eerste stap zal zijn om van Nederland een democratischer land te maken, de kloof tussen burger en politiek zal vernauwen, en de vrees van de politiek voor de burger weg zal nemen. Geschreven door: Russells Teapot Voorgedragen door: Alptekin Akdogan

Reaguursels

Inloggen

Vind het referendum maar bullshit, kost de belastingbetaler (dus ons!) uiteindelijk 43(!!) miljoen! Hadden de heren van geenstijl niet beter gewoon leuke grappen kunnen blijven maken in plaats van belastingcenten over de balk te laten smijten voor een onzinnig referendum?!

Jan Lulletje | 03-04-16 | 23:11

-weggejorist-

Rest In Privacy | 01-04-16 | 18:57

-weggejorist-

Rest In Privacy | 01-04-16 | 18:57

Mijn Buddha en Groot Vliegend Spaghettimonster wat zijn WIJ belazerd door de psychopaten in de Eu. Het gaat ze helemaal niet om Oekraïne, maar om hin eigen ego, Europa en hun eigen ego. Van Baalen, Verhofstad, Juncker en ander volgevretengeteisem heeft misbruik gemnaakt van de wet. Fraude. Net zoals uitkeringstrekkers met hun uitkering frauderen: misbruik van de democratie. In casu de ongekozen leiders van een 'democratie'
Wat zijn de leugenaars door de mand gevallen. Niemand zal ze ooit meer serieus nemen, hoeveel "debatten" ze ook organiseren. Oplichtersbende. Corpsballen. Arrogante narcisten. STEM wijs!!!

Rest In Privacy | 01-04-16 | 18:51

-weggejorist en opgerot-

Moestapha | 01-04-16 | 18:16

-1-
""//Waar het mij om gaat is of dit associatieverdrag iets te maken heeft met een toekomstig EU-lidmaatschap van de Oekraïne..""
@ Tooibooi | 01-04-16 | 00:34
www.volkskrant.nl/buitenland/europarle...
en
oekrainee.eu/associatieverdrag-draait-...
en
www.nu.nl/buitenland/3713586/eu-parlem...
enz.enz
.
-2-
"".. aangezien ik voor ga stemmen en vanuit historisch en actueel perspectief..""
@ Tooibooi | 01-04-16 | 00:34
Als u werkelijk(..!) een eerlijk historich perspectief wilt lees dat dit artikel aandachtig door
joostniemoller.nl/2016/03/stem-op-6-ap...

telelezer | 01-04-16 | 16:35

Eventjes... Voor al die mensen die 'voor' zijn... Omdat ze negatieve gevoelens hebben over rusland/putin, of omdat de mh17 zouden kunnen wreken op de russen hiermee...

weet je toevallig nog iets over een afspraak uit de vorige eeuw? Een afspraak die de aanzet was voor het verdwijnen van de muur in dld?

Heeft europa het recht om rusland te blijven tarten? Want zo zie ik het echt... EU heeft niet het recht om te rommelen daar!

Zou je dan misschien een keer een aggressieve reactie van rusland kunnen verwachten? En wil je dat? Vond je de verhalen van je opa en snuf de hond zo leuk dat je denkt: oorlog is best cool!

Nou je gaat maar lekker voor stemmen. Ik niet, aan mijn handen wil ik geen bloed hebben kleven!

Rest In Privacy | 01-04-16 | 16:34

HAHA, vragen of ze eerlijk willen zijn....

typtyphus | 01-04-16 | 15:41

Wat een ongelofelijk goed en duidelijk verhaal Heer van Rossum !!

U raakt inderdaad de KERN;het is GEEN handelsverdrag,maar een associatieverdrag en dat is héél wat anders dan de meeste politici de mensen willen doen geloven !
Een verstandig mens stemt NEE,we moeten niet betrokken willen raken in een dergelijk land !
Een tweede héél belangrijk punt is,dit is een test voor het Democratisch gehalte van Nederland en de EU !!!!
Tot op heden hebben de Netelandse overheden zich UITERMATE ondemocratisch opgesteld;het wordt de aller hoogste tijd dat de heer'n en dames eens een lesje krijgen en inzien dat ze niet de wijsheid in pacht hebben!!
Welk diploma bestaat er voor al deze plucheplakkers? Helemaal NIETS;zelfs geen enkele opleiding vereist;ook een Tokkie kan kamerlid,minister of burgemeester worden!!!
Het enige wat je moet doen is je naar boven likken in een politieke partij !

Pieter H | 01-04-16 | 15:01

Een smerig opruiend artikeltje waar GS met de Russische TV wordt vergeleken. Alles om de tegenstanders zwart te maken, Wat een laaghartig addergebroed!
Http://www.volkskrant.nl/opinie/geenpeil-redeneert-als-kremlin~a4272722/

telelezer | 01-04-16 | 13:18

@ Harry uit Rotterdam | 01-04-16 | 11:30
Als u het artikel leest over Oekraine (zie mijn reactie van
telelezer | 01-04-16 | 12:03)
dan zult u zien dat "Voor" stemmen eigenlijk juist helemaal niet goed is voor het gewone volk van Oekraine maar alleen maar goed is voor de Olichargen en juist slecht voor de bevolking.
Ik raad u beslist aan om de link in mijn bovenstaande reactie te lezen!

telelezer | 01-04-16 | 12:24

De meeste mensen hebben erg weinig achtergrondkennis over Oekraine.
Doch: “Ende Desespereert niet” beste mensen, want het volgende uiterst belangrijke, briljante artikeltje geeft, aan zowel de "Voor" als "Tegen" stemmers, meer feitenkennis over Oekraine zelf.
Een “must” voor iedereen die nou eindelijk eens wil weten waarom hij/zij "da" of "njet" gaat stemmen!
joostniemoller.nl/2016/03/stem-op-6-ap...

telelezer | 01-04-16 | 12:03

Sterk staaltje geschreven overtuiging waarin ik mij kan vinden.

'NEE' op 6 april en 'JA' voor frequente referenda.

HypoPseudo | 01-04-16 | 11:32

daytripper | 01-04-16 | 10:50
Ach, hij is de zoveelste die in alle toonaarden toegeeft dat het hier helemaal niet om een handelsverdragje gaat maar om geopolitiek schaken van levensgevaarlijke gekken die in de meeste gevallen niet eens weten wat een paardensprong is.
Het is de stuip van de 'experts' die ieder voor zich de trom denken te moeten roeren om te laten weten hoe goed ze zich ingelezen hebben en in ghet debat over goed en kwaad vooral hun morele gelijk willen komen halen.
Het is bizar hoe een zogenaamd onschuldig handelsverdragkje nu vooral door de ja-stemmers wordt opgeblazen tot een meesterzet die de wereldvrede gaat bewaren.
www.youtube.com/watch?v=vHNIsldGnFo

Schoorsteenveger | 01-04-16 | 11:30

Ik kan me herinneren dat we in Nederland na het neerhalen van MH17 zo VOOR sancties gericht op Rusland waren. Nu krijgt Poetin opens van tegenstanders van het verdrag een mooie nieuwe kaart toegespeeld.
Deze sterke analyse van van Rossem laat maar weer zien dat de stem VOOR het verdrag de enige logische is.

Harry uit Rotterdam | 01-04-16 | 11:30

ja=je
foor=voor
Tikfoutjes uit pure frustratie

dommehollander | 01-04-16 | 11:05

www.trouw.nl... Bedankt van Dixhoorn. Veel energie van goedwillende vrijwilligers en ondertekenaars verpest!
Dr. Plofkop | 31-03-16 | 22:33

Godgloeiende daar loop ja dan dagen foor te folderen. Hoe halen die klootviolen het in hun harses een dergelijk interview te geven ????
Gisteren twee nieuwe dozen folders bezorgd gekregen, ik overweeg deze retour afzender te sturen. Tering wat heb ik de pest in

dommehollander | 01-04-16 | 11:04

Stel er komt een volksopstand tegen de EU-regering. Wie kunnn ze dan bellen om die te bestrijden? Volgens mij niemand...

F. von Zeikhoven | 01-04-16 | 10:55

Een *kuch* universitair docent te Leiden( VK :"Sijbren de Jong is expert op het gebied van de betrekkingen tussen de EU en landen behorende bij de voormalige Sovjet-Unie. Hij is werkzaam als strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en als docent aan de Universiteit Leiden)" mag in de Volkskrant vertellen hoe dwaas de nee-stemmers zijn.
Maar geen woord over de militaire intenties uiteraard. Hij kan kennelijk wel googelen want raadt de lezer aan : " Wanneer u even googelt op de websites van RT (het voormalige Russia Today) of Spoetnik Nieuws, dan zult u
... bla bla bla)
Zeg malloot, als jij nu even "associatieverdrag" en " art. 10" googelt, dan ben je helemaal bij.
www.volkskrant.nl...

daytripper | 01-04-16 | 10:48

eunmask.wordpress.com...
de honden blaffen... | 01-04-16 | 01:51
Dat zegt toch eigenlijk wel genoeg over wat voor mensen er in de eu aan de macht zijn.

Macht is niet per definitie slecht gaat erom wat ze ermee doen.

Sjonie01 | 01-04-16 | 10:23

Implants | 01-04-16 | 09:50
Ik meen dat Pauw representatief is voor veel van wat er aan journaille rondkruipt. Zelfde geldt voor al dan niet zelfverklaarde experts.
Het volk mag dom zijn, maar dat betekent niet als vanzelf dat de machthebbers slim zijn. En nog minder dat die machthebbers deugen. Dat referendum, en überhaupt de mogelijkheid tot het organiseren van een referendum, raakt aan dat kruispunt tussen de weg van dom naar slim en de weg van goed naar kwaad.
Het blijkt uit alles dat dat associatieverdrag een rol speelt in een breder geopolitiek proces, waarin het eerder over goed en kwaad gaat dan over simpele handel.
Van Baalen en Verhofstadt op het podium, schreeuwend "we hebben gewonnen", dat beeld tegenover het politieke gepruts rond MH17. En dan vertrouwen proberen te hebben in de politiek of de experts die blaten dat wij te dom zijn om hier vraagtekens bij te zetten. Levensgevaarlijk, die klerken in Brussel, en het journaille dat hen steunt, om den brode.

Schoorsteenveger | 01-04-16 | 10:09

Mooi stuk teapot! Vooral gedeelte over directe democratie en het manco bij de 2e kamer verkiezingen is precies hoe ik er ook over denk.

Pierke Smulders | 01-04-16 | 09:58

Schoorsteenveger | 01-04-16 | 09:17
Zo'n figuur als Pauw kun je niet objectief noemen, betaald door de staat. Een journalist hoort onbevangen en onderzoekend te zijn, Pauw heeft een mening over dit verdrag en heeft een programma tot z'n beschikking.
Dan die 2 Turkse journalisten die levenslang kunnen krijgen omdat ze bewezen hebben dat Erdogan wapens levert aan de IS. Als goede journalist weet je dat je gevaar loopt, Paul hoeft alleen bang te zijn voor z'n poedeltje.

Implants | 01-04-16 | 09:50

hindipopup | 01-04-16 | 07:58
De andere initiatiefnemers van het referendum. Stond in NRC. Heeft bij een hoop mensen kwaad bloed gezet.
www.nrc.nl/next/2016/03/31/oekraine-ka...
En nou kan ik vijf keer zo hard flyeren.
Bedankt, he.
Doe er 's wat aan, GeenStijl/GeenPeil! Die uitspraken worden jullie nu in de mond gelegd.

nemoj me jebat | 01-04-16 | 09:21

"Het is zorgelijk dat het volk zo gevreesd wordt door politici en tegenstanders van dit referendum. De invloed van de burger wordt door velen beschouwd als een bedreiging voor onze democratie in plaats van het fundament eronder."
Dat is zeer zorgelijk. Gisteren hoorde ik Jeroen Pauw meesmuilend zeggen dat het we GeenPeil helemaal niet om het verdrag zou gaan maar om "zand in de machine" te gooien. Inkoppertje voor Koenders die vervolgens slinks tussen de regels door liet weten dat hij dat referendum wel moest respecteren, maar het eigenlijk maar onzin vond dat-ie daar energie in moest steken.
Tekenend. Zelfs de journalistiek is lui geworden. Men vreest het volk niet, men baalt er openlijk van dat het volk zich roert, want dat verstoort de rust, het evenwicht, de voorspelbaarheden, het machtsevenwicht.
Pauw viel wat mij betreft door de mand met zijn duidelijk geventileerd dedain. Wat denken die domme burgers wel? Dat ze de pretentie kunnen en mogen hebben om de democratie te ondervragen? Dat is het voorrecht van de pers, die ondervraagt en filtert, want zo blijft er rust en orde in de samenleving. Luiheid en arrogantie, dat is het.

Schoorsteenveger | 01-04-16 | 09:17

Hier eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer... spreekt men van een "blokkerende minderheid van 4 landen", terwijl men in die nieuwe situatie volgens mij pas kan blokkeren als 13 lidstaten tegen iets zijn www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2014/10/raa... nogal een verschil. Het lijkt erop dat we die uitbreiding van de EU nooit tegen kunnen houden. Als de landen aan de voorwaarden voldoen en een meerderheid van 55% is voor ... toedeledokie. Correct me if wrong.

Watching the Wheels | 01-04-16 | 08:47

Dat kan bijna alleen ingegeven zijn door de economische belangen van een heel klein groepje mensen....
BlowingBubbles | 01-04-16 | 08:40
.
EN de smeerlappen van de VS die al langere tijd oorlog willen met Rusland. Goed voor ons dat Poetin zo'n geduldige man is die het beste voorheeft met zijn volk.

Lupuslupus | 01-04-16 | 08:44

hoe ziet zo'n stembiljet eruit,dan kan ik zovast oefenen
jopie1 | 01-04-16 | 08:28
.
U kunt een vakje rood maken bij ja of bij nee. Lijkt mij niet zo moeilijk eigenlijk. Maar wel de tekst natuurlijk even goed lezen voordat u aan het kleuren slaat want het zou mij niets verbazen als er een adder onder het gras zou zitten.

Lupuslupus | 01-04-16 | 08:41

Het lijkt bij de elite niet door te dringen dat Rusland een natuurlijke bondgenoot is in een strijd op leven en dood die 'we' straks met de aanhangers van een bepaalde religieuze ideologie krijgen. Dat kan bijna alleen ingegeven zijn door de economische belangen van een heel klein groepje mensen....

BlowingBubbles | 01-04-16 | 08:40

En de dames bij 'Goedemorgen Nederland' hebben het continue over het referendum over het handelsverdrag met Oekraine of over het 'Oekraine-verdrag', maar geen enkele keer is het woord associatieverdrag gevallen......

frenkievee | 01-04-16 | 08:38

Pat1982 | 01-04-16 | 00:13
Ben benieuwd hoeveel subsidie voor die ddos aanval is verstrekt inderdaad. Bij mijn eigen website is een aanzienlijk deel van de illegale snuffelaars sowieso afkomstig uit de Oekraïne. Maar een IP Geo blokkade werkt natuurlijk niet bij ddos.

Simon_GS | 01-04-16 | 08:29

hoe ziet zo'n stembiljet eruit,dan kan ik zovast oefenen

jopie1 | 01-04-16 | 08:28

Kamervraag | 01-04-16 | 08:14

Partij voor de dieren is met een radio commercial gekomen. Hoorde hem net voorbij komen.

Pat1982 | 01-04-16 | 08:19

@roze_bril | 01-04-16 | 08:07
Opvallend: ik heb al heel wat keren laten weten wat ik TEGEN het verdrag heb en nog steeds staan de zwitsals in de rij om mij de oren te wassen.
Wat IK vind is schijnbaar niet belangrijk...

necrosis | 01-04-16 | 08:17

De staatsmedia gooien alles in de strijd. De hele dag alleen maar JA. Of het nieuwe wapen: "Er komt toch niemand".
Wanneer hoor ik eens aandacht vanuit het NEE kamp ?

Kamervraag | 01-04-16 | 08:14

@hindipopup | 01-04-16 | 07:58

Het gaat er ook niet om wat zij vinden. Het gaat er in het referendum wat jij vindt!

roze_bril | 01-04-16 | 08:07

Je kunt zeggen wat je wilt maar die referendum brengt het Oceanië waarin we wonen wel in volle glorie in beeld. Leibandmedia, demoniseren van andere ideeen, vijandbeelden pushen.
.
Brrr. Dit land, dit continent is zo toe aan revolutie...

Parel van het Zuiden | 01-04-16 | 08:01

@hindipopup | 01-04-16 | 07:58
Ja, oud nieuws. Niet gek laten maken door die samenwerkende zogenaamd vrije media.

Watching the Wheels | 01-04-16 | 08:00

Ik lees: "Een blokkerende minderheid is bereikt wanneer 13 lidstaten tegen zijn." nou daar sta je dan met je 5 landen, het kennet www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2014/10/raa...

Watching the Wheels | 01-04-16 | 07:59

Jongens artikeltje in de Televaag.. kennelijk een spookartikel want ik kan het niet meer vinden. Het ging over de ontmaskering van geenpeil initiatiefnemers. van Dixshoorn zou niks geven om de discussie rondom Oekraïne en die eigenlijk alleen maar gebruiken om Nederland uit de EU te krijgen?

hindipopup | 01-04-16 | 07:58

@mastermattie, ben benieuwd wat het verschil is tussen dit associatieverdrag en EU lidmaatschap. Wat voegt een eventueel lidmaatschap nog toe omdat dit al zo n verregaand verdrag is. Ik denk ook juist dat dat het probleem is en de onbesproken consequenties daarvan.

roze_bril | 01-04-16 | 07:58

@Implants | 01-04-16 | 07:49
Niet alleen strategie, waarschijnlijk ook bewust misleiding. De Volkskrant (ooit 'een baken van bedrog' genoemd www.youtube.com/watch?v=Tlbamho-2ks ) spreekt weliswaar van 5 landen die 'TEGEN' toetreding zijn, maar vergeten ze allemaal inclusief Rutte niet aan het publiek te vertellen dat de stemmingsregels per 31 maart 2017 gewijzigd worden www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2014/10/raa... ? Je redt het straks vast niet meer om het met 5 landen tegen te houden en dan zegt Rutte als een geschiedenisleraar: "dat was vroeger niet mogelijk, maar nu wel helaas" en dan zijn we alsnog de haas wat Rutte allang weet, wedden?

Watching the Wheels | 01-04-16 | 07:57

@Implants | 01-04-16 | 07:49
Rutte liegt als zijn lippen bewegen....

necrosis | 01-04-16 | 07:52

Mastermattie | 01-04-16 | 07:14
Dat zou uitermate wenselijk zijn, de afgelopen dagen kwam Rutte al met een verklaring dat het niet goed zou zijn als de Ukraine erbij zou komen. Ook de NOS deed hieraan mee. Toeval? Of een strategie om (vooral oudere) kiezers te laten denken dat het land niet zal toetreden. Als ze thuis blijven en de kiesdrempel niet gehaald wordt, kan het kabinet alsnog hun slag slaan.
Ik kijk nergens meer van op hoe ze de boel besodemieteren in Den Haag, en er is geen gezichts verlies.

Implants | 01-04-16 | 07:49

Maar er waren ook andere landen die de burger een referendum geven, hoorde ik ergens op de radio, maar daar vind ik ook niets over terug! Waren oost europa landen dacht ik.

boerk | 01-04-16 | 07:42

Een hele simpele vraag aan de reaguurders:
Wat ligt er straks in de winkels (ingevoerd uit Oekraïne) wat we momenteel nog niet in de winkels hebben liggen?
En wat is de toegevoegde waarde van Oekraïne?
Moet ik soms dat linkje nog een keer posten waarin de EU de gasrekening van Oekraïne aan Gazprom betaalt, zodat de rest van de EU verzekerd is van gasleveranties vanuit Rusland?

necrosis | 01-04-16 | 07:41

Nee, zoals ik al zei. Er zijn andere landen vooral in het iosten die dit OOK niet willen

boerk | 01-04-16 | 07:38

“Wees niet bang voor ons. Wij zijn gewoon het volk dat jullie vertegenwoordigen, "
Amen, amen, amen. Amen ende applaus!

atheïstisch stemvee | 01-04-16 | 07:32

Wat een enorm helder en duidelijk betoog. Hier kan ik echt wat mee. Bedankt!

vettebril | 01-04-16 | 07:29

Mooi verhaal, goed om te lezen!

Ik reaguur al 5 jaar | 01-04-16 | 07:28

Ah, die 5 landen blokkeren de TOETREDING van Oekraïne tot de EU, niet het verdrag.
Dit is gewoon even de rotsmoes van de Volkskrant om nog een keer te suggereren dat het verdrag er echt niet toe zal leiden dat Oekraïne bij de EU komt.

Mastermattie | 01-04-16 | 07:25

Amen! Mooi, duidelijk stuk. Ik heb het vaker om me heen gezegd: wanneer het verdrag een feit is dan vechten we tegen de Russen omdat Oekraïne ons op het verdrag zal wijzen op hun recht op militaire steun. Ze zien dit als oplossing voor hun eigen probleem. Ze denken aan zichzelf en niet aan Europa.

Kris | 01-04-16 | 07:23

Ik weet even niet meer wie dat hier was maar die zei van de week dat niet alleen NL het verdrag met Oekraïne blokkeert maar nog 4 andere landen.
Toen heb ik een link naar wikipedia geplaatst waaruit bleek dat alleen NL het nog tegenhoudt maar zojuist meldt RTLNieuws dat er in de Volkskrant staat dat er inderdaad 5 landen zijn die de boel blokkeren. En verdomd! Het staat er echt, of zou het een 1 aprilgrap zijn van de Volkskrant? www.volkskrant.nl/politiek/vijf-eu-lan...

Mastermattie | 01-04-16 | 07:14

@Leffe Blonde | 01-04-16 | 06:33
Duitsland en Nederland behoren tot de rijkste EU landen die het meeste mogen betalen aan Oekraïne.
Frankrijk tel ik even niet mee aangezien ze zelf de meeste landbouwsubsidie van de hele EU vangen.
Nog even los van het feit dat Oekraïne goede/ goedkope wijn produceert.
En dat vind Frankrijk niet leuk....

necrosis | 01-04-16 | 06:50

Vanmorgen in het nieuws op Radio 1 zomaar tusssendoor: "5 Europese landen willen Oekraïne niet in de EU, waaronder Frankrijk, Duitsland en Nederland. Nederland is zeer terughoudend t.a.v. de toetreding van landen tot de EU".
Zomaar een zinnetje voor het VOOR-kamp. "Zie je wel dat we voorzichtig zijn en overal goed over nadenken."
Onbewust worden we door de regeringspropaganda gehersenspoeld.
Hoe ging dat in 1936 en latere jaren in Duitsland?

Leffe Blonde | 01-04-16 | 06:33

@Tooibooi | 01-04-16 | 01:14
Je stemt dus vóór omdat je anti-Poetin/ Wilders bent.
Het feit dat Oekraïne een grote bodemloze corrupte put is, telt niet mee?
En ja, Rusland is ook corrupt, maar zij kunnen hun rekeningen tenminste betalen.

necrosis | 01-04-16 | 06:27

Er is maar één oplossing om het Europese project te redden: meer democratie.

doorredenerend: met minder democratie geen EU, dus boycot het referendum, dan haal je een hoeksteen onder de EU weg.

Ik heb bijna spijt dat ik al nee gestemd heb.

bergsbeklimmer | 01-04-16 | 05:54

op

Watching the Wheels | 01-04-16 | 05:02

@Jan Dribbel | 01-04-16 | 03:25
Rutte roept dat de hele dag, maar is het punt niet juist dat ze op de achtergrond ook de stemmingsprocedures aan het wijzigen zijn richting "de meerderheid beslist"? Dan kan Rutte straks weer politiek correct beweren dat dat het Nederlandse standpunt was in 1 april 2016 (1 april), maar dat bijvoorbeeld na 31 maart 2017 nieuwe stemmingswetten gelden die destijds nog niet aan de orde waren (ze zijn zo sneaky) www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2014/10/raa...

Watching the Wheels | 01-04-16 | 05:01

Vijf West-Europese landen waaronder Nederland zijn tegen de toetreding van de Oekraine tot de EU.
Dat is nieuw nieuws.
www.volkskrant.nl/binnenland/vijf-eu-l...
Een groot land in de EU dat voor de toetreding was van de Oekraine, Engeland, verlaat de EU.
Wie het snapt mag het zeggen.

Jan Dribbel | 01-04-16 | 03:25

Wat een verschrikkelijk goed betoog!!
Voor wie het wil weten, mijn vrouw en ikzelf stemmen *tegen*!

INH.30CL | 01-04-16 | 02:24

@Tooibooi | 01-04-16 | 01:10
Nee, het was een reactie op Kuzu. Kijk maar even 2 minuten, hij heeft gewoon gelijk (helaas) www.youtube.com/watch?v=76iGU6PsxoM&a...

Watching the Wheels | 01-04-16 | 02:20

@artijn | 01-04-16 | 01:24
Als de burger per uur betaald werd zoals de maatpakken, zou die er ook wel wat langer over doen hoor. Maar meestal heeft die het druk. Druk met genoeg geld verdienen om na de belastingafdracht voor kantoorambtenaren nog iets over te houden voor het gezin, bijvoorbeeld.

Maar buk vooral nog wat dieper @artijn, je krijgt de leiders die je verdient.

Doper | 01-04-16 | 02:19

de honden blaffen... | 01-04-16 | 02:04

Dat is waar ;-)

Pat1982 | 01-04-16 | 02:06

Pat1982 | 01-04-16 | 01:57
Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

de honden blaffen... | 01-04-16 | 02:04

de honden blaffen... | 01-04-16 | 01:51

LOL! Ik wilde eerder al iets dergelijks plaatsen maar dacht voor gek uitgemaakt te worden. Gelukkig ben ik niet de enige die het opvalt dat er ineens een hoop pro eu volk hier is aangeschoven ;-)

Pat1982 | 01-04-16 | 01:57

@Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 01:48

Joe. Truste!

Tooibooi | 01-04-16 | 01:49

@Tooibooi | 01-04-16 | 01:41
Je hebt niet in de gaten hoe de transportsector naar de kloten gaat, en hoe er in Nederland heel veel naar de kloten gaat. Uit de EU stappen zou de schade kunnen beperken.
- out -

Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 01:48

@Sjonie01 | 01-04-16 | 01:40

Dan rot je toch lekker op naar Rusland! Doe ze de groeten en vraag daar gelijk even hoe het onderzoek naar MH17 verloopt. Nazdrovje!

Tooibooi | 01-04-16 | 01:43

@Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 01:19

... dat van die truckers was een grapje ... maar ik zal het voor jou spellen: BV Nederland zal niet voor een Nexit zijn. Wat een eng-nationalistische ondertoon trouwens: wat is er mis met buitenlandse werknemers in dienst bij/voor Nederlandse bedrijven?

Voor jouw idee: de jaren '50 met gesloten grenzen, Hielke en Sietse Klinkhamer als roomblanke helden en Molukkers als meest exotische attractie keren nooit meer terug. Deal with it!

Verder begin ik al een aardig kleurtje te krijgen van het voorjaarszonnetje. Jij?

Tooibooi | 01-04-16 | 01:41

Ook weer dat domme gelul over poetin word je wel beetje moe van in eu en vs zitten mensen die zeker nog slechter voor hun volk zijn dan hij en het eigen volk met gmo voedsel drink water etc vergiftigen.
Zijn landen als je die zo als rusland had behandelt had het al oorlog geweest.

Sjonie01 | 01-04-16 | 01:40

@Pier_penspien | 01-04-16 | 01:24
Dan bof je, met zo'n werkgever.

Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 01:36

@artijn | 01-04-16 | 01:24 Ik heb nochtans geen enkele expert horen uitleggen waarom die militaire artikelen er überhaupt in zitten.

knutsel | 01-04-16 | 01:31

@Harry Turtle | 01-04-16 | 00:58

Je hebt helemaal gelijk, maar met nuance kom je op dit forum sowieso niet ver. Overigens is alleen al daarom op jouw terechte argument de befaamde uitdrukking 'pot verwijt ketel ...' van toepassing.

Natuurlijk zijn de motieven in een bepaald kamp niet over één kam te scheren. Behalve Marokkanen natuurlijk. Die zijn wel allemaal over één kam te scheren ;)

Sommige motieven van het 'nee-kamp' vind ik zelfs goed, zoals het feit dat ze stelling durven nemen tegen het autoritaire Rusland van Poetin en tegen de belachelijke houding van 'Brussel' tav. Griekenland en Turkije die in de afgelopen jaren om verschillende redenen vernederd zijn door de EU, maar nu de hete kastanjes rondom de vluchtelingencrisis uit het vuur mogen halen voor de rijke, West-Europese EU-landen.

Tooibooi | 01-04-16 | 01:31

" De burger kan namelijk zelf prima een besluit nemen of een politieke en militaire associatie met Oekraïne een goed idee is of niet; "
Ja natuurlijk, daar zal bv een boom knuffelaar vast exact dezelfde mening over hebben als een rechtse hardliner.
En de burger is zelfs in staat dat besluit in drie tellen te nemen, terwijl experts daar om volledig onduidelijke redenen maanden voor nodig hebben.

artijn | 01-04-16 | 01:24

Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 01:19

Nederlandse truckers zijn er nog wel maar dat ligt aan de werkgever die van mij verrekt het om mee te doen met dat soort spelletjes maar heeft wel mensen moeten ontslaan omdat hij gewoonweg verloor bij aanbestedingen met concurrenten die het wel deden.

Pier_penspien | 01-04-16 | 01:24

Russells Teapot | 31-03-16 | 23:22

Ben ik het niet mee eens, dit gaat over een serieus onderwerp en een recht van de kiezers waarom zou de NOS dit plotseling niet doen terwijl ze het al jaren wel doen.

Pier_penspien | 01-04-16 | 01:20

@Tooibooi | 01-04-16 | 01:12
Ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Grappig dat jij denkt dat er nog Nederlandse truckers zijn. Geen idee van de werkelijkheid heb jij. Kom je wel eens buiten?

Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 01:19

@Tooibooi | 01-04-16 | 01:14. Glashelder. Blij dat je onderkent dat het niet alleen maar een handelsverdrag is.

knutsel | 01-04-16 | 01:19

@knutsel | 01-04-16 | 01:00

Nee, ik persoonlijk doe het omdat ik anti-Poetin ben.
Maar als ik er Wilders cum suis mee kan irriteren, is dat inderdaad mooi meegenomen.

Tooibooi | 01-04-16 | 01:14

@Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 00:56

Prima hoor, maar ik stem voor de EU.

En jij mag je tegenstem in dat geval overigens in een zaal met Nederlandse truckers gaan uitleggen ;)

Tooibooi | 01-04-16 | 01:12

Er zou eigenlijk een referendum georganiseerd moeten worden onder alle onderdanen van de EU.
Met de vraag of men voort wil gaan op de ingeslagen weg, of een terugkeer naar de nationale autoriteit prefereert.

de honden blaffen... | 01-04-16 | 01:10

@Watching the Wheels | 01-04-16 | 00:54

Dat deed Wilders overigens in reactie op een uitspraak van een PVV-partijgenoot die voorstelde om alle moskeeën in Nederland te sluiten.

Maar het is uiteindelijk Wilders die zichzelf framet. Hij weet als geen ander hoe de wetten en logica van de media werken en maakt daar dankbaar gebruik van met alle door Wilders zelf gedane en vanzelfsprekend opgetekende uitspraken als gevolg:

-kopvoddentax
-het leger inzetten in Gouda tegen Marokkaans straattuig
-knieschoten voorstellen (zelfde casus)
-Koran verbieden
-Minder Marokkanen-uitspraak
-we beginnen een revolte als partijen niet met ons willen samenwerken
-Polenmeldpunt

Maar dat zal de NOS hem zeker wel allemaal in de mond hebben gelegd?

Tooibooi | 01-04-16 | 01:10

Gezien de ontwikkelingen op de NPO, houd ik mijn hart vast voor de avond van 5 april. Ik vermoed zomaar dat de NPO alle vrijwilligers aan het project terug duwt in hun hok en dat vóór het slapengaan de kijkers opgescheept zitten met hele leugens en halve waarheden, die, zo weet de staatspropaganda, de hele nacht zal blijven beklijven.
Maar misschien zie ik het te zwart. Het zou me verbazen.

Graaf van Egmont | 01-04-16 | 01:04

@Tooibooi | 01-04-16 | 00:53. Duss de nee-stemmers doen het vooral om de machthebbers en de EU dwars te zitten en de ja stemmers doen het vooral om Wilders dwars te zitten? Begrijp ik het zo correct?

knutsel | 01-04-16 | 01:00

Hier klopt iets niet!
We lezen hier:
Dit referendum gaat eigenlijk over twee zaken: Ten eerste, is dit associatieverdrag een goed idee en ten tweede, wat vinden wij van de wijze waarop de EU rekening houdt met de wensen van haar eigen bevolking?

Maar de initiatiefnemers zeggen:
‘Oekraïne kan ons niets schelen’
Het gaat om iets heel anders: De Europese Unie kapotmaken, of Nederland uit de EU drijven, een Nexit dus.

Pace | 01-04-16 | 00:59

@pluk-87 | 01-04-16 | 00:59
Eens!

Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 00:59

@Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 00:56
Of over de multiculturele samenleving en dat dan alleen autochtonen mogen stemmen. Ze wachten gewoon net zo lang tot we in de minderheid zijn en dan kan de democratie (helemaal) tegen ons gebruikt worden.
Een beetje een theatrale calimero reactie van mij, maar ik zie het wel zo :D

pluk-87 | 01-04-16 | 00:59

Tooibooi | 01-04-16 | 00:34
Wat een kul, alsof alle nee stemmers hetzelfde motief hebben. En zo door redenerend kan je de TK verkiezingen ook wel afschaffen wegens valse motieven van bepaalde groepen stemmers.
Ik zie zelf overigens ook meer plussen dan minnen bij een innige Europese samenwerking, mits het een bestuurlijke efficiëntieslag oplevert en democratisch tot stand kont.
Beide punten ontbreekt het volledig aan op de huidige koers.

Harry Turtle | 01-04-16 | 00:58

Tooibooi | 01-04-16 | 00:34
"Waar het mij om gaat is of dit associatieverdrag iets te maken heeft met een toekomstig EU-lidmaatschap van de Oekraïne. Daarover staat helemaal niets in dit bovenstaande stuk dat pretendeert de belangrijkste punten uit het verdrag voor ons samen te vatten, om het vervolgens ook nog eens te interpreteren door de bril van een nee-stemmer. En zelfs dan wordt er niet over een mogelijk EU-lidmaatschap van de Oekraïne gerept."

Er STAAT niets in het verdrag over een mogelijk EU-lidmaatschap. Wel wordt er gesproken over verdergaande politieke integratie, wat door zowel Oekraiense regeringsleiders als bepaalde Eurocraten wordt aangegrepen om te roepen dat Oekraine hiermee een stap richting lidmaatschap zet.

Maar het stuk was al lang genoeg, we kunnen niet alles vermelden.

"Zou jij het ook niet raar vinden als jou gevraagd wordt of je je mening/stem wil geven over voor of tegen vlees eten en je beantwoordt die vraag met: 'ik vind kaas vies'."

Rare analogie. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat je er mee wilt zeggen.

"Maar goed, zal wel aan mij liggen, aangezien ik voor ga stemmen en vanuit historisch en actueel perspectief uiteindelijk alleen maar meer plussen dan minnen kan zien bij het project EU."

Tja, dan zie jij het duidelijk anders in dan ik.

"Tegen lief doen naar of voorzichtig doen met Rusland zie ik vanuit historisch en actueel perspectief overigens meer minnen dan plussen."

En weer begeef je je in populistisch gezever over Rusland. Alsof we dit verdrag zouden moeten sluiten puur en alleen om Rusland dwars te zitten. Dat zou een tamelijk sneu en rancuneus motief zijn, ik mag toch hopen dat we betere redenen hebben voor dit verdrag dan "Rusland is stom."

Nee-stemmen is niet "lief doen naar Rusland," dat is gruwelijk simplistisch. Nee stemmen is neutraal blijven en het vuur niet verder aanwakkeren. Niet om Rusland tevreden te houden, maar omdat dat in ONS belang is. Wij schieten weinig op met een burgeroorlog aan de oostgrens van de Europese vrijhandelszone.

"Makkelijke, beredeneerde keuze voor mijzelf dus:

VOOR!!!"

Ik zou zeggen "een makkelijk beredeneerde keuze." Maar goed, mooi dat je gaat stemmen.

Russells Teapot | 01-04-16 | 00:57

Tooibooi | 01-04-16 | 00:34
Tsja, het project EU is een nivelleringsproject van ongekende omvang.
Waarbij in de praktijk blijkt dat de gemiddelde burger in de van oudsher welvarende landen niet rijker wordt, maar armer.
De onophoudelijke stroom wetten en regels die het project uitbraakt, vereisen een gigantisch controleapparaat dat er (bijvoorbeeld) op toe moet zien dat glazenwassers niet op een ladder je ramen komen lappen.
Ooit bedoeld als baantjesmachine voor uitgerangeerde landelijke politici.
Maar nu uitgegroeid tot iets dat wat mij betreft opgeheven kan worden.
Terug naar de Benelux.

de honden blaffen... | 01-04-16 | 00:56

@Tooibooi | 01-04-16 | 00:53
Er zou goeddoemme eindelijk eens een referendum moeten komen over de vraag of Nederland wel of niet deel uit moet maken van de EU.

Dat is pas democratie.

Wat zeg je daarvan, nepdemocraat?

Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 00:56

Mensen zien allemaal dat tranentrekkende filmpje steeds voorbij komen van dat Oekrainse meiske dat wilt dat we JA stemmen. De NOS brengt het referendum eveneens op een manier waarbij je amper TEGEN kunt zijn.
En wat doet Geenpeil? Geenpeil is overal aan het verkondigen dat men moet gaan stemmen om de democratie te redden en hier en daar wordt er iemand overtuigd dat een NEE beter is.

Ik vind het oprecht nobel hoor, maar van mij mag het een vleugje Goebbels krijgen. We willen toch winnen? Of willen we de sportiviteitsprijs?

pluk-87 | 01-04-16 | 00:54

Perfect stuk. Goed geschreven en goed voor mijn meningsvorming. Ik was aanvankelijk voor het arme volk van Oekraine.
Nu ben ik een overtuigde tegenstemmert.

Wistikniet | 01-04-16 | 00:54

@Tooibooi | 01-04-16 | 00:23
Ongevraagd mijn mening. Ik kan me uw gedachte wel voorstellen. Een groot deel van de mensen dat Nee stemt in mijn omgeving bestaat uit echte democraten met angst voor verlies van identiteit. Die mensen vinden het schandalig dat het Journaal en actualiteitenrubrieken altijd het nieuws rond Wilders manipuleren en vervormen. Die zeggen tegen me dat Wilders afgelopen week heel expliciet tegen de Turkse meneer van Denk zei dat mensen van moskeeën af moeten blijven. Wilders zei wel drie keer dat elke vorm van geweld door hem wordt veroordeeld. Aanpakken die mensen die dat doen. Echter ... zo'n zin, waarmee het Journaal zou kunnen werken aan de eenheid die ze terecht zo graag willen (niet polariseren), zo'n zin wordt niet uitgezonden in het Journaal of elders. De nieuwsrubrieken zullen Wilders alleen negatief in het nieuws brengen. Wat dat betreft lijkt men van eerdere demonisering met fatale afloop weinig tot niks geleerd te hebben. Uit zogenaamd onafhankelijk onderzoek van Maurice de Hond bleek dat de steun voor Wilders breder is geworden, het zijn niet alleen onderbuikgevoelens. SP kan ik niet beoordelen, maar mij valt wel op dat Ronald van Raak altijd een eerlijk verhaal houdt. Omtzigt (CDA) is ook eerlijk en des te opvallender dat ze er alles aan gedaan hebben om die laatste uit de fractie te houden ondanks voorkeursstemmen. Democratie wil men liever niet, ze willen liever konkelen.
.
Verder wat @La Bailaora | 01-04-16 | 00:41 zegt, die militaire samenwerking en uitbreiding van militaire capaciteit regelen in een "handelsverdrag" terwijl men weet dat dat gevoelig ligt. Het verdrag lag er overigens al in concept, voordat de Krim inclusief lokale verkiezing geannexeerd werd. Ik zeg niet dat dat laatste goed is, wijs alleen op het feit dat die uitbreiding van militaire capaciteit en integratie met de NAVO-landen van de EU in de verdragstekst geregeld werd, voordat het conflict militair werd. Vraag is of dat ook zo geweest was als men echt alleen een handelsverdrag voorgelegd had. Wat mij persoonlijk irriteert is dat men daar niet vanaf het begin open over is geweest. Ze doen net alsof het een grote tekst is die niet te begrijpen zou zijn, terwijl die eerste 24 paragrafen natuurlijk heel essentieel zijn en wel degelijk in een publiek debat aan de orde hadden kunnen en moeten worden gesteld. Sneaky, zoals zoveel in de EU. En daarom TEGEN.

Watching the Wheels | 01-04-16 | 00:54

@Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 00:50

Ik geloof inderdaad niet dat het democratisch principe hoofdmotief zal zijn bij de 'nee-stemmers'; niet als de meeste 'nee-stemmers' gemobiliseerd worden vanuit de hoek van de SP/PVV.

Tooibooi | 01-04-16 | 00:53

PaddyPower | 01-04-16 | 00:47

Moet je zeker doen, is je goed recht. Maar misschien is het verstandiger om het verdrag zelf eens door te nemen, om vervolgens een conclusie te trekken?
En ja, ik heb het hele verdrag gelezen (met moeite)...

Pat1982 | 01-04-16 | 00:50

@Tooibooi | 01-04-16 | 00:44
Je haalt er van alles bij. Lult dat de nee-stemmers antidemocratisch zijn. Dat is aanstellerij. Gewichtigdoenerij. Overdreven gezwam. Moet er nog een plaatje bij?

Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 00:50

Lekker van Dixhoorn;) Bertje Koenders roeptoetert dat de Oekraïne word misbruikt voor andere doelen nl. de Nexit.

mierus | 01-04-16 | 00:48

@Graaf van Egmont | 01-04-16 | 00:44

Aha, U heeft de wijsheid in pacht. Geruststellende gedachte. Maar goed, in Uw geval zou ik altijd wat tegen Brussel hebben ;)

Tooibooi | 01-04-16 | 00:48

-weggejorist-

PaddyPower | 01-04-16 | 00:47

@Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 00:39

Waarom? Omdat ik je mening niet deel?

Tooibooi | 01-04-16 | 00:44

Tooibooi | 01-04-16 | 00:34
Je kunt zoveel vragen opwerpen als je wilt. Je stelt jezelf gewoon de verkeerde vragen en geeft daar dan zelf de verkeerde antwoorden op. Whats new zou ik zeggen. Wij zijn hier al lang het stadium voorbij om ons af te vragen of Oekraïne bij de EU gaat komen door dit verdrag. Want het antwoord is gewoon dubbelhard JA. Het feit dat jij de politiek van de EU niet doorziet en in hun woordspelletjes trapt zegt genoeg.

Graaf van Egmont | 01-04-16 | 00:44

@Lewis | 01-04-16 | 00:27

Prima, maar het is echt een heel rare keuze om als 'democraat tot op het bot' op een zo'n antidemocratische partij als de PVV te stemmen. Ik snap ook nooit wat mensen bedoelen met 'teleurgesteld zijn in de Nederlandse politiek' en dan verwachten dat die politiek zoveel beter zal gaan worden met types als Wilders. Stem dan blanco, lijkt me een duidelijker signaal.

Ik snap sowieso niet wat mensen in Wilders zien. Ik hoor hem altijd alleen maar haatdragende opmerkingen over andere mensen zeggen. Het schijnt privé een enorm aimabele kerel te zijn, maar er gaat echt een haatknop bij hem om als er een camera/microfoon in de buurt is. Of zeg ik nu echt iets dat niet klopt?

Hoe gaat het trouwens met dat Polen-meldpunt?

Tooibooi | 01-04-16 | 00:43

@Tooibooi | 01-04-16 | 00:34
Er zijn zo verschrikkelijk veel redenen om nee te stemmen, alleen al de militaire samenwerking. Moet je niet willen. Ook het opheffen van de visa verplichtingen.

Maar het ergste, het gaat ons klauwen met geld kosten. Ze kunnen aanspraken maken op EU fondsen, en dat land is failliet. Dat geld gaat niet terugkomen, zelfs de rente niet.

Ukraine is het meest corrupte land van Europa. Ook daarom al gaat dat geld niet terug komen.

Er wordt verder niet over EU lidmaatschap gesproken, maar de Ukraine moet gaan voldoen aan alle eisen om lid te kunnen worden. Jij mag daarbij concluderen wat dat te betekenen heeft.

La Bailaora | 01-04-16 | 00:41

@Tooibooi | 01-04-16 | 00:34
Aansteller.

Lewis Lewinsky | 01-04-16 | 00:39

@de honden blaffen... | 01-04-16 | 00:13

Dat het referendum wordt aangegrepen om 'fuck off EU' te roepen, is me duidelijk.

Waar het mij om gaat is of dit associatieverdrag iets te maken heeft met een toekomstig EU-lidmaatschap van de Oekraïne. Daarover staat helemaal niets in dit bovenstaande stuk dat pretendeert de belangrijkste punten uit het verdrag voor ons samen te vatten, om het vervolgens ook nog eens te interpreteren door de bril van een nee-stemmer. En zelfs dan wordt er niet over een mogelijk EU-lidmaatschap van de Oekraïne gerept.

Zou jij het ook niet raar vinden als jou gevraagd wordt of je je mening/stem wil geven over voor of tegen vlees eten en je beantwoordt die vraag met: 'ik vind kaas vies'.

Maar goed, zal wel aan mij liggen, aangezien ik voor ga stemmen en vanuit historisch en actueel perspectief uiteindelijk alleen maar meer plussen dan minnen kan zien bij het project EU.

Tegen lief doen naar of voorzichtig doen met Rusland zie ik vanuit historisch en actueel perspectief overigens meer minnen dan plussen.

Makkelijke, beredeneerde keuze voor mijzelf dus:

VOOR!!!

Tooibooi | 01-04-16 | 00:34

En wat een gelul in dat artikel dat de Oekraïense burger (nog meer) zal moeten lijden als wij hier voor dat verdrag stemmen.
Tooibooi | 31-03-16 | 23:55

Dat punt heb ik gewoon met argumenten onderbouwd hoor. Jammer dat jij daar geen argumenten tegen hebt.

Maar goed, als jij denkt dat dit referendum een referendum voor of tegen Rusland/Poetin (of MH17) is, dan heb je het niet helemaal goed begrepen. Ik zou zeggen, lees eens wat er in staat, met name artikels 1-24.

Russells Teapot | 01-04-16 | 00:30

Watching the Wheels | 01-04-16 | 00:24

Vermoed eerder dat het vanuit het nee-kamp hier komt.

Pat1982 | 01-04-16 | 00:28

@ Tooibooi | 01-04-16 | 00:23
Ik durf wel te beweren dat ik een democraat tot op het bot ben. Ben de laatste paar jaar echter volledig afgeknapt op de Nederlandse politiek, en velen met mij. Het feit dat ik intussen vol overtuiging op een partij als de PVV stem zegt alles. Álles.
Het establishment een hak zetten en een democratische kans zijn niet altijd twee verschillende dingen.

Lewis | 01-04-16 | 00:27

Nogal een heftige DDoS aanval de afgelopen dagen. Bron bekend? Dan wordt het wel eens tijd voor openheid van zaken en publiek schandpalen. Gooi de gegevens die je hebt maar gewoon in de openbaarheid en dan ook aangifte doen. Dit loopt de spuigaten uit.

Stormageddon | 01-04-16 | 00:26

@Pat1982 | 01-04-16 | 00:13
Die DDos zou zomaar uit Oekraïne kunnen komen of niet? Wel mooi als je dat kunt aantonen.

Watching the Wheels | 01-04-16 | 00:24

@Lewis | 01-04-16 | 00:04

Dus gaan 2 miljoen mensen bij de volgende verkiezing PVV stemmen, want die hebben toch bewezen capabele en integere kamerleden/politici afgeleverd in de voorbije jaren ...

Mijn hypothese is dat in een parlementaire democratie anti-establishment stemmers overwegend ook antidemocratisch zijn. Dat klopt ook wel aardig als je partijen als SP en PVV langs de democratische meetlat legt. Dat zijn veruit de minst democratische partijen in ons parlementair bestel en tegelijkertijd bijvoorbeeld de hardste nee-roepers rondom dit komend referendum.

Ik vraag me dus af hoezeer de nee-stemmer het komende referendum ziet als een democratische kans, veeleer dan een extra mogelijkheid om het politieke establishment een hak te zetten.

Overigens is mijn vraag retorisch, maar tegenwicht is natuurlijk welkom.

Tooibooi | 01-04-16 | 00:23

@ProAsfalt | 31-03-16 | 22:32
Mee eens, schandalig wat ze bij Nieuwsuur deden. Heeft niks met onafhankelijke journalistiek te maken. Dominique PvdA kopte de propaganda van Twan Huys nog even in door Retecool (Ja kamp subsidieslurper) en de toiletrollen gelijk te schakelen met alle Nee-stemmers, en het werkt helaas, want een aantal ouderen dat ik sprak vond het direct nodig om te zeggen dat wij (GeenPeil, Jan Roos) ook wel erg onbehoorlijk zijn. Meteen gezegd dat ze zich niet moeilijk laten bedriegen, maar dat gaat niet helpen. Slimme actie van Nieuwsuur.
.
Dr. Plofkop | 31-03-16 | 22:33
Mee eens, dom in de val getrapt.

Watching the Wheels | 01-04-16 | 00:22

Tooibooi | 01-04-16 | 00:08
Lees jij geen kranten? Het referendum is een 'Fuck Off' naar de EU.
Stem tegen!

de honden blaffen... | 01-04-16 | 00:13

Gvd!! Blijft dit gezeik met ddos tot na 6 april!? GS zet even een paar extra domeinen op.

Pat1982 | 01-04-16 | 00:13

Is dit stuk trouwens ook van/namens Geenpeil? Want hierin zie ik helemaal niets terug van de stelling die matroos Roos constant loopt te roeptoeteren, namelijk dat het voor of tegen Oekraïne in de EU is. Kortom, klopt het eigenlijk wel wat matroos Roos roeptoetert? Want volgens mij is dat het meest gehoorde argument bij de nee-stemmers.

Tooibooi | 01-04-16 | 00:08

Dr. Frambozenjam | 31-03-16 | 23:41
Laat staan de onrendabele vervoerskosten! ooh subsiebie just like windmolens..

Wat de aanval is er op GS? Ernstig Ddos?

Dr. Frambozenjam | 01-04-16 | 00:07

ik heb trouwens nog niemand gehoord over de intermenselijke kant van het verdrag, dat snoeihard onder de reaguurders populatie zal aankomen; alle Oekraïense catalogusbruidjes zullen verdwijnen. Reden genoeg voor een nee.

KaiserSoza | 01-04-16 | 00:04

Ik ben heel lang tegen referenda geweest. Stond achter het principe dat volksvertegenwoordigers een mandaat krijgen van de kiezer en dat zij de (vaak moeilijke) beslissingen moeten nemen - zij zijn degenen die van de hoed en de rand weten en die de juiste afwegingen kunnen maken.
Maar dan ga je er wel vanuit dat je met capabele, kundige, integere mensen te maken hebt, en daarvan hebben we er in het parlement al jaren veel te weinig. Bovendien wordt de almacht van de EU en vooral de uitbreiding ervan ons al vele jaren door de strot gedouwd, zonder dat we ook maar iets over te zeggen krijgen (en die ene keer dat we dat wel kregen, werd ons overduidelijke signaal gewoon genegeerd). En daarom sta ik van harte achter dit raadgevend referendum. Ik heb niet de illusie dat Den Haag naar de uitslag zal luisteren (ook al zal er een overtuigend 'nee' uit de bus komen), maar de boodschap zal tenminste doorklinken.

Lewis | 01-04-16 | 00:04

Dr. Frambozenjam | 31-03-16 | 23:41
Onrendabel ivm met transportkosten.. Dus een loer voor uw ogen.

Dr. Frambozenjam | 01-04-16 | 00:04

zo... klaar met ddossen?

Pat1982 | 01-04-16 | 00:00

Sterk verhaal. Kunnen de voor-stemmers nog een puntje aan zuigen. Die komen niet verder dan: het is slechts een handelsverdrag en dat is goed voor Nederland. Ja, duh...

Kweetnietkweetwel | 31-03-16 | 23:58

Iedereen is hier MH17 zeer snel vergeten zeg. Als dit verdrag de Russen irriteert, mooi zo! Ik irriteer me ook al 2 fokking jaren aan de door Poetin geregisseerde propaganda over hoe 193 Nederlanders in allerlei zieke complottheorieën aan hun eind kwamen! Allemaal om die separatisten de hand boven het hoofd te houden. Neutraal blijven werkt niet bij dit soort dictators. Als dat associatieverdrag dan een militaire en geopolitieke middelvinger naar Rusland betekent, ben ik alleen om bovengenoemde redenen al voor. En wat een gelul in dat artikel dat de Oekraïense burger (nog meer) zal moeten lijden als wij hier voor dat verdrag stemmen. Alsof de gemiddelde tegenstemmer dat nu al überhaupt een fuck interesseert.

Ik stem voor, want tegen Rusland!

Tooibooi | 31-03-16 | 23:55

-weggejorist en opgerot-

Nero.K | 31-03-16 | 23:50

-weggejorist-

Nero.K | 31-03-16 | 23:49

-weggejorist-

Nero.K | 31-03-16 | 23:49

Oekraine is en blijft een verschrikkelijk pokkeland om naartoe op vakantie te gaan. Het is daar grauw en saai en muf, je verstaat er geen ruk van, rioolbier op de tap en de vrouwen zijn bleker dan de pispot waarop ik nu zit. Ik wil er gewoon helemaal niks mee te maken hebben. Dus NEE. Ben blij als het 7 april is.

Donkey Bong | 31-03-16 | 23:45

Oekraine is geopolitiek naar het oosten gericht.
De Krim is ooit geschonken door Rusland als geste en de Russische vloot ligt daar ook.
96% van de bevolking van de Krim wil zich graag associëren met Rusland.
Poetin wil geen Nato om zijn vloot heen hebben.
Het land is in burgeroorlog.
In het parlement gaan de leden regelmatig met elkaar op de vuist.
De strategische bedrijven in Oekraine zijn voor meer dan 90% in handen van 4 steenrijke oligarchen, die hebben belang bij een ja, niet de bevolking.
Oekraine is het centrum van de kinderprostitutie en kinderporno.
Huurmoordenaars zijn voordelig in oekraine, bij een ja hoeven die geen visum meer aan te vragen.
Homo`s en andere diversiteiten van de mensheid worden niet getolereerd door het overgrote deel van de bevolking.
ING en Rabo hebben 170 miljoen geinvesteerd in de grootste kippen slachterij van Oekraine. Nederlandse pluimveehouders moeten zich aan strenge regels houden en in het in en in corrupte Oekraine geldt dit natuurlijk niet waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat en wij weer met plofkippen worden opgezadeld.

etcetera etcetera

Caesar57 | 31-03-16 | 23:42

Ik herhaal hem nog eens. Nu weet Ipsos dat gaat waar ik woon toch niet liggen, maar je weet het nooit.

De omroep komt wel, als de stemlokalen dicht zijn, met een exitpoll van het onderzoeksbureau. Ipsos vraagt bij veertig stemlokalen aan mensen om hun stem nog een keer uit te brengen. Zo ontstaat er een betrouwbare prognose van de uitslag.

Als Ipsos bij mijn stembureau staat geef ik precies het tegenovergestelde antwoord. Gewoon om te trollen (en omdat het kan)
Dag betrouwbare prognose.

Bijtendehond | 31-03-16 | 23:41

bakoenin | 31-03-16 | 23:02
Even graven, hebben we dat al niet eens eerder meegemaakt?
De toenmalige volksverlakkers hebben het toen gewoon "Het Verdrag van Lissabon" genoemd.

Ommezwaai | 31-03-16 | 23:41

Ik vernam van een aantal Nederlandse bedrijven die actief zijn in Oekraïne dat ze heel Oekraïne willen beploegen met gen-manipulaties(Monsanto) gras,zaden en strooi. Ivm met bio brandstof enzo: english.rvo.nl/topics/sustainability/s...
Bekijk vooral de 2e pdf..

Bio brandstof enzo. Kunnen we heel Oekraïnese landbouw vol met gemodificeerde graszaden vol stoppen, zodat u thuis groene stroom hebt enzo,

Dr. Frambozenjam | 31-03-16 | 23:41

-weggejorist-

Piet Karbiet | 31-03-16 | 23:39

De eerste stap naar zelfstandigheid en echte democratie vinden politici niet leuk omdat ze macht moeten inleveren.
aan het einde van de rit horen slechts uitvoerders te staan die de wil van het volk uitvoeren en zich veel beter dan nu het ook realiseren. Nu is het 4 jaar een mandaat om gewoon te doen waar ze zin in hebben. De tweede kamer stelt ook niets voor. het systeem is net zo veroudert als de dino.
Een fossiel voor het museum, alleen de verouderde poppetjes realiseren het zelf nog niet. Bombastische idioten.
Natuurlijk wordt het nee, en alles wat de waanzinnige EUSSR om zeep kan helpen steun ik. Op naar de toekomst.
Zonder EUSSR en islam. Voor onze kinderen en kleinkinderen. en alles wat daarna komt.

dijkbewaker | 31-03-16 | 23:34

-weggejorist-

porkchops | 31-03-16 | 23:33

Het maakt allemaal geen reet uit. Amerika zet de lijnen uit en Europa heeft het maar te gehoorzamen. Rusland is nou eenmaal de vijand. Door Poetin is het spel in het Midden Oosten ook al vergald. Hij doorzag het één-tweetje Erdo&Son en IS over olie en sneed de financiering voor het Kalifaat af. Oekraine gaat dus helemaal US style bewapend worden. Vooral de VVD keft nu hard voor het verdrag, bang als ze zijn voor Ome Sam. De Hoop Scheffer mocht ooit NATO baasje zijn en dan sta je bij die gasten in het krijt.
Wie herinnert zich die malle vertoning van De Hoop S. en van Balkenende in de Oval Room van het Witte Huis nog? Bange kleuters op bezoek bij Sinterklaas.
Hier zijn geen stoute kinderen hoor! Wij zijn zoet en krijgen we nu wat lekkers? Om te janken gewoon.

squadra | 31-03-16 | 23:30

"Ik ben van mening dat het volk nóóit gevreesd zal worden door politici, tenzij deze politici een schuldig geweten hebben en stiekem donders goed doorhebben dat ze de belangen van het volk, dat zij vertegenwoordigen, niet naar behoren behartigen."

Spijker... kop!

BCage | 31-03-16 | 23:27

@ Russells Teapot
Heel mooi en gedegen stuk!

Benoite | 31-03-16 | 23:26

@fender06 | 31-03-16 | 23:00
,
Ik moest grimlachen maar Gremdaat kan dus ook op de Mestvaalt van de geschiedenis. Naast die Asfaltkliniek. Met zijn subsidies.

Piet Karbiet | 31-03-16 | 23:25

@fender06 | 31-03-16 | 23:00
,
Ik moest grimlachen maar Gremdaat kan dus ook op de Mestvaalt van de geschiedenis. Naast die Asfaltkliniek. Met zijn subsidies.

Piet Karbiet | 31-03-16 | 23:24

Pier_penspien | 31-03-16 | 23:18

Op zich wel een goede ontwikkeling. De opkomstcijfers maken tenslotte alleen uit voor het ja-kamp.

Russells Teapot | 31-03-16 | 23:22

Deze discussie is als voorspel voor een uitkomst die bevredigend is of niet.
Kan je beter mijn dikke Paal hebben, wordt je tenminste genaaid met een goed gevoel;)

Ongeblustekalk | 31-03-16 | 23:15

Zeer sterk punt dat je met dit associatieverdrag partij kiest in een oorlog.

knutsel | 31-03-16 | 23:10

Als dit associatieverdrag wordt geneeëd, dan maar proberen met Wit-Rusland.

Musset | 31-03-16 | 23:04

@Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:49
Je hebt niet eens een TV!

Mark_D_NL | 31-03-16 | 23:02

Ommezwaai | 31-03-16 | 22:57
Met de verkiezingen voor 2017 in het vooruitzicht willen de pluchplakkers natuurlijk niet zo maar de uitslag van het referendum wegwuiven. Dat kon wel eens zeteltjes kosten.
Men gaat dus het associatie verdrag een andere naam geven, bijvoorbeeld handelsverdrag, en aldus kan het dan wel goedgekeurd worden.

bakoenin | 31-03-16 | 23:02

Prima verhaal inderdaad!

Simon_GS | 31-03-16 | 23:01

Links of rechtsom, de uitslag wordt weggehoond en over een jaar of wat is dit corrupte, nationaalsocialistische tweede wereldland gewoon lid van de EU, wat ik u brom.

Ommezwaai | 31-03-16 | 22:57
.
Nou dan kunnen ze bijltjesdag in maart 2017 tegemoet zien.

Lupuslupus | 31-03-16 | 23:01

-weggejorist-

fender06 | 31-03-16 | 23:00

Zelfs fossiel Bolkie is van stal gehaald om zijn (tegen)stem gestalte te geven op de Staatszender.
Volgens Bolkestein snappen wij er niets van allemaal.
Maar Frits is mordicus tegen het houden van referenda, dat is wel algemeen bekend.
.
Zo komt de ware aard van de Haagse kliekhonden weer eens naar boven. Je mag je stem eenmaal in de vier jaar laten horen, verder je gezicht houden en braaf je geld afdragen. Zo steekt de relatie tussen de burger en de politiek immers in elkaar.
.
Links of rechtsom, de uitslag wordt weggehoond en over een jaar of wat is dit corrupte, nationaalsocialistische tweede wereldland gewoon lid van de EU, wat ik u brom.

Ommezwaai | 31-03-16 | 22:57

En wat ik nog vergeet te zeggen aan de reaguurders: deel dit artikel via e-mail of social media!!! Ik heb het reeds gedaan en als we dat allemaal doen, kunnen we meer mensen motiveren om (NEE) te gaan stemmen.

Gravin v Kippenbouth | 31-03-16 | 22:57

Montgomery Burns | 31-03-16 | 22:31

doodeng allemaal

bastemeijer | 31-03-16 | 22:56

Al eerder gepost maar het blijft een topartikel:
joostniemoller.nl/2016/03/stem-op-6-ap...

Lezing van een halve Oekraiener over de maffiose miljardairs in de regering in dit land.

Piet Karbiet | 31-03-16 | 22:56

Piet Karbiet | 31-03-16 | 22:50
Wederom een erg sterk comment.


Psst? Hangjongere soms?

Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:56

marcoplarco | 31-03-16 | 22:40

Geen zorgen, ook daar zijn we dag in dag uit mee bezig. Verreweg de meeste mensen die ik spreek zijn tegen, ondanks de constante lastercampagne vanuit het voor-kamp. De mensen hou je tegenwoordig niet zo makkelijk meer voor de gek, zoals de gevestigde orde steeds meer begint te ontdekken.

Russells Teapot | 31-03-16 | 22:55

Ja, wat moet ik er nou van zeggen behalve dan dat ik een dikke vette nee ga stemmen en het een goed stuk vind.
De EU wordt bestuurd door een stel ongeleide projectielen die in de nabije toekomst heel veel schade gaan aanrichten. Het gaat helemaal fout met dat idiote, megalomane Europa.
Ik zeg: nexit.

Gravin v Kippenbouth | 31-03-16 | 22:54

Koenders zo meteen bij Pauw waarom Putin champagne drinkt bij een NEE.

(c)ZWITSUL | 31-03-16 | 22:53

Alptekin doe een Turkse oproep dat ze ook NEE moeten stemmen!
Zomaar een idee hoor.
Ik begrijp eigenlijk ook niet zo goed waarom het nazi probleem niet uitvergroot wordt.
Vergeet niet dat de oorlog daar natuurlijk mee begonnen is,met het in de fik steken van mensen in Odessa onze Urine helden.
www.youtube.com/watch?v=H4dJRnI-X8Q

hebbuh | 31-03-16 | 22:53

Maar ze willen helemaal geen referendum...
De poppenkast eens in de 4 jaar stemmen met een maand vol van bombastische leugens en beloftes om na het sluiten van de stemhokjes alles weer overboord te kieperen was een paradijs voor de plucheplakkers en zelfverrijkers.
Referenda laten politici luisteren en beloftes waarmaken.
Het laatste wat ze willen is dichter bij het volk of de kiezer staan.
Immers zij zijn de weldenkende elite. (lees alpha studentjes met pretstudies)

bakoenin | 31-03-16 | 22:53

Goed stuk, ik zal het delen.

-=PyP=- | 31-03-16 | 22:52

Dank

spekpater | 31-03-16 | 22:52

@basweetutwel | 31-03-16 | 22:23
Koppensnellen is toch meer een islamdingetje?

Ars Vivendi | 31-03-16 | 22:52

-weggejorist-

porkchops | 31-03-16 | 22:51

@Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:42
Klopt, sta ik om bekend.


Psst, ga weg.

Piet Karbiet | 31-03-16 | 22:50

Mark_D_NL | 31-03-16 | 22:41
Viaduct!

Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:49

Wat een schandalige uitspraken door Van Dixhoorn in NRC. Wat is dat voor malloot die het initiatief nam tot dit referendum en dit zegt enkele dagen voor het referendum: "Oekraïne kan ons natuurlijk niets schelen, dat moet u begrijpen". Ik vind het autistisch elitair gebeuzel en uitermate arrogant naar de mensen toe die willen gaan stemmen.

Simon_GS | 31-03-16 | 22:43

Piet Karbiet | 31-03-16 | 22:39
Erg sterk comment.

Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:42

@Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:28
Opschepper!

Mark_D_NL | 31-03-16 | 22:41

Prachtig allemaal, die ellenlange plempsels. Maar het is voor de bühne. Je krijgt deze toelichtingen niet door het bastillon van de MSM. De gewone man op straat, die niet op Geenstijl rondneust, die weet dit niet en komt dit niet te weten. Die krijgt de bagger van Rutte, Timmerfranz en Juncker door de strot gegoten.

Daarom: GA NAAR BUITEN! Vertel het iedereen die het horen wil. Leg het uit. Legt het nóg een keer uit. Gewoon aan de deur, of op straat. Schaam je nergens voor. Leer het de gewone man. Leer het hem, opdat hij goed geïnformeerd NEE stemt!

marcoplarco | 31-03-16 | 22:40

Even offtopic, maar volgens mij is Oekraine de Geenstijl/Dumpert servers aan het DDOSsen ofzo?

Utopische worm | 31-03-16 | 22:40

de argumenten in de media en wat mijn familie er van vindt.

Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:12.
.
De oren laten hangen naar de leugenmedia en de familie. Zelf nadenken zal wel te moeilijk zijn....

Lupuslupus | 31-03-16 | 22:40

hé, een referendum topic!

Satria | 31-03-16 | 22:39

@Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:28
Nee, u kunt verder met uw nutteloze leventje, trol.

Piet Karbiet | 31-03-16 | 22:39

De referendumvraag had eigenlijk moeten zijn:
Wilt u de belastingaanslagen en subsidies van Yuriy Kosiuk betalen als Nederlandse belastingbetaler?

Uitleg: Yuriy Kosiuk is de 47-jarige kippenboer die van 2006 tot 2013 bij elkaar 1 miljard US-dollar aan EU-subsidies kreeg en 0,6444 miljard US-dollar aan de Oekrainse staatskas ontrokken heeft via belastingvermijding in Luxemburg en Cyprus.

Op zich een goed idee, die belastingvermijding van Yuriy, maar niet als ik de rekening krijg. Lijkt me zo.

Het antwoord is dus neen!

tipo | 31-03-16 | 22:38

Regeren is vooruitzien kuch,maar wat nou als die pijpleiding uit Qatar niet doorgaat en wat nou als Trump echt de verkiezingen wint en de banden met Poetin worden weer vriendschappelijk?
En wat dan als er een Brexit volgt?
Ik begrijp weinig van deze strategie,het lijkt erop dat de Neuro landen als lokaas worden gebruikt voor WW3.
En wie gaat ons redden dan, na eerst dik binnen te zijn gelopen?
Ik zeg de Unaaitmesteeds en u ?

hebbuh | 31-03-16 | 22:38

Poetin een "ijdele dictator" noemen is abject. Hij wordt niet voor niets door het grootste deel van zijn volk op handen gedragen. Omdat hij voor zijn volk OPKOMT.

vergelijk dat hier maar mee:

"wat vinden wij van de wijze waarop de EU rekening houdt met de wensen van haar eigen bevolking?"

De EU houdt helemaal géén rekening met haar eigen bevolking. I n t e g e n d e e l.
.
Hou eens op met dat achterlijke koude.oorlog.syndroom!

Lupuslupus | 31-03-16 | 22:33

@bastemeijer | 31-03-16 | 22:19,

Hoi Bas,

Beetje onzinnige reactie, vind u niet?

Groetjes,
Bas

basweetutwel | 31-03-16 | 22:33

Nu wordt er volgens mij toch een heel sterk staaltje propaganda gebezigd op Nieuwsuur NPO 2.

Zij stellen dat de initiatiefnemers Oekraïne geen reet interesseert maar dat het ergens anders omgaat met andere woorden: waarom zou je nog naar de stembus gaan.

Waar het de initiatiefnemers wel omgaat volgens nieuwsuur is mij ontgaan.
Het moet toch niet gekker worden mij dunkt.

ProAsfalt | 31-03-16 | 22:32

@bastemeijer | 31-03-16 | 22:19
Reageer dan niet, lamlul.

Montgomery Burns | 31-03-16 | 22:31

Het is Nee en het blijft Nee, en ik mag hopen dat dit glasheldere stuk voor anderen duidelijk genoeg is om hun keuze op te baseren. Bravo daarvoor!

Qwrk_II | 31-03-16 | 22:28

Piet Karbiet | 31-03-16 | 22:24
Bedankt voor de nutteloze info, moet ik nu de tv aandoen om Bolkie te zien?

Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:28

"Via dit verdrag proberen we in de achtertuin van Rusland onze positie te versterken."

Onze positie? Alleen als je het hele Westen over één kam scheert.
De bedoeling van het verdrag is dat de EU voor de economische wederopbouw van een VS-vazalstaat gaat zorgen.
Wie profiteert daarvan? De EU-burgers, die hun belastingmiljarden in een bodemloze put - Griekenland 2.0 - zien verdwijnen? Of toch de VS, die een militair-strategisch bastion in de schoot geworpen krijgen, en de "graanschuur van Europa" mogen ombouwen tot een Monsanto-laboratorium?
De VS de lusten, wij de lasten, de Oekrainers de ellende. Daar komt het op neer.
Stemt allen NEE op 6 april.

Leipniz | 31-03-16 | 22:27

Het is een eer deel uit te mogen maken van team GeenPeil Utrecht. Hulde !

Jimmy Hill | 31-03-16 | 22:25

De voorstanders hebben een probleem: een NEE negeren "speelt Wilders in de kaaart" maar zorgt ook voor problemen met Brussel.

Ik schat in dat er een opkomst is van tussen 30 en 50% met een 60 tot 70% tegen stemmers.

Vervolgens zal de verdragstekst minimaal worden aangepast en alsnog ingevoerd. Dat grapje hebben ze in/met Lissabon ook uitgehaald.

Benieuwd hoe dat zal afstralen op de verkiezingen in 2017...

paost712 | 31-03-16 | 22:25

Nu fossiel Bolkestein op TV die het allemaal niet begrijpt

Piet Karbiet | 31-03-16 | 22:24

@Ars Vivendi | 31-03-16 | 22:12,

Koppensnellen of zo...

basweetutwel | 31-03-16 | 22:23

Prima uiteenzetting en vast helemaal juist. Maar... miljoenen mensen in dit land komen niet in zaaltjes naar voordragen luisteren. Die worden gevoed door Shownieuws, NOS Journaal en nu.nl. En zijn wel nodig voor een opkomst van >30%.
.
Ik hou mijn hart vast of we het gaan halen. Die triomfantelijke kop van Kereltje zal mij hetzelfde gevoel geven als de mispeer van Robben in de finale van 2010.

de Voorzittert | 31-03-16 | 22:21

Ik stem nee omdat er ergens een moment moet zijn waarop de kiezer laat weten dat de politiek naar hem moet luisteren.
En als een duidelijke meerderheid nee stemt en de politiek doet toch ja, dan moet het aloude opvoedingsadagium maar gaan gelden: wie niet horen wil moet voelen.

Koos Knak | 31-03-16 | 22:20

Vreselijik, om gek van te worden. Wat zal ik blij zijn als dat referendum voorbij is.
De uitslag interesseert me geen pestpokken.

Zou ook mooi zijn als er geen/minder vluchtelingen kwamen, zijn we van dat gezeur ok af.

En as er gheen moslims meer zijn,

O, wacht... waar verdient Geenstijl dan nog wat mee...

bastemeijer | 31-03-16 | 22:19

kom er maar in Mark .. schaamteloze VVD leugenaar

"Europa is welvarend, maar aan de randen is het instabiel. Er zijn grote migratiestromen, er is terrorisme. We hebben als belang dat er aan de randen stabiliteit is. Daar zorgt dit verdrag voor, want het helpt om een rechtsstaat op te bouwen, democratie te ontwikkelen, corruptie te bestrijden."

"En we versterken de economie daar door vrijhandel. Dat is heel erg in het Nederlands belang. Er zijn al 250 Nederlandse bedrijven actief in Oekraïne. En omdat we daar handel drijven zorgt dat weer voor banen hier in Nederland."

Noemt u Rusland bewust niet, als u het heeft over de stabiliteit aan de buitengrenzen van Europa?

"Ik vind dat op de langere termijn Oekraïne een relatie moet ontwikkelen die ook met Rusland stabiel is. Tegenstanders van het verdrag zeggen dat het een stap is naar toetreding tot de Europese Unie. Daar gaat het verdrag niet over."

(c)ZWITSUL | 31-03-16 | 22:16

Onschendbaarheid van grenzen en territoriale integriteit, hele zware en gevaarlijk woorden in het verdrag.

Hemmenaar7 | 31-03-16 | 22:16

Jezus wat een lang stuk.
En verder wat mijn vader zaliger altijd zei:
NEE=NEE

Ars Vivendi | 31-03-16 | 22:12

Ik weet zeker dat er genoeg mensen bij zinnen zijn en aanstaande woensdag gaan stemmen.

Zelf ben ik er door alle verwarrende berichten nog niet uit of het een NEE of ja wordt, ik denk dat het op de laatste dagen aankomt, de argumenten in de media en wat mijn familie er van vindt.
En de overtuigende artikelen van GS, ik begin langzaam te bewegen naar het ja kamp.

Stemmen ga ik sowieso, het gaat om de democratie.

Gerard Leeflang | 31-03-16 | 22:12

Maar het volk weet helemaal niet wat goed is. Brussel weet wat goed is. Het volk is te dom om voor zichzelf te beslissen. Mzzl.

Stijn Tijl | 31-03-16 | 22:11

Neen Nein Njet No en nog eens Neen

Der Wilbert | 31-03-16 | 22:06

Maar voor referenda.

basweetutwel | 31-03-16 | 22:04

Het blijft voor mij TEGEN.

basweetutwel | 31-03-16 | 22:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino